ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA BÖLÜMÜ (%100 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ. ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AKTS 2, Kredi, (2+0) 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA BÖLÜMÜ (%100 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ. ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AKTS 2, Kredi, (2+0) 2"

Transkript

1 BİRİNCİ YARIYIL ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA BÖLÜMÜ (%100 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AKTS 2, Kredi, (2+0) 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin amacı, Atatürk reformlarını, Atatürkçülük düşüncesini, Türkiye Cumhuriyetinin esaslarını ve anayasanın temel ilkelerini öğretmektir. TDL 101 Türk Dili I AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Bu dersin amacı Türk dilinin özelliklerini incelemektir. Türk dilinin yapısı ve temel özellikleri, Türk dili ve kültürü arasındaki ilişki ve Türk yazarları tarafından yazılmış eserler konu edilmektedir. ECON 101 Ekonomiye Giriş I AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı öğrencilere mikroekonomi teorisinin temellerini tanıtmaktır. Derste, kıtlık ve tercihler, arz-talep, piyasa yapıları, fiyatlar, rekabet türleri, tüketici davranışı, emek piyasası ve firma dengesi gibi konular incelenecektir. BIT 101 Temel Bilişim Teknolojileri AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Bu ders bilişim teknolojilerinin kullanımı ve bilişim teknolojileri ile ilgili temel bilgileri içerir. Bilgisayarı oluşturan unsurlar, yazılım ve donanım, yazılım çeşitleri, veri tabanları yönetimi, uygulama programları gibi konular işlenecektir. BUSG 105 İşletmeye Giriş AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu derste işletme biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisi ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramlar öğretilecektir. İşletmenin üretim, finans, pazarlama, araştırma-geliştirme ve yönetim gibi temel fonksiyonları ve bunların birbirleriyle ilişkileri incelenecektir. MATH 101 Matematik I AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı matematiğin temellerini, işletme ve ekonomideki uygulamalarını göstermektir. Gerçek sayılar, fonksiyonlar, logaritma, üslü fonksiyonlar, matrisler ve finans matematiğine giriş dersin konuları arasındadır. INTM 101 Davranış Bilimleri AKTS 4, Kredi (3+0) 3 Dersin amacı; insan davranışını psikoloji, sosyoloji, antropoloji gibi çeşitli bilim dallarından faydalanarak bütünsel bir bakış açısıyla incelemektir. ENGL 101 İngilizce I AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Bu derste İngilizce yazım kuralları, paragrafın yazım sekli, kısa hikâyeler, seçilmiş makaleler ve şiirler üzerinde okuma, tartışma ve farklı edebi eserlerin yazım kuralları ile ilgili genel bilgiler verilecektir.

2 İKİNCİ YARIYIL ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Atatürk ilkelerinin toplumsal kalkınmadaki yeri ve Atatürk ün önderliğinde verilen milli mücadele sonucunda Türkiye Cumhuriyetinin kurulusu ve temel ilkeleri hakkında bilgi verilecektir. TDL 102 Türk Dili II AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Türk dilinin yapısı ve temel özellikleri, Türk dili ve kültürü arasındaki ilişki ve Türk yazarları tarafından yazılmış eserler incelenmeye devam edilecektir. ECON 102 Ekonomiye Giriş II AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu ders ekonomiye giriş temel dersinin ikinci kısmını oluşturur. Dersin amacı öğrencilere makroekonomi teorisinin temellerini tanıtmaktır. Ders kapsamında milli gelir muhasebesi, enflasyon, kamu harcamaları, açık ekonomide denge, büyüme, para ve banka gibi temel konulara değinilecektir. EHUK 102 Hukukun Temel Kavramları AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Hukukta temel kavram ve ilkeler, hukuk sistemleri, hukukun kaynağı ve dalları, hukukun uygulanması ve yorumu, özgürlük ve hukuki ehliyet, hukuki ilişki kavramı ve tarafları, kanunların uygulanması ve yorumu, irade hürriyeti ve sorumluluk gibi konular anlatılacaktır INTM 102 Pazarlamaya Giriş AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu derste pazarlama temel kavram ve ilkeleri, farklı pazar yapıları ve bu pazarlarda faaliyet gösteren güçler tanıtılacak; ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım gibi pazarlama fonksiyonları üzerinde durulacaktır. MATH 102 Matematik II AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu ders işletme, ekonomi ve sosyal bilimler için matematiğin temel ilkeleri ile ilgili bilgi vermeye devam etmektedir. Temel konular: diferansiyel eğri çizimi, integrasyon, tesadüfi değişken, çok değişkenli işlemler. INRE 106 Uluslararası İlişkilere Giriş AKTS 4, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı uluslararası ilişkiler disiplininin temel konularını sunmak ve küreselleşme sürecinin, değişen küresel yönetişim ve küresel düzenin anlaşılması için genel bir çerçeve sunmaktır. Ders küreselleşmenin günümüz dünya siyasi süreçleri ve yapıları üzerindeki etkilerinin nasıl anlaşılması ve açıklanması gerektiği hususunda genel bir çerçeve sunmaktadır. Derste işlenen bazı konular arasında uluslararası toplumun tarihsel gelişimi, uluslararası güvenlik, uluslararası ekonomi politik, küresel ticaret ve finans, uluslararası hukuk ve rejimler, uluslararası örgütler, uluslaşan aktörler, bölgesel bütünleşmeler, çevre, yoksulluk ve kültür gibi konular yer almaktadır. ENGL 102 İngilizce II AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Bu derste İngilizce yazım kuralları, paragrafın yazım sekli, kısa hikâyeler, seçilmiş makaleler ve şiirler üzerinde okuma ve tartışma, farklı edebi eserlerin yazım kuralları ile ilgili genel bilgiler verilecektir.

3 ÜÇÜNCÜ YARIYIL INTM 201 Uluslararası İşletmecilik AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu ders ile pazarların ve firmaların küreselleşmesi konusu üzerinde durulacak, uluslararası işletmecilik konusunda temel kavramlar, uluslararası işletme çevresi, uluslararası işletmecilikte strateji ve fırsatların değerlendirilmesi, uluslararası pazarlara girme ve bu pazarlarda faaliyet gösterme, küresel firmada insan kaynakları yönetimi gibi konular irdelenecektir. INTM 203 Küresel İş Yaşamında İletişim AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu ders, öğrencilere iş yaşamında ve sosyal yaşamda geniş bir iletişim bakış açısı kazandırmayı amaçlamakla beraber, uluslararası ticarette iletişimin kapsamı ve önemi, kültürler arası ticari ilişkilerdeki rolü ve sözlü-sözsüz iletişim şekilleri üzerinde durularak ele alınmaktadır. ECON 203 Uluslararası İktisat: Teori ve Politika I AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu ders uluslararası mal ve hizmet akımlarına odaklanmakta olup, uluslararası ticaretin nedenleri, uluslararası ticaret kuramları ve gelişimi, tarife ve tarife dışı engeller gibi konular üzerinde durulacaktır. INTM 205 Muhasebeye Giriş AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu derste muhasebenin temel ilkeleri üzerinde durularak, çift taraflı kayıt sistemi, bilanço eşitliği, varlık ve borç kavramları, temel muhasebe eşitliğine işlemlerin etkisi, muhasebeye konu olan işlemleri kayda alma, nakit ve nakit benzeri varlıklar, ticari alacaklar, ticari borçlar ve stokların detaylı analizi, Stok Envanter Yöntemleri; (LIFO, FIFO, Ağırlıklı Maliyet), geçici mizan hazırlama, bilanço ve gelir tablosu hazırlama konuları işlenecektir. STAT 201 İstatistik I AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu ders ile öğrencilerin istatistiğin önemini ve temel kavramlarını tanımlaması ve temel istatistiksel ölçüm ve tahmin metodlarını kullanarak iş yaşamındaki verileri yorumlama yeteneği kazanması amaçlanmaktadır. EHUK 201 Ticaret Hukuku AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı, ticaret hukukunun genel ilkelerini detaylı olarak incelemek ve hukuki işlemler, anlaşmaların sınıflandırılması ve yapılandırılması, şartlı anlaşmalar, müşterek hak ve sorumluluklar, üçüncü kişi lehine yapılan anlaşmalar ve kıymetli evrak hukuku vb. konular üzerinde durmaktır. DÖRDÜNCÜ YARIYIL INTM 202 Uluslararası Pazarlama AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı öğrencilere uluslararası pazarlamanın temellerini tanıtmaktır. Ders, uluslararası pazarlamanın tanımı ve kavramları, uluslararası pazarlara giriş şekilleri, uluslararası pazarlama karması (4P) gibi temel konuları içermekte ve bu konularda güncel örneklere yer verilmesi amaçlanmaktadır.

4 INTM 204 Dünya Ticareti ve Örgütleri AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Küresel ticaret ve uluslararası ekonomik işbirliğinin tarihsel süreç içerisinde gelişimi ve küreselleşmenin itici gücü olarak çok taraflı kurumların fonksiyonları ve çalışma prensiplerinin tanıtılacağı derste GATT, Dünya Ticaret Örgütü ve diğer kurumlar (IMF, Dünya Bankası, OECD, UNCTAD, ITC, WCO, ICC, vb.) çerçevesinde oluşan uluslararası ticaret mevzuatı üzerinde durulacaktır. ECON 204 Uluslararası İktisat: Teori ve Politika II AKTS 5, Kredİ (3+0) 3 Uluslararası parasal akımları konu alan bu derste, dış denge ve dengesizliklerin anlamı ve türleri, döviz piyasası işlemleri, döviz kuru dış denge ilişkileri, farklı dış denkleşme mekanizmaları ve dış denge için izlenebilecek politikalar gibi konularda öğrencilerin bilgi ve analiz yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. INTM 206 Dış Ticaret Muhasebesi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Ders özellikle dış ticaret işlemlerinde, karar verme sürecinde yer alan maliyet hesaplamanın temel mantığını vermeyi hedeflemektedir. Ayrıca bu derste maliyet muhasebesi, finansal muhasebe ve dış ticaret muhasebesinde yer alan teoriler, ilkeler ve uygulamalar hakkında temel bilgiler de tanıtılacaktır. Dersin sonunda öğrenciler dış ticaret işlemlerini yorumlayabilecek ve muhasebesini yapacak niteliklere sahip olacaklardır. STAT 202 İstatistik II AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu derste işletme problemlerinin analizine yardımcı olacak bilgiler sunulacaktır. Öğrencilerin istatistiksel modeller ve teknikler kullanarak verileri yorumlama becerisi kazanmaları hedeflenmektedir. EHUK 202 Uluslararası Ticaret Hukuku AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı uluslararası ticaret ve yatırımın mevzuat, kurallar ve yükümlülükler açısından anlaşılmasını sağlamaktır. Derste genel olarak mal satışı, sözleşmeler, ticari temsilcilik, mal taşımacılığı, ödemeler, sigorta, vb. konularla ilgili milletlerarası hukuk, uluslararası tahkim ve anlaşmazlık çözüm mekanizmaları üzerinde durulması amaçlanmaktadır. BEŞİNCİ YARIYIL INTM 301 Uluslararası Ticaret Politikası AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Dersin amacı öğrencilerin serbest ticaret ve korumacılık yaklaşımlarının mantığını ve ticaretin ekonomik büyüme, kalkınma ve gelir dağılımına etkilerini kavramalarını sağlayarak, uluslararası ticaret politikalarının günümüzdeki görünümünü, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerce uygulanmakta olan dış ticaret ve yatırım politikalarını, bölgesel ekonomik bütünleşme eğilimlerini (bölgesel ticaret bloklarını) incelemektir. BUSG 313 İşletme Finansı AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı öğrencilere kurumsal finans yönetim bakış açısı ile finansın temel ilkelerini tanıtmaktır. Konu başlıkları arasında finansal tablolar analizi, finansal risk ve getiri, paranın bugünkü

5 ve gelecekteki değeri, tahvil ve bono değerlemesi, hisse senedi değerlemesi, nakit akışı ve finansal planlama, sermaye maliyeti, sermaye bütçelemesi, finansal varlık fiyatlama modeli vb. yer almaktadır. INTM 303 İthalat & İhracat Yönetimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu ders öğrencilere ulusal ve uluslararası mevzuat bağlamında dış ticaret (ithalat ve ihracat) işlemleri yönetiminin temellerini açıklama amacını taşımaktadır. Uluslararası ticaret düzenlemeleri, ihracat ve ihracat faaliyetlerinin mahiyeti, ödeme ve teslim şekilleri, ihracat ve ithalata konu olan ürünler ve piyasalar, ulusal mevzuat, ihracat işlemleri ve belgeleri, ihracat-ithalat planlaması, ihracat ve ithalat yönetiminde güncel gelişmeler, üzerinde durulacak konular arasındadır. ALTINCI YARIYIL INTM 302 Uluslararası Ticaret Finansı AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu ders, dış ticaretin finansmanına konu araçlar kapsamında küresel piyasaların daha iyi anlaşılmasını hedeflemektedir. Derste dış ticaret finansman usulleri, bankalarca kullandırılan krediler, Eximbank kredileri ve alternatif finansman şekilleri ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır. INTM 304 Uluslararası Pazarlama Yönetimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu ders ile pazarlama stratejisi geliştirmek için gerekli konular ve araçlar hakkında detaylı bilgi vermek amaçlanmıştır. Durum analizi, strateji geliştirilmesi ve uygulamasını içeren uluslararası pazarlama stratejisi sürecinin öğrencilere kavratılması ve pratiğinin kazandırılması amaçlanmaktadır. INTM 306 Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Ders kapsamında uluslararası taşımacılık, lojistik ve dağıtım kanalları ayrıntılı şekilde incelenecek olup tedarik zinciri yönetimi bileşenleri, tedarik zinciri entegrasyonu ve bu süreçte kullanılan bilgi teknolojilerinin ve elektronik ticaretin tedarik zinciri yönetimindeki rolü üzerinde durulacaktır. YEDİNCİ YARIYIL INTM 401 Yönetsel Karar Verme AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu derste üretimden, finansmana, muhasebeden, pazarlamaya kadar işletmeciliğin her alanında kullanım olanağı bulunan temel karar verme tekniklerinden bazıları ele alınacaktır. Bu çerçevede öğrenciler oyun teorisi, modelleme kavramı, doğrusal programlama, ağ modelleri vb. konulara aşina olacaklardır. Bu şekilde, öğrencinin karmaşık, enteraktif ortamlarda stratejik düşünme yeteneğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. INTM 403 Girişimcilik ve İş Dizaynı AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu derste genel olarak girişimciliğin temel kavramları, yeni bir işletme kurma fikrinin nasıl hayata geçirileceği, girişimcilerin karşılaştıkları konular üzerinde durularak öğrencilerin, girişimci olmak için gerek duydukları yeni bakış açıları ve yeni bir işletme fikri yaratma ve uygulama becerileri geliştirmeleri amaçlanmaktadır. İşletme stratejileri, işletme fonksiyonları, yenilikler ve iş tasarımı konusundaki kuramsal bilgilerin nasıl uygulamaya aktarılacağı irdelenecektir.

6 INTM 405 Türkiye-AB Entegrasyonu AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Derste, genel olarak Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileri, Türkiye nin adaylığı ve müzakere süreci dahil olmak üzere, tarihsel, sosyo-kültürel, siyasal ve ekonomik pek çok boyutuyla ele alınacak, entegrasyonun ekonomik ve ticari yönüne ve Türkiye-AB Gümrük Birliğine odaklanılacaktır. Öğrencilerin özellikle AB kurumlarının işleyişini, AB müktesebatını ve Türk mevzuatında bu çerçevede yapılan değişiklik ve uyumlaştırma çalışmalarını kavramaları hedeflenmektedir. SEKİZİNCİ YARIYIL INTM 402 Küresel Ticarette Türkiye AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Türkiye nin dünya ticaretindeki yeri, dünden bugüne Türkiye nin uyguladığı dış ticaret ve ekonomi politikaları ile diğer ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkileri dersin ana konusunu oluşturmaktadır. Derste ayrıca dünya ekonomisindeki son gelişmeler ışığında Türkiye nin rekabet gücü değerlendirilecek, uluslararası düzeyde rekabet edebilen sektörler incelenecektir. INTM 404 Dijital İşletme ve E-Ticaret AKTS 5, Kredi (3+0) 3 İnternet kullanımının yaygınlaşması ve küreselleşmenin etkisiyle oluşan dijital işletme ve E-Ticaret kavramlarının derinlemesine inceleneceği bu dersin amacı, öğrencilerin dijital ortamdaki işletmecilikte başarılı olabilmelerinde rehberlik edecek etkili stratejileri geliştirmelerini ve uygulamalarını sağlamaktır. Derste genel olarak, bir pazarlama aracı olarak e-ticaret, B2C ve B2B üzerinde durulacak, uygun web sitesi tasarımı, E-Ticarette güncel konular (fırsatlar, tehditler vb.) ele alınacak, E-Ticaretin firma stratejisi üzerine etkisi ve önemi irdelenecektir. ESOS 404 Araştırma ve Proje Yönetimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Biri araştırma projeleri, diğeri AB ve sosyal projeler olmak üzere iki bölümden oluşan bu derste öğrenciler ilk olarak bir araştırma projesinin tüm aşamalarında dikkate alınması gereken hususları öğrenecekler ve buna uygun olarak kendi ilgi alanlarındaki bir konuda bir araştırma projesi hazırlayacaklardır. Dersin AB ve sosyal projelerle ilgili ikinci bölümünde, proje kavramı, proje döngüsü ve proje hazırlama aşamalarını öğrenerek buna uygun bir proje hazırlama uygulama çalışması yapacaklardır. Bu şekilde bağımsız bir proje hazırlama deneyimi kazanmaları, öğrencilerin iş hayatına hazırlanmaları bakımından destekleyici olacaktır. BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER BEŞİNCİ YARIYIL INTM 331 Uluslararası İşletme Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu derste, firma ve küresel iş dünyası boyutunda etik farkındalık ve sosyal sorumluluk davranışı üzerinde durulacaktır. Etik kurallar, küresel ve yerel değerler ile bunların uluslararası işletmelerdeki önemi, işletmelerin sorumlu oldukları konular ile sosyal ve toplumsal değerlerin işletmelere etkisi gibi konular ele alınacaktır.

7 INTM 333 Uluslararası Tüketici Davranışları AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu derste, tüketici davranışının uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren işletmeler açısından önemi ve kültür kavramının tüketimi nasıl etkilediği üzerinde durulacaktır. Tüketicilerin satın alma süreci, bu süreçte hangi faktörlerden etkilendikleri ve işletmelerin pazarlama stratejilerini geliştirirken tüketici davranışlarının ne derece önemli olduğu incelenecektir. INTM 335 Uluslararası Ekonomik Örgütler AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Uluslararası ekonomik örgütlerin, dünya ekonomisi ve ticaretini nasıl şekillendirdiği ve etkilediği konusunun daha iyi anlaşılmasını sağlamayı amaçlayan dersin kapsamında öğrencilere, IMF, Dünya Bankası, OECD, GATT/WTO, UNCTAD, ILO, WHO, FAO, OPEC vb. kuruluşların amaçları, işlevleri ve işleyişleri hakkında bilgi verilecektir. INTM 337 Uluslararası Finansal Piyasalar AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Uluslararası piyasalar ve finansal araçlara yön veren temel kavramlar incelenecek olup, para piyasaları, hisse senedi piyasaları, tahvil piyasaları, opsiyon piyasaları, döviz piyasaları ve uluslararası menkul kıymet piyasalarının yapısı ve denetimi konuları ele alınacaktır. INTM 339 Bütünleşik Pazarlama İletişimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu derste, uluslararası pazarlama iletişimi temel kavramları üzerinde durulacak olup, pazarlama iletişim karması, uluslararası reklamcılık, halkla ilişkiler, satış geliştirme, doğrudan pazarlama, kişisel satış ve internet pazarlaması ayrıntılı şekilde incelenecektir. INTM 341 Ekonomik ve Ticari Coğrafya AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Ders kapsamında, tarım ve sanayi faaliyetlerinin dünya üzerindeki dağılımı ve özellikleri, bu ekonomik faaliyetlerin ortaya çıkış nedenleri, dünya ekonomisi içindeki yeri ve ekonomik kalkınma bakımından önemi ele alınacaktır. Dersin amacı, öğrencilerin farklı coğrafyalardaki üretim ve ticaret potansiyelini tanımalarına, ülkelerin ekonomik kalkınma ve küresel ekonomiyle bütünleşme düzeylerini değerlendirmelerine, kısacası uluslararası pazarları tanımalarına aracı olmaktır. INTM 343 Dış Kaynak Kullanımı ve Ulaşım AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu derste firmaların dış kaynak kullanım hizmetlerine ve ulaştırmaya genel bakış yapılmakta ve dış kaynak kullanım hizmetleri, dünya ticaretinde ulaştırmadaki gelişmeler, ulaştırma modları, intermodal ve multimodal taşımacılık gibi konular üzerinde durulacaktır. ALTINCI YARIYIL INTM 332 Gelişmekte olan Pazarların Dinamikleri AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu ders gelişmekte olan pazarların yapısı, bu pazarlarda faaliyet gösterecek işletmelerin izlemesi gereken stratejiler üzerine odaklanmaktadır. Bu pazarlarda ihracat ya da yatırım fırsatları arayan işletmeleri bekleyen politik, ekonomik, finansal ve kültürel unsurlar üzerinde durulacaktır. Yönetim, pazarlama, finans ve operasyonel yaklaşımları bütünleştiren stratejiler ders kapsamında incelenecektir.

8 INTM 334 Dış Ticarette Kalite ve Standartlar AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Ders kapsamında kalite kavramının önemi, kalite kontrolü, dış ticarette kalite ve standartlarla ilgili kurallar ve düzenlemeler, yetkili kuruluşlar, dış ticarette kullanılan kalite ve standarda (gıda güvenliği, sağlık, bitki sağlığı, çevre, vb.) uygunluk belgeleri, akreditasyon, gözetim ve denetimler, marka ve patent konuları üzerinde durulacaktır. INTM 336 Uluslararası Pazarlama Araştırması AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Uluslararası ticaretin başarılı olmasında önemli bir paya sahip olan pazarlama araştırmasına odaklanan bu dersin sonunda öğrencilerin, pazarlama araştırması sürecini, araştırma türlerini, veri kaynaklarının belirlenmesini, veri toplama ve analiz yöntemlerini kavramaları ve bir araştırma raporu hazırlamaları beklenmektedir. INTM 338 Dış Pazarlar, Kültürler ve Yurt Dışında İşletmecilik AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Uluslararası ticaret yapan işletmelerin pazarlama planlarını geliştirirken dış pazarlarda hangi faktörlerin etkili olduğu ve uluslararası işletmelerin karşılaştıkları kültürel anlamdaki farklılıkların işletme stratejilerine nasıl yön vereceği dersin ana temasını oluşturmaktadır. INTM 340 Uluslararası Hizmet Pazarlaması AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu derste hizmet sektöründe (turizm, bankacılık, sigortacılık, ulaştırma, lojistik, danışmanlık, eğitim vb. alanlarda) faaliyet gösteren işletmelerde pazarlama fonksiyonu, bir ürün olarak hizmet tasarımı, hizmetin fiyatlandırılması, iletişim ve dağıtım politikaları, ürün pazarlaması hizmet pazarlaması ayrımı gibi konular incelenecektir. INTM 342 Küresel Firmalar ve Yatırım AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu ders uluslararası ticari ve finansal işlemlere ilişkin mekanizmalar ekseninde çokuluslu kuruluş ve yatırım uygulamalarını irdelemektedir. Dersle birlikte öğrencilerin, uluslararası yatırımların nedenlerini ve sonuçlarını analiz ederek farklı coğrafi bölgelere yatırım kararını etkileyen unsurları değerlendirme becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. INTM 344 Dünya Tarihinde Bilim ve Teknoloji AKTS 5, Kredi (3+0) 3 İlk uygarlıklardan modern zamanlara kadar bilimsel ve teknolojik dönüşümlerin ekonomik, ticari ve toplumsal gelişim üzerindeki etkilerini konu alan bu derste, özellikle Orta Çağ sonrası döneme odaklanılacaktır. Bu bağlamda, ulaşım, haberleşme ve iletişim ağlarının genişlemesine, yeni üretim şekillerinin ortaya çıkmasına yol açan teknik gelişmelerin, uluslararası ticaretin gelişimine ve ulusların zenginliğine yaptığı katkı üzerinde durulacaktır. Bu ders ile öğrencilerin özellikle günümüz küreselleşmesine ilişkin olarak yapacakları analizlerde yardımcı olacak altyapının oluşturulması amaçlanmaktadır. YEDİNCİ YARIYIL INTM 431 Uluslararası Ticarette Güncel Konular AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Günümüzde küreselleşmeye bağlı olarak ülkeler arasında artan karşılıklı bağımlılık, ulusal ekonomilerin başka ülkelerde ortaya çıkan gelişmelerden (örneğin finansal krizler, çevresel felaketler,

9 siyasi karışıklıklar, savaşlar, vs.) kolaylıkla etkilenmesine neden olmaktadır. Öte yandan ülkelerin çevre, istihdam, rekabet, devlet alımları, yatırım ve teknoloji gibi farklı alanlarda uyguladıkları ulusal politikalar da uluslararası rekabete ve dolayısıyla ticarete önemli etkilerde bulunmaktadır. Bu derste dünya ticaretine etki eden veya uluslararası ticaretten etkilenen, dolayısıyla uluslararası ticaret politikası gündeminde yer alan güncel konular tartışılacaktır. INTM 433 Uluslararası Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu ders ile öğrenciler, uluslararası ticarette teslim şekillerini (INCOTERMS 2010) ve ödeme şekillerini öğrenerek uluslararası ticarette çeşitli risklerin yönetilmesi konusunda bilgi sahibi olabileceklerdir. INTM 435 Uluslararası Marka Yönetimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu derste marka yönetimi teorisinin pratik uygulama örnekleriyle pekiştirilmesi hedeflenmektedir. Uluslararası pazarlarda marka olma ve marka değeri yaratma, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati sağlama, müşteri değeri, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün geliştirme, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım gibi stratejik önemi olan konular üzerinde durularak marka yönetimi fonksiyonları incelenecektir. INTM 437 Uluslararası Ticarette Risk Yönetimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu ders ile uluslararası ticaretteki risklerin neler olduğu, bunlardan kaçınmak için neler yapılması gerektiği üzerinde durulacaktır. Ticarette belirsizlik ve risk kavramı ile mala ilişkin riskler, ödemeye ve taşımaya ilişkin riskler, piyasa riski (fiyat, döviz ve faiz riski) gibi risklerin nasıl ortadan kaldırılabileceği veya nasıl yönetileceği, vb. konular dersin ana konularını oluşturmaktadır. Bu çerçevede dış ticarette sigorta ve reasürans şirketlerinin rolü, sigorta poliçesi türleri, reasürans anlaşmaları gibi konular da tanıtılacaktır. INTM 439 Uluslararası Stratejik Yönetim AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı uluslararası pazarlarda işletmelerin nasıl strateji oluşturduklarını incelemektir. Pazar analizi ile kendilerini ve rakiplerini değerlendiren işletmelerin mevcut rekabet ortamına uygun stratejileri oluşturma ve uygulama süreçleri ile stratejik yönetim modelleri, üzerinde durulacak ana konulardır. INTM 441 Yönetim Bilgi Sistemleri AKTS 5, Kredi (3+0) 3 İşletmelerde bilgi temel bir kaynaktır ve bilginin işletme içinde doğru şekilde dağıtılması ve doğru yönetilmesi önem kazanmaktadır. Bu nedenle karar verme sistemini hızlandıran ve kolaylaştıran yönetim bilgi sistemlerinin temel kavramlarının ve işleyişinin incelenmesi dersin temel amacını oluşturmaktadır. Çeşitli yazılımlar yardımıyla uygulamaya yönelik örnekler verilerek konunun pekiştirilmesi öngörülmektedir. INTM 443 İşletmeler Arası Pazarlama AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Uluslararası ticaret söz konusu olduğunda işletmeler arası (endüstriyel) pazarlama kavramı büyük önem taşımaktadır. Özellikle e-ticaret kavramı ile birlikte, internet üzerinde işletmeler arası pazarlama ya da satış uygulamaları yaygınlaşmıştır. Bu bakımdan ders kapsamında işletmeler arası

10 pazarlama konusunun ana kavramları üzerinde durulması ve güncel örneklerle konunun daha iyi anlaşılması amaçlanmaktadır. SEKİZİNCİ YARIYIL INTM 432 Uluslararası Satış Yönetimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Dersin amacı uluslararası satış yönetimin temel kavramlarına ilişkin teorik bilgi ve uygulamaya yönelik pratik bilgiler sunmaktır. Uluslararası pazarlarda satış potansiyeli yaratmak, bu potansiyeli en etkin şekilde yönetmek, doğru satış ekibini seçmek ve satış gücünün etkinliğinin değerlendirilmesi, üzerinde durulacak ana kavramları oluşturmaktadır. INTM 434 Uluslararası Müzakere Teknikleri AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu ders ile öğrencilerin etkin uzlaşma ve profesyonel ilişki yönetimi konularındaki taktikleri, stratejileri ve prensipleri kavraması sağlanmaktadır. İş ilişkilerinde ve ticari işlemlerde verilecek kararları belirleyen müzakere ilkeleri, çatışma yönetimi ve anlaşmazlıkların etkin bir şekilde çözümünü sağlayacak taktik ve stratejiler üzerinde durulacaktır. INTM 436 Uluslararası Proje Yönetimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Dersin amacı öğrencilerin proje oluşturma ve yönetme sürecini öğrenmelerini sağlamaktır. Ders kapsamında proje yönetimi süreci, proje planlaması (bütçe ve zaman planlaması vb.), proje organizasyonu, proje sırasında karşılaşılabilecek zorluklar, proje yöneticisinin ve takımının sorumlulukları, projenin planlaması ve yürütülmesinde kullanılan MS-Project programı incelenecektir INTM 438 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Finansal raporlama konusunda son yıllarda önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. En belirgin olanı ise dünyanın her yerinde devam eden Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyum konusundaki çalışmalardır. Ders kapsamında uluslararası işletmeleri ilgilendiren ve işletmelerde zorunlu hale getirilen bu standartlar üzerinde durulacaktır. INTM 440 Pazarlamada Özel Konular AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Bu derste pazarlama dünyasındaki yeni uygulamalar ve trendler ele alınacaktır. Yeni pazarlama kavramları ve işletmelerin bu konudaki uygulamaları dersin ana konusunu oluşturmaktadır. İş dünyasından örnek olay incelemeleri ile konunun pekişmesi sağlanacaktır. INTM 442 Gümrük İşlemleri ve Uygulamaları AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Ders kapsamında dış ticaret ve gümrük mevzuatında yer alan gümrük rejimleri ve uygulamaları hakkında bilgi verilecek olup, ibraz edilecek belgeler, GTİP, Armonize Sistem, Gümrük Beyannamesi analizi ve gümrük suçları gibi konuların, uygulamalardan örnekler verilerek pekiştirilmesi sağlanacaktır. INTM 444 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Ders kapsamında insan kaynakları yönetiminin temel kavramları ve uluslararası işletmelerdeki insan kaynakları uygulamaları incelenecektir. İnsan kaynakları plânlaması, doğru insan kaynağını bulma,

11 seçme ve yönlendirme, eğitme ve geliştirme, değerlendirme, ücretlendirme, ödüllendirme, iş tatmini ve iş ilişkileri dersin ana konularını oluşturmaktadır.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye Giriş -

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL ISL 403 Sermaye Piyasaları Analizi (3-0) 3 Dersle, finansal piyasaları

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI BUS 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I ( 3-0-3) AKTS 7 Ders, işletmelerde

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

REKTÖR DEN. Prof. Dr. Mehmet Haberal. Rektör

REKTÖR DEN. Prof. Dr. Mehmet Haberal. Rektör REKTÖR DEN Ülkemizin nitelikli yükseköğretim kurumlarına olan gereksinimi, 1980 yılından beri sağlık alanında çağdaş düzeyde hizmet veren Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı nın deneyim ve birikimleriyle

Detaylı

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ ISLY 500 Örgüt ve Yönetim Kuramı AKTS 7, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı örgütlerin ve örgütlenme sürecinin işleyişini açıklamak ve anlamak

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Dersin Kodu. Ön Koşul. Top. Saat.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Dersin Kodu. Ön Koşul. Top. Saat. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Adı UNV13101 TÜRK DİLİ- I 2-0 2 2 2 Ders İçeriği: Dilin tanımı, dilin sosyal bir kurum olarak millet

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3)

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) 0623109 Genel Fizik (2 0 2 3) 0623110 Genel Kimya (2 0 2 3) 0623111 Genel

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL UTF101 MİKRO İKTİSAT DERS İÇERİKLERİ İktisat biliminin temelleri, ekonomik sistemler, ekonomik kavramlar, iktisadi sistemler, piyasa ve fiyat mekanizması,

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ UTL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 2.DÖNEM TEMEL BÖLÜM DERSLERİ TEMEL BÖLÜM DERSLERİ KODU

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) & TEZLİ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) Neden Yeditepe MBA Yeni küresel iş ortamı

Detaylı

LOJİSTİK. ATA 101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

LOJİSTİK. ATA 101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I LOJİSTİK ATA 101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Bu derste Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ve bunların Atatürk dönemindeki inkılaplara etkisi örneklerle

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 I.DÖNEM 5129131-5130131 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı