SUNU. Krsal Çevre ve Ormanclk Sorunlar Aratrma Dernei Yönetim Kurulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNU. Krsal Çevre ve Ormanclk Sorunlar Aratrma Dernei Yönetim Kurulu"

Transkript

1 SUNU Derneimizin, Birlemi Milletler Kalknma Program (UNDP/GEF) tarafndan desteklenen Bitki Gen Kaynaklarnn Yerinde Korunmasna Yöre Halknn Katlmnn Salanmas Projesi (Gevne Vadisi Örnei) kapsamnda, vadi içinde ve çevresinde yaayan yerel topluluklarn toplumsal ve ekonomik durumlar ile gelime beklentilerini belirlemeyi amaçlayan bu aratrma da gerçekletirilmitir. Aratrma, Derneimiz üyesi Sayn Ertan KARABIYIK n sorumluluunda; yine Derneimizin üyeleri Dr. Bülent GÜLÇUBUK ve Sayn Celal ÇOBAN n katlmlaryla tasarlanm ve yürütülmütür. 9ki aamal olarak yürütülen bu aratrma iki ksmdan olumaktadr: 9lk aamada Gevne Vadisi ndeki köy ölçeinde balca yerleme yeri olan Beyreli ve mahallelerindeki ekolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel koullar ile çevresel etkilerinin belirlenmesine çallmtr. Bu aamada elde edilen bulgular ve gelitirilen önerilere ilk ksmda yer verilmitir. 9kinci ksm ise, çalmalarn ikinci aamasnda, yaz aylarnda Gevne Vadisi yaknndaki yaylalara çkanlarn yaam koullar ve Vadi üzerindeki etkilerini belirlemek amacyla yaplan aratrmann bulgularna ayrlmtr. 9ki aamada gerçekletirilen bu aratrmalar, Alanda yaayanlarn ekonomik durumlarnn iyiletirilmesine, çevresel olumsuzluklara yol açmayacak biçimde katkda bulunabilecek gelir getirici etkinlik seçeneklerini ortaya çkarmtr. Projenin sonraki aamasnda ise bu seçeneklerin yöre halkna, uygulamal örneklerle tantlmasna çallmtr. Aratrmalarn gerçekletirilmesinde Tarm 9lçe Müdürlüü olanaklaryla yardmc olan Hadim Tarm 9lçe Müdürü veteriner hekim Sayn Hakan Bekçi ye, arazi çalmalarmza katlarak yöreyle ilgili deneyimlerini paylaan arclk teknikeri Sayn Ramazan Özklç a, Tarm 9lçe Müdürlüü oförü Sayn Mehmet Ali Ayar a, Orman 9letme Cefi Sayn Ahmet Duran a, Konya ORKÖY Bamühendisi Sayn Hasan Çeçen e, Beyreli Köyü halkna ve Beyreli Köyü Kültür ve Yardmlama Dernei Bakan Sayn Mehmet Turan a teekkür ederiz. Krsal Çevre ve Ormanclk Sorunlar Aratrma Dernei Yönetim Kurulu

2 KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE&' The Research Association of Rural Environment and Forestry B'R'NC' KISIM B E Y R E L K Ö Y Ü ARATIRMASI 1

3 ÖNSÖZ G9R9C ' Ç ' N D E K ' L E R B9R9NC9 BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM ve YÖNTEM 1. Amaç 2. Kapsam 3.Yöntem 9K9NC9 BÖLÜM: YÖREN9N TANITIMI 1. Köyün Tarihçesi 2. Corafi Konum ve Yerleim Biçimi 3. Nüfus, Hane Says, Konut ve Öretim 4. Sürekli ve Mevsimlik Göç 5. Altyap: Ulam, Elektrik, Haberleme, Salk, 9çme Suyu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TOPLUMSAL YAPI 1. Örgütlenme Eilimi, Toplumsal yardmlama ve Dayanma 2. Köy 9çi 9htilaflar, Komu Köylerle 9likiler/Sorunlar 3. Toplumsal Tabakalama ve Liderlik 4. Köylülere Göre Köylerin Önemli Sorunlar ve Çözümleri DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: EKONOM9K YAPI 1. Temel Geçim Kaynaklar 2. Arazi Varl 3. Arazi Kullanm ve Tarmsal Üretim 4. Hayvanclk 5. Arclk 6. Doal Mantar Toplaycl ve El Sanatlar Üretimi 7. Gelir Analizi 8. Kredi Kullanm Eilimi 9. Tarm Takvimi BEC9NC9 BÖLÜM: DONAL KAYNAKLAR VE SORUNLARI 1. Orman Varl ve Kullanm Durumu 2. Mera Varl ve Kullanm Durumu 3. Su Kaynaklar ve Kullanm Durumu 4. Yaban Hayat, Avclk, Su Ürünleri ve Biyolojik Çeitlilik ALTINCI BÖLÜM: GENEL DENERLEND9RME ve OLASI PROJE KONULARI SONSÖZ 1. Genel Deerlendirme 2. Olas Proje Konular 2

4 G'R' Doal kaynaklar ve bu kaynaklardan dorudan yararlananlar arasnda yaamsal bir iliki bulunmaktadr. Buralarda yaayan insan topluluklar beslenme, snma, barnma ve dier gereksinimlerini çounlukla çevresindeki kaynaklardan salamaktadr. Bu yararlanma biçimi genellikle kaynaklarn sürekli azalmasna, giderek ortadan kalkmasna ve yaam ortamlarnn niteliksel olarak deimesine neden olmaktadr. Meralarda ot çeitlilii, otlarn kaplad alan ve üretkenlik azalmakta, ormanlarn nitelii bozulmakta, deimekte ve niceliksel olarak azalmakta; yaban hayat fakirlemekte, biyolojik çeitlilik olumsuz olarak etkilenmektedir. Özellikle meralarn ve ormanlarn yönetimi içinde ve bitiiinde yaayan topluluklarn ihtiyaç ve beklentilerine göre planlanmadndan, yerel topluluklar tüm bu süreçlere yeterince katlmadndan ülkenin orman köylerinde yaanan sorunlarnn nedenleri, boyutlar, sonuçlar benzer özellikler tamaktadr. Sorunlarn çözümlenememesinin temelinde yoksulluk ve gereksinmelerin karlanmasna yönelik önlemlerin gelitirilmesi ve uygulanmas srasnda katlmc yaklamn dikkate alnmamas yatmaktadr. Orman içi ve bitiiinde yaayan topluluklar konutlarnn genellikle yaltmsz olmas ve açk ocak kullanmalarndan dolay snmak ve yemek piirmek amacyla oldukça fazla miktarlarda yakacak odun tüketmektedir. Tarmsal faaliyetler, genellikle eimli ve verimsiz ormanlardan açlan arazilerde yaplmaktadr. Özellikle küçükba hayvanlarn beslemek amacyla orman aaçlarnn genç sürgünlerinden düzensiz olarak yararlanlmaktadrlar. Orman içinde bulunan meralar ekolojik koullar dikkate alnmadan kullanlmaktadr. Doaldr ki sonuçta, kaynaklarn sürekli azalmas, azaldkça da yerel topluluklar tarafndan mevcut yararlanma düzeninin daha da yok etmeye yönelik olarak kullanlmas gündeme gelmektedir. Üst bölümü Konya nn Hadim ilçesi snrlar içinde bulunan Gevne Vadisi, yukarda belirtilen sorunlarn yaand mikro havzalardan biridir. Krsal Çevre ve Ormanclk Sorunlar Aratrma Dernei Bitki Gen Kaynaklarnn Yerinde Korunmasna (insitu) Yöre Halknn Katlmnn Salanmas amacyla bu vadide çok boyutlu bir dizi aratrma balatmtr. Bu ön aratrma, Vadi üst havzasnda yaayan topluluklarn toplumsal ve ekonomik profilini ortaya koymak amacn tamaktadr. Bunu gerçekletirmeye yönelik Nisan 1999 tarihlerinde saha inceleme ve aratrma gezisi düzenlenmitir. Bu rapor, saha inceleme ve aratrma gezisi sonuçlarn yanstmaktadr. Rapor 6 bölümden olumaktadr; birinci bölümde, amaç, kapsam ve yöntem açklanmaktadr. 9kinci bölümde, yöre hakknda temel bilgiler verilmektedir. Üçüncü bölümde, toplumsal yapnn ana hatlar ortaya konulmaktadr. Dördüncü bölümde, yörenin temel ekonomik yaps ve arazi kullanm anlatlmakta, beinci bölümde doal kaynaklar ve sorunlar, altnc bölümde de yörenin genel deerlendirme ve olas proje konular yer almaktadr. 3

5 B'R'NC' BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM ve YÖNTEM 1. Amaç Ön aratrmann temel amac, bitki gen kaynaklarnn katlmc yaklamla yerinde korumasn salamaya yönelik çeitli programlar (çabalar, giriimler) için gerekli temel veri, bulgu, gözlem ve bilgilerin salanmasn öngörmektedir. Bu amaçla; i. Vadideki doal kaynaklar kullanan köylülerin toplumsal, ekonomik ve kültürel yapsnn ortaya konulmas; ii. Yöre halknn doal kaynaklarla olan ilikilerinin ortaya çkarlmas; biçim, boyut ve sonuçlarna açklk kazandrlmas; iii. Yöre halknn içinde bulunduklar ortamn zengin biyolojik çeitlilii hakknda duyarllnn belirlenmesi; iv. Kaynaklarn yerinde korunmas ile ilgili yöre halknn öneri ve düüncelerinin belirlenmesi; v. Konuyla ilgili hazrlanacak eitim dokümanlarna girdi salanmas hedeflenmitir. 2. Kapsam Çalma bir alan profilinin ortaya konulmasna yönelik ön aratrma niteliindedir. Gevne Vadisi nin üst bölümünde bulunan yerlemeleri ve buradaki kaynaklardan yararlanan gruplar kapsamaktadr. Çalma alan kapsamnda; Vadi içinde yln bütün aylar ikamet eden ve doal kaynaklardan yararlanan topluluklar, Yalnzca yaz aylarnda (haziran-ekim), çounlukla Alanya ve Gazipaa köylerinden yaylaya gelenler. Bu grup ikiye ayrlmaktadr; Akdeniz e bakan köylerde yaayan ve yaz aylarnda tarmsal faaliyetlerini (bitkisel üretim ve hayvanclk) Gevne Vadisi nde sürdüren yaylaclar ; Alanya ve Gazipaa sahil eridi scandan kaçp, yayla havas almaya gelen yaylaclar; Günübirlik çevre il, ilçe ve köylerden piknik amaçl gelenler; Ülkenin deiik yörelerinde arclk yapan ve gezginci arclk kapsamnda vadiye gelenler, 4

6 bulunmaktadr. Ancak, bu ön çalma yalnzca Vadi içerisinde yln bütün zamanlar ikamet edenleri kapsamtr. Bu yönüyle eksiklik içermektedir. Çünkü, hem saysal bakmdan hem de kaynaklarla ilikilerde yaratt sorunlar bakmndan yaz aylarnda gelen yaylaclarn önemli çevresel etkilerinin olduu ifade edilmitir. Bu eksiklik ek bir çalmayla giderilerek, yaylaclar aratrma kapsamna dahil edilmitir. Ayrca Vadi içindeki yerleimlerde yaayan köylülerin yan sra, yerleim birimlerinin bal olduu il ve ilçelerde konuyla ilgili Tarm 9lçe Müdürlüü, Orman 9letme Cefli- i, Beyreli Köyü Kültür ve Yardmlama Dernei, Konya ORKÖY Bamühendislii gibi kamu kurulular da çalma kapsamna alnmtr;. Köylerde yaplan görümelerde yalnzca erkeklerle toplantlar yaplmtr. Bilinmektedir ki, krsal alanda kadnlar doal kaynaklar erkeklere göre daha çok kullanmakta ve tanmaktadr. Kadnlarn aratrma sürecine katlamam olmas önemli bir eksikliktir. 3. Yöntem Alan Profili nde, veri toplamaya yönelik gelitirilen soru listesi ve formlar kullanlmtr. Ayrca mevcut veriler ve bilgiler de derlenmi, yukarda belirtilen amaç dorultusunda rapora yansmtr. Aratrma yönteminde belirleyici olarak hzl krsal deerlendirme (rapid rural appraisal) tekniinden yararlanlmtr. Ayrca grup tartmalar ve bire bir görümeler de yaplmtr. *** 5

7 'K'NC' BÖLÜM YÖREN'N TANITIMI 1. Tarihçe Köylülerin ifadelerine göre Hadim-Beyreli Köyü nün tarihi yaklak yüz yl öncesine dayanmaktadr. Köyün geçmii Mersin in Anamur ilçesi Bozyaz beldesi Beyreli köyüne uzanmaktadr li yllarda Püsecik li Koca Ömer cinayet veya bilinmeyen bir husumetten dolay köyünü terk ederek Mersin in Anamur ilçesi Bozyaz beldesindeki Beyre köyüne gider. Buradan yörüklerin iki ana kolundan biri olan Sarkeçililer den Ali Efendi airetine katlr ve Ali Efendi nin kzyla evlenir. Ali E- fendi aireti k aylarnda Akdeniz in scanda, yaz aylarnda ise Toroslarn serin dalarnda göçerlik yaparak yaamaktadr. Koca Ömer le Ali Efendi aireti arasnda bilinmeyen nedenlerden dolay pürüz ortaya çkar ve Koca Ömer çocuklaryla birlikte Alanya Demirta beldesi Beyreli köyünde yaamaya balar. Oradan Alanya Ali Efendi köyüne göçer. Kn bu köyde, yaz aylarnda ise imdiki bulunduklar yaylalara gider gelir. Göçer olarak Alanya dan develere yükledikleri portakallar Konya ya, oradan yükledikleri tuz, buday, yayladan aldklar peynir ve tereyalar Alanya ya tar. Zamanla göçebe yaamn zorluu, geçim sknts nedeniyle yerleik düzene geçmek amacyla imdiki Hadim 9lçesi snrlarndaki Gevne Vadisi nde bulunan Cimirli Ta n karsndaki Bent mevkisine yerleir. Yerletii yere bir su deirmeni kurar. Ancak çok iddetli bir kta ailesinin birkaç ferdi ve su deirmeni ç altnda kalr. Bu yeri terk ederek imdiki merkez mahalle konumundaki Çambuca Mahallesi ne yerleir. Koca Ömer in 5 çocuu vardr. Koca Ömer in oullarndan biri göçerlik yapan Mustafa Karata tan Çamiçi mevkiini (Alanya Kargack Köyü nün yaylasdr) satn alarak oraya yerleir ve bu yerleim zamanla büyüyerek mahalle olur. Beyreli Köyü, 1946 ylna kadar idari olarak Antalya nn Alanya ilçesine balyken, daha sonra Konya nn Hadim ilçesi snrlar içine alnr. 2. Corafi Konum ve Yerleim Biçimi Beyreli Köyü, Konya ili Hadim ilçenin güney batsnda yer almaktadr. Köy yerleiminin denizden yükseklii ortalama metredir. Gevne Çay kysnda bulunan 3 mahalleden olumaktadr. Mahalleler arasnda yaklak 5-6 km. uzaklk bulunmaktadr. Her mahalle toplu saylacak yerleme biçimindedir. K aylarnda köylerinde yaayan köylüler, mays-ekim aylarnda yaylalara çkmaktadr. Köyün bal olduu Hadim ilçesi ise, Orta Toroslarn merkezinde bir vadi içerisinde kurulmutur. 9lçenin dousunda Karaman ili, güneyinde Takent ilçesi, batsnda Bozkr, güney-batsnda Alanya ve kuzeyinde Konya bulunmaktadr. 9lçenin denizden yükseklii metredir. Köylüler, Beyreli nin çevresinde Gözta Mahallesi nin kar tarafnda Cimirli Ta Mevkiinde tarihsel kalntlarn bulunduunu belirtmektedir. 6

8 Harita 1: Beyreli Köyü nün Yersel Konumu 7

9 3. Nüfus, Hane Says, Konut ve Öretim a) Nüfus ve Hane Says Vadi nin üst bölgesinde yerleim says oldukça fazladr. Ancak bu yörede sürekli yaayan yalnzca Beyreli Köyü ne bal 3 mahalle bulunmaktadr; Çambuca, Çamiçi ve Gözta. Köylülerin ifadelerine göre 3 mahallede toplam 54 hane ve 320 kii yaamaktadr. Köyün Ad Beyreli b) Konut Yaplar Çizelge 1a: Beyreli Köyü Nüfus Durumu (1998) Mahalle Ad Hane Says Belirtilen Nüfus Hane Ortalamas Çambuca Çamiçi Gözta Toplam Çizelge 1b: Yayla Yerleimleri Hane Saylar Yayla Yerleimi Hane Says Bal Olduu Yerleim Tosmur 150 Alanya 9sakl 100 Alanya Ali efendi 150 Alanya Ispatl 80 Alanya Küçüklü 150 Gazipaa Kargcakl 60 Alanya Ciccilli 20 Alanya Elikesik 60 Alanya Keefli 150 Alanya Köy yerlemelerindeki konutlarn duvarlar yerel malzeme ve talardan yaplmaktadr. Konutlarn çatlar bazlarnda düz ve çamurla, bazlarnda ise galvanizli saçla kaplanmtr. Evlerin iç ksm svanmtr. Konutlarn s yaltmnn iyi olduu söylenebilir. c) Öretim Çambuca ve Çamiçi mahallelerinde birer ilköretim okulu bulunmaktadr. Çambuca nda fazla nüfus olmasna karn 12, Çamiçi nde 19 örenci bulunmaktadr. Çambuca öretmeni askere gittiinden aratrma tarihlerinde mahallenin öretmeni bulunmamaktadr. Köyde, 8 yllk ilköretim balatlamam olduundan köylüler, çocuklarn yüksek masraflara katlanarak okutmak amacyla akrabalarnn yanna, özellikle Karaman ve Çumra ya göndermektedir. 8

10 Çizelge 2: Beyreli Köyü Öretim Durumu (1998) Mahalle Hane Okul Örenci Öretmen Genel Okuma Ad Says Says Says Says Yazma Oran Çambuca Yok % Çamiçi % Gözta Toplam % Sürekli ve Mevsimlik Göç a) Sürekli Göç Beyreli Köyü nde köy dna sürekli göç eilimi bulunmaktadr. Çalma/istihdam olanaklarnn bulunmas nedeniyle ulalabilecek ilk yer Konya nn Çumra ilçesi olmaktadr. Çumra Ovas Orta Anadolu nun endüstriyel amaçl tarmsal faaliyetlerin youn olarak yapld önemli ovalarndan biridir ve bu ovada kadnlarn da çalma olana bulunmaktadr. Erkein inaatlarda kadnn da tarmda çalabilme olana bulmas Çumra y çekim merkezi konumuna sokmaktadr. Son 5 ylda Çambuca ndan 4, Çamiçi nden 10 hane Çumra ve Konya ya göçmütür. Göç edilen bu yerlerde daha çok inaat ve tarm içilii yaplmaktadr. Köylülerin ifadelerine göre Çumra da 150, Konya da 60, Hadim de 3, Alanya da 10 hane Beyreli den göçerek sürekli olarak buralarda yaamaktadr. b) Mevsimlik Göç Yörede (köyden), yoksullua dayal mevsimlik içilikte önemli saylacak bir eilim mevcuttur. Çambuca nda hemen hemen her aileden en az bir kii, Çamiçi nde ise 10 haneden birer kii mevsimlik içilik amacyla yaklak 2-5 ay (haziran-aralk aylar arasnda frsat bulduu zamanlarda) Konya ve ya Çumra ya inaat ve tarm içilii yapmaya; Alanya ya da seraclk, otel ve dier turizm tesislerinde çalmaya gitmektedirler. Mevsimlik çalma amacyla gidilen yerlerde inaatlarda, tandklarnn yannda ve i sahibinin evinde kalnmaktadr. Köylüler, i bulmann kolay buna karlk kalacak yer bulmann zor olduunu ifade etmektedir. Köyde geçim skntsnn olmas, bata salk sorunlarnn çözümünde büyük engel olarak durmaktadr. Bu durum mevsimlik içilie gitmenin balca nedeni konumundadr ylnda mevsimlik içilikten aylk ortalama kazancn 150 milyon TL oldu- unu belirten köylüler, 4 ay çalan birinin köyüne ancak 200 milyon TL getirebilece- ini belirtmitir. Kazanlan parann büyük ksmyla Konya da al-veri yaplarak ailenin temel gereksinmelerinin karland belirtilmitir. Köyünde ortalama küçükba hayvana sahip olanlarn mevsimlik içilie gitmedikleri, gelirlerini köy koullarnda karlayabildiklerini ifade eden köylüler, yoksullarn kendi gereksinmelerini yerinde karlamalar durumunda onlarn da gitmeyeceklerini ifade etmilerdir. 9

11 5. Altyap: Ulam, Elektrik, Haberleme, Salk, 'çme Suyu a) Ulam Beyreli Köyü yerlemelerine Hadim, Takent ve Alanya ilçelerinden ulam olanaklar bulunmaktadr. Ancak k aylarnda ulamda zorluklar yaanmaktadr. Köyün 7 km. yaknndan Karayollar Genel Müdürlüü görev alan ve denetimi içinde bulunan Takent-Alanya asfalt niteliinde devlet karayolu geçmektedir. Asfalt yoldan köye kadar ise Köy Hizmetleri Genel Müdürlüü sorumluluunda bulunan stabilize toprak yol mevcuttur. Kar yann olduu zamanlarda yollar ulama kapanmakta, Karayollar yalnzca asfalt yolu temizlediinden stabilize yolda önemli sorunlar yaanmaktadr. Ayrca Hadim-Beyreli yolu da sk sk heyelan ve kardan dolay kapanmaktadr. Çizelge 3: Beyreli Köyü Mahallelerinin 'lçe Merkezi ve Komu Köye Uzaklklar b) Elektrik Mahallenin 'lçe Merkezleri Uzakl Ad Hadim Takent Alanya Çambuca Çamiçi Bütün mahallelerde elektrik, ülkenin hzla elektrifikasyona geçtii 1985 ylnda gelmitir. Ancak özellikle k aylarnda sk sk kesildii söylenmektedir. c) Haberleme Telefon köye 1987 ylnda gelmitir. 9steyen her hane telefona sahip olmaktadr. Her evde de telefon bulunduu, ancak k aylarnda sk sk kesintiye urad ifade edilmitir. d) Salk Yörede salk en önemli sorunlarn banda gelmektedir. Çünkü Vadi kapsamnda hiçbir salk olana bulunmamaktadr. Köylüler salk sorunlarn Hadim de çözümlemektedir. Herhangi bir hastalk durumunda taksi veya minibüs köye çarlmakta, hasta ilçeye götürülmektedir. Bunun karl olarak 8-14 milyon TL (1999) ödenmektedir. Beyreli Köyü Kültür ve Yardmlama Dernei nin 1998 ylnda yaptrm olduu salk taramas esnasnda küçük yalardaki çocuklarda paraziter hastalklar, genel halk salnda romatizmal hastalklarn yaygn olduu belirlenmitir. e) 'çme Suyu Çambuca nn içme suyu konusunda sorunu bulunmamaktadr. Mahallede içme suyu sokak çemelerinden temin edilmektedir. Köy Hizmetleri tarafndan suyun depolanmas ve evlere datmna yönelik bir projelendirme çalmas gerçekletirilmi olmasna karlk, uygulama konusunda bir belirsizlik bulunmaktadr. 10

12 Çamiçi Mahallesi nde içme suyu mahallenin üstünde bulunan kaynaklardan salanmakta, 2 ortak çemeden temin edilmektedir. Yaz aylarnda suyun azald, su sknts yaand belirtilmektedir. Çizelge 4: Beyreli Köyü Ortak Yaplar, Salk, Örgütlenme, Tama Ve Ulam Araçlar Köyler Çambuca Çamiçi Toplam Cami Kooperatif Köy Odas Salkevi Salk Personeli Hzar-Marangoz 2-2 Ulam Arac 2 Kamyon 25 Motorsiklet 1 Otomobil 10 Motorsiklet Deirmen 1 (su) - 1 (su) Bakkal 2-2 Demirci Kahvehane Frn-Lokanta Kooperatif Köy Odas Salkevi Salk Personeli Hzar-Marangoz 2-2 Ulam Arac 2 Kamyon 25 Motorsiklet 1 Otomobil 10 Motorsiklet Deirmen 1 (su) - 1 (su) Bakkal 2-2 Demirci Kahvehane Frn-Lokanta Kamyon 1 Otomobil 35 Motorsiklet 2 Kamyon 1 Otomobil 35 Motorsiklet 11

13 Fotoraf 1: Gevne Vadisi ndeki Yerlemeler Fotoraf 2: Gevne Vadisi ndeki Yerleimler 12

14 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TOPLUMSAL YAPI 1. Örgütlenme Eilimi, Toplumsal Yardmlama ve Dayanma Beyreli köyünden göç etmi, ama köyle balants devam eden bir di teknisyeninin giriimiyle 1995 ylnda merkezi Konya da bulunan Beyreli Köyü Kültür ve Dayan'ma Dernei kurulmutur. Dernein Çumra da 110, Konya da 20, Beyreli de 20 olmak üzere 150 üyesi bulunmaktadr ylnda Dernek üyelerinden ylda 300 bin TL aidat alnmaktadr. Dernek, faaliyetleri için gerekli harcamalar üye aidatlar, tandk kii ve firmalardan ayni ve nakdi yardm, Bakannn kiisel katksyla gerçekletirmektedir. Dernek, 3 yldr Beyreli de her austos aynn ilk hafta sonu gelenekselletirmeyi a- maçladklar enlik/ölen düzenlemektedir. Cölenin amac, Beyreli den göç etmi o- lanlar köyde toplamak, sorunlar tartmak, dayanma balarn artrmaktr. Cölende herkesin katlmyla öle yemei yenilmekte, konumalar yaplmakta, elenceler düzenlenmektedir. Ayrca ölene halk ozanlar ve türkücüler de katlmaktadr. Dernek bakannn ifadelerine göre ilgili Dernek, Beyreli nin baz sorunlarn çözmek amacyla çeitli giriimlerde bulunmutur; 1998 de Çambuca Mahallesi nin üst bölümünden yol yaplmas gündeme gelmi, ancak orman kesimini artraca deerlendirmesi yaplarak yolun farkl bir güzergahtan geçirilmesi salanmtr. Köy yoluna çakl dökülmesinde ve Çamiçi Mahallesi ne giden yolda bulunan tahta köprü yerine beton köprü yaplmasnda önemli rolü olmutur. Çambuca nn giriindeki köprünün slah edilmesine yönelik bavuru yaplm, ancak köprünün yanndaki tarla sahibinin rza göstermemesi nedeniyle slah gerçekletirilememitir Mart aynda Konya ve Hadim den doktor ve dier salk personeli ile çeitli kurululardan ilaç destei alnarak salk taramas yaptrlmtr. Salk taramas sonucunda küçük çocuklarda paraziter, genelde ise romatizmal hastalklarn yaygn bulunduu saptanmtr. Yörenin salk sorunlarna kalc çözüm amacyla ilgili kamu kurulularndan salk oca talep etmitir. Arsann salanmasn ve binann ina edilmesini üstlenmi, salk personelinin de atanmasn istemitir. Ancak Dernek arsa salama taahhüdünü yerine getirememitir. Köyün ve düzenlenen ölenlerin tantm amacyla video filmi hazrlatlarak yerel TV lerde yaynlatlmtr. Dernein gelecekte yapaca çalmalar ise; 13

15 Beyreli dndaki Beyrelilerin köyle balantsn devam ettirmeye yönelik çalmalar, Alabalk üretimine yönelik giriimler ve kooperatifleme, Salk sorunlarnn çözümüne yönelik yeni giriimler, Çocuunu okutamayan ailelere burs ve benzeri destekler salamak, Köyün tantmna yönelik çeitli düzeylerde faaliyetler sürdürmek, olarak sralanmtr. Köyde geleneksel ibirlii ve dayanma ilikileri bulunmaktadr. Bu ibirlii ve dayanma, Çambuca nda toprak su kanallarnn onarlmas, cenaze töreni, içme suyu borularnn bakm ve onarm, düün ve bayramlarda yardmlama eklinde gerçeklemektedir. Çamiçi nde cami, okul ve yol bakm çalmalar ortaklaa yaplmaktadr. Austos aynda yaplan ölende köylüler arasnda tüfekle nian at yarmas yaplmaktadr. Ayrca bayramlarda namaz sonrasnda köy halk birlikte yemek yemekte, bayramlama burada gerçeklemektedir. 2. Köy 'çi 'htilaflar, Komu Köylerle 'likiler/sorunlar Köylüler, köyün kendi içinde önemli saylabilecek sorunlarn bulunmadn, her yerde rastlanan sürtümelerin olduunu, ancak bunlarn köyde ayrmclk yaratacak düzeyde olmadn belirtmilerdir. Çambuca ile Çamiçi arasnda Kocaalan Yaylas konusunda bir ihtilaf bulunmaktadr. Kocaalan Yaylas bütün Beyreli lerin yararland bir yayla konumundadr. Ancak mülkiyeti Çambuca nda yaayanlara aittir. Çambuca köylüleri ellerindeki tapulara dayanarak tapu tahsis davas açm bulunmakta ve dava devam etmektedir. Çamiçi köylüleri ise böyle bir davann açlm olmasndan dolay mahalle halkna krgn olduklarn ifade etmektedirler. Köylüler, yaz aylarnda tarmsal (hayvansal ve bitkisel) faaliyetlerini sürdürmek amacyla yaylaya göçenlerle sorunlar olduunu ifade etmilerdir. Bu sorunlar yaylalardan yararlanma biçiminden kaynaklanmaktadr: Yaz aylarnda yaylaya çkan Alanya köylüleri kendi hayvanlarnn yannda baka köylerin hayvanlarn da yanlarnda getirmekte ve Beyreli lerin mera alanlarnda otlatmaktadr. Beyreliler doal kaynaklar yaylaclara göre daha fazla koruduklarn, yaylaclarn ise bu konuda gereken titizlii göstermediini ifade etmektedir. Ayrca yaylaclarn siyasal yaptrm etkisi kendilerinden fazla olduu için kendi yerlemelerine gereksindikleri hizmete hzl ve istenilen ekilde ulaabildiklerini öne sürmektedirler. 3. Toplumsal Tabakalama ve Liderlik Köy içinde gelire bal olarak derin saylabilecek tabakalama bulunmamaktadr. Köylülere göre en zengin kii göreceli geni arazi ve bakkal dükkan sahipleri ile

16 150 koyunu olanlardr. Her eyi parayla satn alma durumunda olmayanlar da durumu iyi olarak nitelendirilmektedir. Yörede politik olarak merkez sa eilim hakimdir. Yörede yallarn, köy muhtar ve ihtiyar heyetinin sözü dinlenmekte, köye ilikin kararlar cami avlusu ya da muhtarn evinde alnmaktadr. Bu toplantlara hemen hemen herkesin katld belirtilmektedir. Çamiçi Mahallesi 2 azayla temsil edilmektedir. 4. Köylülere Göre Mahallerin Önemli Sorunlar ve Çözümleri Mahalle Ad ÇAMBUCA&I Sorunlar (Önem Srasna Göre) Ulam: Köyün ilçe ile balantsn salayan yol kn kapanmakta ve bakmszlktan bozulmaktadr. Takent-Alanya yolunun büyük ksm asfalt özelliindedir. Bu yol ayrmndan 7 km. lik Beyreli balants stabilize toprak yol niteliindedir. Salk: Salk sorunlar çözümüne yönelik hizmetlere ulama olana yalnzca ilçe düzeyinde bulunmaktadr. Yaz aylarnda yaylaclar da salk sorunu yaamaktadr. 'çme suyu: Projelendirilmi olmasna karn su deposu yapm ve evlere ebeke eklinde suyun datm gerçekletirilmemitir. Altyap: 9lköretim okulunda öretmen bulunmamaktadr. Elektrik ve telefonlar sk sk arza yapmaktadr. 'çme ve sulama suyu: 9çme suyu mahallenin üst bölümünde bulunan kaynaktan salanmakta ve borularla mahalle arasndaki 2 çemeye datlmaktadr. Ancak yaz aylarnda içme suyu azalmakta ve yetmemektedir. Sulanabilecek küçük boyutlu bahçeler bulunmasna karn, bu amaçla su ve kanallar olmadndan sulu tarm yaplamamaktadr. Ulam: Mahalle yolunun bir ksm ham yol niteliindedir. Kn kardan kapanmakta ve ulama köylülerin kendi uralaryla açlmakta ve ulam yaya olarak sürdürülmektedir. Ayrca heyelandan dolay kapanmalar yaanmaktadr. Bu durumda köylülerin yol masraf artmaktadr. Geçim, isizlik, yoksulluk: Yaam ortamndan kaynaklanan nedenlerle çeitli kaynaklara ulamada zorluklar yaanmaktadr. Kredi, teknoloji, eitim vb. olanaklara ulamada hem model hem de süreklilik bakmndan sorunlar yaanmaktadr. Çözümler 7 km. lik toprak yolun asfaltlanmas (ki asfaltlanmaya hazr olduu ifade edilmektedir) ve karayollarnn kar temizleme ve bakm programna alnmas durumunda sorun çözümlenecektir. Bütün yerlemelerin yararlanaca salk oca inas bütün taraflarn sorununu çözecektir. Su deposunun yapm ve depodan evlere suyun datmna yönelik projenin uygulanmas. Askere giden öretmenin yerine acil olarak bir öretmenin atanmas, elektrik ve telefon arzalarnn giderilmesine yönelik çalmalarn yaplmas. Mahallenin alt bölümünden Gevne Çay akmaktadr. Eer mahallenin üst bölümüne içme ve sulama amaçl iki ayr havuz yaplmas durumunda çaydan baslacak suyla sorunlar çözülebilir. Yol sorununun nasl çözümlenecei konusunda köylünün net bir düüncesi bulunmamaktadr. Koyunculua yönelik kredilerin hem faiz hem de zaman olarak yöre koullar dikkate alnarak verilmesi durumunda, erken kuzu kesimi diye ifade edilen gelimemi hayvan satlar duracak ve ksa bir süre sonra daha fazla fiyat karlnda satlacaktr. ÇAM'Ç' Sulama suyu temin edilmesi durumunda meyvecilik yaplabilir. Arcla yönelik uzun vadeli, düük faizli kredi verilmeli. 15

17 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM EKONOM'K YAPI 1. Temel Geçim Kaynaklar Yörenin temel geçim kaynaklar; koyun ve keçi besicilii, mevsimlik içilik, arclk, hububat tarm, mantar toplaycl ve sebzecilik-meyveciliktir. Mahallelere göre geçim kayna önem derecesi aada görülmektedir. Temel Geçim Kayna Çambuca Mahallesi Çamiçi Mahallesi Küçükba hayvanclk (keçi + koyun) 1. derece 1. derece Mevsimlik içilik 2. derece 3. derece Arclk 3. derece 2. derece Tahl 4. derece 4. derece Doal mantar toplaycl 5. derece 5. derece Sebzecilik-meyvecilik 6. derece 6. derece Küçükba Hayvanclk: Beyreli için temel geçim kayna olarak 1. srada yer alan koyun ve keçi besicilii, yaygn olarak yaplmaktadr. Bu üretim biçimi, yörüklerin geleneksel üretim tarzdr. Mevsimlik 'çilik: Köy koullarnda kaynaklarn yetersizlii, nüfusun artmas gibi nedenlerle ortaya çkan gelir açn kapatmaya yönelik olarak bata Çumra olmak üzere, Konya ve Alanya da inaat, tarm ve turizm içilii yapmak amacyla haziranaralk aylar arasnda ylda yaklak 2-5 aylna gidilmektedir. Arclk: Yaygn olarak yaplan arclk, yörede oldukça önemsenmekte ve benimsenmektedir. Tahl Tarm: Daha çok hane gereksinimini karlamaya yönelik yaplan hububat tarm, gereksinmenin tamamn karlayamamaktadr. Hububat aç ilçe pazarlarndan karlanmaktadr. Doal Mantar Toplaycl: Yln iki ayr döneminde yaklak aylk süre içinde yaplan bu faaliyet, mevsim koullarnn mantar üretimine uymas durumunda köylülerin gelirlerine önemli katk salamaktadr. Sebzecilik-Meyvecilik: Hane tüketimine yönelik olarak yaplan bu faaliyetler pazara ulatrma bakmndan yeterli deildir. Orman içilii: Geçmite varolan orman içilii, günümüzde önemini kaybetmi durumundadr. 2. Arazi Varl Köylülerin tarmsal amaçl arazilerinin tamam ormandan açma niteliindedir. Bu araziler iki farkl alan da bulunmaktadr; köyün yakn çevresi ve yaylalar. Köyün yakn çevresi daha çok bitkisel tarm amaçl, yaylalar (Aypnar, Kocaalan yaylalar) ise hayvanclk amaçl olarak deerlendirilmektedir. Beyreli nin köyün yakn çevresinde yaklak 800 dekar kuru, 100 dekar kadar da sulu arazilerinin olduu ifade edilmitir. 16

18 Ekilebilir kuru alanlarn her yl yars ekilmekte dier yars nadasa braklmaktadr. Hane bana ortalama arazi varl dekardr. Bu arazilerde hububat, sebze, yem bitkileri gibi hane ve hayvanlarn tüketimine yönelik ürünler yetitirilmektedir. Sulama suyunun yeterince deerlendirilememesi nedeniyle sulu tarm oldukça snrl yaplmaktadr. Çamiçi nde 6, Çambuca nda 1 hane toprakszdr. Bu hanelerin geçim kayna mevsimlik içilik, koyunculuk, arclk vb. gibi faaliyetlerdir. 3. Arazi Kullanm ve Tarmsal Üretim Beyreli Köyü nde tahl (buday, arpa, çok az miktarda msr), baklagiller (fasulye, nohut), yumrulu bitkiler (soan, patates, sarmsak), sebze (domates, biber, salatalk, patlcan, kabak) ve meyve (elma, armut, erik) tarm yaplmaktadr. a) Tahl Tarm Tahl tarmnda buday ve arpa önemli bir yere sahiptir. Köylüler yalarn düzenli ve yeterli gitmesi durumunda budaydan 1 tenekeye karlk 5-8 teneke ürün alabildiklerini, bu verimin ise çok düük olduunu belirtmitir. Budaydaki bu verimi artrmaya yönelik Antalya dan getirttikleri yeni tohumlar ekmiler, ancak baarl sonuç alamamlar. Tohumluk olarak kendi yerli budaylarn kullanmaya devam etmektedirler. Kullandklar buday tohumlar bir süre sonra niteliini kaybederek açlmakta ve verimli tohum özelliini kaybetmektedir. Tahl tarm yaplan alanlar ekim yaplmadan önce koyun gübresiyle gübrelenmekte, daha sonra taban gübresi olarak adlandrlan DAP (Di-amonyum fosfat) gübresi atlmakta, ardndan da amonyum nitratla (üre) gübrelenmektedir. Yörede gübre ve yabanc ot ilaçlarnn, fiyatlarnn yüksek olmas nedeniyle yeterli miktarda kullanlamad ifade edilmitir. Köylüler, yöreye uygun tohumluk, suni gübre ve yabanc ot ilacna gereksinimleri olduunu belirtmektedir. b) Sebzecilik ve Meyvecilik Hane tüketimine yönelik yaplmakta olan sebzecilik ve meyvecilikte, kalite ve verim sorunu bulunduu, sulama olanaklarnn yetersizlii nedeniyle de yeterince gelitirilemedii belirtilmitir. Ancak Çambuca nda 4-5 hanenin elma ürününü köy dna satt ifade edilmitir. Konya Tarm 9l Müdürlüü ile Hadim Tarm 9lçe Müdürlüü nün katklaryla yörede kiraz yetitiriciliine yönelik bir giriim balatlm ve bu giriimden olumlu sonuçlar alnmtr. Yöredeki kirazlar yüksek rakmda yetitiinden piyasaya dierlerine göre daha geç çkmakta, oldukça iyi fiyatla satlmaktadr. Örnein 1998 de kilosunun 900 bin TL den satld belirtilmitir. Bunu örenen Beyreliler, söz konusu kiraz çeidinin kendi yörelerinde de yaygnlamasn istemektedirler. Köylüler, Tarm 9lçe Müdürlüü nün patates böcei ilac getirdiini, bunun dnda tarmsal faaliyetlere yönelik baka bir hizmet alamadklarn belirtmilerdir. 17

19 c) Arazi 'leme ve Mekanizasyon Yörede arazilerin dik olmas nedeniyle hayvan gücüne bal arazi ileme yaplmaktadr. Ancak traktörün sürüm yapabildii yerlerde ise komu köylerden traktör kiralanarak araziler sürülmektedir. Çizelge 5: Tarmsal Alet ve Makine Saylar Mahalle Karasaban Hayvan Pulluu Srt pompas Römork Traktör Çambuca Çamiçi Toplam Hayvanclk a) Küçükba (KB) Hayvanclk Beyreli de 25 hanenin 1400 koyunu, 9 hanenin 350 keçisi bulunmakta ve KB hayvanclk yörenin 1. derece temel geçim kayna konumundadr. Geçmie göre KB hayvancln keçiden koyuna doru gelime gösterdii, ormanclarn da bu durumu destekledikleri ifade edilmektedir. Ayrca TC Ziraat Bankas nn koyunculua yönelik kredi vermesi de bu gelimeyi hzlandrmaktadr. Koyun saysnn artmasnda dier etkenlerin banda Çumra da fasulye samannn ucuz olmas, koyunlarn daha kolay satlmas, bakm ve otlatma kolayl bulunmas gelmektedir. Çizelge 6: 140 Ba Koyunu Olan Bir Ailenin 1998 Ylnda Salad Girdiler ve Maliyetleri Girdinin Cinsi Geldii Yer Miktar Birim Fiyat Toplam Eder Fasulye Saman Çumra 11 ton TL/Kg Fasulye Samannn Çumra 3 kamyon 20 Milyon Tama Kuzu ve Besi Yemi Hadim 1.5 ton TL/Kg Pamuk Küspesi Hadim 1.5 ton TL/Kg Arpa Konya 2 ton TL/Kg Yem ve Arpa Tama 16 ton TL/Kg Hayvanlara salanan girdilerin önemli ksm dardan salanmaktadr. Arazi varl yeterli olanlarn ise bu girdilerin özellikle kaba yem- yarsn kendi olanaklaryla yetitirmektedir. Köylüler, keçi beslemek amacyla özellikle toros göknarnn (Abies cilicica) taze sürgünlerini keserek bu tür ormanlardan önemli ölçüde yararlanmaktadrlar. Bu yararlanma biçimi orman ekosistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratmakta, aaçlarn artm gücünü zayflatmakta ve böceklere kar direncini azalttndan kurumalar artrmaktadr. Bu yararlanma sonucunda göknar ormanlarnda ilginç görüntüler olumaktadr 18

20 Çizelge 7: Beyreli Köyü Hayvan Varl (1998) Mahalle Sr Koyun Yerli Melez Kültür Çambuca Hane 400 Çamiçi Hane 1000 Toplam Hane 1400 Kl Tek Trnakllar Keçisi At Katr Eek 6 Hane hane Hane a) Büyükba (BB) Hayvanclk Beyreli de BB hayvan says olarak toplam 49 dur ve her hanede 1 BB hayvan bulunmaktadr. Fotoraf 3: Tarm Arazisi Kazanmak ve Taze Sürgün Yararlanmas Yaplan Ormanlk Alanlar Fotoraf 4: Tarm Arazisi Kazanmak ve Taze Sürgün Yararlanmas Yaplan Ormanlk Alanlar 19

21 Hayvansal Ürünler ve Pazarlama Hayvansal ürünler daha çok canl hayvan; çok az miktarda da olsa süt ürünleri, peynir, ya, yapa ve deriden olumaktadr. KB hayvanlar canl olarak daha çok köyde tüccarlara, celeplere vadeli olarak satlmakta, ancak tüccarlar hayvan bedellerini zamannda ödememektedir. Hatta baz tüccarlarn hiç ödeme yapmad söylenmektedir. Çizelge 8: 1998 Ylnda Hayvansal Ürünlerin Pazarland Yer, Kii ve Bedeli Hayvansal Nerede satlr Kime satlr? Ne kadara satlr? ürünler Canl hayvan Köyde Tüccar/celep Kuzu milyon / adet (yaklak 500 kuzu satlmtr) Süt Yaylada geçici mandralara Tüccar TL/Kg. Peynir Yayla + Hadim + Kim satn almak TL/Kg. Takent isterse Ya Hadim + Takent Satn almak isteyenlere 750 bin - 1 Milyon TL/Kg. Yapa Hal ve dier el dokumasnda kullanlyor. Deri Çok az miktarda olduundan deerlendirilmiyor. b) Hayvanclk Sorunlar Girdi salanan edilen pazarlarn uzak ve ulamn sorunlu olmas yem nakliyesini pahallatrmakta ve zamannda yem temin edilmesini güçletirmektedir. Bu nedenle istenilen düzeyde besicilik yaplamamaktadr. Hayvan hastalklaryla mücadele konusunda yetersizlik bulunmaktadr. Veterinerlik hizmetlerinden yeterince yararlanlamamaktadr. Kamu veterineri yalnzca toplu müracaat olmas durumunda ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Aksi taktirde bu hizmetler hayvan sahibinin yol, vizite ve ilaç ücretini karlamas durumunda salanabilmektedir. Hayvansal ürünler deerinin altnda satlmaktadr. 5. Arclk Beyreli de 12 hane geçimlik düzeyde, dier haneler ise aile tüketimine yönelik olarak arclk yapmaktadr. Geçimlik düzeyde arclk yapan hanelerin yaklak 410 fenni kovan bulunmaktadr ylnda 4 ton civarnda bal üretimi gerçekletirilmitir. Temel uralardan biri olan arclk yerleik ve bölgede gezgincilik eklinde yaplmaktadr. Çambuca nda 7 hane, ar kolonilerini ekim-nisan aylarnda klatmak a- macyla Alanya nn Demirta, Elikesik, Tosmak ve 9sakl köylerine püren ve narenciyeye götürmekte, mays-ekim aylarnda ise, kendi yerleim birimlerine çkartmaktadrlar. Ayrca Gevne yöresine yaz aylarnda ülkenin deiik bölgelerinden arlarn yaylm amacyla 15 kamyon, kovan getirilmektedir. Yörede kekik, geven, sr kuyruu (yöresel ismi, apla), süpürge otu oldukça yaygn olduundan bu bitkilerin bal üretiminde önemli rolleri vardr. 20

22 Köylüler, ilkbahar beslenmesine yönelik olarak eker kullanmnn çok kstl olmas nedeniyle ballarnn kaliteli olduunu söylemekte ve yüksek fiyattan satmaktadr. Ballar, genellikle Alanya ve Konya daki tandklara, akrabalara ve yöre balnn özelliklerini bilenlere sipari yöntemiyle pazarlanmaktadr ylnda 1 kg. bal 2.5 ile 4 milyon TL arasnda satlmtr. Kovan bana verimin Türkiye ortalamasnn altnda olmasnn temel nedenlerinin banda, 9lkbahar ve sonbahar bakmlarnn yeterince yaplamamas. Özellikle ilkbaharda koloninin güçlendirilmesine yönelik olarak destekleyici girdilerin salanamamas, Girdi fiyatlarnn yüksek, nakliyenin pahal olmas, Teknik eitim bakmndan yetersizlik, Hastalklarla mücadelede (varroa, nösema, kireç hastal vb.) eksiklik, gelmektedir. Çizelge 9: Beyreli de Arclk Yapan Hane Says, Kovan Mevcudu ve Bal Üretimi (1998) Mahalle Arclk Yapan Hane Mevcut Fenni Kovan Ortalama Bal Verimi (Kg) Yllk Toplam Bal Üretimi (Kg) Çambuca Çamiçi Toplam lk izlenimler, Hadim Tarm 9lçe Müdürlüü arclk teknisyeni ve köylülerin ifadelerine göre, yörede arcla yönelik hem doal kaynak hem de insan kayna bakmndan potansiyel bulunmaktadr. Uygun kredi, teknik destek verilmesi durumunda arcla yeniden balamak ve mevcut faaliyetini büyütmek isteyen haneler bulunmaktadr. Örnein Çamiçi Mahallesi nde 10 hane arcl bilmekte ve yeniden balamak istemektedir. 5 hane ise gelitirmek amacyla destek beklemektedir. 6. Doal Mantar Toplaycl, Avclk ve El Sanatlar Üretimi a) Doal Mantar Toplaycl Kuzu Göbei Mantar: Yörede, ilkbahar mevsiminde kuzu göbei ad verilen doal mantar toplanmaktadr. Daha çok orman içlerinde ve ardç ormanlarnda bulunan bu mantarn, 1998 ylnda kurusu, 12 milyon TL/Kg. fiyatla satlmtr. Ancak 1998 de hasadn iklim koullarna bal olarak yeterli miktarda olmad ifade edilmitir. 21

23 Katran mantar: Köylüler, sonbahar döneminde (ekim-kasm) katran mantar toplamaktadr. Sedir ormanlarnda bulunan bu mantar, geçmite hane tüketiminde kullanlrken son 4 yldr ya olarak satlmaktadr. Yetikin bir kii günde ortalama 3 Kg. katran mantar toplayabilmektedir. Doal olarak yetien bu mantarn üretim miktar yamur durumuna baldr. Katran mantar, Alanya, Antalya, Mula ve Afyon daki tüccarlarn köydeki yerel araclar tarafndan satn alnmaktadr de 2 ile 3.5 milyon TL/Kg. arasnda satld söylenmektedir. Yaklak 1 ay süren toplama iine hanede ii olmayan hemen herkes katlmaktadr. Geçen yl bir haneden 3-4 kiinin toplad katran mantar ndan ortalama 500 milyon TL para kazanld ifade edilmektedir. Yalnzca Çambuca Mahallesi ne 3-4 milyar TL nin girdii söylenmitir. b) Avclk Avclk, köylülerin bo zamanlar deerlendirmeleri bakmndan oldukça yaygn uralarn banda gelmektedir. Hemen hemen her evde av tüfei bulunmaktadr. Özellikle k aylarnda yaygn olarak yaplan avclkta, tavan, keklik, domuz vb. yaban hayvanlar avlanmaktadr. Köylüler yaz aylarnda yaylaclarn farla tavan avladklarn belirtmilerdir. c) El Sanatlar Yörede el sanatlar balamnda hal, kilim ve sili (keçi klndan dokunan ve oturma odasna serilen bir tür kilim) dokumacl hane gereksinmelerini karlamak amacyla hanelerin % 90 n tarafndan dokumaktadr. Ancak hanelerin % 10 u, gereksinim fazlas el sanatlarn satmaktadr. Köylüler, pazar bulunmas halinde el sanatlar ii geliir mi? sorusuna, gençlerin köyde kalmak istememesi ve i yüklerinin fazla olmas nedeniyle geliemeyeceini, ayrca dokumaya zamanlarnn olmadn belirtmilerdir. d) Kardelen Soan Toplanmas Geçmite, 8-10 sene önce oldukça çok miktarlarda toplanan kardelen soanlarnn günümüzde yaygn olarak toplanmad, hatta geçen sene yörede yasaklanmasndan dolay hiç toplanmad ifade edilmitir. Ayrca kardelenden çok para kazanma olana- nn olmad söylenmektedir. Ayrca, yörede soanl bitkilerden hiçbirinin toplanmad belirtilmitir. 22

24 7. Gelir Analizi Gelir Kaynaklar Çizelge 10: Beyreli Köyü Çambuca Mahallesi (30 hane) Gelir Kaynaklar (1998) Hane says Birim Fiyat (aylk, adet, dekar vs) Zaman- Miktar Hane Bana Ortalama Gelir Toplam Gelir BB Hayvanclk 30???? KB Hayvanclk (Koyun) 8 10 milyon = 1 kuzu 300 adet 375 milyon 3 milyar KB Hayvanclk (keçi) 6 25 milyon adet 20 adet 500 milyon 3 miyar Mevsimlik 9çilik milyon aylk 4 ay 500 milyon 13 milyar Hububat tarm 30??? Bilinmiyor Orman 9çilii-Dikili kesim 8 10 gün 200 milyon 1.6 milyar Arclk milyon 1.6 milyar Meyvecilik (elma) 3 50 milyon 150 milyon Mantar toplama 26 1 ay 3-4 milyar 8. Kredi Kullanm Eilimi Koyunculuk yapan haneler TC Ziraat Bankas nn verdii koyunculuk kredisinden yararlanmaktadrlar. Ayrca ORKÖY den 1996 ylnda 3 haneye süt koyunculuu, 1988 ylnda da 5 haneye arclk kredisi verilmitir. Köylüler kredi faizlerinin ödenebilecek düzeyde olmas durumunda, kredi kullanabileceklerini belirtmilerdir. 9. Tarm Takvimi Çizelge 11: Tarmsal ve Hayvansal Faaliyetlerin Aylara Göre Dalm Faaliyetler Erkek A Y L A R Kadn Bitkisel Üretim Faaliyetleri (Hububat, Meyvecilik, Sebzecilik vs.) Sürüm E X S X S X H X H Ekim E X S X S X H X H Gübreleme E X X X X Sulama EK X X X X X X Çapa-Ot Alma EK X X X X X 9laçlama E X X X Hasat EK X X X X Tama EK X X Hayvanclk (Büyükba Ve Küçükba Dahil) Ahrda Bakm EK X X X X Yaylaya çk Ürün Deerlendirme K X X X X X X X X Yem Salama E X X X Dier Faaliyetler Mevsimlik 9çilik E X X X X X X X Mantar Toplam EK X X X X Orman 9çilii EK X X X X X X Açklama: S: Sebze H: Hububat 23

25 BE'NC' BÖLÜM DO&AL KAYNAKLAR VE SORUNLARI 1. Orman Varl ve Kullanm Durumu a) Orman Varl ve Etkilenme Durumu Beyreli Köyü 6831 sayl Orman Kanunu nun 31. maddesi kapsamndadr. Yani orman köyü konumundadr. Snrlar içerisinde verimli ve zengin ormanlar bulunmaktadr. Ormanlar içinde ve bitiiinde yaayan topluluklar bu ormanlardan yapacak ve yakacak odun gereksinmesi, orman içi açklklarda ot biçimi, yaprak yararlanmas, mantar ve av hayvan, orman içilii vb. çeitli ekillerde yararlanmaktadr. Ormandan yararlanmann ortaya çkard çok çeitli ve çok boyutlu sorunlar bulunmaktadr. Yakacak ve yapacak odun salama, tarm arazisi kazanmaya yönelik açmaclk ormanlar olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrca taze sürgünlerden özellikle toros göknar- hayvan yemi eklinde yararlanma göknarlarda kabuk böceinin yaygnlamasna neden olmakta ve kurumalara rastlanmaktadr. Köylüler yörelerindeki ormanlarn azaldn öne sürülmekte ve bunun nedeni olarak orman idaresinin yapm olduu kesimleri göstermektedir. Kendilerinin de bu azalmaya yapacak, yakacak odun salama ve yaprak yararlanmas eklinde katldklarn söylemektedir. Orman azalmasndan dolay sel ve heyelanlarn gündeme geldiini belirtmilerdir. Köylüler ormann öneminin farknda olduklarn, köyün yakn çevresindeki ormanlar kendi olanaklaryla koruduklarn söylemilerdir. b) Yapacak ve Yakacak Odun Kullanm Köylüler, konutlarnn yapm ve onarmnda kullandklar yapacak odunu köy çevresindeki ormanlardan salamaktadr. Sürekli oturanlar bu gereksinimlerinin bir ksmn zati ihtiyaç 1 eklinde temin ederken, bir ksmn da yasa ve teknik d yollardan karlamaktadr. Köylüler, yapacak odun salamada temel sorununun yaylaclar olduunu, çünkü yaylaclarn bu konuya yeterince önem vermediklerini ve dikkatli davranmadklarn söylemektedir. Beyreliler, ylda yakacak amacyla küçük ailelerin 5, büyük ailelerin ise 10 ton odun kullandklarn, bu gereksinmeyi daha çok kuruyan aaçlardan saladklarn belirtmektedir. c) Orman 'çilii 1992 ylna kadar kesim, dikim ve teraslama ilerinde çaltklarn belirten köylüler, orman içiliinin geçmite oldukça fazla olduunu, ancak imdilerde azaldn ifade etmilerdir. Üretim birim fiyatlarnn düük olmasndan dolay orman içiliinde daha çok Mersin den gelen tahtaclarn çaltrldn belirtmilerdir. 1 Orman Yasas gereince orman köyü statüsünde bulunan köylülere konut, samanlk ina ve onarm karlnda, piyasa koullarndan oldukça düük bedelle verilen yapacak odun ürünü. 24

26 1998 ylnda orman iletme eflii köylülere daha çok enkaz niteliindeki aaçlar zati ihtiyaç kapsamnda dikili sat yöntemiyle köylülere datm, üretim köylüler tarafndan gerçekletirilmitir. Köylüler üretimlerinin bir ksmn piyasaya satarak gelir elde etmilerdir. 20 haneye pein para karlnda, m 3 ü 18 milyon TL den ortalama 7-8 m 3 lük dikili kesim verilmi, köylüler kesim, sürütme ve nakliye iini yapm ve mamul ürünü piyasaya milyon TL/m 3 karlnda satmlardr. d) Ormandan Dier Yararlanmalar Yörede ormanlardan ek olarak mantar toplaycl, yem bitkisi olarak taze sürgün kesimi ve orman içi açklklardan ot biçme (doal mor yonca) eklinde de yararlanlmaktadr. e) Ormanlarn Korunmas ve Gelitirilmesi Ormanlarn korunmas ve gelitirilmesine yönelik yöre halknn görüleri; Keçinin yöreden kaldrlmas. Yakacak odunun yerine ikame edecek kömür ve tüp gaz konusunda destek. BB hayvanclk konusunda yönlendirme ve destek. Yaylaclarn tahribini önlemeye yönelik giriimler; daha sk koruma. Hayvan otlatlmasna engel olmayacak ekilde bo alanlarda aaçlandrma yaplmas. f) Orman 'daresi-köylü 'likileri Köylüler, orman idaresinin KB hayvanlara yedirilmek üzere pür-taze sürgün kesilmesini saptadklar zaman kendilerine zabt tuttuunu ve mahkemeye verdiini, ancak yaylaclarn genç fidanlar traktörle sürmesine ve açmaclk yapmalarna karn herhangi bir ilem yaplmad inancn tamaktadr. Ayrca köylüler dikili sat yöntemiyle uygulanan modelin devam ettirilmesini istemektedir. Beyreliler, komu köylerle orman snr sorunu bulunduunu, bunun çözüme kavuturulmasn talep etmektedirler. g) Yaban Hayat Yörenin yaban hayat bakmndan zengin olduu, ormanlarda tavan, tilki, kurt, keklik, ay, sansar, atmaca, kartal, porsuk, kirpi gibi hayvanlarn bulunduu belirtilmitir. Geçmite ise da keçisinin bulunduu ifade edilmektedir. Le kartal, karga ve yaban domuzunun oldukça azald söylenmektedir. 2. Mera Varl ve Kullanm Durumu Köylüler, karn kalkmaya balamasyla beraber hayvanlarn köyün yakn çevresindeki orman içi açklklarda otlatmaya balatmaktadr. Mays ayna kadar buralarda otlayan hayvanlar, haziran-ekim aylar arasnda Aypnar ve Kocaalan yaylalarndaki meralara gitmektedir. Hayvanlarn tamam yaylaya götürülmekte ve serbest olarak 25

27 otlatlmaktadr. Ayrca yalnzca yaz aylarnda yaylaya göçen 9 köyün hayvanlar da yayla da dier hayvanlarla kark olarak otlamaktadr. Meralarn varl ve mevcut durumu hakknda yeterli veri ve bilgi derlenememi, gözlem yapma olana da bulunamamtr. Ancak köylüler koyun saysnn artmas ve otlarn topraktan çkar çkmaz otlatlmaya balanmas nedeniyle geçmie göre gözle görülecek derecede otlarn azaldn ve youn otlatma yapldn öne sürmülerdir. 3. Su Kaynaklar ve Kullanm Durumu Çambuca Mahallesi çevresindeki arazilerin sulanma olana bulunmakta ve mahallenin üstünde bulunan iki toprak kanal araclyla sulama yaplmaktadr. Su kaynaklar bakmnda Çambuca mahallesi yeterli durumdadr. Çamiçi Mahallesi nde ise hem sulama hem de kullanma amacyla su sorunu bulunmaktadr. Sulama suyu oldukça snrl olup, içme suyu özellikle yaz aylarnda sorun olmaktadr. Mahalle sakinleri Gevne Çay ndan su motoruyla su baslmas durumunda sorunun çözülebileceini söylemektedir. Köylüler Gevne Çay nn geçmite doal alabalk bakmndan çok zengin olduunu, ancak bugünlerde hemen hemen hiç balk bulunmadn belirtmektedir. Gevne Çay nda doal alabalk veya uygun su kaynaklarnda kültür alabal yetitirmek amacyla destek verilmesi talep edilmektedir. Fotoraf 5: Gevne Vadisi Ormanlar 26

28 Fotoraf 6: Gevne Vadisi nde Toprak Erozyonunun Boyutu 27

29 ALTINCI BÖLÜM GENEL DE&ERLEND'RME ve OLASI PROJE KONULARI 1. Genel Deerlendirme Beyreli Köyü veya Gevne Vadisi orman, mera, su, biyolojik çeitlilik vb. zengin özellikler tamaktadr. Ancak yararlanma biçim ve younluunun ortaya çkard sonuçlar bu zenginliin varln tehdit edecek aamaya gelmitir. Arazi gözlemlerinin yansra köylülerin ve ilgili teknisyenlerin ifadelerine göre ormanlarn yaps bozulmakta, alansal olarak küçülmekte, meralar verimsizlemektedir. Bu durum heyelan ve toprak erozyonunu artrmakta, biyolojik çeitlilie olumsuz etkide bulunmaktadr. Böyle bir sonucun ortaya çkmasnda yoksulluk ve gereksinmeleri karlamaya yönelik katlmc planlama ve yönetimin eksiklikleri ana rolü oynamaktadr. Doal kaynaklardan yararlanma biçimi yerel topluluun yaamn sürdürmeye yetmemekte, ortaya çkan gelir aç yöre dndan mevsimlik içilikle karlanmaya çal- lmaktadr. Ancak, mevcut potansiyelin katlmc planlama ve yönetimi düzeniyle sorunun önemli bir ksm çözümlenebilir ve gen kaynaklarnn yerinde korunmasna yönelik etkili önlemler alnabilir. Bunun için yöre koullarnda geçerli ve kaynak kullanclarla birlikte planlanm faaliyetlere gereksinim bulunmaktadr. 2. Olas Proje Konular a) Gelir getirici etkinlikler Arclk: Arclk, bilindii gibi doal kaynaklarn korunmas ve gelitirilmesinde en önemli ekonomik amaçl etkinliklerinden biridir. Yörede arclk potansiyeli ve talebi yüksektir. Ayrca Tarm 9lçe Müdürlüü nün ilgisi ve Hadim Meslek Yüksek Okulu nda Arclk Bölümü nün bulunmas, ORKÖY ün bu tür çalmalara destek vermesi, önemli avantajlardr. Bu konuya yönelik bir projelendirme çalmasnn yaplmas ve destek olanaklarnn yaratlmas yararl olacaktr. Meyvecilik; Kiraz, Elma ve Ceviz Üretimi: Yörede meyvecilik önem kazanmaktadr. Özellikle kiraz yetitiriciliine duyulan yakn ve youn ilgi üretimden gelir getiricilik yönünde oluan beklenti, kirazcln yaygnlamasnda balca faktördür. Gevne Vadisi nde kiraza yönelik taleplerin deerlendirilmesi önemlidir. Ayrca vadi içlerinde al ceviz dikimleri ve ksa zamanda ceviz üretimi ek gelir kayna bakmndan deerlendirilebilir. Vadi tabanlarnda sulanabilen arazilerde yar ve tam bodur elma üretimi düünülebilir. Kültür Balkçl ve Doal Alabaln Koruma Altna Alnmas: Su kaynaklarnn etkin kullanlmasna yönelik potansiyel mevcuttur. Bu potansiyelin üretime dönütürülerek kültür alabalk üretimi yaplmasna yönelik bir aratrmann balatlmas yararl olacaktr. 28

30 Gevne Çay nda krmz benekli doal alabaln yaad ifade edilmitir. Bunun koruma altna alnarak, sürdürülebilir yararlanma konusunda giriimlerde bulunulmaldr. Süt 'nekçilii (keçi ve koyunun yerine): Süt inekçiliinin benimsenmesi sütün günlük olarak satlmasyla mümkündür. Hadim süt ileme tesislerinin aktif hale gelmesi gelecekte kombine rk (hem süt hem besi materyali) inekçilie yönelik talebi artrabilir. Bu düünceden hareketle ORKÖY ile Tarm ve Köyileri Bakanl nn kaynaklarndan yararlanarak keçi ve koyunculuk yerine yöre koullarna uygun kombine rklarla inekçilik yaygnlatrlabilir. Besicilik: Köylerde süt ve süt ürünlerinin deerlendirilmesinde karlalan zorluklar nedeniyle besicilie ilgi ve talep bulunmaktadr. Ekolojik Tarm: Mevcut sebze ve hububat üretimi yar ekolojik tarm niteliindedir. Pazarlama sorunlarnn çözümlenmesi durumunda tam ekolojik tarma yönelik giriimler balatlabilir. Yayla Turizmi: Yöre, Alanya ya ortalama 65 Km dir. Alanya dan köye ulam yaklak 3-4 saat tutmaktadr. Yolun yars asfalt dier yars topraktr. Vadi, yaz aylarnda serin ve nemsiz olduundan Alanya nn scak ve nemli ortamndan uzaklamak isteyenlere farkl seçenekler sunabilecek özelliktedir. Potansiyel turistlerin isteklerini karlayacak ekilde yerel koullarda bir planlama çalmas balatlabilir. b) 'nsan Kaynaklarn Gelitirme Etkinlikleri Yaym ve Örgütlenme: Yerel topluluklarn gereksinmelerini karlayacak tarm, orman, su kaynaklar, mera vb. konularda yaym çalmalar planlanmaldr. Ayrca yerel topluluun ortak hareket etmesini salayacak yöre koullarn dikkate alan yerel örgütlenme üzerinde önemle durulmaldr. Kapasite Gelitirme: Sürdürülebilirliin önemli koullarndan biri yerel topluluun kendi iini kendisinin yapar hale gelmesidir. Bunun salanmasna yönelik yerel toplulukta kapasite gelitirme etkinlikleri öngörülmelidir. 29

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

KIRSAL KALKINMA NEDR?

KIRSAL KALKINMA NEDR? KIRSAL KALKINMA NEDR? Krsal kalknma ; "krsal alanda yaayan ve geçimini tarm sektöründen veya benzer krsal mesleklerden salayan birey ve topluluklarn, insanca yaam koullarna kavuturulmas için onlarda önce

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52)

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) K I R S A L K A L K I N M A D A K A D I N L A R Sibel DEMR Birle(mi(

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

SUYA ER M VE ATIK SU SORUNU ÇÖZÜMÜNDE KATILIMCI BR UYGULAMA SNOP DURAAN HACIMAHMUTLU KÖYÜ ÖRNE

SUYA ER M VE ATIK SU SORUNU ÇÖZÜMÜNDE KATILIMCI BR UYGULAMA SNOP DURAAN HACIMAHMUTLU KÖYÜ ÖRNE ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) SUYA ER M VE ATIK SU SORUNU ÇÖZÜMÜNDE KATILIMCI BR UYGULAMA SNOP

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (NİKSAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2015 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 631 - nas Öngörülen Afyon Antalya Yüksek Hzl Tren Hatt Güzergâhnn Hidrolojik Açdan Ksmi Deerlendirmesi Yrd. Doç. Dr. N. Özgür BEZGN 1, Doç. Dr. Cevza

Detaylı

Küresel E ilimler ve Tarm

Küresel E ilimler ve Tarm Küresel E ilimler ve Tarm smail U URAL Yeni Asr TV Programcs ve Yeni Asr Gazetesi Yazar Prof Dr.Ünal Evcim Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarm Makineleri Bölümü Ö)retim Görevlisi Uygar U+AR Türk Traktör

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

Türkiye de Olu an Ta k nlar n Nedenleri ve Etkilerinin Azalt lmas Üzerine Bir Çal ma

Türkiye de Olu an Ta k nlar n Nedenleri ve Etkilerinin Azalt lmas Üzerine Bir Çal ma Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 533 - Türkiye de Oluan Taknlarn Nedenleri ve Etkilerinin Azaltlmas Üzerine Bir Çalma Doç,Dr. Necati Gülbahar Geliim Üniversitesi,Mühendislik ve Mimarlk

Detaylı

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla Turkiska Arbete åt alla Herkese i$ Seçim günü olan 17 Eylül de (sveç in gelece+i için karar verilecek. Bunu sen ve ben seçimlere katlarak yapaca+z. Oylarmzn de+eri ayn hepimiz ayn sorumlulu+u payla$yoruz.

Detaylı

TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI Tarm,ParkveBahçelerdenSorumluDaireBakanl TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI YELALANBAKIMUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Yeilalanlarnbakmveonarmnnyaplmasnsalamak,bakmalanlarylailgili

Detaylı

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGANZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALIMA PROGRAMI 1 Giri 15 Nisan 2000 tarih ve 24021 say Resmi Gazetede yaynlanarak yürürlüe giren 4562 say Organize Sanayi Bölgeleri Yasas takiben,

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA İç Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Çok fazla engebeli bir yapıya sahip olmayan

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KARARIN BOZULMASI STEMMZ VARDIR TC Dan)*tay Ba*kanl),)na Sunulmak Üzere stanbul 3. dare Mahkemesi

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

REKTÖRÜN SUNU(U. 2008 Yl Performans Program

REKTÖRÜN SUNU(U. 2008 Yl Performans Program 2008 Yl Performans Program REKTÖRÜN SUNU(U Bilginin hzla çoald, yayld ve tüketildii yüzylmzda bilgiye ulama ve deerlendirme önem kazanmtr. Alvin Toffler'in de söyledii gibi cehalet artk "okuma yazma bilmemek"

Detaylı

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI BanliyöveRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI zmirulam AnaPlançerçevesinde,alternatifulamtürleriarasndaentegrasyonusalayanrayltoplutama

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

Eti de TPM ve Kazandrdklar ET RKETLER GRUBU ET RKETLER GRUBU Bisküvi, Kek ve Çikolata alannda 315 çeit ürün 5 ayr üretim tesisi 200.000 ton/yl üretim Toplam 580 milyon USD yllk sat cirosu 190.000 sat noktas

Detaylı

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı?

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Prof. Dr. smail Tufan Birlemi Milletler 8-12 Nisan 2002 tarihinde spanya nn Bakenti Madrid de yal nüfusun yaam kalitesinin iyiletirilmesi, topluma katlm, geçim ve salk

Detaylı

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS C$LT.19 SAYI.2 Aral-k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI Serin MAVRUZ ve R.

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PAZAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2016 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI MDR? Agrievolution (Global Alliance for Agriculture Equipment Manufacturing Associations Tarm Makineleri malatç Birlikleri Küresel ttifak); ABD, Hindistan, Brezilya, Türkiye,

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI ORMANCILIK SEKTÖR RAPORU (TASLAK)

ARTVN L GELME PLANI ORMANCILIK SEKTÖR RAPORU (TASLAK) ARTVN L GELME PLANI ORMANCILIK SEKTÖR RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Sinan GÜNER Doç. Dr. Aydn TÜFEKÇO"LU Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Yrd. Doç. Dr.Habip ERO"LU ARTVN 2005 II Raporun hazrlanmasna katk salayanlar

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri. Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği)

Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri. Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği) Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği) Tarımsal yapı, toprak (doğa), sermaye, emek ve girişimcilik gibi temel üretim araçlarının

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

VAN-BTLS YÖRESNN GEOFTLER (So&anl), yumrulu, rizomlu bitkileri) TEHLKELER VE KORUMA

VAN-BTLS YÖRESNN GEOFTLER (So&anl), yumrulu, rizomlu bitkileri) TEHLKELER VE KORUMA ALLIUM AKAKA / KUZUKULAI (Fotograf. 1) Haziran-temmuz aylarnda çiçeklenir. ALLIUM SCABRISCAPUM / SRM (Fotograf.2) Haziranda çiçeklenir. Özellikle erozyona kar önemli bir koruyucu nitelii bulunduundan doal

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r?

Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r? Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r? Hollanda' n?n ba?kenti Amsterdam' dan keskin fakat güzel, kücük Ekran... Hollanda, Orta Avrupa'da konumlanm??(ve burada yer alan), Sanayi, Ticaret

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir?

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir? Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler 1) Kadro durumunuz nedir? 657 Sayl Kanuna tabi personelim 657 sayl Kanun 4/B Sözlemeli

Detaylı

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER?

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? Sal?, Haziran 21, 2011 http://www.mmd.org.tr/dunya-teftis-kurulu-ornekleri 1.KITA AVRUPASI S?STEM? -FRANSA -?TALYA -?SPANYA -PORTEK?Z -BELÇ?KA -YUNAN?STAN 2.ANGLO-SAKSON S?STEM?

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Tarım Tarımsal girdi politikaları Tarımsal kredi politikaları Tarımsal sulama politikaları Tarımda 2023 Vizyonu 2 TÜRKİYE

Detaylı

TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI. No:1

TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI. No:1 TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI No:1 1 Meyve ve sebze işleme tesisinin yenilenmesi "Rustami Doston"Ltd.Şti. Yeni teçhizat alnmas, ofis, labaratuvar ve yeni tesis binas inşa edilmesi, eski tesisin yenilenmesi

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

Emisyon Gazlarndan Karbon dioksitin Tutulmas ve Yeraltnda Depolanmas

Emisyon Gazlarndan Karbon dioksitin Tutulmas ve Yeraltnda Depolanmas Emisyon Gazlarndan Karbon dioksitin Tutulmas ve Yeraltnda Depolanmas Prof. Dr. Ender Okandan ODTÜ Petrol Aratrma Merkezi ve Petrol ve Doal Gaz Mühendislii Bölümü 6 Nisan 2007 Enerji Güvenlii, Enerji Tarm,

Detaylı

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ Hazırlayan Mücahit ORHAN 2011 -----1----- Yıl Toplam Alan (Dekar) =========== =========== TARIM ALANLARI Ekilen Tarla Alanı (Dekar) Nadas Alanı (Dekar) Sebze Bahçeleri

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

Tarım Sayımı Sonuçları

Tarım Sayımı Sonuçları Tarım Sayımı Sonuçları 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İstatistik ve Araştırma Dairesi Ocak 2015 TARIM SAYIMININ AMACI Tarım Sayımı ile işletmenin yasal durumu, arazi kullanımı, ürün bazında ekili alan, sulama

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı Eczac?lar ve Eczaneler Hakk?nda Yönetmelikte De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Yönetmelik bugün 29667 say?l? Resmi Gazete'de yay?mland? Say? : 29667 28 Mart 2016 PAZARTES? Resmî Gazete YÖNETMEL?K Türkiye?laç

Detaylı

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM Sinan T. ERDOAN naat Müh. Bölümü Teksas-Austin Üniversitesi, ABD Turhan Y. ERDOAN naat Müh. Bölümü ODTÜ, Ankara Özet T.A. Edison,

Detaylı

ENTEGRE HAVZA ISLAHI

ENTEGRE HAVZA ISLAHI ENTEGRE HAVZA ISLAHI EREF GRGG RGN Orman Yük. Y Müh.& M letmeci ENTEGRE HAVZA ISLAHI KAVRAMINI OLUTURAN HAVZA ENTEGRE ISLAH TANIMLARINI RDELEYELM ENTEGRE: Bir bütünü meydana getiren, bütünleyici HAVZA

Detaylı

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 6,046.

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 6,046. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-19 ARPA YEMLİK İHR 0.87 0.87 0.8700 6,950.00 KG 6,046.50 1 ARPA YEMLİK MTS 0.56 0.70 0.5841 375,020.60 KG 219,066.40 50 ARPA YEMLİK MS 0.56 0.57 0.5600 500,119.80

Detaylı

REKTÖRÜN SUNUU. Örencinin, kendi kendine örenen ve denetleyen bir birey haline gelmesi çok önemlidir.

REKTÖRÜN SUNUU. Örencinin, kendi kendine örenen ve denetleyen bir birey haline gelmesi çok önemlidir. REKTÖRÜN SUNUU nsan n en temel özellii, tartmasz toplumsal bir varlk oluudur. Toplumlarn temel kayna ise insandr. Bir toplumun gelimesi büyük ölçüde insanlarn iyi yetitirilmesine baldr. Bu da ancak nitelikli

Detaylı

GÖREN Ö RENC LER N SOSYO-EKONOM K DURUMLARI, BEKLENT LER SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER LER

GÖREN Ö RENC LER N SOSYO-EKONOM K DURUMLARI, BEKLENT LER SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER LER Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ GÜZEL SANATLAR VE SPOR LSELER MÜZK BÖLÜMLERNDE ÖRENM GÖREN ÖRENCLERN SOSYO-EKONOMK DURUMLARI, BEKLENTLER VE BU OKULLARIN ÖRENC BEKLENTLERNE

Detaylı

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez. 2003 ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı