ANTREPO MODÜLÜ UYGULAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTREPO MODÜLÜ UYGULAMASI"

Transkript

1 ANTREPO MODÜLÜ UYGULAMASI Antrepo modül ü kendi antreposu ol an fir mal ar tarafı ndan depodaki yükl eri n kontrol ü, fat ura ve evrakları nı n kesil mesi raporla ma işle mi ni n yapıl ması a macı yla kullanılabil mekt edir. Antrepo modül ünün kullanılabil mesi içi n işaretli modül seçil meli dir, Bu i şle mi yaptı ğı nızda karşı nıza Giriş Çı kış işle ml eri ana ekranı gelecektir. 1

2 Bu ekran Giriş Çı kış İşle ml eri ana ekranı dır. İşle mlerinizi n büyük bir kıs mı nı bu ekranı kullanarak halledebilirsiniz. Ekranı n üst kıs mı nda menü adı ml arı ve düğmel er bul unmakt adır. Alt kısı mda ise yük ara ma içi n kullanacağı nız filtre ekranı bul unmakt adır. Yük bilgileri ekranı nda yüke ait bilgiler, çı kış hareketlerinde ise eğer yük parçalı çı kış yapı yorsa, düşüml ü bir yük ise, bu yüke ait çıkış hareketleri bul unmakt adır. Antrepoda yük içi n 4 durumsöz konusudur. Gel ecek : Yük henüz depoda değil. Depoya gel mesi bekleni yor. Ta ma mı Depoda: Yükün ta ma mı depoda, henüz çıkışı yapıl ma mı ş. Kı s mi Çı kmı ş: Yük büyük mi kt arda ol duğundan müşt eri, malı parçalar halinde çekmeye başla mı ş. Bu şekil deki yükl ere düşüml ü yük adı da veril mekt edir. Ta ma mı Çı kmı ş: Yük depodan ta ma men çı kmı ş. Filtre Kull anarak Ara ma Yap ma Ana ekrandaki filtre ekranı nı kullanarak istedi ği niz özellikteki yük ya da yükl ere ul aşabilirsiniz. Üstteki seçi m kut ucukl arı nı işaretleyerek 4 dur umdaki yükl eri n bir kıs mı na veya t a ma mı na erişebilirisiniz. Ör neği n alıcısı Asl an Pl astik ol an yükl eri bul mak i stiyorsanız Alı cı al anı na bu fir manı n il k birkaç harfi ni * ile birlikt e yazı n. ASLAN* gi bi. Yenile düğmesi ne bastığı nızda alıcısı Aslan Plastik olan tümyükl er listelenecektir. Ana ekranda bul unan düğ mel eri n işlevleri şunlardır. 2

3 Ekranı n sol köşesi nde bul unan düğ me gr ubu Yük veya Çı kış seçenekleri ne bağlı ol arak yük veya çıkış ile il gili işle ml eri yapabil meni zi sağlar. Yeni: Yeni bir yük kaydı yap manı zı sağlar. Eğer depoya girişi yapılacak ol an yük si zi n fir manı zı n bir yükü ise, yani it halat işle mi si zi n fir manı z t arafı ndan yapıl mış ise yükün t anı mı nı yap mak i çi n bu düğ meyi kullanmayı n. Ana ekranda bul unan aşağı ok i şaretli düğ meyi kullanarak yük kopyala ma i şle mi yapı n. ( Yükün Yar atıldı ğı Kara, Hava yada Deni z Operasyon Modül ü kur ul u ol malı dır.) Göz At Yük ya da çı kışa ait bilgileri değiştir me yap madan i nceleyebil meni zi sağlar. Düzelt: Daha önceden bil gisi giril miş ol an yüke çıkışa ait bil gileri düzelt meni zi sağl ar. Ayrıca bir ekranda değişi klik yaptı ysanız yaptı ğı nız değişi klikleri n saklanabil mesi i çi n o ekranda bul unan Güncelle düğ mesi ne bas manı z gerekti ği niz unut mayı n. İptal: Yükü sil mek içi n kullanabilirsiniz. Ana ekranda üstte bul unan düğ mel eri n işlevleri şunl arı dır. Belirli Yüke Git me: Nu marası nı bil di ği niz bir yüke ul aş manı zı sağlar gel en ekranda yük nu marası nı yazı p ta ma m düğmesi ne bas manı z yeterlidir. Yük Ar a ma: Belirli özelliklere sahi p ol an yük ya da yükl ere ul aşabil meni zi sağlayan Yük Ar a ma ekranı na geçişi sağlar. Yük Ara ma ekranı ana ekrandaki filtreden biraz daha fazla sayı da seçi mkriteri içerir. Yük Kopyal a ma: İt halat operasyonu t arafı ndan girilen yük ya da yükl eri n depoya girişini yapacağı nı z Yük Kopyal a ma ekranı na geçişi sağlar. Depo Yerleri Tanı mı: Deponuzda bul unan yerler ait bir nu maralandır ma ya da adl andır ma yapı yorsanız bu işle mi bu düğ meyi kullanarak gelen ekranda yapabilirsiniz. İş Emri: Antrepo Sevki yat Yöneti mi ve Bar kod Ent egrasyonu Modül ü kur ul u ise il gili yüke ait çı kış veya muayene iş e mri verebil meni zi sağlar. Evrak: Yük ya da çı kışa ait Eti ket, ihbarna me gi bi evrakları kesebil meni zi sağlar. 3

4 Bekl enen Değerler: Fat ura üzeri ne çı kacak ol an kale ml eri n girişleri ve değerleri bu düğ meyi kullanarak gireceği niz Bekl enen Değerler ekranı ndan yapışacaktır. Fat ura: Fat ura Hazırla ma ekranı na geçişi sağl ar. Günl ük Dövi z Kurları: Dövi z kuru giriş ekranı na geçişi sağlar. Fir ma Bil gileri: Müşterilere, t aşı yıcı fir ma gi bi bilgileri giri p düzeltebileceği niz Fir ma Bil gileri ekranı na geçişi sağlar. 4

5 DEPO YERLERİ TANI MI Antrepo İ çi nde 2 boyutl u nu maralandır ma yapılabileceği gi bi raf siste mi kullanılarak 3 boyutl u yer t anı ml arı da yapılabilir. Raf siste mi yoksa bu durumda depo yeri alanı na doğr udan yer is mi ni girebilirsiniz. ( A01, B05 gi bi) Raf siste mi var ise Böl üm, Kori dor, Yer Nu marası, ve Raf nu marası al anl arı nı girerek pr ogra mı n yer kodunu ol uşt ur ması nı sağlayı n. Yer e ait kapasite ve özellik bilgilerini girerek yer girişini ta ma ml ayı n. 5

6 YÜK GĠ RĠ ġġ Gi riş Çı kış İşle ml eri ana ekranı nda Yük i şaretli i ken Düzelt veya Yeni düğ mel eri nden birisine bastığı nı zda karşı nıza yukarı daki Yük Bil gileri ekranı gelir. Bu ekrandaki alanları n işlevleri şunlardır. Depo Giriş Nu marası: Yıl içi nde kaydı yapılan her yüke pr ogra m t arafı ndan t ekil bir yük nu marası veril mekt edir. Bu nu mara basılan evrakların üzeri ne de yazılabilmekt edir. Böyl ece daha sonra bu yüke kol ayca erişebil meni z sağlanmakt adır. Defter Sıra No: Sundur ma giriş çı kış defterinde bu yüke verilen numaradır. Kalıcı Def: Sıra No: Bazı antrepol arda 20 günden fazla kalacak yükl eri n ayrı bir defterde taki bi istenmekt edir. Bu şekil de bir defter taki bi yapıl ması isteni yorsa buraya Kalıcı Defter Sıra Nu marası nı girin. Aksi taktirde boş Bırakı n. Gi riş Tari hi ve Saati: Yükün depoya giriş tarihi ve saati bu alanlara yazılacaktır. Ant. Bey. No ve Tr h. Yükün Kara ve Hava yol u ile gel mesi dur umunda 20 gün, deni z yol uyl a gel mesi dur umunda 45 günden f azla kal ması dur umunda yüke ait Giriş Beyanna mesi açıl ması zor unl udur. Açılan giriş beyanna mesi ni n numara ve tarihi bu alanlara girilecektir. Depodaki Yer: Yükün depoda konul duğu yer. Yükün depo i çi nde nerelere girildi ği bil gisi detaylı olarak gir mek istiyorsanı z Yer Hareket Bil gileri menü adı mı nı kullanabilirsiniz. Antrepo Sevki yat Yöneti mi ve Bar kod Ent egrasyonu Modül ü varsa barkodl arı n yerleştirilmesi ile yer kayıtları ot omati k ol uş makt adır. Depo No: Antreponuz fizi ksel olarak birden fazla bi nadan ol uşuyorsa bi na numarası nı buraya yazabilirsiniz. Kendi Yükü müz: Eğer malı n it hali kendi fir ma mı zca yapıl mışsa Kendi Yükü müz, aksi t akdirde Di ğer seçeneği işaretlenecektir. Her iki durumda da malı n taşı masını yapan fir ma Taşı yıcı Fir ma alanı na yazılacaktır. Yurtiçi Acent e: Özellikle Havayol u ile gelen yükl erde işle myapan acente fir ması. Alı cı: Yükün alıcısı adı ve kodu ile birlikte giril melidir. Müşt eri: Antrepoda genel de alıcı ve müşteri aynı kişidir. Uçuş No / Plakası: Yükü depoya getiren aracı n plakası, hava antreposu ise uçuş numarası bu alana yazılacaktır. Mal Sı nıfı: Yükün mal sı nıfı bu al ana seç me yapılarak girilecektir. Buraya yazdı ğı nız bil gi daha çok r aporl a ma yapar ken işinize yarayacaktır. Gerçek mal tanı mı Di ğer Bil giler ekranı ve Koli Girişi ekranı ndan yapıl malı dır. Tesli mşekli : Tesli mşekli kodl u bilgilerden seçilecektir. Öde me şekli de tesli mşekline bağlı olarak gelecektir. MA WB No ve Tari hi: Havayol u yükl eri için Master Air Way Bill numarası ve tarihi Konşi ment o Nu marası ve Tari hi: Yüke ait herhangi bir konşi ment o numarası ve tarih buraya yazılacaktır. 6

7 Özet Bey. T. No. Ve Tr h. Özet Beyan Tescil Numar ası ve Tari hi. Daha önceden Manifset o Nu marası Ve Tari hi ol an bu alan Bil ge kapsa mı nda Özet Beyan adı nı al mıştır. Özet Beyan Soft modülleri kullanılarak yapılıyorsa bu bilgi ot omati k olarak atanır. Aksi durumda elle giril meli dir. Çı kış Beyanna me Nu mar ası ve Tari hi: Yük depodan çı ktı ğı za man düzenl enen beyanna meni n nu marası ve t ari hi yazılır. Kalıcı Beyanna me No ve Tari hi: Yük geçi ci gümr ükl e meden kalıcı gü mr ükl e me st at üsüne geçti ğinde ayrı bir beyanna me açıl ması isteni yorsa bu bilgi buraya yazıl malı dır. Gü mr ük Vezne Alı ndı Nu marası ve Tari hi: Sundurma giriş çı kış defteri nde bu alana karşı düşen bilgi yazılır. Gü mr ükçü Tesli mi Bi zi m Tesli mi mi z: Paket Servisi yapılıyorsa paketi n ne şekilde tesli medileceği bilgisi. Yük Dur u mu: Bu seçi m kut usunu kullanarak Gel ecek, Ta ma mı Depoda, Kı s mi Çı kmı ş, Ta ma mı Çıkmış ol arak yükü i şaretleyebilirsiniz. Çı kışla il gili işle m yapılınca dur um ot omati k ol arak Ta ma mı Çı kmı ş ya da Kı mi Çı k mı ş a dönmekt edir. Gü mr ük Ko mi syoncu Fir ma: Malı n çı kış işle mi ni yapan gümr ük fir ması. Çı kış Fiş No: Ambar Me mur undan alınan çı kış fiş nu marası Çı kışta Tesli m Al an: Malı tesli malan fir ma yet kilisi veya sürücünün adı yazılır. Gör evi: Çı kış işle mi ni yapan kişi ni n ilgili fir madaki görevi. Ücr et Ağırlığı : Bu al andaki bil gi yükün ağırlık ve hac mi karşılaştırılarak pr ogra m t arafı ndan ot omati k hesaplanmakt adır. Bu ekranda elle bilgi girişi ancak değişken ücret ağırlığı seçeneği işaretliyse geçerli olacaktır. Çı kış Tari hi ve Saati: Yükün ta ma mı bir seferde çekiliyorsa Çı kış Tari h ve saat bilgisi buraya giril melidir. Çı k. Plaka: Malı n antrepodan çekildi kten sonra taşındı ğı aracı n plakası. Dosya Nu marası: Birden fazla yükü, araç bazı nda, tek dosyada arşi vliyorsanız buraya yazacağı nız nu mara ile Taki p edebilirsiniz. Ar şi v Nu marası: Her çı kışı ayrı bir nu marayl a t akip edi yorsanız arşi v nu marası ver me düğ mesi ne basarak arşi v nu marası nı ol uşt urabilirsiniz. Değişken Ücret Ağırlığı: Pr ogra m t arafı ndan hesapl anan ücret ağırlığı dışı nda bir ağırlık kullanılacaksa bu al an seçil meli dir. Ki myevi Madde: Bu özellik işaretlenirse 714 numar alı Ki myevi Yanı cı Madde Çar panı değeri ile ardi ye ücreti çarpılarak hesaplanır. Yanı cı Madde : Bu özellik işaretlenirse 715 nu maralı Yanı cı Madde Çar panı değeri ile ar di ye ücreti çarpılarak hesaplanır. Mesai Mesai Saati: Yüke ait çı kışta mesai işle mi yapıl mışsa ve saati giril mişse ücret hesapla ma ekranı nda bu değerler göz önüne alınarak hesaplanır. Firgorifik: Soğut malı bir ürünse derecesi ile birlikte bu bilgi giril meli dir. Muayene- Nu mune- Ha mmali ye : Yüke ait bu işle ml erden biri yapıl mışsa i şaretlenir. 749 nolu Depoda Yapıl mışsa Alı nacak Ücretler para metresi nde bu kale ml eri n kodu varsa ücretler işaretleni nce hesaplanır. Bil gi girdi kten sonra yaptı ğı nız değişi klikleri n saklanması içi n Güncelle düğmesi ne bas mayı unut mayın. 7

8 Yük ait di ğer bilgileri gir mek içi n yukarı daki menü adı ml arı ndan Di ğer Bil gileri fare ile tıklayı n. Eğer yük operasyondan kopyalanmı şsa Pozisyon ve yük numara bilgileri dol u olacaktır. Yurt Dışı Acent e : Yurt Dışı ndaki te msilci fir ma bilgisi. Karşı Pozisyon Nu marası : Bu yükün taşı ması içi n Yurt Dışı Acent eni n verdi ği referans numarası Or di no No: Yükün gümr ükt en çeki mi içi n alınan ordi nonun numarası Ko mpl e Parsi yel : Yurt Dışı taşı maya ait taşı ma şekli Y. Dil de Mal Adı: Malı n yabancı dilde tanı mı Gönderici : Malı n gönderici bilgisi Te msilci Fir ma : Yurt dışı ndaki gönderici ni n Tür kiye deki işlerini taki p eden fir ma Yük Fat ura No: Yüke ait satış fat urası Navl un Fat ura No: Ul uslar arası taşı maya ait navl un fat ura numarası Kar a- Deni z Hava: Yükün hangi ul uslar arası taşı ma modül ü kullanılarak kopyal andı ğı bilgisi Kont eyner Nu marası: Yük deniz yol u ile gel mişse Kont eyner Nu marası Yükl e me Şekli : Kolili, Askılı ve Karışı k yük bilgisi girilebilir. Varış Yeri: Yükün Yurt İçi ndeki varış yeri Gi rişte Tesli meden: Malı antrepoya tesli meden şof ör Gi rişte Tesli m Al an : Malı girişte tesli malan antrepo görevlisi Çı kışta Tesli meden : Mal antrepodan çı karken tesli meden antrepo görevlisi Muht e mel Çı kış Tari hi : Yükün girişten itibaren ne za man çı kacağı yaklaşı k olarak bilini yorsa bu tarih girilebilir. Ül kesi : Malı n yurt dışı ndan yükl endi ği ül ke Sı nır Kapısı: Malı n yurda giriş yaptı ğı sınır kapısı Eski defter sıra nu marası : Geç mi ş yıl dan kal an yük yeni sundur ma defteri ne kaydedil mişse buraya nu marası yazılır Akt ar ma Dur umu : Farklı Bir antrepodan girişi varsa buraya bilgisi girilir. Bek. Süre Dilekçe No: Mal süre uzatı mı al mışsa dilekçe numarası buraya yazılır Bek. Süre Bitiş Tari hi: Malı n gümr ükt e kalış içi n uzat ma süresi ni n bitişi. Te mi nat Tut arı : Mal a ait gümr üğe yatırıl mış te mi nat varsa girilir. Önceki Ant. Giriş Tari hi: Akt ar ma Yükl er içi n önceki antrepoya giriş tari hi. İrsaliye Nu marası ve Tari hi: Yurtiçi Lojistik ve Genel Kar go Taşı macılığı uygul a ması kullanıl mıyorsa yükün alıcı ya tesli mi içi n kesilen taşı ma irsaliyesi ni n bilgileri buraya girilir. 8

9 Tır Kar ne Nu marası: Karayol u ile gelen yükl ere ait tır karne numarası Depo : Yurt içi nde bir depoya sevk edilecekse bilgisi girilir. Mühür Nu marası : Yüke ait mühür ün numarası girilir. Ücr etlendirilen Palet Sayısı : Yüke ait ücret hesapla mada kullanılacak palet sayısı. Topl a m Palet Sayısı : Yükün t opla mpalet sayısı Muşa mba Sayısı : Yük içi n kullanılan muşa mba sayısı Eti ket Sayısı : Ücret Hesapl a mada kullanılacak etiket sayısı Ar di ye Tarife Kodu : Ücret hesapla mada kullanılacak Tarifeni n kodu. Ot o mati k Navl un Hesabı : Ücret Hesapla ma yapılacaksa işaretli ol malı dır. Varsayılan değeri de işaretlidir. Pal et Ücreti : Ücret Hesapla ma ekranı ndan yaratılan Pal et Ücreti kale mi ne ait değer Muşa mba Ücreti : Ücret Hesapla ma ekranı ndan yaratılan Muşa mba Ücreti kale mi ne ait değer Tır Bekl e me Ücreti : Ücret Hesapla ma ekranı ndan yaratılan Muşa mba Ücreti kale mi ne ait değer Tır Geliş Tari hi / Saati Evr. Geliş Tari hi ve Saati Tır. İşle m Baş Tr h. Ve Saati Tır. İşle m Bit. Trh ve Saati.: Tır antrepoya gel di kten sonra ne kadar za manda i şle mi ni n t a ma ml andı ğı nı n süreç bil gilerini öl ç mek i çi n kullanılır. Yükl e me Baş. Saati Yükl e me Bitiş Saati Müşteri Geliş Saati : Yükün çı kış süreci ni ölç mek içi n kullanılır. Alttaki listede yüke ait koli bil gileri gör ün mekt edir. Yük kopyala ma ile yükü operasyondan kopyaladı ysanı z koli bil gileri de kopyalan mı ş ol acaktır. Aksi t aktirde Yeni Koli düğ mesi ni kullanarak yüke ait koli bil gilerini n tanı mı nı yapı n. KOLĠ GĠ RĠ ġġ Topl a m koli sayısı ve ağırlık bil gilerini mutlaka giri n. Eğer kullanı yorsanız al an ve haci m bilgileri ni de girebilirsiniz. Koli öl çül eri ni ve koli adedi ni girip Haci m Hesabı Yap düğ mesi ne bastı ğı nızda mal hac mi 9

10 ot omati k ol arak hesaplanacaktır. Sür üm 5. 0 ve üzerlerinde bu düğ meye bas manı za gerek kal madan haci m hesabı ot omati k hesaplanmakt adır. Bil gileri girdi kten sonra Güncelle düğmesi ne bas mayı unut mayı n. DÜġÜMLÜ ÇI KI ġ Eğer yük depodan parçalar hali nde çekiliyor ise bu dur umda yükün t aki bi ni yap mak i çi n koli çı kış işle ml eri ni kullanmalısı nız. Yük kolisi il k t anı ml andı ğı nda t a ma mı depoya gir mi ş ol acak şekil de bil giler at anır. Eğer bu kolilerden parçalı bir çı kış yapacaksanız Koli Çı kışı düğ mesi ne bası n. Koli çı kış hareketleri ekranı açılacaktır. Bu ekranda Yeni Çı kış düğ mesi ne bastığı nızda alanlar giriş yap manı za i zi n ver mek i çi n açılacaktır. Çı kan yük kolilerine ait bil gileri buraya giri n. Di kkat edil mesi gereken nokt a, depoya giril miş ol andan daha f azla çı kış yap maya pr ogra m i zi n ver meyecektir. Güncelle düğ mesi ne bastı ğı nızda bir çı kış kaydı yaratılacak ve listede yeri ni alacaktır. Yükün kalan kıs mı ile ilgili bilgileri Yük Bil gileri Koli Bil gileri adı mı ndan görebilirsi niz. 10

11 EVRAK HAZI RLAMA ĠġLEMLERĠ Softtrans Depo Modül ünde evrak hazırla mak içi n Gi riş Çı kış işle ml eri ana ekranı nda evrak düğ mesine bas manı z gerekli dir. Bu durumda evrak hazırla ma ekranı na geçiş yaparsı nı z. Hazırlanacak evrak listesi nde, seçilen yüke ait düzenleyebileceği niz evraklar bul unmakt adır. Listeden önceli kl e düzenle mek i stedi ği niz evrakı işaretleyi n, ekran veya yazıcı seçenekl eri nden hangisi ne gönder mek istiyorsanı z onu seçi n. Hangi yazıcı dan çı karacaksanız uygun LPT seçeneği ni seçi n. Son ol arak Başl a düğ mesi ne bastığı nızda seçi mi nize bağlı ol arak evrak doğr udan yazıcı ya gi decek veya ekrana çı kacaktır. Ekran seçeneği ni işaretledi yseniz düzenledi ği niz evrak ekrana çı kacaktır. Ekrana al dı ğı nız evrak üzeri nde de istedi ği niz değişi kliği yapabilirsiniz. Unut ma manı z gereken nokt a yaptı ğı nız değişi klikleri n kaydedil mesi i çi n Sakl a düğ mesi ne bas manı z gerekti ği dir. Ayrıca yaptı ğı nız değişi klikler sadece kestiği niz bu evrakla sınırlı kalacaktır. Bu ekranda da evrak hazırla ma ekranı nda ol duğu gi bi yazıcı port unu seçebilirsiniz. Yazdır mak içi n Yazdır düğ mesi ne bas manı z yeterlidir. Hazırladı ğı nız evrakları n t ümü Softtrans t arafından sakl anmakt adır. Bu evrakları t ekrar görebil mek i çi n Evr ak Hazırla ma ekranı nda Düzenl enmi ş evraklardan i stedi ği niz evrakı işaretleyi n ve Evrak Gör ünt üle düğ mesi ne bası n. 11

12 12

13 YÜK ÇI KI ġi ve ÜCRET HESAPLAMA Malı n alıcısı nı n ya da gü mr ükçüsünün malı çek mek i çi n gel mesi yle birlikte Çı kış Kontrol Fişi, Çı kış Beyanna me Nu marası ve Tari hi, Gü mr ük Vezne Alı ndı Nu marası gi bi bilgiler girilerek Ücret Hesapla ma ekranı na geçilir. Kı s mi Çı kacak bir yük i se bu bil giler Koli Çı kışı ekranı ndan girilerek Çı kış Hareketi yaratılır ve ücret hesapla ma ekranı na geçilir. Eğer Ant repo Sevki yat Yöneti mi ve Bar kod Entegrasyonu Modül ü Kull anılı yorsa yapıl ması gereken i şl e m Ta ma mı bir seferde Çı kacak yükl er i çi n çı kış bil gilerini giri p iş e mri yarat mak ve a mbar i çinden malı n toplanmaya başla ması nı sağla maktır. Düşü ml ü çı kışlarda ise önceli kle iş e mri nden hangi yer deki kapl ardan kaç adet çı kacağı seçilir. İş emri verilerek gerçekleştirilir. Ol uşan çı kış hareketi i çi ne çı kışla il gili bil giler yazılarak ( Gü mr ükçü, çı kış beyanna me bil gileri, gü mr ük vezne alı ndı bilgileri) Düşüml ü Yük İçi n Ücret Hesapl ama Ekranı na geçilir. Pr ogra m İ ş ti pi tanı ml arı nda zor unl u ol arak t anı ml anan kal e ml eri tarifesi tanı ml aysa bu ekranda ot omati k ol arak hesaplar. Yar atılan Hesapl anan Değerler, yi ne kal e m t anı ml arı ndaki gr upl a ma özelliklerine göre Fat ura değerleri ne yansıtılır. Yar atılan değerler alacak borç kodu Xolarak yaratılır. Fat ura değerleri ise Mi ni mu mfat ura değeri nden küçük ise mi ni mu mfat ura değeri ne ta ma ml anır. Onay işle mi nden sonra fat ura işle mi ne geçilebilir. 13

14 BEKLENEN DEĞERLER Fat uraya çı kacak ol an kal e ml eri n yaratıl ması ve t arifelerden ot omati k ol arak yaratılan kal e ml eri n kontrol edili p yaratıl ması nı Bekl enen Değerler ekranı ndan yapabilirsiniz. Antrepo içi n alacak kale ml eri Ücret Hesapla ma ekranı nda ot omati k olarak yaratıldı ğı içi n bu ekranı çoğunl ukla, gi der kale mi gir mek veya girilen kale ml eri incelemek içi n kullanabilirsiniz. Bu ekrana girebil mek i çi n ana ekrandan bekl enen değerler düğ mesi ne bas manı z gerekli dir. Bu durumda karşı nıza beklenen değerler ekranı gelir. Nor mal yükl ere ait fat ura kal e ml eri ni gir mek i çi n Gi riş Çı kış İşle ml eri ana ekranı nda Yük seçili i ken bu düğ meye bası n. Düşü ml ü yükl ere ait fat ura kal e ml eri ni gir mek i çi n Çı kış seçeneği ni işaretleyi p aynı işle mi yapı n. Zor unl u ol arak t anı ml anan kal e ml er Bekl enen Değerler ekranı na il k girişte ot omati k ol arak yaratılır. Varsa il gili tarifeler kullanılarak bu değerler alı nır. Listede ot omati k ol arak yaratılan ve si zi n yarattığı nız t üm kal e ml eri görebilirsiniz. Li steni n başı ndaki Dsüt unundaki karakterlerin anla ml arı şunlardır.! Kal e m yaratıl mış ancak yaratılan değere onay veril me mi ş. Başka bir deyişle kal e m yaratılırken kesi n ol arak işaretlenme mi ş. * Kale monayl anmı ş. Bu şekil de onaylı alacak kale ml eri ni n fat uralarını fat ura ekranı na girerek kesebilirsiniz. + Kal e mi n fat urası kesil miş ya da, borç kale mi ise, faturası gel miş. - Kal e m bu sefer yok ol arak işaretlenmi ş. Zor unl u kal e ml eri sile mezsi niz. Ancak bu sefer yok ol arak işaretleyerek fat ura dışı kal ması nı sağlayabilirsiniz. Sağ tarafta bul unan düğ mel eri n işlevleri şunl ardır. Değer Gi r: Kal e me ait bilgileri özet olarak girebileceği niz ekranı getirir. 14

15 Bir kal e mi n f at urası nı n kesilebil mesi i çi n Müşt eri Adı, Müşt eri Kodu, orijinal t utarı ve dövi zi, biri m fi yatı, mi kt arı ve mi kt ar biri mi mutlaka giril meli dir. Ayrıca Kesi n ol arak işaretleyerek kal e mi n dur umunun * yapıl ması da gereklidir. Fat ura ek açı kla ma kıs mı na yazılan bil giler de f at uranı n üzeri ne kal e m i çin yazılan i ki satırlık bir ek açı kla ma olarak çı kmakt adır. Det ay: Fat ura kal e mi ni n det ayı nı gör meni zi sağlayan, Değer gir ekranı ndan daha f azla bil gi i çeren ekranı bil gi girişine kapalı olarak getirir. Düzelt: Yukarı da anılan ekranı bil gi girişine i zin verecek şekil de getirir. Bu ekranda kesilen fatura ile il gili fat ura TL t utarı gi bi ek bilgileri de gör meni z mü mkündür. Değeri Onayl a: Yaratılan bir kale m eğer kesin ol arak i şaretlenme mi şse kontrol ü yapıl dı ktan sonra bu düğ meye basarak! durumundan * geçir meni zi sağlar. Bu Sefer Yok: Zor unl u ol arak yaratılan kal e ml eri sil meni ze i zi n veril meyecektir. Bu kal e ml eri n fatura üzeri ne çı kması nı Bu Sefer Yok olarak işaretleyerek engelleyebilirsiniz. Kal e m Ekl e: Yeni bir kal e m ekl e meni zi sağlar. Gelen listeden ekl eyeceği niz kal e mi seçi n. Taahhuk kodu 1 ol an kale ml er al acak, 2 ol anlar borç kal e mi dir. Buradan il gili kale mi seçtiği nizde det aylı bil gi girişi ekranı gel ecektir. Bur ada da gerekli bilgileri gir meni z gerekecektir. Kal e msil: Zor unl u olarak tanı ml anma mı ş kale ml eri silebil meni zi sağlar. 15

16 16

17 17

18 FATURA HAZI RLAMA İ ŞLEMLERİ Fat ura hazırla mak içi n Giriş Çı kış İşle ml eri ana ekranı nda fat ura düğmesi ne bas manı z gerekmekt edir. Keseceği niz fat ura t a ma mı bir seferde çı kan yük i le il gili Yük, düşüml ü bir yükün çı kışı ile ilgili fat ura ise Çı kış seçeneği ni işaretleyerek fat ura düğmesi ne bas manı z gerekmekt edir. Aşağı daki ekran fat ura hazırla ma ekranı dır. Yukarı daki, hazırlanacak f at ura listesi nden TL veya dövi z fat urası nı işaretleyi n. Sol daki listeden f at ura keseceği niz fir mayı seçi n. Eğer fir ma il e il gili ver gi dairesi ve nu marası uyarısı gelir ise Düzelt düğ mesi ni kullanarak bu bilgileri girebilirsiniz. Evrak t ari hi al anı na fat ura üzeri ne çı kacak ol an t ari hi girebilirsiniz. Her hangi bir değişi klik yapmadı ğı nı z takdirde Evrak Tari hi ve Kur Tari hi çalış ma tarihi dir. Fat ura nu marası, son girdi ği niz fat ura nu marasından iti baren t aki p ederek gi der. Eğer kağıt sı kışıklığı veya benzer bir sor un ol ma mı şsa fat ura nu marası nı gir meni ze gerek yokt ur. Aksi t akdirde * i şareti ni silerek bastıracağı nız fat ura nu marası nı bu al ana giri n. Eğer doğr udan yazıcı ya gönderecekseniz Yazı cı, ekrana alı p incele me yapacaksanız Ekran seçeneği ni işaretleyip Başla düğmesi ne bası n. 18

19 Yazı cı seçeneği ni seçti yseni z f at ura kağıt üzeri ne çı kacak ve uyarısı gel ecektir. Bu uyarı ya Ta ma m dedi ği nizde düzenl enmi ş fat uralar listesi nde bir adet fat ura kaydı ol uşacaktır. Bur adaki fat ura nu marası listeni n en sol unda gör ünen nu maradır. Bu nu mara ile gerçek f at ura nu marası nı kontrol et meyi unut mayı n. Bu nu marada bir farklılık var i se ekranı n sol altındaki Fat ur a Det ayı düğ mesini kullanı n. Gel en ekranda Fat ura No Değiştir düğ mesi ne basın Bu ekranda yeni fat ura nu marası nı girebilirsiniz. Böyl e bir tutarsızlık ol uşt uğunda bir sonraki fat ura kesişi nizde fat ura numarası nı gir meni z gerekecektir. Eğer doğr udan yazıcı ya gönder mek yeri ne Ekran seçeneği ni işaretleyi p Başla düğ mesi ne basarsanız fat ura ekranda belirecektir. Burada her evrakt a ol duğu gi bi fat urayı i nceleyi p düzelt me yapabilirsiniz. Yaptı ğı nı z değişi klikleri n geçerli ol ması içi n Sakl a düğ mesi ne bas mayı unut mayı n. Son ol arak Yazdır düğ mesine basarsanı z fat ura yazdırılacaktır. Fat uranı n Softtrans t arafı ndan kayıt edilebil mesi i çi n yazıcı dan çı kış alı nması gerekmekt edir. Eğer fat ura yazıcı dan çı ktığı halde f at ura kaydı yapıl ma mı ş ise fat urayı boş kağıda yeni den keserek kayıt yapmayı deneyi n. Sorun çözül mezse Soft a haber veri n. Kesti ği niz fat uranı n daha sonradan i ncele mesi ni yap mak i çi n Fat ura Det ayı düğ mesi ne bası p gelen ekr anda Evrak Gör ünt üle düğmesi ne bas manı z yeterlidir. 19

20 OPERASYONDAN YÜK KOPYALAMA Eğer depoya gel en yükün i şle ml eri kendi şirketini zi n operasyon kıs mı nda giril mişse bu bil gileri tekrar gir meden kopyası nı çı kar ma ol anağı mevcutt ur. Bunu yap mak i çi n Giriş Çı kış İşle ml eri ana ekranı nda Yük Kopyal a ma düğ mesi ne bas malısı nız. Operasyon modüll eri kullanılıyorsa bu yükl ere ait bil giler yük kopyal a ma ile operasyon modülleri nden alı nmalı dır. Sadece ul uslar arası t aşı ma operasyonu t arafı nızdan yapıl mayan yükl eri n bilgisi ni gir meni z gerekli dir. Bu dur umda yük ara ma ekranı na geçersi niz. Bu ekrandaki yük listesi il k başta kapalı ol arak gelir. Ar adı ğı nız özelliklere sahi p yükl eri bul mak içi n filtreye ara ma koşulları yazı p Yenile düğ mesi ne bası nız. Ör neği n Asl an Tekstil fir ması nı n yükl eri ni bul mak i çi n alıcı alanı na ASLAN* yazı p yenile düğ mesi ne basma nı z yet erlidir. Bu dur umda karşı nıza Asl an Tekstile ait 28/ 05/ / 06/ 2998 tari hleri arası nda yurt dışından yükl enen yükl er gelir. Bur ada her kopyal a ma yaptı ğı nız yük daha sonraki ar a mal arda kopyala ması yapıl dı ğı içi n gör ün meyecektir. Eğer daha önce kopyala ması nı yaptı ğı nız yükl eri de gör mek i stiyorsanı z Kopyala ma Kontrol ü Yap seçeneği ni kal dırın. Gel en listeleri istedi ği niz yükl eri fare ile işaretleyip renkl endirin ve Seç düğ mesi ne bası n bu dur umda karşı nı za seçilen yükl eri depoya hangi dur umda al mak i stedi ği nizi soran bir kut u gel ecektir. Burada yük dur umu i çi n 20

21 Gel ecek, Ta ma mı Depoda, Kı s mi Gel miş, Ta ma mı Çı kmı ş Seçenekleri nden biri ni işaretleyi p Ta mam düğ mesi ne bastığı nızda yükl eri n kopyası depo modül üne alınacaktır. Ana ekranda bu yükl eri görebil meni z içi n yük duru ml arı nı n seçtiği niz şekilde işaretlenmi ş ol ması na di kkat edi n. 21

22 İ HRACAT DEPO MODÜLÜ UYGULAMASI İ hracat Depo modül ü uygul a ması i hracat deposu ol an kur ul uşlar t arafından kullanıl makt adır. Modül ün Softtrans uygul a ması nda bul unduğu yer aşağı daki gi bi dir. Bu düğ meye bastığı nızda açılan menü adı ml arı ndan İ hracat Deposunu seçerseniz günl ük işle ml erini zi n büyük bir kıs mı nı halledebileceği niz. Giriş Çı kış İşle ml eri ana ekranı na girersi niz. 22

23 Softtrans İhracat Depo Uygul a ması nda birden fazla ihracat deponuz varsa bu depol arın taki bi ni yapabilirsiniz. Bunu sağl a mak içi n ilgili depoyu tanı ml anmı ş depol ardan seç melisiniz. Ekranı n üst kıs mı nda menü adı ml arı ve düğmel er bul unmakt adır. Alt kısı mda ise yük ara ma içi n kullanacağı nız filtre ekranı bul unmakt adır. Yük bilgileri ekranı nda yüke ait bilgiler bul unmakt adır. İthalat deposunda yük içi n 5 durumsöz konusudur. Gel ecek : Yük henüz depoda değil. Depoya gel mesi bekleni yor. Kı s mi Gel miş: Büyük mi ktardaki yükü müşteri parçalar halinde tesli medi yor ise yükün durumu kıs mi gel mi ş ol arak işaretlenmeli dir. Ta ma mı Depoda: Yükün ta ma mı depoda, henüz çıkışı yapıl ma mı ş. Kı s mi Çı kmı ş: Yük büyük mi kt arda ol duğundan müşt eri, malı parçalar halinde çekmeye başla mı ş. Bu şekil deki yükl ere düşüml ü yük adı da veril mekt edir. Ta ma mı Çı kmı ş: Yük depodan ta ma men çı kmı ş. Filtre Kull anarak Ara ma Yap ma Ana ekrandaki filtre ekranı nı kullanarak istedi ği niz özellikteki yük ya da yükl ere ul aşabilirsiniz. Üstteki seçi m kut ucukl arı nı işaretleyerek 5 dur umdaki yükl eri n bir kıs mı na veya t a ma mı na erişebilirisiniz. Ör neği n göndericisi Asl an Pl astik ol an yükl eri bul mak i stiyorsanı z Gönderici al anı na bu fir manı n il k birkaç harfi ni * ile birli kt e yazı n. ASLAN* gi bi. Yenile düğmesi ne bastığı nızda göndericisi Aslan Plastik olan tümyükl er listelenecektir. Ana ekranda bul unan düğ mel eri n işlevleri şunlardır. 23

24 Yeni: Yeni bir yük kaydı yap manı zı sağlar. Eğer depoya girişi yapılacak ol an yük si zi n fir manı zı n bir yükü ise, yani i hracat işle mi si zi n fir manı z t arafı ndan yapılacak i se yükün t anı mı nı yap mak i çi n bu düğ meyi kullanmayı n. Ana ekranda bul unan aşağı ok işaretli düğmeyi kullanarak yük kopyala ma işle mi yapı n. Det ay: Yüke ait bilgileri değiştir me yapmadan i nceleyebil meni zi sağl ar. Düzelt: Daha önceden bil gisi giril miş ol an yüke ait bil gileri düzelt meni zi sağlar. Ayrıca bir ekranda değişi klik yaptı ysanız yaptı ğı nız değişi klikleri n saklanabil mesi i çi n o ekranda bul unan Güncelle düğ mesi ne bas manı z gerekti ği niz unut mayı n. İptal: Yük sil mek içi n kullanabilirsiniz. Ana ekranda üstte bul unan düğ mel eri n işlevleri şunl arı dır. Belirli Yüke Git me: Nu marası nı bil di ği niz bir yüke ul aş manı zı sağlar gel en ekranda yük nu marası nı yazı p ta ma m düğmesi ne bas manı z yeterlidir. Yük Ara ma: Ana ekrandan daha fazla kriterle yük ara ması yapabileceği niz ekrana geçiş sağlar. Yük Kopyal a ma: İt halat operasyonu t arafı ndan girilen yük ya da yükl eri n depoya girişini yapacağı nı z Yük Kopyal a ma ekranı na geçişi sağlar. Depo Yerleri Tanı mı: Deponuzda bul unan yerler ait bir nu maralandır ma ya da adl andır ma yapı yorsanı z bu işle mi bu düğ meyi kullanarak gelen ekranda yapabilirsiniz. İş Emri: İ hracat Depo Yükl e me ve Bar kod Ent egrasyonu Modül ü varsa Ar aca yükl e me i şle mi ni i ş emri ni bu düğmeyi kullanarak verebilirsiniz Evrak: Yüke ait araç yükle me bel gesi, Mal tesli mbel gesi gi bi evrakl arı kesebil meni zi sağlar. Bekl enen Değerler: İç dekont veya varsa di ğer gelir gi der kale ml eri ni girip düzelt meni zi sağlar Fat ura: İ hracat depoda yapılan her hangi bir hi z met i çi n fat ura kes meni z gerekirse bu düğ meyi kullanarak fat ura ekranı ndan kesebilirsiniz Kur Girişi: Günl ük dövi z kurları nı gir meni zi ve düzelt meni zi sağlar. 24

25 Fir ma Bil gileri: Müşterilere ait bilgileri girip düzeltebileceği niz Fir ma Bil gileri ekranı na geçişi sağlar. Ar aç Bil gileri: Opersayona ait Araç tanı ml arı nı bu düğ meyi kullanarak görebilirsiniz. Seçilen birden fazla yükün bir araca çı kışı nı n yapılması nı sağl ayan araca yükl e me ekranı na girişi sağlar. 25

26 Yukarı daki ekran yük giriş ekranı dır. Sol üstteki De po al anı na ana ekrandan seçti ği niz depo adı atanmakt adır. De po Gi riģ Numarası progra mtarafından her yüke farklı olarak verilen bir numaradır. Her yıl başı nda sıfırlanır. Kesti ği niz evrakları n üzeri ne konul duğunda taki bin kol aylıkla yapıl ması nı sağla makt adır. Gönderici al anı nda yükün gönderci fir ması adı ve fir ma kodu ile birlikte yer al malı dır. Bu al anda yeni bir fir ma seç mek ve t anı ml a mak i çi n t anı ml a mak i çi n daha f azla bil gi ye i hti yaç duyuyorsanız Softtrans Adres bil gileri ekranı nı n tanıtı myazılarını okumanı z gerekmekt edir. Fat ura Kesilecek MüĢteri olarak İhracat Depoda Gönderici ot omati k olarak atanır. Dilerseniz değiştirebilrsiniz. Ġrsaliye nu marası ve t ari hi al anı na malı yurt içi nde t aşı mak i çi n gerekli ol an irsaliyeni n bil gilerini giri n. Gi riģte Tesli m Eden mali depoya getiren fir ma yet kilisi Gi riģte Tesli m Al an depo görevlisini n i si m bil gileri ile dol dur ul malı dır. Türkçe mal adı malı n t anı mı nı, Mal Sı nıfı raporla mal arda gr upl a ma yap mak i çi n gereken bil gi yi t utar. Bu bil gi kodl u bilgilerden ayarlanabil mekt edir. Notl ar hanesi ne yük ile il gili akıl da kal ması gereken bir not var ise yazılabilir. Yük Durumu al anına Gel ecek, Kı s mi Gel miş, Ta ma mı Depoda, Kıs mi Çı kmı ş, Tama mı Çı kmı ş seçenekl eri nden birisi seçil meli dir. De podaki Yer al anı na malı i hracat depoda koyduğunuz yeri yazabilirsiniz. Mal birden f azla yere konul uyorsa Yer Hareketleri ekranı ndan detaylı yer bilgisi girebilirsiniz. Muht e mel Çı kıģ Tari hi al anı na malı n araca yükl enmesi ni n bekl endi ği t ari hi yazı n. Bu al anı doldur duğunuz taktirde belirli bir za manda çı kması gerekti ği hal de çıkmayan malları n rapor unu alabilirsiniz. Eğer mal deponuzdan çı kmı ş i se Çı kış Tari hi ve Saati al anları nı uygun şekil de dol dur un. Çı kıģta Tesli m Eden depo görevlisi Çı kıģta Tesli m Al an araç sür ücüsü bil gileri ile dol dur ul malı dır. Pl akası al anı na malı yurt dışı na çı karacak aracı n pl akası giril meli dir. Eğer gereki yorsa yükün KonĢi ment o nu marası ve t ari hi ni de ilgili alanl ara girin. Eğer yük kendi fir ma mı zı n araçları ile t aģı nıyorsa Kendi Yükü müz seçeneği işaretli ol arak bırakıl malı dır. Aksi taktirde Di ğer seçeneği ni işaretleyi p TaĢı yıcı fir manı n adı nı da yaz manı z gerekmekt edir. Öde me Şekli bilgisi evrak ve fat ura kesebil meni z içi n mutlaka giril meli dir. Aşağı daki listede yüke ait koli bil gileri gör ül mekt edir. Koli bil gilerini t anı ml a mak i çi n sol alttaki Yeni Koli düğ mesi ne bas manı z gerekli dir. Bu durumda karşını za Koli Giriş Ekranı gelecektir.

27 Topl a m koli sayısı, alan, haci m, ağırlık ve koli tipi al anları nı dol dur un. Başlangıçta malı n t a ma mı gel miş gi bi kabul edil di ği nden gel en koli bil gileri t opl a m ile aynı ol arak at anacaktır. Eğer gel en koli sayısı t opl a mdan küçükse bu alanları gerekti ği gi bi dol durun. Koli t anı mı yapıl dı kça koliler yük giriş ekranı nı n altındaki koli listesi nde belirecektir. Eğer yük parçalar hali nde giriş yapı yorsa her yeni girişi Parçalı Gi riģ düğmesi ile t anı ml ayabilirsiniz. Aynı şekil de parçalı çı kış var i se Parçalı Çı kıģ düğmesi ni kullanarak çı kışları tanı mlayabilirsiniz. 27

28 DEPO YERLERİ TANI MI Antrepo İ çi nde 2 boyutl u nu maralandır ma yapılabileceği gi bi raf siste mi kullanılarak 3 boyutl u yer t anı ml arı da yapılabilir. Raf siste mi yoksa bu durumda depo yeri alanı na doğr udan yer is mi ni girebilirsiniz. ( A01, B05 gi bi) Raf siste mi var ise Böl üm, Kori dor, Yer Nu marası, ve Raf nu marası al anl arı nı girerek pr ogra mı n yer kodunu ol uşt ur ması nı sağlayı n. Yer e ait kapasite ve özellik bilgilerini girerek yer girişini ta ma ml ayı n. 28

29 OPERASYONDAN YÜK KOPYALAMA Eğer depoya gel en yükün i şle ml eri kendi şirketini zi n operasyon kıs mı nda giril mişse bu bil gileri tekrar gir meden kopyası nı çı kar ma ol anağı mevcutt ur. Bunu yap mak i çi n Giriş Çı kış İşle ml eri ana ekranı nda Yük Kopyal a ma düğ mesi ne bas malısınız. Bu dur umda yük ara ma ekranı na geçersi niz. Bu ekrandaki yük listesi il k başta kapalı ol arak gelir. Ar adı ğı nız özelliklere sahi p yükl eri bul mak içi n filtreye ara ma koşulları yazı p Yenile düğ mesi ne bası nız. Ör neği n Asl an Tekstil fir ması nı n yükl eri ni bul mak i çi n alıcı alanı na ASLAN* yazı p yenile düğ mesi ne basmanı z yet erlidir. Bu dur umda karşı nıza Asl an Tekstile ait 10/ 08/ / 08/ 2003 t ari hleri arası nda yurt dışından yükl enen yükl er gelir. Burada her kopyal a ma yaptı ğı nı z yük daha sonraki ara mal arda kopyala ması yapıldı ğı i çi n gör ünmeyecektir. Eğer daha önce kopyala ması nı yaptı ğı nız yükl eri de gör mek istiyorsanız Kopyalama Kontrol ü Yap seçeneği ni kal dırın. Gel en listeleri istedi ği niz yükl eri fare ile işaretleyip renkl endirin ve Seç düğ mesi ne bası n bu dur umda karşı nı za seçilen yükl eri depoya hangi dur umda al mak i stedi ği nizi soran bir kut u gel ecektir. Burada yük dur umu i çi n Gel ecek, Ta ma mı Depoda, Kı s mi Gel miş, Ta ma mı Çı kmı ş Seçenekleri nden biri ni işaretleyi p Ta mam düğ mesi ne bastığı nızda yükl eri n kopyası depo modül üne alınacaktır. Ana ekranda bu yükl eri görebil meni z içi n yük duru ml arı nı n seçtiği niz şekilde işaretlenmi ş ol ması na di kkat edi n. 29

30 Operasyondan kopyal anan yükl eri n depoya geliş tarihi ve Depoya aktarıldı alanları na ata ma yapılır. 30

31 DEPO OPERASYON YÜK Ġ LĠġKĠ LENDĠ RME İhracat Depoya operasyondan daha önce girilen yükl eri n, daha sonra operasyona yük kayıtları yapılabilir. Bu işle miçi n aşağı daki Rezervasyon Yükü İle İlişkilendir menü adı mı kullanıl malı dır. Gel en ekranda ilgili Operasyon yükü bul unarak ilişkilendir me işle mi yapılır. Bu dur umda Operasyon yüküne depoya geliş tarihi ve Depoya aktarıldı alanları na ata ma yapılır. İhracat Depo yükünün Pozisyon No, Yük No, Pl aka, gönderici, alıcı gi bi al anları operasyon yükünden at a ma yapılarak güncellenir. 31

32 32

33 EVRAK HAZI RLAMA ĠġLEMLERĠ Softtrans Depo Modül ünde evrak hazırla mak içi n Gi riş Çı kış işle ml eri ana ekranı nda evrak düğ mesine bas manı z gerekli dir. Bu durumda evrak hazırla ma ekranı na geçiş yaparsı nız. Hazırlanacak evrak listesi nde, seçilen yüke ait düzenleyebileceği niz evraklar bul unmakt adır. Listeden önceli kl e düzenle mek i stedi ği niz evrakı işaretleyi n, ekran veya yazıcı seçenekl eri nden hangisi ne gönder mek istiyorsanı z onu seçi n. Hangi yazıcı dan çı karacaksanız uygun LPT seçeneği ni seçi n. Son ol arak Başl a düğ mesi ne bastığı nızda seçi mi nize bağlı ol arak evrak doğr udan yazıcı ya gi decek veya ekrana çı kacaktır. Ekran seçeneği ni işaretledi yseniz düzenledi ği niz evrak ekrana çı kacaktır. Ekrana al dı ğı nız evrak üzeri nde de istedi ği niz değişi kliği yapabilirsiniz. Unut ma manı z gereken nokt a yaptı ğı nız değişi klikleri n kaydedil mesi i çi n Sakl a düğ mesi ne bas manı z gerekti ği dir. Ayrıca yaptı ğı nız değişi klikler sadece kestiği niz bu evrakla sınırlı kalacaktır. Bu ekranda da evrak hazırla ma ekranı nda ol duğu gi bi yazıcı port unu seçebilirsiniz. Yazdır mak içi n Yazdır düğ mesi ne bas manı z yeterlidir. Hazırladı ğı nız evrakları n t ümü Softtrans t arafından sakl anmakt adır. Bu evrakları t ekrar görebil mek i çi n Evr ak Hazırla ma ekranı nda Düzenl enmi ş evraklardan i stedi ği niz evrakı işaretleyi n ve Evrak Gör ünt üle düğ mesi ne bası n. 33

34 34

KKTC deki Türk Vat andaşl arı İçi n Sağlı k Hi z metl eri nde Yeni Döne m

KKTC deki Türk Vat andaşl arı İçi n Sağlı k Hi z metl eri nde Yeni Döne m KKTC deki Türk Vat andaşl arı İçi n Sağlı k Hi z metl eri nde Yeni Döne m BAŞBAKAN YARDI MCI SI BEŞİ R ATALAY: -TÜRKİ YE SON YI LLARDA SAĞLI K ALANI NDA BÜYÜK REF ORMLAR YAPARAK Bİ RÇOK UYGULAMA BAŞLATTI

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ OCAK Antrepo ve İhracat Deposu Yönetimi Uygulamasında, SOFTFİNANS Akaryakıt Satış Yönetimi Günlük İşlemler ve Cari Hesap Yönetimi Nakit Kasa İşlemleri ekranlarına geçiş sağlanmıştır. (Proje No: 206104)

Detaylı

SGK ya Taci ki stan Sağlı k Bakanlı ğı Heyeti nden Zi yaret

SGK ya Taci ki stan Sağlı k Bakanlı ğı Heyeti nden Zi yaret SGK ya Taci ki stan Sağlı k Bakanlı ğı Heyeti nden Zi yaret SOSYAL GÜVENLİ K KURUMU BAŞKANI YADİ GAR GÖKALP İLHAN: -SOSYAL GÜVENLİ K UYGULAMALARI YLA İLGİLİ BİLGİLERİ PAYLAŞMAKTAN VE KENDİ LERİ NE DESTEK

Detaylı

DENİZYOLU GENEL BİLDİRİM

DENİZYOLU GENEL BİLDİRİM DENİZYOLU GENEL BİLDİRİM (Gemi Kayıt) Gemi Geliş/Gidiş Bilgilerinin İletilmesi ÖNEMLİ: Geliş işlemi yapılacak olan gemiler için, aşağıdaki sırayla işlem yapılması gerekmektedir. Bilgilerin geminin limana

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı

Detaylı

WOLVOX Mobil Satış PDA

WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 01.Mart.2011 Sayfa 1 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. BAĞLANTISI VE KULLANIMI...3 2.1. Ayarlar...3 2.2. Merkez

Detaylı

Logo Market Satınalma. Kullanıcı El Kitabı

Logo Market Satınalma. Kullanıcı El Kitabı Logo Market Satınalma Kullanıcı El Kitabı 2013 Logo Market Satınalma 1-Logo Market Modülünde Satınalma Tarafının Kullanılabilirliği İçin Öncelik Taşıyan Bazı Kayıtların Sisteme Girilmiş Olması Gerekmektedir

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri

Detaylı

DARA PLUS OTEL MODULU

DARA PLUS OTEL MODULU DARA PLUS OTEL MODULU ROOM RACK (ODA KAYIT): REZERVASYON: Otelinizde kalmak için rezervasyon yaptıran müşterilerinizin rezervasyon kaydını açabileceğiniz alandır. Kayıt sekmesinden müşterinizin rezervasyonuna

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Uygulamasında, yük bilgilerinin listelendiği Genel Yük Listesi Basılacak Alanlarına Faaliyet Mal Cinsi seçeneği eklenmiştir. (Proje No: 229524) Karayolu Uygulamasında

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU ARMONİ PAZARLAMA PLASTİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU A- TERMİNAL SİPARİŞ SİSTEMİ B- TERMİNAL ELEKTRONİK POSTA GÖNDERME VE ALMA C- TERMİNAL APN BAĞLANTISI SİPARİŞ SİSTEMİ

Detaylı

Cost Modülü Ay sonu İşlemleri

Cost Modülü Ay sonu İşlemleri Cost Modülü Ay sonu İşlemleri - Stokta devir işlemi yapıldığında, devir tarihinden önceki dönemlere işlem yapılamadığından ve modüller arası tam entegrasyon olduğundan, stok ve cost programından da sağlıklı

Detaylı

astours Turizm Taşımacılık Otomasyonu Kullanıcı Kitabı UNI-ON Bilgisayar, Yazılım ve İletişim Sistemleri LTD.ŞTİ.

astours Turizm Taşımacılık Otomasyonu Kullanıcı Kitabı  UNI-ON Bilgisayar, Yazılım ve İletişim Sistemleri LTD.ŞTİ. astours Turizm Taşımacılık Otomasyonu Kullanıcı Kitabı UNI-ON Bilgisayar, Yazılım ve İletişim Sistemleri LTD.ŞTİ. Cumhuriyet Bulvarı No:283 K:3 D:3 Alsancak / İZMİR Tel / Faks : +90 (232) 465 11 94 Gsm

Detaylı

bayi.obaperdesan.com.tr Kullanıcı Dokumanı

bayi.obaperdesan.com.tr Kullanıcı Dokumanı bayi.obaperdesan.com.tr Kullanıcı Dokumanı Bayi siparişlerinin giriş ve ekstre takibini yapmak üzere geliştirdiğimiz web sitemiz bayi.obaperdesan.com.tr nin kullanımı bu dokumanda açıklanmıştır. Siteye

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

NET YAZILIM & DANIŞMANLIK E FATURA GENEL BİLGİLER. Öncelikle kur bölümünde (mikrokur veya kur9000) Firma tanım kartında 501110

NET YAZILIM & DANIŞMANLIK E FATURA GENEL BİLGİLER. Öncelikle kur bölümünde (mikrokur veya kur9000) Firma tanım kartında 501110 E FATURA GENEL BİLGİLER Öncelikle kur bölümünde (mikrokur veya kur9000) Firma tanım kartında 501110 Firma i,vergi dairesi vergi numarası mutlaka tanımlı olmalı U dp ayrıca kart üzerindeki şube bilgileri

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER Bageturk Fırıncılar Portalı Kullanım Klavuzu 2013 İÇİNDEKİLER ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Fırıncılar Portalı Web Adresi...2 Fırıncılar

Detaylı

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK Doküman Kodu : FSG004 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK Genel Bilgi Fatura Girişleri Fatura Başlığı Fatura Detayı Alım Fatura Girişi Satış Fatura Girişi Fatura

Detaylı

Netsis İhracat e-fatura Uygulaması

Netsis İhracat e-fatura Uygulaması Netsis İhracat e-fatura Uygulaması Güncelleme Tarihi: 03.02.2017 Genel Uygulama İhracat e-fatura uygulaması, ihracat e-fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerin ihracat faturalarının da e-fatura

Detaylı

İhracat Beyannamesi DT-AB PAKET PROGRAM KULLANIMI HAZ. HAKAN HEKİMOĞLU

İhracat Beyannamesi DT-AB PAKET PROGRAM KULLANIMI HAZ. HAKAN HEKİMOĞLU 1 2. Gönderen : İhracatçı firmayı F4 tuşu ile yardım alıp seçiyoruz. Rejim : Beyannameyi hangi rejimle kullanıyorsak ( 1000-1040-3151 vs ) rejimi belirtiyoruz. 6. Kap A. : İhracatı yapılacak malların toplam

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında Müşteri Kira Bilgilerinin Tanımlanması, Muhasebe, Đşletme Defteri ve BBS Programında Entegre Kira Kaydı Oluşturması Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi

Detaylı

ANTREPO REJİMİNE TABİ TUTULAN EŞYAYA İLİŞKİN İŞLEMLER

ANTREPO REJİMİNE TABİ TUTULAN EŞYAYA İLİŞKİN İŞLEMLER 2015 ANTREPO REJİMİNE TABİ TUTULAN EŞYAYA İLİŞKİN İŞLEMLER RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ V.02 25.06.2015 İÇİNDEKİLER A-GİRİŞ İŞLEMLERİ... 3 1) NCTS Uygulaması

Detaylı

B2B Portal - Eğitim Dökümanı

B2B Portal - Eğitim Dökümanı B2B Portal - Eğitim Dökümanı Giriş Ekranı; http://www.sirius.info.tr/ ya da http://b2b.sirius.info.tr/ adresinden, verilen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır. Şifre Değiştirme; Şifre değişiklik işlemleri

Detaylı

Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011

Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011 Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011 içindekiler Turkcell Hizmetleri...3 Toplu Mesaj Gönderimleri...4 Sicil Kartları Listesi nden SMS Gönderimleri...5 Raporlar...7 Durum Bilgisi...7 Başvurular...9 Turkcell

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Stok kod Listesi ekranındaki üst görsel menüden, yeni, değiştir, izle, sil, kopya butonları kullanıldığında Stok tanım ekranı açılmaktadır. 1 Stok kod liste ekranında, mevcut seçili kayıt üzerinde fare

Detaylı

Anasayfa tedarik.aldora.com.tr Aldora Mobilya Intuitive SAY (Satın Alma Yönetimi) Karşılama Ekranı 1 / 35

Anasayfa tedarik.aldora.com.tr Aldora Mobilya Intuitive SAY (Satın Alma Yönetimi) Karşılama Ekranı 1 / 35 Anasayfa tedarik.aldora.com.tr Aldora Mobilya Intuitive SAY (Satın Alma Yönetimi) Karşılama Ekranı 1 / 35 Kayıtlı Kullanıcı Girişi Değerleri tedarikçimiz; Kayıtlı Kullanıcı Girişi ekranından önceden göndermiş

Detaylı

GMS.NET E-FATURA MODÜLÜ KULLANIM KLAVUZU FATURA E-FATURA TANIMLARI

GMS.NET E-FATURA MODÜLÜ KULLANIM KLAVUZU FATURA E-FATURA TANIMLARI GMS.NET EFATURA MODÜLÜ KULLANIM KLAVUZU FATURA EFATURA TANIMLARI TANIMLARFİRMA TANIMLARIGENEL VE MÜKELLEF BÖLÜMÜNDE FİRMA BİLGİLERİ DOLDURULACAK TANIMLARFİRMA TANIMLARI MÜKELLEF BÖLÜMÜNDE KURULUŞ TARİHİ

Detaylı

TEKNOMAX MUHASEBE YAZILIMLARI-TİCARİ CARİ HESAP MODÜLÜ İÇİNDEKİLER

TEKNOMAX MUHASEBE YAZILIMLARI-TİCARİ CARİ HESAP MODÜLÜ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 Cari Hesap Listesi... 3 Cari Hesap Kartı... 4 Cari Hesap Kartı İşlem Düğmeleri... 4 Cari Hesap Kartı Üst Bilgisi... 4 Cari Hesap Kartı Genel Sekmesi... 5 Cari Hesap Kartı Detaylar Sekmesi...

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Mobil Satış PDA

AKINSOFT WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT WOLVOX Mobil Satış programı sayesinde, aktif saha çalışmalarında pazarlamacılarınız;

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Genel Açıklama: GIB (Gelir Đdaresi Başkanlığı) nın yayınladığı 117

Detaylı

MÜŞTERİ PORTALI EĞİTİM DOKÜMANI

MÜŞTERİ PORTALI EĞİTİM DOKÜMANI MÜŞTERİ PORTALI EĞİTİM DOKÜMANI Yazar : Mehmet Kemal ASLAN Oluşturulma Tarihi : 25.08.2014 Son Değişiklik : 23.09.2014 Kontrol Numarası : Sürüm : 1 İÇİNDEKİLER SİSTEME GİRİŞ... 3 ORGANİZASYON SEÇİMİ...

Detaylı

Ürün kalemlerinin satırında sipariş aşaması sevk durumuna getirilir.

Ürün kalemlerinin satırında sipariş aşaması sevk durumuna getirilir. EPLATFORM FATURA KESİM İŞLEMLERİ Sipariş formu satış tarafından iletilir Workcube de sipariş numarasına göre sipariş bulunur Siparişin içerisine girilir, süreç kısmında süreç faturalandı seçilir. o İrsaliye

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli Karma Koli Malzemeler alış/satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterir. Karma koli bir satış yöntemidir. Firmanın elindeki ürünleri birleştirerek yeni bir sepet, paket oluşturmasıdır.

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Cari hesap, Stok, Hizmet, Kasa, Banka, Vergi, Döviz, Çek&Senet vb. master tanımlarda yeni kayıt girişi, değişiklik, izleme, silme ve kopya oluşturma ekranları kod tanım ekranı olarak adlandırılır. Kod

Detaylı

STOKLAR. Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım. Stok Kartları. a-stok Kartı Ekleme

STOKLAR. Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım. Stok Kartları. a-stok Kartı Ekleme STOKLAR Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım Stok Kartları a-stok Kartı Ekleme Stok kartı eklemek için öncelikle sol taraftaki STOK menüsünden STOK KARTLARI na tıklayınız. Açılan pencerede üst taraftaki

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ YENİLİK CTRL+F3 tuşu ile geçilen Adres Kartları ekranında, kullanıcının CARE kodlu özel yetkisi yok ise; cari bağlantısı bulunan adres kartlarında Firma Adı, Firma Unvanı, Vergi Dairesi ve Vergi Numarası,

Detaylı

İthalat Beyannamesi DT AB PAKET PRG. KULLANIMI DERS NOTLARI HAZ. HAKAN HEKİMOĞLU

İthalat Beyannamesi DT AB PAKET PRG. KULLANIMI DERS NOTLARI HAZ. HAKAN HEKİMOĞLU 1 İthalat Beyannamesi Hesaplama ile birlikte 4 sayfadan oluşmaktadır. Sayfa 1 8: Alıcı (ithalatçı) firmamız, F4 tuşu ile yardım aldığımız da Yurt İçi Müşteri ekranı gelir ve burdan müşterimizi seçeriz.

Detaylı

KASA MODÜLÜ TEKNOMAX MUHASEBE YAZILIMLARI-TİCARİ İÇİNDEKİLER KASA MODÜLÜ

KASA MODÜLÜ TEKNOMAX MUHASEBE YAZILIMLARI-TİCARİ İÇİNDEKİLER KASA MODÜLÜ İÇİNDEKİLER... 1 Kasa Listesi... 2 Kasa Listesi işlem Düğmeleri... 2 Kasa Hesabı ekleme ve düzenleme... 3 Kasa Giriş (Tahsilat)... 4 Kasa Çıkış (Tediye)... 7 Kasa Hesapları Arasında Virman... 10 Vergi

Detaylı

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri Stok Modülü leştirme İşlemleri 1- Stok girişlerinin(tesellüm/faturalar) muhasebeleştirilmesi Stoktan muhasebeleştirme işlemi için öncelikle tanımlamaların tam ve doğru şekilde yapılması gerekmektedir.

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI EMANET MALZEME TAKĐBĐ

DESTEK DOKÜMANI EMANET MALZEME TAKĐBĐ EMANET MALZEME TAKĐBĐ Emanet ambarı özelliği ile satışı yapılmış ancak henüz sevkedilmemiş malzemelerin sevk durumlarının izlenmesine imkan sağlanmıştır. Malzemelerin henüz sevkedilmediği durumlarda, firma

Detaylı

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi v.3 26.11.2012 A) ULUSAL UYGULAMA(TR rejimi) Ülkemizin 01/01/2012 tarihinde başlayan

Detaylı

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ. MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ)

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ. MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ) ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ) OrSoft bilgisayar programınız, muhasebe temelli olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TIR ÖN BEYAN PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU TIRCUS. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

T.C GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TIR ÖN BEYAN PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU TIRCUS. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı T.C GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TIR ÖN BEYAN PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU TIRCUS T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km.06530 Çankaya /

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ YENİLİK CTRL+F3 Adres Kartları ekranında, bakiyesi olan firma kartının kullanım dışı yapılamaması için parametrik düzenleme yapılmıştır. (Proje No: 95946) Bu özelliğin devreye alınması için; 0372 numaralı,

Detaylı

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı tüm fotoğraf sütüdyolarına hitap etmektedir. A-) Güvenli hızlı ve çok

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ YENİLİK Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Uygulamasında, yük üzerinden geçilen Koli Bilgileri ekranının yetkiye bağlı olarak çalışması için düzenleme yapılmıştır. (Proje No: 194314) İhracat ve İthalat

Detaylı

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com GENIUS OFFICE STOK ENVANTER SI PARI S MODULU KULLANIM KILAVUZU 1 I C I NDEKI LER GENIUS OFFICE STOK ENVANTER SIPARIS MODU LU BAS LIK...1 TANIMLAR...4 Teminci KartlarŞ...5 GENEL BILGILER...5 C ALIS MA BILGILERI...6

Detaylı

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 İçindekiler Maliyet Muhasebesi... 4 Maliyet Kaynakları... 5 Maliyet Kaynağı Bilgileri... 7 Maliyet Kaynakları Yükleyici Muhasebe Hesapları... 9 Maliyet Kaynağı Bütçe Kalemleri...

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Cari Hesap Listesi ekranındaki üst görsel menüden, yeni, değiştir, izle, sil, kopya butonları kullanıldığında cari hesap tanım ekranı açılmaktadır. D M H Cari kod listesi ekranında, mevcut seçili kayıt

Detaylı

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden

Detaylı

YÜKSEK Lİ SANS TEZİ İnş. Müh. Eren AKGÜL. Anabili m Dalı : İ NŞAAT MÜHENDİ SLİ Ğİ. Progra mı : ULAŞTI RMA MÜHENDİ SLİ Ğİ

YÜKSEK Lİ SANS TEZİ İnş. Müh. Eren AKGÜL. Anabili m Dalı : İ NŞAAT MÜHENDİ SLİ Ğİ. Progra mı : ULAŞTI RMA MÜHENDİ SLİ Ğİ İSTANBUL TEKNİ K ÜNİ VERSİ TESİ FEN Bİ Lİ MLERİ ENSTİTÜSÜ İ ETT HATLARI NDA AKBİ L KULLANI MI NI N ZAMANA GÖRE DEĞİ Şİ Mİ Nİ N İ RDELENMESİ VE MODELLENMESİ YÜKSEK Lİ SANS TEZİ İnş. Müh. Eren AKGÜL Anabili

Detaylı

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Müşterilerine daha iyi hizmet vermek ve kurumsallaşmak isteyen tüm kuaförlere hitap eden programı

Detaylı

TÜMOSAN Bayi Portalı Kullanım Kılavuzu TÜMOSAN BAYİ PORTALI Kullanım Kılavuzu

TÜMOSAN Bayi Portalı Kullanım Kılavuzu TÜMOSAN BAYİ PORTALI Kullanım Kılavuzu 01.09.2014 TÜMOSAN BAYİ PORTALI Kullanım Kılavuzu 1 İçindekiler 1. Giriş ve Genel Özellikler... 3 1.1. Giriş Ekranı... 3 1.2. Genel Özellikler... 5 2. Sipariş Menüsü... 6 2.1. Bayi Sipariş Talebi Ekranı...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür.

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Bölüm ANKET YÖNETİMİ Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Anket uygulaması için aşağıdaki işlem adımlarını uygulamak gerekmektedir.

Detaylı

SAP ÜRETİM TEYİT EKRANI EĞİTİM NOTU

SAP ÜRETİM TEYİT EKRANI EĞİTİM NOTU SAP ÜRETİM TEYİT EKRANI EĞİTİM NOTU 1. Adım: Oturumu aç Butonunun üzerini tıklayın. 2. Adım: Kullanıcı adı ve parolanızı ilgili kutucuklara yazın ve Enter tuşuna basın. 3. Adım: 1 Kullanıcı adı ve şifrenizi

Detaylı

IRU TIR EPD ÜCRETSİZ ELEKTRONİK ÖN/GİRİŞ/ÇIKIŞ ÖZET BEYAN UYGULAMASI KULLANMA KILAVUZU

IRU TIR EPD ÜCRETSİZ ELEKTRONİK ÖN/GİRİŞ/ÇIKIŞ ÖZET BEYAN UYGULAMASI KULLANMA KILAVUZU IRU TIR EPD ÜCRETSİZ ELEKTRONİK ÖN/GİRİŞ/ÇIKIŞ ÖZET BEYAN UYGULAMASI KULLANMA KILAVUZU İlk olarak www.tirepd.org adresinden gösterilen yerlere kullanıcı adı ve şifrenizi girmeniz ve Giriş kısmına tıklamanız

Detaylı

İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1-) İşyerim Mobil 24 Ayar Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz adına AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ye ( İŞLETMECİ ) taşınması için talepte bulunduğumuz

Detaylı

Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir.

Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir. E-Beyanname Programına Gönderim Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir. Bu tanımlamalar için, [F2] tuşuna basarak Firma Listesine

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Uygulamasında, İthalat rezervasyon ekranındaki Hazır Olma Tarihinin, Yükün Alınma Tarihine atanmaması için parametrik düzenleme yapılmıştır. (Proje No: 243559) Kara İthalat

Detaylı

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 1. İŞLEMLER 1.1. Satış Ekranı AKINSOFT Programı,

Detaylı

Çözüm Bilgisayar. Çözüm SIRAMATİK

Çözüm Bilgisayar. Çözüm SIRAMATİK Çözüm Bilgisayar Çözüm SIRAMATİK Çözüm Sıra Sistemi Amaç : Hastanelerde çeşitli birimlerde oluşan hasta sıralarının (poliklinik müracaat, poliklinik hasta kabul, ssk eczane vb.) bankolar önünden uzaklaştırılarak,

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ YENİLİK Tüm Uygulamalarda, Cuma günü saat 16:30 dan sonraki kurların Cumartesi ve Pazar gününe kopyalanması için düzenleme yapılmıştır. (Proje No: 192113) Hafta sonu çalışan kullanıcıların kur indirme

Detaylı

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız MHRS (MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ) Kurum üzerinden MHRS entegrasyonunun yapılabilmesi için ; WEB Tabanlı Sistemimizi kullanan Kurumlar WebHBYS ekranından Menü / Program Parametreleri ekranından Sağlık

Detaylı

SOFTFİNANS UYGULAMASINDA YENİ YILA GEÇİŞ İŞLEMLERİ. Bu doküman 2015 yılından 2016 yılına geçiş işlemleri içindir.

SOFTFİNANS UYGULAMASINDA YENİ YILA GEÇİŞ İŞLEMLERİ. Bu doküman 2015 yılından 2016 yılına geçiş işlemleri içindir. SOFTFİNANS UYGULAMASINDA YENİ YILA GEÇİŞ İŞLEMLERİ Bu doküman 2015 yılından 2016 yılına geçiş işlemleri içindir. 20/06/2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 454 Sıra Nolu

Detaylı

SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİ

SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİ 2 01 7 SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ 1 I. SERBEST BÖLGEYE GİRİŞ... 3 1. GİRİŞ İŞLEMİ İÇİN SBİF (Serbest Bölge İşlem

Detaylı

AKINSOFT NetDental. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.04.2011. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT NetDental. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.04.2011. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.04.2011 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Laboratuar ile çalışan doktor kayıtları, dişler üzerinde yapılan işlemler, doktorların ödeme bilgileri,

Detaylı

MATRİKS TRADER DERİNLİKLİ EMİR EKRANI

MATRİKS TRADER DERİNLİKLİ EMİR EKRANI MATRİKS TRADER DERİNLİKLİ EMİR EKRANI Versiyon 7.1.1 10.8.2014 Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. DERİNLİKLİ EMİR EKRANI İÇİNDEKİLER : 1. GÖRÜNÜM-KISIMLAR 1.1. Hesap Bilgi Paneli 1.2. Emir Giriş Paneli

Detaylı

UYAP VERİ AKTARMA İŞLEMLERİ

UYAP VERİ AKTARMA İŞLEMLERİ UYAP VERİ AKTARMA İŞLEMLERİ UYAP VERİ AKTARMA MODÜLÜ İÇİNDEKİLER UYAP VERİ AKTARMA İŞLEMLERİ... 3 Yeni Araç Aktarma... 3 UYAP İşlemleri (Yazışmaları) İçin İş Emri Düzenlemeleri... 4 Süreç Yönetimi... 5

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir. Hızlı Üretim Fişleri Hızlı ve tek seviyeli üretim yapan işletmelerde üretim işlemine ait bilgiler, Hızlı Üretim Fişleri ile pratik olarak takip edilebilir. Hızlı üretim fişleri ile karma koli, mamul ve

Detaylı

Zilabs VoIP uygulaması için ADSL Ayarları

Zilabs VoIP uygulaması için ADSL Ayarları Zilabs VoIP uygulaması için ADSL Ayarları VoIP üzerinden santralinize çağrıların gelebilmesi için yapılması gereken iki temel aşama vardır: Statik IP adresine sahip olmak ve ADSL modeminizde port yönlendirmesi

Detaylı

Kalite Kontrol. LOGO Ocak 2013

Kalite Kontrol. LOGO Ocak 2013 Kalite Kontrol LOGO Ocak 2013 İçindekiler Kalite Kontrol... 3 Kalite Kontrol Kriter Setleri... 3 Kalite Kontrol Kriterleri Kayıt Türleri... 4 Kalite Kontrol Kriter Bilgileri... 5 Kalite Kontrol Kriteri

Detaylı

ŞEFİM ADİSYON SİSTEMİ SATIŞ EKRANI-MASA SATIŞ

ŞEFİM ADİSYON SİSTEMİ SATIŞ EKRANI-MASA SATIŞ ŞEFİM ADİSYON SİSTEMİ SATIŞ EKRANI-MASA SATIŞ Masa satış modülü işletmenizde masaya oturup garsonlarınız tarafından servis alarak hizmet verildiğinde kullanılan modülümüzdür. Bu modülümüz için sarı işaretli

Detaylı

Seri Takibi Yenilikleri

Seri Takibi Yenilikleri Seri Takibi Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube/Parametre Tanımlamaları bölümünde

Detaylı

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz.

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz. LABORATUAR MODÜLÜ GENEL İŞLEYİŞ Meddata laboratuar modülünde hastalarınızı dosya numarasıyla onaylı işlemleri id numarasıyla kolaylıkla erişebilirsiniz. Bunun için ilgili alanlara numaraları girip enter

Detaylı

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan Kargo Modülü Ürün Grubu [X] 7.0 NetsisEnterprise Kategori [X] Yeni Modül Versiyon Önkoşulu 7.0 Onaylı Sürüm Uygulama Kargo modülü ile işletme içerisinde satışa yönelik yapılan işlemler, dağıtım şirketleri

Detaylı

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Bu doküman Öztiryakiler şirketi için hazırlanmış B2B sayfalarının kullanım bilgilerini detaylı olarak anlatır. Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Soner Baştaş İçindekiler Doküman Geçmişi... 2 B2B ye Erişim...

Detaylı

Taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin Kimlik belgeleri. alınmış

Taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin Kimlik belgeleri. alınmış PAYLAŞMA (TAKSİM), tapuda hisseli olarak tescilli taşınmazdaki ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla, her hissedara en azından bir mal düşecek şekilde paylaştırılması işlemidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR

Detaylı

THY Mobil Uygulama Kullanım Kılavuzu. İstanbul, Türkiye

THY Mobil Uygulama Kullanım Kılavuzu. İstanbul, Türkiye THY Mobil Uygulama Kullanım Kılavuzu İstanbul, Türkiye 10 AĞUSTOS 2009 2 Konu Başlıkları 1 KONTROLLER... 6 2 GENEL AÇIKLAMA... 6 3 BAŞLANGIÇ... 7 4 ANA EKRAN... 8 5 MOBİL BİLET... 9 5.1 Uçuş Planlama...

Detaylı

AKINSOFT OtoPark. Yardım Dosyası

AKINSOFT OtoPark. Yardım Dosyası Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.02 Tarih : 23.07.2012 1 1. ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı bütün kapalı ve açık otoparklar için geliştirdiği, araçların giriş-çıkış işlemleri, plaka tanıma

Detaylı

1. Admin kullanıcı ile sisteme giriş yapınız. Ekranın sağ üstünde yer alan defter yaprakları ikonuna tıklayınız.

1. Admin kullanıcı ile sisteme giriş yapınız. Ekranın sağ üstünde yer alan defter yaprakları ikonuna tıklayınız. Luca Koza Ticari Paket ve Kurumsal Çözümler ürününe E-Fatura uygulaması çözümleri eklenmiştir. E-fatura uygulama çözümü 2 aşamada tamamlanmaktadır. 1. Luca Koza Ticari Paket ve Kurumsal Çözümler yazılımında

Detaylı

1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız

1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız TUZLA SÜLEYMAN DEMİREL TİCARET MESLEK LİSESİ MAÖL MUHASEBE FİNANSMAN ALANI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ I.DÖNEM TELAFİ EĞİTİMİ VE BECERİ SINAVI HAZIRLIK ÇALIŞMASI II.BÖLÜM SORULAR

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. AMAÇ ve KAPSAM... 3 1.2. YAZILIMA GENEL BAKIŞ... 3 2. SİSTEM KULLANMI... 3 2.1. SİSTEME GİRİŞ... 3 2.2. BİLDİRİM İŞLEMİ

Detaylı

EXCEL de her bir çalışma alanı bir sayfa olarak adlandırılırken, birden fazla sayfa ise kitap olarak adlandırılır.

EXCEL de her bir çalışma alanı bir sayfa olarak adlandırılırken, birden fazla sayfa ise kitap olarak adlandırılır. EXCEL Bu programın çalışma alanı satır ve sütunların kesişmesinden meydana gelen hücrelerden oluşmaktadır. Satırlar rakamlar ile, sütunlar alfabetik harfler ile temsil edilirler. EXCEL de her bir çalışma

Detaylı

ASYA-SOFT & NETSİS ENTEGRASYONLARI

ASYA-SOFT & NETSİS ENTEGRASYONLARI ASYA-SOFT & NETSİS ENTEGRASYONLARI Asya-Soft ile Netsis programları arasındaki Entegrasyon üç şekilde gerçekleşmektedir. 1 Önbüro Gelir Faturalarının Netsis e Entegrasyonu Netsis de Etkilenen Hesaplar

Detaylı

Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. / 25

Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. / 25 Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. 2 Bakım yerleri Android uygulama Ödemeler Raporlama Arızalar Faturalar Aylık bakım

Detaylı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı Kurulum 1. SQL Uyarı.zip dosyası açılır. 2. SQL Uyarı.exe programı çalıştırılır. 3. Üstteki ekran açılır ok. Butonuna basılır. 4. Ayarlar ekranı seçilir. 4.1 Server

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Lisanslı Geri Kazanım/Bertaraf Tesisleri İçin Kütle Denge Sistemi Kullanım Kılavuzu

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Lisanslı Geri Kazanım/Bertaraf Tesisleri İçin Kütle Denge Sistemi Kullanım Kılavuzu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Lisanslı Geri Kazanım/Bertaraf Tesisleri İçin Kütle Denge Sistemi Kullanım Kılavuzu Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER 1 Geri Kazanım / Bertaraf (GKB)Tesisi İşlemleri... 2 1.1 Ön

Detaylı

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI (MUHASEBE / FİNANS MODÜLÜ) VERSION 1.03 ( 01.09.2013 ) AST MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ Diğer modüllerden aktarılan bilgiler AST MUHASEBE SİSTEM İNE entegre olarak aktarılır. Bu bilgilere

Detaylı

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu YETKİ VE KAYIT İŞLEMİ Kayıt yapacak kullanıcıya yetki verilmesi Kayıt yapacak kullanıcı yetkilendirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kullanıcının

Detaylı

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

DARA PLUS PARAKENDE MODULU DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni

Detaylı

MEKAN TAKİP UYGULAMASI

MEKAN TAKİP UYGULAMASI Imona Technologies Ltd. www.imona.com ITU Ayazaga Kampusu, Teknokent ARI-3, No: B204-2, 34469, Maslak, Istanbul, Turkey Tel: +90 212 366 57 46 Fax: +90 212 366 5802 MEKAN TAKİP UYGULAMASI Sosyal Görüntü

Detaylı

9 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Cari II

9 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Cari II 9 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Cari II CARĐ BAZLI FĐYAT TANIMLAMA YÖNTEMLERĐ Cari bazlı fiyat takibi sayesinde programımız, her cari için ayrı ayrı fiyat tanımlamaya

Detaylı

Kullanıcı Giriş Ekranı

Kullanıcı Giriş Ekranı Tarih: 01.12.2010 Mobilteg Saha Satış Otomasyonu Terminal Kullanım Kılavuzu (V.2x) Aşağıda bilgilerini bulacağınız Saha Satış Otomasyonu El Terminali tarafı kullanım bilgileri o günkü sürüme göre hazırlanmıştır.

Detaylı