38 y l önce at lan bafll k! Derdim makam DE L HABER 12. SAYFADA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "38 y l önce at lan bafll k! Derdim makam DE L HABER 12. SAYFADA"

Transkript

1 ISSN Temmuz 2014 Perflembe Fiyat 25 Kr Radyoda Kur an okunmas n n 64. YILDÖNÜMÜNDEY Z Demokrat Parti nin din ve vicdan hürriyetine yönelik icraatlar ndan Kur ân- Kerîm in Devlet Radyosundan ilk defa okunmas n n 64 üncü y l dönümünde, bu hay rl hizmete sebep olanlar rahmetle hat rland. HABER 13. SAYFADA 38 y l önce at lan bafll k! Ortado u ya srail bombalad Gazze de 6 flehit srail'in Gazze'nin çeflitli bölgelerine düzenledi i hava sald r lar ndan 6 kiflinin öldü ü, 20 kiflinin yaraland bildirildi. HABER 16. SAYFADA YEN B R HAR TA m? Bugün Ortado u co rafyas nda yaflananlar n bir de dünü var. Dün ile bugün aras nda öyle bir etki-tepki, sebep-sonuç iliflkisi var ki, dünden bugüne bir yolculuk ile daha net anlafl labilir bu iliflki Bugün de s kça dillendirdi imiz, Ortado u ya yeni bir harita m? bafll, May s 1978 teki Yak n Tarih Dergisi nde kullan lm fl. O tarihte ortada ne ran Devrimi, ne Afganistan iflgali, ne Varflova Pakt n n da lmas, ne yeni dünya düzeni telaffuzu Bunlar n hiçbirisi yok. fiah, ran n bafl nda, Afganistan da krall k devam ediyor. Saddam, El-Bekir den iktidar devralmak için sab rs zlan yor. Türkiye, anarfli ve terörün kuca nda debeleniyor. Apo yok, PKK yok! Dev-Sol var, Dev-Yol var. Pol-Bir, Pol-Der var. Türkefl, Ecevit, Demirel ve Erbakan var siyaset sahnesinde. Kurucu ideolojinin bafl aktörleri çoktan bu dünyadan göçüp gitmifller Süleyman ARSLANTAfi n yaz s 13. SAYFADA Y ld z dan ÖNEML aç klamalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Do u ve Güneydo u Anadolu bölgelerinden ç kart lan petrolün gelirinin bir bölümünün bölgedeki yerel yönetimlere aktar lmas - na iliflkin tekliflere tepki göstererek, "Bunu son derece yanl fl ve sak ncal buluyoruz" dedi. HABER 12. SAYFADA hracat ile büyümeliyiz HABER 6. SAYFADA Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Hayrettin vgin Kültürel Boyut 14. Sayfada Erol Da l Gezi Gözlem 3. Sayfada ATISIYORLAR! Demirtafl tan hsano lu HODR YETK yi MEYDAN SORDU! Derdim makam DE L Cumhurbaflkan aday ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "Bizim anlay fl m zda hiçbir zaman makamlar için yar fl olmam flt r, olmamal d r, olmayacakt r. Bizim anlay fl m zda sadece ve sadece millete hizmette yar fl vard r. Halka hizmet biliyorsunuz Hakk'a hizmettir" dedi. www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz HABER 12. SAYFADA Cumhurbaflkanl seçim sürecinde kampanya çal flmalar h zlan rken, HDP'nin Cumhurbaflkan aday Selahattin Demirtafl, kat ld bir televizyon program nda di- er adaylar Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ve Prof. Dr. Ekmeleddin hsano lu ile birlikte tüm televizyonlar n ortak yay n nda fikirleri tart flmak istedi ini söyledi. HABER 12. SAYFADA Mezbelelikten Yaflam Merkezi li ine Kuflca z Aile Yaflam Merkezi nin yap ld yerde uzun süre KUfiCA IZ duran ve bir süre sonra mezbelelik bir hal alan stadyum inflaat n iyi hat rl yorum Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in hakk n teslim etmek gereken projelerden biri tamamlan p aç l nca, o çirkin görüntü yerini muhteflem bir tesise b rakt. Dursun ERKILIÇ n yaz s 7. SAYFADA ü Gazetemiz Gazetemiz dan takip edebilirsiniz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi https://www.twitter/yedigun.gazetesi MHP ve CHP'nin de aralar nda bulundu u baz siyasi partilerin cumhurbaflkan aday Ekmeleddin hsano lu, "Cumhurbaflkan n n baflbakan n rolünü alma yetkisi var m o Anayasa'da? Bunu ben soruyorum, sorguluyorum. Bilmedi im bir maddesi varsa, ben onu bilmeye haz r m. Yoksa o zaman ona göre konuflmak laz m" dedi. HABER 12. SAYFADA Siyasetin yeri TBMM CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, "Cumhurbaflkanl makam siyaset yap lacak yer de il. Siyasetin yeri de TBMM'dir dedi. HABER 12. SAYFADA 9 Temmuz 2014 Resmi Gazete 2014/6533 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve ran slâm Cumhuriyeti Hükümeti Aras nda Turizm Alan nda flbirli i Mutabakat Zapt n n Onaylanmas Hakk nda Karar

2

3

4

5

6

7

8

9 KÜLTÜR-SANAT BULMACA 10 Temmuz 2014 Perflembe 9 Alt n Karagöz Halk Danslar bafllad Konservatuar n yaz kursunda bin 300 ö renci e itim al yor KAYSER - Kayseri Büyükflehir Belediye Konservatuvar 'n n yaz kurslar büyük ilgi görüyor. Okullar n kapanmas yla birlikte bafllayan ve iki ay sürecek olan yaz kurslar na kat lan çocuklar, yeteneklerini gelifltirme f rsat buluyor. Büyükflehir Belediye Baflkan Mehmet Özhaseki'nin konservatuvara kazand rd yeni ve modern binada e itim faaliyetleri sürüyor. (CHA) BURSA Uluslararas Alt n Karagöz Halk Danslar Yar flmas bafllad. Dünyan n 20 ülkesinden gelen yaklafl k 650 dansç ile müzisyenin Kültürpark Aç khava Tiyatrosu nda 3 er dakikal k gösterilerini sergiledi i aç l fl gecesinde izleyenler keyifli anlar yaflad. Bursa Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakf (BKSTV) koordinasyonuyla, 53. Uluslararas Bursa Festivali kapsam nda gerçeklefltirilen 28. Uluslararas Bursa Alt n Karagöz Halk Danslar Yar flmas n n aç l fl, renkli ve e lenceli anlara sahne oldu. 20 ülkeden yaklafl k 650 dansç ve müzisyeni Bursa da buluflturan organizasyonda Uluda Tarihi Mehter Tak m konser verdi, 1326 K l ç Kalkan Ekibi ile Büyükflehir Belediyesi Karagöz Halk Danslar Toplulu u da özel gösteriler sergiledi. Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan Recep Altepe, halk danslar ekiplerinin 6 gün boyunca Bursa da kültürlerini tan taca n söyledi. Altepe, "Dünyan n dört bir yan ndan gelen halk oyunlar ekipleriyle Bursa da bir kültür flöleni yaflan yor. UNESCO taraf ndan da dünya miras listesine kabul edilen, tarih ve medeniyetin baflkenti Bursa, bu hafta 20 ayr co rafyadan gelen farkl kültürlerden topluluklar a rl yor. Yar flma nedeniyle kente gelen halk danslar ekipleri, Bursa ya renk ve güzellik katacaklar. Tek amaç, dünya bar fl na katk sa lamak ve kültürlerin kaynaflmas olacakt r." dedi. BKSTV Yönetim Kurulu Baflkan Fatma Durmaz Y lbirlik de halk oyunlar n n sevgiyi ve insanl anlatt n belirterek, geleneklerin halk oyunlar arac l yla gelece e aktar ld n kaydetti. Endonezya stanbul Baflkonsolosu Abdullah Hariadi Kusumaningprangi nin de ilgiyle izledi i aç l fl program nda, konuflmalar n ard ndan yar flmaya kat lan tüm gruplar, Kültürpark Aç khava Tiyatrosu nda 3 er dakikal k gösterilerle kendilerini tan tt. Bursal lar, Türkiye nin yan s ra Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Endonezya, Fransa, rlanda, spanya, talya, KKTC, Karada, Macaristan, Makedonya, Moldova, Panama, S rbistan ve fiili den gelen ekiplerin sahne performanslar n be eniyle izledi. Tüm ekipler, yar flma boyunca kentin farkl noktalar nda gösterilerini sergileyerek kültürlerini tan tacak. (CHA) Mehmet Niyazi nin aktard ikinci önemli söz de flu: Bir Arnavut doçent var, geçenlerde flöyle diyor: Ben Türkçüyüm. Çünkü dünyada 334 milyon Türk var. Biz bunlara hitap etti imiz zaman bir güç oluruz. Türk ün bol paras yla semirip, çokça alk fl n alarak fl marm fl olanlar, Ben Türk de ilim, Arnavudum derken bu sözü iyi düflünmeli. Haçl -Siyon flebekelerin k flk rt c l yla Kürt rkç l yapanlar da ilk Meclisin Dersim (Tunceli) milletvekili Diyap A a n n flu hat ras n iyi düflünsünler. Diyap A a flöyle der: "Bir kere de Lozan Konferans s ras nda kürsüye ç kt m. Aha bizim memleket ahalisi Kürtmüfl, orada bir Kürt Hükûmeti kuracaklarm fl, bunu duyunca k zd m, kürsüye ç k verdim. Gene sustular: Lâilaheillallah Muhammedürresullallah dedim. Gerek fiafiî, gerek Hambelî, gerek Hanefî hepimizin k blesi birdir. Meclisimiz, kulübümüz, dinimiz, milletimiz birdir. Biz Kürt de il, biz Türk üz. Hepiniz Lâilaheillallah demiflsiniz. fiimden sonra m, ayr bir din, ayr bir millet olaca z. dedim. Gene el ç rpt lar, smet Pafla ayakta kürsünün yan na gelmifl, sakal m n dibine yaklaflm flt. O da cofltu, o da el vurdu." Yine hepimiz Ermeniyiz diye ba ranlara da flu örne i verelim. Türkiye Cumhuriyeti vatandafl olan ve kendisini Türk milletine mensup kabul eden Levon Bo os Daba yan flöyle der: Ben Türk üniformas n giydim, Türk askeriyim. Türkiye Ermenistan`la savafl rsa bende savafl r m. Levon Bo os Daba yan Yine bir baflka gayr-i Müslim örne i: fiark c Fedon, aslen Rumdur ama kendisini Türk kabul ediyor yani Türklü ü millî bir kimlik olarak kabul etmifl. Nitekim bir gazeteye verdi i mülakatta bu ba lamda flunlar söylüyor: TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin TÜRKLÜK, M LLÎ B R K ML KT R, YOK ED LEMEZ - 2 Türklü ümle gurur duyuyorum. Ço u Türk ten daha Türk üm. Gelsinler karfl ma her konuda konuflay m. Bir kere Mehmetçik Vakf sempatizan y m. Çünkü dedem Çanakkale flehidi. Bankadaki paramdan çok oraya ba fl m vard r benim. (..) Evet Türk üm dedi im için Yunanistan da beni çok sevmezler. (.) O lum Theo Rumca bilmez. Onu Türk ilkokuluna gönderdim çünkü. Fedon Fedon bir baflka gazeteye verdi i mülakatta ise flunlar söylüyor: Dövmeyi 30 A ustos Zafer Bayram 'ndan bir gün önce yapt rd n söyleyen Fedon, ''Ata'ma hediye olarak imzas n bedenime kaz d m. Çok da mutluyum. Ölünceye kadar da benimle beraber olacak. Zaten yüre imde idi" diye konufltu. 18 y ld r ay y ld zl küpe takt n da hat rlatan, annesi Rum, babas Ermeni olan flark c Fedon "Ben bir Çanakkale flehidinin torunuyum. Bu ülke için kan n dökmüfl bir gayr-i müslimin torunuyum. Dövmeyi görüp de tebrik edenlerin yan? s ra, 'Popülizm yap yorsun' diyenler de oluyor. Onlar k n yorum ben. Ben bunu, çok sevdi im için, yapt klar n bildi im için bedenime ismini kaz tt m ve çok mutluyum" fleklinde konufltu. Atatürk'e sevgisini "Âfl k n m" adl flark ile ifade etmeye çal flan Fedon, "Baz lar diyor ki 'Atatürk'ü tan r m yd n?' Sen Fatih Sultan Mehmet'i tan yor musun? Yapt klar n okumak, yapt klar n hissetmek ve benim bugün bu ülkede yaflamama sebep olan kifli. Daha ne diyeyim" ifadelerini kulland. (Bitti) Alo Cenaze...: 188 Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Alo Tüketici...: 175 Çevre Bilgi...: 181 Alo Gürültü...: 176 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Orman Yang n...: 177 Sa l k Dan flma...: 184 Ruhsal Bunal m...: 182 flve flçi Bulma...: 180 GEREKL Alo zci Kan Merkezi...: 173 Posta Kodu...: 119 Belediye Kan Anons...: TELEFONLAR HASTANELER ALO ARIZA/B LG ALO AC L Acil Yard m Travmatoloji...: Data Ar za...: 124 Ankara Hastanesi...: Acil Servis...: 112 Do algaz Ar za...: 187 Ankara Onkoloji Hastanesi...: Acil Ambulans...: Elektrik Ar za...: 186 Atatürk Gö üs Hastal klar Alo Doktor...: 113 Kablo TV Ar za...: 126 Hastanesi...: Alo tfaiye...: 110 Su Ar za...: 185 AÜ. T p Fakültesi Hast...: Alo Valilik...: 179 Telefon Ar za...: 121 Baflkent Üniversitesi Hast...: Alo Polis...: 155 Telefon Dan flma...: 118 Bay nd r T p Merkezi...: Alo Jandarma...: 156 Telefon Uyand rma...: 135 Belediye Hastanesi...: Alo Trafik...: 154 Vergi Dan flma...: 189 City Hospitat...: Ala Zab ta...: 153 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Ça Hastanesi...: BULMACA Soldan sa a: Kimyasal bir yöntemle parlakl k verilmifl pamuk ipli i. 2. Yumurtan n bir bölümü. Beden yap s, 1 gövde yap s. 3. Hizip. Gevrek bir elma türü. 4. Difl köklerini kaplayan sert madde. Sarhofl ya da 2 külhanbeyi ba rmas. 5. Gözleri görmeyen. Gerçeklefltirilmesi zamana ba l istek. 6. Bir nota. Hücum. 7. Tatl bir besin. Çelik çomak oyunu Dervifl selam. Da keçisi. Tellürün simgesi. 9. Kerestesi siyah, kal n ve a r bir a aç. 10. On alt 4 taflla oynanan bir zekâ oyunu. Avrupa da bir baflkent. 11. Bir ilimiz. Kuru so uk. 12. fiaflma anlatan ünlem. Mesafe. syan eden, 5 baflkald ran. 13. Yank, akis. Genellikle beyaz zemin üzerinde sar mt rak renkli nak fllarla süslü 6 olan ipek kumafl. 14. Alacak, borç. kabaca evet. 15. Oy. Gözlem. 16. At yavrusu. Argoda tan fl yormufl gibi yaparak para s zd rma. 17. Bir 7 tak m n gözde oyuncusu. Olumsuzluk anlatan önek. Lahza. 18. K l ç, b çak gibi keskin fleylerin 8 kab. nek derisinden bir tür ince meflin. 19. Cerahat. Yasaklama, yasak etme. 20. Gurbetteki bir kimse için do up büyüdü ü ve özledi i yer. 9 Bay nd rl k. 10 Yukar dan afla ya: 1. Amaç, gaye, erek. Do ru yol, hak olan Müslümanl k yolu. Mal al p karfl l nda mal vererek ödeflme. 2. Mafsal. Bir gösterme s fat. 11 Avfla adas n n flarapl k siyah üzümü. 3. Tespihlerin 12 bafl taraf na geçirilen uzunca parça. Fakat, lakin. 106 taflla oynanan bir flans oyunu. Afrika da bir rmak. 4. Güzel sesli küçük ve ötücü bir kufl. 13 Japon çiçek düzenleme sanat. Tembel hayvan. Radyumun simgesi. 5. Genifllik. Soru sözü. Bir 14 göz rengi. Tütün sergisi. Bir renk. 6. Sergen. Yat liman. Tarlalarda suyu bir taraftan baflka bir tarafa geçirmek için kullan lan tahta oluklar. Bir 15 anda oluveren, apans z. 7. Piston. Bir ülkede ithal edilecek mallar n çeflitlerini ve miktarlar n 16 gösteren liste. Irmak ya da dere suyunun h zl akt yer. 8. Müsadere. Zarar. Güzel sanatlar n bir dal. 9. Buyruk, komut. Kesintilerden sonra 17 geri kalan miktar, safi. Ö üt. Vücudun 18 salg lad tuzlu s v. 10. ÇÖZÜMÜ Dikkat çekme, uyar, ihtar. BUGÜN Burçlardan biri. Rus SAYFADA Kazaklarda baflkan. 20 Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 10 Temmuz 2014 Perflembe - SAGLIK ANKARA DEFTERDARLI I M LL EMLAK DA RES BAfiKANLI I ANIT EMLAK MÜDÜRLÜ ÜNDEN SATILACAK OLAN TAfiINMAZ S ra Dosya lçesi Mahalesi Ada Parsel Yüzölçüm Hazine mar Tahmini Geçici hale No No Köyü (m2) His.m2 Durumu Bedeli Teminat Saati (TL) (TL) Yenimahalle Varl k , , dari Tesis Alan 3,355, , : Etimesgut Ba l ca , , Teknik Altyap Alan 1,987, , : Etimesgut Eryaman , , Ticaret Alan 1,653, , : Etimesgut Eryaman , , Ticaret Alan 1,472, , :00 1-Yukar da nitelikleri belirtilen tafl nmazlar ; 23/07/2014 tarihinde karfl lar nda belirtilen saatinde, 2886 say l Kanunun 45.maddesi uyar nca aç k teklif usulü ile An t Emlak Müdürlü ünce teflekkül edecek Komisyon huzurunda s ras yla ayr ayr ihale ile sat lacakt r. 2- haleye kat lacak isteklilerin ; a) Geçici Teminat Bedelinin (her tafl nmaz için ayr ayr ) Defterdarl m z Muhasebe Müdürlü üne yat r ld na dair makbuzun, (2886 Say l Kanunun 26.maddesinde belirtilen de erlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olmas " ve Teyit yaz s 'n n da ibraz gerekir.) b) Gerçek kiflilerin ; Yasal yerleflim yeri belgesini ( kametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kay t örne i veya T.C. Nolu arkal -önlü nüfus cüzdan fotokopisinin, c) Tüzel kiflilerin ; dare merkezlerinin bulundu u yer mahkemesinden veya siciline kay tl bulundu u ticaret veya sanayi odas ndan yahut benzeri mesleki kurulufltan, ihalenin yap ld y l içinde al nm fl sicil kay t belgesi ile tüzel kiflilik ad na ihaleye kat lacak veya teklifte bulunacak kiflilerin temsile tam yetkili olduklar n gösterir noterlikce tastik edilmifl yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge asl n n veya noterlikçe tasdik edilmifl örne inin, hale saatine kadar Komisyon Baflkanl na verilmesi gerekmektedir. 3-Sat lacak tafl nmazlar n ihale bedeli peflin ödenebilece i gibi, talep üzerine, ihale bedelinin 1/4'ü peflin, kalan k sma y ll k kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki y lda, üçer ayl k dilimler halinde 8 eflit taksitlendirme yap labilecektir. 4-Tafl nmazlara ait flartnameler mesai saatleri içerisinde An t Emlak Müdürlü ü hale Servisinde görülebilinir. 5-Hazine tafl nmazlar n n sat fl KDV den müstesna olup, 5 y l süreyle Emlak Vergisine de tabi de ildir. 6-Komisyon haleyi yap p yapmamakta serbesttir. Ayr ca ; "Bu ihaleye iliflkin bilgiler adresinden ö renilebilece i gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri adresinden ö renilebilinir." ( TEL: dan Dahili : 1290 ) LAN OLUNUR. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C MAMAK BELED YE BAfiKANLI INDAN HALE LANI 1- Belediyemiz s n rlar içerisinde Kutludü ün mahallesinde bulunan 1 adet iflyeri 2886 Say l Devlet hale Kanununun 45 inci maddesine göre 22/07/2014 tarihinde Sal günü saat 10,00 da ihale edilerek 3 y l süreli olarak kiraya verilecektir. 2- Söz konusu iflyerinin ihalesine ait Muhammen bedel, Geçici teminat tutar, ihale günü ve saati afla ya ç kar lm flt r. 3- flyerlerinin ihalesine kat labilmek için Muhammen bedelin %3 olan Geçici teminat tutar ve flartname bedeli hale günü, en geç saat a kadar Belediyemiz Emlak ve stimlak Müdürlü ünden al nacak Ödenti Belgesi ile Belediyemiz veznesine yat r lacakt r. 4- haleye kat lacak olan tüzel kifli ve kurulufllar Ticaret Odas ndan veya ba l bulunduklar ilgili dernek kurulufllar ndan alacaklar üyelik belgesini veya faaliyet belgesini, imza sirkülerini yetki belgelerini geçici teminat ve flartname bedeli makbuzlar n, fiah slar ise nüfus cüzdan fotokopisi, Kanuni kametgah belgesi, geçici teminat ve flartname bedeli ödendi makbuzunu Ortak ihaleye girecekler ise bu belgelerin yan s ra Ortakl k belgesini de yanlar nda bulundurmak zorundad rlar. 5-Söz konusu iflyerinin kiralanmas ile ilgili hale flartnamesi ücretsiz olarak Emlak ve stimlak Müdürlü ü Kira flleri fiefli inden görülebilir. fiartname bedeli 100,00-TL dir fiyer KAPI NO: M2 1.YIL MUH.BED. : %3 G. TEM : HA. TAR. : HA.SAAT K RA SÜR. 1-Kutludü ün 1/A 12 m ,00-TL 36,00-TL 22/07/ y l LAN OLUNUR Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar TONER DOLUMU NUMUNE E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES -ANKARA SA LIK BAKANLI I TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU Toner Dolumu hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Ankara Numune E itim Ve Araflt rma Hastanesi, Ülkü Mah. No: 5 Talatpafla Bulvar, Samanpazar ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : 33 Kalem, 5 Ay Süre ile, Onar m Ve Bak m Hizmeti Al m, HizmetAl m. Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Yüklenici firmaya ait d fl merkez. c) Süresi : fle bafllama tarihi , iflin bitifl tarihi halenin a) Yap laca yer : Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, Sat n Alma Birimi, A Blok, 1. Kat, Ülkü Mah., No: 5, Talatpafla Bulvar Samanpazar -Alt nda /ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Liras ) karfl l Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, Sat n Alma Birimi, A Blok, 1. Kat, Ülkü Mah., No: 5, Talatpafla Bulvar Samanpazar -Alt nda /ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, Sat n Alma Birimi, A Blok, 1. Kat, Ülkü Mah., No: 5, Talatpafla Bulvar Samanpazar -Alt nda /ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Di er hususlar: hale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen aç klama istenmeksizin ekonomik aç dan en avantajl teklif üzerinde b rak lacakt r. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Alzheimer hastal kan testiyle erken teflhis edilebilir ANKARA - ngiliz bilim adamlar, Alzheimer hastal n n erken teflhisinde kullan labilecek kan testi gelifltirdi. Çeflitli üniversitelerden araflt rmac lar taraf ndan ortaklafla yap lan araflt rmada, binden fazla kiflinin kan ndaki protein farkl l klar na bak ld. Araflt rmaya 452 sa l kl kat l mc n n yan s ra 476 Alzheimer hastas ile hafif bunama teflhisi konulan 220 kifli kat ld. Kandaki baz proteinleri inceleyen araflt rmac lar, hafif bunama teflhisi konulanlardan hangilerinde bir sonraki y l Alzheimer hastal görülece ini yüzde 87 do ruluk oran yla tahmin etti. Alzheimer s & Dementia dergisinde yay mlanan araflt rmay yöneten Oxford Üniversitesi nden Prof. Dr. Simon Lovestone, araflt rman n Alzheimer hastal n n erken teflhis edilmesini amaçlad n söyledi. Lovestone, Alzheimer a henüz bir tedavi bulunamam flken erken teflhis edilmesini sa layan kan testinin amac tart fl labilir. Baz vakalarda belirtiler, hastal n bafllamas ndan 4-5 y l sonra ortaya ç k yor. Erken teflhis, hasta oldu unu bile bilmeyen kiflilerin çözüm aramaya daha çabuk bafllamas n sa layacak. Böylece Alzheimer, belki de önlenebilir bir hastal k haline gelecek dedi. Lovestone, özellikle sa l kl kiflilerde test sonuçlar n n beyin taramas ve omurilik s v s testi ile de do rulanmas gerekti ine iflaret etti. lk kez 1906 y l nda Alman bilim adam Alois Alzheimer taraf ndan tan mlanan ve 65 yafl üstü kiflilerde beyin dokular nda a r hasara neden olan Alzheimer hastal için hala etkili bir teflhis ve tedavi yöntemi bulunmuyor. (AA) TÜRK YE fieker FABR KALARI A.fi. ANKARA fieker FABR KASI ANKARA (ET MESGUT) fieker FABR KASI MÜDÜRLÜ ÜNDEN LAN 2014/2015 KAMPANYA DÖNEM KARAYOLU PANCAR NAKL YE H ZMET fi T.fi.F.A.fi. GE- NEL MÜDÜRLÜ Ü MAL VE H ZMET ALIMI YÖNETMEL ESASLARINA GÖRE AÇIK HALE USULÜ LE HALE ED LECEKT R. hale Kay t numaras : 2014/ darenln a) Adresi : Ayafl Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik posta adresi (varsa) : 2- hale Konusu Hizmeti a) Niteli i, türü ve miktar : 2014/2015 Kampanya Döneminde Ton Pancar n kantarlardan fabrikam za karayolu ile nakliyesi. Nakliye yap lacak kantarlar ile sevk edilecek pancarlar afla da gösterilmifltir. b) Yap laca yer/yerler Kantar n Ad Sevk Fabrikas Pancar Miktar Karakeçili Ankara Ton Kalecik Ankara Ton Bal fleyh Çorum Ton Çerikli Çorum Ton Karacaahmet Ankara Ton Sar oba Ankara Ton Yaral Ankara Ton Yenice Ankara Ton 3- halenin a) Yap laca yer : Ankara fieker Fabrikas Ofis Binas Toplant Salonu b) Tarihi ve saati : Pazartesi günü Saat )- hale doküman Ankara fieker Fabrikas Ticaret Servisi (Ayafl Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürkliras ) bedel karfl l nda ayn adresten temin edilebilir. haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar zorunludur. 5- stekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmal - d r. 7- Bu ihale 4734 say l Kamu hale Kanunu ve 4735 say Kamu hale Sözleflmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmay p, ihale Türkiye fieker Fabrikalar A.fi. Genel Müdürlü ü Mal ve Hizmet Al m Yönetmeli i esaslar na göre yap lacakt r. Teflekkülümüz ihaleyi yap p yapmamakta veya k smen yapmakta serbesttir. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar TARLA B TK LER MERKEZ ARAfiTIRMA ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü NDEN 600 TON EKMEKL K BU DAY (KIRMIZI SERT) SATIfi LANI hale 18/07/2014 tarihinde fiehit Cem Ersever Cad. No : 9 Yenimahalle ANKARA adresinden 2. Kat ndaki döner sermaye iflletmesinde Tarla Bitkileri Merkez Araflt rma Enstitüsünce yap lacakt r. hale suretiyle sat fl yap lacak ürünün sat fl flartnamesi her gün çal flma saatleri içerisinde, fiehit Cem Ersever Cad. No : 9 Yenimahalle ANKARA adresinden 2. Katda döner sermaye iflletmesinden alacaklard r. haleye ifltirak edecekler ücretsiz flartname alabilirler. hale için teklif vereceklerin en geç ihale günü saat 18:00 a kader ihalenin yap laca adreste bulunan 2. Kat döner sermaye iflletmesine verilmesi flartt r. hale komisyonu gerekçesini karar içeri inde belirtmek koflulu ile ihaleyi yap p yapmamakta serbesttir. Komisyonca uygun görülerek karara ba lanan ihale karar ise; ta Amirinin ONAY n takiben geçerlilik kazanaca gibi, ta Amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde, ifltirakçi idareye karfl herhangi bir hak iddias nda bulunamaz. hale 18/07/2014 tarihinde ayn adresten kapal teklif usulünce saat 18:00 de yap lacakt r. stekliler saat 18:00 a kadar idareye tekliflerini sunmak zorundad rlar. Muhammen bedeli TL. Geçici teminat TL. Di er flartlar flartnamede belirtilecektir. (BASIN-9094)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

11 DIS DÜNYA Sarkozy nin yarg ile bafl dertten kurtulmuyor PAR S - Fransa da yolsuzluk ve nüfuz suistimali suçlamalar yla geçen hafta hakk nda dava aç lan eski Cumhurbaflkan Nicolas Sarkozy nin bafl yarg yla dertten kurtulmuyor. Paris savc s, bu kez de seçim kampanyas cezas ile ilgili olarak Sarkozy aleyhine yeni bir ön soruflturma bafllatt y l ndaki cumhurbaflkanl seçim kampanyas hesaplar yüzünden para cezas na çarpt r lan Sarkozy nin bu cezay cebinden ödemek yerine kendi kurdu u Halk Hareketi Birli i (UMP) kasas ndan ödetmesi nedeniyle savc l k taraf ndan ön soruflturma bafllat ld. Anayasa Mahkemesi, geçen y l kampanya masraf için belirlenen yasal s n r geçmesi dolay s yla Sarkozy nin 363 bin avro para cezas ödemesine hükmetmiflti. UMP ile çal flan tan t m flirketi Bygmalion un düzenledi i sahte faturalarla Sarkozy nin seçim kampanyas n n karfl land n n ortaya ç kmas n n ard ndan UMP lideri Jean François Cope geçen ay görevinden istifa etmek zorunda kalm flt deki cumhurbaflkanl seçimlerinden sonra siyaseti b rakt n aç klayan Sarkozy nin, merkez sa daki liderlik krizinin ard ndan tekrar siyaset sahnesine dönmesi bekleniyordu. Sarkozy, son dönemde yapt aç klamalarda, üstü kapal biçimde tekrar siyasete dönece i ve merkez sa partinin bafl na geçece i mesaj n veriyordu. (AA) 10 Temmuz 2014 Perflembe11 lham Aliyev: Karaba için sava abiliriz Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev, Ermeni iflgali alt ndaki Yukar Karaba ve di er illeri bar fl yoluyla geri almak istediklerini fakat askeri müdahalenin de ihtimaller dahilinde oldu unu söyledi. BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev, Ermeni iflgali alt ndaki Yukar Karaba ve di er illeri bar fl yoluyla geri almak istediklerini fakat askeri müdahalenin de ihtimaller dahilinde oldu unu söyledi. Aliyev, Azerbaycan n yurt d fl ndaki büyükelçilerinin Bakü de yap lan istiflare toplant s ndaki konuflmada, Azerbaycan n d fl politikas ndaki öncelikler, elde edilen baflar lar, yap lmas gerekenler ve Yukar Karaba sorunu konusunda de erlendirmelerde bulundu. D fl politikada en önemli konunun Ermenistan-Azerbaycan çat flmas ve Yukar Karaba sorunu oldu unu söyleyen Aliyev, sorunun çözümü için flimdilik bir ilerleme kaydedilmedi ini hat rlatt. Azerbaycan n sorunu bar flç l yollarla çözmekten yana oldu unu vurgulayan Cumhurbaflkan, Fakat Ermenistan n uzlaflmaz tutumu, uluslararas hukukun ifllevsiz olmas ve güç etkeninin dünyada önemli rolü bulunmas nedeniyle savafl ihtimalini göz ard etmiyoruz. Bu nedenle ordumuzu her geçen gün biraz daha güçlendiriyoruz dedi. Büyükelçilerden bulunduklar ülkelerde ilk olarak Yukar Karaba sorunu ve Revan Hanl yla ilgili gerçekleri anlatmalar n isteyen Aliyev, Azerbaycan topraklar nda ikinci bir Ermeni devleti kurulmas na asla müsaade etmeyece iz diye konufltu. Ermenistan d fl nda tüm komflularla çok iyi iliflkiler içerisinde olduklar n hat rlatan Aliyev, bu ülkelerle olan iliflkilerin sa lam ve eflit hukuklu bir temel üzerine kuruldu unu ifade etti. Aliyev, her zaman yeni aray fllar içinde olman n ve yeni iflbirlikleri üzerinde düflünmenin önemine de inerek, slam ülkeleriyle olan iflbirli inin alt n çizde ve Azerbaycan n slam dayan flmas n n güçlenmesine katk da bulunan bir ülke oldu unu vurgulad. Toplant da Azerbaycan D fliflleri Bakanl n n yap s konusunda bilgi veren Bakan Elmar Memmedyarov ise Azerbaycan n 57 ülkede büyükelçili i, befl uluslararas kurumda daimi temsilcili i, dokuz baflkonsoloslu u, yedi temsilcilik ofisi ve yedi fahri konsoloslu u bulundu unu bildirdi. (AA) Clinton: Merkel in telefonunun dinlenmesi kesinlikle yanl flt BERL N - Eski ABD D fliflleri Bakan Hillary Clinton, Almanya Baflbakan Angela Merkel in telefonunun ABD istihbarat taraf ndan dinlenmesinin yanl fl oldu unu söyledi. Clinton, Alman Spiegel dergisine verdi i röportajda, Alman D fl stihbarat Servisinde (BND) görevli olan ve ABD için casusluk yapt gerekçesiyle geçen hafta tutuklanan ajanla ilgili olarak gazetelerde yaz lanlar ndan çok daha fazla bir fley bilmedi ini, Alman hükümetinin bu konuyu inceledi ini ifade etti. Ancak prensipte Almanya ile ABD in istihbarat servislerinin iflbirli i konusundaki çizgilerinin nerden geçti inin belirlenmesi gerekti ini belirten Clinton, iki ülkenin güvenli i için bu iflbirli ine ihtiyaç duyuldu unu kaydetti. fiansölye Merkel in telefonun dinlenilmesi kesinlikle yanl flt diyen Merkel, ABD Baflkan n n da aç k flekilde bunun kabul edilemez oldu unu söyledi ine iflaret etti. Clinton, istihbarat konusundaki iflbirli inin s n rlar nerde oldu u üzerine çal fl lmas gerekti ini ifade etti. ABD Baflkan Barack Obama n n telefon dinlemesinden dolay Merkel den özür dilemedi inin hat rlat lmas üzerine de Ben art k hükümette de ilim ama flimdi özür diliyorum ifadesini kulland. Amerika n n casusluk faaliyetlerine iliflkin belgeleri iffla eden Edward Snwoden ile ilgili bir soru üzerine de Clinton, Snowden in kendi davas n n kötü bir elçisi oldu unu kaydetti. Snowden n ABD Ulusal Güvenlik Ajans nda bilgi toplamak amac yla çal flt n savunan Clinton, Snowden n bu tart flmay hükümete ait belgeleri çalmadan ve baflkalar na iletmeden bafllatabilece ini ileri sürdü. Snowden n önce Çin e daha sonra Rusya ya gitmesi bir çok soru iflareti b rakt na iflaret eden Clinton, Snowden n ABD ye dönmesi durumunda mahkemeye ç kaca n ve orada, yapt n yasal ve kamuoyu önünde savunmas gerekece ini kaydetti. (AA) Rusya bu y l 5.6 milyar dolarl k silah satt MOSKOVA - Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, 2014 ün ilk yar s nda yurt d fl na 5,6 milyar dolarl k silah satt klar n ve 50 milyar dolarl k siparifl ald klar n söyledi. Putin, Rusya Federasyonu nun yabanc ülkelerle askeri ve teknik iflbirli i komitesinin toplant s nda, ülkesinin silah sat fl konusunda bilgi verdi. Putin, Y l n ilk alt ay nda 5,6 milyar dolar tutar nda silah satt k. Bu çok etkileyici ve sa lam bir rakam. Ayr ca, bu dönemde ald m z sipariflin toplam hacmi 50 milyar dolara ulaflt dedi. Ülkesinin savafl gemisi üretiminde dünyan n önde gelen tedarikçilerinden biri oldu unu hat rlatan Putin, bu konuda Rusya n n pozisyonunun daha da güçlendirilmesi ve ülkenin savunma sanayisinde ithal ikamesi sürecinin h zland r lmas gerekti ini kaydetti. Dünya genelinde 27 ülkenin donanmas nda yaklafl k 400 Rus yap m savafl gemisi ve denizalt bulunuyor. (AA) KKTC, Rum yönetimine 5 ad ml k bir yol haritas sundu LEFKOfiA - KKTC Cumhurbaflkan Dervifl Ero lu, K br s Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile yapt görüflmenin ard ndan müzakerelerin gelece iyle ilgili 5 ad ml k yol haritas n n Türk taraf nca masaya sunuldu unu belirterek, Rum taraf n n bunu de erlendirece ini söyledi. Cumhurbaflkan Ero lu, K br s müzakere süreci kapsam nda Rum lider Nikos Anastasiadis ile ara bölgede görüfltü. Görüflmede, K br s Türk taraf n n müzakerecisi Kudret Özersay ve Rum taraf n n müzakerecisi Andreas Mavroyannis de haz r bulundu. Ero lu, görüflme sonras Cumhurbaflkanl Saray nda yapt aç klamada, Anastasiadis ve ekibi ile 2,5 saatlik görüflme yapt klar n, çeflitli konularda görüfllerini ortaya koyduklar n dile getirdi. Müzakerelerin gelece iyle ilgili 5 ad ml k yol haritas n n Türk taraf nca masaya sunuldu unu dile getiren Ero lu, Rum taraf n n bunu de erlendirece ini kaydetti. Ero lu, Rum taraf n n bu önerileri de de erlendirerek bir sonraki görüflmeye getirece ini belirterek, Rum lider Anastasiadis ile 24 Temmuz da Kay p fiah slar Laboratuar n ziyaret edip ard ndan müzakerelere geçece iz. Befl ad ml k önerileri yaz l olarak Anastasiadis e de sunduk. Güven yarat c önlemlerle ilgili Rum taraf n n önerilerine cevap verdik ve Türk taraf n n önerilerini de BULMACANIN ÇÖZÜMÜ yaz l olarak Rum taraf na sunduk diye konufltu. Adada olas bir referandum sonucu oluflacak yeni bir devlet için geçifl döneminin söz konusu olabilece ini kaydeden Ero lu, bu geçifl dönemi için Rum ve Türk taraf n n önerilerinin yeniden görüflülebilece ini ifade etti. Lefkofla da 3 aç k s n r kap s bulundu unu ve yeni kap lar n aç lmas n n gündemde oldu unu ifade eden Ero lu, her aç lan yeni s n r kap s için belli bir kadroya ihtiyaç duyuldu unu, ilk olarak bu kap lar n aç lmas na ihtiyaç olup olmamas na bak laca n, konunun ayr ca askeri makamlar da ilgilendirdi ini söyledi. Birleflmifl Milletler Genel Sekreterinin K br s Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim da görüflmenin olumlu ve dostane bir ortamda geçti ini belirterek, liderlerin bir sonraki görüflme tarihi olan 24 Temmuz Perflembe günü toplant saati öncesi Kay p fiah slar Komitesi Antropoloji Laboratuvar n birlikte ziyaret etme karar ald klar n belirtti. Liderlerin temsilciler seviyesinde güven art r c önlemler konusunda ek bir toplant yap lmas na da karar verdi ini kaydeden Buttenheim, söz konusu toplant da ayr ca bir sonraki liderler toplant s na haz rl k amac yla taraflar n yapt öneriler temelinde ileriye nas l gidilebilece inin ve yöntemin tart fl lmas n n da öngörüldü ünü sözlerine ekledi. (AA) S N S A T E N T R A Z K A S P A N A M S A M N M E N H T A B E E P E Y E T Ü T R E Z K R A N A O A N V E R M T A R K T E M A A T K A L T E M E R A S M T E A R U S E K L S K T M R A S N U R D A M A K K A B L Y E T E V E T L M N E T A M E L A N Y A A F A K H A S E N A T D A U M U T N A N A K

12

13

14

15

16 ISSN 10 Temmuz 2014 Perflembe Fiyat 25 Kr ABD nin inkar edemedi i Ba dadi gerçe i Irak fiam slam Devleti'nin (Ifi D) Irak-Suriye-Lübnan bölgesinde giderek güçlenip, ac mas zca terör estirmesi sürerken, kendisini peygamber ilan eden Ifi D lideri Ebu Bekir Ba dadi'nin, y llar aras nda ABD'nin elinde tutsak oldu u ortaya ç kt. ABD D fliflleri Bakanl konuya iliflkin sorular aç k olarak yan tlamaktan kaç n rken, Amerikan medyas na yans yan haberlere göre; Ifi D lideri Ebu Bekir Ba dadi 5 y l n tutuklu olarak Bukka kamp nda geçirdi. Önceki gün yay nlanan görüntüleri d fl nda video görüntüleri de flimdilik bulunmayan, FBI taraf ndan bafl na 10 milyon dolar ödül konan Ifi D lideri Ebu Bekir el Ba dadi'nin 'en çok arananlar' listesindeki foto raf n n, ABD'nin elinde tutuklu iken çekildi i belirtildi. Ifi D in arkas nda ran m var? SMDK Genel Sekreteri Bedir Camus dan çarp c Ifi D ve ran aç klamalar geldi GAZZE - srail'in Gazze'nin çeflitli bölgelerine düzenledi i hava sald r lar ndan 6 kiflinin öldü ü, 20 kiflinin yaraland bildirildi. Sa l k kaynaklar ndan al nan bilgiye göre, srail'in Gazze'nin çeflitli bölgelerine düzenledi i sald r larda 6 kifli öldü, 20 kifli yaraland. srail'in dün akflam "Protective Edge" (Koruyucu Hat) isimli operasyonu bafllatmas ndan bu yana ölenlerin say s son sald r larla birlikte 17'ye yaralananlar n say s ise 112'ye yükseldi. Görgü tan klar, srail'in dün akflamdan bu yana Gazze'nin çeflitli bölgelerinde 200 hedefi vurdu u, 350 füze ve top mermisi kulland n kaydetti. Bu arada, deniz yoluyla srail topraklar na girmeye çal flt iddia edilen 4 Filistinlinin öldürüldü ü bildirildi. Öte yandan, Hamas' n askeri kanad zzeddin el-kassam Tugaylar, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Milli Koalisyonu (SMDK) Genel Sekreteri Bedir Camus, Irakfiam slam Devleti (Ifi D) örgütünün Suriye ve Irak taki ilerleyiflini afet olarak nitelendirdi. Halep in de Ifi D in eline geçmesinin an meselesi oldu unu ifade eden Camus, radikal örgütün en çok Türkiye ye zarar verece ini söyledi. Türkiye nin bölge politikas n yeniden gözden geçirmesini isteyen Camus a göre Ifi D durdurulmazsa Türkiye için istenmeyen geliflmeler yaflanabilir. SMDK Genel Sekreteri Bedir Camus, Cihan Haber Ajans na verdi i mülakatta Ifi D in arkas ndaki güçleri, hedefleri, bölge ve özellikle Türkiye için srail'in, Kerm Ebu Salim askeri bölgesinde bir tüneli patlatt klar n duyurdu. Kassam Tugaylar 'ndan yap lan yaz l aç klamada, "Gazze s n r nda, srail'in Kerm Ebu Salim askeri bölgesinde tünel patlat ld " denildi. srail'in Yedioth Ahronoth gazetesi ise patlama s ras nda ölen ya da yaralanan olmad n duyurdu. Olay n ard ndan srail hava kuvvetlerinin, patlay c yüklü baflka tüneller olabilece i ihtimaline karfl bölgede baz mevzilere hava sald r s düzenledi i belirtildi. srail askerlerinin, Kerm Ebu Salim Yahudi yerleflim birimi çevresinde tarama faaliyetlerine bafllad, yerleflim birimi sakinlerine de evlerinden ç kmama talimat verdi i ifade edildi. Ayr ca, Gazze de bir hastane de vuruldu. Hastanede hasar meydana geldi i belirtildi. (AA) oluflturdu u tehlike konusunda çarp c aç klamalarda bulundu. Ifi D i ran ve Suriye istihbarat n n profesyonelce yönlendirdi ini savunan SMDK Genel Sekreteri, radikal örgütün bölgede Türkiye dahil s n rlar tan mayaca n belirtti. Camus, Ifi D; Türkiye de, Suudi Arabistan da, Ürdün de olacak. Ancak Ifi D ran da olmayacak. ran la çat flmayacak. Çünkü, bunun planlar yap lm fl, onu yöneten de ran d r. iddias nda bulundu. Camus, ilginç bir iddia daha ortaya att. Camus, Ifi D e Musul a girmeden ran ve Tahran bankalar ndan geldi ini ileri sürdü. Bedir Camus, Ifi D in Irak ve Suriye de h zla ilerlemesinin tehlike ötesi bir durum oldu una dikkat çekerek, sürecin felakete do ru gitti ini söyledi. Ifi D in san ld gibi ne Suriye ne de Irak yönetimlerine karfl savaflt n belirten Camus, Irak ta bir devrim var. Ifi D bunun çok küçük bir parças n oluflturuyordu. Kald ki Irak ta Maliki ile afliretler çat flt. Silah ve bankalar ele geçiren ise Ifi D oldu. Suriye de Deyr-i Zor baflta olmak üzere birçok yerde yönetimin uçaklar Ifi D i vurmuyor. Aksine onlarla savaflan Özgür Suriye Ordusu nu vuruyor. Aç kça görülüyor ki yönetimle aralar nda bir koordinasyon var. Birkaç defa göstermelik olarak baz yerler vuruldu; Esed s rf Ifi D ile savafl yoruz denilsin diye. Ifi D in bir stratejisi var; bu stratejiyi de ran ve Esad yönetimi belirliyor. dedi. BOMBA YA DI! srail'in Gazze'nin çeflitli bölgelerine düzenledi i hava sald r lar nda 6 kifli hayat n kaybederken 20 kifli de yaraland. Gazze de bir hastane de vuruldu. srail bombard man nda Gazze 6 flehit daha verdi Rusya'dan Kürdistan ve di erleri mesaj Rusya D fliflleri Bakan Yard mc s ve Kremlin Ortado u Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Ifi D ve di er terörist gruplar n Irak parçalanmaya götürmesi durumunda, ba ms z Kürdistan ve di er baz oluflumlar n ortaya ç kabilece ini söyledi. Ria Novosti ye özel aç klamada bulunan Bogdanov, Rusya, Irak n toprak bütünlü ünden yana. Ancak Moskova, terör gruplar n n ülkeyi parçalamaya götürmesi durumunda ba ms z bir Kürdistan ya da bir tak m oluflumlar n ortaya ç kma ihtimalini gözard etmiyor dedi. Irak n egemenli ine ve toprak bütünlü üne sayg duyulmas gerekti ini kaydeden Bakan Yard mc s, ANKARA - Maliye Bakanl, uzun süredir üzerinde yo unlaflt çal flmay tamamlad.vergisini düzgün ve zaman nda ödeyen mükellefler ödüllendirilecek, uyumsuz mükelleflere ise yeni yapt r mlar gelecek. Maliye Bakan Mehmet fiimflek, giderek artan, "vergisini düzgün ödeyen mükellefler ödüllendirilmeli" taleplerini dikkate alarak, Gelir daresi Baflkanl n (G B) harekete geçirdi. Bu Teröristlerin sald r lar sonucu sadece Irak ta de il, Ortado u da baz bölgelerde de afl r l k yanl s ve slami ideolojilere dayal devlet yap lanmalar ortaya ç kabilir. Bu konjonktürde etnik temeli dayal Ortado u co rafyas n n farkl bölgelerinde de yap lanmalar n ortaya ç kmas muhtemel fleklinde konufltu. Bogdanov a göre Irak ta halifeli i ilan eden Ifi D, Irak n d fl nda, Suriye, Lübnan, Filistin ve Ürdün ü de içine alacak flekilde genifl bir co rafyada etkinlik kurmak istiyor. Rusya, uluslararas örgütler, bölge ülkeleri ve yerel gruplarla görüflerek Irak n bütünlü ünün korunmas için çal fl yor. Kürdistan için anlay fl birli i Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) D fliliflkiler Sorumlusu Hemin Hawrami, AA muhabirine yapt aç klamada, Mesut Barzani'nin, sözleriyle gündeme gelen ba ms z Kürt devleti tart flmalar n de erlendirdi. Hawrami, uluslararas camian n, Kürdistan devletinin ilan na yaklafl m n n olumlu oldu unu ileri sürdü. Hawrami: "Kurulacak ba ms z Kürdistan devleti, bölgesinde istikrar n, güvenli in ve demokrasinin koruyucusu olacakt r. Uluslararas camian n, Kürdistan devletinin ilan na yaklafl m n n olumlu oldu unu biliyoruz" dedi. Hawrami, (Ba ms z devlete Türkiye'nin tutumu) "Türkiye ile Kürdistan bölgesi birbirini anlamada çok olumlu bir noktadad r. Karfl l kl olarak istiflareye, fikir al flverifline ve sorunlar çözme iradesine devam edece iz" diye konufltu. Vergisini düzgün ödeyene müjde kapsamda G B Baflkan Adnan Ertürk ve ekibi, detayl bir çal flmayla "Vergisel Uyum Analiz Modeli ve Mükellef De erlendirme Sistemi"ni haz rlad. Bilgisayar teknolojileri kullan larak, ülkedeki tüm mükelleflerin davran fl e ilimlerinden hareketle vergi kanunlar na karfl uyum ve uyumsuzluklar de erlendirebilecek sistemin gelifltirilmesi için de G B'de halen yo un bir çal flma sürüyor. (AA)

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı 6.000 Ton Taze Soğutulmuş Karkas Sığır Eti Alımı BaĢvuru sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA EK-1 LEKÇE T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA Bakanl zca Tescilli Kültür Varl klar n Kulland lmas artnamesi TK-009 kapsam nda kamuya duyurulan 5225 Say

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI KİRA İHALE İLANI ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI 1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 28 (Yirmi Sekiz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararı ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45,46 ve 47

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan:

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan: 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKALAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) MALZEMESİ Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer)

SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer) SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer) 24 Mart 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26472 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşüvirler Odaları

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı