Türkiye İş Bankası A.Ş. Telefon:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye İş Bankası A.Ş. Telefon:"

Transkript

1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğe girmesinden ( ) sonra yapılan sözleşmeler bu yeni düzenlemeye tabidir. Hayat Sigortası Genel Şartlarında yeni kanuna uyumu sağlayacak değişiklikler yapılıncaya kadar genel şart hükümlerinin yeni yasal düzenlemenin emredici kurallarına aykırı düşen hükümleri yerine yeni kanundaki hükümler geçerli olacaktır. Aynı şekilde, kullanımda olan bilgilendirme formunda yer alan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun emredici hükümleri ile uyumlu olmayan hususlar yerine yeni yasanın düzenlemesi esas alınacaktır. A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İş Kuleleri Kule:2 Kat:16 Levent İstanbul Tel Faks: (0212) Ticaret Sicil Numarası: Satış Temsilcisi Sicil No: Türkiye İş Bankası A.Ş. Telefon: Şubesi Adı Soyadı: İmza: B. TEMİNATLAR 1. Ölme İhtimaline Karşı Verilen Teminat: Sigorta süresi ve belirlenen şart ve haller içinde sigortalının ölümü durumunda ödenecek tutarı ifade eder. Sözleşme süresi içinde ölüm: Sözleşmede gösterilen süre içinde sigortalı ölürse sigortacı tazminatı ilgili kişilere öder. 2. nın sağladığı teminatlar aşağıdaki maddelerde yer almaktadır. a. Bu poliçede, sigortalının tam ve kalıcı sakatlığı halinde veya ölümü anındaki bakiye kredi borcu ve bu borca ait faiz ve masrafların toplamını geçmemek kaydı ile Türkiye İş Bankası A.Ş. nin kredi kullandıran şubesi dain-i mürtehin ve dönülemez şekilde lehtar tayin edilmiştir. Sigortalı, lehtarı değiştirme hakkından feragat ederek bu poliçeyi lehtara teslim etmiştir. b. Sigortalının sigorta süresi içinde ölümü veya tam ve kalıcı sakatlığı halinde ödenecek teminat tutarı, her bir kredi taksidinin vadesinde, sertifikada yer alan teminat planında öngörülen şekilde azalır. Riskin gerçekleştiği tarihte geçerli olan teminat tutarı, bir önceki vadede geçerli olan teminat tutarına eşittir. Sigorta süresi sonunda sigortalının hayatta olması halinde şirket ödemede bulunmayacak; sözleşme sona ermiş olacaktır. 3. İş göremezlik teminatı kapsamında sigortalının poliçe başlangıç tarihindeki mesleki statüsüne göre; - İstihdam ilişkisi içinde çalışanlara, gayri ihtiyari işsizlik

2 - Serbest meslek sahiplerine veya devlet memurlarına, geçici sakatlık - Emekli olmakla birlikte tam süreli ve aralıksız olarak çalışanlara ise hastaneye yatırılma teminatı sağlanır. Sigortalının aynı anda birden fazla teminatın kapsamında olması mümkün değildir. İş göremezlik tazminatı, kredi aylık taksit tutarına eşit olup, en fazla 6 ay için kredi aylık taksiti tutarında ödeme yapılır. İş göremezlik teminatı, aylık kredi taksidine eşit olup, bildirilen aylık kredi faiz oranı, kredi süresi ve kredi tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Anlaşmazlık halinde Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. kayıtları esas alınacaktır. C. İŞ GÖREMEZLİK TEMİNATI - TANIMLAR İstihdam ilişkisi: Sigortalı ile işveren arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik mevzuatı gereğince tam ve belirsiz süreli iş sözleşmesi çerçevesindeki istihdam ilişkisi. Serbest meslek sahibi: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun yürürlüğe girmesinden sonra ilgili kanunun 4 (b) (1) ve 4 (b) (3) maddesi kapsamında sosyal güvenlik primi ödeyen kişi. Yüklenici: Bir istihdam ilişkisi oluşturmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak müteahhit sıfatıyla belirli bir süreyle ve belirli bir konuda hizmet sunan kişi. Devlet memuru: Devlet kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında çalışan kişi. Emekli çalışan: Bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmakla birlikte, bir istihdam ilişkisi çerçevesinde çalışmayı sürdüren kişi. İşsiz kalmak (işsizlik): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı gereğince geçerli bir neden olmaksızın sigortalının ücretli işini ihtiyarı dışında kaybetmesi. İstisna süresi: İş göremezlik teminatının yürürlüğe girmesi için, poliçe başlangıç tarihinden başlamak üzere geçmesi gereken 90 günlük süre. Toplam sigorta bedeli: Sigortacı tarafından bir poliçe döneminde herhangi bir iş göremezlik talebi için her halükarda ortaya çıkan teminata dahil, iş göremezlik talebi sayısına bakılmaksızın ödeme yapılacak toplam sigorta bedeli tutarı. Azami olay başı sigorta bedeli ödeme süresi: Sigortacı tarafından, bir poliçe döneminde, iş göremezlik halinde ve her halükarda ortaya çıkan teminata dahil olay başı sigorta bedeli ödemesi yapılacak azami 6 aylık süre. Olay başı sigorta bedeli (İş göremezlik teminatı aylık tutarı): İş göremezlik durumunda, bekleme süresi hariç olmak üzere her bir 30 günlük süre için poliçe özel ve genel şartları kapsamında ödenecek ve poliçede yazılı tutar. Bekleme süresi: İş göremezlik tazminatının ödenmesine hak kazanılabilmesi için riskin ilk gerçekleştiği tarihten itibaren aralıksız geçmesi gereken asgari süre. Gayri ihtiyari işsizlik ve geçici sakatlık durumunda bekleme süresi 30 gündür. Hastaneye yatırılma durumunda bekleme süresi 7 gündür. Ödeme hak ediş süresi: Bekleme süresinin dolmasını müteakiben olay başı sigorta bedelinin ödenmesi için, istihdam durumuna bağlı olarak, aralıksız olarak gayri ihtiyari işsiz kalınması / geçici sakatlığın gerçekleşmesi / hastaneye yatışın gerçekleşmesi gereken asgari 30 günlük süre. Geçici Sakatlık: Sigortalının kendi kontrolünün ötesindeki bir yaralanma veya sağlık sorunu nedeniyle ve bu sakatlığın bir hastane tarafından raporlanması koşuluyla işini geçici olarak yapamaz durumda olması.

3 Kronik veya tekrarlanan hastalık: Süreklilik arz eden bir durum (yaralanma, hastalık veya rahatsızlık) ve/veya ilgili klinik belirtiler. Kronik bir durum aşağıdaki özelliklerden en az birine sahiptir: a. Belirsiz bir süre devam eder; b. Sabittir ve tedaviden ziyade kontrol edilir; c. Tekrarlayan semptomları vardır ve geçmişte konsültasyon, tedavi veya bakım gerektirmiştir; veya d. Uzun süreli izleme veya tedavi, konsültasyonlar, check-up lar, muayene veya testler gerektirir. Önceden mevcut durum: Sigortalının poliçe başlangıç tarihinde bildiği veya poliçe başlangıç tarihinden hemen önceki 12 aylık sürede bir doktor ziyaretinde bulunmuş veya görülmüş herhangi bir durum, sakatlık, hastalık, bulaşıcı hastalık veya bunlarla alakalı bir durum veya semptomlar. D. İSTİSNALAR Ölüm, tam ve kalıcı sakatlık teminatları kapsamı dışında kalan durumlar için Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği, Hayat Sigortaları Genel Şartlarına ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına bakınız. Bunlara ek olarak iş göremezlik teminatı dışında kalan haller aşağıda açıklanmaktadır: 1. Sigortalının teminat kapsamına alınan riskin gerçekleşmesi tarihinden önce en az 6 ay süreyle aralıksız olarak istihdam ilişkisi içinde çalışmamış olması. 2. Sigortalının ikamet ettiği yerin Türkiye Cumhuriyeti veya K.K.T.C.'den farklı bir yer olarak değişmesi veya Türkiye Cumhuriyeti veya K.K.T.C. sınırları dışındaki istihdam ilişkisinden kaynaklanan işsizlik sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler. 4. İstisna süresinde oluşan ve bekleme süresini doldurmayan işsizlik veya geçici sakatlık veya hastaneye yatış. 5. Sigorta poliçesi yapılırken; sigortalı tarafından bilinen veya bilinmesi gereken nedenlere bağlı işsizlik, mevcut kronik veya tekrarlanan bir hastalığın neden olduğu veya önceden mevcut durum sonucu meydana gelen geçici sakatlık veya hastaneye yatırılma. 6. Sigortalının istihdam ilişkisinin işveren tarafından mevzuat çerçevesinde haklı bir nedenle sona erdirilmesi. 7. Sigortalının işverenle anlaşarak veya ilgili mevzuata göre haklı sayılan bir neden olmaksızın istifa ederek işten ayrılması. 8. İşin gereği olarak çalışmaya dönemsel veya mevsimsel ara verilen haller dolayısıyla geçirilen veya belirli süreli iş sözleşmesinin bitiş tarihinden başlayan işsizlik süresi. 9. Ücretli veya ücretsiz izinli olarak çalışılmadan geçirilen süreler. 10. Sigortalının pay sahibi olduğu şirketle olan iş sözleşmesinin sona ermesi/erdirilmesi sonucu oluşan işsizlik. 11. Sigortalının haklı bir sebebe dayanmadan, tıbbi müdahaleyi reddetmesi veya hekim tavsiyelerini takip etmemesi halinde gerçekleşen geçici sakatlık. 12. İsteğe bağlı, kozmetik veya güzelleşme amaçlı olarak yapılan cerrahi müdahalelere bağlı geçici sakatlık.

4 13. Destekleyen mahiyette tıbbi kanıt yoksa sırt ağrısı veya ilgili durumlardan kaynaklanan geçici sakatlık. Bu gibi kanıt uygun bir uzmandan veya sigortalının doktorundan bir rapor olabilir. Her iki durumda da röntgen veya MRI veya CT taraması veya eşdeğeri istenebilir. 14. Uzman bir doktor tarafından teşhis edilmediği sürece, stres ve stresle ilgili durumlar da dahil psikiyatrik veya ruhsal rahatsızlık. 15. Doğum ve hamileliğin normal sürecinden kaynaklanan veya hamileliği sonlandırmak amacıyla isteğe bağlı olarak yapılan müdahaleler ve bunların neticesinden kaynaklanan geçici sakatlık. 16. Sigortalının analık yardımı aldığı dönemde, analık ile ilişkili bağlantılı gerçekleşen geçici sakatlık. E. PRİM ÖDEMELERİNDE VERGİ AVANTAJI Yürürlükteki vergi mevzuatına göre; 1. Ücretli çalışanların kendisine, eş ve küçük çocuklarına ait primleri, ödendikleri ayda elde edilen brüt ücretin %15 ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirilebilir. 2. Yıllık beyanname verenlerin kendisine, eş ve küçük çocuklarına ait primleri gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve beyan edilen gelirin %15 ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması şartıyla, vergi matrahından indirilebilir. F. ÖNEMLİ BİLGİLER 1. Sigortacının ödeyeceği tazminat, sözleşmenin kurulması sırasında, ilke olarak, herhangi bir sınırlandırmaya tabi olmaksızın taraflarca serbestçe belirlenir yaş ve üzerinde olan sağlıklı herkes bu sigortayı yaptırabilir. Ancak, sigorta süresi, sigortalının yaşı ile toplamı 65 i geçmeyecek şekilde, ay arasında belirlenebilir 3. Sigorta sözleşmesinin yapılmasına ilişkin başvuru, başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde reddedilmemişse sözleşme kurulmuş olur. Başvuru yapılması sırasında alınan para, sözleşme kurulmuşsa prim olarak kabul edilir. Başvuru reddedilmişse ödenen para, kesinti yapılmadan faiziyle birlikte iade edilir. 4. İlk prim ödenmeden riskin gerçekleşmesi durumunda sigortacının sorumluluğu başlamaz. 5. Sözleşme kurulmadan önce, teklifnamede yer alan sorulara doğru cevap verilmesi gereklidir. Bu yükümlülüğün ihlali halinde sigortacının sözleşmeden cayma veya ek prim almak suretiyle sözleşmeye devam etme hakları saklıdır. Bu nedenle sözleşmenin her aşamasında sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabilir. 6. Aynı veya değişik bedeller üzerinden birden fazla sigorta yaptırılabilir. Bu durumda her bir sigortacının tazminat ödeme borcu birbirinden bağımsızdır. 7. Prim ödemelerinizde ödeme belgesi almayı unutmayınız. 8. İş göremezlik ek teminatı aşağıdaki hallerde sona erer, sigorta ölüm ve tam ve kalıcı sakatlık teminatları için devam eder. a) Banka/kredi verenin kredi sözleşmesi çerçevesinde gayrimenkul üzerindeki ipoteğin paraya çevrilmesine dair cebri icra muamelesi başlatması b) Sigortalının emekli olması c) Toplam sigorta bedeli ödendiği takdirde d) Azami olay başı sigorta bedeli ödeme süresinin dolması.

5 9. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi için, Hayat Sigortası Genel Şartlarını, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarını ve Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği ni dikkatlice okuyunuz. G. ÖDEMELERİN YAPILMASI 1. Riskin gerçekleşmesi halinde, hak sahiplerinin yükümlülükleri Hayat Sigortaları Genel Şartları B maddesinde yer almaktadır. 2. Bekleme süresi sonrasında olay başı sigorta bedeli ödemesine hak kazanabilmesi için, sigortalının riskin gerçekleşme tarihinden önceki 6 aylık süre içinde istihdam edilmiş veya serbest meslek sahibi / yüklenici olarak faaliyete veya devlet memuru sıfatıyla veya emekli çalışan olarak istihdam ilişkisi içinde tam süreli ve aralıksız çalışmaya devam ediyor olmalıdır. 3. En az 3 yıl devam eden bir sigortada, sigortalı intihar ya da buna teşebbüs sonucu ölürse, sigortacı sigorta bedelinin tamamını öder. 4. Riskin gerçekleşmesi halinde, tazminat talebinin gecikmeksizin, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte, ilk sayfada adres ve telefonları yer alan Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ye ulaştırılması gerekmektedir. 5. Riskin gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir. H. DİĞER BİLGİLER Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tahkim sistemine üyedir. İ. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ Sigortaya ilişkin bilgi talepleri ve şikayetler için ilk sayfada yer alan adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır. Sigorta bilgilendirme formunu okuyup kabul ettiğimi ve verdiğim tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Lütfen kendiniz elle yazarak imzalayınız. Düzenleme Tarihi: Sigortalı Adı Soyadı: Düzenleme Saati: İmza:

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel olarak

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel olarak

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI)

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU TEHLİKELİ HASTALIK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU TEHLİKELİ HASTALIK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

Vefat (Ana Teminat) İşsizlik (Bordrolu Çalışanlara) (Ek Teminat) Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş. Vefat (Ana Teminat)

Vefat (Ana Teminat) İşsizlik (Bordrolu Çalışanlara) (Ek Teminat) Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş. Vefat (Ana Teminat) Şirket Nüshası BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

YILLIK (27-60 YAŞ) KREDİ HAYAT MAKSİMUM KORUMA SİGORTASI BİLGİ FORMU

YILLIK (27-60 YAŞ) KREDİ HAYAT MAKSİMUM KORUMA SİGORTASI BİLGİ FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FiNANSÖR İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

Tehlikeli Hastalıklar (Kanser) (Ek Teminat)

Tehlikeli Hastalıklar (Kanser) (Ek Teminat) Şirket Nüshası BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU STANDART KRİTİK HASTALIK SİGORTASI

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU STANDART KRİTİK HASTALIK SİGORTASI En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER FERDİ BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

a) Aylık tazminat tutarı: Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortalıya ödenmesi gereken aylık ödemeyi,

a) Aylık tazminat tutarı: Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortalıya ödenmesi gereken aylık ödemeyi, Borç Ödeme Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1 Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, işsiz kalma ya da kaza veya hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik hâllerinin gerçekleşmesi sonucu

Detaylı

BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1 Sigortanın Konusu BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Bu sigorta ile sigortacı, işsiz kalma ya da kaza veya hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik hâllerinin gerçekleşmesi sonucu

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI

KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI A. SİGORTAYA GİRİŞ - YENİLEME Kart Borcum Güvende Planı kapsamında yeni kart müşterileri kredi kartına başvururken Kart Borcum Güvende Planı na da başvurmuşlarsa

Detaylı

Küçük birikimler yarını belirler YILLIK HAYAT SİGORTASI BAŞVURU FORMU

Küçük birikimler yarını belirler YILLIK HAYAT SİGORTASI BAŞVURU FORMU Küçük birikimler yarını belirler YILLIK HAYAT SİGORTASI BAŞVURU FORMU YILLIK HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Ölme İhtimaline Karşı Verilen Teminatlı Hayat Sigortaları En az iki nüsha olarak düzenlenen

Detaylı

Ferdi Kaza Sigortaları Bilgilendirme Formu

Ferdi Kaza Sigortaları Bilgilendirme Formu Hayat ve Emeklilik Ferdi Kaza Sigortaları Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

YENİ KART BORCUM GÜVENDE ÖZEL ŞARTLARI

YENİ KART BORCUM GÜVENDE ÖZEL ŞARTLARI YENİ KART BORCUM GÜVENDE ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1: SİGORTANIN KONUSU İşbu Kredi Kartı Koruma Sigortası Özel Şartları, Sigorta Ettiren tarafından sigorta sözleşmesi başlangıcında Sigortacı ya bildirilen ve

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

444 9 BES CAN YELEĞİ SİGORTASI BAŞVURU FORMU. Küçük birikimler yarını belirler. 237 vakifemeklilik.com.tr

444 9 BES CAN YELEĞİ SİGORTASI BAŞVURU FORMU. Küçük birikimler yarını belirler. 237 vakifemeklilik.com.tr 444 9 BES 237 vakifemeklilik.com.tr CAN YELEĞİ SİGORTASI BAŞVURU FORMU GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. :22 Ortaköy 34347 Beşiktaş - İstanbul Tel: (0212) 310 37 00 Faks: (0212) 310 39 99 Çağrı Merkezi:

Detaylı

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Mortgage Sigortası ve Türkiye Uygulaması: Borç Ödeme Sigortası Genel Şartları Doç.. Dr. Suna ÖZYÜKSEL (OKSAY) Müdürü MORTGAGE Konut satın almak için, konut finansmanı kredi kuruluşlarından, ipotek karşılığı

Detaylı

Modüler Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Modüler Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

CİNSİYETE ÖZGÜ KANSER SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

CİNSİYETE ÖZGÜ KANSER SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU CİNSİYETE ÖZGÜ KANSER SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere kurulacak sözleşmeye

Detaylı

KREDİ KORUMA TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI I. BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ KORUMA TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI I. BİLGİLENDİRME FORMU KRDİ KORUMA TMİNATLI AYAT SİGORTASI I. BİLGİLNDİRM FORMU n az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere kurulacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu

Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu Hayat ve Emeklilik Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı