ORGAN ZE SANAY BÖLGELER NDE KATI ATIK YÖNET M VE TUZLA MERMERC LER ORGAN ZE SANAY BÖLGES ÖRNE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORGAN ZE SANAY BÖLGELER NDE KATI ATIK YÖNET M VE TUZLA MERMERC LER ORGAN ZE SANAY BÖLGES ÖRNE"

Transkript

1

2 ORGAN ZE SANAY BÖLGELER NDE KATI ATIK YÖNET M VE TUZLA MERMERC LER ORGAN ZE SANAY BÖLGES ÖRNE Erdinç GÜNDÜZ (*), Kâmil B. VARINCA (**) (*) Tuzla Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla, stanbul (**) Yıldız Teknik Üniversitesi, n aat Fakültesi Çevre Mühendisli i Bölümü, 34349, Yıldız, stanbul ÖZET Organize sanayi bölgeleri (OSB) 4562 sayılı kanun uyarınca kurulmaları ve i letilmeleri yasal mevzuata balanmı özel alanlardır. OSB ler sahip oldukları özellikler ile di er yönlerden oldu u gibi çevre bakımından da ayrı bir yönetim tarzına ihtiyaç duymaktadırlar. Atıksu yönetimi gibi katı atık yönetimi de ayrı bir yönetim sistemi gerektirir. Bir alana toplanmı onlarca/yüzlerce endüstri kurulu larından çıkacak olan atıkların çe it ve miktarı dü ünüldü ünde bir yönetim plânına ne denli ihtiyaç duyuldu u daha iyi anla ılacaktır. Bu çalı mada organize sanayi bölgesi kavramı üzerinden yasal zorunluluklar verilmi ve Tuzla Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi örne i üzerinden de uygulanan katı atık yönetim sistemleri anlatılmı tır. Anahtar Kelimeler: Organize Sanayi Bölgesi, Katı Atık Yönetimi ABSTRACT According to 4562 counted lows, the zone of organized industry which is private area, has foundations and managements. The zone of organized industry needs new type management of environmental like the others aspects. The management of solid waste is needed new type of management systems like the management of waste water. If we thought that accumulated a area lots of industrial establishments It can be easily understand that a management plan is needed. In this study, the lows rules given considering the zone of organized industry s concept and the management systems of solid waste was represented using the example of the zone of organized industry of Tuzla Mermerciler. Keywords: Zone of Organized Industry, Solid Waste Management 1. G R Artan nüfus ve sanayile menin ardından katı atıkların hem çe itlerinde hem de miktarlarında ciddî bir artı ya anmı tır. Bu sebeple bu atıkların gerek toplanmasından gerek bertarafına kadar geçirdikleri tüm safhalarda uygun bir yönetime tabi tutulmaları gerekmektedir. Evsel katı atıklardan ziyade endüstriyel katı atıkların yönetimi katı atıkların çe itlili i açısından çok daha önemli ve plânlı yapılması gereken bir yönetim i idir. Katı atık yönetimi bu denli önemli olmasının yanında birçok endüstri kurulu larının bir araya geldi i organize sanayi bölgelerinde bu konu ayrı bir i alanı olmaktadır.

3 2. ORGAN ZE SANAY BÖLGELER Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlü e girmi olan 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile kurulu, yapım ve i letme esasları düzenlenmi özel alanlardır. Kanuna göre Organize Sanayi Bölgeleri, sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sa lamak, kentle meyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bili im teknolojilerinden yararlanmak, imalât sanayi türlerinin belirli bir plân dâhilinde yerle tirilmeleri ve geli tirilmeleri amacıyla, sınırları tasdikli arazi parçalarının gerekli alt yapı hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesisler ve teknoparklar ile donatılıp plânlı bir ekilde ve belirli sistemler dâhilinde sanayi için tahsis edilmesiyle olu turulan ve bu Kanun hükümlerine göre i letilen mal ve hizmet üretim bölgeleridir [1]. Organize Sanayi Bölgeleri modeli, plânlı kalkınma anlayı ı içersinde ülkemizin takip etti i bir sanayile me modelidir. Plânlı kalkınmanın bir gere i olarak geli tirilmi Organize Sanayi Bölgeleri, ülkemizde sanayi faaliyetleri sonucu olu an çevresel problemlerin minimize edildi i modellerdir. OSB ler uygun altyapı ve kaliteli hizmet anlayı ını sa layarak mahalli ve bölgesel ekonomiye hareket kazandırmaktadır. Genel itibarîyle organize sanayi bölgeleri karma ve ihtisas organize sanayi bölgeleri olarak ikiye ayrılırlar. htisas organize sanayi bölgeleri sadece belli bir imalât/hizmet alanında çalı an endüstri kurulu larının, karma organize sanayi bölgeleri ise çe itli alanlarda çalı an endüstri kurulu larının bir araya geldi i organize sanayi bölgelerini ifade etmektedir. Organize Sanayi Bölgeleri, 15 Nisan 2000 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile 01 Nisan 2002 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan OSB Uygulama Yönetmeli i esas alınarak yönetilmektedir. Ülkemizde 2006 yılı sonu itibarî ile su,elektrik,do algaz,altyapı sistemleri tamamlanmı toplam 93 organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Ülkemizde 2006 yılı sonu itibarî ile bulunan ve 2007 yılı içinde yapılması plânlanan organize sanayi bölgelerinin co rafî bölgelere göre da ılımı Çizelge 1 de verilmi tir. Çizelge 1. Organize sanayi bölgelerinin co rafî bölgelere da ılımı [2] Bölge Adı 2006 Yılı Sonu tibarî ile Bitenler 2007 Yılı Yatırım Programında Olan Adet Alan (Ha) % Alan (*) Adet Alan (Ha) % Alan (*) Marmara (11 il) , ,88 Ege (8 il) , ,73 Akdeniz (8 il) , ,37 ç Anadolu (13 il) , ,77 Karadeniz (18 il) , ,63 Do u Anadolu (14 il) , ,17 Güneydo u Anadolu (9 il) , ,46 Türkiye Toplamı (81 il) (*) Toplam bölge alanının Türkiye toplam alanına oranıdır (**) (Yol, içmesuyu, pis su, ya mur suyu, elektrik vs i leri tamamlanan 93 adet OSB bazında)

4 3. TUZLA MERMERC LER ORGAN ZE SANAY BÖLGES Tuzla Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi (72 hektar m 2 ) alan üzerine kurulmu tur. Sanayi bölgesi konumu itibarîyle güneyinde deri OSB si, kuzeyinde Akfırat Belediyesi ve Tepeören Köyü, batısında Sabancı Üniversitesi, do usunda Kimyacılar ve Boya Vernikçiler OSB si ile kom udur. Tuzla Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi tarihinden bugüne kadar faaliyetlerini sürdürmektedir. TMOSB de hizmet kalitesini en yüksek seviyede tutmak gayesiyle imar bölümü, elektrik bölümü ve en son çevre bölümü açılmı tır. TMOSB nin havadan çekilmi foto rafı ekil 1 de verilmi tir. ekil 1. TMOSB nin genel görünü ü TMOSB e bulunan firmaların sektör bazında sayıları Çizelge 2 de verilmi tir. Çizelge 2. TMOSB de Bulunan sektör bazında firmalar Firmaların Sektörel Da ılımı Sektör smi Sayısı Sektör smi Sayısı Gıda 5 Elektronik Sanayi 1 Makine 5 Metal 23 Plastik 6 Ambalaj 4 Kimya 5 Demir-Çelik 1 Oto Yan Sanayi 14 Mermer-Granit 4 n aat 1 A aç Sanayi 3 Basım Sanayi 4 Lojistik 12 Elektrik Sanayi 5 Di er 7

5 4. KATI ATIK YÖNET M Günümüzde artan sanayi faaliyetleri ve nüfus artı ına paralel olarak do al kaynakların tüketimi ile birlikte atık miktarları da ciddî artı göstermi tir. Bilindi i üzere sanayi tesislerinde üretim sonrası olu an atıklar; hammadde ve ürün kaybının yanı sıra bu atıkların depolanması, ta ınması ve bertarafı da i letme için ciddî maliyetler olu turmaktadır. AB ne uyum süreci ya ayan ülkemizde de i en yasalar, atık üreticilerine çe itli sorumluluklar ve yükümlülükler getirmektedir. Bunların arasında atıkların uygun olarak toplanması, ayrılması ve depolanması uygun bertaraf yöntemlerinin uygulanması ve bütün yasal yönetmeliklerin dikkate alınması yer alıyor. Bu sorumlulukların yükünü azaltmak için iyi bir atık yönetim planının uygulanması gerekmektedir. OSB Uygulama Yönetmeli inde tanımlanan Çevre Yönetim Sistemi kapsamında; Atıksu Yönetimi, Atıksu Altyapı Tesisleri Yönetimi, Katı Atık Yönetimi Gürültü Yönetimi, Hava Kalitesi Yönetimi, Tehlikeli ve Tıbbi Atık Yönetimi, Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerin Yönetimi, OSB Yangın Önleme ve Söndürme Sistemi, yer almaktadır. Yukarıda belirtilen ana ba lıklar ile ilgili olarak OSB Yönetimleri, çevresel problemler için gerek kendi gerekse ilgili kurum ve kurulu lar ile koordineli çalı arak çözümler üretmektedir. Organize Sanayi Bölgelerinde çe itli sektörlerde faaliyet göstermekte olan i letmelerden kaynaklanan atık türleri de farklılık arz etmektedir. Genel olarak bu atıklar evsel nitelikli atıkların dı ında kaplama ve metal i leme atıkları, reaktif atıklar, tekstil atıkları, boyalar, reçineler, atık ya lar, kirlenmi kaplar, organik kimyasallar vb. olarak sıralanabilir. Bu atıklar çevreye ve insan sa lı ına olan etkileri nedeniyle tehlikeli atık olarak nitelendirilmekte ve ayrı olarak bertaraf edilmesi gerekmektedir. Katı Atık kontrolünde izlenecek yöntem ile ilgili olarak a a ıdaki konular izlenebilir; Faaliyet gösteren firmaların atık özellikleri belirlenmelidir, Hammaddelerin giri inden ürün olarak ortaya çıkı ına kadarki a amalarda gereksiz atık olu umu izlenmelidir, Toplanan atıkların gerekti inde depolanabilece i, atıklarını kendi araçlarıyla getirebilece i yerler olu turulmalıdır. Özellikle tehlikeli atıkların depolanabilece i güvenli alanlar olu turulmalıdır. Katı atıkların yönetiminde dikkat edilmesi gereken bir konu katı atı ın muhtevası ve özellikleridir. Atı ın sahip oldu u fiziksel özellikler; Birim hacim a ırlı ı Tane büyüklük da ılımı

6 Bo luk oranı Sıkı abilirlik Su çeri i kimyasal özellikler ise; Organik Madde çeri i Kül Miktarı ph düzeyi Karbon Miktarı Azot Miktarı Yakıt de eri Hidrojen, Oksijen, Kükürt Miktarı A ır Metaller Klorür Di er Toksik Maddeler olarak sıralanabilir. 5. UYGULAMA 5.1. Kaynakta ayrım Katı atık yönetiminde gerek ta ıma/toplama gerekse de bertaraf i lemlerindeki maliyeti ve harcanan zamanı dü ürmek, hammaddeden tasarruf etmek gayesiyle kaynakta ayrım i lemi oldukça önemlidir. Bu sebeple TMOSB de atık konteynerleri atık türüne göre farklılık arz etmektedir. TMOSB de sanayi tesislerinden kaynaklanan evsel katı atıkların toplanması, ta ınması hizmetini gerçekle tirirken sanayi tesislerinde mevcut katı atık konteynırlarına atılan atıkların evsel nitelikli olması konusunda gerek Bölge personeli gerekse de Sanayi tesisinde görevli ki iler uyarılmakta ayrıca tesislere yazılı uyarılar yapılarak evsel nitelikli atıkların biriktirildi i konteynırlara di er atıkların (tehlikeli atıklar, ambalâj atıkları vb. di er) atılmaması konusunda bilinçlendirilmektedir. Ayrıca katı atık toplama ve ta ıma hizmetinde görevli bölge personeli, periyodik e itimler ile atık, atık türleri, yasal bertaraf yöntemleri, atıkların biriktirilmesi, toplanması, ta ınması konularında bilinçlendirilmektedir. Sanayi Tesislerinde olu an atıklar içerisinde tehlikeli olmayan atıklar evsel katı atık sınıfına dâhil olmaktadır. Buna örnek olarak hatalı ürünler, metal ve plastik hurdalar, yanlı i lenmi olan hammaddeler, tahta paletler verilebilir. Bu malzemeler, geri kazanım mekanizması ile de erlendirilerek ekonomik katkı ile sisteme kazandırılmaktadır, atık yönetimi olarak ço u sanayi tesisinde bu uygulama görülebilmektedir. TMOSB de bulunan konteyner sayılarının yıllara göre da ılımı Çizelge 3 de ve ekil 2 de verilmi tir.

7 Çizelge 3. TMOSB de yıllara göre bulunan konteyner sayıları Yıllar Konteyner adet / / / / / Toplam 230 fi ub.08 Eki.06 May.05 Oca.04 Eyl.02 Nis.01 Ara.99 Tem.98 Mar.97 Eki Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek YILLAR 5. Çeyrek 6. Çeyrek 7. Çeyrek 8. Çeyrek KONTEYNIR ADED 9. Çeyrek 10. Çeyrek 11. Çeyrek 12. Çeyrek ekil 2. TMOSB de yıllara göre bulunan konteyner sayıları 5.2. Toplama/Ta ıma TMOSB de katılımcılara yönetmelikler gere i Bakanlıktan akredite olmu, lisans almı firmalarla çalı ılması do rultusunda tebli yapılmaktadır. Özellikle tehlikeli atıkların ta ınması konusunda lisans almı ta ıma firmaları ile çalı ılması noktasına dikkat çekilerek ve sanayi içerisinde bulunan her firmamızın bu konulara hassasiyet göstermeleri sa lanarak sözle me yapmaları sa lanmı tır. Çevre yönetim biriminde katılımcıların lisanslı firmalarla yaptıkları sözle meler, Bakanlık onaylı ta ıma belgeleri ve Bakanlıktan aldıkları lisans belgelerinin fotokopisi bulunmaktadır. Ayrıca tüm atık ta ıma ve bertaraf firmalarıyla alâkalı bilgiler OSB güvenli ine bildirilmi tir.

8 5.3. Geri Dönü üm Geri dönü ümün böylesine faklı türde ve çok miktarda atık çıkaran endüstri kurulu ları için büyük bir önemi vardır. Bu sebeple zaten endüstri kurulu ları gerek ka ıt-ambalaj atıklarını gerek ah ap atıklarını gerekse de cam-alüminyum ve plastik atıklarını ayrı olarak toplamakta ve de erlendirebildiklerini de erlendirmekte de erlendiremediklerini ise lisanslı firmalara satmaktadır Tehlikeli ve Tıbbî Atıklar OSB Uygulama Yönetmeli i Çevre Yönetim Sistemi Madde 116 da: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeli i ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeli i çerçevesinde katılımcıların sorumluluklarına uymalarını sa lamaya ve takibine OSB yetkilidir. Katılımcılar, tehlikeli atıklarını ve varsa tıbbi atıklarını, ilgili yönetmelik uyarınca geçici depolayacak lisanslı ta ıyıcılarla ta ıyacak ve lisanslı tesislerde bertaraf ettirecektir. Herhangi bir kaza anında derhal müdahale edilebilmesi için depo konteynerlerinin yer üstüne tesis edilmesi zorunludur. Kirli suyun yeraltına sızmaması ve etrafındaki toprakları kirletmemesi için atık deposu in a edilir demektedir. Atıkların toplanması, ta ınması ve bertarafı; en önemli sorun olarak kar ımıza çıkmaktadır. OSB de ve Sanayi tesislerinin büyük ço unlunda katı atıklar mevcut olup Mermerciler OSB de konu ile alakalı yaptı ımız envanter çalı ması devam etmektedir. Atıkların kaynaklandı ı noktalardan toplanarak sanayi tesisi içinde geçici depolama alanlarında yasal mevzuata uygun biriktirilmesi ço u tesisimizde yapılmaktadır. Sonrasında ise atıklar, Lisanslı ta ıma araçları ile geri kazanım tesislerine gönderilmektedir. Ancak atıkların bertarafı, ortak ve zor olan taraftır. Bu konuda ZAYDA ile sözle mesi olan sanayicilerimiz atıklarını göndermekte ancak ZAYDA tesislerinin %100 dolulukta olması ve alternatif ba ka bertaraf tesislerinin de yeterli olmaması nedeniyle; sanayicilerimiz zor durumda kalmaktadır. Ayrıca tıbbî atıklar, Tuzla Belediyesi tarafından toplanmakta olup bertarafı için depo sahasına götürülmektedir Evsel Atıklar OSB Uygulama Yönetmeli i Çevre Yönetim Sistemi Madde 113: OSB de olu an katı atıkların belediyeye verilmesi durumunda, Çevre Kanunu çerçevesinde hazırlanmı olan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeli i ile Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeli i ne uyulmak zorundadır. Katı atık bertarafından kaynaklanan ilk yatırım ve i letme maliyetlerine katılım payları, katı atı ın cins ve miktarlarına göre hesap yöntemi yer alır, Katı atık uzakla tırılmasından kaynaklanan maliyet katılımcı tarafından ödenir. eklinde ifade edilmektedir. Evsel atıklar yapılan anla ma çerçevesinde Tuzla Belediyesi tarafından toplanmakta olup herhangi bir sorun ile kar ıla ılmamaktadır. Toplama i lemi haftada 2-3 defa Salı,Cuma,Cumartesi günleri yapılmaktadır. Çıkan atık miktarı ton/gün dür.

9 6. SONUÇ VE DE ERLEND RME Organize sanayi bölgeleri gerçekten iyi tasarlanmı bir katı atık yönetim plânına ihtiyaç duymaktadırlar. yi bir atık yönetimi için Öncelikli olarak atıklar olu tu u kayna ında önlenmeli ve azaltılmalıdır. Atıklar türlerine göre (evsel, tehlikeli, tıbbî, geri kazanılabilir vb.) ayrı olarak toplanmalıdır. Olu an atıkların i letme içinde veya dı ında tekrar kullanım ihtimali ara tırılmalıdır. Tekrar kullanılmayan atıklar için geri kazanım ve geri dönü üm ihtimalleri ara tırılmalıdır. Azaltılmayan, tekrar kullanılamayan ve geri kazanılmayan atıklar, insan ve çevre sa lı ına zarar vermeyecek ekilde çevre mevzuatına uygun olarak bertaraf edilmelidir. Bunun için OSB lerde gerek toplama ve ta ıma i lemlerinin gerekse de bertaraf i lemlerinin uygun ve yasal olarak yapılması için OSB lere ait bir katı atık irketi kurulabilir ve i letmesi OSB ler tarafından yapılabilir. Böylece OSB lerdeki her bir firmanın tek tek bu i lemleri yapması yerine tüm OSB ler için bir kerede bu i lemlerinin yapılması sa lanmı olacaktır. Bu oldukça büyük bir emek, maliyet ve zaman tasarrufu sa layacaktır. Böylece sistemin kontrolü daha iyi sa lanmı olacak ve kaçaklar önlenecektir.bölgelerimize göre de erlendirdi imizde OSB ler tek tek bu türden i letmeler kurmak yerine yakın OSB lerle bir araya gelerek bu i letmeleri kurabilirler ve böylelikle organizasyonlar daha düzenli bir yapıya kavu mu olur. 7. KAYNAKLAR [1] T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, Resmi Gazete, tarih: , sayı: [2] T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı resmi internet sitesi: [3] Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeli i, Resmi Gazete, Tarih: , Sayı: [4] stanbul Valili i l Çevre ve Orman Müdürlü ü, 2006 Çevre Durum Raporu [5] Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeli i, Resmi Gazete, Tarih: , Sayı: [6] Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeli i, Resmi Gazete, Tarih: , Sayı: [7] Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeli i, Resmi Gazete, Tarih: , Sayı: [8] Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeli i, Resmi Gazete, Tarih: , sayı:25538.

KATI ATIK GER KAZANIM ÇALI MALARI; STANBUL ÖRNE

KATI ATIK GER KAZANIM ÇALI MALARI; STANBUL ÖRNE KATI ATIK GER KAZANIM ÇALI MALARI; STANBUL ÖRNE Emine LÜY (*), Kâmil B. VARINCA (**), Aynur KEM RTLEK (*) (*) STAÇ A.. eluy@istac.com.tr, akemirtlek@istac.com.tr (**) Yıldız Teknik Üniversitesi, n aat

Detaylı

MAR NALARDA UYGULANAN ÇEVRESEL YÖNET M ÖNLEMLER

MAR NALARDA UYGULANAN ÇEVRESEL YÖNET M ÖNLEMLER MAR NALARDA UYGULANAN ÇEVRESEL YÖNET M ÖNLEMLER ÖZLEM GÖRKEN DEÜ, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, ZM R ÖZET Türkiye de yat turizmi ve yatçılık etkinlikleri hızla artarak önemli bir ekonomik girdi

Detaylı

T.C. SAYI TAY BA KANLI I STANBUL DEPREME NASIL HAZIRLANIYOR? 2002/2

T.C. SAYI TAY BA KANLI I STANBUL DEPREME NASIL HAZIRLANIYOR? 2002/2 T.C. SAYI TAY BA KANLI I STANBUL DEPREME NASIL HAZIRLANIYOR? 2002/2 T.C. SAYI TAY BA KANLI I STANBUL DEPREME NASIL HAZIRLANIYOR? Bu rapor 832 Sayılı Sayı tay Kanununa 26.06.1996 tarih ve 4149 sayılı Kanunla

Detaylı

TMMOB ZM R KENT SEMPOZYUMU

TMMOB ZM R KENT SEMPOZYUMU 313 limiz ve bölgemiz tarımında ürün desenine yönelik dinamik de i imler olmaktadır. Yeni ürünlerin ürün deseni içindeki oranı hızla artmaktadır. Sanayi domatesi yanı sıra salçalık biber, korni on salatalık,

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

Bölgesel novasyon Merkezleri: Türkiye için bir Model Önerisi

Bölgesel novasyon Merkezleri: Türkiye için bir Model Önerisi 6 Ocak 2009 TS/BAS-BÜL/09-03 Bölgesel novasyon Merkezleri: Türkiye için bir Model Önerisi Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Derne i (TÜS AD), Türk Giri im ve Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED),

Detaylı

İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Journal of Yasar University 2010 20(5) 3453-3470 İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Hilmi KIRLIOĞLU a Meral EROL FİDAN b ÖZET Türkiye de KOBİ ler gerek sanayi yapısının önemli bir

Detaylı

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER ANKARA / Aralık 1998 T.C. SAYI TAY BA KANLI I Performans Denetimi Raporu Karayolları Genel Müdürlü ü YOL YAPIM,

Detaylı

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 2 ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 3 Ç NDEK LER Ç NDEK LER 4 KISALTMALAR 6 G R 8 I. BÖLÜM

Detaylı

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi Bu rapor Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanları Erkut ALTUNTOP, Hakan BOZLU ve Esmanur KARABIYIK tarafından hazırlanmıştır. MAYIS 2014

Detaylı

VE YAPI DENET M YASALARININ SA LI I VE GÜVENL AÇISINDAN BÜTÜNLE K NCELENMES

VE YAPI DENET M YASALARININ SA LI I VE GÜVENL AÇISINDAN BÜTÜNLE K NCELENMES Eski ehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarl k Fakültesi Dergisi Cilt : XXIV, Say : 2, 2011 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eski ehir Osmangazi University, Vol : XXIV, No: 2,

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Kimya Sektörü 6 2.3 Dünya da ve Avrupa

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 B NALARDA ENERJ PERFORMANSI YÖNETMEL B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (De i ik:rg-1/4/2010-27539) (1)

Detaylı

Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi

Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi Türk Kütüphanecili i 22, 1 (2008), 59-81 Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi Institutional Knowledge Sources and Knowledge Management Fahrettin Özdemirci *1 ve Cengiz Aydın **2** Öz Bilgi artan

Detaylı

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 2009 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra

Detaylı

Anadolu topraklarında altının bulunu unun ve üretiminin hikayesi M.Ö. 4000 yıllarına kadar

Anadolu topraklarında altının bulunu unun ve üretiminin hikayesi M.Ö. 4000 yıllarına kadar ALTIN MADENC LER DERNE ÖNSÖZ Anadolu topraklarında altının bulunu unun ve üretiminin hikayesi M.Ö. 4000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Anadolu da birçok ilimizdeki müzelerde altın ve gümü ten yapılmı yüzlerce

Detaylı

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın (MARKA) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı GELİŞMİŞ REHABİLİTE VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

Banka ubelerinde Maliyet Da ıtımı ve Hizmet Birim Maliyetlerinin Hesaplanması

Banka ubelerinde Maliyet Da ıtımı ve Hizmet Birim Maliyetlerinin Hesaplanması Bankacılar Dergisi Sayı 85, 2013 Banka ubelerinde Maliyet Da ıtımı ve Hizmet Birim Maliyetlerinin Hesaplanması Özet Doç. Dr. Ali Co kun * Ö r. Gör. Rabia Kurulu ** Rekabetin artmasıyla birlikte bankalar,

Detaylı

Editör: Dursun YILDIZ

Editör: Dursun YILDIZ 1 5 Aralık 2011 2 Editör: Dursun YILDIZ 3 İÇİNDEKİLER Önsöz Bu Sektörel Araştırmaya Neden İhtiyaç Duyuldu 1.MEVCUT DURUM 1.1 Endüstriyel Atıksu Nedir? 1.2 Endüstriyel Atıksu Açısından Mevcut Durum 1.3

Detaylı

1. MUHASEBE S STEMLER, HESAP ÇERÇEVES, GENEL HESAP PLANI VE HESAP PLANI

1. MUHASEBE S STEMLER, HESAP ÇERÇEVES, GENEL HESAP PLANI VE HESAP PLANI G R Bu çalı manın amacı, muhasebe sistemi uygulama genel tebli i (MSUGT) tek düzen hesap planına yapısal, sistemsel, yöntemsel, kuramsal, hesapsal açıdan ele tirel bakmak ve Uluslararası Finansal Raporlama

Detaylı

TIBBİ ATIK YÖNETİMİNDE YENİ BİR MODEL ÖRNEĞİ

TIBBİ ATIK YÖNETİMİNDE YENİ BİR MODEL ÖRNEĞİ TIBBİ ATIK YÖNETİMİNDE YENİ BİR MODEL ÖRNEĞİ A NEW MODEL IN THE MEDICAL WASTE MANAGEMENT Cengiz ESMEN (*), Kâmil B. VARINCA (**), Abdul Samet ŞENGİL (*) (*) cesmen@gmail.com, eramedikal@eramedikal.com.tr

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA ÖNSÖZ Tabii kaynaklar insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sınırsız değildir ve

Detaylı

Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli

Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli Rasim BEHÇET 1 * Cumali İLKILIÇ 2 Faruk ORAL 3 1 İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, MALATYA 2 Fırat Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI BELEDİYE ATIKLARI Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yatırımları İşletmede : 59 İnşaat ve ihale safhası : 40 Plan-proje safhasında : 35 (yer seçimi aşamasında olanlar hariç) Metan

Detaylı

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle Önsöz Yıl:48 Sayı:571 ARALIK 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yazı leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yayına Hazırlayanlar O. Murat

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı

TÜRK YE DE KAMU HARCAMALARININ SON BE YILININ HARCAMA TÜRLER NE GÖRE NCELENMES

TÜRK YE DE KAMU HARCAMALARININ SON BE YILININ HARCAMA TÜRLER NE GÖRE NCELENMES TÜRK YE DE KAMU HARCAMALARININ SON BE YILININ HARCAMA TÜRLER NE GÖRE NCELENMES Giri M. Hakan ÖZBARAN nsanların toplu halde ya amaları, toplu ya amın gerektirdi i bazı ihtiyaçların kar ılanması gere ini

Detaylı

DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE

DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE Safiye KAYA Sayı tay Uzman Denetçisi G R Belirli tarihsel ko ullar altında yine belirli ihtiyaçların ürünü olarak kurulan Dünya Bankası nın, günümüzde neredeyse, tüm siyasal, ekonomik

Detaylı