BRÜKSEL DE B R HAFTA 10 Nisan / 13

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BRÜKSEL DE B R HAFTA 10 Nisan 2007 2007 / 13"

Transkript

1 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE AVRUPA B RL TEMS LC L BRÜKSEL BRÜKSEL DE B R HAFTA 10 Nisan / 13 BU SAYIDA: AB AFR KA-PAS F K-KARAY P ÜLKELER REKABET VE DEVLET YARDIMLARI ENERJ RKET LER ULA TIRMA ÇEVRE UZAY EKONOM T Ü S A D B U S I N E S S E U R O P E Ü Y E S D R MERKEZ : 74 Me rutiyet Caddesi Tepeba ı Istanbul Türkiye Tel : Faks : ANKARA : 39/4 ran Caddesi Gaziosmanpa a Ankara Türkiye Tel: Faks: AVRUPA B RL : 13 Avenue des Gaulois 1040 Brüksel Belçika Tel : Faks : ALMANYA : 28 Märkisches Ufer Berlin Almanya Tel : Faks : FRANSA : 33 Rue de Galilée Paris Fransa Tel : Faks : A B D : 1250, 24 th Street N.W. Suite#300 Washington DC USA Tel : Faks : HAZIRLAYANLAR : Meltem Çakır - Dilek tar Ate

2 AB AKP ülkeleri (Afrika, Karayip ve Pasifik) - AB Ekonomik Ortaklık Antla ması müzakereleri kapsamında AKP ülkelerine AB pazarına girebilmesi için fiyat ve kota sınırlandırmasını kaldırmaya karar verdi. Bu öneri sı ır eti, süt, tahıl, sebze ve meyve gibi tarım ürünleri de dahil olmak üzere bütün ürünleri kapsıyor. Bu uygulama anla manın imzalanmasından sonra Güney Afrika dı ında bütün AKP ülkelerinde geçerli olacak. Güney Afrika ise küresel anlamda rekabetçi bazı ürünlerde ithalat vergisi ödemeye devam edecek. Öneri u noktaları içeriyor: Bütün AKP ülkeleri için gümrük ve ithalat kotaları kaldırılacak; AB nin silah dı ında her ey programı kapsamında az geli mi ülkelere verdi i gibi bütün AKP ülkelerine de AB pazarına sınırsız giri verilmesi; Öneri AKP ülkelerinin kendi pazarlarını AB ülkelerine açmaları artını içermiyor. Pirinç ve eker uygulama kapsamında tutulacak; bu ürünler a amalı bir uygulamaya tabi tutulacak. Öneri 1 Ocak 2008 tarihinde pirinç ve eker dı ındaki ürünlere uygulanacak. Ekonomik Ortaklık Anla maları genel anlamda di er serbest ticaret anla malarından farklı olarak DTÖ nün esneklik kurallarına göre AKP ülkelerinin birkaç yıllık bir süre içinde pazarlarını serbestle tirmelerini gerektiriyor. AKP ülkelerindeki bazı yerel ürünlerin rekabete yenik dü mesi tehlikesine kar ı olarak bu ürünlerin korunması hakkı bulunuyor. nternet ba lantısı için Rekabet ve devlet yardımı - AB Komisyonu nun onayladı ı satın almalar ve irket birle meleri: Hollanda merkezli AVR Group un Belçika merkezli Flaman irket olan Van Gansewinkel Group ile birle me i lemi onaylandı. Her iki irket de atık madde yönetimi (çöplerin toplanması, zararlı çöplerin ayrılması, ticari ve sanayi atıklarının toplanması, cam, ka ıt gibi maddelerin dönü ümü) alanında faaliyet gösteriyor. Yunanistan merkezli ve telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren Hellas Telecommunications ın (TIM Hellas) talya merkezli Weather Investments S.p.A. tarafından satın alınması. Thales ve Finmeccanica nın ortakla arak Alcatel Alenia Space ve Telespazio yu satın alması. - AB Komisyonu nun onayladı ı devlet yardımları: Puglia ehrinden di er yurtiçi ve Avrupa merkezlerine havayolu rotaları olu turulması için talya nın verdi i devlet yardımı kabul edildi. Toplam 63milyon tutarındaki yardım planı yıllarında geçerli olacak. Söz konusu yardımdan Puglia havaalanı çıkı lı yeni rotalar uygulamaya koyan havayolu irketleri yararlanabilecek. Olu turulacak her bir rota için üç yıl geçerli olacak yardım toplam maliyetlerin %40 ıyla sınırlandırıldı. Portekiz Hükümeti nin Setubal ehrinde a aç kullanmadan ka ıt üretimi gerçekle tirilecek olan fabrika için Portucel Soporcel grubuna ba lı olan About the Future irketine vermeyi planladı ı 38milyon de erindeki vergi indirimi Komisyon tarafından kabul edildi. Söz konusu devlet yardımı 10 sene boyunca Portekiz de yasaya ba lı olarak kararla tırılan vergi indirimi eklinde ödenecek. Fabrikanın toplam yıllık kapasitesi ton; toplam maliyeti yakla ık 542milyon olacak. Bu projenin ortalama 180 yeni i imkanı sa laması öngörülüyor. Komisyon Polonya nın Lodz Havaalanı nın altyapı onarımı projesinin finansmanı için verece i 8,9 milyon luk devlet yardımını onayladı. Proje ile hem yeni bir havaalanı altyapısı olu turup mevcut altyapıyı geni letmek, hem de havaalanına yeni güvenlik önlemleri sa lamak amaçlanıyor. - 2

3 Enerji - Enerjiden sorumlu AB Komiseri Andris Piebalgs Karadeniz üzerinden Orta Avrupa piyasalarına petrol getirecek olan boru hattı in ası için atılacak adımları içeren bildirgeyi 3 Nisan da Zagreb de gerçekle tirilen enerji konferansı sırasında imzaladı. Pan-Avrupa Boru Hattı olarak adlandırılan hat Bo aziçi, Karadeniz, Ege ve Adriyatik denizlerinde petrol tankeri kazaları ya anmasının önüne geçecek. Boru hattı ile ta ınacak olan petrol, Romanya nın Karadeniz de bulunan Constanta limanından talya nın Trieste kentine ula acak; buradan da kuzeye Avusturya ya Almanya ya ve Çek Cumhuriyeti ne da ılacak. Pan-Avrupa Boru Hattı AB için stratejik önem ta ıyor. Bildirgenin imzalandı ı enerji konferansı Güney Do u Avrupa birli i Süreci kapsamında gerçekle tirildi. Konferansa Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Karada, Bulgaristan, Romanya, Türkiye, Bosna Hersek, Hırvatistan, Yunanistan ve Moldova (gözlemci olarak) katıldı. Hırvatistan 2007 yılında yöneticilik görevini sürdürüyor. nternet ba lantısı için irket i leri - AB Komisyonu, AB de patent sisteminin geli tirilmesi için bu konuyla ilgili tartı maları yeniden canlandırma kararı aldı. Böylece, Topluluk Patenti kavramını gerçekle tirmek ve mevcut sistemi patent ba vuru sistemini geli tirerek patent sistemini kolay eri ilebilir ve dü ük maliyetli hale getirmek amaçlanıyor. Hali hazırda Avrupa da mevcut patent sistemi ABD ve Japonya daki patent sistemlerinden daha pahalı. Avrupa da 13 ülkede patent tanımlama i lemi ABD den 11; Japonya dan ise 13 kat daha pahalı. Mevcut sistem ile yapılan patent ba vurularında, aynı anda farklı ülkelerde de aynı ürün için patent ba vurusu yapılmı olması riski mevcut yılında Komisyon tarafından ba latılan geni çaplı danı ma süreciyle ilgili taraflar Avrupa patent sisteminin gelecekte nasıl olması gerekti ine dair görü lerini bildirmeye davet edilmi lerdi. Süreç içinde gelen cevaplar Avrupa da yüksek kaliteli ve dü ük maliyetli bir patent sistemine ihtiyaç oldu una i aret ediyor. Ancak bazı üye ülkeler taslak a amasındaki Avrupa Patent Ba vuru Anla ması nı desteklemeye e ilimli görünürken di erleri özel yetkili bir Topluluk dairesi olu turulmasını destekliyor. Bir denge sa layabilmek için Komisyon her iki yakla ımı da birle tirme yoluna gidecek.ayrıca Komisyon un 2008 yılı içinde fikri mülkiyet haklarıyla da ilgili bir bildirge yayınlaması öngörülüyor. nternet ba lantısı için Ula tırma - AB Komisyonu trafik yo unlu una kar ı önlem almak ve yo un trafi in çevreye olan zararını azaltmak perspektifiyle olu turulan yeni ta ıma hizmetlerini destekleme kararı aldı. Komisyon 2. Marco Polo Programı kapsamında yeni yük ta ımacılı ı hizmetleri olu turulması için ça rıda bulunarak AB deki tüm irketlerden konuya ili kin proje önerileri sunmalarını istedi. 2. Marco Polo Programı genel olarak, mal trafi ini karayolundan denizyolu ya da tren yoluna aktararak potansiyel riskleri azaltabilmeyi hedefliyor. Proje de erlenmesinde ba arılı bulunacak irketler en fazla altı yıl için finansman antla ması imzalama olana ını yakalayabilecek. Programda be temel unsura dikkat çekiliyor: Ta ımacılı ın yeni alternatif ula ım yollarına aktarılması; Ta ımacılık pazarındaki yapısal sorunları çözücü faaliyetler içine girilmesi; Ta ımacıların daha iyi i birli i yapabilmesi için bilgileri birle tirmeye önem verilmesi; Deniz yollarını tanıtma faaliyetlerinin artırılması; - 3

4 Karayolu trafi inin azaltılmasına olanak sa lamak üzere ta ıma faaliyetinin üretim lojisti i sürecine dahil edilmesi. Program için 2007 yılında 57milyon tutarında bütçe ayrıldı. nternet ba lantısı için - AB Komisyonu havayolu yolcularını gecikme ve ertelemelerden zarar görmelerini engellemek için olu turulan yönetmeli e uyum sa lamaları için havayolu irketleri ve AB üye ülkelerine altı aylık süre tanıdı. ki yıl önce kabul edilen yönetmeli in uygulanmasında hala aksaklıklar bulunuyor. Yönetmelik uçu larla ilgili aksaklık olması halinde yolculara 600 ya kadar tazminat ödenmesini, ba ka bir uçu rotası önerilmesini ya da bilet ücretinin geri ödenmesini gerektiriyor. Komisyon un incelemeleri havayolu irketlerinin büyük bir sıklıkla ola anüstü ko ullar seçene ini ileri sürerek, ola andı ı hava artları nedeniyle uçu ların aksadı ını belirtti ini ve böylece yolculara herhangi bir ödeme yapmadı ını ortaya koyuyor. ubat 2005-Eylül 2006 tarihleri arasında AB ülkelerindeki ulusal makamlara konuyla ilgili 18 bin ikayet ula mı bulunuyor. Bu ikayetlerin sadece %14 ünün çözüme ula tırıldı ı belirtiliyor. En fazla ikayet gelen ülkeler: ngiltere (6090 adet); Fransa (2700); talya (2557). En az ikayet gelen ülkeler ise Letonya (24); Lüksemburg (15) ve Malta (13). Komisyon görevlileri havaalanlarını ziyaret ederek yönetmeli in uygulanmasında a ama kaydedilip kaydedilmedi ini denetleyecek. nternet ba lantısı için Çevre - Denizlerin kirletilmesine kar ı önlemleri içeren ve 2005 yılında kabul edilen yönergenin Nisan ayı itibariyle yürürlü e girmesiyle birlikte 27 AB ülkesi denizleri kirletenlere kar ı birlikte mücadeleye ba lıyor. Deniz kirlili ine kar ı caydırıcı cezaları da içeren yönerge gemilerin çevreye zarar vermesi durumunda, geminin sahibi ya da kaptanının cezalandırılmasını öngörüyor. 2005/35 sayılı yönerge: Açık denizler de dahil olmak üzere her denizlerin bölgesinde geçerli; AB limanlarında duraklama yapan di er gemileri de kapsıyor; Denize kaçak fire bo altımı yaparak denizi kirletenleri tespit etmek için AB ülkeleri arasında i birli inin güçlendirilmesini hedefliyor. Avrupa Deniz Güvenli i Ajansı AB Komisyonu na ve AB ülkelerine bu yönde yardımda bulunacak. Üye ülkelerin söz konusu yönergeyi en geç 31 Mart 2007 tarihine kadar kendi iç hukukları ile uyumla tırması gerekiyordu. Komisyon yönergenin üye ülkelerde ne ekilde uygulandı ını takip edecek. nternet ba lantısı için Uzay - Almanya Dönem Ba kanlı ı görev süresi sona ermeden ana hatlarıyla ortak bir AB uzay stratejisi sunmayı planlıyor. Bu strateji kapsamında uzay sanayinin ticari açıdan ele alınmasının yanı sıra uzayın askeri alanda da kullanılması öngörülüyor. AB kaynaklarına göre üye ülkelerin tek ba ına uzay programı yürütmeleri çok maliyetli ve hiçbir ülkenin ayrı program yürütmeyi sürdürecek bütçesi yok. Bu nedenle AB ba kentlerinde ortak bir askeri uydu programına daha sıcak bakılıyor. Mayıs 2005 te AB Komisyonu nun ortak uzay politikasına ili kin önerilerinin 2005 sonuna kadar AB de benimsenmesi bekleniyordu. Komisyon un önerisinde, AB nin önemli teknolojileri üretebilmesi ve küresel ortamda rekabet gücü yüksek bir uzay sanayini sahip olabilmesi için sektöre özel sanayi politikaları üretmesi gerekti i belirtilmi. Ayrıca uluslar arası i birli inin önemine dikkat çekilmi. Ancak üye ülkelerin arka plandaki çeki meleri ve Komisyon ile AB Uzay Ajansı arasındaki anla mazlıklar nedeniyle bu önerinin hayata geçmesi ertelendi. nternet ba lantısı için - 4

5 Ekonomi da AB27 de i çi ba ına dü en reel tarımsal gelir %3,8 oranında arttı. Aynı de er 2005 yılında %7,2 oranında azalmı tı. Söz konusu artı ın tarımsal i çi girdisinin azalması (%-2,6) ve reel tarımsal gelirin artmasından (%1,1) kaynaklandı ı açıklandı. AB27 nin 2006 daki reel tarımsal gelirdeki artı ın nedenleri: tarımsal üretimin reel üretici fiyatları temelinde sabit kalması (%0,1) Girdi fiyatlarının dü ü ü (%-0,3) ve amortisman de erinin artı ı Vergi sonrası te viklerin reel de erinin artması (%0,8). nternet ba lantısı için - ubat 2007 itibarıyla Euro alanında i sizlik oranı %7,3 olarak Ocak 2007 (%7,4) oranına göre fazla bir de i im göstermedi. Aynı dönem için AB27 de kaydedilen i sizlik oranı ise %7,4 oldu. ubat 2006 da yıllık i sizlik oranı hem Euro alanında hem AB27 de %8,2 olmu tu. AB Kurumları BRÜKSEL DE GELECEK AY Nisan, AP Genel Kurulu 30 Nisan, AB ABD zirvesi (Washington DC.) 8 Mayıs, Ekonomik Mali Konsey Mayıs, Genel ler ve Dı li kiler Konseyi 20 Mayıs, Avrupa Parlamentosu seçimleri, Bulgaristan Mayıs, Rekabetçilik Konseyi Mayıs, AP Genel Kurulu Konferanslar-Seminerler 17 Nisan, Is a pan-european Postal Market Now in Sight, Friends of Europe, 18 Nisan, Seminar on consumer policy ALDE 19 Nisan, Seminar on youth for decent work, PSE ubat 2007 de en dü ük i sizlik oranı kaydedilen ülkeler Danimarka (%3,4) ve Hollanda (%3,5) oldu. Aynı dönemde Polonya (%11,8) ve Slovakya (%11,0) en yüksek i sizlik oranına sahip ülkeler oldu. nternet ba lantısı için * - 5

BRÜKSEL DE B R H A F T A 2 6 Mart 2007 2007 / 11

BRÜKSEL DE B R H A F T A 2 6 Mart 2007 2007 / 11 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE AVRUPA B RL TEMS LC L BRÜKSEL BRÜKSEL DE B R H A F T A 2 6 Mart 2007 2007 / 11 BU SAYIDA: AB TÜRK YE AB N N 50. YILI KUTLAMALARI REKABET VE DEVLET YARDIMLARI TELEKOMÜN

Detaylı

BRÜKSEL DE B R HAFTA 16 Nisan 2007 2007 / 14

BRÜKSEL DE B R HAFTA 16 Nisan 2007 2007 / 14 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE AVRUPA B RL TEMS LC L BRÜKSEL BRÜKSEL DE B R HAFTA 16 Nisan 2007 2007 / 14 BU SAYIDA: AB TÜRK YE GEN LEME AB-BATI BALKAN ÜLKELER AB F LD SAH L CUMHUR YET KOM U ÜLKELER

Detaylı

BRÜKSEL DE B R H A F T A 5 Mart 2007 2007 / 8

BRÜKSEL DE B R H A F T A 5 Mart 2007 2007 / 8 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE AVRUPA B RL TEMS LC L BRÜKSEL BRÜKSEL DE B R H A F T A 5 Mart 2007 2007 / 8 BU SAYIDA: AB TÜRK YE AB FAS AB UKRAYNA AB DTÖ AB GENLEME RKET LER K TLE LET M MEDIA PROGRAMI

Detaylı

7. Küresel enerji - ICEM in vizyonu

7. Küresel enerji - ICEM in vizyonu çindekiler 1. Giri 1.1. Enerji Sektöründeki Zorluklar 1.2. Sendikalar Açısından Temel Zorluklar 1.3. Güvenceli stihdam, yi Ko ullar, nsan Onuru 1.4. Irak Hakkında 2. Enerji Endüstrisine Genel Bir Bakı

Detaylı

DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE

DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE DÜNYA BANKASI VE TÜRK YE Safiye KAYA Sayı tay Uzman Denetçisi G R Belirli tarihsel ko ullar altında yine belirli ihtiyaçların ürünü olarak kurulan Dünya Bankası nın, günümüzde neredeyse, tüm siyasal, ekonomik

Detaylı

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Ba denetçisi G R u makalede, öncelikle, yolsuzluk kavramındaki geli meler Bözetlenerek temel misyonu yolsuzluk

Detaylı

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle Önsöz Yıl:48 Sayı:571 ARALIK 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yazı leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yayına Hazırlayanlar O. Murat

Detaylı

KÜRESELLE ME SÜREC YLE B RL KTE ARTAN "KARA PARA" SORUNU VE BU SORUNA YÖNEL K KÜRESEL MÜCADELE

KÜRESELLE ME SÜREC YLE B RL KTE ARTAN KARA PARA SORUNU VE BU SORUNA YÖNEL K KÜRESEL MÜCADELE KÜRESELLE ME SÜREC YLE B RL KTE ARTAN "KARA PARA" SORUNU VE BU SORUNA YÖNEL K KÜRESEL MÜCADELE 1. G R Deniz ÖZYAKI IR çinde ya adı ımız dünya, her alanda hızlı bir de i im süreci ya amakta ve bu de i im

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 30 Haziran Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim irketi Kurulu Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi

Detaylı

TSUNAM, ÇATI MA VE D ER AFET FONLARININ YÖNET LMES NDE MAL SORUMLULU UN GEL T R LMES ULUSLARARASI KONFERANSI

TSUNAM, ÇATI MA VE D ER AFET FONLARININ YÖNET LMES NDE MAL SORUMLULU UN GEL T R LMES ULUSLARARASI KONFERANSI YÜKSEK DENET M DÜNYASINDAN HABERLER Tsunami, Çatı ma ve Di er Afet Fonlarının Yönetilmesinde Mali Sorumlulu un Geli tirilmesi Uluslararası Konferansı INTOSAI den Haberler ASOSAI den Haberler TSUNAM, ÇATI

Detaylı

REC Türkiye ye Açılıyor

REC Türkiye ye Açılıyor REC Türkiye ye Açılıyor Fizibilite Çalı ması ve Ba langıç Ï Planı Derleyen: Sergiu Dragos Serban Szentendre, Macaristan TEMMUZ 2002 Finanse eden: Avrupa Komisyonu, Çevre Genel MüdürlüÆü ORTA VE DO U AVRUPA

Detaylı

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü KARAYOLLARINDA A IR TA IT TRAF N N VE YÜK TA IMACILI ININ ÖZELL KLER VE E L MLER 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü UBAT 2011

Detaylı

2000 li y llarda zengin kaynaklar ile

2000 li y llarda zengin kaynaklar ile ŞUBAT 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Milli Güçlü Yaygın ve Hızlı Sanayileşme abdurrahman@ostim.com.tr 2000 li y llarda zengin kaynaklar ile beraber milli sanayile me politikalar sayesinde dünya

Detaylı

AVRUPA KOMISYONU Brüksel, 9.11.2010 COM(2010) 660 KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN B LD R M Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 {SEC(2010) 1326} {SEC(2010)

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

AB Kulisi. Ajanda Türkiye nin AB katılım sürecinde önemli tarihler ve dönüm noktaları...

AB Kulisi. Ajanda Türkiye nin AB katılım sürecinde önemli tarihler ve dönüm noktaları... AB Kulisi Nisan 2007 Editör den Bu ayki AB Kulisi nde, Türkiye ve AB arasında devam eden katılım müzakereleri sürecinde son gelişmeler ve Türkiye ile AB üyesi Fransa da bu yıl gerçekleşecek seçimler ışığında

Detaylı

GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU

GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU NDEK LER I- A- EN KOLAY, EN GÜVENL T CARET B- BAKANLIK TE LAT YAPISI C- NSAN KAYNA IMIZ

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

B RLE M M LLETLER KL M DE KL ÇERÇEVE SÖZLE MES KYOTO PROTOKOLÜ

B RLE M M LLETLER KL M DE KL ÇERÇEVE SÖZLE MES KYOTO PROTOKOLÜ B RLE M M LLETLER KL M DE KL ÇERÇEVE SÖZLE MES KYOTO PROTOKOLÜ B RLE M M LLETLER 1998 M LLETLERARASI SÖZLE ME 5/2/2009 tarihli ve 5836 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan bu sözle me 7/5/2009 tarih

Detaylı

İÇİNDEKİLER 01.08.2011. Stefan Füle, Egemen Bağış İle Görüştü. Tüm Yetkiler, AB Bakanı nda Toplandı. Dış Ticaret Beklenti Anketi Açıklandı

İÇİNDEKİLER 01.08.2011. Stefan Füle, Egemen Bağış İle Görüştü. Tüm Yetkiler, AB Bakanı nda Toplandı. Dış Ticaret Beklenti Anketi Açıklandı 01.08.2011 İÇİNDEKİLER Stefan Füle, Egemen Bağış İle Görüştü Tüm Yetkiler, AB Bakanı nda Toplandı Dış Ticaret Beklenti Anketi Açıklandı Türkiye deki Reformlara 2,5 Milyar Euro AB Desteği Güney Kıbrıs Dönem

Detaylı

YÖNET C ÖZET. çindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giri s.2

YÖNET C ÖZET. çindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giri s.2 T Ü R K Y E Ç N Y E N B R F I R S A T P E N C E R E S : T I P T U R Z M G Ö R Ü B E L G E S çindekiler Yönetici Özeti s.1 1. Giri s.2 2. Küresel Sa lık Harcaması ve Turizm Perspektifiyle Tıp Turizmi s.3

Detaylı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sayı: 392 DOSYA Anayasa ve Emek Torba Yasa TBMM'den Geçti Ostim ve İvedik'te İş Cinayetleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü MPM 50. Genel Kurulu Sendikalarımızın Genel Kurulları Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND

Detaylı

Sayın Bakan, Çok De erli Ba kanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın De erli Temsilcileri,

Sayın Bakan, Çok De erli Ba kanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın De erli Temsilcileri, Sayın Bakan, Çok De erli Ba kanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın De erli Temsilcileri, Tüm Katılımcıları ben de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Özellikle Dı Ticaret Müste arlı ı nın destek

Detaylı

TANITIM. Faaliyetlerimiz

TANITIM. Faaliyetlerimiz @[>8 C3 @0>7: :08 ;090>7?38@Z>[?38@Z> >0=A Y&) !5HPHN?HMSHUHS" 0GSHT. :H!SVULXHU 1DG# ;Q.(&$+ 8"#" NDX$0PMDSD @. (& )&-(,-)!( 6DU" 4. (& )&-(,*( BHE. KUUR.$$WWW#UDSODMELS#QSJ

Detaylı

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 2 ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 3 Ç NDEK LER Ç NDEK LER 4 KISALTMALAR 6 G R 8 I. BÖLÜM

Detaylı

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU T.C. SARAYBOSNA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 1/61 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 4 1. GİRİŞ 1.1 Ülke Kimli i 5 1.2 Temel Ekonomik Göstergeler 6 1.3 Bosna Hersek Tarihine

Detaylı

97. Uluslararası Çalışma Konferansı Yapıldı

97. Uluslararası Çalışma Konferansı Yapıldı S a y ı : 3 8 0 97. Uluslararası Çalışma Konferansı Yapıldı Başbakan Erdoğan Maden Ocağında Enerji İşçisi Özelleştirmeye Karşı Direniyor Tekgıda-İş Karadeniz Bölge Temsilciler Kurultayı Başarıyla Sonuçlandı

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Türk sanayisi belirsizli e ra men büyüdü

Türk sanayisi belirsizli e ra men büyüdü ORGAN ZE SANAY GAZETES OCAK 2012 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Editör Selin

Detaylı