HEMOGLOB NOPAT KONTROL PROGRAMI/ EVL K ÖNCES TARAMA TESTLER KAYIT S STEM KULLANIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEMOGLOB NOPAT KONTROL PROGRAMI/ EVL K ÖNCES TARAMA TESTLER KAYIT S STEM KULLANIM KILAVUZU 11.01.2012"

Transkript

1 HEMOGLOB NOPAT KONTROL PROGRAMI/ EVL K ÖNCES TARAMA TESTLER KAYIT S STEM KULLANIM KILAVUZU zmir l Sa k Müdürlü ü zmir Sa k Müdürlü ü Hemoglobinopati Kontrol Program Kay t Sistemi Sayfa 1

2 zmir l Sa k Müdürlü ü Web Sitesi/ Uygulamalar/Hemoglobinopati Kontrol Program Kay t Sistemi linklerinden ula lmaktad r ( Ülkemizde, talasemi ve orak hücre anemisi ba ta olmak üzere, kal tsal kan hastal klar önemli bir halk sa sorunudur. Bu nedenle, Bakanl z Ana Çocuk Sa ve Aile Planlamas Genel Müdürlü ü ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü taraf ndan imdiye kadar yap lan hizmetleri organize etmek ve yayg nla rmak amac yla Hemoglobinopati Kontrol Program ba lat lm bulunmaktad r. Hemoglobinopatilerin önlenmesinde en önemli ad m, evlilik öncesi çiftlerin ta k testinden geçmesi ve her ikisi de ta olan çiftlerin belirlenerek çocuk sahibi olmadan önce, genetik dan manl ktan yararlanmalar r. Bu amaçla evlilik öncesi tarama testlerinin kolay takip edilebilir,yönetilebilir ve verilerinin tek bir veri taban nda organize edilebilmesi amac yla bu program yap lm r. Sisteme Aile Hekimleri için ayr ca bir yetki tan mlamas yap lmas na gerek olmaks n TC Kimlik numaras ve personel online ifresi ile giri yap lmaktad r. Aile Hekimleri d ndaki kullan lar için ise Bilgi lem ubesi taraf ndan yetki verildikten sonra TC Kimlik numaras ve personel online ifresi ile giri yap labilir. Giri yap ld ktan sonra ekrana Hemoglobinopati Kay t sayfas gelecektir. zmir Sa k Müdürlü ü Hemoglobinopati Kontrol Program Kay t Sistemi Sayfa 2

3 H. Kay t Linki : E li yada e siz tarama verilerinizi bu ekran arac yla kay t edebilirsiniz. Kay tlar m Linki : Tüm yapm oldu unuz tarama kay tlar, son yapt z kay t en üst de olacak ekilde bu ekran arac yla görebilirsiniz. Yönetim Linki : Yönetim Biriminin sisteme girilmi tüm verileri görebildi i ve istatistik alabildi i bölümdür( sadece yönetici izni verilen kullan lara aç k bir bölümdür) Güvenli Ç Linki : Program taraf ndan tutulan kullan TC, ifre, kurum bilgilerinizi ta yan arac lar temizleyerek programdan güvenli ekilde ç yapman sa lar. Ba vuran birey(ler)in kay tlar girerken e li müracaat edilmi se, elinizde çiftlere ait sonuç bulunmaktaysa e li kutucu unuzu i aretlemeniz gerekmektedir. Bu kutucuklara Bireylerin TC sini girererek Ara butonuna bas lmal ve birey bilgileri getirilmelidir zmir Sa k Müdürlü ü Hemoglobinopati Kontrol Program Kay t Sistemi Sayfa 3

4 Evlilik Öncesi test k sm seçildi inde k rm ile i aretli alan aç lacakt r. Ve bu k sma evlilik öncesi test sonuçlar girilecektir. Bireyi arad zda bireyin bilgileri varsa üstteki resim eklinde getirir, e er birey bulunamazsa Bireyi kaydetmek üzere ilgili sayfaya yönlendirece iniz link size sunulacakt r(altta ki resimde görüldü ü gibi) zmir Sa k Müdürlü ü Hemoglobinopati Kontrol Program Kay t Sistemi Sayfa 4

5 Birey Kay t Sayfas ; TC numaras yazarak mernisten do rulama yap p, adres bilgileride doldurularak kay t edilmeli ve sonra tekrar Hemoglobinopati kay t sayfas na dönülmelidir. Bu ekilde ki iyi tekrar arad zda ekrana gelecektir. zmir Sa k Müdürlü ü Hemoglobinopati Kontrol Program Kay t Sistemi Sayfa 5

6 Bireyler bulunduktan sonra, tarama verileri de girilerek kaydet butonuna bas p kay t tamamlanmal r. Testin evlilik öncesi yap ld yada evlilik d tetkik amaçl yap ld belirtilmeli,evlilik öncesi tarama testlerinde e lerin tek yada çift müracaat ettikleri her iki durumda da e lerin TC Kimlik Numaralar kay t edilmelidir. Ancak evlilik d tetkik amaçl taramada sadece tetkik yap lan ki inin TC Kimlik Numaras n girilmesi yeterli olacakt r. Tetkik sonuçlar n tümünün eksiksiz ekilde kay tlara geçirilmesi gerekmektedir. Kay tlar n tamamlanmas ndan sonra Kay tlar m linkine yönlendirileceksiniz ve bu sayfada yapt z tüm kay tlar görme imkan olacakt r. zmir Sa k Müdürlü ü Hemoglobinopati Kontrol Program Kay t Sistemi Sayfa 6

7 Program ile ilgili veri içerik sorunlar çin: Ana Çocuk Sa ve Aile Planlamas ube Müdürlü ü Telefon: ( ) Mail: Bula Hastal klar ube Müdürlü ü Telefon: ( ) Mail: Program ile ilgili kay t sorunlar için ; zmir Sa k Müdürülü ü Bilgi lem ube Müdürlü ü Telefon : Mail : ifre sorunlar çin ; Telefon : ( ) numaral telefonlardan ula abilirsiniz. zmir Sa k Müdürlü ü Hemoglobinopati Kontrol Program Kay t Sistemi Sayfa 7

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI YATIRIMCI-GEZG N ÜYE ÜYEL K KILAVUZU

KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI YATIRIMCI-GEZG N ÜYE ÜYEL K KILAVUZU KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI YATIRIMCI-GEZG N ÜYE ÜYEL K KILAVUZU NDEK LER ÜYEL K... 3 YATIRIMCI ÜYE... 4 e-devlet ifresi ile Üyelik Kayd... 4 T.C. Kimlik Numaras ve MKK ifresi ile Üyelik

Detaylı

LD M WEB SERV S KULLANIM KLAVUZU 17.06.2011. zmir Sa k Müdürlü ü Bildirim Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 1

LD M WEB SERV S KULLANIM KLAVUZU 17.06.2011. zmir Sa k Müdürlü ü Bildirim Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 1 LD M WEB SERV S KULLANIM KLAVUZU zmir l Sa k Müdürlü ü 17.06.2011 zmir Sa k Müdürlü ü Bildirim Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 1 http://bilgiislem.ism.gov.tr/test1/bildirim.asmx adresinden web servisimize

Detaylı

OGM OCAK-2012 ANKARA

OGM OCAK-2012 ANKARA M KAYNAKLARI KULLANIM REV ZYON NO : 1 OGM LG S STEMLER DA RES BA KANLI I OCAK-2012 ANKARA M KAYNAKLARI KULLANIM Döküman No : 0001 AMAÇ Madde 1- Bu Talimat n amac, Orman Genel Müdürlü ü (OGM) bünyesinde

Detaylı

PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU RET M ÜYES YET RME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖ RET M KURULU BA KANLI I, Ankara 2013 1 Bu K lavuz uygulay lara ve ilgililere destek amac yla haz rlanm r. ÖYP'ye ba vuran adaylar ilgili mevzuatta yer

Detaylı

1.PENCEREELEMANLARI VE

1.PENCEREELEMANLARI VE Ö RENMEFAAL YET 1 Ö RENMEFAAL YET -1 AMAÇ Gerekli atölye ortam ile gerekli materyaller sa land nda ekran görüntü düzenlemesini yapabileceksiniz. ARA TIRMA Bir bilgisayar sistemine elektronik tablolama

Detaylı

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 03.Aralık 2007 İ D A R İ V E M A L İ İ Ş L E R D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I B İ L G İ İ Ş L E M Ş U

Detaylı

MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri

MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri Tan m Kitapç 06.04.2015 NDEK LER 1. Merkezi Kay t Kurulu u...4 2. Merkezi Kaydi Sistem ve Yat mc...5 3. MKK Yat mc Hizmetleri için Sicil ifre Gönderimi ve e-devlet ifresinin

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I KAMU HASTANELER KURUMU SAKARYA KAMU HASTANELER B RL GENEL

T.C. SA LIK BAKANLI I KAMU HASTANELER KURUMU SAKARYA KAMU HASTANELER B RL GENEL Doküman Kodu YÖN.RH.07 lk Yay n Tarihi 29.07.2013 Revizyon Tarihi Revizyon No 0 Sayfa:1/12 T.C. SA LIK BAKANLI I KAMU HASTANELER KURUMU SAKARYA KAMU HASTANELER B RL GENEL SEKRETERL KARASU DEVLET HASTANES

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Bilgi lem Müdürlü ü olarak 2007 y l n yo un ve verimli bir y l olarak bitirmi bulunuyoruz. Bu y l ilk kez uygulad m z stratejik plan ve performans program paralelindeki çal malar m z

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU

A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU A-Smart bir A-TEL Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. ti. markas r. A-Smart Takip ve Yönetim Sistemleri Hilal Mah. 677 Sok. No: 9 Çankaya /ANKARA Sayfa 1

Detaylı

Access Emergency Medicine KÜTÜPHANES

Access Emergency Medicine KÜTÜPHANES Access Emergency Medicine 1 KAPSAM Access Emergency Medicine, kullan lara acil durumlar ile ile ilgili geni bir tan ve tedavi aramas yapma olana sunan bir veri taban r. Klinik çal malar olu turan hem yeti

Detaylı

Türk Patent Enstitüsü E-imza Uygulamaları Mustafa ÖZLÜ

Türk Patent Enstitüsü E-imza Uygulamaları Mustafa ÖZLÜ Türk Patent Enstitüsü E-imza Uygulamaları Mustafa ÖZLÜ Özet Türkiye de s naî mülkiyet haklar n n tescilini gerçekle tiren tek kamu kurumu olan Türk Patent Enstitüsü, internet üzerinden ba vuru sistemine

Detaylı

dinamo ERP / devir 2010

dinamo ERP / devir 2010 dinamo Devir Prosedürü DEV R LEMLER lem Ad mlar -Devir Almadan Önce -Devir lemleri 1-Yeni Firma Aç lmas -Devir lemleri 2-Kart ve Toplu Devredilen Dosyalar K sm -Yeni Firma Aç ld ktan Sonra Kontrol Edilmesi

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü

T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü 2012-2013 1 Kurumlar n ba ar olabilmeleri öncelikle her çal an gerçekten ba ar olabilece i, bilgi, beceri ve yeteneklerini gösterebilece i do ru alanlarda

Detaylı

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No:257 Nisan 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282

Detaylı

KONTROL ORTAMI KOS 1 KOS 1.1 Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar n belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal d r. ç kontrol sistemi ve i leyi i yönetici ve personel taraf

Detaylı

UYARILAR BA VURU SÜREC

UYARILAR BA VURU SÜREC STANBUL, SARIYER LÇES, GAR PÇE KÖYÜ, 4 PAFTA 138 PARSEL LE 2 PAFTA 43 PARSELDE YER ALAN TA INMAZLAR stanbul li, Sar yer lçesi, Garipçe Köyü, 4 pafta, 138 parselde yer alan Kale vas fl ta nmaz ile 2 pafta

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 1 SA LI IN TE V K VE GEL T R LMES DA RE BA KANLI I TC SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 Ç NDEK LER I G R 4 II ÇALI

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü 28.05.2008 /19735 BAKANLIK MAKAMINA

T.C. SA LIK BAKANLI I Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü 28.05.2008 /19735 BAKANLIK MAKAMINA T.C. SA LIK BAKANLI I Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü Say : B.10.0.THG.0.14.00.05 Konu : Yönerge De ikli i 28.05.2008 /19735 BAKANLIK MAKAMINA Bilindi i gibi, ülkemizde organ ve doku nakli hizmetleri

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

YURTDI INDAN Ö RENC BA VURU VE KAYIT KABUL YÖNERGES

YURTDI INDAN Ö RENC BA VURU VE KAYIT KABUL YÖNERGES BA KENT ÜN VERS TES YURTDI INDAN Ö RENC BA VURU VE KAYIT KABUL YÖNERGES Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönerge, 2010-2011 E itim ve Ö retim y ndan itibaren, Yabanc Uyruklu Ö renci nav n kald lmas nedeniyle,

Detaylı

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ Ö RENME FAAL YET AMAÇ Ö RENME FAAL YET 4 Uygun ortam sa land nda bask devre çiziminde dikkat edilecek noktalar ö renip bask devre çizimi

Detaylı