COMPARISON OF LPG AND NATURAL GAS FUEL SYSTEMS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "COMPARISON OF LPG AND NATURAL GAS FUEL SYSTEMS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES"

Transkript

1 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), May s 2009, Karabük, Türkiye ÇTEN YANMALI MOTORLARDA LPG VE DO ALGAZ S STEMLER N KAR ILA TIRILMASI COMPARISON OF LPG AND NATURAL GAS FUEL SYSTEMS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES Fatih AYDIN a, * ve Mustafa ACARO LU a a Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye, E-posta: Özet Hava kirlili inin artmas na paralel çevre sorunlar na büyük yük getirmesi, küresel nman n had safhalara ula mas ve bunun paralelinde petrol fiyatlar n artmas, içten yanmal motorlarda LPG ve do algaz önemli bir destekleyici yak t olarak kar za ç karmaktad r. Buji ile ate lemeli motorlarda LPG ve do algaz yak tlar na ba olarak, yak t sistemlerindeki geli melerde yukar da belirtilen nedenlerden dolay önem kazanmaktad r. Bu çal mada LPG ve do algaz sistemlerinin, günümüzdeki mevcut jenerasyonlar aras ndaki ortak özellikleri ve farkl klar ortaya konulmaya çal lm r. çten yanmal motorlarda günümüze kadar kullan lan LPG ve do algaz sistem çe itleri kar la lm r. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ku ak LPG sistemlerine sahip ta tlarda yap lan deneylerde egzoz emisyonlar ve performans de erleri tespit edilmi tir. Do algaz sistemlerinin benzinli ve dizel motorlarda uygulanmas ele al nm r. Do algaz n ta tlarda uygulamalar ülkemiz için yeni olmas na ra men, özellikle LPG sistemleri içerisinde dördüncü ku ak olarak bilinen s ral otogaz sistemlerinin, performans dü üklü üne sebep olmad belirlenmi tir. LPG ve do algaz n içten yanmal motorlarda temiz ve verimli yanma sa lamas, s yak tlara göre ekonomik bir yak t olmas da di er avantajlar eklinde s ralanabilir. Anahtar Kelimeler: LPG sistemleri, Do algaz sistemleri, çten yanmal motorlar Abstract In addition to increase in the air pollution, being a heavy burden on the environmental issues, reaching of Global Warming to the exorbitant limits and apart from this because of rise in petrol prices, LPG and Natural Gas turn out to be an advantage for us as a considerable supportive type of fuel in the internal combustion engines. In the ignition plugged engines as result of LPG and Natural Gas fuels, the developments in the fuel systems become important because of the reasons that are mentioned above. In this study, the common features and differences of LPG and Natural Gas systems are tried to be signposted with their existent generations at the present time. The types of LPG and Natural Gas systems which are used up to the our present time in the internal combustion engines are compared. Exhaust emissions and performance values were determined in the experiments which were done in the vehicles that have the first, second, third, and fourth generation LPG systems. Implementations of Natural Gas in the fuel and diesel engines were discussed. In spite of the fact that the implementation of Natural Gas in the vehicles is a recent case for our country, it was carried out that particularly sequential autogas systems that are known as the fourth generation among the LPG systems do not cause a low level performance. Providing an efficient and clean combustion in the internal combustion engines and being an economical fuel than the other liquid fuels can be also listed as the other advantages of LPG and Natural Gas. Key Words: LPG systems, Natural Gas systems, Internal combustion engines. 1. LPG nin Tan LPG (Liquefied Petroleum Gas) s la lm petrol gaz r. Yakla k olarak 70 bütan ve 30 propan gazlar n kar r. Renksiz ve kokusuz bir gazd r. Ancak, tüketicinin gaz kaçaklar alg layabilmesi amac yla rafineriler taraf ndan Etilmerkaptan ile belirgin bir ekilde kokuland lm r. LPG normal artlarda gaz halindedir, ancak depolama tanklar na doldurulmas esnas nda bas nç alt nda s la lm halde bulunmaktad r. Bu s halinden gaz haline geçi s ras nda hacmi yakla k olarak 25 0 C de kat artar. LPG zehirli de ildir. Fakat havadan r bir gaz oldu u için s nt ve kaçaklarda yere çökerek zeminden itien yukar ya do ru birikir. LPG nin s halden gaz haline geçerken çevreden ald, donmalara ve yan k etkisine sebep olur [3] LPG nin Çe itleri Türk Standartlar Enstitüsü iklim ve kullan m artlar na göre üretilecek olan LPG yak, bile iminde bulunmas gereken ana hidrokarbon oran na göre s fland lm r. fland lmas yap lan gazlara ait özellikler Çizelge 1 de verilmi tir. Ticari Propan: Esas olan propan ve propilenden meydana gelen fiziki metotlarla s la labilen gaz kar r. Uçuculu u yüksek olan bir hidrokarbondur. So uk iklimli bölgelerde daha homojen bir kar m olu turur. Evlerde, ticari ve endüstriyel amaçl yerlerde kullan lan ticari propan, kütlece 95 safl ktad r [13]. Ticari Bütan: Esas olarak bütan ve bütilenden meydana gelen fiziki metotlarla s la labilen gaz kar r. Uçuculu u dü ük olan bir hidrokarbondur. Il man iklimli bölgelerde yak t olarak kullan lan ticari bütan kütlece 95 safl ktad r [13]. IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 Ticari Propan Bütan Kar : Ticari propan bütan kar n uçuculu u orta seviyededir. Kar m oranlar geni aral klarda olabilece inden belirli ihtiyaçlar kar layabilecek özellikte yak t elde edilmesi mümkündür. Bu kar m evlerde, ticari ve endüstriyel amaçl kullan mlarda geni bir alanda uygulan r. Türkiye de TÜPRA rafineri i letmelerinde LPG ürünü 30 propan / 70 bütan olarak üretilmekte ve iyile tirme çal malar yap lmaktad r [13] LPG nin Özellikleri Çizelge 1. LPG nin Yakla k Özellikleri [13,3].. Genel Özellikler Birim Ticari Propan Ticari Bütan Bile imi Kokusu Buhar Bas nçlar lk Kaynama Noktas * 20 0 C 40 0 C 45 0 C 55 0 C Ba ca propan, propilen, etan, etilen ve bütandan meydana gelen hidrokarbon kar r. Orjinali kokusuzdur. Etilmerkaptan ile kokuland lm r Ba ca bütan, bütilen ve propandan meydana gelen hidrokarbon kar r. Orjinali kokusuzdur. Etilmerkaptan ile kokuland lm r Ticari Bütan Propan Kar Ticari propan ve ticari bütandan meydana gelen hidrokarbon kar r. Orjinali kokusuzdur. Etilmerkaptan ile kokuland lm r C m 3 s n A rl kg Halinde Suya Göre Yo unlu u kg/m Gaz Halinde Havaya Göre Yo unlu u kg/m Molekül A rl g/mol Gaz Hacmi / S ** Hacmi Alt Is l De eri *** kcal/kg Tutu ma S cakl (havada) 0 C Buharla madan Sonra Toplam Is tma kcal/kg De eri Maksimum Alev cakl 0 C Yanma Ürünleri CO 2 N 2 H 2O Maksimum Kükürt Miktar mg/kg ml Buharla mas yla En Çok Kalan Miktar Hava Gaz Alt Limit Kar nda Patlama Üst Limit rlar * : 1 bas nçta s LPG nin gaz faz na geçmeye ba lad s cakl k de eridir. ** : Birim hacimdeki s LPG gaz faz na geçti inde hacmindeki büyümenin oran r. *** : 1 kg LPG nin yanmas yla elde edilen ve yanma ürünlerinden suyun s fazda oldu u durumdaki miktar 1.3. LPG de Güvenlik Önlemleri LPG dönü üm sistemleri do ru malzeme ve do ru montaj ile kullan ld nda güvenli bir yak tt r. Arac zda, güvenli bir çal may sa lamak için periyodik bak mlar her km de bir yap lmal r. Bu bak mlarda; LPG tank üzerinde bulunan multivalf, tank n 80 doldurulmas sa layacak ekilde ayar edilmelidir. Elektrik tesisat kontrol edilerek, ba lant larda oksitlenme olup olmad na bak lmal r.

3 LPG elektro valfindeki filtre temizlenmelidir Üçüncü Ku ak LPG Enjeksiyonlu Sistem Ba lant bile enleri kontrol edilmelidir. Havaland rma hortumlar y rt k, kopuk ve ekli olmamal r. LPG montaj nda kullan lan elemanlar n tamam ECR- 67R ve TSE standartlar na uygun olmal r [4]. Birinci ve ikinci nesil sistemlere göre daha komplikedir. Motorun ilk çal lmas benzin enjeksiyonu ile yap r, daha sonra motor devri 2000 d/d ye ula nda sistem otomatik olarak LPG enjeksiyonlu çal maya geçer. Çok yeni model araçlara tak lmalar halinde yine de geri tepme riski bulunmaktad r [7] LPG Sistemleri LPG, güç kayb önlemek ve egzoz emisyon de erlerini yeni normlara uygun hale getirmek için, benzinli sistemlerdeki geli meye paralel geli me ve yenilenmelere göre kendini sistem olarak yenilemi tir Birinci Ku ak Basit Kar Sistem Birinci nesil LPG dönü üm sistemleri en basit olan sistemlerdir. Yak t deposundan s halde al nan yak t, bir regülatör ve buharla yard yla emme manifoldunda yer alan bir gaz kar ya gönderilerek hava ile kar ld ktan sonra silindirlere yollanmaktad r. Bu sistem karbüratörlü motorlar n dönü ümünde kullan lmaktad r [8]. ekil 3. Üçüncü Ku ak LPG Enjeksiyonlu Sistem [2] Dördüncü Ku ak S ral Gaz Faz LPG Enjeksiyonlu Sistem ekil 1. Birinci Ku ak Basit Kar Sistem [2]. ral LPG enjeksiyon kontrollü sistemlerdir. Sistem kontrol sinyallerinin ço unu ECU (Elektronik Kontrol Ünitesi) dan almaktad r. S ral sistemleri klasik dönü üm sistemlerinden ay ran en önemli parçalar ; Benzinli araçlarda kullan lan ECU benzeri bir kontrol ünitesi, LPG Buharla / Regülatör, Gaz Enjektörleri, enjektörlerin s raland bir kolektör ve özel kablo gruplar r. Gaz Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU), her enjektörün püskürtme zaman her bir silindir için büyük bir hassasiyetle tek tek hesaplamaktad r. Ayr ca ihtiyaç duyulan gaz miktar n di er enjektörlerden ba ms z olarak emme supab n aç k oldu u bir s rada silindirlere püskürtülmesini sa lamaktad r [9] kinci Ku ak Elektronik Kontrollü Sistem kinci nesil LPG dönü üm sistemlerinde egzoz gaz içinde bulunan oksijen miktar ölçülerek, elektronik kontrol ünitesi yard yla yak t miktar regülatörde uygun ekilde düzeltilmektedir. Böylece hava fazlal k katsay stokiometrik de erde tutabilmekte ve egzoz sisteminde katalitik konvertör yard yla dü ürülen emisyon artlar sa lanabilmektedir [7]. ekil 4. Dördüncü Ku ak S ral Gaz Faz LPG Enjeksiyonlu Sistem [11]. ekil 2. kinci Ku ak Elektronik Kontrollü Sistem [2].

4 1.5. Deneyler De ik tip LPG sistemlerinin motor performans ve emisyonlara etkisi ile ilgili yap lan testler tablolarda verilmi tir. Deneylerde kullan lan motorlarda, motor çal ma s cakl klar na ula ld ktan sonra testlere ba lanm r. Motorlar hem LPG, hem de benzin ile ayn artlarda çal larak sonuçlar incelenmi tir. Çizelge 2 incelendi i zaman 1991 model Mercedes 190 E 1800 cc enjeksiyonlu motorunun süper benzin ile rölantide zengin kar m ile çal görülmektedir. Bunun sonucu CO 4,20 gibi yüksek bir de er ç km r. 2. viteste 60 km/h h za ç ld zaman CO de erinde çok büyük bir dü oldu u görülmektedir. Bu durum püskürtmenin çok iyi oldu u anlam na gelir. Araç 3.viteste 80 km/h h zda en ideal emisyon oranlar yakalamaktad r. Bu durum 4.vites 100 km/h h zda biraz yükselmi, 4.vites 120 km/h h zda ise tekerlek gücünün ve hava yak t oran n artmas sonucu emisyon oranlar biraz daha yükselmi tir. Çizelge Model Mercedes 190 E 1800 cc (K Jetronik) Otomobilinin Test Sonuçlar [6]. CO CO 2 HC O 2 AFR Tekerlek Araç H (km / h) Yak t ppm Gücü (kw) 4,20 13, ,1 15,33 0 Rölanti Devri Süper Benzin 3,60 10, ,9 16,34 0 Rölanti Devri LPG 0,44 15, ,6 14, Vites 60 km / h Süper Benzin 3,46 10, ,4 14, Vites 60 km / h LPG 0,36 15, ,6 14, Vites 80 km / h Süper Benzin 0,54 12, ,7 16, Vites 80 km / h LPG 0,51 15, ,4 14, Vites 100 km / h Süper Benzin 0,63 12, ,5 15, Vites 100 km / h LPG 0,98 14, ,4 14, Vites 120 km / h Süper Benzin 0,20 13, ,1 15, Vites 120 km / h LPG Ayn araç LPG ile çal ld nda rölanti devrinde CO emisyonu benzin kadar olmasa da yinede yüksektir. Bu durum 2. viteste 60 km/h h zda da devam etmektedir. Bu bize enjeksiyonlu sistemlerin ortalama km/h zlardan sonra otomatik olarak LPG ye geçtiklerini göstermektedir. 3.vites 80 km/h h zda emisyon de erlerinde gözle görülür bir de me olmaktad r. Buradan LPG sistemi tam olarak devrede ve tam yanma sa lanabiliyor sonucuna var r. Tabloda LPG ile çal rken 4.vites 120 km/h h zda CO de erinin minimum oldu u görülmektedir. Buradan yüksek h zlarda LPG nin daha iyi atomize oldu u ve h n artt bilinmektedir [6]. Çizelge 3. incelendi i zaman 2000 model Hyundai Accent 1.5 GLS enjeksiyonlu motorunun kur unsuz benzin ile rölantide ideal kar m ile çal görülmektedir. Bunun sonucu CO 0,04 gibi uygun bir de er ç km r. 2.viteste 60 km/h h za ç ld zaman CO de erinde bir miktar art olmu tur. Bu durum arac n 2. vitese göre fazla zorland motor devrinin 4120 d/d da oldu u görülmektedir. Di er vites durumlar nda da CO de eri ideal artlardad r. H z artt kça HC de erlerindeki azalma ve di er de kenlerde ki uyumluluk arac n kur unsuz benzin modunda lambda sondas verilerini düzenli ald ve ECU ile tüm sensörlerin uyumlu çal n göstergesidir. Lambda sondas yanm yak t içerisindeki oksijen miktar na göre ölçüm yapt ndan araç kur unsuz benzin ile çal rken devrede olup, araç LPG moduna geçti inde LPG ECU su lambda sondas ndan bilgi alamamaktad r. Bu durum LPG modunda HC lerin yüksek ç kmas na sebep olmu tur [5]. Çizelge Model Hyundai Accent 1.5 GLS 1500 cc Çok Nokta Enjeksiyonlu Otomobilinin Test Sonuçlar [5]. CO CO 2 HC ppm O 2 Lambda Motor Devri (d/d) Tekerlek Gücü (kw) Araç H (km / h) 0,04 15, ,10 0, Rölanti Devri Kur unsuz Benzin 0,03 13, ,16 1, Rölanti Devri LPG 0,09 15, ,09 0, ,35 2. Vites 60 km / h Kur unsuz Benzin 0,06 13, ,12 0, ,75 2. Vites 60 km / h LPG 0,07 15, ,09 0, ,50 3. Vites 80 km / h Kur unsuz Benzin 0,16 13, ,13 0, ,85 3. Vites 80 km / h LPG 0,10 15, ,09 0, ,75 4. Vites 100 km / h Kur unsuz Benzin 0,06 13, ,16 1, ,75 4. Vites 100 km / h LPG 0,07 15, ,09 1, ,65 4. Vites 120 km / h Kur unsuz Benzin 0,07 13, ,21 1, ,15 4. Vites 120 km / h LPG Yak t

5 LPG ECU sunda kay tl olan çal ma parametrelerinin, benzin ECU sunun parametreleriyle ayn do rultuda olmas, LPG enjektörlerinin püskürtme sürelerinin diagnostic cihazla e itlenmesi sebebiyle, araç LPG modunda iken lambda verileri ideal ç kmaktad r. Giren hava miktar n de memesi de bu durumu do rulamaktad r. Ayn zamanda CO miktar da ideal oranlardad r. CO yu etkileyen di er bir faktörde, benzin modunda kur unsuz benzinin enjektörlerden s halde püskürtülmesi, LPG modunda ise LPG nin gaz halde püskürtülmesidir. Bu durum LPG modunda CO lar n benzine göre dü ük ç kmas na sebep olmu tur. S ral gaz faz LPG enjeksiyon sisteminde di er LPG sistemlerinde bulunan mikser olmad için hava / yak t oran ideal verilerde olmu, bu durum güç verilerinin de yükselmesini sa lam r [5]. 2. Do algaz Do algaz yeryüzünün alt katmanlar nda ba ta Metan (CH 4) ve Etan (C 2H 6) olmak üzere çe itli hidrokarbonlardan olu an yan bir gaz kar r. Birincil enerjidir, yani kar ld haliyle kullan labilir. Do algaz renksiz ve kokusuz bir gazd r. Bu sebeple, kullan n herhangi bir gaz kaça kolayl kla fark edebilmesi için gaza koku verici bir madde eklenir. Çürük sar msak kokusu veren THT (Tetra Hidro Teafon) maddesi kat lmaktad r. Do al gaz n enerji yo unlu u dü üktür. Enerji yo unlu unun yükseltilmesi amac yla do algaz s r veya la r. Do al gaz ta tlarda 200 da kullan lmaktad r. Bu nedenle s lm do al gaz (CNG) olarak an lmaktad r [14]. Do al gaz n l de eri 47 MJ/kg veya 40MJ/m 3 e e it olup, 1 kg do al gaz 1,33 litre benzine veya 1,22 litre motorine ittir. Di er bir kar la rma ile 1 m 3 do algaz 1,1 litre benzine veya 1,0 litre motorine e it olmaktad r. Araç motorlar nda kullan lan yak tlar n kar la rmas yap rken motorun verimlili i de dikkate al nmal r. Do al gaz n enerji verimlili i genel olarak benzinden daha iyi, motorinle ise ayn r [10] Do algaz n Tercih Sebepleri Do algazl araçlar n desteklenmesinin en önemli nedeni çevresel avantajlard r. Lokal seviyede emisyonlarda (HC, CO ve NOx) kükürt ve partiküllerde çok büyük bir dü sa lamaktad r. Ayr ca sera etkisi gazlar nda da 20 oran nda bir azalmaya sebep olmaktad r. Yeni nesil do al gazl araçlar n benzinli ve dizel yak tl araçlara göre emisyon de erleri u ekildedir: NOx de azalma, CO de 76 azalma, Benzende 97 nin üzerinde bir azalma, Ozona zararl hidrokarbonlarda yakla k 90 azalma, Partiküllerde 99 ve üzerinde bir azalma, Do al gaz çevreyi etkileyici toksik ve korozif ürünler üretmedi inden di er fosil yak tlara göre en temiz yak tt r, Do al gaz temiz yanan bir yak t oldu undan araç bak mlar azalt r [10]. Çizelge 4. Do algaz n Kimyasal Bile enleri [12]. Gaz Bile enler Aral k () Metan CH Propan C 3H Etan C 2H 6 Bütan C 4H 10 Pentan ve di er a r hidrokarbonlar C 5H Karbondioksit CO Oksijen O 2 0 0,2 Azot N Hidrojen sülfür, H 2S, COS 0 5 Karbonil sülfür Argon, Helyum, Neon, Xenon 2.2. Do algaz sistemleri A, He,Ne,Xe Birinci Nesil Gaz Yak t Sistemleri Az miktarda Katalitik dönü türücüsü olmayan, mikser ünitesiyle mekanik kar m ayar isteyen karbüratörlü araçlard r [1]. ekil 5. Birinci Nesil CNG Ekipmanlar [1] kinci Nesil Gaz Yak t Sistemleri Kapal devre karbüratörlü ve tek nokta enjeksiyonlu (SPI)motorlar olup Euro1/2 yi kar lamaktad r. Mikser ünitesinin yan nda kapal devre otomatik kar m ayar ve lambda sensörü içerir [1]. ekil 6. kinci Nesil CNG Ekipmanlar [1].

6 Üçüncü Nesil Gaz Yak t sistemleri Kapal devre çok nokta enjeksiyonlu (MPI) motorlar olup Euro 2/3 ü kar lamaktad r. Sistemde mikser yoktur, gaz enjektörleriyle direkt emme manifolduna püskürtme yap r. Regülatör bir sensör vas tas yla manifold bas nc takip eder. ECU bir mikro i lemciyle çal r ve de ik yüklerde ani cevaplar verebilir [1]. ekil 7. kinci Nesil CNG Ekipmanlar [1] Dördüncü Nesil Gaz Yak t sistemleri Kapal devre s ral çok noktal gaz enjeksiyon sistemi olup Euro 3/4 ü kar lar. Di er enjeksiyon sistemlerinden fark ECU ünitesi enjektörlerin açma ve püskürtme zaman her silindirde ba ms z olarak kontrol eder. Mikser olmad ndan, mikserin olu turdu u olumsuzluklar yoktur [1]. 3. Sonuç ekil 8. Dördüncü Nesil CNG Ekipmanlar [1] 4. Ku ak S ral Gaz Faz LPG Enjeksiyon Sisteminde eski sistemlerde olan performans dü üklü ü ya anmad sonucuna var lm r. LPG nin kur unsuz benzine göre en az 40 ekonomik oldu u da bilinmektedir. LPG nin l de erinin ve yanma h n kur unsuz benzine yak n olmas, benzin sistemine sahip araçlarda LPG sistemlerin uygulanmas na olanak sa lamaktad r. LPG sistemi tak lan ta tlardan daha iyi sonuçlar al nabilmesi için, LPG dönü üm sistemi seçilirken motor teknolojisine göre en geli mi olan seçilmeli ve kullan lan parçalar n tamam n orijinal olmas na dikkat edilmelidir. Ayr ca seçilen dönü üm sisteminin yedek parça durumu göz önünde bulundurulmal, sistemin montaj ve ayar ehliyetli ki ilerce yap lmal r. Dördüncü Nesil Gaz Yak t Sistemleri do algaz sistemlerinin ta tlara uygulanmas nda gelinen son noktad r. Çevre sorunlar nda ta tlar n fonksiyonlar ele al nd nda do algaz, yak t olarak tercih sebebi olacakt r. Do algaz sistemi tak lacak ta t için, motor teknolojisine uygun olan sistem seçilmeli ve alan nda uzman ki ilerce sistem montaj yap lmal r. Ancak, do algaz yak t sistemlerinin ta tlara uygulanmas yayg n bir kullan m alan na sahip de ildir. Dolum istasyon say yetersizdir. Türkiye de Ankara ve stanbul illerinde sadece birer adet dolum istasyonu bulunmaktad r. Bu istasyonlar belediyelere aittir. Do algaz istasyonlar n kurulum maliyetlerinin yüksek olmas ve bu maliyeti kar layacak amortisman süresinin uzamas, özel sektörün bu i e girmemesine sebep olmaktad r. Vergiler yeniden düzenlenir, sistem cazip hale getirilirse ta tlarda do algaz kullan da uygulama alan bulabilecektir. Kaynaklar [1] Acaro lu, M., Alternatif Enerji Kaynaklar, Nobel Yay n Da m, Ankara. [2] Anonim, Ta tlarda Yak t Olarak LPG Kullan, Selçuk Üniversitesi, Teknik E itim Fakültesi, 1998, Konya. [3] Anonim, LPG nin Özellikleri ve Emniyetli Kullan, TMMOB, Kimya Mühendisleri Odas, LPG itim Yay, 2002, stanbul. [4] Anonim, Makine Mühendisleri Odas, LPG Sistemli Araçlar n Güvenli Kullan m K lavuzu, El Kitab, 2005, Konya. [5] Ayd n, F., Acaro lu, M., S ral Gaz Faz LPG Enjeksiyon Sisteminin Deneysel Olarak ncelenmesi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006, Konya. [6] Ayd n, F., Ka ta, Y., çten Yanmal Motorlarda la lm Petrol Gaz n Kullan, emisyonlara ve Motor Performans na Etkisi, Gazi Üniversitesi, Teknik E itim Fakültesi, Makine E itimi Bölümü, Otomotiv Anabilim Dal, Bitirme Projesi, Ankara. [7] Ayhaner, M., Araçlarda LPG ve CNG Uygulamas, Mühendis ve Makine, Cilt : 35, Say : 1429, Ekim 1995, Ankara [8] [9] [10] [11] Lovato, Autogas LPG System Manual, Vicenza, ITALY. [12] Speight, J., Natural Gas A Basic Handbook, Houston, Texas. [13] TSE, T.S. 2178, S la lm Petrol Gaz (LPG), Nisan 1991, Ankara. [14] Yücesu, H.S., 1991, Do al Gaz n Benzin Motorlar nda Kullan Amaca Uygun Gaz Kar n Tasar ve malat, G.Ü. Fen Bil. Ens. Doktora Tezi, 1991, Ankara.

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA. Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2

WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA. Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2 Fırat Üniversitesi-Elazığ WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2 1 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Mak.Y.Müh. Nuri ERTOKAT Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çalışmamızın isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ YAKIT KİMYASI DERSİ DOĞALGAZIN YAKIT OLARAK MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILMASI

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ YAKIT KİMYASI DERSİ DOĞALGAZIN YAKIT OLARAK MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILMASI ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ YAKIT KİMYASI DERSİ DOĞALGAZIN YAKIT OLARAK MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILMASI EREN SOYLU Enerji Sistemleri Mühendisliği 100105045 İÇERİK 0. Özet 1. Giriş 2. Doğalgazın Özellikleri

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

Alkol Yakıtların Buji Ateşlemeli Motorlarda Kullanımının Performans ve Emisyonlara Etkisinin İncelenmesi

Alkol Yakıtların Buji Ateşlemeli Motorlarda Kullanımının Performans ve Emisyonlara Etkisinin İncelenmesi DOI: 10.7240/mufbed.60276 ın Buji Ateşlemeli Motorlarda Kullanımının Performans ve Emisyonlara Etkisinin İncelenmesi Ali Şenbahçe 1, Mustafa Temür 2, Cenk SAYIN 3 1,2,3 Marmara Üniversitesi, Teknoloji

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON Dünyamızın son yıllarda karşı karşıya kaldığı enerji krizi, araştırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin tasarlanması

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300 Tip CR3B Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 6. Hafta Oda Akustiği Sesin Oda İçerisinde Yayınımı Akustik olarak sesin odada yayınımı için, sesin dalga boyunun hacmin boyutlarına göre oldukça küçük olması gerekmektedir.

Detaylı

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 12 OCAK 2011 MALKARA/TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin sağladığı

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI makale JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI Bekir NARĐN *, Yalçın A. GÖĞÜŞ ** * Y.Müh., TÜBĐTAK-SAGE ** Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Detaylı

Dr. Andaç YAKUT Daikin Türkiye a.yakut@daikin.com.tr 15.02.2016 R-32. Klimalar ve Isı Pompaları için yeni nesil soğutucu akışkan

Dr. Andaç YAKUT Daikin Türkiye a.yakut@daikin.com.tr 15.02.2016 R-32. Klimalar ve Isı Pompaları için yeni nesil soğutucu akışkan Dr. Andaç YAKUT Daikin Türkiye a.yakut@daikin.com.tr 15.02.2016 R-32 Klimalar ve Isı Pompaları için yeni nesil soğutucu akışkan Daikin, R-32 içeren klima ve ısı pompalarını dünyada piyasaya süren ilk şirkettir.

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 10 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 8 Aralık 1999 Saat: 09.54 Problem 10.1 (a) Bir F kuvveti ile çekiyoruz (her iki ip ile). O

Detaylı

1910 dan beri CNG. 1-Oct-09. 2009 Prins Autogassystemen B.V.

1910 dan beri CNG. 1-Oct-09. 2009 Prins Autogassystemen B.V. VSI-CNG SİSTEMİ VSI ın açılımı Vapour Sequential Injection yani Buhar Sıralı Enjeksiyon sistemi demektir. VSI -CNG sistemi en iyi gelişmiş CNG sistemi olarak piyasaya girmiştir. VSI CNG sistemi için Prins

Detaylı

I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması

I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması I. DOĞALGAZ SOBASI Gaz yakıtla çalışan, radyatör ve ısıtma tesisatına ihtiyaç duymadan yerleştirildiği mekanı ısıtan bir ısıtma cihazıdır. Benzerlik İlişkisi, Elektrik Sobası Odun Kömür Sobası Doğal Gaz

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 634-639 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Fotovoltaik Paneller İçin Güneş Takip Edebilen Basit Ve Ekonomik Bir Sistem

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Soma Havzas Linyit Rezervlerinin Enerjide Kullan Semineri 16-18 Nisan 2009 Soma

Soma Havzas Linyit Rezervlerinin Enerjide Kullan Semineri 16-18 Nisan 2009 Soma ENERJ ENST TÜSÜNDE KURULU 450 kw th KAPAS TEL AKI KAN YATAK GAZLA TIRMA/YAKMA STEM VE LK SONUÇLAR Ufuk Kayahan, Serhat Gül, Hayati Olgun, Azmi Yazar, Elif Ça layan, Berrin Bay, Alper Ünlü, Yeliz Çetin,

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı Polyester Esaslı, Ankraj Harcı Tanımı MasterFlow 916 AN, polyester esaslı, iki bileșenli, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. Test & Standartlar n

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU OCAK 2015 Ocak 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Ocak Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar Ege Bölgesi Enerji Forumu Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Eylem YILMAZ ULU, Harun Kemal Öztürk, Ahmet Y lanc, Engin Çetin, Mahmut Hekim, Görkem anl, Sinan

Detaylı

BİR KOJENERASYON TESİSİSİN İLERİ EKSERGOÇEVRESEL ANALİZİ

BİR KOJENERASYON TESİSİSİN İLERİ EKSERGOÇEVRESEL ANALİZİ BİR KOJENERASYON TESİSİSİN İLERİ EKSERGOÇEVRESEL ANALİZİ Gülcan, ÖZEL*, Emin AÇIKKALP**, Arif HEPBAŞLI***, Hikmet KARAKOÇ**** *Bilecik Ş.E. Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine ve İmalat Mühendisliği

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 DERS İLE İLGİ GENEL HUSUSLAR Ders 1 Vize ve 1 final sınavı yapılarak değerlendirilecektir. Vize sınavının %40 ı ve final

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi Laboratuvar Tarihi: Laboratuvarı Yöneten: Laboratuvar Yeri: Laboratuvar Adı: Öğrencinin Adı-Soyadı

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr ARAŞTIRMA RAPORU (Kod No: 2012.03.08.XX.XX.XX) Raporu İsteyen : Raporu Hazırlayanlar: Prof. Dr. Bilgehan Ögel Tel: 0.312.210 41 24 e-posta: bogel@metu.edu.tr : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

ALÇAK GERĐLĐM TESĐSLERĐNDE KULLANILAN HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR

ALÇAK GERĐLĐM TESĐSLERĐNDE KULLANILAN HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR ALÇAK GERĐLĐM TESĐSLERĐNDE KULLANILAN HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR ÖZET Gürol UÇAR gurol@emekcable.com Emek Kablo San. ve Tic.Ltd.Şti. Elektrik tesisatlarında kullanıma yönelik kablolarla

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

ICS 75.160.20 TÜRK STANDARDI TS 13207/Ekim 2006. Yakıt nafta

ICS 75.160.20 TÜRK STANDARDI TS 13207/Ekim 2006. Yakıt nafta Yakıt nafta 1 Kapsam Bu standard, yakıt naftayı kapsar. Not- Bu standard metninde bundan sonra yakıt nafta terimi yerine sadece nafta terimi kullanılmıştır. Uyarı - Bu standardın uygulanması sırasında

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300. 720-978kW 619 200-841 000 kcal/h

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300. 720-978kW 619 200-841 000 kcal/h VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 720-978kW 619 200-841 000 kcal/h Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

Şaft: Şaft ve Mafsallar:

Şaft: Şaft ve Mafsallar: Şaft ve Mafsallar: Motor ve tahrik aksı farklı yerde olan araçlarda, vites kutusu ile diferansiyel arasında hareket iletimi için şaft ve açısal sapmalar için gerekli olan mafsallar karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları 3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE Sıcak Su Kazanları 1 Hoval 3-geçişli sıvı/gaz yakıtlı sıcak su kazanlarının avantajları Ürünlerimiz teknolojinin son örneğini temsil ederken, yaratıcı

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2016 Şubat 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ REVİZYON BİLGİLERİ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 0 -- İlk yayın. 01 01.12.2015 Güncelleme PR.09 01.04.2015 01.12.2015 01 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; montaj ve gaz sızdırmazlık uygunluk

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması İndirgeyici deposunun taşınması hakkında genel bilgi SCR (Selective Catalytic Reduction) emisyon kontrol sistemli araçlarda, örn. vinçli kamyonlardaki destek ayakları gibi üstyapı parçalarına yer açmak

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Arıza Tespit Sistemleri, Parçalar Üç temel parçadan oluşur; Sensörler Motorun durumu hakkında

Detaylı

Bölüm 11 Soğutma Çevrimleri. Bölüm 11: Soğutma Çevrimleri

Bölüm 11 Soğutma Çevrimleri. Bölüm 11: Soğutma Çevrimleri Bölüm 11 Soğutma Çevrimleri 1 Amaçlar Soğutma makineleri ve ısı pompaları kavramlarının tanıtılması ile etkinliklerinin ölçülmesi. İdeal buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin incelenmesi. Gerçek buhar

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM 410 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Soğutma kulesi performansının

Detaylı

Geleceğe Açılan Teknolojik Kapı, TAGEM

Geleceğe Açılan Teknolojik Kapı, TAGEM HAKKIMIZDA Kuruluşu 1997 yılına dayanan ABS SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ve 2001 yılında Almanya nın Berlin şehrinde kurulan TEMKAR WASSER BEHANDLUNG GmbH firmalarının teknolojik güç birliği ile TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Soğutma kompresörlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür. 5. Santrifüj (Turbo) Kompresörler( günümüzde pek kullanılmamaktadırlar)

Soğutma kompresörlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür. 5. Santrifüj (Turbo) Kompresörler( günümüzde pek kullanılmamaktadırlar) 4. KOMPRESÖRLER Soğutucu akışkanın çevrim boyunca dolaştırılarak soğuk kaynaktan sıcak kaynağa ısı iletilmesi kompresörler yardımıyla meydana gelir.yani kompresörler, soğutma devrelerinde buharlaştırıcıda

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Adı:Evaporatif Soğutma Deneyi ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Amacı:Evaporatif Soğutucunun Soğutma Kapasitesinin ve Verimin Hesaplanması 1.Genel Bilgiler Günümüzün iklimlendirme sistemleri soğutma

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Makina Mühendisleri Odası A Tipi Muayene Kuruluşu Duyuru

Makina Mühendisleri Odası A Tipi Muayene Kuruluşu Duyuru Duyuru TMMOB, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından "A" Tipi Muayene Kuruluşu olarak 17 Mayıs 2004 tarihinde basınçlı kaplar, kaldırma makinalarının periyodik kontrolleri ve gürültü, bacagazı ölçümleri

Detaylı

SEYAHAT PERFORMANSI MENZİL

SEYAHAT PERFORMANSI MENZİL SEYAHAT PERFORMANSI MENZİL Uçakların ne kadar paralı yükü, hangi mesafeye taşıyabildikleri ve bu esnada ne kadar yakıt harcadıkları en önemli performans göstergelerinden biridir. Bir uçağın kalkış noktasından,

Detaylı

Karabük İçin Dış Duvar Optimum Yalıtım Kalınlığının Enerji Tasarrufu Ve Hava Kirliliğine Etkileri *

Karabük İçin Dış Duvar Optimum Yalıtım Kalınlığının Enerji Tasarrufu Ve Hava Kirliliğine Etkileri * Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (ISSN: 147-066) Journal of History Culture and Art Research Vol. 1, No. 4, December 01 Revue des Recherches en Histoire Culture et Art مجلة البحوث التاريخية

Detaylı

Europass Sertifika Eki (*)

Europass Sertifika Eki (*) Europass Sertifika Eki (*) Türkiye 1. SERTİFİKANIN BAŞLIĞI (1) Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Mesleki Yeterlilik Belgesi (Seviye 4) (1) Anadilde yazıldığı şekliyle. 2. SERTİFİKA

Detaylı

16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi, 6 Kasım 2009 ÇAĞRILI KONUŞMALAR

16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi, 6 Kasım 2009 ÇAĞRILI KONUŞMALAR ÇAĞRILI KONUŞMALAR Ç1 Manyetik Soğutma ve Devasa Manyetokalorik Etki Yalçın Elerman Fizik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Beşevler, Ankara Modern toplumların temel bağımlılıklarından

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1. MOTORLARDA SOĞUTMA SİSTEMİ Motor soğutma sisteminin görevi; motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 3.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.SICAK SU TESİSATI Yapılardaki sıcak su tesisatı, aranılan konfora, mevcut ısıtma kaynaklarına, enerji durumuna,

Detaylı

BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU KIBTEK Teknecik Elektrik Santrali Buhar Türbinleri Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi Kalite Güvence Sistemi-2 (KGS-2) referans metotları ile TÜRKAK a akredite

Detaylı

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maksat MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, küçük yerleşim yerlerinde son kullanıcıya ulaşan

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI TÜBĠTAK-BĠDEB LĠSE ÖĞRETMENLERĠ (FĠZĠK, KĠMYA, BĠYOLOJĠ VE MATEMATĠK) PROJE DANIġMANLIĞI EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYLARI LĠSE-1 (ÇALIġTAY 2011) FĠZĠK GRUP SES-2011 PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

YANMA GAZLARI ÖLÇÜMLERİ

YANMA GAZLARI ÖLÇÜMLERİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE ĠZLEME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YANMA GAZLARI ÖLÇÜMLERİ Esra TURAN KILIÇ Çevre ve Orman Uzmanı Sunum Ġçeriği Emisyon nedir? Yanma gazları

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ tasarım BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ Nihat GEMALMAYAN Y. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi,

Detaylı