SGORTA RKETLERNDE MAL YETERLLK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SGORTA RKETLERNDE MAL YETERLLK"

Transkript

1 SGORTA RKETLERNDE MAL YETERLLK Dr. S. Alpagut ENEL ÖZET Sigorta irketleri, ileride meydana gelebilecek risklerin mali sonuçlarn bir topluluk arasnda datarak risk yönetiminin en yaygn yöntemi olan riski aktarma fonksiyonunu yerine getirmekte ve sigortallara kar güvence (koruma) salamaktadrlar. Sigortaclk temelde bir risk i i olduu için, sigortallarn menfaatlerini korumak amacyla, sigorta irketlerinin mali yaplarnn yeterince güçlü olmas gerekmektedir. Bu çal mada, Avrupa Birlii nde ve ülkemizde sigorta irketlerinin mali yeterliliklerine ili kin düzenlemeler ele alnmakta ve bir kar la trma yaplmaktadr. Anahtar Kelimeler: Sigorta, Sigorta (irketleri, Avrupa Birlii, Mali Yeterlilik ABSTRACT Insurance companies carry out function of risk transmission that is the most widespread way of the risk management by distributing the financial results of risks possible to occur in the future, and so they provide a kind of opposite assurance for the insured. It is necessary for the financial structures of insurance companies to be strong enough to meet the interests of the insured people because the business of insurance has many risks basically. In this study the regulations related to the financial solvency of the insurance companies in European Union and Turkey have been taken up and a comparison has been made. Key Words: Insurance, Insurance Companies, European Union, Financial Solvency Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Meslek Yüksek Okulu Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 297

2 GR Sigorta kavramnn temelinde, risklerle dolu bir dünya da ya ayan insanlarn gerçekle mesi muhtemel risklerin yol açaca zararlarn giderilmesi amacyla riskin olu masndan önce baz tedbirler alma gerei yatmaktadr. Sigorta; ayn riske maruz kalan insanlarn ve i letmelerin bir araya gelerek, sigorta irketi ile yaptklar sözle me kapsamnda doacak zararn giderilmesini, sigorta irketine önceden yaptklar ödemeler kar lnda güvence altna almalardr. Sigortallar veya sigorta ettirenler, teminat altna aldrdklar olas rizikolarn gerçekle mesi sonucu olu an tazminatlarnn kar lanmas için bugünden gelirlerinin bir bölümünü prim olarak sigorta irketlerine vermektedirler. Rizikonun gerçekle mesi halinde ise sigorta irketlerinden güvence satn alanlar, doal haklar olarak, hasar bedellerinin tazmin edilmesini beklemektedirler. I. SGORTA SEKTÖRÜNDE MAL YETERLLK KAVRAMI Sigorta irketlerinden beklenen, özellikle sigortallar veya sigorta ettirenlerden tazminata hak kazananlara kar yükümlülüklerini yerine getirmede belli bir ödeme gücüne (mali yeterlilie) sahip olmalardr. Bu nedenle bir sigorta irketi ba lca iki temel konuda güvence salamaldr. Bunlar: i) Mali kapasitenin yeterli olmas (Ödeme Gücü, Yükümlülük Kar lama Yeterlilii (Solvency), Finansal Yeterlilik, Solvabilite) ve ii) (irketin üstlendii sorumluluklar kar lamaya istekli olmasdr 1. Mali yeterlilik bir sigorta irketinin varlk ve borçlar arasndaki olumlu fark ya da bir ba ka dei le öz kaynaklarnn tümü olarak tanmlanabilir 2. 1 Swss Re, Mali Yeterlilik Alan&nda Kar(&la(&lan Geli(meler ve Sigorta Endüstrisinde Güven Unsurunun Önemi Çev: Ergin Gediz Türk Sigorta Enstitüsü Vakf Yaynlar Seminer Notlar No: 39 Sigma No 7/1995, s.2; Mehmet KAHYA, Sigorta ve Reasürans 1irketlerinde Finansal Analiz, Sentez Reklam ve Dan manlk, 2001, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

3 Herhangi bir irketin yükümlülüklerini kar lamaya yetecek kadar aktifinin bulunmas, bir ba ka dei le, varlk toplamnn yabanc kaynaklar toplamndan fazla olmas durumunda mali yeterlilii olduu kabul edilmektedir. Ancak sigorta sektöründe bu kural tek ba na bir anlam ifade etmemektedir. Belli bir zaman dilimi dikkate alndnda, sigorta irketinin yükümlülüklerinin sadece bir ksm kesin olarak bilinebilir 3. Ayrca, söz konusu yükümlülükler henüz ortadan kalkmadan, bunlara her geçen gün yenileri de eklenerek gelecek yllara aksedebilir 4. Sigortaclk temelde bir risk i i olduu için, önceden öngörülemeyen risklerin ortaya çkmas durumunda irketlerin kaynaklar yükümlülüklerini kar lamada yetersiz kalabilmektedir. G te bu nedenle, poliçe sahiplerinin menfaatlerini korumak amacyla, sigorta irketlerinin mali yaplarnn yeterince güçlü olmas gerekmektedir 5. Sigorta sektöründe mali yeterlilik düzenlemeleri geni anlamda, yükümlülük kar lama yeterlilii, teknik kar lklar, mali analiz rasyolar, konservasyon oranlar gibi çe itli kontrol mekanizmalarn kapsamaktadr 6. Sigorta sektöründe mali yeterlilie ili kin düzenlemelerin amac, irketin elinde poliçe olan sigortallarna kar mali yükümlülüklerini yerine getirememe riskini en aza indirmektir 7. Sigorta irketlerinin yüksek hasar düzeyleri veya olumsuz yatrm sonuçlar gibi öngörülemeyen risklere kar bir güvenlik e ii olarak irket bünyesinde tutmas gereken asgari sermaye olarak 2 Helmut MÜLLER ve Arnold TRAKIES, Almanya da ve Türkiye de Sigorta 1irketlerinin Mali Yeterlili5i, Çev: Ergin Gediz Türk Sigorta Enstitüsü Vakf Yaynlar Seminer Notlar No: 50, 1998, s.2. 3 David CUMMINS ve Richard DERRIG, Classical Insurance Solvency Theory Kluwer Academic Publishers, 1988, s Serhat YANIK, Sigorta (letmelerinde Mali Yeterlilik Analiz, Bayndr Sigorta A.( Yaynlar No: 1, 2001, s Onur ACAR, Avrupa Birlii nde Yükümlülük Kar lama Yeterlilii: Solvency II Sigorta Ara(t&rmalar& Dergisi, Ekim 2005, Say: 1, s.5. 6 Özge ARSLAN, Avrupa Birlii ve Türkiye de Sigorta (irketlerinde Yükümlülük Kar lama Yeterlilii, Hazine Müste arl, Ara trma ve Gnceleme Dizisi: 37, 2003, s.1. 7 Robert L. CARTER, Sigorta Sektöründe Denetim ve Mali Yeterlilik Gereksinimleri, Çev: Ergin Gediz, Türk Sigorta Enstitüsü Vakf Yaynlar, No: 38, 1996, s.5. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 299

4 tanmlanan yükümlülük kar lama yeterlilii 8 sigorta irketlerinin sigortallara kar olan yükümlülüklerini kar layp kar lamayacaklarna dair i letme hesaplar ve olas dei imler hakknda bilgi sunan bir uygulamadr ve bu uygulamayla, irketlerin belli bir anda borçlarn kar lamaya yeterli olup olmad ölçülmektedir 9. Bir sigorta irketinin mali yeterlilik içinde bulunmas dier bir ifadeyle ödeme gücünün (yükümlülük kar lama yeterlilii) var olmas, hasar tazminatlarn ve giderlerini ödeyebilecek durumda olmas anlamna gelir. Mali açdan yetersiz olmas hali ise, hasarlarn ödenebilmesi için gerekli aktiflerinin yetersiz (borca batk) veya zamannda paraya çevrilemez (likitide eksiklii) durumunda olmasnn sonucudur. Ba ka bir ifadeyle sigorta irketlerinin mali gücü veya yeterlilii, yüklenimlerini kar layabilecek ölçüde teknik kar lklarnn ve yeterli sermaye güvencesinin bulunup bulunmadna baldr 10. Sigorta irketlerinin ödeme güçleri (yükümlülük kar lama yeterlilii) önceleri, sigorta faaliyetleri açsndan deerlendirilmekte ve hasar ödemelerinin prim gelirlerini a mamas gerektiine inanlrd. Eer hasar ödemeleri prim gelirleri a arsa bir enkaz yaratlrd. Bu durum Enkaz Teorisi (Ruin Theory) olarak isimlendirilmi tir. Daha sonralar sigorta irketlerinin ödeme güçlerinin sigorta portföylerinden çok, yatrm portföylerinin performansna dayand dü ünülmeye ba lanm tr. Günümüzde ise, sigorta irketlerinin ödeme güçlerinin sadece sigorta ya da yatrm portföylerine dayanmad, irketlerin bütün faaliyetlerine dayanan bir olgu olduu fikri yaygnla m ve kabul görmü tür 11. Uygun bir ekilde belirlenmi yükümlülük kar lama yeterlilii sigorta sektörü için hayati önem ta maktadr. Bu ayn zamanda sigorta sektörüne olan kamuoyu güveninin sürdürülmesi açsndan da zorunludur. Bu nedenle birçok ülkede sigorta irketlerinin yükümlülük kar lama yeterlililii konusunda özel artlar getirilmi tir. Bu artlarn 8 Özge ARSLAN, age s.11 9 Serhat YANIK, age s Swss Re, age s.2 11 Mehmet KAHYA, age s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

5 yerine getirilmesi kamu denetimi yoluyla kontrol edilmektedir. Son birkaç yldr aralarnda belirli bir uyum salanmasna ramen, bu artlar bir ülkeden dierine farkllk göstermektedir 12. A ada Avrupa Birlii nde ve ülkemizdeki yükümlülük kar lama yeterliliine ili kin düzenlemeler ele alnm tr. II. AVRUPA BRL" NDE MAL YETERLLK DÜZENLEMELER Avrupa Ekonomik Topluluu (AET) (European Economic Community EEC), Avrupa Topluluu (AT) (European Community EC) bugünse Avrupa Birlii (AB) (European Union EU), II. Dünya Sava nn ardndan büyük bir ykma urayan Avrupa da, bar n ve bölgesel istikrarn yeniden salanmas ve ekonominin yeniden yaplanmas amacyla olu turulan bir ülkeler topluluudur 13. Avrupa Ekonomik Topluluu nu kuran antla ma, Fransa, Almanya, Gtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg tarafndan 25 Mart 1957 tarihinde Roma da imzalanm tr ve bu kentin adyla anlmaktadr. Antla maya göre, üye ülkelerin toplam ekonomik kaynaklar içinde mal, insan, hizmet ve sermayenin serbestçe dola t ve d ticaret, tarm gibi konularda izlenecek ortak bir politikann ulusal politikalarn yerini alaca bir ortak pazar içinde toplanmas öngörülmektedir 14. Finansal hizmetler alannda Avrupa Birlii nin temel önceliklerinden biri sigortaclk sektöründe bir tek pazar yaratmak olmu tur. Kurucu Antla malar uyarnca sigorta alanndaki tek pazar iç snrlarn bulunmad bir alandr. Sigorta alannda tek pazarn gerçekle tirilmesi süreci, 1961 ylnda ulusal hukuk kurallarnn yakla trlmas amacn ta yan hizmetlerin serbest dola mna ili kin Genel Programn kabulüyle ba lam tr. 1 Temmuz 1994 tarihinden 12 Sevim SAVA(ÇI, Dünyada ve Türkiye de Sigorta (irketlerinin Mali Açdan Deerlendirilmesi ve Öneriler Milli Reasürans Türk Anonim 1irketi sigortac&l&k Sektörü Bilimsel Çal&(ma Yar&(mas& 1998, s Cihan DURA ve Hayriye ATGK, Avrupa Birli5i Gümrük Birli5i ve Türkiye, Nobel Basmevi 2. b, Nobel Yayn No: 164, 2003, s Muzaffer UYGAR, Türkiye-Avrupa Topluluu Gli kileri ve Gümrük Politikamz, 1993, s.20. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 301

6 itibaren Avrupa Birlii sigorta piyasalar ile Avrupa Ekonomik Alan altnda Norveç, a Lihten tayn ve Gzlanda geni ve tek bir sigorta pazar olu turmu lardr. Sürecin 40 yldan fazla zamana yaylmas, Üye Devletlerdeki düzenlemelerin kapsam ve yaplarna ili kin farkllklardan kaynaklanmaktadr 15. Avrupa Sigortaclk Tek Pazar nn kurulabilmesi için krk yldr yürütülen çal malar, teknik anlamda, iki farkl sigortaclk kültürü arasnda yaknla mann salanmas gayretleri olarak özetlenebilir. Gngiltere ve Hollanda nn benimsedii daha rekabet yanls, daha az devlet müdahalesi öngören Denizcilik Sigortas Gelenei Anglo Sakson Model ile Fransa, Almanya ve Avusturya nn benimsedii devletin rolünün önemli olduu, hatta yükümlülük kar lama yeterlilii, asgari sermaye, garanti fonu, teknik rezervler ve yatrm portföyleri gibi i letmelerin mali yaplarna ili kin hususlarn ötesinde prim tarifeleri ile sigorta poliçesi ve artlarnn dahi devlet onay gerektirdii, rekabeti göz ard ederek sigortal güvenliini temel amaç olarak belirleyen Alp Stili Sigortaclk Gelenei Kontinental Model arasnda bu yaknla mann salanmas kolay olmam tr 16. Üye devletlerce ulusal bazda farkl çerçevelerde düzenlenmi olan hayat ve hayat d sigortalara ili kin Avrupa Birlii mevzuatnn olu turulmasna yönelik olmak üzere, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birlii Konseyi tarafndan çe itli Direktifler yaymlanmaktadr. Söz konusu Direktifler, üye devletlerin iç hukuklarna aktarmalar gereken önlemlerin belirlendii Avrupa Birlii Resmi Gazetesi nde yaymlanan yasal metinlerdir. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birlii Konseyi tarafndan, hayat d ve hayat sigortas alanlarnda yaymlanan Direktiflerin yan sra muhasebe, mali tablolar ve denetim, yükümlülük kar lama yeterlilii, istatistikler, tasfiye ve yeniden yaplanma, sigorta araclar, reasürans, ek denetim, elektronik ticaret, motorlu ta tlar mali 15 Berna ÖZ(AR, Avrupa Birli5i Sigorta Müktesebat Rehberi, Türkiye Sigorta ve Reasürans (irketleri Birlii Yayn No: 3, Ceyma Matbaaclk, 2005, s Utku A. ATALAY, Avrupa Birli5i Perspektifiyle Hizmetlerin Serbest Dola(&m& Kapsam&nda Türk Sigortac&l&k Sektörünün De5erlendirilmesi, Uzmanlk Tezi, Avrupa Birlii Genel Sekreterlii Ekonomik ve Mali Konular Dairesi, 2004, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

7 sorumluluk sigortalar ve sigorta gruplar gibi alanlar düzenleyen pek çok Direktif bulunmaktadr 17. Sigorta sektörüne yönelik olarak yaymlanan ilk Direktif, hayat d sigortaclk faaliyetlerine ba lama ve yürütme ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonuna ili kin kurallar içeren 24 Temmuz 1973 tarihli 73/239/EEC sayl Direktiftir. Söz konusu Direktifte hayat d sigortalarda yükümlülük kar lama yeterlilii ile ilgili ilk düzenlemeler de yer alm tr 18. Hayat sigortas alanndaki ilk düzenleyici Direktif ise, 5 Mart 1979 tarihli 79/267/EEC sayl Direktiftir. Söz konusu Direktif, hayat sigortac faaliyetlerine ba lama ve yürütme ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonuna ili kin kurallar içermektedir. Ayrca bu Direktifte hayat sigortalarnda yükümlülük kar lama yeterlilii ile ilgili ilk düzenlemeler de yer alm tr 19. Avrupa Birlii mali yeterlilik sisteminin deerlendirilmesi amacyla 1996 ylnda Dr. Müller ba kanlnda bir çal ma grubu olu turmu ve olu turulan bu çal ma grubu Nisan 1997 ylnda bir rapor (Müller Raporu) hazrlam tr. Müller Raporu nda Avrupa Birlii mali yeterlilik sisteminin genel olarak tatmin edici bulunduunu ancak metodolojide baz zayflklarn olduu ve Riske Dayal Sermaye ye (Risk Based Capital) daha yakn bir çal ma gereklilii belirtilmi tir 20. Bunun üzerine 73/239/EEC ve 79/267/EEC sayl Direktiflerde yer alan yükümlülük kar lama yeterliliine ili kin düzenlemeler, hayat sigortas irketlerinin yükümlülük kar lama yeterliliine ili kin 5 Mart 2002 tarihli 2002/12/EC sayl Direktifle 21 ve hayat d sigorta 17 comm/internal_market/insurance [ ] 18 Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birlii Konsey Direktifleri, Hayat D Sigortaclk Faaliyetlerine Ba lama ve Yürütme ile Glgili Kanun, Tüzük ve Gdari Düzenlemelerin Koordinasyonu Hakknda 24 Temmuz 1973 Tarih ve 73/239/EEC Sayl Birinci Konsey Direktifi, Avrupa Birlii Resmi Gazetesi L 228, s Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birlii Konsey Direktifleri, Hayat Sigortacl Faaliyetlerine Ba lama ve Yürütme ile Glgili Kanun, Tüzük ve Gdari Düzenlemelerin Koordinasyonu Hakknda 5 Mart 1979 Tarih Ve 79/267/EEC Sayl Birinci Konsey Direktifi, Avrupa Birlii Resmi Gazetesi L 063, s Özge ARSLAN, age s Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birlii Konsey Direktifleri, Hayat Sigortas (irketlerinin Yükümlülük Kar lama Yeterlilii ile Glgili 79/267/EEC Direktifini Tamamlayc Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 303

8 irketlerinin yükümlülük kar lama yeterliliine ili kin 5 Mart 2002 tarihli 2002/13/EC sayl Direktifle 22 tadil edilmi tir. Mali Yeterlilik I (Solvency I) olarak adlandrlan sistem, bu Direktiflerle 2004 yl ba ndan itibaren yürürlüe girmi olup böylece hayat ve hayat d irketler için yükümlülük kar lama yeterlilii ile ilgili gereklilikler güçlendirilmi tir 23. Ancak hayat sigortas irketlerinin yükümlülük kar lama yeterlilii ile ilgili 2002/12/EC sayl Direktif, tüm hayat sigortas direktiflerini tek bir direktifte toplayan 5 Kasm 2002 tarihli 2002/83/EC sayl Direktifle yürürlükten kaldrlm ve hayat sigorta irketlerinin yükümlülük kar lama yeterlilii bu Direktif altnda düzenlenmi tir 24. Avrupa mevzuatndaki anlamyla Yükümlülük Kar lama Yeterlilii bir sigortacnn sahip olmas gereken gelecekteki yükümlülüklerinden bamsz varlklardr 25. Mevcut sistemde Solvency Margin denen bu kavram, sigorta irketlerinin bulundurmas gereken ek sermayeyi ifade etmektedir 26. Bu düzenlemeler çerçevesinde sigorta irketlerinin Yükümlülük Kar lama Yeterlilii nin (Solvency Margin), belirlenmesinde Gerekli Yükümlülük Kar lama Yeterlilii (Required Solvency Margin) ve Cari Yükümlülük Kar lama Yeterlilii (Available Solvency Margin) olmak üzere iki parametre önemlidir 27. Buna göre eer bir sigorta irketinin cari yükümlülük kar lama Nitelikteki 5 Mart 2002 Tarih ve 2002/12/EC Sayl Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, Avrupa Birlii Resmi Gazetesi L 077, s Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birlii Konsey Direktifleri, Hayat D Sigorta (irketlerinin Yükümlülük Kar lama Yeterlilii ile Glgili 73/239/EEC Direktifini Tamamlayc Nitelikteki 5 Mart 2002 Tarih ve 2002/13/EC Sayl Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, Avrupa Birlii Resmi Gazetesi L 077, s Özge ARSLAN, age s Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birlii Konsey Direktifleri, Hayat Sigortas ile Glgili 5 Kasm 2002 Tarih ve 2002/83/EC Sayl Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, Avrupa Birlii Resmi Gazetesi L 345, s Özge ARSLAN, age s Onur ACAR, agm s Onur ACAR, agm s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

9 yeterlilii, gerekli yükümlülük kar lama yeterliliine e it ise o irket mali yeterlilie sahiptir denir 28. Gerekli yükümlülük kar lama yeterlilii bir sigorta irketinin sigortaclk faaliyeti yapabilmesi için gerekli olan zorunlu sermaye miktardr. Hayat bran nda teknik kar lklarn, hayat d bran larda ise hem prim hem de hasar esasna göre yaplan hesaplamalar sonucunda elde edilen sonuçlarn yüksek olanna e ittir 29. Cari yükümlülük kar lama yeterlilii ise sigortacnn, genellikle gerekli yükümlülük kar lama yeterliliini de kapsayacak ekilde, sahip olduu sermaye unsurlarn ifade eder. Söz konusu sermaye unsurlar hayat ve hayat d bran larda ödenmi sermaye, sigorta kapsamndaki sorumluluklara tekabül etmeyen yasal ve serbest yedek akçeler, ödenecek temettünün çkartlmasndan sonra geriye kalan kâr veya zarar içermektedir 30. Avrupa Birlii nde sigorta irketlerinin mali bünyelerinin yükümlülüklerini kar lamasn salamak üzere konulan mekanizmalardan biri de gerekli yükümlülük kar lama yeterliliiyle balantl Garanti Fonu (The Guarantee Fund) uygulamasdr. Bir sigorta irketinin bulundurmas gereken en dü ük sermaye miktarn ifade eden Garanti Fonu, hayat sigortalarnda gerekli yükümlülük kar lama yeterliliinin üçte biridir ve 3 milyon Euro dan az olamaz 31. Hayat d sigortalarda gerekli yükümlülük kar lama yeterliliinin yine üçte biri garanti fonunu olu turmakta olup bu miktar 2 Milyon Euro nun altnda olamamaktadr 32. Ancak, motorlu ta t, hava ta tlar sorumluluk sigortas, deniz ta tlar sorumluluk sigortas, genel sorumluluk sigortas ile kredi ve kefalet sigortalarnda garanti fonu yine en az 3 Milyon Euro olmak 28 Özge ARSLAN, age s Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birlii Konsey Direktifleri, 2002/13/EC s ; 2002/83/EC Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birlii Konsey Direktifleri, 2002/13/EC s ; 2002/83/EC s Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birlii Konsey Direktifleri, 2002/83/EC s Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birlii Konsey Direktifleri, 2002/13/EC s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 305

10 zorundadr. Yeni kurulacak olan sigorta irketlerinin ruhsat almak için bu art yerine getirmesi gerekmektedir Ocak 2004 tarihinde yürürlüe konan yükümlülük kar lama düzenlemeleri Mali Yeterlilik I (Solvency I), aslnda çok daha radikal bir dei iklik öngören ve Avrupa sigorta irketleri için bir reform niteliine sahip Mali Yeterlilik II (Solvency II) düzenlemeleri için bir geçi süreci düzenlemesidir 34. Nitekim Avrupa Birlii Komisyonu 2000 yl ba nda bir sigorta irketinin bütün mali durumunun geni çapl olarak incelenmesi hakknda Mali Yeterlilik II Projesini (Solvency II Project) ba latm tr. Mali Yeterlilik Projesi I ile ba layan çal mann devam niteliinde olan Mali Yeterlilik II Projesi, bankaclk sektörü için düzenlenen Basel II den esinlenilerek geli tirilmektedir. Yeni Basel Sermaye Yeterlilii Uzla s (Basel II) bankalarn, Mali Yeterlilik II (Solvency II) ise sigorta irketlerinin kar kar ya olduu riskler için daha uygun bir ihtiyat çerçevesi yaratmay, irketlerin bu riskleri daha iyi anlamasn ve yönetmesini amaçlamaktadr 35. Yeni Basel Sermaye Yeterlilii Uzla s (Basel II), Basel Bankaclk Denetim Komitesi 36 tarafndan, 1988 ylnda farkl ülkelerde uygulanan sermaye yeterlilii hesaplama yöntemlerini birbirleriyle uyumlu hale getirmek ve bu konuda uluslararas platformda geçerli olacak asgari bir sektör standard olu turmak amacyla hazrlanan ve Basel I olarak adlandrlan Sermaye Yeterlilii Uzla snn sermaye yeterlilii ölçümüne ili kin eksikliklerini ve finansal piyasalarda meydana gelen geli meleri dikkate alarak, Haziran 2004 te yaymlanan ve 2007 ylnda tüm bankalar ve menkul kymet irketleri için uygulanmas planlanan standartlar bütünüdür Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birlii Konsey Direktifleri, 2002/13/EC s ; 2002/83/EC s Gökhan, BOZKURT, Sigortacla AB Düzeni Radikal Gazetesi, 12 Ekim 2004, s.4 35 Özge ARSLAN, age s.30; Onur ACAR, agm s.14; Gökhan, BOZKURT, agm s.4 36 Basel Bankaclk Denetim Komitesi (Basel Committee on Banking Supervision BCBS), Gsviçre nin Basel kentinde yerle ik Uluslararas Takas Bankas (Bank for International Settlements BIS) bünyesinde faaliyet gösteren, geli mi ülkelerin merkez bankalar ve bankaclk denetim otoritelerinden yetkililerin katlmyla olu turulan ve bankaclk konusunda isti ari mahiyetli olarak uluslararas standartlar yaymlayan komitedir. 37 Bankaclk Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 10 Soruda Yeni Basel Sermaye Uzla s (Basel II) BDDK Ara trma Dairesi, , s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

11 Mali Yeterlilik II Projesinde ana amaç, sigortaclarn hangi miktarda sermaye tutmas gerektiini belirleyen bir sistem geli tirmektir. Avrupa da sigorta irketlerinin genelinde bugüne kadar yükümlülük kar lama düzeyi irketlerin hasar ve prim deerleri esas alnarak belirlenirken Mali Yeterlilik II Projesi ile Amerika Birle ik Devletleri ve Avustralya da olduu gibi, yükümlülük kar lama yeterlilii daha ziyade irketlerin risk profillerine dayandrlmaktadr 38. Mali Yeterlilik II Projesi, sigorta irketlerinin sermaye yeterliliklerinin belirlenmesinde sadece muhasebe açsndan yaplan hesaplamalar deil, bununla birlikte nicel olarak ölçülebilen riskleri (piyasa riski, kredi riski, sigorta riski), rakamsal olarak ifade edilemeyen riskleri (i letme riski, varlk yönetimi, risk yönetimi, dinamik mali yeterlilik analizi) ve finansal bilgilerin açklanmas ile ilgili gereklilikleri dikkate almay amaçlamaktadr. Bu çerçevede, Mali Yeterlilik II Projesi tek ba na muhasebe penceresinden yaplan hesaplara ve aktiflerin durumuna deil, gerçek risk ölçümlerine dayanmakta ve varlklarla beraber yükümlülükleri de daha fazla dikkate alan bir uygulama getirmeyi amaçlamaktadr. Mali Yeterlilik II Projesinin hem daha dinamik hem de daha fazla riske dayal olmas beklenmektedir 39. Mali Yeterlilik II Projesi iki a amadan olu maktadr. Glk a amada, yeni sistemin genel yaps ve ele alnacak konular belirlenmi tir. Gkinci a amada ise, daha teknik konular, özellikle de sigorta irketlerinin kar la tklar farkl risklerin nasl hesaba katlaca incelenecektir. Mali Yeterlilik II Direktifinin 2006 Ekiminde çkarlmas öngörülmekte olup, sistemin tamamen yürürlüe girmesinin 2010 yln bulmas beklenmektedir Gökhan, BOZKURT, agm s.4 39 Onur ACAR, agm s.6; Ulf, LINDER, Solvency II ye Giri Türkiye Reasürans (irketleri Birlii (TSR(B) & Technical Assistance Information Exchange Unit (TAIEX), Haziran 2005, Avrupa Birli5i Sigorta Mevzuat& ve Uygulamalar& Semineri Türkiye Reasürans (irketleri Birlii Yayn No: 5, Ceyma Matbaaclk, s.209; Martin, OVERBEEK, Hayat Sigortalarnda ve Hayat D Sigortalarda Solvency II Türkiye Reasürans (irketleri Birlii (TSR(B) & Technical Assistance Information Exchange Unit (TAIEX), Haziran 2005, Avrupa Birli5i Sigorta Mevzuat& ve Uygulamalar& Semineri Türkiye Reasürans (irketleri Birlii Yayn No: 5, Ceyma Matbaaclk, s Özge ARSLAN, age s.31; Onur ACAR, agm s.13; Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 307

12 III. TÜRKYE DE MAL YETERLLK DÜZENLEMELER Ülkemizdeki yükümlülük kar lama yeterlilii uygulamalar Avrupa Birlii sisteminden alnm tr ve Sigorta ve Reasürans (irketlerinin Kurulu ve Çal ma Esaslar Yönetmelii 41 ile düzenlenmi tir. Buna göre, Avrupa Birlii ndeki uygulama paralelinde, Türk mevzuatnda ksaca öz kaynaklar olarak tanmlanan cari yükümlülük kar lama yeterlilii, söz konusu yönetmeliin 29. maddesinde belirtildii gibi, Ödenmi Sermaye, Yedek Akçeler, Yeniden Deerleme Fonu ve Datlmam Kâr toplamndan Zararn dü ülmesi sonucu bulunan tutardr. Gerekli yükümlülük kar lama yeterlilii ise ayn yönetmeliin 30. maddesinde gösterilmi tir ve hayat d sigortalar ve hayat sigortalar için ayr ayr hesaplanmaktadr. i) Hayat d (salk ve ferdi kaza dâhil) sigortalarda gerekli yükümlülük kar lama yeterlilii, Avrupa Birlii nde olduu gibi, prim ve hasar esasna göre bulunan tutarlardan yüksek olandr. ii) Hayat sigortalarndaki yükümlülük kar lama yeterlilii ise yükümlülüe ve riske ili kin sonuçlarn toplamdr. Hayat d (salk ve ferdi kaza dâhil) sigortalar ve birikimli hayat sigortalar d ndaki hayat sigortalarna ili kin prim alacaklar bu sigortalarda son bir yllk sürede yazlan prim tutarnn %30 undan fazla ise, fazla tutarn %50 si yükümlülük kar lama yeterliliine eklenir. Kompozit irketler 42 için ise, gerekli yükümlülük kar lama yeterlilii hayat d ve hayat bran lar için ayr ayr hesaplanan iki sonucun toplamdr. Ülkemizde Avrupa Birlii nde yer alan gerekli yükümlülük kar lama yeterliliiyle balantl Garanti Fonu uygulamas bulunmamakta, bunun yerine aslnda ayn amaca hizmet eden ancak yetersiz bir teminat sistemi bulunmaktadr Resmi Gazete, tarihli sayl Resmi Gazete 42 Gngilizce composite kelimesinden dilimize geçen bu terim bir araya gelmi(, birle(mi( anlamndadr. Burada hayat ve hayat-d sigortalarda faaliyet gösteren sigorta irketlerini ifade etmek için kullanlm tr. 43 Özge ARSLAN, age s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

13 Sigorta ve Reasürans (irketlerinin Kurulu ve Çal ma Esaslar Yönetmelii nin ( tarihli sayl ve tarihli sayl Resmi Gazetelerde yaymlanan yönetmelikler ile dei ik) 18. maddesinde sigorta irketlerinin yurt içinde akdetmi olduklar sigorta sözle melerinden doan taahhütleriyle orantl olarak teminat ayrmak zorunda olduklar belirtilmektedir. Bu teminat, hayat d sigorta bran lar ile salk ve ferdi kaza bran lar için, yl sonu itibariyle yazlan primlerden fesih ve iptaller dü üldükten sonra kalan tutarn %15 i, hayat bran için ise, yl sonu itibariyle ayrlan matematik kar lklar ile muallâk tazminat kar lklarnn toplamndan, sigortallara poliçe kar l yaplan ikrazlar ve henüz tahsil edilmemi prim alacaklar tutarna isabet eden matematik kar lklarn dü ülmesinden sonra kalan tutar kadardr. Bununla birlikte, Garanti Fonu uygulamasna paralel bir uygulama ülkemizde, u an çal malar devam eden Sigortaclk Kanun taslayla getirilmektedir. 44 Söz konusu taslan 16. maddesine göre, hayat d sigorta irketleri için Avrupa Birlii nde olduu gibi, hesaplama yöntemi yönetmelikle belirlenecek yükümlülük kar lama yeterliliinin üçte birinden az olmamak kaydyla teminat olarak asgari garanti fonu (asgari yükümlülük kar lama yeterlilii) tesis edecekleri belirtilmektedir. Söz konusu tasarda hayat bran nda faaliyet gösteren sigorta irketleri içinse ayn uygulama devam ettirilerek, sigorta irketlerinin Müste arlkça belirlenen dönemler itibaryla ayrlan matematik kar lklar ile muallâk tazminat kar lklarnn toplamndan, Türk Ticaret Kanunu uyarnca yaplan ikrazlar ve henüz tahsil edilmemi prim alacaklar tutarna isabet eden matematik kar lklarn dü ülmesinden sonra kalan tutara kar lk gelen varlklar Müste arlkça belirlenen süreler içinde teminat olarak bloke ettirmek zorunda olduklar ifade edilmektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren sigorta ve reasürans irketlerinin yeterli mali güce sahip olup olmadn kontrol etmek için Hazine Müste arl tarafndan yaymlanan bir Genelge 45 ile finansal analiz oranlar kategoriler itibaryla tespit edilmi tir. Söz konusu genelgede her bir grupta yer alan oranlar a ada verilmi tir. 44 Taslak için bkz. 45 Sigorta ve Reasürans (irketlerinin Mali Bünyelerine ve Sermaye Yeterliliklerine Gli kin Genelge, tarih ve sayl Resmi Gazete Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 309

14 SERMAYE YETERLGLG[GNE GLG(KGN ORANLAR 1. Alnan Primler (Brüt)/Öz kaynaklar 2. Özkaynaklar/Aktif Toplam 3. Özkaynaklar/Teknik Kar lklar (Net) AKTGF KALGTESG VE LGKGDGTEYE GLG(KGN ORANLAR 1. Likit Aktifler/Aktif Toplam 2. Likidite Oran 3. Cari Oran 4. Prim ve Reasürans Alacaklar/Aktif Toplam 5. Acente Alacaklar/Özkaynaklar FAALGYET ORANLARI 1. Konservasyon Oran 2. Tazminat Tediye Oran KÂRLILIK ORANLARI 1. Hasar Prim Oran (Brüt) 2. Hasar Prim Oran (Net) 3. Masraf Oran 4. Bile ik Rasyo 5. Vergi Öncesi Kâr/Alnan Primler 6. Mali Kâr (Brüt)/Alnan Primler 7. Teknik Kâr/Alnan Primler Genelge ekinde irketlerin yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlua dü memesi için aldklar primlerin öz kaynaklarndan 4 kat (%400) fazla olabilecei kural getirilmi tir. Sermaye yeterliliine ili kin oranlar hesaplanrken ayrca aktiflerin ve teknik kar lklarn da öz kaynaklara oranna dikkat edilmektedir. Paydada yer alan aktiflerin ve teknik kar lklarn artmas durumunda, oran muhafaza etmek için irketlerin ayn oranda öz kaynaklarn da artrmas gerekmektedir. Bir ba ka dei le, irketin prim üretimine bal olarak sermayesini de büyütmesi gerekmektedir. Ancak, bu hesaplamalarn statik hesaplamalar, yani geçmi belli bir dönem dikkate alnarak yaplan hesaplamalar olduu ve gelecekte ortaya çkabilecek ani dei imleri 310 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

15 dikkate almad unutulmamaldr. Belli bir an için hesaplanan yüksek mali yeterlilik, ayn zamanda etkin ve yeterli rezerv anlamna da gelmemekte olup, bu konu risk yaps ile yakndan ili kilidir 46. Avrupa Birlii nde denetleme otoritesinin mali yetersizlik durumunda sigorta irketine müdahale a amalar daha açk ekilde belirlenmi olmakla birlikte 47, ülkemizde de Hazine Müste arl nca belirlenen finansal analiz oranlarna göre, sigorta ve reasürans irketlerinin mali tablolar ile irketlere ili kin dier doküman, bilgi ve belge sonuçlarna istinaden yaplan deerlendirme ve analiz sonucunda; söz konusu finansal analiz oranlar olumsuz bulunan irketlere gerekli düzeltme için uyar yaplmakta veya ilgili irket Müste arln bal bulunduu Devlet Bakanl tarafndan 7397 sayl Sigorta Murakabe Kanunu nun 20. maddesi kapsamna alnmaktadr. Söz konusu Kanunun Mali Bünyenin Güçlendirilmesi ba lkl 20. maddesi, sigorta irketlerinin mali bünyelerinin zayflama nedenlerini çok genel olarak belirtilmekte, bu zayflamann belirtilerine deinmemekte ve bu hususlar incelemeyi yapan denetim elemannn takdirine brakmaktadr 48. Bununla birlikte söz konusu madde, irketin mali bünyesinin sigortallarn hak ve menfaatlerini tehlikeye dü ürecek ekilde zayfladnn tespiti halinde Hazine Müste arl nn bal olduu Bakana irketten; i) Sermayenin artrlmas, varsa ödenmemi ksmnn ödenmesi, sermaye ye mahsuben irkete ödeme yaplmas veya kar datmnn durdurulmas, ii) G tiraklerin veya sabit deerlerin ksmen veya tamamen elden çkarlmas, iii) Reasürans anla malarnn ve saklama paylarnn oran ve miktarlarnn dei tirilmesi, iv) Tespit edilecek gündemle genel kurulun toplantya çarlmas isteme hakkn vermektedir. 46 Onur ACAR, agm s.11; 47 Onur ACAR, agm s.27; 48 Özge ARSLAN, age s.61. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 311

16 Bu isteklerin yerine getirilmemesi veya getirilse de çözüm salamamas ve irketin mali bünyesinin zayflamaya devam etmesi durumunda ise ilgili Bakana; i) Mali bünyeyi zayflatan karar ve i lemlerin yönetim veya müdürler kuruluna ait olmas halinde, yönetim veya denetim veya müdürler kurulu üyelerinden bir ksmn veya tamamn görevden alarak veya yönetim veya denetim veya müdürler kurulu üye saysn artrarak bu kurullara üye atama, ii) Sigorta veya reasürans irketinin yeni sigorta veya reasürans sözle mesi yapma yetkisini kaldrma, iii) (irketin faaliyette bulunduu sigorta bran larndan birine veya tamamna ait sigorta portföyünün teminat ve kar lklar ile birlikte ba ka irket veya irketlere devrine karar verme yetkileri verilmi tir. SONUÇ Sigorta irketleri, belli bir prim kar lnda riskleri datarak, etkileri azaltmaya çal an kurulu lar olup, riskin gerçekle mesi halinde sigortallara veya sigorta ettirenlere sigorta sözle mesinde belirtilen sigorta tazminatn ödemekte, yani sigortallar veya sigorta ettirenleri riske kar korumakta onlara güven salamaktadrlar. Sigorta irketlerinden beklenen, özellikle sigortallar veya sigorta ettirenlerden tazminata hak kazananlara kar yükümlülüklerini yerine getirmede belli bir ödeme gücüne (mali yeterlilie) sahip olmalardr. Bir sigorta irketinin mali yeterlilik içinde bulunmas dier bir ifadeyle ödeme gücünün (yükümlülük kar lama yeterliliinin) var olmas, hasar tazminatlarn ve giderlerini ödeyebilecek durumda olmas anlamna gelir. Uygun bir ekilde belirlenmi yükümlülük kar lama yeterlilii sigorta sektörü için hayati önem ta maktadr. Bu nedenle birçok ülkede sigorta irketlerinin yükümlülük kar lama yeterlililii konusunda özel artlar getirilmi tir ve bu artlarn yerine getirilmesi kamu denetimi yoluyla kontrol edilmektedir. Avrupa Birlii nde 5 Mart 2002 tarihli 2002/12/EC ve ayn tarihli 2002/13/EC sayl Direktiflerle sigorta irketlerinin yükümlülük 312 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

17 kar lama yeterlilii ile ilgili gereklilikler güçlendirilmi tir. 1 Ocak 2004 tarihinde yürürlüe konan ve Mali Yeterlilik I (Solvency I) olarak ifade edilen bu sistem, bir anlamda daha radikal bir dei iklik öngören ve Avrupa sigorta irketleri için bir reform niteliine sahip Mali Yeterlilik II (Solvency II) düzenlemeleri için bir geçi süreci olarak görülmektedir. Mali Yeterlilik II Projesi, bankaclk sektörü için düzenlenen Basel II den esinlenilerek geli tirilmi tir ve sigorta irketlerinin kar kar ya olduu riskler için daha uygun bir ihtiyat çerçevesi yaratmay, irketlerin bu riskleri daha iyi anlamasn ve yönetmesini amaçlamaktadr. Ülkemizdeki yükümlülük kar lama yeterlilii uygulamalar Avrupa Birlii sisteminden alnm tr ve Sigorta ve Reasürans (irketlerinin Kurulu ve Çal ma Esaslar Yönetmelii nin 29. ve 30. maddesi ile düzenlenmi tir. KAYNAKÇA ACAR, Onur, Avrupa Birlii nde Yükümlülük Kar lama Yeterlilii: Solvency II Sigorta Ara(t&rmalar& Dergisi, Ekim 2005, Say: 1, s ARSLAN, Özge, Avrupa Birli5i ve Türkiye de Sigorta 1irketlerinde Yükümlülük Kar(&lama Yeterlili5i, Hazine Müste arl, Ara trma ve Gnceleme Dizisi: 37, 2003, s.1. ATALAY, A. Utku, Avrupa Birli5i Perspektifiyle Hizmetlerin Serbest Dola(&m& Kapsam&nda Türk Sigortac&l&k Sektörünün De5erlendirilmesi, Uzmanlk Tezi, Avrupa Birlii Genel Sekreterlii Ekonomik ve Mali Konular Dairesi, 2004, s.28 AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BGRLG[G KONSEY DGREKTGFLERG, Hayat D Sigortaclk Faaliyetlerine Ba lama ve Yürütme ile Glgili Kanun, Tüzük ve Gdari Düzenlemelerin Koordinasyonu Hakknda 24 Temmuz 1973 Tarih ve 73/239/EEC Sayl Birinci Konsey Direktifi, Avrupa Birlii Resmi Gazetesi L 228, s Hayat Sigortacl Faaliyetlerine Ba lama ve Yürütme ile Glgili Kanun, Tüzük ve Gdari Düzenlemelerin Koordinasyonu Hakknda 5 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 313

18 Mart 1979 Tarih Ve 79/267/EEC Sayl Birinci Konsey Direktifi, Avrupa Birlii Resmi Gazetesi L 063, s Hayat Sigortas (irketlerinin Yükümlülük Kar lama Yeterlilii ile Glgili 79/267/EEC Direktifini Tamamlayc Nitelikteki 5 Mart 2002 Tarih ve 2002/12/EC Sayl Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, Avrupa Birlii Resmi Gazetesi L 077, s Hayat D Sigorta (irketlerinin Yükümlülük Kar lama Yeterlilii ile Glgili 73/239/EEC Direktifini Tamamlayc Nitelikteki 5 Mart 2002 Tarih ve 2002/13/EC Sayl Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, Avrupa Birlii Resmi Gazetesi L 077, s Hayat Sigortas ile Glgili 5 Kasm 2002 Tarih ve 2002/83/EC Sayl Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, Avrupa Birlii Resmi Gazetesi L 345, s BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU, 10 Soruda Yeni Basel Sermaye Uzla s (Basel II) BDDK Ara trma Dairesi, , s.1. BOZKURT, Gökhan, Sigortacla AB Düzeni Radikal Gazetesi, 12 Ekim 2004, s.4 CARTER, L. Robert, Sigorta Sektöründe Denetim ve Mali Yeterlilik Gereksinimleri, Çev: Ergin Gediz, Türk Sigorta Enstitüsü Vakf Yaynlar, No: 38, 1996, s.5. CUMMINS, David ve Richard DERRIG, Classical Insurance Solvency Theory Kluwer Academic Publishers, 1988, s.50. DURA, Cihan ve Hayriye ATGK, Avrupa Birli5i Gümrük Birli5i ve Türkiye, Nobel Basmevi 2. b, Nobel Yayn No: 164, 2003, s.34. KAHYA, Mehmet, Sigorta ve Reasürans 1irketlerinde Finansal Analiz, Sentez Reklam ve Dan manlk, 2001, s.150 LINDER, Ulf, Solvency II ye Giri Türkiye Reasürans (irketleri Birlii (TSR(B) & Technical Assistance Information Exchange Unit (TAIEX), Haziran 2005, Avrupa Birli5i Sigorta Mevzuat& ve Uygulamalar& Semineri Türkiye Reasürans (irketleri Birlii Yayn No: 5, Ceyma Matbaaclk, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

19 MÜLLER, Helmut ve Arnold TRAKIES, Almanya da ve Türkiye de Sigorta 1irketlerinin Mali Yeterlili5i, Çev: Ergin Gediz Türk Sigorta Enstitüsü Vakf Yaynlar Seminer Notlar No: 50, 1998, s.2. OVERBEEK, Martin, Hayat Sigortalarnda ve Hayat D Sigortalarda Solvency II Türkiye Reasürans (irketleri Birlii (TSR(B) & Technical Assistance Information Exchange Unit (TAIEX), Haziran 2005, Avrupa Birli5i Sigorta Mevzuat& ve Uygulamalar& Semineri Türkiye Reasürans (irketleri Birlii Yayn No: 5, Ceyma Matbaaclk, s ÖZ(AR, Berna, Avrupa Birli5i Sigorta Müktesebat Rehberi, Türkiye Sigorta ve Reasürans (irketleri Birlii Yayn No: 3, Ceyma Matbaaclk, 2005, s.19 RESMG GAZETE, Sigorta ve Reasürans (irketlerinin Kurulu ve Çal ma Esaslar Yönetmelii Resmi Gazete, , say: 22153, 1994 RESMG GAZETE, Sigorta ve Reasürans (irketlerinin Mali Bünyelerine ve Sermaye Yeterliliklerine Gli kin Genelge Resmi Gazete, , say: 65069, 2004 SAVA(ÇI, Sevim, Dünyada ve Türkiye de Sigorta (irketlerinin Mali Açdan Deerlendirilmesi ve Öneriler Milli Reasürans Türk Anonim 1irketi sigortac&l&k Sektörü Bilimsel Çal&(ma Yar&(mas& 1998, s Swss Re, Mali Yeterlilik Alan&nda Kar(&la(&lan Geli(meler ve Sigorta Endüstrisinde Güven Unsurunun Önemi Çev: Ergin Gediz Türk Sigorta Enstitüsü Vakf Yaynlar Seminer Notlar No: 39 Sigma No 7/1995, s.2 UYGAR, Muzaffer, Türkiye-Avrupa Toplulu5u li(kileri ve Gümrük Politikam&z, 1993, s.20 [ ] YANIK, Serhat, Sigorta (letmelerinde Mali Yeterlilik Analiz, Bayndr Sigorta A.( Yaynlar No: 1, 2001, s.46. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 315

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS) göre deer dü"üklüü aada verilen hangi hesap kalemi için ayr(lmaz?

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar I Varl klar VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar 84,972,238 1 Kasa 807 2 Alnan Çekler 3 Bankalar 62,357,854 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar 22,613,577

Detaylı

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir?

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir? SORU 1: Aadaki sigorta türlerinden hangisi sigorta snflandrmas bakmndan dierlerine göre farkllk arz etmektedir? A) Kasko Sigortas B) Yangn Sigortas C) Nakliyat Sigortas D) Makine Montaj Sigortas E) Trafik

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAYAT SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sigorta ettirenlerin, sigortalıların ve lehdarların

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI T.C. MLLÎETMBAKANLII TalimveTerbiyeKuruluBakanl SGORTACILIK ETM KURS PROGRAMI ANKARA 2009 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAI PROGRAMIN SEVYES PROGRAMIN AMAÇLARI

Detaylı

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008 G ü vence Hesab Uluslararas Motorlu Taş ş t t Mali Sorumluluk Sigortas Gökhan KARASU 21.06.2008 Güvence Hesab Tan m Tarihçe Hesab n n Statüsü ve Yönetimi Y Kapsama Dahil Sigortalar Karş ş lanan Zararlar

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı Krizde 30 bin kişi birikimini,. milyon kişi de işsizliğe karş harcamasn güvenceye ald Tarih: 5..200 Say: 200/ 22 Ekonomik krizin etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği son iki ylda Türkiye de milyar 65

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve finansal tablolara ili$kin açklayc dipnotlar 30 EYLÜL 2012 TAR*H* *T*BAR*YLE DÜZENLENEN F*NANSAL TABLOLARIMIZA *L*K*N BEYANIMIZ liikte

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013

Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 İçerik 1. Basel uzlaşısı Basel ve tarihçesi Basel II kapsamı Basel III ün getirdiği yenilikler 2. Basel

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE AYRINTILI BLANÇO (Para birimi Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (YTL)

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 427.534.646,00 1- Kasa 30.723,61 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar 427.503.922,39 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/8 İstanbul, 02 Ocak 2008 KONU : 2008 Yılında Uygulanacak

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ EYLÜL 2015 1-) Risk Yönetimi Nedir? Üniversitemizde, risk olarak tanmlanan muhtemel olumsuz olay

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

3. Kültür Bakanl: Devlet Senfoni Orkestralar Solist Sanatçlarnn Çal ma Usulleri Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 08/01/1999 Say: 23577)

3. Kültür Bakanl: Devlet Senfoni Orkestralar Solist Sanatçlarnn Çal ma Usulleri Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 08/01/1999 Say: 23577) Ek: 8. MEVZUAT LSTES YÖNETMELKLER 1. Mimarlk, Peyzaj Mimarl:, Mühendislik, Kentsel Tasarm Projeleri, ehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yar malar Yönetmeli:i (RG Tarih: 24/12/2002 Say: 24973

Detaylı

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi Sigortacılık & Aktüerya Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi ERGO slide master 2010 Gündem Sigorta Aktüerya Sigorta Ne Demek? Sigorta: Sigorta, aynı türden tehlikeyle

Detaylı

FASIL 9: MALİ HİZMETLER

FASIL 9: MALİ HİZMETLER FASIL 9: MALİ HİZMETLER 9.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB de ekonominin işlemesi yönünde mali pazarların çok büyük önemi bulunmaktadır. Bu çerçevede mali pazarlar ne kadar bütünleştirilmiş

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Sigorta irketlerinde Reasürans Stratejisi ve Program. Özgür B. KOÇ 2 Nisan 2010 Ankara

Sigorta irketlerinde Reasürans Stratejisi ve Program. Özgür B. KOÇ 2 Nisan 2010 Ankara Sigorta irketlerinde Reasürans Stratejisi ve Program Özgür B. KOÇ 2 Nisan 2010 Ankara ReasüransStratejisi irketinreasüransstratejisinibelirlerkentemelamac: Sermayesinikoruyarakdahafazlaiyazmaktr. Dikkatetmesigerekenhususlar:

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 31 MART 2009 VE 2008 TARHLER TBARYLE AYRINTILI BLANÇOLAR VARLIKLAR Bamsz Denetimden Bamsz Denetimden

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA. Sigortacılık Hesap Planında aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi hesap kodu kullanılmaz?

MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA. Sigortacılık Hesap Planında aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi hesap kodu kullanılmaz? MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA SORU 1: Sigortacılık Hesap Planında aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi hesap kodu kullanılmaz? A) 2 B) 3 C) 7 D) 8 E) 9 CEVAP: D SORU 2: Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir?

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? a) Para ile ölçülebilir menfaatin varlığı b) Sigorta himayesi

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI (Yeni Türk Lirasõ kullanõmõnda özel kesim muhasebe sistemine ilişkin olarak işletmeler tarafõndan uyulacak esaslar hakkõnda) Sõra No:13 I. YENİ TÜRK LİRASI

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30)

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Bilindiği üzere, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği 01/04/2015

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 68.638.252 69.923.079 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 35.677.090 22.522.840 4- Verilen

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar 30/06/2012 31/12/2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 162,386,680 111,266,256

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 635,898,086.65 583,896,838.74 1- Kasa 14 36,621.14 15,605.84 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 3- Bankalar 14 635,861,465.51 583,868,744.90

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu 1 A- RAPORUN DÖNEMİ Faaliyet Raporumuz 01.01.2009 31.03.2009 dönemini kapsamaktadır. B- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 579,235,107.46 443,645,999.64 1- Kasa 14 27,572.45 19,250.24 2- Alınan Çekler 14 5,000.00 11,758.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 579,202,535.01

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 17 Altında Tüzük

SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 17 Altında Tüzük Sayı: 171 331 SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 17 Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasasının

Detaylı

kurum aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? a. 1 b. 3 c. 5 d. 7 e. 8

kurum aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? a. 1 b. 3 c. 5 d. 7 e. 8 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar Deneme Sınavı II 1. Sermaye Piyasası kanununa göre düzen bozucu fiiller karşısında kendisine sermaye piyasası kanunu ile tanınan yetkiler çerçevesinde

Detaylı

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA 26 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28983 TEBLĠĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta İşletmelerinin Organizasyonu İç Organizasyon Yapısı Sigorta işletmesinin fonksiyonlarına göre: Hukuk, yatırım, acenteler, reklam, satın alma, tahsilat ve üretim bölümleri

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.696.632 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 149.747.512 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.788.362 171.907.736 1- Kasa 14-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 148.584.889 155.175.354 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.594.137 85.304.601 1 Kasa 405 949.02 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 89.593.732 59.392.470 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Diğer Nakit ve

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009)

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009) VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 443.645.999,64 1- Kasa 14 19.250,24 2- Alınan Çekler 14 11.758,00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 443.614.991,40 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 158.726.215 136.759.082 1 Kasa 8.099 890 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 136.570.535 116.629.038 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka

Detaylı

Avrupa Birliği AVRUPA BİRLİĞİ -67- Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası

Avrupa Birliği AVRUPA BİRLİĞİ -67- Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası AVRUPA BİRLİĞİ Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası A -67- İkinci dünya savaşından sonra Avrupa'daki altı ülke sosyal, kültürel ve ekonomik birliği sağlamak

Detaylı

SİRKÜLER : 15.12.2009-2009 / 14

SİRKÜLER : 15.12.2009-2009 / 14 SİRKÜLER : 15.12.2009-2009 / 14 Konu : K Türü Yetki Belgesinin Alımında İndirimli Süre 31.12.2009 Tarihinde Bitiyor. Özü : 11.06.2009 tarih ve 27255 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/04/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 344,276,641.97 1- Kasa 20,553.36 2- Alınan Çekler 52,155.00 3- Bankalar 344,242,919.76 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -38,986.15

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı