TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU PROJE TEfiV K VE DESTEKLEME ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU PROJE TEfiV K VE DESTEKLEME ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)"

Transkript

1 TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU PROJE TEfiV K VE DESTEKLEME ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) B R NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1. Bu Yönetmeli in amac, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) taraf ndan bilim ve teknoloji alanlar nda desteklenecek projelerin; baflvuru, teflvik, de erlendirme, kabul, izleme, sonuçland rma ve sonuçlar n izlenerek de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar düzenlemektir. Kapsam Madde 2. Bu Yönetmelik, özel nitelikli baflka bir hüküm olmad kça, kurum, kurulufl, gerçek veya tüzel kiflilere ayni ve/veya nakdi destek sa lanan projeleri kapsar. Dayanak Madde 3. Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 say l Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Kurulmas Hakk nda Kanunun de iflik 4 üncü maddesine dayan larak haz rlanm flt r. Tan mlar Madde 4. Bu Yönetmelikte geçen; TÜB TAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu, Baflkanl k: TÜB TAK Baflkanl n, Bilim Kurulu: 278 say l Kanunda tan mlanan TÜB TAK Bilim Kurulu nu, Grup: TÜB TAK Araflt rma Gruplar n, Öncelikli Alan: Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu taraf ndan belirlenen genel öncelikli alanlar çerçevesinde, proje önerisi (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Yönetmelikle III/1 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

2 de erlendirme aflamas nda öncelik verilmek üzere Kurumca belirlenen stratejik öneme sahip alanlar, Araflt rma Projesi: Amac, kapsam, süresi, bütçesi, özel flartlar, TÜB TAK ve di er kurum, kurulufl, gerçek veya tüzel kiflilerce sa lanacak ayni ve/veya nakdi destek miktarlar sözleflme ile belirlenmifl, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumlar n yap lmas veya teknolojik/sosyal problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yap lan çal flmalar ve ülkemizin uluslararas pazarlardaki rekabet gücünün art r lmas amac ile ileri teknoloji uygulamas na yönelik çok tarafl iflbirli iyle yürütülen projeleri tan mlayabilmek amac ile öncelikli alanlar çerçevesinde desteklenmeye de er nitelikteki konu ve bunlar n ne ölçüde ve ne flekilde desteklenebilece ine yönelik çal flmalar, Gelifltirme Projesi: Araflt rma sonuçlar n n, faydal araç, gereç, malzeme, hizmet/ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüfltürülmesine ve/veya mevcutlar n daha da iyilefltirilmesine yönelik çal flmalar ile teknoloji aktar m ve/veya uyarlamas n içeren çal flmalar, Uluslararas Projeler: kili veya çok tarafl uluslararas anlaflmalar veya uluslararas kurulufllarla iflbirli i veya iliflki çerçevesinde yürütülen çal flmalar, Güdümlü Projeler: TÜB TAK n görev alan na giren konularda, ülkenin sürdürülebilir kalk nmas ve uluslararas rekabet gücünün artt r lmas için gereksinim duyulan alanlarda, konusu ve flartlar TÜB TAK taraf ndan belirlenerek bir baflka kurulufl ya da ortak giriflime yapt r lan projeleri, H zl Destek Program : Üniversitelerce oluflturulan s n rl süreli ve s n rl bütçeli araflt rma projelerinin k smen veya tamamen desteklendi i program, BAYG Programlar : TÜB TAK-Bilim Adam Yetifltirme Grubu taraf ndan yürütülen burs ve destek programlar n, KAR YER Program : Kariyerlerini araflt rmac ve e itimci olarak en iyi flekilde sürdürmeleri, bilimsel düzeylerini gelifltirmeleri ve ülke kalk nmas ndaki rollerini artt rmalar amac yla kariyerlerine yeni bafllayan doktoral genç bilim insanlar n n projelerine destek veren Ulusal Genç Araflt rmac Kariyer Gelifltirme Program n, 2 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/1

3 (*) Proje Personeli: Proje yürütücüsü ile araflt rmac, yard mc personel ve yerine göre dan flmanlardan oluflan proje çal flanlar n, Proje Yürütücüsü: Proje haz rlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumlulu unu tafl yan, TÜB TAK ile proje sözleflmesini imzalayan, proje sonuçlar n bilimsel yöntemlerle de erlendirip yay mlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüfltürebilecek düzeydeki araflt rmac y, Araflt rmac : Bir projenin bilimsel ve teknik sorumlulu una kat larak görev alan, kesin raporda ve/veya di er yay mlarda yazarlar aras nda ad geçecek olan yürütücü d fl ndaki araflt rmac lar, (*) Yard mc Personel: Proje yürütücüsünün veya araflt rmac lar n gözetimi alt nda projenin yürütülmesinde tam veya k smi zamanl, sürekli veya geçici olarak görev alan, kesin raporda ad geçmeyen uzman, teknik eleman, teknisyen, laborant, iflçi ve benzeri personeli, Dan flman: Projenin özel uzmanl k gerektiren tali konular ndan birinde hizmetinden yararlan lmak üzere geçici olarak görev alan araflt rmac veya uzman, (*) Bursiyer: Tatbikat amac yla projede yer alan, Türkiye de kurulu yüksek ö retim kurumlar nda lisansüstü e itimlerini yapan ö renciler ile doktoral kiflileri Kurum: Projenin fiilen yürütüldü ü kurum ve kuruluflu, Kurum Hissesi: Projenin yürütülmesi ve sonuçland r lmas aflamas nda kurumun imkanlar ndan faydalan lmas karfl l proje maliyetine ba l olarak hesaplanan ve proje bütçesi içinde yer alan tutar ifade eder. Genel Kurallar K NC KISIM Ortak Hükümler Madde 5. Tüm projelere verilecek destekler, ilgili Grubun karar ve Baflkanl n onay ile kesinleflir. (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan yönetmelikle III/1 KANUN VE YÖNETMEL KLER 3

4 Desteklenmesi kabul edilen projelere iliflkin sözleflmeler; proje yürütücüsü, varsa proje yürütücüsünün kurumu/kuruluflu ve araflt rman n yap laca kurum/kurulufl/birim yetkilileri ile TÜB TAK aras nda imzalan r. Mali Hükümler : Madde 6. (*) Proje bütçelerinin oluflturulmas, ek ödenek verilmesi, fas llararas ödenek aktar mlar ve harcamalar n yap lmas nda uyulmas gerekli genel kurallar flunlard r; a) Bütçelerin Oluflturulmas ; Projelerde, projenin gerektirdi i, proje ile do rudan veya dolayl ilgisi olan ve proje bütçesinde yer alan afla daki kalemler masraf kabul edilebilir; 1) Alet, teçhizat, yaz l m ve yay n al m giderleri, 2) Malzeme ve sarf malzemesi al m giderleri, 3) Dan flmanl k ve hizmet al m giderleri, 4) TÜB TAK kaynaklar yla al nan cihazlar n bak m onar m giderleri, 5) Yurt içi ve yurt d fl seyahat giderleri; proje personeline verilecek harc rah ve buna iliflkin di er giderler Baflkanl k taraf ndan belirlenen esaslar çerçevesinde ödenir. 6) Posta ve nakliye giderleri, 7) Personel giderleri; proje süresi ile s n rl olmak kayd yla, süreli sözleflmeli yard mc personel istihdam ve bu istihdam n gerektirdi i yasal yükümlülükler dahil olmak üzere her türlü masraf proje gideri olarak gösterilebilir. Projede görevli yard mc personel, mevzuat n n izin verdi i hallerde üniversitelerle di er kamu kurum ve kurulufllar nda görevli kifliler aras ndan seçilebilece i gibi, proje bütçesinin ilgili fasl nda belirtilmek flart yla hizmet al m yöntemi ile de temin edilebilir. Yard mc personele ödenecek ücret; emsali personelin kamudaki ücret politikas çerçevesinde belirlenir. Yard mc personele, ücret d fl nda herhangi bir ek ödeme yap lamaz. (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan yönetmelikle 4 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/1

5 8) Burs ödemeleri; bursiyerlere yeme ve konaklama giderleri ile ö renim giderlerinin karfl lanmas amac yla burs ödemesi yap labilir. Bu ödemeler münhas ran ilgilisine ve Baflkanl k taraf ndan belirlenen esaslara uygun olarak yap l r. 9) Telif ödemeleri; proje yürütücüsü, araflt rmac lar ve dan flmanlara yap lacak bu ödemeler Baflkanl k taraf ndan belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yap l r. 10) Proje teflvik ikramiyesi; projeye iliflkin hizmetlerde görev alan kiflilere Baflkanl k taraf ndan belirlenen esas ve usuller çerçevesinde ödenir. Telif ödemesi yap lan kiflilere proje teflvik ikramiyesi ödemesi yap lamaz. 11) Kurum hissesi; Kurumun imkanlar ndan faydalan lmas karfl l proje bütçesine ek olarak TÜB TAK taraf ndan konulabilen ödenek olup, Baflkanl k taraf ndan belirlenen esas ve usuller çerçevesinde hesaplan r. 12) Proje ile do rudan veya dolayl ilgisi olan di er giderler. Projelerde afla daki kalemler masraf olarak kabul edilmez; 1) Proje önerisi haz rlama giderleri, 2) Projenin sonuçlar n n üretim aflamas nda yap lacak masraflar, 3) Pazarlama ve ticari amaçl reklam giderleri, 4) Posta hariç haberleflme amaçl giderler ile s tma ve ayd nlatma giderleri, 5) Altyap ya yönelik inflaat giderleri,6) dari personel giderleri, 7) Proje ile do rudan veya dolayl ilgisi olmayan di er giderler. Proje bütçesi, ilgili Grubun uygun görüflü ve Baflkanl n onay ile kesinleflir. b) Ek ödenek verilmesi; Projelere verilecek ek ödenek, proje yürütücüsünün gerekçeli baflvurusu, ilgili Grubun olumlu görüflü ve Baflkanl kça karara ba lan r. Özel kurulufllar n ek ödenek taleplerinin yar s n n kendilerince karfl lanmas flart aran r. c) Fas llararas ödenek aktar m ; Projelerde fas llararas aktar m, proje yürütücüsünün gerekçeli baflvurusu üzerine ilgili Grup taraf ndan karara ba lan r. Ancak, bu III/1 KANUN VE YÖNETMEL KLER 5

6 yetki Baflkanl kça s n rlar aç kça belirlenmek kayd yla k smi olarak proje yürütücüsüne devredilebilir. d) Di er hususlar; Al nacak araç-gereç ve teçhizat n cinsinde de ifliklik yap lmas na, projede öngörülmeyen yeni teçhizat al nmas na, proje kapsam nda al nan teçhizat n proje süresince çok zorunlu hallerde bak m ve onar m na yönelik giderlerin TÜB TAK ça karfl lanmas, proje yürütücüsünün gerekçeli baflvurusu üzerine ilgili Grup taraf ndan karara ba lan r. Proje sözleflmesinde yer alan malzeme ve hizmet al mlar n n temini için, proje yürütücülerine Bilim Kurulu taraf ndan belirlenen üst s n rlar dahilinde avans verilebilir. dari Esaslar Madde 7. Proje yürütücüsünün, kurumun ve/veya proje personelinde meydana gelecek de iflmeler ile proje süresinin uzat lmas na iliflkin esaslar ve proje için al nan makine ve teçhizat afla daki hükümlere tabidir. a) Projelerde, proje yürütücüsünün de ifltirilmesi gerekti i veya kendisinin ayr lmay talep etti i hallerde projenin durumu ilgili Grup taraf ndan de erlendirilerek, projenin iptali, yürürlükten kald r lmas veya yeni bir proje yürütücüsünün görevlendirilmesi hususunda oluflturulacak öneri, Baflkanl k taraf ndan karara ba lan r. Proje yürütücüsünün kurum de ifltirmesi halinde; yürütücü, kurum de iflikli ini, projenin yeni kurumda yürütülebilece ine dair kurum yetkilisinden ald projenin kurumunda yürütülmesine izin verdi ine; Kurum s fat ile projeye gerekli deste i verece ine; proje sözleflmesi hüküm ve flartlar n bildi ine ve bu hüküm ve flartlara uymay kabul ve taahhüt etti ine dair yaz ile birlikte Gruba bildirir. Bu durumda, proje kapsam nda daha önce al nm fl olan teçhizat ve sarf malzemeleri proje süresince yürütücüsünün gözetimi ve sorumlulu unda oldu u için gerekirse projenin yürütülece i kuruma götürülebilir. Bu husustaki uygulama yürütücünün gerekçeli baflvurusu ilgili Grup taraf ndan karara ba lan r. 6 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/1

7 Proje yürütücüsünün kurum de ifltirmesi halinde; proje için TÜB TAK n belirledi i esas çerçevesinde ödenecek olan kurum hissesi, projenin yürütüldü ü döneme ba l olarak ilgili kuruma ödenir. b) Proje önerisinin kabulünden sonra, projede çal flan araflt rmac, yard mc araflt rmac ile ilgili yap lmas öngörülen de ifliklikler, atama ve görevden alma dahil olmak üzere, proje yürütücüsünün gerekçeli önerisi ve ilgili Grubun onay ile yap l r. Bununla birlikte, proje sözleflmesinde öngörüldü ü takdirde, yard mc personelde yap lacak de iflikliklerin TÜB TAK a bildirilmesi yeterli kabul edilir. c) Proje süresi, toplam sürenin en fazla yüzde ellisine kadar uzat labilir. Proje yürütücüsünün, bu yöndeki gerekçeli baflvurusu, ilgili Grup taraf ndan karara ba lan r. d) (*) Harcamalar TÜB TAK taraf ndan gerçeklefltirilen araflt rma projesi kapsam nda, TÜB TAK taraf ndan sat n alma ifllemleri yurt içinden yap lan tafl n rlara iliflkin fatura ve di er belgeler, vak f üniversiteleri dâhil, projenin yürütüldü ü kurum ad na düzenlenir ve tafl n rlar kurumun ayniyat na kaydedilir. TÜB TAK taraf ndan sat n alma ifllemleri yurtd fl ndan yap lan tafl n rlara iliflkin fatura ve di er belgeler ise TÜB TAK ad na düzenlendir, TÜB TAK ayniyat na kaydedilir ve bulunduklar kamu idarelerine, vak f üniversiteleri dâhil, bedelsiz olarak devredilir. Harcamalar projenin yürütüldü ü kurum veya kurulufl taraf ndan gerçeklefltirilen projelerde ise konuya iliflkin TÜB TAK mevzuat uygulan r. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Madde 8. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu taraf ndan desteklenen projelerin gerçeklefltirilmesi s ras nda ortaya ç kan eser, bulufl, endüstriyel tasar m, entegre devre topografyalar ve teknik bilgi gibi her türlü fikri ürün üzerindeki haklar Kuruma aittir. Kuruma ait fikri haklar n ekonomik olarak de erlendirilmesi sonucunda elde edilecek gelirin en fazla yüzde ellisi TÜB TAK taraf ndan belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fikri ürün sahibine verilir. (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Yönetmelikle III/1 KANUN VE YÖNETMEL KLER 7

8 Projelerde yürütücü ve yard mc araflt rmac olarak görev alan ve isimleri proje kesin raporunda yer alacak üniversite ö retim elemanlar ile di er kamu kurum ve kurulufllar personeline, söz konusu proje sözleflmesine uygun olarak yürütecekleri bilimsel araflt rma ve inceleme sonucunda meydana getirecekleri eserlere karfl l k yap lacak telif ödemelerinin miktar ve esaslar TÜB TAK Bilim Kurulu nca geliflen flart ve ihtiyaçlara göre her y l tespit edilir. Bu ödemelerin %75 i proje süresince verilen geliflme raporlar n n kabulünü takiben avans olarak, geri kalan k sm ise araflt rma kesin raporunun kabulünden sonra yap l r. Proje Yürütücüleri, TÜB TAK n deste ini belirtmek flart yla, yurtiçinde veya yurtd fl nda araflt rma ile ilgili makale yay mlayabilir ve tebli sunabilir. Yay mlanmak üzere kabul edilen makalelerle, sunulan tebli lerin bir örne inin ilgili Gruba gönderilmesi zorunludur. Gizlilik gerektiren hallerde, koflullara uyulmas yay n yapanlar n sorumlu undad r. Etik Kurallara Uyma Yükümlülü ü Madde 9. Proje yürütücüsü ve proje sözleflmesinde imzas olan kifli, kurum ve kurulufllar; a) Kamu Kurumlar n n uymak zorunda olduklar etik davran fl ilkelerini düzenleyen tüm mevzuat hükümlerine uymak ve uyulmas n sa lamak, b) nsan ve hayvanlar n deneysel amaçlarla kullan lmas n n gerekti i hallerde, tüm mevzuat hükümlerine ve uluslararas etik ilkelerine uygun hareket etmek, c) Projenin yürütülmesi s ras nda evrensel nitelikli bilimsel araflt rma ve bilimsel yay n kurallar na uymak zorundad r. Aksi durumun ilgili Grup taraf ndan tespiti halinde TÜB TAK Araflt rma ve Yay n Eti i Kurulu Çal flma Esaslar çerçevesinde hareket edilir. Sözleflmeye Ayk r Durumlar Madde 10. Projelerin sözleflmelerinde öngörülen amaç, yöntem, konu ve çal flma program çerçevesinde yürütülmedi i ve/veya 8 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/1

9 sözleflme ile eklerindeki di er hükümlere ayk r ifllem yap ld ilgili Grup taraf ndan tespit edildi inde, Grup söz konusu durumun niteli ine göre düzeltme süresi verebilir. Bu süre içerisinde hiç bir ödeme ve proje ifllemi yap lmamas esast r. (*) Grup, birinci f krada belirtilen düzeltme süresinin verilmesini faydal görmez veya verilen süre sonunda durumda düzelme olmad n saptarsa, proje Bilim Kurulu karar ile iptal edilir ve bu durum yürütücü kifli ve kuruma bildirilir. Niteli ine ba l olarak, projeye sat n al nan dayan kl tafl n r ve kalan tüketim malzemesinin TÜB TAK a iadesi istenebilece i gibi, TÜB TAK taraf ndan bunlar n projenin yürütüldü ü kurumun yetkilisi taraf ndan proje yürütücüsünden teslim al narak, benzer araflt rmalar yapan di er araflt rmac lar n hizmetine verilmesi de istenebilir. Bu durumda projenin yürütüldü ü kurum talebin gere ini yapar ve TÜB TAK a yaz l olarak bilgi verilir. Dayan kl tafl n rlar ile tüketim malzemesi al mlar için yap lanlar d fl nda, kifli ile projeye yap lan di er tüm ödemeler ise iptal tarihinden itibaren bir ay içinde kusuru/ihmali olanlardan haks z fiil; kusuru/ihmali olmayanlardan ise sebepsiz zenginleflme hükümlerine göre TÜB TAK a iade edilir. ptal edilen proje özel bir ticari kurulufl taraf ndan yürütülüyorsa, proje kapsam nda al nan dayan kl tafl n rlar ve kalan tüketim malzemesi, iptalin projeyi yürüten kifli/kurulufla bildirilmesinden sonraki bir ay içinde yürütücü kifli/kurulufl taraf ndan TÜB TAK a iade edilir. Projenin niteli i nedeniyle, Grubun önerisi üzerine Bilim Kurulu, ihmali/kusuru ile söz konusu duruma neden olan proje yürütücüsü/kurum bak m ndan proje sözleflmesinin tek tarafl olarak feshine ve projenin baflka bir proje yürütücüsü/kurum ile devam na karar verebilir. Bu durumda yeni proje yürütücüsü/kurum Grup taraf ndan Baflkanl k oluru al nmak üzere belirlenir. Ayr ca kusuru/ihmali olan kifliler hakk nda, TÜB TAK Araflt rma ve Yay n Eti i Kurulu Çal flma Esaslar uygulan r; bunlara üç y l süresince TÜB TAK ta hiç bir görev verilmez, TÜB TAK destek ve teflviklerinden yararland r lmaz. TÜB TAK personeli olanlar hakk nda TÜB TAK Personel Yönetmeli i uyar nca ifllem yap l r; bunlara 3 y l süre ile yeni proje deste i sa lanmaz ve TÜB TAK taraf ndan desteklenen projelerde görev verilmez. (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Yönetmelikle III/1 KANUN VE YÖNETMEL KLER 9

10 ÜÇÜNCÜ KISIM Özel Hükümler B R NC BÖLÜM Araflt rma/gelifltirme Projelerini Destekleme Program Ça r ve Baflvuru Madde 11. Öngörülen öncelikli alanlar ve baflvuru dönemleri her y l Baflkanl kça ilan edilir. Bu çerçevede, haz rlanacak proje önerileri, TÜB TAK ca haz rlanm fl olan "TÜB TAK Proje Baflvuru Formu" ile ilanda belirtilen süre içinde eksiksiz olarak TÜB TAK a sunulur. De erlendirme Madde 12. Bilime ve teknolojiye katk yapacak projelerin de erlendirilmesinde, araflt rmalar n yürütülece i yerlerin altyap ve personel olanaklar ile öneri sahiplerinin ilgili alandaki bilgi ve tecrübe birikimleri ile becerileri göz önünde tutulur. TÜB TAK tan istenen ödene in, zorunlu giderler için olmas ve TÜB TAK n olanaklar ile ba daflmas n n yan s ra para ödene i belirlenirken araflt rman n yürütülece i yerlerin imkanlar ndan ve yurtiçinde mevcut teçhizattan azami ölçüde yararlan lm fl olmas gereklidir. Özel kurulufllarla, gerçek kiflilerden, projenin toplam bütçesinin en az yar s n kendi kaynaklar ndan veya TÜB TAK d fl kaynaklardan karfl layacak olanlara öncelik verilir. Ülkemizin uluslararas pazarlardaki rekabet gücünün art r lmas amac ile her türlü ölçekteki iflletmelerde ileri teknoloji uygulamas na yönelik, birden fazla kurum, kurulufl, gerçek veya tüzel kiflinin iflbirli i ile yürütülen araflt rma, gelifltirme ve/veya teknoloji transferi ve/veya adaptasyonu aflamalar ile bunlar n sonuçlar n ticari maksatla ürün, hizmet veya teknolojiye dönüfltürme aflamas n içeren ve ortaklar ndan en az biri sonuçlar ticari uygulamaya dönüfltürecek bir kurum, kurulufl, gerçek veya tüzel kifli olan projelere öncelik verilir. Proje yürütücüsü ve/veya araflt rmac lar daha önce TÜB TAK tan araflt rma, gelifltirme ve/veya kariyer projeleri alm fllarsa, bunlar n sonuçlar, sunulan kesin raporlar, yap lan bulufllar, gelifltirilen teknikler ve yöntemler, uygulamalar, yap lan bilimsel yay nlar ve TÜB TAK d fl ndaki kurulufllara sunulan teknik rapor ve dokümanlar, olumlu etkenler olarak de erlendirilir. 10 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/1

11 Proje önerileri, TÜB TAK taraf ndan belirlenen de erlendirme sürecinden geçirilir. Bu süreçte projelerin konusunda uzman kiflilerden yararlan l r. De erlendirme sürecinde desteklenebilir nitelikte bulunan projelerin yürütücüleri gerekti inde görüflme yapmak üzere davet edilir. Bu görüflme; projenin amac n, araflt rma yöntemlerini, çal flma program n, projeden beklenen bilimsel, teknolojik, ekonomik ve sosyal yararlar, baflar kriterlerini, bütçe gerekçesini ve detay n kapsar. Nihai de erlendirmeden sonra desteklenmesi uygun bulunan projeler Grup taraf ndan Baflkanl n onay na sunulur. Sözleflme Madde 13. Desteklenmesi kabul edilen projenin yürütücüsü, varsa proje yürütücüsünün kurumu/kuruluflu ile araflt rman n yap laca kurum/kurulufl/birim yetkilileri ve TÜB TAK aras nda akdedilen sözleflme; idari ve mali hükümler ile di er hususlar, eki ise projenin kapsam, çal flma program ve bütçe plan gibi hususlar n yer ald proje öneri formu ve eklerini kapsar. Bu Yönetmeli e göre yap lacak tüm sözleflmelere, sözleflmede hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanaca aç kça yaz l r. zleme Madde 14. TÜB TAK taraf ndan desteklenen projelerin, amaçlar na ve öngörülen TÜB TAK esaslar na uygun olarak yürütülüp yürütülmedi i, geliflme raporlar ve gerekti inde yerinde inceleme yoluyla, ilgili Grup taraf ndan izlenir. Grup, gerek gördü ü takdirde proje yürütücülerini geliflmeler ile ilgili olarak bilgi almaya davet eder. lgili Grup, gerekli gördü ü hallerde, projelerin geliflimini bilimsel, teknik, idari ve mali aç lardan izlemek ve denetlemek üzere, belirleyece i kifli ve/veya kiflileri proje izleyicisi olarak görevlendirir. Proje baflvurular n n de erlendirilmesi ve projelerin izlenmesi için TÜB TAK taraf ndan görevlendirilen kiflilere ödenecek ücretler Bilim Kurulu nca belirlenir. Geliflme Raporlar, proje yürütücüsü taraf ndan sözleflmede belirtilen süreler sonunda, TÜB TAK ça haz rlanm fl olan formata uygun olarak, ilgili Gruba iletilir. Geliflme Raporlar n n sözleflmede belirtilen III/1 KANUN VE YÖNETMEL KLER 11

12 tarihlerde gönderilmedi i ve hastal k, seyahat ve benzeri kabul edilebilir özür bildirilmedi i hallerde hiçbir ödeme yap lmaz. Durdurma, yürürlükten kald rma ve iptal Madde 15. Geliflme Raporlar n n sözleflmede belirtilen tarihlerde gönderilmeyen ve hastal k, seyahat ve benzeri kabul edilebilir özür bildirilmeyen projeler ile izleme sonucunda öngörülen amaç ve çal flma program na uygun biçimde yürütülmedi i anlafl lan projeler ve mücbir nedenlerle yürütülmeleri geçici olarak olanaks z hale gelen projeler; proje izleyicisinin, kurumun ve/veya proje yürütücüsünün baflvurusu üzerine ilgili Grubun karar ile geçici olarak durdurulabilir. Yürütücünün baflvurusu ve/veya Grup taraf ndan yap lan inceleme sonucu durdurma gerekçelerinin ortadan kalkmas halinde lgili Grubun karar ile proje yeniden bafllat l r. Durdurma süresi proje süresine ilave edilir. (*) Durdurma ifllemi sonras nda veya ilgili Grubun yapt de erlendirme sonucunda zorunlu nedenlerle yürütülmeleri olanaks z hale gelen projeler ile yürütücünün/yürütücülerin kusurlar veya ihmalleri sonucunda olumsuz bir duruma gelen veya yürütülemeyece i anlafl lan projeler; duruma göre proje yürütücüsünün baflvurusu ve/veya ilgili Grubun önerisi ve Baflkanl n karar ile yürürlükten kald r l r veya ilgili grubun önerisi ve Bilim Kurulu nun karar ile iptal edilir. Her iki durumda da karar, proje yürütücüsü kifli/kuruma bildirilir Niteli ine ba l olarak, projeye sat n al nan dayan kl tafl n rlar ve kalan tüketim malzemesinin TÜB TAK a iadesi istenebilece i gibi, projenin yürütüldü ü kurumun yetkilisi taraf ndan proje yürütücüsünden teslim al narak, benzer araflt rmalar yapan di er araflt rmac lar n hizmetine verilmesi de istenebilir. Bu durumda talebin yerine getirildi i hususunda projenin yürütüldü ü kurum taraf ndan TÜB TAK a yaz l olarak bilgi verilir. Proje özel bir ticari kurulufl taraf ndan yürütülüyorsa, proje kapsam nda al nan dayan kl tafl n rlar ve kalan tüketim malzemesi, yürürlükten kald rma veya iptal durumunun projeyi yürüten kifli/kurulufla bildirilmesinden sonraki bir ay içinde yürütücü kifli/kurulufl taraf ndan TÜB TAK a iade edilir. ptal edilen projelerde görev alan yürütücü ve kusurlu araflt rmac lara üç y ll k bir süre içinde TÜB TAK ile ilgili herhangi bir iflte görev veya destek verilmez. (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Yönetmelikle 12 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/1

13 Sonuçland rma Madde 16. Proje süresinin tamamlanmas n izleyen en çok iki ay içinde, projenin bilimsel ve teknik tüm geliflimleri ile sonuçlar n kapsayan kesin rapor, proje yürütücüsü taraf ndan, TÜB TAK ça haz rlanm fl olan formata uygun olarak, ilgili Gruba iletilir. Yürütücü kesin raporla birlikte, proje sonucunda yap lacak uygulamalara esas olmak üzere haz rlanan bir uygulama özetini uygulay c kurum ve kurulufllara bildirilmek üzere ilgili Gruba iletir. (*) Kesin rapor, ilgili Grup taraf ndan de erlendirilir. Gerekli görüldü ü hallerde kesin rapor yürütücüye geri verilerek raporun içerik veya flekil yönünden revize edilmesi istenir. Kesin rapor, son halini ald ktan sonra ilgili Grup taraf ndan kabul veya reddedilir. Kesin raporu reddedilen proje, ilgili Grubun önerisi ve Bilim Kurulu nun karar yla iptal edilir. Karar, proje yürütücüsü kifli/kuruma bildirilir. Niteli ine ba l olarak, projeye sat n al nan dayan kl tafl n rlar ve kalan tüketim malzemesinin TÜB TAK a iadesi istenebilece i gibi, projenin yürütüldü ü kurumun yetkilisi taraf ndan proje yürütücüsünden teslim al narak, benzer araflt rmalar yapan di er araflt rmac lar n hizmetine verilmesi de istenebilir. Bu durumda talebin yerine getirildi i hususunda projenin yürütüldü ü kurum taraf ndan TÜB TAK a yaz l olarak bilgi verilir. ptal edilen proje özel bir ticari kurulufl taraf ndan yürütülüyorsa, proje kapsam nda al nan dayan kl tafl n rlar ve kalan tüketim malzemesi, iptalin projeyi yürüten kifli/kurulufla bildirilmesinden sonraki bir ay içinde yürütücü kifli/kurulufl taraf ndan TÜB TAK a iade edilir. ptal edilen projelerde görev alan yürütücü ve kusurlu araflt rmac lara üç y ll k bir süre içinde TÜB TAK ile ilgili herhangi bir iflte görev veya destek verilmez. Yürürlükten kald rma ve iptal durumlar nda avans niteli inde yap lm fl olan telif ödemelerinin tamam, tebli tarihinden itibaren telif ödemesi yap lan kiflilerce bir ay içinde TÜB TAK a iade edilir. Kabul edilen kesin raporlar ve/veya uygulama özetleri, TÜB TAK taraf ndan, ilgili kurum, kurulufl, gerçek veya tüzel kiflilere gönderilir. (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Yönetmelikle III/1 KANUN VE YÖNETMEL KLER 13

14 K NC BÖLÜM Di er Programlar Kariyer Program Madde 17. Kariyer program na göre desteklenen projeler yeni bir düzenleme yap l ncaya kadar bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. (*) H zl Destek Program, Güdümlü Projeler, Uluslararas Projeler ile Patent Teflvikleri Madde 18. H zl destek program projeleri, güdümlü projeler, uluslar aras projeler ile verilecek patent teflvikleri Bilim Kurulu taraf ndan kabul edilecek esaslar çerçevesinde yürütülür. Esaslar nda hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmelik hükümleri uygulan r. Bilim Kurulu yeni program bafllatmaya, mevcut programlar de ifltirmeye, kald rmaya ve/veya birlefltirmeye yetkili olup, bu durumda projelerin ça r, baflvuru, de erlendirme, kabul, izleme ve sonuçland rma usul ve kurallar Bilim Kurulunca belirlenir. DÖRDÜNCÜ KISIM Çeflitli ve Son Hükümler Hüküm Bulunmayan Haller Madde 19. Projelerin desteklenmesinde, 278 say l Kanunda ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili Grubun önerisi TÜB TAK Baflkan n n görüflü üzerine Bilim Kurulu taraf ndan al nan karar do rultusunda ifllem yap l r. Yürürlükten Kald r lan Hükümler Madde /3/1991 tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Araflt rma ve Gelifltirme Projelerini Teflvik ve Destekleme Esaslar na liflkin Yönetmelik yürürlükten kald r lm flt r. (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Yönetmelikle 14 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/1

15 Geçici Madde 1. Bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihte, sözleflmesi imzalanm fl olan projeler 27/3/1991 tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Araflt rma ve Gelifltirme Projelerini Teflvik ve Destekleme Esaslar na liflkin Yönetmelik hükümlerine göre sonuçland r l r. Geçici Madde 2. Sözleflmesi bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihten önce ve 9/3/2005 tarihinden sonra imzalanm fl olan projelerin haklar sakl d r. Geçici Madde 3. Bu Yönetmelikte belirtilen; hibe, devir ve sat fla iliflkin tüm uygulamalar, bu Yönetmeli in yay m tarihinden itibaren uygulan r. Geçici Madde 4. (*) Sonuçlanm fl araflt rma projeleri kapsam nda sat n al nm fl olan ve haklar nda o tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümleri uyar nca kullan ma b rakma ifllemi yap larak, hibe edilmeleri için üç y ll k sürenin geçmesi beklenen demirbafl malzemeler; bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihte baflka hiçbir iflleme gerek kalmaks z n kullan ma b rak ld klar kurum veya kurulufla hibe edilirler. Geçici Madde 5. (*) 31/12/1998 tarihinden önce sonuçland halde, çeflitli nedenlerle, o tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre kullan ma b rakma ifllemi yap lamad için hibe edilmeyen demirbafl malzemeler, bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihte baflka bir iflleme gerek kalmaks z n halen bulunduklar kurum veya kurulufla hibe edilmifl say l rlar. Geçici Madde 6. (**) Bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihten önce devam eden projelere al nm fl olan dayan kl tafl n rlar, Yönetmeli in yay mland tarihten itibaren; proje kamu idareleri ile vak f üniversitelerinde yürütülüyorsa kuruma; TÜB TAK a ba l birimlerce yürütülüyorsa ilgili birime, baflka herhangi bir iflleme gerek kalmaks z n bedelsiz olarak devredilir. Proje özel bir ticari kuruluflta yürütülüyorsa, sonuçland ktan sonra kuruluflun sat n alma baflvurusunda bulunmas halinde, dayan kl tafl n rlar n, Baflkanl k (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Yönetmelikle (**) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Yönetmelikle III/1 KANUN VE YÖNETMEL KLER 15

16 taraf ndan belirlenecek bedeli karfl l nda, ilgili araflt rma grubunun önerisi ve Bilim Kurulu nun karar ile kurulufla sat fl gerçeklefltirilir. Sat n alma baflvurusu yap lmamas halinde, dayan kl tafl n rlar kurulufl taraf ndan, bildirim tarihinden sonraki bir ay içinde TÜB TAK a iade edilir ve ilgili Grubun öneride bulunmas halinde; Bilim Kurulu nun karar ile kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilebilir." Yürürlük Madde 21. Bu Yönetmelik yay m tarihinde yürürlü e girer. Yürütme Madde 22. Bu Yönetmelik hükümlerini TÜB TAK Baflkan yürütür. 16 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/1

III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu Kamu Kurumlar Araflt rma Gelifltirme Projeleri Destekleme Program na ve TÜB TAK Birimlerince Yürütülen Projelere liflkin Yönetmelik (*) B R NC BÖLÜM Amaç,

Detaylı

faaliyetlerinde kullan lmak üzere proje bütçesine dahil edilen tutar,

faaliyetlerinde kullan lmak üzere proje bütçesine dahil edilen tutar, TÜB TAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAK KAMU DARELER LE ÖZEL BÜTÇEL DARELERE PROJE KARfiILI I AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASINA L fik N ESAS VE USULLER (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esas ve Usuller,

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

X/1 ESASLAR 5. ifade eder.

X/1 ESASLAR 5. ifade eder. TÜB TAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAK KAMU DARELER LE ÖZEL BÜTÇEL DARELERE PROJE KARfiILI I AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASINA L fik N ESAS VE USULLER (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu esas ve usuller,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

III/8 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

III/8 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1 TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU TEKNOLOJ VE YEN L K DESTEK PROGRAMLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac ; Türkiye

Detaylı

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu,

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu, 1007 KODLU TÜB TAK KAMU KURUMLARI ARAfiTIRMA GEL fit RME PROJELER DESTEKLEME PROGRAMI VE TÜB TAK B R MLER NCE YÜRÜTÜLEN PROJELERE L fik N KAMU AR-GE PROJELER F KR HAKLAR ESASLARI (*) 1. Amaç Madde 1. Bu

Detaylı

BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Tanımlar

BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Tanımlar TÜBİTAK TARAFINDAN ÖZEL KURULUŞLAR ve VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN TRANSFERİ, HARCANMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR (*) BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Tanımlar

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu;

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu; TÜB TAK AVRUPA B RL ÇERÇEVE PROGRAMLARI B R M KURULUfi VE ÇALIfiMA ESASLARI (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu esaslar ile, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) bünyesinde Ankara da kurulan

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA, HİZMET VE DANIŞMANLIK PROJELERİ YÖNERGESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA, HİZMET VE DANIŞMANLIK PROJELERİ YÖNERGESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA, HİZMET VE DANIŞMANLIK PROJELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Yaşar Üniversitesi çalışanları tarafından üstlenilen;

Detaylı

(*) 22.04.2009 tarih ve 27208 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

(*) 22.04.2009 tarih ve 27208 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amac, Yüksekö retim Kurulu Ba kanl n n koordinasyonunda, Ö retim Üyesi Yeti

Detaylı

ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. (Yayımlandığı R.G. Tarihi : Sayı : 21152)

ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. (Yayımlandığı R.G. Tarihi : Sayı : 21152) ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (Yayımlandığı R.G. Tarihi : 24.2.1992 Sayı : 21152) Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

1005 ULUSAL YENİ FİKİRLER VE ÜRÜNLER ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI USUL VE ESASLARI

1005 ULUSAL YENİ FİKİRLER VE ÜRÜNLER ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI USUL VE ESASLARI 1005 ULUSAL YENİ FİKİRLER VE ÜRÜNLER ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin öğrenim

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi nde Lisansüstü Eğitim

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu programın

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç MADDE 1-

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç MADDE 1- PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (PAMUKKALE TTO) PROJE HAZIRLAMADA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK MENTÖRLÜK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINA VE TÜBİTAK BİRİMLERİNCE YÜRÜTÜLEN PROJELERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmî Gazete : 13.7.2005/25874

Detaylı

VE DESTEKLEME ESASLARI (*) B R NC KISIM

VE DESTEKLEME ESASLARI (*) B R NC KISIM TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU VE TÜRK PATENT ENST TÜSÜ fib RL NDE GERÇEKLEfiT R LEN PATENT BAfiVURUSU TEfiV K VE DESTEKLEME ESASLARI (*) B R NC KISIM 1. AMAÇ Bu esaslar, Türkiye nin

Detaylı

1003- ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

1003- ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 1003- ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG N* I. GENEL OLARAK Türk vatandafllar yurtd fl nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli 3201 say l Yurt D fl nda Bulunan Türk

Detaylı

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK 31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMUNUN ĠDARĠ Ġġ VE ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARA ĠLĠġKĠN ġġkayetlerġn BĠLDĠRĠMĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE DAĠR YÖNERGE Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU E TSEL B L M OYUNLARI VE OYUNCAKLARI YÖNERGES (*) B R NC BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU E TSEL B L M OYUNLARI VE OYUNCAKLARI YÖNERGES (*) B R NC BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU E TSEL B L M OYUNLARI VE OYUNCAKLARI YÖNERGES (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönerge ile Baflkanl k, Marmara

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Destekli Proje Başvuru Prosedürü

Destekli Proje Başvuru Prosedürü Destekli Proje Başvuru Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

1003- ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

1003- ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 1003- ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI 204BK-EK 1 Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Bu Usul ve Esaslar, Ulusal Bilim

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurulun oluşumunu, görevlerini

Detaylı

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı TÜBİTAK - TEYDEB TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU VE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YIL İÇİ UYGULAMA VE YAZ STAJI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Yönergenin amacı, Karabük

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (245) Ek ve değişiklikler

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Kamu kurum ve kuruluşlarının Ar-Ge temelli süreç yönetimi gerektiren proje veya program bazlı ihtiyaçlarının,

YÖNETMELİK. b) Kamu kurum ve kuruluşlarının Ar-Ge temelli süreç yönetimi gerektiren proje veya program bazlı ihtiyaçlarının, 2 Şubat 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29612 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE TEMELLİ KAMU İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DESTEK

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 14/04/2015-15755 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik *BD856308231* Sayı : 47334775/045.03/ Konu : İmza Yetkileri Yönergesi KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i

Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 123-128 Hastane İnfeksiyonları Yatakl Tedavi Kurumlar Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i http://rega.basbakanlik.gov.tr/* * Bu yönetmelik T.C. Resmî Gazete 11 A ustos

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç 14 üncü maddesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir. 19 Eylül 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28416 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI E-Posta: bilgi@yyuedutr Web: wwwyyuedutr BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

6 Kasım 2010 CUMARTESİ Sayı : 27751 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ

6 Kasım 2010 CUMARTESİ Sayı : 27751 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ 6 Kasım 2010 CUMARTESİ Sayı : 27751 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından

Detaylı