Port of 9anakkale, the meeting point of the nature with production and technology...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Port of 9anakkale, the meeting point of the nature with production and technology..."

Transkript

1 ~anakkale Limanl, doganln Uretim ve teknoloji lie bulu~tugu yer... Port of 9anakkale, the meeting point of the nature with production and technology...

2 9ANAKKALE LiMANI PORT OF f;anakkale yanakkale LiMAN i$letmesi SAN. ve Tic. A$. taraflndan 29 MaYls 2004 tarihinde temeli atllan yanakkale Kepez limanlntn Ust yapi in aatl, 23 Kaslm 2005 tarihinde, KOliN A$. taraflndan tamamlanml ve 02 Arallk 2005 tarihinde i letmeye allnml tlr. KOliN A$. bunyesinde Dikili'den sonra ikinci liman yatlnml olan yanakkale Limanl, izmir'e 300 km, Ballkesir'e 170 km, Bandlrma'ya 160 km, Biga'ya 90 km, yan 'a 80 km, Bursa'ya 270 km, Ezine'ye 45 km uzakllkta olup mevcut devlet karayollan ile her turlu ta lmaclllga elveri lidir. Liman ISPS Koda sahip olup (Yolcu gemileri, kuru yuk gemileri, akaryaklt tankerleri, diger kargo gemileri, Ro-Ro, konteyner gemileri) hizmet ye itliligi, hizmet kalitesi ve teknik alt yapislyla, yolcu ve her turlu yuk hizmetlerini kar l layabilecek yaplda ve atlk allm tesisi, atlk toplama barylan ile yanakkale Bogazl demir mevkilerine de hlzla hizmet verebilecek kabi liyettedir. yanakkale Limantntn 1 km. batlstnda aynl grup ~irketler yatlsl altlnda yer alan KOliN A$. ' ye ait be Ylldlzll, altl yuz yatak kapasiteli Kolin Otel bulunmaktadlr. Kolin Hotel, yanakkale Limanl ile birlikte bblge turizminin geli imine, deniz yoluyla gelen yerli ve yabanci turistlere, kurvaziyer irketlere ve ye itli boy ebatlarda yolcu gemilerine hizmet veri lmesine katkl saglamaktadlr. Limantn konumu ve hizmet ye itliligi bblge sanayisinin yanl slra ithalat, ihracat ve iy kabotaj yuklerinin uygun fiyatlar ve maliyetlerle ta lnmasl ile Ulke geneline hizmet verilebilmesini saglamaktadlr. Limanln transit aktarma limanl olarak kullanllabilmesi, nakliye maliyetlerinin du UrUlmesinin yanl Slra, bogaz geyi Ucretlerinin uygunlugu (Mehmetyik - Kepez), avantajl ve gidi dbnu minimum bir gunluk hat ta lmaclllgl iyin ciddi zaman kaylplannl bnleyici unsurlar ta lmaktadlr. Port of C;anakkale at your service since 02 December 2005 is a second port investment of... --,-_...!...- KOLIN GROUP after Port of Dikili. Port of C;anakkale is 300 km to izmir, 170 km to Balikesir, 160 km to Bandfrma, 90 km to Biga, 80 km to Can, 270 km to Bursa and 45 km to Ezine and existing state highways are convenient for all kinds of transportation. Port of C;anakkale has ISPS Code (covering Passenger Ships, Oil Tankers, Bulk Carriers and other Cargo Vessels, Ro-Ro and Container Vessels) and its service variety is capable to cover all requirements at the region. Port of C;anakkale is also collecting slop, sludge, bilge water, waste oil and solid waste with licensed barge fleet which are serving in Dardanel Strait 7124 for the vessels. 1 km. west of the port sister company Kolin Hotel can be found with five stars and 600 beds capacity. Kolin Hotel and Port of C;anakkale are serving together for the cruise passengers, cruise companies and various passenger ships and contributing region's touristic development. Location and the wide range of services are helping to improve the region's industry and the port is able to serve throughout the country with importation, exportation and internal cabotage loads at relevant costs. Suitability of the port of as a transshipment Port of C;anakkale reduces transport costs and low level of strait crossing rates (Mehmetcik-Kepez) holds advantageous factors avoiding serious losses of time for twoway line haulage of minimum one day.

3 ATIK KABUL TESisi Turkiye'nin kuzeybatlsmda yer alan, Avrupa ve Asya'da topraklan bulunan C;anakkale, her YII binlerce gemiyi aglrlayan bogazlyla Ege sulannl Marmara Denizi ile bulu~turuyor. Bogazln yogun gemi trafigi C;anakkale Limanl'nln bnemini artlnrken, limanm c;;evredeki insan ve doga ya~aml ac;;lslndan bnemi de buyuk blc;;ude artmaktadlr. Bogazdan gec;;en gemilerin son yillarda artan boyut ve yuk kapasiteleri ile birlikte gemilerin ta~ldlgl tehlikeli yuk, Yllda yakla91k 150 milyon tona ula~maktadlr. Yani bogazdan gec;;en her bir gemi, ticari kazanlmlann yanmda, ta~ldlklan riskleri de beraberinde g etiriyor. Gemilerin ta~ldlklarl yukler ile ana ve yardimci makinelerinden kaynaklanan atlklar, C;anakkale Bogazl'ndan gec;; en gemi saylsl dikkate allndlglnda c;;evre ic;;in buyuk bir risk olu~tursa da bu risk, C;anakkale Limanl ve Atlk Kabul Tesisinin, atlklan c;;evreye zarar vermeden i~leyip dbnu~turmesi ile ortadan kalkmaktadlr. Gemilerden veya ta~ldlklan yuk artlklanndan kaynaklanan atlklan i~lemek ve dbnu~turmek, C;anakkale Limanl'nm temel misyonlanndan biri olurken, neredeyse her turde gemiye sundugu yukleme ve bo~altma hizmetlerinin yanlnda yolcu gemileriyle her YII kente gelen yabanci turisti en iyi ~ekilde kar$llamak da limanm hedefleri arasmda yer allyor. Ulke ve dunya ekonomisinde bnemli bir yere sahip olan liman, ticari olarak ulkeye kattlklannln yanmda kultorel olarak da bneml i bir deger uretiyor. Avrupa Atlk Tesisleri Birligi " Euroshore"un uyesi ol an C;anakkale Limanl ve Atlk Kabul Tesisi'ndeki i~ l e yi ~, uluslararasl standartlara uyg u n ola rak yurutuluyo r. Canakkale Li manlnda; At lk Kabul Tesisi, toplam metrekarelik liman sahasl, metrekarelik Gumruklu Antrepo, Deniz Filosu ve Kara Filosu yer allyor. Turkiye'nin en buyu k, Avrupa'nln ise sayll1 atlk kabul tesislerinden birine sahip olan Canakkale Limanl'nda i9leyi9' gemilerin atlk verme talebini bildirmeleri ile ba9lar. Bu talep gerekli kurumlarca degerlendirilir ve atlk allm tankeri, atlk verecek gemiye yana9lr. Atlk allml ic;;in baglantl ve devreler hazlrlanlrken, atlk allm tankeri ve atlk veren geminin sorumlularl herhangi bir tehlikeye izin vermemek ic;;in telsizle surekli ileti9im halindedir. WASTE RECEPTION C;;anakkale, with its lands in the Europe and Asia in the northwest of Turkey, unites the waters of the Aegean Sea with the Marmara Sea through its strait, which hosts thousands of ships every year. While the intense ship traffic of the Strait increases the importance of C;;anakkale, the importance of the port greatly increases also as regards the human and nature in the surroundings. The dangerous cargo carried ships passing through the C;;anakkale Strait in total amounts to 150 million tons each year. That is, each ship passing through the strait brings the risks they hold together with the commercial acquisitions. Although the loads carried by the ships and the wastes of their main and ancillary machinery poses a great risk for the environment when the number of the ships annually passing through the C;;anakkale Strait, this risk is eliminated with the processing and transforming of the wastes in the C;;anakkale Port and the Waste Receiving Facility. While main missions of the C;;anakkale Port is to process and transform the wastes originating from the ships or the remains of the loads they carry, to welcome the 15,000 foreign tourists visiting the city each year with cruises in addition to the loading and unloading services given to any type of ships. The port has an important place in the domestic and global economies, and produces an important cultural value in addition to its commercial contributions to the country. The operation of the C;;anakkale Port and the Waste Receiving Facility, wh ich is a member of the European Waste Treatment Facilities Associaion, "Euroshore ", is implemented according to the international standards. The Waste Receiving Facility in C;;anakkale Port is established on a port area of 40,000 square meters, customs warehouse of 3, 000 square meters, the Marine Fleet and the Land Fleet. The procedures in the C;;anakkale Port, which has the biggest waste receiving facility in Turkey and one of the biggest in Europe, start with the notification of waste delivery request. This request is evaluated by the relevant institutions and the waste receiving tanker approaches the ship that will deliver the waste. The authorities of the waste receiving tanker and the ship that will deliver the waste will be in continuous wireless communication in order to prevent any danger during the connections

4 Farkll atlk turleri birbirine kan9mayacak gekilde, atlk allm tankerinin tanklanna ayn ayn aktanllr. Atlk transferi tamamlandlktan sonra, allm tankeri ve gemi kaptanlan gerekli resmi formlan doldururlar ve atlk allm tankeri gemiden aynllr. Atik yuklu tankerin limana yana9maslnln hemen ardlndan bo 9 altlm i91emleri ba9lar. Geri d6nugebilen petrol turevli atlklar depolama tanklanna, geri d6nugemeyen diger atlklar turlerine uygun olarak bertaraf tesislerine veya antma tesislerine g6nderilir. Oepolarda biriken atlk ic;erisinden, fiziksel olarak ayn9an su, Kimyasal antma Unitesinde antllarak uygun de9arj standartlanna getirilip dogaya geri kazandjrlllr. Kismen suyundan ayn9an atlklar geri d6nu 9ume uygun hale getirmek amaci ile prosese tabi tutulurlar. Prosesin ilk a9amasl Separasyon Unitesinde gerc;ekle9ir. Bu unitede ham atl 91n ic;erisinde kalan su ve katl maddeler allnlr ve kurutma b61umunde son olarak ic;erisindeki emulsiye sudan ayrl9tlrliarak tamamen susuz hale getirilir. Bu a9amada susuzla9tjrlian atlklar niteliklerine g6re Susuzla9tJrllml9 slop tankl veya susuzla9tlrllml9 sintine suyu slac; tanklanna allnlr. Sintine ve slac; atlklan lsi geri d6nu 9umUnde kullanllmak uzere uygun yakma tesislerine g6nderilirken, Susuz haldeki slop ve atlk yaglar ise bir sonraki proses a9amasl olan Evaporasyon unitesine allnlrlar. Evaporasyon a9amaslna ahnan atlklar burada Atlk yag ve Atlk Solvent olarak 2 gruba ayn9tlnllr ve her biri kendi tanklannaallnlrlar. /" AYrl9ml9 haldeki Atlk Solvent veyaglar artlk geri d6nu9ume hazjrdjr. Bu sjrada butun antma i91emi skada sistemi sayesinde gerc;ek zamanh olarak dijital ortamda denetim altlndadlr. Tesiste toplanan atlklar, ayn9ma i91emlerinin tamamlanmaslnln ardlndan komisyon c;ah 9masl ile enerji d6nu 9UmUnUn son halkaslna yani ilgili sanayii kurulu91anna dagltlm a9amaslna gec;er. Heyet e9liginde, metrekup ve tonaj kontrolleri yapllan atlklar, GPS takip sistemine sahip ta91ma lisansll kara filosu ile hammadde olarak kullanilacaklan fabrikalara dogru, guvenle yola C;lkarlar. Atlklann vanakkale Limanl'nda ba91ayan seruveni, ulkenin d6rt bir yanlna dogru yol allrken, gemiler de atlklanndan annlp, dogaya zarar vermemenin gururu, guvenli bir yolculuk yapmanln huzuru ve guzel bir kente konuk olmanln mutluluguyla yeniden yola C;lkarlar. and circuits are being prepareo'. The was te ;s transferred into the tanks of the tanker according to types without putting different types of waste together. Following the completion of the waste transfer, the captains of the ships fill the required official forms and the waste receiving ship leaves the delivering ship. The unloading procedures start immediately following the approach of the tanker loaded with the waste. The petrol derivative wastes that can be recycled are delivered to storage tanks, and those that cannot be recycled are delivered disposal facilities or to treatment facilities. Out of the waste accumulated in the tanks, water that is separated physically is brought to adequate discharge standards in the chemical treatment facility and then regained to the nature. The wastes that are partially separated from water are processed to make them suitable for recycling procedures. The initial phase of the process is carried out in the Separation unit. In this unit, water and solid materials remaining in the unprocessed waste are removed and lastly, the waste is dewatered completely by removing the emulsified water. In this stage, the dewatered wastes are taken to the Dewatered slop tank or to the dewatered bilge water sludge tanks. While the bilge and sludge wastes are sent to suitable incineration plants to be used in the temperature recycling, the dewatered slop and waste oil are taken to the Evaporation stage, which is the next step of the process. The wastes taken to the Evaporation stage are separated into 2 groups as the Waste Oil and the Waste Solvent, and each of these are taken to their own tanks. The separated Waste Oil and Solvents are now ready for recycling. Suring these stages, all the treatment processes are kept under control in the digital medium in real time thanks to the SCADA system. Following the separation processes, the wastes collected in the plant are transferred to the last ring of the energy transformation, that is, to the relevant industrial operations with a commissioning work. The wastes that controls in terms of cubic meters and tonnage have been performed are safely dispatched to the plants they will be used in by a licensed land fleet with GPS monitoring systems. The adventure of the wastes starting in the vanakkale Port continues with their journeys to all the parts of the country, while the ships enjoy their new routes, proud of being cleared from their wastes without damaging the nature and happy with their peaceful voyage and their visit to a beautiful city.

5 VUKSEK STANDARTLI LiMAN HIZMETLERI YOK VE KONTEYNER ELLE~LEMESi Her Wrlu dakme yuk, paletli yuk, genel kargo ve SIVI yuk elieylemeleri Konteyner Operasyonu (Gemi kreyni He) Dakme yuk, genel kargo ve konteyner depolama alanl 2 adet 80 ton kapasiteli kantar 7/24 kesintisiz hizmet Limandan izmir karayoluna direkt baglantl, YOLCU VE RO-RO HiZMETLERi Truva'ya ve Gelibolu Yanmadasl MHli Parkl'na en yakln yolcu terminali 2 adet Ro-Ro rampasl CCTV He ISPS Kod Kapsamlnda 7/24 kamera ile izleme Setur Duty Free Hizmetleri SU, KUMANYA, SHIPSTORE, PERSONEL DEGi ikligi, TEKNiK HiZMETLER Gumruksuz yaklt istasyonu (POA$) Su, kumanya ve shipstore hizmetleri ATIK ALiM HiZMETLERi R1-17-AKTL-002 LiSANS NOLU m 3 kapasiteli Avrupa Atlk Tesisleri Birligi (EUROSHORE) uyesi; Turkiye'nin en buyuk Lisansll AtIk Kabul Tesisi ile limana ugrak yapan ve aylktaki gemilerden 7/24 atlk toplama hizmetleri DWT kapasiteli Avrupa'nm en buyuk atlk allm gemisi olan "MIT Kolin 3" ve kapasiteleri toplam 2000 ton olan 4 adet lisansh bary ile MARPOL 73/78 Ek-I kapsamlndaki slop, sintine suyu, slay ve atlk yaglar He Ek V kapsamlndaki yap atlklannm toplanmasl. FERiBOT VE DENiz OTOBOSO HizMETi GESTA$ Den iz Ula lm ile Liman ve Eceabat arasl feribot seferleri. GESTA$ Deniz Ula lm ile Yunanistan Limni'ye deniz otobusu seferleri. (Aynntlll bilgi iyin; ANTREPO VE A~/K ALAN DEPOLAMA HiZMETLERi 7/24 Depolama Hizmetleri m 2 tamaml beton zemin, gumruklu aylk geyici depolama yeri m 2 beton zemin gumruksuz aylk depolama yeri m 2 kapail, gumruklu geyici depolama yeri (Yatay depo, yukseklik: 7m) Kepez Deniz Hudut Kapisl Birimleri, yolcu salonu, Free Shop ve of is imkanlanyla 1 ADO m 2 i letme binasl.

6 HIGH QUALITY PORT SERVICES BULK, GENERAL AND UQu/D CARGO, CONTAINER HANDLING Handling of all kind of bulk, general and liquid Cargo; palletised cargoes Container Operations (by ships' cranes) Storage areas for bulks, general cargo and container 2 weight-bridges (80 tons capacity of each) 7124 nonstop services Direct way access PASSENGER AND RO-RO SERVICES Nearest passenger terminal to Troia Ancient City and Gallipoli National Park Direct Ferry services to Gallipoli Peninsula National Park 2 Ro-Ro ramps 7124 CCTV monitoring due to ISPS Code regulations Setur Duty Free Services FRESH WATER, SHIPSCHANDLlNG, SHIPSTORE~ CREW CHANGE, TECHNICAL SERVICES Tax free fuel station Freshwater, shipstore, shipschandling services from pier WASTE RECEPTION SERVICES 7124 Waste Reception services by the largest, licensed EUROSHORE member waste reception facility in Turkey with the capacity of m 3. Slop, bilge water, sludge, waste oil, sewage, garbage etc. (MARPOL Annex I, IV, V) collection at the port or at anchorage areas before Dardanelles (Bozcaada and Gallipoli anchorage areas). Waste collection with 4 licensed barges with the total capacity of tons. Aiming to prevent marine pollution by collecting tons of waste per year as a member of EUROSHORE. FERRY AND HJGH-SPEED CRAFT SERVICES Commuter ferry services by GESTA$ Sea Transport Co. Between our port (Asian Side) and Eceabat (European Side). Passenger high-speed craft services by GESTA$ Sea Transport Co. between (:anakkale and Limnos, Greece. (For further information; visit WAREHOUSE AND OPEN STORAGE SERVICES 7124 storage services 3000 m 2 close bounded customs area m 2 fully cement ground open bounded customs area m 2 cement ground open storage area m 2 management complex including passengers lounge, free shop, sea border official department and other offices to rent.

7 LiMAN QZELLiKLERi ISPS Kod 1\]0 Rlhtlm SaYlsl Toplam Yana9ma Uzunlugu Derinlik Ro - Ro Rampasl AC;:lk Depolama Sahasl AC;:lk Depolama Sahasl Kapall Depolama Alanl i91etme Binasl, Yolcu Salonu, Kantar Jeneratbr Tatll Su Mobil Kreyn Kapasite Fork Lift Bob Cat : : 4 adet : 428m. :10-30m. : 2 adet : m 2 (GumnJklu/ Duty Free) : m 2 (GumruksuZ/ Duitable) : m 2 : m 2 Free Shop : 2 adet (Her biri 80 ton kapasiteli) : Mevcut (220kW) : iskelede Mevcut : 2 adet (Sennebogen 835 R) : 25Otonl saat : 1 adet (5 ton kapasiteli) : 1 adet TERMINAL SPECIFICA T/ONS ISPS Code No Number of Berths Total Berth Length Depth Ro - Ro Ramps Open Bounded Storage Area Open Bounded Storage Area Covered Warehouse Management Building Weight-bridge Generator Fresh Water Crain Capacity Fork Lift Bob Cat : : 4 : 428 m. : m. : 2 : m 2 (Duty Free) : m 2 (Dutiable) : m 2 : m 2 Passengers Lounge, Free Shop : 2 (80 tons capacity each) : Installed (220kW) : Available from jetty : 2 pcs. (Sennebogen 835 R) : 250ton/ hour : 1 (5 tons lifting capacity) : 1 MESAFELER / DISTANCES C;-;anakkale $ehir Mer. / (:anakkale City Center 5 km. Kolin Hotel / Kolin Hotel 1 km. C;-;annakale Havaalanl / (:anakkale Airport 8 km. Truva Antik Kenti I Troia Ancient City 18 km. Gelibolu Yanmadasl / Ga/lipoli Peninsula 35 km. Assos / Assos 70 km. istanbul / istanbul 320 km. izmir I izmir 300 km. Bursa I Bursa 270 km. Bandlrma I Bandlrma 160 km.

8 ~...?" PORT OF \=ANAKKALE QANAKALE LlMAN 19LETMESI SAN. ve Tic. A.9. / 9ANAKKALE PORT OPERA non MANAGEMENT CO. INC. Cumhuriyet Mahallesi Sahil Yolu Caddesi Kepez 17110/ QANAKKALE / TURKiYE Tel/Phone: Faks / Fax: Koordinatlar / Coordinates: La! ' 21" N Long ' 41" E

www.samsunport.com.tr 444 4 CEY

www.samsunport.com.tr 444 4 CEY www.samsunport.com.tr 444 4 CEY Hakkımızda About Us 1969 yılında faaliyete başlamış olan CEYNAK, taşımacılık sektörünün ihtiyacı olan tüm yatırımları hedefleyip gerçekleştirerek, ulusal nakliye firması

Detaylı

DO ve Denizbank fl Birli i

DO ve Denizbank fl Birli i DO ve Denizbank fl Birli i Cooperation Between IDO and Denizbank DO ile Denizbank n ifl birli i ile gerçeklefltirilen Sea&Miles Kredi Kart projesi, 10 Mart 2006 tarihinde stanbul Esma Sultan Yal s nda

Detaylı

İbrahim ÖZ. Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Dear Representatives of the Transportation Sector,

İbrahim ÖZ. Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Dear Representatives of the Transportation Sector, 1 2 Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) yeşil ve temiz taşımacılık türü olan demiryolu taşımacılığını çağın ve ülkenin gerekleri doğrultusunda geliştirmek ve demiryolunun

Detaylı

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land.

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land. Gemi Sicilinde De ifliklik Amendment in Turkish International Ship Register Regulations Eylül 2006 tarihinde yürürlü e giren Türk Ulus- 17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat

Detaylı

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen zmir de Dünya Denizcilik Günü Kutlamas World Maritime Day Celebrations in Izmir okuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yöneti- D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen Dünya Denizcilik Günü ve Preveze

Detaylı

Genel 03 Tarihçe 05 Coğrafi Konum ve Teknik Bilgiler 07 Elleçlenen Konteyner 09 Ana Terminal 11 Batı Terminal 13 Ekipman 15 Yatırımlar 17 CFS, Ambar

Genel 03 Tarihçe 05 Coğrafi Konum ve Teknik Bilgiler 07 Elleçlenen Konteyner 09 Ana Terminal 11 Batı Terminal 13 Ekipman 15 Yatırımlar 17 CFS, Ambar Genel 03 Tarihçe 05 Coğrafi Konum ve Teknik Bilgiler 07 Elleçlenen Konteyner 09 Ana Terminal 11 Batı Terminal 13 Ekipman 15 Yatırımlar 17 CFS, Ambar ve Saha Hizmetleri 19 Ambarlama ve Raf Sistemi 21 Cep

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

Demir çelik sektörünün büyük buluflmas

Demir çelik sektörünün büyük buluflmas Demir çelik sektörünün büyük buluflmas Big congress of the steel and iron industry ürk demir çelik sektöründe T faaliyet gösteren çeflitli kurulufllar ile üniversite ve araflt rma kurumlar n bir araya

Detaylı

Asbest Yerine Cam Yünü. Glass Wool vs. Asbestos. Gemi ölünce ne yapaca- z? What shall we do when ships die?

Asbest Yerine Cam Yünü. Glass Wool vs. Asbestos. Gemi ölünce ne yapaca- z? What shall we do when ships die? Asbest Yerine Cam Yünü Glass Wool vs. Asbestos ürkiye de gemi söküm sanayisinde yaflanan sorunlar, T TMMOB Makine Mühendisleri Odas Kongre Merkezi nde düzenlenen "Hedef Deniz Toplant - lar " bafll kl panelde

Detaylı

Japan Finance Corporation n uluslararas

Japan Finance Corporation n uluslararas Wastes From Large Vessels To Be Tracked From Virtual Environment Büyük Gemilerin At klar da Sanal Ortamdan Takip Edilebilecek Second Export Credit Line for Ships to Turkiye Türkiye çin nfla Edilen Gemilere

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

: Modular Enhanced Training Programme for European Maritime Security Personnel

: Modular Enhanced Training Programme for European Maritime Security Personnel PROJECT NAME PROJECT ACRONYM PROJECT NO : Modular Enhanced Training Programme for European Maritime Security Personnel : METPROM : 2012-1-TR1-LEO05-35121 METPROM is the EU funded Leonardo Da Vinci Project

Detaylı

University Exclusive For The Maritime Industry

University Exclusive For The Maritime Industry University Exclusive For The Maritime Industry Denizcilik Sektörü Üniversitesine Kavufltu he maritime university T adventure, which had become an endless story after submission of the application file

Detaylı

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair GL s Biggest Containership GL in En Büyük Konteyner Gemisi he biggest containership T ever classed by Germanischer Lloyd (GL) was delivered in mid-december at Samsung Heavy Industry Shipyard in Geoje,

Detaylı

EMD Diesel Marine Engines in Turkey

EMD Diesel Marine Engines in Turkey KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Apparently, The Battle Is Imminent Between The Captain And The Sea... Belli ki Muharebe Yak n Kaptanla Deniz Aras nda Dream of an Istanbul; Wouldn t she fancy fleeing

Detaylı

RO-RO TRANSPORTATION IN TURKEY

RO-RO TRANSPORTATION IN TURKEY RO-RO TRANSPORTATION IN TURKEY TÜRK YE DE RO-RO TAfiIMACILI I Ro-Ro transportation, one of the most important and functional mode of intermodal transportation, provides new export routes for our international

Detaylı

SAYI 7/2012. www.havakargoturkiye.com

SAYI 7/2012. www.havakargoturkiye.com SAYI 7/2012 www.havakargoturkiye.com General Coordinatör Künye Rasih ULUTÜRK TÜRK HAVA YOLLARI HER YERDE UBM Aviation tarafından yayınlanan Official Airline Guide'ın raporuna göre, tüm dünyada faaliyet

Detaylı

Austal n siparifl defteri,

Austal n siparifl defteri, Austal s order backlog has grown by USD691 million as a result of two additional Littoral Combat Ship (LCS) contract options being exercised by the United States Navy. The contract options fund construction

Detaylı

2015/1 KITA Ulaşkırma Hizmetleri Tic. A.Ş. nin ücretsiz yayınıdır.

2015/1 KITA Ulaşkırma Hizmetleri Tic. A.Ş. nin ücretsiz yayınıdır. 2015/1 KITA Ulaşkırma Hizmetleri Tic. A.Ş. nin ücretsiz yayınıdır. İÇİNDEKİLER /CONTENTS HİNDİSTAN IN EN ÖNEMLİ LİMANI: KOLKATA KOLKATA: THE MOST IMPORTANT PORT OF INDIA 16 AKTÜEL ARKEOLOJİ ANADOLU YU

Detaylı

ATAS TERMINAL PORT INFORMATION AND MARINE OPERATIONS(JETTY REGULATIONS) BOOKLET. NOTICE : FOR PDF COPY,LOOK AT (www.atasterminal.

ATAS TERMINAL PORT INFORMATION AND MARINE OPERATIONS(JETTY REGULATIONS) BOOKLET. NOTICE : FOR PDF COPY,LOOK AT (www.atasterminal. ATAS TERMINAL PORT INFORMATION AND MARINE OPERATIONS(JETTY REGULATIONS) BOOKLET. NOTICE : FOR PDF COPY,LOOK AT (www.atasterminal.com) The 8 Golden Rules of / 8 Altın kural Permit to work / çalışma izni

Detaylı

İzmir i şahlandıracak

İzmir i şahlandıracak Mart March 2014 Sayı Issue 32 Alabilirsiniz Your Complimentary Copy İzmir i şahlandıracak entegre ulaşım projeleri Integrated transport projects for development of İzmir LAKE VAN VAN GÖLÜ Its name is lake,

Detaylı

IMO KURALLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE YENİLİKLER (YÜK ve YOLCU GEMİLERİ) (MSC 85, MSC86, MSC 87, MEPC 58, MEPC 59 ve MEPC 60 kararlarını içermektedir)

IMO KURALLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE YENİLİKLER (YÜK ve YOLCU GEMİLERİ) (MSC 85, MSC86, MSC 87, MEPC 58, MEPC 59 ve MEPC 60 kararlarını içermektedir) IMO KURALLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE YENİLİKLER (YÜK ve YOLCU GEMİLERİ) (MSC 85, MSC86, MSC 87, MEPC 58, MEPC 59 ve MEPC 60 kararlarını içermektedir) ARALIK 2010 NEW IMO REGULATIONS AND AMENDMENTS (CARGO AND

Detaylı

A mendments made to the Free Zones Law in 2004

A mendments made to the Free Zones Law in 2004 KOCAELI SHIPYARDS: CALM BEFORE THE STORM... KOCAEL TERSANELER : K NC TUZLA OLMAK STEM YORUZ... 2 004 y l nda Serbest Bölgeler Kanunu nda yap lan de iflikliklerle, bu bölgelerde faaliyet gösterenlerin vergi

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT 2 3 Sedat Gümüşoğlu / CEO U.N. RO-RO deniz otoyolları ağı geleceğe hazır 2012 yılında öncelikli hedeflerimizi, hizmet kalitemizi geliştirme,

Detaylı

T eknik gezi - Technical Visit. Almanya Teknik Gezisi Germany Technical Visit

T eknik gezi - Technical Visit. Almanya Teknik Gezisi Germany Technical Visit T eknik gezi - Technical Visit EXITCOM taraf ndan 10-13 A ustos 2009 Tarihleri nde gerçeklefltirilen Almanya Teknik Gezi sine Türkiye den kat lan heyet çok say da tesisi inceledi Group of participants

Detaylı

YENİ İSTANBUL HAVALİMANI

YENİ İSTANBUL HAVALİMANI Temmuz July 2014 Sayı Issue 36 Alabilirsiniz Your Complimentary Copy YENİ İSTANBUL HAVALİMANI İSTANBUL S NEW AIRPORT Küresel sivil havacılıkta yüksek irtifa High altitude in global civil aviation Matchless

Detaylı

FAALİYET RAPORU REPORT

FAALİYET RAPORU REPORT ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL

Detaylı

WE WOULD REAR UP BY A 10% SUPPORT

WE WOULD REAR UP BY A 10% SUPPORT www.marineandcommerce.com // ULUSLARARASI DEN Z VE T CARET ISSN: 1305-2918 YEAR // YIL: 11 ISSUE // SAYI : 124 APRIL // N SAN 2015 PRICE: EURO 20 // F YATI: 20 YTL ORHAN GÜLCEK, CEMRE SHIPYARD: WE WOULD

Detaylı

BOTAŞ. Faaliyet Raporu. Annual Report. www.botas.gov.tr

BOTAŞ. Faaliyet Raporu. Annual Report. www.botas.gov.tr BOTAŞ Faaliyet Raporu Annual Report www.botas.gov.tr Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak

Detaylı

büyük projelerin çözüm ortağı solution partner of major projects www.oyakbeton.com.tr

büyük projelerin çözüm ortağı solution partner of major projects www.oyakbeton.com.tr büyük projelerin çözüm ortağı solution partner of major projects www.oyakbeton.com.tr jor projects genel müdürün mesajı message of general manager Türkiye genelinde beş farklı bölgede, 7.5 milyon m 3 kapasitesiyle,

Detaylı