as ag ıdaki o zelliklere sahip bir madde anlamına gelir: (a) 50 C'de buhar basıncı 300kPa'dan (3 bar) bu yu k olan veya (b) 101,3 kpa standart basınc

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "as ag ıdaki o zelliklere sahip bir madde anlamına gelir: (a) 50 C'de buhar basıncı 300kPa'dan (3 bar) bu yu k olan veya (b) 101,3 kpa standart basınc"

Transkript

1 4. TANIMLAR

2 TANIMLAR

3 as ag ıdaki o zelliklere sahip bir madde anlamına gelir: (a) 50 C'de buhar basıncı 300kPa'dan (3 bar) bu yu k olan veya (b) 101,3 kpa standart basınc ta 20 derecede tamamen gaz halde olan.

4 su kapasitesi 150 litreden c ok ve 3000 litreden az olan, ek yeri olmayan tas ınabilir bir basınc lı hazne anlamına gelir;

5 6.2.6 nın zorunluluklarını kars ılayan, metal, cam veya plastikten yapılmıs ve bir sıvı veya sıvısız, macun veya toz, sıkılas tırılmıs, sıvılas tırılmıs veya basınc altında c o zu lmu s bir gaz tas ıyan, ic erig ini bir gaz ic inde asılı halde katı veya sıvı parc acıklar halinde, bir duman, macun veya toz veya sıvı halde veya gaz halinde pu sku rtebilen bir aygıt ilis tirilmis, herhangi bir yeniden doldurulamaz hazne anlamına gelir.

6 bir sıvının buharının havayla birlikte alevlenir bir karıs ım olus turdug u en du s u k sıcaklık anlamına gelir;

7 belli maddelerin ambalajlama amacıyla tehlike derecelerine go re atandıkları bir grup anlamına gelir. Ambalajlama grupları, Kısım 2'de daha kapsamlı ac ıklanan as ag ıdaki anlamlara sahiptir: Ambalajlama grubu I: Yu ksek derecede tehlikeli mallar Ambalajlama grubu II: Orta derecede tehlikeli mallar; Ambalajlama grubu III: Du s u k derecede tehlikeli mallar;

8 bir hazne veya birden c ok hazne, haznelerin muhafaza ve dig er gu venlik is levlerini yapabilmesi ic in gereken malzemeler veya dig er biles enler anlamına gelir (ayrıca bkz. "Kombine paketleme", "Kombine paketleme (plastik maddeler)", "Kombine paketleme (cam, porselen veya seramik)", "I c ambalaj", "Orta boy hacimli konteyner (IBC)", "Ara ambalaj", "Bu yu k ambalaj", "Hafif kalibre metal ambalaj", "Harici ambalaj", "Onarılmıs ambalaj", "Onarılmıs ambalaj", "Yeniden kullanılmıs ambalaj", "Hurda ambalaj" ve "Gec irmez ambalaj");

9 ambalaj veya bu yu k ambalaj veya IBC ve onun sevkiyat ic in hazırlanan elemanlarını ic eren ambalajlamanın tamamlanmıs u ru nu anlamına gelir. Bu terim is bu bas lıkta tanımlanan gaz haznelerinin yanı sıra bu yu klu kleri, ku tleleri veya yapılarından o tu ru ambalajlanmadan tas ınabilen veya kafeslerde, sandıklarda veya ellec leme cihazlarıyla tas ınabilen nesneleri kapsar. Radyoaktif malzemelerin tas ınması haricinde, do kme halinde tas ınan maddeler veya tanklarda tas ınan maddeler ic in gec erli deg ildir.

10 'e uygun olan bir harici ambalajlama ic inde, tas ıma amacıyla ambalajlanmıs bir veya birden c ok ambalaj kombinasyonu anlamına gelir;

11 tas ıma ic in bir harici ambalajın gerekli oldug u ambalaj anlamına gelir;

12 ellec lenmesi ve istiflenmesi daha kolay bir birim olus turacak s ekilde birles tirilen, bir veya daha fazla ambalajları ic eren, bir go nderici tarafından kullanılan (Sınıf 7 durumunda tek bir go nderen tarafından) bir dıs ambalaj anlamına gelir. (a) C es itli ambalajların yerles tirildig i veya istiflendig i ve plastik s erit, sıkıca saracak veya gergin s ekilde olacak bir bant veya dig er uygun yo ntemlerle sabitlenen palet gibi bir yu kleme tablası veya (b) Kutu veya sandık gibi bir dıs koruyucu ambalajlama;

13 ic kapları veya ic ambalajları ic ermek ve korumak ic in gerekli herhangi emici madde, tamponlama ve herhangi bas ka elemanlarla kompozit veya birles ik ambalajlamaların dıs ı koruması anlamına gelir;

14 ic kısmı cam, porselen veya c o mlek tu ru bir hazneden olus an ve bir harici ambalajlamaya (metal, tahta, karton, plastik madde, genles mis plastik maddeden vb.) sahip ambalajlardır. Birles tirildig inde ayrılmaz bir birim haline gelir ve bu ambalaj tek parc a bir s ekilde doldurulup, saklanabilir, ayrılabilir ve bos altılabilir;

15 nesneler veya ic ambalajlar ic eren, harici ambalajdan olus an ambalaj anlamındadır ve ayrıca: (a) Mekanik ellec leme ic in tasarlanmıs tır; (b) 400 kg net ag ırlıktan veya 450 litre kapasiteden fazladır fakat hacmi 3 m 3 'ten fazla olmamalıdır;

16 uc ları du z veya bombeli olan, metal, karton, plastik, kontrplak veya dig er uygun maddelerden yapılmıs silindirsi ambalajlar anlamına gelir. Bu tanım ayrıca dig er bic imleri de kapsar, o rneg in yuvarlak, sivri boyunlu ambalajlar ya da kova bic imli ambalajlar gibi. Bu tanım tahta fıc ıları veya bidonları kapsamaz;

17 karayolu veya demiryolu ile tas ıma ic in arac veya vagon anlamına gelir;

18 bkz. "Tu plu gaz tankeri", "Kapalı arac ", "Ac ık arac ", "O rtu lu arac " ve "Tanker";

19 bag lı bir treyleri olmayan bir motorlu arac veya bag lı bir treyler ve motorlu aracı ic eren birles im anlamına gelir;

20 su kapasitesi 150 litreden c ok ve 1000 litreden az olan kaynaklanmıs tas ınabilir basınc haznesi/kabı anlamına gelir (o rneg in do nen kasnaklar ve kızakların u zerindeki ku relerle donatılmıs silindir hazneler);

21 su kapasitesi 150 litreyi gec meyen basınc lı tas ınabilir hazne anlamına gelir (ayrıca bkz. "Silindir demetleri");

22 yardımcı ve yapısal tec hizatıyla birlikte bir go vde anlamına gelir. Tek bas ına kullanıldıg ında tank terimi bu kısımda tanımlandıg ı gibi tu plu gaz tankerlerinin veya C EGK lerin elemanlarını olus turan tanklar dahil, bir tank konteyner, portatif tank, so ku lebilir tank veya sabit depo anlamındadır (ayrıca bkz. "So ku lebilir tank", "Sabit tank", "Portatif tank" ve "C ok elemanlı gaz konteyneri");

23 o ncelikle tehlikeli atıkların tas ınmasında kullanılan ve Bo lu m 6.10 da belirtildig i gibi atıkların yu kleme ve indirme is lemlerini kolaylas tırmak u zere o zel yapısı ve/veya tec hizatı olan sabit bir tank, so ku lebilir tank, tank konteyner veya tank takas go vdesi anlamına gelir. Bo lu m 6.7 veya 6.8 in zorunluluklarını tamamen yerine getiren bir tank, vakumla c alıs an atık tankı sayılmaz.

24 sabit tank dıs ındaki, portatif tank, tank konteyner veya bir aku lu aracın bir parc ası veya kapasitesi 450 litreden c ok olan bir C EGK anlamına gelir ve yu ku n parc alara ayrılmadan tas ınmasına yo nelik tasarlanmamıs olan ve genellikle, sadece bos iken ellec lenebilen bir tanktır;

25 Bo lu m 6.7'deki veya Bo lu m 3.2 Tablo A Su tun (10)'daki portatif tank talimatında (T-Kodu) belirtilen ve IMDG Kodu'ndaki veya Bo lu m 6.7'deki tanımlamalarla uyumlu olan ve 450 litreden fazla kapasitesi olan, de belirtildig i u zere gazların tas ınmasında kullanıldıg ında, c ok modlu bir tank anlamına gelir;

26 bir araca kalıcı olarak eklenmis (eklentiden sonra arac, tanker olarak anılır) veya bo yle bir aracın iskeletinin gerekli bir parc ası olup, 1000 litreden fazla kapasiteye sahip tank anlamına gelir;

27 Bo lu m 6.1'de belirtilenler dıs ında, as ag ıdaki o zelliklere sahip olan, katı veya esnek bir portatif ambalaj anlamına gelir: (a) Kapasitesi as ag ıdaki gibidir: (i) Ambalajlama grubu II'nin ve III'u n katıları ve sıvıları ic in en fazla 3m3; (ii) Esnek, sert plastik, kompozit, karton veya tahta IBC'lerde ambalajlandıg ında, ambalajlama grubu I in katı maddeleri ic in en fazla 1,5 m3;

28 (III) Metal IBC'lerle ambalajlandıg ında, ambalajlama grubu I katı maddeleri ic in en fazla 3 m3; (IV) Sınıf 7'e ait radyoaktif malzemeler ic in en fazla 3 m3; (b) Mekanik ellec leme ic in tasarlanmıs tır; (c) Bo lu m 6.5'teki testlerle belirlenen, ellec leme ve tas ıma sırasında olus an gerilmelere dayanıklıdır; (ayrıca bkz. "Plastik ic kaba sahip kompozit IBC", "Fiber Levha IBC", "Esnek IBC", "Metal IBC", "Sert plastik IBC" ve "Tahta IBC").

29 dikdo rtgen veya poligon ara kesitli, bir veya birden fazla delig i olan, metal veya plastik ambalaj anlamına gelir;

30 as ag ıdaki o zelliklere sahip, bir tas ıma tec hizatı (tas ıma sandıg ı veya benzeri) anlamına gelir: - Sag lam ve tekrar tekrar kullanıma uygun daimi dayanıklı yapı; - Yu ku bozmadan, bir veya birden c ok tas ıma aracı ile maddeleri tas ımak u zere o zel tasarım; - O zellikle bir tas ıma aracından dig erine aktarılırken, hazır istiflemesine ve ellec lemesine izin veren cihazlarla donatılmıs ; - Doldurması ve bos altması kolay tasarım; - Radyoaktif malzemelerin tas ımasında kullanılan konteynerler haric, 1 m 3 ten az olmayan ic hacim.

31 Ku c u k konteyner tanımına girmeyen konteynerler anlamına gelmektedir. 3 m 3 kapasitenin u zerindedir.

32 bir konteynerin tanımını kars ılayan ve bir go vde ve tec hizat parc aları ic eren bir tas ıma tec hizatı anlamına gelir. Buna tank konteynerin hareketini o nemli bir deg is iklik olmadan kolaylas tıran tec hizat da dahildir. Bu tank konteynerler gaz, sıvı, toz veya granu l maddelerinin tas ınmasında kullanılır ve 'de belirtildig i u zere gazların tas ınmasında kullanıldıg ında kapasiteleri 0,45 m 3 ten (450 litre) bu yu ktu r;

33 muhafaza sistemi ile dog rudan temas halinde olan katı maddeleri tas ıması amac lanan muhafaza sistemi (herhangi ic astar veya kaplama dahil) anlamına gelir. Ambalajlar, orta boy hacimli konteynerler (IBC ler), bu yu k ambalajlar ve tanklar dahil deg ildir. Bir yıg ın konteyner s u o zelliklere sahiptir: - Sag lam ve tekrar tekrar kullanıma uygun daimi dayanıklı yapı; - Arada tekrar yu kleme olmadan, bir veya birden c ok tas ıma yo ntemi ile malları tas ımak u zere o zel tasarım; - Ellec lemeye hazır olmasını sag layan du zenekler; - 1,0 m 3 ten az olmayan kapasite. Konteynerler, ac ık deniz yıg ın konteynerleri, c o p konteynerleri, do kme c o p kovaları, takas go vdeleri, tekne s eklinde konteynerler, kayar konteynerler ve arac ların yu k bo lmeleri, yıg ın konteynerlere o rnektir.

34 C ok elemanlı gaz konteyneri.

35 Mobil Patlayıcı Üretim Birimi".

36 herhangi bir kapama yo ntemi ic eren, maddeleri veya nesneleri ic ine almak ve tutmak ic in kullanılan bir muhafaza kabı anlamına gelir. Bu tanım go vdeleri kapsamaz (ayrıca bkz. "Dondurucu hazne/dondurucu kap", "I c hazne", "Basınc lı hazne", "Sert ic hazne" ve "Gaz kartus u");

37 silindirleri, tu pleri, basınc lı varilleri, kapalı dondurucu hazneleri, metal hidrit depolama sistemlerini, silindir demetlerini ic eren ortak bir terim anlamına gelir;

38 su kapasitesi 1000 litreyi as mayan, sog utulmus sıvılas tırılmıs gazlar ic in tas ınabilir, ısı yalıtımlı, basınc lı hazneler anlamına gelir (ayrıca bkz. "Ac ık dondurucu (dondurucu) hazne");

39 birbirlerine manifoldlarla bag lı ve bu araca kalıcı olarak sabitlenmis parc alar ic eren bir arac anlamına gelir. S u sıralananlar tu plu gaz tankerinin parc alarındandır: Silindirler, tu pler, silindir demetleri (s asiler de denir), basınc varilleri ve 'de belirtildig i u zere gazların tas ınmasına yo nelik 450 litreden fazla kapasitedeki tanklar;

40 sıvı, gaz, toz veya granu l maddeleri tas ımak ic in yapılan ve bir veya birden c ok tank ic eren bir arac anlamına gelir. Uygun arac veya ic inde kullanılan c alıs an aksamın birimlerine ek olarak, bir tanker bir veya birden c ok go vde, bunların tec hizatının parc aları ve bunları araca veya c alıs an aksamın parc alarına tutturmak ic in bag lantı elemanı ic erir;

41 yu ku korumak ic in bir o rtu su bulunan ac ık bir arac tır.

42 haznenin ic indeki tehlikeli malların nominal hacmi anlamına gelir ve litre ile ifade edilir. Sıkıs tırılmıs gaz silindirleri ic in nominal kapasite, silindirin su kapasitesi olmalıdır;

43 bir tank, ambalaj veya IBC ve tec hizatın ve kapama arac larının sızdırmazlıg ının belirlenmesinde kullanılan test anlamına gelir;

44 arac veya konteynerlerde ambalajlanmamıs katı maddelerin veya nesnelerin tas ınması anlamına gelir. Bu terime ambalajlanmıs maddeler ve tanklarda tas ınan maddeler dahil deg ildir;

45 I c inde ya da ara ambalajlamasında kullanılan herhangi bir kapama yo ntemi ic eren, kutular, s is eler, tenekeler, variller, kavanoz ve tu pleri ic erir;

46 atlayıcı olmayan tehlikeli maddelerden patlayıcı u retmek veya bu maddelere patlayıcı yu klemek ic in kullanılan bir u nite veya bir u niteye yerles tirilmis du zenek anlamına gelir. Ünite, pompaların ve ilgili tec hizatların yanı sıra c es itli tanklar, yıg ın konteynerler ve su rec tec hizatları ic erir. MPÜB de, ambalajlı patlayıcılar ic in o zel bo lmeler bulunabilir;

47 kullanıma hazır hale getirilmis basınc lı bir hazneyi tamamen doldurabilecek, gazın ku tlesinin 15 C'deki suyun ku tlesine oranı anlamına gelir;

48 birbirlerine ilis tirilmis, bir manifoldla birbirine tutturulmus ve tek bir parc a olarak tas ınan silindir anlamına gelir. Toplam su kapasitesi, 1000 litreyle sınırlı Sınıf 2 ( 'e go re T harfi ile bas layan gruplar) zehirli gazlarının tas ınması amac lanmamıs sa, 3000 litreyi gec emez;

49 manifoldla birbirine bag lı ve bir yu zeye tutturulmus elemanlar ic eren birim anlamına gelir. S u elemanlar c ok elemanlı gaz konteyneri elemanları olarak du s u nu lebilir: Silindirler, tu pler, basınc varilleri ve silindir demeti ayrıca de tanımlanan gazların tas ınmasında kullanılan 450 litreden daha fazla kapasiteli tanklar;

50 kag ıt, naylon, bez, dokumalı veya bas ka bir uygun maddeden yapılmıs esnek ambalaj anlamına gelir;

51 madde veya nesnelerin BM Model Yo netmeliklerinden alınmıs 4 basamaklı tanımlama numarası anlamına gelir;

52 1974'te Uluslararası Denizcilik O rgu tu (IMO) tarafından Londra'da yayınlanan, Deniz Yas amının Gu venlig i (SOLAS) Uluslararası Anlas ması'nın Bo lu m VII, Kısım A'nın yerine getirilmesi ic in, Uluslararası Denizcilik Tehlikeli mallar Kanunnamesi'dir;

53 Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Tas ımacılıg ına I lis kin Du zenlemeler (COTIF'in C Eki) anlamına gelir;

54 Londra'daki Uluslararası Denizcilik O rgu tu (IMO) tarafından tasnif edilen ve yayımlanan Uluslararası Gu venli Konteyner Anlas ması (Cenevre, 1972) anlamına gelir;

55 as ag ıdakileri gerc ekles tiren herhangi bir is letme anlamına gelir: (a) ambalajlı tehlikeli malların, ku c u k konteynerlerin veya portatif tankların bir aracın veya konteynerin ic ine veya u zerine yu klenmesi veya (b) Konteynerin, yıg ın konteynerin, C EGK nin, tank konteynerin veya portatif tankın bir aracın u zerine yu klenmesi.

56 kendi adına veya bir u c u ncu s ahıs adına tehlikeli malları go nderen is letme anlamına gelir. Tas ıma is lemi bir tas ıma so zles mesi altında yu ru tu lu yorsa, go nderen tas ıma so zles mesine go re go nderendir;

57 tas ıma kontratı olsun ya da olmasın tas ıma is lemini yu ru ten is letme anlamına gelir;

58 tehlikeli malları bir depoya (tankere, so ku lebilir tanka, portatif tanka veya tank konteynere) ve/veya bir araca, bu yu k konteynere veya toptan do kme halinde tas ıma ic in ku c u k konteynerlere, bir aku lu araca veya C EGK'ye yu kleyen herhangi bir is letme anlamına gelir;

59 as ag ıdakileri gerc ekles tiren herhangi bir is letme anlamına gelir: a) Konteynerin, yıg ın konteynerin, C EGK nin, tank konteynerin veya portatif tankın bir arac tan c ıkarılması veya b) Ambalajlı tehlikeli malların, ku c u k konteynerlerin veya portatif tankların bir aracın veya konteynerin ic inden veya u zerinden bos altılması veya c) Tehlikeli malların bir tanktan (tanker, so ku lebilir tank, portatif tank veya tank konteyner) veya bir tu plu gaz tankerinden, MPÜB den, C EGK den veya do kme halinde veya do kme bir konteynerde tas ıma ic in kullanılan bir arac tan, bu yu k konteynerden veya ku c u k konteynerden bos altılması;

60 tas ıma so zles mesine go re malın alıcısı anlamına gelir. Alıcı tas ıma so zles mesinin hu ku mlerine uygun bas ka bir u c u ncu taraf atarsa, bu taraf ADR nezdinde alıcı kabul edilir. Tas ıma is lemi tas ıma so zles mesi olmadan yu ru tu lu yorsa, vardıklarında tehlikeli malların idaresini u stu ne alacak is letme alıcı kabul edilir.

61 tehlikeli malları bu yu k ambalajlar ve orta boy hacimli konteynerler (IBC ler) dahil olmak u zere ambalajlara koyan ve gerekirse tas ıma ic in ambalajları hazırlayan bir is letme anlamına gelir;

62 su ru cu veya gu venlik, emniyet, eg itim veya operasyonel nedenlerle su ru cu ye es lik eden herhangi biri anlamına gelir;

63 o ngo ru len dog rudan bir kullanımı olmayan ama yeniden is leme, c o pe yıg ma, yakarak bertaraf etme veya bas ka yo ntemlerle elden c ıkarma ic in tas ınan maddeler, c o zeltiler, karıs ımlar veya nesneler anlamına gelir;

EK A GENEL HÜKÜMLER İLE TEHLİKELİ MADDE VE NESNELERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

EK A GENEL HÜKÜMLER İLE TEHLİKELİ MADDE VE NESNELERE İLİŞKİN HÜKÜMLER EK A GENEL HÜKÜMLER İLE TEHLİKELİ MADDE VE NESNELERE İLİŞKİN HÜKÜMLER 1 2 KISIM 1 GENEL HÜKÜMLER 3 4 BÖLÜM 1.1 1.1.1 Yapı KAPSAM VE UYGULANABİLİRLİK 1.1.2 Kapsam ADR' nin A ve B ekleri dokuz kısımdan oluşmaktadır.

Detaylı

2014 TOSFED TRIAL KUPASI KURALLARI 21.01.2014

2014 TOSFED TRIAL KUPASI KURALLARI 21.01.2014 2014 TOSFED TRIAL KUPASI KURALLARI 21.01.2014 1.TOSFED TRIAL KUPASI TOSFED TRIAL KUPASI Kurallarında ilan edildig i s ekliyle TOSFED TRIAL KUPASI ndaki dâhil yarıs maların genel klasmanlarından aldıg ı

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü TANKLAR, MOBİL PATLAYICI ÜRETİM BİRİMİ (MPÜB), ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİ (ÇEGK) VE VAKUMLA ÇALIŞAN ATIK TANKLARININ TASARIM ONAY, İLK MUAYENE VE

Detaylı

MONTAJ,Ç ALIŞTIRMA ve BAKIM ELEKTRİKLİFRİTÖ Z. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com

MONTAJ,Ç ALIŞTIRMA ve BAKIM ELEKTRİKLİFRİTÖ Z. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com MONTAJ,Ç ALIŞTIRMA ve BAKIM ELEKTRİKLİFRİTÖ Z TR 1-AÇ MA/KAPAMA anahtarı 2-Isı ayarlama anahtarı 3-Sol basket programını başlatma anahtarı 4-Sağbasket programını başlatma anahtarı 5-Isı ekranı(gö sterge

Detaylı

Vahşi Elektrik: Şimşek ve Yıldırımlar

Vahşi Elektrik: Şimşek ve Yıldırımlar Vahşi Elektrik: Şimşek ve Yıldırımlar Hüseyin Bilgekul Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimagosa huseyin.bilgekul@emu.edu.tr 1. YILDIRIM NEDİR VE NASIL OLUŞUR? Yildirimlar

Detaylı

ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM

ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM TR ELEKTRİKLİ BUHAR / KONVEKSİYON FIRINLARI MONTAJ, Ç ALIŞTIRMA VE BAKIM BELGE NO:5958 872 02 BASKI 1 E 0212 LA-LB TR MONTAJ DİYAGRAMI TR I-Elektrik kablosu giriş i B Su kaynağı Bağlantısı (0,5-5 F) Ø3/4

Detaylı

KISIM 5. Sevkıyat prosedürleri

KISIM 5. Sevkıyat prosedürleri KISIM 5 Sevkıyat prosedürleri 205 206 5.1.1 Uygulama ve genel hükümler BÖLÜM 5.1 GENEL HÜKÜMLER Bu Kısım tehlikeli mal içeren sevkıyatlarının işaretlenmesi, etiketlenmesi, belgelendirmesi ve uygun olduğu

Detaylı

1/1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER. Sayfa

1/1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER. Sayfa GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER - Uygunluk beyanı...2 - Kuruluş diyagramları...3 - Cihaz tanımı...37 I. TEMEL Ö ZELLİKLER...38 1. Cihazın tanımı...38

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü PORTATİF (TAŞINABİLİR) TANKLAR İLE BM SERTİFİKALI ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİNİN (ÇEGK) TASARIM ONAY, İLK MUAYENE VE PERİYODİK Bu belge, tehlikeli

Detaylı

5.0 - HIZ VARYATÖRÜNÜN KURULUMU

5.0 - HIZ VARYATÖRÜNÜN KURULUMU HIZ VARYATÖRLER Ç N KURULUM, KULLANIM VE SERV S KILAVUZU 1.0 - GENEL B LG LER 2 1.1 KILAVUZUN AMACI 2 1.2 HIZ VARYATÖRÜNÜN TANIMI 3 1.3 SÖZLÜK VE TERM NOLOJ 3 1.4 TEKN K YARDIM ALMA 3 1.5 - ÜRET C N N

Detaylı

TAV ANKARA SERA GAZI RAPORU. TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş.

TAV ANKARA SERA GAZI RAPORU. TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. Ocak 2013 - Aralık 2013 TAV ANKARA SERA GAZI RAPORU TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. TAV Havalimanları du nyanın en zorlu sekto rlerinden biri olan

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ORTA BOY DÖKME YÜK KONTEYNERLERİN VE BÜYÜK AMBALAJLARIN TASARIM ONAY SÜRECİ

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ORTA BOY DÖKME YÜK KONTEYNERLERİN VE BÜYÜK AMBALAJLARIN TASARIM ONAY SÜRECİ Yayın 21/06/2013 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ORTA BOY DÖKME YÜK KONTEYNERLERİN VE BÜYÜK AMBALAJLARIN TASARIM ONAY Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan orta boy

Detaylı

ADR. Yenilenmiş. Avrupa Anlaşması CİLT I. 1 Ocak 2003 ten itibaren yürürlüğe girecektir

ADR. Yenilenmiş. Avrupa Anlaşması CİLT I. 1 Ocak 2003 ten itibaren yürürlüğe girecektir ECE/TRANS/160 (Vol.I) Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Taşımacılık Komitesi Yenilenmiş ADR 1 Ocak 2003 ten itibaren yürürlüğe girecektir Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa

Detaylı

DFG/TFG 316-550. İşletme Kılavuzu 03.01 - 52027259 11.06

DFG/TFG 316-550. İşletme Kılavuzu 03.01 - 52027259 11.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - İşletme Kılavuzu T 52027259 11.06 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE Doküman ULM-02-SR-002 Yayın 01/07/2013 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü MUAYENE VE PERİYODİK MUAYENE SÜRECİ Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan basınçlı kapların tasarım

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - letme Kılavuzu 51247137 04.13 T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - letme Kılavuzu 50434904 03.11 T ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300

LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5

Detaylı

IİLERLEME BIİLDIİRIİMIİ 2014

IİLERLEME BIİLDIİRIİMIİ 2014 IİLERLEME BIİLDIİRIİMIİ 2014 Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri Sanayi A. Ş. Velibaba Mah. Ankara Cad. No: 188 Dolayoba Pendik 34896 İstanbul Türkiye Telefon: +90 216 307 74 01 pbx Faks : +90 216 307 74

Detaylı

logo TURGUT ÖZAL U NI VERSI TESI YENI KURUMSAL LOGO SUNU ARIYOR SON BAŞVURU TARI HI : 08 Mart 2015 BI RI NCI LI K ÖDU LU : 3.000TL

logo TURGUT ÖZAL U NI VERSI TESI YENI KURUMSAL LOGO SUNU ARIYOR SON BAŞVURU TARI HI : 08 Mart 2015 BI RI NCI LI K ÖDU LU : 3.000TL logo TURGUT ÖZAL U NI VERSI TESI YENI KURUMSAL LOGO SUNU ARIYOR tasarımı yarışması SON BAŞVURU TARI HI : 08 Mart 2015 BI RI NCI LI K ÖDU LU : 3.000TL www.turgutozal.edu.tr TURGUT ÖZAL U NI VERSI TESI YENI

Detaylı

www.daliform.com Havalandırmalı zemin altı boşlukları için tek kullanımlık kalıp

www.daliform.com Havalandırmalı zemin altı boşlukları için tek kullanımlık kalıp www.daliform.com Havalandırmalı zemin altı boşlukları için tek kullanımlık kalıp ANAHTAR: Su, toplama tankları Hava, nem Radon So uk odalar Enerji hatları geçidi Temeller Sertifi kalar Eko-uyumluluk SANTRAL

Detaylı

ARAZI TOPLULASTIRMASINDA YASAL DUZENLEME VE YENI ARAZI TOPLULASTIRMA KANUN TASLAG I. I smet ARICI* Kemal S.GUNDOG DU** S.

ARAZI TOPLULASTIRMASINDA YASAL DUZENLEME VE YENI ARAZI TOPLULASTIRMA KANUN TASLAG I. I smet ARICI* Kemal S.GUNDOG DU** S. ARAZI TOPLULASTIRMASINDA YASAL DUZENLEME VE YENI ARAZI TOPLULASTIRMA KANUN TASLAG I I smet ARICI* Kemal S.GUNDOG DU** S.Tu lin AKKAYA*** 1. Arazi Toplulas tğrmasğnda Yasal Du zenleme Gerekliligi Arazi

Detaylı

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SAF R SER S KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5 1.3 El Kitabı kime hitap ediyor?...5 2. Güvenlik...6

Detaylı

TÜTAGEM Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

TÜTAGEM Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi TÜTAGEM Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ÇOBİLTUM Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi NABİLTEM Namık

Detaylı

U NITE 1 TRAFIK MEVZUATI

U NITE 1 TRAFIK MEVZUATI U NITE 1 TRAFIK MEVZUATI U nite ile ilgili aıç klama : Kanun ve yo netmelikler bilinmeli ve trafik tançmlarçğok iyi ogrenilmeli. Diger konularçanlamançn temel adçmçtançmlarçn ğok iyi bilinmesidir. Bu u

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER 1 1.1 Kapsam 1.2 Amaç 1.3 Referans Yayınlar 1.4 Birimler 1.5 Tanımlar 1.5.1 Genel Tanımlar 1.5.2 Yapı Tanımları 1.5.3 Sistem Tipi Tanımları 1.5.4 Sprinkler Tanımları 1.5.5 Borulama

Detaylı

YÖNETMELİK. Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YÖNETMELİK. Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 16 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29418 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Ocak - Şubat 2015 ISSN 1307-3591 Say :11

Ocak - Şubat 2015 ISSN 1307-3591 Say :11 Ocak - Şubat 2015 ISSN 1307-3591 Say :11 Kablosuz uzaktan control cihazı Harmony exlhoist Gu venliğinizin gu vencesi LVP5000 32 Yeni NA makine arabirimi teknolojiyi hayata geçiriyor IndraDrive Mi: En esnek

Detaylı

Ortam sıcaklı ının -33 C'ye kadar dü tü ü yerlerde Ultra-Cool So utma Sıvısı kullanılmalıdır.

Ortam sıcaklı ının -33 C'ye kadar dü tü ü yerlerde Ultra-Cool So utma Sıvısı kullanılmalıdır. Güç Kayna ının bulundu u yerdeki ortam sıcaklı ı kullanılacak so utma sıvısını belirler. Sistemle birlikte verilen Extra-Cool So utma Sıvısı -12 C'ye kadar olan ortam sıcaklıklarında kullanılabilir. Ortam

Detaylı