ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mayýs 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3075 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT CTP'LÝ SEANSLARI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mayýs 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3075 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT CTP'LÝ SEANSLARI."

Transkript

1 Genel seçimleri yaptýk... Ardýndan cumhurbaþkanýný da seçtik. Sýra belediyelerde... Merak etmeyin, buna karýþmaz Türkiye! Muhtarlýk serbest 82. vilayette! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mayýs 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3075 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ARA BÖLGEDE MUTSUZ BARIÞ HAREKATI DÝYALOGLARI l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... HÜKÜMET ETMEK... Zübeyir Aðaoðlu BU ÝP MÜLKÝYETÝ KALDIRMAZ Erdoðan Baybars CTP'LÝ KÖÞECÝLERÝN KEÇÝ ARAMA SEANSLARI Özlem Güneyli KIBRIS'TA BÝR "KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEÐÝ" Mehmet Levent O BÝRÝLERÝ... Ali Osman Yerel seçim borusu çaldý ve tüm adaylar dün baþvurularýný yaptý... En çekiþmeli yarýþýn Lefkoþa ve Maðusa'da geçmesi bekleniyor... UBP Cemal Bulutoðlularý'ný, CTP Simavi Aþýk'ý aday gösterirken TDP de Gülsen Bozkurt'u aday gösterdi... Lefkoþa'ya Eroðlu-Hristofyas... Yemek 25 Mayýs'ta n Resmi görüþmeden bir gün önce Aleksander Downer Eroðlu ile Hristofyas'ý eþleriyle birlikte yemekte buluþturuyor... n Yemek Ledra Palace'taki ara bölgede Chataux Status Restaurant'ta gerçekleþecek... Kudret Özersay ile Yorgo Yakovu da yemeðe katýlacak sayfada Kadýn eli n "Biliniz ki, bundan sonra amiral gemisi TDP ve bir kadýn belediye baþkaný tarafýndan yönetilecek" diyen Mehmet Çakýcý, "Lefkoþa'ya bir kadýn eli deðmesi lazým" diye konuþtu... n Lefkoþa'da iþbirliði fýrsatýný kaçýran CTP ile TDP Maðusa'da iþbirliði yapacak. CTP TDP milletvekili adayý Hüseyin Angolemli'yi desteklerken, TDP de Oktay Kayalp'ý destekleyecek... n TDP Lefkoþa'yla birlikte yalnýz 4 bölgede aday gösterirken, CTP 19 bölgede belediye baþkan adaylarýný belirledi... n Maðusa'daki milletvekilliði için yalnýz 4 aday baþvurdu... MAP Baþkaný Ata Tepe, ÖRP'den Dursun Oðuz, TDP'den Hüseyin Angolemli ve UBP'den Resmiye Canaltay... Yarýþýn Angolemli ile Canaltay arasýnda geçmesi bekleniyor... l 8. sayfada TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu: Kýbrýs'taki bütün sýnýrlar kalksýn n Davutoðlu: "Kýbrýs Rumlarýna da bütün Türk limanlarýnýn açýlmasýna hazýrýz. Karþýlýðýnda istediðimiz tek þey var: Bir Akdenizli olan ve Akdenizli olmak açýsýndan Akdeniz'deki kullanma haklarýna sahip olan Kýbrýslý Türklerin de limanlarýnýn Girne'nin, Magosa'nýn, Ercan Havaalaný nýn açýlmasý... Dünya Kýbrýs Türklerine 3 liman açacak, biz Türkiye'nin bütün limanlarýný Kýbrýslý Rumlara açacaðýz. Buna söz veriyorum..." n Davutoðlu Ýstanbul'daki konferansta kendisine soru yönelten Kýbrýslý Rum parlamentere þöyle dedi: Ben þurada bir Akdenizli olarak bir Kýbrýs Türkü'nü de þu masanýn etrafýnda görmek isterdim. Birleþmiþ, barýþ içerisinde bir Kýbrýs'ýn milletvekili olarak sizin yanýnýzda oturmasýný isterdim. Bu niye gerçekleþmedi? l 3. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Beynime çakýlan fotoðraf n2. sayfada

2 UYUÞTURUCU Lefkoþa'da üzerinde eroin bulunan bir kiþi tutuklandý. Polis, isminin baþ harflerini M.G. (E-48) olarak açýkladýðý kiþinin üzerinde önceki gün yapýlan aramada, yaklaþýk 1 gram aðýrlýðýnda eroin türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulunarak emare alýndýðýný; söz konusu þahsýn da tutuklandýðýný bildirdi. BOÞ ÇEKLERÝ DOLDURUP BOZDURAN KADIN ARANIYOR Lefkoþa'da, þirketin borçlarýnýn ödenmesi için kendisine verilen imzalý boþ çek yapraklarýný doldurup bozdurarak parayý çalan kadýn aranýyor. Polis açýklamasýna göre Lefkoþa'da, E.A.'nýn (K-40), 2009 yýlý Aðustos ayý ile 2010 yýlý Ocak tarihleri arasýnda, müstahdemi olduðu "Tekno Kim. Ltd" isimli þirket yöneticisi Ýbrahim Sunay Görgün tarafýndan, þirketin borçlarýnýn ödemesi için imzalanarak boþ olarak kendisine verilen 20 adet çek yapraðý üzerine, toplam 68 bin 125 TL meblað yazýp bozdurarak çaldýðý tespit edildi. Söz konusu kadýnýn polis tarafýndan arandýðý bildirildi. KATLE TEÞEBBÜSTEN TUTUKLANDI Alsancak'ta faaliyet gösteren "Cyprus Queen" isimli barýn park alaný içerisinde yaþanan "katle teþebbüs" olayýyla ilgili olarak bir kiþi tutuklandý. Polisten verilen bilgiye göre dün sabahýn ilk saatlerinde R.V. (E-45), kýzýný darp ettiði gerekçesiyle Hakký Demirkalp'a ait HU 969 plakalý aracý çizerek kasti hasara uðrattý, ayrýca yönetimindeki aracý, bu þahsýn üzerine "öldürmek kastýyla" hýzla sürüp ardýndan bir polis aracýna çarparak hasara uðrattý. R.V. tutuklandý. YAÐMUR BEKLENÝYOR Meteoroloji Dairesi, havanýn bugün öðleden sonra yer yer hafif saðanak yaðmurlu olacaðýný bildirdi. Daireden verilen bilgiye göre, Mayýs tarihleri arasýnda hava alçak basýnç sistemi ile ýlýk hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. MAÐUSA'DA ÇÖPLÜK; ALAYKÖY'DE AÐILLAR YANDI Gazimaðusa ve Alayköy'de önceki gün çýkan yangýnlar maddi zarara neden oldu. Polisten verilen bilgiye göre Gazimaðusa'da, Çöplük Bölgesi mevkiinde, çöplüðün 150 metre doðusunda saat sýralarýnda çýkan ve nedeni henüz tespit edilemeyen yangýn sonucu, 4 dönüm anýz ve bir dönüm biçilmemiþ arpa yandý. Ayný saatlerde Alayköy'de birinci aðýllar bölgesinde çýkan ve nedeni tespit edilemeyen yangýn sonucu ise Ömer Baydemir'e ait 60 balya, Hasan Aktaþlýlar'a ait 10 metre uzunluðundaki su hortumu yandý. BEDRETTÝN DEMÝREL CADDESÝ TEK YÖNLÜ Su þebekesi yenileme çalýþmalarý nedeniyle Bedrettin Demirel Caddesi'nin Baþbakanlýk trafik ýþýklarýndan Kýbrýs Türk Hava Yollarý (KTHY)'ye kadar olan kýsmýnýn bugün saatleri arasýnda tek yönlü trafiðe kapalý olacaðý bildirildi. MESARYA'DA 8 SAAT ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Lefkoþa Yüksek Gerilim Þebekesi'nde yapýlacak çalýþmalar nedeniyle pazartesi Mesarya bölgesindeki bazý köylerde elektrik kesintisi olacak. Kýb-Tek'ten verilen bilgiye göre, pazartesi saatleri arasýnda þu yerlerde kesinti yapýlacak: Balýkesir, Ercan Havalimaný, Demirhan'ýn bir bölümü, Gökhan, Cihangir, Düzova, Serdarlý, Kýrýkkale, Erdemli, Meriç, Görneç, Kalavaç, Beyköy, Yiðitler, Kýrklar'ýn bir bölümü, Gaziköy, Paþaköy, Tutunçlu ve Kurudere. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Kaç gün geçti ama, 1 Mayýs yürüyüþünün gazetelerde çýkan resimleri hala daha beynimde çakýlý durur. Beyin onu dürüp büküp, gözden ýrak bir yere kaldýrmadý daha. Bilirsiniz, 1 Mayýs iþçilerin Sermaye Sýnýfýna karþý kazandýklarý bir meydan savaþýnýn yýl dönümüdür... Ama ne hal ise en önde yürüyen siyasilerdi. Resimlerde daha arkadan kimlerin geldiði belli deðildi gördüðüm resimlerde... Ancak yazýlanlara bakýldýðýnda, daha arkalarda da hakim olan siyasilerdi. Doðrusu bu manzarayý yakýndan izlemek isterdim. Kaç tane iþçi, kaç tane iþçi olmayan ve kaç tane politikacý vardý... Ne yazýk ki gitmeye gücüm yetmedi. Düþünün... Orda olan partiler, þu ya da bu þekilde, þu ya da bu zamanda bu "Hükümet"e geldiler, gittiler... Peki, bu geliþleri sýrasýnda Ýþçi- Emekçi'nin gasp edilen hangi hakkýnýn iadesini saðladýlar. Ýþçi ve Emekçi'lerin bu Kýbrýs'ta hangi kazanýmlarýnda imzalarý var? Bir bilen varsa söylesin... Ama tersi vardýr. Mesela; Sendikalar iþçinin-emekçinin haklarý için ayaða kalktýklarýnda, "Hükümet"te olanlarýn cevabý þöyle oldu: "Bizim kimseye diyet borcumuz yoktur." Artý, üyelerinin haklarýnýn bir parçacýðýný olsun almak için greve gittiklerinde, kimini polise dövdürdüler, yerde sürüklettiler, Kimini "paragöz" ilan ettiler. Duyan da sanacak ki bu memlekette Ýþçiler-Emekçiler iþverenleri sömürürler. Ya da sömürgecilerini... Bir baþka parti, 1990 seçimlerinde, iþçiye, emekçiye rüþvet verildi, iþçi- BEYNÝME ÇAKILAN FOTOÐRAF emekçi da rüþvet aldý gerekçesi ile, iþçinin-emekçinin bir maaþýný kesmek için uðraþtý, didindi. UBP da, rüþvetçi Ýþçiyi- Emekçiyi cezalandýrmasý için hükümet ortaðýna destek vererek, bir maaþý, rüþvetçi Ýþçi ve Emekçinin cebinden, ciðerini sökercasýna, büyük bir keyifle söke söke aldý. Hade iþçi-emekçi rüþvetçidir, paragözdür... Madem siz, namuslu ve dürüst, ve hakkýný haklýya teslim edersiniz, toplumun gasp edilen hangi hakkýný geri aldýnýz? Türkiye'den sel gibi akan nüfus için ne yaptýnýz? Askerlik için ne yaptýnýz? Ýþsiz gençlere Avrupa'da olduðu gibi maaþ mý baðladýnýz mesela? Neysa... Bu can sýkýcý olaylarý bir yana koyalým Doðrusu ben deveye hak vermedim. Eþek yolunu hiç þaþýrmayan bir kýlavuzdur. Adam eþeði deðil de kargayý kýlavuz seçse, develeri anlarým. Çünkü bildiðiniz gibi "kýlavuzu karga olanýn burnu boktan kalkmaz" derler. Biz bir türlü ne kýlavuz seçmeði, ne de kýlavuzsuz yolumuzu bulmayý beceremedik. ve bir fýkra ile devam edelim. Deve kervaný sahibi adam, ölmekte olan bir devesinin baþý ucunda helallaþmak için oturur. Ve deveye "hakkýný helal et" der. Deve: -Bana çok iyi davrandýðýný söyleyemem. Bana yük yüklerken insaflý deðildin. Ama bütün bunlarý bir kenara koyalým. Bu konularda hakkým sana helal olsun. Amma, kervanýn en önünde o eþeði yürütürdün ya. Ýþte o konuda sana hakkýmý asla helal etmem. Doðrusu ben deveye hak vermedim. Eþek yolunu hiç þaþýrmayan bir kýlavuzdur. Adam eþeði deðil de kargayý kýlavuz seçse, develeri anlarým. Çünkü bildiðiniz gibi "kýlavuzu karga olanýn burnu boktan kalkmaz" derler. Biz bir türlü ne kýlavuz seçmeði, ne de kýlavuzsuz yolumuzu bulmayý beceremedik. Oysa toplumun kendi yolunu kýlavuzsuz bulabilmesidir marifet... Kurdu tavsiye edenler da var ama, kurt yol gösterici deðil, iyi bir kan dökücüdür... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ARA BÖLGEDE MUTSUZ BARIÞ HAREKATI DÝYALOGLARI Ledra Palace'taki ara bölgede, o yýkýk dökük evin aðaçlarýnýn gölgesinde rastladým onlara... Ben güneyden dönüyordum, onlar güneye gidiyorlardý... Yaþlý baba ve kýzý... En son ne zaman görüþmüþtük, hatýrlamýyordum... Birkaç yýl olmuþtu herhalde... Sýk sýk aklýma geliyorlardý... Ne yapmýþlar... Halledebilmiþler mi dertlerini? Dertleri kimsenin ilgilenmek istemediði dertlerdi... Hangi kapýyý çalsalar yüzlerine kapanýyordu. Bir yalnýzlýk, bir çaresizlik hali veriyordu bu onlara... Hani bazan büyük haksýzlýklara uðrarsýnýz, göz göre göre kýyarlar hayatýnýza ve sizi anlayan, sizin sorununuzu dinlemek isteyen bir tek kiþi bile bulunmaz ya, öyle bir hal iþte... Kadýnýn ayaðýna baktým... Hala kocaman bir þiþlik ve sargýlar içinde hala... O kadar doktora bakýnmýþ, o kadar hastane gezmiþ, yine de bir çare bulunamamýþ buna... Henüz genç bir kýz iken gelmiþ ne gelmiþse baþýna... Ýki ayak parmaðýnýn arasýnda garip bir sivilce çýkmýþ... Birkaç doktora gitmiþ... Ameliyat etmiþler... Üçüncü doktor öyle bir ameliyat yapmýþ ki, ne olmuþsa ondan sonra olmuþ iþte... Ameliyattan sonra yarayý sarmamýþ bile... -Ayakkabýný giy ve git, demiþ... Kanlý ayaðýný sokmuþ ayakkabýya... Evine gitmiþ öyle... Ayakkabýsý kan dolmuþ eve gidene kadar... O günden sonra da þiþtikçe þiþmeye baþlamýþ ayaðý... Kocaman bir topak olmuþ... O doktorun kim olduðunu ve þimdi ne yaptýðýný yazsam þaþarsýnýz... Þimdi gittiði doktorlardan bazýlarý ayaðýn kesilmesi gerektiðini söylüyorlar ona... Ama direniyor o... Ayaðýný kurtarma umudunu yitirmemiþ henüz... Bununla ilgili kitaplar ve araþtýrmalar okuyor... Ýnterneti karýþtýrýyor... Ve nerde bir adres görse, onunla yazýþýyor... Amerika'da bir doktorla yazýþmýþ en son... Çaresini ve tedavisini bilirmiþ o... Ama çok para lazýmmýþ... 74'ten önce olsa, para o kadar dert olmazdý belki... Varlýklýydýlar... Limasol'daydý mallarý... Ýkiyüz dönüm arazi... En mütenasip yerde... Ama þimdi ne iþe yarardý... Ne mallarýna sahip çýkabiliyorlar, ne de istimlak bedeli alabiliyorlardý... Onlar 74'ten sonra zenginleþen takýmdan deðil, yoksullaþan takýmdandýlar... O askeri harekata "mutlu barýþ harekatý" diyenler yalnýz ganimetçilerdi olsa olsa... Arkasý güçlü olmayan takýmdan olduklarý için, güneydeki mallarýnýn karþýlýðýný da alamamýþlardý kuzeyde... Yaþlý baba doksanýný vurmuþ bu çileleri yaþaya yaþaya... Oysa 74'te altmýþýna basmamýþtý daha... Tüm bunlar yetmezmiþ gibi, dolandýrýcýlarýn tuzaðýna düþmüþler bir de... Yüksek faiz vadeden bir finans þirketine para yatýrmýþlar... Elde avuçta ne varsa... Tedaviye para biriktirmek için... Paralarý topladýktan bir süre sonra iflasýný ilan etmiþ þirket... Ve ödeme yapmamýþ kimseye... Yatmýþ paranýn üstüne... Mahkemeye gitmiþler... Bilir misiniz ne yapmýþ mahkeme? -Birþey yapamayýz, demiþ!.. O þirketin ortaklarý baþka bir þirket kurmuþlar sonra... Villa ve apartman yapýp satýyorlar þimdi... Krallar gibi yaþýyorlar adada... Ara bölgede, o yýkýk dökük evin gölgesinde konuþtuk bunlarý bir daha... Ayrýldýk sonra... Pezevengin memleketine küfrederek yürüdüm barikata... Bu dertleri, bu alçaklýklarý yazmak için çýkardým ben bu gazeteyi... Görüyorsunuz ama, o da pek iþe yaramýyor ya...

3 AFRÝKA dan mektup... TALÝMATLA YÖNETÝLMEK AYIP SAYILMIYOR ARTIK Bir zamanlar Kuzey Kýbrýs'ýn Türkiye tarafýndan idare edildiðini, hükümetin de, meclisin de Ankara'nýn emrinde olduðunu ve önemli kararlarýn Ankara'da alýnarak buraya talimat olarak geldiðini söyleyip yazanlara çok kýzarlardý... Çünkü onlar KKTC'nin baðýmsýz ve egemen bir devlet olduðunu söylerlerdi... 'Anavatan'la her yerde, herþeyde bir bütündü gerçi, ama sonuçta baðýmsýz ve egemen bir devletti onlara göre... "Talimatla yönetilmeye hayýr" diye haykýran ve pankart açanlara içerlerler, 'vatan haini' derlerdi... Tüm bunlar ortadan kalktý þimdi... Ankara'nýn talimatla burasýný yönettiðini söylemek 'hakaret' falan deðil, bir 'gurur' sayýlýyor artýk... Bir zamanlar buna kýzanlar þimdi kendileri söylüyor bunlarý... Göðüsleri kabararak... Gururla... Eskiden burada herhangi bir meselenin Ankara'nýn müdahalesiyle çözüldüðünü, bir kararýn Ankara tarafýndan alýndýðýný ve uygulamaya konduðunu deþifre etmek önemli bir ifþaat sayýlýrken, artýk çok olaðan bir þey oldu. Muhalefetin bunu yapmasýna gerek de kalmadý artýk... Anavatancýlar kendileri yapýyorlar... Hasan Taçoy kabine dýþý mý kalmýþ mesela? "Ankara'nýn talimatý" diyorlar... UBP DP ile deðil de ÖRP ile koalisyon mu yapacak? "Ankara'nýn talimatý"... Ejder Aslanbaba partisinden istifa mý etti? "Olsa olsa Ankara'nýn iþi"ymiþ o da... Kýnama babýnda deðil... Olaðan ve normal bir þey olarak söylüyorlar... Burasýnýn küçük Türkiye, yani bir vilayet olduðu iyice hazmedilmiþ anlaþýlan... Kanýksamýþ herkes... Bir sakýncasý mý var? Yok! Açýða dökülmüþ iþte... Gizlisi saklýsý kalmamýþ... Bunun öncülüðünü de Rauf Denktaþ yapmýþ zaten... Ne demiþti: "TBMM'nin kararlarýný uygularým ben..." Daha da ileriye gitmiþti hatta bir süre sonra... "Burada Türkiye'nin onaylamadýðý hiçbir aday seçilemez..." CTP ve Talat yönetime gelince bu durumu örtbas etmeye kalkmýþ, Ankara'dan talimat almadýklarýný, bizim içiþlerimize Türkiye'den herhangi bir müdahale olmadýðýný yaymaya çalýþmýþlardý... Ama kimse inanmamýþ buna... Türkiye de utangaçlýðý atmýþ þimdi, KKTC de... Zaten saðcýmýz da, solcumuz da Erdoðan'ýn gözüne girmek için yarýþýyor... Talimatla yönetilmek ayýp sayýlmýyor! Talimata layýk olmaya çalýþýlýyor artýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Kamyonet sürmesi yasak, ama Asal Þube Müdürü yasak dinlemiyor... "Kamyonetini seferberliðe getir" Afrika (Özel)- Kamyonetini askeri seferberliðe götürmesi emri alan bir vatandaþýmýz, ehliyeti olmadýðýný söylemesine raðmen, Asal Þube Müdürü dinlemedi ve aracýný seferberliðe getirmesi emrini verdi. Vatandaþýmýz da son çare olarak gazetemize baþvurdu... Aslen Ankaralý olan ama 1971 yýlýndan beri Kýbrýs'ta yaþayan Hasan Özen'in baþý Asal Þube ile dertte. Þu anda Girne'de yaþayan Hasan Özen gazetemize þunlarý anlattý: "Ben Kýbrýs Türk Alayý'nda görevli olarak Kýbrýs'a geldim yýlýnda askerlik görevim bitince geri dönmedim ve Gönyeli'de evlendim. Yani 1971 yýlýndan beri Kýbrýs'ta yaþamaktayým. Bugüne kadar þoförlük yaparak geçiniyordum. Devletten tek kuruþ para almadým, istemedim de... Benim Isuzu Elf marka TJS 275 plakalý bir kamyonetim vardýr. Bugüne kadar askeri seferberliðe götürüyordum. Aracým iþ aracýdýr ve 'A Kamu Taþýma Ýþletme Ýzni' olmazsa bu aracý kullanmak yasaktýr. Benim ehliyetim de ABCDEG idi. Yaþým 60'ý bulduðu için beni sürüþ ehliyeti verilen daireden çaðýrdýlar ve ehliyetimdeki ABC'yi düþürüp bana yeniden düzenlenmiþ bir ehliyet verdiler. Yani kamyon veya kamyonet kullanmam yasaklandý. Asal Þube 2 Haziran 2010 tarihinde aracýmý seferberliðe çaðýrdý. Elimdeki belgeleri ve yeniden düzenlenip bana verilen ehliyetimi alýp Þube'ye gittim. Durumu anlattým. Görevli Þube Müdürü'ne çýkýp anlattýklarýmý ve verdiðim belgeleri ibraz etti. Þube Müdürü 'Hayýr bu araç seferberliðe gidecek' diye emir buyurdu. Ehliyetim sürmemi yasaklýyor. Bunu anlattým. 'Þoför tut ve gönder' dedi. Param yok, henüz eksik yatýrýmým olduðu için emekli de olamadým. Kamyonet iþi yapmam da yasak... Verin parayý da þoför tutayým dedim. Onu da vermiyorlar... Kamyoneti 2 Haziran'da seferberliðe götürmem gerektiðini, götürmezsem mahkemeye verileceðimi söylediler. Bu ne demektir biliyor musunuz? Beni ehliyetsiz araç kullanýp suç iþlemeye teþvik ediyorlar. Bu emri de Asal Þube Müdürü vermektedir... Suç iþlersem ve yakalanýrsam veya bir kaza meydana gelirse bunun sorumluluðunu müdrü bey üzerine alacak mýdýr?" Davutoðlu: Kýbrýs'taki bütün sýnýrlarýn kalkmasýný istiyoruz Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Kýbrýs'taki bütün sýnýrlarýn kalkmasýný istediklerini belirterek, ''Kýbrýs Rumlarýna da bütün Türk limanlarýnýn açýlmasýna hazýrýz. Karþýlýðýnda istediðimiz tek þey var: Bir Akdenizli olan ve Akdenizli olmak açýsýndan Akdeniz'deki kullanma haklarýna sahip olan Kýbrýslý Türklerin de limanlarýnýn Girne'nin, Magosa'nýn Ercan Havaalanýnýn açýlmasý... Dünya Kýbrýs Türklerine 3 liman açacak, biz Türkiye'nin bütün limanlarýný Kýbrýslý Rumlara açacaðýz. Buna söz veriyorum'' dedi. Ahmet Davutoðlu, Ýstanbul Sheraton Otelinde düzenlenen Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AAPA) Siyasi Komitesi toplantýsýnýn ''Türk Dýþ Politikasý'' konulu oturumunda yaptýðý konuþmanýn ardýndan, sorularý cevaplandýrdý. Güney Kýbrýslý bir parlamenterin, ''Eðer sýnýr istemiyorsanýz niçin Kýbrýs ve Türkiye arasýndaki limanlarý açmýyorsunuz, biz AB üyesiyiz. Kýbrýs Rumlarýnýn, Annan Planý'na hayýr oyu vermesinden sonra bu noktada Kýbrýs sorununu gidermek için yeni bir yaklaþým var mý? Kýbrýs Türk tarafýnda yeni bir cumhurbaþkaný seçildi? Adada çözüm arayýþlarýnda bundan sonraki süreç nasýl olur?'' sorularý üzerine Davutoðlu, Türkiye'nin 2004 yýlýnda müzakereleri yeniden baþlatmak ve bu konuda çok aktif bir tutumla müzakereler sonrasýnda da referandumda ''evet'' neticesinin alýnmasý için elinde geleni yaptýðýný, bunu kimsenin reddedemeyeceðini söyledi. Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, sözlerini þöyle sürdürdü: ''Kýbrýslý Rumlar da bu barýþa 'evet' demiþ olsalardý, bugün Kýbrýs'ta ne sýnýr kalýrdý, ne kapalý liman kalýrdý. Ama þimdi elinizi vicdanýnýza koyun ve düþünün. Bu barýþa 'evet' demiþ olan Kýbrýslý Türklerin limanlarý hiçbir yere açýk deðilken, Kýbrýslý Türkler hiçbir yere seyahat edemezken, hiçbir kültürel veya spor faaliyetine dahi katýlamazken, Akdenizli olduklarý halde þu masanýn etrafýnda oturamazken, Barýþ Planý'na 'evet' dedikleri halde hiçbir platforma katýlamazken, sadece konuyu Kýbrýslý Rumlara liman açmaya indirgemek kolay mý? Ben þurada bir Akdenizli olarak bir Kýbrýs Türkü'nü de þu masanýn etrafýnda görmek isterdim. Birleþmiþ, barýþ içerisinde bir Kýbrýs'ýn milletvekili olarak sizin yanýnýzda oturmasýný isterdim. Bu niye gerçekleþmedi? Bunun gerçekleþememesinin sebebi Annan Planýna 'evet' diyen Kýbrýslý Türkler mi, yoksa 'hayýr' diyenler mi? Kýbrýs'taki tüm sýnýrlarýn kalkmasýný istiyoruz. Kýbrýs Rumlarýna da bütün Türk limanlarýnýn açýlmasýna hazýrýz. Karþýlýðýnda istediðimiz tek þey var: Akdenizli olarak ve Akdenizli olmak açýsýndan Akdeniz'deki tüm limanlarý kullanma hakkýna sahip olan Kýbrýs Türklerinin de limanlarýnýn Girne'nin, Magosa'nýn Ercan Havalimanýnýn açýlmasý. Dünya, Kýbrýs Türklerine 3 liman açacak. Biz Türkiye'nin bütün limanlarýný Kýbrýs Rumlarýna açacaðýz. Ama eþitlikte, özgürlükte bütün insanlara ayný hakký tanýmak þart. Aksi takdirde kuracaðýmýz düzenin adý barýþ düzeni olamaz. Bunu yapmaya hazýrýz, eðer Avrupa Birliði hazýrsa, eðer uluslararasý toplum hazýrsa, eðer Kýbrýslý Rumlar hazýrsa. Biz yarýn limanlarýmýzý açarýz, ama Kýbrýs Türklerinin limanlarýnýn açýlmasýný da bekleriz. Ancak o zaman kalýcý barýþ olur, ancak o zaman eþitlik olur.'' Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, Kýbrýs Rum tarafýnýn Annan Planý'na 'hayýr' demiþ olmasýna raðmen Rum kesimi lideri Dimitris Hristofyas ile eski KKTC Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat görüþmelere baþladýðý zaman Türkiye olarak çok açýk destek verdiklerini, bu desteðin sürdüðünü anlatarak, ''Þimdi sayýn Eroðlu var. Eroðlu da Kýbrýs'ta müzakerelere kaldýðý yerden devam edeceðini söyledi. Dolayýsýyla Kýbrýs Rum kesiminde bir siyasi kararlýlýk olursa barýþa ulaþmak zor deðil. Ama herkesi eþit görerek, kimsenin kimse üzerinde hakký olduðunu iddia etmeden. O zaman birlikte Kýbrýs'ý bir barýþ adasý, Doðu Akdenizi de bir barýþ havzasý haline dönüþtürebiliriz'' diye konuþtu. POLEMÝK Özlem GÜNEYLÝ CTP'LÝ KÖÞECÝLERÝN KEÇÝ ARAMA SEANSLARI RAUF Denktaþ/ Klerides ile müzakerelere/ daha doðrusu müzakere niyetine birbirlerinin evlerinde muhabbete baþladýklarý zamanlarý anlatýyordu. Ay inanamadým duyduklarýma... Ýcabýnda dramatize ettiðimiz bu MESELENÝN geçmiþteki müzakereleri meðer þakalaþarak geçip gitmiþ senelerce. RAUF BEY o ev muhabbetleri esnasýnda Klerides'e YARIN SENÝ ÖVEN 1 AÇIKLAMA YAPAYIM dediðinde/ Klerides SAKIN HAAAA dermiþ. Yani Rum kardeþlerimiz Denktaþ tarafýndan övülen 1 Klerides'i topa dikebilirlermiþ./ Ayný þey Türkler için DE geçerliymiþ falan./ Karþýlýklý þakasýný yapmýþlar meðer senelerce./ "Dost" olsalar DA birbirleri için iyi 1 þey söylememiþler. -MÝÞ diyorum MASAL havasý katmak için ama/ fena içerliyorum aslýnda bu dalgacý havaya. Kýbrýs'taki mevzu en çok da bunun için psikolojiktir GALÝBA/ EN çok DA bu yüzden Katiyyen ideolojik DEÐÝLDÝR. Ýçerlediðim 1 þey daha var: Hadi DÜN böyleydi./ Nasýl oluyor DA Kýbrýs Türkü'nü DÜN'den koparma sözü verenler ayný yorumu yapabiliyor? Hristofyas'ýn Talat'ý sýrtýndan býçakladýðýný söylemiþti Kutlay Erk. NASIL yapmýþ bunu? Talat'a açýk destek vererek. Rauf beyin aðzýna yakýþýyor DA "barýþçýlarýn" aðzýnda ÞIK durmuyor. Hristofyas destekledi DÝYE Talat seçim kaybettiyse/ veya Talat destekleyince Hristofyas seçim kaybedecekse/ YANÝ geldiðimiz nokta buysa/ Talat nerede býrakmýþtý DA Eroðlu'nun oradan baþlamasý için yýrtýnýyorsunuz? Çözüm ve Barýþ yapmak adýna birbirlerini mütemadiyen kötülemeleri gereken 2 lider/ 1 tanesi sözde komünist/ 1 tanesi sözde solcu/ RESMEN ARIZA. Hiç olmazsa Kutlay bey hayatta karþýlýðý olan psikolojik 1 duruma iþaret ediyor. CTP'li köþeciler halen Talat'ýn seçim yenilgisinin günahýný yükleyecek KEÇÝ arýyorlar kendilerince. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduðu CHP bile þöyle ya da böyle/ kendi özeleþtirisini yapmaya baþladý DA siz niye baþlýyamýyosunuz 1 türlü./ KÝ sizin partinizi Atatürk de kurmadý YANÝ. Ne bu afra tafra?? Bize 1 þey olmaz/ Hava güzel/ DE/ Þimdi baþlasanýz anca bitirirsiniz/ DÝ MÝ AMA? Mesela MUTLU YAKALI CENK/ UBP- CTP arasýnda SIFIRLANMIÞ ideolojik farklýlýklara bakacaðýna/ Bakýp bakýp aðlayacaðýna/ 1 yerlerinden uydurmuþ 1 Eroðlu-Afrika iliþkisi/ saðýna soluna bakmadan yürüyor. 2 gözüm/ Mutlu Yakalým/ SEN þöyle 1 git bakalým partinin 5 senelik hükümetçilik dönemine. Gittin mi? Tamam/ Þimdi SAÐA dön./ Döndün mü?/ortaya geç þimdi/ OK MÝ? Þimdi Sarayönü'de otur/ 1 sade kahve söyle önce/ Yak 1 sigara... Ve Ferdi aðbin ile Uzun aðbinin HARMAN'la kurduklarý esrarengiz muhabbet baðýna GÝR balýklama. AL o muhabbeti yatýr MASAYA. Neyini yatýrýcam DEME Annem bile biliyo DA sen bilmiyo musun?: -Ne bagmaz ya o SAKALLI ile döndürdügleri dolablara? -Ben de onu diyorum ya/ sýkar biraz ona bakmak annecim... -Sen öyle diyon ama garasakal þivesiynan söyleyiyon./ G-t isder deyemeyiyon DA kapadasýn konuyu/ uzadýb uzadýb gidiyon./ 1 DA filimlerde sigaranýn üstünü örddügleri GÝBÝ benim aðzýmdan çýkan kelimelerde bazý harflerin üsdünü örtüyon/ Ma nedir be bu garagözlüg ama? -Yemin ettin herhalde/ illa dilini bozucaksýn köþemin/ 1 daha asla yer vermiycem senin söylediklerine bu köþede. Bitti anne/ seninle iþimiz burada bitti... -Gaylesi duddu beni? Elimi sallasam 10 dane köþeci var oþu dediglerimi yazacag/ Dur açayým Arif Hoca'ya 1 telefon DA göresin...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ayrýlmaz bir bütünmüþ Türkiye ile KKTC Þimdi gelin de çözüm olacaðýna inanýn Neye baksak neyi tutsak sanki sabahsýz gece Tadý tuzu da kalmadý hiç umutlanmanýn Ali OSMAN Periyodik O BÝRÝLERÝ... Baykal'ýn porno kaseti bilgisayarlara düþünce CHP'den istifa etmek zorunda kalmýþtý... Bazýlarý aðladýlar, sýzladýlar geri dönsün diye... Kýlýçdaroðlu bir yerlerden iþareti almýþ olmalý ki adaylýðýný koydu... Partide yapacaðý deðiþimlerin de altýný çizdi ilk baþta... Baykal sesini soluðunu kesmiþ otururken Ulusal Kriminal Büro devreye girdi ve Baykal'ý aklamaya çalýþtý... Büro yapýlan baþvuru üzerine Baykal'ýn kasetini incelemiþ ve bir basýn toplantýsýyla avukatlarý durumu açýklamýþlar... Büro Yöneticisi Uður Kurtulan, "Deniz Baykal'ýn vücudunun morfolojik izleriyle, bizim elimizde sayýn avukatý tarafýndan tespit edilen ve elimizde bulunan Sayýn Baykal'ýn mayolu resimleri, ayrýca Nesrin Baytok'un, TBMM'deki muhtelif yan yana olduklarý ve videolardan alýnan resimler tarafýmýzdan incelendi.sayýn Deniz Baykal'ýn bu olayda, sayýn Nesrin Baytok'la iliþkinin olmadýðý düþüncesindeyiz. Burada montaj kullanýlmak suretiyle, bu görüntünün biz kriminal incelememizde modifikasyonla deðiþtirildiði kanaatindeyiz", dedi. Kanaatlerini ve düþüncelerini açýkladýlar... Önemli olan oydu veya deðildi... Birileri Baykal'dan CHP'yi kurtarmak istediler... Ve gerekeni yaptýlar... Hala Baykal'da ýsrar edenlerin varlýðý o birilerini anlaþýlan rahatsýz etmiþ olmalý ki... CHP grup toplantýsýna bir mesaj daha gönderildi birileri tarafýndan... Ve bir kaset daha... Baþka bir CHP kadýn milletvekiliymiþ o da... Söylenmek istenen de "Sakýn ha Baykal'ý geri çaðýrmayýn. Kýlýçdaroðlu'ndan þaþmayýn..." Baykal'ýn CHP'nin baþýndan götürülmesi Türk seçmeninin CHP'ye bakýþ açýsýnýn belki de daha deðiþik ve sevecen olacaðýný getirecektir. Hoþ, askerin partisinin halkçýlýðý ne kadar olabilir ki? Neyse, CHP'deki kan deðiþimi baþlamadan bile, birilerini birisine benzetme heyecaný yaþandý... Kýlýçdaroðlu þimdiden Gandi'ye benzetildi... Bundan en fazla rahatsýzlýk duymasý gereken Tayyip ve AKP'si olmalýdýr... Ýki yýldan fazla oldu... Ýstanbul'daydým... Hastanede... Ayný odada kaldýðým diðer hastalar Türkiyeliydiler... Bir tanesi Mustafa Sarýgül'ün yeðeniydi, diðeri de yýllarca Almanya'da çalýþtýktan sonra Türkiye'ye dönen yaþlý bir kiþi... CHP yanlýsýydýlar... Bir gün Baykal'a hakaret ettiðini duydum. Türkler liderlerine ne hakaret ederler ne de ettirirler... Tabudur onlar için... Almancý kalaylýyordu... -Amcacýðým, parti liderine neden küfrediyorsun, diye sordum... -Partinin durumu onun CHP'de olmasýndan dolayýdýr. Defolsun gitsin partiden de parti düzelsin... -Oyunu ona vermedin mi? -AKP'ye verdim... Din düzenbazlarýndan da hoþlanmam ama Baykal'ý görünce gidip oyumu baþkalarýna veriyorum. Seneye seçim var, o birileri þimdiden Tayyip'e karþý hazýrlanmaya baþladý bile... Kalay TAYYÝP ERDOÐAN HÝÇBÝR ÜLKEYÝ BOMBALAMADI KÝ!.. Tayyip Erdoðan Yunanlý gazetecilere '7 buçuk yýldýr baþbakaným, hiçbir ülkeyi bombalamadým' derken haklýydý. "Yunan Silahlý Kuvvetleri'nin medyasý gibi davranýyorsunuz. Uçak ne zaman kalkmýþ, ne zaman inmiþ, nereden geçmiþ, bunlarla çok ilgilisiniz" demesi, büyük ihtimal, iki ülkenin gazetecilerini karþýlaþtýrmak içindi. Gerçi Türk gazeteciler Kardak'taki zibidi iki kayalýk yüzünden, dönemin baþbakaný Tansu Çiller'i öyle bir gofa geirmiþlerdi ki, az daha savaþ çýkýyordu. Türk medyasý Ordu'nun sözcülüðünü yapanlarla doluydu. Ne ki, Türk Ordusu yakýn zamana kadar içerdeki düþmanlarý terbiye etmekle meþguldü... Eroðlu: Danýþma kurulu üyeleri gönüllü çalýþýyor Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Kýbrýs sorununa yönelik sürdürülen müzakereler için oluþturduðu Danýþma Kurulu'nun üyelerinin ücret almadan çalýþtýðýný açýkladý. Derviþ Eroðlu dün bir kabulü sýrasýnda, kendisinin müzakere heyetinin yanýnda oluþturduðu Danýþma Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, ortaya atýlan ücretlerle hakkýndaki iddialarý yanýtladý. Eroðlu, "Arkadaþlar bu görevi gönüllü olarak kabul etmiþlerdir. Gönüllü olarak çalýþmaktadýrlar" dedi. Rum Yönetimi Baþkaný Hristofyas'la yemekte bir araya gelmeleriyle ilgili bir soruya karþýlýk Eroðlu, yemeðin Eroðlu ile Hristofyas Chataux'da buluþacak Derviþ Eroðlu ile Dimitris Hristofyas, Kýbrýs konusundaki doðrudan müzakereler öncesinde yemekte bir araya gelecek. BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'ýn davetiyle gerçekleþecek yemek, 25 Mayýs Salý akþamý saat 19.30'da, Lefkoþa'da ara bölgedeki Chataux Status Restaurant'ta gerçekleþecek. TAK muhabirinin edindiði bilgiye göre, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn da eþi Elsi CTP ADAYLARINI ÞÖLENLE AÇIKLADI CTP/BG, 27 Haziran yerel yönetim seçimlerine katýlacak 19 belediye baþkan adayýný önceki akþam Hidden Garden'da düzenlenen þölenle kamuoyuna açýkladý. Adaylarýn tanýtýmý öncesinde Yeni Türkü'nün müzik dinletisi sunduðu þölende CTP/BG'nin yerel seçimlerde destekleyeceði baðýmsýz belediye baþkan adaylarý da açýklandý. CTP/BG, 27 Haziran yerel yönetim seçimlerinde Simavi Aþýk'ý Lefkoþa, Ahmet Benli'yi Gönyeli, Osman Iþýsal'ý Deðirmenlik, Hulusi Manisoy'u Alayköy, Hasan Barbaros'u Akýncýlar, Oktay Kayalp'ý Gazimaðusa, Engin Türkmen'i Beyarmudu, Hasan Öztaþ'ý Geçitkale, Cemal Biren'i Yeniboðaziçi, Yusuf Ýsmailoðlu'nu Akdoðan, Kadir Daðcan'ý Birleþmiþ Milletler Özel Danýþmaný Alexander Downer'in daveti üzerine 25 Mayýs'ta eþli olarak gerçekleþeceðini belirtti. Eroðlu, yemeðin Birleþmiþ Milletler kontrolündeki ara bölgede bulunan bir restoranda verileceðini kaydetti. Eroðlu, kendi evinin Türk koçanlý olmasýný göz önünde bulundurarak daha önce yaptýðý bir daveti Dimitris Hristofyas'ýn ret ettiðini anýmsattý. Cumhurbaþkaný ayrýca, Downer'in Türk ve Rum müzakere heyetlerinin yemekte bir araya gelmesi görüþünü ortaya attýðýný ancak söz konusu davet hakkýnda henüz karar verilmediðini kaydetti. Hristofyas ile birlikte katýlacaðý yemekte, liderlerin Kýbrýs müzakerelerindeki özel danýþmanlarý Kudret Özersay ve Yorgos Yakovu da eþleriyle birlikte hazýr bulunacak. Bu arada Kýbrýs'taki BM yetkilileri, yemeðe BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'ýn da katýlacaðýný bildirdiler. Cumhurbaþkaný Eroðlu ile Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas arasýndaki görüþmeler 26 Mayýs Çarþamba günü baþlayacak. Güzelyurt, Ali Çelebi'yi Mehmetçik, Ramazan Evren'i Büyükkonuk, Biray Hamzaoðullarý'ný Yenierenköy, Sümer Aygýn'ý Girne, Ahmet Gürol Ersun'u Lapta, Cezar Ekinci'yi Alsancak, Yüksel Çelebi'yi Dikmen ve Abit Alagür'ü Çatalköy belediye baþkanlýðýna aday gösterdi. CTP/BG Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer ile Genel Sekreter Kutlay Erk'in birer konuþma yaptýðý þölende CTP/BG'nin destekleyeceði baðýmsýz belediye baþkan adaylarý ise þöyle sýralandý: "Ýnönü'de Ali Öncül, Serdarlý'da Ahmet Billuroðlu, Vadili'de Þahin Sapsýzoðlu, Tatlýsu'da Mustafa Akdeniz, Paþaköy'de Halil Ocak, Lefke'de Teoman Oktay, Dipkarpaz'da Arif Özbayrak, Esentepe'de Cemal Erdoðan." Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KIBRIS'TA BÝR "KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEÐÝ" Londra'da bir "Ýngiltere Ýngiliz Kültür Derneði" açýlsa... Ya da Washington'da bir "Amerikan Kültür Derneði"... Nasýl karþýlarsýnýz bunu?.. Tuhaf gelmez mi size? Kendi anayurtlarýnýn dýþýnda, yabancý bir ülkede yaþayan insanlar, yaþadýklarý yerlerde kendi kültürlerini yaþatmak için dernekler kurabilirler. O ülkenin ilgili yasalarýna uyumlu olmak koþuluyla bu çok normaldir. Ama kendi ülkelerinde kendi kültürel deðerlerini koruyup yaþatmak için, Ýngilizlerin Ýngiltere'de Ýngiliz Kültür Derneði, Fransýzlarýn Fransa'da Fransýz Kültür Derneði ve Ýtalyanlarýn Ýtalya'da Ýtalyan Kültür Derneði kurmasý aklýn ve mantýðýn alacaðý birþey deðildir. Kýbrýslýtürklerin ada dýþýndaki örgütlerinden Kýbrýs Türk Kültür Derneði'nin Lefkoþa'da temsilcilik açacaðý haberi çýktý dün basýnda. Okuyunca þaþýrdým. Ýstanbul ya da Ankara'da... Ya da Kýbrýs dýþýndaki baþka bir ülkede böyle bir derneðin açýlmasýnda yadýrganacak hiçbir þey yok. Ama Lefkoþa'da Kýbrýs Türk Kültür Derneði, benim aklýma hep baþka þeyler getiriyor. Demek ki burada Kýbrýslý kimliði ve Kýbrýslýtürk kültürü yokolma tehlikesiyle karþý karþýyadýr. Kýbrýslýtürkler bu yok ediliþe karþý direnmek ve dayanýþmak zorundadýrlar. Lefkoþa'da bir Kýbrýs Türk Kültür Derneði, ancak bu direniþ ve dayanýþma gerekliliðinin bir sonucu olabilir. Eðer Lefkoþa'da temsilcilik açacak olan Kýbrýs Türk Kültür Derneði, Türkiye'nin asimilasyonu altýnda Kýbrýslýtürk kimliði ve kültürünü yok olmaktan kurtarmak amacýyla bu giriþimde bulunduysa bunu heyecan ve takdirle karþýlarým. Kendi yurdumuzda, kendi kimlik ve kültürümüzü koruyup yaþatmak, en vazgeçilmez deðerlerimize sahip çýkmak ve asimilasyona direnmek için dernekleþme noktasýna sürüklenmiþ olmamýz elbette buruk acýlar býrakýr yüreðimizde. Ama kalemimizin elverdiði, yüreðimizin götürdüðü yere kadar da bu kavgayý veririz. Tanýdýðým ve bildiðim kadarýyla Kýbrýs Türk Kültür Derneði'nin Lefkoþa'da temsilcilik açma giriþiminin, yukarýda saydýðým nedenlerin bir sonucu olduðunu hiç sanmýyorum. Ama olsaydý saygý duyardým. Çünkü Kýbrýslýtürkler olarak buna ihtiyaç noktasýna getirilmiþ bulunuyoruz. Acý ama gerçek bu... Bir süre önce "Kýbrýslýtürkler Kültür ve Dayanýþma Derneði" kurmak istediklerini anlatmýþtý bir dost. Ýlk aþamada 300'ün üzerinde bir katýlýmýn olduðunu belirtmiþti. "Bir gün ziyaretine gelir görüþürüz" demiþti bana... Henüz görüþemedik... Ama onlarýn yüreklerinin niçin çarptýðýný anlýyor, hissedebiliyorum. Düþüncelerinin, Lefkoþa'da temsilcilik açacak olan Kýbrýs Türk Kültür Derneði ile uzaktan yakýndan hiçbir þekilde örtüþmediðini de. Kýbrýslýtürkler olarak, kendi ülkemizde Türkiye'nin azýnlýðýna düþürüldük. Kuzey Kýbrýs nüfusunun onda biri kadar ya kaldýk ya kalmadýk. Birkaç yýl sonra bir dernek kuracak sayýyý da bulamayabiliriz.

5 22 Mayýs 2010 Cuma 5 Þaziye nin Görüþü: Moon yeni bir liderimiz olduðunu söyledi. Gördünüz ya Vites deðiþtirmek gibi kolay deðiþebiliyor liderler de Mayýs'ta gençler boþ tribünlere oynamýþ. - Ýzdiham Metehan'daydý KTHY Yönetim Kurulu ve 3 yönetim kurulu üyesi istifa etmiþ. - Oooo Niye? Çok yazýk KTHY'nin havalanabilmesi için ortaya koyduklarý çok özverileri çalýþmalarýndan ötürü derhal teþekkür plaketi verilmeli. Karpaz'daki eþekler açlýktan ölüyormuþ. - Bu memlekette açlýktan ancak eþekler ölür zaten. BM Genel Sekreteri Moon, "müzakereler sonsuza dek süremez" demiþ. - Sürer Çünkü kimse masadan kaçtý dedirtmek istemiyor ve zoraki görüþüyor, bu nedenle de incir ipi gibi uzuyor. Serdar Denktaþ, belediye baþkanlýklarý için hedef 8'de 8 demiþ. - Niye böyle mütevazi davranmýþ ki Þimdi tam da bir taþla iki kuþ vurma mevsimi. Þansýný denemeli. Ýki genç balýk avlýyordu. Yem olarak kullandýklarý hamur sert gelmiþ olmalý ki, yanýmdaki, ikide bir, futbolcular gibi avucundaki hamura tükürüp gevþetmeye çalýþýyordu. Üçüncüden sonra arkadaþý uyardý: - Pislik yapma be - Ne pisliði.. - Aha ikide bir tükürün avucuna. - E ne be puþt, sen hiç tükürmedin yani avucuna! Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI BU ÝP MÜLKÝYETÝ KALDIRMAZ Hristofyas ile Talat mülkiyet konusunda 18 görüþme yaptý. Anlaþamadýlar. Aradaki uçurumu kapatamadýlar.. Ýlerleyemediler. Hristofyas Eroðlu müzakeresi de mülkiyet konusu ile açýlýyor.. Siz ne umuyorsunuz? Ben hiç. Hristofyas'ýn, Talat ile baþaramadýðýný Eroðlu ile baþarmasý mümkün deðil.. Ya da... Talat'ýn baþaramadýðýný Eroðlu'nun baþarmasý düþünülemez bile. Bu nedenle, daha ilk görüþmeden hüsranla ayrýlmamak için baþka bir konu seçip onunla zaman öldürsünler. Mülkiyet ile ip kopar, oyun biter. DARA DÜÞEN MÝLLETVEKÝLÝ, ÇAREYÝ ÝKTÝDARA YAMA OLMAKTA BULUYOR. Büyük atýlýmlar yapmak isterler, beceremezler. Her þeyi yüzlerine gözlerine bulaþtýrýrlar. Zora girince borçlanýrlar Ödeyemezler bir daha borçlanýrlar.. Bir daha borçlanma þansý kalmayýnca partilerinden istifa ederler Bir süre baðýmsýz kalýrlar Sonra iktidardaki partiye yamalanýrlar O gün borç da bulunur Para da Ama ilk seçimde kaybederler.. Beþe kadar sayýyorum Bu süre içinde, böyle bir hikayesi olan en az 5 milletvekili eskisi dilinizin ucuna gelmezse ben bu sayfayý yerim. ÝKRAMÝYEDEN KESÝNTÝ KÂBUSU Emeklilik ikramiyesinden kesinti yapýlacaðý yönünde iddialar var. Yýllardýr tekrarlanýp duruyor. Hükümet "böyle bir çalýþma yok" dese de, iddialar ve ithamlar sürüyor. Bana göre hava hoþ. Etkilenmem Kesmiþmiþ, kesecekmiþ aklýmýn ucundan geçirmem Ama Emeklilik hakký kazandýðý halde çalýþmak isteyen memurlar-öðretmenler var. Ýkide bir "kesinti var kesinti yapýlacak" dedikçe böylelerinin gözü korkuyor ve istemeye istemeye emekli olmak zorunda kalýyorlar. Ýþte bunlara yazýk... Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Milletvekillerimiz dara düþtükçe, cýrt pýrt istifa edebiliyorsa, aklýmýzdan geçenleri yüzlerine haykýracak kadar taþaklý olamamamýzdan cesaret buluyorlar.. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu STATÜKONUN SEÇÝMLERÝ... Bugün (dün) 27 Haziran'da yapýlacak milletvekilliði ara seçiminde aday olacak olanlarýn son baþvuru tarihiydi. Mesai bitimine kadardý baþvuru, baþvuran vurdu, vuramayan ise bir bardak su içti! Ve yeni heyecan, bu sinemada... Deri koltuk uðruna kaçýp giden eski "baþbakanýn" býraktýðý milletvekilliði mertebesindeki koltuðuna, ulaþma yarýþý bu "Acaba kim kazanacak?" Yýllardýr takip ederim ve son zamanlarda da içindeyim bu seçimlerin. Kimler geldi, kimler geçti ki oradan. Kim kimin kuyusunu kazdý... Kim kime çamur attý, kötüledi laf attý. Bir sürü dolaplar döndürdüler geçen yýllarda. Ve dünyanýn her yerinde olduðu gibi birbirleriyle çekiþtiler. Sonuçta mutlaka birisi kazanýp lider olup makamlarýna oturdular, diðerleri ise yine dünyanýn diðer ülkelerinde olduðu gibi muhalefet olarak onlarý eleþtirdiler. Deðiþmez kuraldý bu Ancak bizdeki ayný gibi görünse de, farklý Ufak ayrýntýyý yakalayan dünya ülkeleri ile ayný gibi görünen seçimlerdeki farký, fark edebilir. Dýþarýdan yaptýrým Kazanan da kazanamayan da çantasý ile uçaða binip doðru merkeze gidip "ileride ne yapýlmasý gerektiði, þu andaki kadronun nasýl ve ne þekilde deðiþmesi gerektiði ve bir sürü þey hakkýnda", "fikir" alýyor. Çünkü parayý verenler orada. Düdük meselesi deðil bu. Amaç düdük çalma deðil, amaç her þeyi kontrol etmek. "Talat yeniden seçilseydi bu iþ biterdi" diyor bazýlarý. Bence zor. Kim seçilirse seçilsin kurallar usulüne uygun iþleyecek burada. Ve gördük ki Eroðlu düne kadar "olmaz" dediklerine, "olabilir" demeye baþladý 25 Mayýs'ta yemek yiyecekler. Emir yukarýdan geldiðinde, iki taraf da itiraz hakkýný kullanamadý. Hristofyas önce "yemeðe gerek yok" dese de görüþmelerinden bir gün önce bilmem ne lokantasýnda Eroðlu ile baþbaþa yemek yiyecek. Neyse.. Ben ufak ayrýntýlara bakar, ona göre yorumlarým haberleri. Nitekim Davutoðlu açýkladý; "Kýbrýs'taki bütün sýnýrlarýn kalkmasýný istiyoruz. Kýbrýs Rumlarýna da bütün Türk limanlarýnýn açýlmasýna hazýrýz. Karþýlýðýnda istediðimiz tek þey var: Bir Akdenizli olan ve Akdenizli olmak açýsýndan Akdeniz'deki kullanma haklarýna sahip olan Kýbrýslý Türklerin de limanlarýnýn Girne'nin, Maðusa'nýn Timbu Havaalaný'nýn açýlmasý..." Bir þey anladýnýz mý bundan? KKTC ilelebet yaþatýlacak diyenlerin ekmeðine bal gibidir bu. Kuzeyin limanlarý açýlacak, Trabzonlu KKTC'li "vatandaþ" da oradan AB ve diðer ülkelere direkt "iþ" yapacak ve buna çözüm denilecek. Biz de Kýbrýslýtürkler olarak dünya ile bütünleþtik diye sevineceðiz.. Öyle mi? Önce çözüm olmalý. Mümkünse Kýbrýs Cumhuriyeti, 1960 çerçevesinde birkaç düzenleme ile yaþatýlmalý.. Olmazsa Birleþik Kýbrýs, Kýbrýslýlarýn olarak hayata geçirilmeli. Ve dýþarýda yaþamak zorunda kalan Kýbrýslýlar ülkelerine dönebilmeli Seçim o zaman seçim, irade o zaman irade olur. Ýster belediye olsun, ister milletvekili veya "cumhurbaþkanlýðý" seçimi olsun. Þu andaki statüko ile bu seçimlerin inandýrýcýlýðý nereye kadar?

6 Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu Tel: HÜKÜMET ETMEK... Ýrsen Küçük Hükümeti kuruldu ve programý da Mecliste okundu.. Azýnlýk olunmasýna raðmen dýþarýdan destekleyen çok nasýlsa.. Serdar'ýn DP'si destekliyor.. Avcý'nýn ÖRP'si de destek veriyor.. Herhalde yerel seçimlerden sonra ipler kopacak.. UBP bu partilerin bazý milletvekillerini transfer mi eder.. Yoksa bu iki partiden biriyle ama muhtemelen ÖRP ile koalisyon mu kurar.. Göreceðiz.. Ne olursa olsun hükümetin önünde çözmesi gereken önemli bir sorun vardýr.. Kýbrýs Türk Hava Yollarý.. xxx Erol Atakan'ýn, üç arkadaþý ile birlikte istifa etmesini ben anlamadým þahsen.. Atakan, kendi firmasýný yönetmekte baþarýlý bir iþ adamý.. Ama son zamanlarda sergiledikleri bence hoþ olmadý.. Uzun müddet medyadan uzak durmasýný bilmiþ iþine bakmýþtý.. Baktý ki iþler yürümüyor baþladý TV programlarýnda boy göstermeye.. Hangi programda seyretmiþsem onu, halini yadýrgadým.. KTHY'nýn çoktan battýðýný ispata soyundu.. Yani siz bu þirketin veya devlet kuruluþunun baþýna getirileceksiniz.. Göreviniz, þahsi iþinizdeki baþarýnýzý burada da tekrarlamak olacak.. Bunu yapamayacaksýnýz.. Belki önerilerinizi dinletemediniz.. Belki bu saha sizin uzman olmadýðýnýz bir sahaydý.. Sebep ne olursa olsun istifa etmeden kanal kanal dolaþýp KTHY battý dememeliydiniz.. Sendika Baþkaný Buran Atakan'ýn verdiði beyanat bence manalý.. "Erol istifa etmekte gecikti" babýnda bir beyanatý vardý.. xxx Herhalde hükümet þimdi süratle bir karar alma durumundadýr.. Bu alýnacak karar ne olacak?.. Bunu bizden çok Erol Atakan biliyordur.. O halde niye bir iki gün daha sabretmiyor.. KTHY hakkýnda tedbir alýnmadan þirketi idarecisiz býrakmak daha mý uygun göründü?.. Bu olacak iþ mi?.. Ýrsen Küçük hayýrlýsýyla yeni hükümetini kurdu.. Etraftaki genel kaný bu hükümetin uzun ömürlü olmayacaðý.. Kasým'daki genel kurula kadar der herkes.. Ýrsen de zaten söz vermiþ.. Kasým'da parti baþkanlýðýna aday olmayacakmýþ.. Doðru veya yalan bizi ilgilendirmez.. Bizim için önemli olan ilk icraaat olarak KTHY sorununu nasýl çözeceðidir.. Para yok diye gelen herhangi bir tüccara þirketin devri düþünülmemeli.. Konuya uzak bir iþletmeyi ortak etmek çok kötü neticeler doðuracaktýr.. Unutulmamalý ki KTHY bir devlet kuruluþudur.. Erol Atakan'ýn iddia ettiði gibi "lalettayýn bir þirket" deðildir.. Devlet kadrolarýna aldýðýnýz personelle oraya aldýðýnýz personeli farklý addetmeniz mümkün deðildir.. xxx Birkaç söz de Arslanbaba için yazalým.. Sokaktaki dedikodular hiç de hoþ deðil.. Arslanbaba maddi güçlükler yüzünden ayrýlmýþ DP'den deniyor.. Güya iktidar partisi bu sorununu çözmüþ.. Bir müddet baðýmsýz kalacak olan Arslanbaba.. Zamaný gelince ve muhtemelen yerel seçim sonrasý istenilen yere gidecek.. Bu yer ya UBP'ye iltihak ya da ÖRP'ye.. UBP eðer söylendiði gibi DP ile koalisyon kurmaya Türkiye'den izin alamazsa.. Bir çoðunun tahmin ettiði UBP-ÖRP koalisyonu kurulacak ve Arslanbaba da yerini o hükümette alacak.. xxx Partiler anlaþýr belediye baþkanlýklarý bölüþülür.. Partiler anlaþýr kimi yerde bir partinin milletvekili adayýna oy verilirken.. Diðer partinin belediye baþkanýna oy verilir.. Partililere ne emredilirse o yapýlmasý istenir.. Aday yoklamasýna gerek görülmez.. Delegeye sorulmasýna gerek kalmaz.. Partinin baþýna çöreklenenler yapar ve olur.. Buna da demokrasi deyelim öyle mi?.. Hadi demokrasiniz size hayýrlý olsun.. SANAYÝ ODASI, MÝLLÝ VE DÝNÝ GÜNLERDE GÜNEY'E GÝDENLERÝ KINADI Kýbrýs Türk Sanayi Odasý (KTSO) Baþkaný Ali Çýralý, KKTC'deki her dini ve milli günün, "Güney Kýbrýs'a geçmek için bir tatil fýrsatý olarak görülmesine" bir anlam veremediklerini belirterek, "Resmi tatil günlerimizi, Güney Kýbrýs'ta bir alýþ veriþ gününe veya Güney Kýbrýs restoranlarýnda yeme-içme gününe çeviren anlayýþý kýnýyoruz" dedi. "KKTC'de üretilen ürünler Güney Kýbrýs'tan daha mý pahalýdýr, KKTC'deki restoranlar, Güney Kýbrýs'tan daha mý pahalýdýr" diye soran Çýralý, "KTSO olarak, kendi üyelerimizin ürettiði ürünlerin, EKÝNOKOK KONTROLLERÝ PAZARTESÝ BAÞLIYOR Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB)'nin Veteriner Dairesi iþbirliðiyle düzenlediði ekinokok kontrolü ve ruhsat iþlemlerine pazartesi baþlayacaðý bildirildi. LTB'den yapýlan yazýlý açýklamada, ekinokok kontrolü ve ruhsat iþlemlerinin belediyenin Hamitköy Þubesi ile Haspolat Muhtarlýðý'nda her gün 08:30-12:00 saatleri arasýnda yapýlacaðý kaydedildi. LTB Hamitköy Þubesi'ndeki kontroller çarþamba gününe kadar devam TAÇOY: BANA PARTÝ ÝÇÝNDE DÝÐER GÖREVLER UYGUN GÖRÜLDÜ UBP azýnlýk hükümetinin oluþmasýnýn ardýndan görev deðiþikliðine gidilen Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðýnda devir teslim töreni yapýldý ve eski bakan Hasan Taçoy, görevini yeni bakan Ersan Saner'e devretti. Görevini eski Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Ersan Saner'e devretmesini normal karþýladýðýný söyleyen Taçoy, kendisine yeni dönemde parti içinde diðer görevlerin uygun görüldüðünü kaydetti. KKTC'nin ve kurumlarýnýn ilerlemesi için iþbirliði ve takým ruhu içerisinde çalýþýlmasýnýn önemine iþaret eden Taçoy, yeni kurulan hükümette tek bir bakanýn deðiþmesi konusunda yapýlan eleþtiri ve söylemlere de deðinerek, bu konuda BÜLENT ARINÇ GELDÝ Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Pazartesi sabahýna kadar sürecek yoðun programlý ziyareti için dün akþam saat 20.00'de KKTC'ye geldi. Arýnç, bugün gün boyu resmi temaslarda bulunacak; Pazar günü YDÜ'de konferansa katýldýktan sonra ODTÜ KKTC Kampüsü'nü ziyaret edecek. Arýnç Pazartesi sabahý saat 07.00'de KKTC'den ayrýlacak. Bülent Arýnç, bugün saat 10.30'da Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, saat 11.00'de Cumhuriyet Güney Kýbrýs piyasa fiyatlarýna göre yüzde 40'lara varan seviyelerde daha ucuz olduðunu halkýmýzýn bilgisine getirmek isteriz. Ayný þekilde, üyelerimizin ürettiði ürünler, AB'nin aradýðý kalite belgelerine sahiptir" dedi. Rumlarýn, KKTC orijinli mallarý gerek Kuzey Kýbrýs'tan, gerek Güney Kýbrýs'tan aldýktan sonra karþýlaþtýklarý psikolojik engelleri KTSO olarak aþmaya çalýþtýklarýný belirterek, hal böyleyken, Kýbrýs Türkü'nün, "Güney Kýbrýs'tan alýþveriþ etme tutkusunun giderek artmasýna" anlam vermekte zorlandýklarýný kaydetti. edecek. Haspolat Muhtarlýðý'ndaki kontroller ise 27 Mayýs'ta baþlayýp 28 Mayýs'ta saat 12.00'de sona erecek. LTB Çevre Saðlýðý Birim Sorumlusu Veteriner Hekim Þafak Alibaba, ekinokok muayenesi için köpeklerin muayene alanýna tasmalý olarak getirilmesi gerektiðini belirterek, varsa önceden verilen ekinokok muayene ve ruhsat belgelerinin muayeneye getirilmesi gerektiðini belirtti. þahsýna yönelik söylenen yakýþýksýz sözlerin hepsine cevap vermeyeceðini, ancak kendilerinin görevleri süresince sadece ileriye yönelik açýlýmlar yaptýklarýný ve tüm bunlarýn da kamuoyuna açýk olduðunu vurguladý. Þahsýyla ilgili servet beyanlarýnýn Meclis'ten alýnabileceðini söyleyen Taçoy, her þeyinin açýk olduðunu, kimseden saklayacaðý bir þeyinin bulunmadýðýný kaydetti. Taçoy, kendisini bu göreve layýk gören eski Genel Baþkaný, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'na da teþekkür ederek, ayrýca görevi süresince her zaman kendisine destek veren ve yanýnda bulunan takým arkadaþlarýna da teþekkürlerini sundu. Meclisi Baþkaný Hasan Bozer, saat 11.30'da Baþbakan Ýrsen Küçük'ü ziyaret edecek. Saat 12.00'de TC Lefkoþa Büyükelçiliði'ne gidecek Arýnç, saat 12.30'da Kýbrýs Tük Barýþ Kuvvetleri Komutanlýðý'ný ziyaretinin ardýndan Girne'de saat 13.00'te Bozer tarafýndan onuruna verilecek öðle yemeðine katýlacak. Konuk Bakan, saat 14.30'da Girne þehir turu yaptýktan sonra saat 16.00'da Boðaz Þehitliði'ni ziyaret edecek. Akþam saat 19.30'da ise Lefkoþa'da, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun onuruna vereceði yemeðekatýlacak. ARAÇLARDAKÝ YAÞ SINIRLAMASININ KALDIRILMASINA TEPKÝ Belediye Emekçileri Sendikasý (BES) Baþkaný Birtan Aktolga, hükümetin eski araçlarýn devlet ve belediye kurumlarýnda kullanýlmasý konusundaki yaþ sýnýrlamasýný kaldýrmasýný eleþtirdi. "Dýþ Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasasý" tüzüðünün 9A maddesinin eklenerek kamuoyunda bile tartýþýlmadan deðiþtirilmesinin kabul edilemez olduðunu dile getiren Aktolga, hükümetin reform yaparak devletin kurum ve kuruluþlarýnýn altyapý ve teknik yapýsýný yenilemesi gerekirken, böyle bir deðiþiklikle devlete hurdalýk araçlarýn satýn alýnmasýnýn önünü açmasýnýn çaðdaþ bir politikanýn ürünü olmadýðýný kaydetti. GÜNLÜK ABD'de entelektüeller Obama'ya karþý bir manifesto yayýmladý: 'OBAMA, BUSH'TAN DAHA KÖTÜ, ÇÜNKÜ...' Amerikalý solcu entelektüeller, Barack Obama'yý savaþ suçuna ve insan haklarý ihlallerine ortak olmakla suçladýklarý bir ilan yayýmladý. Aralarýnda filozof ve dilbilimci Noam Chomsky ve aktör James Cromwell'in bulunduðu 2 bin imzalý ilanda, Bush ve Obama'nýn resimleri, FBI'ýn suçlularý arama ilanlarýndaki gibi yerleþtirilerek "Suç suçtur, kimin iþlediðinin pek önemi yoktur" ifadesi kullanýldý. Manifestoda, Irak ile Afganistan'da insan haklarý konularýnda Obama, selefi Bush'a yakýn bir yaklaþým sergilemekle suçlandý. Metinde özellikle, 2008'de solcu entelektüellerin coþkulu desteðiyle seçilen Barack Obama, Yemen'de El Kaide ile iþbirliði yaptýðýndan kuþkulanýlan ABD vatandaþý Enver El Avlaki'nin öldürülmesine "yeþil ýþýk" yakmakla suçlandý. Obama için "bir þekilde Bush'tan daha kötü" deðerlendirmesi yapýlan manifestoda, "Çünkü Obama, sadece kendi inancýndan kaynaklanan þüpheleri veya CIA'nýn kuþkularý doðrultusunda, terörist olduðundan þüphelenilen Amerikan vatandaþlarýný ortadan kaldýrma hakký bulunduðunu savunuyor, Bush hiçbir zaman bu tip bir uygulamayý açýkça üstlenmedi" ifadesine yer verildi. GÜNEYDEN ALIÞVERÝÞ Sanayi Odasý halkýn güneyden alýþveriþ yapma tutkusuna bir anlam veremiyormuþ. Peki, trafikteki cezanýn güneyde 85 Euro, kuzeyde ise 240 TL olmasýna anlam veriyor mu? KADIN ELÝ Mehmet Çakýcý'ya göre, Lefkoþa'ya bir kadýn eli deðmesi lazýmmýþ... Kadýn eli baþkadýr, deðil mi Memedim? MÜDAHALESÝZ SEÇÝM Ankara'nýn müdahale etmediði tek seçim yerel seçimlerimiz... Bizi muhtarlýk saydýklarý için karýþmaya gerek görmüyorlar herhalde! AYKASYANO Ahmet Davutoðlu Kýbrýs'taki bütün sýnýrlarýn kalkmasýný istemiþ... Aykasyano da bu hesaba dahil ise mesele yok! GÖNÜLLÜ Derviþ Eroðlu, Danýþma Kurulu üyelerinin gönüllü çalýþtýðýný ve ücret almadýðýný açýklamýþ... Vatan ve millet aþký aðýr basmýþ demek ki... Týrnak... "Þunu kabul etmek lazým ki, geçmiþ hükümet döneminde inanýlmasý güç yanlýþ icraatlar yapýldý. Bu icraatlarý, gazetecilik görevimizin gereði olarak kamuoyunun bilgisine getirdik ve bunu yaptýk diye aðýr eleþtirilere, iritaflara ve sözlü saldýrýlara hedef olduk. Çok kalmadý, artýk her þey ortaya çýkacak." Bilbay EMÝNOÐLU (Kýbrýs) "Ne muradýna eren Sn. Eroðlu'nun, ne de hedefine Baþbakan oluþuyla varan Küçük'ün mesela UBP bünyesindeki uzun süreli 'politikacý' kimlikli yetki ve sorumluluklarý bu memleketin beklentilerine cevap verememiþtir." Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) "Arýnç zevk için gelmiyor Yavruvatan'a, yavrunun kulaðýný çekmeye, iyice bir haþlama yapmaya geliyor adaya! Baþbakan'a buradan bir tüyo verelim, kendisi ile yapýlacak olan görüþmede, bir çocuk ev ödevini yapmamýþsa anasýndan nasýl muamele görürse ayný muameleyi görecek." Levent ÖZADAM (Havadis) "Bebeklikte alýþtýrýlmaya baþlýyoruz umutla beslenip umutla yaþamaya... 'Önce umutlar ölür' diyorlar ve 'umudun öldüðü yerde yaþam biter', 'umudun kadar varsýn' diye diye ille de umut etmek gerektiðini sokuyorlar kafalarýmýza..." Oya GÜREL (Haberdar) Günün Kahramaný AHMET DAVUTOÐLU TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu dünya siyaset sahnesinde dikkatle izlenen bir isim olmuþ... Demek 'Türkiye'nin Kissingeri' olarak anýlmasý boþuna deðilmiþ... Davutoðlu, Kýbrýs'ta yeni bir politika izlememesine raðmen, yeni bir politika izlediði izlenimini yaratmayý baþarabiliyor. Türkiye'nin limanlarýný Rum tarafýna açmasý ile ilgili tutumu yeni bir þey mi? Deðil... Limanlarýn açýlmasýna karþýlýk, KKTC üzerindeki izolasyonlarýn kaldýrýlmasý þartý var. Davutoðlu iþte bu bilinen tutumu her seferinde yeniden ambalajlayýp masaya koyuyor. Bu kez de, bu fikrini öne sürerken, "Kýbrýs'taki bütün sýnýrlarýn kalkmasýný istiyoruz" demiþ. Ne cazip deðil mi? Ama bir de altýný eþeleyin bakalým... Kalkmasýný istediði sýnýrlar ne sýnýrý? Biz anlamadýk siz anladýnýz mý?

7 22 Mayýs 2010 Cuma "GENÇLERLE UYUÞTURUCUYA KARÞI" Uzlaþým Derneði tarafýndan Gençlik Etkinlik Projesi kapsamýnda gençleri uyuþturucu maddelerin tehlikeleri hakkýnda bilgilendirip eðitmek va kendilerini korumanýn yollarýný göstermek amacýyla düzenlenen "Gençlerle Uyuþturucuya Karþý" baþlýklý konferans, Saray Otel'de yapýldý. Konferansý gazeteci yazar Hasan Karaokçu ve Uzman Psikolojik Danýþman Selma Düþünmez sunarken, uyuþturucunun var olan çeþitleri, potansiyel risk ve tehlikeleri, gençlerin saðlýðýna olan etkileri, yasal baðýmlýlýk yaratan maddeler ve bunlarý pazarlama teknikleri konularýnda bilgi verildi. "BESÝN VE ÝLAÇ ETKÝLEÞÝMÝ SEMPOZYUMU" Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafýndan, Mayýs tarihleri arasýnda Gazimaðusa Kaya Artemis Resort'ta "Besin ve Ýlaç Etkileþimi Sempozyumu" düzenleniyor. YDÜ açýklamasýna göre sempozyum 23 Mayýs saat 20:00'de Kaya Artemis Resort Konferans Salonu'nda düzenlenecek. "ÇOCUK ÝHMALÝ VE ÝSTÝSMARI" Sosyal Hizmetler Dairesi; Kýbrýs Türk Psikolojik Danýþmanlýk ve Rehberlik Derneði, Eðitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüðü ve Lefkoþa Türk Belediyesi Zabýtalarý'nýn katýlýmýyla "Çocuk Ýhmali ve Ýstismarý" konulu seminer düzenliyor. Çalýþma Bakanlýðý'ndan verilen bilgiye göre seminer 24 Mayýs Pazartesi günü Sayýþtaylýk Binasý Salonu'nda saat 09.00'da baþlayacak. DÝÞ TABÝPLERÝ ODASI'NDAN KONFERANS Kýbrýs Türk Diþ Tabipleri Odasý bugün uluslararasý uzmanlarýn da katýlacaðý bir konferans düzenleyecek. Oda baþkaný Hüseyin Býçak'ýn verdiði bilgiye göre, Dr. Stuart Orton Jones'un sunacaðý "Klinik Diþ Hekimliðinde Oklüzyon" ve Dr. Steven Swallov'un sunacaðý "ABD'de Bugünkü Ýmplantoloji" konulu konferans, Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði merkez binasýnda saat 14.30'da baþlayacak. VEYSÝ SOYER'ÝN "RUH HALLERÝ" SERGÝSÝ 7 HAZÝRAN'DA Veysi Soyer'in "Ruh Halleri: Iþýk ve Çizgi" sergisi 7 Haziran'da Saçaklý Ev'de açýlacak. Açýlýþý saat 19.30'da eski Meclis Baþkaný ve Baþbakan Hakký Atun tarafýndan yapýlacak sergi 7-10 Haziran arasý sanatseverlerin beðenisine sunulacak. Kudret Özersay, Serden Hoca ve Erol Kaymak Brüksel'de mülkiyeti konuþtu Uluslararasý Barýþ Araþtýrmalarý Enstitüsü (PRIO) ve Avrupa Siyasi Araþtýrmalar Merkezi tarafýndan Brüksel'de düzenlenmekte olan mülkiyet konulu basýna kapalý toplantýda konuþulanlar Rum basýnýna sýzdýrýldý. Fileleftheros gazetesi, "Maksimalist Tezler ve 'Tazminat Komisyonu'" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, edindiði bilgilere dayanarak, dünkü toplantýya katýlan KKTC heyetinin, mülkiyet düzenlemesi konusunda, mýzrak ucunu KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun oluþturduðu "maksimalist tezler ortaya koyduðunu" iddia etti. Gazeteye göre, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun Özel Temsilcisi Kudret Özersay, müzakere heyetinde yer alacak Serden Hoca ve Müzakere Danýþma Kurulu üyesi Erol Kaymak'tan oluþan KKTC heyetinin ortaya koyduðu tezlerin odak noktasýný, güçlü iki kesimlilik ile mülklerin tazmin ve takasý oluþturdu. Yorgos Yakovu, Simeon Matsis ve Andreas Simeu'dan oluþan Rum heyet ise, "EUROPEAN VOICE" DOÐRUDAN TÝCARET TÜZÜÐÜNÜ MANÞETÝNE TAÞIDI KKTC hava ve deniz limanlarýndan AB ülkelerine ticaret yapýlmasýný düzenleyen Doðrudan Ticaret Tüzüðü'nün onaylanmasý konusundaki geliþmeler, European Voice isimli gazetenin dünkü sayýsýnda manþet olarak deðerlendirildi. Fileleftheros "Türkler Avrupa Parlamentosu Ýçerisinde Fasulyelerini Sayýyorlar" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, European Voice'un dünkü manþet haberine "Avrupa Parlamentosu Üyeleri AB ile Kuzey Kýbrýs Arasýndaki Doðrudan Ticaret Yasaðýnýn Kaldýrýlmasýný Ýnceliyor" CTP Milletvekili doðrudan ticaret için destek istedi CTP Milletvekili Sibel Siber, Nisan ayýnda KKTC Meclisi adýna katýldýðý Avrupa Parlamentosu'ndaki görüþmeleriyle ilgili olarak, geçtiðimiz günlerde bazý AB parlamenterlerine mektup gönderdi. Meclisten yapýlan açýklamaya göre Siber mektupta, Doðrudan Ticaret Tüzüðü 'nün hayata geçirilmesi için Avrupa Birliði parlamenterlerinden destek isteðini yineledi. Kýbrýslý Türklerle Yüksek Seviyede Temas Grubu Baþkaný ve Avrupa Birliði Parlamentosu Baþkan Yardýmcýsý Dr. Libor Roucek, Avrupa Parlamentosu Dýþ Ýliþkiler Komitesi Üyesi Kristian Vigenin, Hýristiyan Demokratlardan Elmar Brok ve Alman Yeþiller Partisi'nden Franziska Keller'e mektup göndererek, Doðrudan Ticaret Tüzüðü'nün yürürlüðe girmesinin, Kýbrýslý Türklere uygulanan ambargoyu mülkiyet hakkýnýn tesis edilmesi tezinde ýsrar etti ve mülkleriyle ilgili ilk söz hakkýnýn eski sahibine ait olduðu Rum tezini yineledi. Öte yandan Alithia'nýn, "Göçmenlerin Mülklere Ýliþkin Ýtirazý... Özgür Girne Örgütü'nün Þikayetleri" baþlýklý haberine göre, Girne kökenli Rumlarýn örgütlü bulunduðu "Özgür Girne" isimli örgüt, dün yayýmladýðý açýklamada, KKTC'deki eski Rum mallarý konusunun Brüksel'de düzenlenen basýna kapalý toplantýda görüþülmekte olduðuna iþaret ederek, þöyle dedi: "Biz mal sahiplerine neden hiçbir þey söylenmedi? Bu iþgal bölgelerinde malý bulunan her göçmen için tahrik edici bir harekettir. Göçmenler olarak mallarýmýzla ilgilenmesi için hiç kimseye yetki vermediðimiz ve haklarýmýzý saklý tuttuðumuz uyarýsýnda bulunmak isteriz. Hükümet göçmenlere karþý çok ciddi sorumluluklar taþýyor. Hükümeti bu yasadýþý gizli toplantýlara son vermeye çaðýrýyoruz." baþlýðýný attýðýný yazdý. Habere göre adý geçen gazetede Kýbrýs Türk Ticaret Odasý'nýn Brüksel'deki temsilcisi Mualla Çýraklý'nýn konuyla ilgili açýklamalarý yer alýyor. Çýraklý, AP içerisindeki siyasi gruplarýn (Liberaller, Yeþiller ve Sosyalistler) Doðrudan Ticaret Tüzüðü'nün onaylanmasýndan yana tavýr ortaya koyduklarýný, Avrupa Halk Partisi'nin aksi görüþte olduðunu, Avrupalý Muhafazakârlar ve Reformcularýn þimdilik somut bir tutum belirlemediklerini söyledi. hafifleteceðini ve ayný zamanda çözüme olumlu yönden katký yapacaðýný kaydeden Siber, Rum tarafýnýn tüzüðü engelleme çabalarýnýn çözüme katký yapmadýðýný ve tüzüðün engellenmesinin iki taraf arasýndaki ekonomik eþitsizliði artýracaðýný belirtti. Sibel Siber, iki taraf arasýndaki ekonomik eþitsizliðin çözüme katký saðlamadýðýný, aksine 2004 referandumuna, Rum toplumunun "hayýr" deme gerekçelerinden biri olarak Türk tarafýndaki "zayýf" ekonomik durumun gösterildiðini de hatýrlattý. Siber mektupta, Avrupa Parlamentosu Baþkan Yardýmcýsý Dr. Libor Roucek'e tüzüðün Kýbrýslý Türkler için önemi konusunda gösterdiði anlayýþ ve tüzüðün hayata geçirilmesi yönünde gösterdiði olumlu katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. DÜNYA SÜT GÜNÜ ETKÝNLÝKLERÝ Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'na baðlý Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), Dünya Süt Günü vesilesiyle, süt tüketimini dünya standartlarýna çýkarmak amacýyla etkinlikler düzenliyor. SÜTEK her ilçede bir okulda hafta içerisinde belirli günlerde süt ve süt ürünleri daðýtacak. Bu kapsamda dün Lefkoþa Atatürk Ýlkokulu, Girne'de ise 23 Nisan Ýlkokulu'nda süt ve süt ürünleri daðýtýldý, öðrencilere sütün besin deðerleri hakkýnda bilgiler verildi. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, SÜTEK'in Lefkoþa Atatürk Ýlkokulu'nda düzenlediði etkilikte yaptýðý açýklamada, saðlýklý ve güçlü vücutlar için gerekli olan sütün ülkedeki tüketiminin Avrupa ülkelerinin gerisinde olduðunu ifade etti. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ÖZELEÞTÝRÝ Telefonla gazetemizi arayan ve kod adýnýn "Korku" olduðunu söyleyen bir vatandaþýmýzýn özetle söyledikleri þunlar: "Önce ben bir Kýbrýslýyým. Ha deyeceksiniz ki Kýbrýslý oldun da bir halt mý ettin? Deðil, ne söyleseler haklýdýr söyleyenler... Kendimize Kýbrýslý dedik ama Kýbrýs için hiçbir doðru dürüst iþ yapmadýk. Elimize birer tüfek verdiler 'vurun biribirinizi' dediler, vurduk. Birbirimizin malýna mülküne konduk yýlýnda Rumlar Türklerin mallarýna oturdular, 1974 yýlýnda da Türkler Rumlarýn malýna... Bundan her iki taraf da zevk aldý... Þimdi geldiðimiz noktada bu zevk alma iþi acýya dönüþtü. Çocuklarýmýzý, torunlarýmýzý ve geleceðimizi düþündüðümüzde yaptýklarýmýzýn delilikten de öte olduðunu anladýk. Anlamayanlarýmýz var hala daha... Ýngiliz döneminden gelen, Kýbrýs Cumhuriyeti yýllarýnda uygulamaya devam edilen eðitim öðretim iþlerini bozduk önce... Neden bozduk? Sanýrým o günlerde pek sorgulayanýmýz olmamýþtý... Eðitim süresi, eðitim yaþý ve eðitim öðretim tedrisatý okumayan adamý bile bilgi sahibi yapardý. Kýbrýslý Türkler olarak Türkiye'dekilerden daha iyi bir eðitim durumumuz vardý... Sorgulayan, okuduðunu anlayan ve üreten bir eðitimdi... Bunu aþaðýya çekmek lazýmdý. Ve aþaðýya çekildi. Türk eðitim sistemi getirildi... Bakmayýn þimdi etrafta binlerce üniversite mezunu olmasýna, çoðu geçmiþte ilkokulda öðrenilenlerden daha fazla bilgiye sahip deðildir. Bilirim bu yazýma kýzacaklar çoklarý, ama doðrudur. Saðlýðý söylememe gerek yoktur. Bitmiþtir... Tarým Kýbrýslý Türklerin geliriydi eskiden. Tarým alanýnda yetiþtirdikleri ürünler Kýbrýs piyasasýnda tüketilir, büyük oranda da yurtdýþýna ihraç edilirdi. Þimdi öyle mi? Karpuzu kavunu ta Amerikalardan alýyoruz, limonu Arjantin'den... Camilerimizde hocalarýmýzýn ezanlarýný huþu içinde dinlerdik... Þimdi ezandan da nefret eder hale geldik. Bir yarýþ haline getirildi çünkü... Bir meslek oldu. Yüzlerce imam müzezzin vardýr ama içlerinde bir tane Kýbrýslý Türk yoktur... Sadece buradaki dini rantý paylaþma iþini hallederler. Cenazelerimizi kaldýran imamlar, zaman zaman bizlere hakaret bile ediyorlar... Bunlarý yaþayanlarýmýz çoktur. KTHY'ye bakýn... Ýflas etti... Devralýndýðý gün birilerine satýlmak için alýndýðý belliydi. Salih Boyacý'nýn ismi geçmiþti, Suat Günsel'in ismi geçmiþti, þimdi de Urfalý bir iþadamýnýn ismi geçiyor. Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi'nin de özelleþtirileceði yýllardýr söyleniyor. Zemin hazýrlanýyordu... Son vuruþ zannederim yakýndadýr. Onlarýn da iþi bitirilecek. Kýbrýslýlara ait birþey kalmayacak... Ve baþýmýza tarak arayacaðýz... Bilmem anlatabildim mi? Ben bir Kýbrýslýyým diyorum. Ama ülkemin refahý, insanlarýmýn huzur ve mutluluðu için diklenemeyen bir Kýbrýslý... Adýmý bile söylemekten korkan bir Kýbrýslý... Zaman zaman haklý olarak yazýyorsunuz, isimlerini vermeye korkanlar diyerek... Çoluk çocuðumuzu, torunlarýmýzý düþünüyoruz da ondan. Onlar kara listelere iþlenmesinler diye... Belki onlar gizliden de olsa Kýbrýslýlýðýmýzý içlerinde taþýyarak gelecek nesillere BÝZÝM DUVAR iletirler. Bizden nasýl bahsedeceklerini bilemem ama iyi veya kötü bahsedeceklerdir. Belki de aralarýnda kavga da edeceklerdir bizim haklý veya haksýz oluþumuzla ilgili olarak..." ALO AFRÝKA HATTI DERVÝÞ BEY, TALAT'IN BAÞLAYAMADIÐI YERDEN BAÞLASA OLMAZ MI? Bizim Mandra Türkiye'nin, dayattýðý ekonomik paketin hayata geçirilmesi koþuluyla KKTC'ye 500 milyon dolar kredi vereceðinin açýklamasý mandra gündemine bomba gibi düþer. Bilindiði gibi pakette maaþ ve emeklilik haklarýnýn budanmasý da dahil, halkýn yaþamýný ekonomik olarak geriletip sýkýntýlar yaratacak sayýsýz uygulamalar yer almaktadýr. Sokaktaki adam, "UBP 500 milyon dolar karþýlýðýnda, bu protokolu harfiyen uygulayarak halký sefalete mahkûm edecektir" diye kendi kendine söylenir.

8 8 22 Mayýs 2010 Cuma Ýlk baþvuruyu UBP yaptý 27 Haziran'da yapýlacak Yerel Kuruluþ Organlarý Genel Seçimi ve Milletvekilliði Ara Seçimi için Yüksek Seçim Kurulu ile Ýlçe Seçim Kurullarý'na adaylýk baþvurularý dün yapýldý. Lefkoþa'da siyasi partiler arasýnda ilk baþvuruyu UBP yaptý. Lefkoþa Belediye Baþkaný ve bu göreve yeniden talip olan Cemal Bulutoðlularý, Gönyeli Belediye Baþkan Adayý Olgun Amcaoðlu, Akýncýlar Belediye Baþkan Adayý Ersan Eymez ve Alayköy Belediye Baþkan Adayý Menteþ Aytaç ile Meclis üyeliklerine aday olanlar baþvurularýný Lefkoþa Ýlçe Seçim Kurulu'na topluca yaptý. Cemal Bulutoðlularý baþvurunun ardýndan basýna yaptýðý açýklamada, halka en iyi hizmeti vermek için aday olduklarýný belirterek, temiz bir seçim ve rakiplerine baþarý diledi. n Angolemli: Halkýn haklarýnýn savunucusu ve sigortasý olacaðým... n Bozkurt: En samimi duygularla Lefkoþa'ya hizmet edeceðim... Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý için eski bakanlardan Dr. Gülsen Bozkurt'u; Gazimaðusa Milletvekilliði için TKP eski baþkanlarýndan, eski milletvekillerinden Hüseyin Angolemli'yi aday gösterdi. Bozkurt, TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Gazimaðusa Milletvekili Mustafa Emiroðlularý ve bazý TDP'lilerle birlikte Lefkoþa Ýlçe Seçim Kurulu'na; Angolemli ise Yüksek Seçim Kurulu'na adaylýk baþvurularýný yaptý. Ayrýca Lefkoþa Türk Belediyesi'nde 22 meclis üyesi için de TDP'den aday olanlarýn baþvurularý Lefkoþa Ýlçe Seçim Kurulu'na iletildi. ÇAKICI TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, "Biliniz ki bundan sonra amiral gemisi TDP ve bir kadýn belediye baþkaný tarafýndan yönetilecek" dedi. En çok kadýn adayla baþvurduklarýný açýklayan Çakýcý, belediye meclis üyelerinin de 11'inin kadýn, 11'inin erkek olduðunu duyurdu ve bundan duyduklarý gururu ifade etti. Çakýcý, Lefkoþa'nýn bugünkü þekliyle yönetilmeyi hak etmediðini, amiral gemisinin durumunun kötü olduðunu; belediyenin borç içinde bulunduðunu, verilen sözlerin tutulmadýðýný savundu. "Lefkoþa'ya bana göre bir kadýn eli deðmesi lazým" diyen Çakýcý, Gülsen Bozkurt'un eðitimi, donanýmý ve tecrübeleriyle bu iþi yapabilecek tek kiþi olduðu görüþünü dile getirdi. Tarihte iz býrakmýþ bir belediyecilik anlayýþlarý bulunduðunu kaydeden Mehmet Çakýcý, Bozkurt'un Lefkoþa'yý yaþadýðý zorluklardan kurtaracaðýný söyledi ve "Amiral gemisini bundan sonra bir kadýn kaptan yönetecek, herkese hayýrlý olsun" diye konuþtu. DÝÐER ÝLÇELERDEKÝ ADAYLAR Çakýcý, Ýskele'den Erkut Yýlmabaþar, Güzelyurt'tan Adnan Ýþbilir, Beyarmudu'nda Ertan Namýkkemaloðlu'nun belediye baþkan adaylarý olduðunu da açýkladý. "STATÜKONUN ÖNÜNE GEÇEBÝLECEK TEK ADAY ANGOLEMLÝ" TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Hüseyin Angolemli'nin Gazimaðusa Milletvekilliði aday baþvurusunu yapmasýndan sonra basýna açýklamasýnda, milletvekillerinin istifalarý ve transferleriyle statükonun kendi düzenini yaratma peþinde olduðunu; bu yer altý hesaplaþmasýný ve matematiði bölebilecek; transferlerle hükümet oyunlarýnýn ve statükonun önüne geçebilecek, tek adayýn Angolemli olduðunu görüþünü ifade etti. Çakýcý, Angolemli'nin adaylýðýyla hanedanlýðýn devamýna son vereceklerini; demokrasinin daha çok iþleyeceðini kaydederek, Angolemli'nin CTP'yle ittifakla aday gösterildiðini; kendilerinin de Gazimaðusa ve Girne belediyelerinde CTP adaylarýna destek vereceklerini söyledi. Aðýr toplarla yola çýktýklarýný ve kazanacaklarýný ifade eden Mehmet Çakýcý, meclise üçüncü milletvekilini yerleþtireceklerini ve tüm yeraltý oyunlarýný, karanlýk oyunlarý bitireceklerini belirtti. ANGOLEMLÝ: "HALKIN HAKLARININ SAVUNUCUSU OLACAÐIM" Hüseyin Angolemli de basýna açýklamasýnda, 25 yýllýk milletvekilliðinden sonra yeniden aday olmasýnýn nedenlerini anlattý yýlýnda ülkenin birçok olaya gebe olduðunu ifade eden Angolemli, bu yýl içinde büyük ihtimalle Kýbrýs'ta çözüme gidileceði yönünde beyanatlar bulunduðuna dikkat çekti. Angolemli, halkýn büyük kesiminde endiþe bulunduðunu; çalýþanlarýn kazanýlmýþ haklarýna el uzatýlmasý, emeklilik ikramiyelerine vergi geleceði endiþeleri olduðunu kaydederek, çevrenin talan edildiðini; her platformda mücadele gerektiðini ve meclis içindeki mücadelenin de öne CTP NÝN LEFKOÞA'DA HEDEFÝ 5'TE 5 CTP, 27 Haziran'da yapýlacak yerel seçimlerde belediye baþkanlýðý ve meclis üyeliði adaylarýnýn baþvurularýný Lefkoþa Ýlçe Seçim Kurulu'na yaptý. CTP Lefkoþa Milletvekili Özkan Yorgancýoðlu ve bazý ilçe yöneticileri eþliðinde dün saat 11:30 da Ýlçe Seçim Kurulu'na gelen CTP-BG Lefkoþa Belediye Baþkan Adayý Simavi Aþýk, Deðirmenlik Belediye Baþkan Adayý Osman Iþýsal, Alayköy Belediye Baþkan Adayý Hulisi Manisoy, Gönyeli Belediye Baþkan Adayý Ahmet Benli ve Akýncýlar Belediye Baþkan Adayý Hasan Barbaros evraklarýný Lefkoþa Ýlçe Seçim Kurulu görevlilerine sundu. Baþvurunun ardýndan basýna açýklama yapan Lefkoþa Belediye Baþkan Adayý Simavi Aþýk, hâlihazýrda Lefkoþa ilçesinde 5 belediyenin 4'ünün CTP-BG'li baþkanlar tarafýndan yönetildiðine iþaret ederek "27 Haziran seçimleriyle hedefimiz 5'te 5'tir. Lefkoþa'ya da daha Avrupai hizmetler için Lefkoþa'yý da alacaðýz" dedi. Çakýcý: Amiral gemisi TDP'li bir kadýn tarafýndan yönetilecek çýktýðýný söyledi. Halkýn bu yetkiyi kendisine vereceðine çok güvendiðini ifade eden Angolemli, milletvekili seçilirse, halkýn haklarýnýn savunucusu ve sigortasý olacaðýný vurguladý. Angolemli, meclis dýþýnda kaldýðý sürede epey dinlenip güç topladýðýný, halka hizmet için kendinde güç gördüðünü belirterek, halktan destek alacaðý inancýyla yola çýktýðýný ifade etti. BOZKURT: "BÜTÜN TOPLUMU KUCAKLAYACAÐIM" TDP Lefkoþa Belediye Baþkan Adayý Gülsen Bozkurt da konuþmasýnda, "yaþadýðýmýz kente borcumuz var" diyerek Lefkoþa'nýn pek çok sorun yaþadýðýna iþaret etti. Çevresel sorunlar, sosyal, kültürel sorunlar, sel baskýnlarý sorunlarýna deðinen Bozkurt, bütün toplumu kucaklayacak, bütün insanlarý mutlu edecek þekilde çalýþacaðýný anlattý. Gülsen Bozkurt, eski eserlere ve kültür mirasýna sahip çýkarak turizmin hizmetine sokmak; buralarýn güzelliðinden yararlanmak için çalýþacaðýný; toplumda daha çok desteklenmesi gereken yaþýlar, engelliler, fakirler, kadýnlar, çocuklar gibi kesimler için çok özel projeler hazýrlayacaðýný anlattý. Sosyal demokrat ülkelerin yaptýklarýný örnek aldýðýný ifade eden Bozkurt, listesini de kadýnerkek eþitliði esasýna dayandýrdýklarýný; uzman ekiplerin de yardýmýyla Lefkoþa'ya en samimi duygularla hizmet edeceðini vurguladý. DP, DEÐÝRMENLÝK BAÞKAN ADAYI PAÞA Demokrat Parti (DP), Deðirmenlik Belediye Baþkanlýðý'na, eski belediye baþkanlarýndan Hüseyin Paþa'yý aday gösterdi. DP, Gönyeli, Deðirmenlik ve Alayköy belediyelerinde belediye meclis üyelikleri için de adaylýk baþvurularýný yaptý. DP Lefkoþa Ýlçe Baþkaný Kemal Öztürk ve bazý parti yetkilileri, Lefkoþa Ýlçe Seçim Kurulu'na giderek, Deðirmenlik Belediyesi'nde Hüseyin Paþa'nýn ve 4 belediyedeki meclis üyelerinin adaylýk baþvuru iþlemlerini yaptýrdý. Öztürk, TAK'a yaptýðý açýklamada, Deðirmenlik'te iddialý olduklarýný belirterek, Gazimaðusa Milletvekilliði seçiminde ise mutabakatla UBP adayý Resmiye Canaltay'ý destekleyeceklerini söyledi. Öztürk'ün verdiði bilgiye göre, DP'nin diðer belediye baþkan adaylarý þöyle: Gazimaðusa'da Hasan Kunter; Tatlýsu'da Hayri Orçan, Mehmetçik'te Beyazýt Adalýer, Esentepe'de Erdal Barut, Vadili'de Mehmet Adahan, Yenierenköy'de Özay Öykün, Geçitkale'de Osman Felek. Kemal Öztürk, Akýncýlar Belediyesi dýþýndaki tüm belediyelerde meclis üyeliklerine aday gösterdiklerini de ekledi. RESMÝYE CANALTAY BAÞVURUSUNU YAPTI 27 Haziran'da yapýlacak Milletvekilliði ara seçiminde UBP Gazimagusa Milletvekilliði'ne adaylýðýný açýklayan Resmiye Canaltay, resmi baþvurusunu dün Yüksek Seçim Kurulu'na yaptý. Canaltay saat 10.45'te UBP'li milletvekilleri Afet Özcafer, Mutlu Atasayan ve Lefkoþa Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý ile, aralarýnda kýzkardeþlerinin de bulunduðu çok sayýda UBP'li taraftarýyla birlikte Yüksek Seçim Kurulu'na geldi. Canaltay, Yüksek Mahkeme Mukayyidi Fatma Aþçýoðullarý'na baþvurusunu yaptýktan sonra basýna açýklamalarda bulundu. Hayatýn doðrularýný, siyasetin her zaman üstünde tuttuðunu belirten Resmiye Canaltay, Kýbrýs Türk insanýnýn her zaman politikanýn önünde olduðunu, oysa siyasetin çözüm deðil siyasetçinin parçasý haline geldiðini söyledi. Politikaya duyulan güvenin gün geçtikte azaldýðýný kaydeden Canaltay, politikanýn yeni yüzleri olarak güveni güçlendirmek zorunda olduklarýný söyledi. ÖRP MAÐUSA'DA DURSUN OÐUZ'U MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI GÖSTERDÝ Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP), 27 Haziran'da yapýlacak bir Gazimaðusa milletvekilliði için ara seçimde, Dursun Oðuz'u aday gösterdi. TAK muhabirinin ÖRP yetkililerinden aldýðý bilgiye göre, Dursun Oðuz, Yüksek Seçim Kurulu'na adaylýk baþvurusunu yaptý. ÖRP, belediye baþkanlýklarýnda ise bazý baðýmsýz adaylarý destekleyecek; bazý belediyelerde ise meclis üyeliklerine aday gösterdi. ÖRP'nin destekleyeceði baðýmsýz adaylar þöyle: Ýskele'de Hüseyin Avkýran Alanlý; Vadili'de Þahin Sapsýzoðlu; Dipkarpaz'da Arif Özbayrak, Esentepe'de Cemal Erdoðan, Ýnönü'de Ali Öncü. MÝLLETVEKÝLLÝÐÝ ÝÇÝN 4 ADAY BAÞVURDU Gazimaðusa ilçesinde Derviþ Eroðlu'nun Cumhurbaþkaný seçilmesiyle Gazimaðusa'da boþalan bir milletvekilliði için 27 Haziran'da yapýlacak ara seçimde 4 aday baþvuruda bulundu. TAK muhabirinin Yüksek Mahkeme Mukayyidi Fatma Aþcýoðlularý'ndan aldýðý bilgiye göre MAP Genel Baþkaný Ata Tepe, ÖRP'den Dursun Oðuz, TDP'den Hüseyin Angolemli ve UBP'den Resmiye Canaltay Gazimaðusa milletvekilliðine aday oldu. YSK, adaylarý bugün 18.30'da geçici olarak ilan edecek.

9 22 Mayýs 2010 Cuma Tünel ALINTI TÜRKÝYE SÜREKLÝ SINIFTA KALIYOR Türkiye, maden iþçilerine can güvenliði saðlamada sürekli sýnýfta kalan ülkelerden biri. Bugünlerde hükümetin de anamuhalefetin de gündemi yoðun. Ne denildiðine deðil, ne yapýldýðýna bakýyorum. Somut adýmlar atýlýp atýlmadýðýna. 1940'tan bu yana maden ocaklarýnda her sene ortalama 50 ila 100 arasýnda iþçi hayatýný kaybetmiþ bu ülkede. Rakamlar acý. Rakamlar yeterince düzenleme yapýlmadýðýnýn, bu konuya gerekli ehemmiyetin verilmediðinin en bariz göstergesi. Bizler, Zonguldak'ý yazýlý ve görsel basýndan takip eden ama sonra kendi hayhuyumuza dönen bizler. Milyonlarcamýz. Seneler içinde Zonguldak'ta çekilmiþ fotoðraflara tek tek bakalým. Maden iþçilerinin resimlerine. Kelimelerin sustuðu bir yerden konuþuyor bu fotoðraflar. Zihnimize deðil, doðrudan yüreðimize seslenerek. ELÝF ÞAFAK (haberturk.com) DÝPNOT Seçimler sýrasýnda TC Büyükelçisi Þakir Fakýlý'nýn görevden alýndýðý duyurulmuþtu. Ancak Fakýlý halen göreve devam ediyor. KADIN ELÝNÝN BÜYÜSÜ BAÞKADIR ARÞÝV TARÝH 11 NÝSAN, 2009 Rauf Denktaþ'tan özür dileyen ve onu 'Ergenekon maðduru' ilan eden CTP'ye halkýn öfkesi çok sert oldu... Vurulan Adalý, maðdur Denktaþ... Gözden kaçmayanlar... HAYDÝ ÇOCUKLAR DÝKMEN ÇÖPLÜÐÜNE Yeþil Barýþ Hareketi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Dikmen Çöplüðü'nde konser düzenliyor. Kuzey Tarýk beste yapmýþ, Cemal Yýldýrým klibini çekmiþ. CD'yi konserden önce izleme olanaðýmýz olacak. Çöplükte konserimizi yapalým. Bizim de bir önerimiz olacak. ABD'li fotoðraf sanatçýsý Spencer Tunick'i Kýbrýs'a çaðýralým mesela. Bugüne dek yüzbinlerce insan soyunup Tunick'e poz verdi. Biz de Dikmen Çöplüðü'nde soyunalým. Ne dersiniz? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Ýnsaný sevmek esastýr. Seçim bir araçtýr. Kazanmak için her þeyi yapmak mübah deðildir." Ferdi SABÝT SOYER Aklýnýzda bulunsun Bebeklere 'aþýrý hijyen' tehdidi ABD, Japonya, Namibya ve Moðolistan'da dünyaya gelen dört bebeðin 1 yaþýna kadar olan büyüme sürecini anlatan "Bebekler" adlý belgeselin ABD'de gösterime girmesi, bebek bakýmýnda kullanýlan temizlik maddelerinin mercek altýna alýnmasýna neden oldu. Wall Street Journal gazetesinin saðlýk editörünün yaptýðý araþtýrmaya göre, Namibya, Moðolistan gibi az geliþmiþ ülkelerde yaþayan akranlarýna göre, ABD ve Japonya gibi geliþmiþ ülkelerde büyüyen bebeklerde, maruz kaldýklarý hijyenik kimyasal maddeler nedeniyle astým, alerji gibi rahatsýzlýklar daha yüksek oranda görülüyor... Lefkoþa'ya bana göre bir kadýn eli deðmesi lazým... Gülsen Bozkurt eðitimi, donanýmý ve tecrübeleriyle bu iþi yapabilecek tek kiþi... Mehmet ÇAKICI Memleketimden manzaralar 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... BAÞBUÐ'UN NAKARATI 19 Mayýs münasebetiyle Genelkurmay Baþkanlýðý'nda düzenlenen panelde, Altemur Kýlýç, 'Orduyu yýpratmak için, içeriden dýþarýdan yapýlan saldýrýlar beni çok üzüyor. Her asker tutuklandýðýnda canýmdan can gidiyor' demiþ. Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð ise 'TSK bu süreçten güçlenerek çýkacaktýr' diye açýklama yapmýþ. Zaten Baþbuð'un TSK'nýn güçlenmesinden baþka bir þey söylediði yok. Bir ülkenin güçleenmesi sadece ordusunun güçlenmesine baðlanamaz ki!.. Biraz da adalet lazým deðil mi? Metin Münir "Milliyet"te yazdý: 'Herþey kaderse, durdurun Türkiye'yi o zaman. Herkes insin' Herkesin beklediði mucize ne yazýk ki gerçekleþmedi. Kurtarma ekipleri olmadýk yöntemler deneyerek 540 metreye ulaþtýklarýnda sadece gazdan zehirlenmiþ iþçilerin korkunç manzarasýyla karþýlaþtýlar. Böylesine bir dram yaþanýrken, Türkiye Basýnýnýn köþecileri Baykal'ýn yanýndan Kýlýçdaroðlu'nun yanýna çarketmekteydiler. Çetin Altan'ýn sadece yazýsýnýn baþlýðý bile herþeyi anlatýyordu: "Baþkent'in kurullarý, ölenlerin dullarý, liderlerin kullarý..." Madenlerde taþeronlaþma ve denetimsizlik yüzünden Türkiye'de bu iþ kazalarý sürekli tekrarlanýyordu. O kadar ki, bunlara artýk kaza demek abesti, cinayet denmeliydi. Türkiye bu kazalarda dünyada üçüncü sýrada yer alýyordu. Çin gibi dev madenlerin bulunduðu ülkelerde bile ölümlü kazalar Türkiye'ye oranla çok azdý. Baþbakan Tayyip Erdoðan "Ýþin doðasýnda var" diyerek kadere sýðýnýrken, metre derinliðindeki ocaklara inerken hayatlarýný riske atan iþçilerden Sadýk Kocakaya'nýn eþi Dilek Kocakaya, 'Bin lira için köle gibi çalýþtýrdýlar' diye feryat etmekteydi. Onlar daha fazla üretim ile daha az ücret arasýnda sýkýþan maden iþçileriydi: Metin Münir'in "TÜRK OLMAK KAZA MI KADER MÝ?" baþlýklý yazýsýný okuyalým þimdi: Zavallý Türkiye. Baþbakan Zonguldak'a gidiyor ve kömür madeninde ölenlerin yakýnlarýna yaptýðý konuþmada, "Bu yörenin insanlarý aslýnda bu tür olaylara alýþýk" diyor. "Zonguldak bölgesinde bu tür olaylarý yýllardýr yaþadýk." "Bu mesleðin kaderinde maalesef bu var" diyor. "Bu mesleðe giren kardeþlerim bunu bilerek giriyorlar." Teselli bekleyen insanlara söylenecek laf mý bu? Siz bu iþler alýþkýnsýnýz, onlar da er geç öleceklerini biliyorlardý. Fazla tantanaya gerek yok. Hadi herkes evine. Baþbakan doðru bilmiyor. Bu mesleðin kaderinde bu yok. Geri kalmýþ ülkelerde bu mesleðin kaderinde var. Ýleri ülkelerde maden kazalarý tarih oldu. Oralarda modern yöntemler kullanýlýyor ve kazalarý en aza indireli çok geçti. Ýlkel direkler tutmuyor maden tavanýný. Uzaktan kumandalý, masa biçiminde hidrolik ayaklý çelik tavanlarýn altýnda maden kazýlýyor. Zehirli ve patlayýcý gazlara karþý da elektronik uyarýcý aygýtlarý var. Resmi rakamlara göre Amerika Birleþik Devletleri'nde araba kullanmak madenlerde çalýþmaktan daha risklidir. Geri kalmýþ ülkelerde olur Yeraltý maden kazalarý modern dünyada geri kalmýþ ülkelerin alametifarikasýdýr. Bundan Baþbakan'ýn ve yanýnda götürdüðü yapma kader ifadeli suratlý vekillerin haberi var mý? Artýk insan hayatýna fazla deðer vermeyen maden iþletmecilerinin ve sendikacýlarýn, onlarý doðru dürüst denetlemeyen otoritelerin ülkelerinde ölünüyor maden kazalarýnda. Ekonomik olmayan ama açgözlü yöneticiler ve sendikacýlar için rant kapýsý olmaya devam etsin diye açýk tutulan madenlerde. Baþbakan'a baðýrdýn da gözaltýna mý alýndýn? Türk vatandaþlýðýnýn kaderinde bu var. PKK kurþununa kurban mý gittin? Askerliðin kaderinde bu var. Baþkasý ihalesiz boru hattý ve rafineri lisansý aldý da sen alamadýn mý? Ýþadamlýðýnýn kaderinde bu var. Ýntihal suçu iþledin de rektör mü oldun? Profesörlüðün kaderinde bu var. Araba kazasýnda mý öldün? Yolculuðun kaderinde var. Bir yýldan fazla gözaltýnda hapiste misin? Þeriatýn kestiði parmak acýmaz. Her þey kader. Uðraþmaya gerek yok. Durdurun Türkiye'yi o zaman. Herkes insin. "Sultan Hamid zamanýnda kullanýlan yöntemlerle madencilik yapýlýyor burada. Bunu deðiþtireceðim. Ýleri ülkelerde ne yapýlýyorsa burada da yapýlacak. Bundan sonra burada insanlar yeraltýnda ölmeyecek." Türkiye bunlarý söyleyecek bir baþbakana ne zaman sahip olacak?

10 10 22 Mayýs 2010 Cuma AKDENÝZ'DE YAT GÜZERGAHI DEÐÝÞECEK Mersin'de üst yapý çalýþmalarýna baþlanan Mersin Yat Limaný ile ihale süreci devam eden Kumkuyu Yat Limanýnýn hizmete açýlmasýyla, Doðu Akdeniz'de yeni bir yat seyir güzergahýnýn doðacaðý bildirildi. AA muhabirinin edindiði bilgiye göre, inþaatýna 2003'de baþlanan ve uzun bir sürecin ardýndan ihaleyi kazanan firmaya devredilen Mersin Yat Limaný'ndaki üst yapý çalýþmalarý, Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým'ýn katýlýmý ile Mart ayýnda baþladý. Yap-Ýþlet Devret (YÝP) modeliyle iþletme hakký verilen limanýn 2011'de hizmete açýlmasý planlanýyor. Erdemli ilçesinde inþaatýna 2004 yýlýnda baþlanan ve ihale süreci devam eden Kumkuyu Yat Limanýnýn ise 2012'de faaliyete geçmesi bekleniyor. BRITISH AIRWAYS'DEN REKOR ZARAR: 531 MÝLYON STERLÝN Ýngiliz havayolu þirketi British Airways (BA), son bir yýlda 531 milyon sterlin (yaklaþýk 1 milyar 168 milyon TL) zarar ettiðini açýkladý. BA, azalan yolcu sayýsý, artan uçak yakýtý fiyatlarý ve yapýlan grevler yüzünden, Mart 2009-Mart 2010 döneminde, 1987 yýlýnda özelleþtirildiðinden bu yanaki en büyük zararýný açýkladý. BA Yönetim Kurulu Baþkaný Willie Walsh, büyük kayýplara karþýn maliyetlerin azalacaðýný, dolayýsýyla yine de iyimser olduklarýný ifade etti. Walsh, havayolunun yapýsal bir deðiþikliðe ihtiyacý olduðunu da söyledi. BAN TÜRKÝYE'DE Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun, "BM Ýstanbul Somali Konferansý"na katýlmak üzere Türkiye'ye geldi. Frankfurt aktarmalý olarak Lufthansa Havayollarý'na ait tarifeli uçakla Ýstanbul Atatürk Havalimaný'na gelen Ban Ki-mun, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuðrul Apakan, Ýstanbul Vali Yardýmcýsý Mehmet Ali Ulutaþ ve Dýþiþleri Bakanlýðý yetkilileri tarafýndan karþýlandý. Ban, Ýstanbul üzerinden ülkesine dönmek üzere olan Kosova Cumhurbaþkaný Fatmir Seydiu ile Atatürk Havalimaný Devlet Konukevi'nde bir süre görüþtü. KÜL BULUTU YOLCULARIN YÜZDE 39'UNU ETKÝLEMÝYOR Ýzlanda'daki yanardað patlamasýndan kaynaklanan kül bulutlarýnýn, Avrupa'ya seyahat planlarýna tümüyle engel olmadýðý, yolcularýn büyük kýsmýnýn risk almayý tercih etmediði belirtildi. "Airfarewatchdog.com" adlý bir internet sitesinin 1500 yolcu üzerinde yaptýðý araþtýrmaya göre yolcularýn yüzde 39'u hala Avrupa'ya seyahat planlýyor ve Ýzlanda'daki yanardað patlamalarý planlarýný olumsuz yönde etkilemiyor. Araþtýrmaya katýlanlarýn yüzde 44'ü zaten Avrupa'ya seyahat planlamadýklarýný, yüzde 9'u ise patlamalarýn seyahat konusundaki fikirlerini deðiþtirdiðini belirtti. Türkiye'nin yüzü kömür karasý metreye indir, sayýyý bile bilme Kurtarma ekipleri 30 iþçiye 2 buçuk kilometre mesafedeki baþka bir kuyudan, göçüðü kazarak ulaþmaya çalýþýrken mahsur kalan madenciler asansörün dibindeydi. Asansör ancak dün kullanýlabilir hale getirildi, aþaðý inildiðinde ise artýk çok geçti... ÝSTANBUL-Türkiye yerin 540 metre altýnda mahsur kalan iþçilerini kurtaramadý... Türkiye Taþkömürü Kurumu'nun Zonguldak Kilimli'deki Karadon Maden Ocaðý'nda Pazartesi gününden beri süren 'mucize bekleyiþi' hüsranla sonuçlandý. Ekipler ilk anda yoðun zehirli gazdan inilemeyen ocaða gazýn azalmasý sonucu servis asansörüyle inince korkunç manzarayla karþýlaþtý. 28 iþçi ölmüþtü, ikisi ortada yoktu. Ýþçilerin göçük altýnda deðil, patlamayla ortaya çýkan karbonmonoksit gazýndan zehirlenerek öldüðü anlaþýldý. Karadon Ocaðý'ndaki patlama 17 Mayýs'ta meydana gelmiþti. Yerin 540 metre altýndaki patlama madene inilen 'Kafes' adlý asansöre zarar vermiþ ve denge halatlarý kopmuþtu. Bu nedenle bu yoldan kurtarma çalýþmalarý yapýlamadý. Kafesten küçük bir servis asansörü daha vardý. Fakat bu asansörle ancak 460 metreye inebiliyordu. Kazadan sonra bu asansörle yeraltýna ulaþmaya çalýþýldýysa da 460 metreden sonrasý yoðun gaz altýnda olduðundan, baþarýlamadý. Bu nedenle kurtarma çalýþmalarý, Karadon'a 2 bin 500 metre uzaklýktaki Gelik Maden Ocaðý'ndan yürütüldü. Ýlk gün 460 metreye, ikinci gün 510 metreye inilebildi. Gazýn temizlenememesinin nedeni Karadon ile Gelik arasýndaki anayolda göçük olmasý ve sirkülasyonun saðlanamamasýydý. Asansör ilave edilen emniyet halatlarýnýn yardýmýyla 540 kotuna inebildi. Böylece kazadan 66 saat sonra 30 iþçiden 28'inin ölü bedenlerine ulaþýldý... Cesetler 'kuyu' denilen asansör hattýnýn yakýnýndaki havuzun çevresinde bulundu. Yani iþçiler göçük altýnda kalmamýþ, patlama sonrasý oluþan yoðun karbonmonoksit gazýndan zehirlenmiþlerdi. Maskeleri yanlarýndaydý. Fakat bu maskelerinin etkisi sadece bir saatti. Ýki iþçinin cesedine ise ulaþýlamadý... Uzmanlara göre, metan gazýnýn patlamasýyla oluþan 1800 derecelik ýsý ve oluþan karbonmonoksit gazý nedeniyle iþçilerin sað kurtulmasý mümkün deðildi. Fakat hiç kimse bu ihtimali dillendirmek istemiyordu. Maden Mühendisleri Odasý Baþkaný Torun, iþçilerin patlamanýn ardýndan ilk iki-üç dakika içinde öldüðünü tahmin ettiklerini söyleyerek, "Cesetlerin üzerinde yanýklar ve parçalanmalar vardý. Patlamayla birlikte açýða çýkan 1800 derecelik ýsý, patlamanýn þiddeti ve yoðun karbonmonoksit gazýndan dolayý öldüklerini tahmin ediyoruz" dedi. Geriye Türkiye'nin taþeron firmalarýn eliyle 540 metreye indirip býraktýðý iþçi sayýsýný bile tam olarak bilememesi ve kurtarma çalýþmalarýnýn ne kadar saðlýklý yürüdüðüne iliþkin kuþkular kaldý. (SERKAN OCAK-Radikal) Dalay Lama: Ben ruhen bir Marksistim Tibet'in sürgündeki ruhani lideri Dalay Lama, kendisinin ruhen, ana amacý "nasýl kar edilir" olan kapitalizmi reddeden bir Marksist olduðunu söyledi. Dalay Lama, 4 günlük ziyarette bulunmak amacýyla geldiði ABD'nin New York kentinde düzenlediði basýn toplantýsýnda, Marksizmin, servetin eþit daðýlýmý konusuyla ilgilenen, tek, doðru etik ekonomi sistemi olduðunu savundu. Radio City Müzik Salonu'nda öðleden sonra vereceði paralý eðitim seansýndan önce basýnýn karþýsýna çýkan 74 yaþýndaki Dalay Lama, kendisine yöneltilen, "verdiði ruhani dersleri almak için insanlarýn para ödemek zorunda olmasý hakkýnda ne düþündüðü" sorusunu, "Bu organizatörlerle ilgili bir durum. Benimle iliþkisi yok" diye yanýtladý. Kendisiyle çalýþan organizatörlere her zaman biletleri düþük fiyattan satmalarýný söylediðini, kendisinin de þahsen hiçbir zaman ödeme kabul etmediðini belirten Dalay Lama, katýldýðý toplantýlardan elde edilen gelirin bir kýsmýnýn açlýkla mücadele ve diðer sahalarda faaliyet gösteren yardým kuruluþlarýna aktarýldýðýný vurguladý. Bazý dostlarýnýn kendisine, hala bir Marksist olduðundan bahsetmemesini istediðine iþaret eden Dalay Lama, kendisinin, pek çok Batý demokrasisinin amacýnýn, sosyal hastalýklara katký saðlayan ekonomik eþitsizlikleri yaratarak "sadece kar etmek" olduðuna inandýðý için Marksist olduðunu söyledi. Dalay Lama "Ancak Çin'de olduðu gibi otoriter hükümetlerce uygulanan Marksizm, baðýmsýz yargýnýn, hür basýnýn ve Çin yönetimindeki Tibet'teki Budistlerin insan haklarýnýn bulunmamasý nedeniyle baskýcýdýr" dedi. "Boþluk" ve "aydýnlanma yolu" felsefi kavramlarý hakkýnda konuþma yapacak olan Dalay Lama'nýn eðitim seansý için biletlerin 20 ile 30 dolar arasýnda satýlmasýna karþýn, internet sitelerinde 700 dolarý bulan fiyatlardan yeniden satýþa sunulduðu belirtiliyor. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Piþkinliðin bu kadarý Kanada'nýn Toronto eyaletinde yaþayan bir kadýn, evlilik dýþý iliþkisinin ortaya çýkmasý nedeniyle ülkedeki telekomunikasyon þirketi Rogers Wireless'ý mahkemeye verdi. Faturasýnýnýn dökümünün Rogers tarafýndan eve yollanmasýyla 3 çocuk annesi Gabriella Nagy'nin kocasý, eþinin listede uzun süreli olarak belli bir numarayla temas kurduðunu tespit etti. Bunun üzerine çiftin birkaç hafta sonra evliliklerinin daðýldýðý belirtildi. Olayýn ardýndan öfkeye kapýlan Nagy, fatura dökümüyle özel hayatýný ihlal ettiði ve ortalýða serdiði gerekçesiyle þirkete 600 bin dolarlýk tazminat davasý açtý. Bebekler uyurken de öðreniyor ABD'de yer alan Florida Üniversitesi'nde yapýlan bir araþtýrmada, yeni doðmuþ bebeklerin uykularýnda bile öðrenmeye devam ettikleri ortaya çýktý. Araþtýrmacýlar, günde sadece birkaç saat uyanýk kalan bebeklerin beyinlerinin uyku halindeyken de geliþtiðini açýkladý. Bir ve iki günlük 26 bebek üzerinde yapýlan araþtýrmada, adeta bir sünger gibi çalýþan bebek beyinlerinin günde 24 saat öðrenmeye açýk olduðu belirlendi. Araþtýrmayý yürüten Psikolog Dana Byrd, uykuda öðrenmenin bir tek yeni doðan bebeklere özgü olduðunu, eriþkinlerin bu tür bir yeteneðe sahip olmadýklarýný açýkladý. Kadýnlar mý, erkekler mi daha yalancý? Ýngiltere'de yapýlan araþtýrma çok çarpýcý sonuçlarý ortaya çýkarttý. Bilim Müzesi'nin gerçekleþtirdiði bilimsel araþtýrmanýn sonuçlarý, kadýnlarýn sadece çok önemli konularda, özellikle baþkasýný üzmemek için ve ''gerçeði söylemek acý verdiðinde'' yalan söylediklerini, erkeklerin ise yalaný nefes alýrmýþ kadar doðal üretebildiklerini ortaya koydu. Erkeklerin kadýnlardan çok daha fazla yalan söylediklerini de belirten araþtýrmacýlar, kadýnýn bir yalan söylemek zorunda kaldýðýnda bundan duyduðu vicdan azabýyla yaþamlarýnýn kalan bölümünde bu yalaný haklý çýkarmak için uðraþtýklarýný kaydetti. Erkeklerin ise en berbat yalanlarý bile göz kýrparcasýna rahat söyleyebildiklerini belirten Ýngiliz bilim adamlarý, genellikle de söyledikleri yalanýn erkeklerin yanýna kaldýðýný ifade ediyor. Erkeklerin gerçeði söylemenin daha uzun ve zahmetli olacaðýna inanmalarý yüzünden bile kolaylýkla yalan söyleyebildiklerini, yani gerçeðe üþendiklerinde yalana sýðýndýklarýný öne süren bilim adamlarý, burada en büyük amacýn da yaþamý olabildiðince zahmetsiz kýlmak olduðunu belirtiyor. Kadýnlarýn ise çoðunlukla korkudan ve bir baþkasýný korumak adýna yalana baþvurduklarýný kaydeden bilim adamlarý, kadýnýn baþkasýný incitmektense kendisini acýtmayý tercih edebildiðini bildirdi. Zimbabve, Kuzey Kore'ye 'hayvanat bahçesi' sattý Zimbabve, küçük çaplý 'hayvanat bahçesi' kuracak kadar hayvaný Kuzey Kore'ye sattý. Zimbabve Doða Hayatý Bakaný Vitalis Çadenga'nýn verdiði bilgiye göre, 1,5 yaþlarýnda olan iki Afrika fili; hepsi çiftler halinde zürafa, zebra, antilop, sýrtlan ve maymunlarla kuþlar gelecek ay Kuzey Kore'ye uçakla yola çýkarýlacak. Nadide Kuzey Kore yolcularý arasýnda "semer gagalý leylek" ile "ak pelikan" da var. Amerikan Associated Press ajansýna göre, Zimbabve gibi ekonomi darboðazýnda bulunan Kuzey Kore'nin hayvanat bahçeleri, fillere 10'ar bin dolar, zürafa ve zebralara 'er dolar ödüyor. Leylekle pelikan kuþ baþý 15 TL. Zimbabve'nin güçlü Devlet Baþkaný Robert Mugabe, muhalefetin iddia ettiði gibi hayvanlar aleminin küçük takýmýnýn "hediye" olmadýðýný söyleyerek bunlarýn bedeli karþýlýðý Kuzey Kore'nin baþkenti Pyongyang'a nakledileceðini anlattý. Zimbabve Doða Bakaný Çadenga, "Kuzey Kore'ye nakil, uluslararasý anlaþmalara veteriner onayýyla tamamen uygun" dedi. Hvange Milli Parký'ndan hayvan ihracatýna katký saðlayan Zirbabve'nin baðýmsýz "Doðayý Koruma Gücü" örgütünün baþkaný Johnny Rodrigues, "Hayvanlar, anavatanlarýndan dýþarý çýkarýlmamalý. Uçakta 18 aylýk fil yavrularý annelerinin nefesinden uzakta ölebilir." dedi.

11 22 Mayýs 2010 Cuma GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS... ARNAVUTLUK'A BÜYÜKELÇÝ Arnavutluk Cumhurbaþkaný Bamir Topi, Kýbrýs'ta "iki toplumun anlaþmasýyla ve isteðiyle oraya çýkacak bir çözüm bulunmasý" dileðinde bulundu. Haravgi gazetesi, Arnavutluða da akredite edilen Güney Kýbrýs'ýn Atina Büyükelçisi Yosif Yosif'in, dün Topi'ye güven mektubunu sunduðunu yazdý. LÝMASOL'DA YANGIN Limasol'a baðlý "Ayios Silas" bölgesinde, önceki gün yangýn çýktý ve yaklaþýk 1 kilometre karelik yeþil alan kül oldu. Haravgi gazetesinin haberine göre, saat 15.30'da baþlayan ve kontrol altýna alýnmakta zorlanýlan yangýnýn söndürülmesi için 10 itfaiye aracý ile birlikte 3 helikopter çalýþma yaptý. Yangýn, saat 19:00 sularýnda kontrol altýna alýnabildi. Yangýnda zeytin ve harup aðaçlarý ile yabani bitki örtüsü yandý, dumanlar evlere kadar ulaþtý. "PONTUSLU RUMLAR" ÝÇÝN SAYGI DURUÞU Rum Meclisi Genel Kurulu'nun dünkü toplantýsýnda, ileri sürülen "Pontus soykýrýmý" sýrasýnda hayatýný kaybettiði iddia edilen 350 bin "Pontuslu" Rum için 1 dakikalýk saygý duruþunun yapýldýðý bildirildi. RUM NÜFUSUNUN YÜZDE 15'Ý SEDEF HASTASI Rum nüfusunun yüzde 15'inin sedef hastalýðýyla mücadele ettiði bildirildi. Mahi gazetesinin haberine göre, yüzde 15'lik oran, yaklaþýk 17 bin kiþiye denk geliyor. "ARGONAFTÝS 2010" TATBÝKATI SALI GÜNÜ BAÞLIYOR "Argonaftis 2010" tatbikatýnýn önümüzdeki Salý günü Larnaka, Limasol ve Baf arasýndaki deniz, hava ve kara bölgelerinde yabancý ülkelerin de katýlýmýyla icra edilmesine baþlanacaðý belirtildi. Haravgi gazetesi, "Kýbrýs Kriz Yönetim Bölgesi" baþlýklý haberinde, tatbikatla ilgili olarak dün düzenlenen basýn toplantýsýnda yapýlan açýklamalara yer verdi. Basýn toplantýsýnda, Rum Dýþiþleri Bakanlýðý adýna konuþan "Þengen ve Konsolosluk Meseleleri" Müdürü Andreas Zinonos, Mayýs tarihleri arasýnda icra edilecek olan tatbikatýn "Kýbrýs'ý; Orta Doðu gibi hassas bir bölgede kriz yönetim merkezi olarak harekete geçirdiðini" söyledi. Söz konusu tatbikatýn "Kýbrýs Cumhuriyeti" için önemli olduðunu dile getiren Zinonos, tatbikat için yabancý ülkelerden büyük ilgi olduðunu ve "Kýbrýs'ta" diplomatik misyonlarý olan neredeyse 70 devletin, gerek büyükelçileri, gerek diplomatik yetkilileriyle tatbikata katýlacaklarýný kaydetti. Ban 2010 sonuna kadar çözüm öngörüyor BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un, Kýbrýs'taki Barýþ Gücü'nün görev süresinin uzatýlmasýna iliþkin raporun hazýrlanmasý çerçevesinde Güvenlik Konseyi'ne sunduðu, altý aylýk iyi niyet misyonu raporunda, 2010 yýlý sonuna kadar Kýbrýs sorununun çözümü yönünde net mesajlar verdiði belirtildi. Gazeteler, Ban'ýn raporuna geniþ yer verdikleri haberlerinde, Ban'ýn Kýbrýs sorununun çözümünün mümkün olduðuna inandýðýný açýkça ortaya koyarak Derviþ Eroðlu ve Dimitris Hristofyas'a net mesajlar gönderdiðini yazdýlar. Politis, Ban'ýn raporunda ilk kez gözlemlenen þeyin Genel Sekreterin çözüm için 2010 yýlýnýn sonunu takvim olarak ortaya koymasý olduðunu belirterek, Ban'ýn ayrýca müzakerelerin Hristofyas ile Mehmet Ali Talat'ýn býraktýðý yerden ve ayný zeminden devam edeceðini de açýk þekilde ifade ederek, Eroðlu'na net mesajlar gönderdiðini savundu. Ban, Hristofyas ve Talat'ýn 21 Aralýk 2009 tarihinde yaptýklarý ortak açýklamada, 2010 yýlý sonuna kadar Kýbrýs sorununun çözülebileceðini ifade ettiklerini belirterek, çözümün mümkün olduðunu ileri sürdü. Ban'ýn, raporunda ayrýca, Kýbrýs müzakerelerinin gidiþatý hakkýnda Kasým ayýnda ek bir rapor hazýrlayarak Güvenlik Konseyi'ne sunacaðýný aktaran gazete, Ban'ýn bu hareketinin müzakerelerde baþarýsýz olunmasý durumunda sorumluluk yükleme eylemi olacaðý yorumunda bulundu. ZERÝHOUN'UN YERÝNE BUTTENHEÝM Öte yandan Ban Ki Moon, Kýbrýs'taki Özel Temsilcisi Taye Brook Zerihoun'un yerine, Amerikalý Lisa Buttenheim'i atadý. Gazete, Buttenheim'in BM Sekreterliði Siyasi Ýþler Bürosu Orta Doðu-Asya Masasý Müdürü olduðunu belirtirken, Ban'ýn bu konuda taraflarýn olumlu görüþ vermesini beklediðini ifade etti. BAN'DAN EROÐLU'NA DAVET Gazete, BM Genel Sekreteri Ban'ýn Cumhurbaþkaný Eroðlu'nu New York'a davet ettiði haberine de yer verdi. Gazete, Ban'ýn Türk basýnýna yaptýðý açýklamalarda Eroðlu'nu New York'a davet ettiðini ve Mayýs sonu ya da Haziran baþýnda gelmesini beklediðini söylediðini vurguladý. Diðer gazeteler ise konuya iliþkin haberlerini þu baþlýklarla yansýttýlar: Alithia: "BM Genel Sekreteri-Eroðlu Görüþmesi - Ban Ki Moon: Kýbrýs'ta Anlaþmaya Yakýnýz Sonuna Kadar Çözüm". Haravgi: "Uzlaþýlar Üzerine Ýnþa Edin - Özel Temsilci Görevine Lisa Buttenheim Öneriliyor". Simerini: "Ban'ýn Göstergesi Takýldý: 'Ýlerleme Ýçin Tek Þans' ". Fileleftheros: "BM Genel Sekreteri'nden Eroðlu'na Davet - Genel Sekreter 2010 Ýçerisinde Çözüm Ýstiyor". Mahi: "Ban Ki Moon Güvenlik Konseyi Raporunda Ýlerlemede Israrlý - Zerihoun'un Yerini Kadýn Alýyor". "KIBRIS CUMHURÝYETÝ" BAYRAÐI DEÐÝÞTÝRÝLDÝ Rum Hükümetinin, 2006 yýlýnda, Rum Yönetimi eski Baþkaný Tasos Papadopulos döneminde, "Kýbrýs Cumhuriyeti"nin bayraðýný deðiþtirdiði bildirildi. Alithia gazetesi, "Bakanlar Kurulu Kararýyla Bayraðýmýzý Deðiþtirdiler!" baþlýðýyla verdiði haberinde, deðiþikliðin 20 Nisan 2006'da Rum Bakanlar Kurulunun sayýlý kararýyla yapýldýðýný yazdý. Habere göre, bayrakta yapýlan deðiþlikle yeni renkler belirlendi, zeytin dallarý yeninden düzenlendi ve Kýbrýs þekli hafif büyütüldü. Bayraðýn arka fonunun beyaz, Kýbrýs þeklinin bakýr rengi (pantote 1385), zeytin dallarýnýn da koyu zeytin yeþili (pantote 574) olduðunu yazan gazete, bayrak boyutunun da 2:3 oranýnda (2=200 birim, 3=300 birim) olduðunu kaydetti. PAPA ÝÇÝN "BÜYÜK" HAZIRLIK Papa 16'ncý Benedict'in 4-6 Haziran tarihlerinde adayý ziyaret edecek olmasý dolayýsýyla Rum tarafýnda "büyük" hazýrlýk yapýldýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Kýbrýs'taki Maronitlerin Baþpiskoposu Yusef Soueif'in açýklamasýna göre, Papa'nýn ziyareti sýrasýnda "Eleftheria" kapalý spor salonunda düzenlenecek ayine insan selinin olmasýnýn beklendiðinden dolayý herkesin ayini takip edebilmesi için stadýn dýþýna dev ekranlarýn kurulacaðýný ifade ettiðini yazdý. Habere göre Soueif, yaklaþýk 6 bin 500 kiþinin stadyumun dýþýnda toplanmasýnýn beklendiðini belirtti. Soueif, diðer bir büyük kalabalýðýn da "Ayos Maronas" okulunda Papa'nýn Katolik halk ile buluþacaðý gün olmasýnýn beklendiðini, okulun dýþýnda tahminen 5-6 bin kiþinin toplanacaðýný söyledi. Haberde ayrýca Papa'nýn Rum Havayollarý'nýn CY7316 sayýlý özel uçuþu ile adadan ayrýlacaðý kaydedildi. ZÝYARETE KARÞI OLANLARIN DA HAZRILKLARI YOÐUNLAÞIYOR Politis gazetesi, Papa'nýn adaya gelecek olmasý dolayýsýyla hazýrlýklar hýzla sürerken, Papa'ya karþý olanlarýn da hazýrlýklarýný yoðunlaþtýrdýðýný yazdý. Gazete, bugün Baf'ta Papa karþýtý bir panelin düzenleneceðini yazdý. Paneli Yunanistan'dan 6 örgütün düzenlediðini belirten gazete, panele Rum Baþpiskopos Ýkinci Hrisostomos, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas ve Sen Sinod üyeleri ile diðer kiþilerin de davet edildiðini kaydetti. Haberde ayrýca Papa karþýtlarýnýn internet üzerinden, 4 Haziran tarihinde Papa'nýn geliþiyle yapýlacak olan protestoya katýlma çaðrýsýnda bulunduklarý belirtildi. Baf Metropoliti Georgios ise yaptýðý açýklamada, Papa'nýn Hristofyas'ýn resmi konuðu olduðunu anýmsatarak sakin olunmasý çaðrýsýnda bulundu. 11 DÜNYADAN... DÜNYADAN... Kýzý, sevgilisiyle seviþirken videoya kaydetti! 16 yaþýndaki kýzýný sevgilisiyle seviþtiren anne, bu anlarý videoya kaydetti. Amerika, Missouri'de yaþayan 43 yaþýndaki Bobbie Jo Geveshausen, 16 yaþýndaki kýzýný zorla 35 yaþýndaki sevgilisi Edward D. Shockey'le seviþtirip, bu anlarý da videoya kaydetmekle suçlanýyor. Anneyle sevgilisinin kýza yaptýklarý cinsel tacizleri DVD'lere arþivlediði öðrenildi. Ýsmi açýklanmayan kýzýn, DVD'lerden birinin erkek arkadaþýna göstermesinin ardýndan, erkek arkadaþýnýn polise haber verdiði ve Edward ve Bobbie'nin tutuklandýðý açýklandý. Edward 25 yýl hapse mahkum edilirken, kýzýna yaptýklarýyla dehþet yaratan Bobbie'nin 58 yýl hapis cezasý aldýðý bildirildi. Ýspanyollar, 'boða buzaðýsý' klonladý Ýspanya'nýn Palencia kentindeki bir çiftlikte, dünyada ilk kez klonlama yöntemiyle 'boða buzaðýsý' doðdu. Verilen bilgiye göre, 50 cm uzunluðunda ve 24 kilo aðýrlýðýnda doðan buzaðýya Valenciaca "bardak" anlamýna gelen "Got" ismi verildi. Valencia Veterinerlik Araþtýrma Vakfý Baþkaný Vicente Torrent, 3 yýllýk araþtýrma sonunda klonlama yöntemiyle dünyada ilk ý boða buzaðýsýnýn doðmasýnýn saðlandýðýný açýkladý. Geçmiþte bazý Amerikalý firmalarýn benzer denemelerde bulunduðunu ancak baþarýsýz olduklarýný kaydeden Torres, klonlama yöntemiyle boðanýn doðmasý için yapýlan araþtýrmalara 28 bin avro harcadýklarýný kaydetti. Genç araþtýrmacýlarýn olduðu gruptan oluþan vakfýn geçmiþte Ýberia vaþaðýný klonlamaya çalýþtýðý ancak baþarý elde edemediði, bu yüzden þansýný boðada denediði bildirildi. Ýspanya'nýn dünyaca ünlü boða güreþlerinde arenaya çýkacak cinste olan "Got" adlý boða buzaðýsýnýn saðlýk durumu, yeni doðan normal bir buzaðý gibi. 221 yýl sonra iade etti ABD'nin ilk Baþkaný George Washington tarafýndan kütüphaneden ödünç alýnan bir kitap, 221 yýl gecikmeli olarak New York'un en eski kütüphanesine iade edildi. Washington'ýn kitabý New York Halk Kütüphanesinden, kütüphanenin Manhattan'da bir binayý federal hükümetle paylaþtýðý sýrada ödünç aldýðý belirtildi. Kütüphane tarafýndan yapýlan açýklamaya göre kayýtlar, Washington'ýn 5 Ekim 1789'da Emer de Vattel'in "Devletler Hukuku" kitabýný borç aldýðýný gösteriyor. Kayýtlara göre kitap ne hiçbir zaman kütüphaneye geri getirildi, ne de þu an için 300 bin dolar olarak hesaplanan gecikme cezasý ödendi. Kitabýn kayýp olduðu da New York Halk Kütüphanesinde döneminin kayýt defterlerinin onarýlmasý ve aralarýnda Washington, John Adams, John Jay, Aaron Burr, Alexander Hamilton, George Clinton'ýn isimlerinin bulunduðu bu dönemde ödünç alýnan kitaplarýn dökümünün yapýlmasý sýrasýnda ortaya çýktý. Washington'ýn teslim aldýðý kitabýn hala kayýp olduðu yýllarca, New York Daily News'te yakýn zaman önce yayýnlanan bir makalede kamuoyuna duyuruluncaya kadar gizli tutuldu. Yaþayan hücre yarattýlar Amerikan bilimadamlarý, insan yapýsý DNA'yý kullanarak yaþayan bir hücre yaratmayý baþardý. Ýnsan yapýsý yapay bir canlý yaratmanýn mümkün olup olmadýðý sorusuna cevap arayan J. Craig Venter Enstitüsü bilimadamlarý, yarattýklarý hücrenin dünyada yaratýlmýþ ilk sentetik hücre olduðuna dikkati çekti. Basýna yaptýðý açýklamada, ekibiyle birlikte hayata geçirdikleri projenin, çeþitli kullaným amaçlarý için doðada görülen biçimlerinden daha farklý þekilde iþleyen organizmalar yaratmak gibi çok daha zor bir hedefin önünü açtýðýný belirten enstitünün sahibi Venter, yaptýklarý iþi þöyle tanýmladý: ''Bilgisayar örneðini kullanýrsak yaptýðýmýz iþi, yaþamý bir türden baþka bir türe, yazýlýmýný deðiþtirmek suretiyle, aktarmak olarak tanýmlayabiliriz''. Venter, yarattýklarý hücrenin doðada görülen, kendi kendini yenileyen türler arasýnda, ebeveyni bir bilgisayar olan ilk örnek olduðunu söyledi.

12 12 22 Mayýs 2010 Cuma KÜLTÜR - SANAT Özgürgün "Rumlar Kýbrýs Türkünü asla asimile edemeyecekler" demiþ. Neden? Çünkü Kýbrýs Türkü Türkiye tarafýndan asimile edildi, Rumlara asimile edecek birþey kalmadý da ondan mý? Bizim Duvar Ben çözüme çözüm demem... Çözüm kalýcý olmayýnca!.. MUHABBETLÝLER PORNOSYON -Gene eddin edemedin giddin aldýn ha... -Neyi? -Neyi olacak karpýzý. -Napayým be Kemal? Fiyatýný da görünce öyle 30 guruþ, hade be dedim, 7 kilo bile gelse eder 2 lira! Biraz daha beleþ daðýdacaglar ya da ne deller, pornosyon mudur ne, öyle verecegler... -Ne pornosyonu be Razi? Baþladýlar daðýtmaya Deniz Baykal'ý?.. -Ma dalga geçen be Kemal? Karpýzý gonuþurkan nerden giddi aglýn þimdi pornoya? -E sen söyledin... Pornosyon olarak verecegler nerdeysa demedin? -U... Ben mi dedim? E pornosyon demezler mi o þeye þu veriller bir malýn yanýnda? -Haa... Þimdi annaþýldý mesele... Vay be Razi vay... Boþuna heycannandýrdýn beni... Senin dediðin, daha doðrusu demeg isdediðin promosyondur gýzým... -Ne bileyim yahu ben... Ne haspaysa iþte... Ben söyleyim sen anna... -Be Razi... Sen hiç yeni çýkan karpýzýn 30 guruþa satýldýðýný duydun gördümün hayatýnda?.. -Görmedim... Ama... -Amasý yog... Bunnar gabaða aþýlanmýþ karpýzlardýr. Hem susuzdur, hem da daþ gibi serddir içi... Neyisa, yenen yenir, yenmeyeni atarýk. Ýki lira para deðil... Þimdi biz bu agþam ne yeyceyik ona bakalým. Hem yanýnda ne pornosyon olduðuna?! -...?! GIDI GIDI Asmaaltý konuþmalarý -Duydun ne dedi Caponcuk? -Hangý Caponcuk? -Ban Ki Mun yahu... -E Capon deðil ki o... Korelidir. -Her neysa yahu, ben söyleyim sen anna. Mehmet Levent -Ee?.. -Eroðlu cesaret vermiþ gendine, o þu demiþ müzakerelere galdýðý yerden baþlaycak... -U... Bayýlmýþ demek Koreli bu iþe... -E öyle... -Ma Vural gumandanýn gulaðýna gidersa hem Bora'nýn, zanederim Derviþ'imin iþi zordur ha... Zaten mýrýn kýrýn edmeye baþlamýþlar Derviþ'e verdigleri oylarý nasýl geri alacaglar diye... -Eyi varsýn gendilerine... Derviþ'in Talatlaþacaðýný hesablamalýydýlar. Talat'ýn da nasýl Denktaþlaþdýðýný unuddular galiba... Haftanýn Gýdýgýdýsý BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un "Müzakerelerde TC Baþbakaný Erdoðan'ýn liderliðini gerçekten çok takdir ediyorum" þeklindeki sözleri, iþgale çanak tutar nitelikli trajikomik içeriði nedeniyle bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmeye layýk görülmüþtür... Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden... Nickolaj Kapusta (UKRAYNA) KAYNANA DEDÝÐÝN Ýki genç birbirlerini sevmektedirler. Ailelerinin muhalefetine raðmen evlenirler. Bu evlilik üzerine, ayný apartmanda oturan bir kadýn, kocasýna sorar: -Ne dersin bey, acaba annesi kýzýný baðýþlar mý? -Hiç sanmam. -Ama, kýzýn annesinin onlarla beraber oturacaðýný söylüyorlar. -Olabilir. Onlarla otursa bile, baðýþladýðýndan deðil, aralarýný bozmak için oturur. ÝYÝLEÞTÝ MÝ YOKSA? Adamýn kaynanasý yazlýkta hastalanmýþtýr. Þehre dönen karýsý, üzgün bir þekilde kocasýna: -Sana, annemin saðlýðý hakkýnda maalesef iyi haberler getiremiyorum. Boþ bulunan koca sorar: -Ýyileþti mi yoksa? Pano Yazýk... 1 alana 1 bedava kampanyasý da KTHY'yi kurtaramadý! Fikrinin Fikri 82. VÝLAYET DEÐÝL MÝ BURASI? Erdoðan "Çözüm için sadece siyasi irade gerekir" demiþ. -Ve ne yazýk ki o da bizde yok! Hüseyin Özgürgün "Rumlar Kýbrýs Türkünü asla asimile edemeyecekler" demiþ. -Tabii edemeyecekler Hüseyin'im. Çünkü Kýbrýs Türkü Türkiye tarafýndan asimile edildi. Rumlara asimile edecek birþey kalmadý! Babutsa "Kral"dan boþ dönmüþ. -Kurtlar sofrasýnda adama yedirmezler... Adamý böyle yerler ancak. Aslanbaba DP'den istifa etmiþ. -Demek ki DP bir istifada hem Ejder'ini, hem aslanýný, hem de babasýný kaybetti! Ban Ki Moon, "Eroðlu'ndan cesaret aldým" demiþ. -Aman sakýn ha... Vural Türkmen duymasýn! Derviþ beyin baþý yanar alimallah!.. Tanpýnar, "Türkiye AB'nin neresindeyse KKTC de orasýnda" demiþ. -E tabii orasýnda olacak vilâyet deðil mi burasý? Ýrsen Küçük, "KKTC ile Türkiye ayrýlmaz bir bütündür" demiþ. -Olay bitmiþtir... Çözüm rüyasý gören herkes artýk bu rüyadan uyansa iyi olacak... Kýlýçdaroðlu "Köþk adayýmýz Baykal olabilir" demiþ. -Hale bak yahu... Adam bir kaçamak yaptý, þansý açýldý. Demek ki beline hakim deðil de düþkün olmak daha çok iþe yarýyormuþ! Deniz Baykal "Aday deðilim" demiþ. -E yok artýk... Bir de aday mý olacaktýnýz Deniz bey?!. Avrupalýlar kemer sýkmaya hazýr deðilmiþ. -Ne yapacaklar da sýkmayacaklar? "Sefanýn sonu cefadýr" derdi rahmetli gaynatam. KTHY Yönetim Kurulu Baþkaný ile 3 üye istifa etmiþler. -Batmakta olan gemiyi önce kaptanlar terketti demek! Karpaz'daki eþekler açlýktan ölüyormuþ. -Yazýk... "Son Kýbrýslýlar" da böyle tüketiliyor demek... Hem ejder... Hem aslan... Hem baba... Ama ne ipe gelir ne sapa...

13 22 Mayýs 2010 Cuma Apê Özgür Bilirsiniz dostlar, herkes bir þeyler için iç çekerek ah der; "Ah sevgili ülkem, ah güzel dost, ah be zaman nasýl da geçip gitti" diye devam eder. Ben de dün Kýbrýs'ýn yitip giden deðerlerine ve en çok da tanýdýðým ve beraber muhabbet ettiðim Kýbrýs'ýn yitirdiði aydýn insanlarý için iç çekerek ah dedim. En çok da Özker Hoca için. Bölgesel milliyetçilikten uzak, evrensel bir devrimci ve gerçek bir yurtseverdi. Onunla çektirdiðimiz fotoðraflarý karýþtýrdýkça, bu coðrafyada yaþayan halklar ile ilgili, bu memleketin ters giden gidiþatýyla ilgili sohbetleri hatýrladým. Bizi biz eden mücadelenin deðerlerini, içimizde üç kuruþa satýlmýþlarý, sahte makamýn koltuk iþvekarlarýný ve talan çölünün akbabalarýný konuþurduk. Ona "Davul ile Tokmaðý" hiç sormadým ama en merak ettiðim ve sonradan da ortaya çýkan kendi içlerindeki Ankara yalakalarýnýn operasyonunu sordum. Fýrsatýný buldukça zaman zaman konuyu dönderip dolandýrýp, CTP'den ayrýldýðý geceye getirmek isterdim hep. Merakýmdandý aslýnda, baþka da bir þey yoktu. Ama o hep "Boþver bu konuyu be Çapa" der geçiþtirirdi. Onun aðzýndan o geceyi hiç duymadým. Ýnanýn ben her soruþumda, içten içe ah çekiþini duyar gibiydim. Aslýnda yüzüne de yansýyordu bu ah çekiþi. Boþuna kanser etmedi bu memleket onu! Ve... Aramýzdan aydýldýðý akþam evine gittim, ayaklarýmýn beni götürmek istemez gibi bir hali vardý. Ama zorlaya zorlaya gittim. Yataðýnda uzanmýþ uyur vaziyetteydi sanki. Baþ ucuna bir sandalye konmuþtu ve o sandalyede CTP'den Eþref Vaiz oturuyordu. O beni az tanýyordu ama ben onlarýn hepsini çok iyi tanýyor ve biliyordum. Bir an gözgöze geldik, hafiften selamlaþtýk, yanýndaki sandalyeye otururken, aklýmdan bir an Musa Anter geçti, namý diðer "Apê Musa" yani Kürtlerin aðabeyi. O Kürt halký için bir deðerdi, hem de yeri doldurulamayacak bir deðer. Yýllar sonra o aný hatýrladýðýmda aklýma tek gelen þey; O da Kýbrýs halký için "Apê Özgür"dür. Ben Apê Özgür'ün can yoldaþý, hayat arkadaþý olan eþi Zehra Aba'ya sýk sýk gidip gelmeye baþladým. Ondan tüm hayatlarýyla ilgili bir röportaj yaptým. Bu da Zehra Aba ile yapýlmýþ en son röportaj oldu. Apê Özgür'ün anlatmadýðý, anlatmak istemediði o CTP'den ayrýlma gecesini Zehra Aba anlattý bana. Gazetecilik hayatýmda bana acý yaþatan röportajlardan biri oldu. Zehra Aba anlatýrken, ben "ah be Apê Özgür" gururun el vermedi mi yozlaþan yoldaþ hikayesini anlatmaya dedim. Zehra Aba ile yaptýðým bu röportajý yayýnlamak için günlerce, gecelerce düþündüm. Apê Özgür'e olan saygým, ona duyduðum hayranlýk gazeteciliðimin önüne geçti. Bunca emek verdiðim röportajý yayýnlatmadým. Ve... Can yoldaþý, hayat arkadaþý Zehra Aba da ardýnsýra gitti. Ben de ordaydým, yaný baþýna gömdüler can yoldaþýný, hayat arkadaþýný Apê Özgür'ün. Bir tiyatro sahnesi gibiydi sanki. Tüm CTP'liler ordaydý. Bir baþkaldýrýþýn can yoldaþýný da gömdüler ve geride yozlaþmaya engel eser bile kalmadý sanki! Sahte göz yaþlarý, sahte üzgün rolleri sýrýttýkça sýrýtýyordu. Bu beceriksiz tiyatroyu seyrederken, CTP gazetesinin yeni jenerasyonu Sami Özuslu ile karþýlaþtým. Ýçimden hep o geceyi bunlarýn da duymasý gerekir, bu onlarýn hakký diye düþündüm. Hiçbir þey yapamazsa bile dinletir birilerine diye düþünerek Sami Özuslu'ya "Bende bir kaset var ve Zehra Aba ile yapýlmýþ son ropörtajdýr" diye söyledim. Az bir þaþkýnlýk yaþýyarak, "Ciddi misin" diye sordu evet dedim. "Peki nerde?" "Bende" dedim. "Verebilir misin" dedi. Tabii ki dedim. Sonradan düþünmüþ olmalý ki, "Yayýnlandý mý" diye sordu. "Hayýr" dedim. Ve o ham kaseti Sami Özuslu'ya ertesi gün verdim. Mehmet Ali Talat, Ferdi Sabit Soyer, Eþref Vaiz, Ömer Kalyoncu, Özkan Yorgancýoðlu ve o gönderme gecesini hazýrlayan ve yardýmcý olan "iþvekarlar" o kaseti dinledi mi, dinlemedi mi? Sami Özuslu o kaseti yayýnladý mý, bilmem ama, Kýbrýs halkýnýn da bir Apê Özgür'ü vardýr. Ve Apê Özgür'ler ölümsüzdür. Sen ölümsüzsün Apê Özgür. SÝVÝL SAVUNMA ARAMA-KURTARMA TATBÝKATI Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý koordinatörlüðünde organize edilen "Sivil Savunma Uluslararasý Üniversiteler Arama-Kurtarma Seminer Tatbikatý 2010" önceki akþam yapýldý. Tatbikata aralarýnda KKTC'de bulunan üniversiteler ve Atatürk Öðretmen Akademisi de olan Türkiye, Kazakistan, ABD, Ýran, Filistin, Azerbaycan, Cezayir, Yemen ve Avusturya'dan 18 üniversite katýldý. Lefkoþa Araç Kayýt Dairesi ile Gelir ve Vergi Dairesi arasýndaki boþ arazide yapýlan tatbikatý, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer, Baþbakan Ýrsen Küçük, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný Korgeneral Hilmi Akýn Zorlu, GKK Tümgeneral Abdullah Recep, Maliye Bakaný Ersin Tatar, Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, Lefkoþa Belediye Baþkaný Kýbrýs Çevre Platformu'ndan örgütün katýlýmýyla oluþan Kýbrýs Çevre Platformu tarafýndan hazýrlanan "Yerel Yönetimler ve Çevre Manifestosu" Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði (KTTB) Merkezi'nde dün düzenlenen basýn toplantýsýyla açýklandý. Basýn toplantýsýnda manifestonun okunmasýndan sonra Kuzey Tarýk'ýn müzik grubuyla birlikte hazýrladýðý, çevre kirliðini eleþtiren "Dur Demek Lazým" isimli þarkýsýna çekilen klipin gösterimi de yapýldý. Kýbrýs Çevre Platformu ayrýca, çevre sorunlarýna dikkat çekmek amacýyla Dikmen Çöplüðü yakýnýnda 5 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de konser düzenleyecek. Yeþil Barýþ Hareketi Baþkaný Doðan Sahir tarafýndan okunan "Yerel Yönetimler ve Çevre Manifestosu"nda, bir süre sonra seçilecek yerel yöneticilere çevre ve toplum saðlýðý açýsýndan önemli görevler düþtüðüne dikkat çekildi. Manifestoda, birçok þehre kullanýlma ve içmeye elveriþli olmayan su verilmesi eleþtirilerek, bu konunun çözümü talep edildi. Ülke genelinde kanalizasyon atýk ünitelerinin yetersiz eski teknolojiyle çalýþtýðý belirtilen manifestoda, Girne ve Gazimaðusa'daki biyolojik arýtmalarýn örnek alýnmasý istendi. Aðýl ve ahýrlarýn hala insan saðlýðýný tehdit edecek þekilde yaþam alanlarý içinde olduðuna, daðlarýn taþ ocaklarýyla kemirildiðine, tüm bunlarýn sadece toplum saðýlýðýný bozmakla sýnýrlý olmadýðýna ayný zamanda gelecek nesillerde önemli saðlýk sorunlarýna yol açacaðýna iþaret edilen manifestoda, kimyasal zehir ve hormon kullanýmý yerine yerel yöneticilerin organik tarýmý teþvik etmesi talep edilerek, "Kýbrýs Çevre Platformu kaynaðýnda ve biyolojik mücadele yöntemlerinin uygulanmasýný ýsrarla savunmayý sürdürmektedir" denildi. Yol kenarlarýndaki otlarla mücadele gerekçesiyle siyanür türevi veya benzeri kimyasal zehirler kullanan belediye baþkanlarý olduðu savunulan manifestoda, yeni seçilecek belediye baþkanlarýna bu tür uygulamaya son verilmesi çaðrýsý yapýldý. Manifestoda, hava kirliliðinin en önemli nedenlerinden birinin egzoz gazlarý olduðu belirtilip yerel yönetimlerin egzoz kontrolüne önem vererek toplu taþýmacýlýðý Cemal Bulutoðlularý, Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Mehmet Levent Akyýldýz ile askeri ve sivil yetkililer izledi. Tatbikat senaryosuna göre, Lefkoþa'da 7.5 rihter büyüklüðündeki bir depremin ardýndan Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý elektronik sirenler vasýtasýyla halký bilgilendirici duyurular yaptý. Ardýndan Sivil Savunma Arama- Kurtarma Ekipleri ile üniversitelerin arama -kurtarma mensubu öðrencileri birlikte arama-kurtarma faaliyetleri ve yaralýlarýn hastanelere sevki çalýþmalarýný gerçekleþtirdi. Tatbikat sýrasýnda çýkan yangýnlarý söndüren, yýkýlan binalarýn altýndan, açýlan yarýklardan ve binalarýn üstünden yaralýlarý kurtaran ekipler, deprem nedeniyle kaza yapan araçlarda sýkýþan yaralýlarý da aletleri ile çýkararak ambulanslarla hastanelere gönderdi. "Yerel Yönetimler Ve Çevre Manifestosu" teþvik etmesi istendi. Tabela kirliliðine kesin çözüm bulunarak, önemli bir çevresel sorunun ortadan kaldýrýlmasý gerekliliði üzerinde durulan "Yerel Yönetimler ve Çevre Manifestosu"nda, "Yüksek gerilim hatlarýnýn, elektrik iletim ve daðýtým araçlarýnýn, trafo merkezlerinin oluþturduðu manyetik alanlar ile baz istasyonlarýnýn ve trafik radar aygýtlarýnýn çevreye yaydýðý radyo-frekans dalgalarýnýn hücre zarýnýn geçirgenliðini bozduðu bilinmektedir" denildi. Hava kirliliði, erozyon, kötü iklim koþullarý gibi bir çok çevre sorununun oluþmasýnda yeþil örtünün özellikle de aðaç eksikliðinin önemli nedenlerden olduðu ifade edilen Manifestoda, özellikle büyük yerleþim yerlerinde tüm kaldýrýmlarýn aðaçlandýrýlmasý ve kiþi baþýna en az 15 metrekare yeþil alan hesabýyla parklarýn yapýlmasý gerekliði üzerinde duruldu. Manifestoda, çöplerin yeniden deðerlendirilip yeniden üretime katmak, çöp toplama iþlemini buna uygun þekilde yapmak gerektiði belirtilerek, bunun yapýlmamasý sonucu Kuzey Kýbrýs'ýn hemen her yerinin çöpler tarafýndan iþgal edildiði savunuldu. Toplum saðlýðýný ve çevreyi olumsuz etkileyen birçok çevre sorunu bulunduðu ifade edilen Manifestoda, "Havamýz, suyumuz, topraðýmýz, her geçen gün daha da kirlenmektedir. Bu sorunlarý ele alýp, çözüm önerileri sunan adaylara hangi partiden olursa olsun Kýbrýs Çevre Platformu olarak destek verilmesi gerektiðini kamuoyuna açýklarýz" denildi. Kýbrýs Çevre Platformu, Baraka Kültür Derneði, BES, Biyologlar Derneði, Çevre Mühendisleri Odasý, Geç Vizyon, Hamitköy Kültür Dayanýþma Derneði, Kýbrýs Havalarý Derneði, KEMA Vakfý, Kýbrýs Gençlik Platformu, Kýbrýs Türk Eczacýlar Birliði, Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði, Kýbrýs Tabipleri Odasý, Kýbrýs Türk Veteriner Hekimler Birliði, Kýbrýs Türk Yöneticiler Derneði, Lefke Çevre ve Tanýtma Derneði, Ortay, The Management Center, Týp-Ýþ, Turizm Emekçileri Sendikasý ile Yeþil Barýþ Hareketi'nden oluþuyor. 13 BULGARÝSTAN PARLAMENTOSU SÝGARA ÝÇME YASAÐINI BOZDU RESTORAN, BAR VE KAFELERDE SÝGARA ÝÇÝLEBÝLECEK... Bulgaristan'da 2 Hazirandan itibaren kapalý alanlarda sigara içilmesini yasaklayan yasa uygulamaya girmeden deðiþtirildi. Bulgaristan parlamentosu, iktidardaki GERB partisi tarafýndan hazýrlanan ve saðlýk yasasýnda deðiþiklik öngören tasarýyý kabul etti. Yeni düzenlemeye göre mevcut uygulamada olduðu gibi bar, restoran ve kafelerde sigara içilebilecek. 50 metrekareden daha geniþ olan kapalý alanlarda iþletme sahipleri, sigara içmeyenler için oturma alanlarý belirleyecek. 50 metrekarenin altýndaki mekanlarda ise, sigara içilip içilmemesine iþletme sahibi karar verecek. Yeni düzenleme ayrýca, 18 yaþýndan küçüklerin sigara içilen alanlara 22.00'den sonra girmesine yasak getiriyor. Bulgaristan'da geçen yýl kabul edilen yeni saðlýk yasasý, 2 Haziran 2010 tarihinden itibaren kamuya açýk tüm kapalý alanlarda sigara içilmesini yasaklýyordu. Sigara yasaðýný savunan sivil toplum örgütleriyse, yeni saðlýk yasasýnýn daha uygulamaya girmeden deðiþtirilmesine tepki gösterdi. "Sigara yasaklansýn platformu" temsilcileri, Baþbakan Boyko Borisov'un sigara patronlarýnýn oyununa gelerek yasada deðiþikliðe gittiðini ileri sürdü. ERDOÐAN'DAN OBAMA'NIN MEKTUBUNA CEVAP Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, ABD Baþkaný Barack Obama'nýn 20 Nisanda gönderdiði mektuba yanýt verdi. Baþbakanlýk Basýn Merkezi'nden Erdoðan'ýn mektubuyla ilgili yapýlan açýklama þöyle: "Baþbakan Erdoðan cevabi mektubunda Ýran'ýn nükleer programý konusunda geçtiðimiz hafta Tahran'da yapýlan anlaþmanýn detaylarýna iliþkin bilgi aktarmýþtýr. Deklarasyonun Ýran'ýn nükleer programýna iliþkin dosyayý kapatmadýðýný ancak sorunun diplomasi yoluyla çözümü için önemli bir kapý araladýðýný vurgulayan Erdoðan, Türkiye'nin sorunun çözümü için gayretlerini devam ettireceðini ve konunun takipçisi olacaðýný ifade etmiþtir. Kamuoyumuzun bilgilerine sunulur." ASTRONOTLAR ÜÇÜNCÜ UZAY YÜRÜYÜÞÜNE ÇIKTI Atlantis'teki astronotlar, Uluslararasý Uzay Ýstasyonu'ndan (UUÝ) ayrýlmadan önceki üçüncü ve son uzay yürüyüþlerine çýktý. UUÝ'yi ziyaret eden Amerikan uzay mekiði Atlantis'teki iki astronot, bu sabah çýktýklarý son uzay yürüyüþünde istasyonun yeni enerji bataryalarýnýn yerleþtirilmesi iþlemini tamamlayacak. Bugünkü uzay yürüyüþüne çýkan astronotlar Garrett Reisman ile Michael Good, son iki bataryanýn baðlantýlarýný yapacak. Astronotlar önceki günkü yürüyüþte 4 bataryanýn baðlantýlarýný yapmýþtý. Atlantis'teki astronotlar, kenetli olduklarý UUÝ'ye önceki uzay yürüyüþlerinde Rus yapýmý, içi malzeme dolu 6 metrelik modülü eklemiþ, istasyonun yedek haberleþme antenini takmýþ, sonraki uzay yürüyüþlerinde deðiþtirilecek elektrik bataryalarýnýn somunlarýný gevþetmiþti. Amerikan uzay mekiði Atlantis, son kez çýktýðý uzay yolcuðunu pazar günü UUÝ'den ayrýlarak tamamlayacak. 1794'TEN KALMA GÜMÜÞ ABD DOLARI, 7 MÝLYON 85 BÝN DOLARA SATILDI ABD'deki muhtemelen en eski gümüþ dolar olan, 1794 yýlýnda basýlmýþ gümüþ dolar, 7 milyon 85 bin dolara satýldý. Steven L. Contursi adlý eski para koleksiyonucusu, 7 yýldan beri kendisine ait olan 1794 yýlýnda basýlmýþ "Özgürlük Dolarý" olarak adlandýrýlan madeni parayý, Sunnyvale'deki Cardinal Collection Educational Foundation adlý vakfa rekor bir fiyat olan 7 milyon 85 bin dolara sattýðýný doðruladý. Amerikan Numismatik Birliði'nin verilerine göre ABD'de daha önce bir eski para için ödenen en yüksek fiyat 7 milyon 5 bin dolara satýlan 1933 basýmý 20 dolarlýk altýn madeni paraydý. Numismatik uzmanlarý 1794 yýlýnda basýlan gümüþ madeni paranýn, ABD'nin bastýðý ilk gümüþ dolar olmasa da kesinlikle o tarihte basýlmýþ olan mevcut 150 kadar gümüþ madeni paranýn ilki olduðuna dikkati çekiyor.

14 14 22 Mayýs 2010 Cuma BULMACA Soldan Saða: 1-Bütün bilim, sanat dallarýný tek veya bir arada belli bir yönteme göre inceleyen eser. 2-Eski dilde "Kâðýt para". Ceket altýna giyilen kolsuz ve kýsa giysi. 3-Baðýþlama. Yok olan, ortadan kalkan. Ýyi, pek iyi. 4-Güç duruma katlanmak, çekmek, sabretmek, tahammül etmek. 5-Ters okunuþu "Beyaz cila boya". Deniz kuvvetlerinde ordudaki general rütbesine eþit rütbedeki subay. 6-Hastalýk, illet. Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. 7-Usanç ve öfke anlatýr. Soylu. 8-Mürekkep balýðýnýn bir türü. Etrafý su ile çevrili kara parçasý. 9-Azarlama, baþa kakma. Güneþ doðmadan önceki alacakaranlýk. 10-Dansta kavalyenin eþi. Bir erkek adý. Magnezyum'un kýsaltmasý. 11-Beyaza yakýn gümüþ renginde bir deniz balýðý. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Sevcan Eczanesi: Gazeteci Kemal Aþýk Cad. No:25 Cabacaba Apt. Terminal Yaný Tel: Gül Eczanesi: Salih Mecit Sok. No:16/3 Haydarpaþa Ticaret Lisesi Yaný Tel: Maðusa Tarabya Eczanesi: Salamis Yolu No:43 Tel: Ceren Eczanesi: Papatya Apt. No:2 Larnaka Yolu Anýt Çemberi 100 m ilerisi Tel: Girne Küçük Eczanesi: Canbulat Sok. No:5/C Astsubay Orduevi ve Bandabulia Karþýsý Tel: Güzelyurt Gülsen Eczanesi: Piyale Paþa Mah. Sanayi Sitesi No:7 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bilimsel niteliði olan. Harf okunuþu. 2-Bir kimsenin geçindirmekle yükümlü olduðu kiþilere mahkeme kararýyla baðlanan aylýk. Baba. 3-Bir nota. Mecazi anlamda "Gücendirme, incitme, kýrma". 4-Bir kimsenin, bir yazýnýn altýna bu yazýyý yazdýðýný veya onayladýðýný belirtmek için her zaman ayný biçimde yazdýðý ad veya iþareti koymasý iþi. 5-Güney Kýbrýs'ýn ünlü meþrubat markasý. Yakýnma veya hafifseme yoluyla "þimdiki zaman" anlamýnda kullanýlýr. 6-Dolaylý anlatým. Belli kimselerde bulunduðuna inanýlan, insanlara, özellikle çocuklara, evcil hayvanlara, eve, mala mülke, hatta cansýz nesnelere de zarar veren, bakýþtaki çarpýcý ve öldürücü güç. 7-Oya sunma, oya koyma. Eski dilde "Geri dönen". 8-Harf okunuþu. Ýcar. Hayvan yuvasý. 9-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Gözlem. 10-Bir ýrmaðýn çatallanarak döküldüðü yer. Ölüm cezasý. 11-Eski dilde "Yapma, etme". Yaðda kýzartýlarak üzerine þeker veya þerbet dökülen bir hamur tatlýsý. TV'DE BU AKÞAM Kesiþen Yollar Türü: Yabancý Sinema TRT1 / 20:00 Profesör Ethan Learner (Joaquin Phoenix) ve eþi Grace (Jennifer Connelly) küçük kýzlarý Emma(Elle Fanning) ile birlikte 10 yaþýndaki oðullarý Josh un çello çaldýðý resitaline katýlýrlar. Aile bu küçük yetenekle büyük gurur duymaktadýr. Ayný saatlerde baþka bir baba- oðul olan Dwight Arno (Mark Ruffalo) ve Lucas bir basketbol maçýndan dönmektedirler. Resitalden sonra evin yolunu tutan aile, Reservation Road üzerindeki bir benzin istasyonunda durur. Bu benzin istasyonunda Learner ve Arno ailelerinin yollarý kesiþecek, yaþanan bir kaza tüm hayatlarýný deðiþtirecektir... Oðlunu kaybetmesine sebep olan kazayý yapýp kaçan kiþiyi bulmak Ethan ýn yaþama amacý haline gelirken, suçlunun yaný baþýnda olduðunun farkýnda bile deðildir... Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank Çýlgýn Kardeþler Türü: Yabancý Sinema TV8 / 21:15 Hikayeler biriktiren Jake ve Grimm kardeþler bir köyden diðerine seyahat etmektedirler. Ýnsanlara büyü yaptýklarýný, þeytan çýkardýklarýný söyleyerek kandýrýp dolandýrarak kendi hayatlarýný saðlamaktadýrlar. Ancak bir gün yeni bir þeyle karþýlaþýrlar; gerçek bir sihirli lanetle. Büyülü bir ormanda gerçek bir sihir baþlar ve gerçek cesarete ihtiyaç duyarlar. Orijinal Adý : The Brothers Grimm Yönetmen : Terry Gilliam Oyuncular : Matt Damon, Heath Ledger, Petr Ratimec, Barbora Lukesova, Anna Rust Yapým : 2004 ABD, Aksiyon - Fantastik Altýn Çiçeðin Laneti Türü: Yabancý Sinema CINE5 / 20:30 Çin, 10. yüzyýl. Tang Hanedanlýðýnýn son döneminde, sarayda Chong Yang festivali için görkemli bir hazýrlýk vardýr. Saray altýn çiçeklerle donatýlýr. Hazýrlýklar devam ederken, Ýmparator ise, hiç beklenmedik bir þekilde ortanca oðlu Prens Jai ile saraya döner. Ýmparatoriçe ile aralarýnda bir süredir soðukluk olan Ýmparatorun dönüþü tedirginlik yaratýr. Çünkü Ýmparatoriçe, üvey oðlu Prens Wan ile yasak aþk yaþamaktadýr ve Prens Wan, Ýmparatorun bu aþký öðrenip kendisini tuzaða düþürmesinden korkar. Ýmparatorun gerçekten bir planý vardýr ama saraydaki entrikalar karþýsýnda kendisini korumak için saraydan uzaklaþmak zorunda kalýr. Ne var ki, gizemli kiþiler tarafýndan saldýya uðrayarak saraya geri getirilir. Bu dönüþ bir çok sürprizin baþlangýcý olur, artýk sarayda isyan baþlamýþtýr. Kiralýk Katiller Türü: Yabancý Sinema TV8 / 01:30 Tom ve Jerry, gündüzleri ikinci el-araba satan üçüncü sýnýf bir galeriyi iþleten iki kiralýk katildir. Tom kendi iþinde iyice piþmiþ bir profesyonelken, Jerry ise bu iþe alýþamamýþ tam bir acemidir ve iþini yaparken de bunu iyice göstermektedir. Bu farklýlýklarý, Tom dan eski arkadaþý Karl ý öldürmesi istendiðinde iyice ortaya çýkar. Orijinal Adý : Jerry And Tom Yönetmen : Saul Rubinek Oyuncular : Joe Mantegna, Sam Rockwell Yapým: ÝSRAÝL 2 FÝLÝSTÝNLÝYÝ ÖLDÜRDÜ Gazze Þeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta, Ýsrail askerleri ile Filistinli militanlar arasýnda çýkan çatýþmada 2 Filistinli öldürüldü. Ýsrail kaynaklarý, sýnýrdan sýzma teþebbüsünde bulunan Filistinli militanlarla çatýþma çýktýðýný, askerlerin 2 Filistinli militaný öldürdüðünü bildirdi. Olayý doðrulayan Filistin kaynaklarý da, 2 militanýn sýnýrdan Ýsrail tarafýna girdiðini belirtti. Çatýþmanýn yaklaþýk 1 saat sürdüðünü aktaran Filistin kaynaklarý, çatýþmanýn sýnýrýn Ýsrail tarafýnda Nirum kibbutzu yakýnýnda olmasý nedeniyle ölü veya yaralý sayýsý konusunda bilgilerinin olmadýðýný belirttiler. Saldýrýnýn sorumluluðunu þu ana kadar üstlenen olmadý. MEKSÝKA'DA ÇATIÞMALAR: 9 ÖLÜ Meksika'nýn kuzeyinde, ABD sýnýrý boyunca uzanan 2 eyalette, güvenlik güçleriyle uyuþturucu çeteleri arasýnda çýkan çatýþmalarda 9 kiþi öldü. Meksikalý yetkililer, ABD sýnýrýndaki Tamaulipas kasabasýnda Zetas adlý uyuþturucu çetesi mensuplarýnýn Meksika donanmasýna ait bir devriye aracýna ateþ açmasý üzerine baþlayan silahlý çatýþmada 4 saldýrganýn öldüðünü belirtti. Çatýþmada 3'ü Guatemala vatandaþý olan 4 saldýrganýn tutuklandýðýný kaydeden yetkililer daha sonra yapýlan aramada 14 tüfek ve 3 bin 600'ün üzerinde silah ele geçirildiðini duyurdu. Savcýlýk yetkilileri Cahuila eyaletine baðlý Torreon'da çýkan çatýþmada ise 3 saldýrgan ile 2 polisin öldüðünü bildirdi. SRÝ LANKA'DA SEL VE TOPRAK KAYMASI: 20 ÖLÜ Sri Lanka hükümeti, ülkede bir haftadýr etkili olan fýrtýna ve þiddeti yaðmur nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarýnda 20 kiþinin öldüðünü bildirdi. Afet Yönetim Merkezinin internet sitesinde yapýlan açýklamada, fýrtýna ve þiddetli yaðmurun en çok ülkenin batýsýndaki Gampaha bölgesinde can kaybýna neden olduðu belirtildi. AFGANÝSTAN'DA BÝR NATO ASKERÝ ÖLDÜ Afganistan'ýn güneyinde bir bombanýn patlamasý sonucu bir NATO askerinin hayatýný kaybettiði bildirildi. Çok uluslu güç tarafýndan Kabil'de yapýlan açýklamada, ölen askerin milliyetinden, herzaman olduðu üzere bahsedilmedi. AFP'nin elde ettiði verilere göre, bu yýl Afganistan'da 212 yabancý asker öldü. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 22 Mayýs 2010 Cuma 15 HÜKÜMET PROGRAMI... ÝRSEN KÜÇÜK: KALDIÐI YERDEN DEVAM Baþbakan Ýrsen Küçük, Hükümetin, bir önceki hükümetin hazýrlayýp, baþladýðý icraatlara kaldýðý yerden devam edeceðini belirterek, ana vizyonun, "bozulan ekonomik dengelerin düzeltilmesi, istikrarlý kalkýnma ve büyümenin saðlanmasý, önceki hükümetlerin yapmýþ olduðu kimi yanlýþ icraatlarýn hesabýnýn sorulmasý" olduðunu belirtti. Küçük, hükümet çalýþmalarý devam ederken, demokratik yapýnýn da güçlendirilmesi için gerekenin yapýlacaðýný söyledi. Küçük, "Þeffaflýk ve katýlýmcýlýk prensipleri çerçevesinde Meclis'te temsil edilen tüm siyasi partilerle diyalog, iþbirliði ve konsensüs arayýþlarý sürdürülecektir" dedi. Baþbakan Ýrsen Küçük, Hükümet Programý'nýn sunulmasý için toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Hükümet Programý hakkýnda genel bir sunuþ yaptý ve Baþbakanlýðýn yapmayý öngördüðü icraatlarý anlattý. Küçük, her bakanýn, Hükümet Programý'nda kendi bakanlýðýyla ilgili öngörüleri okuyacaðýný da kaydetti. Küçük, hükümet programýnýn, UBP'nin bir yýl önce çok zor þartlar altýnda görev yüklenen hükümetinin programýnýn devamý niteliðinde olduðuna iþaret ederek, "Devralýnan koþullar, varýlmasý gereken hedefler, yapýlmasý gerekenler ve yapýlmýþ olanlar bellidir. Yapýlacak olanlar da bellidir" dedi. çalýþmalarýnýn, geniþ katýlýmcý bir yapý içerisinde sürdürülmesi ve ilgili tüm paydaþlarýn katkýsýnýn alýnmasý hedeflenmektedir" dedi. Kamu Yönetimi Geliþtirme Kurulu'nun baþlatýlan çalýþmalarý ayný ivmeyle devam ettireceðini kaydeden Küçük, "Bakanlýklarýn ve onlara baðlý dairelerin görevleri, çalýþma esaslarý ve teþkilat yapýlarý gözden geçirilerek, iþgücü mobilitesini artýracak ve AB uyum yasalarýnýn daha etkin uygulanmasýný saðlayacak yapýya kavuþturulacaktýr" þeklinde konuþtu. KAMU HARCAMALARI GÖZDEN GEÇÝRÝLECEK Baþbakan Küçük, Kamu Görevlileri Yasasý'nýn, AB ülkeleri arasýnda kabul edilen temel esaslar ve modern yönetim ilkeleri çerçevesinde yeniden gözden geçirileceðini söyledi. Küçük, "Hükümet Programý baþta olmak üzere, yýllýk ve/veya uzun vadeli plan ve programlarda belirtilen hedeflerin hayata geçirilmesinde kazandýrýlmasýnýn saðlanacaðýný söyledi. Küçük, "Yatýrým iklimi konusunda çalýþmalar, yatýrýmlarýn tanýtýmý ile ilgili dýþ temaslar ve danýþmanlýk hizmetleri YAGA'nýn misyonuna ve hedeflerine katký koyucu faaliyetler olarak sürdürülmeye devam edecektir" dedi. Vakýflar Ýdaresi'nin yapýsýnýn güçlendirilmesi için gereken çalýþmalarýn yapýlacaðýný kaydeden Küçük, politik, ekonomik ve sosyal kalkýnmada, küçük üreticilerin dayanýþmasýnda ve tüketicilerin korunmasýnda önemli bir görevi bulunan kooperatiflerin destekleneceðini söyledi. Küçük, hedefin bilgi iþleme kapasitesi artýrýlmýþ, acil karar alabilen ve ihtiyaçlara hýzla cevap verebilen etkin bir devlet yapýsý olduðunu belirterek, "Bu amaçla tüm daire ve kurumlarý tek tek elektronik ortama geçirerek e-kurum yapmak ve daha sonra da tüm bu kurum ve daireleri Kamunet aracýlýðý ile birbirine baðlamak temel hedefimizdir. Bu noktadan itibaren, BAÞBAKANLIK Baþbakan Ýrsen Küçük, önceki hükümet döneminde oluþturulan Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun, ülkenin ve dünyanýn içinde bulunduðu ekonomik koþullarý da dikkate alarak çalýþmalarýný daha etkin ve yoðun bir þekilde sürdüreceðini söyledi. Baþbakanlýk Denetleme Kurulu'nun süratle çalýþmalarýna baþlayacaðýný kaydeden Küçük, kamu yönetiminden kaynaklanan þikâyetlerin giderilmesi ve kamuda daha etkin hizmet verilebilmesi için Baþbakanlýk bünyesinde oluþturulan Bürokrasinin Azaltýlmasý Birimi ile Vatandaþýn Hakkýný Koruma Birimi'nin faaliyetlerine devam edeceðini belirtti. AB ÝLE UYUM Küçük, Avrupa Birliði müktesebatýna yasal ve idari uyum çalýþmalarýnýn, iç ekonomik-sosyal dengeler ve mali politikalar da gözetilerek, Baþbakanlýk AB Koordinasyon Merkezi'nin eþgüdümünde ve Avrupa Birliði Kurumlarý ile iþbirliði içerisinde sürdürülmeye devam edeceðini söyledi. Halkýn refah seviyesinin artýrýlmasýna yönelik Avrupa Birliði'nin uyguladýðý baþarýlý örnekler dikkate alýnarak hazýrlanmakta olan tüm uyum yasalarýna hýz verileceðini kaydeden Küçük, çalýþmalarýný özel bir statüde sürdüren Baþbakanlýk AB Koordinasyon Merkezi'nin güçlendirilmesi yönünde gerekli yasal ve idari düzenlemelerin gerçekleþtirileceðini belirtti. KAMU REFORMU Baþbakan Ýrsen Küçük, bir önceki Hükümet döneminde olduðu gibi, bu dönemde de kamu reformu çalýþmalarýna özel önem atfedileceðini ve baþlatýlmýþ olan Kamu Reformu çalýþmalarýnýn ayný kararlýlýkla sürdürüleceðini söyledi. Küçük, "Siyasi, toplumsal ve sosyal yaþamdan birçok kesimin iþbirliði ve uzlaþýsýný gerektirir nitelikte olan kamu reformu bakanlýklar arasý iþbirliði ile genel politika koordinasyonunu kurumsallaþtýrmak yönünde gerekli önlemler alýnacaktýr" dedi. Küçük, kamu harcamalarý sisteminin gözden geçirilerek, revize edileceðini söyledi. MEDYAYA YATIRIM UBP hükümetlerinin öteden beri KKTC medyasýnýn güçlenerek geliþmesine büyük önem verdiðini ifade eden Küçük, 19 Nisan 2009 seçimleri sonrasýnda kurulan 16'ýncý hükümet programýnda medyayla ilgili yazýlanlarýn gerçekleþtirilmesi için çok büyük ilerlemeler kaydedildiðini söyledi. Küçük, "Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun televizyon yayýnlarý güçlendirilecek ve çaðdaþ anlayýþla yayýnlarýný sürdürecektir. Hedefimiz TAK'ýn hizmet süresini uzatmak ve çeþitlendirmektir. Bu baðlamda TAK'ýn görüntülü hizmet üretir duruma gelmesi için gereken adýmlar mutlaka atýlacaktýr. Bunun yapýlmasý ile birlikte KKTC televizyonlarýnýn önemli bir rahatlama içine girecekleri açýktýr. TAK'ýn bina sorununun aþýlmasý için de hükümetimiz azami gayreti gösterecektir. Yayýn Yüksek Kurulu'nun iþlevi güçlendirilerek yasal yapýya kavuþturulacaktýr" dedi. YAGA Baþbakan Ýrsen Küçük, Baþbakanlýða baðlý olarak çalýþmalarýný yürüten Yatýrým Geliþtirme Ajansý'nýn (YAGA), ülke ekonomisinin ihtiyacý olan projelerin hayata geçmesi için gayretlerini sürdüreceðini ve özel sektör yatýrýmlarýna ivme Teknopark projeleri ile birlikte AR- GE çalýþmalarý desteklenerek biliþim sektörünün geliþmesi saðlanacaktýr" dedi. Ýrsen Küçük, Bilgi Edinme Hakký, Kiþisel Verilerin Korunmasý ve Elektronik Ýmza Yasalarý'nýn uygulanmasýnda yaþanan sorunlarý aþmak üzere gereken çalýþmalarý ivedilikle yapacaðýný belirtti. TAÞINMAZ MAL KOMÝSYONU Baþbakan Ýrsen Küçük, Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi tarafýndan geçerli bir iç hukuk yolu olarak kabul edilmesiyle elde edilen avantajýn sürdürülmesi için baþvurularýn teþvik edilmesine devam edileceðini söyledi. Küçük, "Adli ve idari kapasitesinin güçlendirilmesi yönünde çalýþmalara hýz verecek olan hükümetimiz, teblið ve icra müesseselerinin etkin konuma getirilmesi ve adaletin tecellisinin süratle saðlanmasý amacýyla gerekli yasal deðiþiklikleri ve açýlýmlarý, özelleþtirme dahil, ivedilikle yapacaktýr" dedi. Avukatlar ile Baro Kurumu'nun daha verimli çalýþmasýna olanak saðlanacaðýný kaydeden Küçük, hukuku, adaletin saðlanmasýnda bir araç olarak gördüklerine iþaret ederek, Ceza, Ceza Usul ve Ýnfaz Hukuku'nda düzenleme yapýlarak çaðdaþ normlara uygun hale getirileceðini söyledi. Küçük, Polisin Baþbakanlýða baðlanmasý için ilgili makamlarla gereken istiþarelerin baþlatýlacaðýný ve bu konu uzlaþý içinde karara baðlanmasý arayýþý içerisinde olunacaðýný belirtti.

16

17

18 18 22 Mayýs 2010 Cuma

19 22 Mayýs 2010 Cuma 19 UBP ÝLE DP BELEDÝYE MECLÝS ÜYESÝ ADAYLARINI DA AÇIKLADILAR KKTC 27 Haziran'da yapýlacak Yerel Seçimlerde iþbirliði yapacak olan UBP ile DP, mutabakata varýlan belediyelerde gösterilen belediye baþkan adaylarýnýn ardýndan Belediye Meclis üyesi adaylarýný da açýkladý. Buna göre UBP ile DP, tüm belediyelerde ayrý ayrý Belediye Meclis Üyesi adaylarý belirledi. UBP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre UBP, 20 Belediye Baþkanlýðý ile 28 belediyedeki Belediye Meclis üyelikleri için aday gösterdi. UBP yerel yönetim adaylarýnýn medyaya tanýtýmý, salý akþamý 20.00'de Lefkoþa Golden Tulip Otel'de gerçekleþtirilecek. UBP, yerel yönetim organlarý seçimi için seçim kampanyasýný ise 29 Mayýs Cumartesi günü saat 19.30'da Lefkoþa Atatürk Spor Salonu'nda düzenleyeceði aday tanýtým þöleni ile baþlatacak. LEFKOÞA ÝLÇESÝ ADAYLARI Lefkoþa Belediye Baþkan adayý; Cemal Bulutoðlularý, Belediye Meclisi Üyesi adaylarý; Ulus Basri, Fisun Özsun, Fatma Sabri, Tahsin Çalýkuþu, Meriç Erülkü, Tülay Umut, Arif Aktaþ, Ali Kansu, Özel Kadýoðlu, Ahmet Keskin, Hatice Muazzez Altuð, Celal Cin, Hüseyin Alaysa, Nazmi Pýnar, Fevzi Beyar, Mehmet Özdemir Yardýmcý, Ahmet Akbil, Mustafa Hançerli, Doðan Kerimel, Mehmet Kermeoðlu, Ýrsen Azeri, Ali Çýnar. Alayköy Belediye Baþkan Adayý; Menteþ Aytaç, Belediye Meclisi Üyesi adaylarý; Pýnar Selvi, Fatma Soykan, Gültekin Kansu, Ferhan Karaderi, Hakan Karademir, Aziz Beþer, Ahmet Aziz Yasakçý, Selim Arangül. Deðirmenlik Belediye Meclisi Üyesi adaylarý; Halil Alkým, Ýbrahim Hacýhaliloðlu, Ýsmail Erbek, Dilek Yusufoðlu, Mustafa Þehitoðlu, Osman Ýlker Özdemir, Altan Özcihangirli, Hasan Kunt, Hasan Güneþel, Sadýk Zabitoðlu. Gönyeli Belediye Baþkan adayý; Olgun Amcaoðlu, Belediye Meslisi Üyesi adaylarý Osman Zorlu Hacýoðullarý, Ahmet Nazlý, Ömer Arabacýoðlu, Adem Þenel, Mehmet Ali Refikoðlu, Aziz Aksaray, Mustafa Ömer Çavuþoðlu, Hüseyin Demirel, Mustafa Özgür Piro, Osman Hacýoðullarý. Akýncýlar Belediye Baþkan adayý Ersen Eðmez, Belediye Meclis Üyesi adaylarý; Arif Muslu, Hüseyin Parýldak, Engin Eðmez, Ýbrahim Garip, Ayþe Akýnlý, Hasan Kansel. MAÐUSA ÝLÇESÝ Akdoðan Belediye Baþkan adayý Adem Ademgil, Belediye Meclis Üyesi adaylarý; Adem Tezkan, Erdal Akyol, Ýsmail Kardan, Yusuf Akyan, Levent Sökmez, Müge Beþoðlu, Ýsmail Selkan, Ýbrahim Yapýcýoðlu, Beyarmudu Belediye Baþkan adayý Ýlker Edip, Belediye Meclis Üyeliði adaylarý Mehmet Bulak, Ahmet Osman Zort, Savaþ Yeþildal, Yýlmaz Gökbulut, Hüseyin Yalýnca, Burhan Topuz, Nezif Özdenak, Mustafa Dostbilen. Gazimaðusa Belediyesi Belediye Meclis Üyesi adaylarý; Tevfik Devran, Ýrfan Uluç, Abdulkadir Ercan, Çaðrý Aktuð, Muhammet Yapar, Kerim Tebelleþol, Bekir Altuntaþ, Ahmet Öztenay, Tolga Saitoðlu, Cem Dana, Duygu Bolsoy Kalaycý, Alper Alaysa, Fikret Koruk, Derviþe Sapmaz, Fatma Zeki, Zeki Çaðlar. Geçitkale Belediyesi Belediye Meclis Üyesi adaylarý; Olsan Oran, Hasan Çelebi, Çelen Alicik, Ýsmet Bulut, Mehmet Hacý Ömer, Ahmet Hacý Ömer, Rais Köse Kusetoðullarý, Erhan Kanizi. Ýnönü Belediye Baþkan adayý; Hasan Basri Beycanlý, Beldiye Meclis Üyesi adaylarý; Feridun Tutar, Ertay Kýzýl, Turgut Çevirgen, Bülent Çalýþkan, Keziban Afacan, Celil Acu, Hüseyin Debreli, Hatice Yalýn, Paþaköy Belediye Baksan adayý Habil Tülücü, Belediye Meclis Üyesi adaylarý; Ramazan Alp, Teyfik Ýmlan, Mikail Cankurt, Selahattin Dal, Emine Özer, Ercan Yeþilkuþak, Ekin Þengül, Kenan Köse. Girne bölgesinde 24 saat elektrik, su, uydu, soðutma sistemleri, buzdolabý arýzalarý hemen giderilir. Tel: Serdarlý Belediye Baþkan adayý Mehmet Kerimoðlu, Belediye Meclis Üyesi adaylarý; Ahmet Þah, Oðuz Kadiroðlu, Bülent Çýnarlýlý, Sedat Yýldýrýmlar, Mustafa Eray, Emine Ablak, Erhan Sevgin, Halil Kasým. Tatlýsu Belediyesi Belediye Meclis Üyesi adaylarý; Turan Kantürk, Mevlüt Uyanýr, Hacý Çelik, Metin Boydak, Orhan Kayar, Bayram Aydýn. Vadili Belediyesi Belediye Meclis Üyesi adaylarý; Sema Þiþman, Ramazan Kolay, Topel Menteþ, Hasan Aða, Yaþar Kaya, Ýsmail Özer, Eriþ Çoban, Seyfi Þimþek. Yeniboðaziçi Belediye Baþkan adayý Katip Demir, Belediye Meclis Üyesi adaylarý; Tahir Bodi, Sultan Karaþahin, Hasan Ruso, Osman Oður, Cemal Habeþoðlu, Ahmet Taþçýoðlu, Güner Çiçekseven, Nejdet Özbay, Arif Doygundað, Mudahar Akar. GÝRNE ÝLÇESÝ Çatalköy Belediye Baþkan adayý Turgay Darbazoðlu, Belediye Meclis Üyesi adaylarý; Hüseyin Höyük, Kemal Sakallýlar, Aytekin Baðcýer, Necibe Arabulucu, Serdar Ýlhan, Engin Ercenap, Osman Akbaþ, Þýh Müslüm Ercan. Dikmen Belediye Baþkan adayý Hüseyin Aksay, Belediye Meclis Üyesi adaylarý; Ayþe Gertik, Yusuf Barbet, Mehmet Özsezer, Lütfiye Çalký, Savaþ Ýbrahim Özeralp, Burhan Dayý, Hüseyin Terkan, Reþat Þöverer, Özbay Abik, Ýsmail Birgül. Girne Belediye Baþkan adayý Nidai Güngördü, Belediye Meclis Üyesi adaylarý; Burcu Karakaya, Salih Can, Hakan Onurlu, Mustafa Çakýroðlu, Abdo Okur, Tansel Ýnanç, Caner Ohsan, Celal Özbekoðlu, Orhan Düzce, Ali Tektan, Tahir Otcuoðlu, Özben Kalfa. Alsancak Belediye Baþkan adayý Yücel Atakara, Belediye Meclis Üyesi adaylarý; Özden Yetim, Pervin Selçuklu, Ali Cenap Cenapoðlu, Hacer Sarýoðlu, Mustafa Cicibaba, Yusuf Sonay, Mehmet Keskinbakýþ, Mehmet Konuksal. Lapta Belediye Baþkan adayý Fuat Namsoy, Belediye Meclis Üyesi adaylarý; Kibriye Güneþ, Ömer Paþaoðlularý, Hasan Aktuð, Doðan Boransel, Murat Karalar, Faik Akmandor, Ayhan Beyazyüz, Ýbrahim Baþdüdükcü, Yavuz Çiftçi, Sinan Dede. Esentepe Belediye Meclis Üyesi adaylarý; Cumali Engin, Yahya Güneþ, Ahmet Aygün, Murat Bahadýr, Muzaffer Ýyigün, Halit Alevkayalý, Alkan Mertkaya, Ulus Gümüþel, GÜZELYURT ÝLÇESÝ Güzelyurt Belediye Baþkan adayý Mahmut Özçinar, Belediye Meclis Üyesi adaylarý; Cihan Kombos, Atiye Beykan, Kazým Aysan, Abdullah Sadýk, Esma Güneþ, Hasan Koçyiðit, Coþkun Ýþkey, Nil Mükellef, Erdal Kalkan, Cemali Varoðlu, Tansay Doðu, Mustafa Momin, Ahmet Alas, Doða Zeki, Lefke Belediye Baþkan adayý Mehmet Zafer, Belediye Meclis Üyesi adaylarý; Mazlum Mercan, Olgun Ýncesun, Menteþ Nail Þardað, Selçuk Þen, Kudret Þeker, Ziya Emirzade, Erkan Çaðlar, Emine Özgenç, Gülsel Sekmen, Tarkan Öksüz, ÝSKELE ÝLÇESÝ Ýskele Belediye Baþkan adayý Halil Ýbrahim Orun, Belediye Meclis Üyesi adaylarý; Hüsamettin Er, Turan Büyükyýlmaz, Mehmet Taþ, Yasemin Öztürk, Hasan Sadýkoðlu, Osman Kýrþan, Evren Erdönmez, Hüseyin Hüdaoðlularý, Metin Güllü, Cezmi Çetinkaya. Büyükkonuk Belediye Baþkan adayý Sezai Sezen, Belediye Meclis Üyesi adaylarý; Burhan Cihangir, Fatma Kavaz, Davut Köse, Durmuþ Hacýmuratlar, Lokman Genç, Erhan Þenoðlu, Ramazan Aþut, Rasým Sevindik. Mehmetçik Belediye Meclis Üyesi adaylarý; Havva Karaçalý, Þükrü Aslan, Aycan Canalp, Adnan Kehan, Ahmet Aras, Erdoðan Türen, Hasan Hüryol, Mukbil Tolga. Yenierenköy Belediye Meclis Üyesi adaylarý; Kubilay Özkartal, Ramazan Demir, Serhan Cecer, Muktalip Korkmaz, Seymen Tulga, Murat Aydenk, Mustafa Soylu, Rýza Bingöl, Metin Arslan, Mehmet Kadý. Dipkarpaz Belediye Baþkan adayý Mehmet Demirci, Belediye Meclis Üyesi adaylarý; Rasim Çebi, Behçet Gül, Vahdet Alkan, Hüseyin Boylu, Cevdet Duran, Mehmet Ölmez, Durmuþ Ali Ýldeniz, Davut Bakýr. DP BELEDÝYE BAÞKAN ADAYLARI Demokrat Parti'nin Gazimaðusa Belediyesi Baþkan adayý Hasan Kunter, Mehmetçik Belediyesi Baþkan adayý Beyazýt Adalýer, Yenierenköy Belediyesi Baþkan adayý Özay Öykün, Deðirmenlik Belediyesi Baþkan adayý Hüseyin Paþa, Vadili Belediyesi Baþkan adayý Mehmet Adahan, Geçitkale Belediyesi Baþkan adayý Osman Felek, Tatlýsu Belediyesi Baþkan adayý Hayri Orçan, Esentepe Belediyesi Baþkan adayý ise Erdal Barut olurken, Belediye Meclis Üyesi adaylarý ise þöyle: Lefkoþa Belediyesi Meclis Üyesi adaylarý; Eribe Yaðcýoðlu, Recep Soner Saðlam, Aysýn Yýlmaç, Hüseyin Demireliþçi, Tolga A. Raþit, Erhan Sencer, Aysel Ergün, Mustafa Kortun, Rauf Denktaþ, Kerim Kýrmýzý, Orhan Eren, Meryem Alp, Talat Perki, Arzu Güneyli, Turgay Didinir, Tülay Görün, Turgay Kara, Tayfun Zabit, Emine Doðan, Derviþ Peynirci, Rýza Açýkgöz, Ýbrahim Özgü. Gönyeli Belediyesi Meclis Üyeliði adaylarý; Ýsmail Kofalý, Musip Joulha, Leman Çakal, Fahri Arabacýoðlu, Kaan Aytaçoðlu, Nuriye Alýcý, Turan Dülgeroðlu, Þüküfe Gürses, Dudu Þimþek, Ahmet Behlül. Deðirmenlik Belediyesi Meclis Üyeliði adaylarý; Arslan Gülbeniz, Ayten Güler, Fariz Babahan, Mustafa Çolakoðlu, Mehmet Karakaya, Zafer Ýþlek, Mustafa Torgut Güngören, Mustafa Kutlu, Mustafa Salih Karalým, Ýrfan Ulgar. Alayköy Belediyesi Meclis Üyeliði adaylarý; Yakup Alkan, Zekeriya Ulaþ, Mehmet Kayýsýcý, Ali Koyun, Sibel Kasabalý, Kemal Ulutaþ, Sýtký Ulu, Hüseyin Karaoðlan. Girne Belediyesi Meclis Üyeliði adaylarý; Demet Tutuþka, Tahir Soydan, Yücel Aþan, Ersoy Anýldý, Makbule Öcal, Gökhan Üresin, Ercan Alp, Kýymet Deva, Veleddin Öztürk, Ali Osman Hürrüstem, Tolga Arýkan, Hasan Hüseyin Tatlý. Lapta Belediyesi Meclis Üyeliði adaylarý; Emine Daðyaran, Ýsa Ýsaoðullarý, Yargý Edizer, Nurettin Gayý, Nuri Karadað, Ömür Arýklý, Tayfun Aydýnlý, Melek Baysal, Nurcan Çiftçi, Taylan Özgür Orhan. Alsancak Belediyesi Meclis Üyeliði adaylarý; Ömer Belakoy, Ahmet Ateþ, Fuat Neþe, Fatma Erensu, Dursun Erken, Murat Tüter, Yýldýrým Arýklý, Mehmet Beyazkaya. Dikmen Belediyesi Meclis Üyeliði adaylarý; Özlem Güleç, Cemal Altan, Bülent Tezay, Hakan Özkarþýyakalý, Mustafa Kelebek, Mert Dilaver, Hüseyin Peynirci, Mehmet Meral, Süleyman Özufuklar, Oðuz Güleç. Esentepe Belediyesi Meclis Üyeliði adaylarý; Fahrettin Gergin, Feyzi Derat, Ýsmail Çetin, Cevdet Yanmýþ, Yusuf Soytürk, Köksal Þengün, Musa Kavalcý, Oktan Aygün. Ýskele Belediyesi Meclis Üyeliði adaylarý; Ýldeniz Elbasan, Ali Osman Demir, Ersoy Altýndað, Abdullah Sakallý, Sefa Kurukafa, Hanife Demir, Sinan Gece, Hatice Aybay, Kemal Güzel, Saffet Aydað. Büyükkonuk Belediyesi Meclis Üyeliði adaylarý; Þaban Þimþek, Adem Bayýr, Ramazan Pilli, Derviþ Yahat, Yusuf Genç, Ayhan Genç, Sabri Yýldýrým, Mehmet Ersoy. Mehmetçik Belediyesi Meclis Üyeliði adaylarý; Türkeþ Özkebapcý, Yaþar Arslan, Ertan Talay, Kezban Deðirmencioðlu, Ökkeþ Biten, Volkan Behçetoðlu, Ergin Aydýntan, Yusuf Özalp. Güzelyurt Belediyesi Meclis Üyeliði adaylarý; Ufuk Þahinler, Selim Zurnacý, Berkal Cümbezli, Fatoþ Kýzýlyürek, Zafer Ýneci, Rýza Yaran, Ýrfan Akman, Gökhan Gazcýoðlu, Cemal YÜKSEK SEÇÝM KURULUNDAN DUYURU NO Haziran 2010 tarihinde yapýlacak Yerel Kuruluþ Organlarý Genel Seçimi ve Milletvekilliði Ara Seçimi ile ilgili Sandýk Seçmen Listeleri Aský Bildirilerinin 23 Mayýs 2010 Pazar günü asýlacaðý ve ayný gün Ortam Gazetesinde yayýmlanacaðý kamuya duyurulur. Lefkoþa, 22 Mayýs 2010 Kovancý, Erkan Kaya, Ahmet Akyay, Enol Kemaloðlu, Raif Selden, Alçýn Volkan. Yenierenköy Belediyesi Meclis Üyeliði adaylarý; Fezile Kýzýlbora, Nizamettin Nurçin, Tevfik Altýoðlu, Haþim Baykut, Necati Güneþ, Sinan Kýzýl, Ahmet Talay, Volkan Gürler, Ali Aydenk, Lütfi Lütfioðlu. Gazimaðusa Belediyesi Meclis Üyeliði adaylarý; Songül Öðünçlü, Türksal Ýnce, Tuðçe Kiriþoðlu, Ali Çakmak, Mustafa Tat, Hacý Abdurrahman Ömeroðlu, Yüksel Özen, Saadet Tosunoðlu, Ýbrahim Uysal, Üzeyir Perçin, Cemal Seyhun, Ali Muhammed Dölek, Kayhan Yorgancýoðlu, Ýlker Atalay, Banu Aþar, Orbay Kaya. Yeniboðaziçi Belediyesi Meclis Üyeliði adaylarý; Server Düzenli, Tanyel Öztemiz, Þenay Hersh Kadý, Nemci Karip, Cumali Kamuz, Suphi Yýldýz, Kemal Uzun, Rasým Özsoy, Gökhan Boran, Yasin Düzgün. Serdarlý Belediyesi Meclis Üyeliði adaylarý; Hasan Maraþlý, Metin Yorgancý, Ahmet Sütcüoðlularý, Altan Ýnce, Þahin Ahmetoðlu, Þeref Çoban, Ýlhan Bayandursun, Emine Çoban. Akdoðan Belediyesi Meclis Üyeliði adaylarý; Bahaettin Doðu, Hüseyin Zafer, Cemil Tatar, Nemci Özyusufoðlu, Ýsmet Betül Güçkan, Ali Daðdelen, Nasýr Aydoðanlý, Seyhan Özgür. Paþaköy Belediyesi Meclis Üyeliði adaylarý, Sadýk Toklu, Halil Erol, Salih Küçük, Mustafa Diner, Hüseyin Yiðit, Halil Þengül, Hayriye Uzunkaya, Maksut Ayna. Ýnönü Belediyesi Meclis Üyeliði adaylarý; Faika Ergeç, Perihan Kaya, Yýlmaz Taþ, Ýlhan Yalçýn, Lokman Gök, Adem Dinleyici, Ýbrahim Güven Ateþ, Hayrettin Gök. Tatlýsu Belediyesi Meclis Üyeliði adaylarý; Muzaffer Aydýn, Osman Uyanýr, Mitat Kargý, Mehmet Kýrmýzý, Mahmut Çelik, Bayram Ýnce. Geçitkale Belediyesi Meclis Üyeliði adaylarý; Özkul Özükan, Sabri Onut, Ayþe Satýlmýþ, Mustafa Ersoy Berksan, Mehmet Cengiz, Mustafa Kasabalý, Cavit Demiray, Ýsmail Çavdaroðlu. Vadili Belediyesi Meclis Üyeliði adaylarý; Hanife Menteþ, Nevzat Asvaroðlu, Sayým Özer, Yaþar Zengin, Cüneyt Evginel, Orhan Çimen, Siyami Þimþek, Mustafa Kahraman. Beyarmudu Belediyesi Meclis Üyeliði adaylarý; Mustafa Kubilay, Murat Þahmaran, Adnan Amasyalý, Fevzi Deniz, Ferit Güler, Hüseyin Soyer Karabýyýklý, Mehmet Þahin, Ahmet Ýlgu. Lefke Belediyesi Meclis Üyeliði adaylarý; Rahme Öðütveren, Gülþen Özuysal, Hasan Þahbaz, Turgut Salmanay, Çakýr Uyar, Mustafa Direk, Ahmet Durukan, Bülent Ecevit Þarafat, Uður Kaþer, Uraz Kazali. Taze koyun hellimi yapýlýr. (Kilosu 15 TL) Tel: MELÝ EMLAK SATILIK 1)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr asansörlü apartman dairesi peþinatta esnek stg 2)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 3)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 4)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg

20 Avrupa'nýn devi belli oluyor Futbolda Avrupa Þampiyonlar Ligi sezonu final maçý Almanya'nýn Bayern Münih ile Ýtalya'nýn Inter takýmlarý arasýnda bu akþam Ýspanya'nýn baþkenti Madrid'de oynanacak. Santiago Bernabeu Stadý'nda saat 21.45'de baþlayacak dev maçý Star TV naklen yayýnlayacak. Fly Oil Birinci Liginde play-out karþýlaþmalarý bugün oynanýyor Karþýlaþmalar nefes kesecek n Play-out ikinci karþýlaþmalarý bugün oynanacak. Türkmenköy, Türk Ocaðý, Cihangir ve Ozanköy arasýndaki takýmlardan biri 2. Lig'e düþecek. Bugün oynanacak maçlar sonunda bakalým hangi takým kendini bu tehlikeden kurtaracak... n Futbolda 2. Lig play-off ve play-out maçlarý yarýn oynanacak. Play-off'larda 4 takýmýn birer puaný var. Play-out maçlarýnda ise Hamitköy ve Mehmetçik'in puaný yok. Karþýlaþmalar saat 17.00'de baþlayacak... Fly Oil Birinci Ligi Play-out karþýlaþmalarýna bugün devam edilecek. Ozanköy-Türk Ocaðý ve Cihangir- Türkmenköy karþýlaþmalarý baþkentte oynanacak. Maçlar saat 17.00'de baþlayacak. Geçtiðimiz hafta oynanan ilk maçlarda Cihangir ve Türk Ocaðý 1-1 berabere kalýrken Ozanköy, Türkmenköy karþýsýnda 4-1 maðlup olmuþtu. Play-out statüsüne göre 4 takým bir birleri ile maçlar yapacak ve en sonda kalan takým küme düþecek. Oynanacak olan 3 karþýlaþma sonunda en sonda kalan takým lige veda etmiþ olacak. Ligde þu anda Türkmenköy'ün 3, Cihangir ve Türk Ocaðý'nýn birer, Ozanköy'ün ise puaný yok. Play-out maçlarýnda bugün oynanacak olan 2 karþýlaþmada alýnacak sonuçlar sonrasýnda 2 takýmýn kurtulma ihtimali çok yüksek. Ýlk maçta 3 puaný alan Türkmenköy, Cihangir karþýsýnda kazanmasý durumunda kurtulmuþ olacak. Bu sonuç ortaya çýkarsa Cihangir'in durumu son maç netleþecek. Bu maçý Cihangir kazanmasý durumunda Ozanköy-Türk Ocaðý maçýndan çýkacak sonuç durumu netleþtirecek. Fly Oil 1.Ligi play-off puan durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1.Türkmenköy Cihangir T.Ocaðý Ozanköy takýmýn birer puaný var Futbol 2. Ligi'nde 4 takýmýn mücadele ettiði Play-off maçlarýnda ilk hafta 2 maç da berabere biterek 4 takým birer puan elde etti. Gençler Birliði, Yenicami, Görneç ve Alancak Yeþilova yarýn oynanacak maçlarda galibiyet arayacaklar. Yeni Boðaziçi sahasýnda Gençler Birliði-Görneç, Güzelyurt Zafer Stadý'nda ise Yenicami-Alsancak- Yeþilova karþý karþýya gelecekler. Bu maçlardan sonra kalacak son maçlar öncesinde galibiyet büyük önem taþýyor. 2 takým puansýz Futbol 2. Ligi'nde oynanan play-out maçlarýnda da dört takým kümede kalma mücadelesi veriyor. Ýlk hafta maçlarýnda Binatlý ve Yeni Boðaziçi 3'er puan elde etti. Hamitköy ve Mehmetçik'in ise puaný yok. Yarýn oynanacak olan Yeni Boðaziçi- Mehmetçik ve Hamitköy-Binatlý karþýlaþmalarý sonunda Hamitköy ve Mehmetçik yine puan kaybederlerse son hafta kümede kalma hesaplarý bu iki takým arasýnda yaþanacak. Teniscilerimiz Güney'de fýrtýna gibi esiyor Lefkoþa'da Eleon Club Junior Tenis Turnuvasý'nda mücadele eden tenisçilerimiz baþarýdan baþarýya koþuyorlar... Güney Kýbrýs'ta tenisçilerimiz fýrtýna gibi esiyor Mayýs 2010 tarihleri arasýnda Güney Kýbrýs'ýn Lefkoþa kentinde düzenlenen Eleon Club Junior Tenis Turnuvasý'nda mücadele eden tenisçilerimiz rakiplerini deviriyorlar. Türkiye'de þampiyonluklarý bulunan ve Güney Kýbrýs'ta katýldýðý ilk turnuvada 10 yaþ kýzlarda mücadele eden Eliz Maloney rakibini 4-0 ve 4-0'lýk sonuçla 2-0 yenerek finale kalmayý baþardý. 10 yaþ çift kýzlarda ise Eliz Maloney-Bikem Türker çifti yarý finalde rakiplerini 4-2 ve 4-1'lik setlerle geçerek isimlerini finale yazdýrdýlar. 14 yaþ çift erkeklerde final oynama baþarýsý gösteren Yenal Esenel finalde güçlü rakibine 6-1 ve 6-1 yenilerek ikincilik elde etmeyi baþardý. 16 yaþ tek erkeklerde deneyimli raketimiz Kemal Türker dün çýktýðý çeyrek final maçýný 6-0, 3-6 ve 6-0'lýk sonuçla 2-1 kazanarak, bu gün yarý final oynamayý hak kazandý. Ayrýca 16 yaþ çiftlerde Kemal Türker-Ýsmet Baykur çifti bugün çýkacaklarý yarý final karþýlaþmasýný kazanmalarý halinde yarýn final oynayacaklar. Turnuva yarýn oynanacak final maçlarý ile sona erecek. Baþkentte ralli heyecaný yaþanacak Gençlik ve Spor Rallisi bugün ve yarýn baþkentte gerçekleþecek. Start bugün saat 13.00'de Girne Kapýsý'nda verilecek KKTC Gençlik ve Spor Rallisi bugün-yarýn gerçekleþiyor. Ralli bugün saat 13.00'de Girne Kapýsý'ndan baþlayacak. Toplamda 11 Özel Etap koþulacak olan yarýþma içerisinde Kermiya Bölgesi'nde birde seyirci özel etabý gerçekleþtirilecek. Uzun yol diye adlandýrýlan bölgenin sonunda gerçekleþtirilecek olan "Seyirci Özel Etabý" þimdiden ralli severler arasýnda büyük bir merak konusu olmuþ durumda. Yarýþmanýn finiþi ise Pazar gün Pronto Dereboyu'nda gerçekleþtirilecek. Özel Etap Saatleri Bugün Start Girne Kapýsý 13:00 Ormancýk 13:33 Ormancýk2 14:31 Kermiya SSS 16:46 Yarýn Haspolat 08:53 Haspolat2 09:56 Ercan 11:23 Ercan2 12:26 Balýkesir 14:09 Balýkesir2 15:12 BRT 16:40 BRT2 17:43 Finiþ Pronto Çemberi 18:28 Yarýþma kayýt listesi 1- Turgut Yýldýz-Mehmet Miþon M.Lancer Evo VI 2- Nevzat Pusat Sancar-Gökhan Sancar M.Lancer Evo VIII 3- Ömer Yýldýz-Mustafa Yücener M.Lancer Evo VI 4- Ortaç Çetiner-Ahmet Alasya M.Lancer Evo VII 5- Serhan Tan-Ömer Topçu M.Lancer Evo VI 6- Ayer Basri-Ali Yöncü M.Lancer Evo II 7- Fuat Dizliklioðlu-Salahi Saçar M.Lancer Evo VII 8- Mustafa Yarkýner-Timuçin Boða M.Lancer Evo VI 9- Türkeþ Barkut-Turgut Albayrak Citroen Saxo Kit Car 10- Ramadan Binicioðlu-Cevdet Güler M.Lancer Evo II 11- Tuðçe Kutluel-Buse Özkan Suzuki Ýgnis 12- Ahmet Bozalanlar-Özlem Bozalanlar M.Lancer Evo II 13- Salih Can-Çetin Þenbaþ M.Lancer Evo VI 14- Ahmet Avcý-Murat Þahin Subru Ýmpreza WRX 15- Sadýk Bilgimer-Mustafa Özgökçen M.Lancer Evo III 16- Selen Bilgimer-Sabahattin Daðlý M.Lancer Evo III 17- Ömer Ataçað-Doðan Asal Subaru Ýmpreza WRX 18- Mehmetali Mani-Ýrfan Mahþeker M.Lancer Evo II 19- Oðuz Akayoðlu-Ahmet Behlül M.Lancer Evo VI ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Gülü seven dikenine katlanýr

Gülü seven dikenine katlanýr Dün akþamki yemekte Eroðlu ile Hristofyas'a Downer Avustralya þarabý ikram etmiþ. Ancak kanguru koymamýþ masaya... Yazýk! Anasý ile yavrusu tam da bu masaya göreydi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mayýs

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ... Ýrsen Küçük, "Türkiye AK Parti hükümetiyle ekonomi ve dýþ politikada atýlým yaptý" diyor. Bunu muhalefetteyken söylemiþ olsa, ancak o zaman bir anlamý olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM. Müzakere masasýnda milli birlik ve beraberlik ruhu aðýr basmýþ yine... Kanlý çatýþmalardaki gibi týpký... Faþistimiz de komünistimiz de bütünleþir hep mevzide ve masada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Bir mektup da Anastasiadis e

Bir mektup da Anastasiadis e Sanki anlamayacak ne var bu basit denklemi? Talat saraya oturunca Denktaþ'laþmýþtý, Eroðlu da þimdi Talat'laþacak... Eroðlu'ndan sonra kim gelirse, o da Eroðlu'laþacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR. Zorlu bir hükümet isterdiniz deðil mi? Alýn size iþte Zorlu bir hükümet! Töresi de cabasý... Eðer sigarayý býrakýrsanýz Ýstanbul'dan gümrüksüz puro da getirir ayaðýnýza! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman Talat, "Ankara'nýn gönlünde yatan benim" diyor. Amma da raðbete binmiþ Ankara'nýn gönlünü kazanmak! Eski solcular olsa "Ankara'nýn uþaðý" derlerdi ona. Þimdikiler ise alkýþ tutuyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Müzakereci oldu. Ankara istedi Özdil Nami. Açý senerlevent@yahoo.com. Mustafa Akýncý'dan hayal kýrýklýðý yaratan karar

Müzakereci oldu. Ankara istedi Özdil Nami. Açý senerlevent@yahoo.com. Mustafa Akýncý'dan hayal kýrýklýðý yaratan karar Derviþ Eroðlu mu, Mustafa Akýncý mý? sorusu çok kolay bir soruydu da, Özdil Nami mi, Ali Erel mi? sorusu zor bir soru mudur sanki? O halde çocuða sorun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Mayýs 2015 Cumartesi

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3087 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAÇAK YOK, TANRI VAR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Haziran 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3087 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAÇAK YOK, TANRI VAR... Yardým gemilerine düzenlenen kanlý saldýrý ile ilgili soruþturmayý Ýsrail yapacakmýþ! Keþke biz de Yücel Erol cinayetini soruþturmak için Mustafa Çavga, Emin Özbeyit ve Hasan Nur'u görevlendirseydik! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM... "Ya dün, ya dünya" diyor size biri... Diðeri "Fark var, arkasýnda halk var" diyor. Biz de size diyoruz ki, varsa da yoksa da yalnýz yaseminler var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ... Derviþ Eroðlu, ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý'nýn kendisini desteklemek için 350 bin lira istediðini söylüyor. Avcý av mevsimi ile seçim mevsimini karýþtýrmýþ olmalý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA! "Talat varsa ben de varým, çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor" demiþtiniz... Talat yoksa, siz de mi yoksunuz yani þimdi? Merak etmeyin, Eroðlu daha iyi becerir baðlama iþini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun. Hükümet "Saðlam kafa saðlam vücutta bulunur" sözüne inanmadýðý için okullara beden hocasý göndermiyor! Müzik de ruhun gýdasý deðilmiþ! Müzik hocasý da yok! Sizi gidi ruhsuzlar sizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Unutmayacaðýz. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Unutmayacaðýz. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Unutmayacaðýz ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3059 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KALEDEN KALEYE ÞAHÝN UÇURDUM l 2. sayfada Ýþgal altýnda

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Ocak 2011 Salý Salý YIL: 10 SAYI: 3315 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Musa. l 3. sayfada

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Ocak 2011 Salý Salý YIL: 10 SAYI: 3315 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Musa. l 3. sayfada ÖRP'nin kapýsýna siyah çelenk býrakan sendikacýlar "AKP'nin memuru Turgay Avcý" diye yazmýþlar... Avcý için bir hakaret deðil, bir iltifat sayýlýr herhalde bu da! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Ocak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman Bir Toparlanýyoruz Hareketi'miz vardý... Þimdi onu da mý kaybediyoruz? Ah Kudret ah, sen bu iþi býrakýp gidersen bundan sonra kim toparlayacak bizi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Þubat 2014 Pazar YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN..

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN.. Talat seçimlerde belaltý darbeleri yemiþ!.. Ýstese o da belaltý vurabilirmiþ, ama vurmamýþ! "Eðer bunu yaparak seçim kazanmam gerekiyorsa, beytambal kalsýn, istemem" diyor. Beytambal kalmýþ zaten! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı