pecya HİPOKONDİASİS HYPOCHONDRIASIS Prof. Dr. Durmuş TEKIN (X) Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal ı ESKIŞEHIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "pecya HİPOKONDİASİS HYPOCHONDRIASIS Prof. Dr. Durmuş TEKIN (X) Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal ı ESKIŞEHIR"

Transkript

1 HİPOKONDİASİS HYPOCHONDRIASIS Prof. Dr. Durmuş TEKIN (X) Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal ı ESKIŞEHIR özer Hipokondrinin olu şumunda çe şitli nedenlerle libidonun dış objet'lere sa ğlıkl ı yat ır ılmamas ı suçlu bulunur.d ış objet'lere tam sa ğlikli yatırılamayan libido içeriği ego'ya, dolay ıs ıyla bedene kısm ın geri gelir (anticathaxis). Geri gelen bu psi şik materyal içinde incest duygular, kastrasyon korkulan ve agressif duygular da yer al ır. İşte bu geri gelen incesi duygular ki şide suçluluk duygular ı, kastrasyon korkulan, s ıkınt ı ve ölüm korkulan yarat ır. Bu bilinç dişi suçluluk duyguları nedeniyle ki birçok kez ameliyata raz ı olur. Böylece sanki suçunun cezas ını çekiyordular... Hipokondriak yak ınmalann suçluluk duygusunu azalt ıc ı komponenti olduğu için kişi bilinç dışı hastalığından memnundur. Bu nedenle genellikle hastal ık uzun sürer. Anahtar kelimeler : Hipokonclrisais, libido. SUMMARY Libido cannot be invested in external objects due to various reasons has been accused in the psychopathogenesis of hypochondria. Thodse libidinous cantets that cannot be in invested in external objects proprely return to the ego and hence to the body (anti-cathexis). The psychis material alos cantains investious feelings agresive impulses and fears of castration. The incestious feelings which is in the withdrown content cause self accusation, castration complex, anxiety and death fears. Because of these unconscious thoughts of self-accusation they are subjected to unnecessary surgical proçedures. In that way, it sems like the patient is being fpunished for his guilts. He is unconsciausly pleased with his morbidty because hypochondriac complaints have a component which decreases the feeling of self-accusation. For this reason Hypochondriasis generally lasts for a long time. Key Words: Hypochondriasis, Libido. Hipokondri y ıllarca hekim olanlar ı ve olmayanlan varl ığı ile uğraştırm ış, birçok para-medikal yap ıtlar ın ın meydana gelmesine neden olmu ş bir nevrozdur. Örne ğin, Molliere'in "Malade imaginair" i (hastal ık hastas ı) bir hipokondriak hastan ın ilginç kal ıtımıd ır. Bu hastalar bil dönem kalp nevrozu, midebarsak nevrozu te şhisiyle etkilc ıımişlerdir. Hipokrates döneminden bu yana bilinmekte olan bu hastal ık tip tarihinin geli şim çizgisinde dönem-dönem psikoz ve psikonevrozlar aras ında ele al ınm ışt ır. Norolojik bir antite olu ş veya olmay ış üzerine zaman zaman olumlu veya olumsuz tartışmalar yap ılm ıştır. 1950'li y ıllarda "psikoz ve psikonevrozlar ın gidişinde görülen semptom toplulu ğudur" denmi ş ve psikriatrik do ğrultuda üvey evlat olarak kabul edilerek bir kö şeye at ılm ıştır. Zamanla geli şen modern ara ştırma ve dü şünce prespektifinden hipokondride nasibini alm ıştır. Böylece 1960 y ıllardan sonra yaz ıları klasik kitaplarda hipokondriye geni şce yer verilmeye ba şland ığı görülür de bas ılan psikiatrik 88 hastalıkların sınıfland ırılması (DSM III) kitapç ığında nevr grubunda ki yerini alm ıştır. Son y ıllara anksiete ça ğı dem birara pek kabul görmü ştür. Esas ında asnm ıza depresy çağı denmesi belki çok daha uygundur. Zira anksiete birç psikoz türünde, nevroz türünde ve organik kökenli hastal klarda hemen kar şısına ç ıkan bir semptomdur. Modern ça stres dolu ya şant ıs ı= oluşturduğu baskılar, elbet birço nevroz, psikoz ve psikosomatik hastal ıkların gelişmesin neden olacakt ır. işte bu nevrozlardan biri de hipokondridi Acaba hangi psikiatri uzman ı hipokondrinin kolay yönelti diğni kolayca tedavi edeldi ğini sbyleyebilindenebilir ki b hopokondriak kadar kendisiyle tedavi amacayla u ğraşan lu kimin üzerinde olumsuz etki b ırakan başka hasta türü yol tur. Nitekim psikiatr olmayan hekimlerin biran evvel ps : kiatr'lara rafere etti ği hasta grubunun ba şınd hipokondriaklar gelir. Sosyo-ekonomik ve seksüel bunal mlann birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri bugü birçok ki şiyi hekim ve hastanelere ta şıyan nedenlerin ba şır da gelmektedir. Ki şinin yaşam ındaki çeşitli, mülkifaktön olumsuz nedenler, bireyde birçok fonksiyon bozukluklar ın ı simgesini ta şıyan tablolar yaratmaktad ır. Hipokondrikallerin yakaland ıklarına inandıklan hastal ı klar zaman-zaman isim de ğiştirmekteyse de kalp hastal ıkla ölüm nedenleri aras ında güncelliğini ve gücünü korudu ğur dan çokca hipokandrikalarda kalp patofobisini görüyoru (10). Söz ettiğimiz gibi kalp önemli bir organsa da hastan ı çevresinde kalpten ölen yak ınlar ının, tan ıdıklann ın varl ı presidsbpoze olan bu ki şide kalp korku sonu patofobi di zeyine ula ştıracak ve ki şiyi hipokondriak yapacakt ır. Tab ki, yine predisyoze olan ki şilere yanl ışl ıkla konan "kal hastas ıs ın" te şhisi de o ki şiyi hopokondriak yapmaya yete cektir. Bundan sonra ba şvuracağı etiketi daha yüksek, dal ı bilgili hekimlerde onu bu korkudan hemen kurtaramayacal lardır. İyileşmesi için yeminler, teminat vermeler ancak bu kaç gün bunlar ı rahatlatabilir. Tamamen bu korkudan kul tulması için ciddi bir tedaviden geçmesi gerekir. Hipokondrinin psikopatolojisinde aç ıklanacağı üzere b hastalar bilinç d ışı iyileşmeyi asla istemezler ve çevresini ilgisini, alakas ım üzerlerine çekmek, hasta oldu ğuna herke: inand ırrnak yar ı bilinçlili ğini, bilinçsizliği içinde hekimde hekime ko şarlar. Kullandığı ilaçlar ın reçetelerini veya liste sini elinden eksik etmezler. Bu nedenle Frans ızların küçü kağıtlı hastalar (Les malades a papiers) deyimiyle etketler mi şlerdir. ilaç listelerini yan ında ta şımaları ve ilaçlara ai bir hekim kadar bilgi edinmesinin nedeni, belki yar ı bilinç olarak doktora şu mesaj ı vermek istemelerindendir; "B kadar doktor gezdim, bu kadar ilaç kulland ım iyi olmad ın sende beni iyi edemezsin", Bu iyi olmak istemiyorur * Anadolu Üniversitesi T ıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal ı 13a; kem

2 ' şüncesinin daha masum, daha ac ınacak bir söyleme şekli- Hipokondrian ın nozolojik kalsifikasyonu birçak hastaholduğu gibi değişik şekillerden geçmiştir. Bu gün ise hikondriyi major hipokondri (hipokondri delirant) ve minör pokondri (simple hipokondrie) de ikiye ay ırarak etüt ek kabul görülmüştür. Burada major hipokondriadan söz eyeceğiz. Bu hipokondri türü psikozlardan semptom topluğu olarak ortaya ç ıkan ve ait oldu ğu psikoz grubu için e alman ve de tedavi edilen bir formdur. Spiazzi, R (8) Reyle'nin dört nedenle nesfobiden söz etini belirtir: 1.Var olan kötü bir hastal ığın korkusu 2. Soyla ilgili oldu ğu söylenen ve soyunda görülen Ca, ilepsi, psikoz ve tbc gibi hastal ıklardan birine yakalanma rkusu.. 3. Aktüel gücü olan herhangi bir hastal ığı yakalanma rkusu 4. Yakalandığına inandığı hayali bir hastalık korkusu. Minör Hipokondride Klinik Görüntü Bu formun s ıklığına her kültürde klasik ölçüler içinde tlandığı bildirilmiştir. Bazen hastal ığın belirtilerinin Bilik zgilerine çocukluk y ıllarında rastlan ır. Örneğin, yarının hiokondriaklan olan bu çocuklarda baz ı hayvan korkular ı, man-zaman ölüm korkulan, yara, kan ve anormal ifrazathoşlanmama, tiksinme hallerini gözlemek olas ıd ır. Bu ocuklar ın ilerlemiş çocukluk yaşamlar ına karşın, ölümden, ezarl ıktan korkma gibi davran ışlarını bast ıramad ıklan, yok demediklerine tan ık olunur. Bazen bu davran ış bozuklukna değişik türde fobilerde eklendi ği olur. Bazen bu davış bozukluklar ına değisik türde fobilerde eklendi ği olur. ilberti, F.(5). yar ın ın hipokondriak çocuklar ında sıkl ıkla ykusuzluk bulundu ğunu vurgular. Ergenlik dönemiyle bir- Ile imaj korporaldeki sekonder seksüel transformasyon zelliklerinin görüldüğü, kızlarda regl, erkeklerde gece pol- - syonlann ın varlığı, daha önceki endi şe ve dikkatlerinin endi bedeni üzerinde dönmesine neden olur. Böylece bunlara yemekten sonra abdominal sansayon, ekshasyon ritmi, iteliği, sürekli olarak izlenir hale gelir. Böylece ki şi bedeni le a şırı preeccupation (kendini dinleme) içine dü şer. Art ık ık s ık ağız, dil, karın, el-yüz muayene edilir, kalp fonkiyonlan incelenir (exstrasistolleri, vuru şu vb.), kalbin her eğişik alimin' var oldu ğuna inandığı hastal ığın semptoman olarak yorumlar. Hipokondri için defeke etmek bir seroma oldu ğu gibi ıkca fekalin formu da ıhi önemle tetkik edilir. bunlar defekayon metaryalinin hacmini, rengini, kokusunu ince-ince tetederler, de ğerlendirirler. Ço ğu kez idrarlar ın ı toplar, pe- 'odikman analize ettirir veya ederler. Kendini muayene onusundaki ritler her olay için ayr ıntıl ı olup, ayrı ve ciddi larak yap ılır. Hipokandriak a şırı bir peküpasyon içindedir demi ştik. unlar s ık-s ık ve çok değişik semptomatolojisi ile hekime, korkular içinde ba şvururlar. Her hekime geli ş onda bir süre rahatl ık yarat ır. Fakat bir müddet sonra yine korku, s ıkıntı, bazen panik içinde hekime geri gelir. İyileşmediği için hekimlere güveni azalm ışt ır ve elinde tomar-tomar reçete ile dolaşır. Bu nedenle küçük ka ğıtlı hastalar damgas ını yedikle- rinin söylemi ştik. Konu şmaları heberbeliktir (abart ılm ış). Çoğu kez t ıbbi sözcükler kullan ırlar, olay ı ve ilaçların tolerans ın ı, etkisini, uzun-uzun hekimle tart ışırlar. Sürekli hastal ıklarından konuşurlar, hekimle konu şmaları bir dialog değil, bir monolog şeklindedir. hep o anlat ır, hep o konu şur. Bütün amac ı hastal ığına inan ılmas ı ve ciddi olarak ele al ınması ve tedavi edilmelidir. Hipokondriaklar endi şelerini disküte ederek, asla memnun olmayan, sürekli pesimistik duygular içinde çevresini yorar, b ıktınrlar. Ailesinin ve çevresinin hastal ığına mutlak iman ı- lmasını isterler. Bu nedenle bunlar aile müstebiti (yrantfamilial) olarak etiketlenmi şlerdir. ETYOLOJİ VE PİSOPATOLOJİ Hipokondrinin psikopatolojisi ve etyolojisi konusunu ele almadan önce GLOVER'in önerdi ği şu altı kavram ın bilinmesinin gere ğini vurgulamak isteriz. 1. Vücut (Sujet) libidosu 2. Body ego denen ego yap ısının ilkel şekli 3. Narsisme 4. libidonun mantal ve emosyonel enerjisinin d ış duyuya aktarılması ve böylece organ ı terk etmesi (cathexis) 5. Regression olay ı Normal sağl ıkl ı beden, dolayısıyla sağlıklı organizma, sessizlikiçinde bize varl ığından heber vermeden çal ışmasını sürdürür. Sa ğl ıkl ı ki şi, sa ğlıkl ı insan, hiçbir organ ın dü şünmeden, varl ığından haberi olmadan ya şar. SARTER bu tür ya şam kavram ını sessizlik içinde ak ıp giden (passesous silence) bir ya şam olarak ele al ır. Fikir kayna ğı MERLEAU-PONTY'ye dayanan Angle- Amerikan literatürüne göre beden, sujet ve objet olarak bir - biri içinde, birbirine kar ışm ış şekildedir. Demek ki, vücut objet ve sujet olarak hem d ışarıdan, hem içeriden ayn ı anda ve bibirinden ayr ılmaz biçimde duyulan biricik objet'dir (benim vücudum var, benim vücudum benim...) Burada bir vücut olma (sujet) bilinci, bir vücudu olma (objet) bilinciyle entegre haldedir (2,11). Vücut olmakla, vücudu olma aras ındaki fark ın anlama yetene ği yaşla düz orant ılı olarak gelişir. Örne ğin, yeni yetmelik döneminde çocuk kendi vücudunu ke şfetmeye ba şlar (self-counsiousness) ve bu nedenle bazen birden gülünç davram şlarda bulunur. Çocuklarda ilk dönemlerde ben (sujet) duygusu ile, vücut duygusu (objet) içiçedir. Ba şka deyi şle ayn ıdır. Ancak daha sonralar ı beden ve ego benli ği oluşacaktır. Çocuk ilik y ıllar oto-erotiktir, ba şka deyi şle libido tama men kendine yöneliktir (Primer narsism). Bu libido yat ınm ı odipus (veya elektra ) complexi dönemi ile anneye (erkek için) babaya (k ız için) yat ınl ır vede normal bir seksüel geli şme ile kastrasyon kompleksini de çocuk ya şayarak, latert dönemle birlikte bu enerji kar şı cinse yat ınlır. Bu normal Cathexis olay ıyla çocuk Odipus Complex'ini likide etmi ş, halletmi ştir. Bu yat ırım procesinin tam olmamas ı, kısmen veya tamamen geri gelmesi (anti-cathexis) çocukta türlü psi şik s ıkıntılar oluşturacakt ır. İşte bu konunun daha iyi anla şılmas ı için LEKS TALİON complex'i ve Ambivalan sevgiden söz etmek yerinde olur: Çocuk anal dönemle birilikte bu dönem özelli ği olan ve ya şamas ı şart olan inatç ılık. kar ış t ırıc ıl ık, negativizm, sadizm, kirleticilik gibi bir 89

3 yaşam türünden geçer. Obsesif yap ılı, perfeksionist özellikli S. ego (ço ğu kez anne) çocu ğun en masumhane ya şam gereksinimi olan bu davran ış türüne engel olmak ister. C ılız, geli şmekte olan ego bu engelin, bu kar ışıc ın ın yok olmas ını ister. C ılız, gelişmekte olan ego bu engelin, bu karışımın yok olması ister, "ölsede kurtulsam" der. Fakat bu kötü bir duygudur. S. ego'da kendi için ayn ı duygularla yüklü olacağın ı düşünür (LEKS TAL İON complesi). Bu duygu Müslüman ülkelerde "göze göz, di şe di ş" ötneğine benzer. İşte babas ın ı veya annesini çok sever görünüen bu çocuğun sevgisinde ambivalan sevgi söz konusudur denir. Başka deyi şle ikili duygu egemendir (sevme, nefret ve ölüm iste ği ayn ı anda ya şan ır). Bu nedenle bunlar süper ego'lann ı görü şte çok sever görünürler. Asl ında bilinç d ışı S. ego'lann ı öldürürler. Bu kötü bir duygudur, çok suçlan ırlar ve duyguyu yok etmek için bir savunma ı mekanizmas ı (Reaksiyon formation'u) kullan ınk çok sevrâ yolunu seçerler. Böylece ki şi art ık rahatt ır. Zira S. ego'suda kendini çok sevecektin Şimdi böyle hipokondriak bir hastâ hangi duygularla, hangi bilinç dışı isteklerle hekime, terapiste, ba şvurur. Bundan söz edelim : Bilinmelidir ki bu hastalar hastal ığın ın etkisi alt ındadırlar. Hastal ık semptomlan bilinç d ışı bir probleminin likeidasyonu, solüsyonu. Hipokondriak ın bu semptomlan bilinç d ışı birçok ger' 5 ııim ve amaca hizmet eder. Bilinç d ışı i şleyen bu ama,nna patolojik yap ıları yardımc ı olamaz. Hipokondriakl; ida bilinç d ışı en belirgin istek bir suç kan ıs ının, suçlulpk duygusunun azalt ılmas ı, yok edilmesine yöneliktir (1.3.9). Hasta bu ızdıraptan-bilinç dışı olarak-adate mutludur. Ba şka bir deyi şle bir sadomazohistik oyun içindedir ( ). Yine denilebilir ki, kendilerine kar şı hem hakim, hem savc ı rolünü oynarlar. Şöyleki, hem ceza vermek, hemde cezadan korunma ğa, kurtulmaya çal ışırlar. İşte böylece bilinç d ışı olu şan s ıkınt ıyı, ızdırabı yaşamaktan adeta mutludurlar. Bilinmelidir ki, hipokondriak bilinçli olarak iyi olmak, ızd ıraptan kurtulmak ister, fakat bilinç d ışı iyile şmeyi asla istemez. Bunlar genellikle herkesin kendileriyle birlikte ızdırap çekmelerini isterler. Ailesini ve çevrelerini ayn ı oyuna dahil etmekten, onlara ayn ı s ık ınt ıy ı çektirmekten zevk al ırlar (9). Idealist bir insan gibi görünmek isterlerse de bu do ğru değildir. Bunlar bükülmez dolçfirincilerdin Ba şkaların ın hislerini hiçe sayarlar ve onlar ı kendilerine ait bir e şya gibi kullanmaktan adeta zevk al ırlar. Ifastal ığın esas ı bilinç d ışı suçluluk duygusu ve onun azalt ılmas ı, yok edilmesine dayand ığı için "hastay ım, cezaman ı çekiyorum" inanc ı egemendir (1.3). İşte bu nedenle yine tabii bilinç d ışıkendilerine ba şka ceza verilmemelidir. Ba şka deyi şle "hasta koyun kurban edilmez" inanc ı baskındır. Hasta olmakla daha kötü olaylardan kendisini adeta korumu ş olur. Kertenkelinin kuyru ğunu vah şi ku şa verip can ını kurtarmas ı örneği, bilinçsiz olarak işler. Böylece hipokondriak hasta olarak, ac ı çekerek kendisini daha kötü durumlardan korumu ş olur. Bilinç dışı suçluluk duyg ı su ile yüklü olduğu için istenen her tür muayene ve oper ı syona haz ırdır. Birkaç kez ameliyat olanlara çok rastlan ı "Suçluyum ve cazam ı çekiyorum" dengesi bask ın oldu ğ için genellikle hastal ık uzun sürer. Izd ırap hipokondriak ı yaşam ının bu parças ıdır. S ıkıntı, ızd ırap, ac ı duyduğu iç: yaşadığına inan ır (bilinç dışı). İyi oldukları zaman dal "acaba iyi oldum mu? Tekrar hastalanmazm ıy ım?" düştinc< sinden kendilerini kurtaramazlar. Zaman zaman kendileri] yokladıklan, hastal ık arar gibi duruma girdekleri çok gözle nir. İnsan, s ıkıntı, ac ı çekmekle bilinç dışı suçunu hafiflej teceğine inanmas ı ne kadar ilginçtir (6). Şimdi yukarıda sözünü ettiğimiz bir yak ınmayı, örneği "niye suçluluk duyuyor? kavram ın ı psikodinamik aç ıda izah etmeye çal ışal ım : Yukarıda birazc ık değindiğimiz şei liyle hipokondriak libido yatanm ını sağlıklı şekilde yap ı mam ışt ır. Erkek çocuk anne taraf ından kuluçta edilmi ş, (k lay ısıyla baba identifikasyonunu sa ğlıkl ı şekild kuramamışt ır. Ba şka deyişle erkek çocuk libido yatar ım ır karşı cinse tam yat ıramam ış, anneden bir miktar libido yai ışıkl ığı kalm ıştır. Bu nedenle psikonalitik kurumda aç ık land ığı üzere libidonun narsistik yük sujet'eye geri gelecek tir (anti-cathaxis). Geri gelen bu libido içeri ği de suçluluğ provake edecektir. Zira burada bir takım arkaik (ilkel) mela nizmalar, irrasyonel olarak bilinç d ışı suçluluğu geliştirece ve kuvvetlendirecektir. Ba şka deyi şle bu arkaik bir yan ı lmad ır. Fakat ki şi düşündüğü şeyleri yapm ış gibi suçluluğ girer, katil sorumlulu ğu duyar. Suç üzücü, kabul edilme bir olay oldu ğu için, derhal bilinç d ışına itilir. Fakat fiki olarak varl ığını da korur. İşte bu suçluluk hissini, suçlulu duygusunu yok etmek için ki şi sürekli kefaret ödeme yok nu seçer. Bunun içinde "bir ceza, bir ceza ile hafifletilir, yo edilir" mant ığı çal ışır (göze-göz, di şe-di ş örne ği...) bir y ı sonra ölüm gününde ayn ı hastal ığı veya ona çok benzer bi hastal ığı oluşturabilir. Buna "G İLGARD' ın yaş dönüm] reaksiyonu" denir. Böylece hipokondriak art ık cezas ın ı çe kiyordur, s ıkınt ıdan annm ışt ır. Tabidir ki dış objet'lerede geri gelen libido, incest duygular, id'den gelen agressil hostil duygular veda fallik dönemde kazan ılan kastrasyo ı korkularnı da içerir. Bu içerek bedene, iç organlara katardu yay ılır, yığıl ır. Böylecede iç organlar ı adeta erotize eder şişirir. Geri gelen incest duygular nedeniyle suçluluk duygu su ya şayan ki şi bu agressif duygular ve kastrasyon korku ları, s ıkınt ıl ın nedeniyle de zaman-zaman panik ataklard ı geli ştirir. Bu tablo içinde, dramatik görünümle bir acil ser vise veya doktoruna ba şvurabilir. Ki şi kastrasyon korkular nedeniyle yaln ız organlarının değil, ayn ı zamanda penisind< tehlikeli oldu ğu hissini yaşayacakt ır. Bu liblido içeriğindek incest duygular, agressif duygular, kastrasyon korkulan n< kadar yoğun ise hipokondriak ın çektiği s ıtınt ı, ağn, kork ı o kadar şiddetli, panikleri o kadar korkutucu olacakt ır. i şt bir hipohipokondriak ın "fenal ık hissetti ğini..." söyledi ğ X Anadolu'da da "insan ın her şeyi tam ve mükemmel olmamal ıd ır", inanc ı bu inanc ın benzeridir. XX Hayat s ıkıntı ve ac ı demektir. Aras ıra mutlu, ac ımas ız, s ıkınt ıs ız anlar ya şan ır. Bir rüyada veya çok etkileyeci bir olay kar şıs ında "rüyadam ıy ım? gerçe ğimi ya şıyorum?, yoksa öldüm mü? karmaş as ı, bilinçsizliği kar şısında ya bir yerimizi çimdilderiz veya ısırırız. Ac ı duyuyorsak ya ş adığım ıza inan ırız.

4 man genellikle bir suçlulu ğuda belirtmek ister (9). Ancak hi durumundaki bu iki bölge aras ındaki ilişkinin fark ında ğildir. Bir hipokondriak ı, daha evvel belirtti ğimiz gibi iyi mak kadar hiçbir şey korkutamaz. Hipokondriak için iyi mak, yaln ız fena, kötü bir uzlaşma değil, ayn ı zamada bir hlikedir de. Zira "yaral ı, hasta koyun kurrban edilmez " neğinde oldu ğu gibi o hastad ır, cezsas ını çekiyordur. ka bir deyi şle "kartenkelinin vah şi kuşa kuy ıruğnu verip n ın ı kurtarmas ı" örne ğinde olduğu gibi, can ının bir sm ını veriyordur, di ğer k ıs ımlar, esas k ıs ımlar, sa ğlıkl ı malıdır. Başka deyi şle suçluluk için "gereli kefaret ödeme" levini yerine getiriyordur. Hipokondriak için "ac ı" daha tü ac ılardan ki şiyi koruyacak bir savunma mekanizmas ı, r korunma amac ı, hastan ın ilac ı, bir diabetlinin ensülini bidir. Bu ac ıy ı çekmekle "var olan egemen kuvvet sanki ndi-kendini ceazaland ıran insana dokunmayacak, onu yok meyecektir" mekanizmas ı hipokondriakta bilinç dışı olarak lışır. Eski yahudi ahlak törelerindeki herhangi bir günah in "kurban kesilmesi" olay ı, keza Yunan dinindeki HUR- İS kavram ı da bu amaca yöneliktir. Bu töreseel inanç ve vran ışın içinde ilahkar ın mutluluğu kıskand ıklan inanc ı atar? İnançlar ınca optimisbt gururlu, çok ba şar ıl ı lmak..y ıkım ı, kötülükleri davet eder(x). Bir özdeyim, "Heeyin çok iyi olmas ı fenal ığı, y ıkım ı getirir" der. Ba şarı örozlarında da buna benzer mekanizma çal ışır: Ki şi ideal indiği bir olay ı başar ınca, bo şlukta kal ır, hayat anlams ı- taşır ve dapression geli ştirebilir, belki de bu ki şi intihar ebilir. İşte bilinç d ışı iyileşmeyi istemeyen hipokondriak ileştiği zaman "acaba tekrar hastalanmazm ıyım" diyerek astal ığın ı adeta davet eder gibidir. Zira ac ı, ağır ve s ıkıntı uymak, yaşamak demektir. Ya şaman ın var olmas ının ta endisidir (XX) TEDAVI Alt ın ı çizerek belirtmek isteriz ki, hipokondriasisde ağaltım bir çok psikiatrik hastal ıktan daha çok emek ve aha çok özvir ve özen ister. Hekim kendisine sa ğalt ım için aşvuran hipokondriak ın majör mü?, minör mü?, minör örünümlü bir psikotik hastal ığın ba şlang ıc ı m ı?...ay ırmas ı erikir. Yal ın semptom kümesi gibi kabullendi ğimiz bir hikondrinin bazen psikiatrik dekompansesyon içinde olabieceğini hiçbir zaman ak ıldan ç ıkarmamally ız ve tedaviyi na göre düzenlemeliyiz. Tedavinin bir çok psikitrik hastal ıkta oldu ğu gibi 3 yönü vardır. 1.Farmakolojik 2. Elektrokonvulsif 3. Psikoterapödik Hemen söyleyelim ki "doktorun varl ığına sebep hasta kişinin varlığıchr" inanc ı ne kadar do ğru ise "hastan ın var olmas ına neden de bazen hekimdir" kavram ı asla doğru olmamal ıd ır. Hekim hastas ını inanc ına göre de ğil, bilimin ışığında, bilimsel bilgisinin doğrultusunda tedavi etmelidir. Bu hastalar ın çok hekim de ği ştirdiklerini ve ellerinde tomar-tomar reçete ile dola ştıklarını belirtmi ştik. Bu nedenle onların ilaç kullanmaktaki isteksizli ği bilinir. Esas ında çok ilaç kullanmalar ı da gerekli de ğildir. Sürekli hastal ığı ile uğra ştığı için depressif bir tablo geli ştirebilir ve zaman zaman anksiete ataklar ı ya şayabilir. İşte bu nedenle bunlara anksiolitik etkili, örne ğin amitriptilin (3x10 mg) gibi, bir antidepressif drog verilebilir. Bu hastalar ın uzun süre ilaç kullanmas ı uygundur (duruma göre 5-6 ay) ilac ın hastaile hekim aras ında bir bağ olu şturmas ı etkisinden çok daha önemli olduğu unutulmamal ıdır. Bir hipokondriak kar şısında hekim, tic-douleureux örneğinde olduğu gibi, ızdırap ve sak ıntı içinde bir hasta (homme douleureux) ile kar şı karşıya olduğunu daima alulda bulundurmal ıdır. Psikiatri olmayan hekimlerin bu hastalarda organopatolojik proçes arad ığı çok görülür. Kendilerince hastal ık nedenini aç ıklayacbilece ği bazen bir neden bulur gibi oldukları da olur. Fakat k ısa süre sonra her ikisi de daha ümitsiz, daha olumsuz duygular içine dü şerler. İşte bu nedenledir ki PREMAN ve WATS (7) "e ğer hastan ın hayali bir hasta olduğu kan ısına varchysan ız, onu hayali, fakat hasta biri olarak kabul etmeniz ve sa ğalt ım ını ona göre yapman ız gerekir. Aksi halde hastal ık ciddi ve daha önemli bir hastal ık haline gelir. Inanc ını eklerler.e ğer böyle davran ılmazsa RAMBRAMD' ın yaptığını kopya edenlere büyük sanatç ı, yap ıtada en görkenli yap ıt demekten kendimizi kurtaramay ız. PSIKOTERAPI Hemen söyleyelim ki, derinliğine, intensif bir psikoterapiye bunlar ın hiç tolerans ı yoktur. Yüzeyel, bo şalt ıc ı ve destekleyici bir psiko tepapi türü daha uygundur ve çok faydandır. ELEKTRO - KONVÜLSİF TERAPI Mojorhipokondride endike olan bu tedavi yönetiminin minör hipokondride yeri yoktur. E ğer minör hipokondride uygulan ırsa hastan ın yakınmaları ancak k ısa bir süre kaybolabilir. Charles William Wahl hipokondride a şa ğıdaki tedavi ilkelirinin esas al ınmas ını öğütler. 1. Hasta içinlikle, dikkatle dinlenmelidir. Çünkü bu hastalar derini hekime fizik olarak de ğil, veral bir komünikasyon olarak sunmaktad ırlar. 2. Konu şmalar ının sizde kald ığına, sizin bir s ır arkada şı olduğumuza kesin inanmal ıd ırlar. Böylece hekim onun herşeyi, en güvendi ği ki şi olduğu inanc ı kesinlik kazan ır. 3. Dikkatle dinlemenin yan ında ona ait terim ve sözcükler seçilmeli, böylee transferans daha kolay sa ğlan ır ve çatışmalara daha çabuk ve kolay ula şıl ır. 4. Tan ı konusunda aç ık, karışık olmayan bir dil kullan ı- lmal ıd ır. Hoş olmayan olabilme olas ılığı olan neticelerden sala söz edilmemelidir. hastay ı huzursuz edebilecek tan ıya asla yer verilmemelidir. Aksi halde hastay ı düzeltme kaç ış yollar ı aramam yarar ı yoktur. Ters bir tutum hastay ı panik içine itebilir. 91

5 5. Bu hastalar ayr ıntılı tetkiki al ınmamal ıdırlar. Zira neticede Organopatolojik bir proçes bulunmayaca ğı için hastalığının sebebi bulunaca ğına inanan hasta ümitsiz ve daha kötü duruma dü şebilir. 6.Yakınmalann baz ı anatoma-fizyolojik nedenlere ba ğlamak ve bu konuda inand ırıc ı olmak çok yerinde olacakt ır. hiç unutulmamal ıdır ki, hekimin ikna etme gücü her yerden burada daha önemlidir. 7. Hastalar ın anlatmaktan kaç ınd ıklan veya anlatamad ı- klan derin korkular ınr aç ıklamalar ına yard ımc ı olunmandır. Sürekli sa ğlığı ile uğra şmaktan kurtulmas ı için kendine güvenini artt ıracak bir u ğra ş bulması uygundur. Böylece de tedavide olumlu ad ımlar at ılmış olacakt ır. 8. Az ilaç kullanmal ı demi ştik, zira bunlar çok ilaç kullandıkları için ilaca güvenleri kalmam ışt ır ve çoğu kez ilac ı tarifi yap ılan şekliyle değil kendilerine göre düzenleme yöntemi ile al ırlar. Yine hat ırlanmal ıdır ki, ilaç hekim-hasta aras ında bir bağ olarak işe yarar. hastalar ın çoğu hastal ığı ile uğra şma nedeniyle hafif depression içindedir demi ştik. bu nedenle aylarca amitiriptilin grubundan bir drog verilmesinde büyük yarar vard ır. İmipramin grubunun yak ınmal ınn polerizse etti ği gözlenmi ştir. KAYNAKLAR 1.Dorfman, W. : Hypockondriasis as a defence against depression, psycnhosomatics 9: (1986). 2. Carles, E. T. : Hip ıc ıandriasis, int, J. psychat. 2: , (12968) 3. Gilbenti, F. : Hypockondrie et depression endogene, evolout psychiat. 30:97-110, (1965). 4. Guidu Souris, M. : Le Vecu de douleur chez hypockondriaque, veveleout, psychiat 28: , (1983). 5. Kenyon, F. E. : hypockondrie S tat es, Eri t J. p s ychiat, 129, 1-4 (1976). 6. Mayeu, R. : The nature of the bedily semptoms, Brit Psychiat 129, (1976). 7. Pasenkoj, S.Z : The clinical picture and treatment of hypockancidasis cbveloprnent sev. med (1986). 8. Spiazzi, R. : Gli aspetti psicopatoloigic chlla hipoconclia cpelle vade malattie pschiaatricte, omnia med 44: , (1986). 9. Tekin D. : Hıpokondiasisin etio-patolojik yönü. Anacblu Tıp Dztgisi cilt 3, S.I, (1981). 10.Tölle, R. 0 Diagnose obr herzhobie, Deutsche med Wsdr 95: (1970). 11. Vetter. L C. : Os processes cb "splitting" to "self" ecb objects no hypocçhondria' aenia, J. Brasil Pssyahat, 16: (1967). "NÖROFIBROMATOZIS" İLE BIRLIKTE BULUNAN CEREBELLUM'DA LOKALİZE "PRIMER MENINGEAL SARKOMATOZİS" (MENINGEAL GLİAMATOZİS) Çiçek Bayind ırx, Halil Toplamaoğluxx, Zeki Oral Olcay Tüzx, Cem Tüzxx, Nadir Erenoğlu", Mercan Saner" ÖZET: Bu yaz ıda, otozomal dominant geçi şli olduğı gösterilebilen bir "Nörofibramatozis" olgusu sunulmu ştur Bu olguda, nörofibramatozis yan ısıra, cerebellumda lokali ze, sol cerebellar hemisferi, araknoidea, pia ve korteksin yü zeyel bölümünde adeta bir k ıl ıf tarz ında diffuz olarak sarar bir tümör mevcuttur. Bu tümörün ışık ve elektron mikros. kopik düzeyde histopatolojik özellikleri üzerinde durulmu ş- tur.,summary : A case of confirmed autosomal dominant linked "Neurofibromatosis" is the subject of this report, Ir this case beside neurofibromatosis, a tumor that located ir the left cereballar hemisphaerium, arachonidea, pia and upper surface of the cortex covering it as a sheath diffusely was present also. The histopathologic features of this tumor in light and alectron microscopy is evaluted. GIRIŞ Nörofibromatozis, nörokutanöz fakomatozislerden biridir.nörofibromatozisde çok say ıda, genellikle nörofibrorn olmak üzere schwannomlar ve malign nörojenik tümörler bulunur. Aynca "Cafe au lait" tarz ında ciltte pigmentasyonlar, elefantiasis gibi deri de ğişiklikleri, Merkezi sinir Sistemi'nde glial ve menin geal tümörler ile karakterizedir. Hastalığın herediter özelli ği olmakla birlikte her zaman gösterilmeyebilir. OLGU Ba şağnsı, bulantı-kusma, yürüyememe, idrar kaç ırma yakanmalar ı ile Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi Nöroloji Klini ği'ne yat ınlan 38 yaşında, kadar, evli 4 çocuklu hastan ın alınan anamnezinde iki - üç y ıldır ortalama 15 günde bir, ba şının tümünü tutan, analjeziklere iyi yan ıt vermeyen ba şağrıs ı, baş dönmesi, bir buçuk ayd ır bunlara ek olarak denge kusuru, yürüyememe, sabahlar ı bulantıkusma, hastaneye ba şvurmas ından 3-4 gün önce de idrar in. kontinans ı olduğu öğrenildi. Özgeçmi şinde doğu ştan bütün vücudundaki deri alt ı no. dülleri ve ciltteki kahverengi lekelerden ba şka bir özellik saptanamadı. Soygeçmişinde, annesinde derialt ı nüdelleri, hastan ın iki çocuğunda ciltte lekelr mevcuttu (Tablo 1) Fizik muayenede, genel durum iyi de ğil, bilinç açık ancak yeterli ileti şim kurulam ıyordu. Pozitif bulgu olarak bütün vücudunda deri alt ında değişik boyutlarda "cafe au X Istanbul T ıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dal ı XX Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi XXIII. Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresinde (14-18 Eylül 1987-ISTANBUL) tebli ğ edilmiştir. 92

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22 Çocuğumun Sık Sık Başı Ağrıyor Ne Yapabilirim? Başağrısı toplumun büyük kesiminde görülebilen ve insanların büyük çoğunluğunun hayatlarının değişik dönemlerinde karşılaştığı ve çare aradığı bir problemdir.

Detaylı

Andropozun temel nedeni testosteron hormonunun azalmasıdır.

Andropozun temel nedeni testosteron hormonunun azalmasıdır. Andropozun temel nedeni testosteron hormonunun azalmasıdır. Testosteron noksanlığının erkekleri en çok ilgilendiren yanı, libido ve potens azalmasıdır. Cinsel arzunun azalması, orgazm hissinin zayıflaması,

Detaylı

NÜMER IK ANAL IZ. Nuri ÖZALP FONKS IYONLARA YAKLAŞIM. Bilimsel Hesaplama Matemati¼gi

NÜMER IK ANAL IZ. Nuri ÖZALP FONKS IYONLARA YAKLAŞIM. Bilimsel Hesaplama Matemati¼gi NÜMER IK ANAL IZ Bilimsel Hesaplama Matemati¼gi Nuri ÖZALP FONKS IYONLARA YAKLAŞIM Nuri ÖZALP (Ankara Üni.) NÜMER IK ANAL IZ BÖLÜM 4 7! FONKS IYONLARA YAKLAŞIM 1 / 21 1 Polinom Interpolasyonu Newton Formu

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev

Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev Aile ve üst düzey yardım Tarih: Nisan 2016 Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev Anne veya baba, çocuk ve ev bakım açarsanız, ortaya çıkar Gerçek

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI 1. Firma karını maksimize eden üretim düzeyini seçmiştir. Bu üretim düzeyinde ürünün fiyatı 20YTL ve ortalama toplam maliyet 25YTL dir. Firma: A)

Detaylı

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi NOSACQ-50- Turkish skandinav mesleki güvenlik ortam anketi Bu anketin amac bu i yerindeki güvenlikle ilgili görü lerinizi almakt r. Cevaplar n z bilgisayara i lenecek ve güvenilir biçimde tutulacakt r.

Detaylı

Akıl hastalığı nedir?

Akıl hastalığı nedir? Turkish Akıl hastalığı nedir? (What is mental illness?) Akıl hastalığı nedir? Yaklaşık her beş Avustralyalının biri akıl hastalığı geçirecektir ve çoğumuz yaşamlarımızın bir döneminde bir akıl sağlığı

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 9 ÖNSÖZ 11 GİRİŞ 13

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 9 ÖNSÖZ 11 GİRİŞ 13 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 9 ÖNSÖZ 11 GİRİŞ 13 I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARİHSEL SÜREÇ 15 1. Toplam Kalite Yönetimi'nin Tarihçesi 15 2. TKY Nedir? 17 3. Toplam Kalite Yönetimi ile İlgili Yanlış Düşünceler 19 4.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ YATAN HASTA DEĞERLENDİRME FORMU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ YATAN HASTA DEĞERLENDİRME FORMU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ YATAN HASTA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Petrus ve Duanın Gücü

Petrus ve Duanın Gücü Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Petrus ve Duanın Gücü Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe Havari Petrus, ba kalarına sa hakkında anlatmak

Detaylı

ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji www.gunescocuk.com Çocuk ve ergen psikiyatrisinde

Detaylı

Hem. Dr. SONGÜL KAMIŞLI Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Prevantif Onkoloji A.B.D. Psikososyal Onkoloji Birimi

Hem. Dr. SONGÜL KAMIŞLI Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Prevantif Onkoloji A.B.D. Psikososyal Onkoloji Birimi Kanserli Hastalar Tarafından Sık Sorulan Sorular Hem. Dr. SONGÜL KAMIŞLI Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Prevantif Onkoloji A.B.D. Psikososyal Onkoloji Birimi Hastaların Soruları Tıbbi tedavi Otonomi

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit)

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Hasta Rehberi Say 12 fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Kolay okunabilir rehber Diyabet nsipid - Say 12 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır.

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Lohusalık döneminde ruhsal hastalıklar: risk etkenleri ve klinik gidiş Doç.Dr. Leyla Gülseren 25 Eylül 2013 49. Ulusal

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI]

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) resmi web sitesinin (http://www.kutuphaneci.org.tr) bilgi mimarisi açısından daha önce

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

Dinamik Formülasyon Üzerine Bir Olgu Sunumu. Dr. Abdullah AKGÜN Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dinamik Formülasyon Üzerine Bir Olgu Sunumu. Dr. Abdullah AKGÜN Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dinamik Formülasyon Üzerine Bir Olgu Sunumu Dr. Abdullah AKGÜN Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kimlik Bilgileri 53 yaşında, Kadın Evli 3 çocuğu var Ev hanımı Eşiyle Ankara da yaşıyor Yakınmaları

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindekipayı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 Akılcı İlaç Kullanımı;

Detaylı

2014- T.C. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

2014- T.C. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans GÖKÇE GEYİK 01.04.1991 Sarıyer / İSTANBUL Ehliyet (B) Abdulbaki Gölpınarlı Cad. Ferah Mah. Neşe Sok. Şekeroğlu Apt. No 5/2 Üsküdar / İSTANBUL 0536 966 50 44 gokcee_geyikk@hotmail.com gokcegeyik@yahoo.com

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Schiltenwolf / Henningsen Muskuloskeletal A r lar Biyopsikososyal Yaklafl mla Tan ve Tedavi Türkçe Editörü / M. Sar do an Çeviri / A. Kasabal gil 16.5 x 24 cm, XVI + 320 Sayfa

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

PROTOKOL Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası PETROL-İŞ Hizmeti Alan:

PROTOKOL Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası PETROL-İŞ Hizmeti Alan: PROTOKOL Ağız ve Diş sağlığı tedavilerini kapsayan protokol metnidir. Sağlık hizmetini veren kurum Özel Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak anılacaktır. Hizmeti alan kurum Türkiye Petrol Kimya Lastik

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

PANİK BOZUKLUĞU SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ?

PANİK BOZUKLUĞU SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ? PANİK BOZUKLUĞU SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ? Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Olgu 1 32 yaşında, kadın Sınıf öğretmeni Evli Bir kızı var Yakınması Toplu taşıma

Detaylı

2- Hastalara muayenehaneye ilk defa mı? Sürekli mi? geldikleri sorulduğunda %30 u ilk defa %70 i sürekli geldiklerini bildirmişlerdir (Şekil 2).

2- Hastalara muayenehaneye ilk defa mı? Sürekli mi? geldikleri sorulduğunda %30 u ilk defa %70 i sürekli geldiklerini bildirmişlerdir (Şekil 2). RAPOR Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararını açıklamasından sonra Sağlık Bakanlığı Tam Gün Yasası nı tekrar gündeme aldı. Önce torba yasaya konan daha sonra bazı değişiklikler için torba yasadan ayrılan

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Baskı Đstemci ve Sunucuları. Sunucu. Đstemci

Baskı Đstemci ve Sunucuları. Sunucu. Đstemci Baskı Đstemci ve Sunucuları En son sabırsızlar için baskı adli yazıda FreeBSD sistemimize nasıl yazıcı yükleyebileceğimize göz atmıştık.bu yazıda ise FreeBSD sistemimizle beraber gelen programlar yardımı

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Çocuğum Krup Oldu! Türkischer Elternratgeber Krupp. Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz.

Çocuğum Krup Oldu! Türkischer Elternratgeber Krupp. Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz. Türkischer Elternratgeber Krupp Çocuğum Krup Oldu! Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz. Anne babalar için yararlı ipuçları: Bir krupnöbetinde ne yapmalı? Krupa karşı hangi ilaçlar

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Kurbanlar & Failler. Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği. Istanbul, 6 Nisan 2013. www.franz-ruppert.de. 02.04.2013 (c) Prof. Dr.

Kurbanlar & Failler. Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği. Istanbul, 6 Nisan 2013. www.franz-ruppert.de. 02.04.2013 (c) Prof. Dr. Kurbanlar & Failler Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği Istanbul, 6 Nisan 2013 www.franz-ruppert.de 02.04.2013 (c) Prof. Dr. Franz Ruppert 1 Kurbanlar ve Failler Tanımlar Hayatta Kalma Stratejileri

Detaylı

DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ:

DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ: DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ: Bu anket durumunuz hakkında bilgi edinmede bize yardımcı olacaktır. Bu anket sorununuza uygun yaklaşımda yardımcı olacaktır. Cevaplarınız gizli tutulacaktır. Lütfen

Detaylı

NÜMER IK ANAL IZ. Nuri ÖZALP L INEER OLMAYAN DENKLEMLER IN ÇÖZÜMÜ 1 / Bilimsel Hesaplama Matemati¼gi

NÜMER IK ANAL IZ. Nuri ÖZALP L INEER OLMAYAN DENKLEMLER IN ÇÖZÜMÜ 1 / Bilimsel Hesaplama Matemati¼gi NÜMER IK ANAL IZ Bilimsel Hesaplama Matemati¼gi Nuri ÖZALP L INEER OLMAYAN DENKLEMLER IN ÇÖZÜMÜ L INEER OLMAYAN DENKLEMLER IN ÇÖZÜMÜ 1 / 1 Denklemlerin Köklerini Bulma Giriş Denklemlerin Köklerini Bulma

Detaylı

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL Kurum ve kuruluşlarla ilişki bulunmamaktadır CEZA SORUMLULUĞU KALDIRILAN OLGULARDA ZORUNLU AYAKTAN TEDAVİYE UYUMU ETKİLEYEN ETMENLER Dr.Sena Yenel Özbay CEZA SORUMLULUĞUNUN KALDIRILMASI Suç eyleminin gerçekleştiği

Detaylı

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız 1 2 TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız Tunç Tort a ve kütüphane sorumlusu Tansu Hanım

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

GENEL İLETİŞİM. Öğr.Gör.Afitap BULUT Bülent Ecevit Üniversitesi 2013

GENEL İLETİŞİM. Öğr.Gör.Afitap BULUT Bülent Ecevit Üniversitesi 2013 GENEL İLETİŞİM Öğr.Gör.Afitap BULUT Bülent Ecevit Üniversitesi 2013 İÇİNDEKİLER İletişimin tanımı İletişimin anlamı ve önemi İletişim süreci İşleyiş yönünden iletişim türleri İletişim türleri İletişim

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM ORTAOKULU 2013-2014 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

İSTEK ÖZEL ACIBADEM ORTAOKULU 2013-2014 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ İSTEK ÖZEL ACIBADEM ORTAOKULU 2013-2014 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçerken biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden geliştiği bireyselleştiği, toplumsallaştığı

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ.

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Türkiye Kano Federasyonu

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 DSÖ tahminlerine

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Hangi Böbrek Hastalarına Ruhsal Destek Verilebilir? Çocukluktan yaşlılığa

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü SINIF KURALLARI Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması Düzey: 1. sınıf ve üstü Materyal : Her öğrenci için bir adet kağıt,kalem, Uygulama2: Sınıf kuralları panosu için fon kağıdı,

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur.

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. OTİZM NEDİR? Otizm, sosyal ve iletişim Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. GÖRÜLME SIKLIĞI Son verilere göre 110 çocuktan birini etkilediği kabul edilmektedir

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

BOLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YALIN HASTANE UYGULAMALARI (DENEYİMİ)

BOLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YALIN HASTANE UYGULAMALARI (DENEYİMİ) BOLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YALIN HASTANE UYGULAMALARI (DENEYİMİ) Uzm.Dr.Abdullah DANIŞMAN Bolu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Sunum Planı Yalın

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi,

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

YATAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

YATAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe Hanna, Elkana adındaki iyi bir

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ÖZEL EMİNE ÖRNEK İLKOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ. Sorumluluk Duygusu Nedir; Nasıl Kazandırılır?

ÖZEL EMİNE ÖRNEK İLKOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ. Sorumluluk Duygusu Nedir; Nasıl Kazandırılır? ÖZEL EMİNE ÖRNEK İLKOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ Sorumluluk Duygusu Nedir; Nasıl Kazandırılır? Sorumluluk kişinin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi, başkalarının haklarına saygı göstermesi ve davranışlarının

Detaylı

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname Teknik Alan BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Buluş, böbreküstü bezi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi)

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Bağımlılıkta rehabilitasyon süreci dediğimizde bağımlı bireylerin psikolojik ve sosyal destek ile hayata yeniden kazandırılması kast edilmektedir.

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Macroeconomics II (IKT 234) HW II (Ozan Eksi)

TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Macroeconomics II (IKT 234) HW II (Ozan Eksi) TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Macroeconomics II (IKT 234) HW II (Ozan Eksi) Mankiw 12-3: Iş yöneticileri/iş adamlar ve politika yap c lar ço¼gu zaman Amerikan Endüstrisinin rekabet edilebilirli¼gi (Amerikan

Detaylı

İSG Yasası & Uygulamalar

İSG Yasası & Uygulamalar İSG Yasası & Uygulamalar Dr. Rana GÜVEN, MSc. PhD. Genel Md. Yrd. 24 Mayıs 2013, Bursa İÇERİK Güvenlik Kültürü Kavramı Dünyada ve Türkiye de İSG İSG Yasası İSG Hizmetleri Yetkilendirme Hizmetleri Çalışma

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

GEBELİĞİN ÇİFTLERİN CİNSELYAŞAMINA ETKİSİ

GEBELİĞİN ÇİFTLERİN CİNSELYAŞAMINA ETKİSİ GEBELİĞİN ÇİFTLERİN CİNSELYAŞAMINA ETKİSİ Doç. Dr.Samiye Mete Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 23 Mayıs 2009 8. Ulusal Androloji Kongrsi 1 CİNSELLİK Cinsel kimlik, rol, istek ve eylem olmak

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları

Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Doç. Dr. Özen Önen Sertöz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Ankara,

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı