TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU PROJE TEfiV K VE DESTEKLEME ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU PROJE TEfiV K VE DESTEKLEME ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)"

Transkript

1 TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU PROJE TEfiV K VE DESTEKLEME ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) B R NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1. Bu Yönetmeli in amac, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) taraf ndan bilim ve teknoloji alanlar nda desteklenecek projelerin; baflvuru, teflvik, de erlendirme, kabul, izleme, sonuçland rma ve sonuçlar n izlenerek de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar düzenlemektir. Kapsam Madde 2. Bu Yönetmelik, özel nitelikli baflka bir hüküm olmad kça, kurum, kurulufl, gerçek veya tüzel kiflilere ayni ve/veya nakdi destek sa lanan projeleri kapsar. Dayanak Madde 3. Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 say l Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Kurulmas Hakk nda Kanunun de iflik 4 üncü maddesine dayan larak haz rlanm flt r. Tan mlar Madde 4. Bu Yönetmelikte geçen; TÜB TAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu, Baflkanl k: TÜB TAK Baflkanl n, Bilim Kurulu: 278 say l Kanunda tan mlanan TÜB TAK Bilim Kurulu nu, Grup: TÜB TAK Araflt rma Gruplar n, Öncelikli Alan: Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu taraf ndan belirlenen genel öncelikli alanlar çerçevesinde, proje önerisi (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Yönetmelikle III/1 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

2 de erlendirme aflamas nda öncelik verilmek üzere Kurumca belirlenen stratejik öneme sahip alanlar, Araflt rma Projesi: Amac, kapsam, süresi, bütçesi, özel flartlar, TÜB TAK ve di er kurum, kurulufl, gerçek veya tüzel kiflilerce sa lanacak ayni ve/veya nakdi destek miktarlar sözleflme ile belirlenmifl, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumlar n yap lmas veya teknolojik/sosyal problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yap lan çal flmalar ve ülkemizin uluslararas pazarlardaki rekabet gücünün art r lmas amac ile ileri teknoloji uygulamas na yönelik çok tarafl iflbirli iyle yürütülen projeleri tan mlayabilmek amac ile öncelikli alanlar çerçevesinde desteklenmeye de er nitelikteki konu ve bunlar n ne ölçüde ve ne flekilde desteklenebilece ine yönelik çal flmalar, Gelifltirme Projesi: Araflt rma sonuçlar n n, faydal araç, gereç, malzeme, hizmet/ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüfltürülmesine ve/veya mevcutlar n daha da iyilefltirilmesine yönelik çal flmalar ile teknoloji aktar m ve/veya uyarlamas n içeren çal flmalar, Uluslararas Projeler: kili veya çok tarafl uluslararas anlaflmalar veya uluslararas kurulufllarla iflbirli i veya iliflki çerçevesinde yürütülen çal flmalar, Güdümlü Projeler: TÜB TAK n görev alan na giren konularda, ülkenin sürdürülebilir kalk nmas ve uluslararas rekabet gücünün artt r lmas için gereksinim duyulan alanlarda, konusu ve flartlar TÜB TAK taraf ndan belirlenerek bir baflka kurulufl ya da ortak giriflime yapt r lan projeleri, H zl Destek Program : Üniversitelerce oluflturulan s n rl süreli ve s n rl bütçeli araflt rma projelerinin k smen veya tamamen desteklendi i program, BAYG Programlar : TÜB TAK-Bilim Adam Yetifltirme Grubu taraf ndan yürütülen burs ve destek programlar n, KAR YER Program : Kariyerlerini araflt rmac ve e itimci olarak en iyi flekilde sürdürmeleri, bilimsel düzeylerini gelifltirmeleri ve ülke kalk nmas ndaki rollerini artt rmalar amac yla kariyerlerine yeni bafllayan doktoral genç bilim insanlar n n projelerine destek veren Ulusal Genç Araflt rmac Kariyer Gelifltirme Program n, 2 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/1

3 (*) Proje Personeli: Proje yürütücüsü ile araflt rmac, yard mc personel ve yerine göre dan flmanlardan oluflan proje çal flanlar n, Proje Yürütücüsü: Proje haz rlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumlulu unu tafl yan, TÜB TAK ile proje sözleflmesini imzalayan, proje sonuçlar n bilimsel yöntemlerle de erlendirip yay mlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüfltürebilecek düzeydeki araflt rmac y, Araflt rmac : Bir projenin bilimsel ve teknik sorumlulu una kat larak görev alan, kesin raporda ve/veya di er yay mlarda yazarlar aras nda ad geçecek olan yürütücü d fl ndaki araflt rmac lar, (*) Yard mc Personel: Proje yürütücüsünün veya araflt rmac lar n gözetimi alt nda projenin yürütülmesinde tam veya k smi zamanl, sürekli veya geçici olarak görev alan, kesin raporda ad geçmeyen uzman, teknik eleman, teknisyen, laborant, iflçi ve benzeri personeli, Dan flman: Projenin özel uzmanl k gerektiren tali konular ndan birinde hizmetinden yararlan lmak üzere geçici olarak görev alan araflt rmac veya uzman, (*) Bursiyer: Tatbikat amac yla projede yer alan, Türkiye de kurulu yüksek ö retim kurumlar nda lisansüstü e itimlerini yapan ö renciler ile doktoral kiflileri Kurum: Projenin fiilen yürütüldü ü kurum ve kuruluflu, Kurum Hissesi: Projenin yürütülmesi ve sonuçland r lmas aflamas nda kurumun imkanlar ndan faydalan lmas karfl l proje maliyetine ba l olarak hesaplanan ve proje bütçesi içinde yer alan tutar ifade eder. Genel Kurallar K NC KISIM Ortak Hükümler Madde 5. Tüm projelere verilecek destekler, ilgili Grubun karar ve Baflkanl n onay ile kesinleflir. (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan yönetmelikle III/1 KANUN VE YÖNETMEL KLER 3

4 Desteklenmesi kabul edilen projelere iliflkin sözleflmeler; proje yürütücüsü, varsa proje yürütücüsünün kurumu/kuruluflu ve araflt rman n yap laca kurum/kurulufl/birim yetkilileri ile TÜB TAK aras nda imzalan r. Mali Hükümler : Madde 6. (*) Proje bütçelerinin oluflturulmas, ek ödenek verilmesi, fas llararas ödenek aktar mlar ve harcamalar n yap lmas nda uyulmas gerekli genel kurallar flunlard r; a) Bütçelerin Oluflturulmas ; Projelerde, projenin gerektirdi i, proje ile do rudan veya dolayl ilgisi olan ve proje bütçesinde yer alan afla daki kalemler masraf kabul edilebilir; 1) Alet, teçhizat, yaz l m ve yay n al m giderleri, 2) Malzeme ve sarf malzemesi al m giderleri, 3) Dan flmanl k ve hizmet al m giderleri, 4) TÜB TAK kaynaklar yla al nan cihazlar n bak m onar m giderleri, 5) Yurt içi ve yurt d fl seyahat giderleri; proje personeline verilecek harc rah ve buna iliflkin di er giderler Baflkanl k taraf ndan belirlenen esaslar çerçevesinde ödenir. 6) Posta ve nakliye giderleri, 7) Personel giderleri; proje süresi ile s n rl olmak kayd yla, süreli sözleflmeli yard mc personel istihdam ve bu istihdam n gerektirdi i yasal yükümlülükler dahil olmak üzere her türlü masraf proje gideri olarak gösterilebilir. Projede görevli yard mc personel, mevzuat n n izin verdi i hallerde üniversitelerle di er kamu kurum ve kurulufllar nda görevli kifliler aras ndan seçilebilece i gibi, proje bütçesinin ilgili fasl nda belirtilmek flart yla hizmet al m yöntemi ile de temin edilebilir. Yard mc personele ödenecek ücret; emsali personelin kamudaki ücret politikas çerçevesinde belirlenir. Yard mc personele, ücret d fl nda herhangi bir ek ödeme yap lamaz. (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan yönetmelikle 4 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/1

5 8) Burs ödemeleri; bursiyerlere yeme ve konaklama giderleri ile ö renim giderlerinin karfl lanmas amac yla burs ödemesi yap labilir. Bu ödemeler münhas ran ilgilisine ve Baflkanl k taraf ndan belirlenen esaslara uygun olarak yap l r. 9) Telif ödemeleri; proje yürütücüsü, araflt rmac lar ve dan flmanlara yap lacak bu ödemeler Baflkanl k taraf ndan belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yap l r. 10) Proje teflvik ikramiyesi; projeye iliflkin hizmetlerde görev alan kiflilere Baflkanl k taraf ndan belirlenen esas ve usuller çerçevesinde ödenir. Telif ödemesi yap lan kiflilere proje teflvik ikramiyesi ödemesi yap lamaz. 11) Kurum hissesi; Kurumun imkanlar ndan faydalan lmas karfl l proje bütçesine ek olarak TÜB TAK taraf ndan konulabilen ödenek olup, Baflkanl k taraf ndan belirlenen esas ve usuller çerçevesinde hesaplan r. 12) Proje ile do rudan veya dolayl ilgisi olan di er giderler. Projelerde afla daki kalemler masraf olarak kabul edilmez; 1) Proje önerisi haz rlama giderleri, 2) Projenin sonuçlar n n üretim aflamas nda yap lacak masraflar, 3) Pazarlama ve ticari amaçl reklam giderleri, 4) Posta hariç haberleflme amaçl giderler ile s tma ve ayd nlatma giderleri, 5) Altyap ya yönelik inflaat giderleri,6) dari personel giderleri, 7) Proje ile do rudan veya dolayl ilgisi olmayan di er giderler. Proje bütçesi, ilgili Grubun uygun görüflü ve Baflkanl n onay ile kesinleflir. b) Ek ödenek verilmesi; Projelere verilecek ek ödenek, proje yürütücüsünün gerekçeli baflvurusu, ilgili Grubun olumlu görüflü ve Baflkanl kça karara ba lan r. Özel kurulufllar n ek ödenek taleplerinin yar s n n kendilerince karfl lanmas flart aran r. c) Fas llararas ödenek aktar m ; Projelerde fas llararas aktar m, proje yürütücüsünün gerekçeli baflvurusu üzerine ilgili Grup taraf ndan karara ba lan r. Ancak, bu III/1 KANUN VE YÖNETMEL KLER 5

6 yetki Baflkanl kça s n rlar aç kça belirlenmek kayd yla k smi olarak proje yürütücüsüne devredilebilir. d) Di er hususlar; Al nacak araç-gereç ve teçhizat n cinsinde de ifliklik yap lmas na, projede öngörülmeyen yeni teçhizat al nmas na, proje kapsam nda al nan teçhizat n proje süresince çok zorunlu hallerde bak m ve onar m na yönelik giderlerin TÜB TAK ça karfl lanmas, proje yürütücüsünün gerekçeli baflvurusu üzerine ilgili Grup taraf ndan karara ba lan r. Proje sözleflmesinde yer alan malzeme ve hizmet al mlar n n temini için, proje yürütücülerine Bilim Kurulu taraf ndan belirlenen üst s n rlar dahilinde avans verilebilir. dari Esaslar Madde 7. Proje yürütücüsünün, kurumun ve/veya proje personelinde meydana gelecek de iflmeler ile proje süresinin uzat lmas na iliflkin esaslar ve proje için al nan makine ve teçhizat afla daki hükümlere tabidir. a) Projelerde, proje yürütücüsünün de ifltirilmesi gerekti i veya kendisinin ayr lmay talep etti i hallerde projenin durumu ilgili Grup taraf ndan de erlendirilerek, projenin iptali, yürürlükten kald r lmas veya yeni bir proje yürütücüsünün görevlendirilmesi hususunda oluflturulacak öneri, Baflkanl k taraf ndan karara ba lan r. Proje yürütücüsünün kurum de ifltirmesi halinde; yürütücü, kurum de iflikli ini, projenin yeni kurumda yürütülebilece ine dair kurum yetkilisinden ald projenin kurumunda yürütülmesine izin verdi ine; Kurum s fat ile projeye gerekli deste i verece ine; proje sözleflmesi hüküm ve flartlar n bildi ine ve bu hüküm ve flartlara uymay kabul ve taahhüt etti ine dair yaz ile birlikte Gruba bildirir. Bu durumda, proje kapsam nda daha önce al nm fl olan teçhizat ve sarf malzemeleri proje süresince yürütücüsünün gözetimi ve sorumlulu unda oldu u için gerekirse projenin yürütülece i kuruma götürülebilir. Bu husustaki uygulama yürütücünün gerekçeli baflvurusu ilgili Grup taraf ndan karara ba lan r. 6 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/1

7 Proje yürütücüsünün kurum de ifltirmesi halinde; proje için TÜB TAK n belirledi i esas çerçevesinde ödenecek olan kurum hissesi, projenin yürütüldü ü döneme ba l olarak ilgili kuruma ödenir. b) Proje önerisinin kabulünden sonra, projede çal flan araflt rmac, yard mc araflt rmac ile ilgili yap lmas öngörülen de ifliklikler, atama ve görevden alma dahil olmak üzere, proje yürütücüsünün gerekçeli önerisi ve ilgili Grubun onay ile yap l r. Bununla birlikte, proje sözleflmesinde öngörüldü ü takdirde, yard mc personelde yap lacak de iflikliklerin TÜB TAK a bildirilmesi yeterli kabul edilir. c) Proje süresi, toplam sürenin en fazla yüzde ellisine kadar uzat labilir. Proje yürütücüsünün, bu yöndeki gerekçeli baflvurusu, ilgili Grup taraf ndan karara ba lan r. d) (*) Harcamalar TÜB TAK taraf ndan gerçeklefltirilen araflt rma projesi kapsam nda, TÜB TAK taraf ndan sat n alma ifllemleri yurt içinden yap lan tafl n rlara iliflkin fatura ve di er belgeler, vak f üniversiteleri dâhil, projenin yürütüldü ü kurum ad na düzenlenir ve tafl n rlar kurumun ayniyat na kaydedilir. TÜB TAK taraf ndan sat n alma ifllemleri yurtd fl ndan yap lan tafl n rlara iliflkin fatura ve di er belgeler ise TÜB TAK ad na düzenlendir, TÜB TAK ayniyat na kaydedilir ve bulunduklar kamu idarelerine, vak f üniversiteleri dâhil, bedelsiz olarak devredilir. Harcamalar projenin yürütüldü ü kurum veya kurulufl taraf ndan gerçeklefltirilen projelerde ise konuya iliflkin TÜB TAK mevzuat uygulan r. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Madde 8. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu taraf ndan desteklenen projelerin gerçeklefltirilmesi s ras nda ortaya ç kan eser, bulufl, endüstriyel tasar m, entegre devre topografyalar ve teknik bilgi gibi her türlü fikri ürün üzerindeki haklar Kuruma aittir. Kuruma ait fikri haklar n ekonomik olarak de erlendirilmesi sonucunda elde edilecek gelirin en fazla yüzde ellisi TÜB TAK taraf ndan belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fikri ürün sahibine verilir. (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Yönetmelikle III/1 KANUN VE YÖNETMEL KLER 7

8 Projelerde yürütücü ve yard mc araflt rmac olarak görev alan ve isimleri proje kesin raporunda yer alacak üniversite ö retim elemanlar ile di er kamu kurum ve kurulufllar personeline, söz konusu proje sözleflmesine uygun olarak yürütecekleri bilimsel araflt rma ve inceleme sonucunda meydana getirecekleri eserlere karfl l k yap lacak telif ödemelerinin miktar ve esaslar TÜB TAK Bilim Kurulu nca geliflen flart ve ihtiyaçlara göre her y l tespit edilir. Bu ödemelerin %75 i proje süresince verilen geliflme raporlar n n kabulünü takiben avans olarak, geri kalan k sm ise araflt rma kesin raporunun kabulünden sonra yap l r. Proje Yürütücüleri, TÜB TAK n deste ini belirtmek flart yla, yurtiçinde veya yurtd fl nda araflt rma ile ilgili makale yay mlayabilir ve tebli sunabilir. Yay mlanmak üzere kabul edilen makalelerle, sunulan tebli lerin bir örne inin ilgili Gruba gönderilmesi zorunludur. Gizlilik gerektiren hallerde, koflullara uyulmas yay n yapanlar n sorumlu undad r. Etik Kurallara Uyma Yükümlülü ü Madde 9. Proje yürütücüsü ve proje sözleflmesinde imzas olan kifli, kurum ve kurulufllar; a) Kamu Kurumlar n n uymak zorunda olduklar etik davran fl ilkelerini düzenleyen tüm mevzuat hükümlerine uymak ve uyulmas n sa lamak, b) nsan ve hayvanlar n deneysel amaçlarla kullan lmas n n gerekti i hallerde, tüm mevzuat hükümlerine ve uluslararas etik ilkelerine uygun hareket etmek, c) Projenin yürütülmesi s ras nda evrensel nitelikli bilimsel araflt rma ve bilimsel yay n kurallar na uymak zorundad r. Aksi durumun ilgili Grup taraf ndan tespiti halinde TÜB TAK Araflt rma ve Yay n Eti i Kurulu Çal flma Esaslar çerçevesinde hareket edilir. Sözleflmeye Ayk r Durumlar Madde 10. Projelerin sözleflmelerinde öngörülen amaç, yöntem, konu ve çal flma program çerçevesinde yürütülmedi i ve/veya 8 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/1

9 sözleflme ile eklerindeki di er hükümlere ayk r ifllem yap ld ilgili Grup taraf ndan tespit edildi inde, Grup söz konusu durumun niteli ine göre düzeltme süresi verebilir. Bu süre içerisinde hiç bir ödeme ve proje ifllemi yap lmamas esast r. (*) Grup, birinci f krada belirtilen düzeltme süresinin verilmesini faydal görmez veya verilen süre sonunda durumda düzelme olmad n saptarsa, proje Bilim Kurulu karar ile iptal edilir ve bu durum yürütücü kifli ve kuruma bildirilir. Niteli ine ba l olarak, projeye sat n al nan dayan kl tafl n r ve kalan tüketim malzemesinin TÜB TAK a iadesi istenebilece i gibi, TÜB TAK taraf ndan bunlar n projenin yürütüldü ü kurumun yetkilisi taraf ndan proje yürütücüsünden teslim al narak, benzer araflt rmalar yapan di er araflt rmac lar n hizmetine verilmesi de istenebilir. Bu durumda projenin yürütüldü ü kurum talebin gere ini yapar ve TÜB TAK a yaz l olarak bilgi verilir. Dayan kl tafl n rlar ile tüketim malzemesi al mlar için yap lanlar d fl nda, kifli ile projeye yap lan di er tüm ödemeler ise iptal tarihinden itibaren bir ay içinde kusuru/ihmali olanlardan haks z fiil; kusuru/ihmali olmayanlardan ise sebepsiz zenginleflme hükümlerine göre TÜB TAK a iade edilir. ptal edilen proje özel bir ticari kurulufl taraf ndan yürütülüyorsa, proje kapsam nda al nan dayan kl tafl n rlar ve kalan tüketim malzemesi, iptalin projeyi yürüten kifli/kurulufla bildirilmesinden sonraki bir ay içinde yürütücü kifli/kurulufl taraf ndan TÜB TAK a iade edilir. Projenin niteli i nedeniyle, Grubun önerisi üzerine Bilim Kurulu, ihmali/kusuru ile söz konusu duruma neden olan proje yürütücüsü/kurum bak m ndan proje sözleflmesinin tek tarafl olarak feshine ve projenin baflka bir proje yürütücüsü/kurum ile devam na karar verebilir. Bu durumda yeni proje yürütücüsü/kurum Grup taraf ndan Baflkanl k oluru al nmak üzere belirlenir. Ayr ca kusuru/ihmali olan kifliler hakk nda, TÜB TAK Araflt rma ve Yay n Eti i Kurulu Çal flma Esaslar uygulan r; bunlara üç y l süresince TÜB TAK ta hiç bir görev verilmez, TÜB TAK destek ve teflviklerinden yararland r lmaz. TÜB TAK personeli olanlar hakk nda TÜB TAK Personel Yönetmeli i uyar nca ifllem yap l r; bunlara 3 y l süre ile yeni proje deste i sa lanmaz ve TÜB TAK taraf ndan desteklenen projelerde görev verilmez. (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Yönetmelikle III/1 KANUN VE YÖNETMEL KLER 9

10 ÜÇÜNCÜ KISIM Özel Hükümler B R NC BÖLÜM Araflt rma/gelifltirme Projelerini Destekleme Program Ça r ve Baflvuru Madde 11. Öngörülen öncelikli alanlar ve baflvuru dönemleri her y l Baflkanl kça ilan edilir. Bu çerçevede, haz rlanacak proje önerileri, TÜB TAK ca haz rlanm fl olan "TÜB TAK Proje Baflvuru Formu" ile ilanda belirtilen süre içinde eksiksiz olarak TÜB TAK a sunulur. De erlendirme Madde 12. Bilime ve teknolojiye katk yapacak projelerin de erlendirilmesinde, araflt rmalar n yürütülece i yerlerin altyap ve personel olanaklar ile öneri sahiplerinin ilgili alandaki bilgi ve tecrübe birikimleri ile becerileri göz önünde tutulur. TÜB TAK tan istenen ödene in, zorunlu giderler için olmas ve TÜB TAK n olanaklar ile ba daflmas n n yan s ra para ödene i belirlenirken araflt rman n yürütülece i yerlerin imkanlar ndan ve yurtiçinde mevcut teçhizattan azami ölçüde yararlan lm fl olmas gereklidir. Özel kurulufllarla, gerçek kiflilerden, projenin toplam bütçesinin en az yar s n kendi kaynaklar ndan veya TÜB TAK d fl kaynaklardan karfl layacak olanlara öncelik verilir. Ülkemizin uluslararas pazarlardaki rekabet gücünün art r lmas amac ile her türlü ölçekteki iflletmelerde ileri teknoloji uygulamas na yönelik, birden fazla kurum, kurulufl, gerçek veya tüzel kiflinin iflbirli i ile yürütülen araflt rma, gelifltirme ve/veya teknoloji transferi ve/veya adaptasyonu aflamalar ile bunlar n sonuçlar n ticari maksatla ürün, hizmet veya teknolojiye dönüfltürme aflamas n içeren ve ortaklar ndan en az biri sonuçlar ticari uygulamaya dönüfltürecek bir kurum, kurulufl, gerçek veya tüzel kifli olan projelere öncelik verilir. Proje yürütücüsü ve/veya araflt rmac lar daha önce TÜB TAK tan araflt rma, gelifltirme ve/veya kariyer projeleri alm fllarsa, bunlar n sonuçlar, sunulan kesin raporlar, yap lan bulufllar, gelifltirilen teknikler ve yöntemler, uygulamalar, yap lan bilimsel yay nlar ve TÜB TAK d fl ndaki kurulufllara sunulan teknik rapor ve dokümanlar, olumlu etkenler olarak de erlendirilir. 10 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/1

11 Proje önerileri, TÜB TAK taraf ndan belirlenen de erlendirme sürecinden geçirilir. Bu süreçte projelerin konusunda uzman kiflilerden yararlan l r. De erlendirme sürecinde desteklenebilir nitelikte bulunan projelerin yürütücüleri gerekti inde görüflme yapmak üzere davet edilir. Bu görüflme; projenin amac n, araflt rma yöntemlerini, çal flma program n, projeden beklenen bilimsel, teknolojik, ekonomik ve sosyal yararlar, baflar kriterlerini, bütçe gerekçesini ve detay n kapsar. Nihai de erlendirmeden sonra desteklenmesi uygun bulunan projeler Grup taraf ndan Baflkanl n onay na sunulur. Sözleflme Madde 13. Desteklenmesi kabul edilen projenin yürütücüsü, varsa proje yürütücüsünün kurumu/kuruluflu ile araflt rman n yap laca kurum/kurulufl/birim yetkilileri ve TÜB TAK aras nda akdedilen sözleflme; idari ve mali hükümler ile di er hususlar, eki ise projenin kapsam, çal flma program ve bütçe plan gibi hususlar n yer ald proje öneri formu ve eklerini kapsar. Bu Yönetmeli e göre yap lacak tüm sözleflmelere, sözleflmede hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanaca aç kça yaz l r. zleme Madde 14. TÜB TAK taraf ndan desteklenen projelerin, amaçlar na ve öngörülen TÜB TAK esaslar na uygun olarak yürütülüp yürütülmedi i, geliflme raporlar ve gerekti inde yerinde inceleme yoluyla, ilgili Grup taraf ndan izlenir. Grup, gerek gördü ü takdirde proje yürütücülerini geliflmeler ile ilgili olarak bilgi almaya davet eder. lgili Grup, gerekli gördü ü hallerde, projelerin geliflimini bilimsel, teknik, idari ve mali aç lardan izlemek ve denetlemek üzere, belirleyece i kifli ve/veya kiflileri proje izleyicisi olarak görevlendirir. Proje baflvurular n n de erlendirilmesi ve projelerin izlenmesi için TÜB TAK taraf ndan görevlendirilen kiflilere ödenecek ücretler Bilim Kurulu nca belirlenir. Geliflme Raporlar, proje yürütücüsü taraf ndan sözleflmede belirtilen süreler sonunda, TÜB TAK ça haz rlanm fl olan formata uygun olarak, ilgili Gruba iletilir. Geliflme Raporlar n n sözleflmede belirtilen III/1 KANUN VE YÖNETMEL KLER 11

12 tarihlerde gönderilmedi i ve hastal k, seyahat ve benzeri kabul edilebilir özür bildirilmedi i hallerde hiçbir ödeme yap lmaz. Durdurma, yürürlükten kald rma ve iptal Madde 15. Geliflme Raporlar n n sözleflmede belirtilen tarihlerde gönderilmeyen ve hastal k, seyahat ve benzeri kabul edilebilir özür bildirilmeyen projeler ile izleme sonucunda öngörülen amaç ve çal flma program na uygun biçimde yürütülmedi i anlafl lan projeler ve mücbir nedenlerle yürütülmeleri geçici olarak olanaks z hale gelen projeler; proje izleyicisinin, kurumun ve/veya proje yürütücüsünün baflvurusu üzerine ilgili Grubun karar ile geçici olarak durdurulabilir. Yürütücünün baflvurusu ve/veya Grup taraf ndan yap lan inceleme sonucu durdurma gerekçelerinin ortadan kalkmas halinde lgili Grubun karar ile proje yeniden bafllat l r. Durdurma süresi proje süresine ilave edilir. (*) Durdurma ifllemi sonras nda veya ilgili Grubun yapt de erlendirme sonucunda zorunlu nedenlerle yürütülmeleri olanaks z hale gelen projeler ile yürütücünün/yürütücülerin kusurlar veya ihmalleri sonucunda olumsuz bir duruma gelen veya yürütülemeyece i anlafl lan projeler; duruma göre proje yürütücüsünün baflvurusu ve/veya ilgili Grubun önerisi ve Baflkanl n karar ile yürürlükten kald r l r veya ilgili grubun önerisi ve Bilim Kurulu nun karar ile iptal edilir. Her iki durumda da karar, proje yürütücüsü kifli/kuruma bildirilir Niteli ine ba l olarak, projeye sat n al nan dayan kl tafl n rlar ve kalan tüketim malzemesinin TÜB TAK a iadesi istenebilece i gibi, projenin yürütüldü ü kurumun yetkilisi taraf ndan proje yürütücüsünden teslim al narak, benzer araflt rmalar yapan di er araflt rmac lar n hizmetine verilmesi de istenebilir. Bu durumda talebin yerine getirildi i hususunda projenin yürütüldü ü kurum taraf ndan TÜB TAK a yaz l olarak bilgi verilir. Proje özel bir ticari kurulufl taraf ndan yürütülüyorsa, proje kapsam nda al nan dayan kl tafl n rlar ve kalan tüketim malzemesi, yürürlükten kald rma veya iptal durumunun projeyi yürüten kifli/kurulufla bildirilmesinden sonraki bir ay içinde yürütücü kifli/kurulufl taraf ndan TÜB TAK a iade edilir. ptal edilen projelerde görev alan yürütücü ve kusurlu araflt rmac lara üç y ll k bir süre içinde TÜB TAK ile ilgili herhangi bir iflte görev veya destek verilmez. (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Yönetmelikle 12 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/1

13 Sonuçland rma Madde 16. Proje süresinin tamamlanmas n izleyen en çok iki ay içinde, projenin bilimsel ve teknik tüm geliflimleri ile sonuçlar n kapsayan kesin rapor, proje yürütücüsü taraf ndan, TÜB TAK ça haz rlanm fl olan formata uygun olarak, ilgili Gruba iletilir. Yürütücü kesin raporla birlikte, proje sonucunda yap lacak uygulamalara esas olmak üzere haz rlanan bir uygulama özetini uygulay c kurum ve kurulufllara bildirilmek üzere ilgili Gruba iletir. (*) Kesin rapor, ilgili Grup taraf ndan de erlendirilir. Gerekli görüldü ü hallerde kesin rapor yürütücüye geri verilerek raporun içerik veya flekil yönünden revize edilmesi istenir. Kesin rapor, son halini ald ktan sonra ilgili Grup taraf ndan kabul veya reddedilir. Kesin raporu reddedilen proje, ilgili Grubun önerisi ve Bilim Kurulu nun karar yla iptal edilir. Karar, proje yürütücüsü kifli/kuruma bildirilir. Niteli ine ba l olarak, projeye sat n al nan dayan kl tafl n rlar ve kalan tüketim malzemesinin TÜB TAK a iadesi istenebilece i gibi, projenin yürütüldü ü kurumun yetkilisi taraf ndan proje yürütücüsünden teslim al narak, benzer araflt rmalar yapan di er araflt rmac lar n hizmetine verilmesi de istenebilir. Bu durumda talebin yerine getirildi i hususunda projenin yürütüldü ü kurum taraf ndan TÜB TAK a yaz l olarak bilgi verilir. ptal edilen proje özel bir ticari kurulufl taraf ndan yürütülüyorsa, proje kapsam nda al nan dayan kl tafl n rlar ve kalan tüketim malzemesi, iptalin projeyi yürüten kifli/kurulufla bildirilmesinden sonraki bir ay içinde yürütücü kifli/kurulufl taraf ndan TÜB TAK a iade edilir. ptal edilen projelerde görev alan yürütücü ve kusurlu araflt rmac lara üç y ll k bir süre içinde TÜB TAK ile ilgili herhangi bir iflte görev veya destek verilmez. Yürürlükten kald rma ve iptal durumlar nda avans niteli inde yap lm fl olan telif ödemelerinin tamam, tebli tarihinden itibaren telif ödemesi yap lan kiflilerce bir ay içinde TÜB TAK a iade edilir. Kabul edilen kesin raporlar ve/veya uygulama özetleri, TÜB TAK taraf ndan, ilgili kurum, kurulufl, gerçek veya tüzel kiflilere gönderilir. (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Yönetmelikle III/1 KANUN VE YÖNETMEL KLER 13

14 K NC BÖLÜM Di er Programlar Kariyer Program Madde 17. Kariyer program na göre desteklenen projeler yeni bir düzenleme yap l ncaya kadar bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. (*) H zl Destek Program, Güdümlü Projeler, Uluslararas Projeler ile Patent Teflvikleri Madde 18. H zl destek program projeleri, güdümlü projeler, uluslar aras projeler ile verilecek patent teflvikleri Bilim Kurulu taraf ndan kabul edilecek esaslar çerçevesinde yürütülür. Esaslar nda hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmelik hükümleri uygulan r. Bilim Kurulu yeni program bafllatmaya, mevcut programlar de ifltirmeye, kald rmaya ve/veya birlefltirmeye yetkili olup, bu durumda projelerin ça r, baflvuru, de erlendirme, kabul, izleme ve sonuçland rma usul ve kurallar Bilim Kurulunca belirlenir. DÖRDÜNCÜ KISIM Çeflitli ve Son Hükümler Hüküm Bulunmayan Haller Madde 19. Projelerin desteklenmesinde, 278 say l Kanunda ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili Grubun önerisi TÜB TAK Baflkan n n görüflü üzerine Bilim Kurulu taraf ndan al nan karar do rultusunda ifllem yap l r. Yürürlükten Kald r lan Hükümler Madde /3/1991 tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Araflt rma ve Gelifltirme Projelerini Teflvik ve Destekleme Esaslar na liflkin Yönetmelik yürürlükten kald r lm flt r. (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Yönetmelikle 14 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/1

15 Geçici Madde 1. Bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihte, sözleflmesi imzalanm fl olan projeler 27/3/1991 tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Araflt rma ve Gelifltirme Projelerini Teflvik ve Destekleme Esaslar na liflkin Yönetmelik hükümlerine göre sonuçland r l r. Geçici Madde 2. Sözleflmesi bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihten önce ve 9/3/2005 tarihinden sonra imzalanm fl olan projelerin haklar sakl d r. Geçici Madde 3. Bu Yönetmelikte belirtilen; hibe, devir ve sat fla iliflkin tüm uygulamalar, bu Yönetmeli in yay m tarihinden itibaren uygulan r. Geçici Madde 4. (*) Sonuçlanm fl araflt rma projeleri kapsam nda sat n al nm fl olan ve haklar nda o tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümleri uyar nca kullan ma b rakma ifllemi yap larak, hibe edilmeleri için üç y ll k sürenin geçmesi beklenen demirbafl malzemeler; bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihte baflka hiçbir iflleme gerek kalmaks z n kullan ma b rak ld klar kurum veya kurulufla hibe edilirler. Geçici Madde 5. (*) 31/12/1998 tarihinden önce sonuçland halde, çeflitli nedenlerle, o tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre kullan ma b rakma ifllemi yap lamad için hibe edilmeyen demirbafl malzemeler, bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihte baflka bir iflleme gerek kalmaks z n halen bulunduklar kurum veya kurulufla hibe edilmifl say l rlar. Geçici Madde 6. (**) Bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihten önce devam eden projelere al nm fl olan dayan kl tafl n rlar, Yönetmeli in yay mland tarihten itibaren; proje kamu idareleri ile vak f üniversitelerinde yürütülüyorsa kuruma; TÜB TAK a ba l birimlerce yürütülüyorsa ilgili birime, baflka herhangi bir iflleme gerek kalmaks z n bedelsiz olarak devredilir. Proje özel bir ticari kuruluflta yürütülüyorsa, sonuçland ktan sonra kuruluflun sat n alma baflvurusunda bulunmas halinde, dayan kl tafl n rlar n, Baflkanl k (*) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Yönetmelikle (**) tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Yönetmelikle III/1 KANUN VE YÖNETMEL KLER 15

16 taraf ndan belirlenecek bedeli karfl l nda, ilgili araflt rma grubunun önerisi ve Bilim Kurulu nun karar ile kurulufla sat fl gerçeklefltirilir. Sat n alma baflvurusu yap lmamas halinde, dayan kl tafl n rlar kurulufl taraf ndan, bildirim tarihinden sonraki bir ay içinde TÜB TAK a iade edilir ve ilgili Grubun öneride bulunmas halinde; Bilim Kurulu nun karar ile kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilebilir." Yürürlük Madde 21. Bu Yönetmelik yay m tarihinde yürürlü e girer. Yürütme Madde 22. Bu Yönetmelik hükümlerini TÜB TAK Baflkan yürütür. 16 KANUN VE YÖNETMEL KLER III/1

III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu Kamu Kurumlar Araflt rma Gelifltirme Projeleri Destekleme Program na ve TÜB TAK Birimlerince Yürütülen Projelere liflkin Yönetmelik (*) B R NC BÖLÜM Amaç,

Detaylı

(*) 22.04.2009 tarih ve 27208 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

(*) 22.04.2009 tarih ve 27208 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu,

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu, 1007 KODLU TÜB TAK KAMU KURUMLARI ARAfiTIRMA GEL fit RME PROJELER DESTEKLEME PROGRAMI VE TÜB TAK B R MLER NCE YÜRÜTÜLEN PROJELERE L fik N KAMU AR-GE PROJELER F KR HAKLAR ESASLARI (*) 1. Amaç Madde 1. Bu

Detaylı

Çimento. flveren. Mevzuat. Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33

Çimento. flveren. Mevzuat. Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33 Çimento flveren Mevzuat Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33 Haz rlayan Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2005-28 fiubat 2005 tarihleri aras Resmi Gazete de yay nlanm fl bulunan Endüstri liflkileri Konular

Detaylı

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ R.G. 02 Mart 2005 - Say : 25743 YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ Bakanlar Kurulu Karar 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zamm Oran ile lgili

Detaylı

Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtulufl 06600 Ankara Tel: (0312) 430 45 60 Faks: (0312) 435 93 42 www.oib.gov.tr FAAL YET RAPORU 2010

Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtulufl 06600 Ankara Tel: (0312) 430 45 60 Faks: (0312) 435 93 42 www.oib.gov.tr FAAL YET RAPORU 2010 Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtulufl 06600 Ankara Tel: (0) 40 45 60 Faks: (0) 45 9 4 www.oib.gov.tr FAAL YET RAPORU 00 STRATEJ GEL fit RME DA RE BAfiKANLI I N SAN 00 BAKAN SUNUfiU Hükümetlerimiz döneminde

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

DEVLET DESTEKLER YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER

DEVLET DESTEKLER YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER DEVLET DESTEKLER 6 YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Sanayiye

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar YÖNETMEL K Kamu hale Kurumundan: ELEKTRON K HALE UYGULAMA YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amac, Yüksekö retim Kurulu Ba kanl n n koordinasyonunda, Ö retim Üyesi Yeti

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi.

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Vergide Gündem Tax Agenda Haziran/June 2008 flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Mehmet Korkusuz 5684 Say l Yeni Sigortac l k Kanunu na genel bak

Detaylı

KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt

KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt KOB LER Ç N F KRÎ VE SINAÎ MÜLK YET HAKLARI II KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt r. Türkiye

Detaylı

HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:...

HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:... 1/1 HESAP AÇILIfi KARTONU ACENTA: HESAP NO: Müflterinin: Ad/Adlar :... Do um Yeri ve Tarihi:... Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:...... fl Adresi:...... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6

GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 GABB SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 Mart 204 GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES BELED YELER B RL SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M. K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M. K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M NSAN KAYNAKLARI 19 YÖNET M K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK)

Detaylı

ÇELEB HAVA SERV S A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

ÇELEB HAVA SERV S A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 60 Çelebi Hava Servisi A.fi. 2008 Faaliyet Raporu (Ek I) Ç NDEK LER 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Bölüm I Pay Sahipleri 2. Pay Sahipleri ile liflkiler Birimi 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Detaylı

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES ET K LKELER VE ET K KURULU HAKKINDA YÖNERGE NC BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amac Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi nde (ÇOMÜ) etik

Detaylı

Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultaylar n n. Odam zca 1987 y l ndan beri her iki y lda bir gerçeklefltirilen

Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultaylar n n. Odam zca 1987 y l ndan beri her iki y lda bir gerçeklefltirilen Toprak Reformu Kongeresi TMMOB kapsam nda kurulan bir çok çal flma grubuna da odam zca aktif destek verilmektedir. Yine 39 Ola an Genel Kurulumuzda Yönetim Kurulumuza verilen Toprak Reformu Kongresi düzenlenmesi

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı