Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ý Ç Ý N D E K Ý L E R"

Transkript

1 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ PERMÜTASYON KOMÝNASYON OLASILIK ÝNOM AÇILIMI ÝÇERME DIÞARMA (DAHİLİYET HARİCİYET) PRENSİİ GÜVENCÝN YUVASI PRENSÝÝ ÝNDÝRGEMELÝ DÝZÝLER DEÐÝÞMEZLÝK (INVARIANCE) PRENSİİ OYAMA OYUN STRATEJİLERİ ÇÝZGE KURAMI(GRAF) ALIÞTIRMALARIN ÇÖZÜMLERÝ Yarışmaların İsimleri UMO: Ulusal Matematik Olimpiyatý UÝMO: Ulusal Orta Okullar Arasý Matematik Olimpiyatý AHSME: American High Schooll Mathematics Examination AIME: American Invitational Mathematics Examination IMO: International Mathematics Competition AÜMO: Akdeniz Üniversitesi Matematik Olimpiyatý MAFETYA: Yamanlar Matematik Fen ve Teknoloji Yarýþmasý SUMYA: Samanyolu Ulusal Matematik Yarýþmasý USAMO: United State of America Mathematics Olympiads ARML: American Regional Mathematics Leaque JMO: Junior alkan Mathematics Olympiads APMO: Asian Mathematics Olympiads MO: alkan Mathematics Olympiads

2 SAYMA YÖNTEMLERÝ SAYMA YÖNTEMLERÝ Say ma; bir kü me nin ele man la rý ile say ma kü me si nin N + = {, 2, 3, } ele man la rý ný ara sýn da bir den baþ la ya rak ve ar dý þýk ola rak bir bir eþ le me ya pý la rak ve ri len bir kü me nin ele man sa yý sý ný bul ma dýr. u þe kil de say ma ya eþ le me yo luy la say ma de nir. A = {a, b, c, d, e, f } ol mak üze re, a =, b = 2, c = 3, d = 4, e = 5 ve f = 6 olup, s(a) = 6 dýr.. Toplama Yoluyla Sayma A, A 2, A 3,, A n ay rýk kü me le ri nin ele man sa yý la rý sý ra sýy la r, r 2, r 3,, r n ol sun. u kü me le rin bir le þim kü me si nin ele man sa yý sý s(a A 2 A 3 A n ) = r + r 2 + r r n dir.u þe kil de ya pý lan say ma ya top la ma yo luy la say ma de nir. A, A 2, A 3,, A n olay la rý, her han gi iki si bir bi rin den ba ðým sýz ola rak sý ra sýy la r, r 2, r 3,, r n fark lý þe kil de ger çek le þi yor sa, bu olay la rýn ta ma mý r + r 2 + r r n fark lý þe kil de ger - çek le þir. ir sý nýf ta 3 göz lük lü ve 5 göz lük süz öð ren ci var dýr. u na gö re, bu sý nýf ta kaç öð ren - ci var dýr? Göz lük lü öð ren ci le rin oluþ tur duk la rý kü me ile göz lük süz öð ren ci le rin oluþ tur du ðu kü - me nin ke si þi mi boþ (ay rýk) kü me ol du ðun dan, s(a A 2 ) = s(a ) + s(a 2 ) = r + r 2 = = 28 dir. 5 pan to lon ve 7 göm le ði olan Ta rýk, göm lek ve ya pan to lo nun dan bi ri ni kaç fark lý þe - kil de gi ye bi lir? P kü me si P = {P, P 2,, P 5 } ve G = {G, G 2,, G 7 } ol sun. u iki kü me ay rýk ol du - ðun dan, s(p G) = s(p) + s(g) = = 2 dir. As lýn da Ta rýk'ýn göm lek ve ya pan - to lo nun dan bi ri ni giy me si du rum la rý P, P 2,, P 5, G, G 2,, G 7 den bi ri olup 2 ta ne dir. 6

3 . ÖLÜM SAYMA YÖNTEMLERÝ x 2 + y 2 6 eþit siz li ði ni sað la yan kaç ta ne (x, y) tam sa yý iki li si var dýr? So ru nun çö zü mü nü yedi ay rýk kü me þek lin de ele ala bi li riz. x 2 + y 2 = 0,, 2,, 6 olup, i =, 2,, 6 için A i = {(x, y) : x 2 + y 2 = i} olmak üzere, A 0 = {(0, 0)} A = {(, 0), (0, ), (, 0), (0, )} A 2 = {(, ), (, ), (, ), (, )} A 3 = { } A 4 = {(2, 0), ( 2, 0), (0, 2), (0, 2)} A 5 = {(, 2), (, 2), (, 2), (2, ), (2, ), ( 2, ), (, 2), ( 2, )} A 6 = { } olup, s(a 0 A A 6 ) = = 2 dir. A = {, 2, 3,, 499, 500} kü me si nin x, x 2, x 3, x 4 ele man la rý ile or tak çar pa ný r 2 N olan kaç fark lý geo met rik di zi oluþ tu ru la bi lir? x, x 2, x 3, x 4 sa yý la rý bir geo met rik di zi oluþ tur du ðun dan, x = a, x 2 = a. r, x 3 = a. r 2 ve x 4 = a. r 3 tür. dür. una göre, 7

4 SAYMA YÖNTEMLERÝ Stan dart þe kil de bo yan mýþ 8 8 lik bir sat ranç tah ta sý ve ri li yor. i rer kö þe si or tak olan be yaz ka re ler den her sa týr dan bir ta - ne alý na rak 8 be yaz ka re den olu þan yo la zig-zag yol de ni yor. u - na gö re kaç fark lý zig-zag yol var dýr? En üst sa týr dan baþ la ya rak bir alt sa týr da ki be yaz ka re ye kaç de ði þik þe kil de ge li ne bi le ce ði ni top la ma yo luy la bu la bi li riz. u - na gö re, en üst sa týr da ki be yaz ka re den en alt sa týr da ki be yaz ka re ye = 296 fark lý zig-zag yol var dýr A kö þe sin den yo la çý kan bir ka rýn ca çiz gi ler üze rin de sa de ce aþa ðý ve ya sa ða gi de rek ye kaç fark lý yol dan ula - þa bi lir? A A) 24 ) 36 C) 40 D) 42 E) 54 8

5 . ÖLÜM SAYMA YÖNTEMLERÝ (Ce vap D) A kö þe sin den sa ða ve aþa ðý gi de rek ye ulaþ ma da ki fark lý yol la rýn sa yý sý ný bul mak is ti yo ruz. Ör ne ðin A dan yo la çý ka rak, sa ðýn da ki ilk kö þe ye tek þe kil de gi di le bi lir A nýn al týn da ki kö þe ye yi ne tek yol dan gi di lir. Ýlk ka re nin sað alt kö þe si ne üst ten ve ya sol dan ( + = 2) fark lý yol - dan ula þý la bi lir. u þe kil de de vam ede rek tüm fark lý yol - la rýn sa yý sý top la na rak 42 bu lu nur. A Çarp ma Yo luy la Say ma E ola yý ný oluþ tu ran ve bir bi ri ne bað lý ger çek le þen n fark lý olay E, E 2,, E n için; E ola yý r fark lý þe kil de ger çek leþ sin E 2 ola yý r 2 fark lý þe kil de ger çek leþ sin E 3 ola yý r 3 fark lý þe kil de ger çek leþ sin... E n ola yý r n fark lý þe kil de ger çek leþ sin. u du rum da E ola yý fark lý þe kil de ger çek le þir. A ken tin den ken ti ne 3 fark lý ve ken tin den C ken ti ne 4 fark lý yol var dýr. (A ken tin - den C ken ti ne di rekt yol yok tur.) A ken tin den C ken ti ne git mek is te yen bi ri kaç fark lý yol - dan gi de bi lir? 9

6 SAYMA YÖNTEMLERÝ So ru da ve ri len le rin yu ka rý da ki ta ný ma gö re kar þý lýk la rý ný ya za lým. E ola yý A dan C ye git - me dir. E ola yý A dan ye git mek 4 fark lý þe kil de ger çek le þi yor. E 2 ola yý dan C ye git mek 3 fark lý þe kil de ger çek le þi yor. O hal de A dan C ye 4. 3 = 2 fark lý yol var dýr. A C Sakýp Aða'nın bir ka tý nýn kro ki si ve rilen bi na sýn da, her kom þu iki oda yý bir leþ - ti ren bir ka pý bu lun mak ta dýr. Gi ri þi A dan olan bu bi na da, Sakýp Aða'nýn ofi si ' dir. Sakýp Aða sa ða ve ya yu ka rý gi de rek ofi si ne her gün fark lý bir yol dan git mek is ti yor. A Sakýp Aða en faz la kaç gün, A dan ye fark lý yol dan ula þa bi lir? X ya zý lý oda lar ula þýl dýk tan son ra tek rar da ðý lým ya pý lan oda lar dýr. A dan X sa ðýn da ki oda dan X ya zý lý oda ya ge çiþ X için tek du rum var dýr. Sol dan ilk X X ya zý lý oda dan sa ðýn da ki X ya zý lý oda ya 2 X 2, 3 2, 3 4 gi bi üç fark lý yol dan A X 3 4 ula þý la bi li nir. Ayý ný þe kil de di ðer iki X ara sýn da da üç fark lý ge çiþ var dýr. u þe kil de bir bi ri ne bað lý al tý X ve beþ ara - lýk ol du ðun dan, A dan ye fark lý yol la rýn sa yý sý; = 3 5 = 243 tür. X 0

7 . ÖLÜM SAYMA YÖNTEMLERÝ A nin ele man sa yý sý tek ol du ðun dan iki ele man ha riç di ðer do kuz ele ma nýn gi de bi le ce -, 4, 6, 7, 8 A 2, 3, 5, 9, 0, ði iki yer var dýr. u da = 2 9 = 52 dir. Þim di bu çö zü mü bi raz aça lým. Her ele ma nýn gi de bi le ce ði iki ku tu var dýr. Fa kat A nýn ele man sa yý sý A ku tu su na ve nin ele man sa yý sý ku tu su na gi de me ye ce ðin den iki ele man için tek du rum ola ca ðýn dan so ru da ve ri len þart la rý sað la yan (A, ) iki li le ri nin sa yý sý 2 9 = 52 dir. A = {, 2, 3,, 0} ol mak üze re, ve C kü me le ri A'nýn ay rýk iki alt kü me si dir. u na gö re, (, C) iki li le ri nin sa yý sý ne dir? A ve ay rýk kü me ler ol du ðun dan {, 2, 3,, 0} kü me si nin ele man la rý nýn da her bi - ri nin gi de bi le ce ði üç fark lý yer var dýr. ve C de ola cak ele man lar aþa ðý da gös te ril di ði gi bi ku tu la ra gi der ken, ve C de ol ma yan ele man la rýn git ti ði ku tu da D ol sun u na gö re bir ele ma nýn gi de bi le ce ði üç fark lý yer var dýr. u na gö re ara nan du rum, = 3 0 dur., 4, 6, 7 2, 3, 5 C 8, 9, 0 D Yan da ki þe kil de, A dan yo la çý kan ka - rýn ca, sa ða, so la ve ya aþa ðý çiz gi ler üze - rin de yü rü ye rek ve geç ti ði bir yol dan bir da ha geç me mek þar týy la ye kaç fark lý yol dan gi de bi lir? A 7

8 . ÖLÜM SAYMA YÖNTEMLERÝ A = {, 2, 3,, 9, 0} kü me si nin ele man la rýn dan her bi ri nin gi de bi le ce ði dört fark lý yer ol sun. Ör ne ðin ele man lar dan bi ri olan 2 elemaný ye git miþ se, bu ele man C, C, D kü me le rin de yok de mek tir. 3 ele - ma ný C ye git miþ se 3 ele ma ný, C, C kü me le - rin de de mek tir. 4 ele ma ný D ye git miþ se bu ele man, C, C kü me le rin den hiç bi rin de yok de mek tir. Ç C Ç C C C D D C ku tu su na ele man gi de bil me si du ru mu na gö - re (üst te ki ilk þe kil) her ele man 4 fark lý ye re gi de bi le ce ðin den, 4 0 fark lý (, C) iki li si el de edi lir. Fa kat bun la rýn için de C = du rum la rý da var. Tüm bu du rum lar dan C = ol ma sý du ru mu çý kar týr lýr sa A, C A ve C ola cak þe kil de (, C) iki li le ri nin sa - yý sý el de edil miþ olur. C ku tu su na ele man git me ye cek se, bu na gö re, A = {, 2, 3,, 9, 0} kü me si nin ele man la rý 3 fark lý ye re gi de bi lir ler. u da 3 0 fark - lý du rum de mek tir. u ra dan ara nan so nuç ise, bu lu nur. A kü me si 000 den kü çük po zi tif tam sa yý lar dan oluþ mak ta dýr. A = {, 2, 3,, 999}. A da ki sa yý lar dan kaç ta ne si nin en az bir ra ka mý 9 dur? A kü me si nin ele man sa yý sý 999 dur. A kü me si nin ele manlarýn dan 9 ra ka mý ný içer me - yen ele man la rý sa yý sý nýn far ký so ru nun çö zü mü ola cak týr. A kü me si nin ele man la rýn dan 9 ra ka mý ný içer me yen sa yý la rýn sa yý sý; = 729 olup, 000 ol ma du ru mu nu çý kar dý ðý - mýz da ara nan du rum la rýn sa yý sý 728 bu lu nur = 729 çar pý mýn da bir ler, on lar ve yüz ler ba sa ma ðýn da 0 ra ka mý da ge le bi lir de me mi zin ne de ni kü me nin ele man la rý nýn den baþ la ma sýn dan do la yý dýr. Ör ne ðin 8 de mek, 008 ve 8 de mek 08 ol ma sý de mek tir. O hal de, A = {, 2, 3,, 999}. A da ki sa yý lar dan = 27 ta ne si nin en az bir ra ka mý 9 dur. {, 2, 3} ra kam la rý ný kul la na rak 3 ile bö lü ne bi len 7 ba sa mak lý kaç sa yý ya zý la bi lir? 9

9 8. ÖLÜM ÝNDÝRGEMELÝ DÝZÝLER 2 2 Ko lay lýk ol ma sý açý sýn dan a n ile n bo yu tun da bi rim ka re ler den olu þan bir dik dört ge - nin ve ri len fa yans lar la de ði þik þe kil de ki kap la ma la rýn sa yý sý ný gös te re lim. Yu ka rý da gös ter - di ði miz gi bi, a =, a 2 = 2, a 3 = 3 tür. n için özel du rum la rý in ce le me ye de vam et ti ði miz de, a 4 = 5, a 5 = 8 dir. u þe kil de de - vam et sek bi le þu ana ka dar prob le min çö zü mü için di rekt bir yo la ula þýl mýþ de ðil dir. Þim di n = 3 için in ce le nen du ru ma ge ri dö ne lim. 3 bo yu tun da bi rim ka re ler den olu þan dik dört ge ni sol dan sa ða doð ru kap la ma ya baþ la dý ðý mýz da ilk adým için iki fark lý yol var dýr. i) Ýlk adým da kul la nýr sak ii) Ýlk adým da kul la nýr sak 2 Du rum la rý el de edi lir. Yu ka rý da i) du ru mun da sað da 2 bo yu tun da bir dik dört ge nin kal dý ðý ný ve bu ra sý için a 2 = 2 fark lý du rum ol du ðu nu ve ii) du ru mun da sað da bo yu - tun da bir dik dört ge nin kal dý ðý ný ve bu ra sý için a = þek lin de tek du rum ol du ðu nu bi li yo - ruz. Te mel say ma yön tem le rin den top la ma yo luy la say ma il ke sin ce a 3 = a + a 2 el de edi - lir. Þim di bu du ru mu a n, n 3 için na sýl ge nel le ne bi le ce ði ne ba ka lým. Az ön ce ki gi bi, n bo yu tun da bi rim ka re ler den olu þan dik dört ge ni sol dan sa ða doð ru kap la ma ya baþ la dý ðý mýz - da ilk adým için iki fark lý yol var dýr di ye bi li riz. i)... n ii) 2... n 2 u na gö re, i) de ilk adým dan son ra ge ri ye ka lan n bi rim ka re yi a n fark lý þe kil de ve ii)de ise ilk adým dan son ra n 2 bi rim ka re yi a n 2 fark lý þe kil de kap la ya bi le ce ði miz - den, a n = a n + a n 2, n 3 dir. 7

10 ÝNDÝRGEMELÝ DÝZÝLER Ali her gün oku la gi der ken 2 ba sa mak lý bir mer di ven den ge çi yor. Ali her adým da ve - ya 2 ba sa mak çý ka bi li yor sa (ör ne ðin ön ce 2, son ra son ra da 2 ba sa mak çý ka bi lir) mer di - ve ni kaç de ði þik yol la çý ka bi lir? i rin ci ba sa ma ða tek þe kil de çý ký lýr. Ýkin ci ba sa mak için, iki fark lý çý kýþ var dýr;, ve ya di rekt 2, Üçün cü ba sa ma ða,, ;, 2 ve ya 2, þek - lin de 3 fark lý þe kil de ula þý la bil mek te dir. u na gö re, te - rim le ri a =, a 2 = 2, a 3 = 3 þek lin de olan bir di zi yi a n = a n + a n 2 ola rak ge nel le ye bi li riz. u na gö re, a 4 = a 3 + a 2 = 5 tir. u þe kil de de vam eder sek; a 5 = 8, a 6 = 3, a 7 = 2, a 8 = 34, a = 55, a 0 = 89, a = 44 ve a 2 = 233 tür. As lý, 2 se ke ri her gün ve ya 3 şe ker yi ye rek kaç fark lý þe kil de tü ke te bi lir? Çö züm : As lý, 2 þe ke ri, 3, 33, 333, 3333 þek lin de yi ye - bi lir. un la rýn fark lý di zi liþ le ri nin sa yý sý ise tek rar lý per mü tas yon dan, Çö züm 2: u so ru yu ilk ör nek te ki gi bi, As lý 2 ba sa mak lý bir mer di ve ni her adým da ve ya 3 ba - sa mak çý ka bi li yor sa, mer di ve ni kaç de ði þik yol la çý ka bi lir þek lin de so ra rak çö ze bi li riz.. a sa ma ða tek tür lü ula þý lýr, 2. a sa ma ða da tek tür lü ula þý lýr. 3. a sa ma ða 2. a sa mak tan ge li nir ve ya di rekt ge li nir ya ni, a =, a 2 =, a 3 = 2, a 4 = 3, a 5 = 4, a 6 = 6, a 7 = 9 olup a n = a n + a n 3 edi lir. u ra dan a 8 = 3, a 9 = 9, a 0 = 28, a = 4 ve a 2 = 60 bu lu nur. el de 72

11 8. ÖLÜM ÝNDÝRGEMELÝ DÝZÝLER Fa yans us ta sý olan Meh met ey, Þe kil- de ki 2 7 bi rim ka - re lik du va rý Þe kil-2 de ki fa - yans lar la kaç fark lý þe kil de dö - þe ye bi lir? Þekil - Ön ce, 2 bi rim ka re lik du va rýn tek tür lü, 2 2 bi rim ka re lik du va rýn 2 fark lý þe kil de, 2 3 bi rim ka re lik du va rýn 3 fark lý þe kil de ve 2 4 bi rim ka re lik du va rýn 5 fark lý þe kil de bo - yan dý ðý ný gö rü yo ruz. Ya ni, a =, a 2 = 2, a 3 = 3, a 4 = 5 de mek tir. Þekil n geriye kalan n yer a n farklý þekilde... n 2 geriye kalan n 2 yer a n 2 farklý þekilde döþeneceðinden a n = a n + a n 2 ola rak ge nel le ye bi li riz. u na gö re, a 5 = a 4 + a 3 = 8 dir. u þe kil - de devam eder sek; a 6 = 3 ve a 7 = 2 dir. 0 ve ler den olu þan ve için de ar dý þýk iki sý fýr içer me yen 8 te rim li kaç fark lý di zi oluþ - tu ru la bi lir? 73

12 ÝNDÝRGEMELÝ DÝZÝLER Çö zü me, di zi nin ilk te ri mi üze rin den baþ lan a bi lir. Þa yet di zi nin ilk te ri mi 0 ise bun dan son ra ki, ya ni ikin ci te ri mi ola cak týr ve bun dan son ra ki n 2 te rim de ar dý þýk iki 0 ola maz. Þa yet di zi nin ilk te ri mi ise bun dan son ra ki n te rim de ar dý þýk iki 0 ola maz. u na gö re, a n, ar dý þýk iki te ri mi sý fýr ol ma yan ve 0 dan olu þan n-ba sa mak lý bir di zi - nin sa yý sý ise, bu di zi yi a n = a n + a n 2 þek lin de ifa de ede bi li riz. u na gö re, a = 2, a 2 = 3, a 3 = 5, a 4 = 8 ve a 8 = 55 bu lu nur. {, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, } kü me si nin, her han gi iki ar dý þýk tam sa yý içer me yen kaç alt kü me si var dýr? a 0 =, a = 2, a 2 = 3, a 3 = 5 dir. Alt kümemizde varsa 2 olamayacaðýndan a n 2, yoksa a n olacaðýndan bu durumu a n = a n + a n 2 þeklinde genelleyebiliriz. O hal de a = 233 tür. {, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, } kü me si nin, dört ar dý þýk sa yý içer me yen kaç alt kü me si var dýr? So ru yu ge nel ola rak ya ni n ye bað lý ge nel le ye lim. a n = a n + a n 2 + a n 3 + a n 4 için a n : n yok, ka lan kü me den de ar dý þýk ele man içer me yen kü me sa yý sý yi ne a n olur. a n 2 : n var n yok. a n 3 : n var n var ve n 2 yok. a n 4 : n var n var n 2 var ve n 3 yok. u na gö re, a = 2 (boþ kü me ve a ele ma ný) a 2 = 4, a 3 = 8, a 4 = 2 4 = 5, 74

13 0. ÖLÜM OYAMA 3 3 lük bir tab lo nun her bir bi rim ka re si ne Şe kil - de ve ril di ði gi bi, 2, 3,, 9 ra kam la - rý ya zý lý yor. Her han gi bir bi rim ka re den baþ la ya rak kom þu bi rim ka re ye ge çi le rek bir bi rim ka - re ye bir den faz la uð ra ma dan n ba sa mak lý sa yý ya zý lý yor. Örneğin Þe kil-2 de gös te ri len ro tay la gi dil di ðin de sa yý sý el de edi li yor. Ve ri len þart lar doð rul tu sun da el de edi le bi le cek en bü yük sa yý kaç týr? Şekil Şekil lük tab lo yu sat ranç tah ta sý gi bi si yah be yaz bo ya ya lým. Þe kil de de gö rül dü ðü gi bi be ya za bo ya lý ka re le rin sa yý sý si ya ha bo ya lý olan lar dan bir faz la dýr. En bü yük sa yý yý el de et mek için ön ce en çok ba sa mak lý sa - yý yý el de et me li yiz. u na gö re ve ri len þart lar da uð ra ya bi le ce ði miz ka re sa yý sý önem li dir. Si yah ka re den baþ la dý ðý mýz da, bi tiþ yi ne si yah ka re de ola ca ðýn dan 8 ba sa mak lý bir sa yý el de ede riz. Fa kat be yaz dan baþ la dý ðý mýz da bi tiþ be yaz da ola ca ðýn dan 9 ha ne li sa yý el de ede bi li riz. Þim di ara dý ðý mýz 9 ba sa mak - lý en bü yük sa yý yý el de et mek. e yaz ha ne ler de ki ra kam lar, 4, 3, 5, 2 ol du ðun dan 9 ba - sa mak lý sa yý nýn sol dan ilk ra ka mý 5 ol ma lý dýr. Ya ni baþ lan gýç ka re miz 5 in bu lun du ðu ka re ol ma lý dýr. Da ha son ra si yah ka re den uð ra ya bi le ce ði miz ra kam lar 6 ve 7 dir. Amaç en bü - yük sa yý yý el de et mek ol du ðun dan 7 ra ka mý nýn bu lun du ðu ka re ye uð ra ma lý yýz. 7 den son - ra 3 ün bu lun du ðu ka re ye uð ra dýk tan son ra amaç tüm ka re le ri de do laþ mak ol du ðun dan 6,, 8, 4, 9, 2 zo run lu yol dur. O hal de ve ri len þart lar da el de edi le bi le cek en bü yük sa yý dir. Ayrýt uzunluðu 4 olan küpün bir köþeden çýkan üç yüzü 6 tane 3 boyutlu (dik) dörtgenlerle kaplanabilir mi? 205

14 OYAMA Küpü þekildeki gibi boyarsak her, 3 dik dörtgeni ya yada 3 siyah hane kapatacak. dikdörtgen kullanýlacak. Dolayýsýyla kapatýlan siyah hanelerin sayýsý çift olacak. Oysa siyah hanelerin sayýsý 3 7 = 2 idi. Elde edilen çeliþkiden dolayý ayrýt uzunluðu 4 olan küpün bir köþeden çýkan üç yüzü 6 tane 3 boyutlu (dik) dörtgenlerle kaplamaz. Fare, 27 eþit küçük küpe bölünmüþ küp þeklindeki bir peynir parçasýný yiyor. Fare bir küçük küpü yiyip bitirdikten sonra bununla ortak yüzü bulunan diðer birini yiyor. Fare merkezdeki küpün dýþýnda tüm küpleri yiyebilir mi? Küçük küpleri, ortak yüzü bulunan küpler farklý renkte olacak þekilde, beyaz ve siyah renklere boyayalým. Örneðin þekildeki gibi: tam 2 yüzü büyük küpün yüzeyinde olan küçük küpler beyaz, ve 3 yüzü büyük küpün yüzeyinde olan küçük küpler siyah olsun. Fare merkezdeki küp yemeyeceði için bunu yok sayabiliriz. O halde 2 tane küçük küp beyaz, 4 tane küçük küp de siyah olacak. Fare bir küçük küpü yedikten sonra bununla ortak yüzü bulunan küpü yediðinden, beyaz küpten sonra siyah, siyah küpten sonra da beyaz küp yemek zorunda. u durumda farenin yediði siyah küplerle beyaz küplerin sayýlarý farký en fazla olur. 4 2 > olduðundan fare, koþullar saðlanacak þekilde 26 küpü yiyemez. 206

15 0. ÖLÜM ALIÞTIRMALAR 0. (oyama)., 2, 3,, 25 sayýlarý 5 5 lik bir tablonun birim karelerine, ardýþýk sayýlar ortak bir kenarý paylaþan birim karelerde yer alacak biçimde yazýldýðýnda bir satýrda en fazla kaç asal sayý olabilir? A) 2 ) 3 C) 4 D) 5 E) 6 2. n n lik bir tab lo sol alt kö þe si si yah ola cak þe kil de sat ranç tah ta sýn da ol du ðu gi bi si - yah ve be ya za bo ya ný yor. Sol alt kö þe bu lu nan bir çip, bu lun du ðu ka re den kom þu ka - re ye ge çe rek ha re ke ti ne de vam edi yor ve uð ra dý ðý her ka re yi, ka re nin ren gi si yah sa be - ya za, be yaz sa si ya ha de ðiþ ti ri yor. u na gö re n = 202, 203, 204, 205, 206 de ðer - le rin den ka çý için, çip tab lo nun tüm ka re le ri ni si yah ya pa bi lir? A) 0 ) C) 2 D) 3 E) 5 3. Düz lem de ve ri len al tý nok ta nýn her bi ri di ðer le riy le bir leþ ti ri li yor ve olu þan her doð ru par ça sý ný kýr mý zý ya ve ya sa rý ya bo yu yo ruz. Ke nar la rý ay ný renk te ve kö þe le ri ve ri len al - tý nok ta dan üçü olan üç gen le re al týn üç gen di ye lim. En az kaç ta ne al týn üç gen olu - þur? A) 2 ) 3 C) 4 D) 5 E) bo yut lu sat ranç tah ta sý nýn her ha ne sin de bi rer bö cek var dýr. Sin yal se siy le her bö cek çap raz kom þu sun da ki ha ne ler den bi ri ne ge çi yor. u du rum da ba zý bö cek ler ay - ný ha ne ye gel miþ ola bi le cek ken ba zý ha ne ler de boþ ka la bi lir. oþ ka lan ha ne (bi rim ka re) le rin sa yý sý en az kaç ola bi lir? A) 0 ) C) 9 D) 2 D) 3 207

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Resimleyen: Mustafa Delioğlu Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Resimleyen: Mustafa Delioğlu Can Sanat Yayınları Yapım, Dağıtım, Ticaret

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Mer ha ba sevgili ço cuk lar!

Mer ha ba sevgili ço cuk lar! DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yayýnlarý: 684 Çocuk Kitaplarý: 176 Dualarýmý Öðreniyorum Yazan Rabia Gülcan Resimleyen Daðýstan Çetinkaya Yayýn Yönetmeni Mehmet Erdoðan Görsel Yönetmen

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Türkiye nin zorlu ikilemi

Türkiye nin zorlu ikilemi Y GERÇEKTEN HABER VERiR MELDA BEKCAN: RAMAZAN, KURTARILMIÞ BÝR ZAMAN DÝLÝMÝDÝR BENÝM ÝÇÝN SAYFA 14 TE ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 43 SAYI: 15.248 www.yeniasya.com.tr / 75 Kr ARAKAN

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

DAÐLICA YÜREK DAÐLIYOR

DAÐLICA YÜREK DAÐLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý YIL: 41 SA YI: 14.436 Baþýný tabiat bataklýðýndan çýkar, arkana bak. Zerrattan seyyârâta kadar bütün mevcudat, ayrý ayrý lisanlarla þehadet ettikleri ve parmaklarýyla iþaret ettikleri

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YÜKSEK LÝSANS ÖÐRENCÝSÝ EMRE AYHAN: JAPONLAR RÝSALE-Ý NUR U KENDÝLERÝNE YAKIN BULUYOR Muhammed Zorlu nun röportajý ELÝF te BEDÝÜZZAMAN TAKVÝMÝ IKTI DÜNYADA BÝR ÝLK OLAN BEDÝÜZZAMAN

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

Ýþte aramýzdaki fark

Ýþte aramýzdaki fark KURBANLIKLAR ELDE KALDI FÝYATLAR YARIYA DÜÞTÜ HABERÝ SAYFA 6 DA BAYRAM YAPAYIM DERKEN SAÐLIÐINIZDAN OLMAYIN KURBAN ETÝNÝ SAÐLIKLI TÜKETMENÝN 12 YOLU HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL:

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

ÝSLÂM BARIÞ DÝNÝ TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ BUGÜN BAÞLADI

ÝSLÂM BARIÞ DÝNÝ TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ BUGÜN BAÞLADI l il bayram namazý vakileri Diyane þleri Baþkanlýðý urban Bayramý namazý saalerini açýkladý. Namaz, yarýn sabah nkara da 7.04, sanbul da 7.23, zmir de 7.24 de kýlýnacak. uh B 3 Gazeemizde bayramlaþma Her

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

Türkiye 12 Eylül le artýk hesaplaþmalý

Türkiye 12 Eylül le artýk hesaplaþmalý dan Prof. Dr. Adil Bebek: Bu hizmetiniz takdire þayan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAYFA 15 TE YIL: 42 SA YI: 15.041 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 5 OCAK

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU:

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: SiyahMaviKýrmýzýSarý "Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik." (nbiya: 21/107) 22 isan ý bekleyiniz... uþliurf D BÜÜK ZDHM ÞDI PGMBR SVGS STDUM SIÐMDI nha be ri sayfa 6 da ubdüzzm I VUKTLRID HÜSMTT

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı