SGORTA RKETLERNDE MAL YETERLLK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SGORTA RKETLERNDE MAL YETERLLK"

Transkript

1 SGORTA RKETLERNDE MAL YETERLLK Dr. S. Alpagut ENEL ÖZET Sigorta irketleri, ileride meydana gelebilecek risklerin mali sonuçlarn bir topluluk arasnda datarak risk yönetiminin en yaygn yöntemi olan riski aktarma fonksiyonunu yerine getirmekte ve sigortallara kar güvence (koruma) salamaktadrlar. Sigortaclk temelde bir risk i i olduu için, sigortallarn menfaatlerini korumak amacyla, sigorta irketlerinin mali yaplarnn yeterince güçlü olmas gerekmektedir. Bu çal mada, Avrupa Birlii nde ve ülkemizde sigorta irketlerinin mali yeterliliklerine ili kin düzenlemeler ele alnmakta ve bir kar la trma yaplmaktadr. Anahtar Kelimeler: Sigorta, Sigorta (irketleri, Avrupa Birlii, Mali Yeterlilik ABSTRACT Insurance companies carry out function of risk transmission that is the most widespread way of the risk management by distributing the financial results of risks possible to occur in the future, and so they provide a kind of opposite assurance for the insured. It is necessary for the financial structures of insurance companies to be strong enough to meet the interests of the insured people because the business of insurance has many risks basically. In this study the regulations related to the financial solvency of the insurance companies in European Union and Turkey have been taken up and a comparison has been made. Key Words: Insurance, Insurance Companies, European Union, Financial Solvency Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Meslek Yüksek Okulu Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 297

2 GR Sigorta kavramnn temelinde, risklerle dolu bir dünya da ya ayan insanlarn gerçekle mesi muhtemel risklerin yol açaca zararlarn giderilmesi amacyla riskin olu masndan önce baz tedbirler alma gerei yatmaktadr. Sigorta; ayn riske maruz kalan insanlarn ve i letmelerin bir araya gelerek, sigorta irketi ile yaptklar sözle me kapsamnda doacak zararn giderilmesini, sigorta irketine önceden yaptklar ödemeler kar lnda güvence altna almalardr. Sigortallar veya sigorta ettirenler, teminat altna aldrdklar olas rizikolarn gerçekle mesi sonucu olu an tazminatlarnn kar lanmas için bugünden gelirlerinin bir bölümünü prim olarak sigorta irketlerine vermektedirler. Rizikonun gerçekle mesi halinde ise sigorta irketlerinden güvence satn alanlar, doal haklar olarak, hasar bedellerinin tazmin edilmesini beklemektedirler. I. SGORTA SEKTÖRÜNDE MAL YETERLLK KAVRAMI Sigorta irketlerinden beklenen, özellikle sigortallar veya sigorta ettirenlerden tazminata hak kazananlara kar yükümlülüklerini yerine getirmede belli bir ödeme gücüne (mali yeterlilie) sahip olmalardr. Bu nedenle bir sigorta irketi ba lca iki temel konuda güvence salamaldr. Bunlar: i) Mali kapasitenin yeterli olmas (Ödeme Gücü, Yükümlülük Kar lama Yeterlilii (Solvency), Finansal Yeterlilik, Solvabilite) ve ii) (irketin üstlendii sorumluluklar kar lamaya istekli olmasdr 1. Mali yeterlilik bir sigorta irketinin varlk ve borçlar arasndaki olumlu fark ya da bir ba ka dei le öz kaynaklarnn tümü olarak tanmlanabilir 2. 1 Swss Re, Mali Yeterlilik Alan&nda Kar(&la(&lan Geli(meler ve Sigorta Endüstrisinde Güven Unsurunun Önemi Çev: Ergin Gediz Türk Sigorta Enstitüsü Vakf Yaynlar Seminer Notlar No: 39 Sigma No 7/1995, s.2; Mehmet KAHYA, Sigorta ve Reasürans 1irketlerinde Finansal Analiz, Sentez Reklam ve Dan manlk, 2001, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

3 Herhangi bir irketin yükümlülüklerini kar lamaya yetecek kadar aktifinin bulunmas, bir ba ka dei le, varlk toplamnn yabanc kaynaklar toplamndan fazla olmas durumunda mali yeterlilii olduu kabul edilmektedir. Ancak sigorta sektöründe bu kural tek ba na bir anlam ifade etmemektedir. Belli bir zaman dilimi dikkate alndnda, sigorta irketinin yükümlülüklerinin sadece bir ksm kesin olarak bilinebilir 3. Ayrca, söz konusu yükümlülükler henüz ortadan kalkmadan, bunlara her geçen gün yenileri de eklenerek gelecek yllara aksedebilir 4. Sigortaclk temelde bir risk i i olduu için, önceden öngörülemeyen risklerin ortaya çkmas durumunda irketlerin kaynaklar yükümlülüklerini kar lamada yetersiz kalabilmektedir. G te bu nedenle, poliçe sahiplerinin menfaatlerini korumak amacyla, sigorta irketlerinin mali yaplarnn yeterince güçlü olmas gerekmektedir 5. Sigorta sektöründe mali yeterlilik düzenlemeleri geni anlamda, yükümlülük kar lama yeterlilii, teknik kar lklar, mali analiz rasyolar, konservasyon oranlar gibi çe itli kontrol mekanizmalarn kapsamaktadr 6. Sigorta sektöründe mali yeterlilie ili kin düzenlemelerin amac, irketin elinde poliçe olan sigortallarna kar mali yükümlülüklerini yerine getirememe riskini en aza indirmektir 7. Sigorta irketlerinin yüksek hasar düzeyleri veya olumsuz yatrm sonuçlar gibi öngörülemeyen risklere kar bir güvenlik e ii olarak irket bünyesinde tutmas gereken asgari sermaye olarak 2 Helmut MÜLLER ve Arnold TRAKIES, Almanya da ve Türkiye de Sigorta 1irketlerinin Mali Yeterlili5i, Çev: Ergin Gediz Türk Sigorta Enstitüsü Vakf Yaynlar Seminer Notlar No: 50, 1998, s.2. 3 David CUMMINS ve Richard DERRIG, Classical Insurance Solvency Theory Kluwer Academic Publishers, 1988, s Serhat YANIK, Sigorta (letmelerinde Mali Yeterlilik Analiz, Bayndr Sigorta A.( Yaynlar No: 1, 2001, s Onur ACAR, Avrupa Birlii nde Yükümlülük Kar lama Yeterlilii: Solvency II Sigorta Ara(t&rmalar& Dergisi, Ekim 2005, Say: 1, s.5. 6 Özge ARSLAN, Avrupa Birlii ve Türkiye de Sigorta (irketlerinde Yükümlülük Kar lama Yeterlilii, Hazine Müste arl, Ara trma ve Gnceleme Dizisi: 37, 2003, s.1. 7 Robert L. CARTER, Sigorta Sektöründe Denetim ve Mali Yeterlilik Gereksinimleri, Çev: Ergin Gediz, Türk Sigorta Enstitüsü Vakf Yaynlar, No: 38, 1996, s.5. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 299

4 tanmlanan yükümlülük kar lama yeterlilii 8 sigorta irketlerinin sigortallara kar olan yükümlülüklerini kar layp kar lamayacaklarna dair i letme hesaplar ve olas dei imler hakknda bilgi sunan bir uygulamadr ve bu uygulamayla, irketlerin belli bir anda borçlarn kar lamaya yeterli olup olmad ölçülmektedir 9. Bir sigorta irketinin mali yeterlilik içinde bulunmas dier bir ifadeyle ödeme gücünün (yükümlülük kar lama yeterlilii) var olmas, hasar tazminatlarn ve giderlerini ödeyebilecek durumda olmas anlamna gelir. Mali açdan yetersiz olmas hali ise, hasarlarn ödenebilmesi için gerekli aktiflerinin yetersiz (borca batk) veya zamannda paraya çevrilemez (likitide eksiklii) durumunda olmasnn sonucudur. Ba ka bir ifadeyle sigorta irketlerinin mali gücü veya yeterlilii, yüklenimlerini kar layabilecek ölçüde teknik kar lklarnn ve yeterli sermaye güvencesinin bulunup bulunmadna baldr 10. Sigorta irketlerinin ödeme güçleri (yükümlülük kar lama yeterlilii) önceleri, sigorta faaliyetleri açsndan deerlendirilmekte ve hasar ödemelerinin prim gelirlerini a mamas gerektiine inanlrd. Eer hasar ödemeleri prim gelirleri a arsa bir enkaz yaratlrd. Bu durum Enkaz Teorisi (Ruin Theory) olarak isimlendirilmi tir. Daha sonralar sigorta irketlerinin ödeme güçlerinin sigorta portföylerinden çok, yatrm portföylerinin performansna dayand dü ünülmeye ba lanm tr. Günümüzde ise, sigorta irketlerinin ödeme güçlerinin sadece sigorta ya da yatrm portföylerine dayanmad, irketlerin bütün faaliyetlerine dayanan bir olgu olduu fikri yaygnla m ve kabul görmü tür 11. Uygun bir ekilde belirlenmi yükümlülük kar lama yeterlilii sigorta sektörü için hayati önem ta maktadr. Bu ayn zamanda sigorta sektörüne olan kamuoyu güveninin sürdürülmesi açsndan da zorunludur. Bu nedenle birçok ülkede sigorta irketlerinin yükümlülük kar lama yeterlililii konusunda özel artlar getirilmi tir. Bu artlarn 8 Özge ARSLAN, age s.11 9 Serhat YANIK, age s Swss Re, age s.2 11 Mehmet KAHYA, age s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

5 yerine getirilmesi kamu denetimi yoluyla kontrol edilmektedir. Son birkaç yldr aralarnda belirli bir uyum salanmasna ramen, bu artlar bir ülkeden dierine farkllk göstermektedir 12. A ada Avrupa Birlii nde ve ülkemizdeki yükümlülük kar lama yeterliliine ili kin düzenlemeler ele alnm tr. II. AVRUPA BRL" NDE MAL YETERLLK DÜZENLEMELER Avrupa Ekonomik Topluluu (AET) (European Economic Community EEC), Avrupa Topluluu (AT) (European Community EC) bugünse Avrupa Birlii (AB) (European Union EU), II. Dünya Sava nn ardndan büyük bir ykma urayan Avrupa da, bar n ve bölgesel istikrarn yeniden salanmas ve ekonominin yeniden yaplanmas amacyla olu turulan bir ülkeler topluluudur 13. Avrupa Ekonomik Topluluu nu kuran antla ma, Fransa, Almanya, Gtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg tarafndan 25 Mart 1957 tarihinde Roma da imzalanm tr ve bu kentin adyla anlmaktadr. Antla maya göre, üye ülkelerin toplam ekonomik kaynaklar içinde mal, insan, hizmet ve sermayenin serbestçe dola t ve d ticaret, tarm gibi konularda izlenecek ortak bir politikann ulusal politikalarn yerini alaca bir ortak pazar içinde toplanmas öngörülmektedir 14. Finansal hizmetler alannda Avrupa Birlii nin temel önceliklerinden biri sigortaclk sektöründe bir tek pazar yaratmak olmu tur. Kurucu Antla malar uyarnca sigorta alanndaki tek pazar iç snrlarn bulunmad bir alandr. Sigorta alannda tek pazarn gerçekle tirilmesi süreci, 1961 ylnda ulusal hukuk kurallarnn yakla trlmas amacn ta yan hizmetlerin serbest dola mna ili kin Genel Programn kabulüyle ba lam tr. 1 Temmuz 1994 tarihinden 12 Sevim SAVA(ÇI, Dünyada ve Türkiye de Sigorta (irketlerinin Mali Açdan Deerlendirilmesi ve Öneriler Milli Reasürans Türk Anonim 1irketi sigortac&l&k Sektörü Bilimsel Çal&(ma Yar&(mas& 1998, s Cihan DURA ve Hayriye ATGK, Avrupa Birli5i Gümrük Birli5i ve Türkiye, Nobel Basmevi 2. b, Nobel Yayn No: 164, 2003, s Muzaffer UYGAR, Türkiye-Avrupa Topluluu Gli kileri ve Gümrük Politikamz, 1993, s.20. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 301

6 itibaren Avrupa Birlii sigorta piyasalar ile Avrupa Ekonomik Alan altnda Norveç, a Lihten tayn ve Gzlanda geni ve tek bir sigorta pazar olu turmu lardr. Sürecin 40 yldan fazla zamana yaylmas, Üye Devletlerdeki düzenlemelerin kapsam ve yaplarna ili kin farkllklardan kaynaklanmaktadr 15. Avrupa Sigortaclk Tek Pazar nn kurulabilmesi için krk yldr yürütülen çal malar, teknik anlamda, iki farkl sigortaclk kültürü arasnda yaknla mann salanmas gayretleri olarak özetlenebilir. Gngiltere ve Hollanda nn benimsedii daha rekabet yanls, daha az devlet müdahalesi öngören Denizcilik Sigortas Gelenei Anglo Sakson Model ile Fransa, Almanya ve Avusturya nn benimsedii devletin rolünün önemli olduu, hatta yükümlülük kar lama yeterlilii, asgari sermaye, garanti fonu, teknik rezervler ve yatrm portföyleri gibi i letmelerin mali yaplarna ili kin hususlarn ötesinde prim tarifeleri ile sigorta poliçesi ve artlarnn dahi devlet onay gerektirdii, rekabeti göz ard ederek sigortal güvenliini temel amaç olarak belirleyen Alp Stili Sigortaclk Gelenei Kontinental Model arasnda bu yaknla mann salanmas kolay olmam tr 16. Üye devletlerce ulusal bazda farkl çerçevelerde düzenlenmi olan hayat ve hayat d sigortalara ili kin Avrupa Birlii mevzuatnn olu turulmasna yönelik olmak üzere, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birlii Konseyi tarafndan çe itli Direktifler yaymlanmaktadr. Söz konusu Direktifler, üye devletlerin iç hukuklarna aktarmalar gereken önlemlerin belirlendii Avrupa Birlii Resmi Gazetesi nde yaymlanan yasal metinlerdir. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birlii Konseyi tarafndan, hayat d ve hayat sigortas alanlarnda yaymlanan Direktiflerin yan sra muhasebe, mali tablolar ve denetim, yükümlülük kar lama yeterlilii, istatistikler, tasfiye ve yeniden yaplanma, sigorta araclar, reasürans, ek denetim, elektronik ticaret, motorlu ta tlar mali 15 Berna ÖZ(AR, Avrupa Birli5i Sigorta Müktesebat Rehberi, Türkiye Sigorta ve Reasürans (irketleri Birlii Yayn No: 3, Ceyma Matbaaclk, 2005, s Utku A. ATALAY, Avrupa Birli5i Perspektifiyle Hizmetlerin Serbest Dola(&m& Kapsam&nda Türk Sigortac&l&k Sektörünün De5erlendirilmesi, Uzmanlk Tezi, Avrupa Birlii Genel Sekreterlii Ekonomik ve Mali Konular Dairesi, 2004, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

7 sorumluluk sigortalar ve sigorta gruplar gibi alanlar düzenleyen pek çok Direktif bulunmaktadr 17. Sigorta sektörüne yönelik olarak yaymlanan ilk Direktif, hayat d sigortaclk faaliyetlerine ba lama ve yürütme ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonuna ili kin kurallar içeren 24 Temmuz 1973 tarihli 73/239/EEC sayl Direktiftir. Söz konusu Direktifte hayat d sigortalarda yükümlülük kar lama yeterlilii ile ilgili ilk düzenlemeler de yer alm tr 18. Hayat sigortas alanndaki ilk düzenleyici Direktif ise, 5 Mart 1979 tarihli 79/267/EEC sayl Direktiftir. Söz konusu Direktif, hayat sigortac faaliyetlerine ba lama ve yürütme ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonuna ili kin kurallar içermektedir. Ayrca bu Direktifte hayat sigortalarnda yükümlülük kar lama yeterlilii ile ilgili ilk düzenlemeler de yer alm tr 19. Avrupa Birlii mali yeterlilik sisteminin deerlendirilmesi amacyla 1996 ylnda Dr. Müller ba kanlnda bir çal ma grubu olu turmu ve olu turulan bu çal ma grubu Nisan 1997 ylnda bir rapor (Müller Raporu) hazrlam tr. Müller Raporu nda Avrupa Birlii mali yeterlilik sisteminin genel olarak tatmin edici bulunduunu ancak metodolojide baz zayflklarn olduu ve Riske Dayal Sermaye ye (Risk Based Capital) daha yakn bir çal ma gereklilii belirtilmi tir 20. Bunun üzerine 73/239/EEC ve 79/267/EEC sayl Direktiflerde yer alan yükümlülük kar lama yeterliliine ili kin düzenlemeler, hayat sigortas irketlerinin yükümlülük kar lama yeterliliine ili kin 5 Mart 2002 tarihli 2002/12/EC sayl Direktifle 21 ve hayat d sigorta 17 comm/internal_market/insurance [ ] 18 Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birlii Konsey Direktifleri, Hayat D Sigortaclk Faaliyetlerine Ba lama ve Yürütme ile Glgili Kanun, Tüzük ve Gdari Düzenlemelerin Koordinasyonu Hakknda 24 Temmuz 1973 Tarih ve 73/239/EEC Sayl Birinci Konsey Direktifi, Avrupa Birlii Resmi Gazetesi L 228, s Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birlii Konsey Direktifleri, Hayat Sigortacl Faaliyetlerine Ba lama ve Yürütme ile Glgili Kanun, Tüzük ve Gdari Düzenlemelerin Koordinasyonu Hakknda 5 Mart 1979 Tarih Ve 79/267/EEC Sayl Birinci Konsey Direktifi, Avrupa Birlii Resmi Gazetesi L 063, s Özge ARSLAN, age s Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birlii Konsey Direktifleri, Hayat Sigortas (irketlerinin Yükümlülük Kar lama Yeterlilii ile Glgili 79/267/EEC Direktifini Tamamlayc Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 303

8 irketlerinin yükümlülük kar lama yeterliliine ili kin 5 Mart 2002 tarihli 2002/13/EC sayl Direktifle 22 tadil edilmi tir. Mali Yeterlilik I (Solvency I) olarak adlandrlan sistem, bu Direktiflerle 2004 yl ba ndan itibaren yürürlüe girmi olup böylece hayat ve hayat d irketler için yükümlülük kar lama yeterlilii ile ilgili gereklilikler güçlendirilmi tir 23. Ancak hayat sigortas irketlerinin yükümlülük kar lama yeterlilii ile ilgili 2002/12/EC sayl Direktif, tüm hayat sigortas direktiflerini tek bir direktifte toplayan 5 Kasm 2002 tarihli 2002/83/EC sayl Direktifle yürürlükten kaldrlm ve hayat sigorta irketlerinin yükümlülük kar lama yeterlilii bu Direktif altnda düzenlenmi tir 24. Avrupa mevzuatndaki anlamyla Yükümlülük Kar lama Yeterlilii bir sigortacnn sahip olmas gereken gelecekteki yükümlülüklerinden bamsz varlklardr 25. Mevcut sistemde Solvency Margin denen bu kavram, sigorta irketlerinin bulundurmas gereken ek sermayeyi ifade etmektedir 26. Bu düzenlemeler çerçevesinde sigorta irketlerinin Yükümlülük Kar lama Yeterlilii nin (Solvency Margin), belirlenmesinde Gerekli Yükümlülük Kar lama Yeterlilii (Required Solvency Margin) ve Cari Yükümlülük Kar lama Yeterlilii (Available Solvency Margin) olmak üzere iki parametre önemlidir 27. Buna göre eer bir sigorta irketinin cari yükümlülük kar lama Nitelikteki 5 Mart 2002 Tarih ve 2002/12/EC Sayl Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, Avrupa Birlii Resmi Gazetesi L 077, s Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birlii Konsey Direktifleri, Hayat D Sigorta (irketlerinin Yükümlülük Kar lama Yeterlilii ile Glgili 73/239/EEC Direktifini Tamamlayc Nitelikteki 5 Mart 2002 Tarih ve 2002/13/EC Sayl Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, Avrupa Birlii Resmi Gazetesi L 077, s Özge ARSLAN, age s Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birlii Konsey Direktifleri, Hayat Sigortas ile Glgili 5 Kasm 2002 Tarih ve 2002/83/EC Sayl Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, Avrupa Birlii Resmi Gazetesi L 345, s Özge ARSLAN, age s Onur ACAR, agm s Onur ACAR, agm s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

9 yeterlilii, gerekli yükümlülük kar lama yeterliliine e it ise o irket mali yeterlilie sahiptir denir 28. Gerekli yükümlülük kar lama yeterlilii bir sigorta irketinin sigortaclk faaliyeti yapabilmesi için gerekli olan zorunlu sermaye miktardr. Hayat bran nda teknik kar lklarn, hayat d bran larda ise hem prim hem de hasar esasna göre yaplan hesaplamalar sonucunda elde edilen sonuçlarn yüksek olanna e ittir 29. Cari yükümlülük kar lama yeterlilii ise sigortacnn, genellikle gerekli yükümlülük kar lama yeterliliini de kapsayacak ekilde, sahip olduu sermaye unsurlarn ifade eder. Söz konusu sermaye unsurlar hayat ve hayat d bran larda ödenmi sermaye, sigorta kapsamndaki sorumluluklara tekabül etmeyen yasal ve serbest yedek akçeler, ödenecek temettünün çkartlmasndan sonra geriye kalan kâr veya zarar içermektedir 30. Avrupa Birlii nde sigorta irketlerinin mali bünyelerinin yükümlülüklerini kar lamasn salamak üzere konulan mekanizmalardan biri de gerekli yükümlülük kar lama yeterliliiyle balantl Garanti Fonu (The Guarantee Fund) uygulamasdr. Bir sigorta irketinin bulundurmas gereken en dü ük sermaye miktarn ifade eden Garanti Fonu, hayat sigortalarnda gerekli yükümlülük kar lama yeterliliinin üçte biridir ve 3 milyon Euro dan az olamaz 31. Hayat d sigortalarda gerekli yükümlülük kar lama yeterliliinin yine üçte biri garanti fonunu olu turmakta olup bu miktar 2 Milyon Euro nun altnda olamamaktadr 32. Ancak, motorlu ta t, hava ta tlar sorumluluk sigortas, deniz ta tlar sorumluluk sigortas, genel sorumluluk sigortas ile kredi ve kefalet sigortalarnda garanti fonu yine en az 3 Milyon Euro olmak 28 Özge ARSLAN, age s Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birlii Konsey Direktifleri, 2002/13/EC s ; 2002/83/EC Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birlii Konsey Direktifleri, 2002/13/EC s ; 2002/83/EC s Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birlii Konsey Direktifleri, 2002/83/EC s Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birlii Konsey Direktifleri, 2002/13/EC s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 305

10 zorundadr. Yeni kurulacak olan sigorta irketlerinin ruhsat almak için bu art yerine getirmesi gerekmektedir Ocak 2004 tarihinde yürürlüe konan yükümlülük kar lama düzenlemeleri Mali Yeterlilik I (Solvency I), aslnda çok daha radikal bir dei iklik öngören ve Avrupa sigorta irketleri için bir reform niteliine sahip Mali Yeterlilik II (Solvency II) düzenlemeleri için bir geçi süreci düzenlemesidir 34. Nitekim Avrupa Birlii Komisyonu 2000 yl ba nda bir sigorta irketinin bütün mali durumunun geni çapl olarak incelenmesi hakknda Mali Yeterlilik II Projesini (Solvency II Project) ba latm tr. Mali Yeterlilik Projesi I ile ba layan çal mann devam niteliinde olan Mali Yeterlilik II Projesi, bankaclk sektörü için düzenlenen Basel II den esinlenilerek geli tirilmektedir. Yeni Basel Sermaye Yeterlilii Uzla s (Basel II) bankalarn, Mali Yeterlilik II (Solvency II) ise sigorta irketlerinin kar kar ya olduu riskler için daha uygun bir ihtiyat çerçevesi yaratmay, irketlerin bu riskleri daha iyi anlamasn ve yönetmesini amaçlamaktadr 35. Yeni Basel Sermaye Yeterlilii Uzla s (Basel II), Basel Bankaclk Denetim Komitesi 36 tarafndan, 1988 ylnda farkl ülkelerde uygulanan sermaye yeterlilii hesaplama yöntemlerini birbirleriyle uyumlu hale getirmek ve bu konuda uluslararas platformda geçerli olacak asgari bir sektör standard olu turmak amacyla hazrlanan ve Basel I olarak adlandrlan Sermaye Yeterlilii Uzla snn sermaye yeterlilii ölçümüne ili kin eksikliklerini ve finansal piyasalarda meydana gelen geli meleri dikkate alarak, Haziran 2004 te yaymlanan ve 2007 ylnda tüm bankalar ve menkul kymet irketleri için uygulanmas planlanan standartlar bütünüdür Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birlii Konsey Direktifleri, 2002/13/EC s ; 2002/83/EC s Gökhan, BOZKURT, Sigortacla AB Düzeni Radikal Gazetesi, 12 Ekim 2004, s.4 35 Özge ARSLAN, age s.30; Onur ACAR, agm s.14; Gökhan, BOZKURT, agm s.4 36 Basel Bankaclk Denetim Komitesi (Basel Committee on Banking Supervision BCBS), Gsviçre nin Basel kentinde yerle ik Uluslararas Takas Bankas (Bank for International Settlements BIS) bünyesinde faaliyet gösteren, geli mi ülkelerin merkez bankalar ve bankaclk denetim otoritelerinden yetkililerin katlmyla olu turulan ve bankaclk konusunda isti ari mahiyetli olarak uluslararas standartlar yaymlayan komitedir. 37 Bankaclk Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 10 Soruda Yeni Basel Sermaye Uzla s (Basel II) BDDK Ara trma Dairesi, , s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

11 Mali Yeterlilik II Projesinde ana amaç, sigortaclarn hangi miktarda sermaye tutmas gerektiini belirleyen bir sistem geli tirmektir. Avrupa da sigorta irketlerinin genelinde bugüne kadar yükümlülük kar lama düzeyi irketlerin hasar ve prim deerleri esas alnarak belirlenirken Mali Yeterlilik II Projesi ile Amerika Birle ik Devletleri ve Avustralya da olduu gibi, yükümlülük kar lama yeterlilii daha ziyade irketlerin risk profillerine dayandrlmaktadr 38. Mali Yeterlilik II Projesi, sigorta irketlerinin sermaye yeterliliklerinin belirlenmesinde sadece muhasebe açsndan yaplan hesaplamalar deil, bununla birlikte nicel olarak ölçülebilen riskleri (piyasa riski, kredi riski, sigorta riski), rakamsal olarak ifade edilemeyen riskleri (i letme riski, varlk yönetimi, risk yönetimi, dinamik mali yeterlilik analizi) ve finansal bilgilerin açklanmas ile ilgili gereklilikleri dikkate almay amaçlamaktadr. Bu çerçevede, Mali Yeterlilik II Projesi tek ba na muhasebe penceresinden yaplan hesaplara ve aktiflerin durumuna deil, gerçek risk ölçümlerine dayanmakta ve varlklarla beraber yükümlülükleri de daha fazla dikkate alan bir uygulama getirmeyi amaçlamaktadr. Mali Yeterlilik II Projesinin hem daha dinamik hem de daha fazla riske dayal olmas beklenmektedir 39. Mali Yeterlilik II Projesi iki a amadan olu maktadr. Glk a amada, yeni sistemin genel yaps ve ele alnacak konular belirlenmi tir. Gkinci a amada ise, daha teknik konular, özellikle de sigorta irketlerinin kar la tklar farkl risklerin nasl hesaba katlaca incelenecektir. Mali Yeterlilik II Direktifinin 2006 Ekiminde çkarlmas öngörülmekte olup, sistemin tamamen yürürlüe girmesinin 2010 yln bulmas beklenmektedir Gökhan, BOZKURT, agm s.4 39 Onur ACAR, agm s.6; Ulf, LINDER, Solvency II ye Giri Türkiye Reasürans (irketleri Birlii (TSR(B) & Technical Assistance Information Exchange Unit (TAIEX), Haziran 2005, Avrupa Birli5i Sigorta Mevzuat& ve Uygulamalar& Semineri Türkiye Reasürans (irketleri Birlii Yayn No: 5, Ceyma Matbaaclk, s.209; Martin, OVERBEEK, Hayat Sigortalarnda ve Hayat D Sigortalarda Solvency II Türkiye Reasürans (irketleri Birlii (TSR(B) & Technical Assistance Information Exchange Unit (TAIEX), Haziran 2005, Avrupa Birli5i Sigorta Mevzuat& ve Uygulamalar& Semineri Türkiye Reasürans (irketleri Birlii Yayn No: 5, Ceyma Matbaaclk, s Özge ARSLAN, age s.31; Onur ACAR, agm s.13; Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 307

12 III. TÜRKYE DE MAL YETERLLK DÜZENLEMELER Ülkemizdeki yükümlülük kar lama yeterlilii uygulamalar Avrupa Birlii sisteminden alnm tr ve Sigorta ve Reasürans (irketlerinin Kurulu ve Çal ma Esaslar Yönetmelii 41 ile düzenlenmi tir. Buna göre, Avrupa Birlii ndeki uygulama paralelinde, Türk mevzuatnda ksaca öz kaynaklar olarak tanmlanan cari yükümlülük kar lama yeterlilii, söz konusu yönetmeliin 29. maddesinde belirtildii gibi, Ödenmi Sermaye, Yedek Akçeler, Yeniden Deerleme Fonu ve Datlmam Kâr toplamndan Zararn dü ülmesi sonucu bulunan tutardr. Gerekli yükümlülük kar lama yeterlilii ise ayn yönetmeliin 30. maddesinde gösterilmi tir ve hayat d sigortalar ve hayat sigortalar için ayr ayr hesaplanmaktadr. i) Hayat d (salk ve ferdi kaza dâhil) sigortalarda gerekli yükümlülük kar lama yeterlilii, Avrupa Birlii nde olduu gibi, prim ve hasar esasna göre bulunan tutarlardan yüksek olandr. ii) Hayat sigortalarndaki yükümlülük kar lama yeterlilii ise yükümlülüe ve riske ili kin sonuçlarn toplamdr. Hayat d (salk ve ferdi kaza dâhil) sigortalar ve birikimli hayat sigortalar d ndaki hayat sigortalarna ili kin prim alacaklar bu sigortalarda son bir yllk sürede yazlan prim tutarnn %30 undan fazla ise, fazla tutarn %50 si yükümlülük kar lama yeterliliine eklenir. Kompozit irketler 42 için ise, gerekli yükümlülük kar lama yeterlilii hayat d ve hayat bran lar için ayr ayr hesaplanan iki sonucun toplamdr. Ülkemizde Avrupa Birlii nde yer alan gerekli yükümlülük kar lama yeterliliiyle balantl Garanti Fonu uygulamas bulunmamakta, bunun yerine aslnda ayn amaca hizmet eden ancak yetersiz bir teminat sistemi bulunmaktadr Resmi Gazete, tarihli sayl Resmi Gazete 42 Gngilizce composite kelimesinden dilimize geçen bu terim bir araya gelmi(, birle(mi( anlamndadr. Burada hayat ve hayat-d sigortalarda faaliyet gösteren sigorta irketlerini ifade etmek için kullanlm tr. 43 Özge ARSLAN, age s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

13 Sigorta ve Reasürans (irketlerinin Kurulu ve Çal ma Esaslar Yönetmelii nin ( tarihli sayl ve tarihli sayl Resmi Gazetelerde yaymlanan yönetmelikler ile dei ik) 18. maddesinde sigorta irketlerinin yurt içinde akdetmi olduklar sigorta sözle melerinden doan taahhütleriyle orantl olarak teminat ayrmak zorunda olduklar belirtilmektedir. Bu teminat, hayat d sigorta bran lar ile salk ve ferdi kaza bran lar için, yl sonu itibariyle yazlan primlerden fesih ve iptaller dü üldükten sonra kalan tutarn %15 i, hayat bran için ise, yl sonu itibariyle ayrlan matematik kar lklar ile muallâk tazminat kar lklarnn toplamndan, sigortallara poliçe kar l yaplan ikrazlar ve henüz tahsil edilmemi prim alacaklar tutarna isabet eden matematik kar lklarn dü ülmesinden sonra kalan tutar kadardr. Bununla birlikte, Garanti Fonu uygulamasna paralel bir uygulama ülkemizde, u an çal malar devam eden Sigortaclk Kanun taslayla getirilmektedir. 44 Söz konusu taslan 16. maddesine göre, hayat d sigorta irketleri için Avrupa Birlii nde olduu gibi, hesaplama yöntemi yönetmelikle belirlenecek yükümlülük kar lama yeterliliinin üçte birinden az olmamak kaydyla teminat olarak asgari garanti fonu (asgari yükümlülük kar lama yeterlilii) tesis edecekleri belirtilmektedir. Söz konusu tasarda hayat bran nda faaliyet gösteren sigorta irketleri içinse ayn uygulama devam ettirilerek, sigorta irketlerinin Müste arlkça belirlenen dönemler itibaryla ayrlan matematik kar lklar ile muallâk tazminat kar lklarnn toplamndan, Türk Ticaret Kanunu uyarnca yaplan ikrazlar ve henüz tahsil edilmemi prim alacaklar tutarna isabet eden matematik kar lklarn dü ülmesinden sonra kalan tutara kar lk gelen varlklar Müste arlkça belirlenen süreler içinde teminat olarak bloke ettirmek zorunda olduklar ifade edilmektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren sigorta ve reasürans irketlerinin yeterli mali güce sahip olup olmadn kontrol etmek için Hazine Müste arl tarafndan yaymlanan bir Genelge 45 ile finansal analiz oranlar kategoriler itibaryla tespit edilmi tir. Söz konusu genelgede her bir grupta yer alan oranlar a ada verilmi tir. 44 Taslak için bkz. 45 Sigorta ve Reasürans (irketlerinin Mali Bünyelerine ve Sermaye Yeterliliklerine Gli kin Genelge, tarih ve sayl Resmi Gazete Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 309

14 SERMAYE YETERLGLG[GNE GLG(KGN ORANLAR 1. Alnan Primler (Brüt)/Öz kaynaklar 2. Özkaynaklar/Aktif Toplam 3. Özkaynaklar/Teknik Kar lklar (Net) AKTGF KALGTESG VE LGKGDGTEYE GLG(KGN ORANLAR 1. Likit Aktifler/Aktif Toplam 2. Likidite Oran 3. Cari Oran 4. Prim ve Reasürans Alacaklar/Aktif Toplam 5. Acente Alacaklar/Özkaynaklar FAALGYET ORANLARI 1. Konservasyon Oran 2. Tazminat Tediye Oran KÂRLILIK ORANLARI 1. Hasar Prim Oran (Brüt) 2. Hasar Prim Oran (Net) 3. Masraf Oran 4. Bile ik Rasyo 5. Vergi Öncesi Kâr/Alnan Primler 6. Mali Kâr (Brüt)/Alnan Primler 7. Teknik Kâr/Alnan Primler Genelge ekinde irketlerin yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlua dü memesi için aldklar primlerin öz kaynaklarndan 4 kat (%400) fazla olabilecei kural getirilmi tir. Sermaye yeterliliine ili kin oranlar hesaplanrken ayrca aktiflerin ve teknik kar lklarn da öz kaynaklara oranna dikkat edilmektedir. Paydada yer alan aktiflerin ve teknik kar lklarn artmas durumunda, oran muhafaza etmek için irketlerin ayn oranda öz kaynaklarn da artrmas gerekmektedir. Bir ba ka dei le, irketin prim üretimine bal olarak sermayesini de büyütmesi gerekmektedir. Ancak, bu hesaplamalarn statik hesaplamalar, yani geçmi belli bir dönem dikkate alnarak yaplan hesaplamalar olduu ve gelecekte ortaya çkabilecek ani dei imleri 310 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

15 dikkate almad unutulmamaldr. Belli bir an için hesaplanan yüksek mali yeterlilik, ayn zamanda etkin ve yeterli rezerv anlamna da gelmemekte olup, bu konu risk yaps ile yakndan ili kilidir 46. Avrupa Birlii nde denetleme otoritesinin mali yetersizlik durumunda sigorta irketine müdahale a amalar daha açk ekilde belirlenmi olmakla birlikte 47, ülkemizde de Hazine Müste arl nca belirlenen finansal analiz oranlarna göre, sigorta ve reasürans irketlerinin mali tablolar ile irketlere ili kin dier doküman, bilgi ve belge sonuçlarna istinaden yaplan deerlendirme ve analiz sonucunda; söz konusu finansal analiz oranlar olumsuz bulunan irketlere gerekli düzeltme için uyar yaplmakta veya ilgili irket Müste arln bal bulunduu Devlet Bakanl tarafndan 7397 sayl Sigorta Murakabe Kanunu nun 20. maddesi kapsamna alnmaktadr. Söz konusu Kanunun Mali Bünyenin Güçlendirilmesi ba lkl 20. maddesi, sigorta irketlerinin mali bünyelerinin zayflama nedenlerini çok genel olarak belirtilmekte, bu zayflamann belirtilerine deinmemekte ve bu hususlar incelemeyi yapan denetim elemannn takdirine brakmaktadr 48. Bununla birlikte söz konusu madde, irketin mali bünyesinin sigortallarn hak ve menfaatlerini tehlikeye dü ürecek ekilde zayfladnn tespiti halinde Hazine Müste arl nn bal olduu Bakana irketten; i) Sermayenin artrlmas, varsa ödenmemi ksmnn ödenmesi, sermaye ye mahsuben irkete ödeme yaplmas veya kar datmnn durdurulmas, ii) G tiraklerin veya sabit deerlerin ksmen veya tamamen elden çkarlmas, iii) Reasürans anla malarnn ve saklama paylarnn oran ve miktarlarnn dei tirilmesi, iv) Tespit edilecek gündemle genel kurulun toplantya çarlmas isteme hakkn vermektedir. 46 Onur ACAR, agm s.11; 47 Onur ACAR, agm s.27; 48 Özge ARSLAN, age s.61. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 311

16 Bu isteklerin yerine getirilmemesi veya getirilse de çözüm salamamas ve irketin mali bünyesinin zayflamaya devam etmesi durumunda ise ilgili Bakana; i) Mali bünyeyi zayflatan karar ve i lemlerin yönetim veya müdürler kuruluna ait olmas halinde, yönetim veya denetim veya müdürler kurulu üyelerinden bir ksmn veya tamamn görevden alarak veya yönetim veya denetim veya müdürler kurulu üye saysn artrarak bu kurullara üye atama, ii) Sigorta veya reasürans irketinin yeni sigorta veya reasürans sözle mesi yapma yetkisini kaldrma, iii) (irketin faaliyette bulunduu sigorta bran larndan birine veya tamamna ait sigorta portföyünün teminat ve kar lklar ile birlikte ba ka irket veya irketlere devrine karar verme yetkileri verilmi tir. SONUÇ Sigorta irketleri, belli bir prim kar lnda riskleri datarak, etkileri azaltmaya çal an kurulu lar olup, riskin gerçekle mesi halinde sigortallara veya sigorta ettirenlere sigorta sözle mesinde belirtilen sigorta tazminatn ödemekte, yani sigortallar veya sigorta ettirenleri riske kar korumakta onlara güven salamaktadrlar. Sigorta irketlerinden beklenen, özellikle sigortallar veya sigorta ettirenlerden tazminata hak kazananlara kar yükümlülüklerini yerine getirmede belli bir ödeme gücüne (mali yeterlilie) sahip olmalardr. Bir sigorta irketinin mali yeterlilik içinde bulunmas dier bir ifadeyle ödeme gücünün (yükümlülük kar lama yeterliliinin) var olmas, hasar tazminatlarn ve giderlerini ödeyebilecek durumda olmas anlamna gelir. Uygun bir ekilde belirlenmi yükümlülük kar lama yeterlilii sigorta sektörü için hayati önem ta maktadr. Bu nedenle birçok ülkede sigorta irketlerinin yükümlülük kar lama yeterlililii konusunda özel artlar getirilmi tir ve bu artlarn yerine getirilmesi kamu denetimi yoluyla kontrol edilmektedir. Avrupa Birlii nde 5 Mart 2002 tarihli 2002/12/EC ve ayn tarihli 2002/13/EC sayl Direktiflerle sigorta irketlerinin yükümlülük 312 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

17 kar lama yeterlilii ile ilgili gereklilikler güçlendirilmi tir. 1 Ocak 2004 tarihinde yürürlüe konan ve Mali Yeterlilik I (Solvency I) olarak ifade edilen bu sistem, bir anlamda daha radikal bir dei iklik öngören ve Avrupa sigorta irketleri için bir reform niteliine sahip Mali Yeterlilik II (Solvency II) düzenlemeleri için bir geçi süreci olarak görülmektedir. Mali Yeterlilik II Projesi, bankaclk sektörü için düzenlenen Basel II den esinlenilerek geli tirilmi tir ve sigorta irketlerinin kar kar ya olduu riskler için daha uygun bir ihtiyat çerçevesi yaratmay, irketlerin bu riskleri daha iyi anlamasn ve yönetmesini amaçlamaktadr. Ülkemizdeki yükümlülük kar lama yeterlilii uygulamalar Avrupa Birlii sisteminden alnm tr ve Sigorta ve Reasürans (irketlerinin Kurulu ve Çal ma Esaslar Yönetmelii nin 29. ve 30. maddesi ile düzenlenmi tir. KAYNAKÇA ACAR, Onur, Avrupa Birlii nde Yükümlülük Kar lama Yeterlilii: Solvency II Sigorta Ara(t&rmalar& Dergisi, Ekim 2005, Say: 1, s ARSLAN, Özge, Avrupa Birli5i ve Türkiye de Sigorta 1irketlerinde Yükümlülük Kar(&lama Yeterlili5i, Hazine Müste arl, Ara trma ve Gnceleme Dizisi: 37, 2003, s.1. ATALAY, A. Utku, Avrupa Birli5i Perspektifiyle Hizmetlerin Serbest Dola(&m& Kapsam&nda Türk Sigortac&l&k Sektörünün De5erlendirilmesi, Uzmanlk Tezi, Avrupa Birlii Genel Sekreterlii Ekonomik ve Mali Konular Dairesi, 2004, s.28 AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BGRLG[G KONSEY DGREKTGFLERG, Hayat D Sigortaclk Faaliyetlerine Ba lama ve Yürütme ile Glgili Kanun, Tüzük ve Gdari Düzenlemelerin Koordinasyonu Hakknda 24 Temmuz 1973 Tarih ve 73/239/EEC Sayl Birinci Konsey Direktifi, Avrupa Birlii Resmi Gazetesi L 228, s Hayat Sigortacl Faaliyetlerine Ba lama ve Yürütme ile Glgili Kanun, Tüzük ve Gdari Düzenlemelerin Koordinasyonu Hakknda 5 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 313

18 Mart 1979 Tarih Ve 79/267/EEC Sayl Birinci Konsey Direktifi, Avrupa Birlii Resmi Gazetesi L 063, s Hayat Sigortas (irketlerinin Yükümlülük Kar lama Yeterlilii ile Glgili 79/267/EEC Direktifini Tamamlayc Nitelikteki 5 Mart 2002 Tarih ve 2002/12/EC Sayl Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, Avrupa Birlii Resmi Gazetesi L 077, s Hayat D Sigorta (irketlerinin Yükümlülük Kar lama Yeterlilii ile Glgili 73/239/EEC Direktifini Tamamlayc Nitelikteki 5 Mart 2002 Tarih ve 2002/13/EC Sayl Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, Avrupa Birlii Resmi Gazetesi L 077, s Hayat Sigortas ile Glgili 5 Kasm 2002 Tarih ve 2002/83/EC Sayl Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, Avrupa Birlii Resmi Gazetesi L 345, s BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU, 10 Soruda Yeni Basel Sermaye Uzla s (Basel II) BDDK Ara trma Dairesi, , s.1. BOZKURT, Gökhan, Sigortacla AB Düzeni Radikal Gazetesi, 12 Ekim 2004, s.4 CARTER, L. Robert, Sigorta Sektöründe Denetim ve Mali Yeterlilik Gereksinimleri, Çev: Ergin Gediz, Türk Sigorta Enstitüsü Vakf Yaynlar, No: 38, 1996, s.5. CUMMINS, David ve Richard DERRIG, Classical Insurance Solvency Theory Kluwer Academic Publishers, 1988, s.50. DURA, Cihan ve Hayriye ATGK, Avrupa Birli5i Gümrük Birli5i ve Türkiye, Nobel Basmevi 2. b, Nobel Yayn No: 164, 2003, s.34. KAHYA, Mehmet, Sigorta ve Reasürans 1irketlerinde Finansal Analiz, Sentez Reklam ve Dan manlk, 2001, s.150 LINDER, Ulf, Solvency II ye Giri Türkiye Reasürans (irketleri Birlii (TSR(B) & Technical Assistance Information Exchange Unit (TAIEX), Haziran 2005, Avrupa Birli5i Sigorta Mevzuat& ve Uygulamalar& Semineri Türkiye Reasürans (irketleri Birlii Yayn No: 5, Ceyma Matbaaclk, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

19 MÜLLER, Helmut ve Arnold TRAKIES, Almanya da ve Türkiye de Sigorta 1irketlerinin Mali Yeterlili5i, Çev: Ergin Gediz Türk Sigorta Enstitüsü Vakf Yaynlar Seminer Notlar No: 50, 1998, s.2. OVERBEEK, Martin, Hayat Sigortalarnda ve Hayat D Sigortalarda Solvency II Türkiye Reasürans (irketleri Birlii (TSR(B) & Technical Assistance Information Exchange Unit (TAIEX), Haziran 2005, Avrupa Birli5i Sigorta Mevzuat& ve Uygulamalar& Semineri Türkiye Reasürans (irketleri Birlii Yayn No: 5, Ceyma Matbaaclk, s ÖZ(AR, Berna, Avrupa Birli5i Sigorta Müktesebat Rehberi, Türkiye Sigorta ve Reasürans (irketleri Birlii Yayn No: 3, Ceyma Matbaaclk, 2005, s.19 RESMG GAZETE, Sigorta ve Reasürans (irketlerinin Kurulu ve Çal ma Esaslar Yönetmelii Resmi Gazete, , say: 22153, 1994 RESMG GAZETE, Sigorta ve Reasürans (irketlerinin Mali Bünyelerine ve Sermaye Yeterliliklerine Gli kin Genelge Resmi Gazete, , say: 65069, 2004 SAVA(ÇI, Sevim, Dünyada ve Türkiye de Sigorta (irketlerinin Mali Açdan Deerlendirilmesi ve Öneriler Milli Reasürans Türk Anonim 1irketi sigortac&l&k Sektörü Bilimsel Çal&(ma Yar&(mas& 1998, s Swss Re, Mali Yeterlilik Alan&nda Kar(&la(&lan Geli(meler ve Sigorta Endüstrisinde Güven Unsurunun Önemi Çev: Ergin Gediz Türk Sigorta Enstitüsü Vakf Yaynlar Seminer Notlar No: 39 Sigma No 7/1995, s.2 UYGAR, Muzaffer, Türkiye-Avrupa Toplulu5u li(kileri ve Gümrük Politikam&z, 1993, s.20 [ ] YANIK, Serhat, Sigorta (letmelerinde Mali Yeterlilik Analiz, Bayndr Sigorta A.( Yaynlar No: 1, 2001, s.46. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 315

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve finansal tablolara ili$kin açklayc dipnotlar 30 EYLÜL 2012 TAR*H* *T*BAR*YLE DÜZENLENEN F*NANSAL TABLOLARIMIZA *L*K*N BEYANIMIZ liikte

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ Ankara Nisan 2001 ÇNDEKLER Sayfa No 1. GR... 1 2. AB DE DPLOMALARIN VE YETERLKLERN MESLEK VE AKADEMK TANINIRLII...

Detaylı

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur. ALLANZ YAAM VE EMEKLLK A.. ESAS SÖZLEMES MADDE 1:KURULU Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Detaylı

TÜRKYE ve MEKSKA DA STKRAR PROGRAMLARININ KARILATIRILMASI:1980 2001 *

TÜRKYE ve MEKSKA DA STKRAR PROGRAMLARININ KARILATIRILMASI:1980 2001 * TÜRKYE ve MEKSKA DA STKRAR PROGRAMLARININ KARILATIRILMASI:1980 2001 * Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y*ld*z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi (gyay@yildiz.edu.tr) Abstract The Stabilization

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YEN DEN YAPILANDIRILMASI VE ÇÖZÜM ÖNER LER

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YEN DEN YAPILANDIRILMASI VE ÇÖZÜM ÖNER LER YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YEN DEN YAPILANDIRILMASI VE ÇÖZÜM ÖNER LER Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal tablolara %li&kin Açklayc Dipnotlar 31 MART 2013 TAR%H% %T%BAR%YLE DÜZENLENEN F%NANSAL TABLOLARIMIZA %L%K%N BEYANIMIZ liikte sunulan

Detaylı

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER ÖZET Dr. dris Özkul * Dr. Yaar Sar ** Türkiye nin tarmsal

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Bakanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim 01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim Firmasının Uygunluk Görü"ü 09 Özet Yönetim Kurulu Raporu

Detaylı

band rma gübre fabrikalar a.. ÖDENM SERMAYE : 3.000.000.-YTL. MERKEZ : STANBUL

band rma gübre fabrikalar a.. ÖDENM SERMAYE : 3.000.000.-YTL. MERKEZ : STANBUL band rma gübre fabrikalar a.. KAYITLI SERMAYE : 10.000.000.-YTL. ÖDENM SERMAYE : 3.000.000.-YTL. MERKEZ : STANBUL 37. YIL 29 MART 2007 PER EMBE SAAT: 11.00 DE TOPLANAN H SSEDARLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA

Detaylı

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME İbrahim Çütcü 1 ÖZET Çalmamzda, hzla küreselleerek küçülen dünyada,bata ülkemizde ve dünyada uygulanan özelletirme politikalar ayrntl bir ekilde incelenmitir.

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi.

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Vergide Gündem Tax Agenda Haziran/June 2008 flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Mehmet Korkusuz 5684 Say l Yeni Sigortac l k Kanunu na genel bak

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi).

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi). T.C. BABAKANLIK SERMAYE PYASASI KURULU SPK VE TÜRK SERMAYE PYASALARI Barbaros YALÇINER - SPK Bauzman" 15 Nisan 2010 MAL PYASALAR Mali Piyasalar MAL PYASALAR PARA PYASASI SERMAYE PYASASI BRNCL PYASA KNCL

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU stanbul, 2010 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU NDEK

Detaylı

Finansal Analiz Tekniklerinin Sigorta Şirketi Mali Tablolarına Uygulanması

Finansal Analiz Tekniklerinin Sigorta Şirketi Mali Tablolarına Uygulanması Finansal Analiz Tekniklerinin Sigorta Şirketi Mali Tablolarına Uygulanması Ahmet Başpınar * Sigorta, tanımı gereği emniyet tesisi demek olup, bireylerin, sonuçları açısından tek başlarına altından kalkamayacakları

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'letme Anabilim Dal) Muhasebe Ve Finansman Bilim Dal) Necmettin ÖZARSLAN Dan)'man: Doç. Dr. Hakan

Detaylı