PARA POLİTİKASI VE MERKEZ BANKASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PARA POLİTİKASI VE MERKEZ BANKASI"

Transkript

1 1 Ekonomik Yaklaşım Cilt 4, Sayı : ll 1994 PARA POLİTİKASI VE MERKEZ BANKASI TÜRKİYE'DE PARA PROGRAMI UYGULANABİLİR Mİ? 1- Para Politikasının Önemi Ertan OKTAY* Para Politikasının önemi, parasal enstrümaniarın yani başta para miktarı ile faiz oranlarının, ekonomik faaliyetlerin hacminin belirlenmesindeki rolünden ve öneminden kaynaklanmaktadır. Para piyasasındaki değişınelerin etkileri sadece o piyasada görülmemektedir. Bir parasal genişleme olduğu zaman para piyasasının dışındaki reel piyasaları-mal ve faktör piyasalarını-da etkisi altına almaktadır. Bu etkileşim süreci parasal aktarma veya yansıma mekanizması olarak nitelendirilmektedir. Kısaca parasal değişmeler tüm ekonomi açısından önem taşımaktadır. Böyle olunca, hükümetlerin çeşitli para politikası araçlarına başvurarak para sistemini denetleme ve yönlendirıııe girişimlerini ve bunu sıkça yapmalarını yadırgamamak gerekir. Bu araçların içinde en çok kullanılanları 1- Ekonomideki para miktarının değiştirilmesi, 2- Faiz oranlarının değiştirilmesi, ve 3- Dolaysız kredi kontrolleridir. Hangi partiye mensup olursa olsun hükümetlerin hepsi bu araçları kullanarak para sistemini denetlerneye ve dolayısıyla ekonomiye müdahale etmeye çalışmaktadırlar. Ancak bu girişimlerin sıklığı ve yaygınlığı kadar, bu tür müdahalelerin etkilerinin olumlu olduğu konusundaki kuşkular ve tartışmalar da çok yaygındır. Kuramsal bazda, ekonomideki parasal genişlemenin etkilerinin ekonominin kapasite kullanım oranına ya da istihdam düzeyine bağlı olarak (*) Prof. Dr., G.Ü. Iletişim Fakültesi Dekanı ve I.I.B.F. Ekonomi Politikası Öğretim Üyesi

2 70 ErtanOKTAY farklı olduğu kabul edilmektedir. Bu bağlamda, Keynesyen ekol paranın aktarma mekanizmasının enflasyonist baskı de~il, gelir ve istihdam artışı gibi olumlu etkileri olaca~m savunmaktadırlar. Karşıtları, yani parasalcı (monetarist) ekol, ise kısa dönemde olumlu reel etkileri olsa bile nihai etkinin enflasyonist baskı olduğunu ileri sürmektedirler. Kısaca, paranın ekonomik faaliyeti nasıl etkiledi~ konusundaki Keynesyen görüş yani aktarma mekanizması basit bir akım ya da etkileşim şemasıyla gösterilebilir (şekil - 1). ı Mf ı 8 1 M ı -!J.Y - (şekil - 1) M r I y G p w :Para Arzı :Faiz oranı :Yatırım :Gelir : Kamu Harcamaları : Fiyat Düzeyi : Ücret düzeyi Geleneksel paranın miktar teorisine dayandınlan monetarist yaklaşımda ise sürekli bir parasal genişlemenin enflasyona yol açtı~ yukanda belirtilmiştir. Bu süreç basit bir etkileşim şeması ile gösterilebilir (Şekil - 2). G M~ C] w f (şekil - 2)

3 Ekonomik Yaklaşım 71 Özetle, monetarist yaklaşımda temel fikir para arzındaki artışın (toplam) talepte fazlalık yaratmasıdır. Talep fazlalı~ da hem fiyatlarda hem de nominal ücretlerde artışlara yol açmaktadır. Bunlar birbirlerini besleyerek ücret-fiyat sarmalına neden olmaktadır. Il Parasal Hedefler Ve Para Programı Birçok ülkede, para politikası artık bir sonraki yıl ve çoğu kez onu izleyen yıllar için parasal genişleme oranına ilişkin hedefler belirlenmesi ve duyurulması şekline dönüşmüştür. Bu tür bir politika parasal kurallar veya para programı olarak nitelendirilmektedir. Burada önemli olan nokta kamu otoritesinin inisiyatifine bağlı olarak ekonomiye müdahalelerin yerini, uzun dönem hedeflere göre belirlenmiş kurallann almasıdır. Buna iki önemli gerekçe gösterilmektedir. 1- İlki ekonominin ve özellikle özel kesimin esas itibanyle, istikrarlı oluşu ve kamu otoritesinin müdahalelerinin istikrarsızlığa yol açacağı, 2- İkincisi ise, kısa dönemli tahmin (hesaplar) yapmanın ve özellikle doğru ve güvenilir tahmin yapmanın güçlüğüdür. Bu aslında monetarist okulun savıdır. Ancak, uygulamada yaygınlık kazandığı gözlenmektedir. Bunda, para otoritesinin ya da Merkez Bankasının özerkliği ile de yakın ilgisi dolayısıyla para programına giderek daha fazla sempatiyle yaklaşılmasının rolü olduğu söylenebilir. Kısaca genelde günümüzde artık hükümetlerin inisiyatifine bağlı para politikası uygulamalan yerini para programına bırakmaktadır. Acaba bu konuda Türkiyedeki durum nedir? Aşağıda kısaca bu soruya cevap aranmaya çalışılacaktır. III T.C. Merkez Bankası ve Para Politikası T.C. Merkez Bankasının 1980'den önceki durumu yani 24 Ocak istikrar paketinden önce vardığı nokta çok ilginç bir hal almıştı. Merkez bankacılığının geleneksel işlevlerine ek olarak, T.C. Merkez Bankası başka işlevler ve sorumluluklar da yüklenmişti. Merkez Bankalannın asli geleneksel görevi banknot ihracı veya emisyanun yönetimi ve dolayısıyle ulusal para biriminin değerinin istikrarını korumaktır. Ancak T.C. Merkez Bankası zaman içerisinde kısmen ihtisas bankalarının işlevlerini, kısmen ticari bankaların işlevlerini de üstlenmiş bir konuma getirilmişti. Bu belki de Türk ekonomisinde iyi örgütlenmiş, kurumsallaşmış az sayıdaki kuruluşlardan birinin Merkez Bankası olmasının sonucudur.

4 72 ErtanOKTAY Ancak izleyen yıllarda Banka yönetiminin de birçok sorumluluğu bi durumda ve disiplinsiz bir ekonomik ortamda etkin bir rarada üstlenmiş para politikası uygulayamayacağımn bilincine varmış ve bazı kaygılar taşımaya başlamış olduğu görülmüştür. Nitekim, 1980'lerin başında T.C. Hükümetinin ekonomi politika modellerindeki ve dolayısıyle Türk Ekonomisindeki dönüşüm ve yeniden yapılanma arzuları ve girişimleri ile birlikte T.C. Merkez Bankasında da bazı degişiklikler görülmeye başlanmış ve geleneksel merkez bankacılığı işlevine dönüş için çaba harcandığı gözlenmiştir. Bu gelişmenin özellikle 1987'den itibaren hız kazandığı görülmektedir. Ancak T.C. Merkez Bankası bu yıllarda henüz kamuya, kendi bilanço büy.üklüklerinin yıl sonunda ne olacağı hakkındaki bilgileri verecek durumda degildir. Zira, Merkez Bankasının kendi kanununun 50. ve 51. maddeleri ile düzenlenmiş olan Hazine ve Kamu Müesseseleriyle yapılan işlemler var olduğ'u sürece bunu gerçekleştirmesi zordu. Bilindigi gibi 1211 sayılı T.C. Merkez Bankası kanunun 50. maddesi Hazineye kısa vadeli avans açmayı öngörmektedir; Söz konusu madde de aynen "Banka, miktan cari yıl genel bütçe ödenekleri toplamının yüzde onbeşini geçmemek üzere Hazineye kısa vadeli bir avans hesabı açar. Bu avans hesabına uygulanacak faiz haddi ile ekonomik durum gözönünde tutularak kullanılacak avans nisbeti Başbakanlık ile Banka arasında kararlaştınlır", denilmektedir. Buna göre Hazinenin kullanacağı maksimum miktar kanunla "O yılın Genel Bütçe ödeneginin % 15'i" olarak belirlenmiştir. Hazine kolay ve ucuz bir kaynak olduğundan bu imkanı sonuna kadar kullanmak egilimindedir. Yıllarca da bu böyle süregelmiştir. Kanunun 51. maddesi ise bilindiği gibi kamu kuruluşlarına verilen kredileri düzenlemektedir. Kanun maddesi şöyledir. "Banka, İktisadi Devlet Teşekkülleri ile iktisadi alanda faaliyet gösteren katma bütçeli idarelerin hammadde ve mahsul alımı ile ilgili, mevsimlik ihtiyaçları için düzenleyecekleri en çok dokuz ay vadeli bonolarını veya Hazine kefaletini haiz bonolarını iskonto edebilir ve karşılığında avans verebilir. Banka, bu teşekkül ve idarelere, yatırım ihtiyaçlarını karşıla-

5 EkonomikYaklaşım 73 mak maksadıyle kredi veremez. Banka, verdi~ bu krediler üzerinde her türlü kontrol yetkisini haizdir. Bu suretle kabul edilebilecek bonoların azami hadleri ile bunlara uygulanacak iskonto ve faiz hadleri Banka Meclisince kararlaştınlır." Görülüyor ki, Kısa Vadeli Hazine Avansının yanısıra ikinci bir finansman şekli, belirlenmiş bir limiti de olmayan Kamu Kredileridir. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iktisadi alanda faaliyet gösteren katma bütçeli idarelere verilen Kamu Kredileri para politikası uygulamasmda uzun yıllar olumsuz bir faktör olma özelli~ni sürdürmüştür. Zira bunlar uygulamada uzun vadeli ve geri dönmeyen krediler halini almış, çoğu kez tahkim kanunları ile aktifleştirilmiştir. Özetlemek gerekirse, T.C. Merkez Bankasının dolaylı ve dolaysız olarak hazineyi finanse etme zorunda kalması etkin para politikası uygulanması açısından temel bir sorun teşkil etmektedir. Başka bir ifade ile bu duruma bir çekidüzen verilmediği takdirde ne tutarlı bir para politikasından ne de para programından söz edilerneyeceği açıktır. Bu durumun bilincinde olan T.C. Merkez Bankası yönetimi bu sorunu, 1990 yılmda Hazine ile varılan görüş birli~ sonucu imzalanan bir protokolle hertaraf etme yoluna gitmiştir. İmzalanan protokolle Hazinenin, ucuz ve kolay kaynak niteliğindeki 'Kısa Vadeli Avans' sağlama mekanizması belli ölçüde disiplin altına alınmıştır. Kanunla belirlenen % 15 oranının yanısıra belirli bir limit daha getirilmiştir. Buna göre en çok 3.5. tirilyona kadar eskisi gibi çok düşük faizle Hazine adına avans açılabilecek, ancak geriye kalan kısmı piyasa koşullarmda yeni Hazine Bonolarının ihalesinde oluşan faiz oranı ortalaması üzerinden işlem görecektir. Bu gerçekten son yılların önemli kararlanndan ve uygulamalarından birisi olmuştur. Bunun sonucu Hazineye Açılan Kısa Vadeli Avans, % 15 üst limitinin çok altmda kalmıştır. (Tablo-1). Ayrıca Merkez Bankası, bu ortamda ikinci fınansman kaynağı olan Kamu Kredilerini de denetim altına almış ve ilk kez bir para programı hazırlayıp kamuoyuna duyurma cesaretini bulmuştur. Uygun konjonktürün de yardımı ile öngörülen program hedefleri büyük ölçüde yakalanmıştır. Ne yazık ki bu, Türkiye'de ilan edilen ve uygulanan ilk ve son para programı olmuştur.

6 ı 74 ErtanOKTAY mj.ar l993 TABLO -1 BAZİNEYE AÇILAN KISA VADELİ AVANS (MiLYON TL.) BÜTÇE ÖDENEGİ BÜTÇE ÖDENEGİ PROGRAM IOPLAMI % 15'i L1M1Tt '1 Kaynak : T.C. Merkez Bankası Yıllık Rapor ve İstatistik Bültenleri Çünkü daha sonraki yıllarda aşagı yukan her yıl yapılan seçimler nedeni ile izlenen seçim ekonomisi politikalan sonucu Hazine Kısa Vadeli Avansı sonuna kadar kullanılmış ve Kamu Kredileri de aynı yönde hareket ederek artış göstermiştir. TABLO- 2 KAMU KREDiLERİNİN MERKEZ BANKASI BİLANÇOSUNDAKİ NİSBİ ÖNEMİ (MiLYON TL. ve %) KAMU KREDİLERİ BİLANÇO AKTİF K. KREDİLERİNİN YILLAR TOPLAMı TOPLAMı * Kaynak : T.C. Merkez Bankası Yıllık Rapor ve İstatistik Bültenleri (*) 1993 Değerleri geçicidir.

7 Ekonomik Yaklaşım 75 IV-Sonuç Merkez Bankası'mn ne yapabileceğini veya herhangi birşey yapıp Bu koşul yapmayacağını açıklıkla ortaya koymak gerektiği kanısındayım. larda Menkez Bankasının fazla birşey yapabileceği söylenemez. Merkez Bankası müdahaleleri, aslında rezerv para ile para ço~altanını etkilerneye yönelik önlemlerdir. Zira para arzım belirleyen bu ikisi arasındaki ilişkidir. Rezerv parayı oluşturan temel kalemler olarak Kamu Kredileri ve Kısa Vadeli Hazine Avansı toplamı, Merkez Bankası aktiflerinin % 70'den fazlasını oluşturdu~ görülmektedir. (Toblo-2) Merkez Bankasının kontrol edebileceği araç emisyondur. Hazineye açılan Kısa Vadeli Avans ile Kamu Kredilerini kontrol etmesi olanaksızlaşmışsa, Merkez Bankası'nın temel kontrol aracı emisyon olmasma karşılık emisyonu ve dolayısıyle para arzını da kontrol etmesi olana~ elinden alınmış demektir. Sorun Yeni DeQ'ildir. Bugün varılan nokta ve karşılaşılan darbo ~az yıllann birikiminin bir sonucudur. Merkez Bankası kanunu ve özellikle 50. ve 51. maddeler bugünkü şeklini korud~u, dolayısıyle, Merkez Bankası bilançosunun mevcut yapısı devam ettiği sürece ve siyasi otoritenin siyasal çıkar maksimizasyonuna ba~lı kaynak kulanıroma ve kredi politikasma son verilmedikçe fıyat istikrannı s~lamak paranın de~erini korumak açısından ciddi, etkili ve kalıcı bir önlem alınabilmesi söz konusu d~ildir. Ne Yapılabilir? Herşeyden önce tutarlı bir para politikası, artık bir para programının hazırlanması ve uygulanması olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de de bunu yapmak her zamankinden daha zorunlu bir hal almıştır. Bunu gerçekleştirebiirnek için de aşa~daki radikal önlemlerin ve düzeniemelerin yapılması zorunlu görülmektedir. 1- T.C. Merkez Bankası kanununun de~iştirilmesi ve özellikle 50. ve 51. maddelerinin iptal edilmesi ve böylece gerek dolaysız gerekse dolaylı yollardan kamu açıklarının banka kayn$ndan kapatılmasının önlenmesi, 2- Orta ve uzun vadeli hedeflere göre bir para programının hazırlanıp uygulanmaya konması; (Esasen para programı, tanımı gere~i, kısa vadeli tahminlere ve hedeflere göre para otoritelerinin veya hükümetin müdahalelerini reddetmektedir.), 3- Son olarak, tüm bunlann gerçekleşebilmesi ve başanlı olabilmesi için siyasi otoritenin kararlılı~ gerekmektedir.

8

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Bağımsızlığı Ve Para Politikası. Zekayi Kaya 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Bağımsızlığı Ve Para Politikası. Zekayi Kaya 1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Bağımsızlığı Ve Para Politikası Zekayi Kaya 1 Özet: 1973 petrol krizinden sonra oluşan enflasyon sorununa mali politikalara dayalı Keynesyen politikaların çare olamaması

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular İçindekiler I- Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi... 1 II- Finansal İstikrar... 13 III- TCMB Döviz Kuru Politikası ve Rezerv Yönetimi... 16 IV- Emisyon... 28 V- Sermaye ve Hissedarlık

Detaylı

KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004)

KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004) T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004) EBRU AYYILDIZ (SAYIN) DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU Ankara,

Detaylı

NEDEN BAĞIMSIZ BİR MERKEZ BANKASI

NEDEN BAĞIMSIZ BİR MERKEZ BANKASI NEDEN BAĞIMSIZ BİR MERKEZ BANKASI Fatma CESUR Trakya Üniversitesi ÖZET Merkez bankaları; ülkelerin para politikasını belirler, yürütür, karar alır ve alınan kararları uygulamalarıyla ülke ekonomisinin

Detaylı

MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞININ ENFLASYON ORANI ÜZERİNDE ETKİSİ VAR MIDIR? Murat KAYKUSUZ *

MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞININ ENFLASYON ORANI ÜZERİNDE ETKİSİ VAR MIDIR? Murat KAYKUSUZ * MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞININ ENFLASYON ORANI ÜZERİNDE ETKİSİ VAR MIDIR? ÖZ Murat KAYKUSUZ * Enflasyon, günümüzde birçok ülkenin ekonomik sorunları içindeki önemini korumaktadır. Ekonomik literatürde,

Detaylı

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI 1 ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI www.tcmb.gov.tr 2013 1 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak gönderilecektir. Yayınlarımızın

Detaylı

DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU MERKEZ BANKASI - HAZİNE İLİŞKİLERİ Mahmut KÖKSAL DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU Ankara Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Ağustos-1989 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı

FİNANSAL LİBERALİZASYON ÜZERİNE BİR İNCELEME

FİNANSAL LİBERALİZASYON ÜZERİNE BİR İNCELEME FİNANSAL LİBERALİZASYON ÜZERİNE BİR İNCELEME Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 2. HAFTA GİRİŞ Özellikle 1990 sonrası dönemde sıklaşan ve derinleşen finansal kriz olgusu finansal liberalizasyon süreci krizlere

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER, ÖNCEKİ MEVZUAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI

4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER, ÖNCEKİ MEVZUAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU 4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER, ÖNCEKİ MEVZUAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI Meral VURUCU DEMİR Ankara

Detaylı

BÖLÜM 1 MERKEZ BANKACILI

BÖLÜM 1 MERKEZ BANKACILI 1 GİRİŞ Merkez bankası dendiğinde akla ilk olarak, para çıkarma yetkisine sahip bir banka gelmektedir. Merkez bankaları kuruldukları günden itibaren çeşitli değişikliklere uğramış, bu değişiklikler sonucunda

Detaylı

HAZİNE BAŞKANLIĞI Ekonomik Araştırmalar Birimi REEL SEKTÖR 7.5

HAZİNE BAŞKANLIĞI Ekonomik Araştırmalar Birimi REEL SEKTÖR 7.5 EKONOMİK GÖRÜNÜM ARALIK 2006 Ağustos Ayı Sanayi Üretim Endeksi REEL SEKTÖR 14 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8 Sanayi Üretim Endeksi Aylık Değişim Oranı (%) 11.2 10.7 9.8 9.3 10 8.7 8.3 7.4 6.8 7 7.5 5 3.4 5.9

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN PİYASA YAPISININ ANALİZİ-1 GİRİŞ Ülke ekonomilerinin itici gücü konumundaki mali sistemin yapısı, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılıklar arz etmektedir. Nitekim,

Detaylı

BÜTÇE VE PARA POLİTİKALARININ MAKROEKONOMİK ETKİLERİ. Nihal AVCI DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

BÜTÇE VE PARA POLİTİKALARININ MAKROEKONOMİK ETKİLERİ. Nihal AVCI DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU BÜTÇE VE PARA POLİTİKALARININ MAKROEKONOMİK ETKİLERİ Nihal AVCI DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU Ankara Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Ekim-1988 NOT: Orijinal fihristtir

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SĠGORTACILIK YÜKSEK OKULU KAMU MALĠYESĠ DERS NOTLARI. Dr. Atilla UYANIK

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SĠGORTACILIK YÜKSEK OKULU KAMU MALĠYESĠ DERS NOTLARI. Dr. Atilla UYANIK T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SĠGORTACILIK YÜKSEK OKULU KAMU MALĠYESĠ DERS NOTLARI M.Ü. BSYO ve BSE Öğretim Görevlisi & YMM Ġstanbul, 2008 -1- GĠRĠġ : I- KAMU MALĠYESĠ KAVRAMI II- KAMU EKONOMĠSĠ

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 1 Bu kılavuz, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

BANKALARI VE İLETİŞİM MERKEZ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDA İLETİŞİM POLİTİKALARININ GELİŞİMİ

BANKALARI VE İLETİŞİM MERKEZ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDA İLETİŞİM POLİTİKALARININ GELİŞİMİ MERKEZ BANKALARI VE İLETİŞİM TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDA İLETİŞİM POLİTİKALARININ GELİŞİMİ www.tcmb.gov.tr 2011 1 iletisimbilgi@tcmb.gov.tr Bu yayın, iletisimbilgi@tcmb.gov.tr adresine elektronik

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2008 DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI www.tcmb.gov.tr iletisimbilgi@tcmb.gov.tr Bu yayın, iletisimbilgi@tcmb.gov.tr

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (15) 2008, 50-86

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (15) 2008, 50-86 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (15) 2008, 50-86 ENFLASYON HEDEFLEMESİ VE DALGALI DÖVİZ KURU: BAZI ÜLKE DENEYİMLERİ INFLATION TARGETING AND FLOATING EXCHANGE RATE:EXPERIENCES OF SOME COUNTRIES Sayım IŞIK* Koray

Detaylı

TÜRKİYE DE VE YÜKSELEN EKONOMİLERDE PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI VE ENFLASYON HEDEFLEMESİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ

TÜRKİYE DE VE YÜKSELEN EKONOMİLERDE PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI VE ENFLASYON HEDEFLEMESİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ TÜRKİYE DE VE YÜKSELEN EKONOMİLERDE PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI VE ENFLASYON HEDEFLEMESİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Nazan YİĞİT Maliye Uzman Yardımcısı Danışman Nural KARACA Daire Başkanı Ankara-2009

Detaylı

İKTİSADİ KRİZ KURAMLARI, FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE PARA KRİZLERİ

İKTİSADİ KRİZ KURAMLARI, FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE PARA KRİZLERİ Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, Ocak - Haziran 2005, ss. 77-96. İKTİSADİ KRİZ KURAMLARI, FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE PARA KRİZLERİ Ömer YILMAZ * Alaattin KIZILTAN

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004/2 : 18-37 Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Tahir Büyükakın * Cemil Erarslan ** Özet: Döviz kuru ve

Detaylı

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri:

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Nasıl Başladı, Hangi Aşamadayız? Durmuş Yılmaz Başkan 27 Aralık 2008 Ankara Saygı Değer Akademisyenler, Değerli Konuklar,

Detaylı

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2531 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1502 BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Can Tansel TUĞCU (Ünite 1) Prof.Dr. Ekrem ERDEM (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. Faik

Detaylı

1. Geçmişten Günümüze Merkez Bankaları

1. Geçmişten Günümüze Merkez Bankaları 1. Geçmişten Günümüze Merkez Bankaları İlk merkez bankacılığı faaliyeti, 1668 yılında kurulan Swedish Riksbank adındaki İsveç bankasının 1668 yılında anonim şirket formunda bir ticari banka iken devleti

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi TÜRKİYE DE VERGİ TEŞVİK ÖNLEMLERİ, MAHİYETİ VE ETKİNLİĞİ

T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi TÜRKİYE DE VERGİ TEŞVİK ÖNLEMLERİ, MAHİYETİ VE ETKİNLİĞİ T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TÜRKİYE DE VERGİ TEŞVİK ÖNLEMLERİ, MAHİYETİ VE ETKİNLİĞİ İlhami DÜRÜS 2501020203 Tez Danışmanı Yard.Doç.Dr.Elif

Detaylı

MERKEZ BANKASI BİLANÇOSU VE PARASAL BÜYÜKLÜKLERİN GELİŞİMİ

MERKEZ BANKASI BİLANÇOSU VE PARASAL BÜYÜKLÜKLERİN GELİŞİMİ Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 3, 2013 185 MERKEZ BANKASI BİLANÇOSU VE PARASAL BÜYÜKLÜKLERİN GELİŞİMİ Fikret KARTAL (*) Özet: Küresel krizden negatif yönde etkilenen

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 2011 www.tcmb.gov.tr iletisimbilgi@tcmb.gov.tr Bu yayın, iletisimbilgi@tcmb.gov.tr adresine elektronik posta göndermeniz halinde adresinize ücretsiz olarak

Detaylı