Filmlerle Seyrüsefer. sinema

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Filmlerle Seyrüsefer. sinema"

Transkript

1 Filmlerle Seyrüsefer Þükran Yücel sinema

2 sinema Filmlerle Seyrüsefer Þükran Yücel

3 altkitap - sinema 1 Filmlerle Seyrüsefer Þükran Yücel Ekim 2003 Yayýna Hazýrlayan: Murat Gülsoy Düzelti: Murat Gülsoy Tasarým: Faruk Ulay Tasarým Uygulama: Murat Gülsoy 2003 altkitap ve Þükran Yücel Yapýtýn tüm yayýn haklarý saklýdýr. Tanýtým için yapýlacak kýsa alýntýlar dýþýnda yayýncýnýn izni olmaksýzýn hiçbir yolla çoðaltýlamaz.

4 Yazar Hakkýnda Þükran Yücel, Ýzmir'de doðdu. Gazetecilik yaptý. Ýngilizce'den birçok oyunu ve romaný Türkçe'ye çevirdi. Tiyatro ve radyo oyunlarý yazdý. Düþ Gölgesi (Afa, 1995) ve Ölüme Karþý Oyun (Gendaþ, 2000) adlý iki öykü kitabý vardýr. Öykü ve denemeleri E, Adam Öykü gibi dergilerde yayýmlandý. Altyazý sinema dergisinde yazýyor.

5 Önsöz - Þükran Yücel i Önsöz Filmlerle Seyrüsefer, siyah beyaz bir hayatý renklendiren filmlere þükran duygumu ifade etmek için yazýlan yazýlardan oluþtu. Beyazperdede yansýyan bir 'sefer'i 'seyir' eylemekle baþlar her þey. Filmlerle çýkýlan seyrüsefer bir limanda seyrüsefer eden vapurlarýnki gibi ayný barýnakta sona erer. Uzak denizlere gidilen uzun ve sonu bilinmeyen bir yolculuk deðildir söz konusu olan. Karanlýk bir salona girer, oturur iki saat için farklý bir serüveni yaþar ve ayný kapýdan ayný sokaða çýkarsýnýz. Ayný yollardan ayný eve gider, ayný hayatý yaþamaya devam edersiniz. Kendinizden baþladýðýnýz her seyrüsefer kendinizde biter. Bu arada farklý duygular, kederler, hüzünler, heyecanlar ve zevkler imgeler ve sözcükler halinde eklenir belleðinize. Sevdiðiniz filmlerin verdiði haz uzun süre yaþar sizinle birlikte. Bu seyrüsefer hiç bitmesin dediðiniz olur. O zaman kalemi elinize alýr filmlerden yola çýkarak hissettiklerinizi, düþündüklerinizi yazma gereksinimi duyarsýnýz. Þanslýysanýz bu yazýlar bir gazetede, dergide yayýmlanýr, sizinle ayný coþkuyu hissedenlerle paylaþýrsýnýz. Þanslýysanýz, altkitap.com gibi deðerli kitaplar yayýmlayan bir siteden Murat Gülsoy sizi arar ve yazýlarýnýzý sanal ortamda kitap haline getirmeyi önerir. Seyrüsefer devam eder... Çocukluðuma iliþkin ilk hatýram bir filmle ilgili derken abartmýyorum. Ýlk gördüðüm film olan Sissi'yi hala unutamýyorum. Avusturya Ýmparatoriçesi Sissi'nin filmdeki Külkedisi'ne benzer büyüleyici ve masalsý öyküsü, sonraki yýllarda Sissi'nin þiire, felsefeye ilgi duyan ve muhalif Macar aydýnlarýyla dostluk kuran sýradýþý bir kraliçe olduðunu ve talihsiz bir suikasta kurban gittiðini öðrenmemle bütünleþti ve hala içimi sýzlatan bir tragedya olarak beni etkilemeye devam ediyor. Sissi filminden ötürü yaþam boyu süren film akrabalarýmdan ilkini dört yaþýnda kazanmýþtým: Kendisi de bir tragedyaya kurban giden olaðanüstü etkileyici ve muhteþem Romy Schneider. Allah biliyor ya, ben çok güzel bir yaþamý hak eden o güzel insanýn baþýna gelen tüm talihsizliklerden hep Alain Delon'u sorumlu tuttum. Dünyanýn en güzel

6 Önsöz - Þükran Yücel ii çiftiyken, onu terk edip o donuk Nathalie Delon'la evlenmeseydi, Romy'nin baþýna tüm o kazalar gelmeyecekti. Üstelik büyüyüp de Garcia Marquez'in Kýrmýzý Pazartesi romanýndan uyarlanan filmi mahveden o Anthony Delon kazasýný da hiç görmemiþ olacaktýk. Beni 'ben' yapan romanlardan önce hayatýma giren filmler benliðimin ilk tuðlalarýný koyduklarý gibi yaþam boyu sürecek olan sinema tutkumu da ateþlediler. Filmlerle kitaplar hep farklý boyutlara taþýdý beni. Sinema ile edebiyatýn dehlizlerinde buldum kendimi. Ve bir daha o labirentten hiç çýkmak istemedim. Gönüllü bir tutsaklýk bu. Hayatýn fýrtýnalarýna karþý zaman zaman güç kazandýran bir yaný da var, bizi kýrýlganlaþtýran bir yaný da. Bu kitapta benim Altyazý sinema dergisinde yayýmlanan film okumalarýmla birlikte festivallerle ilgili yazýlarýmý da bulacaksýnýz. Bunlar Ýstanbul Film Festivali, Uçan Süpürge Kadýn Filmleri Festivali, Gezici Avrupa Filmleri Festivali ve Sinema Tarih Buluþmasý'na iliþkin izdüþümlerim. Hem bir hatýrlatma hem de benim festivallerden bende kalanlar üzerine bir hesaplaþmam. Bu yazýlardan birkaçý da E Dergi'de yayýmlanmýþ sinema üstüne denemelerim. Üçüncü bölüm ise bazý yönetmen portrelerinden oluþuyor. Zaman zaman yazdýðým yönetmenlerle ilgili yazýlar henüz az sayýda. Etkilendiðim ve sevdiðim o kadar çok yönetmen var ki, bunlarla ilgili yazýlara devam edeceðim. Burada yer alan yönetmen portreleri içinde biri var ki, beni çok etkiledi. 1940'lý yýllarda kýsa ve deneysel filmler çekmiþ olan bugün Baðýmsýz Sinema'nýn öncüsü olarak kabul edilen feminist ve avant-garde bir sinemacý: Maya Deren. Onu sinema ile ilgilenen herkesin tanýmasýný istiyorum. Günümüzün parçalanmýþ insanýnýn bir örneði olarak edebiyat, sinema ve tiyatro arasýnda mekik dokuyan ve ne yardan ne de serden geçebilen birisi olarak yazdým bu sinema yazýlarýný. Ýçerik olarak farklý bir yanlarý varsa, benim bu bölünmüþlüðümden geliyordur diye düþünüyorum. Çünkü sinema öyle bir sanat ki, kendi öncülü olan sanatlara gönderme yapmadan edemiyor. Ya da ben içinde o göndermeleri ve sinemanýn edebiyatla, tiyatroyla yaptýðý flörtün ýþýklý halesini taþýyan filmler üzerine yazmayý yeðliyorum. Bulmaca çözdüðüm çok eðlenceli bir yolculuk bu benim için. Edebiyat, tiyatro ve sinemaya hikaye anlatmanýn farklý yollarý ve biçimleri olarak baktýðýnýzda, aralarýndaki kesiþme noktalarýný bulmak ilginç bir oyun olabiliyor. Sonuçta bu e-kitabý "bitmemiþ bir kitap denemesi" olarak niteliyorum. Sanal ortam bize bu olanaðý verdiði için mutluyum.

7 1 ÝÇÝNDEKÝLER FÝLM OKUMALARI Gözleri Alabildiðine Kapalý 2 Enigma'nýn Kod Adý Stoppard 7 Iris: Kaybolan Bellek 14 Mahremiyet/ Intimacy: Ruhlarýn Soyunmadýðý Yerde Mahremiyet Olur mu? 20 Panik Odasý'nda Kadýnlar 24 Tutku/ Possession: Edebiyattan Beyaz Perdeye 31 Adaptation/ Tersyüz: Kurmacanýn Gerçek Hayatla Sonsuz Oyunu 35 Þimdi Yaþama Saati mi? 39 Saatler Kimin Ýçin Çalýyor? 43 Piyanist Bir Ýnsanlýk Durumu ya da Sanatýn Kutsanmasý 48 Geçmiþi Olmayan Adam 53 Sessiz Amerikalý / The Quiet American 55 Ozon un Havuz Problemi 58 FESTÝVALLERDEN Ýstanbul'a Bir Bakýþ/ Film Festivaline Bir Yolculuk 63 Gezici Festival: Her Yeni Festival Ýçin Sana Teþekkür Ediyoruz 70 Uçan Süpürge/ Kadýn ve Ýdeoloji 76 Gezici Avrupa Profili 84 Sinema Tarih Buluþmasýnda Tarihe Tanýklýk Etmek 91 Uçan Süpürge 6. Kadýn Filmleri Festivali 97 PORTRELER Istvan Szabo: Avrupa'nýn Vicdaný 100 Maya Deren: Bir Feminist Efsane 109 Efsaneleþmiþ Bir Yýldýz: Marlene Dietrich 118 Karel Reisz: Alçakgönüllü Bir Usta 123

8 2 FÝLM OKUMALARI Gözlerimiz Alabildiðine Kapalý Gözlerimiz kapalý geliyoruz dünyaya, tümüyle kapalý. Ne zaman ve nasýl görmeye baþlýyoruz? Ýlk gördüðümüz ne? Karanlýk mý, renklerin gökkuþaðý mý, yoksa anlamýný çýkaramadýðýmýz bir yüz mü? Görmeyi nasýl öðreniyoruz? Gerçekten öðreniyor muyuz? Neleri görüyoruz, neleri görmüyor ya da görmezden geliyoruz? Hayatýmýzýn bir anýnda birdenbire aslýnda en yakýnýmýzdakini bile tüm gerçekliðiyle görmediðimizi, tanýmadýðýmýzý keþfedersek ne olur? Gözümüzü kapatmakla kendi küçük dünyamýzý, dünyalara deðiþemediðimiz o kutsal huzurumuzu koruyorsak da kendi gerçeðimizle asla yüzleþmeden ne kadar yaþayabiliriz? Milyonlarca insan bin yýllardýr bunu beceriyor. Gözlerini dünyaya açamadan mezarda kapatýyor. Gözü açýklarýn dünyasýnda gözü kapalý çoðunluk, hiçbir zaman anlamadýðý büyük bir oyunda gözleri baðlý yerine getiriyor rolünü. Gözü Tamamen Kapalý/ Eyes Wide Shut, New Yorklu baþarýlý doktor Bill Harford'la güzel eþi Alice'in görkemli dairelerinde Þostakoviç'in 2 numaralý Caz Suiti'nin valsi eþliðinde açýlýr. Görünüþte birbirini seven çok mutlu bir karý koca rolündeler. Ama biz biliriz ki, aþk mülayim iklimlerde büyümez pek; o fýrtýnalarda, tipilerde yeþerir, kuþkuyla tomurcuklanýr, güvenli ortamlara pek yaklaþmaz, bizim gibi rahatýna düþkün deðildir, ruhun karanlýk yakasýný yeðler, bir anda þimþek gibi çakarken, yýldýrým gibi yakar. Alice ve onun çýplak, güzel vücuduna dönüp bakmayan Bill Harford, güzel kýzlarýný bakýcýya býrakýp zengin iþadamý Victor Ziegler'in verdiði partiye katýlýrlar. Katýlanlarýn hiçbirini tanýmadýklarý partide, Alice ona Ovidius'tan söz eden bir Macar'la dans eder, Alice'in Ovidius'tan ezbere okuduðu iki dize de filmin temasýyla yakýndan ilintilidir: Gözleri kör olup çok çok kötü bir iklimde kalmaktan söz eder. Alice onu baþtan çýkartmaya

9 3 çalýþan ve aldatmayý evliliðin en büyük zevki olarak sunan Macar'la üst üste þ a m p a n y a l a r ý yuvarlamasýnýn da etkisiyle açýkça flört eder. Bunu baþka bir erkeðin ilgisinden hoþlandýðý için mi yoksa kendisiyle pek ilgilenmeyen kocasýný kýþkýrtmak için sürdürdüðü sorusu aklýmýzý karýþtýrýyorsa, gerçeðin býçak gibi keskin iki yüzünün film boyunca gözümüze sokulduðunu bilmekte yarar var. Alice göz ucuyla kocasýný iki model kýzýn arasýnda mutlu bir havada oynaþýrken gördüðünde daha bir sýký sarýlýr kavalyesine. Gene de Alice Adem'le Havva'nýn hikayesindeki þeytanýn rolünü üstlenmeye hazýrlanan baþtan çýkartýcý Macar'ýn teklifini kesinlikle geri çevirir. Ýki model kýzla "gökkuþaðýnýn sonuna" gitmeye hazýr görünen Bill Harford ise Ziegler'ýn adamýnýn onu çaðýrmasýyla yukarýdaki banyoya çýkmak zorunda kalýr. Orada bir koltuðun üstüne yýðýlmýþ olan çýplak kýz yüksek dozda eroinden bilincini yitirmiþtir. Ziegler bu olayýn aralarýnda kalmasýný rica eder. Ýnsani özünden sýyrýlmýþ, kimliksiz, nesneleþmiþ seksin filmde karþýmýza çýkan ilk görüntüsüdür bu. Partinin ertesinde Bill'le Alice'in kýskançlýk üzerine konuþmalarýna tanýk oluruz. Bill, Alice'e tam anlamýyla güvendiði için onu kýskanmadýðýný söyler. Alice bu güveni (!) kiþiliðine bir saygýsýzlýk olarak niteler. Kadýnlarýn içlerinde de farklý arzu ve tutkularýn boy attýðý karanlýk labirentlerin oluþabileceðini kanýtlamaya giriþir. Tek bir kez gördüðü bir deniz subayýna karþý hissettiði arzuyu ve o anda her þeyini, ailesini ve tüm geleceðini feda edebilecekmiþ gibi olduðunu anlatýr. Karýsýnýn baþka bir erkeðe duyduðu arzuyla sarsýlan Bill o andan baþlayarak karýsýný baþka bir erkekle seviþirken görür hayalinde. Bu görüntü onu hiç rahat býrakmaz. Ýlk kez karýsýnýn ruhuna egemen olmadýðýný anlayan bir erkeðin tedirginliðiyle sadece niyetle sýnýrlý kalan ihaneti, kesin ihanetle cezalandýrma hevesine kapýlýr. Tanýmadýðý bir kadýnla gireceði iliþkinin onu rahatlatacaðý beklentisi

10 4 içindedir. Tüm giriþimciliðine karþýn film boyunca hevesinin kursaðýnda kalmasý da filmin ironik 'þaka'larýndan biri. O sýrada bir hastasýna çaðrýlan Bill'in insan ruhunun tehlikeli labirentlerini çaðrýþtýran karanlýk New York sokaklarýndaki gizemli ve ürkütücü yolculuðu baþlar. Hastasýnýn ona aþýk olan kýzý, yolda rastlayýp evine gittiði fahiþe ve daha önce partide rastladýðý Týp Fakültesinden arkadaþý olan piyanisti ziyareti gözü intikam ateþiyle dönmüþ kocayý tatmin edici bir sonuca ulaþtýramaz. Piyanistin sözünü ettiði gizli ayine katýlmak için derin bir merak ve arzu duyar. Maskeli erkek ve kadýnlarýn buluþtuðu tuhaf ve gotik bir ritüelin ardýndan çýplaklýðýn ve seksin itici bir biçimde sergilendiði gizli ayin, filmin doruk noktasýdýr. Bir oyuna katýlma arzusuyla bu malikaneye gelen ve girerken sadakatin sembolü "Fidelio" parolasýný veren kahramanýmýz, kendisinin bu oyundan dýþlandýðýný, burada istenmeyen bir yabancý olarak tehlikede olduðunu öðrenir. O baþýndan beri, içinde yer aldýðý büyük oyuna gözleri kapalý, oyunun kurallarýný bilmeyen birisidir. Kafka'nýn Bay K'sýndan farký, baþlangýçta kendisini her þeye egemen, doktor kimliðiyle her kapýyý açabilecek, mükemmel ve güçlü bir birey gibi hissetmesidir. Bu kusursuz dünyasý, karýsýnýn hayali aþýðýyla çatýrdamýþ, gizli ayinde o güne kadar güvendiði her þeyin bir anda yok olabileceðini öðrenmiþtir. Anlamýndan soyutlanmýþ, yozlaþmýþ seksin, gotik bir estetiðin içinde rahatsýz edici bir biçimde boy gösterdiði bu sahne, farklý simgesel anlamlarýnýn yaný sýra iktidar sahiplerine ve tüm insanlýða yöneltilmiþ alaycý ve keskin bir eleþtiri. Yüzleri maskelerle örtülmüþ ve hiçbir konuda duygularý olmayanlarýn egemen olduðu bir oyunun içindeyiz. Oyunun kurallarý çok önceden belirlenmiþ. Bu oyunun ne kadarýný görmeyi göze alabiliyoruz? Filmin sonunda Alice'in söylediði gibi hayatta kaldýðýmýza þükrederek gözlerimizi kapatmalý mýyýz? Hangisi gerçek? Hayaller mi? Kabuslar mý? "Ne bir gecenin gerçeði ne de tüm bir yaþamýn gerçeði, gerçeðin tümünü açýklayamaz." der Alice filmin sonunda. "Ve hiçbir rüya... sadece rüya deðildir." der Bill. Rüyalarýn insan gerçeðinin önemli bir parçasý olduðunu, gerçeðin kendisi kadar önemli olduðunu vurgulayarak. Hayal veya gerçek ne yaþamýþlarsa hepsini unutmak ve geride býrakmak ister Alice. "Sonunda uyanmýþlardýr." Ama bu uyanýþ ironik biçimde gözlerini tekrar kapatmakla eþ anlamlýdýr. Hayalden

11 5 arýtýlmýþ bir gerçek, gerçeðin ne kadarýný ifade ediyorsa, bilinçaltýnýn gizlerine kapalý bir bilinç de o kadar uyanýk olabilir. Stanley Kubrick, Freud'un arkadaþý olan Avusturyalý yazar Arthur Schnitzler'in "Rüya Romaný" adlý kýsa romanýndan aldýðý konuyu yýllarca üzerinde çalýþarak, ima, kinaye, ironi ve simgelerle bezeli birkaç katmanda anlaþýlabilecek derinlikli bir filme dönüþtürmüþ. Tekniði, görüntüleri, sinema dili, oyunculuðu, müziði ve ilginç senaryosuyla gözlerimizi kapatamayacaðýmýz bir film var karþýmýzda. Tüm bunlarýn ötesinde beni etkileyen bir özelliði de, ancak iyi bir edebiyat eserinden alýnabilecek zevki vermesi. Adým adým, sahne sahne çözümlenmesi gereken bir film. Sinemanýn yedinci sanat olarak ortaya çýkýþýndan bu yana sanat anlamýnda etkileyiciliðini ve büyüleyiciliðini kanýtlayan baþyapýtlardan birisi. Ancak yaratýcý yönetmenlerin aþabildiði bir çizgi var sinemanýn baþyapýtlarý ile sýradan filmleri ayýran. Bence bu çizgiyi sinemanýn tüm o teknik gözboyama sanatýnýn inceliklerinin ötesinde çok daha insani bir öz ayýrýyor. Kubrick'in filmini diðerlerinden ayýran da sinemasal üstünlüðünün yaný sýra bu insani öz. Ýnsana dair bir anlamý öne çýkartmasý. Kubrick, "Ýnsan kendi anlamýný iþleyerek ortaya çýkartmalýdýr." diyor. Onun filmleriyle kendi hayatýnýn anlamýný ortaya çýkarttýðýný ve insanlýða sunduðunu düþünürsek, Gözü Tamamen Kapalý'nýn bir vasiyet filmi olduðunu dikkate almalýyýz. Kubrick gözlerini hayata kapatmadan önce son mesajýný bu filmle verdi. Ýnsana ve yaþama dair bilnçaltýnýn derinliklerine çýkýlan bu yolculuk bize büyük usta Ingmar Bergman'ýn insan gerçeðini irdeleyen filmlerindeki psikolojik yolculuklarý çaðrýþtýrdý. Schnitzler'in 'Traumnovelle' adlý eserini ne yazýk ki bulup okuyamadým. Ama Freud'un etkisinin olduðunu biliyorum. Bill'in gece yolculuðu ise bana Carl Jung'un 'gece denizi yolculuðu' diye adlandýrdýðý benliðin özüne inen tek kaynak olan bireysel bilinçaltý ile kolektif bilinçdýþýlýða yapýlan yolculuðu anýmsattý. Rüyalar ve halüsinasyonlar bu tür bir tinsel yolculuðun araçlarýdýr. Yolculuk tehlikelidir ve herkes dayanamaz. Carl Jung'un kolektif bilinç olarak adlandýrdýðý kültler, inançlar, itikatlar, modalar, kulüpler, izmler ve popüler kültür insanýn bireyselliðini yok eden þeylerdir. Kolektif bilinçdýþý ise ruhun keþfedilmemiþ alanlarýdýr ve Jung sanatýn ve aþkýn kaynaðýný burada bulur. Bill'in yolculuðu

12 6 onun toplumda kabul edilebilir kimliðinin, bir baþka deyiþle maskesinin ötesinde gerçek kimliðine ulaþmasýný saðlayamamýþtýr. Bill ve Alice'in gerçek veya hayali yolculuklarý sonunda kolektif bilinçdýþýna ulaþamadýklarýný görüyoruz. Çünkü onlar kolektif bilinçdýþýný keþfedecek kadar gerçekle yüzleþmeyi göze alamamýþlar ve hayatta kaldýklarýna þükrederek gözlerini kapatmayý yeðlemiþlerdir. Gözleri faltaþý gibi açýk olan ise Kubrick'ti. Bu filmi bitirdikten dört gün sonra hayata gözlerini yuman yönetmen, insanlýðý ince bir alayla eleþtirdiði bu son filmini en güzel mirasý olarak býraktý. Bir hayatýn bundan daha anlamlý bir sonu olabilir mi? Edebiyatýn da sinemaya gözünü kapatmamasý gerektiðini anýmsatmak gerekiyor. Hele gerçekte edebiyatýn olmasý gerektiði kadar derin bir filmse söz konusu olan, gerçeðin yüzeysel görüntüsü ile yetinen edebiyatçýlarýn "Gözü Tamamen Kapalý"dan alýnacak derslere gözlerini kapatmamalarý kendi yararlarýnadýr. Þimdiye dek hep sinema edebiyattan yararlandý, iyi ve kötü uyarlamalar yaptý. Çoðunlukla çok sevdiðimiz romanlarýn film uyarlamalarýný yetersiz bulduk, kitaptan aldýðýmýz zevki hissetmediðimizden yakýndýk. Ama yaratýcý yönetmenler öylesine güçlü bir sinema dili oluþturdular ki, edebiyatýn buna ilgisiz kalmasý mümkün deðil. Sinema edebiyattan çok þey öðrendi; yalnýz edebiyatý deðil, tiyatroyu resmi, heykeli ve müziði de çok iyi kullandý. Þimdi edebiyatýn da sinemadan öðreneceði þeyler yok mu? Yoksa sinemayý okuma zevkini öldüren amansýz bir rakip olarak mý göreceðiz? Bunun doðru olmadýðýný biliyorum çünkü ben "Gözü Tamamen Kapalý" yý izlediðimden beri Schnitzler'in romanýný arýyorum. Arthur Schnitzler'in 1926'da yazdýðý ve biraz da unutulmaya yüz tutmuþ olan kitabý eminim þimdi dýþarýda her zamankinden çok satýyordur. E Dergi, Aralýk 199, Sayý 9

13 7 Enigma'nýn Kod Adý: Stoppard Ocak ayýnda vizyona girecek, yönetmenliðini Michael Apted'in yaptýðý Enigma'nýn arkasýndaki asýl önemli isim, filmin senaristi Tom Stoppard. Stoppard, oyunlarýný þifreli yazan bir tiyatro cini. Günümüzün en iyi oyun yazarý Tom Stoppard, son yýllarda sinema dünyasýnda senaryolarýyla da yeni rüzgarlar estiriyor. Ýlk kez 1966'da Rosencrantz ve Guildenstern Öldüler (Rosencrantz and Guildenstern Are Dead) adlý oyunuyla Ýngiliz tiyatrosunu sarsacak bir deðiþimi baþlatan Stoppard, o günden bugüne yazdýðý tüm oyunlarla ilgi odaðý olmayý baþardý. Anlaþýlmasý çok güç entelektüel þifrelerle dolu olduðu halde merak unsurunu sonuna kadar canlý tutmayý baþaran eðlendirici oyunlar yazan Stoppard için Enigma'nýn þifresini çözmek çocuk oyuncaðý olmuþtur. Çünkü bir Stoppard oyununu çözebilmek için Shakespeare, Oscar Wilde, Samuel Beckett, James Joyce ve Pirandello gibi yazarlarýn yapýtlarýna aþina olmak yetmez; kuantum fiziði, matematik, gotik bahçe tasarýmý ve termodinamiðin ikinci yasasý gibi konularý da öðrenmek gerekebilir. Tüm bunlarý bir oyunun ayný anda iki ayrý yüzyýlda geçen hikayesinin içine yerleþtirip kaos kuramýnýn ortasýnda romantik bir aþk hikâyesi anlatabilmek, Stoppard'a özgü bir beceri, ustalýk ve zekâ gerektirir. Ýnanýlmaz uzunluktaki felsefi konuþmalarý tiyatronun içine sokarken bir polisiye gerilimini yaþatmayý ve bol aksiyonlu bir sahne trafiðini gerçekleþtirmeyi baþaran da Stoppard'dýr. O bir sözcük hokkabazýdýr, anadili olmayan Ýngilizce'nin yurdunda usta bir cambaz gibi ip üstünde gezinir ve sözcüklerin ve zekâ oyunlarýnýn balesini yapar. Onun oyunlarý, bir bulmaca gibi çözülmeyi bekleyen mecaz, cinas, tezat ve göndermelerle doludur ve þifreleri çözmenin dayanýlmaz zevkini verir. Bu açýdan Michael Apted'ýn, Robert Harris'in çok satan romaný Enigma için en uygun senaryo yazarýný seçtiðini düþünüyoruz; çünkü her þey bir yana, çok bilinmeyenli denklemler, çözülmesi olanaksýz

14 8 görünen þifreler ve gizem, Stoppard'ýn konusudur. Filmin eleþtirilerinden okuduðumuz kadarýyla sonuç baþarýlý gibi gözüküyor. Michael Apted, "Stoppard'ýn senaryosu, iki öyküyü eþgüdümlü olarak anlatmakta özgün romandan bile daha baþarýlý, öyle ki aþk öyküsünü çözdüðünüzde enigma kodunun da anahtarýný buluyorsunuz." diyor. Enigma'ya katkýsý olanlarýn içinde ilk film prodüksiyonunu gerçekleþtiren Rolling Stones'un efsanevi solisti Mick Jagger'ý da unutmamak gerekir. Enigma'da öne çýkan genç aktör Dougray Scott'un bu filmden sonra yýldýzýnýn parlayacaðýna kesin gözüyle bakýlýyor. Kate Winslet da tüm kritikler tarafýndan baþarýlý bulunuyor. Enigma'nýn konusu Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda Ýngilizlerin çok gizli bir istihbarat merkezi olan Bletchley Park'ta geçiyor. Þifre çözücüler çok ciddi bir sorunla karþýlaþmýþlardýr. Naziler, Ýngiliz birliklerinin kendi aralarýnda ve müttefiklerle haberleþme için kullandýklarý bir þifreyi deðiþtirmiþ, anlaþýlmaz hale sokmuþlardýr. Ayný anda bir müttefik gemi konvoyu on bin yolcusuyla Atlantik'i geçmektedir ve saldýrý tehlikesi altýndadýr. Yetkililer genç ve parlak bir matematikçi ve þifre çözücü olan Tom Jericho'dan (Dougray Scott) yardým isterler. Bu sýrada Tom'un sevdiði kadýn Claire (Saffron Burrows) de esrarengiz bir biçimde kaybolur. Tom onu bulmak için

15 9 Claire'in arkadaþý Hester'den (Kate Winslet) yardým ister. Böylece casusluk ve aþk serüvenlerinin zekice iç içe geçirilen öyküleri romantik ve eðlendirici bir gerilim filminin kanavasýný oluþturur. Emanuel Levi, filmi övmek anlamýnda "Michael Apted eski moda deðerlerle baþarýya ulaþýyor." diye yazýyor, Enigma'nýn Hollywood'un teknik yönden parlak ama içi boþ filmlerine benzemediðini vurguluyor. Bir filme eski moda demenin bugünlerde bir övgü olarak kabul edilmesi gerektiðini, çünkü Holywood'un geliþmiþ teknik deðerleriyle bir hikayenin zekice ve düþündürücü olarak anlatýmý arasýnda büyük bir uçurum oluþtuðunu belirtiyor. Senaryo Yazarý Stoppard Enigma, Tom Stoppard'ýn ilk senaryosu deðil, umarýz sonuncusu da olmayacak. Sinemaseverler, onun, Aþýk Shakespeare (Shakespeare in Love) filmi için Mark Norman'la birlikte yazdýðý senaryoyla "En Ýyi Senaryo" Oscar'ýný ve Altýn Küre'sini aldýðýný anýmsayacaklardýr. Stoppard'ýn senaryo yazma serüveni, Aþýk Shakespeare'den de çok önce 1975'de baþlar. Ýlk film senaryosu, Thomas Wiseman'le birlikte onun romanýndan uyarlama yaptýðý "The Romantic Englishwoman"dýr ve Joseph Losey tarafýndan filme çekilmiþtir. Daha sonra Nabakov'un ayný adlý eserinden, Rainer Werner Fassbinder'in yönettiði Despair (1978) filminin senaryosunu yazmýþ, Otto Preminger'in çektiði The Human Factor'ý (1980) Graham Greene'in romanýndan uyarlamýþtýr. Terry Gilliam ve Charles McKeown'la birlikte yazdýðý Brazil, kendi türünün baþyapýtýdýr. Ballard'ýn romanýndan uyarladýðý, Spielberg'in çektiði Güneþ Ýmparatorluðu (Empire of the Sun) da baþarýlý senaryolarý arasýnda yer alýr. John Le Carre'ýn romanýndan uyarladýðý Russian House, Doctorow'dan uyarlanan Billy Bathgate de onun imzasýný taþýr. Bu ikisinin arasýnda Rosencrantz ve Guildenstern Öldüler adlý oyunun senaryosunu yazmýþ ve filmi kendisi yönetmiþtir.

16 10 Stoppard'ýn Shakepeare'i Aþýk Shakespeare'e kadar oyunlarýnda Shakespeare'e ait yüzlerce satýrý kullanan ve hemen her oyununda onun oyunlarýna göndermede bulunan Stoppard'ýn Shakespeare'i de ona özgüydü. Filmden sonra pek çok Ýngiliz edebiyatý öðretim görevlisinin ateþ püskürdüðünü gördüm. "Bu bizim bildiðimiz Shakespeare deðil." diyorlardý. Sizin bildiðiniz Shakespeare kimdir, kimlerdendir, in midir cin midir, mabeyincinin oðlu mu yoksa gizemli bir soylu mudur? Bence Rosencrantz ve Guildenstern Öldüler adlý oyunuyla baþlayarak Shakespeare'i en iyi Stoppard anlamýþtýr. O da Shakespeare gibi konularýný baþka yazarlardan almýþ ve onlarý müthiþ bir zekâyla yeniden biçimlendirmiþtir. O bir parodi ustasýdýr. Rosencrantz ve Guildenstern Öldüler'de Hamlet'i yeniden yazmýþ ve Hamlet'e de zenginlik katan bir baþyapýt çýkarmýþtýr ortaya. Hem entelektüel hem de eðlenceli bir tiyatro yaratmayý baþarmýþtýr. Rosencrantz ve Guildenstern Öldüler, Hamlet'in iki önemsiz karakteri üzerine yazýlmýþ; hayat, oyun, ölüm, yazgý, zaman, görecelik, rastlantý, absürd, trajedi üzerine düþüncelerin harmanlandýðý, trajedinin içindeki güldürüyü, hayatýn içindeki oyunu, oyunun içindeki hayatý öne çýkartan çok düþündürücü ve ayný zamanda çok eðlendirici bir oyundur. Oyunla gerçeðin arasýndaki sýnýr, hangisinin gerçek hangisinin oyun olduðunun karýþtýrýlmasý, Stoppard'ýn her zaman gözde temasý olacaktýr. Gerçekle oyun arasýndaki sýnýrý zorlarken teknik olarak da dramatik kalýplarý kýrar Stoppard ve yeni bir sahne dili ve biçim yaratýr. Tiyatroda zamanýn ve mekanýn sýnýrlarýný aþar. Stoppard'ýn oyunuyla kazandýðý baþarý, belki de çaðýmýzýn 'kahramanlar çaðý' olmaktan çýkýp, kendi yazgýlarýný denetlemekten aciz küçük adamlarýn çaðý olduðunu fark etmesinden kaynaklanýyordu. Çaðýmýzýn kahramaný artýk romantik Hamlet deðil, adýnýn Rosencrantz mý, Guildenstern mü olduðunu anýmsamayan zavallý biriydi ve kaçýnýlmaz ölümüne gidiyordu. Rosencrantz ve Guildenstern, sonu mutlaka ölümle biten baþka bir oyunun, Hamlet'in vazgeçilebilir kiþileriydi ve Stoppard'ýn deyiþiyle "onlarý dramatik yapan þey, aþýrý derecede kiþiliksiz oluþlarýydý."

17 11 Diðer Oyunlarý Rosencrantz ve Guildenstern Öldüler ile Ýngiltere'de ve Amerika'da birçok ödül alan ve büyük baþarý kazanan Stoppard, baþarýsýný The Real Inspector Hound, Travesties, Jumpers ve The Real Thing adlý oyunlarýyla da sürdürdü. Travesties, Oscar Wilde'ýn Dürüst Olmanýn Önemi (The Importance of Being Earnest) adlý oyununun üzerine yazýlmýþ entelektüel bir farstý. Bolþevik devrimini hazýrlayan Lenin, romanda devrim yapan James Joyce ve sanatý altüst eden düþünceleriyle Dadaist Tristan Tzara Zürih'de bir kütüphanede karþýlaþýr, sanat üzerine tartýþýrlar ve romantik bir komedi atmosferinde dosyalarýn karýþmasýndan doðan yanlýþlýklar fars biçiminde çözümlenir. Oyunda tarih deðiþtiren olaylarýn bir Ýngiliz konsolos yardýmcýsýnýn pek de saðlam olmayan belleðinden aktarýlmasý, Stoppard'a tarihi gerçeklerle oynama ve kolaylýkla zamandan zamana atlama özgürlüðü vermiþtir. Stoppard'ýn en ilginç oyunu Arcadia, 19. yüzyýlda Lord Byron'ýn konuk kaldýðý bir þatoda evin kýzýnýn özel öðretmeninin karýþtýðý yasak bir aþk iliþkisinin 20. yüzyýlda Lord Byron'ý araþtýran bir akademisyen tarafýndan Byron'a mal edilmesinin ironik öyküsüdür. Oyunda kaos teorisi ve termodinamiðin ikinci yasasý önemli bir yer tutar ve Stoppard geçmiþi tam anlamýyla bilmenin olanaksýzlýðýný ortaya koyar. Arcadia içindeki yüzlerce gönderme ile anlaþýlmasý güç bir entelektüel oyundur. Bir eleþtirmen, oyunu ancak fizik, matematik, edebiyat ve bahçecilik kursuna gittikten sonra anlayabildiðini yazmýþtý. Oyunun Broadway'deki yönetmeni Trevor Nunn ve tüm kadrosu oyundan önce beþ günlük bir seminerden geçmiþler ve Kaos teorisi üzerine uzman bir bilim adamýndan ders almýþlardý. Stoppard'ýn Arcadia'dan sonraki oyunu Hint Mürekkebi, bir Ýngiliz kadýn þairle Hintli bir ressamýn iliþkisini ve yýllar sonra bu þair üzerine inceleme yapan bir akademisyenin araþtýrmalarýný konu alýr. Oyun, yine bir geçmiþe yolculuk öyküsü ve geçmiþin ulaþýlmazlýðý üzerinedir. Son oyunu Invention of Love (Aþkýn Ýcadý) mitolojiden baþlayarak aþkýn tarihçesine göndermelerde bulunan, Oscar Wilde'ýn yaþadýðý çaðda Oxford edebiyat ortamýný anlatan ilginç bir oyundur. Oyunun kahramaný henüz ölmüþtür, ölüm ülkesi Hades'te kendi anýlarýna yolculuk yaparak kendisiyle hesaplaþýr.

18 12 Fazla bilgi yüklü entelektüel oyunlarýn yazarý Stoppard aslýnda düzenli bir eðitim almamýþtý. Ýngilizceyi en ustaca kullanan yazarlardan biri olduðu halde Ýngiliz asýllý bile deðildi. Aslýnda çaðýmýzýn dünya dili Ýngilizceyle ilgili en ilginç ironi, Ýngilizceyi en iyi biçimde kullanan çoðu yazarýn Ýngiliz asýllý olmamasýdýr. Bunlar arasýnda Joseph Conrad, Salman Rushdie ve daha birçoklarý sayýlabilir. Stoppard'ýn oyunlarýný sahneleyen bir yönetmen bu gerçeði þöyle ifade ediyor: "Ýngilizceyi bu kadar büyüleyici bir parlaklýkla yazmak için yabancý olmak gerekir." Stoppard'ýn Hayatý Tom Stoppard, 3 Temmuz 1937'de Thomas Straussler adýyla Çekoslovakya'da doðdu. Babasý bir þirket doktoruydu. 1939'da ailesiyle Nazi iþgalinden kaçarak Singapur'a gitti. Japonlar 1942'de Singapur'u iþgal ettiðinde, annesi Tom'la kardeþini alarak Hindistan'a kaçtý. Singapur'da kalan Stoppard'ýn babasý öldürüldü. Annesi 1946'da Hindistan'da görevli Ýngiliz subayý Kenneth Stoppard ile evlendi. Tom, Hindistan'da yatýlý bir Amerikan okulunda okudu. Sonunda aile Ýngiltere'de Bristol'e yerleþtiðinde Stoppard liseyi burada bitirdi. Baþarýlý bir öðrenci deðildi, eðitimine devam etmedi ve yerel bir gazetede muhabirliðe baþladý. 1958'de tiyatro eleþtirmenliðine baþladý 'da yazdýðý ilk oyun, A Walk On the Water, televizyonda gösterildi. Birçok radyo oyunu ve dergilerde yayýmlanan kýsa öyküler yazdý yýlýnda Ford Vakfý bursuyla Berlin'e, bir yazarlýk kursuna gitti. Burada Rosencrantz ve Guildenstern adlý tek perdelik bir güldürü yazdý. Bu kýsa oyunun sonradan yeniden yazacaðý baþyapýtýyla pek az benzerliði vardý. Stoppard 1965'de evlendiði ilk eþinden 1972'de ayrýlarak Miriam Moore Robinson'la evlendi. Stoppard'ýn bu ikinci evliliði, oyunu The Real Thing (Gerçek Þey)'de anlattýðý 'aldatma' öyküsüne benzer bir biçimde yaþandý ve sona erdi. Ýþin ilginç yaný, Stoppard, Gerçek Þey'i eþi Miriam'a ithaf etmiþti ve oyunun (ve birçok oyununun) baþ aktristi Felicity Kendal ile uzatmalý iliþkisi vardý. Gerçek Þey, gerçek hayatta da tekrarlanmýþtý hem de oyundakinden daha açýk bir biçimde. Oysa oyunda, oyunun içindeki oyunun mu, yoksa hayatýn mý gerçek olduðu sorusu seyirciyi her zaman þaþýrtmayý sürdürecek. Tüm Stoppard oyunlarýnda olduðu gibi.

19 13 Çaðdaþ tiyatronun entelektüel yazarý Tom Stoppard'ýn konu sýkýntýsý çeken sinema dünyasýnda zekice yazýlmýþ senaryolarýyla farklý bir yeri olacaðýna inanýyorum. Ama bir kitle sanatý olan sinemada kimse Stoppard'dan tiyatro oyunlarýnda havai fiþekleri gibi bir anda parlayýp beynimizde ýþýk çaktýran zekâ ve sözcük oyunlarýný beklemesin. Yine de tüm ayrýntýlarý incelikle düþünmekten hoþlanan ve gerilimi düþünerek çözmeyi seven, sürprizlerden hoþlanan düzeyli seyirci, Stoppard senaryolarýndan çekilen filmlerden entelektüel bir zevk de alacaktýr. Düþünmekten pek hoþlanmayan seyirci de saðlam anlatýlmýþ ilginç bir hikâyenin ve çözülen gerilimin keyfini çýkaracaktýr kuþkusuz. Türkçede Stoppard: Tom Stoppard Toplu Oyunlarý 1: Rosencrantz ve Guildenstern Öldüler, Travestiler, Gerçek Þey, Dost Kitabevi Yayýnlarý, 2000 Tom Stoppard Toplu Oyunlarý 2: Aþkýn Ýcadý, Akrobatlar, Hapgood, Merdivenden Ýnen Sanatçý, Kasti Faul, 2000

20 14 Iris: Kaybolan Bellek Spot: Iris, yüzyýlýn en parlak beyinlerinden biri olan yazar Iris Murdoch'ýn Alzheimer hastalýðý sonucu karanlýða yol alan hayatýný beyazperdeye yansýtýyor. Richard Eyre'in filmi Iris, Akýl Oyunlarý'yla gündeme gelen ve hala tartýþýlan beynin sýrlarýný bir baþka açýdan mercek altýna alýyor. Ýster Nash'in þizofrenik beyninin dehasý olsun isterse yüzyýlýn en parlak zekalarýndan romancý Iris Murdoch'un yaþamýnýn son yýllarýnda Alzheimer hastalýðýnýn pençesine düþerek beyninin tümüyle boþalmasý olsun bugünlerde gündemde olan pek çok film, insan aklýnýn bize oynadýðý oyunlarý anlatýyor. Nash'in öyküsü þizofreniye karþý zaferle biterken, Iris'in hikayesi trajik bir biçimde sona eriyor. Eskiden "bunama" olarak nitelenen unutmanýn bugün bazý durumlarda Alzheimer olduðunu öðrendik ve hýzla ilerleyen hastalýðýn, insanýn tüm belleðini, bildiði her þeyi kýsa sürede alýp götürdüðünü biliyoruz. Iris'in hikayesinde asýl trajik olan, Murdoch'un çok sayýda iyi romanýn, pekçok araþtýrmanýn, tiyatro oyununun ve makalenin yazarý ve bir felsefeci olmasý. Gerçek bir entelektüel, hayranlýk verici, derin ve güzel bir akýl 1994'de baþlayan Alzheimer hastalýðýyla hýzla tüm gücünü yitiriyor ve boþluðun içine düþüyor. Filmde Iris bu düþüþü, "Karanlýða doðru yelken açmýþ gibi hissediyorum" diye ifade edecektir baþlangýçta, sonrasýnda ise karanlýkta olduðunu bile algýlayamayan küçük bir çocuðun çaresizliði. Hayatýn içindeki ölüm... Richard Eyre'nin filmi, Iris'in trajedisiyle olduðu kadar oyuncularýnýn baþarýlý performansýyla da ilgi çekti. Iris'in yaþlýlýðýný oynayan Judi Dench, gençliðini oynayan Kate Winslet, eþi John Bailey'in yaþlýlýðýný oynayan Jim Broadbent ve gençliðini oynayan Hugh Bonneville'in olaðanüstü bir oyunculuk gösterisi sunduklarýna dikkat çekildi. Bu yýlýn hemen bütün ödüllerinde aday oldular ve birçok önemli ödülü de kazandýlar. Judi Dench, Oscar, Altýn Küre ve birçok ödülde en iyi kadýn

21 15 oyuncu ödülüne aday gösterildi ve BAFTA'da bu ödülü kazandý. Jim Broadbent en iyi yardýmcý erkek oyuncu dalýnda Oscar'ý ve Altýn Küre'yi aldý. Hugh Bonneville Berlin Film Festivali'nde kazandýðý "yeni yetenek ödülü"yle umut veren bir aktör olduðunu kanýtladý. Kate Winslet ise bugüne kadarki en iyi performansý olarak nitelenen oyunculuðu için en iyi yardýmcý kadýn oyuncu dalýnda birçok yerde aday gösterildi ve Evening Standard British Film Award'da en iyi kadýn oyuncu (Quills ve Enigma'daki baþarýlarý için de) seçildi. Bu adaylýklarýn ve ödüllerin de ötesinde eleþtirmenlerin dikkat çektiði bir konu, ayný karakterin gençliðini ve yaþlýlýðýný oynayan oyuncular arasýnda görülen olaðanüstü benzerlik ve uyum. Hikayenin bütünlüðünü ve inandýrýcýlýðýný saðlayan oyuncularýn birbirini tamamlayan eþsiz performanslarý özellikle vurgulanýyor birçok yorumda. Anlaþýlan müthiþ bir dörtlüden izleyeceðimiz, olaðanüstü bir oyunculuk þöleni. Iris üzerine eleþtirilere baktýðýmýzda filmi çok sevenler olduðu gibi eleþtirel yaklaþanlarýn da olduðunu gördük. Þu bir gerçek ki, filmi sevenler de, eleþtirel yaklaþanlar da filmden fazlasýyla etkilenmiþler. Roger Ebert, Iris Murdoch'un bu hale düþtüðünü görmeye dayanamadýðý için filme ýsýnamadýðýný yazýyor. "Ben bu Iris'i kabul

22 16 edemiyorum. Benim kafamdaki Iris o denli canlý, o denli hayat dolu ve o denli büyüleyici ki." diyor. Ebert, Iris Murdoch'un anýsýna bir film çekilecekse bunun onun eserlerinden kaynaklanmasý gerektiðini savunuyor. Sinemaya uyarlanmaya bu denli yatkýn olan Iris Murdoch'un romanlarýndan bugüne kadar sadece birinin (A Severed Heat, dikkat çekmeyen bir uyarlama) filme çekilmiþ olmasýný hem þaþýrtýcý buluyor hem de bir talihsizlik olarak niteliyor. Ebert, filme kendi özel nedenleri dýþýnda bakanlarýn filmi beðendiklerini ve filmin hikayesinin çok iyi yazýlmýþ ve çok iyi oynanmýþ olduðunu ekliyor. Ünlü romancý Martin Amis film için The Guardian'da yazdýðý yazýsýnda, filmi þematik ve kuru bulduðunu yazmýþ. Eyre'nin çok dakik ve geometrik bir biçimde filmi yönettiðini, gençlik ve yaþlýlýk yýllarý arasýnda geometrik bir simetri tutturduðunu söylüyor. Film hakkýndaki en önemli eleþtiri, Iris Murdoch'un gençlik ve yaþlýlýk yýllarýný baþarýyla anlattýðý ama yaþamýnýn asýl görkeminin ortaya çýktýðý noktasýný yani onun yazarlýðýný ve eserlerini vermediði konusunda odaklanýyor. Elliye yakýn yapýtý olan bir yazarýn edebiyat ve felsefeyle iç içe geçen hayatýný gençlik aþklarý ve yaþlýlýðýndaki hastalýða indirgeyemezsiniz elbette. Iris Murdoch'un yazarlýk dünyasý tam olarak yansýtýlmadýðýnda, felsefi düþünce ve yaratýcýlýkla donanmýþ bir beynin bir anda böyle boþ ve

23 17 aciz hale gelmesindeki ironi de tam olarak iþlenmemiþ, Iris Murdoch'un zirveden sýfýr noktasýna iniþi de tam anlamýyla verilmemiþ olur. Iris Murdoch ýn Yazarlýk Hayatý Eleþtiri ve yorumlardan anladýðýmýz kadarýyla Iris Murdoch'un yazarlýk yaþamýna yeterince eðilmeyen filmde (bir baþka açýdan bakarsak, filmden bu kadar çok þeyi beklemek doðru mu acaba?) boþ býrakýlan yerlere biraz deðinmek için Iris Murdoch'un yaþam hikayesine göz atalým biraz. Iris 1919 yýlýnda Dublin'de doðdu. Annesi opera þarkýcýsý olarak eðitilmiþti. Babasý ise bir Ýngiliz kamu görevlisiydi. Iris küçükken Londra'ya taþýndýlar. Iris Murdoch, Oxford'da Ýlkçað Tarihi ve Felsefe okudu. Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda Komünist Parti'nin aktif bir üyesi oldu ama daha sonra hayal kýrýklýðýna uðrayarak istifa etti. Birleþmiþ Milletler'in bir kuruluþunda dört yýl çalýþan Murdoch, görevi nedeniyle Belçika ve Avusturya'da kaldý. Ýngiltere'ye dönen Murdoch bir yýl iþsiz kaldýktan sonra Oxford'da lisans üstü eðitimine baþladý ve ünlü filozof Ludwig Wittgenstein'ýn öðrencisi oldu. Daha sonra Oxford'da ders vermeye baþlayan Murdoch 1963'e kadar bu görevine devam etti. Bu yýldan sonra kendini tümüyle romanlarýna verdi. Murdoch'un yayýmlanan ilk eseri felsefi bir incelemeydi. "Sartre, Romantic Rationalist" (1953). Bu kitabýn 1970'de Türkçe'ye çevrildiðini ve De yayýnlarý tarafýndan, "Sartre, Yazarlýðý ve Felsefesi" adýyla yayýmlandýðýný anýmsýyorum. Bu kitabýn hemen ardýndan gelen "Under The Net"(1954), ilk romaný olmasýna karþýn çok ustaca kurulmuþ bir roman olarak dikkat çekti. Bu roman "Að" adýyla Ayrýntý yayýnlarý tarafýndan yayýmlanmýþtýr. "The Bell" (1958), "The Sandcastle" (1957, Kumdan Kale, Ekin yayýnlarý, 1994), "The Time of Angels" (1965- Meleklerin Zamaný-Ayrýntý y.), "Italian Girl" (64), "Bruno's Dream" (Rüya Sakinleri-Ayrýntý y.), "The Black Prince" (Kara Prens- Ayrýntý y.), "Jackson's Dilemna" (Ýkilem- Ýnkýlap y.) baþlýca romanlarý arasýnda sayýlabilir. "The Sea, The Sea" adlý romanýyla Booker Ödülü'nü kazanan Murdoch'a 1987'de Kraliçe tarafýndan 'Dame' unvaný verilmiþtir. Bu arada onu beyazperdede canlandýran Judi Dench'in de 'Dame' olduðunu anýmsatalým. Romanlarýnda esas olarak kiþilerin hayatlarýna bir anlam arayýþlarýný konu alan Murdoch, inanç, iyilik,

24 18 ahlak, gibi konularý tartýþan konuþmalara bolca yer vermiþ ve felsefi temalarý sýkça iþlemiþtir. Murdoch'un romanlarýnda da görülen deniz ve su sevgisi, yüzmeye olan sýnýrsýz düþkünlüðünü doðurmuþ ve özel yaþamýnda da eþi Bailey ile paylaþtýðý en büyük tutkusu olmuþtur. Aþk hayatýnda çok özgür olan Iris Murdoch erkeklerle olduðu gibi kadýnlarla iliþkilerini de gizlemedi. Ýlk önemli aþký bir Çek þairi olan Franz Steiner'di. Elias Canetti'nin yakýn dostu olan Steiner'in bir kalp krizi sonucu Iris'in kollarýnda öldüðüne Canetti tanýklýk etmiþti. Steiner'in ölümünden sonra Canetti ile bir iliþki yaþayan Iris, 1956'da John Bailey ile evlendi. Bailey, karýsýnýn baþka insanlarla yaþadýðý iliþkilere göz yumdu. Bailey kitabýnda kendisini, "bilinmeyen ve gizemli bir dünyaya yolculuða çýkan ama her seferinde geri dönen güzel bir kadýna aþýk olan erkek" diye tanýmlýyor. Ama ayný kadýn "karanlýða yaptýðý son ve acýlý yolculuðunda" bir daha geri dönmüyor. Iris filminin senaryosu, Bailey'in Iris, "A Memoir and Elegy For Iris" ve "Iris and Her Friends" adlý kitaplarýna dayanarak Charles Wood ve Richard Eyre tarafýndan yazýldý. Iris'in hayatý, oldukça uçuk, alabildiðine özgür, kadýnlarý ve erkekleri müthiþ bir çekim gücüyle cezbettiði gençlik yýllarý, eþi John Bailey ile tanýþmasý, aralarýnda Iris'in hep önde ve egemen olduðu aþk iliþkisi ve yaþlýlýk yýllarýnda Alzheimer hastalýðýyla baþlayan düþüþü, kocasýyla iliþkisinin tersine dönmesi ekseninde anlatýlýyor. Her zaman karýsýna hayran olan, onun üstünlüðünü gönüllü olarak kabul etmiþ olan Bailey, Iris'in hastalýðý sürecinde evliliklerinde ilk kez dizginleri ele geçirmek ve ona küçük bir çocuk gibi bakmak durumunda kalýyor. Bu dönemi John Bailey, "Bir cesede zincirlenmek gibiydi," diye anlatýyor ve Bailey bir yaþam boyu sevdiði ve aklýný yücelttiði kadýnýn uzun ve sancýlý yok oluþunu da izlemek zorunda kalýyor. Bu Iris'in olduðu kadar Bailey'in de trajedisi oluyor. Iris'in kocasý olmanýn ötesinde Oxford'da bir Ýngiliz edebiyatý profesörü ve parlak bir edebiyat eleþtirmeni olan Bailey, aslýnda dünya tarihinde çoðunlukla kadýnlara mal edilen bir rolü, karýsýnýn zekasý ve eserlerinin yanýnda gölgede kalmayý seçen, üstelik karýsýnýn baþka iliþkilerini de sineye çekerek ona yarým yüzyýl süren bir aþkla baðlý kalan özverili kocayý sonuna kadar yerine getirerek bir kahraman olmayý hak ediyor. Filmin kritiklerinde dikkatimizi çeken bir nokta da, Bailey'i canlandýran Jim Broadbent'in performansýnýn göz

25 19 kamaþtýrýcý olduðu þeklinde. Belki de bu filmin asýl kahramaný, bu anlamda John Bailey'dir. Ýster Iris'in açýsýndan alalým, isterse Bailey'in, bu filmin öyküsü Iris Murdoch'un yaþarken burun kývýracaðý kadar trajik. O hemen tüm romanlarýnda kendisi ve Bailey gibi entelektüellerin arayýþ sorunlarýna deðinmiþ, aydýn kafasýnýn karmaþýklýðýný ve ikilemlerini yansýtmýþtý ama sanýrýz içine düþeceði boþluðu hiçbir aydýn kahramanýnýn sonu olarak kurgulamamýþtý. Çünkü tüm ayrýksýlýðýna, baþkaldýran asi kimliðine karþýn Iris Murdoch iyiliðe inanan bir ütopyacýydý. "Ýyiliðin Egemenliði" baþlýklý denemesinde, düþüncelerini yazdýktan sonra, "Bu noktada biri, bütün bunlar iyi hoþ da, hiçbiri gerçek deðil, diyebilir. Belki de hepsi boþunadýr, her þey boþluktan ibarettir ve insanlarý umutsuzluktan kurtaracak hiçbir geçerli entelektüel yol yoktur." demesine karþýn onu umutsuzluktan kurtaran bir inancý vardý: Ýnsanlýðýn kurtuluþunun sanat ve edebiyatla mümkün olabileceðine inanýyordu. Onun için hayatýn anlamý, sanattý, edebiyattý ve her þeyden önce sözcüklerdi. Sözcüklere tapan ve düþüncelerin gerçekliðine inanan Iris'in, yaþamýnýn sonunda sözcüklerini ve düþüncelerini yitirmesi kadar dokunaklý bir son düþünemiyorum. Yine de o romanlarýnda, yazýlarýnda sözcükleriyle ve düþünceleriyle varolmayý sürdürecek. Bir de Judi Dench'in canlandýrdýðý Iris'le onu romanlarýyla tanýmayan milyonlarýn belleðinde de "sözcüklerini kaybeden kadýn" olarak iz býrakacak. Alzheimer hastalýðýnýn tanýnmasýnda, daha sýk gündeme gelmesinde ve tedavi yollarýnýn aranmasýnda etkili olduðunu da düþünürsek, belki bundan sonra bu hastalýðý durdurmak için bulunacak ilk ilaca Iris adýný verirler. (En azýndan ben bunu öneriyorum.) Bundan sonra onunki gibi parlak beyinler unutmaya mahkum olmasýnlar diye. Iris'in aklýnýn düþtüðü durum akýlcýlar ve modernistler açýsýndan talihsiz bir þaka olsa da, yine insan aklýnýn bulacaðý bir ilaç, aklýn nelere kadir olduðuna inananlarý bir nebze de olsa rahatlatabilir.

26 20 Mahremiyet: Ruhlarýn Soyunmadýðý Yerde Mahremiyet Olur mu? Patrice Chéreau, Mahremiyet'te kadýn-erkek iliþkisini mercek altýna alýyor. Yakýn bir zamanda eþini ve çocuklarýný aile hayatýnýn insaný sarýp sarmalayan mahremiyetinden boðularak, birdenbire terk eden Jay bir barda baþ barmen olarak çalýþmaktadýr. Kendisini kýstýrýlmýþ hissettiði yaþamýnda bir çýkýþ yolu bulamamýþ, müzikte umut ettiði atýlýmý gerçekleþtirememiþ ve bezginlik hissettiði hayattan daha anlamlý bir hayata geçiþi saðlayamamýþ, kendini hayatýn düzensiz akýþýna býrakmýþtýr, milyonlarca benzeri gibi. Sebebini tam olarak bilmeden býrakýp gittiði ailesi zaman zaman bir özlem duymadan gözlerinin önünde canlanýr. Jay'i çocuklarýný yýkarken, karýsýyla konuþurken görürüz. Karýsý, "Çocuklarý seviyor musun?" diye sorar. Jay belki de bu sorunun yanýtýný bilmediði için býrakýp gitmiþtir. Ailesiyle birlikte oturduðu ev þimdi yaþadýðý daðýnýk ve pis izbeden çok daha aydýnlýk ve düzenlidir. Ama onun tam olarak ne istediðini bilmediði derbeder ruhu güzel bir eþle güzel çocuklarýn yaþadýðý güzel evde rahat edememiþ ve kurtuluþu kaçmakta bulmuþtur. Jay'in hayatýnda her Çarþamba günü onu ziyaret eden adýný bile bilmediði esrarengiz bir kadýn vardýr. Ýkilinin nasýl tanýþtýklarýný bilmeyiz. Büyük bir olasýlýkla Claire'in daha sonra tiyatro kursunda Betty ve genç çocuða tekrarlatýp bir türlü tatmin olmadýðý doðaçlama sahne onlarýn tanýþma anýdýr. Claire ve Jay'in her Çarþamba adeta bir ritüel gibi tekrarlanan seviþmeleri bir 'mahremiyet'i içeriyor mu? Gerçek bir tutku mu onlarý birleþtiren yoksa hayata karþý doyumsuzluklarý mý? Bu oldukça uzun süren seviþme sahnelerinde istemeden röntgenci durumuna düþen seyirciye zevkten çok rahatsýzlýk veren ve rahatsýz etmeyi amaçlamýþ bu 'mahrem' görüntüler aslýnda bir makineleþmeyi, içi boþaltýlmýþlýðý, ruhundan ayrýlmýþ vücudun 'boþa' giden birleþme arzusunu, tam

27 21 anlamýyla tükenmiþliði ifade ediyor. Aþksýz birleþmelerin kuruluðu var bu sözsüz sahnelerde. Ýzleyici onlarýn yabancýlaþmasýný hissediyor ve kendisi de yabancýlaþýyor, özdeþleþmeden izliyor filmin kahramanlarýný. Ama ne zamanki kadýnýn arkasýndan bakan Jay'in bakýþýnda ve kadýnýn sokaða çýkarkenki bakýþýnda bir duygu görmeye baþlýyoruz, karakterlere kendimizi daha yakýn hissetmeye baþlýyoruz. Artýk bu bizim de iletiþimsizliðimiz ve yabancýlaþmamýz. Jay kadýný izlemeye baþladýðýnda biz de umut etmeye baþlýyoruz, olanaksýzlýðýný bile bile. Jay'in onu takip ettiðini anladýðý anda kadýnýn yüzünde beliren sevinci ve umudu görüyoruz ama kadýn Jay'i takip ettikçe bu duygu giderek yerini umutsuzluða býrakýyor. Jay'in takibi onu bir kenar mahalle tiyatrosuna götürür. Bu tiyatro bir bilardo salonuyla iç içe ve tuvaletlerin yanýndaki küçük salonda icra edilmektedir. Sahnedeki oyun Tennessee Williams'ýn The Glass Menagerie (Sýrça Kümes) adlý oyunudur. Kadýn bu oyunda Laura rolünü oynar. Ayaðý topal olduðu için kendini hayattan ve insanlardan kopararak kendi içine kapanan, annesi tarafýndan sürekli bir koca bulmasý için zorlanan Laura'nýn baðlandýðý tek þey, cam biblolardan oluþan sýrça koleksiyonudur. Bu koleksiyonun onun için en deðerli parçasý kendini özdeþleþtirdiði tek boynuzlu yunikorndur. Eve gelen aðabeyinin konuðu ve ayný zamanda Laura'nýn okuldayken duygusal bir yakýnlýk hissettiði Jim, yunikornun tek boynuzunun kýrýlmasýna sebep olur. Yunicornla birlikte Laura'nýn hayalleri de kýrýlýr. Laura'nýn

28 22 gözle görülen sakatlýðý Çarþamba kadýnýnýn ruhundadýr. The Glass Menagerie, cam biblolar gibi kolaylýkla incinebilen ruhlarýmýzýn hikayesini anlatýr. Jay'in buluþtuðu kadýn da Laura gibi hayattan kaçmaya çalýþýrken oyun dünyasý olan tiyatroya ve onu hiç tanýmayan Jay'le kaçamaklarýna sýðýnmaktadýr. Jay'le haftada bir buluþmalarý da Jay'in onun gerçek hayatýna girmesiyle bitmek zorunda olan bir tür oyundur. Jay, tiyatroda yanýnda oturan kadýnýn kocasýyla tanýþmasý ve adamýn onunla ahbaplýk kurmasý sonucu kadýnýn adýnýn Claire olduðunu ve onun hakkýnda baþka ayrýntýlarý öðrenir. Claire bu tiyatroda oynamanýn dýþýnda bir tiyatro kursunda amatörlere oyunculuk dersleri vermektedir. Kurs sýrasýnda baþarýsýz bulduðu öðrencisi Betty (ah Marianne Faithful ah) ile konuþmalarýnda kýrýlmamak için çevresine karþý kýrýcý olabildiðini görürüz. [Motosikletli Kýz (1968) Marianne Faithful'u tanýnmayacak kadar deðiþmiþ bulmaktan hüzün duyduðumu söylemeliyim.] Çevresine kalýn zýrhlar örmüþ kahramanlarýmýzýn Aþil'in topuðu misali hala kýrýlabilir noktalarý, ruhlarýna temas etmenin mümkün olduðu açýk kapýlarý olduðunu anlýyoruz. Kýrýlmaktan korktuklarý için ruhlarýn iþe karýþmadýðý, hiç konuþmadýklarý bir iliþkiyi yeðliyorlar. Konuþtukça ruhsal bir yakýnlaþma, gerçek bir mahremiyet oluþmasýndan ve ruhlarýnýn yara almasýndan korkuyorlar. Ama tensel yakýnlaþmayla yetinmeyen erkek, kadýný takip ettikçe onun hikayesini merak ediyor. Kadýnýn kocasýyla tanýþýyor, oðluyla ahbaplýk ediyor. Kocayla konuþurken kadýnýn hikayesini onun aðzýndan almaya çalýþýyor. Kocanýn aldatýlma hikayesini kendi biten evliliðinin hikayesiymiþ gibi ona anlatýrken ne kadar tehlikeli sularda yüzdüðünün farkýndadýr ama sonuna kadar gitmeye kararlýdýr. Amacý kadýnla kocasý arasýndaki iliþkinin niteliðini çözmekten çok kocayý 'Çarþamba seanslarý'ndan haberdar etmek gibi görünür. Klasik bir aþk üçlüsü deðildir izlediðimiz, hikayeleri birbiriyle çarpýþmasaydý hiç karþý karþýya gelmeyecek olan bireylerin umutsuz ve tek baþýna çýðlýklarý, günümüz insanýnýn kendi egosuna yenilmiþliðinin de ifadesidir. Ego, egoya çarptýðýnda aþk umudu zaten doðmadan yok oluyor. Koca aradan çekilse bile birleþme umudu olmayan bir aþk hikayesi umutsuzlukla baþlayýp umutsuzlukla bitiyor.

29 23 Her þey açýða çýktýktan sonra Jay kadýna birlikte yaþamayý teklif eder ama kadýn bunu kabul etmez ve çekip gider. Bir Çarþamba günü buraya neden geldiðini bilmediðimiz gibi neden gittiðini de bilmeyiz. Belki de birbirlerini tanýyarak bir birlikteliðin olanaksýzlýðýný bildiði için, belki de çocuðu için ama en çok da aþkýn artýk orada oturmadýðýný düþündüðü için... Aþk þimdilik oraya sýzmýþ bile olsa orada kalmasýný beklemediði için... Mahremiyet, günümüzde hala birbirini arayan bedenlerin ve ruhlarýn kaosunu anlatýrken aþkýn en iç burkucu çýkmazýný bize hissettiriyor.

30 24 Panik Odasýndaki Kadýnlar Panik Odasý, þu ana kadar gördüðümüz David Fincher filmleri arasýnda en sadesi olarak görünse de görünüþe aldýrmayýn. Fincher'a özgü alt anlamlar, oyunlar ve göndermeler bu filmde de var. Filmin baþýnda emlakçýnýn kocasýndan yeni boþanmýþ Meg Altman'la (Jodie Foster) kýzýna evi gezdirdiði sahnede filmin hikayesinin bu evin hikayesi olduðunu anlarýz. Evin bir geçmiþi vardýr ve bu geçmiþe iliþkin bir kötülük kahramanlarýmýzý beklemektedir. Columbia Üniversitesi'nde ders vermek üzere New York'a döndüðünü söyleyen Meg evi Edgar Allen Poe'nun hikayelerindeki meþum ve korkulu evlere benzettiðinde arkadaþý Poe'nun hikayelerini okumadýðýný ama son albümünü sevdiðini söyler. Kelime oyunuyla yapýlan bu espriyle Poe'nun hikayeleriyle filme giren uðursuz kehanet bir biçimde kýrýlmaya çalýþýlýr. Evde daha önce bir milyarder kalmýþtýr ve akrabalarý miras kavgasý içindedir. Emlakçý, Panik Odasý'ný evin güvenlik noktasý olarak gösterir. Dýþarýdan tümüyle izole edilmiþ büyük bir çelik kutu, adeta dev bir kasadýr burasý. Eve yabancý birileri girdiðinde buraya saklanmak üzere yaptýrmýþtýr evin eski sahibi. Odanýn içindeki ekranlarda evin tüm odalarý izlenebilmektedir. Panik Odasý, dýþarýdan gelecek kötülüklere karþý kendimizi hapsettiðimiz daracýk, klostrofobik mekanlarda sadece izleyerek yaþamamýza dair bir eleþtiriyi üstü kapalý da olsa yapýyor. Evin en güvenli yeri olarak hazýrlanan yerin adýnýn 'panik odasý' olmasý ve daha fazla güvenlik istemenin en güvensiz durumlarý getirdiðinin altýnýn çizilmesi de filme adýndan baþlayan ve sonuna kadar ustalýkla sezdirilen bir ironi saðlýyor. Karakterlere yaklaþýmda da bu ironi sonuna kadar kendini hissettiriyor. Gerilim filminin insaný germesi veya biraz korkutmasý bir zorunluluksa, Panik Odasý, o derece gerilimli deðil. Çünkü bütün bunlarýn aslýnda bir filmde geçtiðini hatýrlatan ipuçlarý var. Fincher bu anlamda ilk bakýþta klasik görünen ve

31 25 postmodern unsurlarý hikayeye ustalýkla yedirilen bir gerilim filmi çekmiþ. Jodie Foster anneyi büyük bir baþarýyla canlandýrýyor. Meg baþlangýçta eþinden yeni ayrýldýðý, onu genç bir kadýna kaptýrdýðý için çok mutsuz, kalbi kýrýk ve bitkindir. Kýzýný yatýrdýktan sonra banyoda aðlar. Bir türlü uyuyamaz ve kalkýp uyku ilacý alýr. Buradaki kadýn karakter film boyunca olaðanüstü bir deðiþim geçirir, zayýf bir kurbandan güçlü bir kahramana dönüþür. Onu bu derece güçlendiren ve evindeki saldýrganlarý alt etmesine neden olan gücünün kaynaðý anneliktir. Kýzýný koruma içgüdüsüdür. Her zaman kadýnýn zayýf noktasý olarak gösterilen, onun çalýþmasýna, toplumdaki yerini almasýna bir engel olarak görülen annelik bu filmde kadýnýn kendi bildiði dayanma gücünün ötesindeki zorluklarý alt etmesine ve eve giren kötü adamlarý yenmesine neden olur. Meg'in kýzý Sarah (Kristen Stewart) da hastalýðýna raðmen çok cesur ve zeki bir kýzdýr. Annesine cesaret ve güç verir. Aðlayýp sýzlamaz ve teslim olmaz. Sonuna kadar mücadele eder. 70'li yýllarda korku ve þiddet filmlerinde kadýný hep kurban olarak gösteren Hollywood Sinemasý son zamanlarda süper kadýn kahramanlardan medet ummaya baþladý. Thelma ve Louise'den bu

D e n e d i m Pýnar Türen

D e n e d i m Pýnar Türen Denedim Pýnar Türen www.altkitap.com Denedim Pýnar Türen "Denedim"i, Hayalet Gemi ile yaptýðým 10 yýllýk sefer sýrasýnda uðranan limanlardaki yazýlarýmdan oluþturdum. Toplam 68 seferden sadece 20 yazýyý

Detaylı

deneme (Keyfî seçilmiþ kitaplar için yayýnlanmamýþ önsözler) Editör: Yekta Kopan Cem Akaþ Feridun Andaç Nurdan Beþergil Simten Coþar

deneme (Keyfî seçilmiþ kitaplar için yayýnlanmamýþ önsözler) Editör: Yekta Kopan Cem Akaþ Feridun Andaç Nurdan Beþergil Simten Coþar Cem Akaþ Feridun Andaç Nurdan Beþergil Simten Coþar Çiðdem Çalkýlýç Özlem Denli Nursel Duruel Can Eryümlü Levent Gönenç Murat Gülsoy Ömer Ýzgeç Adnan Kurt Hande Öðüt Nazlý Ökten Çaðkan Sayýn Akýn Sevinç

Detaylı

Cazname I. Tunçel Gülsoy

Cazname I. Tunçel Gülsoy Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy www.altkitap.com Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy altkitap - deneme 3 Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy Þubat 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti:

Detaylı

4 6Sinir Uçlarý. BiR YILDA SPOR DEVRiMi

4 6Sinir Uçlarý. BiR YILDA SPOR DEVRiMi 21 ARALIK 2008 PAZAR SAYI: 108 Kriz sahaya indi Dünyadaki finans krizi sporu da etkiliyor. Sponsorluða dayalý spor endüstrisi desteðin azalmasýyla sendeliyor. Büyük takýmlar küçülüyor, küçük takýmlar da

Detaylı

Konumlandýrmalar. Ahmet Önel. anlatý

Konumlandýrmalar. Ahmet Önel. anlatý Konumlandýrmalar Ahmet Önel anlatý www.altkitap.com anlatý Konumlandýrmalar Ahmet Önel altkitap - anlatý 6 Konumlandýrmalar Ahmet Önel Kasým 2002 Yayýna Hazýrlayan: Yekta Kopan Düzelti: Yekta Kopan Tasarým:

Detaylı

kültür / sanat / edebiyat

kültür / sanat / edebiyat AYIÞIÐI VII SANAT KÝTAP DÝZÝSÝ kültür / sanat / edebiyat Genel Yayýn Yönetmeni Songül Yücel Yazý Kurulu Songül Yücel Ülkü Þeyda Fatma Yýldýrým Ofset Hazýrlýk Kapak tasarým tux ajans tuxajans@gmail.com

Detaylı

Nisan 2004 112944 Fiyatý 3.000.000 TL Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 36 Nisan 2004 Sayý: 424 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

Müge Ýplikçi & Ümran Kartal

Müge Ýplikçi & Ümran Kartal Cýmbýzýn Çektikleri Müge Ýplikçi & Ümran Kartal www.altkitap.com Cýmbýzýn Çektikleri Müge Ýplikçi & Ümran Kartal altkitap - inceleme 4 Cýmbýzýn Çektikleri Müge Ýplikçi & Ümran Kartal Aðustos 2001 Yayýna

Detaylı

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. (I) Roman bize yeni bir dünyanýn kapýsýný açar, biz de yaþamýmýzýn

Detaylı

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü www.altkitap.com öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan altkitap - öykü 8 Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan Eylül 2003 Yayýna Hazýrlayan: Ayfer Tunç

Detaylı

SANATIN BÜYÜLÜ SOLUÐU

SANATIN BÜYÜLÜ SOLUÐU HAZÝRAN 2013 Sayý: 534 Fiyat: 7 TL SANATIN BÜYÜLÜ SOLUÐU ÝNSAN SEVGÝSÝ ve MUTLULUÐUN YOLLARI ÝÇGÜDÜ MUCÝZESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 45 Sayý: 534 Haziran 2013 Onur Baþkaný: Dr.

Detaylı

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48 indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Saynur Defne Sarýsoy 86 Tezel 85 23-25 Duyurularýmýz 36 Saðlýk Dr. Aydýn Aksoy 75 42 Gurme Coconot 26-33 Bizim Dünyamýz 38 Saðlýk HLC Hairline Clinic 40 Kiþisel

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE OECD, Türkiye de açlýk sýnýrýnda yaþayan çocuk sayýsýnýn yüzde 24.6 olduðunu açýkladý. Türkiye bu oranla üçüncü sýrada. Ýktisadi Ýþbirliði ve Kalkýnma Teþkilatý (OECD), ilk kez aile deðerleri üzerine hazýrladýðý

Detaylı

Temmuz Sayý: 69. Fotoðraf: Kemal CEYLAN

Temmuz Sayý: 69. Fotoðraf: Kemal CEYLAN Temmuz Sayý: 69 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Fotoðraf: Kemal CEYLAN 23456-78889-10101011-12- Dilli Defter den (Aðustos 2005) Annemarýe Schimmel Gönül diliyle Ýskilip Kara Kutu Hepimiz tek bir bir in

Detaylı

PazaR. benzemeyen þiir benzetmesi. "Cuma" bize sempatik gelir ama. Kana susayan prenslerden önce ne vardý ki? Hangi sevgi?

PazaR. benzemeyen þiir benzetmesi. Cuma bize sempatik gelir ama. Kana susayan prenslerden önce ne vardý ki? Hangi sevgi? PazaR Tarih: 31 Ekim 2010 YIL: (5) SAYI: (291) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ "Cuma" bize sempatik gelir ama n Emre Zeytinoðlu Hangi sevgi? Hangi kötülük? n Ümit Ýnatçý Hayatýn çiçeksiz avlusunda solar

Detaylı

NE MUTLU MERHAMETLÝ OLANLARA MATERYALÝZASYON HADÝSELERÝ GERÇEK MÝDÝR? KANSERÝN PENCERESÝNDEN BÝR YAÞAM SENTEZÝ

NE MUTLU MERHAMETLÝ OLANLARA MATERYALÝZASYON HADÝSELERÝ GERÇEK MÝDÝR? KANSERÝN PENCERESÝNDEN BÝR YAÞAM SENTEZÝ 2007-01 OCAK SAYI: 457 FÝYAT: 3.5 YTL NE MUTLU MERHAMETLÝ OLANLARA MATERYALÝZASYON HADÝSELERÝ GERÇEK MÝDÝR? KANSERÝN PENCERESÝNDEN BÝR YAÞAM SENTEZÝ ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 39

Detaylı

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri Aþk-ý Memnu Almancaya Çevrildi Nuran Tezcan Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri olan Robert Bosch (1861-1942) adýna, temelini onun attýðý firma tarafýndan 1964 te kurulmuþ olan Robert

Detaylı

Ömür Diyorlar Buna. Ayfer Tunç

Ömür Diyorlar Buna. Ayfer Tunç Ömür Diyorlar Buna Ayfer Tunç yaþantý www.altkitap.com yaþantý Ömür Diyorlar Buna Ayfer Tunç "Bitmez tükenmez bu dert, ömür diyorlar buna Bu gece mehtab gibi aþkým da bitse suda. Gönlüm uyusun sesinde,

Detaylı

PazaR. Tarih: 15 Ocak 2012 YIL: (6) SAYI: (351) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ

PazaR. Tarih: 15 Ocak 2012 YIL: (6) SAYI: (351) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ PazaR Tarih: 15 Ocak 2012 YIL: (6) SAYI: (351) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ 2 Pazar 15 Ocak 2012 Pazar Schelling, kendinde-þey'in yokluðunun temsili olarak gördüðü Gerçek veya Numenal'i doðanýn sonsuzluðuyla

Detaylı

NÝSAN 2009 Sayý: 484 Fiyat: 3.5 YTL. Allah Senden Razý, Sen Allah tan. Aydýnlanma Yolunda Ýnsan. 2 K Kitap ve Kadýn

NÝSAN 2009 Sayý: 484 Fiyat: 3.5 YTL. Allah Senden Razý, Sen Allah tan. Aydýnlanma Yolunda Ýnsan. 2 K Kitap ve Kadýn NÝSAN 2009 Sayý: 484 Fiyat: 3.5 YTL Allah Senden Razý, Sen Allah tan Aydýnlanma Yolunda Ýnsan 2 K Kitap ve Kadýn ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:484 Nisan 2009 Onur Baþkaný: Dr.

Detaylı

DELÝKANLIYI BOZDU. Delikanlý Hamlet ten

DELÝKANLIYI BOZDU. Delikanlý Hamlet ten 9 ARALIK 2007 PAZAR SAYI: 54 Kurþun adres sormaz, giþe yaptýrýr! Tetikçilik, dünyanýn en ahlaksýz mesleklerinden biri olabilir. Ama ne yazýk ki sinema sanatý buna her zaman katýlmýyor. Bu hafta bir bilgisayar

Detaylı

KENDÝNÝ KEÞFET ADEM ÖZBAY

KENDÝNÝ KEÞFET ADEM ÖZBAY KENDÝNÝ KEÞFET ADEM ÖZBAY ARES KÝTAP Tüm yayýn haklarý yayýnevine aittir. Kaynak gösterilerek tanýtým ve iktibas yapýlabilir. Çoðaltýlamaz, basýlamaz, senaryolaþtýrýlamaz ve farklý biçimlerde hazýrlanýp

Detaylı

PazaR. Tarih: 26 Þubat 2012 YIL: (6) SAYI: (357) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ

PazaR. Tarih: 26 Þubat 2012 YIL: (6) SAYI: (357) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ PazaR Tarih: 26 Þubat 2012 YIL: (6) SAYI: (357) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ 2 Pazar 26 Þubat 2012 Pazar Fatsa da kazanmýþtýk aslýnda. Bütün engellemelere raðmen 1979 senesinde kazanmýþtýk. Ama býrakmadýlar.

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir OCAK 2009 Sayý: 481 Fiyat: 3.5 YTL Eski Günýþýðýnýn Son Saatleri Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir 144.000 GÖNÜLERÝ Hayvanlarla Konuþmak ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:481 Ocak 2009

Detaylı

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71 36 Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci 41 46 Mesaj Gurme/Tike 38 Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 8 Portre Devrim Gürkan 91 48 Kutusu Asým Arar 73 50 52

Detaylı

TV BEYÝNSÝZLEÞTÝRÝYOR MU? E

TV BEYÝNSÝZLEÞTÝRÝYOR MU? E SÝVAS KATLÝAMI Ali Yýldýrým ANLI SÝVAS TAN OZANLAR ÞEHRÝ NE Pir Sultan kýzýydým ben de Banaz da Kanlý yaþ akýttým baharda yazda Dedemi astýlar KANLI SÝVAS TA Daraðacý aðlar Pir Sultan deyü Pir Sultan Abdal

Detaylı

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000 Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 35 Aralýk 2003 Sayý: 420 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD.

Detaylı

Karanlýk Bir Dönemecin Kendi Öyküsü 12 Eylül Öykücülüðü gibi bir kavramýn içini hangi anlam boyutlarýyla donatabiliriz? Bir

Karanlýk Bir Dönemecin Kendi Öyküsü 12 Eylül Öykücülüðü gibi bir kavramýn içini hangi anlam boyutlarýyla donatabiliriz? Bir 12 Eylül Öykücülüðü ve Hasan Özkýlýç Öyküsü A l p e r A k ç a m Karanlýk Bir Dönemecin Kendi Öyküsü 12 Eylül Öykücülüðü gibi bir kavramýn içini hangi anlam boyutlarýyla donatabiliriz? Bir kýrýlma, bir

Detaylı

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek adir Keskin, 1944 Afyon-Dazkýrý-Çiftlik doðumlu. Ýlkokulu kendi köyünde, ortaokulu dýþarýdan bitirdi. Ýzmir Ýmam-Hatip Lisesi ni 1965'te, ayný yýlýn eylül Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan

Detaylı