Teknik sunumu takiben katılımcılar 3 alt çalışma grubuna bölünerek strateji çalışmaları başlamıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teknik sunumu takiben katılımcılar 3 alt çalışma grubuna bölünerek strateji çalışmaları başlamıştır."

Transkript

1 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı Toplum Sağlığı ve Sağlık Hizmetleri Toplantısı Tarih, Saat 14 Mayıs 2013, 09:30 14:00 Yer Toplum Sağlığı ve Sağlık Hizmetleri Toplantısı 09:30 da (İSTKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdülmecit Karataş ın hoşgeldiniz konuşması ve katılımcıların kendilerini tanıtması ile başlamıştır. İSTKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Burcu Özüpak Güleç tarafından İstanbul Bölge Planı hazırlık sürecine, toplantının amaç ve yöntemine dair bilgi verildikten sonra, İstanbul da Toplum Sağlığı ve Sağlık Hizmetleri Konusunda mevcut durumunu açıklayan teknik bir sunum Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi uzmanlarından Betül Celep tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu teknik sunumda Binyıllık Kalkınma Hedefleri ile belirlenen aile sağlığının iyileştirilmesi, HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalılarla mücadele, obezite, alkol ve tütün kullanımı gibi konularda İstanbul un, Türkiye ve dünya ile kıyasına yer verilmiştir. Ayrıca İstanbul da sağlık hizmetlerinin mevcut durumu özetlenmiştir. Teknik sunumu takiben katılımcılar 3 alt çalışma grubuna bölünerek strateji çalışmaları başlamıştır. Alt Grup Çalışma Konuları 2 oturumda gerçekleştirilen alt çalışma gruplarında aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır. 1.OTURUM (Fikir Tepsisi Yöntemi) SORU: İstanbul da sağlık hizmet kalitesinin arttırılması ve toplum sağlığının iyileştirilmesi için neler yapılmalıdır? 2. OTURUM (Fikir Tepsisi Yöntemi) SORU: İstanbul un küresel bir sağlık merkezi olması (ar-ge, sağlık hizmetleri ve sağlık turizmi) ve sağlık hizmetlerinin büyük ölçekli yatırım projelerini (Örn: İstanbul Finans Merkezi) destekleyici şekilde geliştirilmesi için neler yapılmalıdır?

2 Kullanılan Yöntem: Her iki oturumda da önerilerin yazılı olarak yapıldığı ve sonrasında masadaki grup tarafından tartışılarak belli başlıklar altında konsolide edildiği Fikir Tepsisi yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem sırasında ayrıca her bir masada bir İSTKA uzmanı kolaylaştırıcı olarak görev yapmıştır. Çalışmanın Genel Açıklaması Çalışmaya kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden 20 kişi katılım sağlamıştır. Çalışma ile temel olarak «İstanbul da toplum sağlığının iyileştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması» için temel stratejiler ve hedefler ortaya konması amaçlanmıştır. Buna yönelik olarak ise 2 soru ile katılımcıların görüşleri toplanmaya çalışılmıştır. Grup çalışmaları ile bu sorulara verilen cevapların veya getirilen önerilerin gruplarda tartışılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Yapılan son oturumda ise grup çalışmalarının bütün katılımcılara sunularak görüşlerinin alınması, bütüncül bir bakış açısıyla genel bir değerlendirmenin yapılması ve katılımcılar tarafından eksik kaldığı dile getirilen konuların da tartışılması amaçlanmıştır. Yapılan Sunumlar ve Strateji Önerileri İlk oturumda tüm alt gruplara İstanbul da sağlık hizmet kalitesinin arttırılması ve toplum sağlığının iyileştirilmesi için neler yapılmalıdır? sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya cevaben üretilen fikirlerin ana başlıkları gruplar tarafından eğitim düzeyinin artırılması ve bilinçlendirme, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin iyileştirilmesi, hukuki mevzuatın iyileştirilmesi, insan kaynağı planlaması, fiziki mekan düzenlemeleri ve altyapı çalışmalarının yapılması, eşgüdümstandardizasyonun sağlanması, sağlık hizmetlerine kolay erişimin sağlanması olarak belirlenmiştir. Eğitim düzeyinin arttırılması ve bilinçlendirme başlığı altında beslenme, egzersiz, hijyen, gıda güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, ilaç kullanımı, ilkyardım, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri, sağlığın korunması, evlilik öncesi danışmanlık, afet ve kriz durumlarında sağlık hizmetleri gibi konularda eğitimler verilmesi ve bilinçlendirme kampanyaları yapılması önerilmiştir. Bu eğitimlerin bir çoğunun okul müfredatlarına dahil edilmesi, sağlığı geliştiren okullar, üniversiteler, şehirler ile ilgili programların geliştirilmesi, ve bilinçlendirme kampanyalarının sosyal medya gibi araçlar kullanılarak yürütülmesi de öneriler arasında yer almıştır. Ayrıca sadece birey ve topluma yönelik değil sağlık çalışanlarına yönelik eğitimlerin de tasarlanmasının önemi dile getirilmiştir. Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması başlığı altında koruyucu hekimlik çalışmaları, obezitenin azaltılması için okul kantinlerinde yapılacak

3 satışlar konusunda sınırlama, özellikle yaşlı sağlığı konusunda kurumsal revizyonların gerçekleştirilmesi gibi konulara değinilmiştir. Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin iyileştirilmesi konusunda ise evde bakım hizmetleri konusunda sektörler arası işbirliği, engellilere özel düzenlemeler yapılması, belediyelerin rehabilitasyon hizmetlerine katılımının artırılması, sağlık promosyonu uygulamalarının tasarlanması, bakım hizmetleri konusunda personel istihdam edilmesi gibi hedefler ifade edilmiştir. Hukuki mevzuatın iyileştirilmesi konusunda ise birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri kullanımının SGK katkı paylarında etkili olması, geri dönüşümü olmayan maddelerin kullanımının engellenmesi, ithal ürünler piyasa girmeden önce denetim yapılması, İstanbul a özel belirli düzenlemelerin yapılması gibi konular dile getirilmiştir. İnsan kaynağı planlaması konusunda belirli kadrolarda (uzman hekim, yardımcı sağlık çalışanı vs.) istihdamın artırılması, meslek profesyonellerinin kendi alanlarında çalışmalarının sağlanması, multidisipliner çalışma anlayışına geçilmesi, gönüllülük esasına dayalı sağlık personeli konusunda düzenlemelerin yapılması, özellikle aile hekimlerine aktif hale getirecek planlamaların yapılması önerilmiştir. Fiziki mekan düzenlemeleri ve altyapı çalışmalarında ise sağlık teşkilatlarının planlama aşamasında görüşlerinin alınması, planlama çalışmalarından önce saha çalışmaları yapılması, sağlık tesislerine ulaşım kolaylığının sağlanması, hastane mimarisinin geliştirilmesi ve geliştirilen mimari yapı ile engelliler gibi dezavantajlı grupların erişim problemlerinin çözülmesi, hizmet sunumunda şehrin bölgelere ayrılması, planlama çalışmalarına halkın katılımının sağlanması, rekreasyon alanlarının planlanması, sanayi alanlarının konut alanlarının dışında oluşturulması, var olanların ise taşınması, kirlilik yaratan tesislerde gerekli tedbirlerin alınması konularının önemi vurgulanmıştır. Eşgüdüm ve standardizasyonun sağlanması için ise hizmet sunucularının aynı standartlara sahip olmasının sağlanması, hizmet sunum kalitesi konusunda sorunların kaynaklarının araştırılması, sağlık uygulamalarının birbirleri ile entegrasyonunun sağlanması, farklı kurumlarda yapılan tetkik ve tedavilerin ortak bir sistem üzerinden izlenebilmesi gerektiği belirtilmiştir. Sağlık hizmetlerine kolay erişimin sağlanabilmesi için dal hastanelerinin artırılması, mahalle ölçeğinde ücretsiz erken tanı ve tedavi merkezlerinin yaygınlaştırılması, kadın sağlığı merkezlerinin dezavantajlı bölgelerde hizmet sunması, hastanelere ve evlere nakil ambulans hizmetinin sağlanması, hava ve deniz ambulanslarının şehir içinde kullanılabilir hale getirilmesi önerilmiştir. Ayrıca tüm bunların gerçekleştirebilmesi için toplum tabanına yayılmış bir hizmet anlayışı geliştirilmesi ve ücretsiz sağlık sistemine geçiş için düzenlemeler yapılması gerekliliği vurgulanmıştır. Bunlara ek olarak toplumun hizmetlere erişememe nedenlerini, hastalıkların yaygınlığını, hizmetlerin ölçümlenmesini, sağlığı etkileyen sosyal

4 faktörlerin tespiti sağlayacak araştırmaların ve ekonomik analizlerin yapılması gerekliliği belirtilmiştir. İkinci oturumda ise tüm alt gruplara İstanbul un küresel bir sağlık merkezi olması (arge, sağlık hizmetleri ve sağlık turizmi) ve sağlık hizmetlerinin büyük ölçekli yatırım projelerini (Örn: İstanbul Finans Merkezi) destekleyici şekilde geliştirilmesi için neler yapılmalıdır? sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya cevaben üretilen fikirlerin ana başlıkları gruplar tarafından fiziki mekan düzenlemeleri ve altyapı çalışmalarının yapılması, tanıtım ve organizasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, sağlıkla ilgili disiplinler arası ve yurt dışı ile işbirliği ağlarının geliştirilmesi, insan kaynağı yetkinliği ve motivasyonunun iyileştirilmesi ve yeni sağlık personeli istihdamının sağlanması, hizmet kalitesinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve kurumsal akreditasyonların sağlanması ile planlama (hukuki, finansal vs.) çalışmalarının yapılması olarak belirlenmiştir. Fiziki mekan düzenlemeleri ve altyapı çalışmalarının yapılması konusunda sayfiye alanları ile turizm ve finans merkezlerine yakın bölgelerde sağlık tesislerinin kurulması, küresel tıbbi gelişmelerin değerlendirilebileceği fiziki mekanlar oluşturulması, konaklama konusunda altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi, sağlık kampüsleri/ entegre tesislerin faaliyete geçirilmesi, ulaşım altyapısının yeterli hale getirilmesi, internet altyapısının geliştirilmesi, doğal kaynaklara (kaplıca vs.) entegre sağlık rehabilitasyon tesisleri kurulması, hastaların nakillerini sağlayacak sistemlerin geliştirilmesi gibi öneriler ifade edilmiştir. Tanıtım ve organizasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ise sağlık turistlerine hizmet verecek çağrı merkezlerinin kurulması, rakibimiz olan ülkelere karşı (Hindistan, Kanada, Almanya vb.) güçlü yönlerimizin tanıtılması, dünyadaki sağlık aktörlerine özel tanıtım faaliyetleri yapılması önerilmiştir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için tanıtım filmleri, web sitesi, reklam çalışmalarının yapılması yanı sıra sağlık tanıtım günleri ve fuar benzeri organizyon düzenlenmesinin önemi belirtilmiştir. Ayrıca bu faaliyetlerin tamamını birlikte yürüten özerk bir yapı kurulması da öneriler arasında yer almıştır. Sağlıkla ilgili disiplinler arası ve yurt dışı ile işbirliği ağlarının geliştirilmesi konusunda özellikle acenta, kamu ve özel sağlık kuruluşları, otel, sosyal tesisler, sigorta şirketleri, hukuk firmaları, sivil toplum kuruluşları ile ulaşım ve iletişim ile ilgili aktörlerin biraraya getirilerek çalışmalar yürütmesi, diğer ülkeler ile sağlık turizmi protokollerin imzalanması, yurtdışında seçilen pilot bölge veya şehirlerde kardeş yapıların oluşturulması, dünya ölçeğinde özellikle yakın bölgelerdeki sağlık verilerine ulaşılarak bu veriler doğrultusunda hizmet alanlarının belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bir diğer önemi vurgulanan insan kaynağı yetkinliği ve motivasyonunun iyileştirilmesi ve yeni sağlık personeli istihdamının sağlanması konusunda ise iletişim becerisi yüksek sağlık çalışanlarının bu konuda teşvik edilmesi, sağlık çalışanlarının özellikle dil eğitimi almaları ve bu eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması, mesleki yabancı dil eğitimleri için sağlık personeli

5 kolaylık sağlanması, tercüman istihdamının gerçekleştirilmesi, kültürel farklılıklar konusunda eğitimler gerçekleştirilmesi, sağlık personeli için üniversitelerin diploma denkliği çalışmalarını tamamlaması, sağlık çalışanlarının uluslararası board sınavlarını geçip düzenli olarak board güncellemeleri yapmalarının sağlanması, yurtdışı işgücü için İstanbul un cazip hale getirilmesi, özellikle yönetici düzeyinde görev alacak sağlık profesyonellerinin dünyadaki farklı sistemleri yerinde gözlemlemesinin sağlanması gerektiği dile getirilmiştir. Hizmet kalitesinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve kurumsal akreditasyonun sağlanması için ise Ar-Ge ye kaynak ayrılması, rekabetçi ortam nedeniyle kaliteden ödün verilmemesini sağlayacak düzenlemelerin yapılması, kullanılan sistem ve cihazların uluslararası standartlara getirilmesi, sürdürebilir bir kalite anlayışı için kurumsallık, ücret politikası ve iletişim konularına önem verilmesi, denetim mekanizmalarının etkinleştirilmesi, sağlık verilerinin uluslararası erişiminin sağlanması, sağlık sunucularına uluslararası hukuki destek sağlanması, gerektiği vurgulanmıştır. Planlama (hukuki, finansal vs.) çalışmalarının yapılması konusunda ise sağlık hizmeti sunan merkezlerin envanter çalışmalarının yapılarak performans kriterlerinin belirlenmesi ve sonrasında planlamaya geçilmesi, sağlık araştırmaları politikası ve önceliklerin saptanması, planlanan hizmetlerin her basamağının etkin, kolay ulaşılabilir ve kesintisiz sağlanması, yurtdışından gelecek yabancılar için sağlık sigorta sisteminin geliştirilmesi, İstanbul un sağlık merkezi olması ile ilgili devlet politikalarının ulusal düzeyde destek görmesinin sağlanması, organizasyon şemasının ve görev dağılımının netleştirilmesi, İstanbul sağlık turizmi koordinasyon merkezi adı altında bağımsız bir yapının kurulması, sağlık merkezli teknoparkların kurulması, spesifik tedavi yöntemleri veya endikasyonlara özel tedavi merkezleri kurulması, biyolojik saldırılara karşı hazırlık çalışmalarının yapılması, bulaşıcı hastalıklara yönelik ülke giriş çıkışlarında düzenlemeler yapılması öneriler arasında yer almıştır.

6 KATILIMCI LİSTESİ İsim Arif GÜNDÜZ Ceren YOLAÇAN Cüneyt KAYHAN Figen YILMAZ Gözdem DELİPINAR Gülten ÖZCAN Hatice İKİIŞIK Hümeyra YAVUZ ALBAYRAK Hüseyin ÖZYURT İbrahim TOPÇU İnci OKTAY Mehmet Taşkın EGİCİ Nezaket AKTAŞ Ramazan ÖZYURT Sema YILDIZ Soner SABIRLI Songül GÖÇER Yeşim SİNANOĞULLARI Perihan ALKAN Ali Osman SOLUK Burcu ÖZÜPAK GÜLEÇ Duygu ÇELEBİ Zeynep ŞİŞKOLAR Neşe TÜRKSEVEN Ahmet Alperen SAĞKAYA Betül CELEP Kurum Türkiye Obezite Araştırma Derneği İBB Kadın ve Aile Sağlığı Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği İBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı İBB Kadın ve Aile Sağlığı Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Türkiye Obezite Araştırma Derneği İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Akredite Hastaneler Derneği Sağlık A.Ş.

Soru 2: Yeni Yatırım Teşvik Sistemi nde Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında İstanbul da hangi yatırım konularının desteklenmesi gerekmektedir?

Soru 2: Yeni Yatırım Teşvik Sistemi nde Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında İstanbul da hangi yatırım konularının desteklenmesi gerekmektedir? 2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı Yatırım Ortamı Tematik Çalıştayı Tarih, Saat 23 Mayıs 2013, 9:30 13:00 Yer WOW İstanbul Kongre Merkezi Yatırım Ortamı Tematik

Detaylı

2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU

2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU 2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı İstanbul da Ekonomik Yapı Tematik Çalıştayı Tarih, Saat 20 Mayıs 2013, 9:30 17:00 Yer WOW İstanbul Kongre Merkezi İstanbul

Detaylı

Teknik sunumları takiben katılımcılar 5 farklı masada alt çalışma gruplarına bölünmüş olup, strateji çalışmaları başlamıştır.

Teknik sunumları takiben katılımcılar 5 farklı masada alt çalışma gruplarına bölünmüş olup, strateji çalışmaları başlamıştır. 2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı Ulaşım ve Erişilebilirlik Tematik Çalıştayı Tarih, Saat 13 Mayıs 2013, 09:00 14:00 Yer WOW İstanbul Kongre Merkezi Ulaşım

Detaylı

GELİŞME EKSENLERİ & STRATEJİLER & HEDEFLER

GELİŞME EKSENLERİ & STRATEJİLER & HEDEFLER GELİŞME EKSENLERİ & STRATEJİLER & HEDEFLER PLAN YAPISI 2 2023 İstanbul Vizyonu; YARATICI VE ÖZGÜR İNSANLARIYLA, YENİLİK VE KÜLTÜR KENTİ; ÖZGÜN İSTANBUL Planın gelişme eksenleri ve öncelik alanları; I.

Detaylı

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 4 2. YÖNETİCİ ÖZETİ 5 3.

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (204-208) SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI ve EYLEM PLANI. Programın Kapsamı ve Amacı

Detaylı

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL(İŞLETMELER) MALİ DESTEK PROGRAMIN ADI PROGRAMI

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL(İŞLETMELER) MALİ DESTEK PROGRAMIN ADI PROGRAMI A- 2015 SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI (İşletmeler) a) GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE YÖNELİK PROGRAM KÜNYESİ SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL(İŞLETMELER) MALİ DESTEK PROGRAMIN ADI PROGRAMI

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu - 2 - 2015 Yılı Performans Programı Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel

Detaylı

2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU

2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU 2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı İstanbul un Tanıtımı Tematik Çalıştayı Tarih, Saat 30 Mayıs 2013, 09:00 17:00 Yer WOW İstanbul Kongre Merkezi İstanbul un

Detaylı

TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI

TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI HAZİRAN 2005 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R BÖLÜM SAYFA I. GİRİŞ II. ARAŞTIRMA ALANLARI EKLER A. ARAŞTIRMA ALANLARI,

Detaylı

Küre Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Halkın Katılımı Toplantıları Değerlendirme Raporu

Küre Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Halkın Katılımı Toplantıları Değerlendirme Raporu ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESI Küre Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Halkın Katılımı Toplantıları Değerlendirme Raporu 26 Mart 2012-29 Mart 2012 Amasra, Bartın,

Detaylı

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 2014 Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek

Detaylı

(2014-2018) SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİLİK PROGRAMI

(2014-2018) SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİLİK PROGRAMI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİLİK PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü OCAK 2015 SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİLİK ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU

DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU Selman DELİL, Uzman Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Ekim 2013, Diyarbakır İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... II GRAFİKLER LİSTESİ... II RESİMLER LİSTESİ...

Detaylı

Yozgat 2023. Kalkınma Çalıştayı. Sonuçları 2-3 Mayıs 2013. www.oran.org.tr

Yozgat 2023. Kalkınma Çalıştayı. Sonuçları 2-3 Mayıs 2013. www.oran.org.tr Yozgat 2023 Kalkınma Çalıştayı Sonuçları 2-3 Mayıs 2013 Yozgat 2023 Kalkınma Çalıştayı Sonuçları 2-3 Mayıs 2013 I. VALİLİK SUNUŞU Kalkınma hedeflerinin başarılabilmesi; o yerin kalkınma hedeflerinin önünde

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı 0 Çankaya Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Ofisi Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı Füsun ARACAGÖK Kimya Mühendisi Tülin ABAY

Detaylı

2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ İstihdam ettiği kaliteli ve enerjik kadrosunun yanında artık yerleşmiş kurumsal yapısı ile Ajansımız,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İÇİNDEKİLER Tablolar... 3 Şekiller... 6 Haritalar... 8 Tanımlar... 9 Kısaltmalar... 12 YÖNETİCİ ÖZETİ... 16 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İLKELERİ... 23 2014-2023 İSTANBUL

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı I TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur.

Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. BAKAN SUNUŞU DR. MEHMET MÜEZZİNOĞLU SAĞLIK BAKANI Bakanlığımız, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Faaliyet Raporu Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 1 Sunuş Ankara da yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini artırıcı, gelir düzeyini yükseltici, yenilikçi ve sürdürülebilir

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı