GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu"

Transkript

1 GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 13 Ağustos 2015 İlk yayınlanma tarihi: 14 Mayıs 2009 SDS No BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN TANIMLANMASI VE ŞİRKETE/TEŞEBBÜSE AİT BİLGİLER 1.1. Ürün adı 635 SXC 1.2. Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Sentetik bazlı yağlayıcı gres. Ağır yük koşulları, yüksek ısı ve korozif ortamlar için daha üstün ve çok amaçlı gres Güvenlik bilgi formu verenin ayrıntılı bilgileri Şirket: A.W. CHESTERTON COMPANY 860 Salem Street Groveland, MA , USA Tel.: Fax: (Mon. - Fri. 8:30-5:00 PM EST) SDS istemleri: E-posta (SDS soruları): E-posta: 1.4. Acil durum telefonu Günde 24 saat, haftada 7 gün Infotrac ı arayınız : (isteyiniz) Ulusal Zehir Danışma Merkezi (Türkiye'nin her yerinden): 114 BÖLÜM 2: TEHLİKELERİN TANIMLANMASI 2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırması Tedarikçi: Yönetmelik (EC) No 1272/2008 [CLP] / GHS ye göre sınıflandırma Gözleri Tahriş Edici Madde 2, H Ek bilgiler H-ifadeleri tam metni için: BÖLÜM 2.2 ve 16 ya bakın Etiket elemanları Yönetmelik (EC) No 1272/2008 [CLP] / GHS ye göre etiketleme Tehlike piktogramları: Sinyal sözcüğü: Uyarı Tehlike ifadeleri: H319 Gözü ciddi derecede rahatsız eder. H317 Ciltte alerjiye neden olabilir. Önlem ifadeleri: P280 Koruma eldiveni ve göz/yüz koruması kullanınız. P305/351/338 GÖZE KAÇMIŞSA: Birkaç dakika iyice suyla durulayınız. Eğer mevcut ve kolaysa kontak lensleri çıkarınız. Durulamaya devam ediniz. P337/313 Göz tahrişi devam ederse: Tıbbi yardım alınız. P302/352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P333/313 Cilt tahrişi veya pişik oluşması halinde: Tıbbi yardım alınız. P362/364 Kirlenmiş giysileri çıkartınız ve yeniden kullanmadan önce yıkayınız. Tamamlayıcı bilgiler: 2.3. Diğer tehlikeler A.W. Chesterton Company, 2015 Tüm Hakları Saklıdır. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi kayıtlıdır Sayfa 1 nin 7

2 BÖLÜM 3: BİLEŞİM / BİLEŞENLER HAKKINDA BİLGİ 3.2. Karışımlar Tehlikeli Bileşenler¹ % ağ. CAS No. / EC No. Benzensülfonik asit, C10-16-alkil 1-< Sülfonik asitler, petrol, kalsiyum tuzları 1-< Bis(nonilfenil)amin 1-< Kalsiyum Dodesilbenzinsülfonat 1-< Diğer Bileşenler: Kalsiyum Karbonat Taban yağı belirtilmemiş* REACH Yönetmelik No /2008/EC / GHS ye göre sınıflandırma Aquatic Chronic 4, H413 Deri Tahrişi 2, H315 Ciddi göz hasarı 1, H318 Sınıflandırılmamıştır** Sınıflandırılmamıştır** H-ifadeleri tam metni için: BÖLÜM 16 ya bakın. *IP 346 ile ölçüldüğü gibi %3'ün altında DMSO özü içerir. **İşyeri maruziyet limiti olan madde. ¹1272/2008/EC, REACH ye göre sınıflandırılmıştır BÖLÜM 4: İLK YARDIM ÖNLEMLERİ 4.1. Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı Soluma: Ciltle temas: Gözle Temas: Mideye gitme: Temiz havaya çıkarınız. Nefes almıyorsa, yapay solunum yaptırınız. Doktorla temasa geçiniz. Cildi sabunlu suyla yıkayınız. Tahriş devam ederse doktorla temasa geçiniz. Gözleri bol miktarda suyla en az 15 dakika yıkayınız. Hemen doktorla temasa geçiniz. Kusturmaya çalışmayınız. Doktorla temasa geçiniz En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli Göz tahriş olmasına neden olabilir. Ciltte alerjiye neden olabilir Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) Cilt altına yüksek hızda enjeksiyon yapılması; enfeksiyona, şekil bozukluğuna, kansızlığa tabi kansız yara bırakabilir ve ampütasyon gerektirebilir. Bir uzman cerrah tarafından derhal tedavi önerilmektedir. BÖLÜM 5: YANGIN SÖNDÜRME ÖNLEMLERİ 5.1. Söndürme ortamı Uygun yangın söndürme aracı: Uygun olamayan söndürme maddeleri: 5.2. Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler Yoğun duman İtfaiye için tavsiyeler Karbon Dioksit, kuru kimyasal, köpük ya da su sisi Yüksek hacimli su jeti Maruz kalan konteynerleri su ile soğutunuz. İtfaiyecilere müstakil solunum cihazı takmalarını öneriniz. BÖLÜM 6: KAZA SONUCU SALINIIMLARA YÖNELIK TEDBIRLER 6.1. Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri 8. Bölüm'de belirtildiği gibi maruz kalma ve kişisel korunma önlemlerine uyunuz Çevresel tedbirler Kanalizasyon, dereler ve diğer su yollarından uzak tutunuz Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler Dökülenleri küçük bir bölgeye toplayınız. Üzerine emici malzemeler (kum, tahta talaşı, kil, vb.) dökünüz ve bertaraf etmek için uygun bir konteynere yerleştiriniz. A.W. Chesterton Company, 2015 Tüm Hakları Saklıdır. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi kayıtlıdır Sayfa 2 nin 7

3 6.4. Diğer bölümlere referans Bertaraf etme hakkında tavsiye almak için bölüm 13 e bakın. BÖLÜM 7: İŞLEME VE DEPOLAMA 7.1. Güvenli kullanım için önlemler 8. Bölüm'de belirtildiği gibi maruz kalma ve kişisel korunma önlemlerine uyunuz. Bir şey yemeden, içmeden ya da sigara kullanmadan önce ellerinizi yıkayınız. Derhal tıbbi tedavi uygulamadan vücuda enjekte edilirse, vücudun etkilenen parçasının kaybına neden olabilir Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları Serin ve kuru bir yerde saklayınız Özel son kullanımları Özel önlem gerekmez. BÖLÜM 8: MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA 8.1. Kontrol parametreleri Bileşenler ACGIH TLV ppm mg/m3 Benzensülfonik asit, C10-16-alkil Sülfonik asitler, petrol, kalsiyum tuzları Bis(nonilfenil)amin Kalsiyum Dodesilbenzinsülfonat Kalsiyum Karbonat (solunabilir) (solunabilir) 10 3 Yağ buğusu, Mineral Maruziyet kontrolü Mühendislik ölçütleri Özel gereksinim gerekmez. Maruz kalma sınırları aşılmışsa, yeterli havalandırma sağlayınız Kişisel korunma önlemleri Solunuma ilişkin korunma: Koruyucu eldivenler: Göz ve yüz koruma: Normalde gerek yoktur. Maruz kalma sınırları aşılmışsa, buğular için onaylı bir organik respiratör kullanınız. Kimyasal maddelere karşı dirençli eldivenler (örneğin; kauçuk, nitril). Kenarlıklı ya da kenarlıksız emniyet gözlüğü. Diğerleri: Ciltle teması asgariye indirmek için uzun kollu giysi, uzun pantolon ve kişisel hijyene dikkat edilmesi Çevresel maruziyet kontrolleri Bölüm 6 ve 12 ye bakınız. BÖLÜM 9: FIZIKSEL VE KIMYASAL ÖZELLIKLER 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Fiziksel hali yarı katı Koku hafif Renk yeşil Koku eşiği belirlenmedi İlk kaynama noktası Buhar 20C < 0,0008 hpa (0,00 mm Hg) Ergime noktası 204 C % ağırlıkça Aromatikler 0 % Uçuculuk (hacimsel olarak) yok denecek kadar az ph Parlama noktası > 180 C Bağıl yoğunluk 1,0 kg/l Yöntemi Pensky Marten Kapalı Kap Katsayısı (su/yağ) < 1 Vizkozite belirlenmedi Buhar yoğunluğu (hava=1) > 1 Otomatik tutuşma sıcaklığı belirlenmedi Buharlaşma Hızı (eter=1) < 1 Bozunma sıcaklığı veri mevcut değil Suda çözünürlük çözünmez Üst/alt yanabilirlik ya da belirlenmedi Oksitleyici özellikler belirlenmedi patlama sınırları Yanıcılık (katı, gaz) Patlayıcı özellikler belirlenmedi 9.2. Ek bilgi A.W. Chesterton Company, 2015 Tüm Hakları Saklıdır. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi kayıtlıdır Sayfa 3 nin 7

4 BÖLÜM 10: KARARLILIK VE REAKTİFLİK Reaktivite Bölüm 10.3 ve 10.5 e bakınız Kimyasal stabilite Normal koşullarda kararlıdır Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı Normal kullanım koşullarında bilinen herhangi bir tehlikeli tepkime göstermez Kaçınılması gereken durumlar Açık alevler ve kızgın sıcak yüzeyler Uymayan malzemeler Kuvvetli asitler, bazlar ve sıvı Klor ve konsantre Oksijen gibi kuvvetli oksitleyiciler Tehlikeli bozunma ürünleri Karbon Monoksit, Karbon Dioksit, Kükürt Oksitleri ve diğer toksik buharlar. BÖLÜM 11: TOKSIKOLOJIK BILGILER Toksikolojik etkileri hakkında bilgi Normal kullanım koşullarında birincil maruz kalma yolu: Akut toksisite - Ağızdan: Ciltsel: Cilt ve göz ile temas. Benzensülfonik asit, C10-16-alkil LD50, sıçan, (OECD > 2000 mg/kg 401) Sülfonik asitler, petrol, kalsiyum tuzları LD50, sıçan, (OECD > 5000 mg/kg 401) Kalsiyum Karbonat LD50, sıçan 6450 mg/kg Bis(nonilfenil)amin LD50, sıçan > 5000 mg/kg Benzensülfonik asit, C10-16-alkil LD50, tavşan > 2000 mg/kg (karşı Kalsiyum Dodesilbenzinsülfonat LD50, tavşan > 4199 mg/kg (karşı Sülfonik asitler, petrol, kalsiyum tuzları LD50, tavşan > 4000 mg/kg Soluma: Veri eksikliğinden ötürü sınıflandırılamaz. Benzensülfonik asit, C10-16-alkil LD50, sıçan, aerosol > 1,9 mg/l (karşı Cilt aşınması/tahrişi: Benzensülfonik asit, C10-16-alkil Deri tahrişi, tavşan Tahriş edici değil (karşı taraftaki verileri Kalsiyum Dodesilbenzinsülfonat Deri tahrişi, tavşan Tahriş edici Bis(nonilfenil)amin Deri tahrişi, tavşan Tahriş edici değil A.W. Chesterton Company, 2015 Tüm Hakları Saklıdır. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi kayıtlıdır Sayfa 4 nin 7

5 Ciddi göz hasarı/tahrişi: Göz tahriş olmasına neden olabilir. Benzensülfonik asit, C10-16-alkil Göz tahrişi, tavşan Tahriş edici (karşı Kalsiyum Dodesilbenzinsülfonat Göz tahrişi, tavşan Şiddetli tahriş (karşı Sülfonik asitler, petrol, kalsiyum tuzları Göz tahrişi, tavşan Tahriş edici (OECD 405) Bis(nonilfenil)amin Göz tahrişi, tavşan Tahriş edici değil Solunum ya da ciltte duyarlılaşma: Mikrop hücresi mutajenikliği: Kanserojenlik: Üreme toksikliği: STOT-tek maruz kalma: STOT-tekrarlanan maruz kalma: Aspirasyon tehlikesi: Ek bilgi: Ciltte alerjiye neden olabilir. Bis(nonilfenil)amin Cilt duyarlılığı, Kobay Duyarlaştırıcı değil Veri eksikliğinden ötürü sınıflandırılamaz. Benzensülfonik asit, C10-16-alkil türevleri, kalsiyum tuzları: mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır. Bu ürün, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (International Agency for Research on Cancer (IARC)) tarafından listelendiği haliyle ve Yönetmelik (EC) No 1272/2008 e göre kanserojen madde içermez. Veri eksikliğinden ötürü sınıflandırılamaz. Veri eksikliğinden ötürü sınıflandırılamaz. Benzensülfonik asit, C10-16-alkil türevleri, kalsiyum tuzları: mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır. Veri eksikliğinden ötürü sınıflandırılamaz. Benzensülfonik asit, C10-16-alkil türevleri, kalsiyum tuzları: mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır. Bir aspirasyon zehiri olarak sınıflandırılmamıştır. Bilinen Yok BÖLÜM 12: EKOLOJIK BILGILER Özel olarak bu ürün için ekotoksolojik veriler belirlenmemiştir. Aşağıda verilen bilgiler benzer maddelerin bileşenleri ve ekotoksolojisi hakkındaki bilgilere dayanmaktadır Zehirlilik Belirlenmedi. Kalsiyum Dodesilbenzinsülfonat: 96 saat LC50 (balık için) = 22 mg/l (OECD 203, karşı. Benzenamin, N-fenil-, 2,4,4-trimetilpenten ile tepkime ürünleri: 96 saat LC50 (balık için) > 71 mg/l (OECD 203). Sülfonik asitler, petrol, kalsiyum tuzları: 96 saat LC50 (balık için) > mg/l. Yağ: pratikte akut olarak sudaki organizmalar için toksik değildir (LC50/EC50/ErC50 > 100 mg/l.) Bis(nonilfenil)amin: 96 saat LC50 (balık için) < 1000 mg/l Kalıcılık ve nitelik kaybı Yağ: biyolojik olarak kolayca parçalanmaz. Benzensülfonik asit, C10-16-alkil : biyolojik olarak kolayca parçalanmaz (karşı. Kalsiyum Dodesilbenzinsülfonat: biyolojik olarak kolayca parçalanabilir. Sülfonik asitler, petrol, kalsiyum tuzları: biyolojik olarak kolayca parçalanmaz (8,6%) Biyolojik birikim potansiyeli Yağ: Kalsiyum Dodesilbenzinsülfonat: BCF = 104 (balık için, 21 gün). log Kow 3,9 6; vücutta birikme potansiyeline sahiptir, ancak metabolizma veya fiziksel özellikler biyokonsantrasyonu azaltabilir veya biyoyararlanımı sınırlayabilir Topraktaki hareketliliği Suda çözünürlük: yok denecek kadar az. Çevresel hareketliliği belirlerken, ürünün kimyasal ve fiziksel özelliklerini dikkate alınız (bakınız 9. Bölüm). Yağ: toprakta hareketliliğinin düşük olması beklenmektedir PBT ve vpvb değerlendirmesi sonuçları Bu karışım, bir PBT ya da bir vpvb olarak değerlendirilen herhangi bir madde içermez Diğer olumsuz etkiler Bilinen Yok A.W. Chesterton Company, 2015 Tüm Hakları Saklıdır. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi kayıtlıdır Sayfa 5 nin 7

6 BÖLÜM 13: ATIK TEDBIRLERI Atık arıtma yöntemleri Emilmiş malzemeyi, lisansı olan uygun bir tesiste yakarak bertaraf ediniz. Yerel ve ulusal/federal yönetmelikleri kontrol ediniz ve en katı yönetmeliğe uyunuz. Bu ürün, 2008/98/EC ye göre, tehlikeli atık olarak sınıflandırılır. Avrupa Atık Kodları Listesi: BÖLÜM 14: TAŞIMA BILGILERI BM numarası ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: BM uygun sevkiyat adı ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: TEHLIKELI DEĞILDIR, DÜZENLENMEMIŞTIR TEHLIKELI DEĞILDIR, DÜZENLENMEMIŞTIR TEHLIKELI DEĞILDIR, DÜZENLENMEMIŞTIR Nakliye risk sınıfı (sınıfları) ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: Paketleme grubu ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: Çevresel riskler Kullanıcı için özel önlemler MARPOL73/78 Ek II ve IBC Koduna göre dökme olarak nakliye Ek bilgi BÖLÜM 15: YÖNETMELİĞE İLİŞKİN BİLGİLER Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar AB Yönetmelikleri Başlık VII ye göre İzinler: Başlık VIII e göre kısıtlamalar: Diğer AB Yönetmelikleri: Ulusal yönetmelikler Uygun değil Kimyasal risk değerlendirmesi Bu madde/karışım için tedarikçi tarafından Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılmamıştır. A.W. Chesterton Company, 2015 Tüm Hakları Saklıdır. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi kayıtlıdır Sayfa 6 nin 7

7 BÖLÜM 16: DİĞER BİLGİLER Kısaltma ve ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Devlet Endüstriyel Hijyenistleri Amerika kısa adlar: Konferansı) ADN: Tehlikeli Malların İç Sularda Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması BCF: Biyokonsantrasyon Faktörü CLP: Sınıflandırma Etiketlemesi Paketleme Yönetmeliği (1272/2008/EC) GHS: Küresel Harmonize Edilmiş Sistem ICAO: International Civil Aviation Organization (Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu) IMDG: International Maritime Dangerous Goods (Tehlikeli Malların Uluslararası Denizyolu Taşımacılığı) LC50: Test Popülasyonunun %50 si için Ölümcül Konsantrasyon LD50: Test popülasyonunun %50 si için Ölümcül Doz LOEL: En Düşük Gözlemlenen Etki Düzeyi N/A: Geçerli Değil : Mevcut Değil NOAEL: Herhangi Bir Ters Etki Düzeyi Gözlenmemiştir NOEL: Gözlemlenen Etki Düzeyi Yok OECD: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü PBT: Kalıcı, Biyolojik Birikime Yol Açıcı ve Toksik madde REACH: Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması (1907/2006/EC) RID: Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına ilişkin yönetmelikler SDS: Güvenlik Bilgi Formu STEL: Kısa Dönem Maruz Kalma Sınırı STOT RE: Özel Hedeflenen Organ Toksikliği, Tekrarlanan Maruz Kalma STOT SE: Özel Hedeflenen Organ Toksikliği, Tek Maruz Kalma Tehlikeli Malların Ulaştırılması (Kanada) TLV: Eşik Sınırı Değeri United States Department of Transportation (Birleşik Devletler Ulaştırma Bakanlığı) vpvb: çok Kalıcı ve çok Biyolojik birikime Yol Açıcı madde Diğer kısaltma ve kısa adlara adlı web sitesinden bakılabilir. Anahtar literatür referanslar ve veri kaynakları: European Chemicals Agency (ECHA) (Avrupa Kimyasallar Ajansı) Kimyasallar hakkında bilgi ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi Toksikoloji Veri Ağı (TOXNET, Swedish Chemicals Agency (KEMI) (İsveç Kimyasallar Ajansı) Yönetmelik (EC) No 1272/2008 [CLP] / GHS ye göre karışımların sınıflandırmasını türetmek için kullanılan prosedür: Sınıflandırması Gözleri Tahriş Edici Madde 2, H319 İlgili H-tümceleri: Tehlike piktogramların adları: Sınıflandırma prosedürü Hesaplama yöntemi Hesaplama yöntemi H315: Deri tahrişine neden olur. H317: Ciltte alerjiye neden olabilir. H318: Ciddi göz tahrişine neden olur. H319: Gözü ciddi derecede rahatsız eder. H413: Sudaki yaşam için uzun süreli zararlı etkilere neden olabilir. Ünlem işareti Bu gözden geçirmede SDS e değiştirilir: Bölümler 2.1, 2.2, 3, 5.1, 8.1, 11, 12.1, 16. Daha fazla bilgi: Bu bilgiler, karışımın kendisi hakkındaki verilere değil, yalnızca kullanılan malzemelerin tedarikçileri tarafından sağlanan verilere dayanmaktadır. Ürünün, kullanıcının özel amacına uygunluğuna ilişkin açık ya da zımni hiçbir garanti verilmemektedir. Kullanıcılar, uygunluk hakkında kendileri karar vermelidirler. A.W. Chesterton Company, 2015 Tüm Hakları Saklıdır. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi kayıtlıdır Sayfa 7 nin 7

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 10 Mart 2015 İlk yayınlanma tarihi: 11 Ağustos 2010 SDS No. 127-15 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 20 Aralık 2012 İlk yayınlanma tarihi: 15 Temmuz 2009 SDS No. 1093 5 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 13 Aralık 2012 İlk yayınlanma tarihi: 15 Haziran 2010 SDS No. 389 2 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 27 Kasım 2012 İlk yayınlanma tarihi: 27 Kasım 2012 SDS No. 452 1 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 16 Temmuz 2015 İlk yayınlanma tarihi: 16 Temmuz 2015 SDS No. 466B BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 830/2015/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 830/2015/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 830/2015/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 08 Ekim 2015 İlk yayınlanma tarihi: 21 Ocak 2010 SDS No. 218B-10 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 2015/830/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 2015/830/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 2015/830/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 30 Kasım 2016 İlk yayınlanma tarihi: 21 Ocak 2010 SDS No. 419-6 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 830/2015/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 830/2015/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 830/2015/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 16 Ekim 2015 İlk yayınlanma tarihi: 12 Şubat 2010 SDS No. 104B-19 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 19 Ağustos 2015 İlk yayınlanma tarihi: 17 Eylül 2009 SDS No. 283B-11 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 29 Eylül 2015 İlk yayınlanma tarihi: 13 Nisan 2009 SDS No. 199-18 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 830/2015/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 830/2015/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 830/2015/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 12 Ocak 2016 İlk yayınlanma tarihi: 8 Temmuz 2008 SDS No. 223B-15 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 830/2015/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 830/2015/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 830/2015/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 29 Ocak 2016 İlk yayınlanma tarihi: 15 Nisan 2010 SDS No. 194B-23 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.08.2015 25.08.2015 Versiyon

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 11.04.2016 11.04.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 10 Haziran 2015 İlk yayınlanma tarihi: 18 Haziran 2010 SDS No. 126-16 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7440-44-0 231-153-3 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 16 Nisan 2015 İlk yayınlanma tarihi: 10 Eylül 2010 SDS No. 281-13 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 830/2015/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 830/2015/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 830/2015/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 05 Ocak 2016 İlk yayınlanma tarihi: 9 Aralık 2009 SDS No. 177-18 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 05 Haziran 2015 İlk yayınlanma tarihi: 27 Ağustos 2007 SDS No. 291-15 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 30 Ağustos 2013 İlk yayınlanma tarihi: 23 Ekim 2009 SDS No. 115 19 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 09 Şubat 2015 İlk yayınlanma tarihi: 22 Ekim 2009 SDS No. 108B-20 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 06.09.2016 06.09.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 26 Ağustos 2015 İlk yayınlanma tarihi: 22 Ağustos 2007 SDS No. 175-24 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 2015/830/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 2015/830/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 2015/830/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 13 Nisan 2017 İlk yayınlanma tarihi: 7 Ekim 2010 SDS No. 277-12 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 830/2015/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 830/2015/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 830/2015/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 12 Ocak 2016 İlk yayınlanma tarihi: 3 Mart 2009 SDS No. 188-18 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 06 Mayıs 2015 İlk yayınlanma tarihi: 20 Mayıs 2008 SDS No. 170B-16 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 03 Aralık 2012 İlk yayınlanma tarihi: 3 Aralık 2012 SDS No. 110B 14 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı. BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi

BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı. BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi. özel kullanım için. 1.3. Şirket/İş

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS BÖLÜM 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI ÜRÜN KİMLİĞİ Krom 6+ Test Kiti ÜRÜN KODU: CB5125 ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri

Detaylı

Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.08.2015 25.08.2015 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 24.03.2016 24.03.2016 Versiyon

Detaylı

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Karışım kimliği. Ürün numarası 29304

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Karışım kimliği. Ürün numarası 29304 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı Ürün numarası 29304 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 23.03.2016 23.03.2016 Versiyon

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 26.03.2016 26.03.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 04 Haziran 2015 İlk yayınlanma tarihi: 18 Ekim 2010 SDS No. 220B-13 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 02.04.2016 02.04.2016 Versiyon

Detaylı

Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 02.09.2016 02.09.2016 Versiyon

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 24.03.2016 24.03.2016 Versiyon

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.03.2016 25.03.2016 Versiyon

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 24.03.2016 24.03.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 830/2015/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 830/2015/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 830/2015/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 19 Ocak 2016 İlk yayınlanma tarihi: 16 Kasım 2009 SDS No. 384A-9 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması : EC No.: 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 29.03.2016 29.03.2016 Versiyon

Detaylı

Endüstriyel kullanım. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

Endüstriyel kullanım. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 06.09.2016 06.09.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 28 Haziran 2013 İlk yayınlanma tarihi: 18 Haziran 2010 SDS No. 235A 12 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 29.03.2016 29.03.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 08.09.2016 08.09.2016 Versiyon

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 21.08.2015 21.08.2015 Versiyon

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS BÖLÜM 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI ÜRÜN KİMLİĞİ Gram s Lugol Çözeltisi ÜRÜN KODU CB6075 02 ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuvar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 2015/830/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 2015/830/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 2015/830/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 26 Temmuz 2016 İlk yayınlanma tarihi: 1 Ekim 2008 SDS No. 234B-19 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 07 Haziran 2013 İlk yayınlanma tarihi: 28 Temmuz 2009 SDS No. 119A 18 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

TK KALSİYUM KARBONAT. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı.

TK KALSİYUM KARBONAT. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 24.06.2015 24.06.2015 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Basım tarihi: 21.12.2012 Ürün kodu: 2352449 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 27 Ağustos 2015 İlk yayınlanma tarihi: 17 Aralık 2009 SDS No. 108A-19 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

MONOPROPYLENE GLYCOL. 57-55-6 PROPYLENE GLYCOL WEEL (USA) 10 mg/m³

MONOPROPYLENE GLYCOL. 57-55-6 PROPYLENE GLYCOL WEEL (USA) 10 mg/m³ 5. Yangınla Mücadele Uygun Söndürücü Koruyucu giysi Ek bilgiler : Yangın söndürme önlemlerini çevreye uydurunuz. : Bağımsız bir solunum aparatı kullanın. : Kirlenmiş söndürme suyu yasal düzenlemelere uygun

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/6 Ticari İsmi Kullanım Alanı REACH Kayıt No : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları : Mevcut değil Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 2015/830/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 2015/830/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 2015/830/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 29 Aralık 2016 İlk yayınlanma tarihi: 28 Temmuz 2009 SDS No. 119A-19 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 24.03.2016 24.03.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 09.04.2016 09.04.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 09 Nisan 2015 İlk yayınlanma tarihi: 22 Şubat 2008 SDS No. 267B-19 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 21 Mayıs 2015 İlk yayınlanma tarihi: 6 Ocak 2010 SDS No. 168B-19 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

TK ALUMİNYUM SÜLFAT. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK ALUMİNYUM SÜLFAT. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 02.09.2015 02.09.2015 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 453/2010/EC ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 27 Ağustos 2014 İlk yayınlanma tarihi: 6 Kasım 2009 SDS No. 388A-6 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

Endüstriyel kullanım. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

Endüstriyel kullanım. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 24.07.2015 24.07.2015 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi MOBILGEAR 600 XP 460 ExxonMobile MOBILGEAR 634 ExxonMobile Kısaltma: 555325; 1004542

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS BÖLÜM 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI ÜRÜN KİMLİĞİ Presumptive Phenolphthalein Blood Test Kit Ürün Kodu CB8126 ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuvar Ürünleri İmalat Danışmanlık

Detaylı

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS 27 NA PT B

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS 27 NA PT B BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Belirlenmiş kullanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

TK.201772. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı.

TK.201772. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 29.06.2015 29.06.2015 Versiyon

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.03.2016 25.03.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU Sayfa: 1 Derleme tarihi: 18/06/2015 Revize numarasi: 1 Bölüm 1: Madde/karisimin ve sirket/müteahhitin tanimlanmasi 1.1. Ürün belirleyici Ürün ismi: Ürün kodu: EC24 1.2. Madde veya karisim ile ilgili geçerli

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Basım tarihi: 14.03.2013 Ürün kodu: LKM178-1 Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 505509 Ürün grubu: 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Revize Edildiği Tarih 16.02.2012 Versiyon 2.3 BÖLÜM 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı REACH Kayıt Numarası Bu madde için bir kayıt numarası yoktur; çünkü bu madde veya

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 05.09.2016 05.09.2016 Versiyon

Detaylı

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS Red Part A

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS Red Part A BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Belirlenmiş kullanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU W 443 BEYAZ

GÜVENLİK BİLGİ FORMU W 443 BEYAZ Versiyon : 1.1 Revizyon Tarihi : 01.11.2016 BÖLÜM 1 : Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Ürün Tanıtımı Ürün Adı Sayfa : 1/5 1.2. Maddenin veya Karışımın Tanımlanan Kullanma Biçimleri

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 16.03.2016 16.03.2016 Versiyon

Detaylı

Endüstriyel kullanım. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

Endüstriyel kullanım. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 06.09.2016 06.09.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 2015/830/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu

GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 2015/830/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu GÜVENLİK BİLGİ FORMU REACH (1907/2006/EC, 2015/830/EU ile değişik) yönetmelik ile uyumlu Gözden geçirme tarihi: 22 Haziran 2016 İlk yayınlanma tarihi: 1 Ağustos 2007 SDS No. 173GA-17 BÖLÜM 1: MADDENİN/MÜSTAHZARIN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7790-28-5 232-197-6 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı