MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA. öğretim görmek üzere gönderilecek adaylar için yapılan seçme sınavı (YSL) hakkında.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA. öğretim görmek üzere gönderilecek adaylar için yapılan seçme sınavı (YSL) hakkında."

Transkript

1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA ilgi: Yüksek öğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının uzman personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Milli Eğitim bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumlan tarafından yurdışına lisansüstü öğretim görmek üzere gönderilecek adaylar için yapılan seçme sınavı (YSL) hakkında. Yüksek öğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum kuruluşlarının uzman personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Milli Eğitim bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumlan tarafından yurtdışına lisansüstü öğretim görmek üzere gönderilecek adaylar için yapılan seçme sınavına (YSL) yapılacak başvurularda, Coğrafi Bilgi sistemleri-arazi Bilgi sistemleri ve uzaktan Algılama alanı için başvurabilecek adayların. Jeoloji Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, İnşaat Mühendisi ve Şehir ve Bölge Planlamacıları olarak belirlendiği görülmüştür (Başvuru kitapçığı, Sayfa 23, tablo 3). Coğrafi Bilgi sistemleri-arazi Bilgi sistemleri dalları, gerçek dünyanın karakteristik verilerinin toplanarak, bilgisayar ortamında birleştirilmesi, denetimi, işlenmesi, analizi ve sunumu sistemleridir ve bu sistemlerde temel altlık haritadır. Bu tanımdan yola çıkıldığında Coğrafi Bilgi Sistemleri ve uzaktan Algılama kartografya, uzaktan algılama, fotogrametri,.ölçme tekniği, matematik, yan birimler olarak coğrafya, şehircilik, orman, planlama, kamu yönetimi ve istatistik olmak üzere, diğer disiplinlerle aynı konulan paylaştığı gö- ' rülmekle birlikte sonda yer alan disiplinler daha çok hazır verinin üzerine uygulama üreten disiplinlerdir. Coğrafi bilgi sistemi ve uzaktan Algılama Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği mesleği eğitimi ve uğraşı alanının en önemli konuları arasındadır, üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümlerinde Jeodezi, Fotogrametri, Kamu ölçmeleri, Kartoğrafya, Ölçme tekniği ve Uzaktan Algılama Anabilim dallan bulunmaktadır. Arazi Bilgi Sistemi ( ) ve Uzaktan Algılama ( ) konuları Doçentlik Jeodezi Bilim Kolunun birer Bilim dalıdır (Bk. Doçentlik Bilim Kolları). Aynı konular, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümlerinde ayrıntıları ile ders olarak okutulmasının yanında bitirme ödevi, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına da konu teşkil etmektedir. Dolayısıyla pek çok kurum ve kuruluşta, uzmanlık gerektiren bu konulardaki çalışmaları Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisleri yürütmektedir. Ayrıca yurtdışında bu konulardaki eğitim, yabancı üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri bölümleri tarafından verilmektedir. Bölümümüzün Lisans ve Yüksek Lisans Programlan (Ekteki Bölüm Kitabı) öğretim programının incelenmesinden görüleceği gibi sozkonusu dersler büyük ağırlıkla yer almaktadır., Sozkonusu sınavlara başvurabilecek olan Jeoloji Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, İnşaat Mühendisi ve Şehir Bölge planlamacılarının yanında Harita Mühendislerinin (Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi) de başvurabilmesi konusunda gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi için gereğini saygılarımla arz ederim. Dağıtım: Gereği için: Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurumu Prof. Dr. Gürol Banger KTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölüm Başkanı Bilgi için: İstanbul TU İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Yıldız TÜ İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Selçuk ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölüm başkanlığı Karaelmas ü. Mühendislik mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölüm Başkanlığı Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 9

2 Bursa görsel ve yazılı basınında yer alan haberlerden; Orhaneli Termik Santralinin desülfürizasyon ünitesi tamamlanmadan işletmeye açılması olayını ibretle izlemekteyiz. Bu olay ülkemizde yargı kararlarının bizzat ülkeyi yönetenler tarafından hiçe sayıldığının tipik bir örneğidir. Orhaneli Termik Santralinin çevreye etkileri konusunda gereken araştırmaları yapan uzmanların görüşlerini ve raporlarını dikkate almayıp bu konuda uzman olmayan ve gayri ciddi üslupla konuşanlar; geçmiş yıllarda kameralara "çaydaki radyasyon bize zarar vermez" şeklinde açıklamalarda bulunan siyasilerin yaptığı aldatmacılığın bir türünü sergilemektedirler. "Çevreciler komünisttir" diyerek soğuk savaş döneminin gerici ve çağdışı propaganda yöntemine sarılanlar; Bursa'ya zarar vermektedir, unutulmaması gerekenen en önemli nokta çocuklarımızdan başlayarak yerel yöneticilerimize kadar her yurttaşın çevreye sahip çıkmasıdır. Nitekim Habitat H'de de çevre konusu birincil önemde ele alınmıştır. Zamanın iktidarı da Habitat II Konferansına her türlü katkıyı vermiştir. Bu bağlamda "Çevreciler komünisttir" diyen beyinler ülkemiz için bir çevre sorunu oluşturmaktadır. Bu nedenle Orhaneli Termik Santralinin çevreye etkileri konusu, üzerinde önemle durulacak ve yöneticlerin dikkatle incelemesi gereken önemli bir konudur. Gerçekten de uzmanlık alanlarının dışında kalan konularda konuşurken yöneticlerin uzmanlara danışma gereğini duymaları boş ve gerçek dışı açıklamalardan kaçınmaları gerekmektedir. Bu bağlamda, öncelikle yanlışlarda ısrar edenler haddini bilmelidir; bu ülkede bilimsel yöntemlere, çalışmalara karşı çıkanlar haddini bilmelidir; bu ülkede yargı kararlarını hiçe sayanlar haddini bilmelidir diye düşünüyoruz. Gerçekten de uzmanlık alanlarının dışında kalan konularda konuşurken yöneticilerin uzmanlara danışma gereğini duymaları; boş ve gerçekdışı konuşma yapmamaları gereklidir. Öncelikle yanlışlarda ısrar edenlerin haddini bilmesi gerekir. Bu ülkede bilimsel yöntemlere, çalışmalara karşı çıkanlar haddini bilmelidir. Bu ülkede yargı kararlarını hiçe sayanlar haddini bilmelidir. "Orhaneli Termik Santralı işletme dışı kaldı milli seroet yok oluyor, enerji darboğazı gelecek" diyenlerin trilyonlar yağmalanırken ne yaptıkları ortadadır. Servetlerini nasıl oluşturdukları, yolsuzluk dosyaları tartışmaları ortadadır. Ovaakça'da Doğalgaz Çevrim Santralı kurulması konusunda da milli servet yağmalanırken; bu politikada ısrar edenlerin Orhaneli Termik Santralinin açılmasında, milli serveti düşündüklerini söylemeleri; enerji gereksinimini öne sürmeleri; tam bir ikiyüzlülüktür. Bu eskimiş, geri kafalı, çağdışı, ülkenin ve halkın geleceğini karartan politikaların tarihe karışması gerekirken yeniden hortlatılmasını onaylamıyoruz. Termik Santralların çevreye etkileri konusunda çok kapsamlı araştırmaları öncelikle Çevre. Bakanlığı yaptırtmak zorundadır. Bu ülkenin çıkarları açısından acil bir gereksinimdir. ülkemizde özellikle Batı bölgelerinde kurulu Ter mik Santrallarla yeni planlanan santrallerin etki alanları birbiriyle içiçedir. Dolayısıyla bu santrallan, atıklarının arı tılmasını ve çevre etkileşimlerini dikkate almadan iş letmeye almak ve planlamak yanlıştır. Enerji üretiminde çevre faktörlerinin dikkate alınmasını gözardı edenler ge lecekte çıkacak çevre sorunlarıyla çok daha pahalı ma liyetlere yol açacaklardır. ; Kaldı ki Orhaneli'deki santralin desülfürizasyon i ünitesinin 1991'den beri tamamlanmaması becerisini (!) gösterenler kimlerdir? Bunun hesabı sorulacak mıdır? Santralin işletmeye alınmasıyla karbon tanecikleri, \ hidrokarbonlar, duman, kül kükürtoksitleri, kar- j bondioksitler, karbonmonoksitler ve azotoksitler vb. za- \ rarlı atıklar oluşacaktır. Bu atıkların etki dereceleri yöre \ koşulları ile birlikte değişmeler yaratacaktır. Kaldı ki bu nedenle baca külleri tutumu için elekt- i rofiltreler yapılmış, kükürdün tutulması için de- i sülfirizasyon ünitesi yapımı programa alınmıştır. Bu bağ- ; lamda baca gazında zararlı kükürt bileşiklerinin arıtılmadan çevreye verilmesine yol açan ve hukuka rağmen santralı işletmeye açanları eleştiriyoruz. Hukukun üstünlüğü esastır. Yürütme, yargıya say- ; gılı olmak zorundadır. Yargıya saygı gösterilmeyen bir ül- ; kede demokrasiden söz edilemez. Bunu da hukuk adamları veciz bir şekilde ifade değerler. Hukukun üstünlüğünü inkar eden, yasa tanımayan, mahkeme kararlarının açık- i lannı bulmaya çalışan ve bunun yanında mesleği hu-. kukçuluk olan zatların santralın açılmasını desteklemeleri düşündürücüdür. Onları kamuoyu önünde kınıyoruz. Aynı şekilde Ovaakça'da yapılmasında ısrar edilen Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı'nın yerinin yanlış seçildiğini yineliyoruz. Uzun bir süreden beri Ovaakça (DKÇS) konusunda somut verileri ve görüşlerimizi rapor haline getirerek; santralın yerinin değiştirilmesi gerektiğini ve Orhaneli'ye kurulmasının yatırımı daha eko- ; nomik kılacağını vurguladık. Ovaakça'da kurulacak bir santralın zararlarını da belirttik. Bugün gelinen noktada bütün bu somut verilerin ve görüşlerin dikkate alınmadığını görüyoruz. Eleş- : tirilerimize ve görüşlerimize kulak tıkayanların Bursa'ya vereceği zararlar konusunda halkımızı bir kere daha uyarıyoruz. Gürkan KANBİR; HKMO Bursa Şubesi Başkanı i Gürhan AKDOĞAN! MMO Şubesi Başkanı 10

3

4 Kurultay Başkanı: Dr. Haldun ÖZEN Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı: S. Gökşin SEYLAM Kurultay Yürütme Kurulu Sekreteri: Mertkan AKÇA Kurultay Yürütme Kurulu Saymanı: Eyüp Sultan KART Kurultay Yürütme Kurulu Üyesi: Kurultay Yürütme Kurulu üyesi: Kurultay Yürütme Kurulu üyesi: Kurultay Yürütme Kurulu üyesi: Ensar KILIÇ Mustafa Nevzat DCİZAGAÇ Birol GÜNER Ozan ARSLAN 3-7 Mart 1997 tarihlerinde Ankara Hilton Otelinde yapılması kararlaştırılan 6. Harita Kurultayı ile ilgili çağrılı bildirilerden belli olanlar şunlardır: Konu: TOPRAK VE RANT (Panel) Tarih: 04 Mart 1997 Salı 09: 30'da başlayacaktır. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bozkurt GÜ- VENÇ (Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı- ANKARA) Diğer Katılımcılar: Prof. Dr. Gülten KAZ- GAN (Bilgi Üniversitesi-İSTANBÜL) Prof. Dr. Halis AKDER (ODTCİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-ANKARA) Prof. Dr. Oya KÖYMEN (Boğaziçi Üniversitesi-İSTANBÜL) Celal BEŞİKTEPE (HKMO Odası Eski Başkanı-İSTANBÜL) Konu: HABİTAT VE SONRASI Tarih: 05 Mart 1997 Çarşamba 09: 30'da başlayacaktır. Oturum Başkanı: Yavuz ÖNEN (TMMOB Başkanı-ANKARA) Diğer Katılımcılar: Yiğit GÜLÖKSCİZ (TOKİ- Toplu Konut İdaresi Eski Başkanı- ANKARA) Prof. Dr. İlhan TEKELİ (ODTü-Mimarlık Fa kültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü- ANKARA) Koray FEYİZ (TOKİ-ANKARA) Efsa EVRENGİL (TOKİ-ANKARA) Konu: İDARENİN YENİDEN YAPILANMASI, GECEKONDU VE İMAR UYGULAMALARI Tarih: 05 Mart 1997 Perşembe 13: 30'da başlayacaktır. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ruşen KELEŞ (Siyasal Bilgiler Fakültesi-ANKARA) Diğer Katılımcılar: Prof. Dr. Gönül TANKÜT (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı-ANKARA) Prof. Dr. Yücel ERTEKİN (Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Başkanlığı-ANKARA) Ensar KILIÇ ANKARA) (HKMO Genel Sekreteri- Çağrılı bildiriler dışında değerlendirmeye alınacak diğer bildiriler halen gelmektedir. Bu bildiriler; daha önceki Harita Kurultaylarımızda: Kurultay Başkan ve Yürütme Kurulu Başkanlığı yapanlardan oluşan "SEÇİCİ KÜRÜL" tarafından değerlendirilecektir. İlk bildiride duyurulduğu gibi, değerlendirmeye alınacak bildirilerin 10 Ocak 1997 tarihine kadar Kurultay Yürütme Kuruluna ulaştırılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 Hakkı SARIKAYA (Harita Mühendisi) BURSA ÇEVRE OTOYOLU; 42 Km. uzunluğundaki İstanbul- Bursa-BALIKESİR-İZMİR Otoyolu içinde yer almaktadır. Söz konusu otoyolun proje yapımı 1993 yılında bölümler halinde ihale edilerek çalışmalara başlanmıştır. Otoyolun; Anadolu Ayr. - İzmit Körfez Geçişi-Orhangazi arası (50 Km) Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün (İstanbul), Orhangazi - Bursa-Balıkesir-Kırkağaç arası (274 Km.) Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün (Bursa) ve Kırkağaç- Manisa-İzmir arası (100 Km.) ise Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün (İzmir) sorumluluğu altında proje ihaleleri yapılmıştır. Bursa Bölgesindeki ihaleler 4 bölüm halinde projelendirilmiştir. Bu proje ihalelerinin kontrollük hizmetleri Genel Müürlük oluruyla Harita Mühendisleri tarafından yürütülmüştür. Projelerin Kontrol Amirliğini Salih ERK (Harita Müh.), Abdullah Bİ1GİN (Harita Müh.) Kontrol Mühendisliklerini ise; Orhangazi- Bursa (BURSA ÇEVRE OTOYOLU DAHİL) Otoyolu (90 Km.) ile Susurluk-Balıkesir Otoyolu (62 Km.) ile Bahkesir-Kırkagaç Otoyolu (65 Km.) Ramazan APAK (Harita Müh.) tarafından yürütülmüştür. (EK-1) Bu Otoyol Projeleri içinde; anadolu Otoyolu Ayrım-İzmit Körfez Geçişi-Orhangazi Otoyolu (50 Km.) ile BURSA ÇEVRE OTOYOLU (54 Km.) Karayolu ulaşımı ve Türkiyenin gelişmesi açısından son derece önem kazanmıştır. Birinci Projenin; YAP-İŞLET-DEVRET modeliyle yapılması düşünülmektedir. Bursa Çevre Otoyolunun ise 1997 yılı Yatırım Program Tasarısına konulmuştur. Bursa için son derece önemli olan bu proje hakkında bazı bilgiler ve görüşler: BURSA ÇEVRE OTOYOLU 54 Km.lik Bursa Çevre Otoyolu Projesi bitirilerek kamulaştırma planlan hazırlanması safhasına gelinmiştir. Bursa'nın 1990 yılı nüfus sa- yımına göre İl nüfusu , Büyükşehir Belediye sınırları içindeki nüfusu ise 'dır. Nüfus artışı ve göçlerle Bursa hızla büyümektedir yılı Haziran sonu itibariyle Bursa İlinde Motorlu araç sayısı olup, bu sayı hızla artmaktadır. Mevcut durumdaki Bursa Şehir Geçişi yollan yapıldığı yıllarda şehirler arası trafiğe hizmet verecek şekilde düşünülmüş olmasına rağmen 20 yılda Bursa'nın hızlı büyümesi şehiriçi trafiğinin % 80'inin Karayolları sorumluluğundaki yolları kullanmasına neden olmuştur. Şehiriçi ve şehirler arası yollarımız % 100 kullanım kapasitesinin üzerinde hizmet vermekte ve pik saatlerde trafik tıkanıklarına ve zaman kaybına sebep olmaktadır. Halen Bursa'ya İstanbul yönünden 20 bin, İzmir yönünden 15 bin, Ankara yönünden 10 bin ortalama günlük trafik girmektedir. Bu transit trafiğe şehiriçi trafiği de katılınca ortalama günlük trafik 100 binin üzerine çıkmaktadır. Bu günkü bu trafiğe yılda % 5 artışla 15 yıl gibi kısa bir sürede transit trafiğin İstanbul yönünden 40 bin, İzmir yönünden 30 bin, Ankara yönünden 20 bin ortalama günlük trafik olacağı hesaplanmaktadır. Bursa Çevre Otoyolunun gecikmesi halinde şehir geçişi yollarındaki bu yoğun trafik; gürültü ve çevre kirliliğine, trafik kazalarına, zaman kaybına ve taşıt işletme giderlerinin artmasına sebep olacaktır. Kısaca ülke ekonomisi açısından son derece önemli olan Bursa Çevre Otoyolunun bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bütün bu durumlar ve Bursa'nın gelecekte çok büyüyeceği de dikkate alınarak BURSA ÇEVRE OTOYOLU projelendirilmiştir. Güzergâh araştırması ve Otoyol Projesi yapımı için önce memleket nirengi ve nivelman sistemine bağlı, Harita ve Planlar Yönetmenliğine uygun 1.5 km. genişliğinde 1/5000 ölçekli güncelleştirilmiş harita ile 1/1000 ölçekli haritalar güzergâh araştırmalarına ve projelere altlık olarak hazırlanmıştır. Güzergâh; Doğu Kavşağı ile Ankara Yolundan (Gölbaşı) ayrılarak Baraklı Beldesi, ile Karahıdır ve İğdır köylerinin güneyinden, Kazıklı Köyünün kuzeyindeki Kazıklı Kavşağını (Gürsu Kav.) yaptıktan sonra Demirtaş Beldesi ile Alaşar Köyünün kuzeyinden geçerek Çağlayan Köyünün altında (güneyinde) İstanbul'dan gelen Otoyolla birleşerek ana kavşağı (Kuzey Kavşağı-Yalova Yolu Kavşağı) oluşturmaktadır. Bu kavşaktan yeni yapılmakta olan Otogara da bağlantı verilmektedir. Güzergâh, bu kavşaktan itibaren devam ederek Nilüfer Çayını kesip, Geçit Köyünün güneyinde Mudanya Yolu kavşağını yaptıktan sonra Balat ve Doğanköyün arasından, Yolçatı Köyünün kuzeyinden Uludağ Üniversitesi Kavşağına ulaşmaktadır. Daha sonra devam ederek İzmir Yolu Kavşağını (Batı Kav.) yaptıktan sonra Ulubat Gölünün güneyinden İzmir'e doğru devam etmektedir. Böylece 6 adet köprülü kavşakla Bursa Çevre Otoyolu bütünleşmektedir. (EK-2) Bursa Çevre Otoyolunun enkesit tipi otoyol niteliğinde olup; 3.75 m. genişliğinde 3 gidiş, 3 geliş trafik şeritleriyle 3 m.lik acil park, bakım ve işletme şeridi olmak üzere toplam 8 şerit olarak projelendirilmiştir. Bu Projede özel olarak topografyanın uygun olduğu kesimlerde, otoyoldan aşağıda ya da yukarıda sağlı sollu 10 m. genişliğinde 2 şeritli TOPLAYICI yollar da planlanmıştır. Ayrıca proje boyunca Km.de bir park alanları ile proje sonunda servis alanı düşünülmüştür. Yine proje boyunca Bursa'nın gelişimine uygun olarak bisiklet yollan gibi kitlesel spora olanak sağlayan yolların da olacağı düşünülerek uygun kamulaştırma genişliği seçilecektir. (EK-3) Kamulaştırma genişliği genelde 10 m. olarak planlanmaktadır. Ancak projenin gerektirdiği yerlerde bu miktar artırılabilecektir. Proje hızı 120 km/saat olup, max. boyuna eğim % 4, min. kurp yarıçapı ise R= 1500 olarak projelendirilmiştir. Otoyol standartında projelendirilen BURSA ÇEVRE OTO- YOLUNUN (54 Km.) kamulaştırma dahil yaklaşık 250 milyon dolara inşa edilebileceği hesaplanmıştır: 1997 yılı Yatırım Program Tasarısına 12 trilyon Proje bedeli üzerinden ve 1997 ödeneği 1 trilyon olarak teklif edilen bu projenin en kısa zamanda hayata geçirilmesinde yarar görülmektedr. 13

6

7 Kentlerimizde görülen büyümeyi "Plansız Kentleşme ve Çarpık Kentleşme" olarak rahatlıkla tanımlayabiliyoruz. Çarpık kentleşme yapıların belirli biı düzen içerisinde olmadığı, yolların, yeşil alanların parsellerir çarpık-çurpuk olduğu bir kent ye da yerleşme dokusunu özetlemektedir. Bursa'mızda içme suyu havzalarımız, ormanlık ve doğal sit alanlarımız, sahillerimi! 1. sınıf tarım arazilerimiz çarpıt kentleşmeden fazlasıyla payın almış durumdadırlar. Yağma ve yasadışılığa dayanan bu görüntünün güzel ve planlı yerleşmeler yarattığı dünyanın hiçbiı yerinde görülmemiştir. Toplumsa değerlerin kişisel ya da grup çıkarları için talan edilmesi, başka bir deyişle kamusal varlıklara bireysel beklentileri karşılamak üzere el konulması Bursa'daki hileli hisseli parsel satışlarıyla rahal bir şekilde gerçekleştirilmektedir, Hileli hisseli parsel satışları şehircilik açısından, kültür, ekonomik ilişkiler ve giderek siyaset, dahası demokrasi açısından da kirlenmelere yol açan bir zinciri oluşturmaktadır. Yağmaya dayalı olan bu sistem imar politikalarına yön veren, Belediyelerin elini kolunu bağlayan etkili sektör haline gelmiştir nüfus sayımına göre sadece İstanbul'da nüfusumuzun % 13'ü oturmaktadır. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi üç şehrimizde toplam nüfusun % 23.5'i barınmaktadır. Adana ve Konya'yı da eklediğimizde 5 il Türkiye nüfusunun % 30'unu toplamaktadır. Çerçeveyi biraz daha genişleterek, 5 ilimize Bursa-İçel- Gaziantep-Samsun ve Manisa'yı kattığımızda yani 10 ilimizde top- lam nüfusumuzun % 41'inin iskan ettiğini görüyoruz. Hatay- Diyarbakır-Zonguldak ve Şanlı CJrfa'yı da çerçevemize aldığımızda ise bu 15 ilde Türkiye nüfusunun % 51'inin yaşadığını belleyebiliyoruz. 15 ilde toplam 29 milyon vatandaşımız barınmaktadır. Başka bir deyişle; ülkenin 1985 nüfus sayımı sonucu 50 milyon 700 bin civarındadır sayımı ise 57 milyondur. 5 yıllık nüfus artışı 6 milyon 300 bin olmaktadır. Bunun 5.5 milyonunun il ve ilçe merkezlerinde toplandığı, kırsal kesimdeki nüfus artışının yaklaşık 800 bin olduğu belirlenmiştir. Nüfus yoğunluğumuz bir bütün olarak ülkede artmakta olduğu gibi, kentlerin içinde de yoğun bir biçimde göze çarpmaktadır, ülkemiz özellikle genç kuşak nüfus artışı ile yeryuvarında dikkatleri üzerinde toplarken yıllık nüfus artış hızı % 2.3-% 2.4 ve % 2.5 oranında artmaktadır. Bursa'daki nüfus artışı ise % 5'tir. ülke nüfus artışının çok üzerinde bulunan bu hız, sürekliliğini hâlâ korumaktadır. Sürekli yaşanan dış ve iç göçler, nüfusun hızlı artışı, çoğaltılan sanayi alanları Bursa'daki Belediyenin arsa üretim ve denetim sisteminin çok gerisinde kalmaları, imarlı sahaların genişletilmemesi kentsel arsaya yoğun bir talep doğurmuştur. Arsa speküatörlerini ortaya çıkartmıştır. Kendilerini vatandaşa hizmet eden birimler olarak gösöteren bu insanlar denetimsizlikten de yararlanarak basın ve ilan yoluyla özel parselasyonlu tarlalarını, gereksinim duyanların gözünde uygun ödeme koşullarını da öne sürerek, çekici ve satılır hale getirmişlerdir. Arztalep dengesinin korkunç derece işletildiği Bursa emlak piyasası hukuksal dengeleri de zorlamaya başlamıştır. Gerçek sorunları çözmek için kurulan mahkemeler ve mahkeme kararları amacı dışında, hileli işlere adapte edildiğinde kişi hak ve özgürlüklerinin yanında, yaşanılan çevre de yok edilmeye başlanmaktadır sayılı imar yasasının 18. maddesi ile 42. maddesi bir kısım ayrıcalıklarla özel parselasyon amaçlı hisse satışlarını yasaklamış olmasına karşın, çeşitli yollarla bu yasak aşılarak hisseli parsel satışları gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmektedir. İmar yasası: a)veraset yoluyla hisseli intikal işlemleri ve bu hisselerin aynen devrini b)imar şuyulandırmasından doğan hisselendirme ve bunların aynen el değiştirmesi c)kat irtifakı veya mülkiyeti tesisinden bağımsız bölümlere arsa payı ayrılmasını d)tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacı ile yapılan hisselendîrmeleri e)cebr-i icra yolu ile satılanları f)mahkeme ilamlarına dayanılarak ilam gereği hisse vermeleri g)daha önce satılmış hisselerin bölünmeden aynı miktarda devrini olanaklı kılmış bunların dışında imar planı bulunmayan yerlerde, her türlü yapılaşma amacıyla taşınmaz malların hisselere ayrılarak özel parselasyon planlarının yapılması ve bunların satış vaadine konu edilmesini yasaklamıştır. Ayrıcalıklar dışında hisseli parsel satışları ve diğer el değiştirmeler yasaklanınca tapu daireleri bu tür talepleri red etmiş 15

8 ve tapu işlemlerini yapmamışlardır. İmar kanunundaki ayrıcalıklar dı şında özel parselasyon ile hisse karşılığı yer satan ve alana 500 bin TL'den 25 milyon TL para cezası verileceği öngörülmüş daha sonra çıkan bir yasa ile bu ceza 3 katına çıkarılmış ve cezalar memur maaş katsayısına endekslenmiştir. Memur maaş katsayısındaki artışa göre ceza miktarları da arttırılmıştır. Hisseli parsel satışı yapanlar önce imar yasasının 18. maddesi son fıkrasındaki istisnalardan yararlanmaya başlamışlar, bunun için de Sulh Hukuk ve Asliye Hukuk Mahkemelerinde hissenin değerine göre Tapu İpali ve Tescili davaları açmışlardır. Bu davalarda, tapuda taşınmazın sahibi görülen kişi davalı, haricen hisse alan alıcılar ise davacı olmuşlardır. Yargılama sırasında davalı görülen mal sahibi davayı kabul etmiş, bunun üzerine mahkemelerde açılan davayı kabul kararı vermiş, böylece mahkeme kararlarına dayalı olarak çok kişi hisseli satın aldıkları yerlerin tapularını almışlardır. Bu uygulama bir süre devam etmiş, daha sonra bu tür davaların niteliği yönüyle bir hakka etkin koruyucu niteliği bulunmadığı tapu dışı satışların 2644 sayılı yasanın 26., Medeni yasanın 634., Noterlik yasasının 89. maddesi gereğince geçersiz olduğu, davalardaki isteğin çarpık şehirleşme ve düzensiz yapılaşmaya yönelik bulunduğu, yasa ile getirilen engelin yargı yoluyla aşılması olduğu, kanuna karşı hile yollarına olanak sağladığı kabul edilerek bu yolla açılan davalar mahkemelerce reddedilmiş ve red kararları da Yargıtay 14. Hukuk Dairesince onanarak bu yol kapanmıştır. Hisseli parsel satışı yapan spekülatörler arayışlarını sürdürmüşler, bu kez imar yasasının 18. maddesindeki diğer istisna "cebri icra yolu ile satış"dan yararlanmak suretiyle icra müdürlüklerine başvurmuşlardır. Bu başvuruda tapuda malik görünen taşınmaz sahibi borçlu, harici satımla hisse alan kişiler alacaklı gözükmüşlerdir. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra taşınmaz ihaleye çıkartılmış belirli paylarla ihale alacaklı gözükenler üzerinde kalmıştır. İhale kesinleştikten sonra bu kişiler icra müdürünün yazıları ile tapudan hisseli olarak taşınmazdan pay almışlardır. Bu tip başvuruları icra müdürleri baştan reddetmiş, bazıları da kabul ederek yukarıda belirtilen prosedürü uygulamışlardır. Bu tip icra takipleri belirli süre devam etmiş ancak icra tetkik mercii'nin aksi kararlan ve Adalet Bakanlığı'nın yazıları ile bu takiplerde başta reddedilmeye başlanmıştır. Bunun üzerine bu işi yapanlar Bursa dışındaki icralardan yine aynı prosedürle icra takibi yapmaya başlamışlar, hangi icra dairesinde takip yapıyorlarsa o icra dairesinden, talimat icrasi olan Bursa 7. İcra Müdürlüğü'ne talimat yazdırarak taşınmazın tapu kaydına haciz koydurmuşlar, kıymet takdirini yaptırmışlar, 7. İcra Müdürlüğü'nce ihaleye çıkarmışlar ve aynı sonucu gerçekleştirmişlerdir. Bursa Barosu'nun ve konuya duyarlı Belediyelerin girişimi ile bu tür satışlar da durdurulmuş, uzunca bir süre de gündeme gelmemiştir. Bütün bu mücadelelerden yılmayan ve usanmayan spekülatörler gözü paradan başka bir şey görmediği için yeni başka yollara başvurmaya başlamışlar, hızla da sonuç almaya başlamışlardır. Bursa dışında birçok mahkemeye başvuran bu kişiler Hukuk usulü Mahkemeleri Yasası'nın 13. maddesindeki kesin yetki kuralına karşın bu güne kadar binlerce karar almışlardır. Kesin yetki kuralı gayrimenkullerle ilgili davalara gayrimenkulun bulunduğu yer mahkemelerinin yetkili olduğu kuralıdır. Bu yetki kuralına karşın Bursa dışındaki mahkemelerin hakimleri Bursa arazilerinin hisseli satışlarını verdikleri kararlarla tescil ettirmişlerdir. Böylelikle binlerce tabu tescil gerçekleştirilmiştir. Kanuna hile karıştırılmak yoluyla milyarlarca lira rant avcılarının cebine indirilmiştir. Hisseli parsel satışlarının çarpık ve plansız kentleşmeye altlık oluşturduğunu, kaçak ve imar plansız yapılaşmanın hızlı ve sürekli artışı bugün kanıtlanmıştır. Hisseli parsel satışları 3194 sayılı imar kanunun getirdiği şehir ve imar oluşumuna aykırı bir eylem olduğu halde rant peşinde koşanlar tarafından hâlâ çiğnenmekte ve delinmektedir. Hileli hisseli parsel satışlarının kararlarını veren mahkemeler arasında Ankara, Sivas, Çorum, Bilecik, Antakya, Gaziantep, Adana, İzmir vs. Sulh Hukuk ve Asliye Hukuk Mahkemeleri bulunmaktadır. Tescil edilen hisse miktarı hergün artmakla birilkte onbinin üzerinde olduğu bilinmektedir. Odamız bu kararların tapuya gelmesinden itibaren duyarlı davranarak durumu Bursa kamuoyuna basın aracılığıyla aktarmaya çalışmıştır. Bursa Barosu'yla da işbirliğine geçilerek, Adalet Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlara önlemlerin alınması için girişimlerde bulunulmuştur. Bu arada Bursa Milletvekili Turhan TAYAN imar kanununun 18. maddesinde değişiklik yapılması konusunda kanun teklifi sunmuş ancak bu teklif TBMM Bayındırlık, İmar, ulaşım ve Turizm Komisyonunca red edilmiştir. Bunun üzerine Sn. Turhan TAYAN'ın girişimleri ile Odamız, Bursa Barosu ile red kararı veren komisyon üyeleri arasında TBMM'de bir toplantı olanağı sağlamış ve bu toplantıya konu ile ilgili olduğundan Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü de davet edilmiştir. Toplantıda 16

9 Bursa'daki gelişmeler gerek Adalet Bakanlığı temsilcisine gerekse komisyon üyelerine tüm detayları ile izah edilmiştir. Bakanlık temsilcisi mahkeme kararlarına karşı yapılailecek bir şey olmadığını, Adalet Bakanlığı'nın Yargıtay Başsavcılığı'na vereceği izin ile kanun yararına temyiz yapılabileceğini, ancak bu durumda dahi Yargıtayın vereceği bozma kararının kazanılmış haklan ortadan kaldıramayacağını belirtmişlerdir. Bu durumda Bakanlıkça yapılabilecek tek uygulamanın Türkiye'deki tüm mahkemelere bir genelge yayınlamak suretiyle tüm hakimlerin dikkatini çekerek bu tip kararları vermemelerini sağlamak ve soruşturma yapmak olacağını bildirmişlerdir. Bakanlık komisyon üyeleri ise kanun maddelerinin bir veya ikisinin değiştirmektense tüm kanunu değiştirecek şekilde yeni bir kanun tasarısı hazırlanmasının çok daha yararlı olacağını savunmuşlardır. Bursa heyeti olarak, bugünkü sistem ile bunun meclisten geçmesinin çok uzun süre alacağı, Bursa'nın elden gittiği ve kanun çıkana kadar iş işten çoktan geçebileceği belirtilmiştir. Bunun üzerine mevcut imar kanununun en az 10 maddesinde değişiklik yapılmak üzere yeni bir kanun tasarısı hazırlanması ve bu tasarı metninin en kısa zamanda komisyona bildirilmesine karar verilmiştir. Alınan bu kararlardan sonra Bakanlıkça uygulamaya geçilerek tüm mahkemelere genelge gönderilmiş ve bu tip kararlan veren hakimler hakkında soruşturma açılmıştır. Bu kararların alınmasında vekaleti üstlenen Bursa Barosu'na üye avukatlar hakkında da disiplin kavuşturması açılarak mahkemeye verilmişlerdir. Mahkemeler hukuka hile karıştıran Avukatları "avukatlık görevini kötüye kullanmak" suçundan herbirine 11 ay 20 gün hapis ve 2 ay 15 gün meslekten men cezası vermelerine karşın cezalar ertelenmiştir. Özel parselasyon planlarını hazırlayan, arazi aplikasyonlarını ve hisse dağıtım hesaplarını yapan teknik elemanların tamamına yakınının kamu kuruluşlarında çalışıyor olması oldukça düşündürücüdür. Hileli parsellerin teknik hizmetleriyle uğraşan serbest çalışan Harita Mühendisleri de bulunmaktadır. Hazırladıkları özel parselasyon planlarının altına imza atmayarak ve hukuki sorumluluk almayarak sağladıkları tatlı kazançlarını Şubenin girişimleri şimdilik engellemeyi başarmıştır. Hisseli parsel satıcılarının yazılı ifade vermemeleri Harita Mühendislerine yaptırım uygulanması girişimlerimizi başarısız kılmıştır. Bu uygulama ve cezalandırmalar dahi hâlâ tescil kararlarını durduramamıştır Anayasasının 36. maddesi, 1982 Anayasasının 35. madde olarak yer alan "Herkes mülkiyet oe miras haklarına sahiptir. Bu haklar ancak kamu yaran amacıyla kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkını kullanılması toplum yararına aykırı olamaz" ifadesi, temel bir politika belirleme aracı olarak benimsenebilirdi. Kentsel politikaların belirlenmesinde ve kentsel toprak kullanımında da çok özel ve önemli bir anlamı olduğu, 35 yıldır yönetimlerin aklına bir türlü gelmemiştir. Sorunların çok yoğunlaştığı dönemlerde düşünülmesi gereken bir yasal madde olduğu açıktır. Bunun yanında; kentsel politikaların oluşturulması ve kentsel politikalara egemen olma açısından önemli bir sakınca yaratan bir madde 3402 sayılı Kadastro yasasında yer almaktadır sayılı yasanın 14. maddesindeki zilyetlik hükümleriyle ve kazandırıcı zaman aşımıyla mülk edinmeye kentsel alanlarda da neden olan bu hükmün temel kentleşme politikalarına aykırı içerikten arıdırılması gerekmektedir sayılı imar kanununun 18. maddesinin hisseli parsel satışlarını önleme yetersizliği bugün kanıtlanmıştır. 4 nüfuslu ailesi olan ve 500 bin lira asgari ücretle geçinmeye çalışan bir işçi veya memur; ayda 5 milyon lirasını toplu konuta nasıl ayıracaktır? Mutfak giderleripin, çocuklarının okul giderlerinin dışında bu toplu konuta nasıl ortak olacaktır. Bu günkü ekonomik koşullarda bu mümkün değildir. O zaman vatandaşın kendi ekonomik gücünde ve kendi emeğinden yararlanacak bir sisteme kayması gerekecektir. Gecekondulaşma ve hisseli parsel alınması ile yapılacak kaçak yapılaşmaya yöneliş, kendiliğinden çözüm olarak gelmektedir. Zaman zaman politikacıların tavizi, seçim dönemlerinde her siyasi partinin kaçak yapılaşmaya yumuşak yaklaşımı, af kanunu, vatandaşları cesaretlendirerek kaçak ve çarpık yapılaşmaya doğru götürmektedir. Belediyelerin de bu yapılaşmalara göz yumması planlı kentte yaşayabilme şansımızı iyice azaltmaktadır. Çığ gibi büyüyen kaçak yapılaşma kentin her yerine sıçramıştır. 1980'li yıllarda 100 civarında olan Emlakçı sayısı bugün 2000'lerle ifade edilmektedir. Emlakçılar derneğine üye 150 emlakçının bulunması, geriye kalanların başına buyruk çalışmaları mesleki denetimsizliği getirmiştir. Bakkal dükkânından daha kolay açılan emlak bürolarını artık dağ köylerinde bile rahatlıkla görebiliyoruz. Hileli hisseli parsel satışlarını gerçekleştiren ve körükleyen dernek üyesi olmayan bu emlakçılardır. Bunların mahkeme kararları ile satışını ve tescilini gerçekleştirdikleri parseller, ruhsatsız yapılaşmanın ana kaynağını oluşturmaktadır. Özel parselasyon planları olarak ortaya çıkan bu uygulamalar tapu olarak vatandaşın 17

10 eline geçince, vatandaşa kendi ye rine ruhsatsız yapı yapması ko nusunda güven vermektedir. Bu parsellerin parselasyon taşlan Bursa'yı sardığını söylediğimiz kaçak yapılaşma kanserinin temel hücrelerini oluşturmaktadır. Hileli hisseli parsel satışlarından, devletin alın-satım harçları, belediyenin ifraz harçları, HKMO'nın mesleki vize harçları alınamamaktadır. Özellikle tapu harçlarının kaybı trilyonları bumuştur. Kaçak yapılaşma so nucu oluşturulan mahalleler şehrin alt yapısını olumsuz yönde et kilemektedir. Programsız acele yaptırılan kanalizasyon sistemleri teknik yetersizliklerinden, taşkınlıklarryla yarardan çok zarar ver mektedirler. Su bağlantıları ve kul lanılan boruların kalitesizliği su kayıplarını yükseltmektedir. İmece usulü alınan elektrik ise o bölgenin elektrik gücünü düşürmekte, tra folarda arızalar meydana ge tirebilmektedir. Yağmur suları dre naj şebekeleri kaçak yapılaşma nedeniyle asıl görevinin yerine ka nalizasyon işlevine dö nüştürülmüştür. Kaldırımı ve as faltlanması yapılacak binlerce sokak ortaya çıkmıştır. Her birisi hizmet beklemektedir. Bursa 1. sınıf tarım arazisi ve geniş ovasıyla yetiştirdiğ sebze, meyve ve zeytinlikleriyle kazandığı haklı ününü; hisseli parsellerin getirdiği rant ve kaçak yapılaşmayla kaybetmiştir. 1 santimetrelik tarım toprağını oluş turmak için doğanın onbinlerce yıl verdiği uğraşının bir çırpıda acı madan yok edilmesine seyirci ka lınmıştır. Hileli hisseli parsel sa tışları hukuk sistemini zedelemiştir. Yaşadığı kente sorumluluk duy mayan bir takım hukuk adam larının para kazanmak hırsına ka nunu hileli yollara adapte ederek Bursa'yı mahkemelerde satışa çı kartmaları olayın ulaştığı çarpıcı boyutları göstermektedir. Cezaya altlık oluşturan hileli mahkeme ka rarlarını Tapu Müdürlüklerinin tescil 18 işlemindeki iş hızı anlaşılamamıştır. Hileli hisseli tapuların verdiği ka zanç; Bursa dışındaki mah kemelerin devreye sokulmasıyla süreklilik haline getirilmiştir. Uzun süredir beklediğimiz Bursa Nazım Planı hisseli parseller yüzünden is tenilen verimlilikte hazırlanamamiştır. İster halihazır dutumun saptanması aşamasında olsun, ister kadastral belirlemeler için olsun ülkenin geleceğini doğrudan etkileyen tüm imar planlama ve arazi kullanım kararları harita mühendisliğinin ön çalışması olmadan yaşama geçirilememektedir. Harita hizmetlerini veren Harita Mühendislik Büroları oda ücretlerine göre hazırladıkları projelerinin üçte bir ücretle hisseli parsel satıcıları tarafından hazırlattırılmasını, imar uygulaması yapılacak sahaların yok ettirilmesini iş sektörlerine vurulan ağır bir darbe olarak kabul etmektedirler. Adalet Bakanlığı'nm geç de olsa kanuna karşı satış kararlarını veren hakimler hakkında soruşturma başlatması olumludur. Odamızın bu konudaki görüşleri Bursa'ya gelen Bakanlık müfettişlerine ifade olarak bildirilmiştir. Belediye Başkanları ile yakın aylarda HKMO Yönetimine seçilen Yönetim Kurulumuzun açıklamalarının ve çalışmalarının öncelikle Belediyeler tarafından yapılması gerekirken ve onların bizden destek istemeleri düşünülürken üç yıllık sürede tam tersi olmuştur. Bursa'nın sahibi ellerinde yaptırım ve uygulama gücü olan başta Belediyeler ve diğer kamu kurumlarıdır. Bugün hisseli parsel satıcıları tarafından HKMO yöneticileri tehdit ediliyorsa, aleyhlerine tazminat davaları açılıyorsa ve bazı Belediye Başkanları bunları alkışlıyorsa ne mutlu ki bizlere; görevimizi ve kent sorumluluğumuzu tam anlamıyla yerine getiriyoruz demektir. HKMO; Bursa'da fincancı katırlarını ürkütmüştür ve ürkütmeğe devam edecektir, uzmanlık alanımızda kamu çıkarlarını savunmayı ve korumayı sürdürecektir. Toplumsal çürümenin hızlandığı günümüzde, yolsuzluk ve rüşveti olağanlaştığı ülkemizde mücadelesiyle toplumun sigortası olacaktır. Kaçak yapılaşma konusunda bilinen etkin yöntemin kentsel arsa üretiminden geçtiği açıktır. Yerleşim alanlarında toplam maliyetin % 10'unu aşmayacak kadar bir alt yapılı kentsel arsa maliyeti konut başına mutlaka sağlanmalıdır Anayasası'nın 57. maddesi "Devlet şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler" dediği halde devletin desteği hissedilememektedir. Gerçi kaçak yapılaşmaların işgal ettiği alanların tesbiti ve kullanılmasına yönelik, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde çalışmalar yapıldığını görmekteyiz. Buradaki önemli nokta, kamu arazilerinin hazineye kaynak yaratmak üzere haraçmezat satılması yerine ucuz konut üretimine ve imarlı kentleşmeye yardımcı olacak biçimde kullanılmasıdır. Bununla bağlantılı olarak bu gün yerel yönetimlere finansman ve teknik müşavirlik götürmekle görevli olan İller Bankası Genel Müdürlüğü; imar ve alt yapı projelerine temel olan harita yapımının yanısıra imar uygulama hizmetlerinin yaygınlaşmasında yerel yönetimleri teşvik etmelidir 'li yıllarda ülke nüfusunun % 70'inin kentlerde yaşayacağına göre yerel yönetim reformundan uzak durulmamalıdır.

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

Nazım imar planı nedir?

Nazım imar planı nedir? INSAAT-IMAR-RUHSAT İmar planı nedir? Nüfusu 10.000 i aşan belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar işleri bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve İskan

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı 01.Haziran.1983 tarihinde Parsel üzerinde otel yapılmasının turizm açısından önemli bir proje olacağını kabul etmiştir.

Devlet Planlama Teşkilatı 01.Haziran.1983 tarihinde Parsel üzerinde otel yapılmasının turizm açısından önemli bir proje olacağını kabul etmiştir. MÜLKİYET ve SINIRLAR: Bugün üzerinde The Ritz-Carlton, İstanbul Otelinin bulunduğu arsa 1982 yılında Dolmabahçe Turizm A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Ülkemizdeki turizm tesislerinin neredeyse tamamı,

Detaylı

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız,

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız, 9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538 Değerli meslektaşımız, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii 1-5 pafta 2942 parsel sayılı tapuda tarla

Detaylı

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ 1 Ünite: 7 KAMULAŞTIRMA DOSYALARININ HAZIRLANMASI Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİ 2016/MAYIS AYI TOPLANTI KARAR ÖZETİ

BELEDİYE MECLİSİ 2016/MAYIS AYI TOPLANTI KARAR ÖZETİ BELEDİYE MECLİSİ 2016/MAYIS AYI TOPLANTI KARAR ÖZETİ TOPLANTI TARİHİ KARAR NOSU 02/05/2016 47 02/05/2016 48 KARARIN ÖZETİ Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlçesi sınırları içerisinde, Aladağ Çayı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Deprem

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02. Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015-113 57.00/611 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 27.02.2015-2438 SAMSUN Sinop İli,

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

TÜRK MİLLETİ ADINA. T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE EsasNo : 2012/915 Karar No : 2013/8099. Temyiz Eden (Davacı) Vekili. Karşı Taraf (Davalı)

TÜRK MİLLETİ ADINA. T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE EsasNo : 2012/915 Karar No : 2013/8099. Temyiz Eden (Davacı) Vekili. Karşı Taraf (Davalı) Temyiz Eden (Davacı) Vekili Karşı Taraf (Davalı) Vekili Vekili İstemin Özeti: İzmir 1. İdare Mahkemesince verilen 12/10/2011 tarihli, E:2011/1436, K:2011/1383 sayılı kararın, usul ve hukuka aykırı olduğu

Detaylı

EK-14 TAPU VE KADASTRO İŞLERİ

EK-14  TAPU VE KADASTRO İŞLERİ Ana Dosya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu Saklama Süresi Saklama Kodu EK-14 TAPU VE KADASTRO İŞLERİ 100 Tapu ve Kadastro İşleri (Genel) 105 Taşınmaz (Tapu Sicili) İşlemleri B A3 Tapu Müdürlüklerinde

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI hazırlananlar ile konuya ilgi duyan herkes katılabilir Program,Değerleme Uzmanlığında yer alan 5 Modülden oluşmuş

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1019 Gayrimenkul Mevzuatı 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER... ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1

Detaylı

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: 1- Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeni gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla gerekli tedbirlerin alınarak uygulanması 2-Önleme

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ

HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ TANIM Kadastral harita, baraj, yol, sulama, elektrik hattı, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri gibi projelerin alt yapısını oluşturan hali hazır ve imarlı haritaların yapımında jeodezi ve fotogrametri

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

EK-1 HİZMET ENVANTER TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLER HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

EK-1 HİZMET ENVANTER TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLER HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI 20.05.0987 tarih ve 3367 sayılı kanun Köyde İkamet eden veya edecek vatandaşlar İl si Genel İSTENEN BELGELER İÇ YAZIŞMALAR Müd.,D.S.İ, Çevre ve Orman Md.vb.) 8-10 Ay DIŞ YAZIŞMALAR 1 2 Köy Gelişim planı

Detaylı

GAZİANTEP DE ARSA SORUNU

GAZİANTEP DE ARSA SORUNU GAZİANTEP DE ARSA SORUNU 1.0 KONU TANITIMI Şehirlerin fiziki bağlamada gelişmeleri, başta gelişme alanlarının varlığı olan arsalara, imar planlarına ve yapılaşma lejantına bağlı olarak şekillenmektedir.

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar Numarası : 88

Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar Numarası : 88 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis 1.Başkan Vekili. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Zeynel NALLIOĞLU

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. PLANLAMA TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi T.C. TOPLANTI DÖNEMİ 2015/Ekim TOPLANTI GÜNÜ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 05/10/2015 KARAR NO 310 Özü: Mecitözü İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Hacı BOLAT ve Kargı İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Mesut

Detaylı

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.19.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 24.10.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1-(1) Bu yönetmelik Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

10. Hukuki Rapor. 2- Mahkemesi : Ankara 15. İş Mahkemesi Dosya No : 2003/90 Davacı : Celal UYAR Davalı : İMO

10. Hukuki Rapor. 2- Mahkemesi : Ankara 15. İş Mahkemesi Dosya No : 2003/90 Davacı : Celal UYAR Davalı : İMO 10. Hukuki Rapor 39. Dönem Yönetim Kurulumuz 38. Dönemden gelen ve 2004-2005-2006 yılları arasında açılmış olan, aşağıda ayrıntıları verilen 40 davanın 19 unu sonuçlandırmıştır. Devam eden 21 davanın 5

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 KRONOLOJİ 2.1- GİRİŞ... 9

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 KRONOLOJİ 2.1- GİRİŞ... 9 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞEHİRLEŞME 1.1- ŞEHİR NEDİR?... 1 1.1.1- Yönetsel Tanım... 1 1.1.2- Fonksiyonel Tanım... 2 1.1.3- Planlama Açısından Tanım... 4 1.2- ŞEHİRCİLİK... 5 1.3- TÜRKİYE DE ŞEHİRLEŞME VE SORUNLARI...

Detaylı

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ www.marmaraotoyolu.com KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI)

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 05.05.2011 Perşembe Saat:18:00 G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) 1. Komisyonlardan gelen raporlar. 1. (82/2011)-İzmir İli Karabağlar İlçesi, Poligon Mahallesinde

Detaylı

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI KURULUġ KANUNU ve AMACI Kentleşme Muasır medeniyetlerin üstüne çıkma yerel yönetimlerin desteklenmesi Cumhuriyetin 10. yılında

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti. 15.01.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, Gemlik İlçesi, Narlı Mahallesi, 1353 Nolu Parsel ve 1466 Nolu Parsel toplam yüzölçümü,

Detaylı

.T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

.T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S .T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-232 Özü: Yurt dışı ziyareti K A R A R 11.08.2014 Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 1954 yılında Denizli-Acıpayam'da doğdu, 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1987 yılı HKMO İzmir Şubesi kurucu üyesi,

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13.10.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. Karar Tarihi : 03.02.2014 Karar No : 41850698.301.05-20 Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Sille Mahallesi 25 K 2 pafta 14689 ada 3 parsel nolu 6490 m2'lik gayrimenkulün,

Detaylı

İMAR PLANI UYGULAMALARINDA UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR

İMAR PLANI UYGULAMALARINDA UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR I. ULUSLARARASI (KENT- D 2013): MÜLKİYET..! İMAR PLANI UYGULAMALARINDA UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR 1 GİRİŞ İmar uygulamalarının gerçek amacı mevcut mülkiyetin imar planında tanımlanan arazi

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.07.2013

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak.

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak. 30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes rahat bir nefes alacak. 2/B Nedir? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybeden, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi

Detaylı

KÜÇÜKYALI KARAYOLLARI ARAZİSİ

KÜÇÜKYALI KARAYOLLARI ARAZİSİ KÜÇÜKYALI KARAYOLLARI ARAZİSİ Hazırlayan:ESİN KÖYMEN TMMOB MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ ANADOLU 2. BÜYÜKKENT BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI 13 HAZİRAN 2016 MALTEPE KÜLTÜR MERKEZİ-KÜÇÜKYALI

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan a Kadir Topbaş a

Recep Tayyip Erdoğan a Kadir Topbaş a 4706 sayılı kanunla Okmeydanı nın önünü açan Başbakanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan a, Nazım İmar Planımızı Büyükşehir Meclisi nde onaylayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Kadir Topbaş

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA NÖBETÇİ VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA 23.02.2011/11832 DAVACI : Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi)

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ 21 B. YASANIN AMACI 46 C. YASANIN UYGULANMASINDA TANIMLAR 48 D. TASARRUFA GEÇME /B Arazilerinin Belirlenmesi 21

İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ 21 B. YASANIN AMACI 46 C. YASANIN UYGULANMASINDA TANIMLAR 48 D. TASARRUFA GEÇME /B Arazilerinin Belirlenmesi 21 15 İÇİNDEKİLER ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÎLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN A.

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ 2304 ADA 1 PARSEL VE 2305 ADA 1 PARSELİN DOĞUSUNDAKİ 30 METRELİK YOLA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 147 KARAR TARİHİ : 16.04.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Örencik Köyünde bulunan 104 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, İl Genel Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 07 sayılı kararıyla onaylanan

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 KONU : Ödenek Aktarma. Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 5183 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.

Detaylı