ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mayýs 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3075 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT CTP'LÝ SEANSLARI.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mayýs 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3075 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT CTP'LÝ SEANSLARI."

Transkript

1 Genel seçimleri yaptýk... Ardýndan cumhurbaþkanýný da seçtik. Sýra belediyelerde... Merak etmeyin, buna karýþmaz Türkiye! Muhtarlýk serbest 82. vilayette! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mayýs 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3075 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ARA BÖLGEDE MUTSUZ BARIÞ HAREKATI DÝYALOGLARI l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... HÜKÜMET ETMEK... Zübeyir Aðaoðlu BU ÝP MÜLKÝYETÝ KALDIRMAZ Erdoðan Baybars CTP'LÝ KÖÞECÝLERÝN KEÇÝ ARAMA SEANSLARI Özlem Güneyli KIBRIS'TA BÝR "KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEÐÝ" Mehmet Levent O BÝRÝLERÝ... Ali Osman Yerel seçim borusu çaldý ve tüm adaylar dün baþvurularýný yaptý... En çekiþmeli yarýþýn Lefkoþa ve Maðusa'da geçmesi bekleniyor... UBP Cemal Bulutoðlularý'ný, CTP Simavi Aþýk'ý aday gösterirken TDP de Gülsen Bozkurt'u aday gösterdi... Lefkoþa'ya Eroðlu-Hristofyas... Yemek 25 Mayýs'ta n Resmi görüþmeden bir gün önce Aleksander Downer Eroðlu ile Hristofyas'ý eþleriyle birlikte yemekte buluþturuyor... n Yemek Ledra Palace'taki ara bölgede Chataux Status Restaurant'ta gerçekleþecek... Kudret Özersay ile Yorgo Yakovu da yemeðe katýlacak sayfada Kadýn eli n "Biliniz ki, bundan sonra amiral gemisi TDP ve bir kadýn belediye baþkaný tarafýndan yönetilecek" diyen Mehmet Çakýcý, "Lefkoþa'ya bir kadýn eli deðmesi lazým" diye konuþtu... n Lefkoþa'da iþbirliði fýrsatýný kaçýran CTP ile TDP Maðusa'da iþbirliði yapacak. CTP TDP milletvekili adayý Hüseyin Angolemli'yi desteklerken, TDP de Oktay Kayalp'ý destekleyecek... n TDP Lefkoþa'yla birlikte yalnýz 4 bölgede aday gösterirken, CTP 19 bölgede belediye baþkan adaylarýný belirledi... n Maðusa'daki milletvekilliði için yalnýz 4 aday baþvurdu... MAP Baþkaný Ata Tepe, ÖRP'den Dursun Oðuz, TDP'den Hüseyin Angolemli ve UBP'den Resmiye Canaltay... Yarýþýn Angolemli ile Canaltay arasýnda geçmesi bekleniyor... l 8. sayfada TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu: Kýbrýs'taki bütün sýnýrlar kalksýn n Davutoðlu: "Kýbrýs Rumlarýna da bütün Türk limanlarýnýn açýlmasýna hazýrýz. Karþýlýðýnda istediðimiz tek þey var: Bir Akdenizli olan ve Akdenizli olmak açýsýndan Akdeniz'deki kullanma haklarýna sahip olan Kýbrýslý Türklerin de limanlarýnýn Girne'nin, Magosa'nýn, Ercan Havaalaný nýn açýlmasý... Dünya Kýbrýs Türklerine 3 liman açacak, biz Türkiye'nin bütün limanlarýný Kýbrýslý Rumlara açacaðýz. Buna söz veriyorum..." n Davutoðlu Ýstanbul'daki konferansta kendisine soru yönelten Kýbrýslý Rum parlamentere þöyle dedi: Ben þurada bir Akdenizli olarak bir Kýbrýs Türkü'nü de þu masanýn etrafýnda görmek isterdim. Birleþmiþ, barýþ içerisinde bir Kýbrýs'ýn milletvekili olarak sizin yanýnýzda oturmasýný isterdim. Bu niye gerçekleþmedi? l 3. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Beynime çakýlan fotoðraf n2. sayfada

2 UYUÞTURUCU Lefkoþa'da üzerinde eroin bulunan bir kiþi tutuklandý. Polis, isminin baþ harflerini M.G. (E-48) olarak açýkladýðý kiþinin üzerinde önceki gün yapýlan aramada, yaklaþýk 1 gram aðýrlýðýnda eroin türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulunarak emare alýndýðýný; söz konusu þahsýn da tutuklandýðýný bildirdi. BOÞ ÇEKLERÝ DOLDURUP BOZDURAN KADIN ARANIYOR Lefkoþa'da, þirketin borçlarýnýn ödenmesi için kendisine verilen imzalý boþ çek yapraklarýný doldurup bozdurarak parayý çalan kadýn aranýyor. Polis açýklamasýna göre Lefkoþa'da, E.A.'nýn (K-40), 2009 yýlý Aðustos ayý ile 2010 yýlý Ocak tarihleri arasýnda, müstahdemi olduðu "Tekno Kim. Ltd" isimli þirket yöneticisi Ýbrahim Sunay Görgün tarafýndan, þirketin borçlarýnýn ödemesi için imzalanarak boþ olarak kendisine verilen 20 adet çek yapraðý üzerine, toplam 68 bin 125 TL meblað yazýp bozdurarak çaldýðý tespit edildi. Söz konusu kadýnýn polis tarafýndan arandýðý bildirildi. KATLE TEÞEBBÜSTEN TUTUKLANDI Alsancak'ta faaliyet gösteren "Cyprus Queen" isimli barýn park alaný içerisinde yaþanan "katle teþebbüs" olayýyla ilgili olarak bir kiþi tutuklandý. Polisten verilen bilgiye göre dün sabahýn ilk saatlerinde R.V. (E-45), kýzýný darp ettiði gerekçesiyle Hakký Demirkalp'a ait HU 969 plakalý aracý çizerek kasti hasara uðrattý, ayrýca yönetimindeki aracý, bu þahsýn üzerine "öldürmek kastýyla" hýzla sürüp ardýndan bir polis aracýna çarparak hasara uðrattý. R.V. tutuklandý. YAÐMUR BEKLENÝYOR Meteoroloji Dairesi, havanýn bugün öðleden sonra yer yer hafif saðanak yaðmurlu olacaðýný bildirdi. Daireden verilen bilgiye göre, Mayýs tarihleri arasýnda hava alçak basýnç sistemi ile ýlýk hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. MAÐUSA'DA ÇÖPLÜK; ALAYKÖY'DE AÐILLAR YANDI Gazimaðusa ve Alayköy'de önceki gün çýkan yangýnlar maddi zarara neden oldu. Polisten verilen bilgiye göre Gazimaðusa'da, Çöplük Bölgesi mevkiinde, çöplüðün 150 metre doðusunda saat sýralarýnda çýkan ve nedeni henüz tespit edilemeyen yangýn sonucu, 4 dönüm anýz ve bir dönüm biçilmemiþ arpa yandý. Ayný saatlerde Alayköy'de birinci aðýllar bölgesinde çýkan ve nedeni tespit edilemeyen yangýn sonucu ise Ömer Baydemir'e ait 60 balya, Hasan Aktaþlýlar'a ait 10 metre uzunluðundaki su hortumu yandý. BEDRETTÝN DEMÝREL CADDESÝ TEK YÖNLÜ Su þebekesi yenileme çalýþmalarý nedeniyle Bedrettin Demirel Caddesi'nin Baþbakanlýk trafik ýþýklarýndan Kýbrýs Türk Hava Yollarý (KTHY)'ye kadar olan kýsmýnýn bugün saatleri arasýnda tek yönlü trafiðe kapalý olacaðý bildirildi. MESARYA'DA 8 SAAT ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Lefkoþa Yüksek Gerilim Þebekesi'nde yapýlacak çalýþmalar nedeniyle pazartesi Mesarya bölgesindeki bazý köylerde elektrik kesintisi olacak. Kýb-Tek'ten verilen bilgiye göre, pazartesi saatleri arasýnda þu yerlerde kesinti yapýlacak: Balýkesir, Ercan Havalimaný, Demirhan'ýn bir bölümü, Gökhan, Cihangir, Düzova, Serdarlý, Kýrýkkale, Erdemli, Meriç, Görneç, Kalavaç, Beyköy, Yiðitler, Kýrklar'ýn bir bölümü, Gaziköy, Paþaköy, Tutunçlu ve Kurudere. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Kaç gün geçti ama, 1 Mayýs yürüyüþünün gazetelerde çýkan resimleri hala daha beynimde çakýlý durur. Beyin onu dürüp büküp, gözden ýrak bir yere kaldýrmadý daha. Bilirsiniz, 1 Mayýs iþçilerin Sermaye Sýnýfýna karþý kazandýklarý bir meydan savaþýnýn yýl dönümüdür... Ama ne hal ise en önde yürüyen siyasilerdi. Resimlerde daha arkadan kimlerin geldiði belli deðildi gördüðüm resimlerde... Ancak yazýlanlara bakýldýðýnda, daha arkalarda da hakim olan siyasilerdi. Doðrusu bu manzarayý yakýndan izlemek isterdim. Kaç tane iþçi, kaç tane iþçi olmayan ve kaç tane politikacý vardý... Ne yazýk ki gitmeye gücüm yetmedi. Düþünün... Orda olan partiler, þu ya da bu þekilde, þu ya da bu zamanda bu "Hükümet"e geldiler, gittiler... Peki, bu geliþleri sýrasýnda Ýþçi- Emekçi'nin gasp edilen hangi hakkýnýn iadesini saðladýlar. Ýþçi ve Emekçi'lerin bu Kýbrýs'ta hangi kazanýmlarýnda imzalarý var? Bir bilen varsa söylesin... Ama tersi vardýr. Mesela; Sendikalar iþçinin-emekçinin haklarý için ayaða kalktýklarýnda, "Hükümet"te olanlarýn cevabý þöyle oldu: "Bizim kimseye diyet borcumuz yoktur." Artý, üyelerinin haklarýnýn bir parçacýðýný olsun almak için greve gittiklerinde, kimini polise dövdürdüler, yerde sürüklettiler, Kimini "paragöz" ilan ettiler. Duyan da sanacak ki bu memlekette Ýþçiler-Emekçiler iþverenleri sömürürler. Ya da sömürgecilerini... Bir baþka parti, 1990 seçimlerinde, iþçiye, emekçiye rüþvet verildi, iþçi- BEYNÝME ÇAKILAN FOTOÐRAF emekçi da rüþvet aldý gerekçesi ile, iþçinin-emekçinin bir maaþýný kesmek için uðraþtý, didindi. UBP da, rüþvetçi Ýþçiyi- Emekçiyi cezalandýrmasý için hükümet ortaðýna destek vererek, bir maaþý, rüþvetçi Ýþçi ve Emekçinin cebinden, ciðerini sökercasýna, büyük bir keyifle söke söke aldý. Hade iþçi-emekçi rüþvetçidir, paragözdür... Madem siz, namuslu ve dürüst, ve hakkýný haklýya teslim edersiniz, toplumun gasp edilen hangi hakkýný geri aldýnýz? Türkiye'den sel gibi akan nüfus için ne yaptýnýz? Askerlik için ne yaptýnýz? Ýþsiz gençlere Avrupa'da olduðu gibi maaþ mý baðladýnýz mesela? Neysa... Bu can sýkýcý olaylarý bir yana koyalým Doðrusu ben deveye hak vermedim. Eþek yolunu hiç þaþýrmayan bir kýlavuzdur. Adam eþeði deðil de kargayý kýlavuz seçse, develeri anlarým. Çünkü bildiðiniz gibi "kýlavuzu karga olanýn burnu boktan kalkmaz" derler. Biz bir türlü ne kýlavuz seçmeði, ne de kýlavuzsuz yolumuzu bulmayý beceremedik. ve bir fýkra ile devam edelim. Deve kervaný sahibi adam, ölmekte olan bir devesinin baþý ucunda helallaþmak için oturur. Ve deveye "hakkýný helal et" der. Deve: -Bana çok iyi davrandýðýný söyleyemem. Bana yük yüklerken insaflý deðildin. Ama bütün bunlarý bir kenara koyalým. Bu konularda hakkým sana helal olsun. Amma, kervanýn en önünde o eþeði yürütürdün ya. Ýþte o konuda sana hakkýmý asla helal etmem. Doðrusu ben deveye hak vermedim. Eþek yolunu hiç þaþýrmayan bir kýlavuzdur. Adam eþeði deðil de kargayý kýlavuz seçse, develeri anlarým. Çünkü bildiðiniz gibi "kýlavuzu karga olanýn burnu boktan kalkmaz" derler. Biz bir türlü ne kýlavuz seçmeði, ne de kýlavuzsuz yolumuzu bulmayý beceremedik. Oysa toplumun kendi yolunu kýlavuzsuz bulabilmesidir marifet... Kurdu tavsiye edenler da var ama, kurt yol gösterici deðil, iyi bir kan dökücüdür... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ARA BÖLGEDE MUTSUZ BARIÞ HAREKATI DÝYALOGLARI Ledra Palace'taki ara bölgede, o yýkýk dökük evin aðaçlarýnýn gölgesinde rastladým onlara... Ben güneyden dönüyordum, onlar güneye gidiyorlardý... Yaþlý baba ve kýzý... En son ne zaman görüþmüþtük, hatýrlamýyordum... Birkaç yýl olmuþtu herhalde... Sýk sýk aklýma geliyorlardý... Ne yapmýþlar... Halledebilmiþler mi dertlerini? Dertleri kimsenin ilgilenmek istemediði dertlerdi... Hangi kapýyý çalsalar yüzlerine kapanýyordu. Bir yalnýzlýk, bir çaresizlik hali veriyordu bu onlara... Hani bazan büyük haksýzlýklara uðrarsýnýz, göz göre göre kýyarlar hayatýnýza ve sizi anlayan, sizin sorununuzu dinlemek isteyen bir tek kiþi bile bulunmaz ya, öyle bir hal iþte... Kadýnýn ayaðýna baktým... Hala kocaman bir þiþlik ve sargýlar içinde hala... O kadar doktora bakýnmýþ, o kadar hastane gezmiþ, yine de bir çare bulunamamýþ buna... Henüz genç bir kýz iken gelmiþ ne gelmiþse baþýna... Ýki ayak parmaðýnýn arasýnda garip bir sivilce çýkmýþ... Birkaç doktora gitmiþ... Ameliyat etmiþler... Üçüncü doktor öyle bir ameliyat yapmýþ ki, ne olmuþsa ondan sonra olmuþ iþte... Ameliyattan sonra yarayý sarmamýþ bile... -Ayakkabýný giy ve git, demiþ... Kanlý ayaðýný sokmuþ ayakkabýya... Evine gitmiþ öyle... Ayakkabýsý kan dolmuþ eve gidene kadar... O günden sonra da þiþtikçe þiþmeye baþlamýþ ayaðý... Kocaman bir topak olmuþ... O doktorun kim olduðunu ve þimdi ne yaptýðýný yazsam þaþarsýnýz... Þimdi gittiði doktorlardan bazýlarý ayaðýn kesilmesi gerektiðini söylüyorlar ona... Ama direniyor o... Ayaðýný kurtarma umudunu yitirmemiþ henüz... Bununla ilgili kitaplar ve araþtýrmalar okuyor... Ýnterneti karýþtýrýyor... Ve nerde bir adres görse, onunla yazýþýyor... Amerika'da bir doktorla yazýþmýþ en son... Çaresini ve tedavisini bilirmiþ o... Ama çok para lazýmmýþ... 74'ten önce olsa, para o kadar dert olmazdý belki... Varlýklýydýlar... Limasol'daydý mallarý... Ýkiyüz dönüm arazi... En mütenasip yerde... Ama þimdi ne iþe yarardý... Ne mallarýna sahip çýkabiliyorlar, ne de istimlak bedeli alabiliyorlardý... Onlar 74'ten sonra zenginleþen takýmdan deðil, yoksullaþan takýmdandýlar... O askeri harekata "mutlu barýþ harekatý" diyenler yalnýz ganimetçilerdi olsa olsa... Arkasý güçlü olmayan takýmdan olduklarý için, güneydeki mallarýnýn karþýlýðýný da alamamýþlardý kuzeyde... Yaþlý baba doksanýný vurmuþ bu çileleri yaþaya yaþaya... Oysa 74'te altmýþýna basmamýþtý daha... Tüm bunlar yetmezmiþ gibi, dolandýrýcýlarýn tuzaðýna düþmüþler bir de... Yüksek faiz vadeden bir finans þirketine para yatýrmýþlar... Elde avuçta ne varsa... Tedaviye para biriktirmek için... Paralarý topladýktan bir süre sonra iflasýný ilan etmiþ þirket... Ve ödeme yapmamýþ kimseye... Yatmýþ paranýn üstüne... Mahkemeye gitmiþler... Bilir misiniz ne yapmýþ mahkeme? -Birþey yapamayýz, demiþ!.. O þirketin ortaklarý baþka bir þirket kurmuþlar sonra... Villa ve apartman yapýp satýyorlar þimdi... Krallar gibi yaþýyorlar adada... Ara bölgede, o yýkýk dökük evin gölgesinde konuþtuk bunlarý bir daha... Ayrýldýk sonra... Pezevengin memleketine küfrederek yürüdüm barikata... Bu dertleri, bu alçaklýklarý yazmak için çýkardým ben bu gazeteyi... Görüyorsunuz ama, o da pek iþe yaramýyor ya...

3 AFRÝKA dan mektup... TALÝMATLA YÖNETÝLMEK AYIP SAYILMIYOR ARTIK Bir zamanlar Kuzey Kýbrýs'ýn Türkiye tarafýndan idare edildiðini, hükümetin de, meclisin de Ankara'nýn emrinde olduðunu ve önemli kararlarýn Ankara'da alýnarak buraya talimat olarak geldiðini söyleyip yazanlara çok kýzarlardý... Çünkü onlar KKTC'nin baðýmsýz ve egemen bir devlet olduðunu söylerlerdi... 'Anavatan'la her yerde, herþeyde bir bütündü gerçi, ama sonuçta baðýmsýz ve egemen bir devletti onlara göre... "Talimatla yönetilmeye hayýr" diye haykýran ve pankart açanlara içerlerler, 'vatan haini' derlerdi... Tüm bunlar ortadan kalktý þimdi... Ankara'nýn talimatla burasýný yönettiðini söylemek 'hakaret' falan deðil, bir 'gurur' sayýlýyor artýk... Bir zamanlar buna kýzanlar þimdi kendileri söylüyor bunlarý... Göðüsleri kabararak... Gururla... Eskiden burada herhangi bir meselenin Ankara'nýn müdahalesiyle çözüldüðünü, bir kararýn Ankara tarafýndan alýndýðýný ve uygulamaya konduðunu deþifre etmek önemli bir ifþaat sayýlýrken, artýk çok olaðan bir þey oldu. Muhalefetin bunu yapmasýna gerek de kalmadý artýk... Anavatancýlar kendileri yapýyorlar... Hasan Taçoy kabine dýþý mý kalmýþ mesela? "Ankara'nýn talimatý" diyorlar... UBP DP ile deðil de ÖRP ile koalisyon mu yapacak? "Ankara'nýn talimatý"... Ejder Aslanbaba partisinden istifa mý etti? "Olsa olsa Ankara'nýn iþi"ymiþ o da... Kýnama babýnda deðil... Olaðan ve normal bir þey olarak söylüyorlar... Burasýnýn küçük Türkiye, yani bir vilayet olduðu iyice hazmedilmiþ anlaþýlan... Kanýksamýþ herkes... Bir sakýncasý mý var? Yok! Açýða dökülmüþ iþte... Gizlisi saklýsý kalmamýþ... Bunun öncülüðünü de Rauf Denktaþ yapmýþ zaten... Ne demiþti: "TBMM'nin kararlarýný uygularým ben..." Daha da ileriye gitmiþti hatta bir süre sonra... "Burada Türkiye'nin onaylamadýðý hiçbir aday seçilemez..." CTP ve Talat yönetime gelince bu durumu örtbas etmeye kalkmýþ, Ankara'dan talimat almadýklarýný, bizim içiþlerimize Türkiye'den herhangi bir müdahale olmadýðýný yaymaya çalýþmýþlardý... Ama kimse inanmamýþ buna... Türkiye de utangaçlýðý atmýþ þimdi, KKTC de... Zaten saðcýmýz da, solcumuz da Erdoðan'ýn gözüne girmek için yarýþýyor... Talimatla yönetilmek ayýp sayýlmýyor! Talimata layýk olmaya çalýþýlýyor artýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Kamyonet sürmesi yasak, ama Asal Þube Müdürü yasak dinlemiyor... "Kamyonetini seferberliðe getir" Afrika (Özel)- Kamyonetini askeri seferberliðe götürmesi emri alan bir vatandaþýmýz, ehliyeti olmadýðýný söylemesine raðmen, Asal Þube Müdürü dinlemedi ve aracýný seferberliðe getirmesi emrini verdi. Vatandaþýmýz da son çare olarak gazetemize baþvurdu... Aslen Ankaralý olan ama 1971 yýlýndan beri Kýbrýs'ta yaþayan Hasan Özen'in baþý Asal Þube ile dertte. Þu anda Girne'de yaþayan Hasan Özen gazetemize þunlarý anlattý: "Ben Kýbrýs Türk Alayý'nda görevli olarak Kýbrýs'a geldim yýlýnda askerlik görevim bitince geri dönmedim ve Gönyeli'de evlendim. Yani 1971 yýlýndan beri Kýbrýs'ta yaþamaktayým. Bugüne kadar þoförlük yaparak geçiniyordum. Devletten tek kuruþ para almadým, istemedim de... Benim Isuzu Elf marka TJS 275 plakalý bir kamyonetim vardýr. Bugüne kadar askeri seferberliðe götürüyordum. Aracým iþ aracýdýr ve 'A Kamu Taþýma Ýþletme Ýzni' olmazsa bu aracý kullanmak yasaktýr. Benim ehliyetim de ABCDEG idi. Yaþým 60'ý bulduðu için beni sürüþ ehliyeti verilen daireden çaðýrdýlar ve ehliyetimdeki ABC'yi düþürüp bana yeniden düzenlenmiþ bir ehliyet verdiler. Yani kamyon veya kamyonet kullanmam yasaklandý. Asal Þube 2 Haziran 2010 tarihinde aracýmý seferberliðe çaðýrdý. Elimdeki belgeleri ve yeniden düzenlenip bana verilen ehliyetimi alýp Þube'ye gittim. Durumu anlattým. Görevli Þube Müdürü'ne çýkýp anlattýklarýmý ve verdiðim belgeleri ibraz etti. Þube Müdürü 'Hayýr bu araç seferberliðe gidecek' diye emir buyurdu. Ehliyetim sürmemi yasaklýyor. Bunu anlattým. 'Þoför tut ve gönder' dedi. Param yok, henüz eksik yatýrýmým olduðu için emekli de olamadým. Kamyonet iþi yapmam da yasak... Verin parayý da þoför tutayým dedim. Onu da vermiyorlar... Kamyoneti 2 Haziran'da seferberliðe götürmem gerektiðini, götürmezsem mahkemeye verileceðimi söylediler. Bu ne demektir biliyor musunuz? Beni ehliyetsiz araç kullanýp suç iþlemeye teþvik ediyorlar. Bu emri de Asal Þube Müdürü vermektedir... Suç iþlersem ve yakalanýrsam veya bir kaza meydana gelirse bunun sorumluluðunu müdrü bey üzerine alacak mýdýr?" Davutoðlu: Kýbrýs'taki bütün sýnýrlarýn kalkmasýný istiyoruz Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Kýbrýs'taki bütün sýnýrlarýn kalkmasýný istediklerini belirterek, ''Kýbrýs Rumlarýna da bütün Türk limanlarýnýn açýlmasýna hazýrýz. Karþýlýðýnda istediðimiz tek þey var: Bir Akdenizli olan ve Akdenizli olmak açýsýndan Akdeniz'deki kullanma haklarýna sahip olan Kýbrýslý Türklerin de limanlarýnýn Girne'nin, Magosa'nýn Ercan Havaalanýnýn açýlmasý... Dünya Kýbrýs Türklerine 3 liman açacak, biz Türkiye'nin bütün limanlarýný Kýbrýslý Rumlara açacaðýz. Buna söz veriyorum'' dedi. Ahmet Davutoðlu, Ýstanbul Sheraton Otelinde düzenlenen Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AAPA) Siyasi Komitesi toplantýsýnýn ''Türk Dýþ Politikasý'' konulu oturumunda yaptýðý konuþmanýn ardýndan, sorularý cevaplandýrdý. Güney Kýbrýslý bir parlamenterin, ''Eðer sýnýr istemiyorsanýz niçin Kýbrýs ve Türkiye arasýndaki limanlarý açmýyorsunuz, biz AB üyesiyiz. Kýbrýs Rumlarýnýn, Annan Planý'na hayýr oyu vermesinden sonra bu noktada Kýbrýs sorununu gidermek için yeni bir yaklaþým var mý? Kýbrýs Türk tarafýnda yeni bir cumhurbaþkaný seçildi? Adada çözüm arayýþlarýnda bundan sonraki süreç nasýl olur?'' sorularý üzerine Davutoðlu, Türkiye'nin 2004 yýlýnda müzakereleri yeniden baþlatmak ve bu konuda çok aktif bir tutumla müzakereler sonrasýnda da referandumda ''evet'' neticesinin alýnmasý için elinde geleni yaptýðýný, bunu kimsenin reddedemeyeceðini söyledi. Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, sözlerini þöyle sürdürdü: ''Kýbrýslý Rumlar da bu barýþa 'evet' demiþ olsalardý, bugün Kýbrýs'ta ne sýnýr kalýrdý, ne kapalý liman kalýrdý. Ama þimdi elinizi vicdanýnýza koyun ve düþünün. Bu barýþa 'evet' demiþ olan Kýbrýslý Türklerin limanlarý hiçbir yere açýk deðilken, Kýbrýslý Türkler hiçbir yere seyahat edemezken, hiçbir kültürel veya spor faaliyetine dahi katýlamazken, Akdenizli olduklarý halde þu masanýn etrafýnda oturamazken, Barýþ Planý'na 'evet' dedikleri halde hiçbir platforma katýlamazken, sadece konuyu Kýbrýslý Rumlara liman açmaya indirgemek kolay mý? Ben þurada bir Akdenizli olarak bir Kýbrýs Türkü'nü de þu masanýn etrafýnda görmek isterdim. Birleþmiþ, barýþ içerisinde bir Kýbrýs'ýn milletvekili olarak sizin yanýnýzda oturmasýný isterdim. Bu niye gerçekleþmedi? Bunun gerçekleþememesinin sebebi Annan Planýna 'evet' diyen Kýbrýslý Türkler mi, yoksa 'hayýr' diyenler mi? Kýbrýs'taki tüm sýnýrlarýn kalkmasýný istiyoruz. Kýbrýs Rumlarýna da bütün Türk limanlarýnýn açýlmasýna hazýrýz. Karþýlýðýnda istediðimiz tek þey var: Akdenizli olarak ve Akdenizli olmak açýsýndan Akdeniz'deki tüm limanlarý kullanma hakkýna sahip olan Kýbrýs Türklerinin de limanlarýnýn Girne'nin, Magosa'nýn Ercan Havalimanýnýn açýlmasý. Dünya, Kýbrýs Türklerine 3 liman açacak. Biz Türkiye'nin bütün limanlarýný Kýbrýs Rumlarýna açacaðýz. Ama eþitlikte, özgürlükte bütün insanlara ayný hakký tanýmak þart. Aksi takdirde kuracaðýmýz düzenin adý barýþ düzeni olamaz. Bunu yapmaya hazýrýz, eðer Avrupa Birliði hazýrsa, eðer uluslararasý toplum hazýrsa, eðer Kýbrýslý Rumlar hazýrsa. Biz yarýn limanlarýmýzý açarýz, ama Kýbrýs Türklerinin limanlarýnýn açýlmasýný da bekleriz. Ancak o zaman kalýcý barýþ olur, ancak o zaman eþitlik olur.'' Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, Kýbrýs Rum tarafýnýn Annan Planý'na 'hayýr' demiþ olmasýna raðmen Rum kesimi lideri Dimitris Hristofyas ile eski KKTC Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat görüþmelere baþladýðý zaman Türkiye olarak çok açýk destek verdiklerini, bu desteðin sürdüðünü anlatarak, ''Þimdi sayýn Eroðlu var. Eroðlu da Kýbrýs'ta müzakerelere kaldýðý yerden devam edeceðini söyledi. Dolayýsýyla Kýbrýs Rum kesiminde bir siyasi kararlýlýk olursa barýþa ulaþmak zor deðil. Ama herkesi eþit görerek, kimsenin kimse üzerinde hakký olduðunu iddia etmeden. O zaman birlikte Kýbrýs'ý bir barýþ adasý, Doðu Akdenizi de bir barýþ havzasý haline dönüþtürebiliriz'' diye konuþtu. POLEMÝK Özlem GÜNEYLÝ CTP'LÝ KÖÞECÝLERÝN KEÇÝ ARAMA SEANSLARI RAUF Denktaþ/ Klerides ile müzakerelere/ daha doðrusu müzakere niyetine birbirlerinin evlerinde muhabbete baþladýklarý zamanlarý anlatýyordu. Ay inanamadým duyduklarýma... Ýcabýnda dramatize ettiðimiz bu MESELENÝN geçmiþteki müzakereleri meðer þakalaþarak geçip gitmiþ senelerce. RAUF BEY o ev muhabbetleri esnasýnda Klerides'e YARIN SENÝ ÖVEN 1 AÇIKLAMA YAPAYIM dediðinde/ Klerides SAKIN HAAAA dermiþ. Yani Rum kardeþlerimiz Denktaþ tarafýndan övülen 1 Klerides'i topa dikebilirlermiþ./ Ayný þey Türkler için DE geçerliymiþ falan./ Karþýlýklý þakasýný yapmýþlar meðer senelerce./ "Dost" olsalar DA birbirleri için iyi 1 þey söylememiþler. -MÝÞ diyorum MASAL havasý katmak için ama/ fena içerliyorum aslýnda bu dalgacý havaya. Kýbrýs'taki mevzu en çok da bunun için psikolojiktir GALÝBA/ EN çok DA bu yüzden Katiyyen ideolojik DEÐÝLDÝR. Ýçerlediðim 1 þey daha var: Hadi DÜN böyleydi./ Nasýl oluyor DA Kýbrýs Türkü'nü DÜN'den koparma sözü verenler ayný yorumu yapabiliyor? Hristofyas'ýn Talat'ý sýrtýndan býçakladýðýný söylemiþti Kutlay Erk. NASIL yapmýþ bunu? Talat'a açýk destek vererek. Rauf beyin aðzýna yakýþýyor DA "barýþçýlarýn" aðzýnda ÞIK durmuyor. Hristofyas destekledi DÝYE Talat seçim kaybettiyse/ veya Talat destekleyince Hristofyas seçim kaybedecekse/ YANÝ geldiðimiz nokta buysa/ Talat nerede býrakmýþtý DA Eroðlu'nun oradan baþlamasý için yýrtýnýyorsunuz? Çözüm ve Barýþ yapmak adýna birbirlerini mütemadiyen kötülemeleri gereken 2 lider/ 1 tanesi sözde komünist/ 1 tanesi sözde solcu/ RESMEN ARIZA. Hiç olmazsa Kutlay bey hayatta karþýlýðý olan psikolojik 1 duruma iþaret ediyor. CTP'li köþeciler halen Talat'ýn seçim yenilgisinin günahýný yükleyecek KEÇÝ arýyorlar kendilerince. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduðu CHP bile þöyle ya da böyle/ kendi özeleþtirisini yapmaya baþladý DA siz niye baþlýyamýyosunuz 1 türlü./ KÝ sizin partinizi Atatürk de kurmadý YANÝ. Ne bu afra tafra?? Bize 1 þey olmaz/ Hava güzel/ DE/ Þimdi baþlasanýz anca bitirirsiniz/ DÝ MÝ AMA? Mesela MUTLU YAKALI CENK/ UBP- CTP arasýnda SIFIRLANMIÞ ideolojik farklýlýklara bakacaðýna/ Bakýp bakýp aðlayacaðýna/ 1 yerlerinden uydurmuþ 1 Eroðlu-Afrika iliþkisi/ saðýna soluna bakmadan yürüyor. 2 gözüm/ Mutlu Yakalým/ SEN þöyle 1 git bakalým partinin 5 senelik hükümetçilik dönemine. Gittin mi? Tamam/ Þimdi SAÐA dön./ Döndün mü?/ortaya geç þimdi/ OK MÝ? Þimdi Sarayönü'de otur/ 1 sade kahve söyle önce/ Yak 1 sigara... Ve Ferdi aðbin ile Uzun aðbinin HARMAN'la kurduklarý esrarengiz muhabbet baðýna GÝR balýklama. AL o muhabbeti yatýr MASAYA. Neyini yatýrýcam DEME Annem bile biliyo DA sen bilmiyo musun?: -Ne bagmaz ya o SAKALLI ile döndürdügleri dolablara? -Ben de onu diyorum ya/ sýkar biraz ona bakmak annecim... -Sen öyle diyon ama garasakal þivesiynan söyleyiyon./ G-t isder deyemeyiyon DA kapadasýn konuyu/ uzadýb uzadýb gidiyon./ 1 DA filimlerde sigaranýn üstünü örddügleri GÝBÝ benim aðzýmdan çýkan kelimelerde bazý harflerin üsdünü örtüyon/ Ma nedir be bu garagözlüg ama? -Yemin ettin herhalde/ illa dilini bozucaksýn köþemin/ 1 daha asla yer vermiycem senin söylediklerine bu köþede. Bitti anne/ seninle iþimiz burada bitti... -Gaylesi duddu beni? Elimi sallasam 10 dane köþeci var oþu dediglerimi yazacag/ Dur açayým Arif Hoca'ya 1 telefon DA göresin...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ayrýlmaz bir bütünmüþ Türkiye ile KKTC Þimdi gelin de çözüm olacaðýna inanýn Neye baksak neyi tutsak sanki sabahsýz gece Tadý tuzu da kalmadý hiç umutlanmanýn Ali OSMAN Periyodik O BÝRÝLERÝ... Baykal'ýn porno kaseti bilgisayarlara düþünce CHP'den istifa etmek zorunda kalmýþtý... Bazýlarý aðladýlar, sýzladýlar geri dönsün diye... Kýlýçdaroðlu bir yerlerden iþareti almýþ olmalý ki adaylýðýný koydu... Partide yapacaðý deðiþimlerin de altýný çizdi ilk baþta... Baykal sesini soluðunu kesmiþ otururken Ulusal Kriminal Büro devreye girdi ve Baykal'ý aklamaya çalýþtý... Büro yapýlan baþvuru üzerine Baykal'ýn kasetini incelemiþ ve bir basýn toplantýsýyla avukatlarý durumu açýklamýþlar... Büro Yöneticisi Uður Kurtulan, "Deniz Baykal'ýn vücudunun morfolojik izleriyle, bizim elimizde sayýn avukatý tarafýndan tespit edilen ve elimizde bulunan Sayýn Baykal'ýn mayolu resimleri, ayrýca Nesrin Baytok'un, TBMM'deki muhtelif yan yana olduklarý ve videolardan alýnan resimler tarafýmýzdan incelendi.sayýn Deniz Baykal'ýn bu olayda, sayýn Nesrin Baytok'la iliþkinin olmadýðý düþüncesindeyiz. Burada montaj kullanýlmak suretiyle, bu görüntünün biz kriminal incelememizde modifikasyonla deðiþtirildiði kanaatindeyiz", dedi. Kanaatlerini ve düþüncelerini açýkladýlar... Önemli olan oydu veya deðildi... Birileri Baykal'dan CHP'yi kurtarmak istediler... Ve gerekeni yaptýlar... Hala Baykal'da ýsrar edenlerin varlýðý o birilerini anlaþýlan rahatsýz etmiþ olmalý ki... CHP grup toplantýsýna bir mesaj daha gönderildi birileri tarafýndan... Ve bir kaset daha... Baþka bir CHP kadýn milletvekiliymiþ o da... Söylenmek istenen de "Sakýn ha Baykal'ý geri çaðýrmayýn. Kýlýçdaroðlu'ndan þaþmayýn..." Baykal'ýn CHP'nin baþýndan götürülmesi Türk seçmeninin CHP'ye bakýþ açýsýnýn belki de daha deðiþik ve sevecen olacaðýný getirecektir. Hoþ, askerin partisinin halkçýlýðý ne kadar olabilir ki? Neyse, CHP'deki kan deðiþimi baþlamadan bile, birilerini birisine benzetme heyecaný yaþandý... Kýlýçdaroðlu þimdiden Gandi'ye benzetildi... Bundan en fazla rahatsýzlýk duymasý gereken Tayyip ve AKP'si olmalýdýr... Ýki yýldan fazla oldu... Ýstanbul'daydým... Hastanede... Ayný odada kaldýðým diðer hastalar Türkiyeliydiler... Bir tanesi Mustafa Sarýgül'ün yeðeniydi, diðeri de yýllarca Almanya'da çalýþtýktan sonra Türkiye'ye dönen yaþlý bir kiþi... CHP yanlýsýydýlar... Bir gün Baykal'a hakaret ettiðini duydum. Türkler liderlerine ne hakaret ederler ne de ettirirler... Tabudur onlar için... Almancý kalaylýyordu... -Amcacýðým, parti liderine neden küfrediyorsun, diye sordum... -Partinin durumu onun CHP'de olmasýndan dolayýdýr. Defolsun gitsin partiden de parti düzelsin... -Oyunu ona vermedin mi? -AKP'ye verdim... Din düzenbazlarýndan da hoþlanmam ama Baykal'ý görünce gidip oyumu baþkalarýna veriyorum. Seneye seçim var, o birileri þimdiden Tayyip'e karþý hazýrlanmaya baþladý bile... Kalay TAYYÝP ERDOÐAN HÝÇBÝR ÜLKEYÝ BOMBALAMADI KÝ!.. Tayyip Erdoðan Yunanlý gazetecilere '7 buçuk yýldýr baþbakaným, hiçbir ülkeyi bombalamadým' derken haklýydý. "Yunan Silahlý Kuvvetleri'nin medyasý gibi davranýyorsunuz. Uçak ne zaman kalkmýþ, ne zaman inmiþ, nereden geçmiþ, bunlarla çok ilgilisiniz" demesi, büyük ihtimal, iki ülkenin gazetecilerini karþýlaþtýrmak içindi. Gerçi Türk gazeteciler Kardak'taki zibidi iki kayalýk yüzünden, dönemin baþbakaný Tansu Çiller'i öyle bir gofa geirmiþlerdi ki, az daha savaþ çýkýyordu. Türk medyasý Ordu'nun sözcülüðünü yapanlarla doluydu. Ne ki, Türk Ordusu yakýn zamana kadar içerdeki düþmanlarý terbiye etmekle meþguldü... Eroðlu: Danýþma kurulu üyeleri gönüllü çalýþýyor Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Kýbrýs sorununa yönelik sürdürülen müzakereler için oluþturduðu Danýþma Kurulu'nun üyelerinin ücret almadan çalýþtýðýný açýkladý. Derviþ Eroðlu dün bir kabulü sýrasýnda, kendisinin müzakere heyetinin yanýnda oluþturduðu Danýþma Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, ortaya atýlan ücretlerle hakkýndaki iddialarý yanýtladý. Eroðlu, "Arkadaþlar bu görevi gönüllü olarak kabul etmiþlerdir. Gönüllü olarak çalýþmaktadýrlar" dedi. Rum Yönetimi Baþkaný Hristofyas'la yemekte bir araya gelmeleriyle ilgili bir soruya karþýlýk Eroðlu, yemeðin Eroðlu ile Hristofyas Chataux'da buluþacak Derviþ Eroðlu ile Dimitris Hristofyas, Kýbrýs konusundaki doðrudan müzakereler öncesinde yemekte bir araya gelecek. BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'ýn davetiyle gerçekleþecek yemek, 25 Mayýs Salý akþamý saat 19.30'da, Lefkoþa'da ara bölgedeki Chataux Status Restaurant'ta gerçekleþecek. TAK muhabirinin edindiði bilgiye göre, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn da eþi Elsi CTP ADAYLARINI ÞÖLENLE AÇIKLADI CTP/BG, 27 Haziran yerel yönetim seçimlerine katýlacak 19 belediye baþkan adayýný önceki akþam Hidden Garden'da düzenlenen þölenle kamuoyuna açýkladý. Adaylarýn tanýtýmý öncesinde Yeni Türkü'nün müzik dinletisi sunduðu þölende CTP/BG'nin yerel seçimlerde destekleyeceði baðýmsýz belediye baþkan adaylarý da açýklandý. CTP/BG, 27 Haziran yerel yönetim seçimlerinde Simavi Aþýk'ý Lefkoþa, Ahmet Benli'yi Gönyeli, Osman Iþýsal'ý Deðirmenlik, Hulusi Manisoy'u Alayköy, Hasan Barbaros'u Akýncýlar, Oktay Kayalp'ý Gazimaðusa, Engin Türkmen'i Beyarmudu, Hasan Öztaþ'ý Geçitkale, Cemal Biren'i Yeniboðaziçi, Yusuf Ýsmailoðlu'nu Akdoðan, Kadir Daðcan'ý Birleþmiþ Milletler Özel Danýþmaný Alexander Downer'in daveti üzerine 25 Mayýs'ta eþli olarak gerçekleþeceðini belirtti. Eroðlu, yemeðin Birleþmiþ Milletler kontrolündeki ara bölgede bulunan bir restoranda verileceðini kaydetti. Eroðlu, kendi evinin Türk koçanlý olmasýný göz önünde bulundurarak daha önce yaptýðý bir daveti Dimitris Hristofyas'ýn ret ettiðini anýmsattý. Cumhurbaþkaný ayrýca, Downer'in Türk ve Rum müzakere heyetlerinin yemekte bir araya gelmesi görüþünü ortaya attýðýný ancak söz konusu davet hakkýnda henüz karar verilmediðini kaydetti. Hristofyas ile birlikte katýlacaðý yemekte, liderlerin Kýbrýs müzakerelerindeki özel danýþmanlarý Kudret Özersay ve Yorgos Yakovu da eþleriyle birlikte hazýr bulunacak. Bu arada Kýbrýs'taki BM yetkilileri, yemeðe BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'ýn da katýlacaðýný bildirdiler. Cumhurbaþkaný Eroðlu ile Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas arasýndaki görüþmeler 26 Mayýs Çarþamba günü baþlayacak. Güzelyurt, Ali Çelebi'yi Mehmetçik, Ramazan Evren'i Büyükkonuk, Biray Hamzaoðullarý'ný Yenierenköy, Sümer Aygýn'ý Girne, Ahmet Gürol Ersun'u Lapta, Cezar Ekinci'yi Alsancak, Yüksel Çelebi'yi Dikmen ve Abit Alagür'ü Çatalköy belediye baþkanlýðýna aday gösterdi. CTP/BG Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer ile Genel Sekreter Kutlay Erk'in birer konuþma yaptýðý þölende CTP/BG'nin destekleyeceði baðýmsýz belediye baþkan adaylarý ise þöyle sýralandý: "Ýnönü'de Ali Öncül, Serdarlý'da Ahmet Billuroðlu, Vadili'de Þahin Sapsýzoðlu, Tatlýsu'da Mustafa Akdeniz, Paþaköy'de Halil Ocak, Lefke'de Teoman Oktay, Dipkarpaz'da Arif Özbayrak, Esentepe'de Cemal Erdoðan." Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KIBRIS'TA BÝR "KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEÐÝ" Londra'da bir "Ýngiltere Ýngiliz Kültür Derneði" açýlsa... Ya da Washington'da bir "Amerikan Kültür Derneði"... Nasýl karþýlarsýnýz bunu?.. Tuhaf gelmez mi size? Kendi anayurtlarýnýn dýþýnda, yabancý bir ülkede yaþayan insanlar, yaþadýklarý yerlerde kendi kültürlerini yaþatmak için dernekler kurabilirler. O ülkenin ilgili yasalarýna uyumlu olmak koþuluyla bu çok normaldir. Ama kendi ülkelerinde kendi kültürel deðerlerini koruyup yaþatmak için, Ýngilizlerin Ýngiltere'de Ýngiliz Kültür Derneði, Fransýzlarýn Fransa'da Fransýz Kültür Derneði ve Ýtalyanlarýn Ýtalya'da Ýtalyan Kültür Derneði kurmasý aklýn ve mantýðýn alacaðý birþey deðildir. Kýbrýslýtürklerin ada dýþýndaki örgütlerinden Kýbrýs Türk Kültür Derneði'nin Lefkoþa'da temsilcilik açacaðý haberi çýktý dün basýnda. Okuyunca þaþýrdým. Ýstanbul ya da Ankara'da... Ya da Kýbrýs dýþýndaki baþka bir ülkede böyle bir derneðin açýlmasýnda yadýrganacak hiçbir þey yok. Ama Lefkoþa'da Kýbrýs Türk Kültür Derneði, benim aklýma hep baþka þeyler getiriyor. Demek ki burada Kýbrýslý kimliði ve Kýbrýslýtürk kültürü yokolma tehlikesiyle karþý karþýyadýr. Kýbrýslýtürkler bu yok ediliþe karþý direnmek ve dayanýþmak zorundadýrlar. Lefkoþa'da bir Kýbrýs Türk Kültür Derneði, ancak bu direniþ ve dayanýþma gerekliliðinin bir sonucu olabilir. Eðer Lefkoþa'da temsilcilik açacak olan Kýbrýs Türk Kültür Derneði, Türkiye'nin asimilasyonu altýnda Kýbrýslýtürk kimliði ve kültürünü yok olmaktan kurtarmak amacýyla bu giriþimde bulunduysa bunu heyecan ve takdirle karþýlarým. Kendi yurdumuzda, kendi kimlik ve kültürümüzü koruyup yaþatmak, en vazgeçilmez deðerlerimize sahip çýkmak ve asimilasyona direnmek için dernekleþme noktasýna sürüklenmiþ olmamýz elbette buruk acýlar býrakýr yüreðimizde. Ama kalemimizin elverdiði, yüreðimizin götürdüðü yere kadar da bu kavgayý veririz. Tanýdýðým ve bildiðim kadarýyla Kýbrýs Türk Kültür Derneði'nin Lefkoþa'da temsilcilik açma giriþiminin, yukarýda saydýðým nedenlerin bir sonucu olduðunu hiç sanmýyorum. Ama olsaydý saygý duyardým. Çünkü Kýbrýslýtürkler olarak buna ihtiyaç noktasýna getirilmiþ bulunuyoruz. Acý ama gerçek bu... Bir süre önce "Kýbrýslýtürkler Kültür ve Dayanýþma Derneði" kurmak istediklerini anlatmýþtý bir dost. Ýlk aþamada 300'ün üzerinde bir katýlýmýn olduðunu belirtmiþti. "Bir gün ziyaretine gelir görüþürüz" demiþti bana... Henüz görüþemedik... Ama onlarýn yüreklerinin niçin çarptýðýný anlýyor, hissedebiliyorum. Düþüncelerinin, Lefkoþa'da temsilcilik açacak olan Kýbrýs Türk Kültür Derneði ile uzaktan yakýndan hiçbir þekilde örtüþmediðini de. Kýbrýslýtürkler olarak, kendi ülkemizde Türkiye'nin azýnlýðýna düþürüldük. Kuzey Kýbrýs nüfusunun onda biri kadar ya kaldýk ya kalmadýk. Birkaç yýl sonra bir dernek kuracak sayýyý da bulamayabiliriz.

5 22 Mayýs 2010 Cuma 5 Þaziye nin Görüþü: Moon yeni bir liderimiz olduðunu söyledi. Gördünüz ya Vites deðiþtirmek gibi kolay deðiþebiliyor liderler de Mayýs'ta gençler boþ tribünlere oynamýþ. - Ýzdiham Metehan'daydý KTHY Yönetim Kurulu ve 3 yönetim kurulu üyesi istifa etmiþ. - Oooo Niye? Çok yazýk KTHY'nin havalanabilmesi için ortaya koyduklarý çok özverileri çalýþmalarýndan ötürü derhal teþekkür plaketi verilmeli. Karpaz'daki eþekler açlýktan ölüyormuþ. - Bu memlekette açlýktan ancak eþekler ölür zaten. BM Genel Sekreteri Moon, "müzakereler sonsuza dek süremez" demiþ. - Sürer Çünkü kimse masadan kaçtý dedirtmek istemiyor ve zoraki görüþüyor, bu nedenle de incir ipi gibi uzuyor. Serdar Denktaþ, belediye baþkanlýklarý için hedef 8'de 8 demiþ. - Niye böyle mütevazi davranmýþ ki Þimdi tam da bir taþla iki kuþ vurma mevsimi. Þansýný denemeli. Ýki genç balýk avlýyordu. Yem olarak kullandýklarý hamur sert gelmiþ olmalý ki, yanýmdaki, ikide bir, futbolcular gibi avucundaki hamura tükürüp gevþetmeye çalýþýyordu. Üçüncüden sonra arkadaþý uyardý: - Pislik yapma be - Ne pisliði.. - Aha ikide bir tükürün avucuna. - E ne be puþt, sen hiç tükürmedin yani avucuna! Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI BU ÝP MÜLKÝYETÝ KALDIRMAZ Hristofyas ile Talat mülkiyet konusunda 18 görüþme yaptý. Anlaþamadýlar. Aradaki uçurumu kapatamadýlar.. Ýlerleyemediler. Hristofyas Eroðlu müzakeresi de mülkiyet konusu ile açýlýyor.. Siz ne umuyorsunuz? Ben hiç. Hristofyas'ýn, Talat ile baþaramadýðýný Eroðlu ile baþarmasý mümkün deðil.. Ya da... Talat'ýn baþaramadýðýný Eroðlu'nun baþarmasý düþünülemez bile. Bu nedenle, daha ilk görüþmeden hüsranla ayrýlmamak için baþka bir konu seçip onunla zaman öldürsünler. Mülkiyet ile ip kopar, oyun biter. DARA DÜÞEN MÝLLETVEKÝLÝ, ÇAREYÝ ÝKTÝDARA YAMA OLMAKTA BULUYOR. Büyük atýlýmlar yapmak isterler, beceremezler. Her þeyi yüzlerine gözlerine bulaþtýrýrlar. Zora girince borçlanýrlar Ödeyemezler bir daha borçlanýrlar.. Bir daha borçlanma þansý kalmayýnca partilerinden istifa ederler Bir süre baðýmsýz kalýrlar Sonra iktidardaki partiye yamalanýrlar O gün borç da bulunur Para da Ama ilk seçimde kaybederler.. Beþe kadar sayýyorum Bu süre içinde, böyle bir hikayesi olan en az 5 milletvekili eskisi dilinizin ucuna gelmezse ben bu sayfayý yerim. ÝKRAMÝYEDEN KESÝNTÝ KÂBUSU Emeklilik ikramiyesinden kesinti yapýlacaðý yönünde iddialar var. Yýllardýr tekrarlanýp duruyor. Hükümet "böyle bir çalýþma yok" dese de, iddialar ve ithamlar sürüyor. Bana göre hava hoþ. Etkilenmem Kesmiþmiþ, kesecekmiþ aklýmýn ucundan geçirmem Ama Emeklilik hakký kazandýðý halde çalýþmak isteyen memurlar-öðretmenler var. Ýkide bir "kesinti var kesinti yapýlacak" dedikçe böylelerinin gözü korkuyor ve istemeye istemeye emekli olmak zorunda kalýyorlar. Ýþte bunlara yazýk... Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Milletvekillerimiz dara düþtükçe, cýrt pýrt istifa edebiliyorsa, aklýmýzdan geçenleri yüzlerine haykýracak kadar taþaklý olamamamýzdan cesaret buluyorlar.. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu STATÜKONUN SEÇÝMLERÝ... Bugün (dün) 27 Haziran'da yapýlacak milletvekilliði ara seçiminde aday olacak olanlarýn son baþvuru tarihiydi. Mesai bitimine kadardý baþvuru, baþvuran vurdu, vuramayan ise bir bardak su içti! Ve yeni heyecan, bu sinemada... Deri koltuk uðruna kaçýp giden eski "baþbakanýn" býraktýðý milletvekilliði mertebesindeki koltuðuna, ulaþma yarýþý bu "Acaba kim kazanacak?" Yýllardýr takip ederim ve son zamanlarda da içindeyim bu seçimlerin. Kimler geldi, kimler geçti ki oradan. Kim kimin kuyusunu kazdý... Kim kime çamur attý, kötüledi laf attý. Bir sürü dolaplar döndürdüler geçen yýllarda. Ve dünyanýn her yerinde olduðu gibi birbirleriyle çekiþtiler. Sonuçta mutlaka birisi kazanýp lider olup makamlarýna oturdular, diðerleri ise yine dünyanýn diðer ülkelerinde olduðu gibi muhalefet olarak onlarý eleþtirdiler. Deðiþmez kuraldý bu Ancak bizdeki ayný gibi görünse de, farklý Ufak ayrýntýyý yakalayan dünya ülkeleri ile ayný gibi görünen seçimlerdeki farký, fark edebilir. Dýþarýdan yaptýrým Kazanan da kazanamayan da çantasý ile uçaða binip doðru merkeze gidip "ileride ne yapýlmasý gerektiði, þu andaki kadronun nasýl ve ne þekilde deðiþmesi gerektiði ve bir sürü þey hakkýnda", "fikir" alýyor. Çünkü parayý verenler orada. Düdük meselesi deðil bu. Amaç düdük çalma deðil, amaç her þeyi kontrol etmek. "Talat yeniden seçilseydi bu iþ biterdi" diyor bazýlarý. Bence zor. Kim seçilirse seçilsin kurallar usulüne uygun iþleyecek burada. Ve gördük ki Eroðlu düne kadar "olmaz" dediklerine, "olabilir" demeye baþladý 25 Mayýs'ta yemek yiyecekler. Emir yukarýdan geldiðinde, iki taraf da itiraz hakkýný kullanamadý. Hristofyas önce "yemeðe gerek yok" dese de görüþmelerinden bir gün önce bilmem ne lokantasýnda Eroðlu ile baþbaþa yemek yiyecek. Neyse.. Ben ufak ayrýntýlara bakar, ona göre yorumlarým haberleri. Nitekim Davutoðlu açýkladý; "Kýbrýs'taki bütün sýnýrlarýn kalkmasýný istiyoruz. Kýbrýs Rumlarýna da bütün Türk limanlarýnýn açýlmasýna hazýrýz. Karþýlýðýnda istediðimiz tek þey var: Bir Akdenizli olan ve Akdenizli olmak açýsýndan Akdeniz'deki kullanma haklarýna sahip olan Kýbrýslý Türklerin de limanlarýnýn Girne'nin, Maðusa'nýn Timbu Havaalaný'nýn açýlmasý..." Bir þey anladýnýz mý bundan? KKTC ilelebet yaþatýlacak diyenlerin ekmeðine bal gibidir bu. Kuzeyin limanlarý açýlacak, Trabzonlu KKTC'li "vatandaþ" da oradan AB ve diðer ülkelere direkt "iþ" yapacak ve buna çözüm denilecek. Biz de Kýbrýslýtürkler olarak dünya ile bütünleþtik diye sevineceðiz.. Öyle mi? Önce çözüm olmalý. Mümkünse Kýbrýs Cumhuriyeti, 1960 çerçevesinde birkaç düzenleme ile yaþatýlmalý.. Olmazsa Birleþik Kýbrýs, Kýbrýslýlarýn olarak hayata geçirilmeli. Ve dýþarýda yaþamak zorunda kalan Kýbrýslýlar ülkelerine dönebilmeli Seçim o zaman seçim, irade o zaman irade olur. Ýster belediye olsun, ister milletvekili veya "cumhurbaþkanlýðý" seçimi olsun. Þu andaki statüko ile bu seçimlerin inandýrýcýlýðý nereye kadar?

6 Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu Tel: HÜKÜMET ETMEK... Ýrsen Küçük Hükümeti kuruldu ve programý da Mecliste okundu.. Azýnlýk olunmasýna raðmen dýþarýdan destekleyen çok nasýlsa.. Serdar'ýn DP'si destekliyor.. Avcý'nýn ÖRP'si de destek veriyor.. Herhalde yerel seçimlerden sonra ipler kopacak.. UBP bu partilerin bazý milletvekillerini transfer mi eder.. Yoksa bu iki partiden biriyle ama muhtemelen ÖRP ile koalisyon mu kurar.. Göreceðiz.. Ne olursa olsun hükümetin önünde çözmesi gereken önemli bir sorun vardýr.. Kýbrýs Türk Hava Yollarý.. xxx Erol Atakan'ýn, üç arkadaþý ile birlikte istifa etmesini ben anlamadým þahsen.. Atakan, kendi firmasýný yönetmekte baþarýlý bir iþ adamý.. Ama son zamanlarda sergiledikleri bence hoþ olmadý.. Uzun müddet medyadan uzak durmasýný bilmiþ iþine bakmýþtý.. Baktý ki iþler yürümüyor baþladý TV programlarýnda boy göstermeye.. Hangi programda seyretmiþsem onu, halini yadýrgadým.. KTHY'nýn çoktan battýðýný ispata soyundu.. Yani siz bu þirketin veya devlet kuruluþunun baþýna getirileceksiniz.. Göreviniz, þahsi iþinizdeki baþarýnýzý burada da tekrarlamak olacak.. Bunu yapamayacaksýnýz.. Belki önerilerinizi dinletemediniz.. Belki bu saha sizin uzman olmadýðýnýz bir sahaydý.. Sebep ne olursa olsun istifa etmeden kanal kanal dolaþýp KTHY battý dememeliydiniz.. Sendika Baþkaný Buran Atakan'ýn verdiði beyanat bence manalý.. "Erol istifa etmekte gecikti" babýnda bir beyanatý vardý.. xxx Herhalde hükümet þimdi süratle bir karar alma durumundadýr.. Bu alýnacak karar ne olacak?.. Bunu bizden çok Erol Atakan biliyordur.. O halde niye bir iki gün daha sabretmiyor.. KTHY hakkýnda tedbir alýnmadan þirketi idarecisiz býrakmak daha mý uygun göründü?.. Bu olacak iþ mi?.. Ýrsen Küçük hayýrlýsýyla yeni hükümetini kurdu.. Etraftaki genel kaný bu hükümetin uzun ömürlü olmayacaðý.. Kasým'daki genel kurula kadar der herkes.. Ýrsen de zaten söz vermiþ.. Kasým'da parti baþkanlýðýna aday olmayacakmýþ.. Doðru veya yalan bizi ilgilendirmez.. Bizim için önemli olan ilk icraaat olarak KTHY sorununu nasýl çözeceðidir.. Para yok diye gelen herhangi bir tüccara þirketin devri düþünülmemeli.. Konuya uzak bir iþletmeyi ortak etmek çok kötü neticeler doðuracaktýr.. Unutulmamalý ki KTHY bir devlet kuruluþudur.. Erol Atakan'ýn iddia ettiði gibi "lalettayýn bir þirket" deðildir.. Devlet kadrolarýna aldýðýnýz personelle oraya aldýðýnýz personeli farklý addetmeniz mümkün deðildir.. xxx Birkaç söz de Arslanbaba için yazalým.. Sokaktaki dedikodular hiç de hoþ deðil.. Arslanbaba maddi güçlükler yüzünden ayrýlmýþ DP'den deniyor.. Güya iktidar partisi bu sorununu çözmüþ.. Bir müddet baðýmsýz kalacak olan Arslanbaba.. Zamaný gelince ve muhtemelen yerel seçim sonrasý istenilen yere gidecek.. Bu yer ya UBP'ye iltihak ya da ÖRP'ye.. UBP eðer söylendiði gibi DP ile koalisyon kurmaya Türkiye'den izin alamazsa.. Bir çoðunun tahmin ettiði UBP-ÖRP koalisyonu kurulacak ve Arslanbaba da yerini o hükümette alacak.. xxx Partiler anlaþýr belediye baþkanlýklarý bölüþülür.. Partiler anlaþýr kimi yerde bir partinin milletvekili adayýna oy verilirken.. Diðer partinin belediye baþkanýna oy verilir.. Partililere ne emredilirse o yapýlmasý istenir.. Aday yoklamasýna gerek görülmez.. Delegeye sorulmasýna gerek kalmaz.. Partinin baþýna çöreklenenler yapar ve olur.. Buna da demokrasi deyelim öyle mi?.. Hadi demokrasiniz size hayýrlý olsun.. SANAYÝ ODASI, MÝLLÝ VE DÝNÝ GÜNLERDE GÜNEY'E GÝDENLERÝ KINADI Kýbrýs Türk Sanayi Odasý (KTSO) Baþkaný Ali Çýralý, KKTC'deki her dini ve milli günün, "Güney Kýbrýs'a geçmek için bir tatil fýrsatý olarak görülmesine" bir anlam veremediklerini belirterek, "Resmi tatil günlerimizi, Güney Kýbrýs'ta bir alýþ veriþ gününe veya Güney Kýbrýs restoranlarýnda yeme-içme gününe çeviren anlayýþý kýnýyoruz" dedi. "KKTC'de üretilen ürünler Güney Kýbrýs'tan daha mý pahalýdýr, KKTC'deki restoranlar, Güney Kýbrýs'tan daha mý pahalýdýr" diye soran Çýralý, "KTSO olarak, kendi üyelerimizin ürettiði ürünlerin, EKÝNOKOK KONTROLLERÝ PAZARTESÝ BAÞLIYOR Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB)'nin Veteriner Dairesi iþbirliðiyle düzenlediði ekinokok kontrolü ve ruhsat iþlemlerine pazartesi baþlayacaðý bildirildi. LTB'den yapýlan yazýlý açýklamada, ekinokok kontrolü ve ruhsat iþlemlerinin belediyenin Hamitköy Þubesi ile Haspolat Muhtarlýðý'nda her gün 08:30-12:00 saatleri arasýnda yapýlacaðý kaydedildi. LTB Hamitköy Þubesi'ndeki kontroller çarþamba gününe kadar devam TAÇOY: BANA PARTÝ ÝÇÝNDE DÝÐER GÖREVLER UYGUN GÖRÜLDÜ UBP azýnlýk hükümetinin oluþmasýnýn ardýndan görev deðiþikliðine gidilen Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðýnda devir teslim töreni yapýldý ve eski bakan Hasan Taçoy, görevini yeni bakan Ersan Saner'e devretti. Görevini eski Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Ersan Saner'e devretmesini normal karþýladýðýný söyleyen Taçoy, kendisine yeni dönemde parti içinde diðer görevlerin uygun görüldüðünü kaydetti. KKTC'nin ve kurumlarýnýn ilerlemesi için iþbirliði ve takým ruhu içerisinde çalýþýlmasýnýn önemine iþaret eden Taçoy, yeni kurulan hükümette tek bir bakanýn deðiþmesi konusunda yapýlan eleþtiri ve söylemlere de deðinerek, bu konuda BÜLENT ARINÇ GELDÝ Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Pazartesi sabahýna kadar sürecek yoðun programlý ziyareti için dün akþam saat 20.00'de KKTC'ye geldi. Arýnç, bugün gün boyu resmi temaslarda bulunacak; Pazar günü YDÜ'de konferansa katýldýktan sonra ODTÜ KKTC Kampüsü'nü ziyaret edecek. Arýnç Pazartesi sabahý saat 07.00'de KKTC'den ayrýlacak. Bülent Arýnç, bugün saat 10.30'da Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, saat 11.00'de Cumhuriyet Güney Kýbrýs piyasa fiyatlarýna göre yüzde 40'lara varan seviyelerde daha ucuz olduðunu halkýmýzýn bilgisine getirmek isteriz. Ayný þekilde, üyelerimizin ürettiði ürünler, AB'nin aradýðý kalite belgelerine sahiptir" dedi. Rumlarýn, KKTC orijinli mallarý gerek Kuzey Kýbrýs'tan, gerek Güney Kýbrýs'tan aldýktan sonra karþýlaþtýklarý psikolojik engelleri KTSO olarak aþmaya çalýþtýklarýný belirterek, hal böyleyken, Kýbrýs Türkü'nün, "Güney Kýbrýs'tan alýþveriþ etme tutkusunun giderek artmasýna" anlam vermekte zorlandýklarýný kaydetti. edecek. Haspolat Muhtarlýðý'ndaki kontroller ise 27 Mayýs'ta baþlayýp 28 Mayýs'ta saat 12.00'de sona erecek. LTB Çevre Saðlýðý Birim Sorumlusu Veteriner Hekim Þafak Alibaba, ekinokok muayenesi için köpeklerin muayene alanýna tasmalý olarak getirilmesi gerektiðini belirterek, varsa önceden verilen ekinokok muayene ve ruhsat belgelerinin muayeneye getirilmesi gerektiðini belirtti. þahsýna yönelik söylenen yakýþýksýz sözlerin hepsine cevap vermeyeceðini, ancak kendilerinin görevleri süresince sadece ileriye yönelik açýlýmlar yaptýklarýný ve tüm bunlarýn da kamuoyuna açýk olduðunu vurguladý. Þahsýyla ilgili servet beyanlarýnýn Meclis'ten alýnabileceðini söyleyen Taçoy, her þeyinin açýk olduðunu, kimseden saklayacaðý bir þeyinin bulunmadýðýný kaydetti. Taçoy, kendisini bu göreve layýk gören eski Genel Baþkaný, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'na da teþekkür ederek, ayrýca görevi süresince her zaman kendisine destek veren ve yanýnda bulunan takým arkadaþlarýna da teþekkürlerini sundu. Meclisi Baþkaný Hasan Bozer, saat 11.30'da Baþbakan Ýrsen Küçük'ü ziyaret edecek. Saat 12.00'de TC Lefkoþa Büyükelçiliði'ne gidecek Arýnç, saat 12.30'da Kýbrýs Tük Barýþ Kuvvetleri Komutanlýðý'ný ziyaretinin ardýndan Girne'de saat 13.00'te Bozer tarafýndan onuruna verilecek öðle yemeðine katýlacak. Konuk Bakan, saat 14.30'da Girne þehir turu yaptýktan sonra saat 16.00'da Boðaz Þehitliði'ni ziyaret edecek. Akþam saat 19.30'da ise Lefkoþa'da, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun onuruna vereceði yemeðekatýlacak. ARAÇLARDAKÝ YAÞ SINIRLAMASININ KALDIRILMASINA TEPKÝ Belediye Emekçileri Sendikasý (BES) Baþkaný Birtan Aktolga, hükümetin eski araçlarýn devlet ve belediye kurumlarýnda kullanýlmasý konusundaki yaþ sýnýrlamasýný kaldýrmasýný eleþtirdi. "Dýþ Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasasý" tüzüðünün 9A maddesinin eklenerek kamuoyunda bile tartýþýlmadan deðiþtirilmesinin kabul edilemez olduðunu dile getiren Aktolga, hükümetin reform yaparak devletin kurum ve kuruluþlarýnýn altyapý ve teknik yapýsýný yenilemesi gerekirken, böyle bir deðiþiklikle devlete hurdalýk araçlarýn satýn alýnmasýnýn önünü açmasýnýn çaðdaþ bir politikanýn ürünü olmadýðýný kaydetti. GÜNLÜK ABD'de entelektüeller Obama'ya karþý bir manifesto yayýmladý: 'OBAMA, BUSH'TAN DAHA KÖTÜ, ÇÜNKÜ...' Amerikalý solcu entelektüeller, Barack Obama'yý savaþ suçuna ve insan haklarý ihlallerine ortak olmakla suçladýklarý bir ilan yayýmladý. Aralarýnda filozof ve dilbilimci Noam Chomsky ve aktör James Cromwell'in bulunduðu 2 bin imzalý ilanda, Bush ve Obama'nýn resimleri, FBI'ýn suçlularý arama ilanlarýndaki gibi yerleþtirilerek "Suç suçtur, kimin iþlediðinin pek önemi yoktur" ifadesi kullanýldý. Manifestoda, Irak ile Afganistan'da insan haklarý konularýnda Obama, selefi Bush'a yakýn bir yaklaþým sergilemekle suçlandý. Metinde özellikle, 2008'de solcu entelektüellerin coþkulu desteðiyle seçilen Barack Obama, Yemen'de El Kaide ile iþbirliði yaptýðýndan kuþkulanýlan ABD vatandaþý Enver El Avlaki'nin öldürülmesine "yeþil ýþýk" yakmakla suçlandý. Obama için "bir þekilde Bush'tan daha kötü" deðerlendirmesi yapýlan manifestoda, "Çünkü Obama, sadece kendi inancýndan kaynaklanan þüpheleri veya CIA'nýn kuþkularý doðrultusunda, terörist olduðundan þüphelenilen Amerikan vatandaþlarýný ortadan kaldýrma hakký bulunduðunu savunuyor, Bush hiçbir zaman bu tip bir uygulamayý açýkça üstlenmedi" ifadesine yer verildi. GÜNEYDEN ALIÞVERÝÞ Sanayi Odasý halkýn güneyden alýþveriþ yapma tutkusuna bir anlam veremiyormuþ. Peki, trafikteki cezanýn güneyde 85 Euro, kuzeyde ise 240 TL olmasýna anlam veriyor mu? KADIN ELÝ Mehmet Çakýcý'ya göre, Lefkoþa'ya bir kadýn eli deðmesi lazýmmýþ... Kadýn eli baþkadýr, deðil mi Memedim? MÜDAHALESÝZ SEÇÝM Ankara'nýn müdahale etmediði tek seçim yerel seçimlerimiz... Bizi muhtarlýk saydýklarý için karýþmaya gerek görmüyorlar herhalde! AYKASYANO Ahmet Davutoðlu Kýbrýs'taki bütün sýnýrlarýn kalkmasýný istemiþ... Aykasyano da bu hesaba dahil ise mesele yok! GÖNÜLLÜ Derviþ Eroðlu, Danýþma Kurulu üyelerinin gönüllü çalýþtýðýný ve ücret almadýðýný açýklamýþ... Vatan ve millet aþký aðýr basmýþ demek ki... Týrnak... "Þunu kabul etmek lazým ki, geçmiþ hükümet döneminde inanýlmasý güç yanlýþ icraatlar yapýldý. Bu icraatlarý, gazetecilik görevimizin gereði olarak kamuoyunun bilgisine getirdik ve bunu yaptýk diye aðýr eleþtirilere, iritaflara ve sözlü saldýrýlara hedef olduk. Çok kalmadý, artýk her þey ortaya çýkacak." Bilbay EMÝNOÐLU (Kýbrýs) "Ne muradýna eren Sn. Eroðlu'nun, ne de hedefine Baþbakan oluþuyla varan Küçük'ün mesela UBP bünyesindeki uzun süreli 'politikacý' kimlikli yetki ve sorumluluklarý bu memleketin beklentilerine cevap verememiþtir." Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) "Arýnç zevk için gelmiyor Yavruvatan'a, yavrunun kulaðýný çekmeye, iyice bir haþlama yapmaya geliyor adaya! Baþbakan'a buradan bir tüyo verelim, kendisi ile yapýlacak olan görüþmede, bir çocuk ev ödevini yapmamýþsa anasýndan nasýl muamele görürse ayný muameleyi görecek." Levent ÖZADAM (Havadis) "Bebeklikte alýþtýrýlmaya baþlýyoruz umutla beslenip umutla yaþamaya... 'Önce umutlar ölür' diyorlar ve 'umudun öldüðü yerde yaþam biter', 'umudun kadar varsýn' diye diye ille de umut etmek gerektiðini sokuyorlar kafalarýmýza..." Oya GÜREL (Haberdar) Günün Kahramaný AHMET DAVUTOÐLU TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu dünya siyaset sahnesinde dikkatle izlenen bir isim olmuþ... Demek 'Türkiye'nin Kissingeri' olarak anýlmasý boþuna deðilmiþ... Davutoðlu, Kýbrýs'ta yeni bir politika izlememesine raðmen, yeni bir politika izlediði izlenimini yaratmayý baþarabiliyor. Türkiye'nin limanlarýný Rum tarafýna açmasý ile ilgili tutumu yeni bir þey mi? Deðil... Limanlarýn açýlmasýna karþýlýk, KKTC üzerindeki izolasyonlarýn kaldýrýlmasý þartý var. Davutoðlu iþte bu bilinen tutumu her seferinde yeniden ambalajlayýp masaya koyuyor. Bu kez de, bu fikrini öne sürerken, "Kýbrýs'taki bütün sýnýrlarýn kalkmasýný istiyoruz" demiþ. Ne cazip deðil mi? Ama bir de altýný eþeleyin bakalým... Kalkmasýný istediði sýnýrlar ne sýnýrý? Biz anlamadýk siz anladýnýz mý?

Gülü seven dikenine katlanýr

Gülü seven dikenine katlanýr Dün akþamki yemekte Eroðlu ile Hristofyas'a Downer Avustralya þarabý ikram etmiþ. Ancak kanguru koymamýþ masaya... Yazýk! Anasý ile yavrusu tam da bu masaya göreydi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mayýs

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ... Ýrsen Küçük, "Türkiye AK Parti hükümetiyle ekonomi ve dýþ politikada atýlým yaptý" diyor. Bunu muhalefetteyken söylemiþ olsa, ancak o zaman bir anlamý olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR. Zorlu bir hükümet isterdiniz deðil mi? Alýn size iþte Zorlu bir hükümet! Töresi de cabasý... Eðer sigarayý býrakýrsanýz Ýstanbul'dan gümrüksüz puro da getirir ayaðýnýza! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN..

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN.. Talat seçimlerde belaltý darbeleri yemiþ!.. Ýstese o da belaltý vurabilirmiþ, ama vurmamýþ! "Eðer bunu yaparak seçim kazanmam gerekiyorsa, beytambal kalsýn, istemem" diyor. Beytambal kalmýþ zaten! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLA ÇIKTIK...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLA ÇIKTIK... Papandreu iki ülke arasýndaki vizesiz uygulama konusunda "One day" deyince, Erdoðan "Two days" demiþ... Ýngilizcesinin 'van minit' kadar olmadýðýný ispat etmiþ böylelikle! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3257 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT RUM KUYUYA. New York'taki üçlü görüþmeden ne anladýnýz siz? Biz bir þey anlamadýk. Her iki taraf da memnunmuþ üstelik bu görüþmeden. BM Genel Sekreteri Nasreddin Hoca'yý da geçti anlaþýlan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ Diþe diþ, göze göz, kana kan, kulaða kulak... Parmaða parmak, ayaða ayak, kola kol... Þeriat derler buna, þeriat... Söyle be Egemen efendi onlara... Limana liman!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yolun suyu çýkmýþ galiba... Þimdi Talat bizi Türkiye'ye baðlamayý vadediyor. Denktaþ bunca yýl baþaramamýþ bunu, Talat baþarýr ancak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Haziran 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3111 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YÜKSELTME VE CENAZELER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Haziran 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3111 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YÜKSELTME VE CENAZELER. Bir kez daha sandýða gideceksiniz bugün. Gönlünüzde yatan aslanlarý seçmek için... Þimdi yaz mevsimi... Dikkatli olun, o sandýktan zehirli bir yýlan çýkmasýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Haziran

Detaylı

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu Kýlýçlar çekildi, aslanlar er meydanýna çýktýlar, ama þimdilik ýsýnma turlarý atýyorlar... Ýrsen Küçük dün Ahmet Kaþif'e 'taþralý' yani 'köylü' dedi. Kendisi Paris'te mi doðdu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý Troyka güneyin canýna okuyor. Maaþlar kýrpýlacak, emeklilik budanacak, 13. maaþ kalkacak! Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi ve limanlar satýlacak... Bakalým bu yarýþý adada hangi taraf kazanacak... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE. Sulara gömülüp batan KTHY deðil, KKTC'dir aslýnda... Altý uçaðý olan bir havayolu þirketini yönetemeyenler devlet yönetmesini mi bilir? Karada emekleyenler hiç havada mý uçar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Amerika Kýbrýs konusunda baþarý þansý görüyormuþ! Ýlahi Nami kardeþ, Amerika ne zamandan beri kahve falýna bakýp "Size bir yol görünüyor, üçten sonra" diyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Nisan 2014

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3015 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ALT TARAFI BÝR "PAZARLIKÇI"DIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3015 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ALT TARAFI BÝR PAZARLIKÇIDIR Bahar geldi, davullar çaldý, 18 Nisan'a çok kalmadý. Propaganda dönemi baþladý... Ah Özker Hoca ah... Davul yine bizim boynumuzda, tokmak yine onlarda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mart 2010 Salý

Detaylı

Avustralya da. Yoðun bakýmda olan Ahmet Bekar kurtarýlamadý

Avustralya da. Yoðun bakýmda olan Ahmet Bekar kurtarýlamadý Ýþte bakýn, bu öneriye hükümet hayýr demez herhalde... Güneydeki mallarýný satanlarýn kuzeydeki eþdeðer koçanlarý iptal edilsin... Oldu mu ya Mamalý? Hükümete verilir mi böyle bir mamma! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4376 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝYÝ KÝ DOÐDUN "AVRUPA- AFRÝKA"

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4376 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝYÝ KÝ DOÐDUN AVRUPA- AFRÝKA DP'de Bengü Þonya kolay lokma olmadýðýný ispat etti ve Denktaþ geri adým attý. CTP ise kavgasýz gürültüsüz oybirliðiyle Kutlay Erk'i genel sekreter seçti. Et ve týrnak gibiyiz deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3007 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERE TEPE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3007 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERE TEPE. TC Büyükelçiliði okullarda anket yaptýrmaya baþlamýþ... "Cumhurbaþkanýnýz kim?" diye sordular mý acaba? Sorsalar "Abdullah Gül" yanýtýný alýrlardý mutlaka! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2010 Pazartesi

Detaylı