1. Sorumluluk Sigortası 2. Zorunlu Trafik Sigortası 3. Poliçe e Teminat Limitleri (2008) 4. Poliçe e Teminat Limitleri (Avrupa)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Sorumluluk Sigortası 2. Zorunlu Trafik Sigortası 3. Poliçe e Teminat Limitleri (2008) 4. Poliçe e Teminat Limitleri (Avrupa)"

Transkript

1 ZORUNLU TRAFİK K İGORTAI 1. orumluluk igortası İÇER ERİK 2. Zorunlu Trafik igortası 3. Poliçe e Teminat Limitleri (2008) 4. Poliçe e Teminat Limitleri (Avrupa) 5. Poliçe e Teminatı 6. Poliçe e Teminatına Girmeyen Haller 7. Tazminatın Ödenmesi ve Rücu R 8. Hasar ve Hasar Evrakı 9. onuç 1

2 ZORUNLU TRAFİK K İGORTAI orumluluk igortaları Zarar verici haksız z fiilden meydana gelen hukuki tazminat; hukuki sorumluluk sigortalarının n temeli olmuştur. orumluluk çok eski bir olgu olmasına rağmen orumluluk igortalarının n tarihi çok eski değildir. orumluluk igortaları bir ülkenin gelişmi mişli liğinin inin göstergesidir. g Ekonomik ve teknolojik gelişmeler toplumlardaki bu tip sigortalara olan ihtiyacı arttırm rmış ıştır. 2

3 ZORUNLU TRAFİK K İGORTAI Türkiye rkiye deki uygulama alanları çok eski olmamakla beraber; bu tip sigortalara olan talep her geçen en gün g n hızla h artmaktadır. r. Bunda toplumun ekonomik ve sosya kült ltürel düzeyi, d hukuk sistemimiz, çok önemli bir etkisi olmuştur. Ülkemizde 1953 yılında Trafik Kanunu nun kabulü ile Zorunlu Trafik igortası uygulamasına başlan lanılm lmış olup; sorumluluk sigortalarının n gelişmesinde devletin büyük b k bir etkisi olmuştur. 3

4 * Teminatlar ZORUNLU TRAFİK K İGORTAI Uygulamada kısaca k Trafik igortası diye anılan Karayollar Karayolları Motorlu Araç Zorunlu Mali orumluluk igortası adından da anlaşı şılaca lacağı üzere orumluluk igortası olup, kaynağı ğını 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu teşkil etmektedir. Adı geçen en kanuna göre, g motorlu aracın n işletilmesi i sıras s rasında işleten, üçünc ncü bir şahsa ait bir mala zarar vermişse, işte i bu zarardan ötürü kendisine (işletene) düşen d sorumluluk igortacı tarafından karşı şılanacak ve poliçe e limitleri dahilinde üçünc ncü şahs ahsın n zararı giderilecektir. Aynı kanun gereği karayoluna çıkan her işleten, i adı geçen en sigortayı yaptırmak zorundadır. r. 4

5 ZORUNLU TRAFİK K İGORTAI Poliçe e Teminat Limitleri ( ) Teminatlar (YTL) A Maddi B Tedavi Gideri C akatlanma ve Ölüm Araç Grup Kodu Araç Grubu Araç Başı şına Kaza Başı şına Kişi i Başı şına Kaza Başı şına Kişi i Başı şına Kaza Başı şına 1 Otomobil Taksi Minibüs (ürücü dahil 9 15 koltuk) Otobüs (ürücü dahil koltuk) Otobüs Kamyonet Kamyon İş Makinesi Traktör Römork Motosiklet ve Yük Y k Motosikleti Tanker Çekici Diğer Araçlar

6 ZORUNLU TRAFİK K İGORTAI Poliçe e Teminat Limitleri (AVRUPA) Ülke/Bölge Avrupa Birliği İngiltere Yasal Düzenlemeler 5. Motorlu Taşı şıt t igortası Direktifi (2005/14/EC) Yol Trafik Kanunu Asgari Teminat Tutarı Bedensel Hasar Kişi başına 1 Milyon ınırs rsız Kaza başı Maddi Hasar 5 Milyon Mağdur sayısı kaç olursa olsun kaza başı şına 1 Milyon 1 Milyon (1,397 Milyon ) İtalya Hollanda Belçika Hollanda Motorlu Taşı şıt t igortası Kanunu TPL Motorlu Taşı şıt t igortası Kanunu ınırs rsız 5 Milyon 1 Milyon 6

7 ZORUNLU TRAFİK K İGORTAI * erbest tarife ( ) igorta irketleri olarak taslak tarifelerimizi hazırlay rlayıp Tramer e e gönder g ndermi miştir ve Hazineden onay beklemektedir emektedir tarihinde başlayacak olan,, poliçe e fiyatındaki kısmi tarife serbestliği; i; muhtemelen bir müddet m igortalılar ların n lehine fiyat indirimi şeklinde yansıyacakt yacaktır. Tüm m igorta Şirketleri serbest tarife ile ilgili olarak çal alış ışmalar yapmaktadırlar. Tramer den alınan hasar istatistikleri ve Şirket datalarından faydalanarak; il bazında ve araç kullanım m tarzına göre g primler belirlenmiştir. 7

8 ZORUNLU TRAFİK K İGORTAI * Hasarsızl zlık İndirimleri 1. yıl y l : % yıl y l : % yıl y l : % 20 * Hasar Durumuna Göre G ürprimler 1. Hasar: % 20 sürprim s 2. Hasar: % 40 sürprim s 3. Hasar: % 60 sürprim s * Zamanında nda Yenilenmeyen Poliçeler Zamanında nda yenilenmeyen poliçelerde; her 30 gün g n için i in prim, % 50 ile sınırl s rlı olmak üzere % 5 prim ilave edilerek hesaplama yapılmaktad lmaktadır. 8

9 ZORUNLU TRAFİK K İGORTAI * igortanın n Başlang langıcı ve onu igorta, poliçede, başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, g aksi kararlaştırılmad lmadıkça, a, Türkiye T saati ile öğleyin 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de sona erer. * igorta Ücretinin Ödenmesi igorta ücreti, prim, Karayolu Trafik Garanti igortası Hesabı'na katılma payı ile sigorta sözle s zleşmesine, bedeline veya primine ilişkin olarak mevcut ve ileride konulacak vergi, resim ve harçlardan oluşur. ur. igorta ücretinin tamamı,, sözle s zleşme yapılır r yapılmaz poliçenin teslimi karşı şılığı ığında peşinen ödenir. 9

10 ZORUNLU TRAFİK K İGORTAI * Teminat Dışı D ışında Kalan Haller 1. İşletilme halinde olmayan araçlar ların n neden olduğu u zararlar, 2. İşleten tarafından ileri sürülen s talepler, 3. İşletenin yakınlar nlarının n ( Eşi, E usul ve füruu) f mallarına gelen zararlar, 4. Bagaj ve benzeri eşya e dışı d ışında araç veya römorkunda r römorkunda taşı şıdığı ığı eşyan yanın n uğrayaca u rayacağı zararlar, 5. Manevi Tazminat Talepleri 6. İşletenin, Karayolları Trafık k Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu u kişilere ilere karşı yöneltebilece neltebileceği i talepler, 10

11 ZORUNLU TRAFİK K İGORTAI * Teminat Dışı D ışında Kalan Haller 7. Çal alınan veya gaspedilen araçlar ların n sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanunu'na göre g işletenin i sorumlu olmadığı zararlar ile aracın çal alınd ndığı ığını veya gaspedildiğini ini bilerek binen kişilerin ilerin zarara uğramalar u ramaları nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan ve gaspeden kişilerin ilerin talepleri, 8. Motorlu bisikletlerin kullanılmas lmasından ileri gelen zararlar sayılı Terörle rle Mücadele M Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan lan araçlar ların n neden olduğu u bağlı sabotaj eylemleri. 10.Dolayl Dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek y tazminat talepleri. 11

12 Hasar Nedir? * igortalının, n, muhtemel olması sebebi ile teminat altına aldığı rizikonun, onun arzusu dışı d ışında tamamen veya kısmen gerçekle ekleşmesi olarak tanımlanabilir. 12

13 ZORUNLU TRAFİK K İGORTAI * Rizikonun Gerçekle ekleşmesi Halinde igorta Ettirenin Yüküml mlülükleri a) Bu sözle s zleşmeye göre, g sorumluluğunu unu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu u andan itibaren beş gün n içinde i inde sigortacıya ihbar etmek, b) igortalı değilmi ilmişcesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak c) igortacının n talebi üzerine, olayın n ve zararın n nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekle ekleşti tiğini ini ve rücu hakkının kullanılmas lmasına yararlı,bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek, d) Zarardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşı şısında kaldığı durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek e) igorta konusu ile ilgili başka sigorta sözle s zleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek. 13

14 ZORUNLU TRAFİK K İGORTAI * Tazminat ve Giderlerin Ödenmesi igortacı zarar ve ziyan talebinde bulunan üçünc ncü kişilerle ilerle doğrudan doğruya temasa geçerek erek anlaşma hakkını haizdir. igortacı; a) Talep edilen tazminat ve giderleri hak sahibinin, kaza ve zarara ilişkin tesbit tutanağı ğını veya bilirkişi i raporunu ve gerekli belgeleri sigortacının n merkez veya kuruluşlar larından birine ilettiği i tarihten itibaren, b) Yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü ayakta hastane, klinik ve diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği i diğer giderleri, belgeleri ile birlikte kendisine başvurma tarihinden itibaren, sekiz iş i günü içinde inde sigorta teminat limitleri dahilinde öder. 14

15 ZORUNLU TRAFİK K İGORTAI * İşletenin Değişmesi igorta sözle s zleşmesi, sözle s zleşmeye taraf olan araç işletenini takip eder. İşleten, sahip olduğu u yeni araca ilişkin bilgileri sigortacıya bildirir. Ancak, sözle s zleşme süresi s içinde i inde işletenin i değişmesi halinde sigorta sözle s zleşmesi sona erer. İşletenin değişti tiği i tarihten itibaren 30 gün g n süresi s içinde i inde poliçe e yaptırılmak zorundadır. r. Aksi takdirde hasarsızl zlık k indirimi kaybolur. Araç değişikli ikliği i nedeniyle yeni bir sigorta yaptırılmas lması durumunda, sigortacının n işletenin i değişti tiği i tarihe kadar hak kazandığı prim gün g n esasına göre g tespit edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir. 15

16 ZORUNLU TRAFİK K İGORTAI * Rücu R Nedir? igorta şirketinin tazminat ödemesine konu olan olayda sigortalının n meydana gelen zarardan dolayı üçünc ncü şah ahıslara bir dava hakkı varsa sigorta şirketi, tazminatı ödedikten sonra bu kişilere ilere tazmin ettiği oranda alacak davası açma hakkına sahiptir. Buna Rücu Hakkı denir. 16

17 ZORUNLU TRAFİK K İGORTAI * igortacının İşletene Rücu R Hakkı 1. İşletenin kasdi bir hareketi veya ağı a ğır r kusuru, 2. Arac racın n Karayolları Trafık k Kanunu hükümlerine h göre g gereken ehliyetnameye sahip olmayan kimselerin in kazası 3. Tazminatı gerektiren olay, uyuşturucu turucu, keyif verici ve alkol almış kişilerce ilerce yapılmas lması. 4. Tazminatı gerektiren olay, yolcu taşı şımaya ruhsatlı olmayan araçlarda yolcu taşı şınmas nması veya yetkili makamlarca tesbit edilmiş olan istiab haddinden fazla yolcu taşı şınmas nması, 5. Hasar sonrası yüküml mlülükleri yerine getirmemesinden dolayı zarar ve ziyan miktarında bir artış olursa, 6. Tazminatı gerektiren olayın n aracın çal alınmas nması veya gaspedilmesi sonucunda olması halinde, çal alınma veya gaspedilme olayında işletenin i kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu u kişilerin ilerin kusurlu olduğu u tespit edilirse. 17

18 ZORUNLU TRAFİK K İGORTAI * Zorunlu Mali orumluluk igortası Yaptırmamak? Trafik Cezası: : 2008 yılı y için in igortalı açısından 55 YTL (Eksikliği i giderilene kadar araç alıkonulacak) Trafik Cezası: : 2008 yılı y için in igortacı açısından YTL 18

19 19

20 * Zaman Aşı A şımı ZORUNLU TRAFİK K İGORTAI Motorlu araç kazalarından doğan zararların n tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, g zarar ve tazminat yüküml y mlüsünü öğrendi rendiği i tarihten başlayarak iki yıl y ve herhalde, kaza gününden nden başlayarak on yıl y içinde inde zamanaşı şımına uğrar. u Motorlu araç kazalarında tazminat yüküml y mlülerinin lerinin birbirlerine karşı rücu hakları,, kendi yüküml y mlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu r edilecek kimseyi öğrendikleri günden g başlayarak iki yılda y zamanaşı şımına uğrar. u 20

21 ZORUNLU TRAFİK K İGORTAI HAAR ONRAI İTENEN GEREKLİ EVRAK 21

22 ZORUNLU TRAFİK K İGORTAI * Trafik (Ölüm)( Hasar Dosyaları 1. Kaza zaptı 2. Veraset ilamı 3. Aile nüfus n kayıt örne rneği 4. Adli tıptan t ölüm m raporu 5. Defin Ruhsatı 6. Ölenin sağlığı ığındaki kazanç durumunu gösterir g belge 22

23 ZORUNLU TRAFİK K İGORTAI * Trafik (Maddi) Hasar Dosyaları 1. Trafik kaza raporu 2. İfade tutanakları 3. Ruhsat ve ehliyet fotokopileri ( karşı aracın n ) 4. Yedek parça a ve işçilik i ilik faturası 5. Mağdur araç sahibinin adı,, soyadı,, adresi ve telefonu 6. Vekaletname 23

24 ZORUNLU TRAFİK K İGORTAI * Trafik (Yaralanma) Hasar Dosyaları 1. Kaza zaptı 2. İlk Müdahale M eden doktor raporu 3. Tedavi bittikten sonraki kati doktor raporu 4. Hastane ilaç ve tedavi giderlerini gösterir g belge 24

25 İGORTA AHTEKARLIKLARI HUKUKİ AÇIDAN igorta Şirketini dolandırmak (TCK Madde 503) ; 1 yıldan y 3 yıla y kadar hapis ve sağlad ladığı haksız menfaati bir misli kadar ağı a ğır r para cezası verilir. 25

26 ZORUNLU TRAFİK K İGORTAI ONUÇ 1. Trafik poliçeleri sorumluluk poliçeleridir ve hasar zarar zararı sigortalının n kusuru nispetinde karşı şılar. 2. Trafik poliçeleri sigortalılar ların n 3.şah ahıslara verdiği i zararları geniş teminatlarda karşı şılamaktad lamaktadır. ( YTL) 3. Poliçelere ait doğan tazminat taleplerinde on yıla y kadar zaman aşı a şımı vardır. r. İlgililer bu süre s zarfında bu tür t talepler ile karşı şıla laşabilirler. abilirler. 4. Zorunlu Trafik igortası teminat limitleri Başbakanl bakanlık Hazine Müste M steşarl arlığı tarafından belirlenmekte olup; bu limitlerdeki poliçelerin fiyatları tarihinden itibaren kısmen k serbest bırak rakılm lmış ıştır. 26

27 ZORUNLU TRAFİK K İGORTAI TEŞEKK EKKÜRLER 27

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003 A- SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan

Detaylı

A- SİGORTA KAPSAMI. A.1- Sigortanın Kapsamı

A- SİGORTA KAPSAMI. A.1- Sigortanın Kapsamı A- SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003 A. SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi

Detaylı

A.3. SİGORTANIN KAPSAMI

A.3. SİGORTANIN KAPSAMI 14 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29355 TEBLİĞ Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı) ndan: Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A.1. AMAÇ Bu Genel

Detaylı

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir.

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir. Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik in Sigorta başlıklı 12 nci maddesi hükümlerine göre düzenli

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI A.1. AMAÇ Bu Genel Şartların amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu araç işletenlere yüklenen

Detaylı

Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Sigorta Teminatının Kapsamı Madde 1-Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafık Kanununa

Detaylı

Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları. Sigorta Teminatının Kapsami

Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları. Sigorta Teminatının Kapsami Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Sigorta Teminatının Kapsami Madde 1-Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafık Kanununa

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI (TRAF K S GORTASI) GENEL fiartlari

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI (TRAF K S GORTASI) GENEL fiartlari KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI (TRAF K S GORTASI) GENEL fiartlari A. S GORTA KAPSAMI A.1 Sigortan n Kapsam Sigortac, poliçede tan mlanan motorlu arac n iflletilmesi s ras

Detaylı

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 25 Mart 2004 A.SİGORTANIN KAPSAMI A.1.Sigortanın Konusu Bu sigorta, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı

Detaylı

PRESTİJ TRAFİK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

PRESTİJ TRAFİK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI PRESTİJ TRAFİK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI İşbu Genel Şartlar Kitapçığı, poliçenize konu Prestij Trafik Sigortası na eklenebilecek tüm ek teminatlara ilişkin Genel Şartları gösteren bir kılavuzdan ibarettir.

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

EĞİTMEN: YALÇIN POŞPOŞ

EĞİTMEN: YALÇIN POŞPOŞ EĞİTMEN: YALÇIN POŞPOŞ 1 AMAÇ: Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki karayolu taşımacılık faaliyetinde bulunacak sürücülere, ilgili mevzuatın sürücüler için getirdiği yasal

Detaylı

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU Doç. Dr. Levent AKIN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye de yaşanan sayısız trafik kazasının yarattığı

Detaylı

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDAN DOĞAN RÜCU DAVALARI

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDAN DOĞAN RÜCU DAVALARI hakemli makaleler Aziz Serkan ARSLAN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDAN DOĞAN RÜCU DAVALARI Aziz Serkan ARSLAN GİRİŞ Ülkemizde, trafik kazaları sonucunda oluşan zararın bir kısmını veya tamamını tazmin

Detaylı

Poliçe No : 310001013097-7 Acente No : 2010 Ürün No : 350 Tecdit No : Müşteri No: 1000119176 Seri No :

Poliçe No : 310001013097-7 Acente No : 2010 Ürün No : 350 Tecdit No : Müşteri No: 1000119176 Seri No : 1.Sayfa Sigorta Ettirenin Adı-Soyadı/Ünvanı/Adresi Sigortanın GÖKHAN Başlangıç Tarihi : 11/07/2012 TOKSOY Bitiş Tarihi : 11/07/2013. Süre : 365 Gün MALTEPE/İSTANBUL Düzenleme Tarihi : 11/07/2012 Saati

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK SİGORTALARI

KARAYOLLARI TRAFİK SİGORTALARI 2004/ 177 KARAYOLLARI TRAFİK SİGORTALARI SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2004 1 İşbu kitap, 15 Aralık 2004 Çarşamba günü, Güneş Sigorta Konferans Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin açış konuşmaları,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE RÜCU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE RÜCU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE RÜCU ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A -Sigortanın Kapsamı A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz

Detaylı

YAPI DENETİM KURULUŞLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

YAPI DENETİM KURULUŞLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI YAPI DENETİM KURULUŞLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Resmi Gazete 10.07.2000 Pazartesi Sayı: 24105 (Asıl) Hazine Müsteşarlığından: A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mayıs 2015 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : 29355 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme

Detaylı

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir Prof. Dr. Didem Algantürk Light Bir malın bir pazardan ötekine aktarılması değişik taşıma sistemleriyle gerçekleşir. Malın

Detaylı

SİGORTACILIK SİSTEMİ HAKKINDA SORU CEVAP KÖŞESİ

SİGORTACILIK SİSTEMİ HAKKINDA SORU CEVAP KÖŞESİ SİGORTACILIK SİSTEMİ HAKKINDA SORU CEVAP KÖŞESİ 1- Konutum için yangın ve deprem sigortası satın almak istiyorum. Evimi emlak değeri üzerinden mi sigortalamalıyım? Konutunuzun emlak değeri, arsa değeri

Detaylı

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta ile; ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli elektronik

Detaylı

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Bu sigorta, şehirlerarası veya uluslar arası yolcu taşıyan ve sigorta sözleşmesinde kayıtlı bulunan yolcuların, sürücülerin ve yardımcıların

Detaylı

ZMETLERĐ TRAFĐK HĐZMETLERĐ DÖNER SERMAYE ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ZMETLERĐ TRAFĐK HĐZMETLERĐ DÖNER SERMAYE ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL SAĞLIK HĐZMETLERH ZMETLERĐ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ HĐZMETLERĐ DÖNER SERMAYE ĐŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 8. maddesi gereği trafik kazalarına verilen 112 ambulans hizmetleri

Detaylı

2. KLOZLAR...20 2.1. ANADOLU H ZMET TRAF K...20

2. KLOZLAR...20 2.1. ANADOLU H ZMET TRAF K...20 TRAF K K TAPÇI I Sigorta Sözleflmesi çerçevesinde yararlanabilece iniz teminatlar, sat n alm fl oldu unuz ve poliçede belirtilmifl bulunan teminatlarla s n rl d r. Size verilen bu ürün kitapç nda sat n

Detaylı

Benim Güvencem. Poliçesi Özel ve Genel Şartları

Benim Güvencem. Poliçesi Özel ve Genel Şartları Benim Güvencem Poliçesi Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta'nın size özel hizmet ve avantajlarından

Detaylı

Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir.

Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir. TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi 30.07.2010 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi, 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci

Detaylı

TRAFİK SİGORTASI BİLGİ MERKEZİNİN TRAFİK SİGORTASINA ETKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK İNCELEME

TRAFİK SİGORTASI BİLGİ MERKEZİNİN TRAFİK SİGORTASINA ETKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK İNCELEME T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TRAFİK SİGORTASI BİLGİ MERKEZİNİN TRAFİK SİGORTASINA ETKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Fatma Ebru Gençosmanoğlu

Detaylı