Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Ayrýcalýklý bir coðrafyanýn saðladýðý doðal güzellikle ve tarihsel zenginliklerle bezenmiþ Ýstanbul un son yýllarda maruz kaldýðý plansýz giriþimler sonucu, anýlan deðerlerinin kýsmen maskelenmiþ kýsmen de yitirilmiþ olduðu gözlenmektedir. Ýstanbul a hak ettiði tarihsel ve çaðdaþ konumunu planlý yaklaþýmlarla yeniden kazandýrmak kuþaðýmýz siyasilerinin, bilim adamlarýnýn ve uzmanlarýn erteleyemeyeceði bir görev olmaktadýr. Aðustos 2006

2 Bir Dünya Kenti düzeyine ulaþtýrmak üzere vizyonunun tanýmlanmasý ve uygulamaya geçirilmesi için Ýstanbul un potansiyellerinin belirlenmesine ve ekonomik olanaklarýna perspektif kazandýrýlmasýna araç olacak planýn; doðal, tarihi ve kültürel öðeleri de öne çýkartmak üzere bütüncül bir yaklaþýma dayanýlarak üretilmesi, ÝMP nin özgörevidir. Söz konusu görevin yerine getirilmesi sýrasýnda planlar için tüm araþtýrmalarýn bilimsel bir içerikle yapýlmasýna, araþtýrma sonuçlarýnýn geniþ kesimlerce paylaþýlmasýna ve yorumlanmasýna, sorunlarýn her sektör açýsýndan farklý görüþlerle saptanmasýna ve çok yönlü sorgulamalar sonrasý alternatif önerilerin etraflýca deðerlendirilerek etkin çözümlerin üretilmesine gerekli önem ÝMP ce atfedilmektedir. Ayrýcalýklý bir coðrafyanýn saðladýðý doðal güzellikle ve tarihsel zenginliklerle bezenmiþ Ýstanbul un son yýllarda maruz kaldýðý plansýz giriþimler sonucu, anýlan deðerlerinin kýsmen maskelenmiþ kýsmen de yitirilmiþ olduðu gözlenmektedir. Ýstanbul a hak ettiði tarihsel ve çaðdaþ konumunu planlý yaklaþýmlarla yeniden kazandýrmak kuþaðýmýz siyasilerinin, bilim adamlarýnýn ve uzmanlarýn erteleyemeyeceði bir görev olmaktadýr. Anýlan görevin gerektirdiði politika, plan, program ve projeleri oluþturmak ve uygulanmalara yön vermek üzere Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Sayýn Dr. Mimar Kadir TOPBAÞ tarafýndan Ýstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarým Merkezi (ÝMP) bir Ýstanbul Büyükþehir Belediye (ÝBB) Þirketi olan BÝMTAÞ bünyesinde kurularak Prof. Hüseyin KAPTAN ýn yürütücülüðünde Mart 2005 de faaliyete geçmiþ ve böylelikle siyaset ile bilim dünyasýnýn buluþmasýna zemin oluþturulmuþtur. Ýstanbul un Ýl Çevre Düzeni Planý ile Nazým Planlarý ný kapsayan çok sektörlü ve bütüncül strateji planlarýnýn yaný sýra, bu çerçevede önem arz eden tekil kentsel tasarým projelerinin de hazýrlanmasýný üstlenen ÝMP; çalýþmalarýnda baþta ÝBB nin diðer ilçe belediyelerinin yönetici ve uzman kadrolarý olmak üzere; merkezi ve yerel yönetim birimleri, meslek ve sivil toplum kuruluþlarý ile biraraya gelmektedir. Katýlýmcý ve þeffaf planlama sürecine ve pratiðine geçiþte Türkiye de örneðine ilk defa rastlanan bir çapta gerçekleþtirilen böylesine iþbirliði dünya üniversitelerine ve uluslar arasý meslek çevrelerine de ilginç gelmekte olup, akademik ve pratik bilgi ve deneyimler IMP ce düzenlenen veya destek verilen bir çok platformda paylaþýlmakta ve bunlar kentin doðal, tarihsel, mekansal ve sosyo-kültürel deðerleriyle birlikte yaygýnlaþtýrýlmaktadýr. Ýstanbul un planlanmasýnda bilimin aydýnlattýðý yoldan ilerlemeyi tercih eden ve bu tercihini ÝMP yi kurarak somutlaþtýran siyasi iradenin, çok yönlü ve çok aktörlü planlamanýn kurumsallaþmasýna kararlýlýkla saðladýðý katkýnýn iyi deðerlendirilerek; geçmiþten çýkartýlan dersler ve meslek etiði doðrultusunda olmak üzere, geleceðin akýlcý yaklaþýmlarla yönlendirilmesinde etkin hizmetler vermesi ÝMP nin varoluþ nedenidir. Tüm taraflarýn uzlaþtýðý ve kurumsal temellerin saðlam tutulduðu yaklaþýmlarla farklý ölçekli planlar arasýnda bütünlüðün ve tutarlýlýðýn saðlanmasýnda; Ýstanbul'un depreme ve diðer etkenlere baðlý sorunlu yerleþim kesimleri ile yeniden yapýlanma gerektiren kesimlerinin dönüþüm planlarýnýn yaþam ve çevre kalitesini arttýrmaya yönelik önlemlere ve südürülebilirlik ilkesine dayandýrýlmasý esas alýnmaktadýr. Uygulamada karþýlaþýlan sorunlarýn gerekli yasal düzenlemelerle aþýlabilmesi için merkezi ve yerel yönetimin ilgili kadrolarýyla ve destek hizmet çevreleriyle iþbirliðine gidilmekte olup; gerçekci ve kalýcý çözümlerin üretilebilmesi için yerel koþullarýn katýlýmcýlarla birlikte ve etraflýca irdelenerek, üzerinde uzlaþýlan ve benimsenen önerilerin yasama sürecini gerçekleþtiren organlara iletilmesi yöntemi izlenmektedir. Ulusal ve uluslar arasý yarýþmalar yoluyla yaratýcý, yenilikçi ve rekabetçi kentsel tasarým odaklý projelerin üretilmesi için çalýþmalar ve düzenlemeler yapýlýrken; bu projelerin uygulanabilirliðini saðlamak üzere yerel yönetim aktörlerini, taþýnmaz sahiplerini, kullanýcýlarý, hizmet sunucularý, giriþimcileri ve finansörleri bir araya getiren ve yerel koþullara özgü ortaklýk modelleri üreten yaklaþýmlarda bulunulmaktadýr. Ýstanbul Metropoliten Alaný içerisinde yerel için yapýlmasý gereken planlama yaklaþýmlarýnýn; yerel koþullar göz önüne alýnarak yerelde oluþturulmasý ve bunlarýn yerel yönetimlerce benimsenerek merkezi hükümet politikalarýnda konumlandýrýlmasý anlayýþýnýn yerleþtirilmesine büyük özen gösterilmektedir. ÝMP tarafýndan gerçekleþtirilen çok ölçekli planlama çalýþmalarýnýn felsefesinde çok sektörlü ve bütüncül yaklaþýmlar yatmakta ve temelini ise disiplinler arasý iþbirliði oluþturmaktadýr. Bu itibarla IMP çatýsý altýnda; üst ölçekli planlara açýlým saðlamak üzere Ülke ve Bölge Planlama Grubu, nüfus hareketlerini izlemek üzere Demografi Grubu, ekonomi-ekoloji ikileminde çevresel ve kentsel sürdürülebilirliði saðlamak üzere Doðal Yapý Grubu, kentin ekonomik yapýsýný belirlemek üzere Ticaret ve Hizmetler Grubu ile Sanayi Grubu, yerleþim alanlarý ve ortamlarýný saptamak üzere Konut ve Yaþam Kalitesi Grubu, tarihi ve sosyo-kültürel yapý ile turizm faaliyetlerini ele almak üzere Kültür Endüstrileri Grubu, kentsel iþlevler arasýnda etkin baðlantýlar kurmak üzere Ulaþým Grubu ile Lojistik Grubu, görev üstlenirken, Eþgüdüm ve Strateji Grubu plan çalýþmalarýnda sektörel uyumluluðu saðlamak, Metropoliten Planlama Grubu sektörel plan yaklaþýmlarýný mekansal boyuta yansýtmak, Kentsel Tasarým ve Yarýþmalar Grubu metropol bütününde öncelik taþýyan noktasal ve alansal projeleri düzenlemek üzere çalýþmalar sürdürmektedir. Anýlan grup çalýþmalarýna sayýsallaþtýrýlmýþ ortamlarda fiziki veri katmanlarýyla destek saðlayan ise, Coðrafi Bilgi Sistemleri Grubu dur.

3 Ülke ve Bölge Planlama Grubu Ýstanbul un küresel ve bölgesel ölçekteki konumuna, ülke içindeki rol ve iþlevlerine üst ölçekte bakarak; Ýli nin mekânsal geliþimine yönelik makro perspektiflerin oluþturulmasý amacýyla çalýþmalarýný yürüten uzmanlardan oluþmaktadýr. 12 milyonu aþan nüfusuyla küresel ölçekte büyük kentler arasýnda yer almasý ve Avrupa nýn en büyük metropollerinden biri olmasý itibarýyla; gerek Avrupa ile sürdürdüðü iliþkilerinin, gerekse Avrasya ve Ortadoðu coðrafyasýnda oynadýðý rolün kentin iç dinamikleri ve yapýsý üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ve anlaþýlmasý, Ýstanbul a iliþkin karar önerilerinin geliþtirilmesinde vazgeçilmez önem taþýmaktadýr. Ayrýca, Türkiye nin primer kenti olan Ýstanbul un ülke bütünü içerisinde konumunun ve rolünün doðru tanýmlanmasý ve saptanmasý; bu metropolü yönlendirecek kararlarýn daha saðlýklý ve gerçekçi bir zeminde alýnabilmesini saðlayacak olup, Marmara Bölgesi ndeki diðer yerleþim birimleri ile girmesi gerekli iþlevsel iliþkilerin ortaya konmasýna ve iller arasýnda karþýlýklý kazanýmlar yaratacak bölgesel geliþme stratejilerinin belirlenmesine yönelik çalýþmalara da ýþýk tutmaktadýr. Ülke ve Bölge Planlama Grubu; ulusal mekansal geliþme süreçlerinin bir analizini yaparak kentsel koridorlarýn, ekonomik sektörlerin ve sosyal yapýnýn geliþme eðilimlerini incelemekte ve bu eðilimlerin Ýstanbul üzerinde olduðu kadar Marmara Bölgesi üzerindeki etkilerinin yorumuna da dayanarak Ýstanbul ve Marmara Bölgesi ne stratejiler üzerinde çalýþmaktadýr. Bölgeler arasý dengesizliðin giderilmesi ile bölge içi iþlevsel ve mekansal bütünlüðün saðlanmasýný ön planda tutan böylesine bir çalýþmanýn yürütülmesinde, Bölge Kalkýnma Ajanslarý nýn üstlenecekleri misyona pragmatik bir katkýnýn saðlanmasý da amaçlanmaktadýr. Ýstanbul un günümüzde yaþadýðý sorunlarýn birçoðunun kestirilemeyen nüfus artýþlarýndan kaynaklandýðý gerçeðinden hareketle; Demografi Grubu, yýllýk 1 milyona yakýn kiþiyle ülkenin en fazla göç alan ili olduðu kadar, 500 e yakýn kiþiyle en fazla göç veren ili niteliðini de taþýyan Ýstanbul un demografik yapýsý ve geliþimi üzerine çalýþmalar yaparak; yaþ ve cinsiyet daðýlýmý, yaþam olasýlýðý ve göç hareketleri gibi kentin planlanmasýnda önemli verileri ve deðiþkenleri içermek üzere, farklý ölçeklerde üretilen planlar için sosyo-ekonomik özellikleri de kapsayan altlýklar saðlamaktadýr. Demografik çalýþmalar ulusal ve uluslar arasý kaynaklara dayandýrýldýðý gibi, özel araþtýrmalarýn düzenlenmesi ve uygulanmasýyla da yürütülmektedir. Günümüzde nüfusu 12 milyonu aþan Ýstanbul'un; gerekli önlemlerin alýnmamasý ve nüfus artýþýnýn bugünkü hýzla devam etmesi halinde 2025 yýlýnda ulaþacaðý nüfusu dýr. Ancak, mevcut ulusal nüfus artýþý önümüzdeki yýllarda düþüþe geçirilerek 2045 yýlýnda sýfýra indirilebildiði taktirde, Ýstanbul nüfusu Cumhuriyet'in yüzüncü yýlýnda e ulaþacak ve 2025 yýlýnda da olacaktýr. Anýlan demografik büyüklük, yerleþme eðilimlerinin sýnýrlarý su ve orman alanlarýndan oluþan sürdürülebilirlik eþiklerinin artýk daha fazla aþýlmamasý ve ekonomi-ekoloji dengesinin saðlanmasý ilkesi açýsýndan da Ýstanbul için optimal bir boyutu yansýtmaktadýr. Doðal Yapý Grubu; Tarým Alanlarý ve Toprak, Orman Alanlarý ve Ekoloji, Yerbilimleri, Yeraltý Kaynaklarý ile Çevre Sorunlarý sektörlerinde faaliyet gösteren alt araþtýrma gruplarýndan oluþmakta olup, Ýstanbul Ýli nin tüm doðal alanlarýna ve yaþam destek sistemlerine iliþkin her ölçekte analiz ve sentez, deðerlendirme ve öneri çalýþmalarý yürütmektedir. Tarým Alanlarý ve Toprak Araþtýrma Grubu arazi kullanma kabiliyet sýnýflarýnýn Ýstanbul Ýli bazýnda belirlenmesi; kýrsal alanda yer alan tarým arazileri ve çayýr-mera alanlarýna iliþkin analitik veriler ile bu verilerin derlenerek Ýl e bu verilerin ýþýðýnda kullaným ve üretim optimizasyonuna yönelik önerilerinin geliþtirilmesi ve ayný zamanda meteoroloji, hayvancýlýk ve tarýmsal iþletmelere ait verilerin yorumlanarak sentez önerilerin üretilmesi görevlerini üstlenmiþtir. Orman Alanlarý ve Ekoloji Araþtýrma Grubu Ýstanbul Metropoliten alaný içindeki orman, flora-fauna kaynaklarýnýn sürdürülebilirliðinin saðlanmasý amacýyla farklý özelliklere sahip biyotoplarýn (ekosistemlerin) belirlenmesi, deðerlendirilmesi ve tipler itibarýyla üretim, koruma ve kullanma iliþkilerinin saptanmasý, biyo-çeþitliliðinin korunmasý ve zenginleþtirilmesi, orman içi rekreasyon ve turizm ile avcýlýk-balýkçýlýk faaliyetleri ve potansiyelleri konusunda çalýþmalarýný sürdürmektedir. Yerbilimleri Araþtýrma Grubu; jeoloji, jeomorfoloji, hidroloji (yerüstü sularý), hidrojeoloji (yeraltý sularý), mühendislik jeolojisi, deprem tehlikesi ve mühendislik sismolojisi disiplinlerinde çok yönlü çalýþmalar gerçekleþtirerek, Ýstanbul Ýli ve yakýn çevresinde yerleþime uygun ve güvenli alanlarýn seçimlerini yapmakta olup, kentin saðlýklý geliþim alanlarýnýn saptanmasýna katkýda bulunmaktadýr. Endüstriyel hammadde (kil, kömür, kuvars kumu, mermer, kuvarsit, bentonit, alüminyum ocaklarý vb.), agrega (mýcýr, kum ve çakýl) ve enerji hammaddesi (doðalgaz vb) içeren ocaklar ile maden ve taþ ocaklarý gibi çeþitli kaynaklara iliþkin analitik etüdler yapan Yeraltý Kaynaklarý Araþtýrma Grubu; Ýstanbul ve çevresindeki rezervlerin dikkatle araþtýrýlmasý, bulunmasý, korunmasý ve bunlarýn yapýlaþma dýþýnda tutulmasý yönünde çalýþmalarda bulunmaktadýr. Çevre Sorunlarý Araþtýrma Grubu; baþta su, toprak, hava ve gürültü kirliliði ile katý atýklar gibi Ýstanbul da yaþanan çevre sorunlarýna iliþkin araþtýrma çalýþmalarýný yürütmektedir. Bu çerçevede Ýstanbul da yapýlaþma tehdidi altýnda olan içme suyu havzalarýnýn durumu öncelikli olarak ele alýnmakta olup; sanayi, ulaþým ve ýsýnma gibi hava kirliliðine sebep olan faaliyetlerin durumu ile doðalgaz kullanýmýnýn etkileri ve hava kirleticilerin insan saðlýðý üzerindeki etkileri incelenmektedir. Ýstanbul da katý atýk yönetimiyle ilgili olarak, atýk toplanma yöntemleri, aktarma merkezleri, ayýrma tesisleri ve düzenli depolama sahalarý hakkýnda kapasite belirlemeleri yapýlmakta ve ihtiyaçlar saptanarak öneriler geliþtirilmektedir.

4 Ticaret ve Hizmetler Grubu, Ýstanbul un ticari potansiyellerinin ortaya çýkartýlmasý ve üretilen hizmetlerin kalitesinin arttýrýlmasý üzerine çalýþmalarýný sürdürmektedir. Üzerinde odaklanýlan hizmet gruplarýndan ilki toplumsal hizmetler olup, bunlar; eðitim, saðlýk hizmetleri, idari hizmetler, yeþil ve açýk alanlar, spor alanlarý ve kültürel hizmetler gibi faaliyetleri kapsamaktadýr. Yaþam kalitesi ile doðrudan baðlantýlý olan anýlan hizmetler büyük oranda genç nüfusa sahip Ýstanbul da gençlerin 21. Yy. ýn gerektirdiði donanýmla yaþama hazýrlanmalarý için önem taþýmaktadýr. Ýþ hizmetleri kapsamýnda olmak üzere firmalarýn birbirlerine verdikleri hizmetler, Ýstanbul un uluslar arasý rekabet ortamýnda ve içinde bulunduðu bölgede liderlik konumuna yükselmesini saðlayacak olan hizmet türleridir. Bunlar; bankacýlýk, sigortacýlýk, holding yönetimi faaliyetleri, gayrimenkul yatýrým danýþmanlýðý, reklâmcýlýk, yazýlým faaliyetleri, hukuk danýþmanlýðý, mimarlýk, mühendislik gibi teknik hizmetler olup, istihdam ve katma deðer içindeki paylarý giderek artmaktadýr. Ýstanbul da Merkezi Ýþ Alaný nýn (MÝA) desantralizasyonu anlamýna da gelebilecek olan Alt-Merkezi Ýþ Alanlarý nýn batýda Kaðýthane, Alibeyköy, Bakýrköy, Ýkitelli ve Silivri de, doðuda ise Haydarpaþa, Üsküdar, Kadýköy, Kartal, Pendik ve Tuzla da olmak üzere geliþtirilmesine iliþkin çalýþmalar Ticaret ve Hizmetler Grubu nca ele alýnmaktadýr. Böylesine çok merkezli bir yapý içerisinde farklý kademelerde hizmet verecek merkezlerin gelecekte yüklenecekleri iþlevlere göre daha geniþ bir bölgeye, belirli iþ kollarýnda uzmanlaþarak hizmet vermesi planlanmaktadýr. Anýlan çalýþmalar, metropolde gerçekleþtirilmesi düþünülen yeni yatýrýmlar yönünden olduðu kadar, buralara götürülecek altyapý yönünden de önem taþýmaktadýr. Ýstanbul Metropoliten Alaný na yönelik planlama çalýþmasýnda en önemli ve sürükleyici sektörlerden biri olan sanayi sektörüne iliþkin veri tabanýnýn oluþturulmasý, geliþme eðilimlerinin ve sorunlarýnýn saptanarak geleceðe iliþkin deðerlendirmelerin yapýlmasý konusunda çalýþmalar Sanayi Grubu tarafýndan yürütülmektedir. Günümüzde Ýstanbul da sanayi sektörünün payý %27 dir ve kiþilik iþgücü bu sektörde çalýþmaktadýr. Ancak 20.Yy sonlarýnda, özellikle dünya kentlerinin sanayi üretim faaliyetlerinden uzaklaþarak, yenilikçi ve yaratýcý üretim ve hizmet faaliyetlerinde yoðunlaþmasý, Ýstanbul Metropoliten Alaný nda sanayi sektörünün küresel bakýþ açýsýndan tüm verileriyle ve detayýyla deðerlendirilmesini önemli hale getirmektedir. Bu kapsamda, sanayi sektörü ve faaliyetlerinin zaman içinde gösterdiði deðiþim, yerseçim kararlarýnda etkili olan faktörler, alt sektörlere yönelik yatýrýmcý eðilim ve talepleri gibi konular; Sanayi Grubu nca üzerinde yoðunlaþýlmasý gereken odaklar olmaktadýr. Sanayi Grubu tarafýndan yapýlan araþtýrmalar ve sentezler sonucu; (i) Dudullu, Kýraç, Bahçeþehir, Gürpýnar ve Büyükçekmece mevcut sýnýrlar içinde saðlýklaþtýrýlacak sanayi alanlarý, (ii) Ýkitelli Prestij Alaný, Zeytinburnu, Bayrampaþa, Kartal, Samandýra, Sarýgazi, Sultanbeyli, Silivri, Gaziosmanpaþa, Maltepe ve Kadýköy sanayi iþlevi farklýlaþtýrýlacak alanlar, (iii) Ýkitelli OSB, Tuzla OSB, Dudullu OSB, Beylikdüzü OSB ve Tekstilkent mevcut sýnýrlar içerisinde doygunluk düzeyi saðlanacak alanlar olarak belirlenmiþtir. Bu alanlarda istihdam düzeyinin ilerde ayni kalmasý önerilirken, Ýstanbul Metropoliten Alaný nýn yakýn çevresinde yer alan Gebze, Çorlu ve Çerkezköy de ise kiþilik iþgücünün daha istihdam edilmesi öngörülmektedir. Konut ve Yaþam Kalitesi Grubu nun yürüttüðü çalýþmalarýn amacý, Ýstanbul da yerleþik alanýn büyük bir bölümünü oluþturan konut alanlarýnýn depreme karþý güvenli; doðal sistemlere, tarihi ve kültürel deðerlere duyarlý; yaþam kalitesi yüksek alanlar olarak geliþtirilmesi için gerekli hedef ve stratejilerin belirlenmesidir. Bu hedefleri belirlemek amacýyla konut alanlarýnda örneklem noktasý olarak þeçilen binalarda yapýlaþma analizi ve yaþam kalitesi araþtýrmasý olmak üzere iki özgün çalýþma yürütülmektedir. Yapýlan tespitler sonucunda, Ýstanbul da farklý nitelikteki konut alanlarý özelliklerinin ve yaþam kalitesinin tüm metropoliten alana genellenebilecek biçimde deðerlendirilmesi öngörülmektedir. Söz konusu iki alan çalýþmasýna paralel olarak Ýstanbul da plansýz geliþen konut alanlarý, gecekondu alanlarý, ýslah planlý alanlar, yüksek yoðunluklu ve çevre kalitesi düþük alanlar gibi sorunlu bölgeler ile su havzalarýnda, dere yataklarýnda, orman alanlarýnda, tarým alanlarýnda ve jeolojik açýdan sakýncalý alanlarda geliþen konut alanlarý da ayrýca tespit edilmektedir. Yürütülen çalýþmalarýn sonucunda Ýstanbul da konut sektörü ve konut alanlarýnýn geliþme stratejileri ortaya konmakta olup, konut alaný olarak geliþme potansiyeli olan alanlar saptanmakta ve saðlýksýz konut alanlarýnda yeniden yapýlanma önerileri üretilmektedir.

5 Kültür Endüstrileri ve Kültür-Turizm Grubu, küreselleþme süreci içinde rekabet edebilirliði en yüksek stratejik sektörlerden biri olarak kabul edilen kültür endüstrilerinin (yaratýcý sektörler) Ýstanbul un ekonomik, toplumsal ve mekânsal profilinin yükseltilmesine ve kentin daha saðlýklý bir yapýya kavuþturulmasýnda itici bir güç olarak kullanýlmasýna iliþkin stratejiler üretmek amacýyla çalýþmalarýný yürütmektedir. Kültür endüstrileri, tarihi ve kültürel miras ile turizm birbirini besleyen ve birliktelikte sinerji yaratan yakýn ilintili bileþenlerdir. Kültür endüstrileri; kültür turizmi için gerekli olan altyapýnýn geliþmesine, çöküntüye uðramýþ kent parçalarýnýn yeniden canlanmasýna ve atýl kalan tarihi yapý stoku ile endüstriyel yapýlarýn yeniden iþlevlendirilmesine yönelik fýrsatlar sunmaktadýr. Anýlan faaliyetlerin kentlerin markalaþmasýný ve kültür turizmi açýsýndan önemli bir destinasyon olma kapasitesini destekleyerek, turistlerin kalýþ sürelerinin uzamasýna zemin yaratmasý ve tekrar gelmelerini saðlamasý, Kültür Endüstrileri ve Kültür-Turizm Grubu çalýþmalarýnýn turizm altyapýsý, sit alanlarý ve kültür endüstrileri olmak üzere üç kanaldan yürütmesini gerektirmektedir. Bu çerçevede Ýstanbul için turizm faaliyetlerine iliþkin olarak geliþtirilen ana strateji konularý (i) kentsel deneyim çeþitliliðini arttýrmak, (ii) turizmin türlerini çeþitlendirmek ve (iii) turizm aktivitesini metropolün tümüne yaymak üzere üç ana konuya odaklanmakta olup; (i) turizm altyapýsýný güçlendirmek ve (ii) turizmi Ýstanbullu ile bütünleþtirmek üzere iki tamamlayýcý stratejinin yaný sýra turizmde konaklama kapasitesinin geliþtirilmesine iliþkin önerilerin oluþturulmasýnda Kültür Endüstrileri ve Kültür-Turizm Grubu tarafýndan gerçekleþtirilmektedir. Farklý gelir, eðitim ve kültür gruplarýnýn yaþadýðý Ýstanbul un nüfusu, ülkede yaþanan bariz bölgesel farklýlýklardan dolayý son çeyrek yüzyýlda yaklaþýk iki misli artmýþ ve yeni yerleþim birimlerinin, istihdam olanaklarýnýn ve merkezi iþ alanlarýnýn doðmasýna neden olmuþtur. Ancak ulaþtýrma sistemi, anýlan demografik büyümeye ve yapýlaþmadaki bu artýþa ayak uyduramadýðýndan, Ýstanbul un öncelikli çözüm üretilmesi gereken sorunlarýnýn baþýnda ulaþým gelmektedir. Ulaþým Grubu, Ýstanbul da sürdürülebilir bir ulaþtýrma sisteminin geliþtirilebilmesi için ihtiyaç duyulan kentsel ulaþým planýný yapmak amacýyla ulaþým modeli nin kurulmasý çalýþmalarýný üstlenen ve yürüten uzmanlardan oluþan bir gruptur. Ulaþým Grubu nun ana görevi; (i) 1/ ölçekli Ýstanbul Çevre Düzeni Planý ile 1/ ölçekli Ýstanbul Büyükþehir Nazým Ýmar Plan çalýþmalarý kapsamýnda ulaþým altyapýsý analitik etüt ve sentez çalýþmalarýnýn yapýlarak ulaþým altyapýsýnýn deðerlendirilmesi ile (ii) Ýstanbul da ve çevresinde (Gebze ve Tekirdað) yolcu ve yük hareketlerinin günümüz için tespit edilmesi ve geleceðe dönük planlama çalýþmalarýný içerecek olan Ýstanbul Ulaþým Ana Planý (ÝUAP) analitik etütlerinin ve model kalibrasyonunun yapýlmasýdýr. Bu görev doðrultusunda; Ýstanbul un tüm sosyal ve ekonomik aktivitelerinin sonucunda ortaya çýkan ulaþým talebi ve yolcu hareketliliðinin bir sistem yaklaþýmý çerçevesinde ele alýnmasýnda, üretilen arazi kullaným plan ve kararlarýnýn yaratacaðý ulaþým talep ve hareketlerinin matematiksel olarak tanýmlanmasýnda, mevcut ulaþým sorunlarýnýn çözümü için düþünülen alternatiflerin sýnanmasý ve önceliklendirilmesinde, toplu taþýma sistemi ve karayolu þebekesine yönelik iyileþtirici müdahale sonuçlarýnýn deðerlendirilmesinde ve büyük ölçekli tekil kentsel yatýrýmlarýn trafik etki analizleri nin yapýlmasýnda etkin olarak kullanýlan, uluslararasý standartlarda ve bilimsel olarak kabul edilebilir duyarlýlýkla kalibre edilmiþ bir ulaþým modelinin üretilmesi, Ulaþým Grubu nca yürütülen çalýþmalarýn ilk aþamasýný oluþturmaktadýr. Anýlan aþamayý; kentin ulaþtýrma sistemine iliþkin olarak gözlemlenen sorunlarýn, yetersizliklerin ve darboðazlarýn belirlenerek, Ýstanbul un ulaþtýrma sorunlarýnýn çözümüne dönük Ulaþým Ana Planý çalýþmalarý izleyecektir.

6 Eþgüdüm ve Strateji Grubu; gerekli analiz çalýþmalarýnýn sektörler ve disiplinler arasý bilgi alýþ-veriþi ve eþgüdüm içinde yürütülerek sentez sonuçlarýna ulaþýlmasýnda ve yorumlamalarda gruplar ve aktörler arasý uzlaþýlarýn ve görüþ birliklerinin saðlanarak planlama karar ve stratejilerinin ortaya konmasýnda rol oynamaktadýr. Yürütülen sektörel çalýþmalarýn ve yaklaþýmlarýn amaçlanan stratejik nitelikte bir planlamanýn gerektirdiði çalýþma ve yaklaþýmlarla tam olarak örtüþebilmesi için gerekli bazý ek araþtýrmalarýn yapýlarak, karar ve strateji üretme sürecinde bütüncüllüðün saðlanmasý Eþgüdüm ve Strateji Grubu nun ilgi ve görev alanýna girmektedir. Lojistik Grubu çalýþmalarýnda ticaret ve sanayi sektörleri baþta olmak üzere tüm sektörlerin daha hýzlý, düþük maliyetli, esnek, standart ve kaliteli hizmet sunabilmeleri için gerekli ortamý hazýrlamaya yönelik temel altyapýnýn kurularak, Ýstanbul un bir Lojistik Merkez olmasýný ve küresel rekabet avantajýný arttýrmasýný hedeflemektedir. Türkiye nin yýllýk yaklaþýk 30 milyar ABD Dolarý tutarýndaki lojistik hareketlerinin %60 ý Ýstanbul dan gerçekleþtirilmekte olup; meyve ve sebze halleri, katý atýk toplama merkezleri, nakliye ambarlarý, organize sanayi bölgeleri, perakendeciler, limanlar, konteyner depo alanlarý, TIR parklarý, antrepolar, gümrükler, demiryolu iþletmecileri ve uluslar arasý taþýmacýlar Ýl de yoðun bir lojistik trafiði yaratmaktadýr. Lojistik Grubu nun yaklaþýmý bölge ülkeleri düzeyinden baþlayarak, Marmara ve yakýn çevresindeki hareketleri de kapsamak üzere; ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarýyla sürdürülebilir lojistik anlayýþý çerçevesinde deðerlendirmelerde ve önerilerde bulunmaktýr. Dolayýsýyla; (i) kentin ekonomik ve ticari geliþimi için; limanlar, demiryollarý ve havaalanlarýyla birlikte uluslar arasý bir lojistik merkez olabilmenin uygun altyapýsýný oluþturmak, (ii) yük taþýyan araç trafiðini düzenleyerek özellikle karayoluna baðlý lojistik hareketlerini demiryolu (Ro-La) ve denizyolu (Ro-Ro) sistemlerine yönlendirmek, (iii) verimlilik ve etkinliðin kazanýlmasý amacýyla Lojistik Bölgeler kurmak, (iv) lojistik yük hareketlerinin kente vermiþ olduðu hava ve çevre kirliliði, gürültü ve kazalar gibi olumsuzluklarý minimize etmek, (v) deprem ve sel gibi afet durumlarýnda lojistik destek akýþýna iliþkin planlar yaparak zaman kaybýnýn neden olduðu can kayýplarýný ortadan kaldýrmak, Grub un görev kapsamýna dahil olan ana konularý arasýnda yer almaktadýr. Ýstanbul Metropolü için Lojistik Grubu nca öngörülen ana strateji; karayoluna baðlý yük taþýmacýlýðýnýn demiryolu, denizyolu ve boru hatlarýna kaydýrarak, taþýma sistemleri arasýnda denge kurulmasý ve lojistik rekabet edilebilirliðin geliþtirilmesi olup, bu doðrultuda kuzey ve güney Marmara arasýnda Ro-Ro hatlarýnýn düzenlenmesi ile Avrupa da Hadýmköy ve Anadolu da Tuzla olmak üzere kentin her iki yakasýnda kara, deniz ve demiryolu eriþim yollarý üzerinde birer Lojistik Ýhtisas Bölgeleri nin oluþturulmasýdýr. Çok aktörlü bir ortamda planlama karar ve stratejilerinin katýlýmcýlýk ilkesine dayandýrýlarak oluþturulmasý ve ortaya konmasýnýn gereði, tartýþmaya ve deðerlendirmeye açýk bir sürecin þeffaflýkla gerçekleþtirilmesinin, önerilerin arkasýndaki gerekçelerin eksizsiz ve tutarlý yaklaþýmlarla karar vericilere sunulmasýnýn ve bunlarýn taraflar arasýnda kabul görmesinin saðlanmasýdýr. Bu itibarla, Eþgüdüm ve Strateji Grubu nun iþlevinin; ÝMP bünyesinde yürütülen tüm sektör çalýþmalarý arasýnda bütüncüllüðün saðlanmasýna olduðu kadar akademik, bürokratik, politik ve sivil toplum kesimlerinin görüþ ve önceliklerinin de etik deðerler ölçüsünde planlama önerilerinde içerilmesine ve kamu yararýnýn gözetilmesine özen gösterilmesi olduðunu söylemek mümkündür. Ýstanbul un bugüne kadar saðlýksýz ve kontrol dýþý kentleþmesi sonucu ortaya çýkan sorunlarýný saptayan, çözüm önlemlerinin geliþtirilmesinde küresel ve bölgesel dinamikleri göz önüne alan, kentin sürdürülebilirlik ilkesine dayalý mekânsal geliþimi ve kalkýnmasýna yönelik planlama yaklaþýmlarý oluþturan Metropoliten Planlama Grubu, 1/ ölçekli Ýstanbul Ýl Bütünü Çevre Düzeni Planý ile 1/ ölçekli Ýstanbul Metropoliten Nazým Planý ný hazýrlamakla görevlendirilmiþtir. Grub un amacý; Avrupa Birliði uyum sürecinde yarýþan metropoller çerçevesinde Ýstanbul un rolünü tanýmlayan, bölgesel ölçekte stratejik kararlar üreten, alt ölçekli planlarý yönlendiren, doðal ve tarihsel deðerleri koruyan, yaþam kalitesini arttýran, deprem riskini deðerlendiren, afete ve çevreye duyarlý yaklaþýmlarla düzenli kentleþmeyi saðlayan, sektörel geliþme ve dönüþüm öneren üst ölçekli bir planýn Ýstanbul için üretilmesi olmuþtur. Haziran 2006 itibarýyla tamamlanan 1/ ölçekli planýn belirlediði ilke, politika ve hedefler ile alan kullaným kararlarýný yansýtýr 1/ ölçekli plan Metropoliten Planlama Grubu çalýþmalarýnýn temel çerçevesini oluþturmaktadýr. Ayrýca, 1/5000 ölçekli çalýþmalarý ÝMP bünyesinde baþlatýlmýþ olan özel alan projelerinin deðerlendirilmesi ve gerektiðinde bu çalýþmalarýn üst ölçekte geliþtirilen kararlar çerçevesine uyarlanmasý ile yerleþik alanlardaki sorunlarýn çözümünün öncelikle ele alýnarak, sosyo-kültürel ve ekonomik boyutlarý içermek üzere buralarýn kapsamlý bir kentsel dönüþüm anlayýþýyla yönlendirilmesi de Metropoliten Planlama Grubu nun sorumluluðunda yürütülmektedir.

7 Kentsel Tasarým ve Yarýþmalar Grubu Ýstanbul'un önemli odak noktalarýndaki altyapý ve yaþam kalitesi yönünden sorunlu alanlarýnýn dönüþüm ve yenileme projelerini planlamakta olup; yapýlan çalýþmalar, bu alanlarda gerekli süreçlerin baþlatýlarak kentsel yaþam kalitesinin yükseltilmesi ile yenilikçi, kimlikli ve çevreye duyarlý merkezlerin yaratýlmasýný amaçlamaktadýr. Deprem riski altýnda bulunan Zeytinburnu gibi yerleþim alanlarý ile Yarýmburgaz gibi altyapý ve kentsel donatý eksiklikleriyle standart altý geliþme göstermiþ olan konut alanlarýnýn dönüþüm projeleri anýlan Grup tarafýndan hazýrlanmaktadýr. Tuzla, Kartal, Maltepe ve Küçükçekmece bölgesinde saðlýklý büyümeye olanak yaratmak üzere yeni konut alanlarý da ayrýca planlanmaktadýr. Coðrafi Bilgi Sistemleri (CBS) mekânsal verilerin toplandýðý ve görüntülendirildiði grafik ve öznitelik bilgilerinin iliþkilendirilerek kullanýldýðý; farklý bilgi kaynaklarýndan gelen verilerin bütünleþtirilerek yönetildiði, analiz edildiði ve planlandýðý; bilgi alýþveriþinde standardizasyon ve haritalar yardýmýyla öznitelik verilerinin yer aldýðý kombinasyonlarýn saðlandýðý bilgisayar destekli sistemlerdir. CBS teknolojileri, sayýsal akýllý haritalar yardýmýyla sorgulama amaçlý veritabanlarýnýn ve istatistiksel analiz yöntemlerinin kullanýlarak; bilginin sýnýflandýrýlmasýna, karþýlaþtýrýlmasýna ve yeniden modellendirilmesine olanak yaratmakta olup, mühendislik uygulamalarýnýn ve stratejik planlamanýn yönlendirilmesini saðlamaktadýr. Dönüþüm projelerinin diðer bir bölümü ise, yenilenen teknolojiye ayak uydurmak ve teþvik edilen bölgelere taþýnmak üzere Kartal ve Kaðýthane de yerleþik sanayi tesislerinin buralarýný terk etmesi üzerine konumlandýrýlacak yeni iþlevlere uygun tasarýmlarýn yapýlmasýný amaçlamaktadýr. Söz konusu projelerin bir kýsmý Grup içerisinde hazýrlanýrken, bir kýsmý da yarýþmalarla ve Ýstanbul'un doðu yakasýnda yeni bir merkez yaratmayý amaçlayan Kartal endüstri alanlarý dönüþüm projesinde olduðu gibi, uluslar arasý mimarlarýn katýlýmýyla gerçekleþtirilmektedir. Yine uluslar arasý yarýþmayla tasarýmý gerçekleþtirilen Küçükçekmece dönüþüm projesinin temel amacý ise, yerel ve kamusal kullanýmlar için göl ile deniz arasýndaki ekolojik dengenin yeniden saðlanmasý ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasýdýr. CBS Grubu sözkonusu teknolojilerin planlama sürecinde kullanýlabilmesi amacýyla kurulmuþ bir birim olup, ÝMP bünyesinde faaliyet gösteren çalýþma ve sektör gruplarýnýn ürettikleri verilerin düzenlenerek ortak bir merkezde toplanmasýna hizmet etmektedir. Kullanýlan ve üretilen verilerin entegrasyonu CBS Grubu nca gerçekleþtirilmekte ve ayrýca konumsal analizlere yönelik olarak veri iþleme yazýlýmlarý ile kullanýcý ara yüz yazýlýmlarý hazýrlanmaktadýr. Geliþen teknolojiler incelenerek, bunlarýn planlama süreci içerisinde deðerlendirilmesine iliþkin Ar-Ge çalýþmalarý yapýlmakta olup, veri üretim teknikleri ile veri standartlarýnýn Avrupa Birliði standartlarýna uygunluðunun saðlanabilmesi için gerekli çalýþmalar da yürütülmektedir. Ýstanbul'un her iki yakasýnda geliþmekte olan ve pek çoðunun kentsel merkezi bulunmamasý nedeniyle birer yatakhane þehir görünümü yansýtan yeni yerleþmeler için (alt)merkezlerin oluþturulmasý da Kentsel Tasarým ve Yarýþmalar Grubu nun görevleri arasýnda yer almakta olup, Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi Kentsel Tasarým Projesi yarýþmasý bu tür çalýþmalara örnek teþkil etmektedir.

8 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANI NIN ÝMP AÇILIÞ KONUÞMASI - 25 Mayýs 2005 Ýnsanýn var oluþundan günümüze dek Dünya birçok yerleþim ve yönetim evrelerinden geçmiþ olup, bu süreç halen de devam etmektedir. Ýstanbul, tarihte üç büyük imparatorluðun merkezi olarak Dünya yý etkilemiþ ve konumunun yansýmasý olarak çeþitliliklerin ve farklýlýklarýn yaþandýðý bir kent olmuþtur. Bu karakterini günümüzde de sürdüren Ýstanbul, çok kültürlülüðü ile adeta bir Dünya kolonisidir ve gerçek anlamda barýþýn asýrlardýr yaþandýðý tek kenttir. Bulunduðu konum ve Türkiye nin lokomotifi olmasý itibarýyla Ýstanbul un; geliþme sürecindeki yanlýþlýklarý izale ederek, geçmiþin zenginlikleri üzerine geleceðini adýmlamasý gerekmektedir. Bu sebeple, Ýstanbul un sadece kendi fiziki boyutlarý ile sýnýrlý tutulmayýp; bölgesel ve ülkesel ölçeklerde, hatta Avrupa kentlerini de etkileyeceði göz ardý edilmeyerek, küresel ölçekte ele alýnmasý gerekmektedir. Zira; Torino nun image maker ý mimar Paolo Verri ile Fransa eski Kültür ve Ýletiþim Bakaný ve TV5 in Baþkaný Jean-Jacques Aillagan; Ýstanbul Avrupa nýn geleceðini en fazla etkileyecek þehir demektedir. Paris, Barcelona, Londra, Þangay, Pekin, Tokyo, Seul, Pusan ve Moskova gibi geliþmiþ ve geliþmekte olan kentlerin geliþme süreçlerini kurgulayan Kent Plan Atölyeleri varken, maalesef Ýstanbul bu sürece girmemiþtir.ýstanbul un bugünkü problemlerinin tümü plansýz þehirleþmeden kaynaklanmýþtýr. Prost un hayalleri dýþýnda bakýþ getirilememiþ, 1995 yýlýnda yapýlan plan ise iptal edilmiþtir. Ýnanmak mümkün deðildir ama; Ýstanbul un ne geçmiþ, ne þimdiki ne de yakýn veya uzak projeksiyonu ve planý vardýr. Amacýmýz, Ýstanbul un geleceðini plan ile kurtarmaktadýr. Ýstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarým Merkezi (ÝMP) geliþigüzel geliþen bir Ýstanbul yerine, 12 milyonluk nüfusunun gelecekte daha da artacaðýný hesaplayarak, geçerli planlama yaklaþýmlarýný üretmek için kurulmuþtur. Eski dönemlerde olduðu gibi hazýrlayan, onayan, eleþtiren, iptal ettiren diye taraflar olmayacak, tam bir konsensüs saðlanacak ve tüm aktörler tamamen Ýstanbul un marifetleri doðrultusunda bir araya gelecektir. Çevre ve Orman Bakanlýðý ile yaptýðýmýz protokol gereði üzerinde çalýþtýðýmýz Çevre Düzeni Planý nýn, 5216 sayýlý Yasa gereði 1/ ve 1/5000 ölçekli Nazým Ýmar Planlarý nýn, Ýstanbul un bölgesi içerisinde stratejik geliþim planlarýnýn hazýrlanmasý ÝMP bünyesinde yürütülmektedir. Böylece ÝMP; geleceðin Ýstanbul unun projeksiyonunu hazýrlarken, olaðanüstü dinamizm ile büyüyen þehrin ihtiyaçlarýný karþýlamakta rol oynayacaktýr. Plan süresi içerisinde verilecek önemli kararlar, bu Merkez de deðerlendirildikten sonra alýnacaktýr. Ýstanbul; tarihi korunan ve geçmiþin ruhunu zedelemeyen 21. yy yapýlarý ile gelecekte yaþatýlacaktýr. Bundan sonra her Baþkan kendi vizyonu ve süresi ile sýnýrlý kararlar almayacak, yýla uzanacak sürecin parçasý olacaktýr. Þu anda 500 civarýnda olan ÝMP çalýþanlarýnýn sayýsý daha da artacaktýr. Bunu þehrimiz, ülkemiz ve geleceðimiz için yapmak zorundayýz. Acele etmemeliyiz ama çabuk olmalýyýz, çünkü Dünya hýzla deðiþmekte ve geliþmektedir. Dünya yý etkileyen ve varlýðý artýk göz ardý edilemeyen Ýstanbul un geliþme ivmesini arttýrmak hepimizin görevidir diye düþünmekteyim ve kent adýna herkesin katkýlarýný beklemekteyim. Saygýlarýmla Dr. Mimar Kadir TOPBAÞ

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

1/100 000 ölçekli Ýstanbul Ýl Çevre Düzeni Planý, 2023 yýlý hedef alýnarak ilçe sýnýrlarýnýn ve belde belediyeleri sýnýrlarýnýn il sýnýrýna kadar tamamýný kapsayacak þekilde haritasýnda belirlenmiþ sýnýrlar

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Yaþayanlarý için büyük tehdit oluþturan deprem tehlikesinin yaný sýra; baþta su kaynaklarý ve ormanlar olmak üzere, günden güne yitidiði yaþam destek sistemlerine raðmen giderek büyüyen nüfusuyla ve bunun

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1) Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin saðlanmasý

1) Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin saðlanmasý II. AMAÇ VE HEDEFLER A) Amaçlar ve Hedefler Kurumumuzun 2006-2017 yýllarýný kapsayan stratejik planýnda yer alan amaç ve hedefler aþaðýdaki tabloda belirtilmiþtir. Bu hedeflerin gerçekleþtirilmesi için

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi

Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi 13, 52, 38-44 2004 Yýldýz AKSOY Bahçeþehir Üniversitesi, Mimarlýk Fakültesi, Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Bölümü, ÝSTANBUL Özet Üsküdar Ýlçesi yeþil

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Ýzmir Bölge Planý 2010-2013 Baský Tarihi Ekim 2010 Baský Yeri ÝZMÝR Grafik Tasarým ve Uygulama

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/2 Sayý 97 www.hkmo.org.tr Deprem ve Kentsel Dönüþüm Ýliþkileri Erol KÖKTÜRK 1, Erdal KÖKTÜRK 2 Özet Ýstanbul da, gelecek otuz yýl içinde, büyük

Detaylı

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 4 (2007), 414-439 Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaþýmlarý*

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Yeniden Çýkarken BAÞKAN DAN. Kadir Topbaþ Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný ve Birlik Baþkaný

Yeniden Çýkarken BAÞKAN DAN. Kadir Topbaþ Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný ve Birlik Baþkaný BAÞKAN DAN Kadir Topbaþ Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný ve Birlik Baþkaný Yeniden Çýkarken Geçen yýl 30. kuruluþ yýlýný kutladýðýmýz Birliðimiz in sesi olan "BÝRLÝK" dergisi, bir süredir yayýna

Detaylı

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 8 Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2006

Detaylı

Bölgesel Kalkýnma Ajanslarý 1950 li ve 1960 lý yýllarda kurulmaya baþlanmýþ olup; 40 yýldan fazla bir süredir etkin bir biçimde Avrupa ve Kuzey Amerika da faaliyet göstermektedir. Bölgesel Kalkýnma Ajanslarý,

Detaylı

Sürdürülebilir Kentsel Geliþmede Açýk-Yeþil Alanlarýn Rolü Kýrýkkale, Türkiye Örneði

Sürdürülebilir Kentsel Geliþmede Açýk-Yeþil Alanlarýn Rolü Kýrýkkale, Türkiye Örneði Sürdürülebilir Kentsel Geliþmede Açýk-Yeþil Alanlarýn Rolü Kýrýkkale, Türkiye Örneði 15, 60, 37-45 2006 Koray ÖZCAN Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi, Þehir ve Bölge Plânlama Bölümü,

Detaylı

Kentsel. Mekanýn. Üretiminde. Mimarlýk. Kentsel. Tasarýmýn. Rolünü. Yeniden. Tanýmlamak:

Kentsel. Mekanýn. Üretiminde. Mimarlýk. Kentsel. Tasarýmýn. Rolünü. Yeniden. Tanýmlamak: 22 Kentsel Mekanýn Üretiminde Mimarlýk ve Kentsel Tasarýmýn Rolünü Yeniden Tanýmlamak: Çukurambar örneði* 23 * Temel olarak, kentsel mekan üretim biçimlerinin ilke ve kavramlarý yirminci yüzyýlýn baþýnda,

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TÜRKÝYE'DE TURÝZMÝN ÇEÞÝTLENDÝRÝLMESÝ POLÝTÝKALARI:

TÜRKÝYE'DE TURÝZMÝN ÇEÞÝTLENDÝRÝLMESÝ POLÝTÝKALARI: TÜRKÝYE'DE TURÝZMÝN ÇEÞÝTLENDÝRÝLMESÝ POLÝTÝKALARI: ANTALYA ÖRNEÐÝ ve MANAVGAT'TA GOLF TURÝZMÝ YATIRIMLARI Hazýrlayan: Dr. Oytun Eylem DOÐMUÞ Yüksek Þehir Plancýsý Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK REKABET GÜCÜ TEMEL BULGULAR

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK REKABET GÜCÜ TEMEL BULGULAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK REKABET GÜCÜ TEMEL BULGULAR ekonomiye Umut Sofradan, Can Topraktan gelir Kasým 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-11/561 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Çatalan Baraj Gölü-Deli Burun Aksýnda Seyhan Nehrinin Yeþil Koridor Sistemi Olarak Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý

Çatalan Baraj Gölü-Deli Burun Aksýnda Seyhan Nehrinin Yeþil Koridor Sistemi Olarak Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý Ekoloji 19, 76, 36-49 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.765 Çatalan Baraj Gölü-Deli Burun Aksýnda Seyhan Nehrinin Yeþil Koridor Sistemi Olarak Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý Aylin SALICI 1, M. Faruk

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

http://www.troyka-ltd.com

http://www.troyka-ltd.com AraþtýrmaResearchGeliþtirmeDevelopmentYenilikçilikInnovation http://www.troyka-ltd.com Ýçindekiler Önsöz TROYKA nýn Vizyonu TROYKA nýn Misyonu Hakkýmýzda 2 3 3 4 Hizmet Alanlarýmýz 5 Projeler Avrupa Birliði

Detaylı

KENT ÜZERÝNE DÜÞÜNCELER. Muharrem ES

KENT ÜZERÝNE DÜÞÜNCELER. Muharrem ES KENT ÜZERÝNE DÜÞÜNCELER Muharrem ES Yrd. Doç. Dr. Muharrem ES 1966 yılında Erzincan-İliç te doğdu. İlk ve ortaokulu İstanbul da tamamladı. 1984 yılında Üsküdar Burhan Felek Lisesi ni bitirdi. 1985 yılında

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

Stratejik Plan ANKARA 2013

Stratejik Plan ANKARA 2013 Stratejik Plan ANKARA 2013 Milli ekonominin temeli ziraattýr. Bunun içindir ki, ziraatta kalkýnmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayýlacak programlý ve pratik çalýþmalar, bu maksada eriþmeyi kolaylaþtýracaktýr.

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Bakanýn Mesajý Kamu yönetiminde yaþanan idari

Detaylı

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Yedinci Bölüm Plan Kararları ve Gerekçeleri

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Yedinci Bölüm Plan Kararları ve Gerekçeleri İstanbul da merkez gelişmelerinin büyük çoğunluğu yapılaşmış alanlardadır. Bu nedenle, merkez gelişmesi dönüşümü içerecektir. MİA gelişmesi veya alt-merkez oluşturulmasında iki yaklaşım izlenebilir. Birincisinde,

Detaylı

VÝZYON 2050 TÜRKÝYE Eylül 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-09/518 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212) 249 13 50 www.tusiad.org 2011, TÜSÝAD Tüm haklarý

Detaylı

MERSÝN-SÝLÝFKE KIYI ÞERÝDÝNDEKÝ YAPILAÞMANIN ÇEVREYE ETKÝLERÝ

MERSÝN-SÝLÝFKE KIYI ÞERÝDÝNDEKÝ YAPILAÞMANIN ÇEVREYE ETKÝLERÝ MERSÝN-SÝLÝFKE KIYI ÞERÝDÝNDEKÝ YAPILAÞMANIN ÇEVREYE ETKÝLERÝ Cilt: 9 Sayý: 36 (2000), 18-24 Doç. Dr. Ing. Mimar Yusuf GÜRÇINAR Çukurova Üniversitesi, Ýç Mimarlýk Bölümü, Balcalý-ADANA Uzman Mimar Nilgün

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

T.C. KARAMAN ÝL ÖZEL ÝDARESÝ STRATEJÝK PLAN / 2011-2015 ... Hususi Ýdareler ve Belediyeler, büyük kalkýnma savaþýmýzda baþarý hasýlasýný artýracak vazifeler almalý ve hususiyle hayat ucuzluðunu temin

Detaylı