KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ROMANLAR VE AKRABA GRUPLAR TASLAK EYLEM PLANI( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ROMANLAR VE AKRABA GRUPLAR TASLAK EYLEM PLANI(2013-2015)"

Transkript

1 HEDEFLERİ ÇERÇEVESİNDE YOKSUL GRUPLARA YÖNELİK DESTEKLEYİCİ MÜDAHALELER VE SOSYAL POLİTİKALAR KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ROMANLAR VE AKRABA GRUPLAR TASLAK EYLEM PLANI( ) Hazırlayan: Doç.Dr.Suat KOLUKIRIK Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

2 Sayfa HEDEFLERİ ÇERÇEVESİNDE YOKSUL GRUPLARA YÖNELİK DESTEKLEYİCİ MÜDAHALELER VE SOSYAL POLİTİKALAR ROMANLAR VE AKRABA GRUPLAR TASLAK EYLEM PLANI ( ) Hazırlayan: Doç.Dr.Suat KOLUKIRIK

3 İçindekiler Önsöz Eylem Planının Gerekçesi Romanlar (Genel Bir Bakış) Romanlar ve Akraba Grupların Görünümü Eylem Planının Hazırlanma Süreci Roman Grupların Sosyolojik Görünümü ve Gelecek Senaryoları Çalıştayı Çalıştay Sonuç Raporu Tematik Grup 1: Eğitim Sorunları ve Politikaları Tematik Grup 2: İş, Meslek ve İstihdam Olanakları Tematik Grup 3: Konut Sorunu ve Kentsel Dönüşüm Tematik Grup 4: Kadın, Çocuk ve Engelli Birey ve Sorunları Tematik Grup 5: Kültürel Özelliklerin Korunması ve Ortak Yaşam Tematik Grup 6: Sosyal Politika ve Sosyal Destek Tematik Grup 7: Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Çalıştay Düzenleme Kurulu Çalıştay Katılımcı Listesi Çalıştay Fotografları III.Bölüm: Eylem Planının Risklendirilmesi ve Paydaşlar Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar Fırsatlar Tehditler Paydaşlar Sayfa 3

4 IV.Bölüm: Eylem Planıyla Aşılması Hedeflenen Amaç ve Faaliyetler Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Faaliyet/Eylem Planları V.Bölüm: Eylem Planının Genel Yaklaşımı Sayfa 4

5 Önsöz Kent nüfusunun sosyal ve ekonomik özelliklerinin belirlenerek yerel yönetim hizmetlerinin bu dokuya uygun bir biçimde yönetilmesi önemli bir aşamadır. Zira kent nüfusu özelliklerinin bilinmesi ilin rekabetçi potansiyelinin artmasına ve büyük çaplı yatırımların önündeki risklerin azaltılmasına katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede sosyo-kültürel yapı ile ekonomik yapı arasında bir uyuşmazlık olduğu bilinen kentlerde, uyuşmazlık alanlarını azaltacak politika belirleme ve illerin ekonomik gücünün önündeki sosyo-kültürel engellerin azaltılması temel hedef olarak belirmektedir. Sayfa 5 Kocaeli kent sınırları içerisinde yaşayan Romanlar ve akraba grupların kentsel ve sosyal hizmet alanlarına erişiminin artırılması amacıyla hazırlanan taslak strateji ve eylem planı; bilinçlendirme çalışmaları, iyileştirme çalışmaları ve özel alanlarda geliştirici ve destekleyici projelerin uygulanması üzerine kurgulanmıştır. Hazırlanan taslak strateji ve eylem planının; yoksul gruplara yönelik etkili hizmet planlaması ve kaliteli hizmet sunumunda, kurumlar ve taraflar arasında sürdürülebilir işbirliği ve koordinasyon sağlanmasında, sosyal destek ve hizmetlerin verimli hale dönüştürülmesinde ve beklentilerin yönetilmesi konularında olumlu sonuçlar ortaya çıkaracağı düşünülmektedir. İktisadi büyümenin temel belirleyicilerinden birisi olduğu konusunda literatürde üzerinde uzlaşı sağlanan beşeri sermaye gücünün artışının sağlanması halinde ciddi bir katma değer meydana getireceği gerçeği göz önüne alındığında, hazırlanan taslak strateji ve eylem planının yerel ve merkezi yönetimin uygulayacağı politikalar için yol gösterici ilk örnek olması önemli bir aşama olarak görülmelidir. Her bir kişi, grup ve örgütlenme bizim için paha biçilemez önemde ve büyük sistem içerisinde anlam ifade etmektedir. İbrahim Karaosmanoğlu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

6 1.Eylem Planının Gerekçesi Kültür ve kimliğe ilişkin çalışmalar gerçekte sorunlu araştırma alanlarıdır. Örneklem alanındaki kişi ve grupların gösterebileceği ötekilik refleksleri yanında, amacın ne olduğunun belirlenememesi ve araştırmacıların tek boyutlu öneri ve projeleri, arzu edilen hedeflere ulaşılmada engeldir. Özellikle Romanlar ve akraba grupları bağlamında düşünüldüğünde yaklaşık 1000 yıldır dünyanın farklı coğrafya, ülke ve bölgesinde yaşayan bir grubun ele alındığı, hayatta kalma stratejilerinin neler olduğu ve ihtiyaçlarının neler olduğunun bilinmesine gerek duyulmaktadır. Kenti sosyolojik bir bütün olarak düşündüğümüzde, kentte yaşayanların hayatta kalma stratejileri, kentin çöküntü ya da sosyal adacıklarında oturanların emek piyasası içinde kendilerine nasıl bir yer açtıkları, hangi enformel biçim ve mekanizmaları kullandıkları ve ne tür bir kültürel dönüşüm ve gelişmelere kaynaklık ettiklerinin analizi bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır. Dahası kentlerin sosyal doku haritasının güncel tutularak kent yönetimlerince kullanılması, kamu kaynaklarının daha uygun dağıtılmasına yardımcı olabilecektir. Yerindelik üzerinden yürütülen toplumsal kalkınma ve gelişme uygulamaları gerçekte sosyal yapının bir bütün olarak düzen ve ilerleme sağlayabilmesinde çıkış noktasıdır. Zira yerelin kendi gerçekliği ve farklılıklarının massedilebilmesi ve kanalize edilmesinde her bir parçanın kendi özgünlükleri birer zenginlik alanı olarak bütüne katkı sağlamaktadır. Dahası toplumsal yapıyı dengeli, güvenlikli ve sağlıklı sürdürebilmek için her bir kişi, grup ve örgütlenme paha biçilemez önemde ve büyük sistem içerisinde anlam ifade etmektedir. Kentsel mekânlarda kapalı bir iç örgütlenme ve sosyal adacık haline gelmiş olan Romanlar ve akraba gruplarının yaşam koşullarının derinlemesine irdelenmesi ve kamusal destek sağlama noktasında bir takım öneri ve iyileştirme çalışmasının ortak bir katılımla belirlenmesi önemli bir çalışma konusu olarak karşımızda durmaktadır. Zira mevcut haliyle kentsel doku içerisinde sıkışmışlık belirtileri veren Roman yerleşimleri kendisini dönüştüremeyen ve sorun alanı olarak bilinen bir yapıya dönüşmüş bulunmaktadır. Söz konusu strateji ve eylem planının somut, izlenebilir ve göstergeler üzerinden kurgulanabilmesi amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilen ve Türkiye deki Roman federasyon, dernek ve temsilcilerinin katıldığı Roman Grupların Sosyolojik Görünümü ve Gelecek Senaryoları Çalıştayı ile sorun alanlarını belirlenmeye çalışmıştır. Zira tüm insanlığın müreffeh bir şekilde, barış ve istikrar içerisinde yaşamasının küresel dayanışma içinde, yoksulluktan uzak, kadın-erkek eşitliğinin sağlandığı, çevrenin korunduğu, eğitim ve sağlık gibi hizmetlerin hak eksenli bir yaklaşımla insanlara sunulduğu bir ortamda mümkün olabileceğine inanılmaktadır. Diğer yandan sosyal Sayfa 6

7 kalkınma hedefiyle atılan adım ve projelerin karşılaştırılabilir olması, her ulusal/uluslararası aktörün kendi durumunu görmesi ve değerlendirmesi açısından son derece önemli olduğu düşünülmektedir. Ortaya konan taslak strateji ve eylem planının Türkiye nin sosyal gelişimine katkı sağlayacağı ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olacağı inancı, temel mutluluk kaynağıdır. Ele alınan strateji ve eylem planı, Kocaeli ili örneğinde pilot bir uygulama çalışması olarak kurgulanmış olup, olası bir ulusal eylem planının zeminini oluşturma hedefindedir. Sayfa Romanlar (Genel Bir Bakış) Romanlar dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, Türkiye de de yeterince bilinmemekte ya da ön yargılarla değerlendirilmektedir. Yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olmakla birlikte bulundukları ülkelerde alt kültür grubu olarak görülen Romanlar ve akraba gruplar üzerine bilimsel araştırmaya dayalı çalışmaların yok denecek kadar az olması önemli sorunlardan biridir. Bugün Romanlar çoğunlukla göçebe topluluklar olarak bilinmektedir. Oysa Roman topluluklarının tümü göçebe olmadığı gibi, göçebe toplulukların tümü de Roman değildir. Tarihsel açıdan değerlendirdiğimizde; Romanlar ve akraba toplulukları yaklaşık 9. yy. dan sonra açlık, kuraklık ve savaş gibi nedenlerle Hindistan ı terk ederek İran a gelmişlerdir. Küçük bir kesimi (Lom) Ermenistan üzerinden Rusya ya oradan da Sibirya ya göç etmiştir. Büyük bir kesimi de Anadolu üzerinden iki kola ayrılmıştır. Birinci kol (Rom) Bizans döneminde İstanbul a gelmiş ve oradan başta Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Yugoslavya, Macaristan olmak üzere Avrupa nın bütün ülkelerine dağılmıştır. Balkanlara geçişleri çoğunlukla Osmanlı Türkleriyle birlikte olduğundan zaman zaman Türk Casusu gibi tanımlamalar da alabilmişlerdir. İkinci kolu oluşturan (Dom) ise Güneydoğu Anadolu, Irak, Suriye ve Filistin i geçerek Mısır üzerinden İspanya ya geçen ve Avrupa ya dağılan gruptur. Romanlar ve akraba grupların göç yollarının Türkiye üzerinden geçmesi gerek jeopolitik konum gerekse de nüfusunun yoğunluğu bakımından önem taşımaktadır. Yaklaşık olarak 50 ülkede ve 12 milyonun üzerinde Roman nüfusunun yaşadığı bilinmektedir. Ancak kesin bir rakam belirtmek mümkün görünmemektedir. Dilleri, müzikleri, dansları, inançları ve marjinal yaşam biçimleriyle bulundukları toplumlarda farklı bir görüntü çizen Romanlar ve akraba gruplar, tarih boyunca bulundukları toplumlar tarafından yadsınmışlardır. Bu sebeple; Romanların bulundukları ülkelerde kültürel, sosyal ve ekonomik nedenlerden dolayı etnik kökenlerini ortaya koymaktan kaçınmaları yaygın bir durumdur. Türkiye de ise ırk ayrımına dayalı bir nüfus istatistiği bulunmadığından sayıları tam olarak bilinmemektedir.

8 Romanlar ve akraba grupların Türk toplumuyla olan ilişkilerine bakıldığında oldukça eskilere gidilebilir. Osmanlı döneminde büyük bir Roman grubu - Liva-i Çingâne - adı verilen bölgede (Trakya/Rumeli) ikamet etmiş ve belirli bir kısmı ordu ve devlet hizmetinde çalışmışlardır. Kanuni Sultan Süleyman, Rumeli vilayetinde Roman yerleşmesi için özel yasa hazırlatmış ve Sancak ordu hizmetinde bulunmuştur. Osmanlı belgeleri Roman ve akraba grup nüfusunu düzenli vergi ödemek için yaş, iş ve medeni durum bağlamında tanımlamıştır. İmparatorluk içindeki Romanlar için en popüler iş, demircilik ve müzisyenlik olmuştur. Diğer meslekler ise tenekeci, nalbant, kılıç ustası, kuyumcu, bıçakçı, ayakkabıcı, tımarcı, elekçi ve kasaplık gibi işlerdir. Ordu hizmetinde bulunan Romanlar sosyal prestij açısından daha iyi konumda bulunmuşlardır. Osmanlı imparatorluğundaki Romanlar etno-kültürel karakteristiklerini, göçebe yaşam tarzlarını ve geleneksel işlerini korumuşlar ve Ortaçağ Avrupa sına göre kendilerini daha iyi ifade etmişlerdir. Cumhuriyet döneminde ise Lozan Antlaşması çerçevesinde Yunanistan dan gelen ve sayıları tam olarak belli olmayan Roman nüfusunun varlığı söz konusudur. Yunanistan ile yapılan nüfus mübadelesi çerçevesinde göç eden Türk göçmenlerle birlikte büyük bir Roman nüfusu Türkiye ye gelmiştir. Bunu Bulgaristan ve Yugoslavya dan gönüllü göçmen statüsünde gelen Roman gruplar takip etmiştir. Nüfus mübadelesindeki tek ölçüt dini temele dayandırılmış ve Müslüman olmak yeterli görülmüştür. Tablo 1: Türkiye deki Rom, Dom ve Lom Gruplarının Coğrafi Dağılımı Sayfa 8 Türkiye coğrafyası içerisinde Romanlar ve akraba grupları; Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde Roman olarak adlandırılırken; Erzurum, Artvin, Bayburt, Erzincan ve Sivas ta Poşa, Van, Hakkari, Mardin ve Siirt te Mıtrıb, İç Anadolu da Elekçi, Akdeniz Bölgesinde Arabacı ya da Manuş, Adana ve

9 Osmaniye yöresinde ise Cono tabiri kullanılmaktadır. Romanlar ve akraba grupları, ayrıca yaptıkları mesleklere göre Bohçacı, Çiçekçi, Kalaycı, Sepetçi, Ayıcı, Demirci, Trampacı gibi adlar alabilmektedir. Romanların Türk toplumu ile olan ilişkilerindeki süre ve Türkiye deki coğrafi yayılmışlıkları değerlendirildiğinde, konu üzerindeki çalışmaların yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Özellikle Türkiye de yaşayan Romanlar ve akraba grupların yaşamı, dili (Romani) ve nüfus oranları konusunda elimizde net veriler bulunmamaktadır. Romanların kullandığı dil bağlamında Balkan diyalektiği ön plana çıkmaktadır. Balkan diyalektiği Balkanlarda konuşulan Erli, Arli (Bulgaristan, Yunanistan ve Yugoslavya) ve Türkiye de konuşulan Xoroxano dur. Türkiye de İslam inancına sahip olan Romanlar, itikadi açıdan kendilerini Bektaşi-Alevi ve Sünni olmak üzere iki gruba ayırmaktadır. Özellikle göçer durumda olanların pek çoğu Bektaşi-Alevi Müslüman, yerleşik durumda olanların büyük çoğunluğu ise Sünni Müslüman olarak bilinmektedir. Türkiye deki farklı kültür ve kimliğe sahip diğer gruplarda olduğu gibi, Romanlar üzerine artan çaba ve çalışmaların belirginleşmesinde, küreselleşmenin doğrudan etkileri açıkça görülmektedir. Küreselleşme eğilimleri derinleştikçe belirli halklar, etnik gruplar veya toplumsal kesimler kendi farklılıklarını göstermek için daha fazla uğraşmakta ve kendi yerelliklerine daha fazla bağlanmaktadır. Bu noktada da Romanlar ve akraba grupların içinde yaşadıkları ülkelerin demokratik gelişimine uygun olarak ülke ve ülkelerarası alanda örgütlenme ve kendilerini ifade etme çabası sergiledikleri görülmektedir. Özellikle çoğu Avrupa ülkesinde Romanların örgütlendiklerini, kendilerini ve kamuyu ilgilendiren sorunlarda taraf oldukları bilinmektedir. Ancak örgütlenme ve kendini ifade edebilme, içinde yaşanılan toplumun demokratik gelişiminden önemli ölçüde etkilendiğinden ülkelerarası farklılıklara da neden olabilmektedir. Türkiye deki Romanlar ve akraba grupların örgütlenmeleri ve uluslararası etkiler açısından en belirgin yıl 2005 olarak gözükmektedir. Sayfa 9

10 1.2.Romanlar ve Akraba Grupların Görünümü Roman mahalleleri sosyolojik açıdan sembolik ölüm içerisinde sembolik yaşamı üreten mekânlar görüntüsündedir. Mahalleler sosyal sistemle ve kentle sınırlı iletişim kuranlar açısından bir kaçış çizgisi alanıdır. Ekonomik ve sosyal açıdan daha iyi konumda olan nüfus, mahalleleri tampon bir yerleşme mekânı olarak görmektedir. Mahalleler mevcut haliyle yoksulluk temelli bir yaşam alanıdır. Mahallelerde eğitim seviyesi düşük, işsizlik oranı yüksektir. Mahallelerde okur-yazar olmayan sayısı yüksektir. Roman mahallerinin, suçun rahat barındığı mahalleler olarak tanımlanması, kent güvenliği bağlamında önemli bir sorunsaldır. Mahallelerdeki sınırlı sosyal tenefüs alanları, kendi içerisinde farklı gruplara ait mekânlar olarak ayrımlaşmıştır. Mahalleler Roman gruplar açısından cemaatleşme ve kabileleşme alanıdır. Roman mahallelerini oluşturan şey, ortak tarihsel bellek, ortak kültürel miras ve kolektif kimlik duygusudur. Roman mahallelerinin içe kapalılığı burada yaşayan nüfusun kent yaşamı dışına itildiği hissine kapılmasına yol açmakta ve bu durum, toplumla pasif anlamda çatışmaya girebilmelerine ve vatandaşlık görevlerini yerine getirmede isteksizliğe yol açabilmektedir. Mahallelerde yaşayan nüfus; belirsizlik, güvensizlik, yoksulluk, eşitsizlik, yalnızlık, iletişimsizlik ve korku karşısında ortak çözüm arayışı içerisindedirler. Roman mahallelerindeki sosyalizasyonun içe kapalı oluşu, bir boyutuyla bireyi koruyucu ve yandaşlar arasında irtibat ve karşılıklı destek ve kalkan görevi yüklenmesi yanında, dış gruptaki çoğunluğun sahip olduğu norm, değer ve hayat tarzlarıyla ilişki kurmasını zorlaştırmaktadır. Kentin diğer yaşam alanlarından yalıtılmış bir mekânda yaşama, çocukların yetişmesini ve geleceğe bakışlarını etkilemektedir. Roman mahallelerindeki çocuklar, fiziki ve cinsel tacizlerle karşı karşıya kalabilmektedirler. Zira bazı mahallelerdeki bağımlılık kültürü, beraberinde fiziki ve cinsel istismara yol açabilmektedir. Bu durum konutların uygun olmayan fiziki yapıları ve bazı ailelerin iç içe yaşamasından kaynaklanabilmektedir. Roman mahallelerindeki sürekli şiddet ve sürtüşme ortamı çocuklarda saldırganlık eğilimini artırmaktadır. Sayfa 10

11 Aile içi şiddet ve sokak şiddeti arasında kalan çocuklar, şiddeti kendilerini ifade etmenin bir yolu olarak görmektedir. Roman mahallelerindeki konut stokunun sınırlı oluşu ve nüfus artışı ciddi barınma problemleri oluşturmakta ve 2-3 aile aynı evde barınmak zorunda kalabilmektedir. Hali hazırda çoğu aile, dedesine ait tapulu evlerde yaşamlarını sürdürmektedir. Bölünmüş ev tipi yaşam tarzı Roman mahallelerinde oldukça yüksek bir orana sahiptir. Bölünmüş ev tipi : tuvalet, banyo veya mutfağın paylaşılabildiği ve her aile için bir veya en fazla iki odanın olduğu konut biçimi olarak tanımlanabilir. Roman aileler arasında gelini eve alma geleneği açık bir şekilde varlığını devam ettirmektedir. Roman mahallelerinde, ailesinin veya kayınpederinin evinde kalanlarla birlikte düşünüldüğünde ciddi bir konut sorununun olduğu ve nüfusun yarıdan fazlasının kendilerine ait olmayan konutlarda yaşamlarını sürdürdükleri görülmektedir. Roman mahallelerinde halen TC vatandaşlık numarası olmayanların varlığı, devlet-vatandaşlık ilişkilerinin sağlıklı işlemesini engellemekte, mahalle nüfusun sağlıklı olarak tespit edilmesini engellemektedir. Sayfa 11

12 2.Eylem Planının Hazırlanma Süreci 2.1.Roman Grupların Sosyolojik Görünümü ve Gelecek Senaryoları Çalıştayı Sayfa 12 Roman nüfusunun yaşam koşullarının derinlemesine irdelenmesi ve kamusal destek sağlama noktasında bir takım öneri ve iyileştirme çalışmasının ortak bir katılımla belirlenmesi amacıyla 18 Nisan 2013 tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi nin ev sahipliğinde düzenlenen Roman Grupların Sosyolojik Görünümü ve Gelecek Senaryoları Çalıştay, 7 tematik başlık ve grup çalışmasıyla tamamlandı. Çalıştay a Kocaeli nden ve Türkiye genelinden Roman federasyon ve dernek temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarından paydaş aktörler katıldı. Doç.Dr. Suat Kolukırık ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştay sonrası ortaya çıkan sorun alanları ve olası çözüm önerileri aşağıda yer aldığı biçimdedir. 2.2.Çalıştay Sonuç Raporu Tematik Grup 1: Eğitim Sorunları ve Politikaları Sorun 1: Anne babanın eğitim eksikliği ve eğitime karşı olan ilgisizliği. Çözüm Önerisi: Anne baba eğitimi için seminerler düzenlenmesi, eğitimin önemi hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılması. Sorun 2: Eğitim desteği ihtiyacı. Çözüm Önerisi: Eğitim gören çocuklara burs sağlayıcı mekanizmaların geliştirilmesi. Sorun 3: Eğitim-Öğretim sürecinde Roman kökenli çocukların karşılaştığı önyargıların varlığı. Çözüm Önerisi: Roman kökenli öğrencilere sahip olan Okul yönetimi ve öğretmenlerinin hassasiyetlerinin artırılması ve kültürlerarasılık seminerleri düzenlenmesi.

13 Sorun 4: Roman çocukların kılık kıyafet eksiliği. Çözüm Önerisi: Giysi ihtiyacı olan çocukların tespit edilerek gerekli yardım ve destekleyici unsurların geliştirilmesi. Sorun 5: Olumsuz çevre koşulları ve edinilen kötü alışkanlıklar. Sayfa 13 Çözüm Önerisi: Sosyalleşme ortamlarının ve faaliyetlerinin artırılması. Sorun 6: Erken yaşta iş yaşamına katılım. Çözüm Önerisi: Öğretmenler, muhtarlıklar ve diğer kamu görevlileri aracılığı ile sosyal destekleyici öneriler geliştirilmesi. Sorun 7: Erken yaş evlilikleri ve çocuk gelinler. Çözüm Önerisi: Bilinçlendirici ve yönlendirici çalışmalar yapılması ve önleyici projeler üretilmesi Tematik Grup 2: İş, Meslek ve İstihdam Olanakları Sorun 1: Mesleki eğitim eksikliği. Çözüm Önerisi: İş garantili projelerin artırılması. Mesleki eğitimlerin ücretsiz sağlanması. İş-Kur ve Roman dernekleri arasında işbirliği geliştirilmesi. Sorun 2: Girişimcilik eğitimi ihtiyacı. Çözüm Önerisi: Kendi işini yapmak isteyenlere projeler geliştirilmesi ve girişim desteklerinin esnek tutulması. Sorun 3: Düzenli iş algısı oluşturmak. Çözüm Önerisi: Ailelerle birlikte düzenli iş ve mesleklerin öneminin projelendirilmesi. Düzenli iş ve gelire sahip olan Roman vatandaşların örneklendirilmesi. Sorun 4: İş yaşamında karşılaşılan önyargı sorunu.

14 Çözüm Önerisi: Roman nüfusun istihdamı noktasında önyargı oluşturan hususların ortadan kaldırılması. Sorun 5: Geleneksel Roman iş ve mesleklerinin desteklenmemesi. Çözüm Önerisi: Kentsel mekanlarda devamlılık sorunu yaşayan iş ve mesleklerin desteklenmesi ve projelendirilmesi. Sayfa 14 Sorun 6: Sosyal yardımların iş hayatına katılımı azaltması. Çözüm Önerisi: Mesleki eğitim almış ve istihdam olanağı sağlanmış ailelere verilen yardımların yeniden değerlendirilmesi ve konu ile ilgili ihtiyaç sahibi ailelerin tespitlerin sağlıklı gerçekleştirilmesi. Sorun 7: Kadın nüfusun çalışma yaşamına sınırlı katılımı. Çözüm Önerisi: Kadın nüfusun çalışabileceği, terzilik, kuaförlük, ev temizliği, çeyiz hazırlama ve dekorasyon işlerinde kurslar açılması ve projelendirme yapılması Tematik Grup 3: Konut Sorunu ve Kentsel Dönüşüm Sorun 1: Roman nüfus arasında konut sahipliği oranının düşüklüğü. Çözüm Önerisi: Roman nüfusun gelir durumu göz önüne alınarak konut üretiminin aile bazlı ve her konuta 4-6 kişi düşecek biçimde planlama. Sorun 2: Kentsel dönüşüm uygulamalarının ortaya çıkarabileceği yerinden edilme endişesi. Çözüm Önerisi: Kentsel dönüşümün tek taraflı değil, yerinde dönüşümün imkanlarının dikkate alarak gerçekleştirilmesi. Sorun 3: Roman mahallelerinin sağlıksız barınma imkanı sunması. Çözüm Önerisi: Kentsel dönüşümün gecikmesi durumunda mekansal iyileştirmelerin yapılması. Sorun 4: Kentsel dönüşümde tapu bazlı değil aile bazlı uygulamaların yapılması.

15 Çözüm Önerisi: Roman mahallelerinde ortalama 3 yıldır oturan ve aynı evi paylaşan ailelere kentsel dönüşüm imkan ve fırsatlarının sunulması. Sorun 5: Mahallelerde sosyalleşme imkanlarının sınırlılığı ve fiziki alt yapı eksikliği. Çözüm Önerisi: Kentsel dönüşüm uygulamalarının aciliyeti ve olası gecikme halinde fiziki iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi. Sayfa 15 Sorun 6: İçe kapanma riski ve sosyal adacıklar. Çözüm Önerisi: Roman mahallelerinin dış grupla ilişkilerini sağlayıcı proje ihtiyacı ve kentsel dönüşüm sonucu, gettolaşma ihtimalinin göz önüne alınması. Sorun 7: Kentsel dönüşümde mahallelerin kültürel ve ekonomik özelliklerinin dikkate alınması ihtiyacı. Çözüm Önerisi: Her mahallenin ekonomik ve sosyal ilişkilerinin devamlılığını dikkate alan iyileştirme projeleri geliştirme Tematik Grup 4: Kadın, Çocuk ve Engelli Birey ve Sorunları Sorun 1: Kadın nüfusun eğitim ve istihdam sürecinde karşılaştığı sorunlar. Çözüm Önerisi: Eşler arası ilişkiler, evlilik ve ev içi roller konusunda bilinçlendirme seminer ve programları düzenleme. Sorun 2: Erken yaş evlilikleri, erken riskli gebelik ve üreme sağlığı sorunu. Çözüm Önerisi: Erken yaş evliliklerini önleyici proje çalışmaları ortaya koymak ve aile danışmanları aracılığıyla bilinçlendirme çalışmaları yapma. Sorun 3: Çocuk nüfusun sosyalleşme ortamının yetersizliği. Çözüm Önerisi: Ailelerinin çocuklarını dış dünyaya karşı yeterli düzeyde hazırlama konusunda bilinçlendirilmesi ve çocukları koruyucu mekanizmaların üretilmesi. Sorun 4: Eğitime sürecine katılma konusunda yaşanan sorunlar.

16 Çözüm Önerisi: Zorunlu eğitim alanlarına dair kontrol sistemlerinin yeniden gözden geçirilmesi. Aile ekonomisine katkıda bulunma zorunluluğunun çocuğun üzerinden alınması. Sorun 5: Engellilik ve engelli hakları konusundaki bilgi eksikliği. Çözüm Önerisi: Engellilik ve farkındalık eğitimleri ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak. İlgi kamu kurumlarının denetim ve kontrolünün yeniden değerlendirilmesi. Sayfa 16 Sorun 6: Akraba evliliklerinin varlığı ve engelli bireyler. Çözüm Önerisi: Akraba evliliğinin sonuçları ve önlenmesi konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapma. Sorun 7: Kreş ve anaokulu ihtiyacı. Çözüm Önerisi: Mahallelerdeki fiziki sıkışmışlık ve sosyalleşme ortamının tehlikelerini ortadan kaldıracak ve 4-6 yaş çocukların okulda olmasını sağlayacak projeler geliştirilmesi Tematik Grup 5: Kültürel Özelliklerin Korunması ve Ortak Yaşam Sorun 1: Romanlar ve Akraba Grupların yeterince tanınmaması. Çözüm Önerisi: Yazılı ve görsel iletişim organlarının Roman vatandaşlara yönelik haberlerinde farkındalık düzeylerinin bilinçlendirilmesi ve önyargılı yaklaşımların gözden geçirilmesi. Sorun 2: Farklı sosyal gruplar ve kimlikler arasındaki iletişimin ekonomik düzeyde kalması. Çözüm Önerisi: Roman gruplar ve dış gruplarla ortaklaşa sosyal etkinlik düzenlenmesi ve işbirliği imkanlarının oluşturulması. Sorun 3: Yerel ve ulusal ölçekli katılımlarda Roman vatandaşlara temsiliyet imkanı.

17 Çözüm Önerisi: Romanların sorunlarını demokratik süreçlerde temsil edebilme imkanlarının oluşturulması ve kurumsal çözüm olanağının sağlanması. Sorun 4: Geleneksel Roman kültürüne ait meslek ve kültürel pratiklerin yaşadığı sorunlar. Çözüm Önerisi: Geleneksel Roman uğraşılarından olan; müzisyenlik, demircilik, kalaycılık, sepetçilik, hasırcılık ve elekçilik gibi işlerin tanıtımı ve yeniden organize edilmesinde gerekli kolaylaştırıcıların sağlanması. Sayfa 17 Sorun 5: Dini yaşama ilişkin yanlış bilgilerin varlığı ve önyargılar. Çözüm Önerisi: Cuma hutbelerinde Roman toplumu hakkında bilgilendirmeler yapmak ve dini yaşam konusunda eğitim desteği sağlanması. Sorun 6: Roman mahalleleriyle çalışan kamu görevlileri sorunu. Çözüm Önerisi: Roman mahallelerinde çalışan tüm kamu görevlilerine kültürlerarasılık semineri verilmesi. Sorun 7: Unutulmaya yüz tutmuş olan Romani, Lomari ve Domari (dil) dilinin gelecek sorunu. Çözüm Önerisi: Romanlar ve akraba grupların kullandığı dil örneklerinin derlenmesi ve korunması noktasında projeler üretilmesi Tematik Grup 6: Sosyal Politika ve Sosyal Destek Sorun 1: İhtiyacı olan ailelere yapılan maddi yardımlarda yaşanan sorunlar. Çözüm Önerisi: Mülkiyet sahipliği, ailede yaşayan sayısı, eğitim gören sayısı gibi kriterler yeniden gözden geçirilmeli. Sorun 2: Eğitim seviyesinin düşüklüğü ve sosyalleşme kanallarının yetersizliği nedeniyle kamusal desteklere ulaşmada yaşanan zorluklar. Çözüm Önerisi: Roman mahallelerinde sosyal desteğe muhtaç birey ve ailelerin tespitine önem verilmeli ve ihtiyaç sahiplerin durumları izlenilmeli.

18 Sorun 3: Yüklü miktarda elektrik ve su gibi fatura ödeme borçlarının varlığı. Çözüm Önerisi: Elektrik ve su borcu bulunan abonelerin borç durumlarının yeniden gözden geçirilmesi ve uygun ödeme ya da af koşullarının sağlanması. Sorun 4: Sosyalleştirici mekanizmalara ulaşımda karşılaşılan maddi güçlükler. Sayfa 18 Çözüm Önerisi: Kreş, anaokulu, dershane, sportif ve kültürel etkinliklere katılımda özendirici destek sağlanması ve bu tür ihtiyaçların kamusal destek verilmesi. Sorun 5: Vatandaşlık hakları ve sosyal destekler hakkındaki bilgi eksikliği. Çözüm Önerisi: Vatandaşlık hakları ve sosyal desteklerin neler olduğu hakkında bilgilendirici projeler geliştirilmeli ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı. Sorun 6: Sosyal yardımların birden çok kurum ve kuruluş tarafından yapılması. Çözüm Önerisi: Sosyal desteğe ihtiyaç duyan birey ve ailelerin tek bir merkez üzerinden izlenilebilmesi. Destek sağlananların profesyonel yardım alıcılar haline dönüşüm tehlikesinden uzaklaştırılması. Sorun 7: Romanlara yönelik sosyal desteklerin önyargılar üzerinden yürütülme tehlikesi. Çözüm Önerisi: Bütün Roman nüfusun sosyal desteğe ihtiyaç duyanlar olarak tanımlanmasından kaçınılmalıdır. İhtiyaç sahibi Romanlara yönelik sosyal destekler, diğer yoksul gruplar içerisinde değerlendirilmeli ve ayrımcılık tehlikesinin tuzağına düşmemelidir Tematik Grup 7: Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Sorun 1: Yerel yönetim ve sivil toplum işbirliği ihtiyacı. Çözüm Önerisi: Valilik ve Belediyelerin Roman mahalleleriyle ilişkilerinde Roman derneklerinin paydaş olarak yer alması, görüş istenmesi. Sorun 2: Roman kökenli vatandaşların yerel yönetimlerde istihdam sorunu.

19 Çözüm Önerisi: Park-bahçe ve temizlik işleri dışında Valilik ve Belediyelerde eğitim seviyesi yüksek Roman kökenli vatandaşların istihdamına olanak sağlanması. Sorun 3: Roman derneklerinin karşılaştığı maddi sorunlar. Çözüm Önerisi: Roman nüfusa ulaşmada aracı bir rol üstlenebilecek olan derneklerin alt yapı ve fiziki ihtiyaçları projelendirilebilir. Sayfa 19 Sorun 4: Roman dernek yöneticileri ve üyelerinin eğitim sorunu. Çözüm Önerisi: Roman dernek ve yöneticilerine dernekler mevzuatı ve hukuki alanlarda eğitim seminerleri düzenlenmesi ve kapasite artırım çalışmaları yapılması. Sorun 5: Roman dernekler ve diğer sivil toplum örgütleriyle ilişkilerdeki zayıflık. Çözüm Önerisi: Toplumsal sorunlarda Roman derneklerinin de sürecin bir parçası olmasını sağlayacak imkanların oluşturulması. Ortak işbirliği projelerine olanak sağlanması. Sorun 6: Roman federasyon ve dernekleri arasındaki rekabet. Çözüm Önerisi: Roman federasyon ve dernekleri arasındaki rekabeti işbirliğine dönüştürecek ortak çalışmaların yapılması. Sorun 7: Roman federasyon ve derneklerinin izlenilememesi ve kurumsallaşamamaları. Çözüm Önerisi: Türkiye genelinde sayıları 200 e yaklaşmış bulunan Roman federasyon ve derneklerinin üst bir çatı altında yeniden örgütlenmelerinin sağlanması. Her geçen gün sayısı artan federasyonlaşmalarının kontrol edilmesi ve yeni bir düzenleme yapılması.

20 2.3.Çalıştay Düzenleme Kurulu Dr. Tahir Büyükakın - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahit Arslan - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Doç.Dr. Suat Kolukırık - Çalıştay Moderatörü, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Sayfa Çalıştay Katılımcı Listesi Ahmet Çokyaşar - Kocaeli Romanları Federasyon Başkanı Ahmet Yazıcı - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Ayhan İrik - Karamürsel Roman Turizm Kültür Dayanışma Derneği Ayşegül Gökden - Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Ayşegül Özkar - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Bahar Demirhan - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Bayram Denizci - Körfez Roman Turizm Kültür Sanat Etkinlikleri Dernek Başkanı Cengiz Demir - İzmitli Romanlar Turizm Kültür Ve Sanat Etkinlikleri Dayanışma Derneği Ceyhun Evran - Kocaeli Genç Romanlar Dernek Başkanı Ela Kahraman - İl Özel İdaresi Emine Dömek - Kocaeli Kadın Romanları Dernek Başkanı Erdem Güyümgüler - Edirne Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Ergin Akbulut - Selanik Muhacirleri Roman Kültürünü Araştırma Derneği Erkan Aksoy - Kocaeli Marmara Federasyonu Başkanı Esra Sürüm - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Eşref Kalkan - İzmir Dünya Romanlar Derneği Federasyonu Fazlı Çelebi - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Fehmi Acar - Kocaeli Roman Kültürünü Araştırma Derneği Feranur Eligür - Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü

21 Hakan Demirci - Kosgeb Hasan Bekle - Ege Çağdaş Romanlar Derneği Hasan Zer - Kent Konut A.Ş. Havva Bülbül - Kent Konseyi Hikmet Yıldırım - Komek Hilmi Keskin - Edirne Süpürgeciler Mahallesi Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Hulusi Yıldırım - Adana Romanlar Kültür Ve Dayanışma Derneği Hülya Alp - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Eğitim Şube Müdürlüğü İbrahim Merdin - Edirne Odun Toplayıcıları Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği İhsan Okatan - Kadınlar Roman Turizm Ve Sanat Derneği İlhami Küçükdemiroğlu - İstanbul Roman Aktivist İsmail Şanlı - Gültepe Roman Turizm Kültür Sanat Etkinlikleri Dayanışma Derneği İsmet Çalışkan - İl Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Mehmet Özcan - Halk Eğitim Merkezi Metin Özçeri - Ege Çağdaş Romanlar Derneği Metin Salih Şentürk - İstanbul Çiçekçiler Dernek Başkanı Mine Turgut - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Mustafa Çelik - Ayvalık Roman Derneği Mustafa Karabulut - Hatay Dom Derneği Başkanı Mustafa Kemal Kuttekin - Serdarlı Romanları Derneği Mustafa Kılıç - İnsan Kaynakları Eğitim Dairesi Mücahit Beşikçi - Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Nalan Duruşan - Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Nazlı Tuğral - Serdar Kadın Romanlar Dernek Başkanı Nefise Dost - İş-kur Nurşen Alkan - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Oğuz Şahin - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Ramazan Özkostak - Kakava Şenlikleri Kaynaştırma Ve Geliştirme Derneği Rıza Ürüküpçü - Az81 Spor Kulubü Derneği Sayfa 21

22 Sabri Küçükdemircioğlu - İstanbul Ömerli Romanlar Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği Salih Demirel - Derince Romanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Selim Yüksel - İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Seyfettin Bozok - Kırklareli Romanlar Eğitim Seyit Kılıç - İzmit Fatih Mahallesi Romanlar Dayanışma Ve Eğitim Derneği Süleyman Şeker - İzmit Muhacirler Ve Romanlar Derneği Başkanı Şaziye Genç Çelebi - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hiz. Şube Müdürlüğü Talat Demiryaran - İstanbul Roman Aktivist Talip Moğoltekin - Mersin Romanlar Sosyal Kültür Ve Dayanışma Derneği Tuba Avşar - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Veysel Kan - Kocaeli Roman Esnaf Ve Müzisyenler Dernek Başkanı Yalçın İzbudak - Kocaeli İzmit Çağdaş Romanlar Derneği Yasemen Öz - Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Yaşar Gümüştaş - Ortakaradeniz Romanları Yaşatma Ve Koruma Derneği Yusuf Yıldırım - Milli Eğitim Müdürlüğü Zafer Süpürgeci - Kırklareli Romanlar Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Sayfa 22

23 2.5.Çalıştay Fotografları Açılış konuşmaları Sayfa 23 Tematik grup çalışmaları

24 Tematik grup çalışmaları Sayfa 24 Tematik grup çalışmaları

25 Tematik grup çalışmaları Sayfa 25 Tematik grup çalışmaları

26 Tematik grup çalışmaları Sayfa 26 Çalıştay kapanış

27 III.Bölüm: Eylem Planının Risklendirilmesi ve Paydaşlar 3.1.Güçlü Yanlar Kurumsal altyapı, motivasyon ve istek Ülkede yaşanan demokratikleşme süreci Ortak karar alma kültürünün yaygınlığı Yerel yönetimlerin artan hassasiyeti İşbirliği imkanları Farkındalık ve proje üretme kapasitesi Yerel, ulusal ve uluslararası ölçekli sorumluluk algısı Aidiyet hissi ve gelecek projeksiyonlarının varlığı İnsan merkezli politikalar Sayfa 27

28 3.2.Zayıf Yanlar Ötekilik reflekslerinin yaygınlığı Vatandaşlık algısı ve aidiyette karşılaşılan sorunlar Toplum tarafından yeterince tanınmama Kapalı bir iç örgütlenmeye sahip olunması Sosyal sistemle kurulan sınırlı iletişim Kamu hizmetlerine ulaşamama riski Düşük eğitim seviyesi Yüksek işsizlik oranı Sağlık sorunları Erken yaş evlilikleri Güvenlik ihtiyacı ve hukuki sorunlar Yoksulluk Fiziki yaşam alanı ve konut ihtiyacı Kendisini dönüştüremeyen mahalleler Sosyal doku araştırmalarının yetersizliği Bilimsel araştırmaların azlığı Veri tabanı eksikliği Sayfa 28

29 3.3.Fırsatlar Roman örgütlerinin varlığı Demokratik katılım isteği Sorunlar karşısında sorumluluk alma ve işbirliği İstikrar süreci ve artan kolaylaştırıcılar Sivil ve kamu kuruluşlarının desteği ve ortak projeler Kamu hizmetlerindeki yenileşme ve dönüşüm Yerinden yönetim hizmetlerinin artışı Kentlerin rekabetçi potansiyellerinin artmasına ve büyük çaplı yatırımların önündeki risklerin azaltılmasına katkıda bulunabilme Sosyo-kültürel yapı ile ekonomik yapı arasındaki uyuşmazlığın azaltılması ve ekonomik büyümenin önündeki sosyo-kültürel engellerin azaltılması Sosyal dışlanmayla mücadelede bireysel ve kurumsal kapasitelerin artırılmasına destek sağlama Bilişim, teknoloji ve iletişim olanaklarındaki gelişmeler ve farkındalık Sayfa 29

30 3.4.Tehditler Roman vatandaşların değişime gösterebileceği direnç Değişimde rol alacak kişi, kurum ve aktör tercihindeki uygulamalar Farklı kültür ve kimliklerin üretebileceği biz duyguları ve aidiyet çatışmaları Toplumsal önyargıların varlığını devam ettirmesi Sınırlı kamuoyu desteği Maddi kısıtlılıklar Yerel ve ulusal ölçekli sahiplenilmeme durumu Somut proje ve iyileştirmelerin gerçekleşmemesi ve rant kaygısı Değişim ve iyileştirme çabalarını, farklı amaçlı eleştirebilecek yapıların varlığı Sayfa 30

31 3.5.Paydaşlar Başbakanlık Kocaeli Valiliği Kocaeli Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Roman Federasyon ve Dernekleri Sayfa 31

32 IV.Bölüm: Eylem Planıyla Aşılması Hedeflenen Amaç ve Faaliyetler 4.1.Stratejik Amaçlar Amaç Kodu Amaçlar A-1 Eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda gelişme sağlamak A-2 Bireysel ve toplumsal sorunlarda etkileşimde bulunan, işbirliği ve çözüm üreten olanakları sağlamak A-3 Fiziki altyapıyı iyileştirmek A-4 Ekonomik sorunları çözümlemek Sayfa Stratejik Hedefler Stratejik Amaç-1 (A-1) Eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda gelişmeyi sağlamak Hedef Kodu Hedefler A1-H yılına kadar okuma-yazma bilmeyen birey oranını en az seviyeye indirmek A1-H yılına kadar her mahalleden ortalama 25 çocuğun yaz spor okulu, gençlik kampı vb. etkinliğine katılımını sağlamak A1-H3 Desteklenen ihtiyaç sahibi (yaşlı, hasta, sakat, kadın, çocuk vb.) birey oranını 2015 yılına kadar % 100 seviyesine çıkarmak A1-H4 18 yaş altı evlilik oranını 2015 yılına kadar minumum seviyeye düşürmek A1-H5 Sağlık taraması yapılan nüfus oranını 2015 yılına kadar % 100 seviyesine çıkarmak A1-H6 Her yıl en az 8 adet kültürel, sanatsal, sportif ve akademik etkinlik düzenlemek.

33 Stratejik Amaç-2 (A-2) Bireysel ve toplumsal sorunlarda etkileşimde bulunan, işbirliği ve çözüm üreten olanakları sağlamak Hedef Kodu Hedefler A2-H1 Paydaş grupları ile her yıl en az 2 adet toplantı yapmak A2-H2 Hukuki sorun oranlarını 2015 yılına kadar tedrici düzeyde azaltmak A2-H3 Bağımlı madde kullanan birey oranlarını 2015 yılına kadar aşamalı biçimde azaltmak A2-H yılına kadar kamu hizmetlerinden memnun olan nüfus oranını en üst seviyesine çıkarmak A2-H yılına kadar Roman derneklerine kapasite artırımı konusunda her yıl düzenli 2 adet toplantı yapmak A2-H yılına kadar farklı sosyal gruplar arasında her yıl düzenli 2 adet işbirliği ve ortak etkinlik faaliyeti düzenlemek Sayfa 33

34 Stratejik Amaç-3 (A-3) Fiziki altyapıyı iyileştirmek Hedef Kodu A3-H1 A3-H2 A3-H3 A3-H4 Hedefler 2015 yılına kadar Roman Mahallelerinde kentsel dönüşüm uygulama oranlarını üst düzeyine çıkarmak Konut başına düşen birey sayısını 2015 yılına kadar kademeli olarak azaltabilecek projeler geliştirmek 2015 yılına kadar; kişi başına düşen park, oyun alanını, spor alanı, yeşil alan vb. çocuklara yönelik sosyal teneffüs alanlarını standart düzeye çıkarıcı projelendirmeler yapmak 2015 yılına kadar; kentsel dönüşüm uygulamasına henüz girmemiş mahallelerde Bilgi-Okuma Evi açma oranını yükseltmek Sayfa 34

35 Hedef Kodu A4-H1 A4-H2 A4-H3 A4-H4 Stratejik Amaç-4 (A-4) Ekonomik fırsatları iyileştirmek Hedefler Roman nüfus arasındaki işsizlik oranını 2015 yılına kadar aşamalı bir biçimde azaltmak Her yıl 2 si iş garantili olmak üzere 5 adet iş garantili mesleki eğitim kursu açmak Ekonomiye katkıda bulunan kadın nüfus oranını aşamalı biçimde desteklemek ve artırmak Geleneksel iş- mesleklerin dönüşümü ve yeniden sunumuna 2015 yılına kadar en üst düzeyde destek vermek Sayfa 35

36 Her İnsan Bir Dünya 4.3.Faaliyet/Eylem Planları Faaliyet/Eylem Planının Adı İçeriği İlişkili Olduğu Amaç/Hedef Kodu Başlangıç Tarihi Sayfa 36 Genel Yaklaşımla İlgili Faaliyetler 1-Veri Merkezi Oluşturulması Roman gruplara ilişkin demografik verilerin tutulduğu veri merkezi ihtiyacı belirgindir. Tüm amaç ve hedeflerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir veri tabanının oluşturulması planlanmaktadır. Tüm amaç ve hedefler Temmuz 2013 Eğitim Sorunları ve Politikalarına Yönelik Faaliyetler 2.Anne-Baba Okulları ve Öğrenmenin Yaşı Yok Projesi Okur-yazar oranının düşüklüğü önemli bir sorunsaldır. Okullarda açılacak Anne-Baba eğitim programlarının yanı sıra, görsel materyaller, belgeseller ve filmler aracılığıyla eğitimin öneminin ailelere anlatılması planlanmaktadır. A1-A 2, H1 Eylül Okuma Evleri Projesi Çocuk ve gençlere güvenli internet kullanımı, kitap okuma, tiyatro ve sinema izleme gibi etkinliklerin yapılması planlanmaktadır. A1-H6, A2- H1 ve A2-H3 Ekim Bir Çoçuk Bin Umut Projesi Okullaşma oranının artırılmasına ve devamlılığına yönelik olarak öğrencilere burs sağlama ve izleme çalışmaları planlanmaktadır. A1-H1 Eylül 2013 İş, Meslek ve İstihdam Olanaklarına Yönelik Faaliyetler 5.Üretiyoruz, Paylaşıyoruz Projesi İş yapma isteği son derece yüksek düzeyde olan kadın nüfus başta olmak üzere mikro kredi uygulamaları ile mahallelerdeki istihdam sorununun çözülmesi planlanmaktadır. A4-H1 ve A4- H3 Eylül 2013

37 Her İnsan Bir Dünya 6.Mesleğim Var Projesi Kuaförlük, güzellik merkezi, terzilik, ev temizliği işçiliği, ev aksesuarları, takı tasarımı, çeyiz ürünleri, hazırlama, kaynakçılık, bahçıvanlık vb. kurslarla istihdamın artırılması planlanmaktadır. A4 tüm hedefler Eylül 2013 Sayfa 37 Konut Sorunu ve Kentsel Dönüşüme Yönelik Faaliyetler 7-Mahalle ve Sokağımı Yeniliyorum Çalışmaları Kentsel dönüşüm çalışmalarında, toplumsal rıza ve katılım sağlanmalıdır. Kentsel dönüşüm projelerinde; Roman dernekleri ve mahallelinin katılımıyla iyileştirme ya da kentsel dönüşüm uygulaması planlanmaktadır. A3-tüm hedefleri Ekim 2013 Kadın, Çocuk ve Engelli Sorunlarına Yönelik Faaliyetler 8.Çocuklar Oyunda Projesi Mahallelerdeki sosyalleşme ortamının yetersizliği ve tek tipliliği dikkate değer bir sorun alanıdır. Çocuklar Oyunda Projesi ile mahallelerdeki olumsuz ve tek taraflı sosyalleşme kanallarının varlığının bertaraf edilmesi planlanmaktadır. A1-H6 Temmuz Aile İçi Roller ve Evlilik Seminerleri Mahallelerdeki erken yaş evlilikleri sağlıklı ailelerinin oluşturulmasında önemli eksikliklerden birisidir. Gerek genç evlilerin ebeveynlerinin konutlarını paylaşmalarının getirdiği zorluklar, gerekse de genç anne ve baba olmanın yeni doğan çocuklar üzerindeki etkisi oldukça rahatsız edici boyutlarda olabilmektir. Bu çerçevede bu eylem planıyla Aile içi roller ve evlilik konulu seminerler/programların düzenlenmesi planlanmaktadır. A1-H4 Ekim de Çeyiz Projesi Mahalledeki 18 yaş öncesi evlilikleri azaltmak amacıyla yasal yaş sınırına uyan genç çiftlerin düğün ve eşya ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik planlamadır. A1-H4 Ekim Koruyucu Tedavi Destek Hizmeti Merkezi Mahalledeki özürlü, yaşlı, boşanmış ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan bireylere yönelik koruyucu tedavi destek hizmeti verilmesi ve sağlık taramalarının yapılması planlanmaktadır. A1-H3 ve A1- H5 Ağustos 2013

38 Her İnsan Bir Dünya 12.Sosyal Araştırma, Danışma ve Müdahale Merkezi (SADMER) Kültürel ve sosyal gecikmeye karşı kurulması planlanmış bir merkezdir. Yerinde hizmete dayalı bu merkezin Belediye, Aile Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Üniversite işbirliğinde çalıştırılması düşünülmektedir. SADMER Aracılığıyla; -Psikolojik, fiziksel şiddete ve cinsel istismara uğrayan çocuk ve kadınlara danışma ile sosyal, ekonomik, sağlık, psikolojik ve hukuksal destek hizmeti, -Okula hiç gitmemiş veya devam etmeyen nüfusun okula kazandırılması hizmeti, -Özürlü ya da sokakta çalışan/çalıştırılan yahut madde bağımlısı çocukların rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması hizmeti ve -Özürlü, düşkün ve yaşlıların asgari yaşam kalitesinin arttırılması hizmetlerinin verilmesi amaçlanmaktadır. Tüm amaç ve hedefler Sayfa 38 Kasım 2013 Sosyal Politika ve Sosyal Desteğe Yönelik Faaliyetler 13.Gençlerle Yarınlara Projesi Futbol, basketbol ve diğer sportif etkinliklerle gençlerin bağımlılık yapan maddelerden, suç ve şiddetten korunması planlanmaktadır. A1-H2, A2- H2 ve A2-H3 Temmuz Çok Amaçlı Toplum Merkezleri Kurulması Kentsel dönüşümün gecikmesi halinde Roman mahallelerinde, kültürel, sanatsal, sportif, akademik ve ekonomik programların yürütüldüğü, tüm çocuk, yetişkin ve yaşlı yaş gruplarına hitap eden merkez açılması planlanmaktadır. Tüm amaç ve hedefler Haziran Yalnız Değilsiniz/Birimiz Hepimiz İçin Projesi Ortak sosyal alanlar oluşturulması ve sağlanması planlanmaktadır. Resmi ve dini bayram günlerinde ve bahar bayramlarında birliktelik sağlayıcı etkinliklerin geniş katılımlı olarak sunulması planlanmaktadır. A2 tüm hedefler Nisan 2014 Kültürel Özelliklerin Korunmasına Yönelik Faaliyetler 16.Kendimi Anlatıyorum/Biz Buradayız Bazı toplumsal grup ya da kişilerde varolan Roman imajının olumsuzluğu, gruplar arası ilişkilerinin sürdürülmesi noktasında engeldir. Bu eylem planıyla; Roman nüfusunun kendi kültür ve kimliklerini sürdürebilmesi/anlatabilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu eylem planıyla; Romanlara karşı varolan önyargıların ortadan kaldırılması ve beraberinde kültürlerarasılık ilişkilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. A2 tüm hedefler Ocak 2014

39 Her İnsan Bir Dünya 17.Roman Konservatuarı ve Dans Grubu Romanların kamusal alanda en bilindik işlerinden olan müzisyenliğin kurumsal bir hale dönüştürülmesi planlanmaktadır. Müzik yeteneği olanların okul sürecine alınması ve bir müzik aleti çalmak kadar, enstrüman yapımının öğretilmesi vb. eğitim çalışmalarına devam edilecektir. A1 ve A2 tüm hedefler Haziran 2014 Sayfa Rol/Model Romanlar Projesi Roman mahallesinin ürettiği biz duygusu, toplumsal istek ve temsiliyete önem vermektedir. Roman kimliğine yapılan katkı övünç hali olarak kıymetlendirilmektedir. (örn. Hüsnü Şenlendirici). Toplumsal dönüşümünde lider vasfı taşıyan birey sayısının artırılmasına çalışılması önemli bir çıkış noktası olarak düşünülmektedir. Farklı alanlarda başarı kazanan Roman çocuk, genç ve yetişkinleri rol modelleri olarak projelendirilecektir. A1, A2 ve A3 tüm hedefler Mayıs 2014 Yerel Yönetimler ve Sivil Topluma Yönelik Faaliyetler 19-Yerel Yönetim Nedir/ Ne Değildir? Çalışmaları Roman Mahallelerinde yaşayan nüfusun, kamu yönetiminin işleyişini bilmemesi, kurumsal ilişki kuramama ve her hangi bir olayda doğrudan siyasi tarafları ya da yerel yöneticiyi sorumlu tutmaları sonucunu doğurmaktadır. Bir anlamda mahallelinin formel ve kurumsal ilişkinin niteliği ve yerel yönetim konularında bilinçlendirilmesi ve projelendirilmesi planlanmaktadır. A2-H1 A2-H4 Eylül Sivil Toplum ve Roman Derneklerinin Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Roman dernekleşmelerinin kamusal hizmetlere ulaşma ve hizmet alma noktasında sivil bir alan oluşturabileceği dikkate alınmalıdır. Bu proje ile derneklerin mahallenin sorunlarını örgütlü olarak kamuya taşımada aracı olmaları beklenmektedir. Ayrıca, Roman kökenli nüfusun vatandaşlık algılarının desteklenmesi ve sosyal sistemle entegre olması Roman örgütlenmeleri üzerinden kurgulanması planlanmaktadır. A2 tüm hedefler Ekim 2013

40 Her İnsan Bir Dünya V.Bölüm: Eylem Planının Genel Yaklaşımı Tüm paydaşların planlamaya ve projelendirmeye dahil edilmesi, sürecin bir kent politikasına dönüşümünü kolaylaştırıcı unsur olarak görülmelidir. Eylem planında belirtilen çalışma ve projelerin yılları arasında aşamalı olarak uygulamaya geçirilmesi beklenilmektedir. Oluşturulması hedeflenen veri merkezi üzerinden ve paydaş katılımlarıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin izlenilmesi ve değerlendirmeleri yapılacaktır. Hazırlanan eylem planı, fiziki değişimlerin yanı sıra kültürel ve sosyal alanlardaki değişim ve dönüşümü de hedeflemektedir. Bir aradalık ve kültürlerarasılık çalışmalarıyla; ötekileştirme, damgalama ve etiketleme durumlarının, sahiplenilme ve ortak yaşam alanlarına kanalize edileceği düşünülmektedir. Sayfa 40 Eylem planı insan-birey merkezli ve her insan bir dünya sloganıyla hazırlanmış olup; toplumsal eşitsizlikleri azaltmayı, cinsiyet, engellilik, şiddet, istismar, çocuk işçiliği ve kamusal destek ve hizmetlere ulaşmada sorun yaşayan gruplara yönelik çözüm üreten proje ve faaliyetleri kapsayan çalışma olarak kurgulanmıştır. Eylem planı mevcut haliyle taslak bir kurgu olup, kamuoyunun görüş ve önerilerine açıktır.

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ETİK VE İNSANİ DEĞERLER 14 18 MAYIS 2012

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ETİK VE İNSANİ DEĞERLER 14 18 MAYIS 2012 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ETİK VE İNSANİ DEĞERLER ANKARA - 2012 E T İ K V E İ N S A N İ D E Ğ E R L E R GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence altına almak,

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-9041-01-0 YAYIN NO: KB: 2901- ÖİK: 741 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir. Yayın

Detaylı

KOOPERATİFÇİLİK VE KADIN KOOPERATİFLERİ

KOOPERATİFÇİLİK VE KADIN KOOPERATİFLERİ KOOPERATİFÇİLİK VE KADIN KOOPERATİFLERİ ARALIK 2012 ÖNSÖZ Kooperatifçilik, ortak bir amaca ulaşmak için ekonomik ve sosyal imkânların yardımlaşma, dayanışma ve kefalet suretiyle bir araya getirilmesinden

Detaylı

ÖNSÖZ Nimet ÇUBUKÇU Millî Eğitim Bakanı

ÖNSÖZ Nimet ÇUBUKÇU Millî Eğitim Bakanı 2009 2009 ÖNSÖZ Teknolojik, ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda yaşanan hızlı değişim ve dönüşümlerle ifade edilen küreselleşme süreci; bireyleri, kurumları, ülkeleri derinden etkilemeye

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

KIRSAL ALANDA KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ

KIRSAL ALANDA KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KIRSAL ALANDA KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ U L U S A L E Y L E M P L A N I (2012-2016) 2012 - ANKARA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Kasım 2012 - ANKARA ISBN:

Detaylı

Türkiye de Romanların Durumu Türkiye de Çalışma ve İnsana Yakışırİş Koşulları Sorunları

Türkiye de Romanların Durumu Türkiye de Çalışma ve İnsana Yakışırİş Koşulları Sorunları Türkiye de Romanların Durumu Türkiye de Çalışma ve İnsana Yakışırİş Koşulları Sorunları Sözleşme Referans No. VC/2009/0365 SON RAPOR Aralik 2010 Bu çalışma Avrupa Birliği Çalışma ve Sosyal Yardımlaşma

Detaylı

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU Ağustos 2013, Adana Komisyon Üyeleri Adana Büyükşehir Belediyesi, Adnan Karakaya, Başkan Danışmanı Seyhan Belediyesi, Manolya Gümüşay, Bilgi İşlem Müdürü Yüreğir Belediyesi,

Detaylı

GELİŞME EKSENLERİ & STRATEJİLER & HEDEFLER

GELİŞME EKSENLERİ & STRATEJİLER & HEDEFLER GELİŞME EKSENLERİ & STRATEJİLER & HEDEFLER PLAN YAPISI 2 2023 İstanbul Vizyonu; YARATICI VE ÖZGÜR İNSANLARIYLA, YENİLİK VE KÜLTÜR KENTİ; ÖZGÜN İSTANBUL Planın gelişme eksenleri ve öncelik alanları; I.

Detaylı

ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU

ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU 2006 ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU Değerli Antalyalılar, Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çağdaş gelişmelere uygun

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. AİLE ŞURASI AİLE DESTEK HİZMETLERİ BİLDİRİLERİ

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. AİLE ŞURASI AİLE DESTEK HİZMETLERİ BİLDİRİLERİ T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. AİLE ŞURASI AİLE DESTEK HİZMETLERİ BİLDİRİLERİ 5-7 Kasım 2008 Ankara 2 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

DOĞU KARADENİZ PROJESİ (DOKAP) EYLEM PLANI (2014-2018)

DOĞU KARADENİZ PROJESİ (DOKAP) EYLEM PLANI (2014-2018) DOĞU KARADENİZ PROJESİ (DOKAP) EYLEM PLANI (2014-2018) ÖNSÖZ 2002 yılından bu yana ülkemizin hızlı ve istikrarlı bir şekilde büyümesi ve büyümenin nimetlerinin tüm kesimlere adil bir şekilde dağılması

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI 2010-2014 STRATEJİK PLANI ADRES Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 41040 İzmit / KOCAELİ TELEFONLAR +90 262 322 14 80 Pbx 13 Hat FAKS +90 262 331 44 18 WEB http://www.kocaeliozelidare.gov.tr E-POSTA

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI GÖÇ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI GÖÇ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI GÖÇ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-57-4 YAYIN NO: KB: 2858 - ÖİK: 712 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir.

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve SAĞLIK 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların sağlık alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2014-2023 Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2014-2023 Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2014-2023 Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler Öncelik 1: Bölgenin Eğitim ve Bilimsel Altyapısı Desteklenerek Yenilik Merkezi Olması Sağlanacaktır Proje: Bilgi ve

Detaylı

T.C. HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLÂNI 2006-2010

T.C. HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLÂNI 2006-2010 T.C. HATAY İL ÖZEL İDARESİ HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLÂNI 2006-2010 NİSAN 2006 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. MİSYON VE VİZYON... 4 3. SEKTÖREL ANALİZLER VE PLÂNLAR... 5 3.1. EĞİTİM HİZMETLERİ...

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR HAZIRLAYAN/RAPORTÖR Doç. Dr. Hakan ACAR Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 28 Ağustos 2012

Detaylı

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 4 2. YÖNETİCİ ÖZETİ 5 3.

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI HAK-İŞ; adil gelir dağılımı ve refah toplumu, güçlü sosyal güvenlik sistemi, sosyal koruma, sosyal içerme, katılımcı sosyal diyalog, daha fazla demokrasi

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler 2 Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulanmasında 1. yıl geride kaldı: 2012 yılı sonunda 11 il için tamamlanan ve İl Kadın Hakları Koordinasyon

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 i BAKAN SUNUŞU 2011 yılında 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımızın temel amacı; köklü devlet geleneğimizi

Detaylı

GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU o SUNUŞ E.Ç.G Başkanının Ön Yazısı 2-4 SAYFA NO o GİRİŞ o ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 5-11 MESLEKİ EĞİTİM 12-20 ÖZEL EĞİTİM (ENGELLİLER

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

YEREL YÖNETĠMLERDE SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK: BĠGA BELEDĠYESĠ ÖRNEĞĠ

YEREL YÖNETĠMLERDE SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK: BĠGA BELEDĠYESĠ ÖRNEĞĠ YEREL YÖNETĠMLERDE SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK: BĠGA BELEDĠYESĠ ÖRNEĞĠ Öğr. Gör. Tülay UÇAKTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ucakturkt@yahoo.com Öğr. Gör. Ahmet UÇAKTÜRK,

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME TÜRKÇE SÖZLEŞMENİN 44. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ İLERLEME RAPORU TÜRKİYE 1 1 Türkiye ilk raporunu 1999 yılında Çocuk Hakları Komitesine

Detaylı