F K R VE SANAT ESERLER DÜZENLEMELER NDE ESER KAVRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "F K R VE SANAT ESERLER DÜZENLEMELER NDE ESER KAVRAMI"

Transkript

1 F K R VE SANAT ESERLER DÜZENLEMELER NDE ESER KAVRAMI Av. DEN Z MUfiLU Bu çal flman n konusu, 5846 S. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsam nda eser dir. Öncelikle fikri mülkiyet kavram tart fl larak içeri i belirtilecek, hukuki mahiyeti ve özelliklerine de inilecektir. Daha sonra 5846 Say l Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsam nda bir fikri hak konusu olarak eser say lman n koflullar incelenecektir. Yaflam n her alan nda karfl m za ç kan kitaplar, filmler, heykeller, tablolar, karikatürler, yaz l mlar, otomobiller, ilaçlar, bitki çeflitleri gibi çeflitli ürünler fikri mülkiyet kavram kapsam ndad r. Bu hukuk alan nda kavram karfl lamak üzere çok çeflitli terimlere yer verilmifltir. "Fikri Hak/ Mülkiyet", "Entellektüel Mülkiyet", "Telif hukuku", "S - nai Hak/Mülkiyet" gibi terimlerin kullanm fl oldu u görülmektedir. Fikri mülkiyet Fikri mülkiyet terimi genifl ve dar anlamda olmak üzere iki flekilde tan mlan r. Genifl anlam yla fikri mülkiyet hukuku, patent, endüstriyel tasar m, marka, ticaret unvan, fikir ve sanat eseri, faydal model, co rafi ad, bilgisayar programlar, veri tabanlar, yar iletken topografyalar (çipler), entegre devrelerin yerleflimini ifade etmektedir. Dar anlamda ise fikri mülkiyet kavram bilim ve edebiyat eserlerini, sinema eserlerini, güzel sanat eserlerini, bilgisayar programlar n ve veri tabanlar üzerindeki haklar bir di er deyiflle telif haklar n ifade etmektedir. Fikri mülkiyet bafll, fikir unsurunun ön planda olmas na ya da fikri ürününün sanayiye uygulanabilirli i ve sanayi ile ilgili olmas aç s ndan fikri mülkiyet (telif haklar ) ve s nai mülkiyet olmak üzere iki alt gruba ayr lmaktad r. Kimi yazarlar ve kurumlarca fikri mülkiyet terimi ve s - nai mülkiyet terimi birbirinden farkl olarak yorumlanmaktad r. Bu görüfle göre, fikri mülkiyet terimi yaln zca fikir ve sanat eserlerini kapsamakta; markalar, endüstriyel tasar mlar, patentler ve faydal modeller co rafi ad ve iflaretler s nai mülkiyet kavram kapsam nda say lmaktad r. (1) (1) lhan Öztrak, Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar, Ankara, 1971, s.4 (Ayn görüflte DPT, Sekizinci Befl Y ll k Kalk nma Plan Fikri Haklar Özel htisas Komisyon Raporu, Ankara, 2000, s )

2 96 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l Haziran 1994 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanan Türk Patent Enstitüsü'nün Kurulufl ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türk Patent Enstitüsü, s nai mülkiyet haklar n patentler ve faydal modeller, markalar, endüstriyel tasar mlar, co rafi iflaretler, entegre devrelerin topografyalar olarak saym flt r. Türk Hukuk ö retisinde baz yazarlar ise fikir ürünü olarak fikir ve sanat eserlerini, patentleri, endüstriyel tasar mlar, yar iletimli topografyalar kabul etmekte ve s nai haklar bafll alt nda markalar ve di er ay rt edici iflaretleri (ticaret unvan ve iflletme ad ) ifade etmektedirler. (2) Zira, WIPO (World Intellectual Property Organisation) olarak adland r lan Dünya Fikri Mülkiyet Teflkilat Anlaflmas n n 2. maddesinde fikri mülkiyet kavram n n, edebiyat, sanat ve bilim eserlerini, icrac sanatç lar n, yap mc lar n, ve yay n kurulufllar n n haklar n, insanlar taraf ndan yap lan kefliflerin, bilimsel bulufllar n, s nai tasar mlar n, ticaret ve hizmet markalar n n, ticari unvan ve tasar mlar ile haks z rekabete karfl korumay içerdi i ni hükme ba lanm fl; s nai mülkiyet ayr m olmaks z n say lan fikri çaba sonucu gerçeklefltirilmifl ürünlerin hepsini fikri mülkiyet kavram alt nda toplanm fl ve örgütün görev alan na dahil edilmifltir. Fikri çaba sonucu oluflan ürünlerin fikri hak ya da sinai hak olarak ayr ma tabi tutularak adland r lmalar na uluslararas metinlerde de yer verilmifltir tarihli Paris Sözleflmesi ile patent, marka ve tasar m gibi fikri haklar düzenlenmifl, 1886 tarihli Bern Sözleflmesi ile de fikir ve sanat eserlerine koruma sa lanm flt r. Avrupa Toplulu u-türkiye Ortakl k Konseyinin Gümrük Birli i ne iliflkin 6 Mart 1995 tarihli karar nda fikri, s nai ve ticari mülkiyet deyimi kullan lm flt r. (3) Mülkiyet ve Eser Çeflitli flekillerde s n fland r lmalar na karfl n temelde birer fikir ürünü olan patent, marka, faydal model, endüstriyel tasar m ve eserler her ne kadar tarihsel süreçte ve uygulamadaki farkl l klar nedeni ile fikri ve s nai olarak ayr ma tabi tutulsa da an lan kavram n fikri mülkiyet haklar deyimi ile ifade edilmesi daha do ru olacakt r. (4) Mülkiyet hakk, insanl n varoluflundan beri mevcut olan, bir kimseye bir fley üzerinde en genifl hakimiyeti ve yetkiyi sa layan hakt r. Bu hak esas olarak, bir fleye sahip olmak di er bir ifade ile hakimiyet, aidiyet kavramlar n içeren malik ile fley aras ndaki iliflkiyi ifade etmektedir. (2) Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, Güncellefltiriflmifl ve Geniflletilmifl Üçüncü Bas, stanbul, Beta, Eylül 2004,s.4 (3) Ünal Tekinalp, (Tekinalp/Tekinalp), Avrupa Birli i Hukuku, Güncellefltirilmifl 2. bas, stanbul, Beta, 2000, s. 682 (4) Ayn yönde Adalet Divan karar EJC Joined cases 55 and 57/70 Musik-Membran GmbH and K-tel International v GEMA (ECR 1981 paras )

3 Eser Kavram Av. Deniz Mufllu 97 Mülkiyet iliflkisinin unsurlar ndan olan fley, zamanla gayri maddi haklar da ifade etmeye bafllam flt r ki buradan fikri mülkiyet ve s nai mülkiyet kavramlar do mufltur. Fikri mülkiyet kavram tafl n r ve tafl nmaz mülkiyeti ile iliflkili ve fakat onlardan ba ms z olarak geliflmifl bir kavramd r. Fikri haklar para ile ölçülebilme aç s ndan malvarl haklar ndan; ayn zamanda baz yönlerden para ile ölçülemez olmalar sebebiyle flah s varl haklar ndan say l rlar. Ayn zamanda fikri ürün, üzerinde vücut buldu u eflyadan ba ms z olarak var olmas nedeniyle, eflya hukukunun koruma kapsam d fl nda kalmaktad r. Yani fikri ürün eflya olmad için klasik anlamda mülkiyet ve dolay s yla da zilyetlik hükümlerine tabi de- ildir. Zira, gayri maddi anlam na gelen yani maddeden oluflmayan, nesnelerle de ilgili olmayan di er bir deyiflle elle tutulmay p; gözle de görülemeyen insan fikri sonucu oluflan ürün, yukar da belirtilen eflya kavram - n n aksine tafl n r ya da tafl nmaz niteli ini haiz olmamas sebebi ile ayni hakk n konusunu oluflturmaz. (5) Söz konusu mülkiyet türünde hakk n hakimiyet alan fikirdir ve dolay s yla MK anlam ndaki mülkiyetten farkl d r. Herkese karfl ileri sürülebilme aç s ndan ise haklar mutlak ve nispi olmak üzere ikiye ayr lmaktad r. Bu ayr m, üzerinde hak iddia edilen ile hak sahibinin bu hakk n ileri sürebilece i çevrenin geniflli ine veya darl na göre yap lmaktad r. Hak sahibinin, di er kiflilere karfl bu hak ve yetkisini en genifl flekilde kullanabilmesi, ileri sürebilmesi söz konusu ise mutlak hak; herkese karfl olmay p sadece bir veya birkaç kifliye karfl ileri sürülebilmesi söz konusu ise nispi hakk n mevcut oldu u söylenebilir. (6) Mutlak haklar kifliler ve mallar üzerinde olmas bak m ndan ikiye ayr l r S. FSEK anlam nda eser say lan her fikri çaba ürünü mutlak niteliktedir ve herkese karfl ileri sürülebilir. Bu hak sahibine inhisari, tekelci yetkiler verir. Fikri hak bu nedenle de soyuttur ve eflyadan ayr d r. Fikrin Tabi Oldu u Hukuk Fikri ürün üzerindeki mutlak hak sonsuza kadar de il de süreli olarak kullan labilirken eflya üzerindeki mutlak hak irade unsuru devam etti i sürece kullan labilir. Eflya üzerinde mülkiyet hakk na sahip olan bir kimsenin, kendi iradesi söz konusu olmad sürece o eflya üzerindeki her türlü tasarruf hakk kendisine aittir ve süresizdir. Ancak fikri ürün üzerindeki hakk n kullan m belli bir koruma süresince geçerlidir. Örnek olarak bir 5846 S. FSEK te bir eserin koruma süresi 70 y l, 554 S. Endüstriyel Tasar mlar n Korunmas Hakk nda KHK da bu süre 5 y lda bir uzat l- (5) Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, Güncellefltiriflmifl ve Geniflletilmifl Üçüncü Bas, stanbul, Beta, Eylül 2004,s.7 (6) Necip Bilge, Hukuk Bafllang c, Gözden Geçirilmifl 13. Bask, Ankara, Turhan Kitapevi, 1999, s.179

4 98 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 mak kofluluyla toplamda 25 y ld r. Fikri haklar üzerindeki mülkiyetin belli bir süreye ba l olmas yararlanma, benzetme serbestisinin bir sonucudur. Buradaki amaç her düflünürün, sanatç n n kendinden öncekilerin düflünsel ürünlerinden yararlan lmas n sa layarak fikri çabalar gelifltirmektir. Zira fikri haklar üzerindeki mülkiyet hakk süreli olmaz ise teknik, bilimsel vs. anlamda geliflme yaflanmas söz konusu olamaz. Fikri ürünün temel özelliklerinden bir di eri de soyut olmas d r. Fikri mülkiyet bir eflyan n üzerinde ortaya ç kar ve flekillenir. Örnek olarak fikri mülkiyetin söz konusu oldu u bir romanda korunan sayfalar veya kitab n cildi de ildir. Bir tabloda korunan tuval de il, resim sanat d r. Bir heykel çal flmas nda heykel fikri korunma kapsam ndad r yoksa madde olarak mermer, bronz korunma kapsam nda de ildir. Bu nedenle fikri mülkiyet hukukunda fikrin üzerinde tecessüm etti i eflya de il, soyut de- er korunur. Fikrin tabi oldu u hukuk ile eflyan n tabi oldu u hukuk farkl d r. Soyut fikir somut bir nesneye uygulan r veya somut nesneler vas tas yla hayata geçirilir. Onlarda veya onlar arac l yla vücut bulur. Ancak fikri ürün ile bu ürünün üzerinde varl k buldu u nesnenin hukuku farkl d r. Bu farkl l k flöyle örneklendirilebilinir; Fikri çaba sonucu dünyan n herhangi bir yerinde daha önce kamuya sunulmam fl olan kendine özgü özelliklere sahip olan herhangi bir ürününün örnek olsun bir cep telefonunun çal nmas ceza hukukunca yapt r ma ba lanmas gereken bir husus iken; bu cep telefonunun tasar m n, özgünlü ünü, onu di erlerinden farkl k lan fikrin bir baflkas taraf ndan taklit edilmesi, üretilmesi, reklam n yap lmas, pazarlanmas, sat lmas fikri mülkiyet hukukunca yapt - r ma ba lanmas gereken bir husustur. Fikri hakk n bir di er özelli i ise ülkesel olmas d r. Bir mutlak hak olarak fikri hak ayn zamanda tükenme ilkesine de ba l d r. Yani bir fikri mülkiyet hakk konusu ürün sahibinin izni ile ticaret hayat na girdi i takdirde, onun yeniden sat ma konu olmas engellenemez. (7) Uluslararas Sözleflmelerde eser kavram n n ayr nt l bir tan m na yer verilmedi i gözlenmektedir. Bern Sözleflmesi nde eser kavram n n tan m yap lmamakla birlikte, 2. madde de eser türleri say lm flt r. Bu metinde eserlerle ilgili olarak iki önemli nitelikten bahsedilmifltir. Bu niteliklerden ilki, eserlerin özgün (orijinal) olmas d r (Brüksel 2/2, Paris 2/3). Eserler için öngörülen ikinci nitelik ise eserlerin yarat c düflünce ürünü olmas d r (Brüksel 2/3, Paris 2/5) tarihli nsan Haklar Evrensel Beyannamesi nin 27. maddesinde herkesin toplumun kültür hayat na kat lmak, güzel sanatlardan etkilenmek, bilim alan ndaki geliflimi ve bunun yararlar n paylaflmak hakk - (7) Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.12

5 Eser Kavram Av. Deniz Mufllu 99 na sahip oldu unu ve herkesin, yaratt her türlü bilim, edebiyat ve sanat eserleri ile ilgili olarak do acak manevi ve maddi yararlar n n korunmas na hakk oldu unu öngörmekte ve eserlerin insanlar n düflünce ürünlerinden, insan akl n n eme inden (the work of the human mind) söz edilmektedir. Yasalarda Eser Tan m Ülkemizde baz kanunlarda eser tan m na flöyle yer verilmifltir: 3257 Say l Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu na göre eser, film, video ses tafl y c lar ve benzerleri üzerine kaydedilmifl hareketli veya sesli fikir ve sanat mahsulleri olarak tan mlanm flt r say l Bas n Kanunu nda bas lm fl eser kavram yer almakta ve neflredilmek üzere tab aletleriyle bas lan ve sair her türlü vas talarla ço- alt lan yaz ve resimler gibi eserlerdir fleklinde tan mlanm flt r. Türk Borçlar Hukuku sisteminde eser tan m do rudan yap lmamakla birlikte BK n n 355. maddesinde istisna (eser) sözleflmesi istisna, bir akittir ki onunla bir taraf (müteahhit), di er taraf n (ifldahibi) vermeyi taahhüt eyledi i semen mukabilinde bir fley imalini iltizam eder olarak ifade edilmifltir. Burada sözleflme konusu imal olunan fley eser olarak tan mlanm fl ve fakat bu imal edilmenin ne flekilde olaca belirtilmemifltir. Ülkemizde FSEK ilk olarak Ord.. Prof. Dr. Ernst E. Hirsch taraf ndan haz rlanarak TBMM ye sunulmufl ve 5 Aral k 1951 tarihinde kabul edilerek, Fikir ve Sanat Eserler Kanunu ad yla 1 Ocak 1952 tarihinde yürürlü e girmifltir. FSEK te ilk de ifliklik tarih ve 2936 Say l Kanunla, ikinci de ifliklik tarih ve 4110 say l Kanunla gerçeklefltirilmifltir. Son olarak FSEK te 4630 Say l Kanun ile tarihinde de ifliklik yap lm flt r say l FSEK 1-B maddesinin a bendinde Eser: sahibinin hususiyetini tafl yan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak say lan ve her nevi fikir ve sanat mahsullerini ifade eder hükmüne yer verilmifltir. FSEK anlam nda eser say lman n baz koflullar vard r. Ancak bu koflullar belirtilmeden önce doktrinde bu koflullar n nas l s n fland r ld n incelemek gerekmektedir. Ö retide (8) a rl kl olarak eser say lma flartlar Objektif Unsur (fiekle liflkin flart) ve Subjektif Unsur (Esasa iliflkin flart) olmak üzere iki ana kategoriye ayr lmaktad r. Bir k s m yazarlar ise eser say lma koflullar n objektif ve subjektif ayr m na tabi tutmaks z n baz flart- (8) Hirsch, E., Fikri Say II, Ankara, 1948, s. 130,131; Arslanl, H, Fikri Hukuk Dersleri II, Fikir ve Sanat Eserleri, stanbul, ,5; Darda an, Esra, Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklardan Do- an Kanunlar htilaf, Ankara 2001, s.9; Erel; fi. Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Ankara, 1998, s.32 vd. ; Atefl, s , Yarsuvat, Duygun, Fikir ve San at Eserleri, s , Dr. Gürsel Üstün, Fikri Hukukla lgili Bilirkifli Raporlar I, stanbul, Besam Yay nlar, 2001

6 100 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 lar n ek flartlar nda var oldu u bir baflka s n fland rmaya tabi tutmaktad r. (9) Kimi yazarlarca flekle iliflkin unsur olarak da adland r lan eser say lman n objektif unsuru, FSEK te belirtilen eser türlerinden birine dahil olma gere ini ifade eder. Yani bu unsur FSEK madde 1/B de say lan eser türlerinden birine dahil olan fikri ürünlerin eser olarak korunaca n ifade etmektedir. Kanundaki s n rl say prensibine göre ilim ve edebiyat eserleri, güzel sanat eserleri, musiki eserleri ve sinema eserleri formatlar ndan birine giren fikri ürün hukuk düzeni taraf ndan korunur. Eser say lman n subjektif unsuru yani esasa iliflkin koflul ise eserin sahibinin hususiyetini tafl mas d r. Hususiyet kavram doktrinde birçok yazar de iflik flekillerde yorumlanm fl, ancak günümüzde bu kavram genel olarak bir çerçeve çizilerek genel bir tan ma ulaflm flt r. (10) Bu aflamada hususiyet kavram na iliflkin yorumlar ve tart flmalara yer verilmeden, genifl anlam yla özgünlük dar anlam yla sahibinden bir fleyler, sahibinin özelliklerini tafl mak anlam na geldi i belirtilmekle yetinilecektir. Eser Say lman n Koflullar Bir fikir ve sanat eserinin FSEK anlam nda korunabilmesi için baz flartlar n bir arada varl gerekmektedir. Bu flartlar özel veyahut genel olarak ayr ma tabi tutulmaks z n afla da belirtilmektedir: Fikri bir çaban n ürünü olmas Sahibinin hususiyetini (özelli ini) tafl mas Sahibinin hususiyetini yans tacak düzeyde flekillenmifl olmas FSEK te öngörülen eser türlerinden birine dahil olmas (numerus clausus ilkesi) (11) Bu dört flart n varl n mahkeme resen araflt r r. (12) Öncelikle eser bir fikri çaban n ürünü olmal d r. Yani eserler mutlaka insan faaliyeti sonucu ortaya ç kmal d rlar. (13) Bu nedenle baflka canl - lar taraf ndan, tesadüfi olarak meydana getirilen flekiller veya çeflitli do- al olaylar n oluflturduklar flekiller eser say lmazlar. (14) nsanlar taraf ndan ve fikri bir çaba sonucu oluflmam fl olan örnek olsun, Pamukkale Travertenleri, Peri Bacalar eser say lmamaktad rlar. (9) Ünal Tekinalp, s.97, Ramazan Uslu, Türk Fikir ve Sanat Hukukunda Eser Kavram, Ankara, Seçkin, 2003, s. 63 (10) Ramazan Uslu, s. 35 (11) Ünal Tekinalp, s. 97 (12) Senai Olgaç, Fikir Haklar Ve Yay n Sözleflmeleri, Ankara 1979, s. 99, Ayn görüflte; Dr. Gürsel Üstün, s.4 (13) Bkz. 4.HD , 1976/5913 E., 1977/7617 K. (14) Ünal Tekinalp, s. 106

7 Eser Kavram Av. Deniz Mufllu 101 Ayn flekilde hayvanlar n yapm fl olduklar fleyler her ne kadar estetik görünüme bürünmüfl olsalar da eser kapsam nda say lmazlar. Eserin insano lu taraf ndan belli bir düzeyde emek, çaba ve yetenek ile oluflturulmas gerekmektedir. (15) Buradan anlafl lmas gereken fludur ki; eser insano luna ait bir meziyet ile vücuda getirilmelidir. Eserin fikri bir çaba sonucu meydana getirilmesi koflulu, bilgisayar arac l ile yap lan çizimlerin, çevirilerin, grafiklerin veya müziklerin eser olup olmad tart flmas - n n yap lmas n gerektirmifltir. Bir bilgisayar n yapt çevirinin eser olamayaca hususunda tart flma söz konusu de ilken, bilgisayar arac l yla yap lan ve bu araçlar kullanarak herkesin ayn fleyi meydana getirebilmesinin mümkün oldu u çizim ve grafiklerin eser say lamayaca belirtilmektedir. (16) Ayn flekilde s radan hiçbir özellik tafl mayan foto raflar n, s radan krokilerin eser say lmamas gerekmektedir. Hususiyet kelimesi Arapça kökenli olup özellik anlam na gelmektedir S. Kanunda bir fikri ürünün eser olarak kabul edilebilmesi için sahibinin hususiyetini tafl mas gerekti i aç kça belirtilmifltir. Hususiyet kavram doktrinde ve baz ulusal yasalarda çeflitli flekillerde ifade edilmifltir. Öncelikle baz ulusal metinlerde hususiyet konusuna flöyle yer verilmifltir. Örne in Alman hukukunda, kiflisel fikri yarat mlar ; Hollanda hukukunda, yarat c çal flma sonucunda farkl l ay rt edici olan ya da kiflisel özellikleri olan eserlerin korunmas ndan bahsedilirken, Frans z ve talyan Hukuklar nda yazar n kiflili inin izlerini tafl mak ifadesi kullan lm flt r. K ta Avrupa s özgünlü ü bu flekilde tan mlarken ngiliz Hukuku taklit edilmemifl olmay orijinallik olarak yorumlamaktad r. (17) Hirsch e göre, yarat c bir muhayyale mahsulünü di erlerinden ay - ran vas f, mübdiinin flahsiyetinden ald hususiyettir. (18) Buradan anlafl lmaktad r ki herkes taraf ndan meydana getirilemeyen yani özgünlü ü, orijinalli i içinde bar nd ran bir ürün ancak eser vasf n haizdir. Arslanl ise Hirsh in aksine muhayyile mahsulü eserlere hayatta nadiren tesadüf edilebilece ine de inmifl ve pek çok eserin bu nedenle koruma kapsam d fl nda kalaca n ileri sürmüfltür. Ayr ca Arslanl ya göre hususiyet, eser sahibine nispet edilebilecek fikri çal flman n nispi ba ms zl nda aranmal d r. Buna göre; yeni meydana getirilmifl eser daha önce var olan bir di er eserden tamamen farkl l k tafl mak zorunlulu unda de ildir, önceki eserden yararlanman n kopya edilmek fleklinde olmamas ya da fark edilebilir düzeyde taklit niteli i tafl mamas gerekmektedir. Yarsuvat ise hususiyeti bir eserin fikir ürünü olmas n n en önemli flart onu yaratan kimsenin orijinalli ine sahip olmas gerekir (19) ifadesine yer vererek eseri (15) U ur Çolak, FMR Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, C.4, S.2004/3, s.25 (16) Ünal Tekinalp, s. 106 (17) Ayfle Saadet Ar kan, MÜAT, Avrupa Araflt rmalar Dergisi, C.4, Say /No 1-2, GB Çerçevesinde Türkiye de Fikri ve S nai Haklar n Korumas Özel Say s. 75, 76 (18) Hirsch E., Fikri Say II, Ankara, 1948, s. 12 (19) Yarsuvat, Duygun, Fikir ve San at Eserleri, s

8 102 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 meydana getiren ile eser aras ndaki temel ba n hususiyet oldu unu ileri sürmüfltür. Befliro lu, düflüncenin farkl bir biçimde anlat lmas n n hususiyet oldu unu belirtmifl ve bir eserin özgün say lmas için biçim, düzen ve anlat m yönünden özellik tafl mas n yeterli görmüfltür. (20) sviçre Federal Mahkemesinin Tarihli bir kararda ayn görüfle yer vermifltir: E er, eserlerdeki düflünceler korunmufl olsayd, düflünce yaflam nda herhangi bir geliflmeye tan k olunmazd. Yasa bir eserin baflkalar taraf ndan ço alt lmas n engellemektedir. Eserlerdeki düflüncelerden yararlanarak bir baflka eser oluflturulmas n de il Tekinalp, hususiyeti, genifl olarak yorumlamakta ve üslup ta ortaya ç karak her eser sahibi taraf ndan farkl ifade edilifl tarz oldu unu belirtmektedir. Bu nedenle her eserin sahibinin yarat c l n içerdi ini dolay s yla da bireysel ve öznel oldu unu ifade etmektedir. Ayr ca s radan olan hiçbir yaz n n, foto raf n, binalar n, danslar n eser olmad n ve belirli bir düzeye sahip fikri çaban n her sonucunu FSEK anlam nda eser oldu- unu belirtmektedir. Öztrak a göre, Hayatta tam anlam yla yarat c bir fikri çal flma veya imgelem mahsulü olan fikir ve sanat ürünleriyle çok nadir olarak karfl lafl - r z ve genellikle her fikir ve sanat ürünü kendisinden önce meydana gelenlerden az veya çok yararlan r. (21) Fikrimce, bir kimsenin kiflili inin, dilinin, ifade tarz n n somutlaflt - r lmas olarak tan mlayabilece imiz üslup ile hususiyet kavram ifade edilmelidir. Zira günlük hayat n ola an ak fl içerisinde herkes taraf ndan yap labilecek ve o eserin bir sahibinin oldu unu hissettirmeyecek sonuçlar eser olarak saymamak gerekir. Elbetteki, bir eser meydana getirilirken daha öncekilerden yararlan lmas, intihal yap lmamas flart yla mümkündür. Ancak bu faydalanma, eseri meydana getirenin yarat c çabas n ortadan kald rmamal ; ona yol göstermelidir. Tamamen flaheser olarak dünyada eflinin benzerinin bulunmad eserler vücuda getirmek günümüz koflullar nda elbetteki oldukça güçtür. Ancak, hangi çeflit eser çal flmas olursa olsun, ister fikir eseri ister sanat eseri, konu bafll na ve bu yaz n n da ana kayna n oluflturan Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ruhuna uygun olarak; eserin, hususiyet koflulu çerçevesinde özgünlü ü olan ve kendine has olmas zorunlulu u mevcuttur. Yani eseri meydana getirenin de varl eser seyredilirken, okunurken, incelenirken, duyuldu unda vb. hissedilmelidir. Üslup bir fleyi di erlerinden ay ran, farkl laflt ran anlat m flekli ise ayn olay farkl bak fl aç lar ile ifade eden eser sahiplerinin varl eser türü fark edilmeksizin ortaya ç kmal d r. (20) Ak n BEfi RO LU, Düflünce Ürünleri Üzerinde Haklar, 1999, Ankara, s.51 (21) lhan Öztrak, Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar, Ankara, 1971, s.16

9 Eser Kavram Av. Deniz Mufllu 103 Eserin Korunmas Fikri bir çaban n eser olarak korunabilmesi için bir biçimde ifade edilmesi gerekir. Kanun salt düflüncenin eser olarak korunmas na olanak tan nmamaktad r. Gerçekten de insan zihninde kalan ve aç a ç kmam fl olan düflüncelerin di er insanlar taraf ndan anlafl lmas mümkün de ildir. Bu düflüncelerin korunabilmesi için bir forma girmifl olmas yani bir biçim kazanm fl olmas gerekmektedir. Yani insan zihninde yer alan düflüncelerin bir flekilde yaz yla, sözle, flekille, dans ile flekillenmifl olmas gerekmektedir. (22) Ancak bu husus flekillenmifl olan düflüncenin göze estetik aç dan da hitap etmesi koflulunu ya da anlafl l r olmas koflulunu getirmemektedir. Buna göre müsveddeler, krokiler, bafllan lm fl taslak halinde olan bir resim, bir beste, sahibinin hususiyetini tafl d sürece eser olarak korunmal d r. Zira henüz tamamlanmam fl olsalar dahi fikir flekillenmifltir ve korunmas gerekmektedir. Ayn zamanda FSEK kapsam nda bir eserin korunmas için yay mlanm fl olmas, sergilenmesi, toplumca bilinmesi yani herhangi bir flekilde kamuya sunulmas bir flart olarak aranmamaktad r. Bu husus da dar anlamda fikri mülkiyet haklar n n bir di er deyiflle telif haklar n n, s nai mülkiyet haklar nda oldu u gibi kamuya sunum, eskiye dayal kullan m vb. gibi koflullar olmaks z n müsvedde, taslak, plan olsun ya da tamamlanm fl olsun, sahibinin hususiyetini tafl yan fikri ürünün, kanunda say lan gruplardan birine dahil edilebilmesi durumunda korunma kapsam nda oldu unu göstermektedir. Bu ilkeye gere i, fikri bir çaba sonucu ortaya ç kan bir ürünün eser say labilmesi için FSEK te öngörülen dört gruptan birine dahil olmas gerekmektedir. Yani bir fikir ve sanat eserinin FSEK kapsam nda eser olarak nitelendirilebilmesi ve bu kanunun korumas ndan yararlanabilmesi için kanunda say lan formatlardan birine dahil olmas gerekmektedir. Eser olarak nitelendirilecek insan zekas ürün, tür ve say bak m ndan çok çeflitli olabilir. Fikri ürünlerin tür ya da say çeflitlili inin sa lanmas içinde yaflan lan ça n sosyo-ekonomik ve kültürel geliflimine ba l - d r. Buna ba l olarak da kanun koyucunun eser say lacak fikir ürünlerini münferiden saymas olas ve ayn zamanda mant ki de de ildir. (23). Dolay s yla 5846 say l yasa da ilk olarak ana gruplar eserin niteli ini, amaç ve ifllevini, eserden yararlanma flekillerini göz önünde bulundurarak belirlemifltir. Eser türlerinden birine girme konusunda FSEK eser olarak kabul edilecek fikri ürünün kanunda belirtilen eser türlerinden birine dahil olmas zorunlulu unu (numerus clausus) aram fl ve fakat bir türe giren eserlerde bu ilkeyi geçerli saymam flt r. Dolay s yla, kanunca belirlenmifl türlere girmesine ek olarak bir türe giren eserlerde s n rlay c bir yöntem (22) Ak n Befliro lu, s (23) Atefl, s.61

10 104 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 izlememifltir. Zira FSEK 2-5 maddelerinde Maket ve benzerleri, Her türlü tiplemeler, her çeflit mimarl k ve flehircilik tasar m ve projeleri, mimarl k eserleri gibi içeri i çok çeflitli olabilecek s n rlar belirlenmemifl ifadeler kullan lm flt r. Örnek olarak günümüzde televizyon program formatlar n n kanunda belirtilen alt gruplardan birine dahil edilip edilemeyece i konusu tart flmal d r. Fikrimce, belirtilen di er koflullar eksiksiz tafl mas zorunlulu u ile birlikte, öncelikle televizyon program formatlar insan zihni taraf ndan, bir çaba sonucu, onu meydana getirenin hususiyetini tafl mas flart (ancak hususiyet kavram n n genifl yorumlanmas flart yla ) ile s n rl olarak say lan gruplardan birine dahil olabilir. (24) Kanunla de ifliklik yap lmadan bu dört ana grup d fl nda kalan yeni bir grup oluflturularak o gruba dahil edilen eserlerin FSEK kapsam nda korunmalar mümkün de ildir. Ancak bu eserlerin alt gruplar yukar da da belirtildi i üzere k s tlanmam flt r. Doktrinde kanunun bu ilkeyi benimsemedi i yönünde bir görüfl bulunmamaktad r. Son söz olarak, yukar da ayr nt lar ile belirtilen özelliklerin bir arada bulunmas ile "eser" niteli ini kazanm fl fikri ürünler, 5846 Say l Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsam nda koruma alt na al nm flt r. Ulusal ve uluslararas mevzuat, fikri çaba ürünü olan kiflisel yarat m merkez kavram olarak ele alm fl, bilginin ve fikri çaban n da bir sermaye çeflidi olarak korunmas sa lanm flt r. (24) Ayn görüflte Yarg tay 11. HD. E. 2004/6612, K.2005/3278, Y. 11. HD. K.2000/8439 Aksi görüfl için bkz. U ur Çolak, FMR Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, C.4, S.2004/3, s.32,33

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

m a l i Ç Ö Z Ü M 139 S M M M O Yay n Organ

m a l i Ç Ö Z Ü M 139 S M M M O Yay n Organ m a l i Ç Ö Z Ü M 139! 1. GENEL B LG Dursun Ali TURANLI * nflaat ifllerinin tan mlanmas hem muhasebe hem de vergi aç s ndan önem tafl maktad r. nflaat n türüne göre farkl muhasebelefltirme ve vergilendirme

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda mali ÇÖZÜM 189 S GORTA ACENTELER VE KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMLARI Memifl KÜRK* I-G R fi: S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda Sigorta " Bir akittir

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

B aflta anayasam z olmak üzere çal flma yaflam n düzenleyen kanun, tüzük

B aflta anayasam z olmak üzere çal flma yaflam n düzenleyen kanun, tüzük mali ÇÖZÜM 217 HAFTA TAT L VE HAFTA TAT L ÜCRET Mustafa KURUCA Sigorta Baflmüfettifli stanbul Sigorta Müdürü I. G R fi B aflta anayasam z olmak üzere çal flma yaflam n düzenleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2003/2233 K: 2003/2670 T: 29.9.2003 ORTAKLI IN G DER LMES DAVASI TAfiINMAZ ÜZER NDE B NA BULUNMASI A D YET N TESP T DAVASI (3561 SK. m. 13/j) YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Girifl Kapsam Tan mlar Muhasebe Standartlar yla lgisi Uygulama Tart flma Aç klama Yükümlülü ü Standartlardan Ayr lma Hükümleri Yürürlük

Detaylı

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda BFS - 2016/07 stanbul, 10.08.2016 Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Yönetimi. Patent Destek Sistemleri. Türkiye de. KOBİ lerde Etkin Fikri Mülkiyet Varlıkları. Eğiticilerin Eğitimi Programı

Yönetimi. Patent Destek Sistemleri. Türkiye de. KOBİ lerde Etkin Fikri Mülkiyet Varlıkları. Eğiticilerin Eğitimi Programı KOBİ lerde Etkin Fikri Mülkiyet Varlıkları Yönetimi Eğiticilerin Eğitimi Programı Türkiye de Patent Destek Sistemleri Mehmet Nurşad SÖZER, Patent Uzmanı, Türk Patent Enstitüsü 13 Kasım 2014, İzmir İçerik

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Firmam z. fiirketimizin faaliyet konular ana bafll klar yla flu flekilde s ralanabilir:

Firmam z. fiirketimizin faaliyet konular ana bafll klar yla flu flekilde s ralanabilir: SIMAJ, fikri haklar alan nda hizmet veren ve kadrosunda Marka ve Patent Vekilleri, Avrupa Patent Vekilleri, patent mühendisleri ve avukatlar bulunduran bir vekil firmad r. fiirketimizin faaliyet konular

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

PTAL ED LEN HALE KARARINDA DAMGA VERG S KES NT S

PTAL ED LEN HALE KARARINDA DAMGA VERG S KES NT S PTAL ED LEN HALE KARARINDA DAMGA VERG S KES NT S Neslihan ÇTEN NCE* I-G R fi Vergiyi do uran olay kavram, 213 say l Vergi Usul Kanunu nun Vergiyi Do uran Olay bafll kl 19. maddesinde tan mlanm flt r. Buna

Detaylı

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu,

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu, 1007 KODLU TÜB TAK KAMU KURUMLARI ARAfiTIRMA GEL fit RME PROJELER DESTEKLEME PROGRAMI VE TÜB TAK B R MLER NCE YÜRÜTÜLEN PROJELERE L fik N KAMU AR-GE PROJELER F KR HAKLAR ESASLARI (*) 1. Amaç Madde 1. Bu

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG N* I. GENEL OLARAK Türk vatandafllar yurtd fl nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli 3201 say l Yurt D fl nda Bulunan Türk

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

Elektronik Kaynaklarda Yasal Sorunlar

Elektronik Kaynaklarda Yasal Sorunlar Elektronik Kaynaklarda Yasal Sorunlar Yaşar Tonta H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tonta@hacettepe.edu.tr http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantısı Plan Telif

Detaylı

TASARIM KAVRAMI VE HUKUKSAL KORUNMA * **

TASARIM KAVRAMI VE HUKUKSAL KORUNMA * ** AVUKAT Dr. Cahit SULUK csuluk@hotmail.com TASARIM KAVRAMI VE HUKUKSAL KORUNMA * ** I.GİRİŞ Türkiye, Gümrük Birliği kapsamında belirli alanlardaki mevzuatında olduğu gibi, fikri mülkiyet mevzuatında da

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı