GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu"

Transkript

1 GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 13 Ağustos 2015 İlk yayınlanma tarihi: 14 Mayıs 2009 SDS No BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN TANIMLANMASI VE ŞİRKETE/TEŞEBBÜSE AİT BİLGİLER 1.1. Ürün adı 635 SXC 1.2. Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Sentetik bazlı yağlayıcı gres. Ağır yük koşulları, yüksek ısı ve korozif ortamlar için daha üstün ve çok amaçlı gres Güvenlik bilgi formu verenin ayrıntılı bilgileri Şirket: A.W. CHESTERTON COMPANY 860 Salem Street Groveland, MA , USA Tel.: Fax: (Mon. - Fri. 8:30-5:00 PM EST) SDS istemleri: E-posta (SDS soruları): E-posta: 1.4. Acil durum telefonu Günde 24 saat, haftada 7 gün Infotrac ı arayınız : (isteyiniz) Ulusal Zehir Danışma Merkezi (Türkiye'nin her yerinden): 114 BÖLÜM 2: TEHLİKELERİN TANIMLANMASI 2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırması Tedarikçi: Yönetmelik (EC) No 1272/2008 [CLP] / GHS ye göre sınıflandırma Gözleri Tahriş Edici Madde 2, H Ek bilgiler H-ifadeleri tam metni için: BÖLÜM 2.2 ve 16 ya bakın Etiket elemanları Yönetmelik (EC) No 1272/2008 [CLP] / GHS ye göre etiketleme Tehlike piktogramları: Sinyal sözcüğü: Uyarı Tehlike ifadeleri: H319 Gözü ciddi derecede rahatsız eder. H317 Ciltte alerjiye neden olabilir. Önlem ifadeleri: P280 Koruma eldiveni ve göz/yüz koruması kullanınız. P305/351/338 GÖZE KAÇMIŞSA: Birkaç dakika iyice suyla durulayınız. Eğer mevcut ve kolaysa kontak lensleri çıkarınız. Durulamaya devam ediniz. P337/313 Göz tahrişi devam ederse: Tıbbi yardım alınız. P302/352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P333/313 Cilt tahrişi veya pişik oluşması halinde: Tıbbi yardım alınız. P362/364 Kirlenmiş giysileri çıkartınız ve yeniden kullanmadan önce yıkayınız. Tamamlayıcı bilgiler: 2.3. Diğer tehlikeler A.W. Chesterton Company, 2015 Tüm Hakları Saklıdır. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi kayıtlıdır Sayfa 1 nin 7

2 BÖLÜM 3: BİLEŞİM / BİLEŞENLER HAKKINDA BİLGİ 3.2. Karışımlar Tehlikeli Bileşenler¹ % ağ. CAS No. / EC No. Benzensülfonik asit, C10-16-alkil 1-< Sülfonik asitler, petrol, kalsiyum tuzları 1-< Bis(nonilfenil)amin 1-< Kalsiyum Dodesilbenzinsülfonat 1-< Diğer Bileşenler: Kalsiyum Karbonat Taban yağı belirtilmemiş* REACH Yönetmelik No /2008/EC / GHS ye göre sınıflandırma Aquatic Chronic 4, H413 Deri Tahrişi 2, H315 Ciddi göz hasarı 1, H318 Sınıflandırılmamıştır** Sınıflandırılmamıştır** H-ifadeleri tam metni için: BÖLÜM 16 ya bakın. *IP 346 ile ölçüldüğü gibi %3'ün altında DMSO özü içerir. **İşyeri maruziyet limiti olan madde. ¹1272/2008/EC, REACH ye göre sınıflandırılmıştır BÖLÜM 4: İLK YARDIM ÖNLEMLERİ 4.1. Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı Soluma: Ciltle temas: Gözle Temas: Mideye gitme: Temiz havaya çıkarınız. Nefes almıyorsa, yapay solunum yaptırınız. Doktorla temasa geçiniz. Cildi sabunlu suyla yıkayınız. Tahriş devam ederse doktorla temasa geçiniz. Gözleri bol miktarda suyla en az 15 dakika yıkayınız. Hemen doktorla temasa geçiniz. Kusturmaya çalışmayınız. Doktorla temasa geçiniz En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli Göz tahriş olmasına neden olabilir. Ciltte alerjiye neden olabilir Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) Cilt altına yüksek hızda enjeksiyon yapılması; enfeksiyona, şekil bozukluğuna, kansızlığa tabi kansız yara bırakabilir ve ampütasyon gerektirebilir. Bir uzman cerrah tarafından derhal tedavi önerilmektedir. BÖLÜM 5: YANGIN SÖNDÜRME ÖNLEMLERİ 5.1. Söndürme ortamı Uygun yangın söndürme aracı: Uygun olamayan söndürme maddeleri: 5.2. Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler Yoğun duman İtfaiye için tavsiyeler Karbon Dioksit, kuru kimyasal, köpük ya da su sisi Yüksek hacimli su jeti Maruz kalan konteynerleri su ile soğutunuz. İtfaiyecilere müstakil solunum cihazı takmalarını öneriniz. BÖLÜM 6: KAZA SONUCU SALINIIMLARA YÖNELIK TEDBIRLER 6.1. Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 8. Bölüm'de belirtildiği gibi maruz kalma ve kişisel korunma önlemlerine uyunuz Çevresel tedbirler Kanalizasyon, dereler ve diğer su yollarından uzak tutunuz Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler Dökülenleri küçük bir bölgeye toplayınız. Üzerine emici malzemeler (kum, tahta talaşı, kil, vb.) dökünüz ve bertaraf etmek için uygun bir konteynere yerleştiriniz. A.W. Chesterton Company, 2015 Tüm Hakları Saklıdır. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi kayıtlıdır Sayfa 2 nin 7

3 6.4. Diğer bölümlere referans Bertaraf etme hakkında tavsiye almak için bölüm 13 e bakın. BÖLÜM 7: İŞLEME VE DEPOLAMA 7.1. Güvenli kullanım için önlemler 8. Bölüm'de belirtildiği gibi maruz kalma ve kişisel korunma önlemlerine uyunuz. Bir şey yemeden, içmeden ya da sigara kullanmadan önce ellerinizi yıkayınız. Derhal tıbbi tedavi uygulamadan vücuda enjekte edilirse, vücudun etkilenen parçasının kaybına neden olabilir Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları Serin ve kuru bir yerde saklayınız Özel son kullanımları Özel önlem gerekmez. BÖLÜM 8: MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA 8.1. Kontrol parametreleri Bileşenler ACGIH TLV ppm mg/m3 Benzensülfonik asit, C10-16-alkil Sülfonik asitler, petrol, kalsiyum tuzları Bis(nonilfenil)amin Kalsiyum Dodesilbenzinsülfonat Kalsiyum Karbonat (solunabilir) (solunabilir) 10 3 Yağ buğusu, Mineral Maruziyet kontrolü Mühendislik ölçütleri Özel gereksinim gerekmez. Maruz kalma sınırları aşılmışsa, yeterli havalandırma sağlayınız Kişisel korunma önlemleri Solunuma ilişkin korunma: Koruyucu eldivenler: Göz ve yüz koruma: Normalde gerek yoktur. Maruz kalma sınırları aşılmışsa, buğular için onaylı bir organik respiratör kullanınız. Kimyasal maddelere karşı dirençli eldivenler (örneğin; kauçuk, nitril). Kenarlıklı ya da kenarlıksız emniyet gözlüğü. Diğerleri: Ciltle teması asgariye indirmek için uzun kollu giysi, uzun pantolon ve kişisel hijyene dikkat edilmesi Çevresel maruziyet kontrolleri Bölüm 6 ve 12 ye bakınız. BÖLÜM 9: FIZIKSEL VE KIMYASAL ÖZELLIKLER 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Fiziksel hali yarı katı Koku hafif Renk yeşil Koku eşiği belirlenmedi İlk kaynama noktası Buhar 20C < 0,0008 hpa (0,00 mm Hg) Ergime noktası 204 C % ağırlıkça Aromatikler 0 % Uçuculuk (hacimsel olarak) yok denecek kadar az ph Parlama noktası > 180 C Bağıl yoğunluk 1,0 kg/l Yöntemi Pensky Marten Kapalı Kap Katsayısı (su/yağ) < 1 Vizkozite belirlenmedi Buhar yoğunluğu (hava=1) > 1 Otomatik tutuşma sıcaklığı belirlenmedi Buharlaşma Hızı (eter=1) < 1 Bozunma sıcaklığı veri mevcut değil Suda çözünürlük çözünmez Üst/alt yanabilirlik ya da belirlenmedi Oksitleyici özellikler belirlenmedi patlama sınırları Yanıcılık (katı, gaz) Patlayıcı özellikler belirlenmedi 9.2. Ek bilgi A.W. Chesterton Company, 2015 Tüm Hakları Saklıdır. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi kayıtlıdır Sayfa 3 nin 7

4 BÖLÜM 10: KARARLILIK VE REAKTİFLİK Reaktivite Bölüm 10.3 ve 10.5 e bakınız Kimyasal stabilite Normal koşullarda kararlıdır Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı Normal kullanım koşullarında bilinen herhangi bir tehlikeli tepkime göstermez Kaçınılması gereken durumlar Açık alevler ve kızgın sıcak yüzeyler Uymayan malzemeler Kuvvetli asitler, bazlar ve sıvı Klor ve konsantre Oksijen gibi kuvvetli oksitleyiciler Tehlikeli bozunma ürünleri Karbon Monoksit, Karbon Dioksit, Kükürt Oksitleri ve diğer toksik buharlar. BÖLÜM 11: TOKSIKOLOJIK BILGILER Toksikolojik etkileri hakkında bilgi Normal kullanım koşullarında birincil maruz kalma yolu: Akut toksisite - Ağızdan: Ciltsel: Cilt ve göz ile temas. Benzensülfonik asit, C10-16-alkil LD50, sıçan, (OECD > 2000 mg/kg 401) Sülfonik asitler, petrol, kalsiyum tuzları LD50, sıçan, (OECD > 5000 mg/kg 401) Kalsiyum Karbonat LD50, sıçan 6450 mg/kg Bis(nonilfenil)amin LD50, sıçan > 5000 mg/kg Benzensülfonik asit, C10-16-alkil LD50, tavşan > 2000 mg/kg (karşı Kalsiyum Dodesilbenzinsülfonat LD50, tavşan > 4199 mg/kg (karşı Sülfonik asitler, petrol, kalsiyum tuzları LD50, tavşan > 4000 mg/kg Soluma: Veri eksikliğinden ötürü sınıflandırılamaz. Benzensülfonik asit, C10-16-alkil LD50, sıçan, aerosol > 1,9 mg/l (karşı Cilt aşınması/tahrişi: Benzensülfonik asit, C10-16-alkil Deri tahrişi, tavşan Tahriş edici değil (karşı taraftaki verileri Kalsiyum Dodesilbenzinsülfonat Deri tahrişi, tavşan Tahriş edici Bis(nonilfenil)amin Deri tahrişi, tavşan Tahriş edici değil A.W. Chesterton Company, 2015 Tüm Hakları Saklıdır. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi kayıtlıdır Sayfa 4 nin 7

5 Ciddi göz hasarı/tahrişi: Göz tahriş olmasına neden olabilir. Benzensülfonik asit, C10-16-alkil Göz tahrişi, tavşan Tahriş edici (karşı Kalsiyum Dodesilbenzinsülfonat Göz tahrişi, tavşan Şiddetli tahriş (karşı Sülfonik asitler, petrol, kalsiyum tuzları Göz tahrişi, tavşan Tahriş edici (OECD 405) Bis(nonilfenil)amin Göz tahrişi, tavşan Tahriş edici değil Solunum ya da ciltte duyarlılaşma: Mikrop hücresi mutajenikliği: Kanserojenlik: Üreme toksikliği: STOT-tek maruz kalma: STOT-tekrarlanan maruz kalma: Aspirasyon tehlikesi: Ek bilgi: Ciltte alerjiye neden olabilir. Bis(nonilfenil)amin Cilt duyarlılığı, Kobay Duyarlaştırıcı değil Veri eksikliğinden ötürü sınıflandırılamaz. Benzensülfonik asit, C10-16-alkil türevleri, kalsiyum tuzları: mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır. Bu ürün, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (International Agency for Research on Cancer (IARC)) tarafından listelendiği haliyle ve Yönetmelik (EC) No 1272/2008 e göre kanserojen madde içermez. Veri eksikliğinden ötürü sınıflandırılamaz. Veri eksikliğinden ötürü sınıflandırılamaz. Benzensülfonik asit, C10-16-alkil türevleri, kalsiyum tuzları: mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır. Veri eksikliğinden ötürü sınıflandırılamaz. Benzensülfonik asit, C10-16-alkil türevleri, kalsiyum tuzları: mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır. Bir aspirasyon zehiri olarak sınıflandırılmamıştır. Bilinen Yok BÖLÜM 12: EKOLOJIK BILGILER Özel olarak bu ürün için ekotoksolojik veriler belirlenmemiştir. Aşağıda verilen bilgiler benzer maddelerin bileşenleri ve ekotoksolojisi hakkındaki bilgilere dayanmaktadır Zehirlilik Belirlenmedi. Kalsiyum Dodesilbenzinsülfonat: 96 saat LC50 (balık için) = 22 mg/l (OECD 203, karşı. Benzenamin, N-fenil-, 2,4,4-trimetilpenten ile tepkime ürünleri: 96 saat LC50 (balık için) > 71 mg/l (OECD 203). Sülfonik asitler, petrol, kalsiyum tuzları: 96 saat LC50 (balık için) > mg/l. Yağ: pratikte akut olarak sudaki organizmalar için toksik değildir (LC50/EC50/ErC50 > 100 mg/l.) Bis(nonilfenil)amin: 96 saat LC50 (balık için) < 1000 mg/l Kalıcılık ve nitelik kaybı Yağ: biyolojik olarak kolayca parçalanmaz. Benzensülfonik asit, C10-16-alkil : biyolojik olarak kolayca parçalanmaz (karşı. Kalsiyum Dodesilbenzinsülfonat: biyolojik olarak kolayca parçalanabilir. Sülfonik asitler, petrol, kalsiyum tuzları: biyolojik olarak kolayca parçalanmaz (8,6%) Biyolojik birikim potansiyeli Yağ: Kalsiyum Dodesilbenzinsülfonat: BCF = 104 (balık için, 21 gün). log Kow 3,9 6; vücutta birikme potansiyeline sahiptir, ancak metabolizma veya fiziksel özellikler biyokonsantrasyonu azaltabilir veya biyoyararlanımı sınırlayabilir Topraktaki hareketliliği Suda çözünürlük: yok denecek kadar az. Çevresel hareketliliği belirlerken, ürünün kimyasal ve fiziksel özelliklerini dikkate alınız (bakınız 9. Bölüm). Yağ: toprakta hareketliliğinin düşük olması beklenmektedir PBT ve vpvb değerlendirmesi sonuçları Bu karışım, bir PBT ya da bir vpvb olarak değerlendirilen herhangi bir madde içermez Diğer olumsuz etkiler Bilinen Yok A.W. Chesterton Company, 2015 Tüm Hakları Saklıdır. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi kayıtlıdır Sayfa 5 nin 7

6 BÖLÜM 13: ATIK TEDBIRLERI Atık arıtma yöntemleri Emilmiş malzemeyi, lisansı olan uygun bir tesiste yakarak bertaraf ediniz. Yerel ve ulusal/federal yönetmelikleri kontrol ediniz ve en katı yönetmeliğe uyunuz. Bu ürün, 2008/98/EC ye göre, tehlikeli atık olarak sınıflandırılır. Avrupa Atık Kodları Listesi: BÖLÜM 14: TAŞIMA BILGILERI BM numarası ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: BM uygun sevkiyat adı ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: TEHLIKELI DEĞILDIR, DÜZENLENMEMIŞTIR TEHLIKELI DEĞILDIR, DÜZENLENMEMIŞTIR TEHLIKELI DEĞILDIR, DÜZENLENMEMIŞTIR Nakliye risk sınıfı (sınıfları) ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: Paketleme grubu ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: Çevresel riskler Kullanıcı için özel önlemler MARPOL73/78 Ek II ve IBC Koduna göre dökme olarak nakliye Ek bilgi BÖLÜM 15: YÖNETMELİĞE İLİŞKİN BİLGİLER Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar AB Yönetmelikleri Başlık VII ye göre İzinler: Başlık VIII e göre kısıtlamalar: Diğer AB Yönetmelikleri: Ulusal yönetmelikler Uygun değil Kimyasal risk değerlendirmesi Bu madde/karışım için tedarikçi tarafından Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılmamıştır. A.W. Chesterton Company, 2015 Tüm Hakları Saklıdır. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi kayıtlıdır Sayfa 6 nin 7

7 BÖLÜM 16: DİĞER BİLGİLER Kısaltma ve ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Devlet Endüstriyel Hijyenistleri Amerika kısa adlar: Konferansı) ADN: Tehlikeli Malların İç Sularda Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması BCF: Biyokonsantrasyon Faktörü CLP: Sınıflandırma Etiketlemesi Paketleme Yönetmeliği (1272/2008/EC) GHS: Küresel Harmonize Edilmiş Sistem ICAO: International Civil Aviation Organization (Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu) IMDG: International Maritime Dangerous Goods (Tehlikeli Malların Uluslararası Denizyolu Taşımacılığı) LC50: Test Popülasyonunun %50 si için Ölümcül Konsantrasyon LD50: Test popülasyonunun %50 si için Ölümcül Doz LOEL: En Düşük Gözlemlenen Etki Düzeyi N/A: Geçerli Değil : Mevcut Değil NOAEL: Herhangi Bir Ters Etki Düzeyi Gözlenmemiştir NOEL: Gözlemlenen Etki Düzeyi Yok OECD: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü PBT: Kalıcı, Biyolojik Birikime Yol Açıcı ve Toksik madde REACH: Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması (1907/2006/EC) RID: Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına ilişkin yönetmelikler SDS: Güvenlik Bilgi Formu STEL: Kısa Dönem Maruz Kalma Sınırı STOT RE: Özel Hedeflenen Organ Toksikliği, Tekrarlanan Maruz Kalma STOT SE: Özel Hedeflenen Organ Toksikliği, Tek Maruz Kalma Tehlikeli Malların Ulaştırılması (Kanada) TLV: Eşik Sınırı Değeri United States Department of Transportation (Birleşik Devletler Ulaştırma Bakanlığı) vpvb: çok Kalıcı ve çok Biyolojik birikime Yol Açıcı madde Diğer kısaltma ve kısa adlara adlı web sitesinden bakılabilir. Anahtar literatür referanslar ve veri kaynakları: European Chemicals Agency (ECHA) (Avrupa Kimyasallar Ajansı) Kimyasallar hakkında bilgi ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi Toksikoloji Veri Ağı (TOXNET, Swedish Chemicals Agency (KEMI) (İsveç Kimyasallar Ajansı) Yönetmelik (EC) No 1272/2008 [CLP] / GHS ye göre karışımların sınıflandırmasını türetmek için kullanılan prosedür: Sınıflandırması Gözleri Tahriş Edici Madde 2, H319 İlgili H-tümceleri: Tehlike piktogramların adları: Sınıflandırma prosedürü Hesaplama yöntemi Hesaplama yöntemi H315: Deri tahrişine neden olur. H317: Ciltte alerjiye neden olabilir. H318: Ciddi göz tahrişine neden olur. H319: Gözü ciddi derecede rahatsız eder. H413: Sudaki yaşam için uzun süreli zararlı etkilere neden olabilir. Ünlem işareti Bu gözden geçirmede SDS e değiştirilir: Bölümler 2.1, 2.2, 3, 5.1, 8.1, 11, 12.1, 16. Daha fazla bilgi: Bu bilgiler, karışımın kendisi hakkındaki verilere değil, yalnızca kullanılan malzemelerin tedarikçileri tarafından sağlanan verilere dayanmaktadır. Ürünün, kullanıcının özel amacına uygunluğuna ilişkin açık ya da zımni hiçbir garanti verilmemektedir. Kullanıcılar, uygunluk hakkında kendileri karar vermelidirler. A.W. Chesterton Company, 2015 Tüm Hakları Saklıdır. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi kayıtlıdır Sayfa 7 nin 7

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Revize Edildiği Tarih 01.09.2011 Versiyon 3.0 BÖLÜM 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı REACH Kayıt Numarası Bu madde için bir kayıt numarası yoktur; çünkü bu madde veya

Detaylı

Güvenlik Veri Levhası

Güvenlik Veri Levhası BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/ÜSTLENICININ TANIMLANMASI 1.1. ÜRÜN TANIMLAYICI PREPARATLARIN TANIMLANMALARI: TİCARİ ADI: TİCARİ KOD: 1817 Kayıt Numarası N/A 1.2. MADDE VEYA KARIŞIMIN ILGILI TANIMLANAN

Detaylı

SIGMA-ALDRICH. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Yeni düzenleme tarihi 27.04.2013 Basım Tarihi 01.08.

SIGMA-ALDRICH. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Yeni düzenleme tarihi 27.04.2013 Basım Tarihi 01.08. SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Yeni düzenleme tarihi 27.04.2013 Basım Tarihi 01.08.2013 BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Karışımı tanımlama:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

Güvenlik Veri Levhası PROPYLPLUS 707 E

Güvenlik Veri Levhası PROPYLPLUS 707 E Tarihli Güvenlik Veri Levhası 5/2/2015, Uyarlamalar 1 BÖLÜM 1: Madde/karışımın ve şirket/üstlenicinin tanımlanması 1.1. Ürün tanımlayıcı Preparatların tanımlanmaları: TİCARİ ADI: TİCARİ KOD: 14563 Materyal

Detaylı

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176002 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Solvent bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

CEM II/A-M (P-V) 42,5 R PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO. Hazırlama Tarihi : 17.05.2011 Revizyon Tarihi : 30.12.2014 Revizyon No : 3.0 MSDS No : GBF 1553/A

CEM II/A-M (P-V) 42,5 R PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO. Hazırlama Tarihi : 17.05.2011 Revizyon Tarihi : 30.12.2014 Revizyon No : 3.0 MSDS No : GBF 1553/A 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI Sayfa No: 1/13 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı SDS No 1553/A 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Her türlü betonarme yapılar, kayar kalıp, tünel kalıp ön germeli beton uygulamaları,

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111 Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 139049 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı hidrolik fren yağı, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 8 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Cam temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Oda havası için ferahlatıcı Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.200827092) GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket /

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

HICKSON DECOR AQUA WOOD STAIN VE BREATHER PAINT (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 27.06.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.

HICKSON DECOR AQUA WOOD STAIN VE BREATHER PAINT (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 27.06.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04. Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176004 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Su bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı Adresi

Detaylı

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 -

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 - Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista Yaz cam Suyu 1.2 Bilinen kullanımları Ön cam yıkayıcı. Araç bakımı, yıkama sıvısı. 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 49750 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Motor yağı 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

: Ace Bahar. Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0

: Ace Bahar. Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 BÖLÜM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli Ticari ürün ismi/tanımı Ürünün kodu Ürün grubu : Karışım

Detaylı

Sayfa No: 1/11 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136087 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Polimer reçine esaslı sıvı membran 1.3 Üretici/Distribütör Firma: Firma

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ Bu ürün, 28848 Sayılı MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK gereğince yapılan sınıflandırması zararlı olarak sonuçlanmadığı için 29204 sayılı,"

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yazı masası temizleyici Tavsiye

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kimyasal maddenin/preparatın kullanımı

1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kimyasal maddenin/preparatın kullanımı 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Madde adı Madde no. : : : 252-104-2 (EINECS) 1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı