Güvenilir, Verimli, Teknolojik...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvenilir, Verimli, Teknolojik..."

Transkript

1 ADANA Ç MENTO SANAY T.A.fi. Ceyhan Yolu Üzeri 12. km Adana Tel : (322) Faks : (322) MARD N Ç MENTO SANAY ve T C. A.fi. Savur Yolu 6. km Mardin Tel : (482) Faks : (482) BOLU Ç MENTO SANAY A.fi. Mengen Yolu Üzeri P.K Çaydurt / Bolu Tel : (374) (374) Faks : (374) ÜNYE Ç MENTO SANAY ve T C. A.fi. Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii Ünye Ordu Tel : (452) Faks : (452) ASLAN Ç MENTO A.fi. Cami Mahallesi, Kaplan Caddesi No: 149 Dar ca Kocaeli Tel : (262) Faks : (262) OYAK BETON SANAY ve T C. A.fi. stanbul Yolu 12. km. Türkkuflu Karflısı No:120 Etimesgut Ankara Tel : (312) Faks : (312) OYKA KA IT AMBALAJ SAN. ve T C. A.fi. Ceyhan Yolu Üzeri Adana Çimento Fabrikası çi Adana Tel : (322) Faks : (322) OYTAfi Ç ve DIfi T C. A.fi. Sar yer Caddesi No: 68 stinye stanbul Tel : (212) Faks : (212) letiflim Koordinatörü: Hande Mistili Çelik Tel: (216) / Güvenilir, Verimli, Teknolojik... Yat r mc liflkileri: Güney Arık Tel: (312) / /06/V3

2 Ç NDEK LER OYAK Çimento Grubu 2-5 Sosyal Sorumluluk 6-7 Ülke Çap nda Hizmet A m z 8-9 Adana Çimento Mardin Çimento Bolu Çimento Ünye Çimento Aslan Çimento OYAK Beton OYKA Ka t Ambalaj OYTAfi

3 Türkiye çimento endüstrisinin tart flmas z bir kapasite ve pazar lideri var: OYAK Çimento Grubu Faaliyetlerini befl fabrika, sat fllar n alt co rafi bölgede sürdüren OYAK Çimento Grubu, verimlilik ve yarat c l k ilkeleri ile çimento kullan m alanlar n gelifltirir; ülke pazar nda etkin rol oynar; sayg n ve lider bir topluluk olma vizyonu ile çal flmalar n sürdürür. Grubun ifltiraki olarak faaliyet gösteren OYAK Beton, dört fabrikan n en büyük müflterisi olarak, OYKA ise befl fabrikan n ka t ve torba sa lay c s olarak grubun dikey entegrasyonunda önemli rol oynar. Böylece yarat lan bu sinerji ve maliyet avantajlar ile OYAK Çimento Grubu, süreçlerin tümünde verimlili i art r r ve çevreye olan olumsuz etkileri minimuma indirmeyi ön planda tutar. Grubun ana orta olan Ordu Yard mlaflma Kurumu (OYAK), özel hukuk hükümlerine ba l, Türk Silahl Kuvvetleri mensuplar n n yard mlaflma ve emeklilik fonudur. Kurumun ana gelir kayna n, üyelerinin maafl ndan her ay kesilen yüzde 10'luk tutarlar oluflturur. Üyelerinin birikimlerine mümkün olan en yüksek getiriyi sa lamay hedefleyen OYAK, 1961'den bu yana yürüttü ü faaliyetler ile bugün 28 flirketin ana hissedar d r, toplam 60 flirkette ortakl bulunur; temel sektörleri çimento, otomotiv, demir-çelik ve enerjidir. ENTEGRASYON VE S NERJ OYAK Çimento Grubu, yatay olarak birbirine entegre befl çimento flirketinden, ayr ca büyük müflteri olan OYAK Beton ile a rl kl bu flirketlere hizmet veren OYKA Ka t Ambalaj dan oluflur: Adana, Bolu, Ünye ve Aslan Çimento'nun ortak oldu u OYAK Beton, çimento ihtiyac n n büyük bölümünü bu flirketlerden sa larken OYKA Ka t Ambalaj yurtiçi sat fllar n n yüzde 70'ini çimento dünyas na ve yüzde 30'unu OYAK Çimento Grubu fabrikalar na gerçeklefltirir. Grubun, di er OYAK flirketleri ile de verimlilik üzerine bir iliflkisi vard r. OYTAfi ç ve D fl Ticaret: OYTAfi, 2010 y l nda 2,5 milyon tona yak n çimento ve klinker ihracat nda flirketlere çeflitli konularda dan flmanl k ve di er hizmetler sa lam flt r. fiirket ayn zamanda grubun 1,000,000 tona varan y ll k petrokok ve kömür ihtiyac n n karfl lanmas nda sahip oldu u bilgi ve tecrübeyi flirketlerin hizmetine sunmaktad r. OYAK nflaat: OYAK nflaat' n çeflitli inflaat projelerinde gereken çimento ve beton OYAK Çimento Grubu'nca sa lan r. OMSAN Lojistik: OMSAN Lojistik, grubun kömür ve dökme çimento nakliyesini üstlenir. ERDEM R: Demir-çelik üretimi esnas nda aç a ç kan yüksek f r n cürufu, çimento flirketlerince kullan l r. Cüruflu çimento, inovativ ve çevreye duyarl bir ürün olarak OYAK Çimento Grubu flirketlerince ülke çap nda ve dünyada pazarlanmaktad r. OYAK Pazarlama: Organizasyon, hijyen, yemek, biletleme ifllemlerini yürütür. OYAK Güvenlik: Tüm flirketlerin güvenli ini sa lar

4 OYAK Ç MENTO GRUBU - ÜRÜNLER TS-EN 197/1 Kullan m Alan OYAK Fabrikas CEM I Genel Kullan m Adana, Mardin, Bolu, Ünye, Aslan CEM I BEYAZ Üstün kaliteli beyaz çimento; genel kullan m ve estetik amaçl yap lar için, minimum %85 beyazl k oran. Adana CEM II BEYAZ Katk l beyaz çimento; genel kullan m ve estetik amaçl yap lar için, minimum %80 beyazl k oran. Adana CEM II Genel olarak katk l çimentolar n kullan ld ve daha yüksek dayan m gerektiren alanlarda, menfez boru yap m nda, özel proje betonlar nda ve yap kimyasallar üretiminde kullan l r. Adana, Mardin, Bolu, Ünye, Aslan CEM III Cüruflu Çimento: K y ve liman inflaatlar, aç k deniz yap lar, at k su tesisleri, temel kaz klar, su kanaletleri, barajlar, beton ya da betonarme yeralt su borular, sülfat etkisindeki endüstriyel zeminler, ar tma tesisleri, tünel kaplamalar, genel amaçl inflaatlarda, düflük hidratasyon s s na gerek duyulan kütle betonlar nda kullan l r. Adana, Bolu, Ünye CEM IV Genel olarak baraj, s va ve duvar harc, su kanaletleri, ar tma tesisleri, kütle beton dökümünde, yol kaplama betonlar ve yap kimyasallar üretiminde kullan l r. Mardin, Bolu YILLIK KAPAS TE Gri Klinker : 8,2 milyon ton Beyaz Klinker : 0,3 milyon ton Gri Çimento : 18,1 milyon ton Beyaz Çimento : 0,4 milyon ton Haz r Beton : 7,5 milyon ton Kraft Ka t : 95,000 ton Ka t Torba : 220 milyon adet Selüloz : ton CEM V SDÇ (TS 10157:2008) ÖZEL Ç MENTO T PLER HAZIR BETON KRAFT KA IT KA IT TORBA Genel olarak baraj, s va ve duvar harc, su kanaletleri, ar tma tesisleri, kütle beton dökümünde, yol kaplama betonlar ve yap kimyasallar üretiminde kullan l r. Sülfatl saha ve deniz suyu tesirinde kalan bölgelerdeki inflaatlarda, su alt, köprü, baraj ve liman temel inflaatlar nda, istinat duvarlar inflaatlar nda kulan l r. Müflteri ihtiyaçlar na göre özel olarak dizayn edilen çeflitli çimento tipleri (Marmaray su alt tüp tünelinde kullan lan çimento, petrol çimentosu vb.) Tüm konvansiyonel beton tip ve s n flar n n yan s ra özel projeler için dizayn edilen beton tipleri Kraft Torba Ka d ( g/m 2 ), Paketleme Ka d (70 g/m 2 ), Klupak Ka d (70-90 g/m 2 ), Klupak S Ka d (80-90 g/m 2 ), Kraftliner ( g/m 2 ). 2-4 kat, 4-8 renkli kraft ka ttan mamül torbalar ve d fl beyaz, ara katlarda polietilenli torbalar. Çimento, kireç, alç, kimya, yap ürünleri, g da torbalar. Adana, Ünye, Aslan Adana, Mardin, Bolu Adana, Mardin, Bolu, Ünye, Aslan OYAK Beton OYKA Ka t Ambalaj OYKA Ka t Ambalaj 04 05

5 SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE Çevreye ve gelecek nesillere olan sorumlulu unun her zaman bilincinde olan OYAK Çimento Grubu, teknolojisini sürekli iyilefltirmek ve tek at olan karbondioksiti azaltmak için u rafl verir. Daha verimli yakma sistemleri ile yak t kullan m n n azalt lmas, katk l çimento kullan m n n art r lmas ve alternatif yak tlar n pay n n art r lmas en önemli amaçlar m z aras ndad r. fiirketlerimiz, kendi bölgeleri içinde oluflan endüstriyel at klar bertaraf ederek çevreye olan etkilerini azalt r. Düzenli olarak kontrol ettirilen baca ve filtrelerimiz, de iflen teknoloji do rultusunda güncellenir, Avrupa standartlar ile uyum içindedir. OYAK Beton, çevre yönetim sistemi belgesine sahip nadir beton flirketlerindendir. OYKA ise enerji ihtiyac n n yüzde 80'inden fazlas n alternatif yak tlardan elde eder. HAYAT MATEMAT KT R Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinde de iddias n ortaya koyan OYAK Çimento Grubu, 2002 y l nda Hayat Matematiktir slogan ile flirketlerinin bulundu u il ve komflu illerde Liseleraras Matematik Yar flmalar düzenlemeye bafllad.. OYAK Çimento Grubu, evrensel bir dil olan matematik olmadan hayat n mümkün olmad na inan r; matemati in bir bilim olmaktan ç k p, sürekli kulland m z bir alet haline geldi ini savunur. OYAK Çimento Grubu, Hayat Matematiktir sloganl projesini, refaha giden yolun teknoloji üretebilmekten geçti i düflüncesi ile gerçeklefltirdi. Bu felsefeden hareketle öncelikle fen bilimlerine tam hakimiyet sa laman n yolunun matematikten geçti ine dikkat çekmeyi amaçlayan proje, hem bilim hem de sosyo - kültürel kapsamda amaçlar na dokuz y l içinde ulaflmay baflard, çeflitli ödüller ald. lk y l befl ilde 107 okulun kat l m ile gerçeklefltirilen, zaman içinde di er OYAK fiirketleri'nin de kat l m ile onbefl ile yay lan yar flma, dokuz y lda 2 bin 966 okul ve 11 bin 864 ö renci ile matemati i buluflturdu. Dokuz y l n analizi yap ld nda istatistikler yar flma ile okullarda matemati e ilginin artt n, matematikte baflar n n ciddi ivme kazand n ve ö rencilere matematik sevgisinin afl land n gösteriyor. E itim alan nda yürütülen en baflar l sosyal sorumluluk projesi ünvan kazanan ve düzenlendi i ilk y ldan bu yana projeyi sahiplenen okul say s n n artmas ile Hayat Matematiktir projesi önümüzdeki y llarda da amaçlad yolda baflar yla yürümeye devam edecek. SATRANÇ TURNUVASI OYAK Çimento Grubu Hayat Matematiktir in yan s ra flirket içi uygulamas olarak düflünce sporlar ndan satranc seçti. Türkiye Satranç Federasyonu ile çal flmalar na devam eden ve ifltiraklerinde çal flanlar n n, efllerinin ve çocuklar n n da satranç ö renmelerini amaçlayan projenin ana hedefi satranc n aile kültürüne girmesi ve bu vesile ile gelece imizin teminat gençlerimizin analitik düflünebilen, sorgulayan bireyler olarak yetiflmelerine imkan tan nmas olarak belirlendi. Bu kapsamda alt y ld r süren turnuvalara Adana Çimento, Mardin Çimento, Bolu Çimento, Ünye Çimento, Aslan Çimento, OYAK Beton, OYKA Ka t Ambalaj, OYTAfi, OYAK nflaat ve Renault MA S flirketlerinden beflyüz civar nda çal flan kat ld

6 ÜLKE ÇAPINDA H ZMET A IMIZ BULGAR STAN KARADEN Z GÜRC STAN YUNAN STAN stanbul MARMARA DEN Z Dar ca Erdemir Port Zonguldak Samsun Ünye Ünye Port Rize ERMEN STAN Bolu Ankara NAHC VAN RAN EGE DEN Z K.Marafl Mardin Adana IRAK AKDEN Z skenderun sdemir Port SUR YE K br s 08 09

7 DÜNYA ÇAPINDA GÜVEN L RL K Faaliyet Konusu : Çimento, klinker, üretim ve sat fl Kurulufl Y l : 1954 Sermaye : 336,2 milyon TL OYAK Grup Pay : % 57 MKB : ADANA, ADBGR, ADNAC Kapasite (Ton/Y l) Gri Klinker : 2,0 milyon Gri Çimento : 5,1 milyon Beyaz Klinker : 0,3 milyon Beyaz Çimento : 0,4 milyon TAR HÇE 1954 y l nda kurulan Adana Çimento, 1957'de üretime bafllad ve ard arda yap lan yat r mlarla bugünkü kapasitesine ulaflt. Adana'da klinker üreten 4 adet döner f r n ve yan ekipmanlar na sahip olan flirket, 2007 y l nda skenderun'da bir ö ütme tesisi sat n ald, 2000'de Kahramanmarafl'ta, 2006'da K br s'ta birer terminal, 2009'da ise skenderun'da sdemir içinde bir ö ütme - paketleme tesisi kurdu. Adana Çimento, Türkiye'de çimento sektöründe akla ilk gelen flirketlerden biridir, OYAK' n çimentoda ilk ve en büyük yat r m d r ve ürünleri ile dünya çap nda bilinen bir flirkettir. Üretiminin ortalama yüzde 25'ini yurtd fl pazarlara satan Adana Çimento, beflyüzün üzerindeki çal flan ile bölge ekonomisine büyük katk sa lar. Adana'n n y llard r en fazla vergi ödeyen kurulufllar ndan ve MKB'de en güvenilir hisselerden biridir. BEYAZ Ç MENTO 3. Döner F r n'da yap lan adaptasyon çal flmalar neticesinde, Adana Çimento'nun beyaz çimento kapasitesi üç kat na ç kt, beyazl k derecesi yüzde 85 ve üzerine ulaflt. Beyaz çimento, yurt çap nda ve uluslararas piyasalarda Süper Beyaz ve Extra Beyaz markalar alt nda pazarlan r. CÜRUFLU Ç MENTO Bir OYAK flirketi olan sdemir'in içinde tamamlanan yat r m n ard ndan y ll k cüruflu çimento üretim kapasitesi iki milyon tona ulaflan Adana Çimento, bu kapasite ile Türkiye'nin aç k ara en büyü üdür. Cüruflu çimento, düflük klinker kullan m ile çevre dostu, düflük hidaratasyon s s ile uzun dönemde geleneksel çimento tiplerine nazaran daha yüksek dayan m sa layan, sülfat ataklar na karfl dayan kl olmas ndan dolay su ile temas eden tüm projelerde özellikle tercih edilen bir çimento tipidir. TS-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TS-EN-ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesi OHSAS fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi Belgesi CE Belgesi 10 11

8 ORTADO U'NUN MARKA Ç MENTOSU Faaliyet Konusu : Çimento, klinker üretim ve sat fl Kurulufl Y l : 1969 Sermaye : 109,5 milyon TL OYAK Grup Pay : % 56 MKB : MRDIN Kapasite (Ton/Y l) Klinker : 2,0 milyon Çimento : 3,0 milyon TAR HÇE 1969'da kurulup 1975'de üretime bafllayan Mardin Çimento, bölge kalk nmas n desteklemek ve komflu ülkelere ihracat yapmak ana hedefiyle çal flmalar n sürdürür. Talebin artaca düflüncesinden yola ç k larak 2006 y l nda bafllanan yeni hat yat r m ile bir y l içinde kapasite 2,5 kat na ç kar ld ve oluflan yeni kapasite Güneydo u Anadolu ve Ortado u ülkelerine baflar yla pazarlan yor. Mardin Çimento, bulundu u co rafyan n avantaj n kullanarak ve üretim teknolojisini hammaddesine göre yap land rarak Türkiye'nin erken dayan m en yüksek çimentolar ndan birini üretir. Lokasyon avantaj n kullanarak Ortado u ihracat n n öncüsü olan flirket, y ll k bir milyon tonun üzerinde çimentoyu d fl pazarlara yönlendirebilmektedir. fiirket, bölgenin ve komflu ülkelerin taleplerinin yüksek seyretmesi ile 2010 y l nda klinker üretim ve sat fl rekoru k rd. TS-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TS-EN-ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi OHSAS 18001:2008 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi Belgesi CE Belgesi G Belgesi (SDÇ tipi çimento için) 12 13

9 MÜfiTER ODAKLI, AR-GE ÖNCÜSÜ Faaliyet Konusu : Çimento üretimi ve sat fl Kurulufl Y l : 1968 Sermaye : 143,2 milyon TL OYAK Grup Pay : % 52 MKB : BOLUC Kapasite (Ton/Y l) Klinker : 1,5 milyon Çimento : 4,0 milyon TAR HÇE 1968 y l nda kurulan ve 1974'de üretime bafllayan Bolu Çimento, stanbul'dan Ankara ya kadar olan bir sat fl hinterland nda ürünlerini pazarlar. fiirketin Bolu merkezli fabrikas n n yan s ra Ankara ve Ere li / Zonguldak'ta iki adet ö ütme - paketleme tesisi vard r. Bir OYAK flirketi olan Ere li Demir Çelik Fabrikalar n n bir yan ürünü olan yüksek f r n cürufunun de erlendirilmesi, cüruflu çimento ve ö ütülmüfl yüksek f r n cürufunun pazarlanmas amac yla kurulan Ere li Ö ütme - Paketleme Tesisi 2011 y l bafl nda faaliyete geçti. Y ll k bir milyon ton ö ütme kapasitesi bulunan tesiste yüksek f r n cürufu klinker ile birlikte ö ütülerek, enerji ve yak t tasarrufu sa layan düflük CO2 emisyonuna sahip çevre dostu, Cüruflu çimento (CEM III tipi) ve yüksek incelikte ö ütülmüfl cüruf üretimi ve pazarlamas yap lmaktad r. fiirket ayr ca OYAK Çimento Grubu fabrikalar aras nda araflt rma - gelifltirme faaliyetleri ile öne ç kar y l sonunda al nan Döner F r n'a Entegre At k Yakma Tesisi Patenti sektördeki ilk patent olma ünvan na sahiptir. Ulusal Kalite Ödülü Finalisti, 2007 Müflteri ihtiyaçlar için tasarlanm fl Ar-Ge Tesisleri Talebe göre dizayn edilen beton tiplerini gelifltiren laboratuvar Marmaray ve Bolu Tüneli gibi özel projelere özel tip çimento üretimi Yüksek katk l cüruflu çimento (CEM III-B) ve petrol çimentosu (G tipi) üretimi Ö ütülmüfl Yüksek F r n cürufu TS-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TS-EN-ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi OHSAS 18001:2008 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi Belgesi TS ISO/IEC 27001:2006 Bilgi Güvenli i Yönetim Sistemi Belgesi CE Belgesi 14 15

10 KARADEN Z'DE B R Ç MENTO DEV Faaliyet Konusu : Çimento, klinker üretim ve sat fl Kurulufl Y l : 1969 Sermaye : 123,6 milyon TL OYAK Grup Pay : % 51 MKB : UNYEC Kapasite (Ton/Y l) Klinker : 1,5 milyon Çimento : 2,6 milyon TAR HÇE 1969'da kurulan ve 1974'de üretime bafllayan Ünye Çimento, 2002 y l nda devreye ald prekalsinasyon yat r m ile Karadeniz Bölgesi'nin aç k ara en büyük çimento kapasitesine sahip flirketidir. Ayr ca, flirketin Rize'de bulunan terminali ile Karadeniz sahil fleridinin çok büyük bir k sm na çimento sevkiyat yap l r. Ünye Çimento, kullan m hakk na sahip oldu u iki kilometre mesafedeki Ünye Liman vas tas yla Karadeniz'in her bölgesine çimento yüklemesi yapar. fiirketin ana ihracat pazarlar aras nda Rusya, Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan ön plana ç kar. Ünye Çimento, 2010'da tarihinde ilk defa iki milyon tonun üzerinde çimento ve klinker sat fl gerçeklefltirdi. ROMANYA TERM NAL Avrupa Birli i'nin Karadeniz k y s ndaki temsilcileri olan Romanya ve Bulgaristan' n altyap ve konut yat r mlar n desteklemek üzere 2007 y l nda kurulan Ünye Cem SRL, 2009 y l n n fiubat ay nda sat fllar na bafllad ve Ünye Çimento'nun Do u Avrupa'ya aç lan kap s olmay baflard. TS-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TS-EN-ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi TS 18001:2008 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi Belgesi EC Uygunluk Belgesi 16 17

11 TÜRK YE N N LK Ç MENTO FABR KASI Faaliyet Konusu : Çimento, klinker üretim ve sat fl Kurulufl Y l : 1910 Sermaye : 73 milyon TL OYAK Grup Pay : % 97 MKB : ASLAN Kapasite (Ton/Y l) Klinker : 1,2 milyon Çimento : 3,4 milyon TAR HÇE Türk çimento endüstrisinin ilk fabrikas olan Aslan Çimento, 1910 y l nda zmit Körfezi'nde Kocaeli'nin Dar ca ilçesinde yerel giriflimciler taraf ndan kuruldu. 30 Aral k 2009 tarihi itibariyle OYAK Çimento Grubu'na kat ld y l boyunca devam eden çal flmalar neticesinde flirketin OYAK Çimento Grubu na tam entegrasyonu tamamland ve 2009 y l n zararla kapatan Aslan Çimento, 2010 y l nda kar etmeyi baflard. HAKKINDA Aslan Çimento Türk çimento sektörünün ilk markal ürünlerini piyasaya ç kard. S va ve duvar örme uygulamalar için gelifltirilen ilk markal, torbal çimento olan KARAT ile haz r beton ve di er endüstriyel uygulamalar için gelifltirilen ilk markal dökme çimento olan CEMENTUM ile Aslan Çimento, sektörde "kullan m amac na uygun markal çimento" devrini de bafllatt. Aslan Çimento ve ba l ortakl klar ile birlikte, fabrikan n önünde iki milyon ton/y l yükleme kapasiteli üç adet iskeleye sahip benzersiz bir liman da devral nd. Marmara iç denizinde 26 metreye varan derinli i ile Türkiye'nin say l iskelelerinden biri olan Aslan Çimento'nun büyük iskelesi, 151 metre uzunlu unda, 21 metre geniflli indedir. Buna ek olarak, özellikle daha düflük kapasiteli lojistik faaliyetlerine destek vermek üzere yine fabrika sahas nda yer alan 92 metre uzunlu unda, 8,25 metre geniflli inde ve 8-10 metre derinli e sahip di er bir iskelesi daha bulunur. Aslan Çimento'nun yan s ra tüm OYAK flirketlerinin çeflitli al m ve sat fllarda kullanabilece i bu fonksiyonel liman, 1990 y l nda 49 y ll na Aslan Çimento'ya tahsis edildi. TS EN ISO 9001:2008 : Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001:2005 : Çevre Yönetim Sistemi TS 18001:2008 : fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi EC Uygunluk Belgesi 18 19

12 HIZLI, YEN L KÇ, GÜVEN L R Faaliyet Konusu : Haz r beton üretim ve sat fl Bölge Kurulufl Y l : 2004 Akdeniz Sermaye : 71,6 milyon TL Marmara OYAK Grup Pay : % 100 Karadeniz Kapasite : 7,5 milyon m 3 ç Anadolu Toplam HAKKINDA Santraller & Ekipman Tesis Transmikser Pompa Ülke çap nda büyük projelere beton sa lamak, makine park n daha verimli kullanmak, yurt çap nda daha esnek kararlar alabilmek ve yönetimi tek çat alt nda toplayarak tasarruf sa lamak amaç yla OYAK Beton, 2004 y l nda OYAK, Adana Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento taraf ndan kuruldu. Beton sa lanan projeler ve ulafl lan büyüklük incelendi inde bu amaçlara ulafl ld görülmektedir. OYAK Beton, bugün 4 co rafi bölgede 7,5 Milyon metreküp kapasite ile faaliyetlerini yürütür, en büyük girdisi olan çimentonun büyük bölümünü ortaklar ndan sa lar. fiirket 2010 y l itibariyle Adana Çimento ve Aslan Beton'a ait haz r beton tesislerini kiralamak suretiyle kapasitesini neredeyse iki kat na ç kard. Yüzy l n projesi olarak adland r lan Marmaray Tüp Geçit projesi, OYAK Beton'un ulaflt en büyük baflar lardan biridir: Projede gereken ve su alt ndaki tüpte kullan lacak beton tipi OYAK Beton ve Bolu Çimento'nun aylar süren araflt rma gelifltirme çal flmalar sonucunda elde edildi. Bu beton tipi, ülkemizde baflka hiçbir kurulufl taraf ndan sa lanamayan özellikler tafl r. ÖZEL PROJELER N GÜVEN L R MARKASI Marmaray: Yüzy l n Projesi Dolmabahçe - Dolapdere, Piyalepafla - Ka thane Tüneli, stanbul Pozant - Ankara Otoban Afflin Elbistan Termik Santrali skenderun Sugözü Termik Santrali Adana At ksu Ar tma Tesisi Bakü - Tiflis - Ceyhan Petrol Boru Hatt Türkiye Çap nda Hidroelektrik Santraller TAV Esenbo a Havaalan (Avrupa'n n en iyi altyap projesi ödülü) Hatay Havaliman ç ve D fl Hatlar Terminal Binas Anadolu Yakas Adliye Saray (Dünyan n en büyük Adalet Binas ) Kahramanmarafl Belediyesi Hizmet Binas (Türkiye'de beyaz beton ile dökülen ilk ve tek bina) TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TS-EN-ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesi OHSAS fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi Belgesi Agregalar için CE flareti KGS Kalite Güvence Sistemi Belgesi TSE Standarta Uygunluk Belgesi Türkiye Haz r Beton Birli i Üyeli i ERMCO (Avrupa Haz r Beton Birli i) Üyeli i G Uygunluk Belgesi 20 21

13 TÜRK YE'N N TEK ENTEGRE ÜRET C S Faaliyet Konusu : Kraft ka t ve kraft ka ttan mamul torba üretimi ve sat fl Kurulufl Y l : 1963 Sermaye : 106,6 milyon TL OYAK Grup Pay : % 100 Kapasite Selüloz Kraft Ka t Ka t Torba : ton/yıl : 80,000 ton/y l : 220 milyon adet/y l TAR HÇE 1963 y l nda çimento sektörünün ka t torba ihtiyac n gidermek üzere kurulan OYKA Ka t Ambalaj, Adana Çimento Fabrikas sahas nda y ll k 80 milyon adet torba, Çaycuma Fabrikas 'nda 70 Milyon adet (8 renge kadar bask l torba) özel tipte torba ve 80,000 ton/y l ka t kapasitesi ile faaliyet gösterir. Çaycuma Ka t Fabrikas 'n n 2003 y l nda sat n al nmas, OYKA için büyük bir dönüflümü ifade eder; 13,6 milyon USD bedelle sat n al nan tesise, geçen zaman içinde 85 milyon USD'nin üzerinde iyilefltirme yat r m yap ld. Bu yat r mlar ile OYKA bugün yüzde 25'e kadar at k ka t kullanma becerisine sahip, 80 graml k iki katl çimento torbas üretebilen ve kulland enerjinin yüzde 80'inden fazlas n fosil d fl alternatif kaynaklardan sa layan bir flirkettir. Çaycuma'da tamamlanan torba hatt yat r m ve sonras nda al nan g da belgesi ve sertifikalar ile flirket 8 renge kadar bask l yüksek kalitede g da torbas üretir. KRAFT KA IT Üretilen Selüloz; a) Standart Kraft Torba Ka d ( gr/m 2 ), b) Ambalaj Ka d I, II, III (70 gr/m 2 ), c) Klupak Kraft Torba Ka d (70-90 gr/m 2 ), d) Klupak S Kraft Torba Ka d (70-90 gr/m 2 ), e) Kraftliner ( gr/m 2 ) üretiminde kullan lmaktad r. KRAFT TORBA 2-4 kat, 4-8 renk bask, kraft ka ttan mamül, d fl kat beyaz, ara kat polietilenli, çimento, kireç, alç, kimya, yap ürünleri, g da torbalar. ÇAYCUMA TORBA HATTI YATIRIMI Türkiye'nin ka t torba ihtiyac n karfl lamak amac yla Çaycuma'da faaliyet gösteren torba hatt n n yan na bir yenisi eklenerek 2011 y l n n May s ay itibariyle y ll k kapasite toplam 220 milyon adede ulaflt. TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TS-EN-ISO G da Güvenli i Yönetim Sistemi Belgesi G da Ambalaj Üretim Sertifikas G da Ambalaj Sicil Sertifikas 22 23

14 SEKTÖRÜNDE UZMAN DIfi T CARET fi RKET Faaliyet Konusu : Çimento ve klinker ihracat, kömür ve petrokok ithalat ve dan flmanl Kurulufl Y l : 1974 Sermaye : 6,7 milyon TL OYAK Grup Pay : % 99,49 Ç MENTO T CARET N N GÜVEN L R fi RKET Türkiye'nin d fl ticaret potansiyelini dünya platformuna tafl mak üzere 1974'de kurulan OYTAfi, OYAK Çimento Grubu'nun ithalat ve ihracat nda arac l k ve dan flmanl k hizmetleri sa layan ve flirketlerin ürünlerini dünya çap nda pazarlayan kurulufltur. Befl farkl bölgede bulunan çimento fabrikalar sayesinde, de iflik tipte ürünleri de iflik limanlarda yükleyerek dünya çap nda sat fl n yapan OYTAfi, Grubun yeni projeleri olan beyaz çimento ve cüruflu çimentonun pazarlanmas nda da rol oynar. OYTAfi, ayr ca tüm çimento flirketlerinin kat yak t ihtiyac n n da dünyan n çeflitli ülkelerinden sa lanmas nda pay sahibidir; fabrikalar n ihtiyac do rultusunda çeflitli özellikteki kömür ve petrokokun, grup mant ve grup sinerjisini kullan larak sat n al nmas na arac l k eder. Çimento grubunun y ll k kömür ve petrokok al m 1,000,000 tona ulafl r. Merkezi stanbul'da olan OYTAfi' n, Adana ve Ünye'de operasyon birimleri, skenderun da stok sahalar bulunur. TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 24 25

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

OYAK BETON HAKKINDA OYAK BETON PROJELERİ ULAŞIM PROJELERİ

OYAK BETON HAKKINDA OYAK BETON PROJELERİ ULAŞIM PROJELERİ OYAK BETON HAKKINDA Çeyrek asra yakın bir süre OYAK Çimento Grubu fabrikalarının çatısı altında ikincil bir hizmet olarak sunulan hazır beton üretimi ve satışı, sektördeki hızlı gelişmelerin ve artan talebin

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri

fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri Adana Çimento Sanayii T.A.fi.'nin 50. kurulufl y l an s na Çukurova Devlet Senfoni Orkestras taraf ndan klasik müzik konseri verildi. 28 Ocak 2005 Cuma

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Mak.Y.Müh. Nuri ERTOKAT Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çalışmamızın isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

KAYNAK : DÇÜD KAYNAK : DÇÜD

KAYNAK : DÇÜD KAYNAK : DÇÜD KARDEMİR A.Ş. 1 2 Dünya Ham Çelik Üretimi KAYNAK : DÇÜD KAYNAK : DÇÜD 3 2014 Yılı Ürün Cinslerine Göre Ham Çelik Üretimi 2014 Yılı Proses Ham Çelik Üretimi DÜNYA DÜNYA TÜRKİYE TÜRKİYE KAYNAK : DÇÜD 4 Türkiye

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

AKÇANSA, 5. Kez En Be enilen fiirket Seçildi

AKÇANSA, 5. Kez En Be enilen fiirket Seçildi fabrika haberleri AKÇANSA, 5. Kez En Be enilen fiirket Seçildi Türkiye çimento sektöründeki lider konumunu bir kez daha vurgulayan Akçansa, Capital Dergisi taraf ndan 5. kez en be enilen çimento flirketi

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS Firma Hakkında Firma Kimliği - Firma İsmi: Güneş Enerjisi Sistemleri Alper Uysal - Firma Kurucuları: Timuçin Uysal Elektrik Elektronik Mühendisi (Istanbul Teknik Üniversitesi & İngilizce İşletme) Alper

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

CO RAFYA TÜRK YE N N EKONOM S

CO RAFYA TÜRK YE N N EKONOM S CO RAFYA TÜRK YE N N EKONOM S ÖRNEK 1 : Afla daki enerji kaynaklar n n hangisiyle çal - flan santraller, kulland enerji kayna ndan uzak bir yere kurulamaz? A) Petrol B) Akarsu C) Kömür D) Do algaz E) Uranyum

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi KREDİ KAYNAKLARI Bankamızca herhangi bir yatırım projesine ilişkin kredi talebinin incelenebilmesi için Öncelikle; Yatırımcının Anonim Şirket statüsünde olması, Yatırımlar için Hazine Müsteşarlığı ndan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Türkçe de Gezegenevi ya da Uzay Tiyatrosu fleklinde adland r lan Planetaryum, özel bir projektör arac l yla gökyüzü simulasyonlar n n bir kubbeye yans t ld üç boyutlu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri

Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri Ocak 201 0212 9 oruan annemann Dan flma att E-pota: bmb@boruan.com www.boruanmannemann.com çindekiler Girifl... oruan-pro nun Ütünlükleri... oy Üretilebilirli

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar (FB9) JIASHAN CHANGSHENG SLIDING BEARINGS CO., LTD. JIASHAN CSB SELF-LUB MATERIALS CO., LTD. ISO91&ISO/TS16949 TESC LL YATAK KURULUfiUDUR www.o-pak.com.tr

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -24 KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ AMAÇ Bu faaliyette

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Aflkale Çimento Devler Ligi nde

Aflkale Çimento Devler Ligi nde fabrika haberleri Aflkale Çimento Devler Ligi nde A stanbul Sanayi Odas taraf ndan yap lan araflt rmaya göre; Aflkale Çimento Türkiye deki en büyük sanayi kurulufllar içinde 478 inci s rada yer ald. 1993

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

KAREL ELEKTRONĐK A.Ş. Ar-Ge Yol Hikayesi. 28.11.2006 TÜBĐTAK - TEYDEB Sanayi Arge Günü Sunumu 1

KAREL ELEKTRONĐK A.Ş. Ar-Ge Yol Hikayesi. 28.11.2006 TÜBĐTAK - TEYDEB Sanayi Arge Günü Sunumu 1 KAREL ELEKTRONĐK A.Ş. Ar-Ge Yol Hikayesi 28.11.2006 TÜBĐTAK - TEYDEB Sanayi Arge Günü Sunumu 1 KAREL Elektronik Hakkında 1986 yılında kurulan Karel Elektronik altı alanda faaliyet göstermektedir: i. Telekomünikasyon

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı