T.C. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day No (T.C. Kimlik No) : GÜMRÜK MÜSTEŞRLIĞI 2. GRUP: GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI 5 EKİM 2008 Saat:10.00 DİKKT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav başlamadan önce salon başkanına teslim ediniz. CEVP KÂĞIDI İLE İLGİLİ ÇIKLM 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM: B C D SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLM 1. Soru kitapçığında 100 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 110 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI 1. Gümrük Kanunu nun 237 nci maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince, dökme gelen eşyada özet beyan eksiklik ve fazlalıklar için takibat yapılmayacak oran yüzde kaçtır? ) 1 B) 2 C) 3 D) 4 2. Gümrük Kanunu nun 42 ila 45 inci maddesi hükümlerine göre özet beyanı gümrük idaresine aşağıdakilerden hangisi veremez? ) Eşya sahibi B) Taşıt sahibi C) Taşıt kaptanı D) cente 3. Gümrük Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi teminat yerine garanti mektubu veremez? ) Belediyeler B) Türkiye deki yabancı misyon şefleri C) Sermayesinin tamamı Devlete ait olan kamu iktisadi kuruluşları D) Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip yükümlüler 4. Gümrük Kanunu nun serbest bölgelere ilişkin hükümleri dikkate alındığında aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlıştır? ) Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesi nin parçalarıdır. B) Serbest bölgelerde işleme faaliyetleri yapılamaz. C) Serbest bölgelerde kambiyo mevzuatı uygulanmaz. D) Serbest bölgelere ihraç eşyası konulabilir. 5. Gümrüksüz satış mağazası hangi tip antrepodur? ) tipi genel antrepo B) B tipi genel antrepo C) C tipi özel antrepo D) D tipi özel antrepo 6. şağıdaki hâllerden hangisinde eşya fiilen ihraç edilmiş sayılır? ) Türkiye Gümrük Bölgesi ni terk eden eşya B) Bir iç gümrükte işlemleri tamamlanan eşya C) Muayenesi yapılarak taşıta yüklenen eşya D) Muayenesi tamamlanarak geçici depolama yerine veya antrepoya alınan eşya 7. şağıdakilerden hangisi Gümrük Yönetmeliği uyarınca transit rejimine tabi eşyanın taşımasında kullanılabilecek belgelerden değildir? ) Form 302 B) TIR Karnesi C) Transit Beyannamesi D) Serbest Bölge İşlem Formu 8. Transit rejiminde gümrük beyannamesinin hangi nüshaları kullanılır? ) B) C) D) Deniz yolu ile gelen eşyanın, karaya çıkarılmadan veya geçici depolama yeri veya antrepoya konulmadan doğrudan bir Türk veya yabancı limana götürülmesi hâlinde hangi belge transit beyannamesi hükmündedir? ) Özet Beyan Formu B) Gemi Yol Kâğıdı C) Kabotaj Beyannamesi D) Decleration en Duane 10. Gümrük Yönetmeliği ne göre, aşağıdakilerden hangisi B tipi antreponun özelliklerinden değildir? ) ntrepo stok kayıtları tutulmayabilir. B) ntrepo işleticisinin sorumluluğu sınırlıdır. C) ntrepoya konulan eşyadan işletici sorumludur. D) Beyanname ve diğer belgeler gümrük kontrolüne esas teşkil eder. 11. Gümrük antrepo rejimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) ntrepo rejimine tabi tutulan eşya, gümrük idarelerinden izin alınmak şartı ile geçici olarak gümrük antreposundan çıkarılabilir. B) ntrepo işleticisinin hak ve yükümlülüklerinin devredilmesi mümkün değildir. C) ntrepo açma izni yalnızca Türkiye de yerleşik kişilere verilir. D) Eşyanın antrepoda kalış süresi sınırsızdır. 12. Gümrük kontrolü altında işleme rejiminde (beklenmeyen hâl ve mücbir sebepler nedeniyle verilebilecek ek süreler hariç) belirlenebilecek azami süre ne kadardır? ) 6 ay B) 1 yıl C) 2 yıl D) 3 yıl -2-

3 GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI 13. şağıdakilerden hangisi ekonomik etkili gümrük rejimlerinden biridir? ) İhracat Rejimi B) Transit Rejimi C) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi D) Gümrük Kontrolü ltında İşleme Rejimi 14. şağıdakilerden hangisi miras yoluyla gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilebilir? ) lkol ve tütün ürünleri B) Canlı hayvanlar ve tarım ürünleri C) Ham madde stokları ve mamul veya yarı mamul ürünler D) Bir adet motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası 15. Yurt dışında ikamet eden, Türkiye de doğup büyüdüğü köyüne bir araç hibe etmek istemektedir., aşağıdaki araçlardan hangisini hibe edebilir? ) mbulans B) Kamyon C) Binek otomobili D) Traktör 16. Eşyanın taşıma araçları hariç olmak üzere geçici ithali için kullanılan, ayniyet tespitine yarayan ve ithalat vergileri ile ithalatta alınan diğer vergilerin uluslararası alanda geçerli şekilde teminata bağlandığını gösteren, gümrük beyannamesi olarak kabul edilen, belge aşağıdakilerden hangisidir? ) TIR Karnesi B) Triptik Karnesi C) T Karnesi D) CPD Karnesi 17. Ekonomik değeri olmayan eşya hangi suretle tasfiye edilir? ) İmha suretiyle B) Perakende satılarak C) İhale yoluyla satış suretiyle D) Yeniden ihracat amaçlı satış suretiyle 18. Hariçte işleme rejimi kapsamında Türkiye den Mısır a işlenmek üzere gönderilen eşyanın bu işlemden sonra lmanya ya ihraç edilmesi hâlinde kullanılması gereken belge aşağıdakilerden hangisidir? 19. Eşyanın tercihli olmayan menşesini gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir? ) Form Belgesi B) Fatura Beyanı C) EUR.1 Dolaşım Sertifikası D) Menşe Şehadetnamesi 20. Gümrük müşavirleri kanunlara göre tutmak zorunda oldukları defter ve belgeleri özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla kaç yıl muhafaza etmek zorundadırlar? ) 2 B) 3 C) 5 D) sayılı Gümrük Kanunu nun geçici 6 ncı maddesine istinaden verilen disiplin cezaları dava sonucuna bağlı olmaksızın mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren kaç yıl süreyle uygulanmadığı takdirde zaman aşımına uğrar? ) 2 B) 3 C) 5 D) şağıdaki hangi suçtan hüküm giymiş bulunmak gümrük müşaviri ya da gümrük müşavir yardımcısı olmaya engel değildir? ) İftira B) Dolanlı iflas C) Sahtecilik D) Çek Kanunu na muhalefet 23. Meslek mensuplarına Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ne kadar süreden az olamaz? ) 1 aydan B) 3 aydan C) 6 aydan D) 1 yıldan 24. İhracat ve/veya transit rejimlerinde kullanılan ve ihracat veya transit işleminin yapıldığı gümrük idaresinde kalan beyannamenin kaçıncı nüshasıdır? ) 1. B) 3. C) 4. D) 5. ) INF 3 B) INF 2 C).TR Dolaşım Belgesi D) EUR.1 Dolaşım Belgesi -3-

4 GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI 25. şağıdakilerden hangisi geçici ithalat rejimi için yanlıştır? ) Tam muafiyette gümrük vergisi tahsili yoktur. B) Kısmi muafiyet için ödenecek gümrük vergisi yıllık olarak tahsil edilir. C) Kısmi muafiyette ithal eşyasının gümrük vergisi tutarının % 3 ü her ay için alınır. D) Bir gümrük yükümlülüğü doğması durumunda nakit dışındaki teminatlar için faiz uygulaması vardır. 26. Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulması ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır? ) Beyan B) Karar C) Rejim beyanı D) Gümrük beyanı 27. Temsilci ye ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Temsilci, bazı istisnalar hariç olmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesi nde yerleşik kişidir. B) Temsilci, sahip olduğu temsil belgesini gümrük idaresine ibraz etmek zorundadır. C) Dolaylı temsil durumunda temsilci kendi adına ve hesabına hareket eder. D) Doğrudan temsil durumunda temsilci başkasının adına hareket eder. 28. şağıdakilerden hangisi özet beyan yerine geçen bir belge değildir? ) CIM B) T Karnesi C) TIR Karnesi D) Serbest Bölge İşlem Formu 29. Eşyanın beyan edildiği gümrük rejimine ilişkin tüm hükümlerin uygulanmasında esas alınacak tarih aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) Tescil tarihi B) Onay tarihi C) Yükümlünün beyannameyi imzaladığı tarih D) Onay memurunun beyannameyi mühürlediği tarih 30. şağıdakilerden hangisi özel antrepo değildir? ) Gümrüksüz satış mağazaları B) Fuar ve sergi yerleri C) D tipi antrepo D) B tipi antrepo 31. Türk Gümrük Tarife Cetveli için aşağıdakilerin hangisi söylenemez? ) Türk Gümrük Tarife Cetveli Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından kabul edilir. B) Eşya ticaretine ilişkin tarife önlemlerinin uygulanması için tespit edilen diğer cetvelleri kapsar. C) Kapsadığı eşyaya uygulanacak tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat vergilerini içerir. D) İthalat vergilerinde, bazı eşyaya şartlı olarak uygulanacak muafiyet veya indirim uygulamalarını belirtir kg ağırlığında bir ambalaj içinde bulunan 500 kg C, 200 kg U ve 300 kg B cinsi eşya değişik vergi oranlarına ve aynı zamanda brüt ağırlıkları üzerinden vergiye tabi bulunmaktadır. Bu eşyanın ağırlığı, Gümrük Kanunu hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirlenmiştir? ) Sadece eşya net ağırlıkları esas alınır. B) Bütün ağırlık unsurları toplanarak ortalama ağırlık bulunur. C) Eşya net ağırlıklarına ambalaj ağırlığı orantılı olarak ilave edilir. D) mbalaj ağırlığı eşit miktarda bölünerek eşya net ağırlıklarına ilave edilir. 33. Gümrük Kanunu nun eşyanın ihale yoluyla satışını düzenleyen hükmüne göre, beyan sahibinin söz konusu eşyayı serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutmak istemesi hâlinde, alınacak para cezası aşağıdakilerden hangisidir? ) Eşyanın döviz cinsinden CIF değerinin % 1`i B) Eşyanın gümrüklenmiş değerinin % 1`i C) Eşyanın piyasa kıymetinin % 1`i D) Eşyanın satış bedelinin % 1`i 34. Beyannamedeki kalem tabiri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ) Bir beyanname iki veya daha fazla kalemi kapsayabilir. B) Kalem sayısı bir beyannameye sığmadığı durumlarda ikinci beyanname kullanılır. C) Bir kalemin eksik veya fazlası diğer kalemin fazla veya eksiğine mahsup edilemez. D) Beyana karşılık gelecek vergi ve ceza bakımından her kalem ayrı bir beyan sayılır. -4-

5 GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI sayılı Gümrük Kanunu na göre serbest bölgelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Serbest dolaşımda olan veya olmayan her türlü eşya serbest bölgelere konulabilir. B) Serbest bölgelerin sınırları ile giriş ve çıkış noktaları gümrük idarelerinin denetimine tabidir. C) Bir serbest bölgeye giriş veya çıkış yapan kişiler ve nakil araçları gümrük muayenesine tabi tutulur. D) Gümrük idareleri, serbest bölgeye giren veya çıkan eşyayı muayene edebilirler, burada kalan eşyayı muayene edemezler. 36. Geçici depolama yeri ve antrepolarda süresini doldurduğu hâlde herhangi bir gümrük rejimine tabi tutularak kaldırılmayan eşya için ne tür bir işlem uygulanır? ) Tasfiye edilir. B) Mahrece iade edilir. C) Transit rejimine tabi tutulur. D) Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulur. 37. Geçici ithalat rejimi kapsamında ithali yapılan eşya ile ilgili olmak üzere; sergi ve fuarlarda sergilenmek üzere getirilen eşyanın bir fuardan veya sergiden Türkiye Gümrük Bölgesi ni terk etmeksizin başka bir sergiye dâhil olması hâlinde geçici ithalat rejim hak sahibinin talebi üzerine giriş gümrük idarelerince düzenlenecek belge hangisidir? ) INF 8 B) INF 6 C) İrsaliye D) Geçici İthalat Bilgi Formu 38. şağıdakilerden hangisi gümrük beyannamesi yerine geçen belge değildir? ) Elçilik Mektubu B) TIR Karnesi C) Kurye Mektubu D) Serbest Bölge İşlem Formu 39. Gümrük beyannamesinin rejim kodu kutusunun doldurulması açısından 6 aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? ) Kesin ihracat B) Kesin ithalat C) Yeniden ithalat D) Geçici ithalat 40. şağıdakilerden hangisi bir gümrük rejimi değildir? ) Geçici ihracat B) Geçici ithalat C) Transit D) Hariçte işleme 41. şağıdakilerden hangisi ekonomik etkili bir gümrük rejimi değildir? ) Hariçte işleme B) Gümrük antrepo C) Dâhilde işleme D) Transit 42. Gümrük antrepo rejimine tabi olarak gümrük antreposunda bulunan eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin beyanname verilmesi durumunda beyannamenin tescil tarihinden itibaren ne kadar süre içerisinde gümrük işlemlerinin bitirilmesi gerekir? ) 20 gün B) 30 gün C) 45 gün D) Sınırsız 43. şağıdakilerden hangisi gümrük kontrolü altında işleme rejiminin dâhilde işleme rejiminden farklılığını belirleyen etkenlerden biri değildir? ) İthal eşyası için teminat uygulaması yoktur. B) Vergilendirme işlenmiş ürün üzerinden yapılır. C) İşlenmiş ürünün ihraç zorunluluğu yoktur. D) Eş değer eşya uygulaması yoktur. 44. Dâhilde işleme rejimindeki eş değer eşya uygulamasına paralel olarak hariçte işleme rejiminde kullanılan eşyaya ne ad verilir? ) İşlenmiş ürün B) İşlem görmüş ürün C) İkame ürün D) Değişmemiş eşya 45. Tebliğ edilmeyen para cezalarının zaman aşımı süresi kaç yıldır? ) 1 B) 3 C) 5 D) Yükümlüler kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri için tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde düzeltme talebinde bulunabilirler? ) 7 B) 10 C) 15 D) şağıdaki rejimlerden hangisinde izin verilirken izin sahibinin Türkiye de yerleşik olma koşulu aranmaz? ) Geçici ithalat rejimi B) Gümrük antrepo rejimi C) Dâhilde işleme rejimi D) Hariçte işleme rejimi -5-

6 GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI 48. Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi ne getirilen taşıtların Bölgeye girişinde kullanılan aşağıdaki belgelerden hangisi teminat hükmünde değildir? ) Triptik Karnesi B) Taşıt Giriş Çıkış Formu C) Gümrüklerden Geçiş Karnesi D) Yabancı Taşıtlar İçin Geçici Giriş Karnesi 49. şağıdaki hangi durumda gümrük yükümlülüğü doğmaz? ) İthalat vergilerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girmesi B) Gümrük gözetimi altındaki ithalat vergilerine tabi eşyanın Kanuna aykırı olarak gümrük gözetimi dışına çıkarılması C) Sahte paralar ve narkotik uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin Türkiye Gümrük Bölgesi ne Kanun a aykırı olarak girmesi D) İhracat vergilerine tabi eşyanın bir gümrük beyannamesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesi 50. Transit rejimi aşağıdaki durumlardan hangisinde sona erer? ) Eşyanın varış gümrük idaresince muayenesi tamamlanınca B) Hareket gümrük idaresince verilen transit süresi dolduktan sonra C) Eşyayı taşıyan aracın tam ve eksiksiz olarak varış veya çıkış gümrük idaresine ulaşması hâlinde D) Eşyanın ve belgelerinin rejim hükümlerine uygun olarak varış veya çıkış gümrük idaresine sunulması üzerine sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu na göre kaim değer den ne anlaşılır? ) Gümrüklenmiş değer B) CIF Kıymet C) FOB Kıymet D) Piyasa Değeri 52. Kaçak eşya, her türlü silah, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin bulunduğundan şüphe edilen her türlü kap, ambalaj veya taşımaya yarayan diğer araçlar ile kişilerin üzerlerinde yapılacak arama ve elkoymalar hangi kanun uyarınca yerine getirilir? ) Türk Ceza Kanunu B) Ceza Muhakemesi Kanunu C) Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun D) Suç Gelirlerinin klanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre idari para cezası vermeye kim yetkilidir? ) Gümrük İdare miri B) Mülki İdare miri C) Cumhuriyet Savcısı D) Sulh Ceza Hâkimi sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu na göre mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verecek merci aşağıdakilerden hangisidir? ) Cumhuriyet Başsavcılığı B) sliye Ceza Mahkemesi C) ğır Ceza Mahkemesi D) Sulh Ceza Mahkemesi 55. şağıda sayılanlardan hangisi 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu na göre kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli değildir? ) Mülki amirler B) Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli C) Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli D) Jandarma Genel Komutanlığı personeli sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar, resmî belgede sahtecilik suçunun işlenmesi hâli hariç olmak üzere hangi mahkemede görülür? ) sliye Ceza Mahkemesi B) Sulh Ceza Mahkemesi C) Sulh Hukuk Mahkemesi D) ğır Ceza Mahkemesi -6-

7 GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu na göre idari para cezasının tamamen yerine getirilmesinden itibaren kaç yıl geçtikten sonra işlenen kabahat açısından, önceki kabahat, tekerrüre esas teşkil etmez? ) 5 B) 4 C) 3 D) sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu na göre kaçakçılık fiillerinin izlenmesine ilişkin tutanakların aşağıdakilerden hangisini içermesi gerekmez? ) Olay ve kanıt B) Eşyanın kıymeti C) Düzenleyicilerin unvan ve isimleri D) Suç ve kabahat veya kabahat konusu eşya sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisinde izin almadan arama yapılabilir? ) Özel konutlarda B) Nakliye şirketinde C) Umuma açık iş yerlerinde D) Gümrük salonlarında sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu na göre el konulan eşya nereye teslim edilir? ) Valiliklere B) İl Özel İdarelerine C) Gümrük İdarelerine D) Defterdarlık veya malmüdürlüklerine 61. Bulmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir görüşe, bir yargıya varmak anlamında kullanılmıştır? ) Ben de bunu akıllıca buldum. B) Böylece yılın ortasını bulduk. C) Bazen onlara yeni kıyafetler buluyor. D) Kaybettiğim yüzüğümü kitaplıkta buldum. 62. Okumak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? 63. şağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? ) nneni gördü mü olanları anlatır. B) Dil üzerine güzel bir makale yazmış. C) Çocukların susuzluktan dudakları çatlamıştı. D) Yaşama sevincim bazen yüreğimden taşacak gibi oluyor. 64. I- Konuşma sanatını bilen adam, düşündüklerinin hepsini söylemez, fakat söylediklerini düşünür de söyler. II- Güzel konuşmasını bilseydim, yılanı gizlendiği yerden çıkarırdım. III- Konuşurken, bazıları için Kalbi ağzında. derler; ben Dimağı dilinde. olsun isterim. IV- İnsanın cümlelerine egemen olabilmesi için konusuna egemen olması gerekir. Bu cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? ) I II B) I III C) II III D) II IV 65. Türk yazarının dışta tanınması çetrefil bir sorundur. Birçok karışık noktayı da yedeğinde taşımaktadır. Yabancı ülkelerle ilişkisi olan bazı yazar arkadaşlar da Türk edebiyatı üstüne yanlı bilgiler vermekte, kendilerinden ve arkadaşlarından başka Türkiye de yazar olmadığı kanısını uyandırmaya çalışmaktadırlar gittikleri yerlerde. Yurdumuza gelmiş yabancı sanatçılara, edebiyat adamlarına da aynı yönde etkilerde bulunulmaktadır. Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? ) Bazı yazarların yabancı ülkelerde, Türk edebiyatını yanlış anlattığına B) Yurdumuza gelen edebiyatçıları bazı yazarların olumsuz etkilediğine C) Türk edebiyatının dünyaya yanlı ve eksik tanıtıldığına D) Türk yazarlarının yabancı yazarlarla iletişim kurması gerektiğine ) Salon boşalmaya başladığında biz hâlâ şiirlerimizi okuyorduk. B) Babaannem dualar okurdu her gece onun baş ucunda. C) Bana umutsuz bir sesle son gelen raporları okumaya başladı. D) Eve girdiğinde yüzündeki matemi hepimiz okumuştuk. -7-

8 GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI 66. Yazmak için yüzlerce kuralınız olacak. Bunlar sizi çalışmaya itecek. Geleceksin. Kahveni yapacaksın. Ve küçük törencikler başlayacak: Neler onlar? Telefonu kaparsın, kendi kendine volta atarsın. Masanda oturursun. Seni çalışmaya zorlayacak şeyleri yaptıkça mutlu olursun. Onların mutluluk olduğuna inanırsın. Benim dışarıdan saçma gözükebilecek bu törenlerim, bu alışkanlıklarım aslında beni bütün gün, sayfaya boyun eğmeye, yazıya hürmete sevk eder. Bir anlamda kendimi kurallarla döve döve, kendimi ite ite, terbiye ede ede yazar yapmışımdır. Bu paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? ) Yazarlık disiplin isteyen bir iştir. B) Yazmak insana mutluluk verir. C) Yazarlık bu işe saygı duymayla başlar. D) Bazı durumlar yazmayı kolaylaştırır. 67. şağıdakilerin hangisinde varlığı niteleyen bir sözcük vardır? ) İstanbul u dinliyorum gözlerim kapalı. B) Deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. C) Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından. D) Gözlerimden boşanır hicran yaşları. 68. Kaldırımda bekleyen boyacının eli yüzü, I II üstü başı boyalara bezenmişti. III IV Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi anlatım bozukluğuna neden olmuştur? ) I B) II C) III D) IV 69. şağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne vardır? ) O, Nurcan ın sağlığının yorulmaz takipçisidir. B) Bunu bana sokağın başındaki küçük kız anlattı. C) Tevfik, misafirlere şeker ikram etti. D) Okulun önünden büyük bir kamyon geçti. 70. şağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? ) Dün li Eniştemin küçük kardeşi kın ı gördüm. B) Bu yıl Meclis, yeni döneme erken başlayacak. C) 1942 senesi Ekiminin 12 nci günü İstanbul a gelmiş. D) Daha çok Türk sanat müziğine karşı ilgi duyuyorum. 71., B ve C kümeler olmak üzere (B C) kümesi aşağıdakilerden hangisine her zaman eşit olur? ) ( B) ( C) B) ( B) ( C) C) ( B) ( C) D) ( B) ( C) 72. C de tanımlı f fonksiyonu için f(2x 2 3x) = 9x + 6x ise f( 3) değeri kaçtır? ) 2 B) 5 C) 9 D) x 7 olduğuna göre, ifadesinin 7 4 a cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? 73. x 1 = a 3a ) 7 4a B) 7 7a C) x-1 = k ise 9 -x in değeri aşağıdakilerden hangisidir? ) 9k 2 B) 1 2 3k C) 3k 2 D) 7a D) k 75. a ve b farklı iki sayı olmak üzere, x = b.(a + b) ve y = a.(b + a) ise x 2 y 2 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? ) (a b)(a + b) 3 B) (b a)(a + b) 3 C) (a 2 + b 2 )(a b) D) (a 2 + b 2 )(a 2 b 2 ) 76. Bir konferans salonunun ön sırasında bulunan 7 koltuğa 4 öğretmen ve 3 öğrenci oturacaktır. Sıranın sağ ve sol başında oturanların öğretmen olması ve öğrencilerin yan yana oturması koşuluyla bu 7 kişi kaç farklı şekilde oturabilir? ) 512 B) 432 C) 232 D) cos12 = m ise sin66 nin m cinsinden eşiti nedir? ) 1 2m 2 B) 1 m 2 C) 1 + 2m 2 D) 2m x = log 5 16 ve y = log 5 9 olduğuna göre, 3 x/y ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? ) 2 B) 3 C) 4 D) 5-8-

9 GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI x 1 lim limitinin değeri nedir? x 1 ln x + 2x 2 ) 0 B) 3 2 C) 1 D) 80. f(x) = x 2 2x 3 parabolü ile Ox ekseninin sınırladığı bölgenin alanı kaç birim karedir? ) 3 B) 3 5 C) 9 D) İtilaf Devletleri aşağıdaki antlaşmalardan hangisinden sonra nadolu yu işgale başlamışlardır? ) Lozan ntlaşması B) Moskova ntlaşması C) Mondros teşkes ntlaşması D) Mudanya teşkes ntlaşması 82. İstiklâl Marşımız hangi tarihte ve nerede kabul edilmiştir? ) 12 Mart TBMM de B) 5 ğustos TBMM de C) 23 Nisan Osmanlı Mebusan Meclisinde D) 1 Kasım Osmanlı Mebusan Meclisinde 83. Mustafa Kemal e Meclis tarafından hangi tarihte Başkomutanlık görevi verilmiştir? ) 20 Nisan 1920 B) 12 Mart 1921 C) 5 ğustos 1921 D) 26 ğustos Mustafa Kemal e hangi savaştan sonra Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanı verilmiştir? ) I. İnönü Muharebesi B) Çanakkale Savaşları C) Sakarya Meydan Muharebesi D) Başkomutanlık Meydan Muharebesi 85. Kurtuluş Savaşımızın silâhlı mücadele dönemi aşağıdakilerden hangisi ile sona ermiştir? ) Mondros teşkes ntlaşması B) Mudanya teşkes ntlaşması C) Lozan ntlaşması D) Sevr ntlaşması 86. Şeyh Sait İsyanı ile ilişkisi olduğu gerekçesi ile kapatılan siyasal parti (fırka) aşağıdakilerden hangisidir? ) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası B) Cumhuriyet Halk Fırkası C) Serbest Cumhuriyet Fırkası D) Millet Partisi 87. şağıdakilerden hangisi ile eğitimdeki ikiliğe son verilmiştir? ) Cumhuriyetin ilanı B) Türk Dil Kurumunun kurulması C) Soyadı Kanunu nun çıkarılması D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun kabul edilmesi 88. Musul Sorunu aşağıdakilerden hangisi ile çözüme kavuşturulmuştur? ) Montrö Sözleşmesi B) nkara ntlaşması C) Moskova ntlaşması D) Balkan ntantı 89. Laiklik ilkesi hangi tarihte nayasaya girmiştir? ) 1923 B) 1925 C) 1930 D) tatürk, kaç yıl cumhurbaşkanlığı yapmıştır? ) 18 B) 16 C) 15 D) Milletin örgütlenmiş biçimidir. Toplumun en büyük siyasal kurumudur. Üstün otorite gücüne sahiptir. Dış devletlere karşı toplumun manevi kişiliğini ve bağımsızlığını temsil eder. Yukarıda verilenlerin tümü hangisinin özelliklerindendir? ) Devlet B) Demokrasi C) Sivil toplum D) Vatandaş 92. şağıdakilerden hangisi Türkiye Devleti nin merkez teşkilatı içinde yer almaz? ) Danıştay B) İl İdare Kurulu C) Bakanlar Kurulu D) Millî Güvenlik Kurulu -9-

10 GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI 93. T.C. nayasası na göre aşağıdakilerden hangisi ülkemizde millî güvenlik siyasetini belirleyen organlardan değildir? ) Sayıştay B) Cumhurbaşkanı C) Millî Güvenlik Kurulu D) Türkiye Büyük Millet Meclisi 94. I- Kişilerin sosyal güvenliğinin sağlanması II- Temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınması III- Millî gelirin artırılması IV- Kanunların nayasa ya uygun olması Yukarıda verilenlerden hangileri öncelikle hukuk devleti ilkesinin gereklerindendir? ) I II B) II III C) I IV D) II IV 95. T.C. nayasası na göre aşağıda verilen yüksek mahkemelerden hangisi Yüce Divan sıfatıyla Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini ve yüksek mahkemelerde görevli hâkim ve savcıları görevleri ile ilgili suçlardan dolayı yargılama yetkisine sahiptir? 98. T.C. nayasası na göre Genelkurmay Başkanı, görev ve yetkilerinden dolayı hangisine karşı sorumludur? ) Başbakana B) Bakanlar Kuruluna C) Cumhurbaşkanına D) Millî Savunma Bakanına 99. Kamu hizmetlerine girme hakkı Dilekçe hakkı Türk vatandaşlığı Seçme ve seçilme hakkı Yukarıda verilenler T.C. nayasası na göre hangi tür haklardandır? ) Temel haklar B) Ekonomik haklar C) Sosyal haklar D) Siyasi haklar 100. Hiçbir ayrım olmaksızın herkesin kanun karşısında aynı haklara sahip olması demokrasinin hangi ilkesinin gereği olan bir durumdur? ) Millî egemenlik B) Eşitlik C) Özgürlük D) Çoğunluk ) Yargıtay B) nayasa Mahkemesi C) Uyuşmazlık Mahkemesi D) skeri Yüksek İdare Mahkemesi 96. şağıdakilerden hangisi insan haklarının korunmasında sivil toplum kuruluşlarının işlevlerindendir? ) İnsan hakları ihlallerine karşı cezai yaptırım uygulamak B) İnsan haklarını yasalarla güvence altına almak C) İnsan hakları konusunda kamuoyu oluşturmak D) İnsan haklarının ihlal edilmesini önlemek TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 97. şağıdakilerden hangisi insan haklarını korumak için faaliyet gösteren uluslararası gönüllü kuruluşlardandır? ) vrupa Konseyi B) Helsinki Yurttaşlar Meclisi C) Uluslararası dalet Divanı D) vrupa İnsan Hakları Mahkemesi -10-

11 CEVP NHTRI 1. C D 4. B 5. C D 8. B C 11. B 12. C 13. D 14. D C B 19. D 20. C B 21. B 22. D 23. C B 26. D 27. C 28. B D C B 35. D B 38. D 39. C D 42. B C 45. B 46. C B 49. C 50. D B 53. C 54. D 55. B C 58. B 59. D 60. C D 63. C 64. B 65. D C 68. D 69. B D C 74. D 75. B 76. B 77. D 78. C 79. B 80. D 81. C C 84. C 85. B D 88. B 89. D 90. C B D 95. B 96. C 97. B D 100. B -11-

Gümrük ile ilgili Cezalar Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

Gümrük ile ilgili Cezalar Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Gümrük ile ilgili Cezalar Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Gümrük tarifesi veya vergilendirme unsurlarında aykırılık İlgili Kanun: Madde 234-1 (a) Cezası: İthalat vergilerinden

Detaylı

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür?

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? 1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? A) Gümrük idarelerince kabul edilmez B) Gümrük idarelerince kabul edilir C) Gümrük idarelerince yenisi verilir D)

Detaylı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı TRANSİT REJİMİ Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı 1 Transit Rejimi Rejim tanımı Mevzuat Transit rejiminde kullanılan belgeler Rejimin unsurları Rejim hak sahibi Hareket ve varış gümrük

Detaylı

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ MEVZUAT: 4458 sayılı Gümrük Kanunu (5911 ile değişik) 128 ila 134 üncü maddeleri. 21.10.2004 tarihli ve 2004/7905 sayılı BKK eki Geçici İthalat Sözleşmesi 07.10.2009 tarihli 2009/15481

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Mevzuatı Tanım ve Kavramları 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Transit Rejimi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

Sirküler no: 065 İstanbul, 23 Mayıs 2011

Sirküler no: 065 İstanbul, 23 Mayıs 2011 Sirküler no: 065 İstanbul, 23 Mayıs 2011 Konu: Gümrük yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı. Özet: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Mayıs 2011

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE ( 2012/2)

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE ( 2012/2) T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.17.01.00-10.06.01 Konu : Özet Beyan Uygulaması 24/01/2012 GENELGE ( 2012/2) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı Gümrük

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/04/2015 Sayı: 2015/24 Ref : 6/24. Konu: GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER ÜZERİNDEN HESAPLANAN CEZALAR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/04/2015 Sayı: 2015/24 Ref : 6/24. Konu: GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER ÜZERİNDEN HESAPLANAN CEZALAR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/04/2015 Sayı: 2015/24 Ref : 6/24 Konu: GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER ÜZERİNDEN HESAPLANAN CEZALAR 1. Giriş Gümrük mevzuatının öngördüğü oransal para cezalarından bazıları gümrüklenmiş değer

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1

ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1 ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1 Cahit YERCİ 2 ÖZ Gümrük Kanunu (GK) nın öngördüğü sekiz gümrük rejiminden beşi şartlı muafiyet rejimi (düzenlemesi)

Detaylı

DEĞERLİ KULANICILARIMIZIN DİKKATİNE

DEĞERLİ KULANICILARIMIZIN DİKKATİNE DEĞERLİ KULANICILARIMIZIN DİKKATİNE Gümrük Yönetmeliği Değişikliği ile Gümrükler Genel Müdürlüğünün Basın duyurusu ve ekte 40216608/157.01 sayılı, Antrepolarda Teminat İşlemleri ile ilgili yazısına istinaden

Detaylı

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 )

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) Bilindiği üzere, 02.12.2010 tarihli 27773 sayılı Resmi

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması konulu 2006/10866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır Karar Sayısı : 2006/10866 Ekli Dahilde İşleme

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 447 Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ YÜKSEK SEÇİM KURULU BŞKNLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINVI

Detaylı

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması Dahilde İşleme Rejimi Kararına 18.04.2014 tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması 18.04.2014 tarihli 2014/6197 sayılı Karar ile yapılan değişiklikler MADDE 1-17/1/2005

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Tanımlar MADDE 419 (1) Bu bölümde geçen, Serbest Bölgeler a) İşletici deyimi, serbest bölgenin yerli veya yabancı

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013]

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] Konu : Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 16/01/2013 GENELGE (2013/2) İlgi:28.12.2012 tarihli

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/4)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/4) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. 09/05/2012 Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı GENELGE (2012/4) Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı 09/05/2012 GENELGE (2012/4) Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli,

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ 1 KAPATMA MÜRACAATI Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi

Detaylı

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULMASI, MUHAFAZASI VE İBRAZ EDİLMESİNE (KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE) DAİR USUL VE ESASLAR (431 Sıra No.lu Vergi

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

Gümrük Müşavirliği, ülkemizde 1909 yılından bugüne kadar 100 yıllı aşkın tarihsel sürecinde, daima varlığını sürdürmüş. 05.02.

Gümrük Müşavirliği, ülkemizde 1909 yılından bugüne kadar 100 yıllı aşkın tarihsel sürecinde, daima varlığını sürdürmüş. 05.02. Gümrük Müşavirliği, ülkemizde 1909 yılından bugüne kadar 100 yıllı aşkın tarihsel sürecinde, daima varlığını sürdürmüş. 05.02.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile meslek unvanımızın

Detaylı

DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJ İMLERİ I. BÖLÜM 1

DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJ İMLERİ I. BÖLÜM 1 DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMLERİ I. BÖLÜM 1 DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI... 3 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2005/1)... 25 Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11 Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ A. Genel Bilgi 21/01/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Seri Numaralı (Tahsilat

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 4. GRUP: İNŞAAT MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 4. GRUP: İNŞAAT MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE ELEKTRİK ĞITIM Ş PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 4. GRUP: İNŞT

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 04/05/2015 Sayı: 2015/25 Ref : 6/25. Konu: DAHİLDE İŞLEMEDEN SERBEST DOLAŞIMA GEÇİŞ

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 04/05/2015 Sayı: 2015/25 Ref : 6/25. Konu: DAHİLDE İŞLEMEDEN SERBEST DOLAŞIMA GEÇİŞ GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 04/05/2015 Sayı: 2015/25 Ref : 6/25 Konu: DAHİLDE İŞLEMEDEN SERBEST DOLAŞIMA GEÇİŞ 1. Giriş Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr.Ayça Gümüşay Çapın & Metehan Ortakarpuz GÜMRÜK İŞLEMLERİ

Editörler Yrd.Doç.Dr.Ayça Gümüşay Çapın & Metehan Ortakarpuz GÜMRÜK İŞLEMLERİ Editörler Yrd.Doç.Dr.Ayça Gümüşay Çapın & Metehan Ortakarpuz GÜMRÜK İŞLEMLERİ Yazarlar Aynur Acer Bihter Karagöz Esra Cebeci Evren Coşkun Hüseyin Koçarslan Macide Berna Çağlar Metehan Ortakarpuz Mustafa

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A) İTHALAT İŞLEMLERİ... 3 1) SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ... 3 2) GERİ GELEN EŞYA...

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013. KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013. KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı ÖZET: 18.04.2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 2014/6197 sayılı Bakanlar

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

Plastik Sektörüne Profesyonel Bakış Açısı

Plastik Sektörüne Profesyonel Bakış Açısı Plastik Sektörüne Profesyonel Bakış Açısı HİZMETLERİMİZ ve Hızlı Çözümler Gümrük Müşavirliği İthalat İşlemleri, İhracat İşlemleri, Transit İşlemleri, Antrepo İşlemleri, Devir İşlemleri, Serbest Bölge İşlemleri

Detaylı

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/121 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Ekonomi

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985 Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun Numarası : 3218 Kabul Tarihi : 6/6/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1985 Sayı : 18785 Yayımlandığı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

Değişiklik Yapılan / Eklenen Madde. Gümrük Kanunu 4. Madde'ye 3. fıkranın eklenmesi

Değişiklik Yapılan / Eklenen Madde. Gümrük Kanunu 4. Madde'ye 3. fıkranın eklenmesi Değişiklik Yapılan / Eklenen Madde Gümrük Kanunu 4. Madde'ye 3. fıkranın eklenmesi 39.maddede değişiklik 41. Maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (4) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9)

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9) 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi ndan: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9) Amaç ve kapsam

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm Sayfa 1 / 5 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) MADDE

Detaylı

ALTINCI KISIM

ALTINCI KISIM ALTINCI KISIM 8.11.2016 osenses@ktu.edu.tr 1 ALTINCI KISIM BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ AYIRIM 8.11.2016 osenses@ktu.edu.tr 2 ALTINCI KISIM Özellik Gösteren Faaliyetler BİRİNCİ BÖLÜM Gümrük Vergilerinden Muafiyet

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 09/06/2015 Sayı: 2015/29 Ref : 6/29

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 09/06/2015 Sayı: 2015/29 Ref : 6/29 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 09/06/2015 Sayı: 2015/29 Ref : 6/29 Konu: GÜMRÜKTE HANGİ VERGİLER ÖDENMEZSE TASFİYE OLUR? 1. Giriş Bu sirkülerin konu bölümünde yer alan sorunun yanıtı ithalat vergileri dir. Mevzuat

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/06/2015 Sayı: 2015/27 Ref : 6/27. Konu: GÜMRÜKTE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/06/2015 Sayı: 2015/27 Ref : 6/27. Konu: GÜMRÜKTE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/06/2015 Sayı: 2015/27 Ref : 6/27 Konu: GÜMRÜKTE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI 1. Giriş Gümrük Kanunu nun (GK nın) 207/1-b numaralı maddesinde şu hüküm yer almaktadır: Bir şartlı muafiyet

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.TEŞV.2014/1252-8033 Ankara, 22/04/2014 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ÖNEMLİ SİRKÜLER

Detaylı

07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete. (*2)02.07.2010-27629 Resmi Gazete ile yapılan değişiklikler işlenmiştir)

07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete. (*2)02.07.2010-27629 Resmi Gazete ile yapılan değişiklikler işlenmiştir) 07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete (*2)02.07.2010-27629 Resmi Gazete ile yapılan değişiklikler işlenmiştir) (*3) 02.12.2010-27773 Resmi Gazete ile yapılan değişiklikler işlenmiştir) Başbakanlık (Gümrük

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2013-050 Tarih : 31.12.2013 Konu : Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi 29.12.2013 tarih ve28866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 431 sıra numaralı Vergi Usul

Detaylı

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca;

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca; Başlık 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi Kapsam A. TÜRKİYE DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN TESLİMLERDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULANMASI

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 KONU Bir Takım Muhasebe Kayıtlarının Belirli Mükellefler Tarafından Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi Zorunluluğuna İlişkin Vergi

Detaylı

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11.1- EŞYANIN ÖNGÖRÜLEN SÜRE DAHİLİNDE SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ KAPSAMINDA NİHAİ KULLANIMINA İLİŞKİN

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 01.01.2014 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 Bazı Mükelleflere Elektronik Ortamda Kayıt Saklama Zorunluluğu Getirildi 29.12.2013 tarihli Resmi Gazete de 431 no.lu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır link http://goo.gl/3xs2po

Detaylı

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. KONU: Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İHRACATTA GÜMRÜK UYGULAMALARI İŞ DÜNYASI KAYITSIZ KALMIYOR PROJESİ

İHRACATTA GÜMRÜK UYGULAMALARI İŞ DÜNYASI KAYITSIZ KALMIYOR PROJESİ İş dünyası kayıtsız kalmıyor KAYITLI İSTİHDAMIN TEŞVİKİ-II HİBE PROGRAMI TRH1.3.PREII/P-03/238 İHRACATTA GÜMRÜK UYGULAMALARI İŞ DÜNYASI KAYITSIZ KALMIYOR PROJESİ ÖMER KAPLAN 1- TEMSİL İhracatçı *irma,

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması ve farklı bakış

Detaylı

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer. 100 (Dahili kullanım için) 103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs)

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer. 100 (Dahili kullanım için) 103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs) Formu doldurmadan önce notları okuyunuz KONTROL BELGESİ ASLI EK 32 TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2 Gönderen/İhracatçı No 8 Teslim Alan No T 5 3Formlar 4 Yük Listeleri 5 Kalemler 6Kapların Toplamı A HAREKET GÜMRÜK

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ YÜKSEK SEÇİM KURULU BŞKNLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINVI

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Geçici İthalat Mevzuatı 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINVI 2. GRUP: BŞHUKUK

Detaylı

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2007/5) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar. Amaç. Kapsam. Tanımlar

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2007/5) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar. Amaç. Kapsam. Tanımlar HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2007/5) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ 15/3/2007 Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, serbest do Tanımlar MADDE 3

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR SERBEST BÖLGELERDE KDV UYGULAMASI AÇISINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:10 Serbest bölgelerdeki mal ve/veya hizmet hareketleri KDVK açısından

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜTERCİM (YUNNC) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 448 Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 051 01.10.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 051 01.10.2014 Sirküler Sayı: 2014 051 01.10.2014 Konu: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği nde Yapılan Değişiklikler Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5)

Detaylı

DAHĠLDE ĠġLEME REJĠMĠ (DĠR) GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI

DAHĠLDE ĠġLEME REJĠMĠ (DĠR) GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI DAHĠLDE ĠġLEME REJĠMĠ (DĠR) GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI REJĠMĠN TANIMI Yeniden ihraç edilmek koşuluyla, serbest dolaşıma girmiş veya girmemiş eşyanın her türlü işleme faaliyetine tabi tutulmasına imkan sağlayan

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU

KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU EK 42 KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU (Firmanın adı ve açık adresi ile vergi numarası) Kapsamlı teminat başvurusu 1. Başvuru Ortak Transit Sözleşmesi Ek I Madde 44(1)(a) Gümrük

Detaylı

GÜMRÜK KANUNU (1)(2) Kanun Numarası

GÜMRÜK KANUNU (1)(2) Kanun Numarası 7681 GÜMRÜK KANUNU (1)(2) Kanun Numarası 7682 ; (1) ilgili olarak belirli 6. (Değişik: 18/6/2009-5911/1 md.) durumunu; 7683 rine (1) Madde 5 ilirler. gesini (2) 7684 Madde 6 belirtilir. (1) (1) Madde

Detaylı