TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)"

Transkript

1 TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi

2 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde, 30 Haziran 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine ve bu Kanuna göre yayımlanan ve yayımlanacak olan yönetmelikler çerçevesinde ve hukuki kurallara uymak suretiyle şartnamede belirtilen şekilde yapılması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin-hizmetlerinin, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini sunmakla yetkili olan Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden Tablo 1 de belirtilen iş yerleri için belirtilen sınıflarda Ortak Sağlık Güvenlik Birimi hizmetinin satın alınmasını konu alır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan tarih ve sayılı İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği MADDE 1 (1) tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun 9.uncu maddesi uyarınca işyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları Ek-1 de yer alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde belirtilmiştir" denilmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan tarih ve sayılı İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği nin EK- 1'de yer alan listede Kan Hizmetleri Faaliyetlerinin yürütüldüğü işyerleri çok tehlikeli sınıfta yer almıştır Kuruluşumuza ait İşletmelerde tehlike sınıfına uygun, bir aylık zaman dilimi içinde normal çalışılan mesai günleri için aylık alınması gereken İSG Uzmanı hizmet süresi Tablo 1 de belirtilmiştir; TABLO 1- İşyerleri Tehlike Sınıfına Göre İSG Uzmanı Çalışma Süreleri İŞ YERİ ADI MEVCUT ÇALIŞAN TEHLİKE SINIFI AYLIK TOPLAM SAAT 1 Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (DİYARBAKIR) Diyarbakır Kan Bağış Merkezi 44 ÇOK TEHLİKELİ 15 (İSG Uzmanı) 6 (İşyeri Hekimi) A Sınıfı İş Güv. Uzm. Ve İşyeri Hekimi Hizmeti Alınacaktır 2 Batman Kan Bağış Merkezi 8 ÇOK TEHLİKELİ 3 Siirt Kan Bağış Merkezi 8 ÇOK TEHLİKELİ 3 (İSG Uzmanı) 2 (İşyeri Hekimi) 3 (İSG Uzmanı) 1 (İşyeri Hekimi) A Sınıfı İş Güv. Uzm. Ve İşyeri Hekimi Hizmeti Alınacaktır A Sınıfı İş Güv. Uzm. Ve İşyeri Hekimi Hizmeti Alınacaktır

3 4 Elazığ Kan Alma Birimi 7 ÇOK TEHLİKELİ 3 (İSG Uzmanı) 1 (İşyeri Hekimi) A Sınıfı İş Güv. Uzm. Ve İşyeri Hekimi Hizmeti Alınacaktır Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi ile Diyarbakır Kan Bağış Merkezi sözleşmesi tarihleri arasında olacaktır. Elazığ Kan Alma Birimi sözleşmesi tarihleri arasında olacaktır. Batman Kan Bağış Merkezi ve Siirt Kan Bağış Merkezinin sözleşmeleri tarihlerini kapsayacak şekilde yapılacaktır. 2. Tanımlar ve Genel Özellikler 2.1 Tanımlar İdare : Türk Kızılayı OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi / Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri tarafından oluşturulan Ortak Girişim): İş sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseleri, Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, İş Güvenliği Uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanı, Tehlike sınıfı : İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri ile çalışma ortam ve şartlarıyla ilgili diğer hususlar dikkate alınarak az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak belirlenen ve işyerinin yer aldığı tehlike sınıfını, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği: 29 Aralık 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmeliktir İhaleye Katılabilecek Olanlar; İhaleye Tablo 1 de yer alan Türk Kızılayı birimlerinin tamamına hizmet verebilecek OSGB veya OSGB tarafından oluşturulan Ortak girişimler katılabilecektir. İşin tamamı tek Ortak Sağlık Güvenlik Birimi firması veya ortak girişimine ihale edilecektir.

4 2.2 Genel Özellikler OSGB lerin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları : OSGB, hizmet alınacak işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla; İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma ortamı gözetiminden sorumludur İşçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile çalışanlara verilecek sağlık gözetiminden sorumludur Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmelerinden sorumludur İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilk yardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından sorumludur Çalışma ortamının gözetimine ve çalışanların sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt altına alınmasından sorumludur Çalışanların yaptıkları işler, işyerinde yapılan risk değerlendirme sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık muayeneleri sonuçları ve iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından sorumludur İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB lerce görevlendirilecek işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından muhafaza edilmesi gereken onaylı defter suretleri, İdaremizin iş yeri Sağlık ve Güvenlik birimindeki arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara sunulur. Sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar OSGB tarafından idaremizin İşyeri sağlık ve iş Güvenliği Birim Sorumlusuna teslim edecektir OSGB bu hizmetlerin sağlanması sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen gösterecektir OSGB, işverenin, çalışanların ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kayıt ve istatistiklere ulaşmasını sağlayacaktır.

5 OSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya kuruma devredemez OSGB tarafından Türk Kızılayı na ait İşletmelerde görevlendirilen iş yeri hekimi ve iş güveliği uzmanı işveren ile iş yeri bünyesindeki bütün bölüm çalışanlarıyla, iş sağlığı ve güvenliği işçi temsilcisiyle, iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla iş birliği içinde çalışacaktır. Ayrıca, Türk Kızılayı na ait İşletmelerde Kurulu bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda üye olarak görevlerini yerine getirecektir. Kurul ayda en az bir kez toplanacaktır OSGB, İSG kanun, yönetmelik ve mevzuatlardaki değişiklikleri takip edecek ve değişikliklere ilişkin önerilerini ilgili birimlere bildirecektir. İSG mevzuatı gereğince yapılan değişikliklerden/güncellemelerden OSGB sorumludur İş Güvenliği Uzmanlarında Bulunması Gerekenler ve Görevleri: OSGB ler ilgili yönetmelik gereği iş yerinin tehlike sınıfına uygun İSG Uzmanı bulundurmak zorundadır. İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür: Rehberlik ve Danışmanlık: İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunacaktır İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirecektir. Yazılı bildirimler iki nüsha olarak hazırlanarak imzalanacak ve bir nüshası iş güvenliği uzmanı tarafından muhafaza edilecektir İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının kaydının tutulması, iş kazası ve meslek hastalıklarının gerekli yerlere bildiriminin yapılması, kaza ve meslek hastalığının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunacaktır İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapacak ve işverene önerilerde bulunacaktır Risk Değerlendirmesi:

6 Risk değerlendirmesinin yapılması konusunda yapılacak çalışmaları planlamak ve risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunacak, planlanan çalışmaların tamamlanmasını takip edecektir Çalışma Ortamı Gözetimi: Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümlerin planlanması ve uygulanması konularında yapılacak çalışmaları planlayarak işverenin onayına sunarak, yapılanları izleyecektir İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılacak, bu konuda işverene önerilerde bulunacak, uygulamaları takip edecek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılacak, bu konudaki periyodik olarak eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izleyecek ve kontrol edecek, toplanma bölgelerini belirleyecek,çalışanları bu konuda bilgilendirecek ve kontrol edecek, durum hakkında rapor hazırlayarak işverene sunacaktır OSGB çalışma alanında yapılması gereken ortam ölçümlerinin( Aydınlatma düzeyi ölçümü, toz ölçümü, termal konfor şartları ) akredite kuruluşlar tarafından yaptırılmasından sorumlu tutulacaktır Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt: sayılı iş sağlığı ve güvenliği Kanunun 16,17 ve 18 inci maddelerine uygun olarak, çalışanlara verilmesi gereken eğitimleri belirleyecek, planlayacak ve uygulayacaktır Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydedecek ve değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlayacak ve işverene sunarak saklayacaktır İşyerinde çalışanlara verilecek bilgilendirme çalışmalarını düzenleyerek işverenin onayına sunacak ve uygulamasını kontrol edecektir Gerekli yerlerde hazırlanacak iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunacak ve uygulamasını kontrol edecektir İlgili birimlerle işbirliği: İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak çalışma planını hazırlayacaktır İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapacak olup, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma

7 yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlayacak ve bu konuları da içerecek şekilde çalışma planını hazırlayarak işverenin onayına sunarak uygulamaların takibini yapacaktır İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda Sekretarya üye olarak yer alacaktır, Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlayarak işbirliği yapacaktır İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri: İşverene yazılı olarak bildirdiği iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden, hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde, bu hususu iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu OSGB sorumlu Müdürüne bildirecek. OSGB, en kısa süre içerisinde Genel Merkez Sistemler Yönetim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Direktörlüğüne bu durumu bildirecektir İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde mümkünse işveren veya işveren vekilinin onayını alarak geçici olarak işi durduracaktır Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yaparak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşıp çalışanlarla görüşecektir Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçerek işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapacaktır İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri: İş güvenliği uzmanları, görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile iş güvenliği uzmanının yetkileri başlıklı maddede belirtilen hususlara ait çalışmalarını, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazacaktır. Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı

8 kararı, malullüğün belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25. maddesindeki kriterler esas alınır İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri: İş güvenliği uzmanı, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında yönetmelik kapsamında belirtilen görevlerini yerine getirmek için, Türk Kızılayı na ait çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika, Tehlikeli sınıfta olan işyerlerinde çalışan başına 15 dakika, Az tehlikeli olan işyerlerinde ise çalışan başına 10 dakika görev yaparlar. Buna göre İşyerlerinin ihtiyacı olan İş Güvenliği Uzmanlarının aylık çalışma saatleri Tablo 1 de hesaplanarak gösterilmiştir Aylık toplam asgari çalışma saatleri hizmeti normal çalışma günlerinde (Cumartesi-Pazar günleri ve dini ve resmi bayram günleri hariç,) olarak verilebileceği gibi aylık çalışma hizmetini haftanın bazı günlerine bölerek (günde 4 veya 8 saat gibi) de tamamlanabilecektir İşyeri Uzmanının aylık toplam saatin üzerinde kendi iradesiyle çalışması halinde OSGB tarafından İdaremizden herhangi bir ücret talep edilemez. Aylık toplam saatten eksik çalışmalarda ise eksik çalışılan saatler için eksik ödeme yapılacaktır. 3. Çalışma Düzeni 3.1 Kadrolu çalışan işçi sayılarındaki artış veya azalıştan dolayı, görev süreleri değişiklik gösterebilecektir. Bu durumda maddede belirtilen hesaplama yöntemiyle çalışma sürelerini OSGB tarafından tekrardan hesaplanarak, idareye sunulacaktır. İdarenin onaylanmasının ardından OSGB yeni hizmet süresine göre çalışma yapacak, ücret yeni hizmet süresine göre hak edişine yansıtılacaktır. 3.2 Kısmi zamanlı çalışacak İş Güvenliği Uzmanı hizmet vereceği iş yerlerinin mesai saatlerine uygun olarak çalışacaktır. 3.3 İş güvenliği uzmanları, İşyeri Yönetiminin talep etmesi durumunda çalışma saatleri dışında da göreve gelecektir. 3.4 İş güvenliği Uzmanı, ilgili Kanun, yönetmeliklerde, tebliğlerde v.s değişiklik yapıldığı durumlarda yeni yönetmeliğe uygun sürelerde İşletmelerde bulunacaktır. Yeni yönetmeliğin istediği yükümlülükleri yerine getirecektir. 3.5 OSGB çalıştırdığı İş güvenliği uzmanının, çalışma süresince yapacağı yol, barınma, yemek vb. gibi tüm masrafları ve iş yerinde ilgili Kanun ve Yönetmelikler kapsamında yapılması gerekli tüm iş ve işlemler, ortam ölçümleri v.s masraflarını karşılayacaktır. Türk Kızılayı ihale sonucu anlaşılacak saat ücreti dışında herhangi bir nam ve ad altında ödeme yapmayacaktır. İş güvenliği uzmanı işin gereği mesai saatleri dışında İşletmede çalışması halinde Türk Kızılayı ndan ek ücret talep edilmeyecektir.

9 3.6 İş güvenliği uzmanı genel anlamda yasa ve yönetmeliklerle kendisine verilen yetkileri kullanacaktır. 4. İş Güvenliği Uzmanı için istenilen belgeler Çalıştırılacak İş Güvenliği Uzmanları için; (1) A sınıfı İş güvenliği uzmanlığı belgesi (2) Öğrenim Belgesinin onaylı fotokopisi (3) İşi yapmasına engel bir sağlık sorununun olmadığına dair sağlık raporu, (4) Sabıka kaydı, (5) Nüfus cüzdan örneği, sözleşme esnasında Türk Kızılayı na sunulacaktır. 5. Denetim ve Muayene 5.1 OSGB tarafından görevlendirilen İş Güvenliği uzmanının çalışma süreleri hizmet alınan işyeri tarafından ilgililer adına açılacak imza takip çizelgeleri veya İdarece verilecek elektronik kimlik takip sistemiyle kontrol edilecektir. Bu işlemler Türk Kızılayı tarafından belirlenen birimler tarafından takip ve kontrol edilecektir. 6. Cezai Şartlar 6.1 OSGB İş güvenliği Uzmanı için İdareden yazılı talep etmesi, işin aksamaması ve İdarenin de uygun görmesi kaydıyla (doğum, hastalık, evlenme, doğal felaket v.b.) OSGB aynı vasıflarda yeni İSG Uzmanı getirmek şartıyla izin verilebilir. Bu sürede yeni görevlendireceği İş Güvenliği uzmanı için 4. maddede istenen belgeleri Türk Kızılayına sunacaktır. 6.2 Aylık olarak tutulacak puantajlarda hizmeti yürütecek tam ve kısmi zamanlı uzmanın yukarıda sayılan hallerin haricinde işyerinde bulunması gereken süre içerisinde bulunmadığının tespiti durumunda o işyerine ait her 1 (bir) saatlik zaman için bedel ödenmeyeceği gibi aylık hak ediş bedeli üzerinden her saat için % 0,3 (binde üç) oranında ceza ilk hak edişinden kesilecektir. 6.3 OSGB Tablo 1 de belirtilen tüm işyerlerinde hizmet süresini ve kanunen yapılması gerekli işlemleri tamamlamakla yükümlüdür. İş yerlerinde herhangi birinde 2 ay üst üste eksik hizmet saati olması durumunda Türk Kızılayı bu teknik şartname kapsamında alınan hizmetin tamamını tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir.

10 6.4 OSGB, sorumluluğu kapsamındaki işyerlerinde meydana gelecek olaylara ilişkin tüm maddi ve manevi yasal sorumluluk OSGB ne ait olacaktır. 6.5 OSGB nin işin başlangıcından itibaren aylık kontrol, raporlar ve resmi yazışmalarla ilgili evrakları her ayın ilk 5. iş günü sonuna kadar idareye sunacaktır. 6.6 OSGB çalıştırmış olduğu İş Güvenliği Uzmanlarının bordrolarında belirtilen ücreti, Türk Kızılayı, OSGB ye ödeme yapmasının ardından, OSGB; İş Güvenliği Uzmanlarının hak ettiği ücreti 3 (üç) iş günü içerisinde yatırılır ve buna ilişkin belgeyi bir sonraki ayda ibraz edecektir. Ücretin ödenmediği anlaşıldığı takdirde görevli İş Güvenlik Uzmanının çalışmadığı sayılacak gerekli ödemeler yapılmayacaktır. Ayrıca OSGB nin aylık hak edişinin %3 kadar cezai işlem uygulanacaktır. 6.7 OSGB personeline yapacağı ücret ödemelerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tarihinde yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik çerçevesinde ödeyecektir. Aksi takdirde aynı yönetmeliğin İşçiye yapılan ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılmaması hâlinde uygulanacak idarî para cezası başlıklı 16. Maddesine göre işlem yapılacaktır. 6.8 OSGB nin İş Güvenliği uzmanları, idarenin İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Koordineli çalışacaktır. İşyerinde, çalışma disiplini ve ahengine uygun çalışması esastır. İdare, işyeri disiplin ve nizamına, işyeri kurallarına uygun hareket etmeyen OSGB Personelini, OSGB ye bildirecek ve bildirimi takiben OSGB gerekli tedbirleri alacak, söz konusu personelini Türk Kızılayı ile bağlantılı hizmetlerde görevlendirmeyecektir. 6.9 Sözleşmenin imzalanmasından sonra, iş güvenliği uzmanının sertifikasının yetersiz olduğunun işveren tarafından öğrenilmesi durumunda sözleşmeyi sona erdirme hakkı vardır. İşbu şartnamenin konusu, işin ifası ve OSGB bu işle ilgili olarak çalıştıracağı uzman ve araçlar bakımından, İş Kanunu, Borçlar Kanunu, Vergi kanunları, SGK Mevzuatı, Belediye Tüzükleri ve ilgili diğer kanun, tüzük ve nizamname ile mevzuat hükümlerinin uygulanmasından doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk doğrudan doğruya OSGB ye aittir. OSGB personelinin çalışma planlaması İş Kanunu çerçevesinde OSGB tarafından yapılacaktır OSGB, personelinin görevleri esnasında işyeri ve üçüncü şahıslara vereceği, ayrıca Türk Kızılayı na yansıyabilecek maddi/manevi zarar ve hasarın tazmininden sorumludur. İdare, şikâyet ve benzeri konulara hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacaktır. İdarenin bu tür taleplere muhatap olması veya aleyhine herhangi bir hüküm tesis edilmesi halinde İdare, OSGB ye rücu hakkına sahiptir.

11 6.11 Hizmetin verilmesi esnasında İdare tarafından OSGB personelinin iş esnasında kullanacağı malzeme ve cihazların OSGB ne tutanak karşılığı verilmesi durumunda, kullanılacak malzeme ve cihazlardan kırılan, kaybolan, yanan ve sair şekilde uygun kullanmamadan kaynaklanan hasarlanmış malzeme ve cihazları, OSGB tamir ettirecek, tamir imkanının olmaması durumunda ise aynı cins, kalite ve markada malzemeyi alarak yerine koyacaktır. OSGB tarafından yerine konulmaması halinde İdare, OSGB nin hak edişlerinden malzeme rayiç bedelini keserek yenisini alıp yerine koyacaktır. Malzeme rayiç bedelinin hak ediş kesintilerinden karşılanamaması durumunda teminatından, teminatını da aşması halinde tahsil edilecektir Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın OSGB ye yapılacak ödemelerden kesilecektir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı OSGB den ayrıca tahsil edilecektir. 7. Diğer Hususlar 7.1 Sözleşmenin süresi tarihine kadar geçerlidir. Sözleşme süresi bitiminde Türk Kızılayı uygun gördüğü takdirde ek sözleşme yapmak suretiyle sözleşme süresini aynı fiyat ve şartlarla uzatma hakkına sahiptir. Ayrıca Türk Kızılayı uygun gördüğü takdirde ek sözleşme yapmak suretiyle 50 den az personel bulunduran işyerleri için de aynı fiyat ve şartlarla hizmet alımı hakkına sahiptir. 7.2 OSGB gerek kendi gerekse çalıştıracağı elemanların sözleşme kapsamında yapmakla yükümlü olduğu hizmetler ile ilgili kusur ve ihmallerinden doğan her türlü zararlardan sorumlu olacaktır. 7.3 OSGB vereceği hizmetlerin verilmesi sırasındaki ihmal ve kusurlardan dolayı, İdarenin uğradığı zararları tazmin ile yükümlü olup, kurumların idaremize açacağı tazminat davalarını, İdaremizin OSGB rücu hakkı saklıdır. 7.4 OSGB vereceği hizmetlerin verilmesi sırasında 3. kişi ve kurumlara verilen zararlardan dolayı 3. kişi ve kurumların İdaremize açacağı tazminat davalarını, İdaremizin OSGB rücu hakkı saklıdır. 7.5 Sözleşme dönemi içinde 6331 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan yönetmeliklerde değişiklik olması halinde yeni yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 7.6 OSGB firma iş kazalarından doğacak tazminat davalarına karşı, İş Güvenliği Uzmanı için mali mesuliyet sigortası yaptırmak zorundadır. Bu sigorta rücu ve tüm kusur oranlarını kapsayacak şekilde yaptırılacaktır.

12

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖNSÖZ Uluslararası Çalışma Örgütü nün verilerine göre, bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Firma Yetkilisi : Firma SGK No : Firma Tel&Fax : E-posta : Firma Adresi : Firma Çalışan Sayısı : Firma Ana Konusu : Firma Risk(Tehlike sınıfı) Grubu :

Detaylı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi NACİ ATASEVEN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI www.antalyaisguvenligi.com 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 2 nci

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER FİHRİST 1) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2) 6331 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYAN İSTİSNALAR 3) KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 4) İŞVERENİN KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT 6331 sk NUN ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ, ACİL DURUM, RİSK DEĞERLENDİRMESİ, TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN HÜKÜMLERİ VE BU HÜKÜMLERE YÖNELİK YAYIMLANAN İKİNCİL MEVZUAT HÜKÜMLERİ Prof.

Detaylı

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: Tarih: 16 Aralık 2003 Sayı: 25318 BİRİNCİ

Detaylı

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR!

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR! SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmelik; (1) 20.02.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Su Kullanım

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı