Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 BANDIRMA

2 BANDIRMA

3 BANDIRMA Band rma, sahip oldu u konum itibariyle sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda çok önemli birikime sahip ve sürekli geliflen bir flehirdir. Kara, deniz, hava ve demiryolu gibi çok çeflitli ulafl m olanaklar sayesinde kolay ulaflabilirli i ile de dikkat çekmektedir. Karayolu ile Bal kesir üzerinden Ege'ye ve güneye, Bursa üzerinden tüm Anadolu'ya ve stanbul'a, Çanakkale üzerinden de Trakya'ya rahatça ulafl lmaktad r. Band rma ekonomisinde tar m sektörünün de önemi büyüktür. Verimli topraklara ve tar ma elveriflli bir iklime sahip arazisinin büyük bir bölümünde, baflta tah l olmak üzere zeytin, bu day, m s r, ayçiçe i, kanola gibi endüstri bitkileri yetifltirilmektedir. Bitkisel üretimin yan nda sebzecilikte yayg n olarak yap lmaktad r. Ayr ca bal kç l k ve su ürünleri de önemli geçim kaynaklar aras ndad r. Bölgede tar ma dayal sanayi çok yönlü geliflme kaydetmektedir. Band rma ve çevresinde üretimi yap lan tar m ürünlerinin çeflitlili i ve ürün deseninin zenginli i bu geliflimi desteklemektedir. lçede; gübre, un, yem, çeltik, bitkisel ya, dam zl k civciv, etlik piliç, yumurta, salça, dondurulmufl su ürünleri, mermer ve tafl iflletmecili inde ülkemizin önde gelen firmalar n n tesisleri bulunmaktad r. Bugün ülkemizde üretilen kimyasal gübrenin % 15'i, etlik civcivin % 25'i, yumurtal k civcivin %20'si Band rma'da üretilmektedir. Marmara Bölgesi'nin sanayi flehirleri ve metropolleri olan stanbul, Bursa ve Kocaeli'nde yeni sanayi tesislerinin yap m na imkân verecek arazi uygunlu u art k yoktur. Mevcut tesislerin büyük flehir yap lanmalar içinde yaflad klar ma duriyetler yat r m anlam nda da Band rma ve çevresini cazip k lmaktad r. Ticaretin geliflmesindeki en önemli etken, Band rma'n n sahip oldu u ifllek liman ve ticari hayat son derece hareketli olan merkezlere yak nl d r. Band rma Liman, stanbul'dan sonra Marmara Denizi'ndeki en büyük ikinci limand r. 12 metre derinli i olan liman, 20 bin grostona kadar 15 adet geminin ayn anda yanafl p yükleme ve boflaltma yapabilece i bir kapasiteye sahiptir. Limandan yap lan ihracat a rl kl olarak; sanayi ürünleri, madenler, piliç eti, yumurta, deniz ve su ürünlerinden oluflmaktad r. thalat n %70'ini sanayi hammaddeleri oluflturmaktad r. Bunun d fl nda sanayi ürünleri, tüketim mallar ve madenler önemli yer tutmaktad r. Band rma Liman May s 2008 tarihinde özellefltirilmifltir. Liman n flu andaki y ll k ifllem hacminin 3 milyon tondan 10 milyon tona ç kmas hedeflenmektedir. Band rma'da, sanayi sektörünün tamam na yak n n imalat sanayi oluflturmaktad r. Tar ma dayal sanayi a rl kl olan fabrikalar n hammaddesinin büyük bölümü bölgemizden karfl lanmaktad r. Hammadde kaynaklar n n yak nl, tar ma dayal sanayinin gelifliminde önemli bir etken olmufltur. Son y llarda en büyük yat r mlar tavukçuluk alan nda yap lmaktad r. Ayr ca tüm sektörlerin yan nda özellikle mermer ve tafl iflletmecili i, tar m makineleri ve salça sektörü de at l m yapm flt r. Enerji temini aç s ndan Manyas ve Gönen hidroelektrik santralleri ile yap m h zla devam eden yüksek kapasiteli do algaz ve rüzgâr enerjisi santralleri de bölgeye yat r m yapacak sanayi kurulufllar na gelecekte avantaj sa layacakt r. flte bu yüzden önemli bir liman kenti de olan Band rma, Güney Marmara'n n parlayan y ld z d r. Band rma ve çevresi turizm aç s ndan zengin bir potansiyele sahiptir. Dünyaca ünlü Kuflcenneti, antik ça lar n iki önemli dönemine ait Kyzikos ve Daskyleion Antik Kentleri ve kaz lar, Kap da 'da do a turizmi, kuruluflu M.Ö.'ye dayanan Edincik'te Osmanl motiflerini yans tan tarihi doku, Erdek ve Avfla'da deniz turizmi, Manyas'da termal turizm bölgemizin önemli zenginlikleri aras nda yer almaktad r.

4 BANDIRMA

5 BANDIRMA Band rma is a city developing continuously with a wealth that is considerable in a social, cultural and economic sense due to its location. It attracts attentions with its easy access thanks to various access opportunities including land, sea, air and railway. It is easy to go Aegean and south on Bal kesir by land, to entire Anatolia and Istanbul on Bursa and to Thrace on Çanakkale. Agricultural sector has an important role in economy of Band rma. Industrial plants are grown on a significant part of its land with productive soils and a climate suitable for agriculture mainly including cereals as well as olive, wheat, corn, sunflower, canola. Vegetable gardening is also widespread in addition to vegetable production. Significant sources of income also include fishery and water products. The agriculture-based industry records multi-directional development in the region. This development is supported by diversity of agricultural products grown in Band rma and surrounding and richness of product pattern. Our district covers plants of the leading companies of our country in fertilizer, flour, feed, paddy, vegetable oil, breeding chick, chicken for meat, egg, sauce, frozen water products, marble and stone business. 15% of the chemical fertilizer, 25% of chicken for meat and 20% of chicken for egg produced in our country are met from Bandirma. There are no lands in Istanbul, Bursa and Kocaeli that are industrial cities and metropolis of Marmara Region suitable for construction of new industrial plants any more. Difficulties experienced by existing plants in metropolitan structuring also make Bandirma and surroundings attractive in terms of investment. The most important factor in commercial development is busy port of Band rma and its closeness to the centers with extremely active commercial life. Band rma Port is the second largest port at Marmara Sea after Istanbul. The port at 12 meter depth has a capacity to allow 15 ships up to 20 thousand gross ton to draw into and load and discharge at the same time. Export made from the port mainly includes industrial products, mines, chicken meat, egg, sea and water products. Industrial raw materials represent 70% of import. Apart from this, industrial products, consumption commodities and mines have an important role. Bandirma Port was privatized in May Annual process volume of the port intended to be increased from 3 million tons to 10 million tons. Manufacturing industry represents substantially of the entire industrial sector of Band rma. Most part of raw material of the factories mostly covering agriculture-based industry is met from our district. Closeness to raw material sources has become an important factor in development of agriculture-based industry. The major investments are made in poultry husbandry field in recent years. In addition, especially marble and stone business, agriculture machines and sauce sector broke through in addition to all sectors. Manyas and Gönen hydroelectric plants and high capacity natural gas and wind power plants under construction shall also provide the industrial organizations to invest in the region with advantages in terms of power supply in the future. Therefore, Band rma which is an important port city is the shining star of the South Marmara. Band rma and surroundings have a rich potential in terms of tourism. Significant wealth of our touristic region includes worldwide famous Kuflcenneti, Kyzikos and Daskyleion Antique Cities and excavations of two important eras of ancient times, natural tourism in Kap da, historical pattern reflecting Ottoman motives in Edincik established B.C., sea tourism in Erdek and Avfla, thermal tourism in Manyas.

6 Beyaz et ürünleri White meat products

7 Türkiye'nin beyaz et üretiminin %22'si Band rma'dan karfl lanmaktad r. Sahip olduklar teknoloji ve entegre sistemleriyle dünya standartlar nda üretim yapan, ülke çap nda markalaflm fl kanatl et üretim tesislerinin büyük bir bölümü Band rma'dad r. Yo un tüketim alanlar na yak nl, iklimsel uygunlu u, co rafi konumu ve ulafl m imkânlar n n sa lad lojistik ve nakliye kolayl nedeniyle Band rma da beyaz et üretimi oldukça geliflmifltir. 22% of white meat production of Turkey is met from Band rma. Most part of worldwide branded winged meat production plants producing at the world standards with the technology and integrated systems they own locate in Band rma. White meat production improved considerably due to logistics and transportation facilities resulted from closeness to intensive consumption areas, favorable climate, geographical location and access opportunities.

8 K rm z et ürünleri Red meat products

9 K rm z et üretiminde s r ve dana eti a rl kl bir üretim mevcuttur. K rm z et do rudan kullan lmakla beraber ifllenmifl ürünlerden; haz r köfte, kavurma, salam, burger eti, sosis gibi çeflitleriyle de sofralarda ve sat fl reyonlar nda yerini almaktad r. Bu konuda yurt içi ve yurt d fl sat fl yapan giriflimci say s gittikçe artmaktad r. Red meat production is based on beef and veal. Red meat is used directly and tables and sales shelves cover processed products with its ranges such as ready meatball, fried meat, salami, burger meat, sausage. Number of entrepreneurs performing domestic and foreign sales in this field increases day by day.

10 Water products

11 al kç l k ve su ürünleri, Band rma'da önemli bir yere sahiptir. Bal kç l k, ilçemizdeki geçim kaynaklar ndan biridir. Bölgede a rl kl olarak; hamsi, palamut, sardalya, kolyoz, istavrit, levrek, mezgit, lüfer ve uskumru gibi deniz ve tatl su bal k türleri avlanmaktad r. lçe merkezinden Avrupa ve Uzakdo u ülkelerine dondurulmufl bal k, karides, deniz salyangozu gibi kabuklu su ürünleri ile kurba a ve kara salyangozu gibi ürünlerin ihrac yap lmaktad r. Fishery and water products have an important place in Band rma. Fishery is one of the sources of income in our district. Sea and fresh water fish types are trolled mostly including anchovy, bonito, sardine, chub, horse mackerel, sea bass, whiting fish, blue fish and mackerel. Shelled water products such as frozen fish, prawn, sea snail and any products such as frog and land snail are exported from the district center to the European and the Far East countries.

12 lçemizin co rafi konumu dolay s ile k sa zamanda önemli bir ziraat, ticaret ve sanayi merkezi durumuna gelmifltir. lçemizin kara, deniz ve demiryolu tafl mac l yan nda stanbul, Bursa, zmir gibi önemli yerleflim ve tüketim merkezlerine yak n oluflu, devlet ve özel sektör yat r mc lar n n ilçemize yat r m yapma olanaklar n art rm fl, tar mda bunlara ba l olarak önemli geliflmeler göstermifltir. Çevre illerine ulafl m sorunlar n n olmamas iklim koflullar n n da uygun olmas nedeniyle, ilçemizde her mevsim bir canl l k gözlenmekte, sürekli bir yerleflim yeri olarak benimsenmektedir. Ayr ca ilçemizin bir gümrük kap s olmas nedeniyle de büyük önem tafl makta, küçümsenmeyecek miktarda ithalat ve ihracat yap lmaktad r. HUBUBAT Bölgemizde kullan labilir tar m alanlar m z n yaklafl k hektar nda hububat üretimi yap lmaktad r. Hububat ekim alan içerisinde %64 pay ile ilk s ray bu day, %29 payla ikinci s rada m s r ve %5,3 payla arpa üçüncü s rada gelmektedir. Bu ürünleri s rayla çeltik ve yulaf izlemektedir. SEBZE-MEYVE Band rma'da üretimi yap lan bafll ca sebze türleri olarak kavun, karpuz, biber, domates, fasulye, p rasa, karnabahar, spanak, so an, maydanoz vard r. So an, kavun, bakla, spanak, bu day, biber ve çeltik tohumluklar ndan sertifikal tohumluk yetifltiricili i de geliflerek devam eden bir sektördür. Kap da Yar madas 'n n kuzeyinde yer alan Ball p nar Köyü ve çevresindeki köylerde yetifltirilen k rm z so an, lezzeti bak m ndan çok ünlüdür. CEV Z F DANCILI I Ceviz yetifltiricili ine esas olmak üzere ülkemizde yo un ceviz fidan üretim merkezi Band rma'd r. Özellikle Sahil Yenice ve Band rma merkezine yak n lokasyonlarda ciddi miktarlarda üretim mevcuttur. Türkiye'nin ceviz fidan üretiminin yaklafl k %85-90'l k k sm bölgemizde yap lmaktad r. TARIMA DAYALI SANAY Band rma'da tar ma dayal sanayi kurulufllar hammadde ihtiyac n n büyük bölümünü bölgemizden karfl lamaktad r. Hammadde kaynaklar n n yak nl, tar ma dayal sanayinin gelifliminde önemli katk sa lam flt r. Band rma'da modern tesislere ve alt yap ya sahip; un, salça, maya, soya ve çeltik fabrikalar bulunmaktad r.

13 Agricultural products Our district has become a significant agriculture, commerce and industry center thanks to its geographical location in a short time. Closeness of our district to important residence and consumption centers like Istanbul, Bursa, Izmir as well as land, sea and railway transportation increased opportunities of state and private sector investors to invest in our district and thus significant improvements have been seen in agriculture. Dynamism is observed in each season in our district thanks to absence of any problems related to access to the surrounding cities and suitable climate conditions and it is adopted as a permanent settlement. In addition, our district has a significant importance due to being a customs gate as well and a considerable level of import and export is realized. GRAINS Grain production is made on approximately hectares of the useable agricultural lands in our district. Wheat ranks at the top by 64% in grains cultivation area followed by corn by 29% and barley by 5.3% respectively. These products are followed by paddy and oats in turn. VEGETABLE-FRUIT Main vegetable types produced in Band rma include melon, watermelon, pepper, tomato, bean, leek, cauliflower, spinach, onion, parsley. Certified seed growing from onion, melon, horse bean, spinach, wheat, pepper and paddy seeds is also a sector improving permanently. Red onion grown in Ball p nar Village and surrounding villages located on the north of Kap da Peninsula is very famous with its taste. WALNUT GROWING Band rma is the intensive walnut plant production center as the basis of walnut growing. Considerable quantities are produced in Sahil Yenice and locations close to Band rma center. Approximately 85-90% of walnut plant production of Turkey is made in our district. AGRICULTURE-BASED INDUSTRY: Agriculture-based industrial institutions in Band rma meet most part of raw material requirement from our district. Closeness to raw material sources contributed in improvement of agriculture-based industry at a great extent. There are flour, sauce, yeast, soy and paddy factories with modern plants and infrastructure in Band rma.

14 Süt ve süt ürünleri Milk and dairy products

15 üyükbafl ve küçükbafl hayvanc l k, köylerimizde halk n önemli geçim kaynaklar ndan biri olarak varl n sürdürmektedir. Ayr ca Band rma'da bulunan Marmara Hayvanc l k Araflt rma Enstitüsü ülke geneline keçi ve koyun sat fl yapmakta, nesilleri tehlikede olan hayvan rklar n n genlerinin korunmas konusunda da çal flmalar gerçeklefltirmektedir. Üretilen süt ve süt ürünleri bölgemiz için önemli bir gelir kayna d r. Band rma ve çevresinde tereya, peynir, yo urt ve höflmerim tatl s üretimi yap lmaktad r. Bölgemize özgü kelle (Mihaliç) peyniri ülke çap nda önemli bir yere sahiptir. Cattle and sheep & goat breeding stand as one of the most important sources of income of the public in our villages. In addition, Marmara Animal Breeding Research Institution in Band rma makes goat and sheep sales throughout the country and carries out studies regarding protection of genes of animal stocks whose generations are in danger. Milk and dairy products produced are a significant source of income for our district. Butter, cheese, yoghurt and hosmerim (a sweet made of unsalted cheese) are produced in Band rma and surroundings. Head cheese which is special to our region (Mihalic) has a considerable place within the country.

16 Yumurta Egg

17 and rma'da irili ufakl 250 tane iflletme bulunmaktad r. Band rma, ülkemizdeki yumurtal k civcivin yüzde 20'sini, beyaz et ve yumurtan n yüzde 22'sini üreten bir merkezdir. Band rma ve çevresindeki iklimsel uygunlu u da yumurta üretiminin kalitesini art rmaktad r y l nda kurulan Band rma Yumurta Üreticileri Birli i, yumurtan n tek elden pazarlanmas ve ihracat konusunda önemli çal flmalar yapmaktad r. Ayr ca bölgemizde likit yumurta üretimi de yap lmaktad r. There are large and small 250 enterprises in Band rma. Band rma is a center producing 20 percent of chick for egg, 22 percent of white meat and eggs in our country. Favorable climate in Band rma and surroundings also increases quality of egg production. Band rma Egg Producers Association established in 2006 carries out significant studies regarding marketing and export exclusive marketing and export of egg. In addition, liquid egg production is also made in our district.

18

19 a l kl, kaliteli ve uzun bir ömrün en yak n dostu olan zeytin ve zeytinya üretiminde Band rma ve çevresi çok önemli bir yere sahiptir. Zeytin ve zeytinya üretiminde dünyada ön s ralarda olan Türkiye'nin sofral k zeytin üretiminin önemli bir bölümü Band rma ve çevresinde yap lmaktad r. Ülkemizin sofral k zeytin sektöründe en büyük üretici kuruluflu olan Marmarabirlik, Erdek ve Edincik Kooperatifleri ile Güney Marmara'n n zeytin üretiminin önemli bir k sm n al p de erlendirmektedir. Band rma'ya 10 km uzakl kta bulunan Edincik'de de zeytincilik çok eski dönemlerden beri yap lmaktad r. Ayr ca bölgede özel teflebbüslere ait birçok ya fabrikas da bulunmaktad r. B and rma and surroundings has an important place in production of olive and olive oil which are the closest friend of a healthy, high quality and long life. Turkey is at the top ranges in olive and olive oil production in the world and a significant part of table olive production of Turkey is made in Band rma and surroundings. Marmarabirlik which is the major manufacturing organization of our country in table olive sector receives and evaluates a significant part of olive production of Erdek and Edincik Cooperatives and South Marmara. Olive oil production is also made in Edincik which is 10 km far from Band rma for a long time. In addition, there are many oil factories belonging to special enterprises in the district as well.

20

21 and rma'n n sanayisi tar ma dayal ticaretten gelmektedir. Sanayinin yap s nda bak ld nda gübre, bor ve asit fabrikalar d fl nda; çeltik, un, ya, yem, salça, maya, yem üreten tesisler imal ve monte eden, pnömatik kantar makine ve aksam imal eden, salça-peynir imaline yönelik makine aksam imal ve monte eden, tar m makineleri, elektrik panolar ve makine üretimi yapan, beyaz et üretimi ile ilgili tesisler, madencili e ba l fabrikalar, antrepolar, nakliyeciler ile deniz ve su ürünleri sanayi, a rl kl ifl kolu olarak ön plana ç kmaktad r. Ülkemizde üretilen kimyasal gübrenin %15'i Band rma'ya aittir. Bölgede gübrecilik alan nda devlet ve özel kurumlar hizmet vermektedir. ndustry of Band rma derives from agriculture-based trade. Considering structure of the industry, dominant business lines include any plants producing and installing such plants producing paddy, flour, oil, feed, sauce, yeast, producing pneumatic scale machine and apparatus, producing and installing machine apparatus for manufacture of sauce-cheese, producing agricultural machinery, electric panels and machinery, plants related to white meat, mining-based factories, warehouses, carriers and sea and water products industry in addition to fertilizer, boron and acid factories. 15% of chemical fertilizer produced in our country belongs to Band rma. State and private institutions provide services in the district in the field of fertilizer business.

22

23 tibank'a ait Band rma Boraks ve Asit Fabrikalar, bor madenleri ve bor rafinasyon tesislerini iflletmek amac yla kurulmufltur. Dünya üzerinde belirli ülkelerde olmak üzere en çok Türkiye'de bulunan bor madeni; temizlik, cam, seramik, izolasyon, emaye, gübre, çimento, deri, kimya, tekstil, boya, yang n söndürücü ve ilaç sanayi gibi pek çok alanda kullan l yor. Ayr ca sülfürik asit tesislerinde de teknik ve saf sülfürik asit üretilmekte olup, gübre, suni ipek, boya, cam, deri, t p, petrol, çelik metalurjisi gibi pek çok alan nda kullan lmaktad r. Marmara Denizi ve çevresi, dünyada mermer üretiminde önde gelen bölgelerdendir. ri kristalli mermerin ana minerali olan kalsit ise, kâ t ve yem sanayi, plastik PVC, boya endüstrisi, ilaç sanayi, lastik ve kauçuk sektörü baflta olmak üzere birçok alanda ayr flt r c olarak kullan l yor. Band rma ve çevresindeki madenlerde çeflit bak m ndan oldukça fazla ve farkl mermer türü ve kalsit madeninin imalat yap larak yurt içi ve yurt d fl pazarlar na temini gerçeklefltiriliyor. Band rma Borax and Acid Factories belonging to Etibank were established in order to operate boron minerals and boron refining plants. Boron mineral mainly found in Turkey as well as certain countries of the world is used in many areas like cleaning, glass, ceramic, isolation, enamel, fertilizer, cement, leather, chemistry, textile, paint, fire extinguisher and drug sector. In addition, technical and pure sulfuric acid is produced in sulfuric acid plants as well and is used in many fields of the sector including fertilizer, artificial silk, paint, glass, leather, medicine, petroleum, steel metallurgy. Marmara Sea and surroundings are among the leading regions in the world in marble production. Calcite which is the main mineral of holocrystalline marble is used in many fields as resolver mainly including paper and feed industry, plastic PVC, paint industry, drug industry, plastic and rubber sector. Many sorts of different marbles and calcite mineral are manufactured in the mines in Band rma and surroundings and they are supplied to the domestic and foreign markets.

24

25 ürkiye'de rüzgâr enerjisi yat r mlar, ça dafl standartlara yarafl r, verimli, güvenli, temiz enerji üretimi için yaflamsal önemdedir. Çanakkale, Amasra ve Bozcaada ile birlikte Türkiye'nin en çok rüzgâr alan bölgesi olarak bilinen Band rma, rüzgar ve elektrik üretimine iliflkin büyük çapl enerji yat r mlar için cazibe merkezi haline gelmifl bulunmaktad r. Band rma-çanakkale yolu üzerindeki Bu dayl, Edincik, Bezirci, Paflaçiftlik, H d rköy ve fiirinçavufl köyleri ve çevresindeki genifl tar m arazileri, son iki y ld r yat r mc lar n yeni gözdesi durumundad r. Band rma Do algaz Gaz Kombine Çevrim Santrali iki gaz ve bir buhar türbininden oluflan tek çevrim ile 920 megawatt (MW) net elektrik üretimi sa layarak bu alanda Türkiye'nin en verimli santrali olacakt r. Manyas Baraj, Kocaçay üzerinde, sulama, enerji ve taflk n kontrolü amac yla y llar aras nda infla edilmifl bir barajd r. Baraj hektarl k bir alana sulama hizmeti verirken, 20 MW güç ile y ll k 66 GWh'l k enerji üretmektedir. Wind power investments are critical in Turkey for productive, reliable, clean power generation at modern standards. Band rma which is known as the windiest district of Turkey with Çanakkale, Amasra and Bozcaada has become the attraction centre for full-scale energy investments for wind and power generation. Broad agricultural lands in Bu dayl, Edincik, Bezirci, Paflaçiftlik, H d rköy and fiirinçavufl villages and surroundings on Band rma- Çanakkale highway are the new favorites of the investors in the last two years. Band rma Natural Gas Combined Cycle Plant shall provide net 920 megawatt (MW) electric generation consisting of two gas and one vapor turbines and shall be the most productive plant of Turkey in this field. Manyas Barrage is a barrage constructed in between on Kocaçay for the purpose of irrigation, energy and flood control. The barrage provides irrigation service on an area of hectares and generates energy at 66 GWh with 20 MW power in a year.

26

27 Türkiye'nin en önemli metropolü stanbul'a, sanayi ve k fl turizminin bölgedeki en önemli flehri Bursa'ya, Ege ve Akdeniz'e geçit veren bo az ve tarihi dokusuyla Çanakkale'ye yak nl ile Band rma, Güney Marmara'da çok önemli bir konuma sahiptir. Tarih, do a, deniz, kum, günefl ve sa l k turizmi ile dünyan n en zengin turizm destinasyonlar ndan biridir Band rma. Güney Marmara birçok medeniyetin buluflma noktas olmas nedeniyle çok zengin bir kültüre sahiptir. Daskyleion'dan Kyzikos'a hatta Bizans'a kadar 5 bin y ll k tarihi miras yla kültürel bir mozai in en güzel örneklerinden birini oluflturmaktad r. Kuruluflu M.Ö. 4000'e dayanan Edincik, Kyzikos antik kentinin sayfiye yeri olarak göze çarpmaktad r. Osmanl döneminde ise Edincik, imparatorlu un önemli merkezlerinden biridir. Band rma ve çevresi turizm aç s ndan zengin bir potansiyele sahiptir. Avrupa Konsey'i taraf ndan verilen A s n f diplomaya sahip Kuflcenneti Milli Park, antik ça lar n iki önemli dönemine ait Kyzikos ve Daskyleion kal nt lar ve kaz lar ndan ç kan tarihi eserlerin sergilendi i Band rma Arkeoloji Müzesi, Kap da 'da do a turizmi, Erdek ve Avfla'da deniz turizmi, Manyas'ta termal turizmi bölgenin önemli zenginlikleri aras nda yer almaktad r. Band rma has a very significant location in the South Marmara with its strait providing access to Istanbul being the most important metropolis of Turkey and Bursa being the most important city of the region of winter tourism, Aegean and Mediterranean and with its historical pattern close to Çanakkale. Band rma is one of the most significant destinations of the world with its history, nature, sea, sand, sun and health tourism. South Marmara has a very rich culture due to being the meeting point of many civilizations. It forms one of the most beautiful samples of a cultural mosaic from Daskyleion to Kyzikos and even to Byzantine with its historical heritage for 5 thousand years. Edincik established in B.C attracts attention as summer resort of Kyzikos antique city. In Ottoman period, however, Edincik is the most important center of the empire. Band rma and surroundings has a rich potential in touristic terms. Significant wealth of the region includes Kuflcenneti National Park possessing class A diploma issued by the European Council, Band rma Archeology Museum where historical works derived from Kyzikos and Daskyleion residual values and excavations belonging to two important areas of ancient times, natural tourism in Kap da, sea tourism in Erdek and Avfla, thermal tourism in Manyas.

28 Band rma Ticaret Borsas Adres: Bal kesir Asfalt 6. km Band rma / Bal kesir Tel : : : Faks : Band rma Ticaret Odas Adres : Mehmet Akif Ersoy Caddesi No: 29/2 Band rma / Bal kesir Tel : Pbx Faks : GSM :

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

İŞYERİ SAYISI NUMBER OF COMPANIES İSTİHDAM EMPLOYMENT SİTENİN ADI NAME OF ESTATE

İŞYERİ SAYISI NUMBER OF COMPANIES İSTİHDAM EMPLOYMENT SİTENİN ADI NAME OF ESTATE İŞYERİ SAYISI NUMBER OF COMPANIES İSTİHDAM EMPLOYMENT SİTENİN ADI NAME OF ESTATE AKDENİZ 2005 2006 2007 2005 15 2006 9.000 2007 7.323 ANTALYA 1.070 1.070 0 3.450 33 0 ÇALKAYA 160 0 97 320 0 291 ELMALI

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir.

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. 1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. Modern tesisleri ile çağdaş teknolojiyi yakalayıp, Alman DIN normuna göre üretim yapılmaktadır.

Detaylı

Natural Stone Collection

Natural Stone Collection Natural Stone Collection The Place Where Your Projects Come True... MYM Natural Stone is a manufacturer and exporter company in marble industry with its experienced staff since 2006. Located in Afyonkarahisar

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2)

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (2/2) «REPA» WIND ATLAS prepared by General Directorate of Renewable Energy (former EIE) indicates wind resource

Detaylı

sunkapaper.com info@sunkapaper.com www.sunkapaper.com Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX)

sunkapaper.com info@sunkapaper.com www.sunkapaper.com Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX) Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX) F. +90 (364) 311 02 27 info@sunkapaper.com.sunkapaper.com.com.tr Hitit Kursu / Hittite Course sunkapaper.com Bir Ton Kullanılmış

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

ULUDAĞ SOĞUK HAVA TESİSİ

ULUDAĞ SOĞUK HAVA TESİSİ ULUDAĞ SOĞUK HAVA TESİSİ ŞİRKET PROFİLİ Firmamız 1983 yılında meyve,sebze ile et ve tavuk ürünlerinin şoklanması ve depolanması ile faaliyetlerine Bursa Yenice de başlamıştır.daha sonra faaliyetlerine

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 . HANAFI ( ) SHAFI ( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 Company Profile Firmamız 2002 yılında Zeyko Tarım Gıda Sanayi İthalat ve İhracat Ltd. Şti. olarak kuruldu. Yaklaşık 19-20 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS VIII. 23

İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS VIII. 23 Özel ve Devlet İdari Binaları Holding Merkez Binaları İş Merkezleri Genel Amaçlı Ticaret Merkezleri İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS Private and Governmental

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

best association for camshaft...

best association for camshaft... www.estas.com.tr ESTAŞ Eksantrik San. ve Tic. A.Ş. 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 2. Cad. No:31 PK. 22 58060 Sivas / TURKEY Tel:+90.346. 218 12 20 (3 Lines) Fax:+90.346. 218 12 31 e-mail : estas@

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Hakkımızda. about us. İsa GÜR GÜR KALIP Yönetim Kurulu Başkanı

Hakkımızda. about us. İsa GÜR GÜR KALIP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda about us Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 5 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

develi bazalt more than stone more than stone

develi bazalt more than stone more than stone develi bazalt more than stone the best quality basalt of Turkey develi bazalt Do alta zengini ülkemizde her geçen y l katlanarak artan ihracat oran na paralel olarak; sektörümüzdeki ihtiyaçlar ve talepler

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

2013 Collection Polikarbonat kýrýlmaz bardaklar Unbreakable polycarbonate drinkware Metplas Ltd. Þti. 1990 yýlýnda, mühendislik plastikleri iþleme konusunda faaliyetlerine baþlamýþ olup, ilk yýllarýnda

Detaylı

GLOBALLY RECOGNIZED QUEEN OF MARBLES

GLOBALLY RECOGNIZED QUEEN OF MARBLES GLOBALLY RECOGNIZED QUEEN OF MARBLES Beytiye AKYILDIZ Dünya Mermer Kraliçesi World s Queen of Marbles +90 535 712 35 44 HAKKIMIZDA Zengin mermer kaynakları ile dünya çapında hizmet veren Kraliçeler Mermer,

Detaylı

10 BAŞLIKTA BALIKESİR

10 BAŞLIKTA BALIKESİR 10 BAŞLIKTA BALIKESİR 2012 Sayfa 2 / 9 İçindekiler 1. COĞRAFİ VE İDARİ YAPI... 4 2. NÜFUS... 4 3. EĞİTİM VE SAĞLIK... 5 4. ULAŞIM... 6 5. TARIM... 7 6. İŞGÜCÜ... 7 7. SANAYİ... 7 8. MADENCİLİK VE ENERJİ...

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

HURSAN HURSAN. What we will not recycle is our word. Geri dönüfltürmeyece imiz tek fley sözümüzdür. Kurucumuz Fahrettin Dilek i sevgiyle an yoruz...

HURSAN HURSAN. What we will not recycle is our word. Geri dönüfltürmeyece imiz tek fley sözümüzdür. Kurucumuz Fahrettin Dilek i sevgiyle an yoruz... What we will not recycle is our word. Geri dönüfltürmeyece imiz tek fley sözümüzdür. YEARS HURSAN STAINLESS STEEL SCRAP PROCESSING PASLANMAZ ÇEL K GER DÖNÜfiÜM TES SLER YEARS HURSAN STAINLESS STEEL SCRAP

Detaylı

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US /

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / 1 2 2 www.lukas.com.tr 3 4 4 HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / Firmamız 2002 yılında Konya da kurulmuştur. Süt sistemleri ve tarım makineleri üretimi yapmaktayız. Üretmiş olduğumuz ürünleri Avrupa başta

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR PROFİLİ 2013 İtibariyle

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR PROFİLİ 2013 İtibariyle PROSES KAPASİTESİ ( BİTMİŞ MAMUL ÜRETİMİ ) TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR PROFİLİ 2013 İtibariyle 8,1 Milyon Ton BİTMİŞ MAMUL ÜRETİM DEĞERİ 34 Milyar $ EKONOMİYE SAĞLANAN KATMA DEĞER 13 Milyar $ SEKTÖRÜN PROSES

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Features n Optimum hardness n Adapted ductility n 1-50 µm thickness. Özellikler n Optimum sertlik ve süneklik n 1-50 µm kalınlık.

Features n Optimum hardness n Adapted ductility n 1-50 µm thickness. Özellikler n Optimum sertlik ve süneklik n 1-50 µm kalınlık. Related Industry Automotive, Home Appliances, Glass, Plastic / Packing, Machinery, Chemical, Defence. İlgili Endüstri Otomotiv, Beyaz Eşya, Cam, Plastik / Ambalaj, Makina İmalat, Kimya, Savunma Sanayii.

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

Beton Santralleri Concrete Batching Plants

Beton Santralleri Concrete Batching Plants Polita Sabit Beton Santralleri, hazır beton üretimi ve şantiyelerdeki çok uzun süreli beton dökümü için uygundur. Her türlü betonu üretebilme kabiliyetine sahip, istikrarlı ve sorunsuz çalışan, yedek parça-servis

Detaylı

PROJE, İMALAT, SERVİS

PROJE, İMALAT, SERVİS HİZMET KATALOĞU SERVICE BROCHURE PROJE, İMALAT, SERVİS PROJECT, PRODUCTION, SERVICE 2010 TR-EN ÖNSÖZ INTRODUCTION B.N.:34/14.01/9310 B. N.:01.09.0218.513 Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(3): 225-229, 2016 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi de Mantar Yetiştiriciliği Mustafa Kemal Soylu

Detaylı

Product Code / Ürün Kodu : DT0500 DL0500 Diameter / Çap (mm) 108.9 114.0 Flush Volume / Silme Dolum (cc) 675 - Fill Volume / Seviye Dolum (cc) 500 - Height / Yükseklik (mm) 81.5 - Weight / A rl k 23,0

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nazlı SAVLAK

Yrd. Doç. Dr. Nazlı SAVLAK Yrd. Doç. Dr. Nazlı SAVLAK ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 999-00 Y. Celal Bayar Üniversitesi Gıda Müh./Gıda Teknolojisi 00-00 Doktora

Detaylı

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli...

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli... HAKKIMIZDA Zaman her zamankinden daha değerli... Asya Kent Saatleri, sürekli değişen kentsel dinamiklere karşı, kültürel ve tarihsel bir bağ, bir diyalog kurmaktadır. Saatler sadece zamanı göstermez, mekanın

Detaylı

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi About Company Re - Sizing A success story of PAK Tarım Ürünleri LTD. ŞTİ. starting in the year 1986 in Malatya where the best quality apricots grown region in Turkey in order to process, pack and export

Detaylı

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ORGANIC HAKKIMIZDA ABOUT US 1950'li yıllarda Sivas-Zara 'da öğretmen olan Mürteza Üstündağ'ın arzuladığı ve başlattığı, teknik arıcılık ile doğal bal üretimi, nesilden nesile aktarılarak

Detaylı

Ş.Endüstrıyel Hammaddeler Sempozyumu /14-15 Ekim 1999, izmir, Türkiye Maden ve Madenciliğe Dayalı Sanayilerin Türkiye Ekonomisine Katkısı

Ş.Endüstrıyel Hammaddeler Sempozyumu /14-15 Ekim 1999, izmir, Türkiye Maden ve Madenciliğe Dayalı Sanayilerin Türkiye Ekonomisine Katkısı Ş.Endüstrıyel Hammaddeler Sempozyumu /14-15 Ekim 1999, izmir, Türkiye Maden ve Madenciliğe Dayalı Sanayilerin Türkiye Ekonomisine Katkısı H.M. Köse, M. Diker MTA Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi / Ankara

Detaylı

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS DIN 7985 ISO 7049 BOY MIN MAX 3 2.8 3.2 4 3,76 4,24 5 4,76 5,24 6 5,76 6,24 8 7,71 8,29 10 9,71 10,29 12 11,65

Detaylı

www.bedcovers.com.tr time for the change

www.bedcovers.com.tr time for the change www.bedcovers.com.tr time for the change Adres - Address: Gersan Sanayi Sitesi 2306 Sok. No:39 Ergazi - ANKARA Tel - Phone: (312) 256 46 08-256 50 24 Faks - Fax : (312) 256 38 87 E-posta - E-mail: hakankardesler@hotmail.com

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

Su Enerjisi: Küresel. Prof. Dr. Doğan Altınbilek

Su Enerjisi: Küresel. Prof. Dr. Doğan Altınbilek Su Enerjisi: Küresel Su Enerjisi Birliği (TURSEB) Başkanı, Uluslararası Su Enerjisi Birliği (IHA), Yönetim Kurulu Üyesi ve Eski Başkanı, AES-IC İçtaş Enerji,Yönetim Kurulu Başkanı, Eski DSİ Genel Müdürü

Detaylı

Endüstriyel Toz Kartușları

Endüstriyel Toz Kartușları TOZ GRUU ndüstriyel Toz Kartușları Industrial ust artridges 1 KKIMIZ M Filtre plastik kalıp makine sanayii 2008 yılında girișimci iki kardeș tarafından otomotiv sanayii ve endüstriyel amaçlı filtre üretimi

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Proje / Project 01 İmalat / manufacturing 02 İnşaat / construction 03 Enerji / energy 04 Montaj / installation 05 hakkımızda / abaut us Firmamız daha

Detaylı

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI Turizm Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye nin en uzun

Detaylı

BANDIRMA ERDEK GÖNEN

BANDIRMA ERDEK GÖNEN Band rmaerdekgönen BANDIRMA ERDEK GÖNEN Güney Marmara destinasyonu Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin birleflti i, dünyan n eflsiz do a parças ve klimas Marmara Bölgesi stanbul'a 1saat 45 dakika uzakl kta,

Detaylı

UBES Y.U. I. GENEL B LG LER

UBES Y.U. I. GENEL B LG LER STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES MAKEDONYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Y.U. I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Makedonya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu :

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT 2015 Collection 2010 yılında faaliyete başlayan orenon çalışmalarına profesyonelliği, tecrübeyi, kaliteli hizmet anlayışını ve modern vizyonu ilke edinip, inşaat, hizmet, mobilya, gıda, dış ticaret, toptan

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

www.bvs.com.tr Dünyanın Her Yerinde...

www.bvs.com.tr Dünyanın Her Yerinde... 1986 yılında Ankara da faaliyete geçen, 2010 da 25. kuruluş yılını kutlayan firmamız sizlerden aldığı güç ve güvenle bugün sektörünün en önde gelen firmalarından biri olmuştur ve Türk sanayisinde hakkı

Detaylı

İmal ettiğimiz makineleri görmeden karar vermeyiniz..!

İmal ettiğimiz makineleri görmeden karar vermeyiniz..! İmal ettiğimiz makineleri görmeden karar vermeyiniz..! DON T DECIDE WITHOUT SEEING OUR MACHINES 1985 ten bugüne Zeytin Ayırma Makinalarını biz üretiyoruz. Gelişmiş teknolojik ekipmanlarımız ve kadromuzla

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

ÖZEL KENETLER MODEL:207-B,101EK,Y-ÖZEL,204BL-ÖZEL. www.kenetfikssan.com. Kullanıldığı Sanayiler:

ÖZEL KENETLER MODEL:207-B,101EK,Y-ÖZEL,204BL-ÖZEL. www.kenetfikssan.com. Kullanıldığı Sanayiler: ÖZEL KENETLER MODEL:207-,101EK,Y-ÖZEL,204L-ÖZEL Kullanıldığı Sanayiler: Özellikle; Otomotiv, eyaz eşya, Makina, Seramik, hşap Plastik sanayilerle birlikte, her türlü sanayide kullanılabilir. Kullanım lanları:

Detaylı

Fabrika Kümbethatun Organize Sanayi Bölgesi 2.Bulvar No:8/1-2-3 Merzifon/AMASYA Tel :0 (358) 514 99 00 Fax :0 (358) 514 99 99

Fabrika Kümbethatun Organize Sanayi Bölgesi 2.Bulvar No:8/1-2-3 Merzifon/AMASYA Tel :0 (358) 514 99 00 Fax :0 (358) 514 99 99 Fabrika Kümbethatun Organize Sanayi Bölgesi 2.Bulvar No:8/1-2-3 Merzifon/AMASYA Tel :0 (358) 514 99 00 Fax :0 (358) 514 99 99 İstanbul Bölge Bostancı Yolu Caddesi No:57 34776 Y.Dudullu / İstanbul Tel :0

Detaylı

Ürün Kodu : 3511 Net Adet Ağırlığı (gr) : 1000 Kolideki Adet : 12 Ürün Kodu : 3510 Net Adet Ağırlığı (gr) : 3000

Ürün Kodu : 3511 Net Adet Ağırlığı (gr) : 1000 Kolideki Adet : 12 Ürün Kodu : 3510 Net Adet Ağırlığı (gr) : 3000 Ürün Kodu : 3507 Ürün Kodu : 3508 Net Adet Ağırlığı (gr) : 750 Ürün Kodu : 3511 Ürün Kodu : 3510 Ürün Kodu : 3512 Ürün Kodu : 3506 Ürün Kodu : 3509 Net Adet Ağırlığı (gr) : 600 Ürün Kodu : 3514 Net Adet

Detaylı

Plastik Dübeller Plastic Dowel

Plastik Dübeller Plastic Dowel DİZAYN EKOL PLASTİK mobilya sektörü başta olmak üzere plastik aksesuar ve bağlantı ekipmanları üretimi alanında faaliyet göstermek üzere İnegölde kurulmuştur. Kısa zaman içerisinde yapmış olduğumuz yenilik

Detaylı

ÜLKEMİZ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

ÜLKEMİZ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ ÜLKEMİZ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ ÜLKEMİZ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Selahattin GÜRÇAY Elazığ Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, ELAZIĞ

Detaylı

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri Türker SARAÇOĞLU, Nurettin TOPUZ, Cengiz ÖZARSLAN Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Aydın turksar@hotmail.com

Detaylı

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK Temizlik Ürünleri AKOPAK Temizlik ve Hijyen Ürünleri; deterjan ve kozmetik ürünlerinde endüstriyel ve evsel ürün üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Konya da 1500 m² kapalı, 2000 m² açık alan üzerine

Detaylı

Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor

Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor U.N. RO-RO brings low cost, efficient and safe transportation solutions to its customers U.N. RO-RO sistemi, Türkiye-Avrupa aras tafl

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

Mu la Antik Karya Bölgesi nin en eski yerleflim

Mu la Antik Karya Bölgesi nin en eski yerleflim YERYÜZÜ CENNET Mu la Antik Karya Bölgesi nin en eski yerleflim alanlar ndan olan Mu la, s ras yla Karya, M s r, skit, Asur, Dor, Met, Pers, Makedon, Roma ve Bizans egemenli inde kalm flt r. Antik ad, çeflitli

Detaylı

NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY

NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY by Kerem Halicio lu B.S., stanbul Technical University, 2003 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ

TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ TARMAKB R TÜRK TARIM ALET VE MAK NALARI MALATÇILARI B RL THE TURKISH ASSOCIATION OF AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT MANUFACTURERS TARIM MAK NALARI SEKTÖRÜ SEKTÖR STAT ST K RAPORU Agricultural Machinery

Detaylı

Trakya Bölgesindeki Tarım Makinaları Üreticileri Bilişim Altyapıları ve Bilgisayar Kullanımları Üzerine Bir Araştırma

Trakya Bölgesindeki Tarım Makinaları Üreticileri Bilişim Altyapıları ve Bilgisayar Kullanımları Üzerine Bir Araştırma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 Trakya Bölgesindeki Tarım Makinaları Üreticileri Bilişim Altyapıları ve Bilgisayar Kullanımları Üzerine Bir Araştırma Namık Kemal

Detaylı

ATATÜRK ÜN FABR KALARI

ATATÜRK ÜN FABR KALARI Sakl Tarih Sinan Meydan ATATÜRK ÜN FABR KALARI 1923-1938 aras nda kurulan binlerce fabrikan n öyküsü Geçen ay bafllad m z; geri kalm fl Osmanl Devleti sanayisinin geliflmifl Bat ülkeleri ile iliflkisinin

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı