SİGORTA ACENTELERİ SEKTÖR MECLİSİ İLE SİGORTA ACENTELERİ İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİGORTA ACENTELERİ SEKTÖR MECLİSİ İLE SİGORTA ACENTELERİ İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR"

Transkript

1 SİGORTA ACENTELERİ SEKTÖR MECLİSİ İLE SİGORTA ACENTELERİ İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi seçimleri ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi seçimlerinde uygulanacak usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Esaslar, Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi seçimlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Esaslar, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 27 nci maddesinin birinci fıkrası ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun Geçici 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Esaslarda geçen; a) Müsteşarlık: Başbakanlık Hazine Müsteşarlığını, b) Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini, c) Levha: Türkiye de faaliyette bulunan sigorta acenteleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösterir levhayı, ç) İl Odası: Sigorta acentesinin kayıtlı olduğu ticaret odası veya ticaret ve sanayi odasının bulunduğu ilin merkezinde faaliyet gösteren ticaret odası veya ticaret ve sanayi odasını, d) Oda: Ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası ve deniz ticaret odasını, e) Borsa: Ticaret borsasını, f)sektör Meclisi: Sigorta Acenteleri Sektör Meclisini, g)icra Komitesi: Sigorta Acenteleri İcra Komitesini, ğ)sigorta Acentesi: Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tabi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimi bir surette sigorta şirketinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketi adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmaları yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişileri, h) İl Sigorta Acentesi : İl sınırları içerisinde faaliyet gösteren Odalara üye ve Birlik tarafından seçmen listelerinin ilan edildiği tarih itibariyle Levhaya kayıtlı bulunan sigorta acentesini, ı)il Delegesi: İl sınırları içerisinde faaliyet gösteren Odalara üye ve Birlik tarafından seçmen listelerinin ilan edildiği tarih itibariyle Levhaya kayıtlı bulunan sigorta acenteleri tarafından sektör meclisi seçimlerine iştirak etmek üzere seçilen delegeyi, i) Merkez Seçim Kurulu: Müsteşarlık ve Birlik tarafından ortak belirlenen üç kişiden oluşan kurulu ifade eder. 1

2 İKİNCİ BÖLÜM İl Delegeliği Seçimi İl delegeleri MADDE 5 (1) Sektör Meclisi seçimleri, il sigorta acenteleri tarafından seçilecek delegeler aracılığı ile yapılır. (2) Sektör Meclisi seçimlerinde her ilin en az bir delege ile temsili zorunludur. Ayrıca her elli il sigorta acentesine bir delege olmak üzere ilave il delegesi sayısı belirlenir. Ancak, il delege sayısı, sigorta acentesi sayısı e kadar olan illerde 15 i, ila arasında olan illerde 25 i, ila arasında olan illerde 40 ı, ila arasında olan illerde 50 yi, in üzerinde olan illerde 60 ı geçemez. (3) Tüzel kişi delegeler; şirketi temsile yetkili, ticaret siciline tescil edilmiş gerçek kişiler tarafından temsil edilir. İl delegeliği seçimi MADDE 6 (1) İl delegeliği seçimleri, odaların genel organ seçimlerini takiben altmış gün içerisinde Birlik tarafından belirlenen tarihte ve saat aralığı içerisinde il odası tarafından gerçekleştirilir. (2) İl odası, seçmen listelerini incelemek ve seçimleri yapmak üzere il odası personeli arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu oluşturur. (3) Seçim sandık kurulu, seçimlerin bu esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder. (4) Birlik tarafından belirlenen il sigorta acentelerini gösteren listeler, listelerin yayım tarihinden itibaren dört işgünü içerisinde, il odası tarafından incelenir ve varsa noksanları Birlik ile irtibata geçilerek tamamlattırılır ve bu listeler, seçimin yapılacağı tarih ve yer ile diğer hususlar il odası ilan yerlerinde asılmak ve il odası internet sitesinde yayımlanmak suretiyle iki işgünü ilan edilir. (5) İlan süresi içerisinde seçmen listelerine yapılacak itirazlar, il odası yönetim kurulu tarafından incelenir ve en geç iki işgünü içerisinde karara bağlanır ve bu kararlar il odası ilan yerlerinde asılmak suretiyle duyurulur. Bu kararlara ilan tarihinden itibaren iki işgünü içerisinde Merkez Seçim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir. Merkez Seçim Kurulunun iki işgünü içerisinde vereceği karar kesindir. (6) Kesinleşen listeler, seçim tarihi ve saati, seçimin yapılacağı yer ile seçime ilişkin diğer hususlar, il odasının ilan yerlerinde asılmak ve il odasının internet sitesinde yayımlanmak suretiyle iki işgünü ilan edilir. (7) Seçimler, kural olarak il odası hizmet binasında yapılır. Hizmet binasının yetersiz olması halinde seçimler, şehir merkezinde uygun bir yerde de yapılabilir. (8) Seçmen sayısına göre seçim sandıklarının yer ve sayısı ile oy pusulasının şekli ve seçimle ilgili diğer hususlar seçim sandık kurulu tarafından belirlenir. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, il odası tarafından temin edilir. (9) Belirlenen günde seçime ayrılan yer veya bölümde yalnız seçim yapılır ve seçim işleri bu Esaslar hükümlerine uygun olarak yürütülür. İl delegeliği adaylık başvurusu MADDE 7 (1) Kesinleşen listede yer alan il sigorta acentelerinden il delege adayı olmak isteyenler, Birlik tarafından belirlenen tarih aralığı içerisinde il odasına bir dilekçe ile başvurur. Bu başvuru sırasında; tüzel kişi sigorta acenteleri kendilerini temsil edecek olan gerçek kişi temsilcisinin ismini de adaylık başvurusu esnasında il odasına bildirir. 2

3 (2) İl odasında, bu Esaslara uygun olduğu tespit edilen adaylara ilişkin gerekli bilgileri içeren liste Birlik tarafından belirlenen tarih itibariyle il odasının ilan yerlerinde asılmak ve il odası internet sitesinde yayımlanmak suretiyle seçim sonuna kadar ilan edilir. İl delegeliği seçim sonuçlarına ilişkin itirazların incelenmesi MADDE 8 (1) İl delegeliği seçim sonuçlarına itiraz süresi, seçim sonuçlarının ilanından itibaren bir iş günüdür. (2) İl delegeliği seçimlerinin devamı sırasında yapılan işlemler ile ilan süresi içerisinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar il odası yönetim kurulu tarafından aynı gün incelenir ve karara bağlanır. İl odası yönetim kurulunun itiraz üzerine vereceği kararlar, seçim yerinde asılmak suretiyle bir tam iş günü ilan edilir. Bu kararlara karşı, ilan süresi içerisinde Merkez Seçim Kuruluna itiraz edilebilir. Merkez Seçim Kurulu itirazı iki işgünü içerisinde karara bağlar. Bu karar kesindir. (3) İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından sonraki gün, il odası kesin sonuçları seçim yerinde asılmak ve il odası internet sitesinde yayımlanmak suretiyle bir tam iş günü ilan eder. (4) İl delegeliği seçimlerinin herhangi bir sebeple durdurulması veya iptal edilmesi nedeniyle il delegesinin seçilememiş olması sektör meclisi seçimlerinin zamanında yapılmasını engellemez. (5) İl delegeliğine seçildikleri kesinleşenlere, il odası genel sekreteri tarafından durum bir yazıyla derhal bildirilir. İl delegelerinin Birliğe bildirilmesi MADDE 9 (1) Kesinleşen il delegelerine ilişkin gerekli bilgiler, seçim sonuçlarının kesinleşmesini takiben iki işgünü içerisinde Birliğe intikal ettirilir. İl delegeliğinin sona ermesi MADDE 10 (1) İl delegesi olarak seçilen kişinin, herhangi bir nedenle delege olma yeterliliğini kaybetmesi halinde bu kişinin delegeliği sona erer. (2) Tüzel kişi sigorta acentesi ile temsilcisi arasındaki ilişkinin sona ermesi, temsilcinin istifası ya da ölümü hâlinde, sigorta acentesinin ve temsilcisinin delegeliği sona erer. (3) Delegeliği sona eren kişilere ilişkin bilgiler en kısa sürede Birliğe il odası tarafından yazılı olarak bildirilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sektör Meclisi Üyeliği Seçimi Sektör Meclisi üyeliği seçimi MADDE 11 (1) Kırk kişiden oluşan sektör meclisinin üyeleri, il delegeleri arasından gizli oyla Birlik tarafından ilan edilen yer ve tarihte seçilir. (2) Birlik, il delege listelerini incelemek ve sektör meclisi üyelik seçimini yapmak üzere Birlik personeli arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu oluşturur. (3) Seçim sandık kurulu, seçimlerin bu esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder. (4) Sektör meclisi seçimlerine katılacak il delegeleri ile seçimin yapılacağı tarih ve yer ile diğer hususlar Birliğin internet sitesinde yayımlanmak suretiyle iki işgünü ilan edilir. 3

4 (5) Sektör Meclisi üyesi seçim sandıklarının yer ve sayısı ile oy kullanma süresi, oy pusulasının şekli ve seçimle ilgili diğer hususlar seçim sandık kurulu tarafından belirlenir. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, Birlik tarafından temin edilir. (6) Belirlenen günde seçime ayrılan yer veya bölümde yalnız seçim yapılır ve seçim işleri bu Esaslar hükümlerine uygun olarak yürütülür. Sektör Meclisi üyeliği seçilme yeterliliği MADDE 12 (1) Sektör Meclisi üyesi olabilmek için il delegesinin; a) En az on yıl bilfiil sigorta acenteliği yapması, b) Mesleğinde itibar sahibi olması, gerekir. (2) Sektör meclisi üyelerinde aranacak itibar, aşağıdaki hususlar dikkate alınarak değerlendirilir. a) Vergi borcu bulunmaması. b) Sosyal güvenlik prim borcu olmaması. Sektör Meclisi üyeliği adaylık başvurusu MADDE 13 (1) Sektör meclisi üyeliğine aday olmak isteyen il delegeleri, Birlik tarafından ilan edilen tarih aralığı içerisinde delegesi bulunduğu ildeki il odasına bu Esaslarda belirtilen seçilme yeterliliğine sahip olduğunu kanıtlayan belgeler ve birlikte bir dilekçe ile başvururlar. Bu başvurular il odası tarafından incelenir. (2) Bu Esaslara uygun olduğu tespit edilen adaylara ilişkin gerekli bilgiler Birlik tarafından belirlenen tarihe kadar il odası tarafından Birliğe yazılı olarak intikal ettirilir. Adaylara ilişkin bilgiler Birliğin internet sitesinde ilan edilir. Sektör Meclisi üyeliği seçim sonuçlarına ilişkin itirazların incelenmesi MADDE 14 (1) Sektör Meclisi üyeliği seçim sonuçlarına itiraz süresi, seçim sonuçlarının ilanından itibaren bir iş günüdür. (2) Sektör meclisi seçimlerinin devamı sırasında yapılan işlemler ile ilan süresi içerisinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar Birlik Yönetim Kurulu tarafından aynı gün incelenir ve karara bağlanır. Birliğin itiraz üzerine vereceği kararlar, seçim yerinde asılmak suretiyle bir tam iş günü ilan edilir. Bu kararlara karşı, ilan süresi içerisinde Merkez Seçim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir. Merkez Seçim Kurulu itirazı iki işgünü içerisinde karara bağlar. Bu karar kesindir. (3) İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra, Birlik kesin sonuçları seçim yerinde asılmak ve Birlik internet sitesinde yayımlamak suretiyle bir tam iş günü ilan eder. (4) Sektör meclisi üyeliğine seçildikleri kesinleşenlere, Birlik tarafından durum yazılı olarak derhal bildirilir. Sektör Meclisi üyeliğinin sona ermesi MADDE 15 (1) Sektör Meclisi üyesi olarak seçilen kişinin, herhangi bir nedenle üye olma yeterliliğini kaybetmesi halinde bu kişinin Sektör Meclisi üyeliği sona erer. (2) Tüzel kişi sigorta acentesi ile temsilcisi arasındaki ilişkinin sona ermesi, temsilcinin istifası veya ölümü hâlinde, sigorta acentesinin ve temsilcisinin Sektör Meclisi üyeliği sona erer. 4

5 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İcra Komitesi Üyeliği Seçimi İcra Komitesi üyeliği seçimi MADDE 16 (1) Dokuz kişiden oluşan İcra Komitesinde görev almak üzere yedi asıl ve yedi yedek üye sektör meclisi üyeleri arasından Birlik tarafından belirlenen yer ve tarihte sektör meclisince üyeleri arasından gizli oy ve açık tasnif usulüyle seçilir. İki üye Birlik tarafından atanır. Atanan üyelerden biri Birlik Yönetim Kurulu üyesi, diğeri ise Birlik Genel Sekreteri veya görevlendireceği yardımcısıdır. (2) Birlik, Sektör Meclisi üye listelerini incelemek ve İcra Komitesi üyeliği seçimini yapmak üzere Birlik personeli arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu oluşturur (3) Seçim sandık kurulu, seçimlerin bu esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder. (4) İcra Komitesi seçimlerine katılacak Sektör Meclisi üyeleri ile seçimin yapılacağı tarih ve yer ile diğer hususlar Birliğin internet sitesinde yayımlanmak suretiyle iki işgünü ilan edilir. (5) İcra Komitesi üyeliği seçim sandıklarının yer ve sayısı ile oy kullanma süresi, oy pusulasının şekli ve seçimle ilgili diğer hususlar seçim sandık kurulu tarafından belirlenir. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, Birlik tarafından temin edilir. (6) Belirlenen günde seçime ayrılan yer veya bölümde yalnız seçim yapılır ve seçim işleri bu Esaslar hükümlerine uygun olarak yürütülür. İcra Komitesi üyeliği seçilme yeterliliği MADDE 17 (1) Gerçek kişi sigorta acenteleri ile tüzel kişi sigorta acenteleri temsilcileri gerçek kişilerden, geçmiş beş yıl içerisinde disiplin cezası alanlar ile hakkında sigorta acenteliğine engel bir suçtan dolayı kovuşturma açılmasına karar verilenler kovuşturma tamamlanana kadar İcra Komitesine seçilemez ve tüzel kişiyi temsil edemez. İcra Komitesi üyeliği adaylık başvurusu MADDE 18 (1) İcra Komitesi üyesi adayı olmak isteyen Sektör Meclisi üyeleri, Birlik tarafından ilan edilen tarih aralığı içerisinde Birliğe bu Esaslarda belirtilen seçilme yeterliliğine sahip olduğuna dair bir taahhütname ve bir dilekçe ile başvururlar. Bu başvurular Birlik tarafından incelenir. (2) İcra Komitesi üyesi adaylarına ilişkin bilgiler Birliğin internet sitesinde bir tam gün ilan edilir. İcra Komitesi üyeliği seçim sonuçlarına ilişkin itirazların incelenmesi MADDE 19 (1) İcra Komitesi üyeliği seçim sonuçlarına itiraz süresi, seçim sonuçlarının ilanından itibaren bir iş günüdür. (2) İcra Komitesi seçimlerinin devamı sırasında yapılan işlemler ile ilan süresi içerisinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar Birlik tarafından aynı gün incelenir ve karara bağlanır. Birliğin itiraz üzerine vereceği kararlar, seçim yerinde asılmak suretiyle bir tam iş günü ilan edilir. Bu kararlara karşı, ilan süresi içerisinde Merkez Seçim Kurulu nezdinde 5

6 itiraz edilebilir. Merkez Seçim Kurulu itirazı iki işgünü içerisinde karara bağlar. Bu karar kesindir. (3) İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra, Birlik kesin sonuçları seçim yerinde asılmak ve Birlik internet sitesinde yayımlamak suretiyle bir tam iş günü ilan eder. (4) İcra Komitesi üyeliğine seçildikleri kesinleşenlere, Birlik tarafından durum yazılı olarak derhal bildirilir. İcra Komitesi üyeliğinin sona ermesi MADDE 20 (1) İcra Komitesi üyesi olarak seçilen kişinin, herhangi bir nedenle üye olma yeterliliğini kaybetmesi halinde bu kişinin Sektör Meclisi üyeliği sona erer. (2) Tüzel kişi sigorta acentesi ile temsilcisi arasındaki ilişkinin sona ermesi, temsilcinin istifası veya ölümü hâlinde, sigorta acentesinin ve temsilcisinin İcra Komitesi üyeliği sona erer. (3) İcra Komitesi üyesinin, ardı ardına yapılmış üç toplantıya geçerli bir özrü olmadan katılmaması halinde gerçek ve tüzel kişinin üyeliği kendiliğinden sona erer. Toplantıya katılmamaya ilişkin mazeretin İcra Komitesi tarafından kabul edilmesi gerekir. İcra Komitesi yedek üyelerin göreve çağrılması Madde 21 (1) Herhangi bir nedenle icra komitesi seçilmiş üyeliklerinde boşalma olması halinde yedek üyeler sırasıyla Birlik Genel Sekreteri tarafından göreve çağrılır. Göreve çağrı yazısı, ilgilinin kayıtlı en son adresine tebliğ edilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Müşterek Esaslar Oy verme işlemi MADDE 22 (1) Oy verme işlemleri, gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır. Belirlenen seçim süresi sona erdiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler de oylarını kullanırlar. Seçmen listelerinde adı yazılı olmayanlar oy kullanamazlar. Oylar, oy verenin kimliğinin oda veya bir başka resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. (2) Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin, temsile yetkili olduklarına dair son bir ay içerisinde düzenlenmiş ve ilgili ticaret sicili memurluğunca tasdik edilmiş bir belgeyi oy kullanma sırasında ibraz etmeleri gerekir. Birden fazla temsilcisi bulunan tüzel kişiler, ticaret sicili memurluklarına verilecek bir dilekçe ile hangi temsilcinin seçimlerde oy kullanacağını belirtir. Ticaret sicili memurluğunca da bu dilekçede belirtilen temsilci için yetki belgesi düzenlenir. (3) Oylar, herhangi bir şekilde hazırlanmış oy pusulalarının, üzerinde il delege seçimi için il odası mührü, Sektör Meclisi ve İcra Komitesi üyelik seçimi için ise Birlik mührü bulunan ve oy verme sırasında verilecek tek tip zarflara konulması suretiyle kullanılır. (4) Oylar ilan edilen gün ve saatte belirlenen yerlerde, seçim sandık kurulunun huzurunda sandığa atılmak suretiyle kullanılır. (5) Seçmenlerin oy pusulalarını gizli olarak doldurmaları veya hazır ve basılı oy pusulalarını zarfa koymaları için, kendilerine kapalı oy verme yeri gösterilir. Oy pusulalarının bu kapalı yerde zarfa konulması mecburidir. (6) İcra Komitesi üyeliği seçimi için doldurulacak oy pusulalarında asıl ve yedek üye adaylarının isimleri ayrı ayrı belirtilir. 6

7 (7) Oy pusulalarına gerçek kişi acentelerin ad ve soyadları, tüzel kişi acentelerin ise ticaret unvanı ve temsilcisi gerçek kişinin adı ve soyadı ile birlikte yazılır. Aday adlarının yanına sıra numarası konulmaz, konulmuş ise bunlar tercih sırasını göstermez. Seçmenin oy hakkını sınırlayıcı hiçbir tedbir alınamayacağı gibi, mükellefiyet de yüklenemez. Bir seçmen kapalı oy yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremez. (8) Zarfı alan seçmen doğrudan kapalı oy verme yerine gider ve oyunu bu yerde zarfa koyar. Kapalı oy verme yerine girmeyen veya zarfı alıp oy vermeyen, ya da açıkta oy kullanmak isteyen seçmenden zarf seçim sandık kurulunca geri alınır, bu kişiye oy kullandırılmaz, durum tutanakla tespit olunur. Sandıkların açılması ve oyların tasnifi MADDE 23 (1) Seçim sonunda sandık, seçim sandık kurulu üyeleri tarafından oy verme yerinde bulunanların gözü önünde açılır ve çıkan zarflar sayılarak tutanağa yazılır. (2) Sandıktan çıkan bütün zarflar, tek tek kontrol edilir. Bunun sonucunda, üzerinde il odası / Birlik mührü bulunmayan veya üzerinde herhangi bir işaret, imza veya hüviyet taşıyan zarflar geçersiz sayılarak ayrılır. Kalan zarfların sayısı, oy veren seçmen sayısıyla karşılaştırılır. Zarfların sayısı oy veren seçmen sayısından fazla çıktığı takdirde seçim sandık kurulu başkanı, kalan zarflar arasından fazlayı karşılayacak sayıda zarfı gelişigüzel çekerek ayırır. (3) Ayrılan zarfların sayısı tutanağa geçirilir ve bu zarflar açılmadan derhal yakılmak suretiyle yok edilir. Bundan sonra geçerli zarflar sayılarak sandığa konur ve ara verilmeksizin alenen tasnife başlanır. (4) Oyların sayımı ve dökümü aralıksız devam eder. Yapılacak itirazlar işi durdurmaz. (5) Tasnif işinin tertibi ve idaresi seçim sandık kurulu başkanına veya onun bulunmaması halinde görevlendireceği sandık kurulu üyesine aittir. Tasnif neticesinde oy pusulalarının zarf sayısına uygunluğu kontrol edilir ve keyfiyet tutanağa geçirilir. (6) Adayların aldıkları oylar belirlendikten sonra, adaylar en yüksek oy alandan aşağıya doğru sıralanır ve seçilecek kişi kadar aday, sırasıyla en yüksek oy alandan başlamak üzere adaylar arasından belirlenir. İcra Komitesi yedek üye adayları için de aynı işlem gerçekleştirilir. (7) Oy pusulasında, öncelikle aday olmayan isimler silinir. Daha sonra, geriye kalan isimler arasından tespit edilen seçilecek kişi sayısından fazla olan isimler sondan başlayarak silinir. Belli aday sayısından az sayıda isim ihtiva eden oy pusulası olduğu gibi kabul edilir ve geçerli sayılır. Aynı isim pusulada birkaç defa yazılsa bile tek oy sayılır. Geçersiz oy pusulaları MADDE 24 (1) Oy pusulalarının tasnifinde uygulanacak esaslar şunlardır; a) Seçim sandık kurulunca verilen mühürlü zarftan başka zarfa konulmuş pusulalar geçersiz sayılır. b) Seçmenlerin adını, soyadını, imzasını ve siyasi hüviyetini belli edecek herhangi bir alamet veya işaret taşıyan zarfların içerisinden çıkan oy pusulaları geçersiz sayılır. c) Okunabilen ve seçilme yeterliliğini haiz olanlara verilenler hariç, ihtiva ettikleri adlardan hiçbirisi sandık kurulunca okunmayan oy pusulaları geçersiz sayılır. ç) Aynı zarftan çıkan muhtelif adlar taşıyan birden fazla oy pusulaları geçersiz sayılır. d) Bir zarftan aynı adları taşıyan birden fazla oy pusulası çıkması halinde bunların bir tanesi geçerli sayılır, diğerleri imha edilir. e) Bir oy pusulasında seçilme yeterliliğini haiz olanlarla olmayanların adları bir arada yazılı ise, seçilme yeterliliğini haiz olmayanların adları okunacak şekilde çizildikten sonra diğer şahısların oyları geçerli sayılır. 7

8 f) Tüzel kişi unvanı ile gerçek kişi temsilcisinin adı-soyadının birlikte yazılmaksızın yalnızca birinin ismi/unvanı yazılmış olduğunun tespit edilmesi halinde bu isim/unvan çizilerek diğer kişilerin oyları geçerli sayılır. g) Oy pusulasında aday listesinde olmayan bir kişinin isminin bulunması halinde bu isim çizilerek, diğer şahısların oyları geçerli sayılır. ğ) Seçmenin hüviyetini veya oyunu belli edecek herhangi bir işaret, kayıt, ibare taşıyan zarfın içindeki oy pusulaları geçersiz sayılır. Tutanak MADDE 25 (1) Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenecek bir tutanakla tespit olunur. Bu tutanağa; a) Seçimlerin yapıldığı tarih ve gün, b) Oy sandığının seçim sandık kurulu üyeleri ve seçim yerinde hazır bulunanlar huzurunda alenen açıldığı saat ve dakika, c) Seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin sayısı, ç) Oy kullanan seçmenlerin sayısı, d) Sandıktan çıkan zarf sayısı, geçersiz zarf sayısı ve ikisi arasındaki farkın oy vermiş olan seçmen sayısıyla karşılaştırılması sonucu, zarf sayısı fazla çıkmış ise fazla zarf sayısının adedi ile geçersiz ve fazla zarfların imha edildiği hususu, e) Geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı, f) Oy pusulalarının kaç adedinin hangi sebeplerden dolayı geçersiz sayıldığı, g) İtiraz edilmiş ve fakat geçerli sayılmış oy pusulalarının adedi, ğ) Adaylar ile seçilenlerin aldıkları oy sayısına göre sıra ile sicil numaraları, adları soyadları, tüzel kişilerin unvanları ve temsilcileri ile oy miktarları, h) Tasnif sonucunun sandık kurulu başkanı tarafından orada hazır bulunanlara duyurulduğu, ı) Oy verme işlemlerinin bu Esaslara aykırı olduğu haber verilmiş veya şikâyet edilmiş olması halinde ise bunların nelerden ibaret bulunduğu yazılır ve beş nüsha olarak düzenlenen tutanak seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. (2) Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere il delege seçimi için ilgili il oda genel sekreterliğine, sektör meclisi ve İcra Komitesi seçimler için ise Birlik Genel Sekreterliğine tevdi edilir. Oyların eşitliği Madde 26 (1) Adaylar arasında eşit sayıda oy almış olanlar bulunduğu takdirde seçim sandık kurulu önünde seçim sandık kurulu başkanı tarafından kura çekilerek sıralama yapılır. Son sırada eşit sayıda oy alanlardan sıralama kurasını kazanamayanlar seçilmemiş sayılır. Seçim sırasında işlenen suçlar MADDE 27 (1) Seçimlerin düzen içinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla alınan tedbirlere uymayanlara, Yönetmelikte öngörülen disiplin cezaları verilir. Seçimlerin iptali MADDE 28 (1) Seçimler öncesinde veya seçimler sırasında bir usulsüzlüğün tespit edilmesi halinde Merkez Seçim Kurulu seçimlerin iptaline ve yenilenmesine resen karar vermeye yetkilidir. 8

9 (2) Merkez Seçim Kurulu tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde; yenilenecek seçimlerde bu Esaslarda düzenlenen süreleri kısaltmaya ve seçim usullerini belirlemeye Merkez Seçim Kurulu yetkilidir. (3) Seçimlerin il odaları tarafından bu Esaslara uygun şekilde yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde Merkez Seçim Kurulu resen seçimleri il odası yerine bir başka oda veya borsaya yaptırmaya yetkilidir. Yürürlük MADDE 29 (1) Bu Esaslar, Müsteşarlığın onayı ve Birlik Yönetim Kurulu nun kararı ile yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 30 (1) Bu Esaslar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı tarafından yürütür. YÜRÜRLÜK TARİHİ:

TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR

TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.1.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik: 2.3.2005 tarih,25743 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:9.4.2011

Detaylı

TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK

TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Đle Odalar Ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik Türkiye Odalar

Detaylı

Oda ve Borsa Organ Seçimleri Mevzuatı

Oda ve Borsa Organ Seçimleri Mevzuatı Oda ve Borsa Organ Seçimleri Mevzuatı Ocak 2013 ODA ve BORSA ORGAN SEÇİMLERİ MEVZUATI ISBN: 978-605-137-227-3 TOBB Yayın No: 2013/187 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir.

Detaylı

AK PARTİ KONGRE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR

AK PARTİ KONGRE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR Kongre Yönetmeliği 241 AK PARTİ KONGRE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, ADALET VE KALKINMA PARTİSİ nin tüm teşkilat kademelerinde yapılacak kongrelerle ilgili uyulacak

Detaylı

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, DEYİMLER VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının genel kurul toplantılarının 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Kanuna ve ana

Detaylı

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ, GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI BİRLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ, GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI BİRLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ, GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI BİRLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; gümrük müşavirliği

Detaylı

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI Nisan 2014 İÇİNDEKİLER Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun... 3-10 Türkiye İhracatçılar

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kavramlar

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kavramlar Resmi Gazete Tarihi 11.06.1990 Resmi Gazete Sayısı 20545 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kavramlar Amaç Madde 1-

Detaylı

VAKIFLAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

VAKIFLAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27010 VAKIFLAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 Ticaret Borsalarına İlişkin Genel Esaslar Ticaret borsaları ÜÇÜNCÜ KISIM Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü SAYI : B.14.0.ESG.0.11.00.01 KONU : Esnaf ve sanatkâr kuruluşları 14.09.05 1686 ana sözleşmeleri. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUNA

Detaylı

ÇANAKKKALE TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI

ÇANAKKKALE TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI ÇANAKKKALE TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI MAYIS 2013 0 ÖNSÖZ Borsalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü SAYI : B.14.0.ESG.0.11.00.01 KONU : Esnaf ve sanatkâr kuruluşları 14.09.05 1686 ana sözleşmeleri. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUNA

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları Đle Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik 2.3.2005 tarih ve 25743 sayılı Resmi Gazete BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 2 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28960 Karar Sayısı : 2014/5934 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü nün yürürlüğe konulması; Sermaye Piyasası Kurulunun önerisine

Detaylı

ANA STATÜ. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

ANA STATÜ. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. 22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980 Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 13 Eylül 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26288 Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden: YÖNETMELİK TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ANA STATÜ. Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MUAY THAİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ANA STATÜ. Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MUAY THAİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi :1 Temmuz 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayısı : 27275 ANA STATÜ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MUAY THAİ FEDERASYONU ANA

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU

SİYASİ PARTİLER KANUNU 5703 SİYASİ PARTİLER KANUNU Kanun Numarası : 2820 Kabul Tarihi : 22/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/4/1983 Sayı : 18027 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 290 * * * Bu Kanunun

Detaylı

KANUN SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 KANUN SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5980

Detaylı

ANA STATÜ TÜRKİYE KANO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ANA STATÜ TÜRKİYE KANO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 (Mükerrer) Türkiye Kano Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE KANO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU (1)

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU (1) 3119 ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 6964 Kabul Tarihi : 15/5/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/5/1957 Sayı : 9614 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 38

Detaylı

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 8 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26340 KANUN TOHUMCULUK KANUNU Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Kanunun amacı; bitkisel üretimde

Detaylı

SENDİKALAR KANUNU (1) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 316 * * * * BİRİNCİ KISIM. Amaç ve Tanımlar

SENDİKALAR KANUNU (1) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 316 * * * * BİRİNCİ KISIM. Amaç ve Tanımlar SENDİKALAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 2821 Kabul Tarihi : 5/5/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/5/1983 Sayı : 18O40 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 316 Amaç: * * * Bu Kanun ile

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ K I S I M KULÜBÜN ADI, MERKEZİ, KURUCULARI, FAALİYETLERİ, RENKLERİ VE ARMASI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ K I S I M KULÜBÜN ADI, MERKEZİ, KURUCULARI, FAALİYETLERİ, RENKLERİ VE ARMASI FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ K I S I M KULÜBÜN ADI, MERKEZİ, KURUCULARI, FAALİYETLERİ, RENKLERİ VE ARMASI Kulübün Adı ve Merkezi MADDE 1 - Kulübün adı Fenerbahçe Spor Kulübü dür.

Detaylı

ANA STATÜ TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ANA STATÜ TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 3 Nisan 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28961 Türkiye Hokey Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Yelken Federasyonunun teşkilatı,

Detaylı