5510 SAYILI KANUNA GÖRE S GORTA PR M NE ESAS KAZANÇLARIN HESAPLANMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5510 SAYILI KANUNA GÖRE S GORTA PR M NE ESAS KAZANÇLARIN HESAPLANMASI"

Transkript

1 5510 SAYILI KANUNA GÖRE S GORTA PR M NE ESAS KAZANÇLARIN HESAPLANMASI Murat ÖZDAMAR* I-G R fi 4857 say l fl Kanunu nun (Resmi, 2003, 25134) 2. maddesinde, bir ifl sözleflmesine dayanarak çal flan gerçek kifliye iflçi, iflçi çal flt ran gerçek veya tüzel kifliye yahut kiflili i olmayan kurum ve kurulufllara iflveren, iflçi ile iflveren aras nda kurulan iliflkiye ifl iliflkisi denilece i hüküm alt na al nm flt r. fl iliflkisinin kurulmas, di er bir anlat mla bir taraf n ba ml olarak ifl görmeyi, di er taraf ndan ücret ödemeyi üstlenmesi ile birlikte sadece fl Hukuku anlam nda de il ayn zamanda Sosyal Güvenlik Hukuku anlam nda da, iflveren, sigortal ve Sosyal Güvenlik Kurumu aras nda emredici hükümlerle düzenlenmifl bir hukuki iliflki ortaya ç kmaktad r.(sözer, 1991,30) Bu çal flmada, 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu na (Resmi, 2006, 26098) göre iflveren, sigortal ve Sosyal Güvenlik Kurumu aras nda emredici hükümlerle düzenlenmifl hukuki iliflkilerden olan prim ödeme yükümlüsü ile sigorta primine esas kazançlar irdelenecektir. II-SOSYAL S GORTA PR M VE ÖDEME YÜKÜMLÜSÜ Prim, sahip oldu u özellikleri dolay s yla kendine has bir finansman vas tas olarak sosyal sigortalar n en önemli gelir kayna n oluflturur. Ücret ve * stanbul Sosyal Güvenlik l Müdür Dan flman 313

2 gelirler üzerinden al nmas dolay s yla ücretin bir parças, sigorta yard mlar - na karfl l k ödendi i için bir fiyat, zorunlu olarak tahsil edildi i için bir vergi olarak de erlendirilebilir.(alper, 2003, 177) Sosyal sigorta primi, Kanunun sigortal lara karfl güvence sa lad sosyal tehlikelerden birinin gerçekleflmesi halinde yap lacak sosyal sigorta yard mlar ile Kurum yönetim giderlerinin karfl l olarak m.4/i (a) ve (c) bendine göre sigortal olanlar için sigortal kazanc n n belirli bir yüzdesi üzerinden; m.4/i (b) bendine göre sigortal olanlar için ise sigorta primine esas alt ve üst kazanç s n rlar aras ndan sigortal n n belirleyece i tutarlar n belirli bir yüzdesine göre al nan parad r. (Güzel, Okur ve Caniklio lu, 2009, 220) Sigorta primi ödeme yükümlüsü m.4/i (a) bendine tabi sigortal lar için bunlar çal flt ran iflveren, m.4/i (b) bendine tabi sigortal lar için sigortal n n kendisi, m.4/i (c) bendine tabi sigortal lar için ise sigortal y çal flt ran kamu kurumudur. m.4/i (b) bendine tabi sigortal l k flirket ortakl na dayansa bile prim ödeme yükümlüsü tüzel kiflilik olan flirket de il sigortal n n bizzat kendisidir. Sigorta primleri; sadece iflçiler, sadece iflverenler, iflçi ve iflverenler, iflçiler, iflverenler ve devlet iflverenler ve devlet sadece devlet taraf ndan ödenebilir. Bir çok ülkede iflçi-iflveren, baz ülkelerde ise iflçi-iflveren ve devlet primlerin finansman na katk da bulunur.(yazgan, 1992, 139) 5510 say l Kanuna göre sosyal güvenlik finansman iflçi ve iflverenin ödedi i primlerden oluflmakla birlikte, ayl k prim ve hizmet belgesini süresi içinde Kuruma veren ayn zamanda sosyal güvenlik prim borcu bulunmayan iflverenlere devlet 5 puanl k prim indirimi sa lamakta, yap lan indirime ait prim tutarlar hazine taraf ndan iflveren ad na Kurum hesab na yat r lmaktad r. 5 puanl k prim indiri- 314

3 mi m.4/i (a) sigortal s ndan al narak Kurum hesab na yat r lacak sigortal hissesine ait prim tutar n azaltmamakta buna karfl n iflverenin Kuruma ödemesi gereken iflveren prim hissesi, iflyerinin tehlike derecesine göre sigortal n n sigorta primine esas kazanc n n %12,82 ile %14,92 si aras nda azalmaktad r. III-S GORTA PR M NE ESAS KAZANÇLAR 5510 say l Kanunun 80. maddesinde hangi tür kazançlar n sigorta primine dahil edilece i, hangilerinin ise prim matrah na dahil edilmeyen kazanç oldu u ayr nt l olarak belirlenmifltir. Kanunun 80. maddesinde, 4/I (a) bendi kapsam ndaki sigortal lar n prime esas kazançlar, Hak edilen ücretlerin, Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkaktan o ay içinde yap lan ödemelerin ve iflverenler taraf ndan sigortal lar için özel sa l k sigortalar na ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarlar n, dare veya yarg mercilerince verilen karar gere ince yukar da belirtilen kazançlar niteli inde olmak üzere sigortal lara o ay içinde yap lan ödemelerin, brüt toplam esas al narak tespit edilmektedir. Bu ba lamda 5510 say l Kanun un sigorta primine esas kazançlar düzenleyen 80. maddesi prim matrah n oluflturan kazanç türlerini üç gruba ay rm flt r. (Alper, 2008, 12) A-S GORTALIYA ÖDENECEK ÜCRETLER 4857 say l fl Kanunu nun 32. maddesine göre ücret, bir kimseye bir ifl karfl l nda iflveren veya üçüncü kifliler taraf ndan sa lanan ve para ile ödenen tutard r say l Kanun ücreti fl Kanununa paralel olarak 4/1 (a) ve (c) bendi kapsam nda sigortal say lanlara saatlik, günlük, haftal k, ayl k veya y ll k olarak para ile ödenen ve süreklilik niteli i tafl yan brüt tutar olarak tan mlam flt r. Belirtmek gerekir ki; ödemenin ücret say lmas için süreklilik tafl mas gerekti i 5510 say l Kanunun 3. maddesi 12. bendinde belirtilmifl ol- 315

4 sa da süreklilik niteli i tafl mayan ödemelerde ücret kabul edilerek prim matrah na dahil edilmelidir. Nitekim, 5510 say l Kanunun 4. Maddesinin birinci f kras n n (a) ve (b) Bentleri Kapsam ndaki Sigortal lar ile Sadece Genel Sa l k Sigortas na Tabi Sigortal lar n Prime Esas Tutulacak Kazançlar na Dair Tebli de (Resmi, 2008, 27011) süreklilik tafl masa da fazla çal flma ücretleri de ücret kavram içinde de erlendirilmifltir. (Güzel ve öbürleri, 2009, s.230) Sigortal n n ay içinde kazand tüm ücretler genel anlam yla sigorta primine esas kazanca dahildir. Ücretin iflveren taraf ndan tahakkuk ettirilmesi yeterli olup süresinde ödenmemesi ücretin prim matrah na dahil edilmesi zorunlulu unu etkilemez. Sigortal n n bir ayl k çal flmas karfl l ald kök ücretin yan nda, fazla çal flma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti de ücret kavram içinde de erlendirilir. K dem zamm, askerlik yard m, gece zamm, vardiya ücreti, huzur hakk, temsil tazminat, ifl riski zamm, izin harçl, makam tazminat, hastal k nedeniyle verilen ücret veya tazminatlar, y lbafl paras, bayram harçl, nakit yap lan kira ve yiyecek yard m, ayakkab ve elbise paras, y ll k izin ücreti, mazeret izni ücreti gibi ödemelerde ücret niteli inde oldu undan sigorta primleri hesab nda matraha dahil edilir. Örnek: Bir ayl k kök ücreti TL olan sigortal ya o ay içinde 200 TL bayram harçl, 100 TL huzur hakk 400 TL fazla mesai ücreti ödenmiflse sigorta primine esas matrah TL olarak belirlenir. B-PR M, KRAM YE VE BENZER N TEL KTEK ÖDEMELER Prim, ikramiye ve bu nitelikteki di er ödemeler fl Kanunu anlam nda ücret kavram na dahil olmakla birlikte ödenme süresi aç s ndan prime esas kazanç tespitinde farkl bir yöntem uygulanmaktad r. Buna göre öncelikle prim ve ikramiye benzeri ödemelerin prime esas kazanç hesab nda matraha dahil edilebilmesi için tahakkuk etmesi yeterli olmay p ayn zamanda ödenmesi de gerekmektedir. Di er bir ifade ile hak kazan lan ancak iflverence ödenmeyen 316

5 prim, ikramiye ve benzeri nitelikteki ödemeler hak kazan lan de il de ödemenin gerçekleflti i ay matrah na dahil edilir. Yine 5510 say l Kanunun 80. maddesi, ikramiyelerin prime esas kazanca dahil edilme fleklini de yürürlükten kalkan 506 say l Kanundan farkl olarak düzenlemifltir. Öncelikle kök ücret ve kök ücret niteli indeki ek ücretler d fl nda kalan di er ödemeler (prim, ikramiye v.b.) ödemeler hak edildikleri de il öncelikle ödendi i ay n kazanc na dahil edilir ve ücret ödemelerin yap ld ayda sigorta primine esas kazanç üst s n r afl ld takdirde prim matrah na tabi tutulamayan art k k s m, ödemenin yap ld ay takip eden aydan bafllanarak iki ay geçmemek üzere üst s n r n alt nda kalan sonraki aylar n prime esas kazançlar na ilâve edilir. Sigortal lara, çeflitli nedenlerle (ücretsiz izin, istirahat gibi) ay içinde çal flmas n n bulunmad ve ücret ödenmedi i aylarda prime esas kazanca dahil olacak nitelikte ücret d fl nda bir ödeme yap lmas halinde, ücret d fl ndaki bu ödemeler, ödemenin yap ld ayda sigortal n n prim ödeme gün say s n n bulunmamas nedeniyle ödemenin yap ld tarihi takip eden iki ay geçmemek üzere ilgili aylar n prime esas kazanc na dahil edilir. Ancak ödemenin yap ld tarihi takip eden iki ayda da ücret ödemesine hak kazan lmad durumlarda, ücret d fl ndaki bu ödemeler prime esas kazanca dahil edilemez. Örnek: Ayl k ücretler toplam TL olan sigortal için 2009/Temmuz ay nda TL ikramiye tahakkuk ettirilmifl ve bu tutar 2009/A ustos ay nda ödenmiflse; sigortal n n 2009/Temmuz ay sigorta primine esas kazanc TL, 2009/A ustos, Eylül ve Ekim ay sigorta primine esas kazanc 4.504,50 TL(üst limit) olarak belirlenip Kuruma beyan edilecek, 2386,50 TL ikramiye sigorta primine esas kazanc n d fl nda kalacakt r. fiayet iflveren ödeyece i ikramiyeyi ilkini 2009/Temmuz ay nda olmak üzere 6 aya da tarak her ay TL ödeme yöntemini seçse idi sigortal n n prime esas kazanc 6 ay boyunca =4.300 TL olarak Kuruma beyan edilecekti. fiayet bu sigortal 2009/Temmuz ay nda 6 ay ücretsiz izne ç ksa ve bu sürelerde ücret almasa 2009/A ustos ay nda ödenen TL ikramiyenin tamam sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecekti. 317

6 C-MAHKEME KARARINA ST NADEN ÖDENEN ÜCRETLER Mahkemeler taraf ndan ödenmesine hükmedilen paralar, niteli i itibari ile prim, ikramiye, fazla mesai veya ücret olabilir. Mahkemeler taraf ndan verilen kararlara istinaden sigortal lara fiilen çal flmad klar süreler için ücret ve benzeri nitelikte ödeme yap lmas halinde; ücretler ödendikleri aylara, ücret d fl ndaki ödemeler ise ödendi i ay n kazanc na dahil edilmek suretiyle prime esas kazanç tespit edilmektedir.(kurt, 2009, 225) Mahkemeler taraf ndan hükme ba lanan ifllem ifle iade ise sigorta primine esas kazanç tespiti flu yöntemle belirlenmektedir. Feshin geçersizli ine karar verilmesi halinde; iflçiyi baflvurusu halinde bir ay içinde ifle bafllatmayan iflverence iflçiye ödenen ve mahkeme veya özel hakemce belirlenen en az dört, en çok sekiz ayl k ücreti tutar ndaki tazminat, niteli i itibariyle ücret say labilecek bir kazanç durumunda olmad ndan ifle bafllat lmayan sigortal n n sigortal l k niteli inin de kalmamas nedeniyle an lan tazminat tutar prime tabi tutulmaz. flçinin ifle iadesi için kesinleflen mahkeme veya özel hakem karar n n kendisine tebli inden itibaren on ifl günü içinde ifle bafllamak üzere baflvurmufl olmas kayd yla, iflçi ifle bafllat ls n veya bafllat lmas n çal flt r lmayan süre için ödenen en çok dört aya kadar ücret ve di er haklar, akdin feshedildi i aydan bafllanarak ilgili aylar n prime esas kazanc na dahil edilir. IV-S GORTA PR M DIfiINDA KALAN KAZANÇLAR 5510 say l Kanun prime dahil edilmeyecek kazanç türlerini tamamen sigorta primi d fl nda kalan ödemeler ve k smen sigorta primi d fl nda kalan ödemeler fleklinde ikiye ay rm flt r. Kanun un 80. maddesi 1 f kras (b) hükmüne göre, Ayni yard mlar ve ölüm, do um ve evlenme yard mlar, görev yolluklar, seyyar görev tazminat, k dem tazminat, ifl sonu tazminat veya k dem tazminat mahiyetindeki toplu ödeme, keflif ücreti, ihbar ve kasa tazminatlar ile 318

7 Kurumca tutarlar y llar itibar yla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamlar, iflverenler taraf ndan sigortal lar için özel sa l k sigortalar na ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ayl k toplam asgari ücretin % 30 unu geçmeyen özel sa l k sigortas primi ve bireysel emeklilik katk paylar tutarlar, prime esas kazanca tabi tutulmaz. Kanun hükmünden de anlafl laca üzere sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek ödemeler ayr ayr belirtildi i için örneklendirici de il say l ve s n rl olarak de erlendirilmelidir. Bu nedenle metinde geçen ödemeler d fl nda kalan ve her ne ad alt nda yap l rsa yap ls n ödenen tutarlar n tamam - n n sigorta primine esas kazanca ilave edilmesi zorunludur. K smen sigorta primine dahil edilecek ödeme olarak belirlenen özel sa l k sigortas primleri ile bireysel emeklilik katk paylar n n ayl k toplam asgari ücretin %30 unu aflan k sm sigorta primine esas kazanca dahil edilmelidir. Kanunda aç kça sadece özel sa l k sigortas ve bireysel emeklilik sistemine ödenen katk pay ndan söz edildi i için bu katk pay d fl nda kalan hayat sigortas gibi ödemelerin prime esas kazanca ilave edilmesi gerekti i unutulmamal d r.(güzel ve Öbürleri, 2009,242) Yine belirtmek gerekir ki; özel sa l k sigortas ve bireysel emeklilik katk pay n n ödendi i aydaki prim matrah toplam prime esas kazanç üst s n r üzerinde ise, ödenen sa l k sigortas ve bireysel emeklilik katk pay takip eden iki ayda üst s n r aflmamak flart yla sigorta primine esas kazanca ilave edilmelidir. Örnek: Sigortal ad na 250 TL özel sa l k sigortas primi ödenmifl ise 693,00x0,30=207,90 TL prime esas kazanç d fl nda tutulacak, artan 42,10 TL prim matrah na ilave edilecektir. E er ödenen 250 TL özel sa l k sigortas primi de il de bireysel emeklilik d fl özel hayat sigortas primi olsa idi tamam prim matrah na ilave edilecekti. K smen sigorta primine esas kazanç d fl tutulan yemek, çocuk ve aile zamlar ise Tebli hükümlerine göre flu flekilde belirlenmifltir. Yemek paras ad alt nda yap lan ödemeler, iflyerinde yemek verilmemesi flart yla fiilen çal fl lan gün say s dikkate al narak günlük asgari ücretin 319

8 %6 s n n, yemek verilecek gün say s ile çarp lmas sonucunda bulunacak miktar, sigorta primine esas kazanç tespitinde dikkate al nmayacak bu nedenle de bu tutarlardan sigorta primi kesilmeyecektir. Ancak sigortal lara nakit ödeme yap lmaks z n yemek kuponu verilmesi yada sigortal lara iflyerinde bir baflka firma taraf ndan üretilmifl yemek verilmesi halinde iflverenin üstlendi i fatura bedeli sigortal n n prime esas kazanc d fl nda tutulacakt r. Örnek: Sigortal ya 100 TL yemek bedeli verilmifl ve sigortal n n o ay içinde fiilen çal flt gün say s 21 ise 21x1,39=29,19 TL prime esas kazanç d fl nda tutulacak, kalan 70,81 TL ise prime esas kazanca ilave edilecektir. fiayet bu kifli için bir yemek firmas iflyerine yemek getirse ise yemek firmas na ödenen 100 TL sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecekti. Çocuk zamm ad alt nda yap lan ödemelerin ise günlük asgari ücretin %2 si sigorta primine esas kazanç d fl nda tutulacakt r. Bu tutar iki çocukla s - n rland r lm fl olup ayr ca sigortal n n çocu unun sigortal, iste e ba l sigortal olmamas, gelir veya ayl k almamas gerekmektedir. Yine sigortal n n çocu unun 18 yafl n, lise veya dengi ö retim görüyorsa 20 yafl n, yüksek ö renim görüyor ise 25 yafl n doldurmamas ve evli olmamas gerekir. Aile zamm ad alt nda yap lan ödemelerin, sigortal n n hizmet akdinin devam etmesi ve sigortal n n eflinin çal flmaya dayanan sigortal l n n bulunmamas (efl iste e ba l sigortal olabilir) flart yla ayl k asgari ücretin %10 u oran ndaki tutar ayl k prime esas kazanç hesab nda dikkate al nmayacak aflan k s m varsa prim matrah na dahil edilecektir. Örnek: Sigortal ya 120 TL aile zamm ödenmifl ise 693x0,10=69,30 TL prime esas kazanç d fl nda tutulacak bu tutar aflan 50,70 TL prim matrah na ilave edilecektir. fiayet sigortal n n efli zorunlu sigortal olsa idi ödenen 120 TL nin tamam sigorta primine esas kazanca ilave edilecekti. Genel anlam yla sigorta primine esas kazanca ilave edilecek ödemeler ile sigorta primine esas kazanç d fl nda tutulacak ödemeler afla daki tabloda belirtildi i gibidir. 320

9 S GORTA PR M NE TAB ÖDEMELER Ücret ve ücret eklentileri Askerlik Yard m Bayram, Y lbafl Harçl Jübile kramiyesi Gece Zamm, Vardiye Ücreti Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Ödenen Ücretler Her Türlü Prim Huzur Hakk mza Sorumluluk, Temsil Tazminat Kulland r lmayan zne Ait Ücret Krefl Ücreti Özel Hizmet Tazminat Hastal k ve Sakatl k Tazminat Özel Sa l k Sigortas ve Bireysel Emeklilik Katk Pay n n Asgari Ücretin %30 luk K sm Sünnet Yard m, Tabii Afet Yard m Y ll k zin ve Mazeret zni Ücreti Yol Paras Kira, Yiyecek, Yakacak yard m Ayakkab ve Elbise Paras S GORTA PR M NE DAH L ED LMEYECEK ÖDEMELER Aile Yard m (Asgari Ücretin %10 luk K sm ) Sigortal ya Verilen Otobüs Biletleri Keflif Ücreti Çocuk Paras (Asgari Ücretin %2 lik K sm ) Evlenme Yard m flyerinde Kullan lmak Üzere Verilen Havlu, Sabun, fiampuan v.b. Malzeme Bedeli Yolluk Harc rah Do um Yard m flyerinde Yedirilen Yemek ve çecekler K dem Tazminat, fl Sonu Tazminat Ayni Konut Tahsisi(Lojman Verilmesi) Ücret Avans Anne, Baba, Efl ve Çocuklar çin Verilen Ölüm Yard mlar fle Didifl ve Gelifle Ait Servis Ücretleri Seyyar Görev Tazminat Ayni Yard mlar hbar Tazminat Kasa Tazminat Kaynak: (Kurt, 2009, 251) V-SONUÇ 5510 say l Kanuna göre sigorta primlerinin ödeme yükümlüsü m.4/i (a) bendine tabi sigortal lar için bunlar çal flt ran iflverenler, m.4/i (b) bendine tabi sigortal lar için sigortal n n kendisi, m.4/i (c) bendine tabi sigortal lar için ise sigortal y çal flt ran kamu kurumlard r. Prim ödeme yükümlülü ü yerine 321

10 getirilirken dikkat edilecek en önemli husus sigorta primlerine esas kazanca dahil edilecek ödemelerin tespiti ve Kuruma beyan edilmesidir. Kuruma beyan edilecek ve ödenecek sigorta primleri hayat n ola an ak - fl içerisinde Kurumun denetimine tabi oldu u gibi ihtilaf ortaya ç kt zaman idari mahkemelerde sigorta primine esas kazançla ilgili kararlar verebilmektedir. flverenin yapaca bir yanl fl hesaplama sonucu sigorta primine esas kazanca dahil edilmesi gerekti i halde dahil edilmeyen kazançlar n varl n n tespiti yada mahkemece ödenmesine hükmedilmesi halinde iflveren ortaya ç - kan fark prim tutar n ödedi i gibi ayn zamanda Kurum taraf ndan da kendisine idari para cezas uygulanacakt r. Bu nedenle sigorta primine esas kazanc n tespiti aflamas nda iflverenlerin titiz davranmalar ve Kanun hükümlerini do ru yorumlamalar yararlar na olacakt r. KAYNAKÇA Alper, Yusuf (2003) Say l Kanun da m.4/1-a Kapsam ndaki Sigortal lar Bak m ndan Primler Sicil fl Hukuku. (Aral k-2008) Alper, Yusuf (2003). Sosyal Sigortalar. Bursa : [yayl.y.] Güzel, Ali, Okur, Ali R za ve Caniklio lu, Nurflen (2009). Sosyal Güvenlik Hukuku. stanbul : [yayl.y.] Kurt, Resul (2009). Sosyal Güvenlik Reformu Rehberi. stanbul : [yayl.y.] Sözer, Ali Naz m (1991). Sosyal Sigorta liflkisi. zmir : [yayl.y.] T.C. Yasalar (2006) say l fl Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (26098 say l ) T.C. Yasalar (2006) say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (26098 say l ) Yazgan, Turan (1992). Sosyal Güvenlik. stanbul : [yayl.y.] 322

11 SORU VE CEVAP SORU VE CEVAP???

12 324

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin KIDEM TAZM NATINA DAH L OLAN ÖDEMELER VE KIDEM TAZM NATI TAVAN TUTARI Resul KURT Sigorta Müfettifli I. GENEL B LG LER U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin bulunmas

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi.

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Vergide Gündem Tax Agenda Haziran/June 2008 flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Mehmet Korkusuz 5684 Say l Yeni Sigortac l k Kanunu na genel bak

Detaylı

A nayasa n n 49. ve 50. Maddeleri, çal flman n herkesin hakk, dinlemenin

A nayasa n n 49. ve 50. Maddeleri, çal flman n herkesin hakk, dinlemenin fl Kanunu nun 53 maddesi, flyerinde ifle bafllad günden itibaren demek suretiyle y ll k ücretli izin hakk n n gerçekleflebilmesi için fl Kanunu na tamali ÇÖZÜM 161 YILLIK ÜCRETL Z N SÜRES VE UYGULAMASI

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

B R NC BÖLÜM I. TANIMLAR

B R NC BÖLÜM I. TANIMLAR B R NC BÖLÜM - I. Tan mlar B R NC BÖLÜM I. TANIMLAR 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve sosyal sigorta ifllemlerine

Detaylı

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES 5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES Yunus YELMEN * I-Girifl Sosyal güvenlik mevzuat uygulamas

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com A USTOS/AUGUST 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2008. flverenler taraf ndan çal flanlar için ödenen bireysel emeklilik katk pay ve özel sigorta primleri

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2008. flverenler taraf ndan çal flanlar için ödenen bireysel emeklilik katk pay ve özel sigorta primleri Vergide Gündem Tax Agenda Ekim/October 2008 flverenler taraf ndan çal flanlar için ödenen bireysel emeklilik katk pay ve özel sigorta primleri M. Fatih Köprü English translation Dünya dan vergi haberleri

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com ARALIK 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Not: Bu doküman 30 Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 159 2010/1. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No: 159 2010/1. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No: 159 2010/1 ISBN No: 978-605-5614-20-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar

5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar Av. Ender KIZILRAY MESS İzmir Bölge Temsilcisi 5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 80. maddesinde aynı Kanunun 4. maddesinin

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

Vergi Hukukunda Süreler

Vergi Hukukunda Süreler 8 Vergi Hukukunda Süreler 139 Zaman kavram felsefecileri en çok meflgul eden kavramlardan biridir. Modern hayatta zamana karfl yar fl n en önemli stres kaynaklar ndan biri oldu u söylenir. Hukuk hayat

Detaylı

2015 Y l Gelir Vergisi Beyan (2014 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2015/04 stanbul, 03.03.2014

2015 Y l Gelir Vergisi Beyan (2014 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2015/04 stanbul, 03.03.2014 2015 Y l Gelir Vergisi Beyan (2014 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2015/04 stanbul, 03.03.2014 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2014 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 2010. 2010 y l. Düzenlemeleriyle

VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 2010. 2010 y l. Düzenlemeleriyle INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 20 20 y l Düzenlemeleriyle ilgili Vergi ve Pratik Bilgiler Rehberi Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu,

Detaylı

4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat

4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat IV. BÖLÜM MENKUL KIYMETLERDEN VE D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARINDAN ELDE ED LEN GEL RLERDE GEÇ C 67 NC MADDE KAPSAMINDA VERG TEVK FATI 13 Gelir Vergisi Kanununa 5281 say l Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen

Detaylı

ALMANYA DA YABANCI fi RKETLER N VE fiubeler N N KURULMASI

ALMANYA DA YABANCI fi RKETLER N VE fiubeler N N KURULMASI ALMANYA DA YABANCI fi RKETLER N VE fiubeler N N KURULMASI Prof. Dr. Christian RUMPF* ÖNSÖZ Bu metin, yabanc iflletmelerin ve yat r mc lar n, Almanya ya yerleflme aflamalar nda dikkat etmeleri gereken birkaç

Detaylı

2015 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER

2015 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS Turkey 2015 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 2015 stanbul, 04 fiubat 2015 Haz rlayanlar Refik Arkan A. Cihat Kumuflo lu fieref Taflk

Detaylı

2013 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER

2013 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS Turkey 2013 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 2013 stanbul, 28 fiubat 2013 Haz rlayanlar Refik Arkan A. Cihat Kumuflo lu fieref Taflk

Detaylı

Sunufl. Sonuçta ise bu çal flmay sevgili eflim Seval Han m a en içten duygularla ithaf ediyorum. Temmuz 2005 Fatih / STANBUL Prof.Dr.

Sunufl. Sonuçta ise bu çal flmay sevgili eflim Seval Han m a en içten duygularla ithaf ediyorum. Temmuz 2005 Fatih / STANBUL Prof.Dr. Sunufl Di er ve kendisinden önceki ifl yasalar gibi 4857 sy. fl Kanunu da getirdi i kimi hükümlerin uygulanmas na verdi i önemi göstermek için baz hükümlere ayk r l devlet ad na idari para cezas yapt r

Detaylı

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC fievket TEZEL* I. Girifl: Türk vatandafllar n n, yurtd fl nda geçen ve belgelendirilen sigortal l k süreleri ile bu sigortal l k süreleri aras

Detaylı

2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden

2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) VE (b) BENTLERİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE SADECE GENEL SAĞLIK SİGORTASINA TABİ

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/2584 K: 2002/4338 T: 18.4.2002 ELEKTR K ABONEL ESK ABONEN N BORÇLARI YEN ABONEN N HAKLARI ELEKTR K DARES N N SÖZLEfiME YAPMA ZORUNLU U (*)(**)(***)

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER. Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl. sa KARAKA SGK Müfetti i

Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER. Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl. sa KARAKA SGK Müfetti i Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl sa KARAKA SGK Ba müfetti i Mahmut ÇOLAK SGK Müfetti i Ercüment ÖZTÜRK SGK Müfetti i ANKARA

Detaylı

Çimento. flveren. Mevzuat. Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33

Çimento. flveren. Mevzuat. Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33 Çimento flveren Mevzuat Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33 Haz rlayan Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2005-28 fiubat 2005 tarihleri aras Resmi Gazete de yay nlanm fl bulunan Endüstri liflkileri Konular

Detaylı