THE DEVELOPMENT PROCESS OF TURKISH COMEDY FILMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "THE DEVELOPMENT PROCESS OF TURKISH COMEDY FILMS"

Transkript

1 TÜRK KOMEDĐ SĐNEMASININ GELĐŞĐM SÜRECĐ Mehmet Arslantepe Kocaeli Üniversitesi Đletişim Fakültesi Umuttepe Kampusu Đzmit-KOCAELĐ ÖZET Komedi türü sinemadaki en eski türlerdendir. Günümüzde de en çok izlenen türler arasındadır. Türk sineması da komedi türüne kayıtsız kalmamıştır. Türk sinemasının başlangıç yıllarında da komedi filmleri görülmektedir. Seyircinin melodram türüyle birlikte en çok ilgi gösterdiği film türü olmuştur. Türkiye'nin yaşadığı toplumsal değişim sürecinde komedi türündeki filmlerimizde de değişiklikler görülmüştür. Ele aldığı konularla birlikte konulara ve karakterlere yaklaşımındaki mizah unsuru dönemlere göre toplumsal hayat ile beraber gelişim göstermiştir. Sinemamızın ilk yıllarından 1990 lı yıllara kadar Türk geleneksel sahne sanatlarının etkileri filmlerimizde görülebilmektedir. Değişen toplumsal koşullar ve ticari şartlar komedi filmlerimizi şekillendirmeye başlamıştır. 2000'li yıllarda ticari yönü ağır komedi filmleri perdeleri kaplamıştır. Türk sinemasında 2000'li yıllarda komedi türünde bir patlama yaşanmıştır. Önceki dönemlerden farklılıklar görülmektedir. Bu yıllara gelinceye kadar yaşanan dönemler 10 yıllık süreçler içinde incelenerek değişimler ve farklılıklar gösterilmeye çalışılmıştır. Filmler düz izleme yöntemi ile incelenerek, tip ve konu özellikleri çıkartılmıştır. Elde edilen sonuçlarla Türk komedi sinemasının sön dönemi değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: komedi, komedi sineması, türk sineması THE DEVELOPMENT PROCESS OF TURKISH COMEDY FILMS ABSTRACT Comedy genre is one of the oldest genres at cinema history. Today are among the most watched genres. Turkish cinema is not indifferent to the comedy films. Turkish cinema in the early years also had comedy. In the process of social change, the changes happened in our comedy films. By the period of humor with social life has changed. Until the early years of Turkish cinema of the 1990s, the effects of the traditional performing arts can be seen in our films. Changing social conditions and business conditions began to shape our comedy. Commercial comedies in the 2000s are covered cinema halls. Turkish cinema in the 2000s has experienced a boom in comedy genre. There are differences from the previous period. Within 10 year period were reviewed and changes were varied. Tracking method was used even in the movies and the types and characteristics were analyzed. With the information obtained, last years of Turkish comedy films were evaluated. Key Words: comedy, comedy movies, turkish cinema

2 1. GĐRĐŞ Türk sinemasında komedi filmleri önemli bir yer tutmaktadır. Melodram ile birlikte seyircinin en çok ilgi gösterdiği türlerdendir. Sinema seyircisi sinemamızın başlangıç yıllarından itibaren ilgi göstermiştir. Bir Türk geleneksel mizah anlayışından sözedilebilir. Sinema üretildiği ülkenin koşullarından bağımsız olamayacağı için ülkenin mizah anlayışı da sinema filmlerine yansıyacaktır. Türkiye'de tecimsel yayıncılığın gelişmeye başlaması ile yarışmacılık da artmıştır. Televizyon yayıncılığı eğlenceye daha ağırlık vererek kamu hizmeti yayıncılık ilkesinden uzak kalmışlardır. Kültür yayınları ortadan kalkarken, kültür endüstrisi enformasyon endüstrisinin içine karışmıştır. Kültür endüstrisi, enformasyon endüstrisinin bir parçası haline gelmiş, yayıncılık sektörü ile elektronik endüstrisi arasındaki belirgin ayrım ortadan kalkmıştır. Bunun doğal sonucu olarak, kültür ürünlerinin üretim sürecinde endüstriyel düşünce ve yaklaşım tarzı egemen olmuştur (Çaplı, 2001, 52-53). Bir kültür ürünü olarak sinema da bu gelişmelerden etkilenmiştir. Geleneksel güldürümüzün de zarar görmesi kaçınılmazdır. Türk sinemasında komedi filmleri önemli bir tutmaktadır. Dönemlere ayrılarak incelendiğinde gelişmeler, kimi zaman gerilemeler izlenebilmektedir. Komedi sinemamızı değerlendirmek için öncelikle geleneksel mizahımıza bakmamız gerekmektedir. 2. Đzlenen Yöntem Türk sineması 2000'li yıllarda komedi türünde bir patlama yaşamıştır. Önceki dönemlerden farklılıklar görülmektedir. Bu yıllara gelinceye kadar yaşanan dönemler 10 yıllık süreçler içinde incelenerek değişimler ve farklılıklar gösterilmeye çalışılmıştır. Filmlerin düz izlemesi yapılmış, tip ve konu özellikleri çıkartılmıştır. Elde edilen sonuçlarla Türk komedi sinemasının sön dönemi değerlendirilmiştir. 3. Geleneksel Mizah Türk toplumunun geleneksel mizahını anlamak için meddah, ortaoyunu, Karagöz ve kukla oyunlarına bakılabilir. Đbiş ve Đhtiyar kukla oyunlarında Karagöz-Hacivat ya da Kavuklu-Pişekar birbirlerine benzemektedirler. Đbiş, Đhtiyar ın uşağıdır. Đbiş, kurnaz ve hazır cevaptır. Dili ise kabadır. Biçimsiz ve püsküllü bir fesi vardır. Đbiş, bir çok oyunda sevgilileri birleştiren kişidir. Genç erkek ve genç kızın yanında komik erkek tipidir. Oyunun sonunda hizmetçi kızla evlenir. Yanlış anlamalar, açık saçık sözler ve çift anlamlı deyimler kullanır. Genç aşık delikanlı ve sevgilisi ikincil kişilerdir. Tiran, ihtiyarın hain kahyasıdır. Cadoloz, yaşlı kadın veya genç kızın annesidir. Fatma, hizmetçi kızdır ve oyunlarda Đbiş ile evlenir. Kukla oyunlarında Arap Şeyh, dalkavuk, Efe, Yahudi, Laz, Balam gibi taklitler de bulunmaktadır (And, 1985, 270). Meddah, Karagöz, ortaoyunu gibi dramatik türlerden ayrılsa da, üçüncü kişide olan anlatı bölümlerinin aralarında söyleşmeli, taklitli, kişileştirmeli kesimler yerleştirildiği için o da kolaylıkla dramatik türden sayılır. Karagöz ile ortaoyununun salt birer göstermeci tiyatro olmasına karşın meddahın seçtiği konulara göre benzetmeci, gerçekçi, yanılsamacı tiyatroyu zorladığı görülmektedir (Oral, 2003, 3). Meddahların anlattıkları hikayelerin büyük bir bölümü ise Binbir Gece Masalları, Kırk Vezir Hikayeleri, Billûr Köşk Masalları gibi çeşitli kaynaklara dayanmaktadır. Hikaye kahramanları genellikle Đstanbul da mirasyedilerdir ve eğlenceyle hayatlarını sürdüren kişilerdir. Aşk genellikle ikinci sıradadır. Bu hikayelerin dünyasında insanlar çıkarcı, iki yüzlü, dalkavuk, hırsız ve mirasyedidir. Meddahlar halk şivelerini çok iyi kullanırlar. Şive taklitleri güldürü öğesinin bir bölümünü oluşturmaktadır. Taklitlerde eleştiri ve kıssadan hisse ya çok zayıftır ya da hiç yoktur (Nutku, 1976, 156). Meddah hikayelerinin konuları komedi türüne uzak görünmektedir. Anlatıcının mizahi yaklaşımı önemlidir. Karagöz oyunları, belki de sinemadan önceki dönemlerde halkın en önemli eğlence aracıdır. Geleneksel Türk halk oyunlarının en çok sevilen koludur. Karagöz ün temeli taşlama üzerine kurulmuştur (Akı, 1989, 11-12). Karagöz, halk masallarından, efsanelerinden, hikayelerinden (Ferhad ile Şirin, Kerem ile Aslı, Arzu ile Kamber, Leyla ile Mecnun, Şapur Çelebi), romanlardan (Hüseyin Fellah, Hasan Mellah) ve en son tiyatrodan da (Moliére) yararlanmıştır (And, 1985, 137). Karagöz oyunlarında hareketlerden sonra psikolojik gelişmeler izlenmektedir. Tiyatroda ise hareketler, davranışlar bir psikolojik durumun sonucunda gerçekleşmektedir (Akı, 1989, 11-13). Tipler, Osmanlı toplumunun genel bir görünüşünü vermektedir. Kendi kıyafetleri ve şiveleriyle taklit edilmişlerdir. Türk, Bolulu, Kayserili, Kastamonulu, Acem, Arnavut, Rumelili, Arap, Yahudi, Ermeni, Rum, Frenk taklitleri giyimleri ve konuşmalarıyla gerçek yaşamdan alınmışlardır (Kudret, 1982, 26-32). Türkçe yi farklı

3 lehçelerle konuşmak Karagöz oyunlarının ve Ortaoyunlarının başlıca güldürü ve kişileştirme aracıdır. Osmanlı Đmparatorluğu nda bir çok etnik grup bulunmaktadır. Etnik ayrılıkların getirdiği gerginlik oyunlarda gülme yoluyla boşaltılmaktadır (And, 1985, 281). Karagöz okumamış biridir, sürekli yanlış anlar, düşünmeden konuşur, başını derde sokar ve neşesi hiç kaybolmaz. Halkın ahlak anlayışının da temsilcisidir. Mahallenin namusunu korur. Hacivat ise onun tam karşıtıdır. Okumuş biridir, bilimden ve sanattan anlar. Karagöz ü çoğu kez kullanır, dertten kaçar, düzene uymayı tercih eder. Dalkavuk ve içten pazarlıklıdır. Çıkarına göre haksızlıklara göz yumar. Oyunları erkek tipler yürütmektedir. Kadınlar aşk konularında ortaya çıkmaktadırlar. Kadınlar hafif meşrep ve içten pazarlıklıdır. Karagöz oyunlarında her şey komik yanıyla ele alınmıştır. Tiplerin olumsuzluğu güldürme amacı taşımaktadır. Đstanbul da yaşayan tüm azınlıklar oyunlarda yer almaktadır. Hemen hepsi ticaret yapmaktadırlar. Yahudi, inatçı ve korkaktır. Ermeni ya cahil ya da okumuş biri olarak oyunlarda yer almaktadır. Rum ve Frenk tipleri ise konuşmalarına Đtalyanca ve Rumca kelimeler katmaktadırlar. Ticaretten başka doktorluk ve meyhanecilik yaptıkları da görülmektedir. Özetle Karagöz oyunları, toplumsal-siyasal yergiye yer verir, doğmacadır, tamamen söze dayalıdır, konuşmalar uzundur, konuşmalar bir psikolojik durumu yansıtma, tipler kalıplaşmıştır, karşıt tipler bulunur, her şey komik yanıyla ele alınır, güldürü ağırlıklıdır. Ortaoyunu ise dört yanı seyircilerle çevrili bir meydanda metinsiz, doğaçlama olarak oynanır. Karagöz oyunlarıyla konuları ve tipleri yönünden benzerlik göstermektedir. Her ikisi de söze dayanmaktadır. Her ikisinde de tipler aynıdır. Hacivat yerine Pişekar, Karagöz yerine Kavuklu geçmiştir. Ortaoyunu, Karagöz gibi halk masallarından, efsanelerden, romanlardan ve tiyatrodan yararlanmıştır. Yine onun gibi sınıf ayrımı, batıl inançlar konularında toplumsal yergi yapmıştır. Karagöz ve Ortaoyununun en önemli yönü toplumsal ve siyasal taşlama yapma olarak görülmektedir (And, 1985, ). Kişiler kalıplaşmıştır. Davranışlarıyla, konuşmalarıyla hemen tanınabilmektedirler. Kişilerin belli durumlar karşısında belli davranışları bulunmaktadır. Oyunların konusu değişse de aynı kişiler aynı davranışları göstermektedir (Kudret, 1994, 62). Oyunlarda, Đmparatorlukta yaşayan farklı toplulukların gelenekleri, töreleri, şiveleri, giyimleri gerçek olarak oyunlarda bulunmaktadır (And, 1985, 249). Baş tiplere bakarsak, Kavuklu, oyunun baş komiğidir. Karagöz tipinin karşılığıdır. Halk adamıdır. Sözleri yanlış anlar, düşünmeden konuşur, başını derde sokar ve neşesi hiç kaybolmaz. Belli bir işi yoktur. Pişekar, Hacivat ın karşılığıdır. Kültürlü ve ağırbaşlıdır. Para işlerinden anlar, aracılık yapar, mahalledeki tüm işlerle ilgilenir. Anadolulu, Rumelili, Kürt, Arnavut, Acem, Arap, Yahudi, Ermeni, Rum, Frenk taklitleri Karagöz de olduğu gibi Ortaoyunu nda da yer almaktadır. Gezginlerin yazdıklarından anlaşıldığına göre Karagöz ün toplumsal-siyasal eleştiri yapması ve cinsel şakaları onları şaşırtmıştır. Örneğin, 1768 de Halep deki Yeniçerileri Karagöz alaya almış ve halk büyük ilgi göstermiştir. Fakat hükümet bunu yasaklamıştır da ise Karagöz 1870 Fransız-Alman savaşında kuşatılan Paris i göstermiş ve Fransız askerini hicvetmiştir. Başka bir oyunda ise II. Abdülhamit in tahttan indirilişi, halk ayaklanışı anlatılmış ve aynı oyunda bir şenlik gösterilmiştir. Karagöz ün bu tür taşlamaları 1911 de yasaklanmıştır (And, 1985, 43). Karagöz de de Ortaoyunu nda da psikolojik gelişmeleri izleme fırsatı veren konuşmalar görülmemektedir. Ortaoyununun ağırlığı konuşmalardadır (Akı, 1989, 13). Özetle, toplumsal-siyasal yergiye yer verir, doğmacadır, metne sahip değildir, öyküler belirlidir ve gerektiğinde değişiklikler yapılır, tamamen söze, konuşmaya dayalıdır, konuşmalar bir psikolojik durumu yansıtmaz, tipler kalıplaşmıştır, baş tipler erkektir, her şey komik yanıyla ele alınır, güldürü ağırlıklıdır, masallardan ve efsanelerden yararlanmıştır. Türk masallarındaki başlıca erkek kahraman Keloğlan tipidir. Keloğlan tipi geleneksel masal kahramanı niteliklerini taşımamaktadır. Masal kahramanı seçkin, soylu, üstün nitelikleri olan, sevimli ve talihli bir kişidir. Keloğlan tipi ise sert, acımasız, kaba-grotesk yöntemlerle başarıya ulaşmaktadır (Alangu, 1968, 460). 4. Türk Komedi Sineması Sinemada mizah, sessiz sinemayla neredeyse birlikte başlamıştır. Sinemanın en eski ve en uzun ömürlü türüdür. Fransa'da Max Linder, Amerika'da yönetmen Mack Sennet, oyuncular C. Chaplin, Buster Keaton türe önemli katkıları olmuştur. Her ülkenin komedi anlayışı ulusal özellikler göstermektedir (Özgüç, 2005, 63-63).

4 Türk sinema tarihine baktığımızda ilk komedi türündeki denemler olarak Himmet Ağa'nın Đzdivacı ( ) ve Leblebici Horhor (1916) görülmektedir. Himmet Ağa'nın Đzdivacı, Moliere'in Zor Nikah uyarlamasıdır. Başlangıç yıllarında tipleme olarak ise Đsmet Fahri Gülünç ve Sadi Fikret Karagözoğlu adından söz ettirmiştir. Her ikisi de tuluat oyuncusudur. Đsmet Fahri, Kayserili tiplemesi, Sadi Fikret ise Bican Efendi tiplemesi yapmıştır. Muhsin Ertuğrul'un sahne oyunlarından sinemaya uyarladığı Leblebici Horhor, Ayronoz Kadısı, Bir Kavuk Devrildi, Kıvırcık Paşa güldürü türüne giren filmlerimizdendir. Tarihi komediler ağırlıktadır yılında yaptığı bir sosyete dolandırıcısının güldürüsü olan Naşit Dolandırıcı filminde tuluat oyuncusu Naşit Özcan başroldedir. Yine tuluat geleneğinden yetişen Đsmail Dümbüllü Şadan Kamil'in yönettiği Dümbüllü Macera Peşinde (1948) ile sinema filmlerine başlamıştır. Dümbüllü Sporcu (1952) Dümbüllü Tarzan (1954)gibi filmlerde halk komedisi yıldızı haline gelmiştir (Özgüç, 2005, 64, 66). Komedi filmlerinin düzeyi sinemamızın kendini geliştirmesiyle birlikte artmıştır. 1957'de Atıf Yılmaz'ın çektiği Gelinin Muradı filmi komedide kalitenin artmasına iyi bir örnektir. Kasaba komedilerinin de ilk örneğidir. Salon güldürüleri de başlamıştır. Osman Seden'in Ne Şeker Şey, Badem Şekeri, Beş Şeker Kız filmleri 1960'ların salon güldürüleridir (Özgüç, 2005, 68). 1960'lı yıllar güldürü tiplerinin ortaya çıktığı yıllardır. Cilalı Đbo, Adanalı Tayfur ve Turist Ömer birer halk kahramanı olmuşlardır. Onların filmlerinde sınıfsal çelişkiler ve toplumsal taşlamalar görülmemektedir. Komik olan davranışlarıdır. Durum komedisi ve karakter komedisine birer örnek oluşturmaktadırlar (Özgüç, 2005, 69). Yönetmen Hulki Saner'in en uzun soluklu başarısı Sadri Alışık'ın canlandırdığı Turist Ömer tiplemesi olmuştur yılında başlayan seri 10 yıl devam etmiştir. Bu filmlerde oturtulmuş bir öykü olmadan, skeçler birbirini izlemektedir. Argosu, esprileri ve hareketleriyle dönemim kahramanı olmuştur (Scognamillo, 1990, 332). Turist Ömer sokaktaki adamdır. Pejmürde giysileriyle, selam verişiyle sokaktaki kahramanın simgesidir (Özgüç, 1993, 40). Pejmürde, gariban giyimli, iyi kalpli bir serseridir. Cilalı Đbo tipi ise Zeki Müren'li Berduş filminden çıkmıştır. Osman Seden bu filmden sonra Feridun Karakaya'nın canlandırdığı Cilalı Đbo filmlerine başlar (Scognamillo, 1990, 196). Cilalı Đbo yazan şapkası, yamalı pantolonu, boyacı sandığı ve peltek konuşması ile halk tarafından sevilir (Özgüç, 2005, 72). Adanalı Tayfur, Öztürk Serengilin canlandırdığı kelimeleri farklı söyleyişi ile halkın sevgisini kazanan diğer bir ünlü güldürü tipidir. Her üç tipin de en göze çarpan ortak yanı sloganlaşan ifadelere sahip olmalarıdır. Dikkat çekici ve abartılı oyunculukları da güldürüyü sağlayan en büyük etkendir. 1960'ların komedi sineması ve komedi tipleri halkın ilgisini çekmiştir. Gişe açısından oldukça başarılı bir dönemdir. Bundan sonraki dönem ise seks komedilerinin dönemi olmuştur. Đncelikten ve estetikten tamamen uzak filmlerdir. Bu oldukça kötü filmlerin yapıldığı dönemde Aziz Nesin'den sinemaya uyarlanan Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (Ergun Orbay) önceki dönemdeki komedi filmlerinden farklı bir çalışma olarak da şaşırtıcıdır. Ertem Eğilmez ile de aile içi ilişkilere dayalı güldürü filmleri başlar. Bu yeni bir anlayıştır. Rıfat Ilgaz'dan uyarlanan Hababam Sınıfı (1975) ise güldürü sinemasının yeniden toparlanmasını sağlamıştır. Farklı tiplerin çatışmasına dayanan ve skeçler halinde esprileri öne çıkaran Hababam Sınıfı aslında büyük bir yenilik getirmiş sayılmaz. Söz konusu filmdeki oyunculardan Kemal Sunal ile yakın bir gelecekte köşe dönücülerin ve toplumsal çarpıklıkların sergilendiği filmler başlayacaktır. Fakat bir süre sonra da işin kolayına kaçılacak, kaba, argo sözcüklere ve küfürlere dayalı bir dilin görüldüğü filmler ortaya çıkacaktır (Özgüç, 2005, 74). Kemal Sunal'da da farklı bir şive ile aptallık ve zeka arasında gidip gelen iyi niyetli bir tip çizilerek geleneksel güldürü anlayışı sürdürülmüştür. Komedi sinemamızda en uzun ömürlü çift Zeki Alasya-Metin Akpınar olmuştur. Tuluat tiyatrosunun geleneksel yapısına uygun bir biçimde modern Karagöz-Hacivat misali popüler bir çift oluşturmuşlardır. Bu dönemde öne çıkan diğer bir oyuncu da Đlyas Salman olmuştur. Toplumun ezik kesimini, sömürülen saf insanını temsil etmiştir. Filmlerinde traji-komik öğeler bulunmaktadır (Özgüç, 2005, 75, 76). Halktan, şiveyle konuşan bu tipleme de geleneksel anlatılara benzerlik göstermektedir. Bir başka önemli tipleme ise Müjdat Gezen tarafından Gırgıriye serisinde yaratılmıştır. Sulukule güldürüleri olan bu filmlerde dürüst, yoksul, zeki çingene tiplemesi halkın sevgisini kazanmıştır. Güldürü tipleri 1980'li yıllarda perdelerden kalkacaktır. Naif, duygusal ve gerçeklere pek uymayan tipler yerine hikayelerin öne çıktığı komedi filmleri perdelerde izlenmeye başlanacaktır. Bu filmler ülkemizdeki yaşama taşlamalar yapan, çelişkilerden mizahı doğuran filmlerdir:

5 Banker Bilo (Ertem Eğilmez, 1980): Dolandırılan bir köylünün hikayesi. Gol Kralı (Kartal Tibet, 1980): Futbol yıldızı olmak isteyen taşralı saf bir gencin hikayesi. Talihli Amele (Atıf Yılmaz, 1980): Bir inşaat işçisinin reklam yıldızı olması ile çağdaş yaşamın taşlaması. Zübük (Kartal Tibet, 1980): Sıradan bir vatandaşın üçkağıtcılıklarla bir politikacı olmasının hikayesi. Namuslu (Ertem Eğilmez, 1984): Bir mutemetin hırsız damgası yedikten sonra itibar görmeye başlaması. Çıplak Vatandaş (Başar Sabuncu, 1985): Reklam yıldızı olup büyük paralar kazanan fakat sonunda gerçekten aklını kaçıran bir vatandaşın hikayesi anlatılır. Züğürt Ağa (Nesli Çölgeçen, 1985): Topraklarını satıp Đstanbul'a gelen ve yalnız kalan bir ağanın hikayesi anlatılır. Değirmen (Atıf Yılmaz, 1986): Osmanlının son dönemindeki yozlaşmayı espirili bir şekilde ele alarak keskin ve düzeyli bir taşlama yapılır. Muhsin Bey (Yavuz Turgul, 1986): Geçmiş değerleri korumaya çalışan bir müzik organizötörünün yozlaşan müzik piyasasındaki mücadelesi anlatılır. Selamsız Bandosu (Nesli Çölgeçen, 1987): Kasabadan yola çıkarak ülkenin genelini anlatan, toplumsal eleştirici bir filmdir. Arabesk (Ertem Eğilmez, 1988): Eski Yeşilçam melodramlarını absürd bir şekilde ele alır. 1990'larda ise komedi filmleri azalmıştır. Bu dönem Türk sinemasında oldukça ağır dramların yapıldığı görülmektedir. Az sayıdaki komedi filmlerine, kendini yenilemeye çalışırken gülünç durumlara düşen bir sinema yönetmenin hikayesinin anlatıldığı Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (Yavuz Turgul, 1990), Türkiye'deki Amerikan etkilerini gösteren ve popüler Amerikan filmlerinin parodisi yapan Amerikalı (Şerif Gören, 1993), Orhan Kemal'in romanından uyarlanan erkek ve kadın rollerinin yer değiştirmesinden doğan esprilere dayanan Tersine Dünya (Ersin Pertan, 1994) filmlerini örnek olarak verebiliriz. 1990'ların sonunda yapılan Her Şey Çok Güzel Olacak (Ömer Vargı, 1998) ve Kahpe Bizans (Gani Müjde, 1999) komedi filmlerinin farklılaşmasında ve 2000'li yıllardaki türün çıkışını hazırlayan filmler olmuştur. Trajikomik ve absürd komedi anlayışı bu filmlerle seyirci tarafından da tutulmuştur. 1990'lı yıllar komedi sinemamız açısından oldukça zayıf bir dönemdir. Komedi filmleri 2000'li yıllarda yeni bir çıkış yapacaktır. 1980'li yıllarda yapılan komedi filmlerinde tip yerine karakterin yaratıldığı ve toplumsal olayların ele alındığı görülmektedir. Önceki dönemlerdeki filmlerden daha ağırbaşlıdırlar. Komedi sinemamız güncel olaylarla bağlantı kurmuş, ince taşlamalar yapmıştır. Geleneksel komedi anlayışı bu filmlerle daha geliştirilmiş olduğu iddia edilebilir. 2000'li yıllarda komedi türleri çeşitlenmiştir. Korku-komedi, romantik-komedi, macera-komedi, dram-komedi, bilimkurgu-komedi, gençlik komedisi ve Hollywood film parodileri gibi çeşitlenmeler görülmektedir. Karakter yerine tiplerin öne çıktığı, komik tiplemelerin yapıldığı görülmektedir. 2000'li yıllarda komedi türünün çeşitlenmesine rağmen toplumsal eleştiri yapan komedi filmleri tükenir. Bu dönem Abuzer Kadayıf (Tunç Başaran, 2000) isimli filmle başlar. Filmde, 1980'lerde ülkemizde kurulan vahşi kapitalizm ve mafya düzeni eleştirilir. Bir kültür trajedisini kara mizahla eleştirilmektedir (Demiralp, 2009, 78). Arabesk bir toplum ve aydın bakışını konu alan film arabesk düzene uyma ile de sonlanır. Traji-komedi filmlere, Fasulye (Bora Tekyay, 2000), Vizontele (Yılmaz Erdoğan Ömer Faruk Sorak, 2001), Vizontele Tuuba (Yılmaz Erdoğan, 2004), Pardon (Mert Baykal, 2005), Organize Đşler (Yılmaz Erdoğan, 2005), Dondurmam Gaymak (Yüksel Aksu, 2005), Hokkabaz (Cem Yılmaz Ali Taner Baltacı, 2006), Şans Kapıyı Kırınca (Tayfun Güneyer, 2005) olarak örnek verilebilir. Bu türdeki filmlerden Çinliler Geliyor (Zeki Ökten, 2006), küreselleşmeye bir tepkiyi de içerir (Demiralp, 2009, 143). Avrupalı (Ulaş Ak, 2007) Türkiye`nin Avrupalı olma yolunda yaşadığı sancılı, duygusal ve trajikomik yolculuğun hikayesini anlatır. Osmanlı Cumhuriyeti (Gani Müjde, 2008) ise Osmanlı devletinin günümüze uyarlanmış devamını anlatır. Eski komedi film dizilerin canlandığı da görülmüştür. Hababam Sınıfı Merhaba (Kartal Tibet, 2003), Hababam Sınıfı Askerde (Ferdi Eğilmez, 2004). Aksiyon-komedi türünde, Maskeli Beşler Đntikam Peşinde, Maskeli Beşler: Irak, Maskeli Beşler: Kıbrıs (Murat Aslan, 2005, 2007,2008), Plajda (Murat Şeker, 2007), Hırsız Var (Oğuzhan Tercan, 2004), Muro: Nalet olsun içimdeki insan sevgisine (Zübeyr Sasmaz, 2008).

6 Korku-komedi türünde, Kutsal Damacana (Kamil Aydın, 2007), Kutsal Damacana 2: Đtmen (Korhan Bozkurt, 2009), Destere (Gürcan Yurt, 2008), Mumya Firarda (Erdal Murat Aktaş, 2002), Hababam Sınıfı Üç Buçuk (Ferdi Eğilmez ve Hasan Karacadağ, 2005). Tip üzerine kurulmuş Recep Đvedik (Recep Đvedik 1-2-3, ). Tür parodisi, Gora (Ömer Faruk Sorak, 2004), Yahşi Batı (Ömer Faruk Sorak, 2009). 2000'li yılların komedi filmlerine genel olarak bakıldığında hızlı kurgu ve kısa planların sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Hollywood'un çeşitlendirdiği ve çok sayıda ürettiği komedi filmlerine bir yakınlığın olduğu da farkedilmektedir. 1980'lerde çekilen komedi filmlerimizde yer alan toplumsal eleştirinin ve Türkiye'yi ilgilendiren konuların hemen hemen hiç yer almadığı da görülmektedir. 2000'li yıllarda öne çıkan isimler Cem Yılmaz ve Şahan Gökbar olmuştur. Cem Yılmaz, 2004 yılında GORA isimli filmiyle sinemadaki çıkışını gerçekleştirmiştir. GORA filmi bilimkurgu-komedi yapısındadır. Türkler uzayda parodisi olarak da görülebilir. Filmin üzerine kurulduğu mizah anlayışı Türklerin uzaya gitmesi ve bizden adam olmaz söylemidir. Şahan Gökbakar'ın sinemadaki yükselişi ise Recep Đvedik filmi ile gerçeklemiştir. Bu filmin mizah anlayışı ise, kural tanımaz bir tip olarak çizilen Recep Đvedik'e dayanmaktadır. Kural tanımazlığı ve sınıf farkı gözetmeyen davranışları mizah aracı olarak kullanılmıştır. Argo sözcükler de oldukça fazladır. GORA, AROG ve Recep Đvedik argo sözcükler kullanması nedeniyle eleştirilmiştirdir. Eski komedi filmlerimize göre bu tür konuşmaların oranı artmıştır. Söz konusu filmlerin lümpenliği doğallaştırma da katkısı olduğu iddia edilebilir. Bizden adam olmaz söylemi ya da kural tanımazlık üzerine kurulu bu mizah anlayışı, filmlerin gişe başarılarına bakılırsa günümüzün seyircisi tarafından da tutulmuştur. Söz konusu filmlerin parodiler şeklindeki anlatımı ise komedi sinemamızın 1980'lerden önceki dönemlerde kullandığı bir yöntemdir. Bu anlamda bir gerileme olduğundan da sözedebiliriz. 5. SONUÇ Sinema tarihimizde komedi filmlerimiz tiplemeler ile başlamış, sonraları karakterlerin yer aldığı daha ağırbaşlı konuları ele alan filmlere ulaşmıştır. Günceli eleştirmek, taşlamak ve zıtlıkları ortaya çıkarmak 1980'li yıllardaki seyirci tarafından da tutulmuştur. Ülkenin değişmesi, seyircinin değişmesi sonucu sinemamız da değişmiştir. Tecimsel televizyonun yaygınlaşması yeni komedi tiplerinin de ortaya çıkmasını sağlamıştır. Tecimsel televizyonun yeni bir mizah anlayışının oluşmasında rolü olmuştur. Ayrıca, 1990'larda başlayan değişimde ülkemizin mizah dergilerinin de rolü bulunmaktadır.. Tüm bunlar birlikte düşünüldüğünde mizah yapanların hemen hemen aynı yerlerden geldikleri ve aynı kaynaklardan beslendikleri anlaşılabilir. 2000'li yıllarda değişimler sonuçlarını sinemada vermeye başlamıştır. Televizyondan ve mizah dergilerinden tanınan isimler sinemada da kendilerini göstermişlerdir. Daha fazla ticari olmak durumunda kalmışlardır. Hollywood filmlerine alışkın seyircinin ilgisini çekebilmek ve televizyon ile yetişen yeni bir nesile hitap edebilmek isteği lümpen bir komedi tarzını ortaya çıkarmıştır. Karagöz ve Hacivat ya da diğer geleneksel ikililer düşünüldüğünde, aydın ve halk bakışlarının çatışmasından ya da toplumdaki farklılıkların mizahın kaynağını oluşturduğunu görebiliriz. Günümüzdeki komedi filmlerinde Karagöz'ün söyleminin devam ettiği iddia edilebilir. Fakat içeriğinden pek çok şeyi de kaybederek. Kapitalizmin yarışmacılık ilkesi gereği çok izlenmek sinema filmleri için hayati önem taşımaktadır. Bunu yaparken de seyirciyi zorlamadan, en kolay yoluyla işin üstesinden gelinmeye çalışılmaktadır.

7 KAYNAKLAR And, M., (1985). Geleneksel Türk Tiyatrosu. Ankara: Đnkılap Kitabevi. Akı, N., (1989). Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi I. Đstanbul: Dergah Yayınları. Alangu, T., (1968). Keloğlan Masalları, Türk Dili, S: 207, Aralık. Çaplı, B., (2001). Televizyon ve Siyasal Sistem. Ankara: Đmge Yayınları, Kudret, C., (1992). Karagöz, 2.b., Ankara: Bilgi Yayınevi. Kudret, C., (1994). Ortaoyunu-1, 2.b., Ankara: Đnkılâp Kitabevi. Özdemir, N., (1976). Meddahlık ve Meddah Hikayeleri. Đstanbul: Đş Bankası Yayınları. Özgüç, A., (2005). Türlerle Türk Sineması. Đstanbul: Dünya Aktüel. Scognamillo, G., (2005). Türk Sinema Tarihi. Đstanbul: Kabalcı Yayınevi. Ünver Oral, Ü., (2006). Meddah Kitabı. Đstanbul: Kitabevi Yayınları.

Kahkahalarımızı öksüz bırakan Zeki Alasya'nın hayatı

Kahkahalarımızı öksüz bırakan Zeki Alasya'nın hayatı 1 / 8 2015/05/15 18:31 Kahkahalarımızı öksüz bırakan Zeki Alasya'nın hayatı Oktay Volkan Alkaya (mailto:oktay.alkaya@radikal.com.tr mailto:oktay.alkaya@radikal.com.tr) Radikalist / 08/05/2015 Đnanmak,

Detaylı

Kitabı mı Çıkmış, Dizisi mi?

Kitabı mı Çıkmış, Dizisi mi? On5yirmi5.com Kitabı mı Çıkmış, Dizisi mi? Romanlardan uyarlanan dizilerin son dönemde popüler olduğunu düşünenlerdenseniz, yanılıyorsunuz... Yayın Tarihi : 13 Ekim 2009 Salı (oluşturma : 1/31/2017) Hazırlayan:

Detaylı

BODRUM DA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

BODRUM DA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR TİYATROHAYAL@ BODRUM DA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR İstanbul dan gelip, Bodrum un Akyarlar Mahallesine yerleşen tiyatro sanatçıları Ececan Gümeci ve Aykut Ünal ın ilk projesi Şahin Örgel in yazdığı iki kişilik oyunu

Detaylı

TÜRK HALK TİYATROSU TÜRLERİ

TÜRK HALK TİYATROSU TÜRLERİ TÜRK HALK TİYATROSU TÜRLERİ KARAGÖZ Karagöz, bir gölge oyunudur. Bu oyun deriden kesilen ve tasvir adı verilen birtakım şekillerin (insan, hayvan, bitki, eşya vb.) arkadan ışıklandırılmış beyaz bir perde

Detaylı

KEMAL SUNAL GÜLDÜRÜLERİNDE KARAKTERLERİN TEMSİLİ

KEMAL SUNAL GÜLDÜRÜLERİNDE KARAKTERLERİN TEMSİLİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s.519-526 KEMAL SUNAL GÜLDÜRÜLERİNDE KARAKTERLERİN TEMSİLİ Gözde SUNAL 65 ÖZET Keloğlan ın saflığını, Nasreddin Hoca

Detaylı

Brighton Ekolü. Film d'art (yapımevi)

Brighton Ekolü. Film d'art (yapımevi) Brighton Ekolü İngiliz fotoğrafçı topluluğudur. Superpoze, yakın çekim, kamera hareketleri görülür. Konulu filmler yapmadılar. Görsel efektlere ve hilelere yer verdiler. Film d'art (yapımevi) Ünlü klasik

Detaylı

İLHAM VEREN KONUŞMACILAR ALEM-İ İŞ İLE HERKES BİRBİRİNİ DAHA İYİ ANLAYACAK!

İLHAM VEREN KONUŞMACILAR ALEM-İ İŞ İLE HERKES BİRBİRİNİ DAHA İYİ ANLAYACAK! İLHAM VEREN KONUŞMACILAR ALEM-İ İŞ İLE HERKES BİRBİRİNİ DAHA İYİ ANLAYACAK! ALEM-İ İŞ, NE İŞ? Alem-i İştir kişinin lafa bakılmaz! diyoruz ve iş hayatında yaşadıklarımız konusunda bize, size, herkese esprili

Detaylı

Oynatılış Tekniği. Karagöz Oyununda Bölümler

Oynatılış Tekniği. Karagöz Oyununda Bölümler Yazı İçerik Karagöz Oyunu Karagöz Oyunu Oynatılış Tekniği Karagöz Oyununda Bölümler Örnek Karagöz Oyunu Karagöz Oyunu Karagöz oyunu baş oyuncularından Karagöz'ün adıyla anılan bir gölge oyunudur. Oyunun

Detaylı

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ - Basın Toplantısı Haber Küpürleri - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel 13.01.2015 Salı Adana İşi nde acayip soygun Bir Acayip Soygun Adana İşi adlı uzun metraj filmin çekimleri

Detaylı

ANTALYA ALTIN PORTAKAL'DA JÜRİ HEYECANI!

ANTALYA ALTIN PORTAKAL'DA JÜRİ HEYECANI! ANTALYA ALTIN PORTAKAL'DA JÜRİ HEYECANI! 51. ULUSLARARASI ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ'NİN ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI'NIN JÜRİSİ BELLİ OLDU Bu yıl 51.si düzenlenecek olan Uluslararası Antalya

Detaylı

KÖY SEYİRLİK OYUNU Kırsal bölgelerde, köylerde görülen daha çok tarih öncesine uzanan bolluk (tarım ve çobanlık), eriştirme, canlandırıcılık, atalara

KÖY SEYİRLİK OYUNU Kırsal bölgelerde, köylerde görülen daha çok tarih öncesine uzanan bolluk (tarım ve çobanlık), eriştirme, canlandırıcılık, atalara KÖY SEYİRLİK OYUNU Kırsal bölgelerde, köylerde görülen daha çok tarih öncesine uzanan bolluk (tarım ve çobanlık), eriştirme, canlandırıcılık, atalara tapınım gibi işlevsel kuttörenlere bağlı bir tiyatro

Detaylı

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Eskişehir. Lisans. İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü.

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Eskişehir. Lisans. İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü. NAZLI BAYRAM Eğitim Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Doktora. Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı 1989 Tez Başlığı: Geleneksel Anlatılar ve Söylen: Türk Güldürü Filmleri Üzerine Yapısal Bir Çözümleme Eskişehir

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Önder PAKER 2. Doğum Tarihi: 27.05.1960 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tiyatro Dokuz Eylül Üniversitesi 1982 Yüksek Lisans

Detaylı

Dr. Funda ÖZŞENER. fundaozsener@hotmail.com. YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölüm Başkanı. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölüm Başkan Yrd.

Dr. Funda ÖZŞENER. fundaozsener@hotmail.com. YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölüm Başkanı. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölüm Başkan Yrd. Dr. Funda ÖZŞENER fundaozsener@hotmail.com Kişisel Bilgiler Doğum Yeri/Tarihi: İzmir 16.08.1969 İdari Görevleri: YYU Sinema Televizyon Bölümü Yrd. Doç. Dr. YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölüm Başkanı

Detaylı

Telefon: Adres: Doğancılar -ÜSKÜDAR/İSTANBUL EMRE TURANLI KİŞİSEL BİLGİLER

Telefon: Adres: Doğancılar -ÜSKÜDAR/İSTANBUL EMRE TURANLI KİŞİSEL BİLGİLER www.emreturanli.com E-Posta: y.emreturanli@gmail.com Telefon:0 554 271 20 60 Adres: Doğancılar -ÜSKÜDAR/İSTANBUL EMRE TURANLI KİŞİSEL BİLGİLER DOĞUM TARİHİ ve YERİ : 20.01.1981 / Ankara BOY / KİLO / GÖZ

Detaylı

DIRIM. kültür - sanat - güncel yaşam ISSN 0378-8628. Monet

DIRIM. kültür - sanat - güncel yaşam ISSN 0378-8628. Monet ISSN 0378-8628 DIRIM kültür - sanat - güncel yaşam Monet DİRİM/ocak-Şubat-Mart 2007 Kültür ve Sanat Küçük insanların Büyük Filmi: DONDURMAM GAYMAK Yerel bir masal... Yıl 1995, Ege'nin küçük bir kıyı kasabasında

Detaylı

Halit Akçatepe Hayatını Kaybetti

Halit Akçatepe Hayatını Kaybetti Halit Akçatepe Hayatını Kaybetti Yeşilçam ın usta oyuncusu, Hababam sınıfının Güdük Necmi si Halit Akçatepe 76 yaşında hayatını kaybetti. Halit Akçatepe nin, beyin damarlarının tıkanması nedeniyle sağ

Detaylı

Hans Christian Andersen Tahsin Yücel Buket Topakoğlu

Hans Christian Andersen Tahsin Yücel Buket Topakoğlu Kralın Yeni Giysisi Hans Christian Andersen (2 Nisan 1805-4 Ağustos 1875). Dünyaca ünlü Danimarkalı eşsiz masal ustası. Ayrıca oyun, roman, şiir, gezi kitabı ve biyografi de yazmıştır. Bir ayakkabıcının

Detaylı

9 MAYIS PAZARTESİ Futsal Çeyrek Final Maçları Yer: Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu

9 MAYIS PAZARTESİ Futsal Çeyrek Final Maçları Yer: Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu 10.30 Açılış - Protokol Konuşmaları - Halk Oyunu Gösterisi Yer: Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Önü Takı Tasarımı, Ebru ve Rölyef Sergisi (2 Gün) Yer: Merkez Kütüphane Sergi Salonu 9 MAYIS 2016 PAZARTESİ

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvanı: Prof.Dr. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. Ünvanı: Prof.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Adı: Erhan TUNA Ünvanı: Prof.Dr Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tiyatro Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya 1988 Fakültesi Yüksek Lisans Tiyatro Ankara Üniversitesi Sosyal

Detaylı

TOPRAĞIN ÇOCUKLARI OYUNCU BİYOGRAFİLERİ KEMAL ÖĞRETMEN

TOPRAĞIN ÇOCUKLARI OYUNCU BİYOGRAFİLERİ KEMAL ÖĞRETMEN TOPRAĞIN ÇOCUKLARI OYUNCU BİYOGRAFİLERİ KEMAL ÖĞRETMEN Anadolu Köy Enstitüsü Müdürü. İleri görüşlü, kendinden emin, öğrencilerinin geleceğini düşünen ve onları yüreklendiren, Köy Enstitülerine gönül vermiş

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Fatma Büşra Atalay, Gökhan Barutcu, Anıl Öner Koçak, Emine Gül Taş, Irmak Üstündağ Danışman: Prof. Dr. Rengin Erdal ÖZET Genç nüfusun oldukça

Detaylı

Portakal'a 'Türkiye sineması' damga vurdu!

Portakal'a 'Türkiye sineması' damga vurdu! 1 / 7 2014/10/31 15:31 Portakal'a 'Türkiye sineması' damga vurdu! ERKAN AKTUĞ (mailto:erkan.aktug@radikal.com.tr mailto:erkan.aktug@radikal.com.tr) Kültür / 18/10/2014 51. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

İLERİ DÜZEY SENARYO YAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

İLERİ DÜZEY SENARYO YAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI İLERİ DÜZEY SENARYO YAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ile ARDEV Vakfı nın birlikte düzen-lediği ileri düzey senaryo yazarlığı atölyesi 10 hafta sürecektir. Program hafta içi yapılacaktır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

CEVDET ŞAMIKOĞLU İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI MART - NİSAN AYLARI FAALİYET RAPORU

CEVDET ŞAMIKOĞLU İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI MART - NİSAN AYLARI FAALİYET RAPORU CEVDET ŞAMIKOĞLU İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI MART - NİSAN AYLARI FAALİYET RAPORU KONU: VATAN SEVGİSİ 1.1. ANA SINIFLARI ETKİNLİK 1 DEĞER SINIF : VATAN Sevgisi : OKUL Öncesi 1- Atatürk

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

1 Mart/Cumartesi GÜNEŞE YOLCULUK HACİVAT KARAGÖZ GÖLGE OYUNU HAYVANLAR VE ÇOCUKLAR HOŞGELDİN ESİN PERİSİ

1 Mart/Cumartesi GÜNEŞE YOLCULUK HACİVAT KARAGÖZ GÖLGE OYUNU HAYVANLAR VE ÇOCUKLAR HOŞGELDİN ESİN PERİSİ ÇOCUK OYUNLARI 65 GÜNEŞE YOLCULUK Uygur Çocuk Tiyatrosu Ali Emiri Efendi HACİVAT KARAGÖZ GÖLGE OYUNU Ünver Oral İdris Güllüce HAYVANLAR VE ÇOCUKLAR Mavi Uçurtma Komedi Tiyatrosu Sultanbeyli HOŞGELDİN ESİN

Detaylı

DRAMATİK METİN YAZARI

DRAMATİK METİN YAZARI TANIMI Tiyatro oyunu, sinema, TV senaryosu, reklam yazarlığı alanlarında yaratıcılığını kullanarak canlandırmaya dayalı metinler yazan kişidir. A GÖREVLER Dramatik Metin Yazarı; KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

Naptorun Pansiyon İzleyiciden Tam Not Aldı

Naptorun Pansiyon İzleyiciden Tam Not Aldı Naptorun Pansiyon İzleyiciden Tam Not Aldı Sahne Gari organizasyonu olarak Naptorun Pansiyon adlı tiyatro oyunu Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi gösteri salonunda sahnelendi. Bodrum da yaşayan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sinema Tarihi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

Filmin çıkması için öngörülen tarihlerde vizyonda olacak diğer filmlerin analizi; 27 Şubat ta vizyona girecek olan etkisi 2-3 hafta sürecek filmler;

Filmin çıkması için öngörülen tarihlerde vizyonda olacak diğer filmlerin analizi; 27 Şubat ta vizyona girecek olan etkisi 2-3 hafta sürecek filmler; Ortalama sinema seyirci artışına göre; Mart 2015 de yaklaşık 7 Milyon 7.5 milyon biletli sinema seyircisinin vizyondaki filmleri izlemesini beklemekteyiz. En yüksek seyirci rakamına 13 Mart haftası ulaşılacaktır,

Detaylı

Yaşamda görülen olayları sahnede canlandırma sanatına ve bu amaçla yazılmış eserlere tiyatro denir. Tiyatrolar, tıpkı opera, sinema, bale gibi

Yaşamda görülen olayları sahnede canlandırma sanatına ve bu amaçla yazılmış eserlere tiyatro denir. Tiyatrolar, tıpkı opera, sinema, bale gibi Yaşamda görülen olayları sahnede canlandırma sanatına ve bu amaçla yazılmış eserlere tiyatro denir. Tiyatrolar, tıpkı opera, sinema, bale gibi seyretmeye dayalı metinlerdir. Dünya edebiyatında tiyatronun

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

DÜNDEN GELECEĞE GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU NDA EĞİTİMİN ROLÜ. Doç. Dr. Adnan TÖNEL. e-mail: adnantonel@gmail.com

DÜNDEN GELECEĞE GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU NDA EĞİTİMİN ROLÜ. Doç. Dr. Adnan TÖNEL. e-mail: adnantonel@gmail.com DÜNDEN GELECEĞE GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU NDA EĞİTİMİN ROLÜ Doç. Dr. Adnan TÖNEL e-mail: adnantonel@gmail.com ÖZET Geleneksel tiyatrosunu ilk fark eden ve icra eden ülkelerden biri olmamıza karşın, bu

Detaylı

ÖLÜMCÜL OYUNCAKLAR KEMİKLER ŞEHRİ MORTAL INSTRUMENTS CITY OF BONES 30 AĞUSTOS TA SİNEMALARDA!

ÖLÜMCÜL OYUNCAKLAR KEMİKLER ŞEHRİ MORTAL INSTRUMENTS CITY OF BONES 30 AĞUSTOS TA SİNEMALARDA! ÖLÜMCÜL OYUNCAKLAR KEMİKLER ŞEHRİ MORTAL INSTRUMENTS CITY OF BONES 30 AĞUSTOS TA SİNEMALARDA! C 1 ÖLÜMCÜL OYUNCAKLAR KEMİKLER ŞEHRİ Cassandra Clare in kaleme aldığı tüm dünyada satış rekorları kıran fantastik

Detaylı

Medya ve Toplumsal Cinsiyet

Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya: Haberleşmenin büyük insan gruplarına aktarımını sağlayan araçlar Televizyon Sinema Radyo Kitaplar Gazeteler, dergiler ve çizgi romanlar Bilgisayar ve internet Televizyon

Detaylı

Melodramatik Anlatım Biçimi ve Yeşilçam

Melodramatik Anlatım Biçimi ve Yeşilçam Melodramatik Anlatım Biçimi ve Yeşilçam Mustafa Furkan Özren Melodramın ne demek olduğu ve sinemayı ne şekilde etkilediği sinema üzerine çalışan ve sinema hakkında yazan pek çok kimsenin ilgisini çekmiştir.

Detaylı

BODRUM DA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

BODRUM DA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR TİYATROHAYAL@ BODRUM DA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR İstanbul dan gelip, Bodrum un Akyarlar Mahallesine yerleşen tiyatro sanatçıları Ececan Gümeci ve Aykut Ünal ın ilk projesi Şahin Örgel in yazdığı iki kişilik oyunu

Detaylı

3. Unvanı: Doçent E-posta :

3. Unvanı: Doçent E-posta : 1. Adı Soyadı: Ali Sait Liman 2. Doğum Tarihi / Yeri: 09.01.1973 / Tercan 3. Unvanı: Doçent E-posta : asliman@uludag.edu.tr 4. Öğrenim durumu / görev yaptığı akademik kurumlar : a- Öğrenim durumu Derece

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( )

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( ) 08.300.001 08.300.002 08.300.003 08.300.004 08.300.005 Gazetecilik ve İdeolojinin İnşası: Ulusal Basın ve Kuzey Irak Operasyonu' nun Temsili 'Mitoloji-Kültür-İletişim-Simge'' Bağlamında İtibar ve Güç Simgesi

Detaylı

Türk Sinemasının Kökeni Üzerine. On the origin of Turkish Cinema. Abstract

Türk Sinemasının Kökeni Üzerine. On the origin of Turkish Cinema. Abstract Türk Sinemasının Kökeni Üzerine On the origin of Turkish Cinema Abstract Industrial revolution that took place in the West, has given the social life a completely appearance. The relationship between people

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( )

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( ) 08.300.001 08.300.002 08.300.003 08.300.004 08.300.005 Gazetecilik ve İdeolojinin İnşası: Ulusal Basın ve Kuzey Irak Operasyonu' nun Temsili 'Mitoloji-Kültür-İletişim-Simge'' Bağlamında İtibar ve Güç Simgesi

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E Kasım/Aralık 12 ÖZEL SAYI ISSN

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E Kasım/Aralık 12 ÖZEL SAYI ISSN ISSN: 1308-2698 Sayı 10, Cilt 5, Kasım/Aralık 2012 1. ULUSLARARASI ARDA KANPOLAT TİYATRO FESTİVALİ VE KONGRESİ BİLDİRİLER ÖZEL SAYISI İmtiyaz Sahibi Prof. Dr. Şaban Sitem BÖLÜKBAŞI Editör Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu YAZ DEMEDEN ÖNCE Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni gulseminkucba@terakki.org.tr AMACIMIZ Okuma ve yazma eylemlerini temellendirmek, Yaratımla ilgili her aşamada yaratıcılığın bireyin gözlem ve birikimlerine

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU VE OYUNCULUK EĞİTİMİ. Fazilet Demirdaş 1

GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU VE OYUNCULUK EĞİTİMİ. Fazilet Demirdaş 1 GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU VE OYUNCULUK EĞİTİMİ Fazilet Demirdaş 1 ÖZET Çağdaş Türk tiyatrosu zemininde kendini varetmiş oyunculuğa baktığımız zaman doğrudan bizi oyunculuk eğitimi veren özel veya kurumsal

Detaylı

Ramazan coşkusunu, etkinliklerimizle 18 Haziran - 16 Temmuz tarihleri arasında, iftardan sonra Cumhuriyet Meydanı nda yaşayalım...

Ramazan coşkusunu, etkinliklerimizle 18 Haziran - 16 Temmuz tarihleri arasında, iftardan sonra Cumhuriyet Meydanı nda yaşayalım... Ramazan coşkusunu, etkinliklerimizle 18 Haziran - 16 Temmuz tarihleri arasında, iftardan sonra Cumhuriyet Meydanı nda yaşayalım... SERGİLER Nalan ASLAN Ahşap Yakma - Hat Sergisi 19-29 Haziran 2015 Açılış:

Detaylı

İSTEK ÖZEL BİLGE KAĞAN OKULLARI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTANBUL İLİ ORTAOKUL VE LİSELER ARASI MEDDAH-TEK KİŞİLİK GÖSTERİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İSTEK ÖZEL BİLGE KAĞAN OKULLARI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTANBUL İLİ ORTAOKUL VE LİSELER ARASI MEDDAH-TEK KİŞİLİK GÖSTERİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İSTEK ÖZEL BİLGE KAĞAN OKULLARI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTANBUL İLİ ORTAOKUL VE LİSELER ARASI MEDDAH-TEK KİŞİLİK GÖSTERİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YARIŞMANIN ADI: GELENEKTEN GELECEĞE BEN MEDDAH Geleneksel

Detaylı

5 Nisan/Cumartesi UÇ HAZERFAN UÇ AKILLI DOKTOR ALAADDİN İN SİHİRLİ LAMBASI BİR PRENS MASALI. Çocuk Oyunu Tiyatro Yansıma Atakent Kültür Merkezi

5 Nisan/Cumartesi UÇ HAZERFAN UÇ AKILLI DOKTOR ALAADDİN İN SİHİRLİ LAMBASI BİR PRENS MASALI. Çocuk Oyunu Tiyatro Yansıma Atakent Kültür Merkezi ÇOCUK OYUNLARI 67 UÇ HAZERFAN UÇ Tiyatro Yansıma Atakent Kültür Merkezi AKILLI DOKTOR İsmail Yeşilbağ Tiyatrosu Bahçelievler Kültür Merkezi ALAADDİN İN SİHİRLİ LAMBASI Tiyatro Yeniden Cem Karaca Kültür

Detaylı

Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları. Nobody s Unpredictable

Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları. Nobody s Unpredictable Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları 1 Nobody s Unpredictable Çocukluk Affan Dede ye para saydım,. Havuzda su şırıl şırıldır Zıpzıplarım pırıl pırıldır. Ne güzel güzel dönüyor çemberim; Hiç bitmese

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Pepee den Önce Pepee den Sonra P.Ö- P.S

Pepee den Önce Pepee den Sonra P.Ö- P.S Pepee den Önce Pepee den Sonra P.Ö- P.S KİM BU PEPEE? YIL 2007, Bir düşümüz var: Türk çizgi filmi yapmak Bu da düşümüzün rakamsal temeli: Türkiye de milyonlarca çocuk var. Binlerce yıllık anlatı kültürü

Detaylı

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II Tutumların Yapısı Kağıtçıbaşı, Ç. (2012). Günümüzde insan ve insanlar. Evrim Yayınevi. İstanbul. A. X partisine oy verirken, kardeşi neden Y partisine

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR) Abant Journal of Cultural Studies. Hakemli Elektronik Dergi

Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR) Abant Journal of Cultural Studies. Hakemli Elektronik Dergi ISSN: 2528-9403 Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR) Abant Journal of Cultural Studies Hakemli Elektronik Dergi Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi University of Abant İzzet Baysal

Detaylı

TÜRK SİNEMASI ve YILLAR Özkan KARACA 1

TÜRK SİNEMASI ve YILLAR Özkan KARACA 1 TÜRK SİNEMASI ve YILLAR Özkan KARACA 1 1950 li yıllar döneminin en ilginç özelliklerinden biri, piyasa romanı olarak adlandırılan romanların filme çekilmesidir. Bunlara örnek olarak Kerime Nadir, Muazzez

Detaylı

Münir Özkul. Zeus tarafından yazıldı. Pazar, 23 Mayıs 2010 11:41 -

Münir Özkul. Zeus tarafından yazıldı. Pazar, 23 Mayıs 2010 11:41 - Münir Özkul, 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul Kanatlarımın Altında'un Bakırköy semtinde, eski Osmanlı paşalarından birinin torunu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlarda tiyatroya merak salmış olan Özkul,

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık Şubat 2017)

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık Şubat 2017) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-10 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Gazi Mahallesi Şenol Caddesi No: 3 (Karagözlü Ev) Yenimahalle-Ankara. t. 0 312 433 46 00 f. 0 312 433 41 43. www.kesifyapim.com

Gazi Mahallesi Şenol Caddesi No: 3 (Karagözlü Ev) Yenimahalle-Ankara. t. 0 312 433 46 00 f. 0 312 433 41 43. www.kesifyapim.com Gazi Mahallesi Şenol Caddesi No: 3 (Karagözlü Ev) Yenimahalle-Ankara t. 0 312 433 46 00 f. 0 312 433 41 43 www.kesifyapim.com /kesif.yapim @KesifYapim Festival, Şenlik Özel Gün Programları Tiyatro Turneleri

Detaylı

Yönetmen / İnci Balabanoğlu Ahıska Senaryo / Özgür Ağaoğlu TERRA FİLMCİLİK

Yönetmen / İnci Balabanoğlu Ahıska Senaryo / Özgür Ağaoğlu TERRA FİLMCİLİK Yönetmen / İnci Balabanoğlu Ahıska Senaryo / Özgür Ağaoğlu TERRA FİLMCİLİK www.instagram.com/solseritfilmi www.twitter.com/solseritfilmi www.facebook.com/solseritfilmi www.solseritfilmi.com 1 Sol Şerit:

Detaylı

ÂLÂ SIVAS YAVUZ TURGUL KENDISINI MARKAYA DÖNÜŞTÜRDÜ KİTAPLIK

ÂLÂ SIVAS YAVUZ TURGUL KENDISINI MARKAYA DÖNÜŞTÜRDÜ KİTAPLIK KİTAPLIK ÂLÂ SIVAS YAVUZ TURGUL KENDISINI MARKAYA DÖNÜŞTÜRDÜ Söyleşi: KÜLTİGİN KAĞAN AKBULUT İstanbul Ticaret Üniversitesi hocalarından, sinema yayıncılığı da yapan Âlâ Sivas ın çağrısıyla bir araya gelen

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABALAR ve ERGENLER

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABALAR ve ERGENLER rt O ku ao l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI BABALAR ve ERGENLER PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - OCAK 2013 Babalar ve Ergenler Evet, yanlış duymadınız! Bu ayki bültenimizde ergenlerin gizli kahramanlarından

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eskiçağ Dilleri ve İstanbul Üniversitesi 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eskiçağ Dilleri ve İstanbul Üniversitesi 1999 1. Adı Soyadı: Erdal Yıldırım 2. Doğum Tarihi: 1971 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eskiçağ Dilleri ve İstanbul Üniversitesi 1999

Detaylı

3 Nisan 2017 PAZARTESİ İmza Günü

3 Nisan 2017 PAZARTESİ İmza Günü 3 Nisan 2017 PAZARTESİ İmza Günü DİLEK ÜLVAN YILMAZ KİTAPDOLU.COM 09.30-13.00 HÜSEYİN MUŞMAL KİTAPDOLU.COM 09.30-13.00 NEHİR AYDIN GÖKDUMAN KİTAPDOLU.COM 09.30-14.00 KAZIM ÖZTÜRK TYB KONYA 10.00-12.00

Detaylı

I. BÖLÜM I. DİL. xiii

I. BÖLÜM I. DİL. xiii I. BÖLÜM I. DİL DİL NEDİR?... 1 İNSAN HAYATINDA DİLİN ÖNEMİ... 3 ÇOCUĞUN İNSAN OLMA SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ... 5 ANA DİLİNİN ÖNEMİ... 6 DİL VE DÜŞÜNCE... 7 DİL, SEMBOL VE İŞARET İLİŞKİSİ... 12 DİL, KÜLTÜREL

Detaylı

Elektrik, Plastik Cerrahi ve Prometheus: İlk BK Romanı Frankenstein 18 Ocak2014. Ütopyadan Distopyaya, Totalitarizm ve Anksiyete 25 Ocak 2014

Elektrik, Plastik Cerrahi ve Prometheus: İlk BK Romanı Frankenstein 18 Ocak2014. Ütopyadan Distopyaya, Totalitarizm ve Anksiyete 25 Ocak 2014 BİLİMKURGU: BAŞKA BİR VAROLUŞ MÜMKÜN Bilimkurgu bir bakışa göre Samosata lı Lukianos tan (M.S. 2. Yüzyıl) bu yana, başka bir bakışa göre ise 1926 yılında yayımcı Hugo Gernsbeack in scientifiction kelimesini

Detaylı

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut Havada bulut Sen bunu unut 8 TEK TEK TEKERLEME Öğrendiğim ilk tekerlemeyi hatırlamıyorum ama; çocukluğuma dönüp, baktığımda onlarca tekerleme arasından ikisinin öne çıktığını çok net görüyorum. Bir tanesi,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

ARNAVUTKÖY KÜLTÜR-SANAT. ETKiNLiKLERi ŞUBAT 2012

ARNAVUTKÖY KÜLTÜR-SANAT. ETKiNLiKLERi ŞUBAT 2012 ARNAVUTKÖY KÜLTÜR-SANAT ETKiNLiKLERi ŞUBAT 2012 Sanat, hayatın estetik yönlerini farklı algılama, farklı bir bakış ile gizli kalmış olan güzellikleri keşf etme, görme ve gösterme isteğinin en değerli somut

Detaylı

Seçemediğimiz Zorunlu Arkadaşlarımız: Kardeşlerimiz 2013 / 2014 SAYI: 21. Haftanın Bazı Başlıkları

Seçemediğimiz Zorunlu Arkadaşlarımız: Kardeşlerimiz 2013 / 2014 SAYI: 21. Haftanın Bazı Başlıkları 2013 / 2014 SAYI: 21 Haftanın Bazı Başlıkları Seçemediğimiz Zorunlu Arkadaşlarımız: Kardeşlerimiz 14. Eko Okullar Ulusal Koordinatör Öğretmenler Semineri Bursa Kervansaray Otel de Gerçekleştirildi Tiyatro

Detaylı

Kostüm Ve Aksesuarlar ÖĞR. GÖR. ÖZLEM BAĞCI

Kostüm Ve Aksesuarlar ÖĞR. GÖR. ÖZLEM BAĞCI Kostüm Ve Aksesuarlar ÖĞR. GÖR. ÖZLEM BAĞCI Tanım Kostüm, insanların rahatlamalarını sağlamak, eğlendirmek, canlandıracağı karaktere bürünmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan ve daha çok gösterilerde

Detaylı

Buluştular

Buluştular 19.12.2012 Buluştular NoBaşbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Mevlana ile ilgili özel bir törende Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yan yanaydı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu,

Detaylı

BODRUM DA KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ

BODRUM DA KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ BODRUM DA KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ Türkiye nin birçok şehrinde kış yaşanırken, Bodrum da yazdan kalan son, pastırma yazı devam ediyor. Bodrum da hava sıcaklığının ve deniz suyu sıcaklığının 21 dereceyi

Detaylı

İçindekiler Kısım 1 Sınıfta Yaratıcı Drama Yaratıcı Drama: Bir Sanat, Bir Sosyalleştirme Etkinliği ve Bir Öğrenme Yolu 3 2. Hayal Başlangıçtır 22

İçindekiler Kısım 1 Sınıfta Yaratıcı Drama Yaratıcı Drama: Bir Sanat, Bir Sosyalleştirme Etkinliği ve Bir Öğrenme Yolu 3 2. Hayal Başlangıçtır 22 Çeviri Editörünün Ön Sözü xiv Ön Söz xvi Doç. Dr. Ömer Adıgüzel'in Ön Sözü Giriş xx xviii Kısım 1 Sınıfta Yaratıcı Drama 1. Yaratıcı Drama: Bir Sanat, Bir Sosyalleştirme Etkinliği ve Bir Öğrenme Yolu 3

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

KUKLA ÇOCUK TİYATROSU

KUKLA ÇOCUK TİYATROSU KUKLA ÇOCUK TİYATROSU +3 yaş çocuklara yönelik "Guguklu Saat isimli kukla tiyatro oyunumuzla buluşalım... Kelebek Kukla Hediyemiz! EKİM AYI OYUNLARI HEDİYELİ! Guguklu Saat isimli oyunumuzu sergilediğimiz

Detaylı

DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ

DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ Bu kaynakta belli başlı düz yazı (nesir) türleri ile ilgili kısa bilgiler bulunmaktadır. Her türle ilgili ayrıntılı bilgiler için, üst menümüzdeki Edebi Türler sekmesinden faydalanabilirsiniz..

Detaylı

YAVUZ TURGUL SİNEMASI

YAVUZ TURGUL SİNEMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON SİNEMA ANABİLİM DALI YAVUZ TURGUL SİNEMASI Yüksek Lisans Tezi Sinem Evren Yüksel Ankara-2003 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

= İMZA GÜNÜ - Menderes Samancılar Yer: Çarşı 1

= İMZA GÜNÜ - Menderes Samancılar Yer: Çarşı 1 24 TEMMUZ PAZARTESİ 11.00-13.00 = MÜZİK ATÖLYESİ Konu: Geleneksel Müzikte Notasyon Eğitmen: Kemal Dinç 11.00-13.00 = SOSYOLOJİ ve FELSEFE ATÖLYESİ Konu: Sanattan Önce Estetik: Estetik Tarihi Üzerine Neo-Marksist

Detaylı

RAMAZAN FESHANE ETKĐNLĐKLERĐ AĞUSTOS 2011

RAMAZAN FESHANE ETKĐNLĐKLERĐ AĞUSTOS 2011 RAMAZAN FESHANE ETKĐNLĐKLERĐ - 01-29 AĞUSTOS NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TARĐH 01 02 Salı 03 04 05 06 07 Pazar 08 09 Salı 10 20:30 22:16 20:50 20:29 22:14 20:50 20:28 22:13 20:50 20:27 22:11 20:50 20:26 22:09

Detaylı

30 YÖNETİM KİTABI INCELEMESİ TÜRK YAZARLAR ÖZGÜR ÖNDAY İKİNCİ ADAM YAYINLARI

30 YÖNETİM KİTABI INCELEMESİ TÜRK YAZARLAR ÖZGÜR ÖNDAY İKİNCİ ADAM YAYINLARI 30 YÖNETİM KİTABI INCELEMESİ TÜRK YAZARLAR ÖZGÜR ÖNDAY İKİNCİ ADAM YAYINLARI Yazar Özgür Önday Kapak Tasarımı Gizem Yüksel Yayın Yönetmeni Başak Ergün Baskı İkinci Adam Matbaacılık Moda Caddesi Özgür İş

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

ASYA DAN BATIYA Uzakdoğu Asya Kıta Çin ve Taiwan Güneydoğu Asya Tayland, Kamboçya, Laos, Malezya, Endonezya (Cava ve Bali) Güney Asya Hindistan, Sri L

ASYA DAN BATIYA Uzakdoğu Asya Kıta Çin ve Taiwan Güneydoğu Asya Tayland, Kamboçya, Laos, Malezya, Endonezya (Cava ve Bali) Güney Asya Hindistan, Sri L GÖLGE OYUNU Gölge oyunu birçok ülkede değişik biçimlerde eğlence amaçlı olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte orijini kesin olarak ortaya konulamamıştır. Çalışmalar iki ana gurupta toplanabilmektedir:

Detaylı

Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönem de Sevgi Gönül Kültür Merkezimiz sanatla dolu bir sezon geçirdi.

Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönem de Sevgi Gönül Kültür Merkezimiz sanatla dolu bir sezon geçirdi. Aylık Elektronik Haber Servisi Ocak 2012 Sanatla dolu geçen bir dönem daha: Sevgi Gönül Kültür Merkezi Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönem de Sevgi Gönül Kültür Merkezimiz sanatla dolu bir sezon

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

Medeniyet Okulları REHBERLİK SERVİSİ SUNAR..

Medeniyet Okulları REHBERLİK SERVİSİ SUNAR.. Medeniyet Okulları REHBERLİK SERVİSİ SUNAR.. ÖĞRENCİLERDE PERFORMANS, MOTİVASYON VE BAŞARI GELİŞTİRME TEKNİKLERİ Skeçler, Testler, Video çekimleri Başarıya Ulaşmak İçin HEDEF BELİRLEMEK PLAN OLUŞTURMAK

Detaylı

HASKÖY SAHİLİ HASKÖY SAHİLİ HASKÖY SAHİLİ SÜTLÜCE SAHİLİ HASKÖY SAHİLİ HACI AHMET MAH. CİNDERESİ PARKI HASKÖY SAHİLİ HASKÖY SAHİLİ HASKÖY SAHİLİ

HASKÖY SAHİLİ HASKÖY SAHİLİ HASKÖY SAHİLİ SÜTLÜCE SAHİLİ HASKÖY SAHİLİ HACI AHMET MAH. CİNDERESİ PARKI HASKÖY SAHİLİ HASKÖY SAHİLİ HASKÖY SAHİLİ 444 0 160 28 Haziran 2014 30 Haziran 2014 tesi jonglör gösterisi, Ramazan yarışmaları Konser: Aykut Kuşkaya SÜTLÜCE İbiş maskotu, Ramazan yarışmaları ve çocuk Konser: Ramazan İlahileri / Mehmet Bitmez

Detaylı

YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI

YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI 1- MAKALE Herhangi bir konuda öne sürülen bilgi görüş ve düşünceleri kanıtlamaya yönelik yazı türüdür. Yazan öne sürdüğü görüş

Detaylı

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ 06-28 Şubat SERGİ Ege Üniversitesi Levanten Köşkleri Fotoğraf Sergisi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Levanten evleri İzmir in mimarlık tarihinin önemli

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Ayla Kapan Ezici E Posta: aylakapanezici@maltepe.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Rejisörlük Fakültesi/ Rusya Tiyatro

Detaylı

Position Bib # Name Start Finish Split 1 Split 2 Total Chip Elapsed Age Gender Division Team Name

Position Bib # Name Start Finish Split 1 Split 2 Total Chip Elapsed Age Gender Division Team Name GİRESUN AKSU YARI MARATONU MAYIS 0 Yaş Grupları YARI MARATON Age Group Results for Male - based on Gun Elapsed time 0 MUSLU ERCAN 0::0. 0::. 0::. 0::. 0:0:. 0:0:. M Yarı Maraton FERDİ ASLAN ÖMER 0::0.

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı