38 y l önce at lan bafll k! Derdim makam DE L HABER 12. SAYFADA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "38 y l önce at lan bafll k! Derdim makam DE L HABER 12. SAYFADA"

Transkript

1 ISSN Temmuz 2014 Perflembe Fiyat 25 Kr Radyoda Kur an okunmas n n 64. YILDÖNÜMÜNDEY Z Demokrat Parti nin din ve vicdan hürriyetine yönelik icraatlar ndan Kur ân- Kerîm in Devlet Radyosundan ilk defa okunmas n n 64 üncü y l dönümünde, bu hay rl hizmete sebep olanlar rahmetle hat rland. HABER 13. SAYFADA 38 y l önce at lan bafll k! Ortado u ya srail bombalad Gazze de 6 flehit srail'in Gazze'nin çeflitli bölgelerine düzenledi i hava sald r lar ndan 6 kiflinin öldü ü, 20 kiflinin yaraland bildirildi. HABER 16. SAYFADA YEN B R HAR TA m? Bugün Ortado u co rafyas nda yaflananlar n bir de dünü var. Dün ile bugün aras nda öyle bir etki-tepki, sebep-sonuç iliflkisi var ki, dünden bugüne bir yolculuk ile daha net anlafl labilir bu iliflki Bugün de s kça dillendirdi imiz, Ortado u ya yeni bir harita m? bafll, May s 1978 teki Yak n Tarih Dergisi nde kullan lm fl. O tarihte ortada ne ran Devrimi, ne Afganistan iflgali, ne Varflova Pakt n n da lmas, ne yeni dünya düzeni telaffuzu Bunlar n hiçbirisi yok. fiah, ran n bafl nda, Afganistan da krall k devam ediyor. Saddam, El-Bekir den iktidar devralmak için sab rs zlan yor. Türkiye, anarfli ve terörün kuca nda debeleniyor. Apo yok, PKK yok! Dev-Sol var, Dev-Yol var. Pol-Bir, Pol-Der var. Türkefl, Ecevit, Demirel ve Erbakan var siyaset sahnesinde. Kurucu ideolojinin bafl aktörleri çoktan bu dünyadan göçüp gitmifller Süleyman ARSLANTAfi n yaz s 13. SAYFADA Y ld z dan ÖNEML aç klamalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Do u ve Güneydo u Anadolu bölgelerinden ç kart lan petrolün gelirinin bir bölümünün bölgedeki yerel yönetimlere aktar lmas - na iliflkin tekliflere tepki göstererek, "Bunu son derece yanl fl ve sak ncal buluyoruz" dedi. HABER 12. SAYFADA hracat ile büyümeliyiz HABER 6. SAYFADA Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Hayrettin vgin Kültürel Boyut 14. Sayfada Erol Da l Gezi Gözlem 3. Sayfada ATISIYORLAR! Demirtafl tan hsano lu HODR YETK yi MEYDAN SORDU! Derdim makam DE L Cumhurbaflkan aday ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "Bizim anlay fl m zda hiçbir zaman makamlar için yar fl olmam flt r, olmamal d r, olmayacakt r. Bizim anlay fl m zda sadece ve sadece millete hizmette yar fl vard r. Halka hizmet biliyorsunuz Hakk'a hizmettir" dedi. www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz HABER 12. SAYFADA Cumhurbaflkanl seçim sürecinde kampanya çal flmalar h zlan rken, HDP'nin Cumhurbaflkan aday Selahattin Demirtafl, kat ld bir televizyon program nda di- er adaylar Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ve Prof. Dr. Ekmeleddin hsano lu ile birlikte tüm televizyonlar n ortak yay n nda fikirleri tart flmak istedi ini söyledi. HABER 12. SAYFADA Mezbelelikten Yaflam Merkezi li ine Kuflca z Aile Yaflam Merkezi nin yap ld yerde uzun süre KUfiCA IZ duran ve bir süre sonra mezbelelik bir hal alan stadyum inflaat n iyi hat rl yorum Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in hakk n teslim etmek gereken projelerden biri tamamlan p aç l nca, o çirkin görüntü yerini muhteflem bir tesise b rakt. Dursun ERKILIÇ n yaz s 7. SAYFADA ü Gazetemiz Gazetemiz dan takip edebilirsiniz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi https://www.twitter/yedigun.gazetesi MHP ve CHP'nin de aralar nda bulundu u baz siyasi partilerin cumhurbaflkan aday Ekmeleddin hsano lu, "Cumhurbaflkan n n baflbakan n rolünü alma yetkisi var m o Anayasa'da? Bunu ben soruyorum, sorguluyorum. Bilmedi im bir maddesi varsa, ben onu bilmeye haz r m. Yoksa o zaman ona göre konuflmak laz m" dedi. HABER 12. SAYFADA Siyasetin yeri TBMM CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, "Cumhurbaflkanl makam siyaset yap lacak yer de il. Siyasetin yeri de TBMM'dir dedi. HABER 12. SAYFADA 9 Temmuz 2014 Resmi Gazete 2014/6533 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve ran slâm Cumhuriyeti Hükümeti Aras nda Turizm Alan nda flbirli i Mutabakat Zapt n n Onaylanmas Hakk nda Karar

2

3

4

5

6

7

8

9 KÜLTÜR-SANAT BULMACA 10 Temmuz 2014 Perflembe 9 Alt n Karagöz Halk Danslar bafllad Konservatuar n yaz kursunda bin 300 ö renci e itim al yor KAYSER - Kayseri Büyükflehir Belediye Konservatuvar 'n n yaz kurslar büyük ilgi görüyor. Okullar n kapanmas yla birlikte bafllayan ve iki ay sürecek olan yaz kurslar na kat lan çocuklar, yeteneklerini gelifltirme f rsat buluyor. Büyükflehir Belediye Baflkan Mehmet Özhaseki'nin konservatuvara kazand rd yeni ve modern binada e itim faaliyetleri sürüyor. (CHA) BURSA Uluslararas Alt n Karagöz Halk Danslar Yar flmas bafllad. Dünyan n 20 ülkesinden gelen yaklafl k 650 dansç ile müzisyenin Kültürpark Aç khava Tiyatrosu nda 3 er dakikal k gösterilerini sergiledi i aç l fl gecesinde izleyenler keyifli anlar yaflad. Bursa Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakf (BKSTV) koordinasyonuyla, 53. Uluslararas Bursa Festivali kapsam nda gerçeklefltirilen 28. Uluslararas Bursa Alt n Karagöz Halk Danslar Yar flmas n n aç l fl, renkli ve e lenceli anlara sahne oldu. 20 ülkeden yaklafl k 650 dansç ve müzisyeni Bursa da buluflturan organizasyonda Uluda Tarihi Mehter Tak m konser verdi, 1326 K l ç Kalkan Ekibi ile Büyükflehir Belediyesi Karagöz Halk Danslar Toplulu u da özel gösteriler sergiledi. Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan Recep Altepe, halk danslar ekiplerinin 6 gün boyunca Bursa da kültürlerini tan taca n söyledi. Altepe, "Dünyan n dört bir yan ndan gelen halk oyunlar ekipleriyle Bursa da bir kültür flöleni yaflan yor. UNESCO taraf ndan da dünya miras listesine kabul edilen, tarih ve medeniyetin baflkenti Bursa, bu hafta 20 ayr co rafyadan gelen farkl kültürlerden topluluklar a rl yor. Yar flma nedeniyle kente gelen halk danslar ekipleri, Bursa ya renk ve güzellik katacaklar. Tek amaç, dünya bar fl na katk sa lamak ve kültürlerin kaynaflmas olacakt r." dedi. BKSTV Yönetim Kurulu Baflkan Fatma Durmaz Y lbirlik de halk oyunlar n n sevgiyi ve insanl anlatt n belirterek, geleneklerin halk oyunlar arac l yla gelece e aktar ld n kaydetti. Endonezya stanbul Baflkonsolosu Abdullah Hariadi Kusumaningprangi nin de ilgiyle izledi i aç l fl program nda, konuflmalar n ard ndan yar flmaya kat lan tüm gruplar, Kültürpark Aç khava Tiyatrosu nda 3 er dakikal k gösterilerle kendilerini tan tt. Bursal lar, Türkiye nin yan s ra Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Endonezya, Fransa, rlanda, spanya, talya, KKTC, Karada, Macaristan, Makedonya, Moldova, Panama, S rbistan ve fiili den gelen ekiplerin sahne performanslar n be eniyle izledi. Tüm ekipler, yar flma boyunca kentin farkl noktalar nda gösterilerini sergileyerek kültürlerini tan tacak. (CHA) Mehmet Niyazi nin aktard ikinci önemli söz de flu: Bir Arnavut doçent var, geçenlerde flöyle diyor: Ben Türkçüyüm. Çünkü dünyada 334 milyon Türk var. Biz bunlara hitap etti imiz zaman bir güç oluruz. Türk ün bol paras yla semirip, çokça alk fl n alarak fl marm fl olanlar, Ben Türk de ilim, Arnavudum derken bu sözü iyi düflünmeli. Haçl -Siyon flebekelerin k flk rt c l yla Kürt rkç l yapanlar da ilk Meclisin Dersim (Tunceli) milletvekili Diyap A a n n flu hat ras n iyi düflünsünler. Diyap A a flöyle der: "Bir kere de Lozan Konferans s ras nda kürsüye ç kt m. Aha bizim memleket ahalisi Kürtmüfl, orada bir Kürt Hükûmeti kuracaklarm fl, bunu duyunca k zd m, kürsüye ç k verdim. Gene sustular: Lâilaheillallah Muhammedürresullallah dedim. Gerek fiafiî, gerek Hambelî, gerek Hanefî hepimizin k blesi birdir. Meclisimiz, kulübümüz, dinimiz, milletimiz birdir. Biz Kürt de il, biz Türk üz. Hepiniz Lâilaheillallah demiflsiniz. fiimden sonra m, ayr bir din, ayr bir millet olaca z. dedim. Gene el ç rpt lar, smet Pafla ayakta kürsünün yan na gelmifl, sakal m n dibine yaklaflm flt. O da cofltu, o da el vurdu." Yine hepimiz Ermeniyiz diye ba ranlara da flu örne i verelim. Türkiye Cumhuriyeti vatandafl olan ve kendisini Türk milletine mensup kabul eden Levon Bo os Daba yan flöyle der: Ben Türk üniformas n giydim, Türk askeriyim. Türkiye Ermenistan`la savafl rsa bende savafl r m. Levon Bo os Daba yan Yine bir baflka gayr-i Müslim örne i: fiark c Fedon, aslen Rumdur ama kendisini Türk kabul ediyor yani Türklü ü millî bir kimlik olarak kabul etmifl. Nitekim bir gazeteye verdi i mülakatta bu ba lamda flunlar söylüyor: TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin TÜRKLÜK, M LLÎ B R K ML KT R, YOK ED LEMEZ - 2 Türklü ümle gurur duyuyorum. Ço u Türk ten daha Türk üm. Gelsinler karfl ma her konuda konuflay m. Bir kere Mehmetçik Vakf sempatizan y m. Çünkü dedem Çanakkale flehidi. Bankadaki paramdan çok oraya ba fl m vard r benim. (..) Evet Türk üm dedi im için Yunanistan da beni çok sevmezler. (.) O lum Theo Rumca bilmez. Onu Türk ilkokuluna gönderdim çünkü. Fedon Fedon bir baflka gazeteye verdi i mülakatta ise flunlar söylüyor: Dövmeyi 30 A ustos Zafer Bayram 'ndan bir gün önce yapt rd n söyleyen Fedon, ''Ata'ma hediye olarak imzas n bedenime kaz d m. Çok da mutluyum. Ölünceye kadar da benimle beraber olacak. Zaten yüre imde idi" diye konufltu. 18 y ld r ay y ld zl küpe takt n da hat rlatan, annesi Rum, babas Ermeni olan flark c Fedon "Ben bir Çanakkale flehidinin torunuyum. Bu ülke için kan n dökmüfl bir gayr-i müslimin torunuyum. Dövmeyi görüp de tebrik edenlerin yan? s ra, 'Popülizm yap yorsun' diyenler de oluyor. Onlar k n yorum ben. Ben bunu, çok sevdi im için, yapt klar n bildi im için bedenime ismini kaz tt m ve çok mutluyum" fleklinde konufltu. Atatürk'e sevgisini "Âfl k n m" adl flark ile ifade etmeye çal flan Fedon, "Baz lar diyor ki 'Atatürk'ü tan r m yd n?' Sen Fatih Sultan Mehmet'i tan yor musun? Yapt klar n okumak, yapt klar n hissetmek ve benim bugün bu ülkede yaflamama sebep olan kifli. Daha ne diyeyim" ifadelerini kulland. (Bitti) Alo Cenaze...: 188 Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Alo Tüketici...: 175 Çevre Bilgi...: 181 Alo Gürültü...: 176 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Orman Yang n...: 177 Sa l k Dan flma...: 184 Ruhsal Bunal m...: 182 flve flçi Bulma...: 180 GEREKL Alo zci Kan Merkezi...: 173 Posta Kodu...: 119 Belediye Kan Anons...: TELEFONLAR HASTANELER ALO ARIZA/B LG ALO AC L Acil Yard m Travmatoloji...: Data Ar za...: 124 Ankara Hastanesi...: Acil Servis...: 112 Do algaz Ar za...: 187 Ankara Onkoloji Hastanesi...: Acil Ambulans...: Elektrik Ar za...: 186 Atatürk Gö üs Hastal klar Alo Doktor...: 113 Kablo TV Ar za...: 126 Hastanesi...: Alo tfaiye...: 110 Su Ar za...: 185 AÜ. T p Fakültesi Hast...: Alo Valilik...: 179 Telefon Ar za...: 121 Baflkent Üniversitesi Hast...: Alo Polis...: 155 Telefon Dan flma...: 118 Bay nd r T p Merkezi...: Alo Jandarma...: 156 Telefon Uyand rma...: 135 Belediye Hastanesi...: Alo Trafik...: 154 Vergi Dan flma...: 189 City Hospitat...: Ala Zab ta...: 153 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Ça Hastanesi...: BULMACA Soldan sa a: Kimyasal bir yöntemle parlakl k verilmifl pamuk ipli i. 2. Yumurtan n bir bölümü. Beden yap s, 1 gövde yap s. 3. Hizip. Gevrek bir elma türü. 4. Difl köklerini kaplayan sert madde. Sarhofl ya da 2 külhanbeyi ba rmas. 5. Gözleri görmeyen. Gerçeklefltirilmesi zamana ba l istek. 6. Bir nota. Hücum. 7. Tatl bir besin. Çelik çomak oyunu Dervifl selam. Da keçisi. Tellürün simgesi. 9. Kerestesi siyah, kal n ve a r bir a aç. 10. On alt 4 taflla oynanan bir zekâ oyunu. Avrupa da bir baflkent. 11. Bir ilimiz. Kuru so uk. 12. fiaflma anlatan ünlem. Mesafe. syan eden, 5 baflkald ran. 13. Yank, akis. Genellikle beyaz zemin üzerinde sar mt rak renkli nak fllarla süslü 6 olan ipek kumafl. 14. Alacak, borç. kabaca evet. 15. Oy. Gözlem. 16. At yavrusu. Argoda tan fl yormufl gibi yaparak para s zd rma. 17. Bir 7 tak m n gözde oyuncusu. Olumsuzluk anlatan önek. Lahza. 18. K l ç, b çak gibi keskin fleylerin 8 kab. nek derisinden bir tür ince meflin. 19. Cerahat. Yasaklama, yasak etme. 20. Gurbetteki bir kimse için do up büyüdü ü ve özledi i yer. 9 Bay nd rl k. 10 Yukar dan afla ya: 1. Amaç, gaye, erek. Do ru yol, hak olan Müslümanl k yolu. Mal al p karfl l nda mal vererek ödeflme. 2. Mafsal. Bir gösterme s fat. 11 Avfla adas n n flarapl k siyah üzümü. 3. Tespihlerin 12 bafl taraf na geçirilen uzunca parça. Fakat, lakin. 106 taflla oynanan bir flans oyunu. Afrika da bir rmak. 4. Güzel sesli küçük ve ötücü bir kufl. 13 Japon çiçek düzenleme sanat. Tembel hayvan. Radyumun simgesi. 5. Genifllik. Soru sözü. Bir 14 göz rengi. Tütün sergisi. Bir renk. 6. Sergen. Yat liman. Tarlalarda suyu bir taraftan baflka bir tarafa geçirmek için kullan lan tahta oluklar. Bir 15 anda oluveren, apans z. 7. Piston. Bir ülkede ithal edilecek mallar n çeflitlerini ve miktarlar n 16 gösteren liste. Irmak ya da dere suyunun h zl akt yer. 8. Müsadere. Zarar. Güzel sanatlar n bir dal. 9. Buyruk, komut. Kesintilerden sonra 17 geri kalan miktar, safi. Ö üt. Vücudun 18 salg lad tuzlu s v. 10. ÇÖZÜMÜ Dikkat çekme, uyar, ihtar. BUGÜN Burçlardan biri. Rus SAYFADA Kazaklarda baflkan. 20 Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 10 Temmuz 2014 Perflembe - SAGLIK ANKARA DEFTERDARLI I M LL EMLAK DA RES BAfiKANLI I ANIT EMLAK MÜDÜRLÜ ÜNDEN SATILACAK OLAN TAfiINMAZ S ra Dosya lçesi Mahalesi Ada Parsel Yüzölçüm Hazine mar Tahmini Geçici hale No No Köyü (m2) His.m2 Durumu Bedeli Teminat Saati (TL) (TL) Yenimahalle Varl k , , dari Tesis Alan 3,355, , : Etimesgut Ba l ca , , Teknik Altyap Alan 1,987, , : Etimesgut Eryaman , , Ticaret Alan 1,653, , : Etimesgut Eryaman , , Ticaret Alan 1,472, , :00 1-Yukar da nitelikleri belirtilen tafl nmazlar ; 23/07/2014 tarihinde karfl lar nda belirtilen saatinde, 2886 say l Kanunun 45.maddesi uyar nca aç k teklif usulü ile An t Emlak Müdürlü ünce teflekkül edecek Komisyon huzurunda s ras yla ayr ayr ihale ile sat lacakt r. 2- haleye kat lacak isteklilerin ; a) Geçici Teminat Bedelinin (her tafl nmaz için ayr ayr ) Defterdarl m z Muhasebe Müdürlü üne yat r ld na dair makbuzun, (2886 Say l Kanunun 26.maddesinde belirtilen de erlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olmas " ve Teyit yaz s 'n n da ibraz gerekir.) b) Gerçek kiflilerin ; Yasal yerleflim yeri belgesini ( kametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kay t örne i veya T.C. Nolu arkal -önlü nüfus cüzdan fotokopisinin, c) Tüzel kiflilerin ; dare merkezlerinin bulundu u yer mahkemesinden veya siciline kay tl bulundu u ticaret veya sanayi odas ndan yahut benzeri mesleki kurulufltan, ihalenin yap ld y l içinde al nm fl sicil kay t belgesi ile tüzel kiflilik ad na ihaleye kat lacak veya teklifte bulunacak kiflilerin temsile tam yetkili olduklar n gösterir noterlikce tastik edilmifl yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge asl n n veya noterlikçe tasdik edilmifl örne inin, hale saatine kadar Komisyon Baflkanl na verilmesi gerekmektedir. 3-Sat lacak tafl nmazlar n ihale bedeli peflin ödenebilece i gibi, talep üzerine, ihale bedelinin 1/4'ü peflin, kalan k sma y ll k kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki y lda, üçer ayl k dilimler halinde 8 eflit taksitlendirme yap labilecektir. 4-Tafl nmazlara ait flartnameler mesai saatleri içerisinde An t Emlak Müdürlü ü hale Servisinde görülebilinir. 5-Hazine tafl nmazlar n n sat fl KDV den müstesna olup, 5 y l süreyle Emlak Vergisine de tabi de ildir. 6-Komisyon haleyi yap p yapmamakta serbesttir. Ayr ca ; "Bu ihaleye iliflkin bilgiler adresinden ö renilebilece i gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri adresinden ö renilebilinir." ( TEL: dan Dahili : 1290 ) LAN OLUNUR. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C MAMAK BELED YE BAfiKANLI INDAN HALE LANI 1- Belediyemiz s n rlar içerisinde Kutludü ün mahallesinde bulunan 1 adet iflyeri 2886 Say l Devlet hale Kanununun 45 inci maddesine göre 22/07/2014 tarihinde Sal günü saat 10,00 da ihale edilerek 3 y l süreli olarak kiraya verilecektir. 2- Söz konusu iflyerinin ihalesine ait Muhammen bedel, Geçici teminat tutar, ihale günü ve saati afla ya ç kar lm flt r. 3- flyerlerinin ihalesine kat labilmek için Muhammen bedelin %3 olan Geçici teminat tutar ve flartname bedeli hale günü, en geç saat a kadar Belediyemiz Emlak ve stimlak Müdürlü ünden al nacak Ödenti Belgesi ile Belediyemiz veznesine yat r lacakt r. 4- haleye kat lacak olan tüzel kifli ve kurulufllar Ticaret Odas ndan veya ba l bulunduklar ilgili dernek kurulufllar ndan alacaklar üyelik belgesini veya faaliyet belgesini, imza sirkülerini yetki belgelerini geçici teminat ve flartname bedeli makbuzlar n, fiah slar ise nüfus cüzdan fotokopisi, Kanuni kametgah belgesi, geçici teminat ve flartname bedeli ödendi makbuzunu Ortak ihaleye girecekler ise bu belgelerin yan s ra Ortakl k belgesini de yanlar nda bulundurmak zorundad rlar. 5-Söz konusu iflyerinin kiralanmas ile ilgili hale flartnamesi ücretsiz olarak Emlak ve stimlak Müdürlü ü Kira flleri fiefli inden görülebilir. fiartname bedeli 100,00-TL dir fiyer KAPI NO: M2 1.YIL MUH.BED. : %3 G. TEM : HA. TAR. : HA.SAAT K RA SÜR. 1-Kutludü ün 1/A 12 m ,00-TL 36,00-TL 22/07/ y l LAN OLUNUR Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar TONER DOLUMU NUMUNE E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES -ANKARA SA LIK BAKANLI I TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU Toner Dolumu hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Ankara Numune E itim Ve Araflt rma Hastanesi, Ülkü Mah. No: 5 Talatpafla Bulvar, Samanpazar ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : 33 Kalem, 5 Ay Süre ile, Onar m Ve Bak m Hizmeti Al m, HizmetAl m. Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Yüklenici firmaya ait d fl merkez. c) Süresi : fle bafllama tarihi , iflin bitifl tarihi halenin a) Yap laca yer : Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, Sat n Alma Birimi, A Blok, 1. Kat, Ülkü Mah., No: 5, Talatpafla Bulvar Samanpazar -Alt nda /ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Liras ) karfl l Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, Sat n Alma Birimi, A Blok, 1. Kat, Ülkü Mah., No: 5, Talatpafla Bulvar Samanpazar -Alt nda /ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, Sat n Alma Birimi, A Blok, 1. Kat, Ülkü Mah., No: 5, Talatpafla Bulvar Samanpazar -Alt nda /ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Di er hususlar: hale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen aç klama istenmeksizin ekonomik aç dan en avantajl teklif üzerinde b rak lacakt r. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Alzheimer hastal kan testiyle erken teflhis edilebilir ANKARA - ngiliz bilim adamlar, Alzheimer hastal n n erken teflhisinde kullan labilecek kan testi gelifltirdi. Çeflitli üniversitelerden araflt rmac lar taraf ndan ortaklafla yap lan araflt rmada, binden fazla kiflinin kan ndaki protein farkl l klar na bak ld. Araflt rmaya 452 sa l kl kat l mc n n yan s ra 476 Alzheimer hastas ile hafif bunama teflhisi konulan 220 kifli kat ld. Kandaki baz proteinleri inceleyen araflt rmac lar, hafif bunama teflhisi konulanlardan hangilerinde bir sonraki y l Alzheimer hastal görülece ini yüzde 87 do ruluk oran yla tahmin etti. Alzheimer s & Dementia dergisinde yay mlanan araflt rmay yöneten Oxford Üniversitesi nden Prof. Dr. Simon Lovestone, araflt rman n Alzheimer hastal n n erken teflhis edilmesini amaçlad n söyledi. Lovestone, Alzheimer a henüz bir tedavi bulunamam flken erken teflhis edilmesini sa layan kan testinin amac tart fl labilir. Baz vakalarda belirtiler, hastal n bafllamas ndan 4-5 y l sonra ortaya ç k yor. Erken teflhis, hasta oldu unu bile bilmeyen kiflilerin çözüm aramaya daha çabuk bafllamas n sa layacak. Böylece Alzheimer, belki de önlenebilir bir hastal k haline gelecek dedi. Lovestone, özellikle sa l kl kiflilerde test sonuçlar n n beyin taramas ve omurilik s v s testi ile de do rulanmas gerekti ine iflaret etti. lk kez 1906 y l nda Alman bilim adam Alois Alzheimer taraf ndan tan mlanan ve 65 yafl üstü kiflilerde beyin dokular nda a r hasara neden olan Alzheimer hastal için hala etkili bir teflhis ve tedavi yöntemi bulunmuyor. (AA) TÜRK YE fieker FABR KALARI A.fi. ANKARA fieker FABR KASI ANKARA (ET MESGUT) fieker FABR KASI MÜDÜRLÜ ÜNDEN LAN 2014/2015 KAMPANYA DÖNEM KARAYOLU PANCAR NAKL YE H ZMET fi T.fi.F.A.fi. GE- NEL MÜDÜRLÜ Ü MAL VE H ZMET ALIMI YÖNETMEL ESASLARINA GÖRE AÇIK HALE USULÜ LE HALE ED LECEKT R. hale Kay t numaras : 2014/ darenln a) Adresi : Ayafl Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik posta adresi (varsa) : 2- hale Konusu Hizmeti a) Niteli i, türü ve miktar : 2014/2015 Kampanya Döneminde Ton Pancar n kantarlardan fabrikam za karayolu ile nakliyesi. Nakliye yap lacak kantarlar ile sevk edilecek pancarlar afla da gösterilmifltir. b) Yap laca yer/yerler Kantar n Ad Sevk Fabrikas Pancar Miktar Karakeçili Ankara Ton Kalecik Ankara Ton Bal fleyh Çorum Ton Çerikli Çorum Ton Karacaahmet Ankara Ton Sar oba Ankara Ton Yaral Ankara Ton Yenice Ankara Ton 3- halenin a) Yap laca yer : Ankara fieker Fabrikas Ofis Binas Toplant Salonu b) Tarihi ve saati : Pazartesi günü Saat )- hale doküman Ankara fieker Fabrikas Ticaret Servisi (Ayafl Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürkliras ) bedel karfl l nda ayn adresten temin edilebilir. haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar zorunludur. 5- stekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmal - d r. 7- Bu ihale 4734 say l Kamu hale Kanunu ve 4735 say Kamu hale Sözleflmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmay p, ihale Türkiye fieker Fabrikalar A.fi. Genel Müdürlü ü Mal ve Hizmet Al m Yönetmeli i esaslar na göre yap lacakt r. Teflekkülümüz ihaleyi yap p yapmamakta veya k smen yapmakta serbesttir. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar TARLA B TK LER MERKEZ ARAfiTIRMA ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü NDEN 600 TON EKMEKL K BU DAY (KIRMIZI SERT) SATIfi LANI hale 18/07/2014 tarihinde fiehit Cem Ersever Cad. No : 9 Yenimahalle ANKARA adresinden 2. Kat ndaki döner sermaye iflletmesinde Tarla Bitkileri Merkez Araflt rma Enstitüsünce yap lacakt r. hale suretiyle sat fl yap lacak ürünün sat fl flartnamesi her gün çal flma saatleri içerisinde, fiehit Cem Ersever Cad. No : 9 Yenimahalle ANKARA adresinden 2. Katda döner sermaye iflletmesinden alacaklard r. haleye ifltirak edecekler ücretsiz flartname alabilirler. hale için teklif vereceklerin en geç ihale günü saat 18:00 a kader ihalenin yap laca adreste bulunan 2. Kat döner sermaye iflletmesine verilmesi flartt r. hale komisyonu gerekçesini karar içeri inde belirtmek koflulu ile ihaleyi yap p yapmamakta serbesttir. Komisyonca uygun görülerek karara ba lanan ihale karar ise; ta Amirinin ONAY n takiben geçerlilik kazanaca gibi, ta Amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde, ifltirakçi idareye karfl herhangi bir hak iddias nda bulunamaz. hale 18/07/2014 tarihinde ayn adresten kapal teklif usulünce saat 18:00 de yap lacakt r. stekliler saat 18:00 a kadar idareye tekliflerini sunmak zorundad rlar. Muhammen bedeli TL. Geçici teminat TL. Di er flartlar flartnamede belirtilecektir. (BASIN-9094)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

11 DIS DÜNYA Sarkozy nin yarg ile bafl dertten kurtulmuyor PAR S - Fransa da yolsuzluk ve nüfuz suistimali suçlamalar yla geçen hafta hakk nda dava aç lan eski Cumhurbaflkan Nicolas Sarkozy nin bafl yarg yla dertten kurtulmuyor. Paris savc s, bu kez de seçim kampanyas cezas ile ilgili olarak Sarkozy aleyhine yeni bir ön soruflturma bafllatt y l ndaki cumhurbaflkanl seçim kampanyas hesaplar yüzünden para cezas na çarpt r lan Sarkozy nin bu cezay cebinden ödemek yerine kendi kurdu u Halk Hareketi Birli i (UMP) kasas ndan ödetmesi nedeniyle savc l k taraf ndan ön soruflturma bafllat ld. Anayasa Mahkemesi, geçen y l kampanya masraf için belirlenen yasal s n r geçmesi dolay s yla Sarkozy nin 363 bin avro para cezas ödemesine hükmetmiflti. UMP ile çal flan tan t m flirketi Bygmalion un düzenledi i sahte faturalarla Sarkozy nin seçim kampanyas n n karfl land n n ortaya ç kmas n n ard ndan UMP lideri Jean François Cope geçen ay görevinden istifa etmek zorunda kalm flt deki cumhurbaflkanl seçimlerinden sonra siyaseti b rakt n aç klayan Sarkozy nin, merkez sa daki liderlik krizinin ard ndan tekrar siyaset sahnesine dönmesi bekleniyordu. Sarkozy, son dönemde yapt aç klamalarda, üstü kapal biçimde tekrar siyasete dönece i ve merkez sa partinin bafl na geçece i mesaj n veriyordu. (AA) 10 Temmuz 2014 Perflembe11 lham Aliyev: Karaba için sava abiliriz Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev, Ermeni iflgali alt ndaki Yukar Karaba ve di er illeri bar fl yoluyla geri almak istediklerini fakat askeri müdahalenin de ihtimaller dahilinde oldu unu söyledi. BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev, Ermeni iflgali alt ndaki Yukar Karaba ve di er illeri bar fl yoluyla geri almak istediklerini fakat askeri müdahalenin de ihtimaller dahilinde oldu unu söyledi. Aliyev, Azerbaycan n yurt d fl ndaki büyükelçilerinin Bakü de yap lan istiflare toplant s ndaki konuflmada, Azerbaycan n d fl politikas ndaki öncelikler, elde edilen baflar lar, yap lmas gerekenler ve Yukar Karaba sorunu konusunda de erlendirmelerde bulundu. D fl politikada en önemli konunun Ermenistan-Azerbaycan çat flmas ve Yukar Karaba sorunu oldu unu söyleyen Aliyev, sorunun çözümü için flimdilik bir ilerleme kaydedilmedi ini hat rlatt. Azerbaycan n sorunu bar flç l yollarla çözmekten yana oldu unu vurgulayan Cumhurbaflkan, Fakat Ermenistan n uzlaflmaz tutumu, uluslararas hukukun ifllevsiz olmas ve güç etkeninin dünyada önemli rolü bulunmas nedeniyle savafl ihtimalini göz ard etmiyoruz. Bu nedenle ordumuzu her geçen gün biraz daha güçlendiriyoruz dedi. Büyükelçilerden bulunduklar ülkelerde ilk olarak Yukar Karaba sorunu ve Revan Hanl yla ilgili gerçekleri anlatmalar n isteyen Aliyev, Azerbaycan topraklar nda ikinci bir Ermeni devleti kurulmas na asla müsaade etmeyece iz diye konufltu. Ermenistan d fl nda tüm komflularla çok iyi iliflkiler içerisinde olduklar n hat rlatan Aliyev, bu ülkelerle olan iliflkilerin sa lam ve eflit hukuklu bir temel üzerine kuruldu unu ifade etti. Aliyev, her zaman yeni aray fllar içinde olman n ve yeni iflbirlikleri üzerinde düflünmenin önemine de inerek, slam ülkeleriyle olan iflbirli inin alt n çizde ve Azerbaycan n slam dayan flmas n n güçlenmesine katk da bulunan bir ülke oldu unu vurgulad. Toplant da Azerbaycan D fliflleri Bakanl n n yap s konusunda bilgi veren Bakan Elmar Memmedyarov ise Azerbaycan n 57 ülkede büyükelçili i, befl uluslararas kurumda daimi temsilcili i, dokuz baflkonsoloslu u, yedi temsilcilik ofisi ve yedi fahri konsoloslu u bulundu unu bildirdi. (AA) Clinton: Merkel in telefonunun dinlenmesi kesinlikle yanl flt BERL N - Eski ABD D fliflleri Bakan Hillary Clinton, Almanya Baflbakan Angela Merkel in telefonunun ABD istihbarat taraf ndan dinlenmesinin yanl fl oldu unu söyledi. Clinton, Alman Spiegel dergisine verdi i röportajda, Alman D fl stihbarat Servisinde (BND) görevli olan ve ABD için casusluk yapt gerekçesiyle geçen hafta tutuklanan ajanla ilgili olarak gazetelerde yaz lanlar ndan çok daha fazla bir fley bilmedi ini, Alman hükümetinin bu konuyu inceledi ini ifade etti. Ancak prensipte Almanya ile ABD in istihbarat servislerinin iflbirli i konusundaki çizgilerinin nerden geçti inin belirlenmesi gerekti ini belirten Clinton, iki ülkenin güvenli i için bu iflbirli ine ihtiyaç duyuldu unu kaydetti. fiansölye Merkel in telefonun dinlenilmesi kesinlikle yanl flt diyen Merkel, ABD Baflkan n n da aç k flekilde bunun kabul edilemez oldu unu söyledi ine iflaret etti. Clinton, istihbarat konusundaki iflbirli inin s n rlar nerde oldu u üzerine çal fl lmas gerekti ini ifade etti. ABD Baflkan Barack Obama n n telefon dinlemesinden dolay Merkel den özür dilemedi inin hat rlat lmas üzerine de Ben art k hükümette de ilim ama flimdi özür diliyorum ifadesini kulland. Amerika n n casusluk faaliyetlerine iliflkin belgeleri iffla eden Edward Snwoden ile ilgili bir soru üzerine de Clinton, Snowden in kendi davas n n kötü bir elçisi oldu unu kaydetti. Snowden n ABD Ulusal Güvenlik Ajans nda bilgi toplamak amac yla çal flt n savunan Clinton, Snowden n bu tart flmay hükümete ait belgeleri çalmadan ve baflkalar na iletmeden bafllatabilece ini ileri sürdü. Snowden n önce Çin e daha sonra Rusya ya gitmesi bir çok soru iflareti b rakt na iflaret eden Clinton, Snowden n ABD ye dönmesi durumunda mahkemeye ç kaca n ve orada, yapt n yasal ve kamuoyu önünde savunmas gerekece ini kaydetti. (AA) Rusya bu y l 5.6 milyar dolarl k silah satt MOSKOVA - Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, 2014 ün ilk yar s nda yurt d fl na 5,6 milyar dolarl k silah satt klar n ve 50 milyar dolarl k siparifl ald klar n söyledi. Putin, Rusya Federasyonu nun yabanc ülkelerle askeri ve teknik iflbirli i komitesinin toplant s nda, ülkesinin silah sat fl konusunda bilgi verdi. Putin, Y l n ilk alt ay nda 5,6 milyar dolar tutar nda silah satt k. Bu çok etkileyici ve sa lam bir rakam. Ayr ca, bu dönemde ald m z sipariflin toplam hacmi 50 milyar dolara ulaflt dedi. Ülkesinin savafl gemisi üretiminde dünyan n önde gelen tedarikçilerinden biri oldu unu hat rlatan Putin, bu konuda Rusya n n pozisyonunun daha da güçlendirilmesi ve ülkenin savunma sanayisinde ithal ikamesi sürecinin h zland r lmas gerekti ini kaydetti. Dünya genelinde 27 ülkenin donanmas nda yaklafl k 400 Rus yap m savafl gemisi ve denizalt bulunuyor. (AA) KKTC, Rum yönetimine 5 ad ml k bir yol haritas sundu LEFKOfiA - KKTC Cumhurbaflkan Dervifl Ero lu, K br s Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile yapt görüflmenin ard ndan müzakerelerin gelece iyle ilgili 5 ad ml k yol haritas n n Türk taraf nca masaya sunuldu unu belirterek, Rum taraf n n bunu de erlendirece ini söyledi. Cumhurbaflkan Ero lu, K br s müzakere süreci kapsam nda Rum lider Nikos Anastasiadis ile ara bölgede görüfltü. Görüflmede, K br s Türk taraf n n müzakerecisi Kudret Özersay ve Rum taraf n n müzakerecisi Andreas Mavroyannis de haz r bulundu. Ero lu, görüflme sonras Cumhurbaflkanl Saray nda yapt aç klamada, Anastasiadis ve ekibi ile 2,5 saatlik görüflme yapt klar n, çeflitli konularda görüfllerini ortaya koyduklar n dile getirdi. Müzakerelerin gelece iyle ilgili 5 ad ml k yol haritas n n Türk taraf nca masaya sunuldu unu dile getiren Ero lu, Rum taraf n n bunu de erlendirece ini kaydetti. Ero lu, Rum taraf n n bu önerileri de de erlendirerek bir sonraki görüflmeye getirece ini belirterek, Rum lider Anastasiadis ile 24 Temmuz da Kay p fiah slar Laboratuar n ziyaret edip ard ndan müzakerelere geçece iz. Befl ad ml k önerileri yaz l olarak Anastasiadis e de sunduk. Güven yarat c önlemlerle ilgili Rum taraf n n önerilerine cevap verdik ve Türk taraf n n önerilerini de BULMACANIN ÇÖZÜMÜ yaz l olarak Rum taraf na sunduk diye konufltu. Adada olas bir referandum sonucu oluflacak yeni bir devlet için geçifl döneminin söz konusu olabilece ini kaydeden Ero lu, bu geçifl dönemi için Rum ve Türk taraf n n önerilerinin yeniden görüflülebilece ini ifade etti. Lefkofla da 3 aç k s n r kap s bulundu unu ve yeni kap lar n aç lmas n n gündemde oldu unu ifade eden Ero lu, her aç lan yeni s n r kap s için belli bir kadroya ihtiyaç duyuldu unu, ilk olarak bu kap lar n aç lmas na ihtiyaç olup olmamas na bak laca n, konunun ayr ca askeri makamlar da ilgilendirdi ini söyledi. Birleflmifl Milletler Genel Sekreterinin K br s Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim da görüflmenin olumlu ve dostane bir ortamda geçti ini belirterek, liderlerin bir sonraki görüflme tarihi olan 24 Temmuz Perflembe günü toplant saati öncesi Kay p fiah slar Komitesi Antropoloji Laboratuvar n birlikte ziyaret etme karar ald klar n belirtti. Liderlerin temsilciler seviyesinde güven art r c önlemler konusunda ek bir toplant yap lmas na da karar verdi ini kaydeden Buttenheim, söz konusu toplant da ayr ca bir sonraki liderler toplant s na haz rl k amac yla taraflar n yapt öneriler temelinde ileriye nas l gidilebilece inin ve yöntemin tart fl lmas n n da öngörüldü ünü sözlerine ekledi. (AA) S N S A T E N T R A Z K A S P A N A M S A M N M E N H T A B E E P E Y E T Ü T R E Z K R A N A O A N V E R M T A R K T E M A A T K A L T E M E R A S M T E A R U S E K L S K T M R A S N U R D A M A K K A B L Y E T E V E T L M N E T A M E L A N Y A A F A K H A S E N A T D A U M U T N A N A K

12

13

14

15

16 ISSN 10 Temmuz 2014 Perflembe Fiyat 25 Kr ABD nin inkar edemedi i Ba dadi gerçe i Irak fiam slam Devleti'nin (Ifi D) Irak-Suriye-Lübnan bölgesinde giderek güçlenip, ac mas zca terör estirmesi sürerken, kendisini peygamber ilan eden Ifi D lideri Ebu Bekir Ba dadi'nin, y llar aras nda ABD'nin elinde tutsak oldu u ortaya ç kt. ABD D fliflleri Bakanl konuya iliflkin sorular aç k olarak yan tlamaktan kaç n rken, Amerikan medyas na yans yan haberlere göre; Ifi D lideri Ebu Bekir Ba dadi 5 y l n tutuklu olarak Bukka kamp nda geçirdi. Önceki gün yay nlanan görüntüleri d fl nda video görüntüleri de flimdilik bulunmayan, FBI taraf ndan bafl na 10 milyon dolar ödül konan Ifi D lideri Ebu Bekir el Ba dadi'nin 'en çok arananlar' listesindeki foto raf n n, ABD'nin elinde tutuklu iken çekildi i belirtildi. Ifi D in arkas nda ran m var? SMDK Genel Sekreteri Bedir Camus dan çarp c Ifi D ve ran aç klamalar geldi GAZZE - srail'in Gazze'nin çeflitli bölgelerine düzenledi i hava sald r lar ndan 6 kiflinin öldü ü, 20 kiflinin yaraland bildirildi. Sa l k kaynaklar ndan al nan bilgiye göre, srail'in Gazze'nin çeflitli bölgelerine düzenledi i sald r larda 6 kifli öldü, 20 kifli yaraland. srail'in dün akflam "Protective Edge" (Koruyucu Hat) isimli operasyonu bafllatmas ndan bu yana ölenlerin say s son sald r larla birlikte 17'ye yaralananlar n say s ise 112'ye yükseldi. Görgü tan klar, srail'in dün akflamdan bu yana Gazze'nin çeflitli bölgelerinde 200 hedefi vurdu u, 350 füze ve top mermisi kulland n kaydetti. Bu arada, deniz yoluyla srail topraklar na girmeye çal flt iddia edilen 4 Filistinlinin öldürüldü ü bildirildi. Öte yandan, Hamas' n askeri kanad zzeddin el-kassam Tugaylar, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Milli Koalisyonu (SMDK) Genel Sekreteri Bedir Camus, Irakfiam slam Devleti (Ifi D) örgütünün Suriye ve Irak taki ilerleyiflini afet olarak nitelendirdi. Halep in de Ifi D in eline geçmesinin an meselesi oldu unu ifade eden Camus, radikal örgütün en çok Türkiye ye zarar verece ini söyledi. Türkiye nin bölge politikas n yeniden gözden geçirmesini isteyen Camus a göre Ifi D durdurulmazsa Türkiye için istenmeyen geliflmeler yaflanabilir. SMDK Genel Sekreteri Bedir Camus, Cihan Haber Ajans na verdi i mülakatta Ifi D in arkas ndaki güçleri, hedefleri, bölge ve özellikle Türkiye için srail'in, Kerm Ebu Salim askeri bölgesinde bir tüneli patlatt klar n duyurdu. Kassam Tugaylar 'ndan yap lan yaz l aç klamada, "Gazze s n r nda, srail'in Kerm Ebu Salim askeri bölgesinde tünel patlat ld " denildi. srail'in Yedioth Ahronoth gazetesi ise patlama s ras nda ölen ya da yaralanan olmad n duyurdu. Olay n ard ndan srail hava kuvvetlerinin, patlay c yüklü baflka tüneller olabilece i ihtimaline karfl bölgede baz mevzilere hava sald r s düzenledi i belirtildi. srail askerlerinin, Kerm Ebu Salim Yahudi yerleflim birimi çevresinde tarama faaliyetlerine bafllad, yerleflim birimi sakinlerine de evlerinden ç kmama talimat verdi i ifade edildi. Ayr ca, Gazze de bir hastane de vuruldu. Hastanede hasar meydana geldi i belirtildi. (AA) oluflturdu u tehlike konusunda çarp c aç klamalarda bulundu. Ifi D i ran ve Suriye istihbarat n n profesyonelce yönlendirdi ini savunan SMDK Genel Sekreteri, radikal örgütün bölgede Türkiye dahil s n rlar tan mayaca n belirtti. Camus, Ifi D; Türkiye de, Suudi Arabistan da, Ürdün de olacak. Ancak Ifi D ran da olmayacak. ran la çat flmayacak. Çünkü, bunun planlar yap lm fl, onu yöneten de ran d r. iddias nda bulundu. Camus, ilginç bir iddia daha ortaya att. Camus, Ifi D e Musul a girmeden ran ve Tahran bankalar ndan geldi ini ileri sürdü. Bedir Camus, Ifi D in Irak ve Suriye de h zla ilerlemesinin tehlike ötesi bir durum oldu una dikkat çekerek, sürecin felakete do ru gitti ini söyledi. Ifi D in san ld gibi ne Suriye ne de Irak yönetimlerine karfl savaflt n belirten Camus, Irak ta bir devrim var. Ifi D bunun çok küçük bir parças n oluflturuyordu. Kald ki Irak ta Maliki ile afliretler çat flt. Silah ve bankalar ele geçiren ise Ifi D oldu. Suriye de Deyr-i Zor baflta olmak üzere birçok yerde yönetimin uçaklar Ifi D i vurmuyor. Aksine onlarla savaflan Özgür Suriye Ordusu nu vuruyor. Aç kça görülüyor ki yönetimle aralar nda bir koordinasyon var. Birkaç defa göstermelik olarak baz yerler vuruldu; Esed s rf Ifi D ile savafl yoruz denilsin diye. Ifi D in bir stratejisi var; bu stratejiyi de ran ve Esad yönetimi belirliyor. dedi. BOMBA YA DI! srail'in Gazze'nin çeflitli bölgelerine düzenledi i hava sald r lar nda 6 kifli hayat n kaybederken 20 kifli de yaraland. Gazze de bir hastane de vuruldu. srail bombard man nda Gazze 6 flehit daha verdi Rusya'dan Kürdistan ve di erleri mesaj Rusya D fliflleri Bakan Yard mc s ve Kremlin Ortado u Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Ifi D ve di er terörist gruplar n Irak parçalanmaya götürmesi durumunda, ba ms z Kürdistan ve di er baz oluflumlar n ortaya ç kabilece ini söyledi. Ria Novosti ye özel aç klamada bulunan Bogdanov, Rusya, Irak n toprak bütünlü ünden yana. Ancak Moskova, terör gruplar n n ülkeyi parçalamaya götürmesi durumunda ba ms z bir Kürdistan ya da bir tak m oluflumlar n ortaya ç kma ihtimalini gözard etmiyor dedi. Irak n egemenli ine ve toprak bütünlü üne sayg duyulmas gerekti ini kaydeden Bakan Yard mc s, ANKARA - Maliye Bakanl, uzun süredir üzerinde yo unlaflt çal flmay tamamlad.vergisini düzgün ve zaman nda ödeyen mükellefler ödüllendirilecek, uyumsuz mükelleflere ise yeni yapt r mlar gelecek. Maliye Bakan Mehmet fiimflek, giderek artan, "vergisini düzgün ödeyen mükellefler ödüllendirilmeli" taleplerini dikkate alarak, Gelir daresi Baflkanl n (G B) harekete geçirdi. Bu Teröristlerin sald r lar sonucu sadece Irak ta de il, Ortado u da baz bölgelerde de afl r l k yanl s ve slami ideolojilere dayal devlet yap lanmalar ortaya ç kabilir. Bu konjonktürde etnik temeli dayal Ortado u co rafyas n n farkl bölgelerinde de yap lanmalar n ortaya ç kmas muhtemel fleklinde konufltu. Bogdanov a göre Irak ta halifeli i ilan eden Ifi D, Irak n d fl nda, Suriye, Lübnan, Filistin ve Ürdün ü de içine alacak flekilde genifl bir co rafyada etkinlik kurmak istiyor. Rusya, uluslararas örgütler, bölge ülkeleri ve yerel gruplarla görüflerek Irak n bütünlü ünün korunmas için çal fl yor. Kürdistan için anlay fl birli i Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) D fliliflkiler Sorumlusu Hemin Hawrami, AA muhabirine yapt aç klamada, Mesut Barzani'nin, sözleriyle gündeme gelen ba ms z Kürt devleti tart flmalar n de erlendirdi. Hawrami, uluslararas camian n, Kürdistan devletinin ilan na yaklafl m n n olumlu oldu unu ileri sürdü. Hawrami: "Kurulacak ba ms z Kürdistan devleti, bölgesinde istikrar n, güvenli in ve demokrasinin koruyucusu olacakt r. Uluslararas camian n, Kürdistan devletinin ilan na yaklafl m n n olumlu oldu unu biliyoruz" dedi. Hawrami, (Ba ms z devlete Türkiye'nin tutumu) "Türkiye ile Kürdistan bölgesi birbirini anlamada çok olumlu bir noktadad r. Karfl l kl olarak istiflareye, fikir al flverifline ve sorunlar çözme iradesine devam edece iz" diye konufltu. Vergisini düzgün ödeyene müjde kapsamda G B Baflkan Adnan Ertürk ve ekibi, detayl bir çal flmayla "Vergisel Uyum Analiz Modeli ve Mükellef De erlendirme Sistemi"ni haz rlad. Bilgisayar teknolojileri kullan larak, ülkedeki tüm mükelleflerin davran fl e ilimlerinden hareketle vergi kanunlar na karfl uyum ve uyumsuzluklar de erlendirebilecek sistemin gelifltirilmesi için de G B'de halen yo un bir çal flma sürüyor. (AA)

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla ISSN 1308-7622 12 Haziran 2014 Perflembe www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kandiliniz mübarek olsun Ey Türk, ey Kürt; üzerine hörelenmek için 3 sebep var Petrol, gaz, bar fl Hiçbir ülke bölge ve dünya

Detaylı

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85.

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85. ISSN 1308-7622 Fiyat 25 Kr Nerede denen domates iflte bu HABER 7. SAYFADA 14 Temmuz 2014 Pazartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Çözüm Süreci nin TSK'dan ANKA'ya yeni siparifl Türk Havac l k ve Uzay Sanayii

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

8 film vizyonda. ve daha iyi bir gelecek umuduna tutunmak zorundad r.

8 film vizyonda. ve daha iyi bir gelecek umuduna tutunmak zorundad r. 2 YARIN SineMagazin 11 Nisan 2014 8 film vizyonda STANBUL - Bu hafta 2'si yerli 8 film vizyona girdi. Serhan Arslan ile Ruhi Yap c 'n n yaz p yönetti i ilk filmleri "Kendime yi Bak" n baflrollerini, Asl

Detaylı

Keçiören de asfalt ve kald r m seferberli i

Keçiören de asfalt ve kald r m seferberli i GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Keçiören de asfalt ve kald r m seferberli i Keçiören Belediyesi, ilçede asfalttan kald

Detaylı

Elektrikte kay p ve kaçak azald

Elektrikte kay p ve kaçak azald GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ankara da Avrupa Baflkentleri için özel günler düzenlenecek HABER 18 DE 19 KASIM 2013 SALI

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yerli füze MIZRAK hedefi 12 den vurdu 13 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ATAK helikopterinde

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

SOMA Ç N 19 MAYIS BU BÜYÜK ACI DERS OLMALI!

SOMA Ç N 19 MAYIS BU BÜYÜK ACI DERS OLMALI! SOMA Ç N 19 MAYIS Kurtulufl meflalesini ateflleyen günü ac içinde an yoruz KUTLU OLSUN ISSN 1308-7622 RUHU GEREK YOR 19 May s 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr BU BÜYÜK ACI Bu gün, önemli

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sınırın hedefi saptırmayan bekçileri: FIRTINA ve PANTER HABERİ 18 DE 15 NİSAN 2014 SALI

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 1 Mayıs sancısı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları bu yıl farklı illerde ve

Detaylı

Gecekondudan modern konuta

Gecekondudan modern konuta GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli keskin niflanc tüfe i JMK Bora-12 ye yo un ilgi HABER 17 DE HABER 18 DE HABER 18

Detaylı

ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? SERVET! PETROL

ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? SERVET! PETROL ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? 21 Haziran 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr HABER 7. SAYFADA Fiyat 25 Kr Kanla beslenen flsizlik çift hane s n r nda Türkiye genelinde 15 ve daha yukar yafltakilerde

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. 94. yıl coşkuyla kutlandı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. 94. yıl coşkuyla kutlandı GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 94. yıl coşkuyla kutlandı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nın 94. yıldönümü

Detaylı

Milli Tren 2018 de raylarda olacak

Milli Tren 2018 de raylarda olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sahte ilaç çetelerinin yeni tuza na dikkat! Türkiye'de ilaç sahtecili iyle mücadelede baflar

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13865 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

Ankara da çocuk olmak ayrıcalık

Ankara da çocuk olmak ayrıcalık GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz AK Parti ve CHP, Büyükşehir seçimlerinde daha başarılı 30 Mart Yerel Seçiminin kesin sonuçları

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz VİCDANSIZLIK

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz VİCDANSIZLIK GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ndan, bankalara komisyon ücreti tepkisi: VİCDANSIZLIK HABER

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL 23 A ustos 2014 Cumartesi Cumhurbaflkan seçilen AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, MYK toplant s n n ard ndan yapt konuflmada, Partimiz içinde nifak, ayr flma, fitne ç kmas n bekleyenler,

Detaylı

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Keçiören de Hocal fiehitler An t aç ld Keçiören de yap lan Hocal fiehitler An t 'n n aç

Detaylı

Kafa kar flt ran haftadan NETLESME SÜREC NE

Kafa kar flt ran haftadan NETLESME SÜREC NE Resmi olmayan sonuçlara göre oy oran n 22 Temmuz 2007 ye göre yaklafl k 4 puan art ran AK Parti nin milletvekili say s ayn seçime göre düfltü. 2007 de yüzde 46.66 oy alan ve 341 milletvekilli i kazanan

Detaylı

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!..

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. 8 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Polis

Detaylı

Polisten, uyuflturucu çetelerine a r darbe

Polisten, uyuflturucu çetelerine a r darbe GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ak ll kameralar, flüpheli her olay takip edecek Gittikçe ak llanan kamera sistemleri; flüpheli

Detaylı

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam Belediye Baflkan Aday Coflkun Ünal, ekibiyle bir araya gelerek seçim start n verdi. KIZILCAHAMAM Aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu na teslim

Detaylı