pecya HİPOKONDİASİS HYPOCHONDRIASIS Prof. Dr. Durmuş TEKIN (X) Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal ı ESKIŞEHIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "pecya HİPOKONDİASİS HYPOCHONDRIASIS Prof. Dr. Durmuş TEKIN (X) Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal ı ESKIŞEHIR"

Transkript

1 HİPOKONDİASİS HYPOCHONDRIASIS Prof. Dr. Durmuş TEKIN (X) Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal ı ESKIŞEHIR özer Hipokondrinin olu şumunda çe şitli nedenlerle libidonun dış objet'lere sa ğlıkl ı yat ır ılmamas ı suçlu bulunur.d ış objet'lere tam sa ğlikli yatırılamayan libido içeriği ego'ya, dolay ıs ıyla bedene kısm ın geri gelir (anticathaxis). Geri gelen bu psi şik materyal içinde incest duygular, kastrasyon korkulan ve agressif duygular da yer al ır. İşte bu geri gelen incesi duygular ki şide suçluluk duygular ı, kastrasyon korkulan, s ıkınt ı ve ölüm korkulan yarat ır. Bu bilinç dişi suçluluk duyguları nedeniyle ki birçok kez ameliyata raz ı olur. Böylece sanki suçunun cezas ını çekiyordular... Hipokondriak yak ınmalann suçluluk duygusunu azalt ıc ı komponenti olduğu için kişi bilinç dışı hastalığından memnundur. Bu nedenle genellikle hastal ık uzun sürer. Anahtar kelimeler : Hipokonclrisais, libido. SUMMARY Libido cannot be invested in external objects due to various reasons has been accused in the psychopathogenesis of hypochondria. Thodse libidinous cantets that cannot be in invested in external objects proprely return to the ego and hence to the body (anti-cathexis). The psychis material alos cantains investious feelings agresive impulses and fears of castration. The incestious feelings which is in the withdrown content cause self accusation, castration complex, anxiety and death fears. Because of these unconscious thoughts of self-accusation they are subjected to unnecessary surgical proçedures. In that way, it sems like the patient is being fpunished for his guilts. He is unconsciausly pleased with his morbidty because hypochondriac complaints have a component which decreases the feeling of self-accusation. For this reason Hypochondriasis generally lasts for a long time. Key Words: Hypochondriasis, Libido. Hipokondri y ıllarca hekim olanlar ı ve olmayanlan varl ığı ile uğraştırm ış, birçok para-medikal yap ıtlar ın ın meydana gelmesine neden olmu ş bir nevrozdur. Örne ğin, Molliere'in "Malade imaginair" i (hastal ık hastas ı) bir hipokondriak hastan ın ilginç kal ıtımıd ır. Bu hastalar bil dönem kalp nevrozu, midebarsak nevrozu te şhisiyle etkilc ıımişlerdir. Hipokrates döneminden bu yana bilinmekte olan bu hastal ık tip tarihinin geli şim çizgisinde dönem-dönem psikoz ve psikonevrozlar aras ında ele al ınm ışt ır. Norolojik bir antite olu ş veya olmay ış üzerine zaman zaman olumlu veya olumsuz tartışmalar yap ılm ıştır. 1950'li y ıllarda "psikoz ve psikonevrozlar ın gidişinde görülen semptom toplulu ğudur" denmi ş ve psikriatrik do ğrultuda üvey evlat olarak kabul edilerek bir kö şeye at ılm ıştır. Zamanla geli şen modern ara ştırma ve dü şünce prespektifinden hipokondride nasibini alm ıştır. Böylece 1960 y ıllardan sonra yaz ıları klasik kitaplarda hipokondriye geni şce yer verilmeye ba şland ığı görülür de bas ılan psikiatrik 88 hastalıkların sınıfland ırılması (DSM III) kitapç ığında nevr grubunda ki yerini alm ıştır. Son y ıllara anksiete ça ğı dem birara pek kabul görmü ştür. Esas ında asnm ıza depresy çağı denmesi belki çok daha uygundur. Zira anksiete birç psikoz türünde, nevroz türünde ve organik kökenli hastal klarda hemen kar şısına ç ıkan bir semptomdur. Modern ça stres dolu ya şant ıs ı= oluşturduğu baskılar, elbet birço nevroz, psikoz ve psikosomatik hastal ıkların gelişmesin neden olacakt ır. işte bu nevrozlardan biri de hipokondridi Acaba hangi psikiatri uzman ı hipokondrinin kolay yönelti diğni kolayca tedavi edeldi ğini sbyleyebilindenebilir ki b hopokondriak kadar kendisiyle tedavi amacayla u ğraşan lu kimin üzerinde olumsuz etki b ırakan başka hasta türü yol tur. Nitekim psikiatr olmayan hekimlerin biran evvel ps : kiatr'lara rafere etti ği hasta grubunun ba şınd hipokondriaklar gelir. Sosyo-ekonomik ve seksüel bunal mlann birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri bugü birçok ki şiyi hekim ve hastanelere ta şıyan nedenlerin ba şır da gelmektedir. Ki şinin yaşam ındaki çeşitli, mülkifaktön olumsuz nedenler, bireyde birçok fonksiyon bozukluklar ın ı simgesini ta şıyan tablolar yaratmaktad ır. Hipokondrikallerin yakaland ıklarına inandıklan hastal ı klar zaman-zaman isim de ğiştirmekteyse de kalp hastal ıkla ölüm nedenleri aras ında güncelliğini ve gücünü korudu ğur dan çokca hipokandrikalarda kalp patofobisini görüyoru (10). Söz ettiğimiz gibi kalp önemli bir organsa da hastan ı çevresinde kalpten ölen yak ınlar ının, tan ıdıklann ın varl ı presidsbpoze olan bu ki şide kalp korku sonu patofobi di zeyine ula ştıracak ve ki şiyi hipokondriak yapacakt ır. Tab ki, yine predisyoze olan ki şilere yanl ışl ıkla konan "kal hastas ıs ın" te şhisi de o ki şiyi hopokondriak yapmaya yete cektir. Bundan sonra ba şvuracağı etiketi daha yüksek, dal ı bilgili hekimlerde onu bu korkudan hemen kurtaramayacal lardır. İyileşmesi için yeminler, teminat vermeler ancak bu kaç gün bunlar ı rahatlatabilir. Tamamen bu korkudan kul tulması için ciddi bir tedaviden geçmesi gerekir. Hipokondrinin psikopatolojisinde aç ıklanacağı üzere b hastalar bilinç d ışı iyileşmeyi asla istemezler ve çevresini ilgisini, alakas ım üzerlerine çekmek, hasta oldu ğuna herke: inand ırrnak yar ı bilinçlili ğini, bilinçsizliği içinde hekimde hekime ko şarlar. Kullandığı ilaçlar ın reçetelerini veya liste sini elinden eksik etmezler. Bu nedenle Frans ızların küçü kağıtlı hastalar (Les malades a papiers) deyimiyle etketler mi şlerdir. ilaç listelerini yan ında ta şımaları ve ilaçlara ai bir hekim kadar bilgi edinmesinin nedeni, belki yar ı bilinç olarak doktora şu mesaj ı vermek istemelerindendir; "B kadar doktor gezdim, bu kadar ilaç kulland ım iyi olmad ın sende beni iyi edemezsin", Bu iyi olmak istemiyorur * Anadolu Üniversitesi T ıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal ı 13a; kem

2 ' şüncesinin daha masum, daha ac ınacak bir söyleme şekli- Hipokondrian ın nozolojik kalsifikasyonu birçak hastaholduğu gibi değişik şekillerden geçmiştir. Bu gün ise hikondriyi major hipokondri (hipokondri delirant) ve minör pokondri (simple hipokondrie) de ikiye ay ırarak etüt ek kabul görülmüştür. Burada major hipokondriadan söz eyeceğiz. Bu hipokondri türü psikozlardan semptom topluğu olarak ortaya ç ıkan ve ait oldu ğu psikoz grubu için e alman ve de tedavi edilen bir formdur. Spiazzi, R (8) Reyle'nin dört nedenle nesfobiden söz etini belirtir: 1.Var olan kötü bir hastal ığın korkusu 2. Soyla ilgili oldu ğu söylenen ve soyunda görülen Ca, ilepsi, psikoz ve tbc gibi hastal ıklardan birine yakalanma rkusu.. 3. Aktüel gücü olan herhangi bir hastal ığı yakalanma rkusu 4. Yakalandığına inandığı hayali bir hastalık korkusu. Minör Hipokondride Klinik Görüntü Bu formun s ıklığına her kültürde klasik ölçüler içinde tlandığı bildirilmiştir. Bazen hastal ığın belirtilerinin Bilik zgilerine çocukluk y ıllarında rastlan ır. Örneğin, yarının hiokondriaklan olan bu çocuklarda baz ı hayvan korkular ı, man-zaman ölüm korkulan, yara, kan ve anormal ifrazathoşlanmama, tiksinme hallerini gözlemek olas ıd ır. Bu ocuklar ın ilerlemiş çocukluk yaşamlar ına karşın, ölümden, ezarl ıktan korkma gibi davran ışlarını bast ıramad ıklan, yok demediklerine tan ık olunur. Bazen bu davran ış bozuklukna değişik türde fobilerde eklendi ği olur. Bazen bu davış bozukluklar ına değisik türde fobilerde eklendi ği olur. ilberti, F.(5). yar ın ın hipokondriak çocuklar ında sıkl ıkla ykusuzluk bulundu ğunu vurgular. Ergenlik dönemiyle bir- Ile imaj korporaldeki sekonder seksüel transformasyon zelliklerinin görüldüğü, kızlarda regl, erkeklerde gece pol- - syonlann ın varlığı, daha önceki endi şe ve dikkatlerinin endi bedeni üzerinde dönmesine neden olur. Böylece bunlara yemekten sonra abdominal sansayon, ekshasyon ritmi, iteliği, sürekli olarak izlenir hale gelir. Böylece ki şi bedeni le a şırı preeccupation (kendini dinleme) içine dü şer. Art ık ık s ık ağız, dil, karın, el-yüz muayene edilir, kalp fonkiyonlan incelenir (exstrasistolleri, vuru şu vb.), kalbin her eğişik alimin' var oldu ğuna inandığı hastal ığın semptoman olarak yorumlar. Hipokondri için defeke etmek bir seroma oldu ğu gibi ıkca fekalin formu da ıhi önemle tetkik edilir. bunlar defekayon metaryalinin hacmini, rengini, kokusunu ince-ince tetederler, de ğerlendirirler. Ço ğu kez idrarlar ın ı toplar, pe- 'odikman analize ettirir veya ederler. Kendini muayene onusundaki ritler her olay için ayr ıntıl ı olup, ayrı ve ciddi larak yap ılır. Hipokandriak a şırı bir peküpasyon içindedir demi ştik. unlar s ık-s ık ve çok değişik semptomatolojisi ile hekime, korkular içinde ba şvururlar. Her hekime geli ş onda bir süre rahatl ık yarat ır. Fakat bir müddet sonra yine korku, s ıkıntı, bazen panik içinde hekime geri gelir. İyileşmediği için hekimlere güveni azalm ışt ır ve elinde tomar-tomar reçete ile dolaşır. Bu nedenle küçük ka ğıtlı hastalar damgas ını yedikle- rinin söylemi ştik. Konu şmaları heberbeliktir (abart ılm ış). Çoğu kez t ıbbi sözcükler kullan ırlar, olay ı ve ilaçların tolerans ın ı, etkisini, uzun-uzun hekimle tart ışırlar. Sürekli hastal ıklarından konuşurlar, hekimle konu şmaları bir dialog değil, bir monolog şeklindedir. hep o anlat ır, hep o konu şur. Bütün amac ı hastal ığına inan ılmas ı ve ciddi olarak ele al ınması ve tedavi edilmelidir. Hipokondriaklar endi şelerini disküte ederek, asla memnun olmayan, sürekli pesimistik duygular içinde çevresini yorar, b ıktınrlar. Ailesinin ve çevresinin hastal ığına mutlak iman ı- lmasını isterler. Bu nedenle bunlar aile müstebiti (yrantfamilial) olarak etiketlenmi şlerdir. ETYOLOJİ VE PİSOPATOLOJİ Hipokondrinin psikopatolojisi ve etyolojisi konusunu ele almadan önce GLOVER'in önerdi ği şu altı kavram ın bilinmesinin gere ğini vurgulamak isteriz. 1. Vücut (Sujet) libidosu 2. Body ego denen ego yap ısının ilkel şekli 3. Narsisme 4. libidonun mantal ve emosyonel enerjisinin d ış duyuya aktarılması ve böylece organ ı terk etmesi (cathexis) 5. Regression olay ı Normal sağl ıkl ı beden, dolayısıyla sağlıklı organizma, sessizlikiçinde bize varl ığından heber vermeden çal ışmasını sürdürür. Sa ğl ıkl ı ki şi, sa ğlıkl ı insan, hiçbir organ ın dü şünmeden, varl ığından haberi olmadan ya şar. SARTER bu tür ya şam kavram ını sessizlik içinde ak ıp giden (passesous silence) bir ya şam olarak ele al ır. Fikir kayna ğı MERLEAU-PONTY'ye dayanan Angle- Amerikan literatürüne göre beden, sujet ve objet olarak bir - biri içinde, birbirine kar ışm ış şekildedir. Demek ki, vücut objet ve sujet olarak hem d ışarıdan, hem içeriden ayn ı anda ve bibirinden ayr ılmaz biçimde duyulan biricik objet'dir (benim vücudum var, benim vücudum benim...) Burada bir vücut olma (sujet) bilinci, bir vücudu olma (objet) bilinciyle entegre haldedir (2,11). Vücut olmakla, vücudu olma aras ındaki fark ın anlama yetene ği yaşla düz orant ılı olarak gelişir. Örne ğin, yeni yetmelik döneminde çocuk kendi vücudunu ke şfetmeye ba şlar (self-counsiousness) ve bu nedenle bazen birden gülünç davram şlarda bulunur. Çocuklarda ilk dönemlerde ben (sujet) duygusu ile, vücut duygusu (objet) içiçedir. Ba şka deyi şle ayn ıdır. Ancak daha sonralar ı beden ve ego benli ği oluşacaktır. Çocuk ilik y ıllar oto-erotiktir, ba şka deyi şle libido tama men kendine yöneliktir (Primer narsism). Bu libido yat ınm ı odipus (veya elektra ) complexi dönemi ile anneye (erkek için) babaya (k ız için) yat ınl ır vede normal bir seksüel geli şme ile kastrasyon kompleksini de çocuk ya şayarak, latert dönemle birlikte bu enerji kar şı cinse yat ınlır. Bu normal Cathexis olay ıyla çocuk Odipus Complex'ini likide etmi ş, halletmi ştir. Bu yat ırım procesinin tam olmamas ı, kısmen veya tamamen geri gelmesi (anti-cathexis) çocukta türlü psi şik s ıkıntılar oluşturacakt ır. İşte bu konunun daha iyi anla şılmas ı için LEKS TALİON complex'i ve Ambivalan sevgiden söz etmek yerinde olur: Çocuk anal dönemle birilikte bu dönem özelli ği olan ve ya şamas ı şart olan inatç ılık. kar ış t ırıc ıl ık, negativizm, sadizm, kirleticilik gibi bir 89

3 yaşam türünden geçer. Obsesif yap ılı, perfeksionist özellikli S. ego (ço ğu kez anne) çocu ğun en masumhane ya şam gereksinimi olan bu davran ış türüne engel olmak ister. C ılız, geli şmekte olan ego bu engelin, bu kar ışıc ın ın yok olmas ını ister. C ılız, gelişmekte olan ego bu engelin, bu karışımın yok olması ister, "ölsede kurtulsam" der. Fakat bu kötü bir duygudur. S. ego'da kendi için ayn ı duygularla yüklü olacağın ı düşünür (LEKS TAL İON complesi). Bu duygu Müslüman ülkelerde "göze göz, di şe di ş" ötneğine benzer. İşte babas ın ı veya annesini çok sever görünüen bu çocuğun sevgisinde ambivalan sevgi söz konusudur denir. Başka deyi şle ikili duygu egemendir (sevme, nefret ve ölüm iste ği ayn ı anda ya şan ır). Bu nedenle bunlar süper ego'lann ı görü şte çok sever görünürler. Asl ında bilinç d ışı S. ego'lann ı öldürürler. Bu kötü bir duygudur, çok suçlan ırlar ve duyguyu yok etmek için bir savunma ı mekanizmas ı (Reaksiyon formation'u) kullan ınk çok sevrâ yolunu seçerler. Böylece ki şi art ık rahatt ır. Zira S. ego'suda kendini çok sevecektin Şimdi böyle hipokondriak bir hastâ hangi duygularla, hangi bilinç dışı isteklerle hekime, terapiste, ba şvurur. Bundan söz edelim : Bilinmelidir ki bu hastalar hastal ığın ın etkisi alt ındadırlar. Hastal ık semptomlan bilinç d ışı bir probleminin likeidasyonu, solüsyonu. Hipokondriak ın bu semptomlan bilinç d ışı birçok ger' 5 ııim ve amaca hizmet eder. Bilinç d ışı i şleyen bu ama,nna patolojik yap ıları yardımc ı olamaz. Hipokondriakl; ida bilinç d ışı en belirgin istek bir suç kan ıs ının, suçlulpk duygusunun azalt ılmas ı, yok edilmesine yöneliktir (1.3.9). Hasta bu ızdıraptan-bilinç dışı olarak-adate mutludur. Ba şka bir deyi şle bir sadomazohistik oyun içindedir ( ). Yine denilebilir ki, kendilerine kar şı hem hakim, hem savc ı rolünü oynarlar. Şöyleki, hem ceza vermek, hemde cezadan korunma ğa, kurtulmaya çal ışırlar. İşte böylece bilinç d ışı olu şan s ıkınt ıyı, ızdırabı yaşamaktan adeta mutludurlar. Bilinmelidir ki, hipokondriak bilinçli olarak iyi olmak, ızd ıraptan kurtulmak ister, fakat bilinç d ışı iyile şmeyi asla istemez. Bunlar genellikle herkesin kendileriyle birlikte ızdırap çekmelerini isterler. Ailesini ve çevrelerini ayn ı oyuna dahil etmekten, onlara ayn ı s ık ınt ıy ı çektirmekten zevk al ırlar (9). Idealist bir insan gibi görünmek isterlerse de bu do ğru değildir. Bunlar bükülmez dolçfirincilerdin Ba şkaların ın hislerini hiçe sayarlar ve onlar ı kendilerine ait bir e şya gibi kullanmaktan adeta zevk al ırlar. Ifastal ığın esas ı bilinç d ışı suçluluk duygusu ve onun azalt ılmas ı, yok edilmesine dayand ığı için "hastay ım, cezaman ı çekiyorum" inanc ı egemendir (1.3). İşte bu nedenle yine tabii bilinç d ışıkendilerine ba şka ceza verilmemelidir. Ba şka deyi şle "hasta koyun kurban edilmez" inanc ı baskındır. Hasta olmakla daha kötü olaylardan kendisini adeta korumu ş olur. Kertenkelinin kuyru ğunu vah şi ku şa verip can ını kurtarmas ı örneği, bilinçsiz olarak işler. Böylece hipokondriak hasta olarak, ac ı çekerek kendisini daha kötü durumlardan korumu ş olur. Bilinç dışı suçluluk duyg ı su ile yüklü olduğu için istenen her tür muayene ve oper ı syona haz ırdır. Birkaç kez ameliyat olanlara çok rastlan ı "Suçluyum ve cazam ı çekiyorum" dengesi bask ın oldu ğ için genellikle hastal ık uzun sürer. Izd ırap hipokondriak ı yaşam ının bu parças ıdır. S ıkıntı, ızd ırap, ac ı duyduğu iç: yaşadığına inan ır (bilinç dışı). İyi oldukları zaman dal "acaba iyi oldum mu? Tekrar hastalanmazm ıy ım?" düştinc< sinden kendilerini kurtaramazlar. Zaman zaman kendileri] yokladıklan, hastal ık arar gibi duruma girdekleri çok gözle nir. İnsan, s ıkıntı, ac ı çekmekle bilinç dışı suçunu hafiflej teceğine inanmas ı ne kadar ilginçtir (6). Şimdi yukarıda sözünü ettiğimiz bir yak ınmayı, örneği "niye suçluluk duyuyor? kavram ın ı psikodinamik aç ıda izah etmeye çal ışal ım : Yukarıda birazc ık değindiğimiz şei liyle hipokondriak libido yatanm ını sağlıklı şekilde yap ı mam ışt ır. Erkek çocuk anne taraf ından kuluçta edilmi ş, (k lay ısıyla baba identifikasyonunu sa ğlıkl ı şekild kuramamışt ır. Ba şka deyişle erkek çocuk libido yatar ım ır karşı cinse tam yat ıramam ış, anneden bir miktar libido yai ışıkl ığı kalm ıştır. Bu nedenle psikonalitik kurumda aç ık land ığı üzere libidonun narsistik yük sujet'eye geri gelecek tir (anti-cathaxis). Geri gelen bu libido içeri ği de suçluluğ provake edecektir. Zira burada bir takım arkaik (ilkel) mela nizmalar, irrasyonel olarak bilinç d ışı suçluluğu geliştirece ve kuvvetlendirecektir. Ba şka deyi şle bu arkaik bir yan ı lmad ır. Fakat ki şi düşündüğü şeyleri yapm ış gibi suçluluğ girer, katil sorumlulu ğu duyar. Suç üzücü, kabul edilme bir olay oldu ğu için, derhal bilinç d ışına itilir. Fakat fiki olarak varl ığını da korur. İşte bu suçluluk hissini, suçlulu duygusunu yok etmek için ki şi sürekli kefaret ödeme yok nu seçer. Bunun içinde "bir ceza, bir ceza ile hafifletilir, yo edilir" mant ığı çal ışır (göze-göz, di şe-di ş örne ği...) bir y ı sonra ölüm gününde ayn ı hastal ığı veya ona çok benzer bi hastal ığı oluşturabilir. Buna "G İLGARD' ın yaş dönüm] reaksiyonu" denir. Böylece hipokondriak art ık cezas ın ı çe kiyordur, s ıkınt ıdan annm ışt ır. Tabidir ki dış objet'lerede geri gelen libido, incest duygular, id'den gelen agressil hostil duygular veda fallik dönemde kazan ılan kastrasyo ı korkularnı da içerir. Bu içerek bedene, iç organlara katardu yay ılır, yığıl ır. Böylecede iç organlar ı adeta erotize eder şişirir. Geri gelen incest duygular nedeniyle suçluluk duygu su ya şayan ki şi bu agressif duygular ve kastrasyon korku ları, s ıkınt ıl ın nedeniyle de zaman-zaman panik ataklard ı geli ştirir. Bu tablo içinde, dramatik görünümle bir acil ser vise veya doktoruna ba şvurabilir. Ki şi kastrasyon korkular nedeniyle yaln ız organlarının değil, ayn ı zamanda penisind< tehlikeli oldu ğu hissini yaşayacakt ır. Bu liblido içeriğindek incest duygular, agressif duygular, kastrasyon korkulan n< kadar yoğun ise hipokondriak ın çektiği s ıtınt ı, ağn, kork ı o kadar şiddetli, panikleri o kadar korkutucu olacakt ır. i şt bir hipohipokondriak ın "fenal ık hissetti ğini..." söyledi ğ X Anadolu'da da "insan ın her şeyi tam ve mükemmel olmamal ıd ır", inanc ı bu inanc ın benzeridir. XX Hayat s ıkıntı ve ac ı demektir. Aras ıra mutlu, ac ımas ız, s ıkınt ıs ız anlar ya şan ır. Bir rüyada veya çok etkileyeci bir olay kar şıs ında "rüyadam ıy ım? gerçe ğimi ya şıyorum?, yoksa öldüm mü? karmaş as ı, bilinçsizliği kar şısında ya bir yerimizi çimdilderiz veya ısırırız. Ac ı duyuyorsak ya ş adığım ıza inan ırız.

4 man genellikle bir suçlulu ğuda belirtmek ister (9). Ancak hi durumundaki bu iki bölge aras ındaki ilişkinin fark ında ğildir. Bir hipokondriak ı, daha evvel belirtti ğimiz gibi iyi mak kadar hiçbir şey korkutamaz. Hipokondriak için iyi mak, yaln ız fena, kötü bir uzlaşma değil, ayn ı zamada bir hlikedir de. Zira "yaral ı, hasta koyun kurrban edilmez " neğinde oldu ğu gibi o hastad ır, cezsas ını çekiyordur. ka bir deyi şle "kartenkelinin vah şi kuşa kuy ıruğnu verip n ın ı kurtarmas ı" örne ğinde olduğu gibi, can ının bir sm ını veriyordur, di ğer k ıs ımlar, esas k ıs ımlar, sa ğlıkl ı malıdır. Başka deyi şle suçluluk için "gereli kefaret ödeme" levini yerine getiriyordur. Hipokondriak için "ac ı" daha tü ac ılardan ki şiyi koruyacak bir savunma mekanizmas ı, r korunma amac ı, hastan ın ilac ı, bir diabetlinin ensülini bidir. Bu ac ıy ı çekmekle "var olan egemen kuvvet sanki ndi-kendini ceazaland ıran insana dokunmayacak, onu yok meyecektir" mekanizmas ı hipokondriakta bilinç dışı olarak lışır. Eski yahudi ahlak törelerindeki herhangi bir günah in "kurban kesilmesi" olay ı, keza Yunan dinindeki HUR- İS kavram ı da bu amaca yöneliktir. Bu töreseel inanç ve vran ışın içinde ilahkar ın mutluluğu kıskand ıklan inanc ı atar? İnançlar ınca optimisbt gururlu, çok ba şar ıl ı lmak..y ıkım ı, kötülükleri davet eder(x). Bir özdeyim, "Heeyin çok iyi olmas ı fenal ığı, y ıkım ı getirir" der. Ba şarı örozlarında da buna benzer mekanizma çal ışır: Ki şi ideal indiği bir olay ı başar ınca, bo şlukta kal ır, hayat anlams ı- taşır ve dapression geli ştirebilir, belki de bu ki şi intihar ebilir. İşte bilinç d ışı iyileşmeyi istemeyen hipokondriak ileştiği zaman "acaba tekrar hastalanmazm ıyım" diyerek astal ığın ı adeta davet eder gibidir. Zira ac ı, ağır ve s ıkıntı uymak, yaşamak demektir. Ya şaman ın var olmas ının ta endisidir (XX) TEDAVI Alt ın ı çizerek belirtmek isteriz ki, hipokondriasisde ağaltım bir çok psikiatrik hastal ıktan daha çok emek ve aha çok özvir ve özen ister. Hekim kendisine sa ğalt ım için aşvuran hipokondriak ın majör mü?, minör mü?, minör örünümlü bir psikotik hastal ığın ba şlang ıc ı m ı?...ay ırmas ı erikir. Yal ın semptom kümesi gibi kabullendi ğimiz bir hikondrinin bazen psikiatrik dekompansesyon içinde olabieceğini hiçbir zaman ak ıldan ç ıkarmamally ız ve tedaviyi na göre düzenlemeliyiz. Tedavinin bir çok psikitrik hastal ıkta oldu ğu gibi 3 yönü vardır. 1.Farmakolojik 2. Elektrokonvulsif 3. Psikoterapödik Hemen söyleyelim ki "doktorun varl ığına sebep hasta kişinin varlığıchr" inanc ı ne kadar do ğru ise "hastan ın var olmas ına neden de bazen hekimdir" kavram ı asla doğru olmamal ıd ır. Hekim hastas ını inanc ına göre de ğil, bilimin ışığında, bilimsel bilgisinin doğrultusunda tedavi etmelidir. Bu hastalar ın çok hekim de ği ştirdiklerini ve ellerinde tomar-tomar reçete ile dola ştıklarını belirtmi ştik. Bu nedenle onların ilaç kullanmaktaki isteksizli ği bilinir. Esas ında çok ilaç kullanmalar ı da gerekli de ğildir. Sürekli hastal ığı ile uğra ştığı için depressif bir tablo geli ştirebilir ve zaman zaman anksiete ataklar ı ya şayabilir. İşte bu nedenle bunlara anksiolitik etkili, örne ğin amitriptilin (3x10 mg) gibi, bir antidepressif drog verilebilir. Bu hastalar ın uzun süre ilaç kullanmas ı uygundur (duruma göre 5-6 ay) ilac ın hastaile hekim aras ında bir bağ olu şturmas ı etkisinden çok daha önemli olduğu unutulmamal ıdır. Bir hipokondriak kar şısında hekim, tic-douleureux örneğinde olduğu gibi, ızdırap ve sak ıntı içinde bir hasta (homme douleureux) ile kar şı karşıya olduğunu daima alulda bulundurmal ıdır. Psikiatri olmayan hekimlerin bu hastalarda organopatolojik proçes arad ığı çok görülür. Kendilerince hastal ık nedenini aç ıklayacbilece ği bazen bir neden bulur gibi oldukları da olur. Fakat k ısa süre sonra her ikisi de daha ümitsiz, daha olumsuz duygular içine dü şerler. İşte bu nedenledir ki PREMAN ve WATS (7) "e ğer hastan ın hayali bir hasta olduğu kan ısına varchysan ız, onu hayali, fakat hasta biri olarak kabul etmeniz ve sa ğalt ım ını ona göre yapman ız gerekir. Aksi halde hastal ık ciddi ve daha önemli bir hastal ık haline gelir. Inanc ını eklerler.e ğer böyle davran ılmazsa RAMBRAMD' ın yaptığını kopya edenlere büyük sanatç ı, yap ıtada en görkenli yap ıt demekten kendimizi kurtaramay ız. PSIKOTERAPI Hemen söyleyelim ki, derinliğine, intensif bir psikoterapiye bunlar ın hiç tolerans ı yoktur. Yüzeyel, bo şalt ıc ı ve destekleyici bir psiko tepapi türü daha uygundur ve çok faydandır. ELEKTRO - KONVÜLSİF TERAPI Mojorhipokondride endike olan bu tedavi yönetiminin minör hipokondride yeri yoktur. E ğer minör hipokondride uygulan ırsa hastan ın yakınmaları ancak k ısa bir süre kaybolabilir. Charles William Wahl hipokondride a şa ğıdaki tedavi ilkelirinin esas al ınmas ını öğütler. 1. Hasta içinlikle, dikkatle dinlenmelidir. Çünkü bu hastalar derini hekime fizik olarak de ğil, veral bir komünikasyon olarak sunmaktad ırlar. 2. Konu şmalar ının sizde kald ığına, sizin bir s ır arkada şı olduğumuza kesin inanmal ıd ırlar. Böylece hekim onun herşeyi, en güvendi ği ki şi olduğu inanc ı kesinlik kazan ır. 3. Dikkatle dinlemenin yan ında ona ait terim ve sözcükler seçilmeli, böylee transferans daha kolay sa ğlan ır ve çatışmalara daha çabuk ve kolay ula şıl ır. 4. Tan ı konusunda aç ık, karışık olmayan bir dil kullan ı- lmal ıd ır. Hoş olmayan olabilme olas ılığı olan neticelerden sala söz edilmemelidir. hastay ı huzursuz edebilecek tan ıya asla yer verilmemelidir. Aksi halde hastay ı düzeltme kaç ış yollar ı aramam yarar ı yoktur. Ters bir tutum hastay ı panik içine itebilir. 91

5 5. Bu hastalar ayr ıntılı tetkiki al ınmamal ıdırlar. Zira neticede Organopatolojik bir proçes bulunmayaca ğı için hastalığının sebebi bulunaca ğına inanan hasta ümitsiz ve daha kötü duruma dü şebilir. 6.Yakınmalann baz ı anatoma-fizyolojik nedenlere ba ğlamak ve bu konuda inand ırıc ı olmak çok yerinde olacakt ır. hiç unutulmamal ıdır ki, hekimin ikna etme gücü her yerden burada daha önemlidir. 7. Hastalar ın anlatmaktan kaç ınd ıklan veya anlatamad ı- klan derin korkular ınr aç ıklamalar ına yard ımc ı olunmandır. Sürekli sa ğlığı ile uğra şmaktan kurtulmas ı için kendine güvenini artt ıracak bir u ğra ş bulması uygundur. Böylece de tedavide olumlu ad ımlar at ılmış olacakt ır. 8. Az ilaç kullanmal ı demi ştik, zira bunlar çok ilaç kullandıkları için ilaca güvenleri kalmam ışt ır ve çoğu kez ilac ı tarifi yap ılan şekliyle değil kendilerine göre düzenleme yöntemi ile al ırlar. Yine hat ırlanmal ıdır ki, ilaç hekim-hasta aras ında bir bağ olarak işe yarar. hastalar ın çoğu hastal ığı ile uğra şma nedeniyle hafif depression içindedir demi ştik. bu nedenle aylarca amitiriptilin grubundan bir drog verilmesinde büyük yarar vard ır. İmipramin grubunun yak ınmal ınn polerizse etti ği gözlenmi ştir. KAYNAKLAR 1.Dorfman, W. : Hypockondriasis as a defence against depression, psycnhosomatics 9: (1986). 2. Carles, E. T. : Hip ıc ıandriasis, int, J. psychat. 2: , (12968) 3. Gilbenti, F. : Hypockondrie et depression endogene, evolout psychiat. 30:97-110, (1965). 4. Guidu Souris, M. : Le Vecu de douleur chez hypockondriaque, veveleout, psychiat 28: , (1983). 5. Kenyon, F. E. : hypockondrie S tat es, Eri t J. p s ychiat, 129, 1-4 (1976). 6. Mayeu, R. : The nature of the bedily semptoms, Brit Psychiat 129, (1976). 7. Pasenkoj, S.Z : The clinical picture and treatment of hypockancidasis cbveloprnent sev. med (1986). 8. Spiazzi, R. : Gli aspetti psicopatoloigic chlla hipoconclia cpelle vade malattie pschiaatricte, omnia med 44: , (1986). 9. Tekin D. : Hıpokondiasisin etio-patolojik yönü. Anacblu Tıp Dztgisi cilt 3, S.I, (1981). 10.Tölle, R. 0 Diagnose obr herzhobie, Deutsche med Wsdr 95: (1970). 11. Vetter. L C. : Os processes cb "splitting" to "self" ecb objects no hypocçhondria' aenia, J. Brasil Pssyahat, 16: (1967). "NÖROFIBROMATOZIS" İLE BIRLIKTE BULUNAN CEREBELLUM'DA LOKALİZE "PRIMER MENINGEAL SARKOMATOZİS" (MENINGEAL GLİAMATOZİS) Çiçek Bayind ırx, Halil Toplamaoğluxx, Zeki Oral Olcay Tüzx, Cem Tüzxx, Nadir Erenoğlu", Mercan Saner" ÖZET: Bu yaz ıda, otozomal dominant geçi şli olduğı gösterilebilen bir "Nörofibramatozis" olgusu sunulmu ştur Bu olguda, nörofibramatozis yan ısıra, cerebellumda lokali ze, sol cerebellar hemisferi, araknoidea, pia ve korteksin yü zeyel bölümünde adeta bir k ıl ıf tarz ında diffuz olarak sarar bir tümör mevcuttur. Bu tümörün ışık ve elektron mikros. kopik düzeyde histopatolojik özellikleri üzerinde durulmu ş- tur.,summary : A case of confirmed autosomal dominant linked "Neurofibromatosis" is the subject of this report, Ir this case beside neurofibromatosis, a tumor that located ir the left cereballar hemisphaerium, arachonidea, pia and upper surface of the cortex covering it as a sheath diffusely was present also. The histopathologic features of this tumor in light and alectron microscopy is evaluted. GIRIŞ Nörofibromatozis, nörokutanöz fakomatozislerden biridir.nörofibromatozisde çok say ıda, genellikle nörofibrorn olmak üzere schwannomlar ve malign nörojenik tümörler bulunur. Aynca "Cafe au lait" tarz ında ciltte pigmentasyonlar, elefantiasis gibi deri de ğişiklikleri, Merkezi sinir Sistemi'nde glial ve menin geal tümörler ile karakterizedir. Hastalığın herediter özelli ği olmakla birlikte her zaman gösterilmeyebilir. OLGU Ba şağnsı, bulantı-kusma, yürüyememe, idrar kaç ırma yakanmalar ı ile Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi Nöroloji Klini ği'ne yat ınlan 38 yaşında, kadar, evli 4 çocuklu hastan ın alınan anamnezinde iki - üç y ıldır ortalama 15 günde bir, ba şının tümünü tutan, analjeziklere iyi yan ıt vermeyen ba şağrıs ı, baş dönmesi, bir buçuk ayd ır bunlara ek olarak denge kusuru, yürüyememe, sabahlar ı bulantıkusma, hastaneye ba şvurmas ından 3-4 gün önce de idrar in. kontinans ı olduğu öğrenildi. Özgeçmi şinde doğu ştan bütün vücudundaki deri alt ı no. dülleri ve ciltteki kahverengi lekelerden ba şka bir özellik saptanamadı. Soygeçmişinde, annesinde derialt ı nüdelleri, hastan ın iki çocuğunda ciltte lekelr mevcuttu (Tablo 1) Fizik muayenede, genel durum iyi de ğil, bilinç açık ancak yeterli ileti şim kurulam ıyordu. Pozitif bulgu olarak bütün vücudunda deri alt ında değişik boyutlarda "cafe au X Istanbul T ıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dal ı XX Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi XXIII. Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresinde (14-18 Eylül 1987-ISTANBUL) tebli ğ edilmiştir. 92

KUR'AN'DA ALLAH VE İ NSAN

KUR'AN'DA ALLAH VE İ NSAN ANKARA -ÜNIVERSITESI ILAHIYAT FAKÜLTESI YAYINLARI 126 KUR'AN'DA ALLAH VE İ NSAN Yazan: Dr. Toshihiko IZUTSU Keio üniversitesi Profesörü Çeviren: Doç. Dr. Süleyman ATEŞ İlâhiyat Fakültesi ö ğretim üyesi

Detaylı

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Kadriye PEHLİVAN * ÖZET Bu gözden geçirmede şizofreni ve mizaç bozukluklar ında cinsiyet farkl ıl ıklarına değinilerek kad ın hastaların evlilik ve

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi İrem YALUĞ *, Neşe KOCABAŞOĞLU *, Gülşen AYDOĞAN *, Berfu GÜNEL * ÖZET Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve panik

Detaylı

Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma

Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Evrim ERBEK *, Nezih ERADAMLAR **, Emrem BE ŞTEPE *, Hülya AKAR ***, Latif ALPKAN **** ÖZET Amaç: Bu çalışmada,

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 91-95 Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler Doç. Dr. Kül

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

PARASAL BİRLİĞİN ÜYE ÜLKELER AÇ İSİNDAN FAYDA VE MALİYETLERİ

PARASAL BİRLİĞİN ÜYE ÜLKELER AÇ İSİNDAN FAYDA VE MALİYETLERİ Ankara Avrupa Çal ışmalar ı Dergisi Cilt:2 Say ı:4 (Bahar: 2003) s. 103-121 PARASAL BİRLİĞİN ÜYE ÜLKELER AÇ İSİNDAN FAYDA VE MALİYETLERİ Ar ş. Gör. M. Kemal DEĞER (*) ş. Gör. Lütfü ÖZTÜRK (** ) Ar ABSTRACT

Detaylı

pecya Antidepresif ilaçlar ın Yol Açtığı Cinsel Yan Etkiler ve Başa Ç ıkma Yollar ı Cem İNCESU *

pecya Antidepresif ilaçlar ın Yol Açtığı Cinsel Yan Etkiler ve Başa Ç ıkma Yollar ı Cem İNCESU * Antidepresif ilaçlar ın Yol Açtığı Cinsel Yan Etkiler ve Başa Ç ıkma Yollar ı Cem İNCESU * ÖZET Yap ılan çalışmalar, cinsel işlev bozuklu ğu saptanan olguların üçte biri ile yarıs ı arasındaki bir bölümünde

Detaylı

iri - Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi'nin 10. Maddesinin uygulanmasına ilişkin kılavuz i İ İ nsan haklar ı el kitaplar ı, No. 2

iri - Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi'nin 10. Maddesinin uygulanmasına ilişkin kılavuz i İ İ nsan haklar ı el kitaplar ı, No. 2 L iri i İ J1 - Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi'nin 10. Maddesinin uygulanmasına ilişkin kılavuz İ nsan haklar ı el kitaplar ı, No. 2 0000, COUNCIL CONSEİ L OF EUROPE DE L'EUROPE 4- ifade Özgürlüğü ' TÜRKIYE

Detaylı

Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.v. (Hg.) (Ruh Hastası Yakınları Derneği Federal Konfederasyonu)

Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.v. (Hg.) (Ruh Hastası Yakınları Derneği Federal Konfederasyonu) Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.v. (Hg.) (Ruh Hastası Yakınları Derneği Federal Konfederasyonu) Ailede ruh hastası. Ne yapmalı? Ailelerinde ruh hastası olanlar için ilk bilgiler. Sağlık

Detaylı

Sorularla Hukuk Dizisi 3 SORULARLA TOPLU İŞ HUKUKU 2. CUİ. Prof. Dr. Fevzi DEMIR

Sorularla Hukuk Dizisi 3 SORULARLA TOPLU İŞ HUKUKU 2. CUİ. Prof. Dr. Fevzi DEMIR Sorularla Hukuk Dizisi 3 SORULARLA TOPLU İŞ HUKUKU 2. CUİ Prof. Dr. Fevzi DEMIR Sorularla Toplu İş Hukuku İkinci Cilt Prof. Dr. Fevzi Demir Prof. Dr. Fevzi Demir 1947 y ılmda Salihli'de do ğdu. İlk ve

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

Ömer ÖMEROĞLU (*) (*) Nurdağı Cumhuriyet Savcısı. ÖTANAZ İ GİRİŞ

Ömer ÖMEROĞLU (*) (*) Nurdağı Cumhuriyet Savcısı. ÖTANAZ İ GİRİŞ 4 ÖTANAZ İ Ömer ÖMEROĞLU (*) GİRİŞ Kuşkusuzdur ki insan ın en değerli hakkı yaşama hakkıdır. Diğer hakların varlığı ancak bireylere yaşama hakkının tanınması ve garanti altına alınmas ıyla mümkündür. Bütün

Detaylı

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu?

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu? Karfl m za ç kan tüm engellere karfl halk m zla omuz omuza mücadele etmeye devam edece iz. Pharmetic Eczac lar PHARMETIC Y l: 1 Say : 4 / lkbahar Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ PALME YAYINCILIK Ankara, 2013 1 PALME YAYINLARI: 709 Fizik 9. Sınıf Soru Kitabı / Cemil AYAN

Detaylı

BAYAN AVUKATLARIN BAŞ LARI AÇIK OLARAK GÖREV YAPMALARI İ LE İ LG İ L İ

BAYAN AVUKATLARIN BAŞ LARI AÇIK OLARAK GÖREV YAPMALARI İ LE İ LG İ L İ TÜRKIYE BAROLAR B İ RLI Ğ I YAYINI BAYAN AVUKATLARIN BAŞ LARI AÇIK OLARAK GÖREV YAPMALARI İ LE İ LG İ L İ GÖRÜŞ VE KARARLAR TÜRKIYE BAROLAR BIRLI ĞI YAYINI BAYAN AVUKATLARIN BAŞ LARI AÇIK OLARAK GÖREV

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sayı 4 / 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNE BAĞLI ORGAN NAKLİ MERKEZLERİ Başkent Üniversitesi Hastanelerine Bağlı Organ Nakil Merkezlerimize nakil olmak için

Detaylı

Kendini Bilmek ve Kendini Kontrol Etmek

Kendini Bilmek ve Kendini Kontrol Etmek Bir De er Kendini Bilmek ve Kendini Kontrol Etmek Hayati HÖKELEKL * * Prof. Dr., Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din psikolojisi bölümü ö retim üyesi, hayatihokelekli@hotmail.com Önce kendini tanı!

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN KUR AN KISSALARI NIN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KULLANILMASI*

DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN KUR AN KISSALARI NIN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KULLANILMASI* DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN KUR AN KISSALARI NIN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KULLANILMASI* Yakup ALAN** Özet Millet olarak edebiyatı hayatımızın bir parçası haline getirmiş bulunmaktayız. Karşılaştığımız herhangi

Detaylı

Fatoş Yağcı nın MutfağIndan Lezzetler. Nardenk Masal mı? Sanki! Gerçek mi? Evet!

Fatoş Yağcı nın MutfağIndan Lezzetler. Nardenk Masal mı? Sanki! Gerçek mi? Evet! Diyabet Benden Korksun Diyorum Çünkü Diyabetimle Nasıl Baş Edeceğimi Biliyorum Bilgi Varsa Korku Yoktur! Bilginin Olmadıgı Yerde Korku İmparatordur. En Şeker Çizgi Filmle Diyabetli Çocuklara Eğitim! Benim

Detaylı

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM Ar. Gör. Dr. Salih Kür ad DOLUNAY ÖZ: Dil bilgisi, k saca bir dili ses, ekil ve cümle yap lar bak m ndan inceleyip bunlarla ilgili kurallar tespit eden bir bilim dal

Detaylı

Çeviri: Feride Kurtulmuş

Çeviri: Feride Kurtulmuş KĐTAP NASIL OKUNUR RON FRY TĐMAŞ YAYINLARI / 570 ÇALIŞMA TEKNĐKLERĐ DĐZĐSĐ /4 Eserin Türkçe'ye çeviri hakkı Career Press ile yapılan anlaşma uyarınca Timaş Yayınları'na aittir. Đzinsiz yayınlanamaz. Kaynak

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı