Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygundur

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygundur"

Transkript

1 Sayfa: 1/8 Ticari adı: 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürün hakkında bilgiler: Kalem numarası: 40,0009, ,0009,0075 Maddenin / Müstahzarın Kullanımı İlgili Fronius kaynak sistemleri için soğutucu sıvı. Üretici / Tedarikçi: Fronius International GmbH Fronius Straße 5 A-4642 Sattledt Tel.: +43 / (0)7242 / Faks: +43 / (0)7242 / Bilgi sağlayan departman: TSI (TechSupport International) Tel.: +43 / (0)7242 / Faks: +43 / (0)7242 / e-posta: Mesai saatleri: Ptz Prş: 08:00 16:30 Cm: 08:00 12:00 Acil durum danışma hattı: National Poison Control Center, Ankara: +90 (312) Olası Tehlikeler Sınıflandırma: 67/548/AET yönetmeliği veya 1999/45/AT yönetmeliği uyarınca sınıflandırma: R10 alev alabilir 3. Bileşimi / İçeriğe ilişkin Bilgiler Kimyasal Karakterizasyon: Alkol içeren çözelti Tehlikeli içerik maddeleri: Adı Konsantrasyon CAS no. AB no. indeks no. sınıflandırma Etanol <= % F; R 11 Bütanon <= % 0, F; R 11 Ek bilgiler: Burada sözü edilen R ifadelerinin tam metnini bölüm 16'da bulabilirsiniz. Xi; R 36, R 66, R 67

2 Sayfa: 2/8 4. İlkyardım Tedbirleri Genel notlar: Maddeyi/ürünü ve uygulanan tedbirleri doktora bildirin. Soluduktan sonra: Yaralıyı kendinizi koruyarak tehlike bölgesinden açık havaya götürün. Yaralıyı sakin durumda tutun, vücut ısısının düşmesini önleyin. Solunum yetmezliğinde oksijen inhalasyonu sağlayın. Baygınlık ve solunumun olması durumunda iyileşme pozisyonunda yan yatırın. Solunum durması halinde ağızdan burna suni teneffüs, eğer uygulanamıyorsa ağızdan ağıza suni teneffüs uygulayın. Solunum yollarını açık tutun. Tıbbi tedavi temin edin. Cilt temasından sonra: Bulaşan giysiyi çıkartın, bu sırada kendinizi koruyun. Etkilenen cilt bölümlerini 10 dakika akan su altında durulayın. Eğer varsa, en iyisi polietilen glikol (örn. Lutrol, PEG 400) sürün ve birkaç dakika etki etmesini sağlayın, ardından suyla durulayın. Sadece büyük yüzeyli bulaşmalarda doktor tedavisi yapılmasını sağlayın. Göz temasından sonra: Göz mukozası ile temas anında yanma, kızarma ve gözyaşı akmasına neden olabilir. Gözü, yaralanmamış gözün korunması altında 10 dakika boyunca akıcı su altında, gözkapakları iyice açılmış halde durulayın. Tıbbi tedavi temin edin. Yutulduktan sonra: Etkilenen kişinin bilinci yerindeyse ve konuşulabiliyorsa: Kusmayı teşvik edin. Bilincin korunması durumunda anında bolca sıvı (su) içmesini sağlayın. Medikal karbon verin (3 yemek kaşığı medikal karbonu bir bardak suda çözdürün). Buna karşın baygınlık hali söz konusuysa: Kusmayı teşvik etmeyin. Her halükarda tıbbi tedavi temin edin. Doktor için notlar: Bilgi yok. 5. Yangınla Mücadele Tedbirleri Uygun söndürme maddeleri: Su (püskürtme huzmesi), söndürme tozu, CO2. Daha büyük yangınlarda alkole dayanıklı köpük veya püskürtme suyla mücadele edilmelidir. Uygun olmayan söndürme maddeleri: Su (tam huzme) Maddenin kendisi veya müstahzarı, bunun yanma ürünleri ve oluşan gazlar yüzünden özel tehditler: Yanma sırasında tehlikeli gazlar/buharlar oluşabilir (karbon monoksit, karbon dioksit). Yangınla mücadele sırasında özel koruyucu donanım: Ortam havasından bağımsız solunum maskesi takın. Kütlesel zararlı madde etkisi durumunda Kimyasal koruma giysisi giyin. Ek bilgiler: Tehlike altında kapları güvenli mesafeden püskürtülen suyla soğutun. Çıkan gazları ve buharları çökeltin. Söndürme suyunun yerüstü ve yeraltı sularına yanı sıra toprağa ulaşmasını engelleyin.

3 Sayfa: 3/8 6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler Kişiye Bağlı Dikkat Tedbirleri: Kapalı mekanlarda taze hava temin edin. Cilt ve gözlerle teması engelleyin. Korunma tedbirlerini ve bölüm 7 ile 8'i dikkate alın. Çevre koruma tedbirleri: Ürünün ve büyük miktarlarda yıkama suyunun su kaynaklarına ve toprağa ulaşmasını engelleyin. Ürünün kanalizasyona ulaşmasını önleyin. Temizleme / toplama yöntemi: Büyük miktarlar için: Ürünü pompalayarak alın. Artıklarda: Dışarı çıkmış ürünü nötralize eden ve yanmaz emici maddelerle sınırlayın ve yerel hükümlere göre atığa çıkartmak için, öngörülmüş konteynerlerde toplayın. Küçük miktarları (yakl. 1 litreye kadar) bol suyla alın, suyu kanalizasyona aktarın. Ek bilgiler: Ateş kaynaklarını önleyin, sigara içmeyin, açık alevleri önleyin. 7. Kullanma ve Depolama Kullanma: Güvenli kullanıma yönelik bilgiler: Kapları sıkı sıkıya kapalı tutun - yeterli havalandırma sağlayın. Cilt ve gözlerle teması engelleyin. Buharlarını solumayın. Acil durum göz duşları hemen yakında bulunmalıdır. Yanma ve patlama koruması ile ilgili notlar: Yanıcı sıvıları kıvılcım kaynaklarından uzak tutun - sigara içmeyin. Depolama: Depolama yeri ve konteyner gereksinimi: Çözücü maddelere dayanıklı zemine sahip bir yerde muhafaza edin. Orijinal konteynerinde depolayın. Birlikte depolama notları: Oksidasyon maddeleriyle uyumsuz. Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutun. Depolama koşulları ile ilgili diğer bilgiler: Sıkı kapatılmış yanı sıra serin ve kuru şekilde, iyi havalandırılmış bir yerde muhafaza edin. Aşırı sıcağa ve doğrudan güneş ışınlarına karşı koruyun. Depolama sınıfı (LGK): 3 - Alev alabilir sıvı maddeler

4 Sayfa: 4/8 8. Maruz Kalma Sınırı ve Kontrolü / Kişisel Koruyucu Ekipman İşyeri ile ilgili kontrol edilecek sınır değerleri olan bileşenler: Etanol CAS no.: MAK: mg/m³, ppm, MAK (AT) MAK CEIL: mg/m³, ppm, MAK (AT) Azami sın.: 3x60 Dakika/vardiya Bütanon CAS no.: MAK: 600 mg/m³, 200 ppm Kişisel koruyucu ekipman: El koruması: Tam temas durumunda: Eldiven malzemesi: Bütil kauçuk Tabaka kalınlığı (mm): 0,5 Geçirme süresi (dak): > = 480 Sıçrama teması durumunda: Eldiven malzemesi: Polikloropren Tabaka kalınlığı (mm): 0,5 Geçirme süresi (dak): > = 120 Göz koruması: Yeterli göz koruması kullanılmalıdır. Yan korumaya sahip çerçeveli gözlük kullanın. Gözlerin sıvılarla bir teması mümkünse, bir koruma gözlüğü gereklidir. Çalışma hijyeni hakkında bilgiler: Buharların solunmasını engelleyin. Bulanmış giysileri değiştirin ve bunları ancak kuruduktan sonra tekrar kullanın. Fitil etkisi yüzünden yüksek alevlenme tehlikesi. Çevre koruma tedbirleri: Bkz. bölüm 6 ve 7. Bunların dışında başka tedbir gerekli değildir.

5 Sayfa: 5/8 9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Genel bilgiler: Görünüş: Akışkan Renk: Koku: renksiz alkol kokulu Güvenlikle ilgili veriler: Patlama sınırları: alt: üst: Alevlenme noktası: 20 C'de buhar basıncı: 20 C'de yoğunluk: Suda çözünürlük / karışabilirlik: hac. %1,8 literatür değeri hac. %15 literatür değeri 32 C (kendi kendine alevlenmeye neden olmaz) söz konusu değil yakl. 0,96 (20 C'de) her oranda 20 C'de ph değeri: 7 8 İletme değeri: 150 µs/cm Diğer fiziksel kimyasal veriler elde edilemedi. 10. Kararlılık ve Reaktivite Önlenmesi gereken maddeler: Kurallara uygun kullanım durumunda tehlikeli bir reaksiyon beklenmemektedir. Güçlü oksidasyon maddeleri, alkali maddeler ve asitlerle teması önleyin. Tehlikeli ayrışma ürünleri: Bilgi yok. 11. Toksikolojik Bilgiler Yutma: Soluma: Ciltle temas: LD50 sıçan mg/kg LD50 sıçan 124,7 mg/l 4 h Cildin yağını alır ve cildi kuru ve pürüzlü hale getirir. Uzun süreli ve tekrar tekrar cilt teması Dermatite neden olabilir.

6 Sayfa: 6/8 Gözle temas: Hassasiyet: İnsanlarda deneyimler: Göze sıçramalar şiddetli ağrılara neden verebilir. Buharı tahriş edicidir. Kobay hayvanlarda hassasiyete neden olmadı. Çözücü maddenin müteakip ve sürekli etkisi, beyin ve sinir sisteminde hasarlara neden olabilir. Diğer bilgiler: Akut toksisite ile ilgili bütün rakam değerleri saf maddeler ile ilgilidir. 12. Ekolojik Bilgi Eliminasyon ile ilgili bilgiler (Kararlılık ve çözünürlük): Biyolojik çözünürlük: hafif biyolojik çözünürlük. Ekotoksik etkiler: Balıklara karşı toksisite: LC50 Leuciscus idus (Çopurina) Defne toksisitesi: EC50 Daphnia magna Yosunlara karşı toksisite: EC0 scenedesmus quadricauda mg/l mg/l 48 h mg/l 168 h Bakterilere karşı toksisite: EC0 Pseudomonas putida mg/l Hücre çoğalma önleme testi Ekoloji ile ilgili diğer bilgiler: Diğer ekolojik bilgiler: Ekotoksik etikler için tüm rakam değerleri saf maddeler ile ilgilidir. Ürünün yüzey sularına veya kanalizasyona ulaşmasını önleyin. Yeraltına ulaşmasını engelleyin. 13. Atığa çıkartma bilgileri Madde / müstahzar: Yerel makamların yönetmeliklerinin dikkate alınması altında kurallara uygun şekilde ortadan kaldırın. Tavsiye: Atığa çıkaranlarla kesin çöp anahtarını görüşün. ÖNORM S2100 uyarınca çöp anahtarı: Halojenize çözücüler bulunmayan çözücü - su karışımı. Ambalaj: Artık içermeyen, kurumamış kaplar, zararlı artıkların yapıştığı konteynerler olarak atığa çıkartılmalıdır Zararlı kirliliklere veya artık içeriklere sahip ambalaj malzemesi, ağırlık olarak organik.

7 Sayfa: 7/8 Kirlenmiş ambalaj: Bulaşık olmayan ve temizlenmiş ambalajlar bir yeniden değerlendirmeye aktarılabilir. Önerilen temizlik maddesi: Su 14. Taşımacılık bilgileri ADR: --- RID: --- IMDG: --- IATA-DGR: tehlikeli olmayan Özel Karşılık A58 göre 15. Mevzuat Bilgisi AB yönetmelikleri uyarınca tanımlama: Ürün, AB yönetmeliklerine veya ilgili ulusal yasalara göre sınıflandırılmıştır ve tanımlanmıştır. R ifadeleri R10 alev alabilir. S ifadeleri S7 Konteynerleri sıkı sıkıya kapalı tutun. S16 Kıvılcım kaynaklarından uzak tutun - sigara içmeyin. Ulusal yönetmelikler: VbF'ye göre tehlike sınıfı: B II: Alevlenme noktası >=21 C ila <=55 C; 15 C'de suda çözünürlük Çöp anahtarı no.: Yönetmelik: Avusturya kimyasallar yasası - BGBl. I 53/ uyarınca sınıflandırma ile AB Yönetmeliği uyarınca sınıflandırma özdeştir. VOC ek yönergesi - BGBl. 301/ dikkate alınmalıdır. 16. Diğer bilgiler 2 ve 3 bölümlerinde sunulan R ifadelerinin eksiksiz tümcesi: R 10 R 11 R 36 R 66 R 67 alev alabilir. hafif alev alabilir. gözleri tahriş eder. tekrar tekrar temas, ciltte pürüzlere veya çatlamaya neden olabilir. Buharları uyku hali ve sersemliğe neden olabilir. Diğer bilgiler: Bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler, revizyon tarihindeki bilgi durumumuza dayanmaktadır ve bunların amacı, ürünlerimizi ele alınması gereken güvenlik tedbirleri bakımından açıklamayı amaçlamaktadır. Bunlar tarif edilen ürünün özelliklerinin teminatı değildir ve bir ürün bilgilendirmesi veya ürün spesifikasyonu değildir ve hiçbir sözleşmesel hukuki ilişkiye dayanak oluşturmaz.

8 Sayfa: 8/8 Güvenlik bilgi formundaki bilgiler, diğer ürünlere aktarılamaz. Bu güvenlik bilgi formunda sözü edilen ürünün başka malzemelere katılması, karıştırılması veya işlenmesi halinde veya herhangi bir işlenmeye tabi tutulursa eğer burada özellikle belirtilmiyorsa, bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler yeni malzemeye aktarılamaz. Bu güvenlik bilgi formu sadece güvenlik ile ilgili bilgiler içermektedir ve bir ürün bilgisi veya ürün spesifikasyonu yerine geçmez.

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygundur

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygundur Sayfa: 1/9 Ticari adı: 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürün hakkında bilgiler: Kalem numarası: 42,0411,8042 Maddenin / Müstahzarın Kullanımı Kaynak için ayırıcı madde Üretici / Tedarikçi: Fronius

Detaylı

weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu

weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 7 weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod:... Unvanı WEBER.TEC 905 1.2. Madde veya müstahzarın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 8 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Cam temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yazı masası temizleyici Tavsiye

Detaylı

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Code-Nr. 104102 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar Önerilen kullanım

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır

Detaylı

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 -

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 - Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista Yaz cam Suyu 1.2 Bilinen kullanımları Ön cam yıkayıcı. Araç bakımı, yıkama sıvısı. 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

İDEA MGA 1690. : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı

İDEA MGA 1690. : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün Adi : idea MGA 1690 Sayfa: 1/6 Kullanım Alanı Üretici Firma : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı : İdea Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. Aydınevler

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK (A- Komponent)

POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK (A- Komponent) POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK (A- Komponent) 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk.

Detaylı

: DIS PLUS GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: DIS PLUS GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10003 Kullanım Alanı : Evsel temizlik malzemesi, bulaşık deterjanı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres : 8780/22

Detaylı

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 -

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 - 1 Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı P08/2020 Kullanımı/Uygulama Alanı Korozyon önleyici / Soğutma Sıvısı Üretici / İthalatçı/ Teslimatı yapan: Firma Adı Nurettin Zaim Mak.Kırt.Gıd.İnş.Tic.Ltd.Şti

Detaylı

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Düzenlenme ve Yayın Tarihi:26.05.2013 Sayfa No: 1/20 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Her tür çamaşır makinesinde, beyaz, pamuklu, keten gibi çamaşırların ağartılmasında ve

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 49750 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Motor yağı 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

! BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi

! BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi ! BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Code-Nr. 125050 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar Önerilen

Detaylı

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176002 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Solvent bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ŞİRKET VE ÜRÜN TANIMI 15.03.2012 ÜRÜN İSMİ : MANIFESTO 24 EC AKTİF MADDE : OXYFLUORFEN ÜRÜN KODU : ERTKİM 054 ÜRÜN TİPİ : HERBİSİT ŞİRKET ADI : ERTAR KİMYA TARIM URUNLERİ LTD. ADRES : HACI SABANCI ORGANİZE

Detaylı

2.1. Bileşimindeki Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları: Bileşenler %w/w

2.1. Bileşimindeki Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları: Bileşenler %w/w 1.KİMYASAL MADDE/MÜSTAHZAR/FİRMA TANITIMI Madde/Müstahzar Türü: HİJYENVİLLE MANGO KOKUSU Madde/Müstahzar Kullanımı: Ortam kokusu. Üretici Firma: Hygiene Vision Limited. 36 Philips Court. Water Street.Stamford-PE9

Detaylı

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5 Sayfa 1 / 5 1 MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Madde/Karışım : Karışım Kimyasal İsmi / tanımı : Üre solüsyonu CAS NO : - EINECS NO : - Kullanım Alanı : ADBLUE (SCR-Katolizatörlerinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Oda havası için ferahlatıcı Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı El Sabunu HAS KİMYA KOZMETİK - DETERJAN & TEMİZLİK MAD. SAN.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı El Sabunu HAS KİMYA KOZMETİK - DETERJAN & TEMİZLİK MAD. SAN. Düzenlenme ve Yayın Tarihi:26.05.2013 Sayfa No: 1/16 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI 1.2 KULLANIM ALANI Cilt ph ına uygun olduğundan ve cilt koruyucu katkılar içerdiğinden

Detaylı

THINNER NO 10. Düzenleme Sayısı: 19 Form No: 186013 Hazırlama Tarihi: 25.07.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 01.02.2012

THINNER NO 10. Düzenleme Sayısı: 19 Form No: 186013 Hazırlama Tarihi: 25.07.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 01.02.2012 Sayfa No: 1/17 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 186013 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Endüstriyel: Serigrafi, tampon baskı 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici Firma

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz.

Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI EŞANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARİKÇİ B1230141 DPX-GBF2 75PX Yabani ot mücadele ilacı DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler

Detaylı

Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtım

Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtım Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtım 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : DetaktifWC-Banyo Temizlik Kimyasalı Kimyasal Aile : Karışım 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI Sayfa: 1/7 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı Ticari adı: Firmanın Tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK

Detaylı