KADINLARA VERİLEN İLETİŞİM ÇATIŞMALARI EĞİTİMİNİN EVLİLİK DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KADINLARA VERİLEN İLETİŞİM ÇATIŞMALARI EĞİTİMİNİN EVLİLİK DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİ"

Transkript

1 KADINLARA VERİLEN İLETİŞİM ÇATIŞMALARI EĞİTİMİNİN EVLİLİK DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİ Meryem BARAN Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ayşe OKANLI Doktora Tezi

2 T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADINLARA VERİLEN İLETİŞİM ÇATIŞMALARI EĞİTİMİNİN EVLİLİK DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİ Meryem BARAN Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Doktora Tezi Tez Danışmanı Doç. Dr. Ayşe OKANLI ERZURUM 2013

3 T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI KADINLARA VERİLEN İLETİŞİM ÇATIŞMALARI EĞİTİMİNİN EVLİLİK DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİ Meryem BARAN Tez Savunma Tarihi : Tez Danışmanı Jüri Üyesi Jüri Üyesi Jüri Üyesi Jüri Üyesi : Doç. Dr. Ayşe OKANLI (Atatürk Üniversitesi) : Prof. Dr. Sevim BUZLU ( İstanbul Üniversitesi) : Doç. Dr. Reva BALCI AKPINAR (Atatürk Üniversitesi) : Yrd. Doç. Dr. Mine EKİNCİ (Atatürk Üniversitesi) : Yrd. Doç. Dr. Özlem ŞAHİN ALTUN (Atatürk Üniversitesi) Onay Bu çalışma yukarıdaki jüri tarafından Doktora Tezi olarak kabul edilmiştir. Prof. Dr. Yavuz Selim SAĞLAM Enstitü Müdürü Doktora Tezi ERZURUM-2013

4 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR... III ÖZET... IV ABSTRACT... V SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ... VI TABLOLAR DİZİNİ... V ŞEKİLLER DİZİNİ... VIII 1. GİRİŞ GENEL BİLGİLER Evlilik ve Evlilik Doyumu Evlilik Doyumu ile İlgili Kuramlar İletişim ve İletişim Çatışmaları Evlilik Doyumu ve İletişim Çatışmaları Hemşirelik, Evlilik Sorunları ve Evlilik MATERYAL VE METOT Araştırmanın Şekli Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman Araştırmanın Evreni ve Örneklemi Verilerin Toplanması Veri Toplama Araçları Veri Toplama süreci Girişim İletişim Çatışmaları Eğitimi Araştırmanın Değişkenleri Verilerin Değerlendirilmesi I

5 3.9. Araştırmanın Etik İlkeleri Araştırmanın Sınırlılıkları BULGULAR TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR EKLER EK 1. ÖZGEÇMİŞ EK 2. KADINLAR İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU EK 3. KADINLAR İÇİN SOSYODEMOGRAFİK BİLGİLER FORMU EK 4. EVLİLİK YAŞAM ÖLÇEĞİ EK 5. ÇATIŞMA ÇÖZÜM STİLLERİ ÖLÇEĞİ EK 6. İLETİŞİM ÇATIŞMALARI EĞİTİMİ GRUP OTURUMLARI EK 7. SON OTURUMDA YAPILAN KUTU UYGULAMASINDAN ÇIKAN BAZI CÜMLELER EK 8.ETİK KURUL ONAYI EK 9. EĞİTİMLER İÇİN YER İZNİ EK 10. İLETİŞİM ÇATIŞMALARI EĞİTİMİ SERTİFİKASI II

6 TEŞEKKÜR Doktora eğitimim boyunca beni her konuda destekleyen ilgi ve yardımını esirgemeyen danışman hocam Sayın Doç. Dr. Ayşe OKANLI ya, destek ve önerilerinden dolayı Sayın Yrd. Doç. Dr. Mine EKİNCİ ve Sayın Doç. Dr. Reva Balcı AKPINAR a, ayrıca manevi desteğini her an yanımda hissettiğim sevgili eşim Doç. Dr. Ahmet BARAN a ve sevgili AİLEME sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca çalışmaya katılmayı kabul eden, sabır ve istekle eğitimlere katılan tüm kadınlara teşekkürlerimi sunarım. Arş. Gör. Meryem BARAN III

7 ÖZET Kadınlara Verilen İletişim Çatışmaları Eğitiminin Evlilik Doyumu Üzerine Etkisi Amaç: Bu çalışma kadınlara verilen iletişim çatışmaları eğitiminin evlilik doyumu üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Metot: Çalışma, tarihleri arasında Erzincan merkezinde bulunan 5 ASM ne bağlı olan, çalışmaya katılmayı kabul eden 378 evli kadın ile ön test-son test, kontrol gruplu yarı deneme modeli uygulanarak yapılmıştır. Ön test verileri tarihleri arasında anket formu, EYÖ ve ÇÇSÖ kullanılarak toplanmıştır. İÇE; 3 ayrı gruba, haftanın 3 günü ve 6 hafta süreyle uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılımlar, ortalamalar, t testi, eşleştirilmiş t testi kullanılmıştır. Bulgular: İÇE öncesinde kadınların evlilik doyum puan ortalamalarının orta düzeyde, ÇÇSÖ alt boyutlarından olumlu iletişim şekli puan ortalamalarının düşük, olumsuz iletişim şekli puan ortalamalarının yüksek olduğu bulunmuştur. İÇE sonrasında kadınların evlilik doyum puan ortalamalarının ve olumlu iletişim şekli puan ortalamalarının yükseldiği, olumsuz iletişim şekli puan ortalamalarının düştüğü belirlenmiştir. Gruplar arasında istatistiksel anlamda fark olduğu bulunmuştur (p<0.001). İÇE sonrasında kadınların evlilik doyum puanlarının deney grubunda, kontrol grubuna göre olumlu yönde değiştiği ve gruplar arasında anlamlı düzeyde farklılık olduğu belirlenmiştir. Sonuç: İÇE evli kadınların evlilik doyum düzeylerini olumlu yönde etkilemiştir. Ayrıca İÇE nin evli kadınların olumlu ve olumsuz çatışma çözüm sitillerini etkilediği, itaat ve geri çekilme çözüm stillerinde etkisiz olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Evlilik doyumu, hemşirelik, iletişim çatışmaları eğitimi, kadın. IV

8 ABSTRACT Effect of Training of Communication Conflicts Given to Women on Marital Satisfaction Aim: The purpose of this study is to determine effect of training of communication conflicts given to women on marital satisfaction. Material and Method: The study was conducted as quasi-experimental model with pretest-posttest control group on 378 married women who were subject to 5 FHCs in the city center of Erzincan and accepted to participate in the study between and Form of socio-demographic features, MLS and CRSQ were used to collect the pretest between and TCC was performed to three groups as three days a week for 6 weeks. Percentage distributions, means, t test, and paired t test were used to assess the data. Results: It was determined that before TCC, marital satisfaction mean scores of women were at medium level, their mean scores of positive communication manner, which is one of subscales of CRSQ, were low and their mean scores of negative communication manner were high. After TCC, their marital satisfaction mean scores and positive communication manner mean scores were higher; on the other hand, their negative communication manner mean scores were lower. There was a statistically difference between groups (p<0.001). After TCC, their marital satisfaction scores changed positively in the experimental group compared to control group and difference between groups was significant. Conclusion: TCC affected marital satisfaction levels of married women positively. Furthermore, while TCC affected positive and negative conflict resolution styles of married women, it was ineffective on resolution styles of obedience and withdrawal. Key Words: Marital Satisfaction, nursing, training of communication conflicts, woman. V

9 SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ ASM : Aile Sağlığı Merkezi ÇÇSÖ : Çatışma Çözüm Stilleri Ölçeği EYÖ : Evlilik Yaşam Ölçeği İÇE : İletişim Çatışmaları Eğitimi VI

10 Tablo No TABLOLAR DİZİNİ Sayfa No Tablo 3.1. ASM'lerden Alınan Kadın Sayıları Tablo 3.2. Evlilik Yaşam Ölçeği ve Çatışma Çözüm Stilleri Ölçeği Puan Dağılımı ve Cronbach s Değerleri (N=69) Tablo 3.3. İÇE'nin İçeriği ve Tarihleri Tablo 4.1. Deney ve Kontrol Grubu Kadınlarının Sosyo-Demoğrafik Özellikleri Tablo 4.2. Deney ve Kontrol Grubunun Evlilik Yaşam Ölçeği ve Çatışma Çözüm Stilleri Ölçeği Ön Test Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması Tablo 4.3. Deney ve Kontrol Grubunun Evlilik Yaşam Ölçeği ve Çatışma Çözüm Stilleri Ölçeği Son Test Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması Tablo 4.4. Deney ve Kontrol Grubu Kadınların İletişim Çatışmaları Eğitimi Öncesi ve Sonrası Evlilik Yaşam Ölçeği Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması Tablo 4.5. Deney ve Kontrol Grubu Kadınların İletişim Çatışmaları Eğitimi Öncesi ve Sonrası Çatışma Çözüm Sitilleri Ölçeği Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması VII

11 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil No Sayfa No Şekil 3.1. Araştırma Planı Şekil 3.2. Eğitim Planı VIII

12 1. GİRİŞ Evlilik, kurumlaşmış bir yol, bir ilişkiler sistemi, bir kadınla bir erkeği karıkoca olarak birbirine bağlayan bir sistemdir. Bununla beraber doğacak çocuklara belli bir statü sağlayan, toplumsal yönden devletin kontrol, hak ve yetkisi bulunan yasal bir ilişki biçimi şeklinde de tanımlanmaktadır 1. Evlilik doyumu ise evlilik kurumunun içinde varlığını sürdüren çevresel ve kişisel boyutlardan eşlerin elde ettiği psikolojik tatmin olarak tanımlanmaktadır 2,3. En önemli kişilerarası ilişkilerden birisi olarak kabul edilen evlilik bazı insanlar için önemli bir doyum ve mutluluk kaynağıyken, bazıları için pek çok olumsuz sonucu beraberinde getirmektedir 4. Evlilikte doyum yaşama, bireylerin mutlu olabilmesi açısından son derece önemlidir. Doyumun yaşanamadığı evliliklerin boşanma ile sonuçlanabildiği, bu durumun ise hem eşleri, hem de çocukları olumsuz olarak etkileyebildiği bilinmektedir 5. Evlilik yaşantısından doyum almayı etkileyen birçok faktör söz konusudur. Örneğin, evlenme yaşı, evlenme şekli, maddi durum, çocuk sahibi olup olmama, eşlerin aynı sosyo-ekonomik düzeyden olup olmaması, eşler arasındaki yaş farkı bu faktörler arasında sıralanabilir. Ancak en az tüm bu faktörler kadar önemli olan bir başka nokta, çiftlerin iletişim biçimleri, birbirlerinin duygularını anlamaya yönelik çabaları, birbirlerinin duygularına, yaşadıklarına karşı duyarlı olmaları, birbirlerine anlaşıldıklarını hissettirmeleridir 5. Araştırmalarda iletişim problemleri yaşayan çiftlerin bu anlamda sorun yaşamayan çiftlere kıyasla boşanma oranları daha yüksek bulunmaktadır 6,7. Sürekli haklıyı haksızı aramak üzerine yapılan tartışmalar; yargılayıcı, eleştirel, duyguları hiçe sayan konuşma biçimleri, olumsuz sıfatlarla yapılan hitaplar şüphesiz çiftleri birbirlerinden git gide uzaklaştırmaktadır 8. 1

13 Yapılan araştırmalar ruhsal bozukluğu olan insan sayısının arttığını göstermektedir Psikolojik sorunlar nedeniyle sağlık kurumlarına başvuran kişilerin % 40 ının evlilik sorunları ile kliniğe başvurduklarını, hatta fiziksel sağlık sorunlarının evlilik uyumu bozuk olan çiftlerde evlilik uyumu bozuk olmayan çiftlere göre daha fazla yaşandığını göstermektedir 7. Evlilik insan hayatındaki önemli yaşantılardan sadece biri olmasına karşın, kişinin yaşam kalitesi ile doğrudan ilişkilidir 12. Uzun süre evlilik sürdüren çiftler arasında yapılan bir araştırmada Robinson ve Blanton 13, evliliklerin beş temel taşı olduğunu ve bunların başta iletişim olmak üzere mahremiyet, bağlılık, uygunluk ve dini yönelimlerden oluştuğunu ifade etmişlerdir. İyi ve kaliteli bir iletişim başarılı bir evliliğin olmazsa olmazı dır. Robinson ve Blanton da iletişimin güçlü evliliklerin önemli bir koşulu olduğunu belirterek, eşleriyle konuşmanın ve etkili bir iletişimin öneminin uzun süreli evlilikler yaşayan bireyler tarafından sıklıkla dile getirildiğini söylemektedirler 13. Kadınların ve erkeklerin farklı iletişim kültürlerine sahip olduğu düşünüldüğünde evlilik yaşamının doğal bir parçası haline gelen çatışmalar, eşlerde kaygı ve gerginlik yaratır 14. Bu kaygı, eşler tarafından doğru, sağlıklı ve anlayışlı bir iletişim ve etkileşim nedeni olarak kullanılırsa evliliğin dengesi, düzeni dolayısıyla da uyumu sürekli hale gelir 15. Bunun tersi durumlarda, evlilikte uyum bozulur zorlanmalar ve yakınmalar ortaya çıkar, sevgi ve saygıdan uzaklaşılır. Eşler çatışmaların artmasına neden olacak şekilde birbirlerine tepkide bulunmaya başlarlar. Yaşanan her çatışma sonunda isteklerin elde edilememiş olması, eşlerdeki gerginliği artırır, uyum ve etkileşimi bozar. Gerginlikler çatışmaların başka boyutlara sıçramasına hem de tekrarlama sıklığının artmasına neden olur 6,15. Dünyada ve ülkemizde evlilik doyumu üzerine çalışmalar yapılmıştır 4,6,7,21,22. Bu çalışmalarda evlilik ve iletişim arasında güçlü bağların olduğunun gösterilmesine 2

14 rağmen, özellikle ülkemizde iletişim çatışmaları eğitimi ve evlilik doyumu üzerine eğitimsel bir çalışma rastlanılmamıştır. Günümüzde hemşireliğin değişen rolü, psikiyatri hemşireliğinin yaygınlaşması gibi etkenler hemşirelerin toplum ruh sağlığı alanında daha fazla söz sahibi olmasına olanak tanımaktadır. Hemşireler, sağlıklı/hasta bireyle en sık ilişki kuran sağlık ekibi üyesidir. Bu nedenle kaynakları harekete geçirebilmek ve önleme girişimleri başlatabilmek açısından daha şanslıdır. Dolayısı ile hemşireler, ruhsal probleme neden olabilecek risk faktörlerini değerlendirip, ruh sağlığının korunması için gerekli önlemlerin alınmasında öncelikli sorumlu kişidir 9. Toplum ruh sağlığı hemşiresinin görevleri arasında uygun aile ortamı sağlamaya yönelik programlarda görev almada bulunmaktadır. Bu nedenle koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinde hemşire, kişiyi ve onun ruh sağlığını, dolayısı ile aile ve toplumu olumsuz yönde etkileyebicek her türlü durumu önlemek amacıyla önlem almayı ve risk altında bulunan grupların ruh sağlığını tehdit eden faktörlerden etkilenmesini en aza indirmeyi amaçlamaktadır 11,16,17. Yoğun insan ilişkilerin yaşandığı evlilik hayatında ruh sağlığını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında yetersiz iletişim, şiddet, aile bölünmeleri, aşırı ahlaki değerler ve baskılar, aile içinde çocuğun yetiştirilmesi gibi konular sayılmaktadır 11, Tüm bu faktörlerden en fazla etkilenecek gruplar arasında başta kadınlar olmak üzere, diğer aile üyeleri, özellikle çocuklar, adölesanlar bulunmaktadır. 11,19,20. Toplumu oluşturan en küçük birim olan ailenin temel taşlarından birisi de kadınlardır. Kadınlar hem iş, hem de evde çalışmakta ve geleceği şekillendirecek olan çocukların yetiştirilmesinde birinci sırada rol almaktadırlar. Kadınların evlilik doyumunun yüksek olması gerek kadınların ruh sağlığını, gerek aile gerekse toplum 3

15 sağlığını etkileyen önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bu çalışma kadınlara verilen iletişim çatışmaları eğitiminin evlilik doyumu üzerine etkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Bu çalışmanın hipotezi; H 0 İletişim çatışmaları eğitimi kadınların evlilik doyumunu arttırır. 4

16 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Evlilik ve Evlilik Doyumu Evlilik iki veya daha fazla insan arasında hukuken kabul edilen veya toplumca onaylanan, taraflara çeşitli hak ve yükümlülükler veren ve genellikle cinselliği de içeren bir ilişkidir. Toplumsal bir kurum olan ve toplumun yeniden üretimini hedefleyen evlilik, ailenin temeli kabul edilir 23,24. Evlilik kavramı, aile kavramına göre belirgin bir kavramdır. Aile bir grup veya örgüt, evlilik ise karşı cinsten iki kişinin birlikte yaşamak, yaşantıları paylaşmak, çocuk yapmak ve yetiştirmek gibi amaçlarla yaptıkları bir sözleşme dir. Evlilik, kurumlaşmış bir yol, bir ilişkiler sistemi, bir kadınla bir erkeği, karı-koca olarak birbirine bağlayan, doğacak çocuklara belli bir statü sağlayan toplumsal yönden devletin kontrol, hak ve yetkisi bulunan yasal bir ilişki biçimidir 5,25. Evlilik ve evlilik doyumu ile ilgili literatür incelendiğinde çeşitli evlilik ve evlilik doyumu tanımlarıyla karşılaşılmaktadır. Bunlardan öncelikle evlilik tanımlarından bazılarını aktaracak olursak; Erdoğan ın 26 aktardığına göre Glenn evliliği bireyin mutluluğunu sağlayan ve kişiliklerinin gelişiminde önemi rol oynayan bir birim olarak tanımlamaktadır. Bir diğer tanımlama ile evlilik; bir kadın ve bir erkeğin karı-koca rollerini edinerek yaşamlarını birlikte geçirmek ve soylarını yasaların koruduğu bir kurum içerisinde belirli statüye sahip çocuklar dünyaya getirerek sürdürmek üzere oluşturdukları bir ilişkiler sistemidir 26. Toplumun temel yapı taşı olan evlilik, kadınla erkeğin bağımsız, eşit ve özgür koşullarda birbirlerine bağlanmaları, oynadıkları rol ve bulundukları duruma göre iletişim kurup sürdürmeleri temeline dayanmaktadır 27,28. 5

17 Evlilik, Türk Medeni Kanunu na göre evlenmeye ehil erkek ile kadının, yetkili kanuni merci önünde yapmış oldukları çift taraflı 29, iki şahit huzurunda gerçekleştirilen bir evlilik sözleşmesi ile kurulan karşı cinsten iki insanın özgür iradeleriyle hayatlarını birleştirdikleri akittir 24,30. Evlilik, kadın ve erkeğin, hem sosyal hem de hukuki açıdan, içinde yaşadıkları toplumda egemen olan kurallara uygun olarak karşılıklı yükümlülükler üstlenmek suretiyle hayatlarını birleştirmeleri, aile kurup bir arada yaşamaya başlamalarıdır 28,31. Evlilik; iki yabancının farklı değerler, kısmen ya da tamamen farklı kültürlerle ve iki ayrı aile öyküsüyle bir araya geldikleri ve kendilerini yeniden tanımladıkları, yeni ve özel bir yapı olarak tanımlanabilir 32,33. Evlilik, bir erkek ve bir kadın arasında toplum tarafından onaylanmış ilişki; karşılıklı dayanışma, toplumsal onaylama sonucunda gerçekleşen bir sözleşme ve toplumsal yasaklamaların tamamen dışında tutulan cinsel ihtiyaçların doyuma ulaştırıldığı bir kaynaşma durumu olarak tanımlanmaktadır 24. Sardoğan ve Karahan nın 34 aktardığına göre Güvenç evliliği, toplumsal normlara göre onaylanmış bir bağın kurulması ve doğumla sonuçlanabilen cinsel ilişkinin toplumsal normlara uygun duruma getirilmesi olarak tanımlamaktadır. Çeşitli evlilik doyumu tanımlarından bazılarını ise şöyle sıralayabiliriz. Evlilik doyumu, evlilik kurumunun içinde varlığını sürdüren çevresel (eşlerin kararlarda eşitliği, baskınlığı, kazanç, çalışma, problemleri paylaşma vs.) ve kişisel (eşlerin birbirine karşı gösterdiği sevgi tarzı, tutumu, cinsel doyum, iletişim biçimi, eşlerin birbirlerine kendilerini ifade etmesi) boyutlardan eşlerin elde ettiği psikolojik tatmin olarak tanımlanmaktadır 35. Evlilik doyumu; evliliğe ilişkin memnuniyettir; evlilikte mutluluğun artması ve çatışmanın azaltılmasıyla birlikte gelmektedir. Ayrıca evlilik doyumu, evlilik 6

18 ilişkisindeki doyuma ulaştırıcı sıcak ve samimi alanlardan, gerilim yaratan soğuk alanlara uzanan bir yelpazeyi içermektedir 5,36,37. Hendrick ve Hendrick 38 tarafından Bireyin kendi kişisel mutluluğunu deneyimlemesi ve evlilik ilişkisindeki memnuniyeti, hoşnutluğu olarak tanımlamaktadır. Tezer 39 ise evlilik doyumunu, Bireyin evlilik ilişkisindeki gereksinimlerini karşılama derecesine ilişkin algısı şeklinde açıklamaktadır. Başka bir deyişle evlilik doyumu için bireyin kendi ilişkisini algılama biçimi de denebilir. Evlilik doyumu, bireylerin evlilik ilişkisindeki isteklerinin tatmin edilme derecesi olarak tanımlanmaktadır. Bu hem evlilikten sağlanan genel doyumu hem de evlilikteki arkadaşlıktan ve cinsellikten sağlanan doyum gibi evlilik durumundaki özel durumlardaki doyumu da ifade etmektedir. Evlilik doyumu veya mutluluğu bir bütün olarak eşlerin evlilikle ilgili subjektif doyumunu ifade etmektedir. Evlilik doyumu, bir evliliğin devam edip etmeyeceğinin önemli göstergelerinden biridir ancak; tek göstergesi değildir 28,40. Connell, Mitten ve Bumberry nin 41 Evlilik cennet ya da cehennem olabilir ve genellikle ikisi de olabilir açıklaması temelde evlilik doyumuna karşılık gelmektedir. Greef e 42 göre evlilik doyumu fonksiyonel olan, sağlıklı ailelerin en önemli belirleyicilerinden biri olmaktadır. Evlilik doyumu; ihtiyaçların ve beklentilerin evlilikle buluşma derecesi; ya da bireyin kendi evlilik ilişkisindeki gereksinimleri karşılama derecesine ilişkin algısı olarak tanımlanabilir 43. Mutlu bir evlilik, birçok konu üzerinde eşlerin anlaşmaya varabildikleri kaygı ve stres yaratmayan bir ilişkidir 5,25. Evlilik uyumu ve evlilik doyumu çoğunlukla birbirlerinin yerine kullanılan iki farklı kavramdır. Evlilik uyumunun tanımı ve kapsamı üzerine tartışmaların sürmesine 7

19 rağmen birbiri ile etkileşen, evlilik ve aileyi ilgilendiren konularda fikir birliği yapabilen ve sorunlarını olumlu bir şekilde çözebilen çiftlerin evliliği uyumlu bir evlilik olarak tanımlanır. Evlilik uyumu ayrıca çiftlerin uyumlu birlikteliklerinin sonucu olarak evlilik hayatındaki memnuniyeti ve mutluluğu da tanımlar. Bu noktada evlilik doyumu ile karışır. Evlilik uyumu ve evlilik doyumu kavramları aralarında yüksek korelâsyon olması nedeni ile sıklıkla birbirinin yerine kullanılmaktadır. Doyumlu çiftlerin aynı zamanda uyumlu oldukları ifade edilerek bu iki kavramın farklı kavramlar olmadığı kabul görmektedir 44,45. Evlilik insan hayatındaki en önemli yaşantılardan biri olmasına rağmen bu deneyimin niteliği, kişinin yaşam kalitesiyle neredeyse birebir ilişkilidir 5,12. Doyumlu bir evlilik sadece doyumsuzluğun yokluğu ile açıklanmamakta, aynı zamanda doyumlu çiftler evliliğin sorunsuz olma durumunu da ifade etmektedirler 22. Evlilikte doyumsuzluk ise daha çok olumsuz özelliklerin dikkat çektiği, buna karşın olumlu özelliklerin göreceli olarak bulunmadığı evlilik ilişkileridir. Evlilik doyumunun sadece evliliğin herhangi bir dönemindeki algıları kapsamaması, zaman içerisinde evlilik doyumu ile ilgili algılardaki değişmelerin ifade edilmesi gerekmektedir 22. Başka bir deyişle, evlilik doyumu anlık ölçümlerle değil aralıklı süreçler içerisinde değerlendirilmektedir 46. Evliliğin gereği ve nedenleri düşünüldüğünde, evlilik yaşamının, iki kişinin biyolojik, sosyal ve psikolojik gereksinim ve güdülerini doyurmayı amaçladığı gözlenmektedir. Farklı cinsten kadın ve erkek beraberliğinin temelinde bu gereksinimlerin karşılanması ve doyurulması yatmaktadır 5. Evlilikte biyolojik bir gereksinim olarak cinsel güdüyü doyurma; sosyal gereksinim olarak bireylerin destek, korunma ve yaşam gereksinimlerini doyurma; psikolojik destek olarak sevgi gereksinimini doyurma söz konusudur 25. 8

20 Evliliğin temel işlevleri veya evliliğin niteliksel özellikleri konusunda yapılan çalışmalar dikkate alındığında; çiftlerin evlilikteki gelişimsel görevlerini evlilik yaşam döngüsü başlığı altında incelendiği görülmektedir. Bu yaklaşıma göre; evlilik yaşantısında, çiftlerin eş olabilmeye ilişkin görevleri şu şekilde sıralanmıştır 33, Bağlılık: Çiftin evlilik ilişkisi hakkındaki değerlerinin ne olduğu ve ilişkilerini sürdürme konusundaki niyet ve çabaları anlamına gelmektedir. 2. İhtimam: Çift arasındaki duygusal bağlanmayı ifade etmektedir. Bu basamakta evlilik ilişkisine ihtimam göstermenin önemi; evliliğin devamını garantileyecek yeterli ve uygun özenin evlilik ilişkisinde var olma durumudur. 3. İletişim: Çiftin sözlü veya sözsüz, sembolik mesajlar ile ortak anlamları paylaşabilmesidir. Bu basamakta, çiftin evlilik görevi ise; paylaştıkları iletişim evreninin ilk yapılanması, iletişim sürecinde işe yarar örüntülerin temellendirilmesidir. 4. Çatışma ve uzlaşma: Çatışma ve uzlaşma tüm yeni ve uzun süreli ilişkilerde karşılaşılabilecek kaçınılmaz bir süreç olup; bu basamakta çiftin gerçekleştirmesi gereken görev; çatışmaları nasıl etkili biçimde çözecekleri ve uzlaşmaya ne şekilde varabileceklerini öğrenmeleridir. 5. Anlaşma: Eşin, diğer eşin açık veya örtülü mesajlarını, beklentilerini algılaması ve yerine getirebilmesidir. Bu aşamada çiftin üzerine düşen görev; beklentilerin ve anlaşma yollarının keşfedilmesi ve öğrenilmesidir. Bu aşamanın içerdiği bir diğer görev de çiftin kendi kök ailelerinden ayrışarak, çift olarak bireyselliklerini oluşturabilmeleridir. Evlilik kurumu, ailenin boyutları ve içeriği değişiklik göstermesinin yanı sıra günümüze kadar evrenselliğini ve toplumun temel taşı olma özelliğini korumaktadır. Evlilik ve evlilik yapısı, özellikleri, yaşanılan bölgenin kültürel, sosyal ve ekonomik yapısına göre şekillenmektedir 49. Özgüven e 25 göre evlilik ve aile kurumunun yedi 9

21 temel işlevi vardır. Bunlar; üremek, ekonomik gereksinimleri karşılamak, statü sağlamak, çocukların eğitimini planlama, din eğitimi vermek, boş zaman etkinliklerini gerçekleştirmek, aile üyelerinin birbirlerini korumaları, karşılıklı sevgi ortamı yaratmak ve cinsel doyum sağlamak gibi tüm toplumlarda benzerlik içeren işlevler olarak sıralamıştır Evlilik Doyumu İle İlgili Kuramlar Genellikle doyum kavramı kişinin ilişkisine ilişkin öznel değerlendirmesi olarak tanımlanır. Tezer evlilik doyumunu bireyin kendi evlilik ilişkisindeki gereksinimleri karşılama derecesine ilişkin algısı olarak tanımlamaktadır. Evlilik doyumunu açıklamak için geliştirilmiş birçok kuram bulunmaktadır 39. Esler arası ilişkileri açıklamaya yönelik bu kuramları özetlersek 5,45,50,51 ; Sosyal Mübadele Kuramları: Sosyal mübadele kuramları evlilik doyumunu, bedel, sonuç, karşılaştırma düzeyi ve seçenekler için karşılaştırma düzeyi kavramları temelinde açıklamışlardır. Ödüller ve bedeller: Sosyal mübadele kuramlarının temel varsayımı, insan ilişkilerinin ödül bedel mübadelesine dayandığıdır. Kuramlara göre, insanlar fazla ödül alıp, düşük bedel ödeyecekleri ilişkileri tercih ederler. Ödül bir ilişkiden alınan haz ya da doyum olarak tanımlanırken, bedel bireyin performansını ketlemeye yönelik faktörler olarak tanımlanır 45. Bu kuramın ana fikri bireyler kazançlarını en yükseğe çıkaracak etkinlikler ve etkileşimler seçerler. Eğer birey tercih ettiği ödül ve bedele uygun olmayan şekilde yaşıyor ya da davranıyorsa, daha az istenir. Beklediğinden daha az ödül alması kazancını düşürür. Evlilik doyumu sağlanacak kazancın en açık şekli olarak görülebilir. Birinin evlilik ilişkisinde ödülleri bedelden sayıca üstün geliyorsa, evliliği bir bütün olarak olumlu olarak görür, buda evlilik doyumunun yüksek olduğu anlamına gelmektedir

22 Öğrenme Kuramı: İkinci kuram ise davranışçı yaklaşıma dayanan öğrenme kuramıdır. Öğrenme kuramı aşk ve evliliği tepkisel ve edimsel koşullanma ilkeleri ile açıklamaya çalışmaktadır, bireylerin birbirine yönelik davranışları, özellikle pekiştirmenin temeli olarak kabul edilmektedir. Özellikle evlilikte eşlerin birbirlerine yönelik davranış ve algılamalarında geçmiş yaşamlarındaki bu öğrenmeler etkili olabilmektedir 5,51. Sevginin Evrimi Kuramı: Bu kurama göre ikili ilişkilerdeki davranışların üç temel nedeni vardır: bunlardan birincisi, eşe bağımlı davranma, korunma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. İlk korunma ihtiyacını anne tarafından karşılandığı düşünülürse, yetişkinlikteki eş seçiminde, ebeveyne benzeyen kişiler tercih edilir. İkinci olarak, eşler birbirlerini yetişkin olduğu kadar çocuk olarak da görmektedirler, dolayısıyla korunma kadar koruma ihtiyacı da duyarlar. Üçüncü ise cinsel ihtiyaçlardır. Bu kurama göre, kadınlar biyolojik yapıları ve üreme işlevlerinden dolayı eş seçiminde erkeklere oranla daha titiz davranmaktadır 45,52. Bağlanma Kuramı: İlk çocukluk yıllarında anne figürüne bağlanmayı açıklamak için geliştirilen kuram, yetişkinlikteki evlilik ilişkilerini de içerecek şekilde genişletilmiştir. Bowlby bağlanma kuramında, bireylerin bebekliklerinde anne figürü ile kurdukları ilişkilerin niteliğinin, daha sonraki yıllarda başka kişilerle kuracakları ilişkilerinde bir rehber olarak işleyeceğini ileri sürer. Bağlanma kuramına göre, ebeveynin çocuğu ile olan ilişkileri sonucu çocuk, kendisi ve başkaları hakkında zihinsel temsiller (mental representations) oluşturur ve bu zihinsel temsiller ileri yıllardaki yakın ilişkilerinde bir model işlevi görür 50,51. Kişiler Arası İletişime Dair Sosyal Biliş Kuramı: Genel olarak bu kuram, insanların başka insanlar hakkında nasıl düşündüğüne ilişkin açıklamalar getirir. Bu kurama göre, eşini olduğu gibi kabul eden ve geleneksel rollere göre algılamayan 11

23 çiftlerin evlilik doyumu daha yüksektir, çünkü eşin kendisine özgü özellikleriyle kabul edilmesi ona yönelik bağımlı ve kontrolcü davranışların olmadığını, aksine eşitlikçi bir yaklaşımın var olduğunu düşündürmektedir 45,50. Yükleme Kuramı: Weiner a göre yükleme kuramı, belirli bir olayın niçin oluştuğunu, kişide oluşan yargı ya da kişinin a1gıladığı nedenle açıklar. Kişinin, bir davranışın sonucuna ilişkin vardığı karar ya da algıladığı neden, sonraki davranışının oluşmasında etkili olmaktadır. Yükleme kuramına göre evlilik doyumu ise, nedensel yüklemeler ve sorumluluk yüklemeleri kavramları ile açıklanır. Nedensel yüklemeler bir olayı oluşturan faktörlerle ilgilidir. Diğer bir ifadeyle, bir olayın oluşumuna ilişkin açıklamalardır. Nedensel yüklemeler odak, istikrar, kontrol ve genellik boyutlarını içerir. Evlilikteki nedensel yüklemeler, bu boyutlar sayesinde anlaşılabilir. Sorumluluk yüklemeleri ise, bireylerin herhangi bir olay için hesap verebilirliğine ilişkin bir kavramdır 53. Nedensellik yüklemeleri olaya neyin neden olduğu ile ilgiliyken, sorumluluk yüklemeleri olaydan kimin sorumlu olduğu ile ilgilidir. Sorumluluk yüklemeleri niyet boyutunu da içerir. Yani sorumluluk yüklemeleri, bireyin davranışı kasıtlı mı yoksa kasıtsız mı yaptığını da içerir 54,55. Ülkemizde eşlerin bakış açısına göre evlilik ilişkilerini açıklayan İmamoğlu ise, Evlilik İlişkileri Modeli ni geliştirmiştir. Bu model eşlerin sosyal gelişmişlik düzeylerini, etkinliklerini ve evlilikten memnuniyetini içermektedir İletişim ve İletişim Çatışmaları Kişilerarası etkileşimin temelini oluşturan iletişimin her insanın yaşamında önemli bir yeri vardır. Çünkü insanlar duygu ve düşüncelerini iletişim yoluyla paylaşarak mutlu olma ve çevrelerindeki bireylerin mutluluklarına katkıda bulunma olanağı elde ederler

24 İletişim, iletilen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir. Organizmaların çeşitli yöntemlerle bilgi alışverişi yapmalarına olanak tanıyan bir süreçtir. İletişim tüm tarafların üzerinden bilgi alışverişi yapılacak ortak bir dili anlamalarına ihtiyaç duyar. İletişim Bilgi alışverişi bilgi üretme ve anlamlandırma sürecidir. Alışveriş sözcüğünden anlaşılabileceği gibi iletişimde bilgi akışının iki yönlü olması gerekir 57,58. Kişilerarası iletişim; rahatlama, problem çözme, stresi giderme, bilgi verme, ilişkileri biçimlendirme ve sürdürme, duyguları açıklama, ikna etme, karar verme gibi birçok amaca hizmet eder. Belirli mesajların kodlanarak bir kanal aracılığıyla bir kaynaktan bir hedefe/alıcıya aktarılması sürecidir. Örneğin bir konuşmacı (kaynak) ortak bir dil aracılığıyla (örn. Türkçe) kodladığı belirli kelimeleri (mesaj/ileti) ses dalgaları ve hava yoluyla (kanal) dinleyiciye (hedef) aktarır. Bu süreçte geribildirim hedefleniyorsa, iletiyi gönderen başat kaynak, hedef ise sonat kaynak olarak tanımlanır. İletişim bir toplulukta veya bir grupta oldukça önemlidir ve sosyal açıdan olmazsa olmaz bir nitelik taşımaktadır. Kişi, sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek için iletişim kurmak zorundadır. İletişim hayatın vazgeçilmez bir gereğidir. Ayrıca ruhsal - bedensel ihtiyaçları gidermek için iletişim oldukça gereklidir. Toplumsal kanun ve kuralları sağlıklı bir biçimde işletebilmek için gereklidir 57,58. İnsanlar bir arada yaşadıkları sürece, ne kadar iyi niyetli ve anlayışlı olursa olsunlar, aralarında sürtüşmelerin, çatışmaların çıkması kaçınılmazdır. Yakın ilişki kuran iki birey arasında çatışma çıkması doğaldır ama çatışma yüzünden ilişkinin bozulması doğal değildir. Yıkıcı tartışma küçükten beri çevrede görerek öğrene geldiğimiz köklü bir alışkanlık halinde yerleşmiş bir davranış biçimidir. Aralarında 13

25 çıkan sorunları bireyler bu tür yaklaşımla ele aldıklarında, elde edilen sonuç genellikle olumsuzdur. Yapıcı tartışma ve iyi niyet, karşılıklı güven ve eşit söz hakkı ortamında gerçekleşebilir. Böyle bir ortam uzlaşmaya varabilmek için zorunlu fakat yeterli değildir; yapıcı tartışma tutumunu uygulayabilmesi için bireyin kendini bilinçli olarak eğitmesi gerekir. İnsanlar aralarında çıkan duygusal sürtüşmeleri birbirlerini daha iyi anlayabilmek için araç olarak kullanıp dostluklarını pekiştirebilirler 6,21,33,59. Dökmen in 58 aktardığına göre Harary ve Batell tarafından ortaya konan Graf Analiz kapsamındaki çatışma sınıflaması, kişiler arası iletişimde ortaya çıkabilecek çatışmaları sistematik bir şekilde kapsamaktadır 58. Harary ve Batell e ait çatışma sınıflamasındaki çatışma türlerinden altı tanesi iki ana grupta toplanabilir. Aktif, pasif ve varoluş çatışmaları Yönelim Çatışmaları olarak; tümden reddetme, önyargılı ve yoğunluk çatışmaları ise Kapsam Çatışmaları olarak ayrılabilir. Yönelim çatışmaları kişilerden, kapsam çatışmaları iletiden kaynaklanan çatışmalardır. Yönelim çatışmalarında kaynak ile hedef arasında alınıp verilen iletinin kapsamına ilişkin herhangi bir çatışma yoktur; sadece iki kişi, kendileriyle ilgili problemlerden ötürü çatışmaya girerler. Bir yönelim çatışmasına taraf olan kişiler, aralarındaki iletiyle değil, birbirleriyle uğraşmaktadırlar; birbirlerine kızmakta, küsmekte, birbirlerini dinlememekte ya da birbirlerini yanlış anlamaktadırlar. Kapsam çatışmalarında ise kişiler kendilerinden çok, aralarındaki iletiden ötürü çatışmaya girmektedirler. Söz konusu çatışmalardan başka Karma Çatışmalar adını verdikleri iki çatışma daha tanımlamışlardır. Bunlar aktif-önyargılı ve pasif-tümden reddetme çatışmalarıdır 21,58. Graf Analiz kapsamındaki çatışma sınıflamasında sekiz temel çatışma türü bulunmaktadır 25,45,51,58. 14

26 1) Aktif Çatışma (Kötü adam ne söylerse kötüdür) Karşı karşıya gelen kişilerin, birbirlerinden hoşlanmamaları, birbirlerine kızmaları durumunda, aktif çatışma ortaya çıkar. Aktif çatışma sergileyen kişiler, birbirlerinin ne söylediğine aldırmadan, hatta birbirlerini yeterince dinlemeden, karşılıklı eleştiri yöneltirler ya da kavga ederler. İnsanların birbirlerine karşı tavır alıp aktif çatışmaya girmelerinin, belirgin ya da örtük çeşitli sebepleri olabilir. Örneğin karşımızdaki bir kişi ile ilgili olumsuz bir geçmiş yaşantımız varsa. Bu konuda şöyle bir örnek verilebilir: Diyelim ki bir arkadaşınız size belli bir konuda haksızlık etti; siz de ayıp olur diyerek sesinizi çıkarmadınız. Aradan zaman geçti ve aynı arkadaşınız, sizin yanınızda fakında olmadan bir pot kırdı. Siz de hemen parlayıp Sen zaten hep böyle yaparsın. derseniz, bir aktif çatışma başlatmış olursunuz. Sen zaten hep sözü, zamanlaması kötü ve suçlayıcı bir genellemedir. Böyle yapmak yerine, arkadaşınız size haksızlık ettiğinde, anında tepki vermeliydiniz. Eğer anında tepki veremediyseniz ve aradan da epey zaman geçtiği halde bu olayı unutmadıysanız, o arkadaşınızı karşınıza alıp Şu davranışın beni üzmüştü. diyerek söze başlamalısınız. Böyle yaparsanız, o arkadaşınıza yönelik öfkenizin, ilgisiz olaylarda patlak vermesini önlemiş olursunuz. Aktif çatışmada dil ötesi öğelerin yoğun kullanımı söz konusudur. Kişilerin ne söylediği önemini yitirir nasıl söylediği anlam kazanır 25,58. 2) Pasif Çatışma (Küsler diyaloğu) Pasif çatışmada insanlar, herhangi bir sebepten ötürü, örneğin çekindikleri için ya da küs oldukları için birbirleriyle iletişim kurmazlar. Birbirlerine küs olan kişilerin, sokakta ya da bir koridorda karşılaştıklarını görmüşsünüzdür. Genellikle olay şöyle gelişir: Birbirlerini daha uzaktan görür görmez kanlar beyinlerine hücum eder. Yakın 15

27 geçmemek için arayı açarlar; mümkünse birisi karşı kaldırıma geçer. Aynı hizaya geldiklerinde, başlarını hızla yan tarafa çevirirler. Bu sırada kalp atışları artmış, solukları hızlanmış, yüzlerinin rengi değişmiştir. Göz göze gelmeden hızla geçip giderler. Bu kişiler birbirlerine iki mesaj vermektedirler. Birinci mesaj Sen benim için önemli değilsin; yoksun; bak işte görmedim seni. şeklindedir. Bu mesaj yüzeysel bir mesajdır. Bu kişiler birbirlerine, farkında olmadan ikinci bir mesaj daha vermektedir. Bu mesaj ise şudur: Sen, benim için çok önemlisin; senin için yollarımı değiştirdim; kalbim, soluğum hızlandı; yüzüm-gözüm kızardı; sen beni çok ilgilendiriyorsun. Gerçekten de, her ne kadar sen beni ilgilendirmiyorsun mesajını vermeye çalışsak da, küs olduğumuz insanlar aslında bizi çok ilgilendirmektedir. Çünkü bizi gerçekten ilgilendirmeyen tanımadığımız insanları görünce böylesine zahmetlere girmeyiz. O halde, bu çelişkimizi fark ettiğimizde, bize acı veren birtakım küskünlüklere son verebiliriz. Pasif çatışmalarımız bazen pasif saldırganlığa dönüşebilir. Fiziksel ya da sözlü saldırganlık gibi, pasif saldırganlıkta, karşımızdakini susarak öfkelendirmeye çalışırız. Bu saldırganlık türünde inat olsun diye bir şey yapmamak söz konusudur. Örneğin bir erkek eşine başkalarının yanında Hanım sen sus! derse, eşi de bu söze alınıp bir ay ağzını hiç açmazsa, bu davranışı pasif saldırganlık sayılabilir. Pasif saldırganlığın sergilendiği durumlardan birisi de öfkenin içe atılması, ifade edilmemesidir. Birbirlerine kızan insanlar, aralarında hiçbir şey yokmuşçasına iletişimlerini sürdürdüklerinde, pasif çatışma sergilemiş olurlar. Pasif çatışmaya girme olasılığının arttığı durumlarda kısa bir süre için sorulacak soru Karşımdakine küsmem, benim hangi ihtiyacımı gideriyor, küsmek dışında başka hangi yolla bu ihtiyacımı giderebilirim? olmalıdır. Hangi ihtiyaç olduğu 16

28 tanımlanabilirse çatışma olasılığı azalacaktır. İhtiyaçlarımızın tanımlanmasının yanında, bu ihtiyaçların karşınızdaki kişilere uygun dille aktarılabilmesi de çok önemlidir 45,58. 3) Varoluş Çatışması (Ben sandım ki ) Bir insan karşısındakinin sözlerini yanlış anlarsa ya da onun sözleriyle ilgili olmayan bir mesaj verirse, bu durma varoluş çatışması adı verilir. Varoluş çatışmasında kişinin dikkati, karşısındakine değil kendisine yönelmiştir. Yani bu tür çatışma sergileyen kişilerin her biri kendi varoluşunu yaşamaktadır. Bu durumu açıklamak için şöyle bir örnek verilebilir: Eve mi gidiyorsun? Hayır, eve gidiyorum. Ben de eve gittiğini sanmıştım. Bazen de birbirimizi doğru işitiriz ama işittiğimizle ilgisi olmayan cevaplar veririz. Örneğin: Çok mutluyum; sonunda o konsere bilet buldum. Kitabımı gördün mü yarın sınavım var. Hem de en önde. Kaybettim galiba, şimdi ben ne yapacağım. Bu örnekte her iki kişi de yalnızca kendileriyle ilgilidirler. Birbirlerinin söylediğini ya dinlemediler ya da dinleseler bile, işittikleri mesaja uygun bir cevap vermek yerine, kendi iç dünyalarına uygun bir şeyler söylediler. Günlük yaşamımızda sıklıkla sergilenen imalı iletişimler sırasında da varoluş çatışması yaşanması ihtimali oldukça yüksektir. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla anlayışının hakim olduğu iletişimlerde, mesaj sahibi tarafından asıl hedeflenen kişi, üzerine alınmayabilir ya da mesajı yanlış anlayabilir. Bazen de, imalı iletişime 17

29 alışmış kişiler, aslında başkalarına verilen mesajların, kendilerine verildiğini zannedip alınırlar. Bu da bir varoluş çatışmasıdır 51,58. 4) Tümden Reddetme (Hiç ) Eğer bir kişi, kendisine yöneltilen mesajı tümüyle reddeder, tamamen aksi görüşü savunursa, tümden reddetme çatışması sergilemiş olur. Tümden reddetme davranışı sergileyenler, belli bir konu üzerinde enine-boyuna düşünmek, ayrıntılara inmek yerine, kolayca toptancı çözümlere ulaşıverirler. Bir konunun ayrıntılarına inerek incelediğiniz zaman, o konuya ilişkin olarak karşınızdakinin belirttiği bazı görüşlere katılma ihtimaliniz ortaya çıkar. Tümden reddetme çatışmasında ise, karşıdakinin görüşlerini sorgusuz-sualsiz reddetme eğilimi vardır. Örneğin; depresif bir kişi, kendisine olumlu özellikler atfeden bir kişiye, Yaşantımda hiçbir olumlu yön bulamıyorum derse, bu kişi tümden reddetme çatışması yaşıyor demektir 25,58. 5) Önyargılı Çatışma (Ben kararımı çoktan verdim ) Önyargılı çatışmada kişiler, belli bir konuda tartışmaya başlamadan önce, o konuda bir önyargı/peşin hüküm edinmişlerdir; tartışma sırasında ısrarla bu önyargılarını savunurlar; tartışma, onların başlangıçta vermiş oldukları kararı herhangi bir şekilde etkilemez. Önyargılı çatışma sergileyen kişiler, karşısındakini dinlememeyi bazen o kadar ileri götürüler ki, Ben onun fikrinin dibini bilirim. derler. Bu şu anlama gelir: Eğer karşınızdaki kişinin fikirlerini dip köşe bildiğinizi sanıyorsanız, artık zahmet edip onu bir kere daha dinlemeniz gerekmez. Böyle olunca da, önyargınızı değiştirmeniz de gerekmez. Kişilerarası iletişim sırasında farklı çatışma türleri birlikte sergilenebilir. Sıklıkla birlikte sergilenen çatışmalardan ikisi de önyargılı çatışma ile tümden reddetme 18

30 çatışmasıdır. Güçlü önyargıları olanların, karşılarındaki kişilerin görüşlerini tümden reddetme ihtimalleri yüksektir 58. 6) Yoğunluk Çatışması (Haklısın ama ) İki kişinin görüşleri arasında kısmen uyuşma olması halinde yoğunluk çatışması söz konusu demektir. Örneğin bir kişinin çok güzel bulduğu bir film için diğeri Güzeldi, ama o kadar da değil. derse, bu bir yoğunluk çatışmasıdır 45,58. 7) Kısmi Algılama Çatışması (Bunu da mı demiştin ) Eğer bir kişi, karşısındaki kişinin kendisine aktardıklarından sadece bir kısmını algılar, diğerlerini algılamazsa, bu durumda bir kısmi algılama ortaya çıkmış demektir 51,58. 8) Alıkoyma Çatışması (Anlatamadım galiba ) Alıkoyma çatışmasında, bir kişi karşısındaki kaynaktan kendisine gelen mesajı tam olarak anlar, fakat üçüncü bir kişiye doğru olarak iletemez. Yani bu kişi, kendisine ulaşan mesajı isteyerek ya da istemeyerek değişikliğe uğratır. Bu çatışma türünü sergileyen kişiler, edindikleri bilginin ancak bir kısmını başkalarına aktarabilirler. Alıkoyma çatışması yaşayan bir kişi, eğer bu durumun farkındaysa, çevresiyle kuracağı iletişim kolaylaşacaktır. Aksi halde, mevcut çatışmaya bir de varoluş çatışması ekleyebilir Evlilik Doyumu ve İletişim Çatışmaları Evlilikte uyumun olabilmesi ve en yüksek düzeyde doyumun yaşanabilmesi, her şeyden önce sağlıklı bir iletişimi gerektirmektedir. Sağlıklı ve normal bir iletişimin bulunmayışı, karı-koca arasındaki sorunları algılayıp kavrayamamaktan ve iletişim bozukluğundan kaynaklanır. Taraflar ayrı ayrı birer dünya değil, ortak bir dünya kurmalı ve problemleri aralarında etkili bir iletişimle çözebilmelidirler 5,25. 19

31 Kaynaklara göre Weiten evlilikte sıklıkla rastlanan ve çatışmaya neden olan sorunları su şekilde belirlemiştir: 48,49 1. Evliliğe yönelik gerçekçi olmayan mutluluk beklentileri. 2. Eşlerin birbirlerinden farklı rol beklentilerine sahip olmaları (kimin yemekleri yapacağına, kimin ev dışında çalışacağına, kararları kimin alacağına dair v.b.). 3. Evliliğe ilişkin ekonomik sorunlar (mevcut paranın nereye harcanacağı çatışmaları). 4. Yetersiz iletişim. 5. Akrabalara ilişkin sorunlar (özellikle eslerden birinin ebeveynlerine maddi ya da duygusal açıdan bağlı olmasından kaynaklanan problemler). 6. Cinsel sorunlar. 7. Eşler arasında çocukların büyütülmesi ve disiplini ile ilgili fikir ayrılıkları. 8. Eşlerden birinin yeni ilgi alanları geliştirmesi, yeni bir ortam veya arkadaşlıklar kurması ve diğer eşin buna uyum sağlayamaması, eşlerin birbirlerinden farklı yönlerde kendilerini geliştirmeleri. 9. Diğer sık rastlanan sorunlar: Kıskançlık, sadakatsizlik, yerme, dırdır, patronluk taslamaları olarak belirlemiştir. Çift arasında yaşanan iletişim sorunlarının araştırıldığı çalışmalarda ise; çiftler arasında yaşanan en yaygın iletişim sorunları, eşinin bakış açısını anlayamama, eşini suçlama, eleştirme veya aşağılama olarak belirtilmektedir. Çift arasında yaşanan söz konusu bu çatışma konuları genellikle dört yolla çözülmektedir: 33,60 (a) Boyun eğme: taraflardan birinin diğerinin fikirlerini kabul etmesi. (b) Uzlaşma: Herkesin kabul edebileceği ortak bir noktada uzlaşı sağlama. (c) Bırakma: Hiçbir uzlaşmaya varmadan, çatışmanın çözümsüz olarak ortada bırakılması. 20

32 (d) Geri çekilme: Tartışmaktan kaçınma veya tartışmayı yarım bırakma. Genç çiftlerde kadınlar negatif duygular gösteren dalgalanmaları daha fazla yaşarlar. Onlar eşlerine göre daha sinirli, daha üzgün, daha çok sızlanan ve aynı zamanda daha neşe içerisinde olan taraftırlar. Erkekler ise daha az duygusallık gösteren, daha fazla savunma içerisinde olan, içine kapanık taraftır. Erkekler daha yüksek bir savunma düzeyine sahiptir. Mutsuz evliliklerde, olumsuz duygularda, cinsiyet farklılığı daha açık bir şekilde öne çıkar 5. Ayrıca Fitzpatrick ve Ritchie aile içi konuları ele alma ve tartışma bakımından üç ayrı evlilik ve aile yapısı betimlemiştir. Bu çiftlerin özellikleri ve iletişim biçimleri şu şekilde sıralanabilir: 61 Bağımsız çiftler: Aile, bağımsız çiftler tarafından yönetilir, aile içinde açıklık önemsenir. Çiftler; aile içinde kadın ve erkeğin eşitliğine inanırlar. Yapılan araştırmalar; bu çiftlerin çatışma ile kolaylıkla baş edebildikleri, anlaşma ve tartışmaları çok iyi yönlendirdiklerini ortaya koymaktadır. Geleneksel çiftler: Bu çiftlerin yaşam felsefesi birbirine benzer. Her ikisi de iyi bir evlilik için bazı kişisel bağımsızlıklardan özveride bulunmak gerektiğine inanır. Ayrı/kopuk çiftler: Bu tür yapıda olan ailelerde çok az samimiyet vardır. Çiftler basma kalıp kadın erkek rollerini devam ettirirler. Her iki eşte de evliliği sürdürmeleri gerektiği hissi vardır ve bunu yapmaya çalışırlar. Çatışmalardan kaçınır, duygularını birbirlerine ifade etmezler. Evlilikte yaşanan çatışma alanlarının incelendiğinde; birbirine paralel olarak ortaya çıkan birtakım problem veya çatışma alanları göze çarpmaktadır. Eşler arasında ilişkinin bozulmasına yol açan yaşanan çatışma durumları, tartışmalar değil; çatışma konularının nasıl tartışıldığıdır. Çiftler tarafından sergilenen iletişim becerileri; 21

33 evlilikteki çatışma alanlarının başarıyla yönetimi ve uzun vadede evlilik doyumu ve istikrarı sağlamada önemlidir 61. Özgüven 25 evliliği bir iletişim sistemi olarak değerlendirmektedir. Buna göre bu sistemin canlılığı karı-koca arasında sözlü-sözsüz uygun bildirim ve mesajların alınıp verilmesiyle ölçülür. Eşlerin birbirlerine ruhsal, toplumsal ve cinsel beklentilerini ve mesajlarını ortaya koymaları, dile getirebilmeleri için karşılıklı etkileşim içinde olmaları gerekir. Uyumlu bir evlilik her şeyden önce sağlıklı bir iletişimle gerçekleşir. Sağlıklı ve normal bir iletişimin bulunmayışı, karı-koca arasındaki sorunları algılayıp kavrayamamaktan ve iletişim bozukluğundan kaynaklanır 62. Evlilik sisteminin üyesi olmak kolay değildir. Çünkü bu sisteme girildiği andan itibaren bir insanın üstlendiği sorumluluklar da önemli ölçüde artar 24. Genellikle ilişkinin başlangıcında çiftler birbirleriyle saatlerce konuştuklarından bahsederler. Ancak iletişim çoğu zaman, ilginç bir diyalogdan çok daha fazlasını gerektirir. İletişim her şeyden önce karsısındakinin düşüncelerini, fikirlerini, duygularını ve görüşlerini dinlemekle başlar. Evlilik ilişkisi içerisindeki iletişim, her şeyden önce karşısındakinin en yakın arkadaşı ve sırdaşı olmayı, kişinin kendisini eleştirilmekten korkmadan ifade edebilmesini gerektirir 48. Evlilikte yaşanan doyumun cinsiyete göre farklılaştığı düşünülmektedir. Kadınların daha duygusal olmasının bu konuda etkili olduğu sanılmaktadır. Genelde kadınlar erkeklere kıyasla duygusal çeşitliliği daha yoğun ve canlı bir şekilde yaşar. Bu anlamda, kadınlar erkeklerden gerçekten daha duygusaldır 63. Cinsiyetler arasındaki bu duygusallık farkının, çiftlerin her yakın ilişkide ortaya çıkan şikayet konularına ve anlaşmazlıkları halletmesi bakımından ne anlama geldiği düşünüldüğünde; aslında bir evliliği kurtaran ya da yıkan, çiftlerin ne kadar sık birlikte oldukları, çocuklarına nasıl bir terbiye vermeleri gerektiği, ne kadarlık borç ve tasarrufla kendilerini rahat 22

34 hissedecekleri gibi belirli konular değil; daha çok, ilişkilerinin geleceği açısından daha önemli olan bu hassas noktaların çift tarafından nasıl tartışıldığıdır 5,63. İletişim ile ilgili yaşanan problemler boşanma veya ayrılık riskini açığa çıkarmakta, bu süreç ise çifti etkilemesinin yanı sıra çiftin çocukları açısından da davranış problemleri ortaya çıkarabilmektedir 33,64. Eşler arasındaki çatışma, çocuğun uyumunu etkileyen önemli bir faktör olarak da göze çarpmaktadır. Eşler arasındaki huzursuzluklar, başta çocuklar olmak üzere, tüm aile fertlerini olumsuz olarak etkilemektedir. Eşler arasındaki çatışmayla, çocuğun uyumu arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalarda, çocuklardaki saldırganlık, anti-sosyal davranış, kaygı gibi kavramlarla arasında pozitif ilişki olduğu görülmektedir. Ayrıca eşler arasındaki çatışmayla ergenlerin aldıkları bilişsel ve sosyal yeterlilikleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur 44,48. Ailenin önderleri olan anneyle babanın arasındaki ilişki sorunlu ise, mutlu bir aile yaratabilmeleri olası değildir. Bireyler kendi özgüven sorunlarını, bir çift olarak yaşadıkları ilişkiye taşırlar. Bu durumda aralarındaki her türlü etkileşim, hissettikleri kuşku, korku ve güvensizlikten etkilenirler. Evlilik ilişkisindeki sorunlar, farklılıklar anlaşmazlığın belli başlı kaynakları haline gelir ve eşin diğer eşe egemen olmaya çalıştığı bir savaş alanı ortaya çıkar. Evliliklerde özgüveni zayıf bir kişinin kendi gibi sorunlu bir kişi ile ilişki kurma olasılığı yüksektir. Evlilik yaşantısında eşler arasında sahiplenme, egemen olma girişimleri, saldırganlık, pasiflik, eleştirilere karşı aşırı duyarlılık, birbirine aşırı derecede karışma, sık sık güven yenileme ihtiyacı, kıskançlık, sık sık ağlama krizleri, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, sosyal ortamlara girmekte isteksizlik, utangaçlık, surat asma, sık sık sinirlenme, baskıcı davranışlar, baskıya izin vermek, şiddet, azarlamalar, intihar tehditleri, duygusal ve fiziksel olarak uzaklaşma, 23

35 haftalar veya aylar süren sessizlik sık sık ortaya çıkan duygusal patlamalar gibi sorunlar yaşanabilmektedir 49. Eşlerin çatışması her zaman kaçınılmaz bir biçimde aile sorunlarına yol açmaz. Eşlerin aralarındaki sorunları çözüp yakınlıklarını derinleştirerek kendi kişiliklerini bulmaları en ideal durumdur. Ancak bunu sağlayabilmek ve hem eş hem de evliliklerinde mutluluğun bozulmaması için, aralarında ortaya çıkabilecek her türlü sıkıntıyı çözmekte karalı olmaları gerekir. Eğer eşler aralarındaki farklılıklardan doğan sorunları çözmekte zorlanırsa ve sürekli olarak bu çatışmalara çocuklar tanıklık ederse bu durum aile yaşamının en olumsuz durumudur 49. Bir evlilikte hiçbir çatışma yaşanmayacağı düşüncesi oldukça gerçek dışı olmakla beraber, doğru problem çözme stratejilerinin kullanılması ilişki için yapıcı ve olumlu sonuçlar doğurmaktadır 5,12. Evlilik sorunu yaşayan eşlerin birbirleriyle olan ilişkilerinde, genellikle üç aşamalı bir süreç yaşanmaktadır. Birinci aşamada, öfke ve incinme duygularına beklentilerin karşılanmamasından doğan hayal kırıklığı eşlik etmektedir. Eşler birbirini ve ilişkilerini olumsuz olarak değerlendirmelerine rağmen evliliklerinin geleceği hakkında iyimserlikleri, eşini hoşnut etme ve sorunlarını çözme çabaları sürmektedir. İkinci aşamada, bireyler evliliğin getirdiği kazanç ve kayıplarını değerlendirmekte; eşler ayrılma ve ilişkiyi sürdürme düşünceleri arasında tereddüt yaşamaktadırlar. Evliliğe ilişkin umutlar devam etmesine rağmen şüpheler de başlamıştır. Son aşamada ise evliliğin sona erebileceği düşüncesiyle sorunları çözme çabaları anlamlı düzeyde azalmaktadır 49,65. Bir tartışmayı, bir patlama noktasına getirmeyi engelleyen onarım mekanizmaları, tartışmayı saptırmamak, empati göstermek ve gerilimi azaltmak gibi basit davranışlardır. Çok az duygusal yeterlilik esas olarak, sakinleşebilmek (ve eşini 24

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ Eda AY Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ayşe OKANLI Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EVLİ ÖĞRETMENLERİN YÜKLEME TARZLARI VE EVLİLİK DOYUM ALGILARININ BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Melis

Detaylı

EVLİ BİREYLERİN, BAĞLANMA STİLLERİNE VE KENDİLİK ALGISINA GÖRE EVLİLİKTE YAŞANAN SORUNLARLA BAŞA ÇIKMA YOLLARININ İNCELENMESİ

EVLİ BİREYLERİN, BAĞLANMA STİLLERİNE VE KENDİLİK ALGISINA GÖRE EVLİLİKTE YAŞANAN SORUNLARLA BAŞA ÇIKMA YOLLARININ İNCELENMESİ T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ ANAİLİM DALI UYGULAMALI PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EVLİ BİREYLERİN, BAĞLANMA STİLLERİNE VE KENDİLİK ALGISINA GÖRE EVLİLİKTE YAŞANAN SORUNLARLA

Detaylı

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Ayberk Asena TELLİ Ebelik Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Hava ÖZKAN Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

EVLİ BİREYLERİN BAĞLANMA STİLLERİNE GÖRE ADATMA EĞİLİMLERİ ve ÇATIŞMA YÖNETİM BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ

EVLİ BİREYLERİN BAĞLANMA STİLLERİNE GÖRE ADATMA EĞİLİMLERİ ve ÇATIŞMA YÖNETİM BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ EVLİ BİREYLERİN BAĞLANMA STİLLERİNE GÖRE ADATMA EĞİLİMLERİ ve ÇATIŞMA YÖNETİM BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ DİDAR

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE GÖRÜLEN ÖLÜM KAYGISI. Kübra ÖZDEMİR

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE GÖRÜLEN ÖLÜM KAYGISI. Kübra ÖZDEMİR YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE GÖRÜLEN ÖLÜM KAYGISI Kübra ÖZDEMİR Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mine EKİNCİ Yüksek Lisans Tezi 2014 T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Hazırlayan Celal Kadir Çelik Eğitim Bilimleri Ana Bilim

Detaylı

EVLİ BİREYLERDE BAĞLANMA BİÇİMLERİ VE EVLİLİĞE DAİR İNANÇLARIN EVLİLİK DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

EVLİ BİREYLERDE BAĞLANMA BİÇİMLERİ VE EVLİLİĞE DAİR İNANÇLARIN EVLİLİK DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EVLİ BİREYLERDE BAĞLANMA BİÇİMLERİ VE EVLİLİĞE DAİR İNANÇLARIN EVLİLİK DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Aktan SIĞIRCI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Baki DUY

Detaylı

AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLıel. AİLEDE EŞLER ARASI UYUMA ErKİ EDEN FAKTÖRLERİN. BAŞBAKANLıK. Dr. Arzu ŞENER Prof. Dr. R. Günsel TERZ1üCLU T.C.

AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLıel. AİLEDE EŞLER ARASI UYUMA ErKİ EDEN FAKTÖRLERİN. BAŞBAKANLıK. Dr. Arzu ŞENER Prof. Dr. R. Günsel TERZ1üCLU T.C. ~ T.C. BAŞBAKANLıK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLıel AİLEDE EŞLER ARASI UYUMA ErKİ EDEN FAKTÖRLERİN Dr. Arzu ŞENER Prof. Dr. R. Günsel TERZ1üCLU ANKARA 2002 T. C. BAŞBAKANLıK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLlGI

Detaylı

ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN EMPATİK İLETİŞİM AÇISINDAN SAĞLIK PERSONELİNDEN BEKLENTİLERİ

ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN EMPATİK İLETİŞİM AÇISINDAN SAĞLIK PERSONELİNDEN BEKLENTİLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN EMPATİK İLETİŞİM AÇISINDAN SAĞLIK PERSONELİNDEN BEKLENTİLERİ Aylin ÖZMEN SAĞLIK

Detaylı

Aslıhan ULUDAĞ. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ

Aslıhan ULUDAĞ. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ KONJENİTAL KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDE BAKIM YÜKÜ VE YAŞAM DOYUMU İLE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİ Aslıhan ULUDAĞ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Detaylı

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BİLİM DALI ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ

Detaylı

MOTİVASYONEL GÖRÜŞME UYGULAMALARININ ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN BAŞA ÇIKMA TUTUMLARINA ETKİSİ

MOTİVASYONEL GÖRÜŞME UYGULAMALARININ ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN BAŞA ÇIKMA TUTUMLARINA ETKİSİ i Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı MOTİVASYONEL GÖRÜŞME UYGULAMALARININ ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN BAŞA ÇIKMA TUTUMLARINA ETKİSİ Hazırlayan: Abdullah

Detaylı

ERZURUM DA FARKLI BRANŞLARLA İLGİLENEN SPORCULAR İLE SPOR YAPMAYAN SEDANTERLERİN KİŞİLİK VE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ERZURUM DA FARKLI BRANŞLARLA İLGİLENEN SPORCULAR İLE SPOR YAPMAYAN SEDANTERLERİN KİŞİLİK VE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ERZURUM DA FARKLI BRANŞLARLA İLGİLENEN SPORCULAR İLE SPOR YAPMAYAN SEDANTERLERİN KİŞİLİK VE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Saeed SHOKOUFEH Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADINLARIN EVDE DOĞUM DENEYİMLERİNİN BETİMLENMESİ: OLGUBİLİM ÇALIŞMASI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADINLARIN EVDE DOĞUM DENEYİMLERİNİN BETİMLENMESİ: OLGUBİLİM ÇALIŞMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADINLARIN EVDE DOĞUM DENEYİMLERİNİN BETİMLENMESİ: OLGUBİLİM ÇALIŞMASI HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN Gülşen ÇALIŞ İZMİR

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI ENGELLİ KARDEŞE SAHİP OLAN VE OLMAYAN BİREYLERİN KARDEŞ İLİŞKİLERİNİN BELİRLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EVLİLİK DOYUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI METEHAN ÇELİK

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EVLİLİK DOYUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI METEHAN ÇELİK T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EVLİLİK DOYUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI METEHAN ÇELİK DOKTORA TEZİ ADANA-2006 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Kevser IŞIK HEMŞİRELİK

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI ROMANTİK KISKANÇLIĞIN, BAĞLANMA STİLLERİ,

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI ROMANTİK KISKANÇLIĞIN, BAĞLANMA STİLLERİ, T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI ROMANTİK KISKANÇLIĞIN, BAĞLANMA STİLLERİ, BENLİK SAYGISI, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE EVLİLİK DOYUMU AÇISINDAN YORDANMASI YÜKSEK

Detaylı

TELEVİZYON İZLEMENİN 1-6 YAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK ANNELERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

TELEVİZYON İZLEMENİN 1-6 YAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK ANNELERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ TELEVİZYON İZLEMENİN 1-6 YAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK ANNELERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Zühal ALTINKILIÇ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı

Detaylı

REHBER ÖĞRETMENLERİN (PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN) ÖZ YETERLİLİKLERİ

REHBER ÖĞRETMENLERİN (PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN) ÖZ YETERLİLİKLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİLİM DALI REHBER ÖĞRETMENLERİN (PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN) ÖZ YETERLİLİKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE YATILI BÖLGE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL İYİ OLUŞ VE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRMASI

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE YATILI BÖLGE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL İYİ OLUŞ VE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRMASI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE YATILI BÖLGE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

T.C. SOSYAL YDAN SERKAN ÖZSOY

T.C. SOSYAL YDAN SERKAN ÖZSOY T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BÜYÜK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE ÇALIŞANLARI ETKİLEYEN STRESS KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: EDİRNE İLİ

Detaylı

Ailelerle Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:45 1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ. Küçük Aile ANAERKİL AİLE ATAERKİL (PATRİYARKAL) AİLE

Ailelerle Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:45 1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ. Küçük Aile ANAERKİL AİLE ATAERKİL (PATRİYARKAL) AİLE Ailelerle Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:45 1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ Büyük Aile: Çoğunlukla kırsal kesimde yaşayan, ekonomik ve kültürel değerlerle şekillenen, akrabalık ilişkileri oldukça güçlü

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ CERRAHİ KLİNİKLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN MİZAH TARZLARI İLE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SAPTANMASI

Detaylı

TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARIN KARŞILANMA DÜZEYİNİN İLİŞKİ DOYUM ve YAŞAM DOYUM DÜZEYİNE KATKISININ İNCELENMESİ

TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARIN KARŞILANMA DÜZEYİNİN İLİŞKİ DOYUM ve YAŞAM DOYUM DÜZEYİNE KATKISININ İNCELENMESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji Anabilim Dalı TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARIN KARŞILANMA DÜZEYİNİN İLİŞKİ DOYUM ve YAŞAM DOYUM DÜZEYİNE KATKISININ İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SPORTİF FAALİYETLERE KATILIM

T.C. KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SPORTİF FAALİYETLERE KATILIM T.C. KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SPORTİF FAALİYETLERE KATILIM DÜZEYİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDA Kİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Hazırlayan Mehmet

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI, SAĞLIK KAYGISI VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI, SAĞLIK KAYGISI VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI, SAĞLIK KAYGISI VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Erkin ÜNALAN YÜKSEK LİSANS TEZİ PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

Detaylı

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ebru DIĞRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK

Detaylı