STRATEJİK PLAN TASLAĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014-2018 STRATEJİK PLAN TASLAĞI"

Transkript

1 STRATEJİK PLAN TASLAĞI

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No. I. GİRİŞ. 2 II. III. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM II.1. Yasal Çerçeve. 4 II.2. Stratejik Plan Modeli.. 4 DURUM ANALİZİ III.1. Kamu Yönetimi Reformu Sürecinde İl Özel İdareleri. 5 III.2. RİÖİ nin 5302 sayılı Kanuna Göre Yasal Yükümlülükleri ve Görevleri 7 III.3. Paydaş Analizi.. 8 III.4. GZFT Analizi IV. MİSYON, VİZYON.. 14 V. STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER VE FAALİYETLER. 15 VI. EKLER EK-1: RİÖİ Stratejik Planlama Ekip Üyeleri. 62 EK-2: RİÖİ Teşkilat Şeması Kısaltmalar : RİÖİ : Rize İl özel İdaresi GZFT : Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehditler SPE : Stratejik Plan Ekibi TRABRİKAP : Trabzon ve Rize İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesis. Yapma İşletme Birl. 1

3 I. GİRİŞ Osmanlı İmparatorluğunun çöküş dönemindeki yenileşme çabaları, idare sistemini de etkilemiş ve bunun sonucunda bir mahalli idare birimi olan il özel idareleri, Osmanlı idare sistemine Fransa modeli olarak girmiştir yılında NİS, SİLİSTRE VE VİDİN eyaletleri birleştirilerek, Tuna Vilayeti adını almıştır. Tuna vilayeti için çıkarılan Vilayet Nizamnamesinde il özel idaresine ilk defa yer verilmiş, bu Nizamname daha sonraları bütün illeri içerisine almıştır. 6 yıllık bir uygulamadan sonra bu nizamname 1870 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi ile yürürlükten kalkmıştır. Daha gelişmiş bir mahalli idare anlayışı ise ilk defa 1876 Anayasasında görülmektedir. Bu Anayasa genel meclisin yılda bir defa il merkezinde toplanacağı, üye seçimlerinin ve genel meclisin görevlerinin bir kanunla tesbit edileceği hükümlerini getirmiştir yılında II. Meşrutiyetin ilanıyla 1876 Anayasası tekrar yürürlüğe konulmuş ve Vilayet Kanun Tasarısı da yeniden ele alınarak 13 Mart 1913 tarihinde değiştirilerek İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkatı adıyla kabul edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur. 18/10/1982 tarih ve 2709 sayılı Anayasamızın 127 nci maddesinde kesin ifadesiyle yer alan İl Özel İdaresi günümüz şartlarına uygun hale gelebilmesi için 26/05/1987 gün ve 3360 sayılı kanunla adı İl Özel İdaresi Kanunu olarak değiştirilmiştir. Modern Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana yüzünü batıya çevirmiş olan Türkiye, ikinci dünya savaşı sonrasında Avrupa Kıtasında hızla gelişmekte olan Uluslararası örgütlenme çabaları içinde yer almıştır. AET (Avrupa Ekonomik Topluluğu) adıyla başlayan ve zaman içinde AB (Avrupa Birliği) adını alan örgütle ilişkiler sıcak tutularak, 1999 yılında yapılan Helsinki zirvesinde adaylık statüsünün teyit edilmesi süreciyle başlayan adaylık sürecinde, katılım ortaklığı belgesi tarihinde kabül edilmiş ve ülkemiz yoğun bir reform sürecine girerek AB kriterlerine uyum amacıyla yasal düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Kamu mali yönetimi, analitik ve performans esasli bütçeleme ve mahalli idarelerin AB müktesebati ile ilgili uyumun tamamlanması gereği olarak, tarihinde 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu yayımlanmıştır. Yeni kamu yönetimi anlayışı, çeşitli ülkelerde yaşanan tecrübeler ışığında ülkemizi 21. yüzyılda çağdaş bir yönetim zihniyetine ve yapısına kavuşturmak amacını taşımaktadır. İyi yönetişim olarak da tarif edilebilecek bu çağdaş yönetim zihniyeti ve yapısı; 2

4 Katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışa sahiptir. Pro-aktif ve gelecek yönelimli bir bakışı esas alır. Girdi odaklı olmaktan sonuç ve hedef odaklı olmaya yönelir. Kendine odaklı olmaktan vatandaş odaklı olmaya geçişi hedefler. Bu yeni anlayış içinde, 21. yüzyılda kamu yönetimi; Şeffaf olmak Katılımcı olmak, Düşük maliyetle çalışmak, Etkili olmak, İnsan haklarına saygılı olmak, Belirsizliği ve ayrımcılığı azaltacak şekilde hukuka dayanmak ve Öngörülebilir olmak zorundadır. Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahalli idarelerde de bir dönüşüm ve değişimi gerekli kılmaktadır. Geleceği öngören stratejik yönetimin öne çıkması; kamu hizmetlerinin sunumunda mahalli idarelere daha çok görev ve sorumluluk verilmesi merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki yetki ve kaynak dağılımının geleneksel yapısının değiştirilmesini de zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla mahalli idarelerin daha fazla yetki, sorumluluk ve kaynakla desteklenmesi, bu idarelerin yönetim yapı ve anlayışlarında da buna uygun değişimleri gerektirmektedir. Gün geçtikçe yenilenen ve çeşitlenen toplumsal ihtiyaç ve beklentilerin daha iyi karşılanabilmesi, bu alandaki çağdaş değişim ve gelişmelerin yeterince kavranmasından geçmektedir. Yerel nitelikli kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetlerden yararlananların memnuniyetini artırmak, hukuka uygunluğu, etkinliği ve verimliliği sağlamak için vatandaş taleplerini temel alan bir anlayışı yönetime hakim kılmak gerekmektedir. Sonuca odaklanan bir yönetimde hesap verebilirliği, açıklığı, saydamlığı, katılımı, öngörülebilirliği kapsayan mekanizmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Yeni kamu yönetimi anlayışı gereği olarak gelecek yönelimli ve katılımcı bir anlayış içinde STRATEJİK YÖNETİM yaklaşımına geçilmektedir. Stratejik yönetim kapsamında; Ortaya konan yeni zihniyete uygun bir şekilde geleceği dair tasarım geliştirme, Misyon ve vizyon belirleme, Temel amaç politika ve öncelikleri şekillendirme, Ölçülebilir başarı göstergeleri oluşturma ve önceden ilan etme, İnsan kaynaklarını geliştirme, unsurları vurgulanmaktadır. 3

5 Örgütsel tasarımda ise değişimin izlenmesi ve zaman geçirilmeden uyum sağlanması küçük, etkin ve esnek yapıların önemini artırmaktadır. Bu kapsamda, dinamik ve bilgi temeli bir anlayışın gereği olarak; Merkezi yönetim yerine yerinden yönetim, Esnek ve yatay organizasyon yapıları, Çakışmaların ve çatışmaların engellenmesi, Gereksiz hizmetlerin tasfiyesi, hizmet satın alımı, gibi unsurlar desteklenmektedir. Yeni kamu yönetimi anlayışına uygun olarak kanunlaşan 5302 sayılı İl Özel İdareleri Kanununun temel amaçlarından biri de, il özel idarelerinde stratejik yönetim anlayışını tesis etmektir. Özel idareler, stratejik amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirecekleri faaliyetleri kapsayacak şekilde stratejik plan yapacaklardır. Yıllık çalışma programlarıyla bütçelerini ve performans ölçütlerini bu plana göre oluşturacaklardır. Böylece geleceğe dönük politikalar oluşturarak sorunlara uzun vadeli çözümler getirecek ve sonuç odaklı bir anlayışa sahip olacaklardır. Rize İl Özel İdaresi, artan görevlerini dikkate alarak geleceğe dönük olarak faaliyetlerini ayrıntılı olarak önceliklendirerek ve ulusal düzeydeki plan ve programlar ilişkilendirerek SP nını oluşturmuştur. Bir sonraki aşama, SP da belirlenen stratejik amaç, hedef ve faaliyetlerin performansa dayalı bütçesinin hazırlanması olacaktır. II. STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM II.1. Yasal Çerçeve Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan kararlarda ve yasal düzenlemelerde (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu) kamu kuruluşlarının stratejik planlarını (SP) hazırlamaları ve kuruluş bütçelerini bu plan doğrultusunda hazırlamalarını öngörmektedir. II.2. Stratejik Plan Modeli RİÖİ de uygulanan stratejik plan modelinin aşamaları sırasıyla aşağıdaki gibidir: Üst yönetim desteğinin sağlanması Kamu Yönetimi Reformu çerçevesinde yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasını dikkate alan bir yaklaşımla SP nin hazırlanmasına karar verilmesi Stratejik planlama ekibinin (SPE) oluşturulması 4

6 SPE nin eğitilmesi ve çalışma normlarının oluşturulması Yasal yetki ve yükümlülükler çalışması Durum Analizi çalışması Paydaş Analizi Güçlü, Zayıf Yanlar- Fırsatlar Tehditler (GZFT) çalışması Öneriler çalışması Stratejik Konular çalışması Misyon Vizyon Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler çalışması RİÖİ de uygulanan yukarıdaki modelin her aşamasının uygulaması ve sonuçları ayrıntıtlı olarak üçüncü ve dördüncü bölümlerde yer almaktadır. III. DURUM ANALİZİ III.1. Kamu Yönetimi Reformu Sürecinde İl Özel İdareleri Kamu yönetiminde gerçekleştirilen birçok değişim çabasına rağmen aynı çabalar mahallî idareler alanında, dolayısıyla il özel idareleri konusunda gösterilememiş, bunun sonucunda bu idareler kendilerinden beklenen hizmetleri başarıyla yerine getirecek yeterli bir kurumsal yapıya kavuşturulamamışlardır. Zaman içerisinde il özel idarelerinin özerk kurumlar olmaktan ziyade eğitim, sağlık, bayındırlık, imar ve diğer mahallî hizmetleri karşılayan ve merkezî idareye tâbi kurumlar oldukları anlayışı hâkim olmuştur. Yapılan ilk düzenlemelerde, il özel idarelerine geniş yetkiler verilmiştir. Bunun temel sebebi, il özel idarelerinin merkezî idarenin sorumluluğundaki hizmetleri taşrada sunan ara düzey kurumlar olarak görülmeleridir. Ancak bu görevlerin büyük bir kısmı daha sonraki süreçte merkezî idareye aktarılmıştır. Diğer taraftan, il özel idareleri, sorumluluklarında bulunan hizmetleri görmek için yeterli kaynaklara da sahip olamamışlardır. GSMH nın mahallî idareler tarafından sarfedilen % 4,4 ünün yaklaşık olarak % 1 lik kısmı özel idareler tarafından kullanılmakta, bunun da önemli bir kısmı merkezî idareden aktarılan kaynaklardan oluşmaktadır. Kentleşme ve nüfus artışının neden olduğu yüksek beklentiyi bu kaynaklarla karşılamak ve etkin hizmet sunmak 5

7 mümkün olamamıştır.. Yönetim kapasitesi zayıf ve kurumsal gelişmesi yeterli olmayan il özel idareleri, öz kaynaklarını geliştirmede de başarılı olamamışlardır. Yaşanan bu sorunların ve son dönemlerde dünyada siyasal, ekonomik ve idari alanda yaşanan gelişmelere paralel olarak, Türkiye de sonuçları uzun soluklu olacak reform çalışmalarına tanık olmaktadır. I. Bölümde ayrıntılı olarak belirildiği üzere, yeni kamu yönetimi anlayışı, yönetimde etkinlik ve verimliliği temel almaktadır. Bu çerçevede yapılan geniş kapsamlı çalışmaların sonuçlarından biri olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe girmiştir. Kamu Yönetimi Reformu çerçevesinde yerel yönetimlere daha fazla yetki ve görev verilmesi hedeflenmekte, böylece yerinden yönetim ilkesi güçlendirilerek yaşama geçirilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması hakkındaki kanun taslağı TBMM gündeminde bulunmaktadır. Bu Kanunun çizdiği temel çerçeve kapsamında yerel yönetimlerin yetki ve görevlerini artıran Kanunların büyük kısmı yasalaşarak yürürlüğe girmiştir. Bunlar, Büyükşehir Belediye, Belediye ve İl Özel İdarelerine yöneliktir tarihinde kabul edilen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu il özel idarelerine il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının karşılanmasında yeni yetki ve görevler ihdas etmiştir. Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahallî idarelerde de bir dönüşüm ve değişim gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda, geleneksel kamu yönetimi anlayışının aksine, yerelleşme eğilimleri büyük önem kazanmakta, mahallî idarelerin teşkilât yapıları, görev ve yetkileri, çalışma yöntemleri ve süreçleri ile amaçları da değişimin konularından birisini oluşturmaktadır. Buradan hareketle, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kamu yönetimi reformunun önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Yerel yönetim reformunun temelini, kaynakların doğrudan merkez tarafından tahsis edilmesi yerine, yerel nitelikli kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetlerden yararlananların memnuniyetini artırmak amacıyla, yerel otoritelerin daha fazla söz sahibi olacağı ve bu şekilde kaynakların daha etkin dağılabileceği bir sistem oluşturmaktadır. Yerel yönetim reformu, kamu hizmetlerinin hizmetten yararlananların ihtiyaçlarını en etkin biçimde sağlanmasını amaçlamakta, katılım, etkinlik, saydamlık, hesap verebilme gibi değerleri kamu yönetim sürecinde ön plana çıkarmaya çalışmaktadır. Sonuç olarak, kamu yönetimi reformu çerçevesinde yerel yönetimlere daha fazla yetki ve görev verilmesi hedeflenmekte, böylece yerinden yönetim ilkesi güçlendirilerek yaşama geçirilmeye çalışılmaktadır. 6

8 Sıra III.2. RİÖİ nin 5302 sayılı Kanuna Göre Yasal Yükümlülükleri ve Görevleri Kamu Yönetimi Reformu çalışmaları çerçevesinde ele alınan İl Özel İdaresi Kanunuyla birlikte İl Özel İdarelerinin görevleri önemli oranda artırılmaktadır. Rize İl Özel İdaresinin görev alanını belirlemek, yapılacak planın dolayısıyla kuruluşun faaliyet alanlarının sınırlarını oluşturmak açısından büyük önem taşımaktadır. Kuruluş düzeyinde plan yapıldığı için ve il özel idarelerinin görev alanlarının geniş kapsamlı olması nedeniyle çok sayıdaki yasal düzenlemeyle ilişkili olması bu kuruluşların yasal yetki ve yükümlülüklerinin belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Yeni kanun ile bir önceki 3360 sayılı İl Özel İdareleri Kanunu, yetki ve sorumlukları açısından karşılaştırılarak farklılıklar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Tablo-1: RİÖİ nin Yasal Yetki ve Yükümlülükleri Yasal Yükümlülükler 1 Sağlık 2 Gençlik ve Spor 3 Tarım 4 Sanayi ve Ticaret 5 İlin Çevre Düzeni ve Planı 6 Bayındırlık ve İskan 7 Toprağın korunması 8 Erozyonun önlenmesi 9 Kültür 10 Sanat 11 Turizm 12 Sosyal hizmet ve yardımlar 13 Yoksullara mikro kredi verilmesi 14 Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları 15 İlk ve Ortaöğretim Kurumlarının arsa temini, binaların yapım, bakım ve onarımları 16 İmar 17 Yol 18 Su 19 Kanalizasyon 20 Katı Atık 7

9 21 Çevre 22 Acil yardım ve kurtarma 23 Orman köylerinin desteklenmesi 24 Ağaçlandırma 25 Park ve Bahçe Tesisine İlişkin Hizmetler 26 Gayri Sıhhı Müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek Tablo-1 den ayrıntılı olarak görülebileceği gibi, 5302 sayılı kanunla birlikte il özel idarelerine önemli görevler verilmiştir. Bu kapsamda, 3360 sayılı kanunda yer almayıp 5302 sayılı kanunla getirilen yükümlülükler özet olarak aşağıdaki gibidir: 1. İl çevre düzeni planı 2. Yoksullara mikro kredi verilmesi 3. Orman köylerinin desteklenmesi 4. Ağaçlandırma 5. Hizmetleri ile ilgili olarak halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak 6. Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara kurucu üye ya da üye olmak, bu faaliyet ve organizasyonlarla ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirmek 7. RİÖİ'nin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemlerinin, idarenin bütünlüğüne ve kalkınma planı ve stratejilerine uygunluğu açısından denetletmek 8. Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını yapmak, kurumsal stratejileri oluşturmak, RİÖİ faaliyetlerini ve personelin performans ölçütlerini hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak 9. Stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlamaktır. Ayrıca çeşitli kanunlarla il özel idaresine görevler yüklenmiştir. III.3. Paydaş Analizi Rize İl Özel İdaresinin stratejik planının başarılı bir şekilde oluşturulması için durum analizine baz teşkil etmek üzere ilgili tüm tarafların görüşlerinin plana dahil edilmesi amacıyla paydaş analizi çalışması gerçekleştirilmiştir. Paydaşlar, kuruluşun kaynakları veya 8

10 çıktıları üzerinde hak iddia eden ya da kuruluşun çıktılarından etkilenen kişi, grup veya kurumlardır. Stratejik plan çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen paydaş analizi ile, iç ve dış ilgili tarafların belirlenmesi ve bunların önemlerinin tespiti, Rize İl Özel İdaresinin faaliyetlerini nasıl etkiledikleri analiz edilmiştir. SPE tarafından yapılan çalışmayla paydaş analizinin ilk aşaması olan iç ve dış paydaşların belirlenmesi çalışması gerçekleştirilmiş bu kapsamda, Rize İl Özel İdaresi nin toplam 98 paydaşı tespit edilmiştir. S. No Paydaşın Adı Türü 1 Vali İç Paydaş 2 İl Genel Meclisi İç Paydaş 3 Milli Eğitim İl Müdürlüğü İç Paydaş 4 Köydes İç Paydaş 5 Sivil Toplum Örgütleri Dış Paydaş 6 İl Tarım Müdürlüğü İç Paydaş 7 Kamu Sağlık Hizmet Birimleri İç Paydaş 8 Kültür Turizm İl Müdürlüğü İç Paydaş 9 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İç Paydaş 10 Sayıştay Dış Paydaş 11 Kooperatifler Dış Paydaş 12 Çevre ve Orman İl Müdürlüğü İç Paydaş 13 Kaymakamlık İç Paydaş 14 Çalışanlar İç Paydaş 15 Jeotermal Enerji ve Alternatif Enerji Kaynakları Kuruluşları Dış Paydaş 16 Çiftçiler Dış Paydaş 17 Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Dış Paydaş 18 Hayırseverler Dış Paydaş 19 Firmalar (Hazır Beton Firmaları) Dış Paydaş 20 Rize Üniversitesi Dış Paydaş 21 Belediyeler (İl, İlçe,Belde) Dış Paydaş 22 TMMOB Dış Paydaş 23 Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Dış Paydaş 24 STK (Ziraat Odası,Veteriner Hekimleri Odası) Dış Paydaş 25 İşçi Sendikaları Dış Paydaş 26 Siyasi Partiler Dış Paydaş 27 Rize Ticaret Odası Dış Paydaş 28 Rize Sanayi Odası Dış Paydaş 29 Yapı Denetim Firmaları Dış Paydaş 30 Müteşebbisler Dış Paydaş 31 İl Özel İdaresinin Bağlı Ortaklıkları Dış Paydaş 32 Vakıflar Dış Paydaş 33 Devlet Planlama Teşkilatı Dış Paydaş 34 Sosyal Güvenlik Kurumları Dış Paydaş 35 İşsizler Dış Paydaş 36 İlgili Merkezi Kamu Kurumları Dış Paydaş 37 İçişleri Bakanlığı Dış Paydaş 38 Defterdarlık Dış Paydaş 39 Temel Altyapı (ÇEDAŞ, Telekom, AKSA Doğalgaz) Dış Paydaş 40 Valilik İç Paydaş 41 Yetiştiriciler Dış Paydaş 42 Toprak Mahsulleri Ofisi Dış Paydaş 43 İl Kontrol Laboratuvarları Müdürlüğü İç Paydaş 9

11 44 Medya (Yazılı ve Görsel Basın) Dış Paydaş 45 Halk Kütüphaneleri İç Paydaş 46 Turizm/ Seyahat Acentaları Dış Paydaş 47 Turizm Danışma Büroları Dış Paydaş 48 Konaklama Tesisleri Dış Paydaş 49 Yerli ve Yabancı Turistler Dış Paydaş 50 Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Dış Paydaş 51 İş Yerleri Dış Paydaş 52 Kızılay Dış Paydaş 53 Yeşilay Dış Paydaş 54 Kanunla Kurulan Dernekler Dış Paydaş 55 Çevre Hizmetleri (Hava, Su, Görüntü Kirliliği) İç Paydaş 56 Çevre Vakfı Dış Paydaş 57 Milli Parklar Şube Müdürlüğü / Orman Şube Müdürlüğü İç Paydaş 58 Maliye Bakanlığı Dış Paydaş 59 Hükümet Dış Paydaş 60 İl Koordinasyon Kurulu ve Komisyonlar İç Paydaş 61 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Vakıf Müdürlüğü Dış Paydaş 62 Engelliler (Özürlü Bakım verehabilitasyon Merkezi) Dış Paydaş 63 Yetiştirme Yurdu Dış Paydaş 64 Aile Danışma Merkezi Dış Paydaş 65 Çocuk Yuvası Dış Paydaş 66 Kamu İhale Kurumu Dış Paydaş 67 İl İdare Kurulu Dış Paydaş 68 İl Encümeni İç Paydaş 69 Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İç Paydaş 70 Güvenlik Birimleri Dış Paydaş 71 Müftülük Dış Paydaş 72 Gençlik Spor İl Müdürlüğü İç Paydaş 73 Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü İç Paydaş 74 Müteahhitler Müşteri 75 Sosyal Hizmetler İç Paydaş 76 Halk Eğitim Merkezi İç Paydaş 77 Müzeler İç Paydaş 78 Muhtarlar Dış Paydaş 79 Ticaret Borsası Dış Paydaş 80 Devlet Su İşleri Dış Paydaş 81 Tapu, Sicil ve Kadastro Müdürlükleri Dış Paydaş 82 İller Bankası Dış Paydaş 83 Verem Savaş Dispanseri Dış Paydaş 84 Devlet Hastanesi Dış Paydaş 85 Sağlık Evi Dış Paydaş 86 Sağlık Ocağı Dış Paydaş 87 Özel Sağlık Kuruluşları / Dispanser (Sağlık Kurumları),AÇSAP Merk. Dış Paydaş 88 Sivil Toplum Örgütleri Dış Paydaş 89 Sürücü Kursları Dış Paydaş 90 Özel Dershaneler Dış Paydaş 91 Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç Paydaş 92 Özel Okullar Dış Paydaş 93 Kamu Meslek Edindirme Kursları Dış Paydaş 94 ÇAYKUR,RİPORT Dış Paydaş 95 Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç Paydaş 96 Çayeli Bakır İşletmeleri Dış Paydaş 97 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü İç Paydaş 10

12 98 adet olarak belirlenen paydaşlardan, Rize İl Özel İdaresinin faaliyetlerini en fazla etkileyen kurum ve/veya kişilerin tespit edilmesi amacıyla bir önceliklendirme çalışması yapılmıştır. Bununla, diğerlerine göre daha fazla odaklanılması gereken paydaşların belirlenmesi hedeflenmiştir. Stratejik Planlama Ekibi üyelerinin verdiği oylarla aşağıdaki paydaşlar diğerlerine göre kurumun faaliyetlerini etkileme açısından daha önemli olduğu tespit edilmiştir. Tablo-2: Öncelikli Paydaşlar Listesi Sıra Paydaş Adı 1 Vali 2 İl Genel Meclisi 3 Sayıştay 4 Kaymakamlar 5 Milli Eğitim Müdürlüğü 6 Kültür ve Turizm Müdürlüğü 7 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 8 Tarım Müdürlüğü 9 Türkiye Cumhuriyeti Karayolları 10 Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 11 Çevre ve Orman Müdürlüğü 12 Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 13 Kooperatifler (Tarım), Üretici Birlikleri 14 Kamu Sağlık Hizmet Birimleri 15 Sivil Toplum Örgütleri 16 Çalışanlar 17 Hayırseverler 18 Muhtarlar Böylece ilk başta 97 olarak belirlenen paydaşların sayısı önceliklendirme sonucunda 18 e indirilmiştir. 11

13 III.4. GZFT Analizi Güçlü Yanlar Engellilere yönelik eğitim kurumlarının varlığı (işitme, zihinsel) Fakültelerin Varlığı ( Fen Edebiyat, Eğitim, Su Ürünleri, İlahiyat) Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünün Varlığı (M.E.B) Okullarımızın fiziki altyapısının iyi durumda olması Okul Öncesi Eğitimin yaygın olması Çay üretiminin yüksek düzeyde yapılması Çevre Düzeni Planının ihale aşamasında olması Katı Atık Tesisi Projesine başlanması İlimizin bozulmamış doğal yapısı ve kültürel zenginlikleri Dünyaca bilinen yaylaların olması Taşımalı eğitimin başarısı Deniz ve Deniz Ürünlerini Bol Olması İl yönetiminin (Vali) desteği Karar alma ve icra yetkisi Bütçesini kendisinin yapması ve kendi meclisinin onaylaması İl Özel İdaresinin idari yapısı Yeraltı zenginlikleri Deneyimli personel Sağlık ocakları ve hastane bakımından alt yapısının tamam olması Kültür ve turizm değerleri açısından zengin oluşu Yılın her mevsiminde turizme hizmet vermesi Hayırsever yurttaşların katkıları Su ve çay analiz laboratuvar varlığı İçme ve doğal su kaynaklarının bol oluşu Zayıf Yanlar Yatırım tercihlerinin yerinde kullanılamaması Dağınık ve imarsız yerleşim Araç ve iş makinelerinin yetersiz olması Olumsuzlukların çabuk unutulması (tabii afet) OSB nin bulunmaması Meslek içi eğitim yetersizliği Kanalizasyon, evsel ve çevresel atıklar Jeotermal kaynakların kullanılamaması Yavaş işleyen bürokrasi Kaynak yetersizliği Çalışanların özlük haklarının yetersizliği Ücret dengesizliği, aynı işi yapan kişilerin farklı maaş alması Nitelikli personel eksikliği Turizm potansiyelinin yeterince tanıtılamaması Köy yollarının kalitesiz, arazi yapısının dağlık oluşu (topografik eğim) Orman içi köylüsünün gelir düzeyinin düşük oluşu Çevre bilincinin yetersiz oluşu İl Özel İdaresi ile ilçe yönetimleri ve belediyeler arasında organizasyon eksikliği 12

14 İstatistik yetersizliği Hayvancılığın yeterince talep görmemesi Arsa temininde zorluk ve fiyatların yüksek oluşu Velilerin eğitime katılımlarının yetersiz oluşu Özel Eğitim Kurumlarının azlığı İlimizin en fazla yağış alan il olması (sel ve heyelanın fazlalığı) Tarım arazilerinin parçalı ve dağınık olması Mera alanlarının bilinçli kullanılmaması Spor tesilerinin yetersiz oluşu Tarımsal ürünlerin pazarlama imkânlarının kısıtlı olması Üniversiteler ile ilişkilerin zayıf oluşu Çevre kirliliği ve çevre bilincinin eksikliği (su, hava, toprak) Konaklama tesislerinin ve yatak kapasitesinin yetersiz olması Fırsatlar Yayla Turizmi bakımından ülke ve dünya çapında biliniyor olması, Jeotermal kaynaklar Rize balının dünya çapında bilinmesi (anzer, hemşin balı) Turizmin çeşitlendirilmesine uygun imkânlar: (Yayla, kış, av, doğa, sağlık, kuş gözlemciliği, bitki turizmi) Yamaç paraşütü, jeep safari, Dağcılık, Rafting ve yelkenli sporları için uygun doğa şartalarının olması ve kulüplerin etkin faaliyet göstermesi El sanatları ve Rize bezi (feretiko) üretiminin güçlü varlığı Halkın teknolojiye ve yeniliklere duyarlı olması Eğitime %100 Destek Kampanyasına dayalı vergi indirimi Hayırseverlerin çokluğu Sağlık hizmetinin tek çatı altında toplanmasıyla ilgili düzenlemeler Doğalgazın yakın bir tarihte gelecek olması Yerel yönetim yetkilerinin arttırılması Üniversitenin Kurulucak olması İlimiz kökenli siyaset adamlarının aktif görevlerde yer alması Devlet Vatandaş işbirliğine vatandaşın duyarlılığı Türkiye Süper Liğinde İlimizin bir spor kulübü ile temsil edilmesi Orman varlığının fazla olması İlimizin Aile Hekimliği uygulamasında pilot il seçilmesi Katı atık bertaraf tesislerinin kurulacak olması OSB nin kurulma aşamasında olması Çay üretiminde dünyada sayılı yerlerden olması Yatırım teşvik kanunu kapsamında olması Tehditler Kaçak yapılaşma (Çarpık şehirleşme),dağınık yerleşim alanları Çevre kirliliği (Su, hava, toprak) Doğal afetler (kar, heyelan,sel, çığ vb.) Arazilerin parçalı ve küçük olması Yeni kanunla görev- gelir dengesi sağlanmasının zorluğu Halkın sosyal güvencesinin eksikliği Yatırım tercihlerini sağlıklı yapılamaması İl İdaresi görev alanı ile ilgili kanuni mevzuat yetersizliği 13

15 Gelir dağılımı eşitsizliği Personel nakil ve tayın işlemlerinin çok ve sık olması İlimizdeki hayat şartlarının pahalı olması Kırsal kesimdeki altyapı çalışmalarının belli standartlarının oluşmaması Toplumun sosyal sorunlara karşı duyarsız kalması, aile içi sorunların gençler arasında zararlı madde kullanımının artması Yeni tesis yapımı ve bakım onarım için gerekli kaynağın sağlanamaması Arazi ve iş imkânları yetersizliği nedeniyle genç neslin göç etmesi IV.1. Misyon RİÖİ nin Misyonu IV. MİSYON-VİZYON Rize İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere kanunlarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; özellikle Ayder ve İkizdere jeotermal kaynak gibi zenginlikleri değerlendirmek, bitki ve doğal zenginlikler ile av ve yaban hayatını korumak (sit alanı ve tabiatı koruma alanları dâhil) ilin kaynaklarının bir plan dâhilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir. IV.2. Vizyon RİÖİ nin Vizyonu Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; Realist, İnsan Odaklı, Öngörülü, İhtiyaçlara duyarlı, bir kuruluş olmaktır. 14

16 V. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLER 1 - Milli Eğitim Hizmetleri S t r a t e j i k A m a ç 1 İlimizdeki eğitimin fiziksel kapasitesinin artırılması ve daha nitelikli eğitim-öğretim ortamlarının hazırlanması amacıyla; ihtiyaç duyulan fiziki alt yapı birimlerini (derslik, pansiyon, spor salonu, lojman vb. ) yapmak, yapım için gerekli arsa kamulaştırmasını gerçekleştirmek, mevcut yapıların onarım ve donatımını sağlamak. HEDEF İl ve ilçe merkezlerinde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde sınıf mevcudu 30 un üzerinde olan okulların sınıf mevcutlarının 30 öğrenci altına düşürülmesi için yeni okul, ek derslikler ve ihtiyaç duyulan okullarda onarımlar yapılacak. Faaliyet Beş yıl içerisinde 1 adet 32 derslik, 3 adet 28 derslikli olmak üzere ilköğretimde yıllık ortalama 23 derslik yapmak. Beş yıl içerisinde 1 adet 60 derslik, 2 adet 32 derslik, 2 adet 24 derslik, 4 adet 16 derslik olmak üzere ortaöğretimde yıllık ortalama 47 derslik yapmak. Faaliyet Plan süresince İlimiz Merkez ve İlçelerinde yer alan tüm ilkokul ve ortaokulların büyük onarımlarını yaparak şartlarını iyileştirmek. HEDEF Okul yapılması amacıyla il ve ilçe merkezlerinde bulunan özel ve tüzel kişilere ait arazilerin kamulaştırılması yapılacak, resmi kurumların elinde olan ve özelleştirme kapsamına alınan kamu arazilerinin tahsisi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Faaliyet Plan dönemi sonuna kadar 6 adet ilköğretim, 4 adet ortaöğretim okul arsası kamulaştırılması yapılacak. HEDEF Plan dönemi sonuna kadar okul öncesi eğitimde okullaşma oranını en az %80 e çıkarabilmek için okul yapımına hız verilecektir. S t r a t e j i k A m a ç 2 Kurumlarımızda ihtiyaç duyulan donanım ihtiyacının giderilmesini sağlamak. 15

17 HEDEF İlimizdeki mevcut ve yeni yapılacak olan okulöncesi ve ilköğretim okullarının donatım ihtiyaçlarını tespit ederek eksikliklerini giderilecek. Faaliyet Plan dönemi sonuna kadar ihtiyaç duyulan her türlü donatım araç-gereç ve malzemelerin temin edilecektir. 2- Sağlık Hizmetleri S t r a t e j i k A m a ç 1 Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek HEDEF -1.1 Sağlığı geliştirme programları aracılığıyla bireysel beslenme ve fiziksel aktivite davranışlarını değiştirmek Faaliyet-1.1 -Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek, fiziksel aktiviteyi artırmak ve obeziteyi azaltmak için ulusal kampanyalar düzenlemek -Sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmek amacıyla toplumda rol model olan kişilerin destek vereceği etkinlikler düzenlemek -Sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmek amacıyla öğrencilere ve er/erbaşlara yönelik seminerler, konferanslar, müsabakalar vb. etkinlikler düzenlemek -Sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmek amacıyla uygulanan davranış değişikliği programlarını takip etmek -Sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmek amacıyla uygulanan programların etki ve sonuçlarının birey tarafından takibini sağlamak -Beslenme Dostu Okul ve Beyaz Bayrak Projeleri ile okulların kantin, yönetim ve öğrencilerinde farkındalık yaratmak için sağlıklı beslenme, hijyen ve fiziksel aktivite konularında kalıcı davranışların oluşmasını sağlamak HEDEF -1.2 Kilolu bireylerin tespit, izlem ve tedavi standartlarını geliştirmek. Faaliyet-1.2 -Hastaları sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite hakkında bilgilendirmek -Sağlıklı Beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirebilmek için okul öncesi, ilköğretim ve lise öğrencilerine eğitimler vermek, 16

18 PERFORMANS GÖSTERGELERİ Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite İle İlgili Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite İle İlgili Eğitim Verilen Öğrenci Sayısı Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite İle İlgili Eğitim Verilen Kişi Sayısı Beslenme Dostu Okul Sayısı MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF HEDEF -1.3 Sigara bırakma hizmetlerini iyileştirmek. Faaliyet-1.3 -Sigara bırakma danışma hattı ve sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla sigarayı bırakmak isteyenleri desteklemek -Sigara bırakma hizmetlerinde birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılacak hizmetler konusunda bilgilendirme çalışmaları düzenlemek, -Sigara Bırakma polikliniklerine erişim konusunda toplumun bilgilendirilmesi ve sigarayı bırakmak isteyen kişilere gerekli desteğin sağlanarak Sigara Bırakma Polikliniklerine yönlendirilmesi, HEDEF -1.4 Bağımlılık yapan diğer maddeler için koruma, tedavi ve rehabilitasyon hizmet sunumunu iyileştirmek. Faaliyet-1.4 Bağımlılık yapıcı maddelerden korunma konusunda programlar oluşturmak ve Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde okullarda öğrenci ve ailelere eğitimler düzenlemek. HEDEF -1.5 Sağlık Okur-Yazarlığı konusunda bilgilendirme amacı, kapsamı ve sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yapmak. Faaliyet

19 -Bireyin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu arttırmak amacıyla hizmet içi eğitimler düzenleyerek çalışanlar arasında sağlık okur-yazarlığı konusunda bilinç oluşturmak. -Müdürlüğümüz içerisinde Sağlık okur-yazarlığı konusunda eğitimler düzenlemek. -Müdürlüğümüz bünyesindeki Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışan tüm idareci ve personelimize sağlık hizmeti veren ile alan arasındaki iletişimi güçlendirmek, kendilerini daha iyi ifade edebilme fırsatları oluşturularak karar verme sürecinde hastanın kendiyle ilgili sorumluluğu alması konusunda bilinçlendirme eğitimleri vermek. -Toplumda sağlık okur-yazarlığını arttırmak için iletişim faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla halkın doğru sağlık bilgisine nasıl erişecekleri konusunda bilgilendirilmesi ve hastalara verilen yazılı bilgi ve belgelerin kolay anlaşılır olması konusunda Toplum Sağlığı Merkezleri ile işbirliği içerisinde hasta bilgi materyalleri geliştirmek. HEDEF -1.6 Üreme sağlığını geliştirme programları ve faaliyetleri aracılığıyla bireysel davranışları değiştirmek. Faaliyet-1.6 -Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek amacıyla kampanyalar düzenlemek -Üreme sağlığı hizmetlerini iyileştirmek ve sağlıklı davranışları teşvik etmek amacı ile hizmet içi eğitimler düzenleyerek eğitimli personel sayısını arttırmak ve üreme sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak. -Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek amacıyla öğrencilere ve er/erbaşlara yönelik etkinlikler düzenlemek -Evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerinin etkin verilebilmesi için sağlık personelinin eğitim almasını sağlamak. -Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı davranışları teşvik etmek kapsamında evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerine destek sağlamak PERFORMANS GÖSTERGELERİ Üreme Sağlığı Konusunda Verilen Hizmet İçi Eğitim Sayısı Üreme Sağlığı Konusunda Hizmet İçi Eğitim Verilen Sertifikalı Personel Sayısı Üreme Sağlığı (Aile planlaması) ve Evlilik Danışmanlığı Konusunda Eğitim Verilen Kişi Sayısı MEVCU T DURU M ULAŞILACAK HEDEF

20 Tablo 19:Performans Göstergeleri (HSM) HEDEF -1.7 Afete karşı hazırlığı ve koordinasyonu güçlendirmek. Faaliyet-1.7 -Sağlık tehdidi oluşturan acil durumlar için iletişim planı hazırlayarak riski azaltmak -Hastane afet planlarını güncellemek ve uygulamaların standardizasyon denetimini yapmak -İlde afet planının uygulanmasını koordine etmek -Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) için eğitim, altyapı ve teknoloji kapasitesini artırmak HEDEF -1.8 Acil durumlar ve afetler sırasında ve sonrasında hizmet sunumunu iyileştirmek. Faaliyet-1.8 -Afet ve acil durumlar için risk yönetimi planı oluşturmak -Afete hazırlık ve müdahale kapsamında ekipman ve müdahale birimlerinin niteliğini ve niceliğini geliştirmek -Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personellerinin niteliğini ve niceliğini artırmak - Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer ve Endüstriyel (KBRN-E) ataklardan koruma ve müdahale için eğitim ve tatbikatlar yapmak -Afetler ve acil durumlar sırasında ve sonrasında hizmet vermek amacıyla psikososyal destek ekipleri oluşturmak -Afetlerde koruyucu sağlık hizmetlerini yapabilecek ekipleri oluşturmak. -Kamu binalarının (hastane, TSM, ASM, vb. ) afet sırasında zarar görme ihtimaline karşı alternatiflerinin oluşturulması ve kamu binalarının afetlerden en az hasarı alacak şekilde tedbirlerin alınması, PERFORMANS GÖSTERGELERİ MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF UMKE personel sayısı, (yüzbinde) 5, Tablo 20:Umke performans göstergeleri (İSM) HEDEF -1.9 İşçi ve işverenlerin iş sağlığı konusundaki farkındalıklarını arttırmak (eğitim kampanyaları düzenlemek, işbirliği yapmak). Faaliyet-1.9 -İş sağlığının geliştirilmesi, korunması ve farkındalığın artırılması için eğitim ve kampanyalar düzenlemek 19

21 HEDEF Meslek hastalıkları sürveyansını güçlendirmek. Faaliyet İş kazalarını önlemek ve bildirimini artırmak için eğitim, kampanyalar düzenlemek -Meslek hastalıklarının önlenmesi için eğitim, kampanyalar düzenlemek. HEDEF İş sağlığı hizmetleri sunumunu iyileştirmek. Faaliyet-1.11 İşyeri hekimliği ile ilgili kaliteyi artırıcı eğitim. HEDEF Çevresel tehlikelerin olumsuz sağlık etkileri konusunda halkın farkındalığını artırmak. Faaliyet Çevresel tehlikelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için eğitim, -Elektromanyetik kirlilik, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve halkın farkındalık düzeyini yükseltmek için eğitim. -Tüketici güvenliğini sağlamak için Sağlık Bakanlığı nın piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu olduğu ürünlerin takip ve analizlerini artırmak PERFORMANS GÖSTERGELERİ İş Sağlığı Konularında Eğitim Verilen İşletme Sayısı Sağlık Raporu Verilen Kişi Sayısı MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF Gezici Hizmet(Mobil) Verilen Kişi Sayısı İşyeri Hekimliği Hizmeti Verilen Kurum/Kuruluş Sayısı Tablo 21: Performans Göstergeleri (HSM) HEDEF Karbonmonoksit zehirlenmesi riskini azaltmak için ilgili kurumlar ile işbirliği yapmak. Faaliyet

22 -Karbonmonoksit zehirlenmelerini engellemek için eğitim ve kampanyalar düzenlemek, ilgili kurumlar ile işbirliği içinde denetimler yapmak. -Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile yapılacak görüşmeler sonrasında öğrenci ve velilere yönelik eğitimler düzenlemek. -Meteoroloji kış aylarında ve lodosun beklendiği günlerde halkı uyarmak amaçlı Müftülük ve medya aracılığıyla duyurular yapmak. HEDEF Su, hava ve toprak kirliliğinin, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini azaltmak. Faaliyet Su, hava, toprak kirliliği ve tehlikeli atıkların, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirmek için sektörler arası işbirliği yapmak. -Ambalajlı suların hijyenik şartlarda üretilmesini sağlamak, temiz ve güvenilir bir şekilde tüketicilere ulaşmasını takip etmek. PERFORMANS GÖSTERGELERİ MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF İl Genelinde Alınan Su Numunesi Sayısı İl Genelinde Yapılan Bakiye Klor Ölçüm Sayısı İl Genelindeki Su Fabrikalarında Yapılan Denetim Oranı (%) Çevre Sağlığı Konusunda Hizmet İçi Eğitim Yapılan Personel Sayısı 20 Tüm Personel Tüm Personel Tüm Personel Tüm Personel Tüm Personel Tablo 22:Performans Göstergeleri (HSM) HEDEF Genel hijyen ve el yıkama alışkanlığını teşvik etmek. Faaliyet-1.15 Eğitim ve kampanyalar düzenlemek. HEDEF Bulaşıcı hastalıkların erken tespiti ve yönetimi için sürveyans sistemini güçlendirmek. Faaliyet

23 -Bulaşıcı hastalıklar erken uyarı sistemini güçlendirmek. -Ulusal hastane enfeksiyonu sürveyans sistemini geliştirmek. -Bulaşıcı hastalıklar laboratuvar tanı kapasitesini güçlendirmek. HEDEF Her bir antijene karşı % 97 bağışıklama oranını korumak 2017 ye kadar her bir antijende % 99 luk bağışıklama oranına ulaşmak, okullarda % 95 bağışıklama oranını yakalamak. Faaliyet İlimizde bulunan tüm ASM, okul, Hastane, Verem Birimi, Özel Tanı ve Tedavi Merkezlerinde aşılama çalışmalarını titizlikle sürdürmek. -Aşı yapılan tüm birimlerde çalışan aşı sorumluları ve soğuk zincir sorumlularına soğuk zincir, güvenli enjeksiyon ve ASİE (aşı sonrası istenmeyen etki) konularında verilen hizmet içi eğitimlerinin devamlılığını sağlamak. HEDEF İlimiz genelinde bulaşıcı hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek. Faaliyet Olası kızamık vakalarının erken tespiti ve bunlardan numune alınarak doğrulanmasının sağlanması ile aşılama çalışmalarının yapılması ve bulaşıcılığın önlenmesine yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, -Tüberküloz hastalarının ilaçlarını düzenli olarak kullanmaları konusunda gerekli takibi yaparak tedavi ve kontrollerinin devamlılığını sağlamak, -Tüberküloz hastalarının sevkleri sırasında kullanılmak üzere UV lambalı ambulans oluşturmak, -Cezaevi, askeri kışla, yurt gibi kalabalık yaşam alanlarında verem tarama faaliyetlerinin devamını sağlamak, -Sıtma aktif sürveyansının devamını sağlamak, dışarıdan gelen inporte sıtma vakalarını tespit etmek, -İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile iş birliği yapılarak başıboş sokak hayvanlarının aşılanmasının sağlanması ile ileriye yönelik Kuduz Riskli Temas sayısını ve kullanılacak aşı doz sayısını azaltmak. -HIV/AİDS yayılmanın önlenmesi amacıyla hastaların erken tespiti, tedavi ve bakımlarını sağlamak -Genel hijyen ve el yıkama alışkanlığı kazandırmak için eğitim ve kampanyalar düzenlemek, -Aşı haftası kapsamında halka yönelik sempozyum ve panellerle bilinçlendirmeyi sağlamak, -Verem haftasına yönelik okullarda eğitimler düzenlemek, televizyon programlarıyla halkın bilinçlendirilmesini sağlamak, -AİDS konusunda halkı bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler düzenlemek. 22

24 PERFORMANS GÖSTERGELERİ İlimizdeki 1 Yaş Kızamık Bağışıklama Oranı (%) Tüberküloz İnsidansı (Yüzbinde) Doğrudan Gözetim Altındaki Hasta Oranı (%) Sıtma Vaka İnsidansı (Yüzbinde) Kızamık Vaka İnsidansı (Yüzbinde) AIDS Vaka İnsidansı (Yüzbinde) MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF > 100> 100> 100> 100> 21,28 20< 18< 15< 10< 8< 95,6 97> 98> 99> 99> 99> 0,0 0,0< 0,0< 0,0< 0,0< 0,0< 3, ,08 3< 3< 3< 3< 3< Tablo 23:Performans Göstergeleri (HSM) HEDEF İlimizde aşı lojistiğine yönelik çalışmaları düzenli olarak takip etmek ve eksiklikler konusunda gerekli tedbirleri almak. Faaliyet Aşı depolanan tüm birimlerde (ASM, Hastane, TSM vb.) aşı dolaplarının ve aşı nakil kaplarının 2009/17 nolu Genelgeye uygun hale getirmek, düzenli ısı takiplerinin yapılmasını sağlamak. -Aşı depolanan tüm birimlerde hafızalı ısı nem ölçer bulunmasını sağlamak. -Aşı depolanan tüm birimlerin bilgisayar destekli ısı takip sistemi kurularak izlenmesini sağlamak, -Aşı depolama ve naklinde kullanılan tüm malzemenin yıllık bakım ve onarımlarını yapmak. HEDEF Bulaşıcı olmayan hastalıklar ve risk faktörleri konusunda farkındalığı artırmak. Faaliyet Hastalıkları erken dönemde tespit ederek ilerlemesini önlemek amacıyla halka eğitimler vermek, -Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu özel gün ve haftalarda vatandaşların aktif katılımının sağlanması, toplumda sigaranın zararları hakkında ortak bilinç oluşturulması, -Okul ve çevrelerinde sigara satışının engellenmesi amacıyla veli ve rehber öğretmenlerden oluşan bir kurulla sigaranın zararları hakkında öğrencilere yönelik eğitimler ve etkinlikler düzenlemek, -Çevresel duyarlılığı arttırmak amacıyla ormanların yaşam kaynağımız olan oksijen üretimindeki önemi vurgulanarak, ağaç dikimi konusunda özendirici faaliyetlerde bulunmak, 23

25 -Toplumun sağlık ölçütlerini tespit etmek amacıyla periyodik aralıklarla halka yönelik tansiyon ölçümlerinin ve aşırı tuz tüketiminin zararları hakkında eğitimler verilmesinin sağlanması, -Mesleksel Solunum Yolu hastalıklarının önlemek amacıyla İlimizde faaliyet gösteren fabrika vb. iş yerlerinde çalışan personele Solunum Fonksiyon Testi uygulanması ve eğitimler verilmesi, -Yazılı ve görsel basın aracılığıyla sigara bırakma poliklinikleri ile ilgili bilgilendirme çalışmalarının yapılması, -Kalp- Damar Hastalıklarının önlenmesinde sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin öneminin vurgulanması ve halkın katılımının sağlandığı doğa yürüyüşlerinin düzenlenmesi, -Yaşlı ve engelliler ile aile bireylerine ev kazalarını önlemek amacı ile eğitimler vererek yaşadıkları alanlarda gerekli tedbirleri almaları konusunda yardımcı olmak, -Engelliğin önlenmesi ve kontrolüne yönelik programlar geliştirmek (eğitimler, seminerler vb.), -İlköğretim, lise ve üniversitelerde Başarılı Yaşlanma Modeli konusunda eğitimler vermek, faaliyetler düzenlemek (fiziksel aktivite, tiyatro ve sinema gösterileri, müzik dinletileri vb.), -Yaşlı bireylerin bilişsel ve fiziksel işlevlerinin kalitesini yükseltmek için bedeni ve beyni aktif tutacak etkinliklerde bulunmak, -Yaşlı ve engellilerin sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla paydaş kurumlarla sosyal etkinlikler düzenlemek (yürüyüşler, piknikler vb.), -Yaşlılık ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında lise ve üniversite öğrencileriyle huzurevlerin ziyaret edilmesi ve kuşaklar arası dayanışmanın sağlanmasına katkıda bulunmak, -Sakarya İli Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa trafik kazalarından kaynaklanan engelliliği önlemek, sürücü kurslarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütmek, -Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu özel gün ve haftalarda yaşlı ve engelli bireylerin katılımının sağlanarak etkinlikler düzenlemek, -Doğuştan ve Kalıtımsal Engelliliği önlemek amacıyla anne adaylarına gebelik dönemi kontrollerinin (tarama testleri) öneminin vurgulandığı eğitimler vermek. MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF PERFORMANS GÖSTERGELERİ Diyabet Konusunda Eğitim Verilen Kişi Sayısı Diyabet Konusunda Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı Aşırı Tuz Tüketimi Konusunda Eğitim Verilen Kişi Sayısı Aşırı Tuz Tüketimi Konusunda Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı KOAH Konusunda Eğitim Verilen Kişi Sayısı

26 KOAH Konusunda Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı Kanser Konusunda Yapılan Hizmet İçi Eğitim sayısı Kanser Konusunda Yapılan Halk Eğitimi Sayısı Tablo 24:Performans Göstergeleri (HSM) Tüm personel Tüm personel Tüm personel Kanser kayıtçılığı konusunda KETEM Birimi ve Hastaneler ile koordineli çalışarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek, -Kanserin erken teşhisinin önemi konusunda farkındalık oluşturmak için toplumda rol model olan kişilerin destek vereceği etkinlikler düzenlemek, -Kanser tarama programlarını iyileştirmek, geliştirmek, -Yeni KETEM' ler açılması konusunda çalışmalar yapmak, -Ulusal Kanser Kontrol Programı nı iyileştirmek için eğitim, altyapı ve teknoloji kapasitesini arttırmak, -Hastalıkların erken teşhisi de dâhil olmak üzere hastalıktan korunma, kanserin erken teşhis edilmesi ile ilgili Aile Hekimlikleri ile işbirliği içinde çalışmak, eğitimler düzenlemek, -2. ve 3. Basamakta Onkologlar ile işbirliği yaparak kanser konusunda farkındalık seminerleri düzenlemek, -İlimizde halkın yoğun olduğu bulvar ve caddelerde kanser çadırları kurarak kanser konusunda eğitim vermek, el broşürleri dağıtmak ve kendi kendine meme muayenesini öğreterek riskli görülen bireyleri sağlık kuruluşlarına yönlendirmek, -Halkımızı sağlıklı beslenme alışkanlıklarına teşvik etmek amacıyla eğitimler düzenlemek, -Kanserli hastaları hedef alan sağlık hizmetleri ile ilgili eğitici film, spot, animasyon, broşür, kitap vb. eğitim materyalleri hazırlamak, -Sakarya ilindeki Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği yaparak kanser hakkında farkındalık seminerleri düzenlemek, -Kanser Savaş Haftasında sağlık kuruluşlarındaki personellerimizin desteği ile İlimiz genelinde sağlık şenliği düzenlenerek öğrencilere ve halka eğitimler vermek. -Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleriyle verilmesi, bütünleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak, -Kronik ruhsal bozuklukların birinci basamak ağırlıklı olmak üzere ikinci basamak ve üçüncü basamakta tanı, tedavi ile izlemelerinin ve psikososyal rehabilitasyon programlarının geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek, -Damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik savunuculuk faaliyetleri yürütülmesi konusunda çalışmalar yapmak, -Toplumda, çeşitli kuruluşlarda ve işyerlerinde mobbing in önlenmesine yönelik faaliyetler yürütmek, -Otizm Spektrum bozuklukları gibi çocukluk çağında başlayan kronik ruhsal bozukluklar konusunda erken tanılama-tedavi-rehabilitasyon hizmetleri için spesifik programlar geliştirmek, -Acil Serviste İntihar Girişimlerine Psikososyal Destek ve Krize Müdahale programı kapsamında acil servis çalışanları, 112 Hızır acil çalışanları ile birinci basamak sağlık personellerine eğitim planlanması, -Medyayla iş birliği yaparak intihar konusundaki haberlerde hassasiyeti arttırmak, -Konuyla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer kurumlarla işbirliği yapmak, -İntiharın önlenmesine yönelik Psikiyatri Uzmanıyla işbirliği yaparak programlar geliştirmek (eğitimler, seminerler vb.), -Acil Serviste İntihar Girişimlerine Psikososyal Destek ve Krize Müdahale programının İlimiz genelinde yürütülmesinin sağlanması, 25

27 -İntiharı Önleme İl Koordinasyon Kurulunun toplanması, -Ruhsal bozukluğu olan kişilerin sağlık kurumlarına naklinin sağlanması, kişilerin ve ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurumlarla işbirliği yapılması, S t r a t e j i k A m a ç 2 Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak. HEDEF -2.1 Sağlık hizmetlerinin idari, yapısal ve fonksiyonel olarak geliştirmeye devam etmek. Faaliyet-2.1 -Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının kalite standartlarına uygunluğunu periyodik olarak değerlendirmek -Kamu ve özel sağlık tesislerinde kullanılacak ilaç ve tıbbî cihazların yönetim ve kullanımına ilişkin prosedürleri güncellemek -Sağlık verilerinin gizliliği ve güvenliğini sağlayacak mekanizmaları güçlendirmek -Sağlık yöneticilerinin yönetim, liderlik ve rehberlik becerilerinin artması için eğitim programları düzenlemek PERFORMANS GÖSTERGELERİ MEVCUT DURUM ULAŞILACAK HEDEF İlimizdeki Sınıflandırmalı 58,9 70,8 76,04 80,2 85,41 85,41 AHB Durumu (%) İntihar ve Krize Müdahale Programı Kapsamında Hizmet Veren Poliklinik Sayısı İntihar ve Krize Müdahale Programı Kapsamında Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı İntihar ve Krize Müdahale Programı Kapsamında Eğitim Verilen Kişi Sayısı Tablo 25:Performans Göstergeleri (HSM) HEDEF -2.2 Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek. Faaliyet-2.2 -İl sağlık yönetiminde kurumsal politikalar oluşturarak kalite standartlarına uygun şekilde yapımızı güçlendirmek, 26

28 -İlimizde bulunan tüm sağlık çalışanlarına Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitim programları düzenlenerek, hizmetlerin daha etkin şekilde yürütülmesini sağlamak, -Kurumumuz çatısı altındaki tüm idareci ve personelimize yönelik Etkili İletişim ve İnsan İlişkileri, Stres ve Öfke ile Baş Edebilme Becerileri, Hasta Sağlık Çalışanı İlişkisi, Sağlık Okur-Yazarlığı konularında belirli aralıklarla hizmet içi eğitim programları düzenlemek, -Motivasyonu güçlendirmek amacıyla kuruma yeni başlayanlar ve çalışanlar arasında uyum ve oryantasyon konularında hizmet içi eğitimler düzenlemek, -Sağlık hizmetlerinin verimliliğini arttırmak amacıyla idareciler arasında kurum içi işleyiş, personel bilgileri ve gündem hakkında düzenli olarak haftalık toplantılar düzenlemek, kararlar almak ve mevcut durum ile ilgili işleyişi değerlendirmek, -Sağlık yöneticilerinin yönetim liderlik ve rehberlik becerilerinin artırılması için İlde bulunan üniversite ile işbirliği sağlanarak eğitim programları düzenlemek. -Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalite standartlarını geliştirmek, -Birinci basamak sağlık hizmetleri için hasta ve çalışan güvenliği standartlarını geliştirmek, -Aile Sağlığı Merkezleri için düzenli periyotlarla iş ve iş yükü analizi yapmak, -Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme çalışmalarını yürütmek, -Halk Sağlığı Laboratuvarının alt yapı ve kapasitesini güçlendirip, aktif hale getirerek daha verimli hizmet vermesini sağlamak, HEDEF -2.3 Teşhis ve tedavi hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek. Faaliyet-2.3 -Teşhis ve tedavi hizmetlerinin kalite standartlarını iyileştirmek -Hastanelerde klinik kalite standartlarını iyileştirmek, izlemek ve denetlemek -Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde belirli branşlarda uygulanan Klinik kalite Uygulamalarını Bağlı Sağlık Tesislerine yaygınlaştırmak -Hastanelerde hizmet sunumunda klinik ekip yaklaşımı kullanmak -Hastaneler için hasta ve çalışan güvenliği standartlarını iyileştirmek -Hastaneler için düzenli periyotlarla iş ve iş yükü analizi yapmak -Halk Sağlığı Laboratuvarlarının altyapı ve kapasitelerini iyileştirmek -Hastane enfeksiyon kontrol programlarını güncellemek -Kan bağışının önemiyle ilgili toplumda farkındalığı artırmak -Organ ve doku nakli bağışını artıracak eğitim ve kampanyalar düzenlemek. -Diyaliz hizmetlerinde klinik kaliteyi iyileştirmek İlimiz ihtiyaçları doğrultusunda yağın bakım yatak durumunu iyileştirmek. YOĞUN BAKIM YATAK DURUMU KHB seviye Yatak s. seviye Yatak s. seviye Yatak s. seviye Yatak s. Yetişkin Yoğun Bakım Cocuk Yoğun Bakım Yeni doğan Yoğun Bakım

2014-2018 STRATEJİK PLAN

2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN İÇİNDEKİLER Sayfa No. I. GİRİŞ. 2 II. III. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM II.1. Yasal Çerçeve. 4 II.2. Stratejik Plan Modeli.. 4 DURUM ANALİZİ III.1. Kamu Yönetimi

Detaylı

ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ. Prof.Dr. Ayfer TEZEL

ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ. Prof.Dr. Ayfer TEZEL ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ Prof.Dr. Ayfer TEZEL Halk Sağlığı Kurumu TARİHÇE Sağlık Bakanlığı, 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı Kanunla Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti adıyla kurulmuştur.

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr. Bekir KESKİNKILIÇ 1 SAĞLIK Yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Irk, din, siyasi görüş, ekonomik veya sosyal durum ayrımı yapılmaksızın

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü PROJE AMAÇLARI AMAÇ 1 Madde Bağımlılığını Önleme Konularında Doğru, Güncel ve Standart Bilgilendirme ve Eğitimlerin Sağlanması AMAÇ 2 Bursa İli Yıldırım

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N STRATEJİLER FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI İKİNCİ HAFTASI EKİM. Yıl Boyunca Okul Çalışma Ekibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Yıl Boyunca Okul Yönetimi Kolluk Kuvvetleri

EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI İKİNCİ HAFTASI EKİM. Yıl Boyunca Okul Çalışma Ekibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Yıl Boyunca Okul Yönetimi Kolluk Kuvvetleri YILMAZKÖY ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 1 S.N FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER Eğitim

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N FAALİYETİN KONUSU TARİH GÖREVLİLER İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR 1 Eğitim ortamında ortamlarında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele okul komisyonun kurulması EKİM AYININ İKİNCİ

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması.

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. Faaliyetler Zamanlama Finansman /bütçe İşbirliği yapılacak kurum kuruluşlar İzleme değerlendirme

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI Dr. Ebru AYDIN Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Uzm.Dr. Sühendan ADIGÜZEL Birim Sorumlusu 1 BAKANLIĞIMIZDA, ÇALIŞAN SAĞLIĞI İLE

Detaylı

TÜRKİYE DE HIV/AIDS YÜRÜTÜLEN HİZMETLER. Dr. Ayla Aydın Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı

TÜRKİYE DE HIV/AIDS YÜRÜTÜLEN HİZMETLER. Dr. Ayla Aydın Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı TÜRKİYE DE HIV/AIDS YÜRÜTÜLEN HİZMETLER Dr. Ayla Aydın Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Tüm dünyada yürütülen programlar ve etkinlikler ile; Toplum genelinin HIV/AIDS konusunda doğru bilgilenmesini

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

Afet Yönetimi (INM 476)

Afet Yönetimi (INM 476) Afet Yönetimi (INM 476) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 15.3.2016 Murat UTKUCU 1 Türkiye de Afet yönetimi Türkiye sahip olduğu tektonik,

Detaylı

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ AMACINA YÖNELİK BAKANLIKLAR

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Sayfa No 1/5 5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Görev Unvanı: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bağlı Bulunduğu Üst Makam: Đlgili Sağlık Müdür Yardımcısı Vekâleti: Diğer şube müdürü

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı, organize edilmiş toplum çalışmaları sonunda; - çevre sağlığı koşullarını düzelterek - bireylere sağlık bilgisi vererek - bulaşıcı hastalıkları

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Sağlıklı Kentler Birliği Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Genel Bilgiler Sağlıklı Kentler Birliği tarafından üye belediyelerin çalışmalarını takip etmek, üye belediyeler tarafından sürdürülen

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLKOKULU/ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.No FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ. Sağlık Hizmetleri. Hizmetleri. Hizmetleri. n Destek Sağlık Hizmetleri. n Veteriner Halk Sağlığı

SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ. Sağlık Hizmetleri. Hizmetleri. Hizmetleri. n Destek Sağlık Hizmetleri. n Veteriner Halk Sağlığı YÖNETİMİ Sağlık n Destek Sağlık n Veteriner Halk Sağlığı n Acil Sağlık ve Cankurtarma n Sağlıklı Gıda n İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ I 011 FAALİYET RAPORU Sağlık Yönetimi 14 YÖNETİMİ Stratejik Amaç 4

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE KRONĐK HAVA YOLU HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI ĐL EYLEM PLANI

YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE KRONĐK HAVA YOLU HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI ĐL EYLEM PLANI YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE KRONĐK HAVA YOLU HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI ĐL EYLEM PLANI AMAÇ HEDEF ETKĐNLĐKLER BAŞLAYIŞ TARĐHĐ Yalova Đli KHH Đl Eylem Planını Oluşturmak Eğitim faaliyetlerinin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N N KONUSU TARİH 1 Eğitim ortamında ortamlarında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile

Detaylı

Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri. Dr.Melikşah Ertem

Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri. Dr.Melikşah Ertem Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri Dr.Melikşah Ertem Amaç: Toplum Sağlığı Merkezlerinin tanımlanması, yeni örgüt içindeki yeri ve görevlerinin irdelenmesi Sunum Planı: TSM tanımı ve örgütlenme

Detaylı

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi (224 Sayılı Yasa ) Doç.Dr.Melikşah ERTEM İdeal Bir Örgütün İlkeleri Eşitlik Sürekli hizmet Entegre hizmet Katılımcı hizmet Öncelikli hizmet Ekip hizmeti Kademeli hizmet İdeal

Detaylı

EYLÜL AYI SONUNA KADAR EKİM AYININ ÜÇÜNCÜ HAFTASI EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI

EYLÜL AYI SONUNA KADAR EKİM AYININ ÜÇÜNCÜ HAFTASI EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI SIRA FAALİYETİN KONUSU TARİH 1 Okulda uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele komisyonun kurulması. 2 Okul yürütme komisyonu toplantı yapması. 3 4 5 6 7 8 Eğitim ortamlarında uyuşturucu kullanımı

Detaylı

SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ( ) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN

SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ( ) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI (2017-2018) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN Faaliyet Zaman Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Destekçi Kurum/Kuruluşlar Göstergeler Stratejik Öncelik 7.1: Erken yaşta

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

GRUP 6: DOĞU KARADENİZ

GRUP 6: DOĞU KARADENİZ GRUP 6: DOĞU KARADENİZ Gümüşhane Ordu Kars Moderatör: Prof.Dr.Leyla Karaoğlu Raportör: Arş.Gör.Öznur Altıntaş Sekreter: Arş.Gör.Merve Kılıçbay 1) YAŞLANMA SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ Yerel yönetimlerin

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK F İ Y A T T E K L İ F İ ALTINIŞIK OSGB. Ltd. Şti. DİŞ HEKİMLERİ ODASI Tel-Fax : 0256-2591155 TEKLİF NO / TARİH 08.11.2013 / 301 GSM : 0532-4104875 (A. Hakan TÜRE) YETKİLİ Ayşegül hanım e-mail : a.hakanture@altinisikosgb.com.tr

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI AKTİF EĞİTİM -SEN Aktif Eğitimciler Sendikası BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI Aktif Eğitim-Sen - 2015 2 AKTİF EĞİTİM-SEN Beştepe Mahallesi 33. Sokak Nu.:13 Yenimahalle/ ANKARA Tel:

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

T.C BİNGÖL VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C BİNGÖL VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C BİNGÖL VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2007-2011 BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2007-2011 Hususi İdareler ve Belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

Yaşadığımız çağa göre; duygusal, ruhsal, zihinsel (entelektüel), toplumsal mesleki ve fiziksel olarak sağlıklı olma hali olarak açıklanabilir.

Yaşadığımız çağa göre; duygusal, ruhsal, zihinsel (entelektüel), toplumsal mesleki ve fiziksel olarak sağlıklı olma hali olarak açıklanabilir. SAĞLIKLI KENTLERDE FİZİKSEL AKTİVİTELER Sağlığın Tanımı : Yaşadığımız çağa göre; duygusal, ruhsal, zihinsel (entelektüel), toplumsal mesleki ve fiziksel olarak sağlıklı olma hali olarak açıklanabilir.

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

ULUSAL ALZHEİMER HASTALIĞI STRATEJİK PLANI GÜNCELLEMESİ

ULUSAL ALZHEİMER HASTALIĞI STRATEJİK PLANI GÜNCELLEMESİ ULUSAL ALZHEİMER HASTALIĞI STRATEJİK PLANI 2015-2016 GÜNCELLEMESİ GENEL Alzheimer hastalığının belirtilerinin halkımıza anlatılması, hastaların erken dönemde hekime başvurarak tanı almalarının ve uygun

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI 1. Sorunun öneminin saptanması Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir.

Detaylı

VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL STRATEJİLERİ EYLEM PLANI

VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL STRATEJİLERİ EYLEM PLANI VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ ve HALK SAĞLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI A Veteriner Hekimlik Alanında Antimikrobiyel

Detaylı

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ Sağlık Bakanlığından: Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ * GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 1.26 Aralık 2014 tarihinde Tekstil Üreticileri ile bir araya gelinerek, mevzuat ile ilgili sunum yapılmış, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. 2.17 Aralık

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı