Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller"

Transkript

1 Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: Sayı: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç Madde 1 Bu düzenlemenin amacı; lüzumu halinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alımı yapılacak olan sağlık hizmetlerinin, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 11 inci maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesine eklenen hüküm uyarınca, Bakanlığa tanınan takdir yetkisi çerçevesinde, bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla satın alınma yoluyla gördürülmesine daîr esas ve usulleri belirlemektir. Kapsam Madde 2 Bu esas ve usuller; Bakanlığa bağlı olarak sağlık hizmeti sunan bütün sağlık kurum ve kuruluşları ile tüm yataklı tedavi kurumlarını kapsar. Dayanak Madde 3 Bu esas ve usuller, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 36 ncı maddesinin III. SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bendine, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un 11 inci maddesi ile eklenen hüküm uyarınca Bakanlığa verilen düzenleme yetkisine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu esas ve usullerde geçen; Bakanlık; Sağlık Bakanlığını, Bakan; Sağlık Bakanını, İdare; Hizmet satın alacak yataklı tedavi kurumları için ilgili hastane idaresini, diğerleri için il sağlık müdürlüğünü, Hizmet satın alma yetkilisi; Yataklı tedavi kurumları için hastane başhekimini, diğer sağlık kurum ve kuruluşları için il sağlık müdürünü, Hizmet; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda tanımlanan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken sağlık hizmetlerini, Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Tespit edilen yaklaşık maliyet ile teklif edilen tutarın çarpımının, isteklinin teknik puanına bölünmesi ile elde edilen katsayılardan en düşük olanını, İfade eder. Temel ilkeler Madde 5 İdareler, sağlık hizmetlerinin satın alma yoluyla gördürülmesi işlemlerinde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun

2 şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. İdareler, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerin satın alma yoluyla gördürülmesine, ancak lüzumu halinde ve döner sermaye gelirleri elverdiği ölçüde karar verebilirler. Sağlık hizmetinin satın alınması işlemlerinde, açık teklif usulü hizmet satın alınması esas olup, hizmetin pazarlık usulü ile veya doğrudan temin usulüyle satın alınması, ancak bu düzenlemede belirtilen özel hallerde mümkündür. Sağlık hizmeti, içinde bulunulan mali yıl ile sınırlı olmak ve takip eden mali yıla sarkmamak üzere kısmi süreli veya tam süreli olarak satın alınabilir. Döner sermaye bütçesinde yer almayan hiçbir iş için hizmet satın alma yoluna gidilemez. Ancak, yılı döner sermaye bütçesinde yer verilmek suretiyle ertesi malî yılda gerçekleştirilecek hizmet alımları için bir önceki malî yıl sona ermeden hizmet satın alma işlemleri ikmal edilebilir. Satın alımı yapılacak olan hizmetin toplam yaklaşık maliyeti, sağlık kurum ve kuruluşunun bir önceki yıl tahsil edilmiş olan döner sermaye gelirlerinden Hazine payı düşüldükten sonra arta kalan tutarın %10 undan fazla olamaz. Bu düzenleme kapsamında satın alımı yapılacak olan hizmet bedelleri, döner sermaye gelirlerinden sağlık kurum ve kuruluşları tarafından personele yapılabilecek azami ek ödeme oranları içerisinde kalmak suretiyle tespit edilir ve her iki ödemenin toplamı, sağlık kurum ve kuruluşunun döner sermaye gelirlerinin %50 sinden fazla olamaz. İstekli Madde 6 İstekli; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklerdir. İstekli sayılabilmek için; gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri, hizmet sunumuna ilişkin başvuru belgeleri ile birlikte sunarlar. Tüzel kişi isteklilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kuruldukları; a) Şirketlerde; şirket merkezinin bulunduğu yeri gösterir ticaret sicil gazetesi veya ilgili ticaret sicil memurluğunca verilen belge, b) Derneklerde; ilgili mülki amirlikçe verilen alındı belgesi, c) Vakıflarda; Vakıflar Genel Müdürlüğünce tutulan merkezi sicile kayıtlı olduklarına dair sicil kaydının örneği veya yayımlandığı Resmî Gazete, d) Diğer tüzel kişiliklerde; ilgili mercilerce düzenlenecek belge, İle tevsik edilir. Ortak girişim isteklilerde bu şartlar, ortak girişimi oluşturan her ortak için ayrı ayrı aranır. İKİNCİ BÖLÜM Yaklaşık Maliyet Yaklaşık maliyet Madde 7 Hizmet satın alma işlemlerine başlanılmadan önce idare tarafından, bu düzenlemede belirlenen esas ve usullere göre ihtiyaç konusu hizmet alımının yaklaşık maliyeti tespit edilir.

3 İdare, satın alımı yapılacak hizmetin yaklaşık maliyetini dikkate alarak, verilecek teklifin, yaklaşık maliyetin altında kalıp kalmadığını belirler. Yaklaşık maliyet, bu düzenlemede belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. İdarelerce satın alma işlemleri öncesinde tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmez ve bu bilgiye, onay belgesi ve eki hesap cetveli dışında hiçbir belgede yer verilmez. Belirlenen yaklaşık maliyetin, satın alma işlemleri sonuçlanıncaya kadar gizliliğinin korunması zorunludur. Birim fiyat üzerinden teklif alınacak işlerde yaklaşık maliyet Madde 8 Birim fiyat üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında idarece; her bir iş kaleminin miktarını ve yapım şartlarını gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birim fiyatı, bu fiyata dahil olan maliyetler, birimi ve diğer hususlar gösterilir. Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili her türlü unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez. Şu kadar ki; hizmetin temini için bir kısım cihazların kurum içinde yapılandırılmasının öngörüldüğü durumlarda, işletme için gerekli elektrik ve su gibi giderler kurum tarafından karşılanır ve bu giderler, teknik şartnamede gösterilmek suretiyle yaklaşık maliyetin hesabında gider olarak dikkate alınmaz. Götürü bedel üzerinden teklif alınacak işlerde yaklaşık maliyet Madde 9 Hizmet satın alınmasında esas olan teklif, götürü bedel üzerinden alınacak olan teklif olup; bu suretle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında işin yapımına ilişkin bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde, satın alınacak olan hizmetin 10 uncu madde çerçevesinde hesaplanacak yaklaşık maliyeti gösterilir. Yaklaşık maliyet hesabında esas alınacak fiyatlar Madde 10 Yaklaşık maliyetin tespitinde; a) Kamu idare ve müesseselerince hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar, b) Hizmeti satın alan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatlar ve ücretler, c) İlgili meslek odalarınca belirlenmiş fiyatlar, d) Hizmeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin fiyatların (a), (b) ve (c) bentlerine göre tespit edilememesi halinde, yapılacak fiyat araştırması kapsamında; o hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak suretiyle veyahut konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar, Esas alınır. İdareler yaklaşık maliyet hesabında (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen fiyatları herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler. Hizmetin doğrudan doğruya gerçek kişi yüklenici eliyle gördürülmesi ya da gerçek kişi istihdamının zorunlu olduğu durumlarda tüzelkişi yükleniciler eliyle gördürülmesi hallerinde tespit edilecek olan yaklaşık maliyet; hesap edilecek olan taban maliyete, %25 e kadar yüklenici kâr payının ilave edilmesiyle bulunacak olan miktardan; taban maliyet ise; her bir gerçek kişi için, yaklaşık maliyetin hesap tarihinde geçerli olan asgari ücretin, her türlü yasal işveren katkı payı tutarları da dahil brüt tutarının (asgari ücretin işverene toplam maliyetinin);

4 orta öğrenim düzeyinde öğrenim görenler için %75, ön lisans dahil yüksek öğrenim düzeyinde öğrenim görenler için %100, pratisyen hekim ve diş hekimleri için %150 ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık belgesi almış olan hekim ve diğer sağlık personeli için %200 fazlası ile tespit edilecek olan tutarlar toplamından oluşur. Tespit edilecek olan taban maliyet, Bakanlıkça belirlenecek hizmet bölgeleri için %50 fazlasına kadar uygulanabilir. Personel giderleri dışında, satın alınacak sağlık hizmetinin bütünlüğü içerisinde yer alan ve bu hizmetten bağımsız olmayan ilaç, tıbbî cihaz, tıbbi sarf malzemesi, elektrik, su gibi diğer giderlerin de yüklenici tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, bu kalemlere ait giderler yaklaşık maliyetin hesaplanmasında, genel giderler olarak göz önüne alınır. Hizmetin gerçek kişi yüklenicilerden doğrudan doğruya satın alınması ya da gerçek kişi istihdamının zorunlu olduğu durumlarda tüzelkişi yükleniciler aracılığıyla satın alınması hallerinde, kişiye ödenecek miktar, o hizmet alanına ilişkin olarak hesap edilmiş olan taban maliyetin, yasal işveren katkı payı tutarları çıkartıldıktan sonra geri kalan miktarının altında olmamak üzere idari şartnamede açıkça gösterilir. İdareler, idari şartnamede gösterilmiş olan asgari miktarın yüklenici tarafından personele ödenip ödenmediğini araştırmak ve sözleşmelere, bu asgari miktarların altında ödeme yapıldığının tespiti halinde, sözleşmenin feshedileceğine dair hüküm koymak zorundadır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Uygulanacak Usulün Tespit Edilmesi Açık teklif usulü Madde 11 Hizmet satın alınmasında, açık teklif usulü hizmet satın alınması esastır. Bu düzenlemede belirtilen hallerde, idarelerce hizmetin pazarlık usulü ile ya da doğrudan temin yoluyla da gördürülmesi mümkündür. Pazarlık usulü Madde 12 Aşağıda belirtilen hallerde hizmet, pazarlık usulü ile satın alınır. a) Satın alımı yapılacak hizmetin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi, b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine hizmetin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması, c) Hizmetin gerçek kişiler eliyle gördürülmesine yönelik satın alma işlemleri hariç olmak üzere, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendinde belirtilen tutara kadar olan hizmet alımları, (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak hizmet alımlarında en az üç istekli davet edilmelidir. (a) bendine göre yapılacak hizmet alımlarında iş ilan edilir ve ilânda hizmet konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece yeterliliği tespit edilen istekliler ile görüşme yapılacağı belirtilir. Gerek ilân yapılan gerekse ilân yapılmayan hallerde, sadece idare tarafından belirlenen ve yeterlik dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliliği tespit edilenler ile görüşme yapılır. Bu görüşmede istekliler, öncelikle hizmet konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine hizmet satın alma komisyonu her bir

5 istekli ile görüşür. Bu görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde son tekliflerini vermeleri istenir ve verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak hizmet satın alma işi sonuçlandırılır. Doğrudan temin Madde 13 Aşağıda belirtilen hallerde hizmetin, ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir. a) 11 veya 12 nci maddelerde belirtilen hizmet satın alma usulünün uygulanması sonucunda, ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi, b) 4734 sayılı Kanun un 22 nci maddesinin (d) bendinde öngörülen tutarları aşmayan ve hizmetin doğrudan doğruya gerçek kişiler eliyle gördürülmesine yönelik olmayan hizmet satın alımları. (b) bendine göre yapılacak alımlarda, hizmet satın alma komisyonu kurma zorunluluğu bulunmaksızın, hizmet satın alma yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından fiyat araştırması yapılarak hizmet satın alınması yoluna gidilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Hizmet Satın Alma İşlemleri ve Fiyat Dışı Unsurlar Hizmet satın alma işlemleri ve fiyat dışı unsurların içeriği Madde 14 İdareler tarafından hazırlanacak olan satın alma dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname ile sözleşme tasarısı, alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Açık teklif usulü ve pazarlık usulü ile satın alınacak hizmet alımlarına ilişkin dokümanda, fiyat dışı unsurların ortaya konulması bakımından, isteklilerin teknik puanının tespiti için belirlenen değerlendirme kriterlerine yer verilir. Hizmet satın alma ve teknik puan dokümanının hazırlanması Madde 15 İdare, ihtiyaç duyduğu hizmet alımının yapılabilmesi için gerekli dokümanı, Bakanlık tarafından çıkarılacak olan talimatları esas alarak hazırlar ve her sayfasını onaylar. İdarelerce satın alma dokümanının hazırlanmasında, belirlenen satın alma usulüne göre Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulan; a) Açık Teklif Usulü ile Hizmet Alımlarında Uygulanacak Teknik Puan ve Yeterlik Şartnamesi, b) Açık Teklif Usulü ile Hizmet Alımlarında Uygulanacak İdari Şartname, c) Pazarlık Usulü ile Hizmet Alımlarında Uygulanacak Yeterlik Şartnamesi, d) Pazarlık Usulü ile Hizmet Alımlarında Uygulanacak İdari Şartname, e) Hizmet Alımları Sözleşmesi, f) Hizmet Alım İşleri Teknik Şartnamesi, ve Bakanlıkça çıkarılacak olan uygulama talimatları esas alınır. İdare, hizmet satın alma dokümanını, ilan yapılacak hallerde ilk ilan tarihine, davet yapılacak hallerde ise davet tarihine kadar kesinleştirir. Hizmetin, bu düzenlemenin 11 ve 12 nci maddesinin (a) bendine göre satın alınacak olması halinde, teknik puan ve yeterlik dokümanı ile satın alma dokümanı, ilan tarihine kadar hazırlanır. İdari şartnameler

6 Madde 16 İdareler, idari şartnameyi, bu düzenlemede yer alan hükümlere aykırı olmamak kaydıyla, açık teklif usulü ve pazarlık usulü ile yapacakları hizmet alımında, Bakanlıkça çıkarılacak olan uygulama talimatlarını esas alarak hazırlar. İdari şartnamelere, hakediş ödemeleri yapılmadan önce gerçek kişiler ile alakalı olarak sosyal güvenlik kurumlarına olan yükümlülüklerin yerine getirilmiş olduğuna dair belgelerin ibraz edilmesinin mecburi olduğuna dair hükümlerin konulması zorunludur. Yeterlik ve teknik puan şartnameleri Madde 17 İdareler, teknik puan ve yeterlik şartnamesini, bu düzenlemede yer alan hükümlere aykırı olmamak kaydıyla, açık teklif usulü ve pazarlık usulü ile yapacakları hizmet alımında, Bakanlıkça çıkarılacak olan uygulama talimatlarını esas alarak hazırlar. Hazırlanacak olan teknik puan ve yeterlik şartnamelerinde; bu düzenlemenin 29 uncu maddesinde yer alan ağırlık oranlarını değiştirmemek koşuluyla ve kendi ağırlık oranları içerisinde kalmak üzere, farklı kriterlere yer verilebilir. Teknik şartnameler Madde 18 Alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak hizmet satın alma dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sınrlayıcı olmaması esastır. Teknik şartnamede yer verilecek hususlar Madde 19 İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde aşağıdaki hususların bulunması zorunludur; a) Satın alınacak olan hizmetin genel nitelikleri ve hizmet sağlama koşulları, b) Hizmetin özellikleri dikkate alınmak suretiyle, hizmetin devamı esnasında kullanılması zorunlu olan tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin idare tarafından mı yoksa yüklenici tarafından mı temin edileceği, c) Yüklenicinin temin edeceğinin öngörülmesi halinde, kullanılacak tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin kapasite ve teknik özellikleri ile bu tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin beş yaşından büyük olamayacağı, imal tarihinin, seri numaralarının ve teknik özellikleri ile kapasitelerinin belgelendirilmesinin zorunlu bulunduğu, d) Tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin kullanımı ve bakımı için istihdamı zorunlu çekirdek personelin sayısı ve nitelikleri, e) Tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin kurum içinde ya da hizmeti aksatmayacak şekilde kurum dışında kurulup kurulamayacağı, f) Kurum içinde kurulması halinde, montaj yerinin hazırlanması ve tefrişi gibi hizmet sunabilir duruma getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yüklenici tarafından yerine getirileceği, g) Tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin periyodik ve periyodik olmayan tüm bakım ve onarımlarının yüklenici tarafından yaptırılacağı ve bu işler için gerekli her türlü yedek parça ve sarf malzemelerinin yüklenici tarafından sağlanacağı, h) Tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin, teknik şartnamede öngörülen şekilde çalışmamasından kaynaklanabilecek hizmet aksamalarında uygulanacak müeyyide. Hizmet verecek isteklinin nitelikleri ile hizmet sunumu esnasında kullanılacak olan tıbbi cihaz, araç, gereç ve sarf malzemelerinin özellikleri konusunda idareler, işin özelliklerini de

7 dikkate alarak, rekabeti önleyici nitelikte olmamak şartıyla ilave teknik şartların sağlanmasını isteyebilirler. Sözleşme Madde 20 İdareler, hizmet satın alma dokümanı kapsamında yer alan sözleşme tasarısının hazırlanmasında, Bakanlıkça çıkarılacak olan uygulama talimatlarını esas alır. Sözleşmeler, işin özelliği ve sözleşme türüne (götürü bedel/birim fiyat) göre bu düzenlemede yer alan hükümlere aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir. Sözleşmeler, bir mali yılın ya da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 99, 100 ve 101 inci maddelerinde öngörülen çalışma zamanının tamamını kapsayacak şekilde akdedilebileceği gibi, buna uygun teklif alınmak şartıyla mali yılın ya da çalışma zamanının belirli sürelerini kapsayacak şekilde de akdedilebilinir. Yaklaşık maliyetin hesabında ortaya çıkan taban maliyetin altında sözleşme imzalanamaz. BEŞİNCİ BÖLÜM Hizmet Satın Alma Onayının Alınması, Hizmet Satın Alma Komisyonu ve Satın Alma İşlem Dosyası Hizmet satın alma onayının alınması Madde 21 Satın alınacak hizmet ile ilgili olarak idarece düzenlenen yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve hazırlanmış diğer doküman, hizmet satın alma onay belgesine eklenir ve bu onay belgesi satın alma yetkilisince onaylanır. Hizmet satın alma komisyonunun kurulması ve çalışma esasları Madde 22 Hizmet satın alma yetkilisi, hizmet satın alma işini gerçekleştirmek üzere bir satın alma komisyonu oluşturur. Satın alma komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin satın alınacak hizmet konusu işin uzmanı olması şartıyla idare personelinden en az dört kişinin ve döner sermaye saymanının katılımıyla, tek sayı olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak yeterli sayıda yedek üye de belirlenerek oluşturulur. Satın alma işini yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu düzenleme kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir. Satın alma komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Satın alma komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. Satın alma işlem dosyası Madde 23 İdare, satın alımı yapılacak her hizmet işi için bir işlem dosyası düzenler. Bu dosyada; onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli, satın alma dokümanı, yapılmışsa ilan metinleri, istekli veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ile istekli ve isteklilere yapılan bildirimlere ilişkin tebligat ve alındı belgeleri ile satın alma komisyonu tutanak ve kararları gibi satın alma süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur. Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla satın alma işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde idare tarafından satın alma komisyonu üyelerine verilir.

8 ALTINCI BÖLÜM İlana İlişkin Hususlar Satın alma ilanı Madde 24 Hizmetin ilan edilmek suretiyle satın alınmasının gerektiği hallerde satın alma ilanları, bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır: a) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan satın alma işlemlerinden; 1) Açık teklif usulü ile yapılacak olanların ilânları, satın alma tarihinden en az kırk gün önce, 2) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, satın alma tarihinden en az yirmibeş gün önce, Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır. b) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan eşik değerlerin altında kalan satın alma işlemlerinden; 1) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarda olanlar, satın alma tarihinden en az yedi gün önce satın alma işleminin veya işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde, 2) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen tutarda olanlar, satın alma tarihinden en az ondört gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, 3) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen tutarda olanlar, satın alma tarihinden en az yirmibir gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur. Hizmetin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilan, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanak ile belgelenir. Satın alınacak olan hizmetin gerçek kişiler eliyle gördürülmesinin öngörülmesi halinde buna ilişkin duyurular, herhangi bir yaklaşık maliyet kısıtlaması olmaksızın, satın alma tarihinden en az yirmi gün önce, hizmetin satın alınacağı yerde veya Ülke nin tamamında yayınlanan en az bir gazete ile Bakanlık Web sayfasında ilan edilerek ayrıca duyurulur. Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun ilana ilişkin hükümleri uygulanır. İlanın uygun olmaması Madde 25 Bu düzenlemenin 24 üncü maddesinde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe hizmet satın alma işlemleri yapılamaz. Ancak, gerektiği halde ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânların uygun olmadığının anlaşılması durumunda, ilânların yayımlanmasını takip eden on (10) gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle satın alma işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu durumda düzeltme ilanının, düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı yayım organında aynı formatta yayımlanması sağlanır.

9 Hizmet satın alma ve teknik puan ile yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması Madde 26 İdare tarafından hazırlanan ve her sayfası onaylanan teknik puan ve yeterlik dokümanı ile satın alma dokümanı istekliler tarafından idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, yeterliliğe veya hizmet satın alma işlemlerine katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örneklerini satın almaları zorunludur. Dokümanın, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle idarelerce satılması zorunlu olup, bu dokümanın satış hakkı yalnız idareye aittir. İdare, dokümanın satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez, satın alma doküman bedelinin, bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek, birlik gibi kuruluşların hesabına yatırılmasını isteyemez. Hizmet satın alma ve yeterlilik veya teknik puan dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması Madde 27 İlan yapıldıktan sonra satın alma ve yeterlik veya teknik puanlama dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle satın alma ve/veya yeterlik ile teknik puanlama dokümanında değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, son teklif verme veya son başvuru tarihinden en az on (10) gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde satın alma veya yeterlik dokümanı ile teknik puanlama dokümanı alanların tümüne duyurulur ve son teklif verme veya yeterlik son başvuru tarihinden en az on (10) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, teklif verme veya yeterlilik son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan isteklilere teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır. Yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, satın alma ve yeterlik veya teknik puanlama dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, istekliler son başvuru veya teklif verme gününden yirmi (20) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz. Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde idarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar satın alma veya yeterlilik dokümanı alan tüm isteklilere duyurulur. İdarenin bu yazılı açıklaması, teklif verme veya son başvuru gününden en az on (10) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılır. Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez. Tekliflerin açılma saatinden önce hizmet satın alma işlemlerinin iptal edilmesi Madde 28 İdarenin gerekli gördüğü veya satın alma dokümanında yer alan belgelerde hizmet satın alma işleminin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde tekliflerin açılması saatinden önce satın alma işlemleri iptal edilebilir.

10 Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle işlemlerin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. İşlemlerin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İşlemlerin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Hizmet satın alma işlemlerinin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden satın alma işlemlerine başlanılabilir. İKİNCİ KISIM Hizmet Sunumuna Teklif Vermede Yeterlilik ve Fiyat Dışı Unsurlar BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yeterliğin ve fiyat dışı unsurların belirlenmesinde uyulacak ilkeler Madde 29 Gerçek kişi isteklilerin, satın alınmasına karar verilen hizmet için gerekli eğitim ve diplomaya sahip olması zorunludur. İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik puanlarının değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca teknik puan değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, satın alınacak hizmet konusu işin özelliğine göre, söz konusu hizmetin en yeterlikli istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır. Gerçek kişiler eliyle hizmetin gördürülmesi hallerinde isteklinin, eğitim durumu, en son bitirdiği sağlık ile ilgili öğrenime ait diploma notu, evvelce hizmet konusu iş ile alakalı olarak, kamu ya da özel kurum ve kuruluşlarda bir fiil çalışılarak geçirilen süre, mesleği ile ilgili olarak gördüğü kurslar ile aldığı sertifikalara ilişkin puanlar, belirlenecek ağırlık katsayısı ile çarpılarak toplanır ve isteklinin teknik puanı bulunur. Belirtilen kriterlerin toplam teknik puan içerisindeki ağırlık oranı; isteklinin, diploma notu için 10, iş tecrübesi için 25 (hizmeti satın alacak olan kurumda fiilen ve herhangi bir statüde en az bir yıldır başarı ile çalışmakta olanlar için ilave 20 olmak üzere), eğitim durumu için ise 40 (orta öğretim, sağlık ile ilgili ön lisans ve lisans eğitimleri için 40, orta öğretim üstü sağlık ile ilgili ön lisans için ilave 5, lisans için ilave 5 olmak üzere) ve gördüğü kurslar, yabancı dil düzeyi ile aldığı sertifikalar için 25 puandan daha aşağı miktarlarda ve bu düzenlemeye ilişkin olarak Bakanlıkça çıkarılacak uygulama talimatında belirlenecek olan kendi içindeki alt kriterlerin ağırlık katsayılarına aykırı olarak belirlenemez. Hizmetin, gerçek ya da tüzelkişi yükleniciler eliyle gördürülmesinin öngörüldüğü hallerde de, benzer nitelikte olmak ve Bakanlıkça çıkarılacak uygulama talimatları ile belirlenen kriterlere uygun olmak üzere, iş tecrübesi, çekirdek personel, bu personelin bireysel hizmet alımlarında aranması gereken nitelikleri, mali durumu gibi kriterler belirlenerek isteklilerin teknik puanları bulunur. Gerçek kişi istekliler ile tüzelkişi isteklilerin istihdam edeceği gerçek kişilerin, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yer verilen genel ve özel şartları taşımaları zorunludur. İstenecek belgeler Madde 30 Bu esas ve usuller gereğince yapılacak hizmet satın alımlarında; fiyat dışı unsurlar olarak, isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik puanlarının belirlenmesinde değerlendirilmek üzere;

11 1) İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin, 2) İsteklinin organizasyon yapısına ve satın alma konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin belgelerin, 3) İsteklinin satın alma konusu iş veya benzer işteki deneyimini gösteren belgelerin, 4) Görülen kurslara ve alınan sertifikalara ilişkin belgelerin İdarelerce istenilmesi zorunludur. Yukarıda sayılan belgelerin dışında, diğer belgelerden hangilerinin isteneceği satın alma konusu işin niteliğine uygun biçimde ve bu düzenlemede yer alan esaslar çerçevesinde ilgili idarece belirlenir. Belgelerin sunuluş şekli ve taahhüde aykırılık Madde 31 Bu esas ve usullerin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Noter onaylı belgelerin "aslına uygundur" şerhini taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ayrıca istekliler, istenen belgelerin aslı yerine yeterlik veya satın alma işlemlerinden önce idare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini de teklif veya başvurularına ekleyebilirler. Gerçek kişi isteklilerde aranacak belgeler, bu niteliklere haiz olduklarına dair alınacak taahhüt üzerine, hizmet satın alma işlemleri esnasında istenmez. Bu kişilerden, teklifi uygun görülen ve sözleşme imzalamaya davet edilenler, sözleşme öncesi, bu esas ve usuller ile işin niteliğine göre isteneceği önceden belirtilmiş olan belgeleri bu maddede belirtilen şekilde ibraz etmek zorundadırlar. Aranan nitelikleri taahhüd eden, fakat sözleşme imzalama aşamasında bu nitelikleri taşımadığı anlaşılan kişilere ait geçici teminatlar Hazine ye gelir kaydedilir ve bu kişiler, bir daha bu nevi hizmet satın alma işlemlerine teklif vermekten yasaklanırlar. İKİNCİ BÖLÜM Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler Madde 32 İdarelerce bu düzenleme kapsamında yapılacak hizmet alımı işlemlerinde isteklilerden; a) Gerçek kişi olması halinde, hizmet sunumuna yetkili olduğunu teşvik eder nitelikte diploma veya mezuniyet belgesi, b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, satın alma işine ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin, c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin, d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, e) İsteklinin vergi sicil numarasının, f) İdarelerce uygun görülen diğer belgelerin,

12 İstenilmesi zorunludur. İstekli sayılabilmek için; gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri, hizmet sunumuna ilişkin başvuru belgeleri ile birlikte sunarlar. Hizmet satın alma işlemlerinde, gerçek kişi adına vekaleten teklifte bulunulamaz. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler Madde 33 İsteklinin mesleki yeterliğinin ve teknik puanlarının belirlenebilmesi için; isteklinin organizasyon yapısına ve satın alma konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair bilgi ve/veya belgelerin ve personele ilişkin, bu esas ve usullerin 29 uncu maddesinde belirtilen teknik puanlama kriterlerine dair belgelerin istenilmesi zorunludur. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler Madde 34 İdare, satın alma konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir. Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir. Bu bilgi ve belgelerin hangilerinin isteneceği ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri, işin niteliğine göre idarece belirlenir. Teknik değerlendirme esası Madde 35 Teknik değerlendirme puanlama usulü ile yapılır. Evvelce belirlenmiş ve isteklilerin incelemesine sunulmuş olan kriterler ve bu kriterlerin toplam teknik puan içindeki payları çerçevesinde, herbir isteklinin puanı, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespit edilmesi için belirlenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hizmet Satın Alma İşlemlerine Katılamayacak Olanlar Hizmet satın alma işlemlerine iştirak edemeyecek olanlar Madde 36 Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde hizmet satın alma işlemlerine katılamazlar: a) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler, c) Hizmet satın alma işlemlerini yapan idarenin satın alma yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler, d) Satın alma işlemlerini yapan idarenin satın alma konusu işle ilgili her türlü işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar, e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri, f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç),

13 g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 48 inci maddesinde yer alan genel ve özel şartları taşımayan gerçek kişiler, h) Bu esas ve usullerin 43 üncü maddesine ve ilgili diğer hükümlerine göre, sağlık hizmetlerinin satın alma yoluyla gördürülmesine dair iş ve işlemlere iştirak etmekten yasaklı bulunanlar, ı) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu gereğince kamu ihalelerine katılamayacak olanlar ile bu ihalelere katılmaktan yasaklı bulunanlar, i) Satın alma işini yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler. Bu yasaklara ve engellere rağmen satın alma işlemlerine katılan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri ile hizmet sözleşmesi akdedilmiş ise sözleşme derhal fesh edilir. ÜÇÜNCÜ KISIM Teklif Mektupları ve Teminatlar, Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması ve Değerlendirilmesi, Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ve Satın Alma İşlemlerinin Sonuçlandırılması BİRİNCİ BÖLÜM Teklif Mektupları ve Teminatlar Teklif mektuplarının şekli Madde 37 Teklif mektupları idarelerce hazırlanacak standart formlardan işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır. Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur: a) Yazılı olması, b) Satın alma dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması. Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır. Teminatlar Madde 38 İsteklilerden, 4734 sayılı Kanun hükümleri esas alınarak geçici ve kat î teminat istenir. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nda öngörülen standart formlara uygun olması zorunludur. İKİNCİ BÖLÜM Başvuruların ve Tekliflerin Alınması, Açılması ve Değerlendirilmesi Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması

14 Madde 39 Bu düzenlemedeki esaslara göre hazırlanan yeterlik veya teknik puanlama dokümanı ile satın alma dokümanı, yeterliliğe veya satın alma işlemlerine katılmak isteyen isteklilere bedeli karşılığında verilir. Başvuru veya tekliflerin, başvuru veya satın alma saatine kadar idareye verilmesi zorunlu olup; belli edilen gün ve saate kadar başvuruda bulunmayan veya teklif vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınamaz. Tekliflerin değerlendirilmesi Madde 40 İsteklilerce verilen teklif belgeleri, bu düzenleme ve hazırlanmış olan şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilir ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ve Satın Alma İşlemlerinin Sonuçlandırılması Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Madde 41 Hizmet alımı işlemlerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, en yüksek teknik puana sahip isteklilerden fiyatı en uygun olanın tespit edilmesi esastır. Bu tespitin yapılabilmesi için, işin yaklaşık maliyeti ile isteklinin teklif bedeli çarpılarak, almış olduğu teknik puana bölünür ve teklife esas katsayı bulunur. Teklif katsayısı en düşük olan isteklinin teklifi, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilir. Hizmetin birden fazla gerçek kişi eliyle gördürülmesi halinde, en düşük katsayıdan başlanılarak, satın alınacak hizmet sayısı kadar uygun teklifler belirlenir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı tekliften sonra gelen diğer teklifler, tutar olarak ekonomik olarak en avantajlı tekliften daha yüksek ise, bu teklif sahiplerinin, ekonomik açıdan en avantajlı teklif bedeli üzerinden sözleşme imzalamak istemeleri halinde, bu teklifler de ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilir ve kendileri ile sözleşme imzalanır. Aksi takdirde, bu isteklilerin teklifleri ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilmez ve değerlendirmeye alınmaz. Teklif katsayısı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesine yönelik açıklayıcı talimatlar ve hesaplama yöntemleri, Bakanlıkça hazırlanarak ilgili tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına duyurulur. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve hizmet satın alma işleminin iptali Madde 42 Hizmet satın alma komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek satın alma işlemlerini iptal etmekte serbesttir. Hizmet satın alma işlemlerinin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal duyurulur. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak idare, isteklilerin talepte bulunması halinde, satın alma işlemlerinin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir. Satın alma işlemlerinin karara bağlanması, onaylanması ve sözleşmenin imzalanması Madde 43 Yapılan değerlendirme sonucu satın alma işlemi, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veya teklifleri veren istekli yada isteklilerin üzerinde bırakılır ve hizmet satın alma komisyonunca düzenlenen gerekçeli karar satın alma yetkilisinin onayına sunulur.

15 Hizmet satın alma yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş (5) iş günü içinde satın alma kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. Satın alma kararları hizmet satın alma yetkilisince onaylanmadan önce idareler, kendisi ile sözleşme akdedilecek olan gerçek veya tüzelkişinin, bu düzenlemenin 36 ncı maddesinde yer alan yasaklayıcı hallerin olup olmadığını, genel usuller yoluyla ve Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek, buna ilişkin belgeyi satın alma kararına eklemek zorundadır. Kesinleşen satın alma kararlarına ilişkin sonucun bildirilmesi, sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzalanması işlemleri ile sözleşmelerin feshi, tasfiyesi ve yasak fiil ve davranışlar ile uygulanacak müeyyideler hakkında, 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanır. Bu esas ve usuller çerçevesinde yasaklanan gerçek ve tüzel kişilere ait kayıt ve sicillerin tutulması, Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi, bunların muhafazası, gerektiğinde terkini, bu kayıtlar ile alakalı olarak sağlık kurum ve kuruluşlarının bilgilendirilmesi ve bu konu ile ilgili diğer hususlar, Bakanlıkça çıkarılacak uygulamaya yönelik talimatlar ile belirlenir. İsteklinin sözleşmeyi imzalamaması Madde 44 Kesinleşen satın alma kararı üzerine sözleşme imzalamak üzere davet edilen isteklinin sözleşmeyi imzalamaması halinde, istekli hakkında bu düzenlemenin 43 üncü maddesi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, satın alma yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir. Bu esas ve usuller gereğince yapılacak olan sözleşmelerin noterlikçe onaylanması zorunlu değildir. Sözleşmenin imzalanmasından doğacak her türlü vergi, resim ve harç istekli tarafından karşılanır. DÖRDÜNCÜ KISIM Son Hükümler Sağlık hizmetlerinin merkezi sistemle satın alınması Madde 45 Sağlık hizmetlerinin doğrudan doğruya gerçek kişiler eliyle gördürülmesine yönelik satın alma iş ve işlemleri, bu düzenlemede belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerektiğinde Bakanlık tarafından merkezi sistemle yapılabilir. Bu hallerde Bakanlık tarafından, hizmet satın alma işlemlerinden önce belirlenmiş kriterler çerçevesinde her bir hizmet alanı ile alakalı olarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir ve diğer bütün teklifler, ekonomik açıdan en avantajlı teklife ait katsayıdan başlayarak sıralanır. Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık hizmetinin gerçek kişiler eliyle gördürülmesine yönelik ihtiyaçlarını, en uygun teklif katsayısı çerçevesinde Bakanlıkça oluşturulacak olan sıralamaya uygun olarak karşılamaları esastır. Bakanlık tarafından merkezi sistemle hizmet satın alma işlemlerinin yapılması halinde sağlık kurum ve kuruluşları, Bakanlıktan izin almaksızın bireysel sağlık hizmeti satın alma yoluna gidemezler. Sağlık hizmetlerinin merkezi sistemle satın alınmasına ilişkin usul ve esaslar ile Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının, bu düzenleme hükümleri çerçevesinde tabi olacakları kurallar, Bakanlıkça hazırlanacak uygulama talimatları ile belirlenir. Bakanlığın düzenleme yetkisi

16 Madde 46 Bakanlık, bu esas ve usuller kapsamında düzenlenen hizmet satın alma işlemlerinde; satın alınacak olan sağlık hizmetinin niteliğini, nev ini, miktarını, süresini, yaklaşık ve taban maliyetlerini, hizmeti satın alacak olan kurum ve kuruluşu belirlemeye, bu düzenleme kapsamındaki iş ve işlemleri izne bağlamaya, gerekli izinleri vermeye, verilmiş izinleri geri almaya, hizmet satın alma işlemlerini tamamen ya da kısmen durdurmaya yetkilidir. Bakanlık bu yetkisini, kurum ve kuruluş bazında kullanabileceği gibi, düzenleme kapsamındaki tüm kurum ve kuruluşları kapsayacak şekilde ve Genelgeler ile duyurmak suretiyle de kullanabilir. Hüküm bulunmayan haller Madde 47 Bu esas ve usullerde yer verilen düzenlemeler dışında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği nin ilgili hükümleri uygulanır. Geçici Madde 1 - Bu esas ve usullerin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasının ilk cümlesi, 2004 Malî Yılı için yapılacak hizmet satın alma işlemlerinde uygulanmaz. Yürürlük Madde 48 Sayıştay ın da görüşü alınmış bu esas ve usuller yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 49 Bu esas ve usulleri Sağlık Bakanı yürütür.

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular 1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhale Kanununun İdareye Şikâyet Başvurusu başlıklı 55 inci maddesi uyarınca şikâyet başvurusu usulüne uygun olarak

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ 2 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28726 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

Biosidal Ürün Alım Süreci

Biosidal Ürün Alım Süreci Biosidal Ürün Alım Süreci 21.03.2014 Yavuz ATEŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Türk İhale Sisteminin Gelişimi 2886 sayılı Kanunun uygulamasında ortaya çıkan problemler, Türkiye deki Kamu ihaleleri alanındaki

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 26- ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Ġhaleye katılamayacak olanlar Madde 11- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir.

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 5- İHALE USULÜ BELİRLENİR. İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5. maddesine göre

Detaylı

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10)

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci

Detaylı

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu 14 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete 28467 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 5 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27219 YÖNETMELİK Kapadokya Meslek Yüksekokulundan: KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Bu Yönetmeliğin 9 uncu Maddesi

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

Sayfa 1/10

Sayfa 1/10 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler > MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER > 2017 Mevzuattaki Son Değisiklikler

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

14- İHALE DOKÜMANINA İLİŞKİN YAZILI AÇIKLAMA TALEP EDİLMESİ

14- İHALE DOKÜMANINA İLİŞKİN YAZILI AÇIKLAMA TALEP EDİLMESİ 14- İHALE DOKÜMANINA İLİŞKİN YAZILI AÇIKLAMA TALEP EDİLMESİ İhale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak ihale tarihi olan 03/11/2011 tarihinden 20 gün öncesi tarih olan 14/10/2011

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

YÖNETMELİK. a) İşin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından sırasıyla;

YÖNETMELİK. a) İşin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından sırasıyla; 21 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29243 Vakıflar Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 10/9/2008 tarihli ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Kavramsallaştırma İhale Kamu İhalesi; Kamu Alımı; Devletin kamu hizmeti sunma sorumluluğu

Detaylı

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci Açık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin incelenmesi Ödenek kontrolünün yapılması Ödenek yeterliyse; Ödenek yetersizse; Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenmesi

Detaylı

DUYURU. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (1) nolu alt bendine göre yapılan ilanlar.

DUYURU. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (1) nolu alt bendine göre yapılan ilanlar. DUYURU I- KONU: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesi ile aynı Kanunun 5812 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile değişik Ek 1 Maddesi uyarınca, mahalli gazetede ya da mahalli

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/27 İlgi: a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge. b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı

Detaylı

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Mart 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27876 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR (İTİRAZLAR) Mik.Uzm.Ekrem YAŞAR Çocuk Hastalıkları Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı DİYARBAKIR 1-Şikayet: İdare 2-İtirazen Şikayet: KİK 1-Şikayet: İhale sürecindeki işlem

Detaylı

DUYURU. 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesi: Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;

DUYURU. 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesi: Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle; DUYURU I- KONU: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesi ile aynı Kanunun 5812 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile değişik Ek 1 Maddesi uyarınca, mahalli gazetede ya da mahalli

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

MİMARLIK MERKEZİ RESTORASYONU KABA İNŞAAT İŞLERİ İHALESİ ÖN YETERLİLİK İLANI

MİMARLIK MERKEZİ RESTORASYONU KABA İNŞAAT İŞLERİ İHALESİ ÖN YETERLİLİK İLANI MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ MİMARLIK MERKEZİ RESTORASYONU KABA İNŞAAT İŞLERİ İHALESİ ÖN YETERLİLİK İLANI Mimarlar Odası İzmir Şubesi Mimarlık Merkezi Restorasyonu Kaba İnşaat İşlerinin yapılması işi davetiye

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA EK-3 (Değişik: 3/7/2009 27277 R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA İKN (İhale Kayıt Numarası):. Madde 1- Anlaşmanın tarafları 1,2 1.1. Bu anlaşma, bir tarafta...

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER (KİK 2017/1 TEBLİĞİ) KİK 8 inci maddenin birinci fıkrasının;

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER (KİK 2017/1 TEBLİĞİ) KİK 8 inci maddenin birinci fıkrasının; 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER (KİK 2017/1 TEBLİĞİ) KİK 8 inci maddenin birinci fıkrasının; (a) bendinde belirtilen Genel bütçeye dahil daireler ve özel bütçeli idarelerin mal ve

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4 İçindekiler DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI REHBERİ... 3 1. DOĞRUDAN TEMİN USULÜ NEDİR?... 3 2. DOĞRUDAN TEMİN BİR İHALE USULÜ MÜDÜR?... 3 3. DOĞRUDAN TEMİN ALIM SÜRECİ NASIL İŞLER?... 3 4. DOĞRUDAN TEMİNİN GETİRDİĞİ

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Süperonline İletişim Hizmetleri A.Ş., Yeni

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler BASILI EVRAK ALIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve dayanak MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü,

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez Birimlerini,

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez Birimlerini, ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 412 SAYILI MAL VE HİZMET ALIMLARI YÖNETMELİĞİNİN 3/c MADDESİ GEREĞİ YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN UYGULANACAK USUL VE ESASLARA AİT YÖNERGE Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam,

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler YAYIMLANDIĞI GÜN Yürürlüğe Girecektir. MAL

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması İHALE İŞLEM ADIMLARI 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması

Detaylı

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 MADDE 1-11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hizmet

Detaylı

İLAÇ TEDARİK ZİNCİRİNDE SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Satınalma aşaması)

İLAÇ TEDARİK ZİNCİRİNDE SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Satınalma aşaması) İLAÇ TEDARİK ZİNCİRİNDE SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Satınalma aşaması) Ecz.Hüseyin Başyiğit 3. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi Dalaman, 2016 1 Hastaneler için ilaç tedarik zinciri Planlama

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi?

Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi? Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/047 Gündem No : 59 Karar Tarihi : 13.08.2007 Karar No : 2007/UY.Z-2748 Şikayetçi : Yağışan

Detaylı

16- ĠHALE VE ÖN YETERLĠK DOKÜMANININ GÖRÜLMESĠ, SATIN ALINMASI VE EKAP ÜZERĠNDEN ĠNDĠRĠLMESĠ TUTANAKTIR

16- ĠHALE VE ÖN YETERLĠK DOKÜMANININ GÖRÜLMESĠ, SATIN ALINMASI VE EKAP ÜZERĠNDEN ĠNDĠRĠLMESĠ TUTANAKTIR 16- ĠHALE VE ÖN YETERLĠK DOKÜMANININ GÖRÜLMESĠ, SATIN ALINMASI VE EKAP ÜZERĠNDEN ĠNDĠRĠLMESĠ İdari şartname ve ihale ilanında ihale dokümanının posta yolu ile satılması öngörülmüş olup, ihale dokümanın

Detaylı

57- ĠDARE TARAFINDAN ġġkayet BAġVURUSUNA CEVAP VERĠLMESĠ

57- ĠDARE TARAFINDAN ġġkayet BAġVURUSUNA CEVAP VERĠLMESĠ 57- ĠDARE TARAFINDAN ġġkayet BAġVURUSUNA CEVAP VERĠLMESĠ KAMU ĠHALE MEVZUATI ĠHALELERE YÖNELĠK BAġVURULAR HAKKINDA YÖNETMELĠK Ġdare Tarafından Ġnceleme ġikayet baģvurusu üzerine inceleme MADDE 10 (1) İhalelere

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Mehmet Akif OSMANOĞLU Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığı 28-30 Mayıs 2013 AFYONKARAHİSAR 1 Sunum Planı -1- TANIMLAR a. Doğrudan Temin

Detaylı

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi İŞ AKIŞ ŞMASI KURUM DAİR BİRİM ŞMA ADI UŞAK ÜNİVRSİTSİ SAĞLIK KÜLTÜR V SPOR DOAİR BAŞKANLIĞI SATINALMA BİRİMİ İAL İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI Diğer birimlerden satınalma talebinin ilgili ekleri ile birlikte

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06.02.2013 Sayı : 41 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI HABERLEŞME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ HABERLEŞME HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI, GÖREVLİLERİN SORUMLULUKLARI İLE YAPTIRIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 6 ŞUBAT 2015 CUMA R.G SAYI: 29259 AMAÇ

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü. Sayı : B.02.1.ASP / /10/2011 Konu: Ġhale Komisyonu

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü. Sayı : B.02.1.ASP / /10/2011 Konu: Ġhale Komisyonu 10- ĠHALE KOMĠSYONU OLUġTURULUR. T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Sayı : B.02.1.ASP.4.34.12.01/55272 06/10/2011 Konu: Ġhale Komisyonu Sayın Mehmet ATAK Kuruluş Müdür Yardımcısı

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28935 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16 Mart 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27876 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 MADDE 1-11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı