ERASMUS PERSONEL EĞĠTĠM ALMA HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERASMUS PERSONEL EĞĠTĠM ALMA HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ"

Transkript

1 ERASMUS PERSONEL EĞĠTĠM ALMA HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ BAġVURU: Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen personelimizin 20 Ekim Kasım 2014 tarihleri arasında aģağıda belirtilen evraklarla birlikte Uluslararası İlişkiler Birimi ne baģvuruda bulunması gerekmektedir. BaĢvuru Formu Taslak Eğitim Alma Hareketliliği AnlaĢması ( Training Mobility Agreement) Ġkili AnlaĢma (iģletmeye gidilecekse zorunlu değil) ve eğitim alınması planlanan kurum ya da iģletmeden alınacak kabul onay belgesi. Varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi yılları arasında yürütülen Eğitim Alma Hareketliliği, Hayatboyu Öğrenme/Erasmus Programı kapsamında yer almaktaydı yılları arasında programın adı Erasmus+ olarak değiģmiģtir. Buna göre, günlük hibe tutarı, seyahat ödemeleri, gidilecek ülkeler ve faaliyetin süresi gibi uygulamalarda bir önceki döneme göre değiģiklikler olmuģtur. DeğiĢiklikler: 1. Önceden en az 5 iģ günü olan hareketlilik süresi en az 2 iģ günü olmak kaydıyla değiģmiģtir. Personel hareketliliği süresi en az 2 gün, en fazla 2 aydır. Ancak, Birimimiz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus personel hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az 2 iģ günü en fazla 5 iģ günü (buna ek olarak gidiģ ve dönüģ 1,5 gün yol) olarak sınırlandırmıģtır. 2. Hibe tutarları baģvuru rehberinde yer alan sayfa 6 daki Ģekliyle değiģmiģtir. 3. Bilindiği üzere, seyahat giderleri 400 Avro ya kadar karģılanmakta, 400 Avro yu aģan kısmın ise %50 si ödenmekteydi. Yeni dönem ile birlikte seyahat ödemeleri seyahat mesafesine göre yapılmaktadır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm ) kullanılarak hesaplanacaktır. Örneğin; ders vermek üzere Berlin e gidecek bir öğretim elemanı, bu linkte Çorum-Berlin arası mesafeyi tespit 1

2 ettikten sonra baģvuru rehberinde yer alan mesafe aralığına göre kendisine ödenecek seyahat masrafını hesaplamalıdır. 4. Bir önceki dönemde sadece AB üyesi ülkelere gidilebilirken, yeni dönemle birlikte AB üyesi 28 ülkenin yanı sıra, Makedonya, LihteĢtayn, Ġzlanda ve Norveç e de eğitim alma hareketliliği kapsamında gidilebilmektedir. Eğitim Alma Faaliyetinden Yararlanabilme ġartları; 1. Eğitim alma hareketliliğine dâhil olacak iki ülkeden en az birinin AB üye ülkesi olması gerekir. Türkiye henüz üye olmadığı için gidilecek kurumun mutlaka AB üyesi ülkelerden olması gerekir. 2. YurtdıĢında bir iģletmede ya da yükseköğretim kurumunda eğitim alma hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin Türkiye Cumhuriyeti vatandaģı olması ve ilgili yasalar / mevzuatlar çerçevesinde Türkiye deki yükseköğretim kurumlarında çalıģıyor olması gerekir. 3. YurtdıĢında bir iģletmede ya da yükseköğretim kurumunda eğitim alma hareketliliği gerçekleģtirmek isteyen personelin Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiģ ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan akademik/idari personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiģ olan akademik/idari personel için kadro Ģartı aranmaz, sözleģmeli akademik/idari personel de Erasmus eğitim alma hareketliliği faaliyetinden faydalanabilir. 4. Eğitim almak üzere gidilecek iģletme bir eğitim merkezi, araģtırma merkezi ya da iģletme tanımına uyan diğer bir kuruluģ olabilir. Bu çerçevede, uygun bir iģletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluģ ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan giriģimdir. Bu faaliyet kapsamında EÜB sahibi olmayan bir yükseköğretim kurumuna gidilmesi mümkün değildir. 5. Eğitim alma hareketliliğinden faydalanmak üzere gidilecek olan yükseköğretim kurumu ile gönderen yükseköğretim kurumu arasında KURUMLARARASI ANLAġMA olması ve her iki tarafında EÜB sahibi olması gerekir. Ancak eğitim alma faaliyeti kapsamında kullandırılabilecek kontenjandan yararlanarak EÜB sahibi bir üniversiteye eğitim almak üzere baģvuruda bulunabilmek için karģı üniversite ile ĠKĠLĠ ANLAġMA YAPMAK ZORUNLUDUR. Bunun için anlaģma yapılan kurum bilgilerinin ve hazırlanan ikili anlaģma ve Eğitim Alma Hareketliliği AnlaĢmasının baģvuruda sunulması gerekmektedir. 6. Eğitim alma faaliyetinden faydalanmak isteyen personel, kendi bağlantıları ile bulduğu, alanı ile ilgili ĠġLETMELERDE de bu faaliyetten yararlanabilir. Eğitim alma hareketliliğinden faydalanmak üzere yurtdıģındaki bir iģletmeye gidilmesi durumunda gönderen yükseköğretim kurumu ile iģletme arasında KURUMLARARASI ANLAġMA YAPILMASI ZORUNLU DEĞĠLDĠR. 2

3 Ġsteyen personel maddi destekten feragat ederek bu faaliyetten yararlanabilir. Ġkili AnlaĢma ve Kontenjanlar Hitit Üniversitesi birimleri ile partner üniversiteler arasında yapılan anlaģmalara bağlı olarak belirlenen kontenjanlara duyuruda belirtilen linkten ulaģılabilir. Bu kontenjanların dıģında personel kendi bulduğu yükseköğretim kurumlarında ya da iģletmelerde de faaliyeti gerçekleģtirebilir. Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği Hedefleri: Faydalanan kiģilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkân vermek, Faydalanan kiģilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut iģleri için gerekli becerileri geliģtirmelerine imkân vermek. Eğitim alma hareketliliği 2 Ģekilde gerçekleģtirilebilir: 1. Türkiye de Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumunda çalıģan akademik/idari personelin yurtdıģındaki bir iģletmeye eğitim almak üzere gitmesi 2. Türkiye de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda çalıģan akademik/idari personelin yurtdıģında ortak olunan EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumuna eğitim almak üzere gitmesi DEĞERLENDĠRME: Erasmus eğitim alma hareketliliğinden faydalanmak üzere yapılan tüm baģvurular ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Değerlendirme aģamasında, Eğitim Alma Hareketliliği AnlaĢmasında yer alan; Hareketliliğin amaçları Hareketliliğin katkıları ĠĢ planının içeriği Hareketliliğin beklenen sonuçları dikkate alınacaktır. Eğitim Alma Hareketliliği AnlaĢması değerlendirme süreci Rektörlükçe resmi görevlendirme ile görevlendirilmiģ bir seçim komisyonu tarafından gerçekleģtirilecektir. Konu ile ilgili duyuru web sayfamızdan ilan edilecektir. Değerlendirme aģamasında baģvuru formları ve Eğitim Alma Hareketliliği AnlaĢmasının yanı sıra komisyon tarafından belirlenen kriterler ve aģağıda belirtilen ulusal öncelikler de göz önünde bulundurulacaktır. 3

4 Değerlendirmenin Ģeffaf ve hakkaniyetli yapılması programın genel kurallarından biri ve EÜB nin gereğidir. Yapılan tüm baģvurular Üniversitemize tahsis edilen hibe göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir. Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Ulusal Öncelikler: Daha önce eğitim alma hareketliliği faaliyetinden yararlanmamıģ personele, Daha önce eğitim alma hareketlilik faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere, Daha önce eğitim alma hareketliliği faaliyetlerinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumları ile hareketlilik faaliyeti gerçekleģtirmeyi planlayan baģvurulara öncelik verilecektir. Eğitim Alma Hareketliliğine seçilen adaylarca hareketliliğe baģlamadan önce hazırlanması ve Uluslararası ĠliĢkiler Birimi'ne teslim edilmesi gereken belgeler: 1. Bağlı bulunulan Dekanlık /Enstitü Müdürlüğü /Yüksekokul Müdürlüğü /Merkez Müdürlüğü /Daire BaĢkanlığından alınacak resmi yazı (bu yazı akademik personel veya idari personelin yurtdıģı görevlendirmeler için üniversite yönetim kurulundan aldığı görev yazısı da olabilir; yazıda personelin Erasmus+ Programı kapsamında eğitim alma hareketliğini gerçekleģtireceği, gideceği üniversite ve bölüm adı, ziyaret tarihleri belirtilmelidir). 2. Ortak Yükseköğretim Kurumunun veya ĠĢletmenin Davet Mektubu 3. Personel Bilgi Formu (www.erasmus.hitit.edu.tr Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği- Gerekli Belgeler- Personel Bilgi Formu) 4. BaĢvurusu aģamasında sunulan taslak Eğitim Alma Hareketliliği AnlaĢmasının karģı üniversite tarafından onaylanmıģ nüshası (imzalı ve mühürlü) 5. Halk Bankası vadesiz AVRO hesap cüzdanı fotokopisi 6. Seyahat biletine iliģkin fatura veya ön rezervasyon DönüĢte Uluslararası ĠliĢkiler Birimine sunulması gereken belgeler: 1. Gidilen kurumdan alınmıģ olan Katılım Sertifikası (Hareketliliğinizin baģlangıç ve bitiģ tarihlerini içeren imzalı mühürlü bir belge). 2. Nihai Rapor Formu (www.erasmus.hitit.edu.tr Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği- Gerekli Belgeler- Nihai Rapor) 4

5 3. Seyahate ait belgeler; Kullanılan bilet/biletlerin orijinali (giderken uçuģun ön rezervasyon bilgisi sunulmuģsa, dönüģte biletin faturası ibraz edilmeli) UçuĢ kartlarının orijinalleri Fatura, makbuz vb ilgili ödeme belgelerinin orijinalleri (ayrıntılı bilgi için sayfa 8 e mutlaka bakınız) HĠBELER Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Merkez (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır. Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; YurtdıĢında geçirilen döneme iliģkin masrafların tamamını karģılamaya yönelik değildir. Erasmus hibesinin %80'i gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve iģlemler tamamlandıktan sonra eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmıģ olan sözleģmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır Akademik yılı hareketliliği hibesi 30 Eylül 2015 tarihine kadar gerçekleģtirilecek faaliyetler içindir. Dileyen personel eğitim alma hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir. Eğitim alma hareketliliği faaliyetinde, eğitim süresi en az 2 iģ günü, en fazla 2 ay olarak belirlenmiģtir. Ancak, Birimimiz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus personel hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az 2 iģ günü en fazla 5 iģ günü (buna ek olarak gidiģ ve dönüģ 1,5 gün yol) olarak sınırlandırmıģtır. Hibe kısıtlı olduğundan, programdan mümkün olduğunca çok personelin yararlanabilmesi için baģvuruları takiben Koordinatörlüğümüzün hesaplamalarının ardından, hareketlilik günleri ve katılacak personel sayılarında azaltma yapılabilir. Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Bu ödeme, yurt dıģında geçirilen döneme iliģkin seyahat ve harcırah giderlerine bir katkı niteliğindedir. Seyahat gideri ödemesi, katılımcıların yerleģik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı niteliğindedir. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm ) kullanılarak hesaplanmalıdır. 5

6 100 ila 499 km arasındaki seyahat mesafeleri için 180 Avro 500 ila 1999 km arasındaki seyahat mesafeleri için 275 Avro 2000 ila 2999 km arasındaki seyahat mesafeleri için 360 Avro 3000 ila 3999 km arasındaki seyahat mesafeleri için 530 Avro 4000 ila 7999 km arasındaki seyahat mesafeleri için 820 Avro 8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için 1100 Avro Harcırah hesaplama yöntemi: Eğitim alma hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları ülkelerin yaģam standartları göz önüne alınarak, Ulusal Ajans tarafından aģağıdaki Ģekilde belirlenmiģtir: Ülke Grupları Grup A Ülke Danimarka, Ġrlanda, Hollanda, Ġsveç, Ġngiltere Günlük Hibe Miktarı (Avro) 144 Grup B Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, Ġzlanda, Ġtalya, LihteĢtayn, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye* 126 Grup C Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Ġspanya 108 Grup D Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya 90 *Türkiye'ye yurtdıģından gelecek personel için ödenecek hibe miktarını belirtmektedir. 6

7 Aşağıda belirtilen ödeme kalemleri dışındaki harcamalar faydalanıcıya aittir.. Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen harcırah, kalınacak yer, yeme içme masrafları, iletiģim giderleri ve yerel seyahat giderlerini kapsar.. Eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak personele, faaliyete baģlamadan önce ödenecek hibe miktarının hesaplanması sırasında, personelin hazırlamıģ olduğu ve taraflarca onaylanmıģ öğretim programı dikkate alınır.. Eğitim Alma Hareketliliği AnlaĢmasında eğitim alma hareketliliği ile iliģkili olarak karģı kurumla ortaklaģa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı görünen günler ve gidiģ/dönüģ günleri için (o günlerde faaliyet yapılmasa bile) günlük hibe ödemesi yapılır. Eğitim alma hareketliliğine iliģkin faaliyette bulunulmayan günler için günlük hibe ödemesi yapılmaz.. Faaliyetten faydalanan personele ödenebilecek en yüksek günlük/haftalık hibe miktarı personelin iģ planında eğitim alma hareketliliği ile iliģkili olarak karģı kurumdan kiģinin görevinin gerektirdiği bir eğitim alındığı görünen günler ile seyahat gerçekleģtirdiği günlerin toplamı için hesaplanan tutardır.. Seyahat edilen günlerin dıģında, eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele günlük hibe ödemesi yapılabilmesi için personelin bahsi geçen günde tam gün ya da tam güne yakın faaliyette bulunduğu öğretim programında görülmeli ya da katılım sertifikası ile belgelendirilmelidir.. Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da karģı kurumdan kiģinin görevinin gerektirdiği bir eğitim alındığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.. Faaliyetten faydalanan personelin dönüģünü takiben, kalan ödemenin yapılabilmesi için, "Eğitim Alma Hareketliliği AnlaĢması" ile birlikte karģı kurumdan temin edilen "katılım sertifikası" dikkate alınır.. Faaliyetin gerçekleģmediği ya da iģ planında ve/veya katılım sertifikasında yararlanıcının gerekçesiz olarak 2 iģ gününün altında bir süre eğitim aldığı durumlarda yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.. Harcırah ödemeleri vergi kesintilerine tabi tutulmaksızın ve avro olarak yapılır.. Hareketlilik gerçekleģmeden önce ödeme yazıları ilgili birimlere gönderilir ve hesaplanan hibe tutarının %80'i ödenir. Hareketlilik tamamlandıktan sonra katılım sertifikası ve faaliyet raporunun Uluslararası ĠliĢkiler Birimine teslimini takiben kalan %20 ve seyahat giderlerinin ödemesi yapılır. 7

8 Seyahat gideri ödemeleri:. Uygun seyahat maliyeti seyahat mesafesine bağlıdır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm ) kullanılarak hesaplanmalıdır. Hesaplama, Çorum dan faaliyetin gerçekleģeceği Ģehre kadar ki mesafeyi kapsamaktadır. Arada yapılacak aktarmalar bu hesaba dahil edilmeyecektir.. ġehir içi ulaģıma ait seyahat giderleri karģılanmaz.. Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personel, bulunduğu Ģehirden gideceği Ģehre seyahati sırasında gerekiyorsa farklı ülke ya da Ģehirlerde aktarma yapabilir. Ancak, uçuģun gerektirdiği bir durum olmadığı sürece aktarma yapılan noktada konaklama yapılmaz.. Seyahat edilecek ulaģım aracının kaçırılması, ertelenmesi vb. durumlardan doğabilecek ilave ücretler uygun gider olarak kabul edilmez.. Toplu taģıma araçlarını kullanmayıp, kendi özel aracı ile ulaģımını sağlayan personele fatura karģılığında benzin ücreti ödenmez.. Araç kiralama giderleri uygun gider değildir.. GiriĢ-çıkıĢ harçları, vize ve seyahat sigortası ücretleri ödeme yapıldığını gösteren belgelerin Uluslararası ĠliĢkiler Birimine teslim edilmesinden sonra seyahat giderleri adı altında ödenir.. Erasmus kapsamında personel hareketliliğinden faydalanacak olan personele ödenecek seyahat gideri uygun olarak tanımlanan gerçekleģmeler üzerinden hesaplanacaktır. Personelin ekonomik seyahat alternatiflerini kullanması gerekmektedir. Hava yoluyla seyahatlerde mutlaka ekonomi sınıfı biletler kullanılmalı, mümkün olduğunca indirimli tarifelerden yararlanılmalıdır. Faaliyetin Geçerli Olduğu Dönem: Bütün personel hareketliliği faaliyetlerinin 30 Eylül 2015 tarihi itibariyle tamamlanması gerekmektedir. Bu tarihe kadar personelin yurt dıģına gidip geri dönerek gerekli belgelerini tamamlamıģ olması beklenmektedir. Ayrıca, faaliyetten faydalanmaya hak kazanan personelin hangi tarihlerde gideceğini gösteren tüm belgelerinin imzalı ve onaylı orijinallerini en kısa sürede Uluslararası ĠliĢkiler Birimi ne teslim etmesi gerekmektedir. 8

9 Eğitim Alma Hareketliliğinden Faydalanacak Olan Personelin Hak ve Yükümlülükleri: Eğitim alma hareketliliği kapsamında yurtdıģında bulunan personelin yurtdıģında geçirdiği süre, normal hizmet dâhilindedir ve kendisine ek hizmet yükümlülüğü getirmez. Yükseköğretim kurumu, eğitim alma hareketliliği faaliyetinden yararlanan personelin faaliyet kapsamında yurtdıģında bulunduğu süre zarfında, hâlihazırda aldığı maaģının devamını temin etmekle yükümlüdür. Eğitim alma hareketliliği kapsamında yurtdıģına gidecek olan personele kendi kurumundan da maddi katkı verilmesi mümkündür. Ancak Erasmus programı tarafından karģılanan giderler için, yükseköğretim kurumu tarafından ayrıca ödeme yapılmaz. Hâlihazırda AB Komisyonu tarafından desteklenen harcamalar için Erasmus hibesi verilmez. HAREKETLĠLĠK ĠLE ĠLGĠLĠ BELGELER/FORMLAR ADRESĠNDEN TEMĠN EDĠLEBĠLĠR. 9

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı*

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/20 014 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği 2014 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1: Amaç: Bu Yönergenin amacı, Erasmus ve diğer değişim programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. Kapsam: Yönerge,

Detaylı

El kitabı, ortak transit sisteminde yeni geliģmeler oldukça güncellenecektir.

El kitabı, ortak transit sisteminde yeni geliģmeler oldukça güncellenecektir. TRANSĠT EL KĠTABI Önsöz El kitabının amacı transit usulünün nasıl çalıģtığının ve çeģitli katılımcıların rollerinin daha iyi anlaģılmasını geliģtirecek bir araç sağlamaktır. Ayrıca transit düzenlemelerinin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Sık Sorulan Sorular

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Sık Sorulan Sorular YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Sık Sorulan Sorular 1-Ne kadar süre ile staj yapabilirim? Staj hareketliliği faaliyet süresi ön lisans, lisans, yüksek lisans

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber, 2014 Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Bireylerin

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı Erasmus ve diğer Değişim Programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. KAPSAM Madde 2. Yönergede belirtilen

Detaylı

YABANCI KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ

YABANCI KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ YABANCI KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ 1 NEXIA TÜRKİYE MERKEZ OFİS Büyükdere Cad. No: 23 Kat: 5 34381 Şişli / İSTANBUL Tel.:0 212 225 68 78 Faks: 0212 225 62 52 www.nexiaturkey.com.tr 2

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Mevlana Değişim Programı na Kimler Katılabilir? Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ BÖLÜM I Seyahatin ve Seyahat Acentalarının Tarihçesi 1- Seyahat Kavramı Seyahat ve Zevk birbirine yakın kavramlar olarak kullanılmaya baģlanılmıģtır. Önceleri seyahat

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 5 Amaç... 5 Kapsam... 5 Tanımlar... 5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 6 KAMU MALĠYESĠ... 6 Kamu maliyesi... 6 Kamu maliyesinin

Detaylı

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı dâhilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

Küçük Çaplı Projeler İçin Hibe Yönetmeliği Prensip olarak 5000,00 `ya kadar proje hibeleri için

Küçük Çaplı Projeler İçin Hibe Yönetmeliği Prensip olarak 5000,00 `ya kadar proje hibeleri için Küçük Çaplı Projeler İçin Hibe Yönetmeliği Prensip olarak 5000,00 `ya kadar proje hibeleri için Hibe Olanakları Hakkında Sorular ve Cevapları (Lütfen teşvik olanakları ile ilgili ek bilgileri de dikkate

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

TEK TİP SCHENGEN VİZESİ İÇİN BİLGİ NOTU

TEK TİP SCHENGEN VİZESİ İÇİN BİLGİ NOTU TEK TİP SCHENGEN VİZESİ İÇİN BİLGİ NOTU TEK TİP SCHENGEN VİZESİ NEDİR? Aşağıda örnek olarak verilmiş sebeplerden dolayı Schengen bölgesine girmek ve burada kısa süreliğine kalmak için gerekli bir izindir;

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1)

Detaylı