Güvenilir, Verimli, Teknolojik...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvenilir, Verimli, Teknolojik..."

Transkript

1 ADANA Ç MENTO SANAY T.A.fi. Ceyhan Yolu Üzeri 12. km Adana Tel : (322) Faks : (322) MARD N Ç MENTO SANAY ve T C. A.fi. Savur Yolu 6. km Mardin Tel : (482) Faks : (482) BOLU Ç MENTO SANAY A.fi. Mengen Yolu Üzeri P.K Çaydurt / Bolu Tel : (374) (374) Faks : (374) ÜNYE Ç MENTO SANAY ve T C. A.fi. Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye Ordu Tel : (452) Faks : (452) ASLAN Ç MENTO A.fi. Cami Mahallesi, Kaplan Caddesi No: 149 Dar ca Kocaeli Tel : (262) Faks : (262) OYAK BETON SANAY ve T C. A.fi. stanbul Yolu 12. km. Türkkuflu Karflısı No:120 Etimesgut Ankara Tel : (312) Faks : (312) OYKA KA IT AMBALAJ SAN. ve T C. A.fi. Ceyhan Yolu Üzeri Adana Çimento Fabrikası çi Adana Tel : (322) Faks : (322) OYTAfi Ç ve DIfi T C. A.fi. Sar yer Caddesi No: 68 stinye stanbul Tel : (212) Faks : (212) letiflim Koordinatörü: Hande Mistili Çelik Tel: (216) / Güvenilir, Verimli, Teknolojik... Yat r mc liflkileri: Güney Arık Tel: (312) / /06/V3

2 Ç NDEK LER OYAK Çimento Grubu 2-5 Sosyal Sorumluluk 6-7 Ülke Çap nda Hizmet A m z 8-9 Adana Çimento Mardin Çimento Bolu Çimento Ünye Çimento Aslan Çimento OYAK Beton OYKA Ka t Ambalaj OYTAfi

3 Türkiye çimento endüstrisinin tart flmas z bir kapasite ve pazar lideri var: OYAK Çimento Grubu Faaliyetlerini befl fabrika, sat fllar n alt co rafi bölgede sürdüren OYAK Çimento Grubu, verimlilik ve yarat c l k ilkeleri ile çimento kullan m alanlar n gelifltirir; ülke pazar nda etkin rol oynar; sayg n ve lider bir topluluk olma vizyonu ile çal flmalar n sürdürür. Grubun ifltiraki olarak faaliyet gösteren OYAK Beton, dört fabrikan n en büyük müflterisi olarak, OYKA ise befl fabrikan n ka t ve torba sa lay c s olarak grubun dikey entegrasyonunda önemli rol oynar. Böylece yarat lan bu sinerji ve maliyet avantajlar ile OYAK Çimento Grubu, süreçlerin tümünde verimlili i art r r ve çevreye olan olumsuz etkileri minimuma indirmeyi ön planda tutar. Grubun ana orta olan Ordu Yard mlaflma Kurumu (OYAK), özel hukuk hükümlerine ba l, Türk Silahl Kuvvetleri mensuplar n n yard mlaflma ve emeklilik fonudur. Kurumun ana gelir kayna n, üyelerinin maafl ndan her ay kesilen yüzde 10'luk tutarlar oluflturur. Üyelerinin birikimlerine mümkün olan en yüksek getiriyi sa lamay hedefleyen OYAK, 1961'den bu yana yürüttü ü faaliyetler ile bugün 28 flirketin ana hissedar d r, toplam 60 flirkette ortakl bulunur; temel sektörleri çimento, otomotiv, demir-çelik ve enerjidir. ENTEGRASYON VE S NERJ OYAK Çimento Grubu, yatay olarak birbirine entegre befl çimento flirketinden, ayr ca büyük müflteri olan OYAK Beton ile a rl kl bu flirketlere hizmet veren OYKA Ka t Ambalaj dan oluflur: Adana, Bolu, Ünye ve Aslan Çimento'nun ortak oldu u OYAK Beton, çimento ihtiyac n n büyük bölümünü bu flirketlerden sa larken OYKA Ka t Ambalaj yurtiçi sat fllar n n yüzde 70'ini çimento dünyas na ve yüzde 30'unu OYAK Çimento Grubu fabrikalar na gerçeklefltirir. Grubun, di er OYAK flirketleri ile de verimlilik üzerine bir iliflkisi vard r. OYTAfi ç ve D fl Ticaret: OYTAfi, 2010 y l nda 2,5 milyon tona yak n çimento ve klinker ihracat nda flirketlere çeflitli konularda dan flmanl k ve di er hizmetler sa lam flt r. fiirket ayn zamanda grubun 1,000,000 tona varan y ll k petrokok ve kömür ihtiyac n n karfl lanmas nda sahip oldu u bilgi ve tecrübeyi flirketlerin hizmetine sunmaktad r. OYAK nflaat: OYAK nflaat' n çeflitli inflaat projelerinde gereken çimento ve beton OYAK Çimento Grubu'nca sa lan r. OMSAN Lojistik: OMSAN Lojistik, grubun kömür ve dökme çimento nakliyesini üstlenir. ERDEM R: Demir-çelik üretimi esnas nda aç a ç kan yüksek f r n cürufu, çimento flirketlerince kullan l r. Cüruflu çimento, inovativ ve çevreye duyarl bir ürün olarak OYAK Çimento Grubu flirketlerince ülke çap nda ve dünyada pazarlanmaktad r. OYAK Pazarlama: Organizasyon, hijyen, yemek, biletleme ifllemlerini yürütür. OYAK Güvenlik: Tüm flirketlerin güvenli ini sa lar

4 OYAK Ç MENTO GRUBU - ÜRÜNLER TS-EN 197/1 Kullan m Alan OYAK Fabrikas CEM I Genel Kullan m Adana, Mardin, Bolu, Ünye, Aslan CEM I BEYAZ Üstün kaliteli beyaz çimento; genel kullan m ve estetik amaçl yap lar için, minimum %85 beyazl k oran. Adana CEM II BEYAZ Katk l beyaz çimento; genel kullan m ve estetik amaçl yap lar için, minimum %80 beyazl k oran. Adana CEM II Genel olarak katk l çimentolar n kullan ld ve daha yüksek dayan m gerektiren alanlarda, menfez boru yap m nda, özel proje betonlar nda ve yap kimyasallar üretiminde kullan l r. Adana, Mardin, Bolu, Ünye, Aslan CEM III Cüruflu Çimento: K y ve liman inflaatlar, aç k deniz yap lar, at k su tesisleri, temel kaz klar, su kanaletleri, barajlar, beton ya da betonarme yeralt su borular, sülfat etkisindeki endüstriyel zeminler, ar tma tesisleri, tünel kaplamalar, genel amaçl inflaatlarda, düflük hidratasyon s s na gerek duyulan kütle betonlar nda kullan l r. Adana, Bolu, Ünye CEM IV Genel olarak baraj, s va ve duvar harc, su kanaletleri, ar tma tesisleri, kütle beton dökümünde, yol kaplama betonlar ve yap kimyasallar üretiminde kullan l r. Mardin, Bolu YILLIK KAPAS TE Gri Klinker : 8,2 milyon ton Beyaz Klinker : 0,3 milyon ton Gri Çimento : 18,1 milyon ton Beyaz Çimento : 0,4 milyon ton Haz r Beton : 7,5 milyon ton Kraft Ka t : 95,000 ton Ka t Torba : 220 milyon adet Selüloz : ton CEM V SDÇ (TS 10157:2008) ÖZEL Ç MENTO T PLER HAZIR BETON KRAFT KA IT KA IT TORBA Genel olarak baraj, s va ve duvar harc, su kanaletleri, ar tma tesisleri, kütle beton dökümünde, yol kaplama betonlar ve yap kimyasallar üretiminde kullan l r. Sülfatl saha ve deniz suyu tesirinde kalan bölgelerdeki inflaatlarda, su alt, köprü, baraj ve liman temel inflaatlar nda, istinat duvarlar inflaatlar nda kulan l r. Müflteri ihtiyaçlar na göre özel olarak dizayn edilen çeflitli çimento tipleri (Marmaray su alt tüp tünelinde kullan lan çimento, petrol çimentosu vb.) Tüm konvansiyonel beton tip ve s n flar n n yan s ra özel projeler için dizayn edilen beton tipleri Kraft Torba Ka d ( g/m 2 ), Paketleme Ka d (70 g/m 2 ), Klupak Ka d (70-90 g/m 2 ), Klupak S Ka d (80-90 g/m 2 ), Kraftliner ( g/m 2 ). 2-4 kat, 4-8 renkli kraft ka ttan mamül torbalar ve d fl beyaz, ara katlarda polietilenli torbalar. Çimento, kireç, alç, kimya, yap ürünleri, g da torbalar. Adana, Ünye, Aslan Adana, Mardin, Bolu Adana, Mardin, Bolu, Ünye, Aslan OYAK Beton OYKA Ka t Ambalaj OYKA Ka t Ambalaj 04 05

5 SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE Çevreye ve gelecek nesillere olan sorumlulu unun her zaman bilincinde olan OYAK Çimento Grubu, teknolojisini sürekli iyilefltirmek ve tek at olan karbondioksiti azaltmak için u rafl verir. Daha verimli yakma sistemleri ile yak t kullan m n n azalt lmas, katk l çimento kullan m n n art r lmas ve alternatif yak tlar n pay n n art r lmas en önemli amaçlar m z aras ndad r. fiirketlerimiz, kendi bölgeleri içinde oluflan endüstriyel at klar bertaraf ederek çevreye olan etkilerini azalt r. Düzenli olarak kontrol ettirilen baca ve filtrelerimiz, de iflen teknoloji do rultusunda güncellenir, Avrupa standartlar ile uyum içindedir. OYAK Beton, çevre yönetim sistemi belgesine sahip nadir beton flirketlerindendir. OYKA ise enerji ihtiyac n n yüzde 80'inden fazlas n alternatif yak tlardan elde eder. HAYAT MATEMAT KT R Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinde de iddias n ortaya koyan OYAK Çimento Grubu, 2002 y l nda Hayat Matematiktir slogan ile flirketlerinin bulundu u il ve komflu illerde Liseleraras Matematik Yar flmalar düzenlemeye bafllad.. OYAK Çimento Grubu, evrensel bir dil olan matematik olmadan hayat n mümkün olmad na inan r; matemati in bir bilim olmaktan ç k p, sürekli kulland m z bir alet haline geldi ini savunur. OYAK Çimento Grubu, Hayat Matematiktir sloganl projesini, refaha giden yolun teknoloji üretebilmekten geçti i düflüncesi ile gerçeklefltirdi. Bu felsefeden hareketle öncelikle fen bilimlerine tam hakimiyet sa laman n yolunun matematikten geçti ine dikkat çekmeyi amaçlayan proje, hem bilim hem de sosyo - kültürel kapsamda amaçlar na dokuz y l içinde ulaflmay baflard, çeflitli ödüller ald. lk y l befl ilde 107 okulun kat l m ile gerçeklefltirilen, zaman içinde di er OYAK fiirketleri'nin de kat l m ile onbefl ile yay lan yar flma, dokuz y lda 2 bin 966 okul ve 11 bin 864 ö renci ile matemati i buluflturdu. Dokuz y l n analizi yap ld nda istatistikler yar flma ile okullarda matemati e ilginin artt n, matematikte baflar n n ciddi ivme kazand n ve ö rencilere matematik sevgisinin afl land n gösteriyor. E itim alan nda yürütülen en baflar l sosyal sorumluluk projesi ünvan kazanan ve düzenlendi i ilk y ldan bu yana projeyi sahiplenen okul say s n n artmas ile Hayat Matematiktir projesi önümüzdeki y llarda da amaçlad yolda baflar yla yürümeye devam edecek. SATRANÇ TURNUVASI OYAK Çimento Grubu Hayat Matematiktir in yan s ra flirket içi uygulamas olarak düflünce sporlar ndan satranc seçti. Türkiye Satranç Federasyonu ile çal flmalar na devam eden ve ifltiraklerinde çal flanlar n n, efllerinin ve çocuklar n n da satranç ö renmelerini amaçlayan projenin ana hedefi satranc n aile kültürüne girmesi ve bu vesile ile gelece imizin teminat gençlerimizin analitik düflünebilen, sorgulayan bireyler olarak yetiflmelerine imkan tan nmas olarak belirlendi. Bu kapsamda alt y ld r süren turnuvalara Adana Çimento, Mardin Çimento, Bolu Çimento, Ünye Çimento, Aslan Çimento, OYAK Beton, OYKA Ka t Ambalaj, OYTAfi, OYAK nflaat ve Renault MA S flirketlerinden beflyüz civar nda çal flan kat ld

6 ÜLKE ÇAPINDA H ZMET A IMIZ BULGAR STAN KARADEN Z GÜRC STAN YUNAN STAN stanbul MARMARA DEN Z Dar ca Erdemir Port Zonguldak Samsun Ünye Ünye Port Rize ERMEN STAN Bolu Ankara NAHC VAN RAN EGE DEN Z K.Marafl Mardin Adana IRAK AKDEN Z skenderun sdemir Port SUR YE K br s 08 09

7 DÜNYA ÇAPINDA GÜVEN L RL K Faaliyet Konusu : Çimento, klinker, üretim ve sat fl Kurulufl Y l : 1954 Sermaye : 336,2 milyon TL OYAK Grup Pay : % 57 MKB : ADANA, ADBGR, ADNAC Kapasite (Ton/Y l) Gri Klinker : 2,0 milyon Gri Çimento : 5,1 milyon Beyaz Klinker : 0,3 milyon Beyaz Çimento : 0,4 milyon TAR HÇE 1954 y l nda kurulan Adana Çimento, 1957'de üretime bafllad ve ard arda yap lan yat r mlarla bugünkü kapasitesine ulaflt. Adana'da klinker üreten 4 adet döner f r n ve yan ekipmanlar na sahip olan flirket, 2007 y l nda skenderun'da bir ö ütme tesisi sat n ald, 2000'de Kahramanmarafl'ta, 2006'da K br s'ta birer terminal, 2009'da ise skenderun'da sdemir içinde bir ö ütme - paketleme tesisi kurdu. Adana Çimento, Türkiye'de çimento sektöründe akla ilk gelen flirketlerden biridir, OYAK' n çimentoda ilk ve en büyük yat r m d r ve ürünleri ile dünya çap nda bilinen bir flirkettir. Üretiminin ortalama yüzde 25'ini yurtd fl pazarlara satan Adana Çimento, beflyüzün üzerindeki çal flan ile bölge ekonomisine büyük katk sa lar. Adana'n n y llard r en fazla vergi ödeyen kurulufllar ndan ve MKB'de en güvenilir hisselerden biridir. BEYAZ Ç MENTO 3. Döner F r n'da yap lan adaptasyon çal flmalar neticesinde, Adana Çimento'nun beyaz çimento kapasitesi üç kat na ç kt, beyazl k derecesi yüzde 85 ve üzerine ulaflt. Beyaz çimento, yurt çap nda ve uluslararas piyasalarda Süper Beyaz ve Extra Beyaz markalar alt nda pazarlan r. CÜRUFLU Ç MENTO Bir OYAK flirketi olan sdemir'in içinde tamamlanan yat r m n ard ndan y ll k cüruflu çimento üretim kapasitesi iki milyon tona ulaflan Adana Çimento, bu kapasite ile Türkiye'nin aç k ara en büyü üdür. Cüruflu çimento, düflük klinker kullan m ile çevre dostu, düflük hidaratasyon s s ile uzun dönemde geleneksel çimento tiplerine nazaran daha yüksek dayan m sa layan, sülfat ataklar na karfl dayan kl olmas ndan dolay su ile temas eden tüm projelerde özellikle tercih edilen bir çimento tipidir. TS-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TS-EN-ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesi OHSAS fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi Belgesi CE Belgesi 10 11

8 ORTADO U'NUN MARKA Ç MENTOSU Faaliyet Konusu : Çimento, klinker üretim ve sat fl Kurulufl Y l : 1969 Sermaye : 109,5 milyon TL OYAK Grup Pay : % 56 MKB : MRDIN Kapasite (Ton/Y l) Klinker : 2,0 milyon Çimento : 3,0 milyon TAR HÇE 1969'da kurulup 1975'de üretime bafllayan Mardin Çimento, bölge kalk nmas n desteklemek ve komflu ülkelere ihracat yapmak ana hedefiyle çal flmalar n sürdürür. Talebin artaca düflüncesinden yola ç k larak 2006 y l nda bafllanan yeni hat yat r m ile bir y l içinde kapasite 2,5 kat na ç kar ld ve oluflan yeni kapasite Güneydo u Anadolu ve Ortado u ülkelerine baflar yla pazarlan yor. Mardin Çimento, bulundu u co rafyan n avantaj n kullanarak ve üretim teknolojisini hammaddesine göre yap land rarak Türkiye'nin erken dayan m en yüksek çimentolar ndan birini üretir. Lokasyon avantaj n kullanarak Ortado u ihracat n n öncüsü olan flirket, y ll k bir milyon tonun üzerinde çimentoyu d fl pazarlara yönlendirebilmektedir. fiirket, bölgenin ve komflu ülkelerin taleplerinin yüksek seyretmesi ile 2010 y l nda klinker üretim ve sat fl rekoru k rd. TS-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TS-EN-ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi OHSAS 18001:2008 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi Belgesi CE Belgesi G Belgesi (SDÇ tipi çimento için) 12 13

9 MÜfiTER ODAKLI, AR-GE ÖNCÜSÜ Faaliyet Konusu : Çimento üretimi ve sat fl Kurulufl Y l : 1968 Sermaye : 143,2 milyon TL OYAK Grup Pay : % 52 MKB : BOLUC Kapasite (Ton/Y l) Klinker : 1,5 milyon Çimento : 4,0 milyon TAR HÇE 1968 y l nda kurulan ve 1974'de üretime bafllayan Bolu Çimento, stanbul'dan Ankara ya kadar olan bir sat fl hinterland nda ürünlerini pazarlar. fiirketin Bolu merkezli fabrikas n n yan s ra Ankara ve Ere li / Zonguldak'ta iki adet ö ütme - paketleme tesisi vard r. Bir OYAK flirketi olan Ere li Demir Çelik Fabrikalar n n bir yan ürünü olan yüksek f r n cürufunun de erlendirilmesi, cüruflu çimento ve ö ütülmüfl yüksek f r n cürufunun pazarlanmas amac yla kurulan Ere li Ö ütme - Paketleme Tesisi 2011 y l bafl nda faaliyete geçti. Y ll k bir milyon ton ö ütme kapasitesi bulunan tesiste yüksek f r n cürufu klinker ile birlikte ö ütülerek, enerji ve yak t tasarrufu sa layan düflük CO2 emisyonuna sahip çevre dostu, Cüruflu çimento (CEM III tipi) ve yüksek incelikte ö ütülmüfl cüruf üretimi ve pazarlamas yap lmaktad r. fiirket ayr ca OYAK Çimento Grubu fabrikalar aras nda araflt rma - gelifltirme faaliyetleri ile öne ç kar y l sonunda al nan Döner F r n'a Entegre At k Yakma Tesisi Patenti sektördeki ilk patent olma ünvan na sahiptir. Ulusal Kalite Ödülü Finalisti, 2007 Müflteri ihtiyaçlar için tasarlanm fl Ar-Ge Tesisleri Talebe göre dizayn edilen beton tiplerini gelifltiren laboratuvar Marmaray ve Bolu Tüneli gibi özel projelere özel tip çimento üretimi Yüksek katk l cüruflu çimento (CEM III-B) ve petrol çimentosu (G tipi) üretimi Ö ütülmüfl Yüksek F r n cürufu TS-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TS-EN-ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi OHSAS 18001:2008 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi Belgesi TS ISO/IEC 27001:2006 Bilgi Güvenli i Yönetim Sistemi Belgesi CE Belgesi 14 15

10 KARADEN Z'DE B R Ç MENTO DEV Faaliyet Konusu : Çimento, klinker üretim ve sat fl Kurulufl Y l : 1969 Sermaye : 123,6 milyon TL OYAK Grup Pay : % 51 MKB : UNYEC Kapasite (Ton/Y l) Klinker : 1,5 milyon Çimento : 2,6 milyon TAR HÇE 1969'da kurulan ve 1974'de üretime bafllayan Ünye Çimento, 2002 y l nda devreye ald prekalsinasyon yat r m ile Karadeniz Bölgesi'nin aç k ara en büyük çimento kapasitesine sahip flirketidir. Ayr ca, flirketin Rize'de bulunan terminali ile Karadeniz sahil fleridinin çok büyük bir k sm na çimento sevkiyat yap l r. Ünye Çimento, kullan m hakk na sahip oldu u iki kilometre mesafedeki Ünye Liman vas tas yla Karadeniz'in her bölgesine çimento yüklemesi yapar. fiirketin ana ihracat pazarlar aras nda Rusya, Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan ön plana ç kar. Ünye Çimento, 2010'da tarihinde ilk defa iki milyon tonun üzerinde çimento ve klinker sat fl gerçeklefltirdi. ROMANYA TERM NAL Avrupa Birli i'nin Karadeniz k y s ndaki temsilcileri olan Romanya ve Bulgaristan' n altyap ve konut yat r mlar n desteklemek üzere 2007 y l nda kurulan Ünye Cem SRL, 2009 y l n n fiubat ay nda sat fllar na bafllad ve Ünye Çimento'nun Do u Avrupa'ya aç lan kap s olmay baflard. TS-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TS-EN-ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi TS 18001:2008 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi Belgesi EC Uygunluk Belgesi 16 17

11 TÜRK YE N N LK Ç MENTO FABR KASI Faaliyet Konusu : Çimento, klinker üretim ve sat fl Kurulufl Y l : 1910 Sermaye : 73 milyon TL OYAK Grup Pay : % 97 MKB : ASLAN Kapasite (Ton/Y l) Klinker : 1,2 milyon Çimento : 3,4 milyon TAR HÇE Türk çimento endüstrisinin ilk fabrikas olan Aslan Çimento, 1910 y l nda zmit Körfezi'nde Kocaeli'nin Dar ca ilçesinde yerel giriflimciler taraf ndan kuruldu. 30 Aral k 2009 tarihi itibariyle OYAK Çimento Grubu'na kat ld y l boyunca devam eden çal flmalar neticesinde flirketin OYAK Çimento Grubu na tam entegrasyonu tamamland ve 2009 y l n zararla kapatan Aslan Çimento, 2010 y l nda kar etmeyi baflard. HAKKINDA Aslan Çimento Türk çimento sektörünün ilk markal ürünlerini piyasaya ç kard. S va ve duvar örme uygulamalar için gelifltirilen ilk markal, torbal çimento olan KARAT ile haz r beton ve di er endüstriyel uygulamalar için gelifltirilen ilk markal dökme çimento olan CEMENTUM ile Aslan Çimento, sektörde "kullan m amac na uygun markal çimento" devrini de bafllatt. Aslan Çimento ve ba l ortakl klar ile birlikte, fabrikan n önünde iki milyon ton/y l yükleme kapasiteli üç adet iskeleye sahip benzersiz bir liman da devral nd. Marmara iç denizinde 26 metreye varan derinli i ile Türkiye'nin say l iskelelerinden biri olan Aslan Çimento'nun büyük iskelesi, 151 metre uzunlu unda, 21 metre geniflli indedir. Buna ek olarak, özellikle daha düflük kapasiteli lojistik faaliyetlerine destek vermek üzere yine fabrika sahas nda yer alan 92 metre uzunlu unda, 8,25 metre geniflli inde ve 8-10 metre derinli e sahip di er bir iskelesi daha bulunur. Aslan Çimento'nun yan s ra tüm OYAK flirketlerinin çeflitli al m ve sat fllarda kullanabilece i bu fonksiyonel liman, 1990 y l nda 49 y ll na Aslan Çimento'ya tahsis edildi. TS EN ISO 9001:2008 : Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001:2005 : Çevre Yönetim Sistemi TS 18001:2008 : fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi EC Uygunluk Belgesi 18 19

12 HIZLI, YEN L KÇ, GÜVEN L R Faaliyet Konusu : Haz r beton üretim ve sat fl Bölge Kurulufl Y l : 2004 Akdeniz Sermaye : 71,6 milyon TL Marmara OYAK Grup Pay : % 100 Karadeniz Kapasite : 7,5 milyon m 3 ç Anadolu Toplam HAKKINDA Santraller & Ekipman Tesis Transmikser Pompa Ülke çap nda büyük projelere beton sa lamak, makine park n daha verimli kullanmak, yurt çap nda daha esnek kararlar alabilmek ve yönetimi tek çat alt nda toplayarak tasarruf sa lamak amaç yla OYAK Beton, 2004 y l nda OYAK, Adana Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento taraf ndan kuruldu. Beton sa lanan projeler ve ulafl lan büyüklük incelendi inde bu amaçlara ulafl ld görülmektedir. OYAK Beton, bugün 4 co rafi bölgede 7,5 Milyon metreküp kapasite ile faaliyetlerini yürütür, en büyük girdisi olan çimentonun büyük bölümünü ortaklar ndan sa lar. fiirket 2010 y l itibariyle Adana Çimento ve Aslan Beton'a ait haz r beton tesislerini kiralamak suretiyle kapasitesini neredeyse iki kat na ç kard. Yüzy l n projesi olarak adland r lan Marmaray Tüp Geçit projesi, OYAK Beton'un ulaflt en büyük baflar lardan biridir: Projede gereken ve su alt ndaki tüpte kullan lacak beton tipi OYAK Beton ve Bolu Çimento'nun aylar süren araflt rma gelifltirme çal flmalar sonucunda elde edildi. Bu beton tipi, ülkemizde baflka hiçbir kurulufl taraf ndan sa lanamayan özellikler tafl r. ÖZEL PROJELER N GÜVEN L R MARKASI Marmaray: Yüzy l n Projesi Dolmabahçe - Dolapdere, Piyalepafla - Ka thane Tüneli, stanbul Pozant - Ankara Otoban Afflin Elbistan Termik Santrali skenderun Sugözü Termik Santrali Adana At ksu Ar tma Tesisi Bakü - Tiflis - Ceyhan Petrol Boru Hatt Türkiye Çap nda Hidroelektrik Santraller TAV Esenbo a Havaalan (Avrupa'n n en iyi altyap projesi ödülü) Hatay Havaliman ç ve D fl Hatlar Terminal Binas Anadolu Yakas Adliye Saray (Dünyan n en büyük Adalet Binas ) Kahramanmarafl Belediyesi Hizmet Binas (Türkiye'de beyaz beton ile dökülen ilk ve tek bina) TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TS-EN-ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesi OHSAS fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi Belgesi Agregalar için CE flareti KGS Kalite Güvence Sistemi Belgesi TSE Standarta Uygunluk Belgesi Türkiye Haz r Beton Birli i Üyeli i ERMCO (Avrupa Haz r Beton Birli i) Üyeli i G Uygunluk Belgesi 20 21

13 TÜRK YE'N N TEK ENTEGRE ÜRET C S Faaliyet Konusu : Kraft ka t ve kraft ka ttan mamul torba üretimi ve sat fl Kurulufl Y l : 1963 Sermaye : 106,6 milyon TL OYAK Grup Pay : % 100 Kapasite Selüloz Kraft Ka t Ka t Torba : ton/yıl : 80,000 ton/y l : 220 milyon adet/y l TAR HÇE 1963 y l nda çimento sektörünün ka t torba ihtiyac n gidermek üzere kurulan OYKA Ka t Ambalaj, Adana Çimento Fabrikas sahas nda y ll k 80 milyon adet torba, Çaycuma Fabrikas 'nda 70 Milyon adet (8 renge kadar bask l torba) özel tipte torba ve 80,000 ton/y l ka t kapasitesi ile faaliyet gösterir. Çaycuma Ka t Fabrikas 'n n 2003 y l nda sat n al nmas, OYKA için büyük bir dönüflümü ifade eder; 13,6 milyon USD bedelle sat n al nan tesise, geçen zaman içinde 85 milyon USD'nin üzerinde iyilefltirme yat r m yap ld. Bu yat r mlar ile OYKA bugün yüzde 25'e kadar at k ka t kullanma becerisine sahip, 80 graml k iki katl çimento torbas üretebilen ve kulland enerjinin yüzde 80'inden fazlas n fosil d fl alternatif kaynaklardan sa layan bir flirkettir. Çaycuma'da tamamlanan torba hatt yat r m ve sonras nda al nan g da belgesi ve sertifikalar ile flirket 8 renge kadar bask l yüksek kalitede g da torbas üretir. KRAFT KA IT Üretilen Selüloz; a) Standart Kraft Torba Ka d ( gr/m 2 ), b) Ambalaj Ka d I, II, III (70 gr/m 2 ), c) Klupak Kraft Torba Ka d (70-90 gr/m 2 ), d) Klupak S Kraft Torba Ka d (70-90 gr/m 2 ), e) Kraftliner ( gr/m 2 ) üretiminde kullan lmaktad r. KRAFT TORBA 2-4 kat, 4-8 renk bask, kraft ka ttan mamül, d fl kat beyaz, ara kat polietilenli, çimento, kireç, alç, kimya, yap ürünleri, g da torbalar. ÇAYCUMA TORBA HATTI YATIRIMI Türkiye'nin ka t torba ihtiyac n karfl lamak amac yla Çaycuma'da faaliyet gösteren torba hatt n n yan na bir yenisi eklenerek 2011 y l n n May s ay itibariyle y ll k kapasite toplam 220 milyon adede ulaflt. TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TS-EN-ISO G da Güvenli i Yönetim Sistemi Belgesi G da Ambalaj Üretim Sertifikas G da Ambalaj Sicil Sertifikas 22 23

14 SEKTÖRÜNDE UZMAN DIfi T CARET fi RKET Faaliyet Konusu : Çimento ve klinker ihracat, kömür ve petrokok ithalat ve dan flmanl Kurulufl Y l : 1974 Sermaye : 6,7 milyon TL OYAK Grup Pay : % 99,49 Ç MENTO T CARET N N GÜVEN L R fi RKET Türkiye'nin d fl ticaret potansiyelini dünya platformuna tafl mak üzere 1974'de kurulan OYTAfi, OYAK Çimento Grubu'nun ithalat ve ihracat nda arac l k ve dan flmanl k hizmetleri sa layan ve flirketlerin ürünlerini dünya çap nda pazarlayan kurulufltur. Befl farkl bölgede bulunan çimento fabrikalar sayesinde, de iflik tipte ürünleri de iflik limanlarda yükleyerek dünya çap nda sat fl n yapan OYTAfi, Grubun yeni projeleri olan beyaz çimento ve cüruflu çimentonun pazarlanmas nda da rol oynar. OYTAfi, ayr ca tüm çimento flirketlerinin kat yak t ihtiyac n n da dünyan n çeflitli ülkelerinden sa lanmas nda pay sahibidir; fabrikalar n ihtiyac do rultusunda çeflitli özellikteki kömür ve petrokokun, grup mant ve grup sinerjisini kullan larak sat n al nmas na arac l k eder. Çimento grubunun y ll k kömür ve petrokok al m 1,000,000 tona ulafl r. Merkezi stanbul'da olan OYTAfi' n, Adana ve Ünye'de operasyon birimleri, skenderun da stok sahalar bulunur. TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 24 25

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur.

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur. çindekiler 02 KISACA ÜLKER B SKÜV 03 ÜLKER B SKÜV 'N N V ZYONU 04 ÜLKER B SKÜV 'N N TAR HÇES 06 ÜLKER fi RKETLER TOPLULU U'NA GENEL BAKIfi 08 BAfiLICA F NANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER 09 SERMAYE VE

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL.

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. dare Meclisi'mizin 07.03.2008 tarih ve 734 say l toplant s nda incelenerek kabul edilmifl ve Genel Kurul'umuzun tasvibine arz olunmufltur. BURSA Ç MENTO FABR KASI

Detaylı

45. YIL. OYAK n Misyonu. OYAK n Vizyonu. OYAK n Ortak De erleri

45. YIL. OYAK n Misyonu. OYAK n Vizyonu. OYAK n Ortak De erleri OYAK n Misyonu OYAK, bir yandan üyelerce arzulanan hizmetleri bir flirket anlay fl içinde en üst standartlarda sa larken, di er yandan da üyelerine en çok nemay sa lamaya yönelik olarak, çevre ve toplum

Detaylı

44. YIL. 2005 Faaliyet Raporu

44. YIL. 2005 Faaliyet Raporu 44. YIL 2005 Faaliyet Raporu Misyon, Vizyon, Ortak De erler >> OYAK n Misyonu OYAK, bir yandan üyelerce arzulanan hizmetleri bir flirket anlay fl içinde en üst standartlarda sa larken, di er yandan da

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

Sizin için çal fl yoruz...

Sizin için çal fl yoruz... Kurum Profili 2005 içindekiler Akkök fiirketler Grubu 02 Akkök fiirketler Grubu Toplam De er Göstergeleri 03 Tarihçe ve Geliflim 04 Yönetim Kurulu nun Mesaj 06 cra Kurulu Baflkan n n Mesaj 10 Kimya 14

Detaylı

çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2 Faaliyet Göstergeleri, fiirket Profili 3 Vizyon, Misyon, De erler, Sorumluluklar 4-5

çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2 Faaliyet Göstergeleri, fiirket Profili 3 Vizyon, Misyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Selçuk Ecza Deposu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2 Faaliyet Göstergeleri, fiirket Profili 3 Vizyon, Misyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan 'n n Mesaj 6-7

Detaylı

Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 2007 Faaliyet Raporu

Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 2007 Faaliyet Raporu Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Akkök fiirketler Grubu >08 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler >09 Tarihçe ve Geliflim >10 Yönetim Kurulu nun Mesaj >12

Detaylı

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1 Kurumsal Profil 3 Büyümenin Kilometre Tafllar 4 Zorlu ve Vestel Grubu Hakk nda 5 Vestel Grubu 6 Bafll ca Göstergeler 8 Vestel Beyaz Eflya'n n Stratejik

Detaylı

Genel Müdür ün Mesaj. Sayg de er Paydafllar m z,

Genel Müdür ün Mesaj. Sayg de er Paydafllar m z, Genel Müdür ün Mesaj Sayg de er Paydafllar m z, Arçelik A.fi. nin sürdürülebilir geliflim oda yla hareket ederek gerçeklefltirdi i baflar l performans na iliflkin beflinci raporunu sizlerle paylaflmaktan

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi.

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Merkez: Meclisi Mebusan Caddesi No: 37 34427 Salıpazarı - İstanbul Tel: 0 212 393 52 00 Faks: 0 212 249 42 57 Şube: Rumelihisarı Baltalimanı Cad. No: 5 34470 Sarıyer -

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU 2008-2009 OPET Ç NDEK LER RAPOR HAKKINDA OPET Rapor Hakk nda K saca OPET Hakk nda Yönetim Kurulu Baflkan Fikret Öztürk'ün Mesaj fiirket Tarihçesi Genel Müdür Cüneyt A ca'n n Mesaj

Detaylı

www.aygaz.com.tr 444 4 999 Sürdürülebilir Kalk nma Raporu 2007 2 3 4 8 10 12 16 20 22 23 24 25 26 28 31 33 34 36 37 38 42 Ufkumuz-fiirket Profili Aygaz Genel Müdürü nün Rapor Takdimi 2007 Y l nda Aygaz

Detaylı

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

ÇALIK HOLD NG FAAL YET RAPORU 2007

ÇALIK HOLD NG FAAL YET RAPORU 2007 ÇALIK HOLD NG FAAL YET RAPORU 2007 27. yılında Çalık Holding, odaklandı ı sektörlerde giriflimcili i ve saygınlı ıyla tanınan itibarlı bir bölgesel güç olma yolunda hızla ilerlerken, kurumsallaflma alanında

Detaylı

01 Koç Toplulu u, çal flanlar yla birlikte, müflterilerinin tatminini sa layarak sa l kl geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlar. Bu suretle ülkesi, müflterileri,

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler Kurucumuz bize hayal edin demiflti. Çünkü hayal etti imizde bir gün hayallerimizi gerçeklefltirebilece imizi biliyordu. Biz, bugün Elginkan Toplulu u çal flanlar olarak hem kurucumuzun hayalleri hem de

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2005

çindekiler Y ll k Rapor 2005 2005 Y ll k Rapor çindekiler Y ll k Rapor 2005 BÖLÜM I: SUNUfi 5 Ola an Genel Kurul Gündemi 6 Garanti Hakk nda 8 Bafll ca Finansal Göstergeler 10 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri 12 Vizyonumuz,

Detaylı