ANTREPO MODÜLÜ UYGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTREPO MODÜLÜ UYGULAMASI"

Transkript

1 ANTREPO MODÜLÜ UYGULAMASI Antrepo modül ü kendi antreposu ol an fir mal ar tarafı ndan depodaki yükl eri n kontrol ü, fat ura ve evrakları nı n kesil mesi raporla ma işle mi ni n yapıl ması a macı yla kullanılabil mekt edir. Antrepo modül ünün kullanılabil mesi içi n işaretli modül seçil meli dir, Bu i şle mi yaptı ğı nızda karşı nıza Giriş Çı kış işle ml eri ana ekranı gelecektir. 1

2 Bu ekran Giriş Çı kış İşle ml eri ana ekranı dır. İşle mlerinizi n büyük bir kıs mı nı bu ekranı kullanarak halledebilirsiniz. Ekranı n üst kıs mı nda menü adı ml arı ve düğmel er bul unmakt adır. Alt kısı mda ise yük ara ma içi n kullanacağı nız filtre ekranı bul unmakt adır. Yük bilgileri ekranı nda yüke ait bilgiler, çı kış hareketlerinde ise eğer yük parçalı çı kış yapı yorsa, düşüml ü bir yük ise, bu yüke ait çıkış hareketleri bul unmakt adır. Antrepoda yük içi n 4 durumsöz konusudur. Gel ecek : Yük henüz depoda değil. Depoya gel mesi bekleni yor. Ta ma mı Depoda: Yükün ta ma mı depoda, henüz çıkışı yapıl ma mı ş. Kı s mi Çı kmı ş: Yük büyük mi kt arda ol duğundan müşt eri, malı parçalar halinde çekmeye başla mı ş. Bu şekil deki yükl ere düşüml ü yük adı da veril mekt edir. Ta ma mı Çı kmı ş: Yük depodan ta ma men çı kmı ş. Filtre Kull anarak Ara ma Yap ma Ana ekrandaki filtre ekranı nı kullanarak istedi ği niz özellikteki yük ya da yükl ere ul aşabilirsiniz. Üstteki seçi m kut ucukl arı nı işaretleyerek 4 dur umdaki yükl eri n bir kıs mı na veya t a ma mı na erişebilirisiniz. Ör neği n alıcısı Asl an Pl astik ol an yükl eri bul mak i stiyorsanız Alı cı al anı na bu fir manı n il k birkaç harfi ni * ile birlikt e yazı n. ASLAN* gi bi. Yenile düğmesi ne bastığı nızda alıcısı Aslan Plastik olan tümyükl er listelenecektir. Ana ekranda bul unan düğ mel eri n işlevleri şunlardır. 2

3 Ekranı n sol köşesi nde bul unan düğ me gr ubu Yük veya Çı kış seçenekleri ne bağlı ol arak yük veya çıkış ile il gili işle ml eri yapabil meni zi sağlar. Yeni: Yeni bir yük kaydı yap manı zı sağlar. Eğer depoya girişi yapılacak ol an yük si zi n fir manı zı n bir yükü ise, yani it halat işle mi si zi n fir manı z t arafı ndan yapıl mış ise yükün t anı mı nı yap mak i çi n bu düğ meyi kullanmayı n. Ana ekranda bul unan aşağı ok i şaretli düğ meyi kullanarak yük kopyala ma i şle mi yapı n. ( Yükün Yar atıldı ğı Kara, Hava yada Deni z Operasyon Modül ü kur ul u ol malı dır.) Göz At Yük ya da çı kışa ait bilgileri değiştir me yap madan i nceleyebil meni zi sağlar. Düzelt: Daha önceden bil gisi giril miş ol an yüke çıkışa ait bil gileri düzelt meni zi sağl ar. Ayrıca bir ekranda değişi klik yaptı ysanız yaptı ğı nız değişi klikleri n saklanabil mesi i çi n o ekranda bul unan Güncelle düğ mesi ne bas manı z gerekti ği niz unut mayı n. İptal: Yükü sil mek içi n kullanabilirsiniz. Ana ekranda üstte bul unan düğ mel eri n işlevleri şunl arı dır. Belirli Yüke Git me: Nu marası nı bil di ği niz bir yüke ul aş manı zı sağlar gel en ekranda yük nu marası nı yazı p ta ma m düğmesi ne bas manı z yeterlidir. Yük Ar a ma: Belirli özelliklere sahi p ol an yük ya da yükl ere ul aşabil meni zi sağlayan Yük Ar a ma ekranı na geçişi sağlar. Yük Ara ma ekranı ana ekrandaki filtreden biraz daha fazla sayı da seçi mkriteri içerir. Yük Kopyal a ma: İt halat operasyonu t arafı ndan girilen yük ya da yükl eri n depoya girişini yapacağı nı z Yük Kopyal a ma ekranı na geçişi sağlar. Depo Yerleri Tanı mı: Deponuzda bul unan yerler ait bir nu maralandır ma ya da adl andır ma yapı yorsanız bu işle mi bu düğ meyi kullanarak gelen ekranda yapabilirsiniz. İş Emri: Antrepo Sevki yat Yöneti mi ve Bar kod Ent egrasyonu Modül ü kur ul u ise il gili yüke ait çı kış veya muayene iş e mri verebil meni zi sağlar. Evrak: Yük ya da çı kışa ait Eti ket, ihbarna me gi bi evrakları kesebil meni zi sağlar. 3

4 Bekl enen Değerler: Fat ura üzeri ne çı kacak ol an kale ml eri n girişleri ve değerleri bu düğ meyi kullanarak gireceği niz Bekl enen Değerler ekranı ndan yapışacaktır. Fat ura: Fat ura Hazırla ma ekranı na geçişi sağl ar. Günl ük Dövi z Kurları: Dövi z kuru giriş ekranı na geçişi sağlar. Fir ma Bil gileri: Müşterilere, t aşı yıcı fir ma gi bi bilgileri giri p düzeltebileceği niz Fir ma Bil gileri ekranı na geçişi sağlar. 4

5 DEPO YERLERİ TANI MI Antrepo İ çi nde 2 boyutl u nu maralandır ma yapılabileceği gi bi raf siste mi kullanılarak 3 boyutl u yer t anı ml arı da yapılabilir. Raf siste mi yoksa bu durumda depo yeri alanı na doğr udan yer is mi ni girebilirsiniz. ( A01, B05 gi bi) Raf siste mi var ise Böl üm, Kori dor, Yer Nu marası, ve Raf nu marası al anl arı nı girerek pr ogra mı n yer kodunu ol uşt ur ması nı sağlayı n. Yer e ait kapasite ve özellik bilgilerini girerek yer girişini ta ma ml ayı n. 5

6 YÜK GĠ RĠ ġġ Gi riş Çı kış İşle ml eri ana ekranı nda Yük i şaretli i ken Düzelt veya Yeni düğ mel eri nden birisine bastığı nı zda karşı nıza yukarı daki Yük Bil gileri ekranı gelir. Bu ekrandaki alanları n işlevleri şunlardır. Depo Giriş Nu marası: Yıl içi nde kaydı yapılan her yüke pr ogra m t arafı ndan t ekil bir yük nu marası veril mekt edir. Bu nu mara basılan evrakların üzeri ne de yazılabilmekt edir. Böyl ece daha sonra bu yüke kol ayca erişebil meni z sağlanmakt adır. Defter Sıra No: Sundur ma giriş çı kış defterinde bu yüke verilen numaradır. Kalıcı Def: Sıra No: Bazı antrepol arda 20 günden fazla kalacak yükl eri n ayrı bir defterde taki bi istenmekt edir. Bu şekil de bir defter taki bi yapıl ması isteni yorsa buraya Kalıcı Defter Sıra Nu marası nı girin. Aksi taktirde boş Bırakı n. Gi riş Tari hi ve Saati: Yükün depoya giriş tarihi ve saati bu alanlara yazılacaktır. Ant. Bey. No ve Tr h. Yükün Kara ve Hava yol u ile gel mesi dur umunda 20 gün, deni z yol uyl a gel mesi dur umunda 45 günden f azla kal ması dur umunda yüke ait Giriş Beyanna mesi açıl ması zor unl udur. Açılan giriş beyanna mesi ni n numara ve tarihi bu alanlara girilecektir. Depodaki Yer: Yükün depoda konul duğu yer. Yükün depo i çi nde nerelere girildi ği bil gisi detaylı olarak gir mek istiyorsanı z Yer Hareket Bil gileri menü adı mı nı kullanabilirsiniz. Antrepo Sevki yat Yöneti mi ve Bar kod Ent egrasyonu Modül ü varsa barkodl arı n yerleştirilmesi ile yer kayıtları ot omati k ol uş makt adır. Depo No: Antreponuz fizi ksel olarak birden fazla bi nadan ol uşuyorsa bi na numarası nı buraya yazabilirsiniz. Kendi Yükü müz: Eğer malı n it hali kendi fir ma mı zca yapıl mışsa Kendi Yükü müz, aksi t akdirde Di ğer seçeneği işaretlenecektir. Her iki durumda da malı n taşı masını yapan fir ma Taşı yıcı Fir ma alanı na yazılacaktır. Yurtiçi Acent e: Özellikle Havayol u ile gelen yükl erde işle myapan acente fir ması. Alı cı: Yükün alıcısı adı ve kodu ile birlikte giril melidir. Müşt eri: Antrepoda genel de alıcı ve müşteri aynı kişidir. Uçuş No / Plakası: Yükü depoya getiren aracı n plakası, hava antreposu ise uçuş numarası bu alana yazılacaktır. Mal Sı nıfı: Yükün mal sı nıfı bu al ana seç me yapılarak girilecektir. Buraya yazdı ğı nız bil gi daha çok r aporl a ma yapar ken işinize yarayacaktır. Gerçek mal tanı mı Di ğer Bil giler ekranı ve Koli Girişi ekranı ndan yapıl malı dır. Tesli mşekli : Tesli mşekli kodl u bilgilerden seçilecektir. Öde me şekli de tesli mşekline bağlı olarak gelecektir. MA WB No ve Tari hi: Havayol u yükl eri için Master Air Way Bill numarası ve tarihi Konşi ment o Nu marası ve Tari hi: Yüke ait herhangi bir konşi ment o numarası ve tarih buraya yazılacaktır. 6

7 Özet Bey. T. No. Ve Tr h. Özet Beyan Tescil Numar ası ve Tari hi. Daha önceden Manifset o Nu marası Ve Tari hi ol an bu alan Bil ge kapsa mı nda Özet Beyan adı nı al mıştır. Özet Beyan Soft modülleri kullanılarak yapılıyorsa bu bilgi ot omati k olarak atanır. Aksi durumda elle giril meli dir. Çı kış Beyanna me Nu mar ası ve Tari hi: Yük depodan çı ktı ğı za man düzenl enen beyanna meni n nu marası ve t ari hi yazılır. Kalıcı Beyanna me No ve Tari hi: Yük geçi ci gümr ükl e meden kalıcı gü mr ükl e me st at üsüne geçti ğinde ayrı bir beyanna me açıl ması isteni yorsa bu bilgi buraya yazıl malı dır. Gü mr ük Vezne Alı ndı Nu marası ve Tari hi: Sundurma giriş çı kış defteri nde bu alana karşı düşen bilgi yazılır. Gü mr ükçü Tesli mi Bi zi m Tesli mi mi z: Paket Servisi yapılıyorsa paketi n ne şekilde tesli medileceği bilgisi. Yük Dur u mu: Bu seçi m kut usunu kullanarak Gel ecek, Ta ma mı Depoda, Kı s mi Çı kmı ş, Ta ma mı Çıkmış ol arak yükü i şaretleyebilirsiniz. Çı kışla il gili işle m yapılınca dur um ot omati k ol arak Ta ma mı Çı kmı ş ya da Kı mi Çı k mı ş a dönmekt edir. Gü mr ük Ko mi syoncu Fir ma: Malı n çı kış işle mi ni yapan gümr ük fir ması. Çı kış Fiş No: Ambar Me mur undan alınan çı kış fiş nu marası Çı kışta Tesli m Al an: Malı tesli malan fir ma yet kilisi veya sürücünün adı yazılır. Gör evi: Çı kış işle mi ni yapan kişi ni n ilgili fir madaki görevi. Ücr et Ağırlığı : Bu al andaki bil gi yükün ağırlık ve hac mi karşılaştırılarak pr ogra m t arafı ndan ot omati k hesaplanmakt adır. Bu ekranda elle bilgi girişi ancak değişken ücret ağırlığı seçeneği işaretliyse geçerli olacaktır. Çı kış Tari hi ve Saati: Yükün ta ma mı bir seferde çekiliyorsa Çı kış Tari h ve saat bilgisi buraya giril melidir. Çı k. Plaka: Malı n antrepodan çekildi kten sonra taşındı ğı aracı n plakası. Dosya Nu marası: Birden fazla yükü, araç bazı nda, tek dosyada arşi vliyorsanız buraya yazacağı nız nu mara ile Taki p edebilirsiniz. Ar şi v Nu marası: Her çı kışı ayrı bir nu marayl a t akip edi yorsanız arşi v nu marası ver me düğ mesi ne basarak arşi v nu marası nı ol uşt urabilirsiniz. Değişken Ücret Ağırlığı: Pr ogra m t arafı ndan hesapl anan ücret ağırlığı dışı nda bir ağırlık kullanılacaksa bu al an seçil meli dir. Ki myevi Madde: Bu özellik işaretlenirse 714 numar alı Ki myevi Yanı cı Madde Çar panı değeri ile ardi ye ücreti çarpılarak hesaplanır. Yanı cı Madde : Bu özellik işaretlenirse 715 nu maralı Yanı cı Madde Çar panı değeri ile ar di ye ücreti çarpılarak hesaplanır. Mesai Mesai Saati: Yüke ait çı kışta mesai işle mi yapıl mışsa ve saati giril mişse ücret hesapla ma ekranı nda bu değerler göz önüne alınarak hesaplanır. Firgorifik: Soğut malı bir ürünse derecesi ile birlikte bu bilgi giril meli dir. Muayene- Nu mune- Ha mmali ye : Yüke ait bu işle ml erden biri yapıl mışsa i şaretlenir. 749 nolu Depoda Yapıl mışsa Alı nacak Ücretler para metresi nde bu kale ml eri n kodu varsa ücretler işaretleni nce hesaplanır. Bil gi girdi kten sonra yaptı ğı nız değişi klikleri n saklanması içi n Güncelle düğmesi ne bas mayı unut mayın. 7

8 Yük ait di ğer bilgileri gir mek içi n yukarı daki menü adı ml arı ndan Di ğer Bil gileri fare ile tıklayı n. Eğer yük operasyondan kopyalanmı şsa Pozisyon ve yük numara bilgileri dol u olacaktır. Yurt Dışı Acent e : Yurt Dışı ndaki te msilci fir ma bilgisi. Karşı Pozisyon Nu marası : Bu yükün taşı ması içi n Yurt Dışı Acent eni n verdi ği referans numarası Or di no No: Yükün gümr ükt en çeki mi içi n alınan ordi nonun numarası Ko mpl e Parsi yel : Yurt Dışı taşı maya ait taşı ma şekli Y. Dil de Mal Adı: Malı n yabancı dilde tanı mı Gönderici : Malı n gönderici bilgisi Te msilci Fir ma : Yurt dışı ndaki gönderici ni n Tür kiye deki işlerini taki p eden fir ma Yük Fat ura No: Yüke ait satış fat urası Navl un Fat ura No: Ul uslar arası taşı maya ait navl un fat ura numarası Kar a- Deni z Hava: Yükün hangi ul uslar arası taşı ma modül ü kullanılarak kopyal andı ğı bilgisi Kont eyner Nu marası: Yük deniz yol u ile gel mişse Kont eyner Nu marası Yükl e me Şekli : Kolili, Askılı ve Karışı k yük bilgisi girilebilir. Varış Yeri: Yükün Yurt İçi ndeki varış yeri Gi rişte Tesli meden: Malı antrepoya tesli meden şof ör Gi rişte Tesli m Al an : Malı girişte tesli malan antrepo görevlisi Çı kışta Tesli meden : Mal antrepodan çı karken tesli meden antrepo görevlisi Muht e mel Çı kış Tari hi : Yükün girişten itibaren ne za man çı kacağı yaklaşı k olarak bilini yorsa bu tarih girilebilir. Ül kesi : Malı n yurt dışı ndan yükl endi ği ül ke Sı nır Kapısı: Malı n yurda giriş yaptı ğı sınır kapısı Eski defter sıra nu marası : Geç mi ş yıl dan kal an yük yeni sundur ma defteri ne kaydedil mişse buraya nu marası yazılır Akt ar ma Dur umu : Farklı Bir antrepodan girişi varsa buraya bilgisi girilir. Bek. Süre Dilekçe No: Mal süre uzatı mı al mışsa dilekçe numarası buraya yazılır Bek. Süre Bitiş Tari hi: Malı n gümr ükt e kalış içi n uzat ma süresi ni n bitişi. Te mi nat Tut arı : Mal a ait gümr üğe yatırıl mış te mi nat varsa girilir. Önceki Ant. Giriş Tari hi: Akt ar ma Yükl er içi n önceki antrepoya giriş tari hi. İrsaliye Nu marası ve Tari hi: Yurtiçi Lojistik ve Genel Kar go Taşı macılığı uygul a ması kullanıl mıyorsa yükün alıcı ya tesli mi içi n kesilen taşı ma irsaliyesi ni n bilgileri buraya girilir. 8

9 Tır Kar ne Nu marası: Karayol u ile gelen yükl ere ait tır karne numarası Depo : Yurt içi nde bir depoya sevk edilecekse bilgisi girilir. Mühür Nu marası : Yüke ait mühür ün numarası girilir. Ücr etlendirilen Palet Sayısı : Yüke ait ücret hesapla mada kullanılacak palet sayısı. Topl a m Palet Sayısı : Yükün t opla mpalet sayısı Muşa mba Sayısı : Yük içi n kullanılan muşa mba sayısı Eti ket Sayısı : Ücret Hesapl a mada kullanılacak etiket sayısı Ar di ye Tarife Kodu : Ücret hesapla mada kullanılacak Tarifeni n kodu. Ot o mati k Navl un Hesabı : Ücret Hesapla ma yapılacaksa işaretli ol malı dır. Varsayılan değeri de işaretlidir. Pal et Ücreti : Ücret Hesapla ma ekranı ndan yaratılan Pal et Ücreti kale mi ne ait değer Muşa mba Ücreti : Ücret Hesapla ma ekranı ndan yaratılan Muşa mba Ücreti kale mi ne ait değer Tır Bekl e me Ücreti : Ücret Hesapla ma ekranı ndan yaratılan Muşa mba Ücreti kale mi ne ait değer Tır Geliş Tari hi / Saati Evr. Geliş Tari hi ve Saati Tır. İşle m Baş Tr h. Ve Saati Tır. İşle m Bit. Trh ve Saati.: Tır antrepoya gel di kten sonra ne kadar za manda i şle mi ni n t a ma ml andı ğı nı n süreç bil gilerini öl ç mek i çi n kullanılır. Yükl e me Baş. Saati Yükl e me Bitiş Saati Müşteri Geliş Saati : Yükün çı kış süreci ni ölç mek içi n kullanılır. Alttaki listede yüke ait koli bil gileri gör ün mekt edir. Yük kopyala ma ile yükü operasyondan kopyaladı ysanı z koli bil gileri de kopyalan mı ş ol acaktır. Aksi t aktirde Yeni Koli düğ mesi ni kullanarak yüke ait koli bil gilerini n tanı mı nı yapı n. KOLĠ GĠ RĠ ġġ Topl a m koli sayısı ve ağırlık bil gilerini mutlaka giri n. Eğer kullanı yorsanız al an ve haci m bilgileri ni de girebilirsiniz. Koli öl çül eri ni ve koli adedi ni girip Haci m Hesabı Yap düğ mesi ne bastı ğı nızda mal hac mi 9

10 ot omati k ol arak hesaplanacaktır. Sür üm 5. 0 ve üzerlerinde bu düğ meye bas manı za gerek kal madan haci m hesabı ot omati k hesaplanmakt adır. Bil gileri girdi kten sonra Güncelle düğmesi ne bas mayı unut mayı n. DÜġÜMLÜ ÇI KI ġ Eğer yük depodan parçalar hali nde çekiliyor ise bu dur umda yükün t aki bi ni yap mak i çi n koli çı kış işle ml eri ni kullanmalısı nız. Yük kolisi il k t anı ml andı ğı nda t a ma mı depoya gir mi ş ol acak şekil de bil giler at anır. Eğer bu kolilerden parçalı bir çı kış yapacaksanız Koli Çı kışı düğ mesi ne bası n. Koli çı kış hareketleri ekranı açılacaktır. Bu ekranda Yeni Çı kış düğ mesi ne bastığı nızda alanlar giriş yap manı za i zi n ver mek i çi n açılacaktır. Çı kan yük kolilerine ait bil gileri buraya giri n. Di kkat edil mesi gereken nokt a, depoya giril miş ol andan daha f azla çı kış yap maya pr ogra m i zi n ver meyecektir. Güncelle düğ mesi ne bastı ğı nızda bir çı kış kaydı yaratılacak ve listede yeri ni alacaktır. Yükün kalan kıs mı ile ilgili bilgileri Yük Bil gileri Koli Bil gileri adı mı ndan görebilirsi niz. 10

11 EVRAK HAZI RLAMA ĠġLEMLERĠ Softtrans Depo Modül ünde evrak hazırla mak içi n Gi riş Çı kış işle ml eri ana ekranı nda evrak düğ mesine bas manı z gerekli dir. Bu durumda evrak hazırla ma ekranı na geçiş yaparsı nı z. Hazırlanacak evrak listesi nde, seçilen yüke ait düzenleyebileceği niz evraklar bul unmakt adır. Listeden önceli kl e düzenle mek i stedi ği niz evrakı işaretleyi n, ekran veya yazıcı seçenekl eri nden hangisi ne gönder mek istiyorsanı z onu seçi n. Hangi yazıcı dan çı karacaksanız uygun LPT seçeneği ni seçi n. Son ol arak Başl a düğ mesi ne bastığı nızda seçi mi nize bağlı ol arak evrak doğr udan yazıcı ya gi decek veya ekrana çı kacaktır. Ekran seçeneği ni işaretledi yseniz düzenledi ği niz evrak ekrana çı kacaktır. Ekrana al dı ğı nız evrak üzeri nde de istedi ği niz değişi kliği yapabilirsiniz. Unut ma manı z gereken nokt a yaptı ğı nız değişi klikleri n kaydedil mesi i çi n Sakl a düğ mesi ne bas manı z gerekti ği dir. Ayrıca yaptı ğı nız değişi klikler sadece kestiği niz bu evrakla sınırlı kalacaktır. Bu ekranda da evrak hazırla ma ekranı nda ol duğu gi bi yazıcı port unu seçebilirsiniz. Yazdır mak içi n Yazdır düğ mesi ne bas manı z yeterlidir. Hazırladı ğı nız evrakları n t ümü Softtrans t arafından sakl anmakt adır. Bu evrakları t ekrar görebil mek i çi n Evr ak Hazırla ma ekranı nda Düzenl enmi ş evraklardan i stedi ği niz evrakı işaretleyi n ve Evrak Gör ünt üle düğ mesi ne bası n. 11

12 12

13 YÜK ÇI KI ġi ve ÜCRET HESAPLAMA Malı n alıcısı nı n ya da gü mr ükçüsünün malı çek mek i çi n gel mesi yle birlikte Çı kış Kontrol Fişi, Çı kış Beyanna me Nu marası ve Tari hi, Gü mr ük Vezne Alı ndı Nu marası gi bi bilgiler girilerek Ücret Hesapla ma ekranı na geçilir. Kı s mi Çı kacak bir yük i se bu bil giler Koli Çı kışı ekranı ndan girilerek Çı kış Hareketi yaratılır ve ücret hesapla ma ekranı na geçilir. Eğer Ant repo Sevki yat Yöneti mi ve Bar kod Entegrasyonu Modül ü Kull anılı yorsa yapıl ması gereken i şl e m Ta ma mı bir seferde Çı kacak yükl er i çi n çı kış bil gilerini giri p iş e mri yarat mak ve a mbar i çinden malı n toplanmaya başla ması nı sağla maktır. Düşü ml ü çı kışlarda ise önceli kle iş e mri nden hangi yer deki kapl ardan kaç adet çı kacağı seçilir. İş emri verilerek gerçekleştirilir. Ol uşan çı kış hareketi i çi ne çı kışla il gili bil giler yazılarak ( Gü mr ükçü, çı kış beyanna me bil gileri, gü mr ük vezne alı ndı bilgileri) Düşüml ü Yük İçi n Ücret Hesapl ama Ekranı na geçilir. Pr ogra m İ ş ti pi tanı ml arı nda zor unl u ol arak t anı ml anan kal e ml eri tarifesi tanı ml aysa bu ekranda ot omati k ol arak hesaplar. Yar atılan Hesapl anan Değerler, yi ne kal e m t anı ml arı ndaki gr upl a ma özelliklerine göre Fat ura değerleri ne yansıtılır. Yar atılan değerler alacak borç kodu Xolarak yaratılır. Fat ura değerleri ise Mi ni mu mfat ura değeri nden küçük ise mi ni mu mfat ura değeri ne ta ma ml anır. Onay işle mi nden sonra fat ura işle mi ne geçilebilir. 13

14 BEKLENEN DEĞERLER Fat uraya çı kacak ol an kal e ml eri n yaratıl ması ve t arifelerden ot omati k ol arak yaratılan kal e ml eri n kontrol edili p yaratıl ması nı Bekl enen Değerler ekranı ndan yapabilirsiniz. Antrepo içi n alacak kale ml eri Ücret Hesapla ma ekranı nda ot omati k olarak yaratıldı ğı içi n bu ekranı çoğunl ukla, gi der kale mi gir mek veya girilen kale ml eri incelemek içi n kullanabilirsiniz. Bu ekrana girebil mek i çi n ana ekrandan bekl enen değerler düğ mesi ne bas manı z gerekli dir. Bu durumda karşı nıza beklenen değerler ekranı gelir. Nor mal yükl ere ait fat ura kal e ml eri ni gir mek i çi n Gi riş Çı kış İşle ml eri ana ekranı nda Yük seçili i ken bu düğ meye bası n. Düşü ml ü yükl ere ait fat ura kal e ml eri ni gir mek i çi n Çı kış seçeneği ni işaretleyi p aynı işle mi yapı n. Zor unl u ol arak t anı ml anan kal e ml er Bekl enen Değerler ekranı na il k girişte ot omati k ol arak yaratılır. Varsa il gili tarifeler kullanılarak bu değerler alı nır. Listede ot omati k ol arak yaratılan ve si zi n yarattığı nız t üm kal e ml eri görebilirsiniz. Li steni n başı ndaki Dsüt unundaki karakterlerin anla ml arı şunlardır.! Kal e m yaratıl mış ancak yaratılan değere onay veril me mi ş. Başka bir deyişle kal e m yaratılırken kesi n ol arak işaretlenme mi ş. * Kale monayl anmı ş. Bu şekil de onaylı alacak kale ml eri ni n fat uralarını fat ura ekranı na girerek kesebilirsiniz. + Kal e mi n fat urası kesil miş ya da, borç kale mi ise, faturası gel miş. - Kal e m bu sefer yok ol arak işaretlenmi ş. Zor unl u kal e ml eri sile mezsi niz. Ancak bu sefer yok ol arak işaretleyerek fat ura dışı kal ması nı sağlayabilirsiniz. Sağ tarafta bul unan düğ mel eri n işlevleri şunl ardır. Değer Gi r: Kal e me ait bilgileri özet olarak girebileceği niz ekranı getirir. 14

15 Bir kal e mi n f at urası nı n kesilebil mesi i çi n Müşt eri Adı, Müşt eri Kodu, orijinal t utarı ve dövi zi, biri m fi yatı, mi kt arı ve mi kt ar biri mi mutlaka giril meli dir. Ayrıca Kesi n ol arak işaretleyerek kal e mi n dur umunun * yapıl ması da gereklidir. Fat ura ek açı kla ma kıs mı na yazılan bil giler de f at uranı n üzeri ne kal e m i çin yazılan i ki satırlık bir ek açı kla ma olarak çı kmakt adır. Det ay: Fat ura kal e mi ni n det ayı nı gör meni zi sağlayan, Değer gir ekranı ndan daha f azla bil gi i çeren ekranı bil gi girişine kapalı olarak getirir. Düzelt: Yukarı da anılan ekranı bil gi girişine i zin verecek şekil de getirir. Bu ekranda kesilen fatura ile il gili fat ura TL t utarı gi bi ek bilgileri de gör meni z mü mkündür. Değeri Onayl a: Yaratılan bir kale m eğer kesin ol arak i şaretlenme mi şse kontrol ü yapıl dı ktan sonra bu düğ meye basarak! durumundan * geçir meni zi sağlar. Bu Sefer Yok: Zor unl u ol arak yaratılan kal e ml eri sil meni ze i zi n veril meyecektir. Bu kal e ml eri n fatura üzeri ne çı kması nı Bu Sefer Yok olarak işaretleyerek engelleyebilirsiniz. Kal e m Ekl e: Yeni bir kal e m ekl e meni zi sağlar. Gelen listeden ekl eyeceği niz kal e mi seçi n. Taahhuk kodu 1 ol an kale ml er al acak, 2 ol anlar borç kal e mi dir. Buradan il gili kale mi seçtiği nizde det aylı bil gi girişi ekranı gel ecektir. Bur ada da gerekli bilgileri gir meni z gerekecektir. Kal e msil: Zor unl u olarak tanı ml anma mı ş kale ml eri silebil meni zi sağlar. 15

16 16

17 17

18 FATURA HAZI RLAMA İ ŞLEMLERİ Fat ura hazırla mak içi n Giriş Çı kış İşle ml eri ana ekranı nda fat ura düğmesi ne bas manı z gerekmekt edir. Keseceği niz fat ura t a ma mı bir seferde çı kan yük i le il gili Yük, düşüml ü bir yükün çı kışı ile ilgili fat ura ise Çı kış seçeneği ni işaretleyerek fat ura düğmesi ne bas manı z gerekmekt edir. Aşağı daki ekran fat ura hazırla ma ekranı dır. Yukarı daki, hazırlanacak f at ura listesi nden TL veya dövi z fat urası nı işaretleyi n. Sol daki listeden f at ura keseceği niz fir mayı seçi n. Eğer fir ma il e il gili ver gi dairesi ve nu marası uyarısı gelir ise Düzelt düğ mesi ni kullanarak bu bilgileri girebilirsiniz. Evrak t ari hi al anı na fat ura üzeri ne çı kacak ol an t ari hi girebilirsiniz. Her hangi bir değişi klik yapmadı ğı nı z takdirde Evrak Tari hi ve Kur Tari hi çalış ma tarihi dir. Fat ura nu marası, son girdi ği niz fat ura nu marasından iti baren t aki p ederek gi der. Eğer kağıt sı kışıklığı veya benzer bir sor un ol ma mı şsa fat ura nu marası nı gir meni ze gerek yokt ur. Aksi t akdirde * i şareti ni silerek bastıracağı nız fat ura nu marası nı bu al ana giri n. Eğer doğr udan yazıcı ya gönderecekseniz Yazı cı, ekrana alı p incele me yapacaksanız Ekran seçeneği ni işaretleyip Başla düğmesi ne bası n. 18

19 Yazı cı seçeneği ni seçti yseni z f at ura kağıt üzeri ne çı kacak ve uyarısı gel ecektir. Bu uyarı ya Ta ma m dedi ği nizde düzenl enmi ş fat uralar listesi nde bir adet fat ura kaydı ol uşacaktır. Bur adaki fat ura nu marası listeni n en sol unda gör ünen nu maradır. Bu nu mara ile gerçek f at ura nu marası nı kontrol et meyi unut mayı n. Bu nu marada bir farklılık var i se ekranı n sol altındaki Fat ur a Det ayı düğ mesini kullanı n. Gel en ekranda Fat ura No Değiştir düğ mesi ne basın Bu ekranda yeni fat ura nu marası nı girebilirsiniz. Böyl e bir tutarsızlık ol uşt uğunda bir sonraki fat ura kesişi nizde fat ura numarası nı gir meni z gerekecektir. Eğer doğr udan yazıcı ya gönder mek yeri ne Ekran seçeneği ni işaretleyi p Başla düğ mesi ne basarsanız fat ura ekranda belirecektir. Burada her evrakt a ol duğu gi bi fat urayı i nceleyi p düzelt me yapabilirsiniz. Yaptı ğı nı z değişi klikleri n geçerli ol ması içi n Sakl a düğ mesi ne bas mayı unut mayı n. Son ol arak Yazdır düğ mesine basarsanı z fat ura yazdırılacaktır. Fat uranı n Softtrans t arafı ndan kayıt edilebil mesi i çi n yazıcı dan çı kış alı nması gerekmekt edir. Eğer fat ura yazıcı dan çı ktığı halde f at ura kaydı yapıl ma mı ş ise fat urayı boş kağıda yeni den keserek kayıt yapmayı deneyi n. Sorun çözül mezse Soft a haber veri n. Kesti ği niz fat uranı n daha sonradan i ncele mesi ni yap mak i çi n Fat ura Det ayı düğ mesi ne bası p gelen ekr anda Evrak Gör ünt üle düğmesi ne bas manı z yeterlidir. 19

20 OPERASYONDAN YÜK KOPYALAMA Eğer depoya gel en yükün i şle ml eri kendi şirketini zi n operasyon kıs mı nda giril mişse bu bil gileri tekrar gir meden kopyası nı çı kar ma ol anağı mevcutt ur. Bunu yap mak i çi n Giriş Çı kış İşle ml eri ana ekranı nda Yük Kopyal a ma düğ mesi ne bas malısı nız. Operasyon modüll eri kullanılıyorsa bu yükl ere ait bil giler yük kopyal a ma ile operasyon modülleri nden alı nmalı dır. Sadece ul uslar arası t aşı ma operasyonu t arafı nızdan yapıl mayan yükl eri n bilgisi ni gir meni z gerekli dir. Bu dur umda yük ara ma ekranı na geçersi niz. Bu ekrandaki yük listesi il k başta kapalı ol arak gelir. Ar adı ğı nız özelliklere sahi p yükl eri bul mak içi n filtreye ara ma koşulları yazı p Yenile düğ mesi ne bası nız. Ör neği n Asl an Tekstil fir ması nı n yükl eri ni bul mak i çi n alıcı alanı na ASLAN* yazı p yenile düğ mesi ne basma nı z yet erlidir. Bu dur umda karşı nıza Asl an Tekstile ait 28/ 05/ / 06/ 2998 tari hleri arası nda yurt dışından yükl enen yükl er gelir. Bur ada her kopyal a ma yaptı ğı nız yük daha sonraki ar a mal arda kopyala ması yapıl dı ğı içi n gör ün meyecektir. Eğer daha önce kopyala ması nı yaptı ğı nız yükl eri de gör mek i stiyorsanı z Kopyala ma Kontrol ü Yap seçeneği ni kal dırın. Gel en listeleri istedi ği niz yükl eri fare ile işaretleyip renkl endirin ve Seç düğ mesi ne bası n bu dur umda karşı nı za seçilen yükl eri depoya hangi dur umda al mak i stedi ği nizi soran bir kut u gel ecektir. Burada yük dur umu i çi n 20

21 Gel ecek, Ta ma mı Depoda, Kı s mi Gel miş, Ta ma mı Çı kmı ş Seçenekleri nden biri ni işaretleyi p Ta mam düğ mesi ne bastığı nızda yükl eri n kopyası depo modül üne alınacaktır. Ana ekranda bu yükl eri görebil meni z içi n yük duru ml arı nı n seçtiği niz şekilde işaretlenmi ş ol ması na di kkat edi n. 21

22 İ HRACAT DEPO MODÜLÜ UYGULAMASI İ hracat Depo modül ü uygul a ması i hracat deposu ol an kur ul uşlar t arafından kullanıl makt adır. Modül ün Softtrans uygul a ması nda bul unduğu yer aşağı daki gi bi dir. Bu düğ meye bastığı nızda açılan menü adı ml arı ndan İ hracat Deposunu seçerseniz günl ük işle ml erini zi n büyük bir kıs mı nı halledebileceği niz. Giriş Çı kış İşle ml eri ana ekranı na girersi niz. 22

23 Softtrans İhracat Depo Uygul a ması nda birden fazla ihracat deponuz varsa bu depol arın taki bi ni yapabilirsiniz. Bunu sağl a mak içi n ilgili depoyu tanı ml anmı ş depol ardan seç melisiniz. Ekranı n üst kıs mı nda menü adı ml arı ve düğmel er bul unmakt adır. Alt kısı mda ise yük ara ma içi n kullanacağı nız filtre ekranı bul unmakt adır. Yük bilgileri ekranı nda yüke ait bilgiler bul unmakt adır. İthalat deposunda yük içi n 5 durumsöz konusudur. Gel ecek : Yük henüz depoda değil. Depoya gel mesi bekleni yor. Kı s mi Gel miş: Büyük mi ktardaki yükü müşteri parçalar halinde tesli medi yor ise yükün durumu kıs mi gel mi ş ol arak işaretlenmeli dir. Ta ma mı Depoda: Yükün ta ma mı depoda, henüz çıkışı yapıl ma mı ş. Kı s mi Çı kmı ş: Yük büyük mi kt arda ol duğundan müşt eri, malı parçalar halinde çekmeye başla mı ş. Bu şekil deki yükl ere düşüml ü yük adı da veril mekt edir. Ta ma mı Çı kmı ş: Yük depodan ta ma men çı kmı ş. Filtre Kull anarak Ara ma Yap ma Ana ekrandaki filtre ekranı nı kullanarak istedi ği niz özellikteki yük ya da yükl ere ul aşabilirsiniz. Üstteki seçi m kut ucukl arı nı işaretleyerek 5 dur umdaki yükl eri n bir kıs mı na veya t a ma mı na erişebilirisiniz. Ör neği n göndericisi Asl an Pl astik ol an yükl eri bul mak i stiyorsanı z Gönderici al anı na bu fir manı n il k birkaç harfi ni * ile birli kt e yazı n. ASLAN* gi bi. Yenile düğmesi ne bastığı nızda göndericisi Aslan Plastik olan tümyükl er listelenecektir. Ana ekranda bul unan düğ mel eri n işlevleri şunlardır. 23

24 Yeni: Yeni bir yük kaydı yap manı zı sağlar. Eğer depoya girişi yapılacak ol an yük si zi n fir manı zı n bir yükü ise, yani i hracat işle mi si zi n fir manı z t arafı ndan yapılacak i se yükün t anı mı nı yap mak i çi n bu düğ meyi kullanmayı n. Ana ekranda bul unan aşağı ok işaretli düğmeyi kullanarak yük kopyala ma işle mi yapı n. Det ay: Yüke ait bilgileri değiştir me yapmadan i nceleyebil meni zi sağl ar. Düzelt: Daha önceden bil gisi giril miş ol an yüke ait bil gileri düzelt meni zi sağlar. Ayrıca bir ekranda değişi klik yaptı ysanız yaptı ğı nız değişi klikleri n saklanabil mesi i çi n o ekranda bul unan Güncelle düğ mesi ne bas manı z gerekti ği niz unut mayı n. İptal: Yük sil mek içi n kullanabilirsiniz. Ana ekranda üstte bul unan düğ mel eri n işlevleri şunl arı dır. Belirli Yüke Git me: Nu marası nı bil di ği niz bir yüke ul aş manı zı sağlar gel en ekranda yük nu marası nı yazı p ta ma m düğmesi ne bas manı z yeterlidir. Yük Ara ma: Ana ekrandan daha fazla kriterle yük ara ması yapabileceği niz ekrana geçiş sağlar. Yük Kopyal a ma: İt halat operasyonu t arafı ndan girilen yük ya da yükl eri n depoya girişini yapacağı nı z Yük Kopyal a ma ekranı na geçişi sağlar. Depo Yerleri Tanı mı: Deponuzda bul unan yerler ait bir nu maralandır ma ya da adl andır ma yapı yorsanı z bu işle mi bu düğ meyi kullanarak gelen ekranda yapabilirsiniz. İş Emri: İ hracat Depo Yükl e me ve Bar kod Ent egrasyonu Modül ü varsa Ar aca yükl e me i şle mi ni i ş emri ni bu düğmeyi kullanarak verebilirsiniz Evrak: Yüke ait araç yükle me bel gesi, Mal tesli mbel gesi gi bi evrakl arı kesebil meni zi sağlar. Bekl enen Değerler: İç dekont veya varsa di ğer gelir gi der kale ml eri ni girip düzelt meni zi sağlar Fat ura: İ hracat depoda yapılan her hangi bir hi z met i çi n fat ura kes meni z gerekirse bu düğ meyi kullanarak fat ura ekranı ndan kesebilirsiniz Kur Girişi: Günl ük dövi z kurları nı gir meni zi ve düzelt meni zi sağlar. 24

25 Fir ma Bil gileri: Müşterilere ait bilgileri girip düzeltebileceği niz Fir ma Bil gileri ekranı na geçişi sağlar. Ar aç Bil gileri: Opersayona ait Araç tanı ml arı nı bu düğ meyi kullanarak görebilirsiniz. Seçilen birden fazla yükün bir araca çı kışı nı n yapılması nı sağl ayan araca yükl e me ekranı na girişi sağlar. 25

26 Yukarı daki ekran yük giriş ekranı dır. Sol üstteki De po al anı na ana ekrandan seçti ği niz depo adı atanmakt adır. De po Gi riģ Numarası progra mtarafından her yüke farklı olarak verilen bir numaradır. Her yıl başı nda sıfırlanır. Kesti ği niz evrakları n üzeri ne konul duğunda taki bin kol aylıkla yapıl ması nı sağla makt adır. Gönderici al anı nda yükün gönderci fir ması adı ve fir ma kodu ile birlikte yer al malı dır. Bu al anda yeni bir fir ma seç mek ve t anı ml a mak i çi n t anı ml a mak i çi n daha f azla bil gi ye i hti yaç duyuyorsanız Softtrans Adres bil gileri ekranı nı n tanıtı myazılarını okumanı z gerekmekt edir. Fat ura Kesilecek MüĢteri olarak İhracat Depoda Gönderici ot omati k olarak atanır. Dilerseniz değiştirebilrsiniz. Ġrsaliye nu marası ve t ari hi al anı na malı yurt içi nde t aşı mak i çi n gerekli ol an irsaliyeni n bil gilerini giri n. Gi riģte Tesli m Eden mali depoya getiren fir ma yet kilisi Gi riģte Tesli m Al an depo görevlisini n i si m bil gileri ile dol dur ul malı dır. Türkçe mal adı malı n t anı mı nı, Mal Sı nıfı raporla mal arda gr upl a ma yap mak i çi n gereken bil gi yi t utar. Bu bil gi kodl u bilgilerden ayarlanabil mekt edir. Notl ar hanesi ne yük ile il gili akıl da kal ması gereken bir not var ise yazılabilir. Yük Durumu al anına Gel ecek, Kı s mi Gel miş, Ta ma mı Depoda, Kıs mi Çı kmı ş, Tama mı Çı kmı ş seçenekl eri nden birisi seçil meli dir. De podaki Yer al anı na malı i hracat depoda koyduğunuz yeri yazabilirsiniz. Mal birden f azla yere konul uyorsa Yer Hareketleri ekranı ndan detaylı yer bilgisi girebilirsiniz. Muht e mel Çı kıģ Tari hi al anı na malı n araca yükl enmesi ni n bekl endi ği t ari hi yazı n. Bu al anı doldur duğunuz taktirde belirli bir za manda çı kması gerekti ği hal de çıkmayan malları n rapor unu alabilirsiniz. Eğer mal deponuzdan çı kmı ş i se Çı kış Tari hi ve Saati al anları nı uygun şekil de dol dur un. Çı kıģta Tesli m Eden depo görevlisi Çı kıģta Tesli m Al an araç sür ücüsü bil gileri ile dol dur ul malı dır. Pl akası al anı na malı yurt dışı na çı karacak aracı n pl akası giril meli dir. Eğer gereki yorsa yükün KonĢi ment o nu marası ve t ari hi ni de ilgili alanl ara girin. Eğer yük kendi fir ma mı zı n araçları ile t aģı nıyorsa Kendi Yükü müz seçeneği işaretli ol arak bırakıl malı dır. Aksi taktirde Di ğer seçeneği ni işaretleyi p TaĢı yıcı fir manı n adı nı da yaz manı z gerekmekt edir. Öde me Şekli bilgisi evrak ve fat ura kesebil meni z içi n mutlaka giril meli dir. Aşağı daki listede yüke ait koli bil gileri gör ül mekt edir. Koli bil gilerini t anı ml a mak i çi n sol alttaki Yeni Koli düğ mesi ne bas manı z gerekli dir. Bu durumda karşını za Koli Giriş Ekranı gelecektir.

27 Topl a m koli sayısı, alan, haci m, ağırlık ve koli tipi al anları nı dol dur un. Başlangıçta malı n t a ma mı gel miş gi bi kabul edil di ği nden gel en koli bil gileri t opl a m ile aynı ol arak at anacaktır. Eğer gel en koli sayısı t opl a mdan küçükse bu alanları gerekti ği gi bi dol durun. Koli t anı mı yapıl dı kça koliler yük giriş ekranı nı n altındaki koli listesi nde belirecektir. Eğer yük parçalar hali nde giriş yapı yorsa her yeni girişi Parçalı Gi riģ düğmesi ile t anı ml ayabilirsiniz. Aynı şekil de parçalı çı kış var i se Parçalı Çı kıģ düğmesi ni kullanarak çı kışları tanı mlayabilirsiniz. 27

28 DEPO YERLERİ TANI MI Antrepo İ çi nde 2 boyutl u nu maralandır ma yapılabileceği gi bi raf siste mi kullanılarak 3 boyutl u yer t anı ml arı da yapılabilir. Raf siste mi yoksa bu durumda depo yeri alanı na doğr udan yer is mi ni girebilirsiniz. ( A01, B05 gi bi) Raf siste mi var ise Böl üm, Kori dor, Yer Nu marası, ve Raf nu marası al anl arı nı girerek pr ogra mı n yer kodunu ol uşt ur ması nı sağlayı n. Yer e ait kapasite ve özellik bilgilerini girerek yer girişini ta ma ml ayı n. 28

29 OPERASYONDAN YÜK KOPYALAMA Eğer depoya gel en yükün i şle ml eri kendi şirketini zi n operasyon kıs mı nda giril mişse bu bil gileri tekrar gir meden kopyası nı çı kar ma ol anağı mevcutt ur. Bunu yap mak i çi n Giriş Çı kış İşle ml eri ana ekranı nda Yük Kopyal a ma düğ mesi ne bas malısınız. Bu dur umda yük ara ma ekranı na geçersi niz. Bu ekrandaki yük listesi il k başta kapalı ol arak gelir. Ar adı ğı nız özelliklere sahi p yükl eri bul mak içi n filtreye ara ma koşulları yazı p Yenile düğ mesi ne bası nız. Ör neği n Asl an Tekstil fir ması nı n yükl eri ni bul mak i çi n alıcı alanı na ASLAN* yazı p yenile düğ mesi ne basmanı z yet erlidir. Bu dur umda karşı nıza Asl an Tekstile ait 10/ 08/ / 08/ 2003 t ari hleri arası nda yurt dışından yükl enen yükl er gelir. Burada her kopyal a ma yaptı ğı nı z yük daha sonraki ara mal arda kopyala ması yapıldı ğı i çi n gör ünmeyecektir. Eğer daha önce kopyala ması nı yaptı ğı nız yükl eri de gör mek istiyorsanız Kopyalama Kontrol ü Yap seçeneği ni kal dırın. Gel en listeleri istedi ği niz yükl eri fare ile işaretleyip renkl endirin ve Seç düğ mesi ne bası n bu dur umda karşı nı za seçilen yükl eri depoya hangi dur umda al mak i stedi ği nizi soran bir kut u gel ecektir. Burada yük dur umu i çi n Gel ecek, Ta ma mı Depoda, Kı s mi Gel miş, Ta ma mı Çı kmı ş Seçenekleri nden biri ni işaretleyi p Ta mam düğ mesi ne bastığı nızda yükl eri n kopyası depo modül üne alınacaktır. Ana ekranda bu yükl eri görebil meni z içi n yük duru ml arı nı n seçtiği niz şekilde işaretlenmi ş ol ması na di kkat edi n. 29

30 Operasyondan kopyal anan yükl eri n depoya geliş tarihi ve Depoya aktarıldı alanları na ata ma yapılır. 30

31 DEPO OPERASYON YÜK Ġ LĠġKĠ LENDĠ RME İhracat Depoya operasyondan daha önce girilen yükl eri n, daha sonra operasyona yük kayıtları yapılabilir. Bu işle miçi n aşağı daki Rezervasyon Yükü İle İlişkilendir menü adı mı kullanıl malı dır. Gel en ekranda ilgili Operasyon yükü bul unarak ilişkilendir me işle mi yapılır. Bu dur umda Operasyon yüküne depoya geliş tarihi ve Depoya aktarıldı alanları na ata ma yapılır. İhracat Depo yükünün Pozisyon No, Yük No, Pl aka, gönderici, alıcı gi bi al anları operasyon yükünden at a ma yapılarak güncellenir. 31

32 32

33 EVRAK HAZI RLAMA ĠġLEMLERĠ Softtrans Depo Modül ünde evrak hazırla mak içi n Gi riş Çı kış işle ml eri ana ekranı nda evrak düğ mesine bas manı z gerekli dir. Bu durumda evrak hazırla ma ekranı na geçiş yaparsı nız. Hazırlanacak evrak listesi nde, seçilen yüke ait düzenleyebileceği niz evraklar bul unmakt adır. Listeden önceli kl e düzenle mek i stedi ği niz evrakı işaretleyi n, ekran veya yazıcı seçenekl eri nden hangisi ne gönder mek istiyorsanı z onu seçi n. Hangi yazıcı dan çı karacaksanız uygun LPT seçeneği ni seçi n. Son ol arak Başl a düğ mesi ne bastığı nızda seçi mi nize bağlı ol arak evrak doğr udan yazıcı ya gi decek veya ekrana çı kacaktır. Ekran seçeneği ni işaretledi yseniz düzenledi ği niz evrak ekrana çı kacaktır. Ekrana al dı ğı nız evrak üzeri nde de istedi ği niz değişi kliği yapabilirsiniz. Unut ma manı z gereken nokt a yaptı ğı nız değişi klikleri n kaydedil mesi i çi n Sakl a düğ mesi ne bas manı z gerekti ği dir. Ayrıca yaptı ğı nız değişi klikler sadece kestiği niz bu evrakla sınırlı kalacaktır. Bu ekranda da evrak hazırla ma ekranı nda ol duğu gi bi yazıcı port unu seçebilirsiniz. Yazdır mak içi n Yazdır düğ mesi ne bas manı z yeterlidir. Hazırladı ğı nız evrakları n t ümü Softtrans t arafından sakl anmakt adır. Bu evrakları t ekrar görebil mek i çi n Evr ak Hazırla ma ekranı nda Düzenl enmi ş evraklardan i stedi ği niz evrakı işaretleyi n ve Evrak Gör ünt üle düğ mesi ne bası n. 33

34 34

ULUSLARARASI ARAÇ TAKĠBĠ VE FĠLO YÖNETĠMĠ MODÜLÜ. ARAÇ TAKĠP ĠġLEMLERĠ

ULUSLARARASI ARAÇ TAKĠBĠ VE FĠLO YÖNETĠMĠ MODÜLÜ. ARAÇ TAKĠP ĠġLEMLERĠ ULUSLARARASI ARAÇ TAKĠBĠ VE FĠLO YÖNETĠMĠ MODÜLÜ SoftTrans Lojistik ve TaĢımacılık Yönetim Uygulaması nın operasyon modülünden biri de Uluslar arası Araç Takibi ve Filo Yönetimidir. Firmaya ait filo bilgilerinin

Detaylı

MyAlarmsis Client Modülü

MyAlarmsis Client Modülü MyAlarmsis Client Modülü Myalarmsi Client modülü alarm merkezi operatörlerinin alarm panellerinden gelen sinyalleri reciever lar aracılığı ile çözümleyip sinyal işleme modülü ile database kayıt edilen

Detaylı

4.Baskı İstanbul, 2005

4.Baskı İstanbul, 2005 4.Baskı İstanbul, 2005 2 MATH Ticari Entegre İçindekiler İÇİNDEKİLER... 3 GİRİŞ... 11 ABT Yİ TANIYALIM... 11 MATH PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 12 MATH PROGRAMININ YÜKLENMESİ VE ÇALIŞTIRILMASI... 13

Detaylı

SATIN ALMA YÖNETİMİ...

SATIN ALMA YÖNETİMİ... SATIN ALMA YÖNETİMİ 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ... 9 1.1 KARTLAR... 9 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 9 1.1.2 Cariler... 13 1.1.2.1 Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110)... 13 1.1.2.2 Cari Hesap Adresleri

Detaylı

Ekonomik Seri Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA YÖNETİMİ 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ... 4 1.1 Kartlar... 4 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Cari Hesaplar... 9 1.1.2.1 Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110)... 9 Teminat bilgileri

Detaylı

PEGATARIM TARIM İLAÇLARI PROGRAMI KULLANIM KLAVUZU

PEGATARIM TARIM İLAÇLARI PROGRAMI KULLANIM KLAVUZU PEGATARIM TARIM İLAÇLARI PROGRAMI KULLANIM KLAVUZU - PegaTarım Kur Dosyası çalıştırılıraçılan penceredeki Açıklama metni okunduktan sonra İleri düğmesine tıklayınız - PegaTarım Lisans Sözleşmesi metnini

Detaylı

1.) SİSTEM PROGRAMLARI:

1.) SİSTEM PROGRAMLARI: 1.) SİSTEM PROGRAMLARI: ITM Programını çalıştırdığımızda bizi login ekranı karşılar, ilk girişte kullanıcı adımız ve şifremiz büyük harflerle ITM olacaktır. 001 numaralı demo firmamız otomatik tanımlıdır.

Detaylı

vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı

vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı Doküman Yayın Tarihi : 22.04.2011 Revizyon: V01 Copyright 2006 ITG Ltd. Bütün hakları saklıdır. Bu belge ITG Ltd. firmasının özel bilgilerini içermektedir.

Detaylı

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 STOK MODÜLÜ 1. stok modülü... 8 1.1 Kartlar ve Hareket Föyleri...9 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları...9 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı... 13 1.1.1.3 Kısa Stok Tanıtım

Detaylı

Banka LOGO Kasım 2009

Banka LOGO Kasım 2009 Banka LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Banka...4 Bankalar ve Banka Hesapları...5 Bankalar...6 Banka Bilgileri...7 Banka Döviz Toplamları...8 Banka Hareketleri...9 Banka Ekstresi...10 Banka Hesapları...11

Detaylı

Üretim Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Üretim Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 ÜRETİM MODÜLÜ 1. üretim modülü ne GİRİŞ... 5 2. parametre... 7 2.1 Genel Parametreler... 7 2.2 Eleman Parametreleri... 8 2.3 Enerji Parametreleri... 8 2.4 Öngörülen İş Emri Muhasebe Kodları... 9 2.5

Detaylı

AKBİM-KOÇ BİLGİSAYAR EĞİTİM HİZMETLERİ

AKBİM-KOÇ BİLGİSAYAR EĞİTİM HİZMETLERİ AKBİM-KOÇ BİLGİSAYAR EĞİTİM HİZMETLERİ 1400 Sokak No : 9 D : 7 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 21 35 Pbx Fax : 463 08 04 web adresi : www.akbimkoc.com mail adresi akbimkoc@akbimkoc.com SDDOP Programı

Detaylı

TEKNİK SERVİS OTOMASYONU... 4 1. PROGRAMIN SİSTEME KURULUŞU... 4 2. PROGRAMIN KURULUŞUNDAN SONRA YAPILMASI GEREKLİ İLK İŞLEMLER... 9 3.

TEKNİK SERVİS OTOMASYONU... 4 1. PROGRAMIN SİSTEME KURULUŞU... 4 2. PROGRAMIN KURULUŞUNDAN SONRA YAPILMASI GEREKLİ İLK İŞLEMLER... 9 3. TEKNİK SERVİS OTOMASYONU... 4 1. PROGRAMIN SİSTEME KURULUŞU... 4 2. PROGRAMIN KURULUŞUNDAN SONRA YAPILMASI GEREKLİ İLK İŞLEMLER... 9 3. PROGRAMIN KULLANIMI... 10 3.1 KULLANICI GİRİŞİ... 10 3.2 PROGRAMIN

Detaylı

Banka LOGO Haziran 2008

Banka LOGO Haziran 2008 Banka LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Banka...4 Bankalar ve Banka Hesapları...5 Bankalar...6 Banka Bilgileri...7 Banka Döviz Toplamları...8 Banka Hareketleri...9 Banka Ekstresi...10 Banka Hesapları...11

Detaylı

TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ

TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ 1. SERVIS 9000 HAKKINDA... 3 2. KARTLAR... 6 2.1 KARTLAR MENÜSÜ YARDIM TUŞLARI... 6 2.2 TÜKETİCİ... 7 2.2.1 Tüketici Tanıtım Kartı (821000)... 7 2.2.2 Tüketici Hareket Föyü

Detaylı

Kurs Otomasyonu Programı

Kurs Otomasyonu Programı Kurs Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1. Genel Bilgiler... 6 1.1. Kurs Otomasyon Programının Kurulumu... 6 1.2. Kurs Otomasyon Programının Çalıştırılması... 8 2. Tabim Kurs Otomasyonu ve Kullanım

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 İçindekiler Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi... 11 Banka Hesapları...

Detaylı

Banka LOGO Ocak 2012

Banka LOGO Ocak 2012 Banka LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Bankalar... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları... 10 Banka

Detaylı

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA MODÜLÜ 1. SATIN ALMA Modülü... 9 1.1 Kartlar... 10 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.2 Satıcılar... 13 1.1.2.1 Satıcı Tanıtım Kartı... 13 Adresler:... 17 Yetkililer:... 18

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Mart 2012

GO Plus Banka LOGO Mart 2012 GO Plus Banka LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi...

Detaylı

Perkotek Zaman Kontrol ve Personel Devam Takip Sistemi

Perkotek Zaman Kontrol ve Personel Devam Takip Sistemi Perkotek Zaman Kontrol ve Personel Devam Takip Sistemi Program menülerine üst taraftaki ( 1 ) menülerden ve programın sol tarafındaki ( 2 ) menülerden ulaşabiliriz. Şu an okumakta olduğunuz yardım kitapçığında

Detaylı

WOLVOX ERP E-Business

WOLVOX ERP E-Business AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...11 2. KULLANIMI...11

Detaylı

MİKKUR. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKKUR. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 Kuruluş, Parametreler ve Genel Özellikler 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMI yükleme... 7 3 A GİRİŞ VE ŞİRKET AÇMA... 10 Ortaklar... 12 Adres... 12 4 SQL SUNUCUSUNA bağlanma ve ŞİFRE ALMA... 14 Sunucu Seçimi Penceresine

Detaylı

AKINSOFT E-Site. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.02 Tarih : 09.08.2011. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT E-Site. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.02 Tarih : 09.08.2011. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.02 Tarih : 09.08.2011 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı; apartmanlara, sitelere ve site yönetim şirketlerine hitap etmektedir. Program özellikleri

Detaylı

Ekonomik Seri Hizmet Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Hizmet Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 HİZMET YÖNETİMİ 1 Hİzmet Yönetimi... 4 1.1 Kartlar ve Reçeteler... 4 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 4 1.1.2 Hizmet Tanıtım Kartı (041500)... 8 1.1.3 Hizmet Hareket Föyü (041426)... 9 1.2 Genel

Detaylı

Asistan foto, bütün işlerinizi en iyi şekilde düzenleyen mükemmel bir raportördür. Bütün ticari hareketlerinizi, satışlarınızı,

Asistan foto, bütün işlerinizi en iyi şekilde düzenleyen mükemmel bir raportördür. Bütün ticari hareketlerinizi, satışlarınızı, 2 ÖNSÖZ Asistan foto, Lodos tarafından fotoğraf stüdyoları için özel olarak üretilmiş bir otomasyon paketidir. Fotoğraf stüdyonuzdaki tüm işlerinizin bilgisayar ortamında kontrol ve takibini sağlar. Asistan

Detaylı

P e n C A D Pencere Üretim Programı

P e n C A D Pencere Üretim Programı . P e n C A D Pencere Üretim Programı 9.Baskı 2 Mart/2007 ABT Bilgisayar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 Giriş 8 ABT yi tanıyalım 8 PenCAD programı hakkında genel bilgi 9 PenCAD programının yüklenmesi ve çalıştırılması

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satış yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satış yönetimi Satış Yönetimi 1 SATIŞ YÖNETİMİ 1. SATIŞ YÖNETİMİ... 11 1.1 Kartlar... 11 1.1.1 Cari Kartları Yardım Tuşları... 12 1.1.2 Cariler... 17 1.1.2.1 Cari Tanıtım Kartı (041110)... 18 Teminat bilgileri ekranı...

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Hizmet ve Masraf yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Hizmet ve Masraf yönetimi Hizmet ve Masraf Yönetimi 1 HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ 1 Hİzmet ve Masraf Yönetimi... 6 1.1 Kartlar ve Reçeteler... 6 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 6 1.1.2 Hizmet Tanıtım Kartı (041500)... 10 1.1.3

Detaylı

ETA MUHASEBE PROGRAMI

ETA MUHASEBE PROGRAMI Bilgisayarlı muhasebe, karmaşık zaman alıcı ve yorucu olan muhasebe işlemlerinin bilgisayar ortamında çok daha kolay yapılmasını sağlayan paket programlardır. Günümüz şartlarında elle tutulan muhasebe

Detaylı