Minik yüreklerden dev adým

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Minik yüreklerden dev adým"

Transkript

1 Cumhuriyet Halk Partisi nden Çorumlu'ya çaðrý CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, mevcut stadyum alanýna yaklaþýk 2 bin adet konut yapýlmasý tasarlanan imar planýnýn son derece yanlýþ bir karar olduðunu açýkladý. * HABERÝ 2 DE Çorum'a ihanet mi ediliyor? GÖREVDEN ALINDILAR AMA ÝDDÝALAR BÝTMEDÝ Büyük Birlik Partisi Ýl Baþkaný Erdal Özkan, stadyum alanýnýn konuta açýlmasýný 'ihanet' olarak deðerlendirdi. Gürsel Yýldýrým * HABERÝ 2 DE Erdal Özkan AK Parti yönetiminden düþürülen Erhan Akar, Yýlmaz Peker ve Mehmet Akif Berk'in tüzük gereði üç ayrý yönetim toplantýsýna katýlmadýklarý gerekçesiyle görevden alýndýklarý iddia edildi. Karþý iddia ise, yönetim toplantýsý yapýlmadan tüzüðe aykýrý olarak hareket edilmesi. Yani yapýlmayan toplantýya yok yazýlmýþlar. * SAYFA 4 DE Ýmam Hatip Ortaokullarý na davet ÇORUM 10 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Çorum Ýmam Hatip Mezun ve Mensuplarý Derneði (ÇORÝMDER) Baþkaný Ayhan Boyraz, ailelere çaðrýda bulunarak Ýmam Hatip Orkaokullarý'na çocuklarýný kayýt yaptýrmasý için davette bulundu. Her türlü fenni bilimlerin yanýsýra, dini bilgilerle de mücehhez bir toplum yetiþtirmenin yolunun Ýmam Hatip Okullarý'ndan geçtiðine iþaret eden Boyraz, Çorumlular'ýn Ýmam Hatip Okullarý'na gösterdiði teveccühün çok yüksek olduðunu bildirdi. * HABERÝ 7 DE Þehit ailelerine destek olmak için oyuncaklarýný sattýlar Minik yüreklerden dev adým AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu da programa katýldý. Akkent Mahallesi'nde bulunan Þehit Þükrü Özyol Ýlkokulu öðrencilerinden Ecem Tokat, Azra Gedik ve Feyzan Yýlmaz, evlerinden getirdiklerini oyuncaklarýný küçük bir tezgaha dizerek þehit ailelerine destek için satýþa çýkardý. Türkiye nin önünde iki yol bulunduðunu belirten AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt: Ya hükûmet ya seçim * HABERÝ 7 DE Sungurlu da kaza, 8 yaralý Deniz Feneri Derneði nin Çorumlu STK larla gerçekleþtirdiði istiþare programýnda konuþan AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, son günlerde kamuoyunda tartýþýlan iktidar ortaklýðý söylentilerine deðinerek, Önümüzde iki yol var, ya hükûmet kurulacak ya da seçime gidilecek dedi. * HABERÝ 8 DE Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 8 kiþi yaralandý. * HABERÝ 12 DE Yaþlarý küçük olsa da, dev yürekli kýzlar güzel bir mesaja imza attý. Ülkü Ocaklarý Bahçeli yi ziyaret Sungurlu da yaþanan feci kazada, 8 kiþi yaralandý. Yerli otomobilde son viraja girildi Çorum un da payý olsun Türk otomotiv sektörü, merakla yerli otomobili bekliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, yerli otomobilde binek modellerin bu ay içinde tanýtýlacaðý müjdesini verdi. Otomotiv sanayisine yedek parça üreten Çorum sanayisinin de yerli otomobil projesinden payýna düþeni almasý için harekete geçilmesi gerekiyor. Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, yönetimde yer alan Araþtýrma Görevlisi Alperen Uluer ve Sanat Tarihçisi Kenan Doðan ile birlikte baþta MHP Genel Baþkaný Dr. Devlet Bahçeli olmak üzere, Genel Merkez de bir takým ziyaretlerde bulundu. * HABERÝ 5 DE Çorum Ýmam Hatip Lisesi nde yýllarýnda Edebiyat Öðretmeni olarak görev yapan Kamil Yeþil, Milli Eðitim Bakanlýðý Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliðine getirildi. * HABERÝ 8 DE Kamil Yeþil MHP Geneal Baþkaný Dr. Devlet Bahçeli, Çorum Heyeti ni makamýnda aðýrladý. Özgür Der in gençleri kamp yaptý Özgür Düþünce ve Eðitim Haklarý Derneði Çorum Þubesi, liseli gençlere Ýslami kimlik, ahlak ve erdemlilik doðrultusunda ki deðerlerin kazandýrýlmasý amacýyla kamp düzenledi. * HABERÝ 9 DA * SAYFA 9 DA Çorum ÝHL den Milli Eðitim Bakanlýðý na Yarýþmalarla renklenen kamp, gençlerin gözdesi oldu. * HABERÝ 6 DA TIR þoförü Alper Kýlcý nýn düðünü, meslektaþlarýnýn desteðiyle sýradýþý bir düðüne dönüþtü. TIR þoförleri, çekicilerle düðün konvoyuna katýldý Çorum'da, týr þoförü arkadaþlarýný düðününde yalnýz býrakmayan meslektaþlarý, kullandýklarý çekicilerle gelin alma konvoyuna katýldý. * HABERÝ 10 DA

2 2 PAZARTESÝ 10 AÐUSTOS 2015 Çorum'a ihanet mi ediliyor? Büyük Birlik Partisi Ýl Baþkaný Erdal Özkan, stadyum alanýnýn konuta açýlmasýný 'ihanet' olarak deðerlendirdi. Özkan, yaptýðý açýklamada, Çorum'da son dönemlerde özellikle imar deðiþiklikleri ile büyük raht saðlandýðýný iddia ederken, "Bir taraftan þehrin doðal görünümünün deðiþtirilmesi ve kente yeþil alan kazandýrýlmasý ile ilgili þov yapýlýrken, diðer taraftan insanlarýn hayal bile edemeyeceði rant saðlanmaktadýr. Üstelik bu rant 250 bin kiþinin yaþadýðý þehrimize bir katký yerine 3-5 kiþiye paylaþtýrýlmaktadýr." Dedi. Geçtiðimiz hafta belediye meclisinde alýnan bir kararla imar deðiþikliði yapýldýðýný, Çorum merkezde büyük bir yeþil alan olan stadyumun yýkýlýp yerine park ve bahçe yapýlmasý gerekirken, yüksek katlý konut alaný iþaretlendiðini belirten Özkan, þöyle dedi: "Þehrimizin seçilmiþ belediye baþkanýndan þu sorularýn cevabýný Çorum kamuoyu adýna soruyor ve cevaplarýnýn da takipçisi olacaðýmýzý bildiriyoruz. Þehrimizin yüksek katlý büyük konutlara ihtiyacý var ise bu ihtiyacý karþýlayacak çok alan mevcuttur. Özelslikle Üçdutlar Mahallesi, Karakeçili Mahallesi, Yeniyol Mahallesi, Yavruturna Mahallesi, Kale Mahallesi, Çöplü Mahallesi'nde kentsel dönüþüm ile binlerce dönümlük alanda on binlerce konut yapýlabilirken, kime veya kimlere rant saðlamak amacý ile bu imar deðiþikliði yapýlmýþtýr.? Bu da yetmemiþ ruhsat harçlarý kime rant saðlamak amacý ile sadece bu parsel için düþürülmüþtür.? Ayrýca bu Erdal Özkan parsel için emsal yapýlanma inþaat alaný hesabý dýþýna çýkýlmýþ daha çok yapýlanmaya sebebiyet veren bir kat sayý deðiþikliði yapýlmýþtýr. Seçilmiþ belediye baþkaný þehrimize park ve yeþil alan kazandýrma hususunda kendine övgüler yaðdýrýrken, þehrimizin boðazý konumunda olan ve hava sirkülasyonu en çok olan bir mevkide park olmasý gereken bir alan neden konut alaný olarak iþaretlenmiþtir.? Çorum'aa ihanet olan bu kararlar alýnýrken belediye meclisinde bir üye hariç iktidarý ile muhalefeti ile 30 üye bu ihanet kararlara muhalefet etmediði gibi herhangi bir tepki göstermemiþtir. Bu ihanet kararýna destek olmuþlardýr. Neden bir kiþi muhalefet etmiþ, diðerlerinin korktuðu, çekindiði nedir.? Büyük Birlik Partisi olarak tüm Çorumlu hemþehrilerimize sesleniyorum. Bir buçuk yýl önce oylarýnýzla sizin adýnýza þehrimizi yönetecek þehr-ül emin olarak seçtiðiniz belediye baþkanýnýn þehrimizin emanetine yapýlan bu ihaneti görün. Verdiðiniz oyun takipçisi olup kimlere rant saðlanmaktadýr, bu gerçeði görün. Fakir fukara, garip gurabayý korumak ve kollamak amacý ile masum oylarýnýzý alan seçilmiþ belediye baþkaný sizlere deðil, kimlere hizmet etmektedir, bu gerçeði görün. Biz Büyük Birlik Partisi olarak her türlü haksýzlýk karþýsýnda önce elimizle bu haksýzlýðý düzeltmek için varýz. Ancak yüce halkýmýz bize bu þehri yönetme görevi vermediði için elimizle düzeltemiyoruz. Biz gördüðümüz haksýzlýklarý ancak dilimizle düzeltmek için sizlere sesleniyoruz. Birileri gibi kalbimizle buðz etmiyoruz. CHP'den Çorumlu'ya çaðrý CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, mevcut stadyum alanýna yaklaþýk 2 bin adet konut yapýlmasý tasarlanan imar planýnýn son derece yanlýþ bir karar olduðunu açýkladý. Çorum'unun imar yapýlanmasý ve coðrafi þartlarýna uygun olmayan bu projenin yaklaþýk 30 yýl öncesinde bazý çevreler tarafýndan gündeme getirildiðini, ancak duyarlý Çorum halký tarafýndan tepki gösterildiði için uygulanamadýðýný hatýrlatan Yýldýrým, yaptýðý açýklamada þöyle dedi: "Bugünlerde Stadyum alanýnýn maddi kaynak saðlamak amacýyla imara açýlmasý belediye tarafýndan yeniden gündeme getirilmiþtir. Söz konusu yerde yapýlacak böyle bir konut alanýnýn baþta stadyum çevresi, sokak, cadde ve mahallerde zaten var olan trafik yoðunluðu ile birlikte trafik ve otopark sorununun artýracaðý bilinmektedir. Çorum'un trafik probleminin daha da katlanarak devam edeceði anlaþýlmaktadýr. Þu anda Çorum'da acil konut ihtiyacý olmamakla beraber eðer konut yapýlacaksa þehir merkezinin dýþýnda uygun yerler seçilmeli, alt yapý, trafik ve otopark sorununun önceden çözülmüþ olmasý gerekmektedir. Þehir merkezini yüksekliði serbest býrakýlmýþ, beton yýðýnlarýna dönüþmüþ binalarla kapatmamak lazým.çorum Belediyesi maddi sýkýntýsýný daha önceden Gürsel Yýldýrým iþaretlemiþ olduðu otel yerleri, ticari yerler, benzinlik yerleri gibi yerleri satarak giderebilir. Yapýlmasý tasarlanan yeni þehir stadyumunun finansmanýnýn Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan üstlenilmesi gerekmektedir. Belediyeler insanlarýn yaþam standartlarýný yükselten insanýn insanca yaþayabileceði ortamý saðlamakla yükümlüdür. Konut alaný için uygun olmayan Çorum merkezinde yer alan stadyumun yerinin halkýmýzýn her yaþtaki insanlara hitap edebileceði sosyal tesisler yapýlmasý için en uygun yer olduðu hem halkýmýz tarafýndan hem de þehircilik uzmanlarý tarafýndan zaman zaman dile getirilmiþtir.aslýnda Çorum için ihtiyaç olan içerisinde park, sanat, kültür ve eðlence mekanlarýnýn yaný sýra koþu yolu, yüzme havuzu, anfi tiyatro, kapalý spor kompleksi, tenis kortlarý, basketbol ve voleybol sahalarý, canlý akvaryum, çocuk oyun parklarý, yeþil alan nikah ve düðün salonlarý, yaþlý ve engellilerin rehabilitasyon ve sosyal tesislerinin toplu olarak bulunacaðý bir büyük kültür merkezidir. Çorum halkýndan bu konuda duyarlý olmasýný ve tepki göstermesini bekliyoruz. KÖZDE DÖNER ÇORUM DA ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ Düðün yemeði verilir. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36 Alo Paket: Olasý afetler için hazýrlanan senaryo planlarý masaya yatýrýldý. AFAD tan masabaþý tatbikatý Türkiye Afet Müdahale Planý kapsamýnda Çorum Afet Acil Durum Müdürlüðünde masabaþý tatbikatý yapýldý. Tatbikata Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Ýl Afat ve Acil durum Müdürü Elvan Kaya, Çorum dan ve bölge illerdeki kamu kurum ve kuruluþlarýnýn müdürleri, müdür yardýmcýlarý ve personelleri katýldý. Programda bir konuþma yapan Vali Yar- AFAT tarafýndan dtüzenlenen masabaþý takbikat Özel Ýdare Toplantý Salonu nda yapýldý. planlar, tatbik edilmese durumlarda kurumlarýn hakkýnda sunumlar yapýldý. Etkinlikte ayrýca dýmcýsý Fikret Zaman, bir önemi yoktur. Afete ne yapacaðý, 6,5 þiddetinde bir depremde ka- artýk kriz yönetimin- Türkiye'de afet ve acil hazýrlýk konusunda durumlara hazýrlýk konularýnda yeni bir dö- toplumsal bilinç arttý. mu kurum ve kuruluþlarýnýn pozisyonu ve geçen, ayný zamanda den risk yönetimine Bu konuda kamu kurumlarý olarak bizler de alacaðý görevler, afet- kamp yönetimi ve yarneme girildiðini ve afet yönetiminde tüm kurumlarýn desteðinin ge- her türlü afete karþý hazýrlýklý olmalýyýz. Bu lin görev yapacaðý, dünyada sayýlý kurumler anýnda kaç personedýmlar konusunda da rekliliðine dikkat çekti. konuda herkese görev yardýmlarýn nasýl yönetileceði, arama kurtar- AFAD ýn misyonu ve lardan birisi olan Olasý afetler için ve sorumluk düþüyor hazýrlanan planlarýn þeklinde konuþtu. ma faaliyetlerinin nasýl vizyonu hakkýnda da tatbikatýnýn yapýlmasý Tatbikatta acil yapýlacaðý ve kurumlar bilgilendirmelerde bulunuldu.(ýha) gerektiðini ifade eden üzerine düþen konular Ýl AFAD Acil Durum Müdürü Elvan Kaya ise, Afetler esnasýnda herkesin bir görevi var. Kamuda görev yapan yöneticiler olarak devlette bize bazý görevler veriyor. Temsil ettiðimiz kurumlar ve o kurumlarýn imkanlarý devreye girecek. Afet öncesi, afet esnasý veya afet sonrasýnda planlarýmýz iyi yapýlmamýþsa, görevliler görevini tam anlamýyla bilmiyorsa, planlar tatbikat sahasýna konmamýþsa, herkes neler yapacaðýný bilmiyorsa, olasý bir afet durumunda can ve mal kaybý çok büyük oluyor diye konuþtu. Afetler konusunda toplumsal bilincin arttýðýna vurgu yapan Kaya, Kaðýt üzerinde planlarýn olmasý önemli deðil. Büyük emekler verilerek hazýrlanan (Ç.HAK:2502) ET ETCÝ den ALINIR Sipariþ üzerine güveç, tandýr, tava yapýlýr. Düðün, niþan, sünnet et alýmlarýnda özel indirim Ziraat Bankasý yaný Kadifeler Elektrik karþýsý ÇORUM Tel: Þube: Albayrak Cad. 13/A (Albayrak Ý.Ö.O Karþýsý) Tel: DANA ETÝ: DANA LOP : DANA KIYMA-KÖFTELÝK : DANA KIYMA-YEMEKLÝK : KUZU ETÝ: KUZU BUT : KUZU KOL : KUZU PÝRZOLA : KUZU GERDAN : KUZU KABURGA : Düðün, niþan, sünnet yemekleri verilir. OÐLAK ETÝ: OÐLAK BUT : OÐLAK KOL : OÐLAK PÝRZOLA : OÐLAK GERDAN : OÐLAK KABURGA: Ailenizin Kasabý Etci ÖZKAYA OCAKBAÞI Saat Kulesi karþýsý ÇORUM Tel: Tüm ýzgara çeþitlerimiz Urfa usulüdür. Tüm ürünlerimiz kendi imalatýmýzdýr. (Ç.HAK:2207)

3 PAZARTESÝ 10 AÐUSTOS

4 4 PAZARTESÝ 10 AÐUSTOS 2015 Hayrettin Karaman Ýslam ve insan haklarý Rumi Bekiroðlu baþkanlýðýnda oluþturulan AK Parti Ýl Yönetim baþýnda teknik direktör olarak ben varým ve benim de takýmým adýna Kurulu'nda yaklaþýk bir ay önce 3 isim görevden alýndý. sorumlu olduðum bir genel merkezimiz var. Þu an için ani yapýlan bir Ayný zamanda il genel meclisi üyesi ve il baþkan yardýmcýlýðý deðiþiklik deðil. Bir ay önce arkadaþlarýmýz yer deðiþtirdi. Çorum AK görevinde bulunan Erhan Akar ile Yýlmaz Peker ve Mehmet Akif Berk Parti Teþkilatlarý olarak bu tür çalýþmalarýmýz her an olabilir. Yönetim yönetimden düþürülen parti yöneticileri olurken, yerlerine yedek listeden olarak daha güçlü kadrolar kurarak partimize, Çorum'umuza ve Ahmet Demir, Þükrü Türkoðlu ve Ebubekir Sýddýk Türker atandý. milletimize hizmet etmek istiyoruz." AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'nun tasarrufunda yapýlan ÜSLUP SORUNU deðiþimlerle ilgili haber böyle. Diðer iki ismi tanýmam ama, AK Parti Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Salt isim deðiþikliði bizim için sadece bir haberdir, verirsiniz biter. olarak görevden düþürülen Mehmet Akif Berk'i, Alperen Ocaklarý Ancak sözkonusu deðiþimin arkasýnda öyle iddialar var ki gözardý etmek Baþkanlýðý yaptýðý dönemden biliyoruz. Berk, zemini saðlam, naif, mümkün deðil. çalýþkan, saygýlý, memleket, millet ve ümmet kaygýsý taþýyan bir karaktere sahip. Ocak baþkanlýðýndan sonra AK Parti Gençlik Kollarý ve ÝDDÝALAR NELER? Ýl Yönetim Kurulu'nda 4 yýl boyunca görev aldý. Seçim dönemlerinde AK Parti yönetiminden düþürülen Erhan Akar, Yýlmaz Peker ve Mustafa Demirer parti bayraðý asmaktan tutun da SKM'de sabahladýðý günlere þahit Mehmet Akif Berk'in tüzük gereði üç ayrý yönetim toplantýsýna olmuþuzdur. Böyle saðlam bir karakterin þahsiyetini inciten bir üslup ve katýlmadýklarý gerekçesiyle görevden alýndýklarý iddia edildi. Karþý iddia tarzla görevden alýndýðýný söylemesi de manidar. Dün, bugün ve yarýn ise, yönetim toplantýsý yapýlmadan tüzüðe aykýrý olarak hareket edilmesi. Yani AK Parti veya diðer siyasi partilerin baþýnda bulunan veya görev alacak isimlerin, yapýlmayan toplantýya yok yazýlmýþlar. artýk partinin sahibi gibi davranmaktan vazgeçmeleri, 'ben yaptým oldu' mantýðýndan Bir diðer iddia, tüzüðe aykýrý hareket edildiði gerekçesiyle genel merkeze sýyrýlmalarý, dava ve misyonlarýna uygun tavýr sergilemeleri, velhasýl partilerine yapýlan þikayet sonucu Ýl Baþkaný Bekiroðlu'nun uyarýldýðý yönünde. Tabi bunlarýn bilerek veya bilmeyerek zarar vermemeleri gerekiyor. hepsi iddia. Bu arada Bekiroðlu'nun partiden ayýrdýðý isimlerle ilgili sarfettiði sözlere Ýddialarýn muhatabý Bekiroðlu'nun mevzuya dair bir internet sitesine verdiði deðinmeden geçemeyeceðim. Bekiroðlu'nun AK Parti'yi futbol takýmýna, þahsýný da beyanat, yönetimdeki üç ismin görevden alýnma þeklinden daha dikkat çekici geldi. teknik direktöre benzetmesi tuhaf. Futboldan çok anlamam ama futbol takýmý ile Bekiroðlu þunlarý söylemiþ: siyasi parti benzetmesi pek örtüþmüyor. Diyelim ki benzettik. "Arkadaþlarýmýzla kan deðiþikliðine gittik. Bazen futbolda nasýl oyuncu Teknik direktörler iyi futbolcuyu kaybetmez, takýmda kalmasýný saðlar. Hatta deðiþikliðine ihtiyaç duyuluyorsa biz de böyle bir deðiþiklik yaptýk. Yerlerine daha baþka takýmlardan transferler yapar. Þimdi partinin baþýndaki teknik direktör verimli olacak, çalýþacak arkadaþlarýmýzý getirdik. Ben bunu görev deðiþimi olarak Bekiroðlu da ayný anlayýþla hareket ederse MHPve CHP'den iyi oyuncularý pardon görüyorum. Siyasi partilerde böyle deðiþliklerin yapýlmasý normaldir. Bu takýmýn partilileri AK Parti'ye mi transfer etmesi gerekiyor? Ya da tam tersi partiye katký sunan, emeði geçen isimleri kazanmak yerine kaybetmeyi mi tercih ediyor? Hýzlý trende Yozgat merkez oluyor Ankara-Yozgat-Sivas arasý Yüksek Hýzlý Tren projesinin ilk etabýndaki altyapý çalýþmalarýnýn önemli bölümü tamamlandý. Çalýþmalarýn Kýrýkkale-Yerköy, Sorgun-Akdaðmadeni kesiminde devam ettiði ifade edildi. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan Ulaþým ve iletiþimde Yozgat adlý broþürde, Ankara-Tiflis baðlantýlý Ýpek Yolu Hýzlý Tren Projesi nin ilk etabýný oluþturan Kýrýkkale-Yozgat- Sivas arasýndaki 251 kilometrelik kesiminde altyapý inþaat çalýþmalarýna 2009 yýlýnda baþlanýldýðý hatýrlatýldý. Bugüne kadar 251 kilometre uzunluðundaki Yozgat ýn Yerköy ilçesinden baþlayýp, Sivas Yýldýzeli ne kadar uzanan hattýn 143 kilometrelik kesimindeki altyapý çalýþmalarý tamamlanarak, geçici kabulü yapýldý. 108 kilometrelik kesimde çalýþmalarýn 3 ayrý kesimde devam ettiði ifade edildi. tamamlandýðýnda Yozgat-Ankara arasý ulaþýmýný 45 dakikaya düþürecek olan projeyle ilgili çalýþmalarýn Kýrýkkale- Yerköy, Sorgun-Akdaðmadeni, Akdaðmadeni-Yýldýzeli arasýnda sürdürüldüðü, 850 milyon liraya ihale edilen projenin 2018 yýlýnda tamamlanmasýnýn planlandýðý kaydedildi. Baþbakan Ahmet Davutoðlu, baþkanlýk ettiði Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantýsýnda, gýda harcamalarýný hafifletmek amacýyla genel enflasyon oranýnýn üzerinde artýþ gösteren tüm gýda fiyatlarýnýn yakýndan takibi ve bu konuda gerekli tedbirlerin gecikmeksizin alýnmasý talimatýný verdi. Baþbakanlýk Basýn Merkezinden yapýlan açýklamaya göre, EKK, Baþbakan Davutoðlu baþkanlýðýnda Çankaya Köþkünde toplandý. ANKARA-SÝVAS 2 SAAT 51 DAKÝKA Toplam 602 kilometre uzunluðunda olan Ankara-Sivas demiryolu, güzergahý devam eden projenin devreye sokulmasýyla birlikte 141 kilometre kýsalarak, Yozgat üzerinden 461 kilometreye inecek. Seyahat süresi ise demiryolu ile 12 saatten 2 saat 51 dakikaya, 21 saat olan Ýstanbul-Sivas arasý demiryolu ulaþýmý ise 5 saat 49 dakika olacak. YOZGAT MERKEZ OLUYOR Devam eden Ankara-Tiflis baðlantýlý Ýpek Yolu Yüksek Hýzlý Tren projesi dýþýnda ihale aþamasýndaki diðer demiryolu projelerinin de devreye sokulmasýyla Yozgat ýn Yerköy ilçesi demiryolu aðlarýnýn kesiþtiði merkez haline gelecek. 1 trilyon 900 milyon lira proje tutarýndaki Yozgat ýn Yerköy ilçesi ile Kayseri baðlantýlý Hýzlý Tren Demiryolu projesinin ihale aþamasýna geldiði, Yerköy-Kýrþehir-Aksaray-Niðde Demiryolu hattýyla ilgili proje çalýþmalarýnýn devam ettiði ifade edildi. Ankara-Kayseri ve Ankara- Sivas baðlantýlý ulaþýmýn önemli ayaðýný oluþturan Ankara-Kýrýkkale-Yerköy arasý elektrifikasyon Projesi ile ilgili çalýþmalara baþlanýldýðý, önümüzdeki yýl tamamlanmasýnýn planlandýðý kaydedildi. Baþbakan dan et fiyatlarý talimatý Baþbakan Davutoðlu, et fiyatlarýyla ilgili tedbir için talimat verdi. Yozgat ýn Yerköy ilçesi demiryolu aðlarýnýn kesiþtiði merkez haline gelecek. EKK üyesi bakanlar, Merkez Bankasý Baþkaný Erdem Baþçý, Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK) Baþkaný Vahdettin Ertaþ ve ilgili bürokratlarýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen toplantýda, Türk ekonomisindeki mevcut durum, küresel ekonomideki geliþmeler ve bunlarýn Türk ekonomisine yansýmalarý detaylý bir þekilde gözden geçirildi. Toplantýda, Merkez Bankasý Baþkaný Enflasyon Raporuyla ilgili bilgi verdi. Bu raporda iþaret edilen, gýda fiyatlarýndaki artýþýn Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) üzerindeki etkisi deðerlendirildi. Gýda ve Tarýmsal Ürün Piyasalarý Ýzleme ve Deðerlendirme Komitesi EKK'ya sunum yaptý. Ankara-Sivas 12 saatten 2 saat 51 dakikaya inecek. Et piyasasý geliþmeler deðerlendirildi Komite özellikle et piyasasýyla ilgili alýnmakta olan tedbirler hakkýnda kurul üyelerini bilgilendirdi. Bu önlemlerin etkileri ve et fiyatlarýnýn piyasada vatandaþlarýn makul seviyeye çekilebilmesi amacýyla kýsa ve orta vadede alýnacak önlemler deðerlendirildi. Bu çerçevede, müdahale kurumu olarak Et ve Süt Kurumunun almakta olduðu tedbirler görüþülerek, alým için gerekli pazar araþtýrmalarýnýn vatandaþlarýn tüketim hassasiyetleri dikkate alýnarak yapýlmasý vurgulandý. B a þ b a k a n Davutoðlu, vatandaþlarýn aile bütçesinde önemli aðýrlýðý olan gýda harcamalarýný hafifletmek amacýyla genel enflasyon oranýnýn üzerinde artýþ gösteren tüm gýda fiyatlarýnýn yakýndan takibi ve bu konuda gerekli tedbirlerin gecikmeksizin alýnmasý talimatýný verdi. Et piyasasý ile ilgili önlemler çerçevesinde yerli üreticilerin korunmasý ve faaliyetlerine sürdürülebilir þartlarda devam edebilmeleri konusu ayrý bir baþlýk olarak EKK tarafýndan görüþüldü. Bu çerçevede üreticilerin girdi maliyetlerini düþürmek ve verimliliði artýrmak için orta uzun vadede alýnabilecek tedbirler ele alýndý.(haber7) Ahmet Davutoðlu Demokrasilerdeki bireyin hak ve özgürlüðü ile Ýslam'daki ahlaki denetim vazifesi yanyana geldiðinde bir çatýþmadan söz etmemek mümkün deðildir. Demokrasilerde laiklik, bir anayasa maddesi olarak düzenlenmiþ olsun olmasýn, bireyin hak ve özgürlükleri içinde söz ve din hürriyet de vardýr ve bu iki hürriyetin sýnýrý, hem tarihi uygulama hem de teorik tanýmlama bakýmýndan Ýslamî yönetim ve toplumda olandan daha geniþtir. Gerçi demokrasilerde de bir umumi âdâb ve ahlak kavramý vardýr ve bu sebeple de bireyin özgürlükleri kýsýtlanýr, fakat bu umumi âdâb ve ahlak kavramý oldukça müphemdir, anlamý ve sýnýrlarý tartýþmalýdýr, görecelidir ve her hal ve kârda kaynaðý din deðildir; yani dînî naslar deðildir, toplumdur. Toplum dün bir davranýþý ahlaka ve âdâba aykýrý bulurken bugün deðiþir, aykýrý bulmaz ve bu yüzden (deðiþen ahlak anlayýþýna baðlý olarak) bireyin özgürlüðü kýsýtlanamaz hale gelir. Benim çocukluðumda ve gençliðimde küçükler büyüklerin yanýnda içkiyi býrak, sigara bile içmezlerdi; þimdi ise içki, birçok ailenin sofrasýnda, düðün, eðlence ve piknik yerlerinde... ailece içiliyor. Benim gençliðimde birbirini sevenler ama henüz evli olmayanlar, uzaktan bakýþýp gülümsemek için bile etraflarýný kollamak durumunda idiler, þimdi ise sokakta sarmaþ dolaþ, yanak yanaða birlikte oluyorlar... Peki bir Müslümana göre demokrasi ile ahlaki denetim vazifesi nasýl yanyana yürüyecek? Demokrasi ile Ýslam arasýndaki çatýþma yalnýzca Müslümanlarýn ahlaki denetim vazifelerinde deðil, daha baþka alanlarda da vardýr. Bunlarýn baþýnda da meþruluðun kaynaðý (delili, referansý) olarak vahyin esas alýnýp alýnmamasý gelir. Bu bakýmdan vahyi esas almayan, vahye (Kur'an'a ve onun açýklanmasý, açýlmasý mahiyetinde olan Sünnet'e) itibar etmeyen, daha da ilerisi vahyi karþýsýna alan bir sistemle Ýslam'ýn uzlaþmasý, anlaþmasý, birleþmesi, ayný kaba konmasý mümkün deðildir. Bu sebeple bazý yazarlar Ýslam ile demokrasi kavramlarýnýn yanyana getirilmesi halinde bilinen laik, seküler demokrasi yerine farklý ve özel bir demokrasiden söz etmiþlerdir. Merhum Mevdûdî ilâhî demokrasi, teo-demokrasi terimini kullanýyor, daha doðrusu bunun kullanýlabileceðini söylüyordu. S.P.Huntington da Ýstanbul'da verdiði konferansta þöyle diyor: Demokrasi ve ekonomik kalkýnma Müslüman toplumlar arasýnda nadir görülmektedir. Türkiye baþararak Müslüman toplumlara onlarýn da baþarabileceðini göstermelidir. Ýnanýyorum ki Türkiye bu yüksek gayeye sahip çýkacaktýr ve eðer Ýslâmî bir anlayýþla demokrasiyi birleþtiren bir model olabilirse bundan hem Türkiye hem de dünya faydalanacaktýr... Doðu Asya ülkelerinin de demokrasiye doðru hareket ettiklerini görüyoruz. Bu onlarýn Batýlý liberal bir demokrasiyi kabul edecekleri anlamýna gelmez. Onlar kendilerine has bir demokrasi þekline varacaklardýr. Fakat daha önce de iþaret ettiðim gibi ülkeler ekonomik olarak kalkýndýkça demokrasiye doðru hareket etmek zorundadýrlar; çünkü kendi toplumlarýnda gücün kullanýmý problemini çözmek için istiþare mekanizmalarý oluþturmalarý gerekir. (Medeniyetler Çatýþmasý, Ankara, Aralýk, 2001, s.172, 179). Bu noktada en önemli çaðdaþ soru Ýslâmî demokraside, farklý inanç ve hayat tarzýna sahip bulunan bireyin hak ve özgürlükleri ne olacaktýr? sorusudur. Bu sorunun cevabý bir kitaba konu olabilir. Bir köþe yazýsýnda kýsaca þunu söylemek mümkündür: Bireyin hak ve özgürlükleri bakýmýndan dünyada tek tip bir demokrasi uygulamasý mevcut deðildir. Çeþitli kriterlere ve esaslara göre kýsýtlamalar öz konusudur. Ýslâmî yönetim (demokrasi) ancak toplumun çoðunluðunu þuurlu, duyarlý ve dinini hayatýnda uygulayan bireylerin teþkil ettiði bir zeminde gerçekleþebilir ve böyle bir toplumun umumi ahlak ve kamu düzeni de liberal demokratik toplumlarda olandan farklý olur; iþte bu kriterlere göre uygulanacak bazý kýsýtlamalar sistemi demokrasinin dýþýna çýkarmaz. Müslümanlara mahsus bir demokrasi ve toplum modeli ortaya çýkarsa burada ahlaki denetim ile bireyin hak ve özgürlüðü arasýndaki gerilim veya çatýþma, toplumun genel kabulü, konsensüsü ile kendiliðinden çözülebilir. Türkiye'deki demokrasi anlayýþ ve uygulamasýnda ise Müslümanlarýn, gönülden karþý çýkma, protesto etme dýþýnda ahlaki denetim vazifelerini yerine getirmeleri mümkün deðildir. Zaten Hz. Peygamber de çeþitli imkan ve durumlarý göz önüne alarak bu vazifeyi tanýmlarken Gücü yetmezse diliyle, ona da gücü yetmezse kalbiyle yapar; bu da imanýn en zayýf olanýdýr buyurmuþlardýr. Hadiste geçen imaný, Müslüman ferdin imaný olarak da, toplumun imaný olarak da anlamak mümkündür; ikinci anlayýþýn içinde, toplumda Ýslam imaný belirleyici olacak kadar güçlü deðilse fert ahlaki denetim vazifesini eliyle ve diliyle yerine getiremez, ancak düþünce ve duygu olarak getirebilir manasý da vardýr. Genel kural olarak dinî vazifelerle yükümlü olmanýn þartý imkan ve güçtür; bunlarýn bulunmadýðý yerde yükümlülük de yoktur. Buna göre ahlaki denetim vazifesinin, güçsüzlük ve buna baðlý olarak imkansýzlýk yüzünden yapýlamadýðý yer ve zamanlarda bilgi, hüküm, þuur ve inanç olarak vazife deðiþmez, olduðu gibi kalýr ve durur, Bugün Ýslam deðiþmiþtir, þu deðil, budur denemez; çünkü beþerin böyle bir yetkisi yoktur, ama icrasý imkana býrakýlýr. Bu durumda da Müslümanlar laikleþmiþ filan olmazlar, Ýslam'ýn ne kadarýna imkan buluyorlarsa o kadarýný fiilen, diðer kýsmýný ise bilgi, iman, þuur, duygu... olarak yaþarlar.

5 PAZARTESÝ 10 AÐUSTOS Ülkü Ocaklarý ndan bir dizi ziyaret Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Ýmal, Ülkü Ocaklarý Genel Baþkaný Olcay Kýlavuz u makamýnda ziyaret etti. Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, yönetimde yer alan Araþtýrma Görevlisi Alperen Uluer ve Sanat Tarihçisi Kenan Doðan ile birlikte Genel Merkez de bir takým ziyaretlerde bulundu. Yapýlan açýklamaya göre, ilk olarak Ülkü Ocaklarý Genel Baþkaný Olcay Kýlavuz u ziyaret eden Ýmal, Kýlavuz'a son 3 ayda yaptýklarý faaliyetlerin raporunu sunup, önümüzdeki süreçte kýsa ve uzun vadede yapmak istediklerini anlattý. Kýlavuz a seçim öncesi ve seçim sonrasý teþkilatlarýn ve Çorum'un durumu ile ilgili bilgiler de verildi. Daha sonra MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli yi de ziyaret eden Ýmal ve beraberindekiler, MHP liderinin hayýr duasýný alarak makamýnda ayrýldý. Heyet, MHP Genel Sekreter Yardýmcýsý M. Hidayet Vahapoðlu, Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Yaðmur Damlasý MHP Geneal Baþkaný Dr. Devlet Bahçeli, Çorum Heyeti ni makamýnda aðýrladý. Derneði Genel Baþkaný Hüseyin Akgül, Elazýð Milletvekili Yavuz Temizer, Ýstanbul Milletvekili Atila Kaya, Ekmek Üreticileri Fedarasyonu Genel Baþkaný Murat Kavuncu ile görüþmelerini tamamladýktan sonra Çorum'a döndü. Memur Sen güvence verdi Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube cadele eden siyasal iktidarýn bu yasaklarýn da kaldýrýlmabaþkaný Ahmet Saatcý, 2016 ve 2017 yýllarýna iliþkin desý, olumlu cevap verilmesini bekliyoruz. vam eden üçüncü toplu sözleþme kamu görevlilerinin mutsorumsuz ve sorunlu sendikal anlayýþý masayý prolu olmayacaðý rakamlara imza atmayacaklarýný bildirdi. voke etmeye çalýþýyor. Heyette asli unsur olarak, yetkili 3.2 milyon memur ile 1.9 milyon memur emeklisini sendikalarýn genel baþkanlarý var. Dolayýsýyla 3 milyon ilgilendiren toplu sözleþme görüþmeleri sürerken Memur200 bin kamu görevlisi adýna toplu sözleþme sürecini KaSen olarak, inanç ve ibadet özgürlüklerinin önündeki tüm mu Görevlileri Sendikalarý Heyet Baþkaný olarak ben yüengellerin kaldýrýlmasýný istediklerini belirten Saatcý, Türrütüyorum. Türkiye Kamu Sen ve Kesk'in masadaki varkiye Kamu-Sen ve KESK'i sözleþme masasýný provoke etlýðý gözlemcilikten öte bir anlam ifade etmiyor. Memurmeye çalýþmakla suçladý. Sen büyük mücadeleler sonucu bir kazaným ürettiðinde kendileri o kazanýmý üretmiþ gibi basýna servis ediyorlar. Beklentileri karþýlamayan mutabakat metnini imzalamasada olumsuz bir geliþme olmuþsa da Memur-Sen'e famayacaklarýný belirten Saatcý,, yaptýðý açýklamada þöyle tura ediyorlar. Kamu Sen ve Kesk'in yaptýðý tam anlamýydedi: la 'sorumsuz ve sorunlu sendikacýlýk'týr. Memur-Sen olaahmet Saatcý "Memur-Sen olarak, masaya dünya ve Türkiye gerrak, masanýn nimetlerini de külfetlerini de üstlenmeye hazýçekleriyle örtüþen reel tekliflerle oturduk. Tekliflerimiz, karýz diyoruz. Kamu görevlilerine, taktir edecekseniz de dayak atacaksamu görevlileri tarafýndan olumlu karþýlandý ve büyük bir destek gördü. nýz da yetkili olduðumuz sürece muhatabýnýz biziz diyoruz. Kamu Sen Kamu görevlilerinin bu desteði istikametinde hem genel hem hizmet ve Kesk, riskleri paylaþmaktan korkan, nimetleri paylaþma noktasýnda kolu sözleþmelerinde masadan önemli kazanýmlar üreterek kalkmak isbizden önce koþan iki konfederasyon. Toplu sözleþme süreci boyunca tiyoruz. Bu yýl, hizmet kollarýnda rekor seviyede kazaným üretilmesini Çorum heyeti, Hidayet Vahapoðlu nu da ziyaret etti. gerçeði yönetmek ve kamu görevlileri için kazaným üretmek yerine sübekliyoruz. Tüm iyi niyetli giriþim ve gayretlerimize raðmen Kamu Ýþrekli algý yönetimi için çaba sarf ediyorlar. Bunun için de masada Kamu veren Heyeti, kamu görevlilerinin talep ve beklentilerini karþýlayacak Ýþveren Heyeti ile mücadele etmek yerine, Kamu Görevlileri sendikalateklifler getirmez ve uzlaþmaya yanaþmazsa toplu sözleþme mutabakat rý Heyet Baþkaný ile Memur-Sen'e sataþýyorlar. Büyük Memur-Sen ailemetnini imzalamayýz, içeriðinde eylemlilik süreçleri de olan B ve C sine sataþarak, iftira atarak, karalayarak gündemde kalmaya, televizyonplanlarýmýzý devreye sokarýz. lara çýkmaya çalýþýyorlar. Söz konusu konfederasyonlarýn taleplerini Ýnanç ve ibadet özgürlüðünün bir gereði ve kamu görevlilerinin medyada ve kamuoyunda anlatma gereði duyduklarýný göremiyoruz. yoðun talebi üzerine toplu sözleþme tekliflerinin içinde 'Cuma izni'ne de Çünkü, dertleri taleplerini anlatmak deðil bizim taleplerimiz üzerinden yer verildi. Hangi dini inanca ait olursa olsun, bu tür taleplerin karþýlanalgý yönetmek. Bu oyunun farkýnda olan kamu görevlileri 2015 yýlýnda masý bakýmýndan her zaman doðru ve olumlu bir yaklaþým içinde olacada Memur-Sen'i tercih ederek 850 bin üyeyle Türkiye'nin en büyük konðýz. Türkiye'deki normalleþmeye paralel olarak bugün Cuma namazýný federasyonu yaptý. Bu vesileyle kamu görevlilerine teþekkürler diyokýlma noktasýnda bir sýkýntý yaþanmýyor. Ancak, biz bu hakkýn iktidarlarum. rýn inisiyatifinde olmasýný istemiyoruz. Geçmiþte 'cumaya erken gittin, Sosyal devletin görevi sosyal haklarý büyütmektir. Yan ödeme katgeç geldin' tartýþmalarý yaþandý, hatta bazý kamu görevlileri hakkýnda sosayýsýnýn yüzde 50 artýrýmlý ödenmesini istiyoruz. Kýdem aylýðý gösterruþturmalar açýldý. Týpký baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlmasýnda olduðu gige rakamýnýn 5 kat arttýrýlmasýný ve süre sýnýrý olmadan uygulanmasýný bi artýk inanç ve ibadet özgürlüðü alanýnda sýnýrlama ve kýsýtlamalarýn talep ediyoruz. 60 TL olan toplu sözleþme ikramiyesinin, yetkili senditamamen kaldýrýlmasýný ve hukukun garantisi altýna alýnmasýný, ülkemikalara üye olanlara yüzde 100 artýrýmlý olarak 120 TL olarak ödenmesize gereksiz enerji kaybettiren tartýþmalarýn geride kalmasýný istiyoruz. ni istiyoruz. Bunlar yüzdelik zam ve diðerleri yanýndaki mali haklara Bu kapsamda, toplu sözleþme tekliflerimizin "Ücretli Ýzin ve dinlenme" iliþkin tekliflerimiz. Sosyal haklara iliþkin tekliflerimizi de genel hatlabölümünde "Cuma Namazý Vakti Ýzin Süresi: Kamu görevlilerinin günrýyla þöyle ifade edebiliriz. 275 TL eþ yardýmý ve 75 TL çocuk yardýmý lük çalýþmaya ara verme süresi(öðle arasý) Cuma günleri için, Cuma Naolmak üzere toplamda 350 TL aile yardýmý yapýlmasýný talep ediyoruz. mazý vaktini de içine alacak þekilde 2 saat olarak uygulanýr" hükmüne Gelir vergisi kaynaklý maaþ kayýplarýnýn telafisini istiyoruz. Bu kapsamyer verdik. Böylece kamu görevlileri hem ibadet özgürlüklerini yerine da, yýl boyunca gelirin yüzde 15 oraný üzerinden kesinti yapýlmasýný bu getirebilecek hem de yemek baþta olmak üzere sosyal ihtiyaçlarýný raoranýn aþýlmasý halinde aþan kýsmýn iþveren tarafýndan karþýlanmasýný hatlýkla karþýlayabilecekler. Ayný þekilde, "Kamu Görevlilerinin Anayaistiyoruz yýlý için 830 TL, 2017 yýlý için 1037 TL doðum yardýmý, sal Haklarýnýn Teminat Altýna Alýnmasý ve Kullanýmlarý" bölümünde kamu görevlisine 3 bin 157 TL eþ ve çocuklarýna bin 578 TL ölüm yarbaþta yargý olmak üzere kýlýk kýyafet yasaðýnýn devam ettiði kurumlardýmý istiyoruz. Büyükþehirlerde 300 TL, diðer illerde 250 TL kreþ yarda yasaðýn son bulmasýný, erkeklere yönelik kýlýk kýyafet(býyýk þekli vb.) dýmý talep ediyoruz. Kamu görevlilerine 3 bin 946 TL, çocuklarýna bin yasaðýnýn kaldýrýlmasý teklifimizi de masaya taþýyoruz. Yasaklarla mü578 TL evlenme yardýmý istiyoruz. Merkez ve taþra ayrýmý yapýlmadan ücretsiz ya da her gün için 5 TL servis yardýmý istiyoruz. Yemek servisinin ücretsiz olmasýný; yemek servisi yoksa öðün baþý 6 TL yemek yardýmý yapýlmasýný Memur emeklilerine ek gelir imkaný doðdu. memuryardýmlarýn 1 Ocak'tan itibaren artýrýlmasýný talep ediyor. bekliyoruz yýlý için lara verilen aile yardýmýnýn memur emeklilerine de ödeneþ yardýmý tutarýnýn 275 liraya çýkarýlmasýný isteyen Me125 TL, 2017 yýlý için 150 mesi gündemde. Konfederasyonlarýn talebi toplu sözleþme mur-sen, çocuk yardýmýnýn da her yaþ için 75 liraya yüktl giyecek yardýmý, yemek masasýna taþýndý. Bu ay içinde karar verilecek. Talep kabul seltilmesini öneriyor. Bu talep kabul edilirse, 2 çocuk sahiçýkmayan yerlerde 6 TL yeedilirse, yaklaþýk 2 milyon memur emeklisi önemli bir gebi emekli memurun alacaðý aile yardýmý 425 lira olacak. mek yardýmý yapýlmasýný islire kavuþacak. Halen memurlara aile yardýmý ödeniyor. EVLENEN MEMURA 3 BÝN 946 TL tiyoruz. Ramazan ve KurAncak memur emekli olduðunda, bu yardým kesiliyor. MeToplu sözleþmedeki teklifler arasýnda yer alan 'Evban bayramlarýnda bin 578 mur konfederasyonlarý, aile yardýmýnýn emekli maaþlarýna lenme Yardýmý Ödeneði', kamu çalýþanlarýnýn umudu oldu. TL dini bayram ikramiyesi da yansýtýlmasýný istiyor. Halen memurlara lira eþ Memur-Sen Baþkaný ALÝ YALÇIN, "Teklifimiz kabul ediverilmesini talep ediyoruz. yardýmý ödeniyor. Çocuk yardýmý tutarý ise 0-6 yaþ için lirse evlenecek kamu çalýþanlarýna 3 bin 946 TL ödenecek. Yine fazla mesai ve tazmi41.60, 6 yaþ üstü için lira. natlarda yüzde 100'lere vaçocuklarýnýn evlilikleri halinde ödenmesini istediðimiz NE KADAR OLACAK? ran artýþlar istiyoruz." miktar ise bin 578 TL" dedi. Bu ödeme memur emeklilerine de yansýtýlýrsa, 2 çokaynak: TAKVÝM cuðu olan kiþi 218 lira ek gelire kavuþacak. Memur-Sen, bu Memur emeklilerine ek gelir

6 6 PAZARTESÝ 10 AÐUSTOS 2015 Özgür Der tarafýndan düzenlenen kampa katýlan gençler, ibadetlerini de ihmal etmedikleri kampta, doðanýn kendilerine sunduðu tüm gezillekleri de doyasýya yaþama fýrsatý buldu. Özgür Der in gençleri kamp yaptý Gençler, kam süresince eðitimlerine edvam etti. Spor müsabakalarý çekiþmeli anlara sahne oldu. Özgür Düþünce ve Eðitim Haklarý Derneði Çorum Þubesi, liseli gençlere Ýslami kimlik, ahlak ve erdemlilik doðrultusundaki deðerlerin kazandýrýlmasý amacýyla kamp düzenledi. Lise seviyesindeki gençlerle Kastamonu'nun Tosya Ýlçesi, Çukurhan Yaylasý'nda gerçekleþtirilen kampta birliktelik bilinci, düzenli ibadet ve Kur'an okuma, programlý kitap okuma, sorumluluk alma ve görevini yerine getirme, gün mesaisini programlý kullanma gibi alýþkanlýklarýn kazandýrýlmasý hedeflendi. Sabah namazý ile baþlanýlan gün süresince gençler, önceden belirlenen namaz vakitlerinde hafýz Ramazan Arslan imamlýðýnda cemaatle namaz kýlmak için bir araya geldiler. Namazlarýn ardýndan gelenekselleþen Kur'an okumalarýnýn ardýndan Türkçe mealleri de okundu. Sabah namazýnýn ardýndan doða yürüyüþü ve kahvaltý ile devam eden kamp, öðleden önce ve sonra olmak üzere derslerle devam etti. 'Gençlerin sorunlarý, ahlak, sorumluluklarýmýz, Kur'an Sureleri' gibi konularýn ele alýndýðý derslerde gençler görevler aldýlar. Ayrýca tüm yemek hazýrlama ve bulaþýk yýkama iþleri yine gençler tarafýndan nöbet usulünce gerçekleþtirildi. Kampta futbol, voleybol, ip çekme, yumurta taþýma, çuval yarýþý gibi oyunlarýn Yarýþmalarla renklenen kamp, gençlerin gözdesi oldu. yanýnda tüm gençlerin katýlýmýyla oynanan oyunlara yer verildi. Kamp ateþi eþliðinde Özgür-Der Çorum Þubesi müzik grubunun da ezgilerle katký sunduðu programda bilgi yarýþmalarý düzenlendi. Furkan Doðan, Erdemli Gençlik ve Kollektif Salih Amel gruplarý arasýnda gerçekleþen çekiþmeli bilgi yarýþmalarýndaki sorularla gençlerin güncel siyaset, Kur'an bilgisi, siyer ve tarih, öncü þahsiyetler ve genel kültür konularýndaki dikkatleri ölçüldü. Belirlenen vakitlerde çay eþliðinde kitaplarýný okuyan gençler, beþ günlük kampýn sonunda Çorum'a döndüler. Fotoðraflar: Tarýk Kuyumcu Gençler halat yarýþmasý tüm güçlerini ortaya serdi. Kamp ateþi çevresinde toplanan gençler, gece karanlýðýný müzikle aydýnlattý.

7 PAZARTESÝ 10 AÐUSTOS Þehit ailelerine destek olmak için oyuncaklarýný sattýlar Minik yüreklerden dev adým EROL TAÞKAN Ülkemiz üzerinde oynanan hain oyunlar ve kurulan tuzaklar, kendisini aydýn olarak tanýtan kimileri tarafýndan kamufle edilmeye çalýþýlsa da, 7'den 70'e toplumun tüm kesimleri, tek yürek olup, memleketine ve þehitlerine sahip çýkýyor. Bunun en açýk örneðini ise oyuncaklarýný þehit ailelerine destek olmak için satýþa çýkaran ilkokul öðrencileri ortaya koydu. Akkent Mahallesi'nde bulunan Þehit Þükrü Özyol Ýlkokulu öðrencilerinden Ecem Tokat, Azra Gedik ve Feyzan Yýlmaz, evlerinden getirdiklerini oyuncaklarýný küçük bir tezgaha dizerek satýþa çýkardý. Bu üç parça oyuncakla, hangi yaraya merhem olacaklarýna, hangi ihtiyacý karþýlayacaklarýný düþünmeden "Biz buradayýz" diyebilen üç kafadar, gönülleri fethetti. Televizyon baþta Yaþlarý küçük olsa da, dev yürekli kýzlar güzel bir mesaja imza attý. olmak üzere basýndan takip ettikleri terör olaylarýndan etkilendiklerini, ancak asla korkmadýklarýný aktaran çocuklar, en büyük üzüntülerinin þehit haberleri olduðunu aktardý. Þehitlerin geride kalan emanetlerine sahip çýkmak için kendilerini sorumlu tuttuklarýný ve bu yönde küçük de olsa adým atmak istediklerini bildiren kýzlarýn bu samimiyeti, mahalle sakinlerini de duygulandýrdý. Hazreti Ýbrahim'in kýssasýndaki karýnca misali, kimin yanýnda yer tutacaðýný açýkça ortaya seren kýzlar, satýþlarýný tamamladýktan sonra, paralarýný þehit ailelerine ulaþtýrmanýn yolunu araþtýracaklarýný ve bir yolunu bulacaklarýna inandýklarýný dile getirdi. Minik yüreklerinden süzülen cümlelerle, dev bir mesaja da imza atan kýzlar, herkesin birlik ve beraberlik içinde vatana sahip çýkmasý gerektiðini söylediler. ÇORÝMDER den Ýmam Hatip Ortakolularý na davet Çorum Ýmam Hatip Mezun ve Mensuplarý Derneði (ÇORÝMDER) Baþkaný Ayhan Boyraz, ailelere çaðrýda bulunarak Ýmam Hatip Orkaokullarý'na çocuklarýný kayýt yaptýrmasý için davette bulundu. Her türlü fenni bilimlerin yanýsýra, dini bilgilerle de mücehhez bir toplum yetiþtirmenin yolunun Ýmam Hatip Okullarý'ndan geçtiðine iþaret eden Boyraz, Çorumlular'ýn Ýmam Hatip Okullarý'na gösterdiði teveccühün çok yüksek olduðunu bildirdi. Ayhan Boyraz yaptýðý açýklamada, gelecekten emin, kendine güvenen, fikir üreten ve donanýmlý gençlerin yetiþtirilmesinin önemine vurgu yaparak, "Gençlerimizi milli ve manevi deðerlerle geleceðe hazýrlamak konusunda, Ýmam Hatip Okullarý'mýz çok büyük bir sorumluluðu yerine getirmektedir. Bu ilim ve irfan yuvalarýnýn varlýðýný, çocuklarýmýzýn ve ülkemizin istikbali için fýrsata çevirme vakti bugündür." dedi. ÇORÝMDER Baþkaný Ayhan Boyraz, bir STK olarak kamuoyunu bu konuda aydýnlatmak ve çaðrýda bulunmanýn sorumluluðuyla velileri bilgilendirdiklerini aktardýðý açýklamasýnda þunlarý ifade etti; "Sivil toplum kuruluþlarý ülkenin geleceðinden eðitime kadar pek çok konuda fikir üreten halkýn ve ülkenin en dinamik sivil unsurlarýdýr. Bu baðlamda yeni bir eðitim öðretim dönemine baþlamak üzereyken bizler de kýsa adý ÇORÝMDER olan Çorum Ýmam Hatip Okullarý mezunlarý ve Mensuplarý derneði olarak üzerimize düþen sorumluluklardan birini yerine getiriyor, hamisi olduðumuz okullarýmýzý halkýmýzla buluþturmayý, bu ülkenin evlatlarýný imam hatip kimliði ile tanýþtýrmayý ve yetiþtirmeyi hedef ediniyoruz. Ülkelerin geleceðini yeni nesilleri, yani evlatlarý inþa eder. Onlarýn donanýmý, milletine baðlýlýklarý ve çalýþkanlýklarý ülkelerin geleceðini þekillendirir. O ülkenin evlatlarý, onlarýn eðitimi baþta anne baba, devlet olmak üzere ülkesindeki herkesin sorumluluðundadýr. Okul kayýt dönemine girdiðimiz bu günlerde, çocuklarýmýzýn eðitim çizgisini belirleyecek olan velilerdir. Bizler de sunulan bir imkaný hatýrlatmak, velilere bir ýþýk tutmak istiyoruz. Ýmam Hatip Ortaokullarý'nda çocuklarýný okutmak, onlara imam hatipli kimliði kazandýrmak, anne baba olarak üstlendiðiniz görevin hakkýyla eda edilmesi konusunda mesafe almaktýr. ÇORÝMDER olarak bizim de vazifemiz ve temel hedefimiz budur. Gelin yeni bir eðitim öðretim döneminde, ortaokul çaðýndaki çocuklarýmýzý Ýmam Hatip Ortaokullarý ile tanýþtýralým. Ýmam Hatip Ortaokullarý'nda normal ortaokul ders programlarýnýn aynýsý uygulanmakta, Matematik ve Fen Bilimleri dersleri verilmektedir. Ýlaveten Kur'an, Arapça, Hz. Peygamberin Hayatý ve Temel Dini Bilgiler dersleri vardýr. Herhangi bir katsayý ve buna benzer uygulamalarla karþýlaþmadan istediði Fen ve Sosyal Bilimleri Liseleri'ne gidebileceklerdir. Zorunlu derslerin tamamý Ýmam Hatip Ortaokullarý'nda mevcuttur. Okullardan hemen her mesleðe yönelmiþ saygýn kiþiler mezun olmuþtur. Bilim, kültür, sanat, eðitim, saðlýk, hukuk, siyaset ve iþ dünyasýnda önde gelen birçok kiþi Ýmam Hatip mezunlarýdýr. 4. sýnýfý bitirip 5. sýnýfa geçmiþ olan öðrencilerin velileri, herhangi bir Ýmam Hatip Ortaokulu Müdürlüðüne baþvurmak suretiyle kayýtlarýný yaptýrabilecekler. Kayýtlar esnasýnda Nüfus Cüzdaný dýþýnda herhangi bir belge istenmeyecektir. Kurumlarýmýz manevi deðerlerine baðlý, topluma faydalý düþünen ve düþündüðünü söylemekten çekinmeyen hitabeti kuvvetli, bilgili, becerikli ve kendine güvenen, araþtýrmayý seven aktif gençler yetiþtirmeyi ilke edindiði için ailelerin ve öðrencilerin tercih sebebidir. Þehrimizde okullarýmýza gösterilen bu teveccühten dolayý yenileri açýlmakta ve hemen hemen her mahallemizde öðrencilerimiz Ýmam Hatip Ortaokullarý ile tanýþmaktadýr. Ülkemizin yüz yýllýk eðitim çýnarý, en köklü okullarýndan bir tanesi olan Ýmam Hatip Okullarý'na gösterilen teveccühe teþekkür ediyor, ortaokula yazýlacak olan çocuklarýmýzý tekrar Ýmam Hatipler'le tanýþtýrmaya velilerimizi davet ediyoruz." (Haber Merkezi) Terör olaylarýný lanetleyen kýzlar, her çocuðun hayali olan oyuncaklarýndan þehit çocuklarý destek için vazgeçti. Gaziantep ten misafir geldi Hakkari, Kilis, Elazýð, Sivas, Gaziantep ve Kýrþehir illerinde Valilik görevinde bulunmuþ Merkez Valisi Sayýn Mehmet Lütfullah Bilgin, Gaziantepli iþ adamlarýndan; Lescon Yönetim Kurulu Baþkaný Aydýn Erbay, ASKON Kaðýt- Ambalaj Sektör Baþkaný Abdurrahman Ateþ ve Baþak Ambalaj Matbaacýlýk San. Tic. Ltd. Þti Müdürü Abdurrahman Ateþ'ten oluþan bir heyet, Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti. Sanayi yönünden Gaziantep ve Çorum'un deðerlendirildiði ziyarette ilimizin bölgesinde önemli bir sanayi kenti olduðunu belirten Vali Ahmet Kara, Gazeteci ve Ýstanbul Güngören Tercan ile Kocaeli Gebze Çadýrkaya Dernekleri Baþkaný Zennur Karslý ve arkadaþlarý Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Vali Ahmet Kara ile bir süre sohbet bölge bazýnda bakýldýðýnda Çorum un önemli sanayi merkezleri arasýnda yer aldýðýný hatýrlattý. Çorum ve Gaziantep karþýlaþtýrmasý yapýldýðýnda dýþ ticaret rakamlarýndan anlaþýlacaðý üzere Gaziantep in iyi durumda bulunduðunu belirten Kara, Çorum un sanayi gücünü artýrmak, dýþ ticaret potansiyelini güçlendirmek için çalýþmamýz gerekir. dedi. Sohbet ortamýnda geçen bilgi paylaþýmýnýn gerçekleþtiði ziyaretten memnuniyet duyduðunu dile getiren Vali Kara, heyete nazik ziyaretleri için teþekkür etti. (Haber Merkezi) Gaziantep ten gelen heyet, Vali Ahmet Kara yý makamýnda ziyaret etti. Vali Kara ya hemþehri ziyareti eden Zennur Karslý ve beraberindeki heyet, dernekleri adýna Kara ya plaket takdim ederken, hemþehrilerinin ziyaretinden memnuniyet duyduðunu belirten ValiAhmet Kara, nazik ziyaretlerinden dolayý kendilerine teþekkür etti. Vali Ahmet Kara, Ýstanbul ve Kocaeli de bulunan Erzincanlýlar Dernek Yöneticileri ni makamýnda aðýrladý.

8 8 PAZARTESÝ 10 AÐUSTOS 2015 Çorum ÝHL den Milli Eðitim Bakanlýðý na RECEP MEBET Çorum un yaný sýra Rize, Manisa ve Ankara da öðretmenlik yaptý. Talim ve Terbiye Kurulu Baþkanlýðý, Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü ve Ankara Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Kültür Komisyonu nda yürütülen program ve projelerde görev aldý. Marmara Üniversitesi nde 5 BAKANLIK TA ATAMALAR Türk- Ýslam Sanatlarý alanýnda yüksek liadalet, Aile ve Sosyal Politikalar, sans programýna devam etti. Anlatýlarda Çevre ve Þehircilik, Milli Eðitim ve OrHoca Tipleri üzerinde çalýþtý. man ve Su Ýþleri Bakanlýklarýna ait atama Talim ve Terbiye Kurulu Baþkanlýkararlarý Resmi Gazete'de yayýmlandý. ðý nda, Türk Edebiyatý ile Dil ve Anlatým Söz konusu 5 bakanlýða ait birimlerdersleri için kurulan program geliþtirme de bazý isimler görevden alýnýrken, boþaçalýþmalarýna Özel Ýhtisas Komisyonu Kamil Yeþil lan yerlere ise yeni isimler atandý. Üyesi olarak katýldý. Çok sayýda yayýmlanmilli Eðitim Bakanlýðý na baðlý Talim ve Terbimýþ kitabý bulunan Yeþil, Türkiye Yazarlar Birliði Yöye Kurulu Baþkanlýðý Kurul Üyeliðine Kamil Yeþil netim Kurulu Üyesidir. getirildi. Hikayeleri; Ayane, Ýtibar, Türk Edebiyatý, YöneKAMÝL YEÞÝL KÝMDÝR? liþler, Dergâh, Kayýtlar, Kaþgar, Hece gibi dergilerde; inceleme ve makaleleri Ýlim ve Sanat, Tarih ve DüEðitimci-Yazar Kamil Yeþil, 1963 yýlýnda Ayþünce, Yeni Türk Edebiyatý Araþtýrmalarý ve Ýslamidýn'ýn Çine ilçesinde doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini yat ta yayýmlandý. Balýn Tuzu Eksik adlý eseri ile TürÇine'de; yüksek öðrenimini Atatürk Üniversitesi kiye Yazarlar Birliði tarafýndan 2001 yýlýnýn hikâyecikâzým Karabekir Eðitim Fakültesi Türk Dili ve Edesi seçildi. biyatý bölümünde tamamladý. Çorum Ýmam Hatip Lisesi nde yýllarýnda Edebiyat Öðretmeni olarak görev yapan Kamil Yeþil, Milli Eðitim Bakanlýðý Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliðine getirildi. STK Temsilcisi bayanlar, Ýnci Restoran da bir araya geldi. Deniz Feneri nden STK lara iyilik çaðrýsý RECEP MEBET Dr. Seyfettin Mert oðlunu evlendirdi RECEP MEBET Göz Hastalýklarý Uzmaný Dr. Seyfettin Mert in oðlu, Beden Eðitimi Öðretmeni Hamit Mert ile Sýnýf Öðretmeni Ayþegül Ekici hayatlarýný birleþtirdi. Hakime-Seyfettin Mert çiftinin oðlu Hamit, Hanife-Kazým Ekici çiftinin kýzý Ayþegül ile dünyaevine girdi. Geçtiðimiz Cuma akþamý Anitta Otel de gerçekleþen düðün törenine bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Mert ve Ekici Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Yemek ikramý ile baþlayan düðün töreni, müzikli eðlencelerin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Ayþegül-Hamit Mert çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Tosun ve Büðdüz Aileleri nin mutlu günü Tuðçe ile Bahattin evlendi RECEP MEBET Çorumlu genç iþadamý Bahattin Tosun, Fen Bilimleri Öðretmeni Tuðçe Büðdüz ile hayatýný birleþtirdi. Nuriye-Selim Tosun çiftinin oðlu Bahattin, Serap-Tamer Büðdüz çiftinin kýzý Tuðçe ile dünyaevine girdi. Geçtiðimiz Cuma akþamý Anitta Otel de gerçekleþen düðün törenine bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý, Tosun ve Büðdüz Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýyarken nikah þahit- liklerini ise Ýlayda Özkubat, Atilla Özdemir, Semra Þahin, Cemal Temizöz ve Egemen Ahlatcý yaptý. Yemek ikramýyla baþlayan düðün töreni, müzikli eðlencelerin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Tuðçe-Bahattin Tosun çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Çorum daki sivil toplum kuruluþlarýnýn bayan yöneticileri, Deniz Feneri Derneði nce düzenlenen kahvaltýda bir araya geldi. Önceki gün Ýnci Restoran da gerçekleþen programa AK Parti Genel Merkezi MYK Üyesi Emel Anar, AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu nun eþi Ruzin Bekiroðlu ile Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ýn eþi Emine Anaç da katýldý. AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu da programa katýldý. STK LARA ÝYÝLÝK ÇAÐRISI Deniz Feneri Derneði Çorum Gönüllü Koordinatörü Yasemin Eyvazlý nýn ev sahipliðindeki programýn açýþ konuþmasýný yapan Derneðin Ankara Þubesi Gönüllü Ýletiþim Sorumlusu Nur Perihan Pazarcý, Genç Ýyilik adlý proje hakkýnda bilgi verdi. Yurt içi ve yurt dýþýndaki yardým çalýþmalarýndan bahseden Nur Perihan Pazarcý, 20 yýlý geride býrakan Deniz Feneri nin bugüne kadar dünyanýn 60 ülkesine iyilik ýþýðýný taþýdýðýný söyledi. Yardýmlaþma ve dayanýþmanýn önemini vurgulayan Pazarcý, Günümüz gençlerini de iyilik yürüyüþümüzde yanýmýzda görmek istiyoruz. Bu nedenle Genç Ýyilik adlý projemizi hayata geçirdik. Ýyilik kervanýna katýlmak isteyen tüm gençleri Deniz Feneri Derneði nin projesinde gönüllü olarak görev almaya davet ediyoruz dedi. Deniz Feneri Derneði nin yetimlere yönelik yardým faaliyetleri ile Afrika ülkelerindeki su kuyusu projelerine de deðinen Pazarcý, Çorumlu hayýrseverlerin baðýþlarýný beklediklerini ifade etti. Düzenledikleri programa gösterilen ilgiden duyduðu memnuniyeti dile getiren Yasemin Eyvazlý ise sivil toplum kuruluþlarý ile iþbirliði çalýþmalarýnýn süreceðini sözlerine ekledi. Y A HÜKÛMET YA SEÇÝM Toplantý Deniz Feneri nin ev sahipliðinde gerçekleþtirildi. Deniz Feneri nin yurt içi ve yurt dýþý faaliyetleri hakkýnda bilgi verildi. Toplantýya katýlan STK temsilcisi bayanlar iþ birliði konusunda da karar aldý. Deniz Feneri Derneði nin Çorumlu STK larla gerçekleþtirdiði istiþare programýnda söz alan AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, gençlerin geliþimine yönelik projeleri önemsediðini ve desteklediðini söyledi. Deniz Feneri nin Genç Ýyilik projesini de anlamlý bulduðunu belirten Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma duygularýnýn yeni nesillere aktarýlmasý ve yaþatýlmasý gerektiðine iþaret etti. Gençlerin kültürel ve sosyal yönden saðlýklý geliþimi için tüm STK lara önemli sorumluluklar düþtüðünü hatýrlatan Ceritoðlu Kurt, bu husustaki beklenti ve talep- leri Meclis e taþýma konusunda elinden geleni desteði vermeye hazýr olduðunu kaydetti. Son günlerde kamuoyunda tartýþýlan iktidar ortaklýðý söylentileri ile ilgili görüþlerini de dile getiren Kurt, Önümüzde iki yol var, ya hükûmet kurulacak ya da seçime gidilecek dedi.

9 PAZARTESÝ 10 AÐUSTOS Yerli otomobilde son viraja girildi Çorum un da payý olsun Türk otomotiv sektörü, merakla yerli otomobili bekliyor. Türkiye nin en büyük özlemleri arasýnda yer alan yerli otomobil üretimi konusunda hazýrlýklar ve açýklamalar devam ediyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, yerli otomobilde binek modellerin bu ay içinde tanýtýlacaðý müjdesini verdi. Yerli otomobil projesine iliþkin açýklamalarda bulunan Fikri Iþýk, SUV modelinde ise çalýþmalarýn sürdüðünü belirterek söz konusu modelin tanýtýmýnýn Eylül ayýnda gerçekleþtirileceðini söyledi. Yerli otomobilin 4 tip olacaðýný hatýrlatan Bakan Iþýk, çalýþmalarda son aþamaya gelindiðini kaydetti. ÇORUM UN DA PAYI OLSUN Testleri yapýlacak modellerin seri üretimine geçileceði belirtilirken otomotiv sanayisine yedek parça üreten Çorum sanayisinin de yerli otomobil projesinden payýna düþeni almasý gerekiyor. Bu hususta giriþimde bulunulmasý gerektiðine iþaret eden sektör temsilcileri, yerli otomobilin bazý parçalarýnýn Çorum da üretilebileceðine dikkat çektiler. Çorum makine sanayisinin yerli otomobil projesinin ihtiyaç duyacaðý pek çok parçayý üretmeye muktedir olduðuna iþaret eden uzmanlar ise Otomotiv sanayisinden pay alan bir Çorum daha hýzlý kalkýnýr ve geliþir deðerlendirmesinde bulundular. HAREKETE ÇÝLMELÝ GE- OTOPARK ýn sorularýný cevaplayan uzmanlar, Çorum sanayisinin taze kana ihtiyaç duyduðunu ve otomotiv sektörünün bu anlamda yeni bir çýkýþ alaný olduðunu vurguladýlar. OSB de faaliyet gösteren pek çok firmanýn otomotiv sektörü için rahatlýkla üretim yapabilecek kalite ve kapasitede olduðuna dikkat çeken uzmanlar, vakit kaybetmeden bu hususta harekete geçilmesi gerektiðini dile getirdiler. Yerli otomobil projesinin bu hususta önemli bir çýkýþ noktasý teþkil edeceðini öngören uzmanlar, iþ dünyasý temsilcileri ve Çorumlu yöneticilerin savunma sanayisinde sergilediði iþbirliðini otomotiv sanayisi hususunda da hayata geçirebileceðini ifade ettiler. Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçlarýn fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli Citroen Nemo 1.4 HDI X 2011 Fiat Doblo Fiat Doblo 1.3 Multijet Saf 2013 Fiat Marea 1.6 Exclusive 2004 Ford Fiesta Van 1.4 TDCI 2008 Ford T. Connect 1.8 TDCi 2013 Hyundai Accent Hyundai Accent 1.5 GLS 1999 Hyundai Accent 1.4 EraTM 2010 Opel Vectra 2.0 GLS 1996 Peugeot HDÝ Comf 2010 Renault 12 STW 1994 Renault 19 Europa1.6 RNE 1998 Renault Broadway 1.4 GTE1994 Renault Broadway RN 1997 Renault Clio 1.4 Authentiq 2004 Renault Clio 1.5 DCi Auth 2005 Renault Clio 1.5 DCi 2009 Renault Kangoo 1.5 DCI E 2006 Renault Megane 1.5 DCiDy2006 Renault Megane 1.5 DCiEx 2007 Renault Toros STW Fiyatý (TL) 27 bin bin 33 bin 17 bin bin 44 bin 15 bin 18 bin 29 bin 15 bin 26 bin 9 bin 11 bin bin 12 bin 19 bin bin 21 bin 16 bin 31 bin 24 bin bin Tofaþ Þahin Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1997 Toyota Corolla 1.6 Terra 2002 Toyota Corolla 1.6 Sol 2003 Toyota Corolla 1.6 Elegant 2007 Volkswagen Caddy 1.9TDI 2007 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2010 Volkswagen Golf 1.6 FSi 2004 Volkswagen Passat 1.8 TSI 2008 Volkswagen Passat 1.6 Trnd2009 Volkswagen Polo Volkswagen Polo 1.4 Comf 2000 Markasý TÝCARÝ ARAÇ Fiat Ducato Ford Transit 120 V Ford Transit 14+1 Ford Transit 14+1 Ford Transit 14+1 Ford Transit Jumbo Hyundai H100 Hyundai Starex 8 bin 17 bin 26 bin 32 bin 42 bin 34 bin 38 bin 33 bin 43 bin 49 bin 15 bin 22 bin Modeli Fiyatý (TL) bin 12 bin 16 bin 27 bin 42 bin 36 bin 16 bin bin Kia Pregio Panelvan bin Volkswagen LT bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýr- ladýðýmýz listemiz, ilanlar da dikkate alýnarak her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

10 10 PAZARTESÝ 10 AÐUSTOS 2015 TIR þoförleri, çekicilerle düðün konvoyuna katýldý Çorum'da, týr þoförü arkadaþlarýný düðününde yalnýz býrakmayan meslektaþlarý, kullandýklarý çekicilerle gelin alma konvoyuna katýldý. Yaklaþýk 5 yýldýr týr þoförlüðü yapan Alper Kýlcý, hayatýný Hilal Þahinbaþ ile birleþtirdi. Mimar Sinan Mahallesi'ndeki gelin alma konvoyunda Kýlcý'nýn meslektaþlarý da 12 çekiciyle yer aldý. Alper Kýlcý'nýn meslektaþlarýnýn kullandýðý çekiciler, gelin arabasý takip etti. Bu sýrada Hýdýrlýk mevkisindeki Kerebi Gazi Türbesi'nin bulunduðu alana giren çekicilerin polis ekiplerince plakalarý alýndý. Týr þoförlüðü yaptýðýný söyleyen Kýlcý, gazetecilere yaptýðý açýklamada, mutlu gününde meslektaþlarýnýn kendisini yalnýz býrakmadýðýný belirtti. Alper Kýlcý, "Meslektaþlarým bana sürpriz yaptý. Kendi kullandýðým çekicimi de süslemiþ ve konvoya katýlmasýný saðlamýþtým ama meslektaþlarýmýn, dostlarýmýn bu güzel günümde beni yalnýz býrakmayarak ekmek tekneleri çekicilerle konvoya katýlmalarýndan mutlu oldum. Trafik polislerimiz, arkadaþlarýmýzýn kullandýðý çekicilerin plakalarýný almýþ. Onlardan bizi mazur görüp, mutlu günümüzde ceza yazmamalarýný istiyorum" dedi. Gelin Hilal Þahinbaþ ise renkli ve unutamayacaðý bir düðün konvoyuyla dünya evine girmenin mutluluðunu yaþadýðýný kaydetti. Ziyaretin ardýndan çekicilerin de bulunduðu konvoy türbenin bulunduðu bölgeden kornalara basarak ayrýldý.(aa) Ýskilipliler MYO Derneði nin genel kurulunu yaptý Ýskilip Yüksek Öðretim Kurumlarý Yaptýrma ve Yaþatma Derneði nin ilk genel kurulu yapýldý. TIR þoförü Alper Kýlcý nýn düðünü, meslektaþlarýnýn desteðiyle sýradýþý bir düðüne dönüþtü. TIR çekicilerinin oluþturduðu düðün konvoyu, vatandaþlar tarafýndan da ilgiyle takip edildi. Genç çift, düðünlerine katýlan TIR þoförlerine teþekkür etti. Ýskilip te kurulan derneði, ilk genel kurulu tamamlandý. Ýskilip Meslek Yüksek Okulu na yeni bina ve yurt yapýmý amacýyla 8 Nisan 2014 tarihinde kurulan derneðin ilk genel kurul toplantýsý önceki gün Belediye Meclis Salonu nda gerçekleþtirildi. Belediye Baþkaný Belediye Baþkaný Recep Çatma, dernek hedefleri hakkýnda yöneticilerle sohbet etti. Recep Çatma dernek üyelerine yüksek okula yeni bina ve yurt yapýmý konusunda bu güne kadar yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Baþkan Çatma, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kaymakam Þuayib Gürsoy, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil ile sürekli temasta olduklarýný belirterek Çorum'da, Ankara'da ve çeþitli illerde faaliyet gösteren Ýskilipli iþ adamlarý ile görüþmelerde bulunduklarýný, giriþimin iþ adamlarý tarafýndan da memnuniyetle karþýlandýðýný ve destek sözü aldýklarýný söyledi. Genel Kurul Toplantýsý nda yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi yapýlarak, ilk aidatlar da toplandý. Buna göre yönetim kuruluna Nurettin Tanay, Mehmet Ergin, Ýsmet Uslu, Bahattin Yýlmaz ve Özden Sak seçilirken, Denetim Kurulu üyeliklerine Selim Ýstanbulluoðlu, Barýþ Türkçü, Mehmet Dimici seçildi. (Haber Merkezi) Özge ile Daðhan'ýn mutlu günü Restoran da düðün merasimi düzenlendi. Düðüne, kamu kurum ve kurulularýnýn temsilcileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn yöneticileri, Karacaoðlu ve Söngüt aileleri, yakýnlarý, akrabalarý ile davetliler katýldý. Hakimiyet, Karacaoðlu ve Söngüt ailelerini tebrik ederek, Semra ile Olcay çiftine ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi) BURAK YALÇIN Hasan Demiran'ýn oðlu, Daðhan Demiran, Semih Yalçýn'ýn kýzý Özge Yalçýn ile dünya evine girdi. Deniz-Hasan Demiran çiftinin oðlu Daðhan, Canan- Semih Yalçýn çiftinin kýzý Özge ile hayatýný birleþtirdi. Anitta Otel'de düzenlenen düðün törenine Demiran ve Yalçýn aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Semra-Olcay çifti dünya evine girdi Gaziosmanpaþa Üniversitesi Erbaa Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda görev yapan hemþehrilerimiz öðretim görevlisi Semra Karacaoðlu ile Okutman Olcay Söngüt hayatýný birleþtirdi. Emine-Hüseyin Karacaoðlu çiftinin kýzlarý Semra ile Fatma-Abdullah Söngüt çiftinin oðullarý Olcay dünya evine girdi. Semra ve Olcay çifti için geçtiðimiz Cuma akþamý Ýnci Genç çiftin nikâhýný Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýydý. Hakimiyet Daðhan-Özge çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.

11 PAZARTESÝ 10 AÐUSTOS :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Þevvâl 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:28 Temmuz 1431 Hýzýr: AÐUSTOS Güzel ahlâk, baþkalarýna eziyet etmemek ve güçlüklere katlanmaktýr.þâh Þücâ Kirmânî Rahmetullahi Aleyh ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Çanakkale Savaþý'nda, Anafartalar Zaferi (1915) - Recep Tayyip Erdoðan'ýn Cumhurbaþkaný seçilmesi (2014) Kargý Yaylasý Sýcaklar çekilmez hale geldiði zaman kendimize serin mekanlar ararýz. Ülkemiz bu yönden çok harikadýr. Hangi mevsimde olursanýz olun istediðiniz mevsimi yaþayabilirsiniz ülkemizde. Yaylalar bu açýdan harikadýr.ýþte Kargý yaylasý böyle bir yayladýr. Uçsuz bucaksýz çamlarýn daðlarý bezediði mekanlardýr. Ilgaz daðlarýnýn bir baþtan bir baþa uzandýðý yeþil örtü. Kargý yaylasýna çýktýðýnýz zaman mevsim birden NÖBETÇÝ ECZANELER FUNDA ECZANESÝ FUNDA ÇETÝNTÜRK KARTAL (TEL: ) BAHABEY CAD. ÝPEK TAKSÝ LOZAN KAVÞAÐI - METROPOL KARÞISI METEOROLOJÝ Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net deðiþir. Sýcak iklimden asude bir serinliðe kavuþursunuz. Bundan otuz beþ sene önce bir davet üzerine Kargý yaylasýna çýkmýþtýk. On-on beþ kiþi idik. Güzel sohbet ve muhabbetler ettikten sonra,bu yaylada her Aðustosun ilk pazarýnda beraber olmayý karalaþtýrdýk ve bu beraberlik hiç fasýla vermeden yýllarca devam etti ve ediyor. Geçtiðimiz günlerde yine orada idik. Onon beþ kiþi ile baþlayan bu beraberlik her yýl gittikçe arttý. Elli oldu, yüz oldu, iki yüz oldu. Unutulmaz zamanlarý hep beraber yaþadýk, yaþýyoruz. Bu davete muhtelif zamanlarda, farklý il ve ilçelerden katýlanlar oldu. Kucaklaþtýk, hasretlik giderdik. Bu arada hayatýný ahiret hayatýna tebdil edenler oldu. Yeni doðanlar ve büyüyüp bu topluluða katýlanlar oldu. Her yýl ayrý bir heyecan ve mutluluk içinde bir araya geldik. Namazlar kýlýndý, ezanlar okundu. Doyumsuz dersler yapýldý. Kur'anlar okundu. Hatýralar dile getirildi. Her yaþtan ve her baþtan güzel insanlar. Kilometrelerce uzaklardan buraya geldiler. Yaz sýcaklarýnýn aksine manevi serinlikte nefes aldýlar. Ýþte Kargý yaylasý. Ecdadýmýz asýrlarca burada toplanýp bu manada bir araya gelmiþler. Bizlerde bu adeti kýyamete kadar devam ettirmek niyetindeyiz. Emeði geçen herkesi tebrik ediyoruz. Daha nice yýllar beraber olmak ümidi ile. ÖMÜR ECZANESÝ REFÝKA KADÝROÐLU (TEL: ) GAZÝ CAD. 58/B - VERGÝ DAÝRESÝ YANI - VALÝLÝK KARÞISI Eþref Ertekin in Günlüklerinden Seçmeler 11 Eþref Ertekin ( ) Baðlarý geçtik. Daðý tepeyi aþtýk. Artýk tarlalar arasýnda yol geniþliyor. Otomobil durdu. Benzin tükenmiþ. Bir teneke benzin koydular. Mescitli köyüne vardýk. Büyük söðüt aðaçlarý var. Þurada oturalým, dedik. Baktýk öte tarafta çingeneler çadýr kurmuþ, köyün çocuklarý da otomobili gördüler, koþup geliyorlar. Hele bir kýz çocuðu beþ-altý yaþlarýnda tombul, çýplak, koþup geliyor. Aman yarabbi nasýl kullarýn var" diye acýdým. Bir delikanlý geldi. Müdür Bey "buralarda bir eþme olup olmadýðýný" gence sual etti. Delikanlý: "Dey ha þurada.. Arkud çayýnýn öte geçesinde bir eþme var. Suyu da tatlý ve yanýnda aðaç da gölgelik de var" dedi. Mahmutselam denilen yer buraya yakýn mý, dedik. "Evet gideceðiniz suyun üst tarafýndaki yazýya 'Mahmutselam yazýsý' derler. Köyün nerede olduðunu bilmiyoruz. Yalnýz iki tane yýðma tepe var. Çömlek -çanak kýrýðý oralarda bulunuyor. Geri tarafý bütün mazýlýk. Sabuncuoðlu Rýza oradan bir deðirmen almýþtý. Arkýný iþletmiyor. Bütün o yazý su içinde kalýyor. Tarlalar da muattal oldu" dedi. Genci otomobile aldýk. Beraber gittik. Arkud çayýný geçtik. Osmancýk yolu üzerinde bizden evvel yolda giden arabalar ve yaylýlar da orada durmuþlar. Su içmiþler, dinlenmiþler. Biz de vardýk. Bir söðüdün gölgesine halýlarý serdik. Eþyalarý açtýk. Semaveri çýkarttýk. Eþme elli metre ötede. Delikanlý gidip su getirdi. Semaveri doldurduk, yaktýk. Müdür Bey "saat bire geldi, yemek zamaný geçti, acýktým" dedi. Yemekleri de açtýk. Semaver kaynaya dursun. Biz üzümle çörek, zeytin ve peyniri yedik. Orada dört-beþ tane de köylüler oturuyorlardý. Kargýlý imiþler. "Yolcuyuz" dediler. Gitmediler. Öyle biz yemek yerken bakýþtýlar. Müdür beyin caný sýkýldý. "Ne saygýsýz adamlar var. Býrakýp gitmiyorlar" diye söylendi. Yemeði yedik çayý içtik. Yine Mescitli'li delikanlýyý da bindirerek Mahmadý yazýsýna doðru gittik. Yolu gösterdi. Höyüklerin üzerine vardýk. Büyük höyüðe çýktýk, kiremit parçalarý topladýk. Küçük höyükte bir þey bulamadýk. Yazýda ören yeri aradýlar, bulamadýlar, geri döndük. Yine Mescitli'ye vardýk. Delikanlý köylüyü köyüne býraktýk. Çamlýca'nýn yoluna geçtik. Çok muntazam köy yolu yapmýþlar. Çamlýca'nýn içinde büyük bir pýnar baþýnda durduk. Köylüler çamaþýr yýkýyorlar. Karý-kýzak, çoluk-çocuk çok. Birer tas su içtik. Burada dahi donsuz-çýplak çocuklar çok. Öðleden evvel iki otomobil daha geçip yukarý Karapýnar'a doðru gittiðini söylediler. Selahattin: "Vali Bey'dir. Osmancýk'a gitmiþti. Bizim köye uðrayacaktý" dedi. Bir de Vali Bey'le mi karþýlaþacaðýz, diye korktum. Sofraya filan beraber otururuz da diye düþündüm. Yürüdük. Çamlýca'yý çýkmadan harman yerlerine büyük kârgir bir mektep binasý yapýyorlar. Beton demirlerini döþüyorlar. Orayý da geçtik. Yýðmataþ diye bir tepe yolun sol tarafýnda, gösterdiler. Otomobil durdu. Ýhsan, Sadi ve Nevzat indiler. Tepeye çýktýlar. Kiremit falan bir þey bulamadýlar. Bir masal söyleniyormuþ: Osmanlý Padiþahlarýndan Sultan Murad-ý Rabî, Baðdat seferine giderken buradan geçmiþ. "Her nefer bu tepenin bir yerine bir taþ býraksýn" diye emir vermiþ. Ýþte askerlerin býraktýðý taþlardan bu koca tepe meydana gelmiþ, diyorlarmýþ dediler. Geçtik. Hamdi köyüne vardýk. Caminin yanýnda durduk. Karþýda derenin içinde bir köy görünüyor. Oraya Þýhbýzýnlý Kürtleri derler. Orada Kaletepe diyorlar, bir tepe var. "Oradan da çok kiremit çýkýyor" dediler. Akþam yaklaþtý. Arasý da epeyce var, yarýn uðrayalým, dediler. Baþýmýza Çerkez çocuklarý doldu. Küçükler Türkçe de bilmiyorlar. Camiye yakýn evden büyükçe iki kýz bakýyor. Ýnsana yakýn bir þeyler. Çok þen gülüyorlar. Çocuðun birine "köyde dükkân var mý?" dedim. Bir kibrit getirtmek için para verdim. Gitti aldý geldi. Müdür beyimiz indi geziyordu. Otomobili istedi, yanýna vardýk. Bindiler. Yürüdük beþ dakika sonra bir yeni yapý daha yapýyorlar. Ama ahþaptan. Büyük bir bina. Burasý ne dedim. Müdür bey, "mektep" dedi. Burayý da üç köy yaptýrýyormuþ. Çatýsýný çatýyorlar. Müdür Bey indi. Planý istedi. Baktý. "Bazý yerlerin olmadýðýný" söyledi. "Þimdiye kadar kiremit atýlacaktý" diye çýkýþtý. Bindik. Karapýnar'a girmeden sola ayrýldýk. Fena bir yoldan diðer taraf tepelere çýktýk. Bir derenin içinde bir köy var. Bazýk diyorlar, Kabaktepe diyorlar, oraya vardýk. Hep indiler. Baþýmýn aðrýsý var, ben inmedim. Müdür Bey kýzdý. Oradan sonra bir tarlaya gittik. Buradan da kiremit topladýk. Lakin kiremitler bu gidiþle karýþacak. Torbalar delinmiþ. Hep otomobilin içindeler. Bunlarý da koyduk. Müdür Bey "kiremitler karýþmasýn" diye bana tembih ediyor. Bindik köye geri çýktýk. Mezarlýk yanýnda harman yerinde iki taþ gösterdiler. Gittiðimiz tarladan çýkmýþ. Kenarlarý cetvelli iki duvar taþý. Müdür Bey fotoðraflarýný aldý. Köye girdik. Çok güzel bir köy. Konaklar þehirvari. Ýki kat, beyaz sývalý, pencereleri camlý, büyük bir konaðýn önünde durduk. Hacý Havva Haným'ýn evi imiþ. Selahattin'in babasý Salih Bey ve birkaç Çerkez karþýladýlar. Ýndik. Ýçeri girdik. Merdivenlere kadar kilim döþenmiþ, muntazam. Salona çýktýk. Odaya girdik. Karyola yatak dehþet. Sigaralar kahveler verildi. Çerkezler hep ayakta. Oturmuyorlar. Köyün ihtiyarlarýný istedik. Çerkezler daha altmýþ senelik yiðitlerdir. Baþkalarýný çaðýralým dediler. Selahattin Muhtarla beraber Sýtma Köyüne Kale'ye gönderdiler. Oradan da kiremit kýrýðý getirecekler. Müdür Bey, bana da "git, sen de akþam olmadan bu köydeki görülecek gez" diye yanýma Ahmet Aða namýnda ki ihtiyar adamý kattý. Ýhsan Bey "ben de geliyorum" dedi. Sadi Bey ve oðlu da beraber geldiler. Evden çýktýk. Salih Bey, Sadi Bey'in kayýnpederi olduðundan ve Sadi Bey bu köyde geçmiþte birkaç sene muallimlik yaptýðýndan köylüler hep biliyorlar, "hoþ geldin" diye yanýna toplanýyorlar. Bir konaðýn önünden geçiyoruz. Sadi: " Ýþte burasý bizim kayýnpederin evi" dedi. Konaðýn yanýnda bir pýnar akýyor. Sadi, "bu pýnarý buraya ben çýkarttým. 'Sadi Bey Pýnarý' diyorlar" diye gösterdiler. Daha yukarý çýktýk. Yeni Pýnar diyorlar, bir pýnar daha çýkartmýþlar. Bu pýnarý kazarken mezar çýkmýþ. Ve mezarýn üstünde þimdilerde Samsun'dan gelen kenarlarý birbirine geçmeli çatý kiremitleri gibi tuðla kiremitler çýkmýþ. Kiremitlerin üstünde Latin harfleriyle rakamlar varmýþ. Küp ve çömlek kýrýklarý çok, topladýk. Biz orada konuþurken bizim Noter Ýhsan, Sadi'nin oðlu Nevzat'la ta yukarý çamlýða doðru týrmanýp gidiyorlardý. Biz çýkmadýk. Geri aþaðý indik. 'Eski Bazýk' denilen ören yerlerine bakmaya gittik. Köyün batý cihetine düþüyor. Tepelerin üstüne çýktýk. Her çeþit eski temellerin yerleri duruyor. Kiremit parçalarý çok. Bazý ocak yerleri filan gösterdiler. Bir çok Çerkezler geldiler. Birisi para bulmuþ. Büyük küpler çýkýyormuþ. Hatta yukarý çamlýðýn önüne 'kiremit ocaðý' diyorlarmýþ. Bir yer varmýþ. Kârhane (iþ evi-çömlekhane) yeri belli imiþ, dediler. Yerin üstünde bulunan kiremitler kalýn ve kaba. Lakin sellerin oyduðu derin tabakalarýn içinde çanak çömlek kýrýklarý bulunuyor. Yukarý çýktýk. Ovaya çok hâkim bir yer. Akþam ezaný okundu. Ortalýk karardý, döndük. Köye indik. Eve vardýk. Noter çoktan gelmiþ. Köyün kâhyasý da gelmiþ. Müdür Bey, bir ihtiyardan köyleri hakkýnda malumat alýyor. Ýki tepe varmýþ, biri büyük, diðeri küçükmüþ. Ýstihkâm yerler (geçmiþte kazýlmýþ-yapýlmýþ) yerler duruyormuþ. Horasanla örülmüþ, diyorlar. Bu köylüler Þýhbýzýn aþiretinden imiþler. Sonra ihtiyara izin verdik gitti. Yemeðe çaðýrdýlar. Aþaðý indik. Yine güzel döþenmiþ bir oda. Temiz beyaz örtüler üstüne sofra kurulmuþ. Çatal-kaþýklar, mükemmel çanaklar velhasýl her þey yerinde. GÜNLÜK Abdulkadir OZULU Çorba enfes, sonra tavuk kýzartmasý, yoðurt. Sonra börek, patates, pilav, mýhlama, sütlü helva daha birçok yemekler yedik, doyduk. Yukarý çýktýk. Kahveleri oniki-onüç yaþlarýnda Hacý Havva Haným'ýn büyüttüðü bir kýz çocuðu getirdi. Gayet terbiyeli ve tertipli. Kahveleri daðýttý. Ýçtikten sonra fincanlarý aldý, gitti. Akþamüstü salonda beþ-altý yaþýnda güzel, yuvarlak, tombul bir kýz çocuðu gördüm. "Gel bakalým kýzým adýn ne?" dedim. Hemen koþup geldi. Boynuma sarýldý, çok sevdim. Kimin kýzý diye sorduðum da "öksüz" dediler. Bunu da Hacý Havva Haným büyütüyor, dediler. Doðrusu çok gýpta ettim. Þimdiye kadar kýz- oðlan böyle görüp büyüttüðü adam ettiði çok imiþ. Kýzlarý gelin etmiþ, oðlanlarý evermiþ. Ev bark sahibi yapmýþ. Birisi de bizim Selahattin'in babasý imiþ. O da hala Hanýmýna hizmet ediyor, velinimet biliyor. Bugün Vali Bey gelecek diye hazýrlanmýþ olduklarý anlaþýlýyordu. Ahmet Bey bana yolda soruyordu. "Vali Bey niçin gelmedi?" diye. Ben de, bilmiyorum, demiþtim. Hatta Çorum'da bir rivayet dolaþýyor. "Vali Bey Havva Haným'la evleniyormuþ" diye. Zira Havva Haným 'mabeyin'den çýkmýþ. Evvelce bir Paþa karýsý imiþ. Paþa öldükten sonra Çarþamba'da yine büyük vazifelerde bulunmuþ zengin Hacý Raþit Bey isminde bir Çerkeze varmýþ. O da geçen senelerde Çorum'da fücceten vefat etmiþti. Ondan da birçok mal düþmüþ. Þimdi de Vali beye varýrsa olabilir. Çok terbiyeli gayet aðýr baþlý bir haným. Yaþý biraz geçkince ama yine Vali Bey'e yeter. Bir genç alýp da son günlerinde onun peþinde yelmektense bununla evlenirse güzel bir hayat geçirir, rahat eder, diye aklýmdan geçirdim. Yeniden kahveler geldi içtik. Türküden, destandan bahis açýldý. Kürt köyünün muhtarý birkaç mani söyledi, yazdýk. Osman isimli biri de kendi zenginliðinden bahsetti. "Yarýnda bizim köyde kalýnýz" diye yalvardý. Mektepleri yapan Ustabaþý da gelmiþti. "Aðaçlarý kiremitleri getirmiyorlar" diye þikâyette bulundu. Müdür Bey, Ustabaþýný biraz azarladý. "Herhalde Cumhuriyet Bayramýna binalarý yetiþtirmeni isterim. Yarýndan itibaren kiremitlerin gelecek" diye tembih etti. Osman'da bizim köy vazifesini yapmýþtýr. Hatta çivisinin parasýný bile ben kesemden veriyorum. Yüz kilo mýh oldu. Daha ne kadar giderse vereceðim. Bu mektep üç köy ortasýnda yapýlýyor. Hamidiye köyü çok aðýr alýyor. Asýl onlarýn hakkýndan gelinmesini" söyleyerek þikâyette bulundu. Köylüler gitti. Biz bize kaldýk. Müdür Bey, Çorumlu'nun 6. sayýsýnýn müsveddelerini getirmiþ. Onlarý tashih için bana verdi. Ben tashih ettim. Kendisi de diðerleriyle uðraþýyordu. Ev sahipleri geldiler, "yataklarýn hazýr olduðunu " söylediler. Biz çýktýk. Biraz salonda görüþtük. Ýhsan ben Çerkezce belliyorum, diye birkaç kelime bellemiþ, tekrarlayýp duruyor. Nazmi bey de oturdu. Ýhsan beye "hadi fiili mazi, fiili müzari sigasýný çek. Nefsi mütekellimini söyle. Zannederim 'safa-sena-cûd-þahsý-kerma-zanð kelamen' diye söylenerek bizleri güldürmeye baþladý. Yataklarýmýzýn bulunduðu odaya geçtik. Ýhsan, Nazmi ve ben gayet temiz yataklarda yattýk. Yorganlarý biraz hafif diye ben üstüme bir de battaniye örtündüm. Lambayý kýstýk. Yattýk. Lakin bir türlü uyuyamadýk. Nazmi ve Ýhsan'ýn gülme damarlarý çözüldü duramýyorlar. Ben de uyuyamýyorum. Gece yarýsý oldu. Bizim odanýn altýnda kadýnlar bulaþýk kap-kacak yýkýyorlar. Artýk yorulduk. Sükût ettik. Uyumuþuz. Ne kadar uyuduk bilemiyorum. Ýhsan Bey, " ben bir düþ gördüm" diye kalktý. Yine hepimiz uyandýk. Konuþmaya baþladýk. Alt katta çalýþanlarýn sesleri de kesilmiþ. "Ya hu arkadaþlar, baðýrmayýn. Bize hizmet edenler de yoruldular. Yattýlar. Rahatsýz etmeyelim, ayýp olur" diyorum. Bunlara çocuklara söyler gibi "Susalým!" Dedim, yine faydasýz. "Ýþte uyandýk, uyuyamýyoruz" diyorlar. Ben kafamý yorganýn altýna alýp sustum. Alt katta kadýnlarýn sesleri tekrar gelmeye baþladý. Yine konuþmaya baþladýlar. Ben uyumuþum. Arkadaþlarýn ne zaman uyuduklarý malum deðil. Uyandým, þafak atmýþ, sabah oluyor. Horozlar, kazlar, ördekler ötüþüyor. Biraz yataðýn içinde baktým. Bir daha uyuyamadým. Artýk epeyce de vakit geçti. Güneþ doðma zamaný oldu. Müdür Bey de "saat yedide otomobilin yanýnda hazýr bulunalým" demiþti. Kalktým. Arkadaþlar da uyandýlar. Elbiselerimizi giydik. Taþra çýktýk. Sonra Müdür Bey, kalkmýþ, yanýna vardýk. Oturduk, sütlü kahve geldi, içtik. Müdür Bey "gidelim" diye kalktý. "Hayýr, kahvaltý yapmadan gidilmez" dediler. Sofrayý hazýrladýklarýný semaverin kurulduðunu söylediler. Aþaðý buyur ettiler. Sofraya oturduk. Yine ortalýk et, katmer, yumurta daha birçok yemeklerle karþýlaþtýk. "Ne vakit piþirdiniz?" diye herkes hayrette kaldý. Gece kalktýklarý zamandan beri yemekle meþgul olduklarý anlaþýldý. Lakin Müdür Bey, hiç yemek yemedi, sadece çay içti. Saat yediye çeyrek kala otomobile bindik, vedalaþtýk, yürüdük. Sadi ceviz almýþ bir çuval, otomobilin üstüne baðladýlar. Hiçbir yerde durmadan gidelim, diye kararlaþtýrdýk. Hamdi köyünden ve Çamlýca'nýn içinden geldiðimiz yoldan yine Kýrkdilim baðlarýndan Lâçin yoluna çýktýk. Küçük Lâçin, Büyük Lâçin'den yeni yola çýkmaða baþladýk. Döne dolaþa daðý aþtýk. Yine döne dolaþa indik. Ayný yollardan hiç durmadan Çorum'a geldik. Daireye indik. Kiremitleri Müze de masanýn üstüne dizdik. Memur bayana yerli yerince kâðýtlarýný yazdýrýp üzerlerine koydurduk. Müdür Bey'den izin alýp Kütüphaneye geldim. Mustafa Aða'ya ne var, ne yok diye sual ettim. Öðleye kadar durdum. Kütüphaneyi kapatýp eve geldim. Bu gece Fehmi'nin çok periþan olduðunu, bir baygýnlýk geçirdiðini söylediler. Yanýna girdim. "Nasýlsýn?" dedim. "Hiç, iyiyim" dedi. Biraz oturdum. Hakký'yý alýp çarþýya gittim. Sýhhat Dairesinden sýhhat raporlarýný, Belediye'den aþý þahadetnamelerini yaptýrdým. Mektebe götürdüm. Ýki fotoðrafla kayýt ettirdim. Hakký yanýmda, okula kayýt oldu, sevinçli. Akþam oldu eve geldim. Fehmi'nin yanýnda oturdum. 3,0273 3,0282 2,7807 2,7815 ALIÞ Gram 98,01 SATIÞ 98,09 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 PAZARTESÝ 10 AÐUSTOS 2015 Rýdvan ile Gamze hayatýný birleþtirdi Aþaðý Sanayi esnafýndan Hunter Rot Balans Sahibi Þahin Özbüðrü'nün oðlu Rýdvan, hayatýný Gamze Kaya ile birleþtirdi. Öznur-Þahin Özbüðrü çiftinin oðullarý Rýdvan ile NursevenCemal Kaya çiftinin kýzlarý Gamze'nin düðün törenine AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, ÇESOB yöneticileri ve çok sayýda davetli katýldý. Hakimiyet, Özbüðrü ve Kaya ailelerini kutlar, genç çifte de bir ömür boyu mutluluklar diler. Kaçýrýlan kýz pencereden firar edip kurtuldu Çorum'da düðün hazýrlýðý yaparken kaçýrýldýðý öne sürülen 18 yaþýndaki kýz, Kýrýkkale'de tutulduðu evin penceresinden firar ederek kurtuldu. Ýnalözü köyünde yaþayan ve yaklaþýk 10 gün önce evlerine gelen 4 kiþi tarafýndan kaçýrýldýðý ileri sürülen kýz, Kýrýkkale'de tutulduðu evin penceresinden atlayarak kurtuldu. Genç kýz, daha sonra bulunduðu mahalledeki vatandaþlardan polisi aramalarýný isteyerek, gelen ekiplere kaçýrýldýðýný söyledi. Ekipler tarafýndan ifadesi alýndýktan sonra ailesine teslim edilen genç kýzýn olayý dünür- ZANLI TUTUKLANDI lerinin yaptýðýný söylediði öðrenildi. Çorum Jandarma Komutanlýðýna giden M.Y. ise kaçýrma olayýný kendisinin gerçekleþtirdiðini belirterek, kimsenin yardým etme- diðini ileri sürdü. Çorum'un Ýnalözü köyünde yaþayan genç kýz, 30 Temmuz'da evlerine gelen 4 kiþi tarafýndan kaçýrýldýðý iddiasýyla 10 gündür aranýyordu. Öte yandan Ýnalözü köyünde yaþayan ve yaklaþýk 10 gün önce düðün hazýrlýðý yapan kýzýn kaçýrýlmasý olayýna karýþtýðý ileri sürülen ve Çorum Jandarma Komutanlýðýna giderek teslim olan M.Y (20), iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcýlýðýndaki ifadesinin ardýndan, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen M. Y., "Kasten yaralama, hürriyeti yoksun kýlma ve zorla alýkoyma" suçlarýndan tutuklandý. (AA) Sungurlu da kaza, 8 yaralý Sungurlu da yaþanan feci kazada, 8 kiþi yaralandý. Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 8 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, kaza Sungurlu-Kýrýkkale karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu dan Ankara istikametine giden Mehmet Yapýcý yönetiminde ki 45 V 9036 plakalý otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karþý þeride geçerek Faruk Çaðýlcý yönetimindeki 16 P 0661 plakalý otomobille kafa kafaya çarpýþtý. Kazada otomobil sürücüleri Mehmet Yapýcý ve Faruk Çaðýlcý ile Yaþar Yapýcý, Rabia Yapýcý, Ýsmail Çaðýlcý, Sunay Çaðýlcý, Havva Kul ve ismi öðrenilemeyen bir kiþi yaralandý. Yaralýlar olay yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza nedeniyle 45 V 9036 plakalý otomobilin tüpü tarlaya uçarken, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri soðutma çalýþmasý yaptý. Kaza nedeniyle Ankara-Samsun karayolunun Sungurlu istikametinde trafik bir süre kontrollü þekilde verildi. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Araçlarda bulunan çocuklar büyük bir korku yaþadý. Kazaya karýþan araçlar hurdaya döndü. Yaralýlara ilk müdahale olay yerinde yapýldý. Kadir Yüktaþýr com Yaralýlar Sungurlu Devlet Hastanesi nde tedavi altýna alýndý.

13 Sabah çalýþtýlar üç gün izni gittiler Çorum Belediyespor on günlük Kýzýlcahamam kampýnýn son antrenmanýný dün sabah yaptý ve ardýndan üç günlük izne çýktý. 28 Temmuz da Kýzýlcahamam Patalya Otel de kampa giren ve on gündür yeni sezon hazýrlýklarýnýn üçüncü etabýný burda sürdüren Çorum Belediyespor son antrenmanýný dün sabah yaptý. Otel sahasýnda yapýlan kampýn son antrenmanýnda Yönetim den yoðun ilgi Çorum Belediyespor un cumartesi günü oynadýðý son hazýrlýk maçýna yönetimin ilgisi hayli yüksek oldu. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn Patalya Otel sahasýndaki Kýrýkhanspor maçýný Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Özbayram, Mustafa Ercan, Sinan Özdilli ve Mustafa Altunkaya ile Genel Kaptan Hamit Iþýk izlediler. Otelde kalan yönetim kurulu üyeleri maç öncesi ve ardýndan da futbolcularla sohbet ederek zorlu lig öncesinde onlara Çine Madran Nevþehir de kampa girdi Çorum Belediyespor un grubunda mücadele edecek olan Çine Madranspor ikinci etap kamp çalýþmalarý için Kapadokya Dedeman Otel de kampa baþladý. Hafta sonu baþlayan ve on gün sürecek kampta Madranspor iki hazýrlýk maçý yapacak. Öte yandan transfer çalýþmalarýný sürdüren Çine Madranspor, geçtiðimiz sezon Aydýnspor dan kiraladýðý üç futbolcunun sözleþmesini bir yýl daha uzattý. Çine Madranspor, Aydýnsporlu Yunus Can Bozkýr, Þükrü Can Gitmez ve Fuat Mede yi bir yýl daha kiraladý. Sarý-Yeþil formayý giyerek yeþil sahalarda Çine Madranspor un baþarýsý için ter dökecek üç futbolcu baþarý için ellerinden gelenin fazlasýný yapmak için çalýþacaklarýný ifade ederken, iyi bir sezon geçirmeyi ümit ettiklerini dile getirdi. izin öncesi kýsa bir yükleme yapan Teknik Heyet, Kýrýkhan maçýnda oynayacak isimlere hafif çalýþma yaptýrýrken oynamayanlar ise daha tempolu bir antrenman yaptýrdý. Çalýþmanýn ardýndan otele dönen kýrmýzý siyahlý takým sabah kahvaltýsýnýn ardýndan saat 12 de otelden ayrýldý. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan takýma üç gün izin verdi. Belediyespor 12 Aðustos çarþamba günü saat de Çorum da toplanarak son etabýn ilk çalýþ- Ýncedal la sohbet... Geçtiðimiz sezon Çorum Belediyespor da görev yapan Yavuz Ýncedal cumartesi günü Kýzýlcahamam a gelerek ayný grupta mücadele edeceði Çorum ve Niðde Belediyespor un maçlarýný izledi. Yardýmcý antrenörü Gökhan ile birlikte maçýn oynandýðý sahaya gelen Ýncedal, Belediyespor Yöneticileri ile bir araya gelmeden uzak bir köþeden maçý izlemiþ. Ayný sahada Çorum Belediyespor maçýnýn ardýndan Niðde Belediyespor un Diyarbekirspor ile oynadýðý maçýnda ilk yarýsýný izleyen Ýncedal daha sonra ayrýldý. Ýncedal, yolda Çorum Belediyespor un hazýrlýk maçýný islemeye giden Çorumlu basýn mensuplarýyla bir araya gelerek sohbet etti. Ýncedal, sohbet sýrasýnda gruptaki takýmlarýn güçleri ile ilgili fikirler beyan ederken, Çorum Belediyespor dan ayrýlýðý ve sonrasýnda yaþanýlanlarla ilgili olarak görüþlerini dile getirdi. Ýncedal, kýrmýzý siyahlý takýma baþarýlar dileyerek takýmýnýn kamp yaptýðý Gerede ye hareket etti. Buðra korkuttu! Çorum Belediyespor un cumartesi günü Kýrýkhanspor ile oynadýðý hazýrlýk maçýnda Buðra yürekleri aðza getirdi. Ýlk yarýnýn son dakikasýnda rakip ataðý önlemeye çalýþýrken yerde rakip oyuncu ile bir pozisyonda çarpýþan Buðra burnuna darbe aldý. Geçen sezon yine burnuna aldýðý darbe ile ameliyat olan Buðra nýn ayný darbeyi almasý yürekleri aðza getirdi. Masör Ali Köseer tarafýndan hemen saha içinde ilk müdahelesi yapan Buðra nýn burnunda bir sorun olmadýðý sadece kanama olduðu anlaþýlýnca rahatlanýldý. Buðra burnuna yapýlan tampon ile maça devam etti ve ikinci yarýnýn ortalarýnda yerini Eray a býraktý. CUMARTESÝ 8 AÐUSTOS Çetin ve Yiðit Dünya Þampiyonasý kampýnda Yýldýzlar Dünya Güreþ Þampiyonasý'nda mücadele edecek milli takýmýn belirleneceði son kamp baþladý. Kampa Çorum Belediyespor'dan iki güreþçi davet edildi. Dün baþlayan ve 26 Aðustos'a kadar sürecek olan Yýldýzlar Dünya Serbest Güreþ Þampiyonasý kampý Ankara Kýzýlcahamam Belediyesi Muhsin Yazýcýoðlu tesislerinde yapýlacak. Kampa 46 Kg'da Engin Çetin ve 63 Kg'da ise Özgür Yiðit davet edildi. 17 gün sürecek kamp sonunda belirlenecek milli takým Aðustos tarihleri arasýnda Bosna Hersek'te yapýlacak olan Dünya Þampiyonasýnda milli mayoyu giyecekler. Avrupa Þampiyonasýnda üçüncü olarak bronz madalya kazanan Engin Çetin'in Dünya Þampiyonasý kampýnda da milli mayoyu giymesine kesin gözüyle bakýlýyor. 63 Kg'da Özgür Yiðit'in ise bu kampta yapýlacak müsabakalardaki performansý milli mayoyu giymesini belirleyecek. Bu sýklette Avrupa Þampiyonasýnda mücadele eden sporcunun baþarýlý olamamasý nedeniyle Özgür Yiðit'in þansýnýn yüksek olduðu öðrenildi. Bayburt galibiyetle kampý tamamladý: 3-2 Bayburt Grup Özel Ýdare Gençlikspor Palandöken kampýndan keyifli dönüyor. 8 günlük Erzurum kampýnýn son gününde Spor Toto 3. Lig 2. Grup takýmlarýndan Ofspor'la karþýlaþan temsilcimiz oynadýðý futbolla beðeni topladý. Palandöken'deki yüksek irtifa kamp merkezinde oynanan mücadelede rakibe oranla daha iyi bir futbol sergileyen Bayburt Grup, maçtan galip ayrýlmasýný bildi. Bol gollü geçen müsabaka Ofspor'lu Furkan'ýn kendi kalesine attýðý golle baþladý. 3-2 sona eren maçta Bayburt Grup'un diðer gollerini Hayri Mert Yomralýoðlu ile kaptan Yunus Emre Eserdi kaydetti. Temsilcimiz ikinci yarýda Yener'le penaltý atýþýndan yararlanamadý. Erzurum kampýnda toplam 3 hazýrlýk maçý yapan temsilcimiz ilk maçýnda Gürcistan Süper Lig takýmý FC Samtredia ile 1-1 berabere kalmýþ ve ikinci maçýnda 2. Lig ekibi Kocaeli Birlikspor'u 1-0'la geçmiþti. Kampa Ofspor galibiyeti ile nokta koyan Bayburt Grup, 2 günlük iznin ardýndan çalýþmalarýna Bayburt'ta devam edecek. Engin Çetin ve Özgür Yiðit Dünya Þampiyonasý kampýnda Emrah Kuþ Dünya Þampiyonasý kampýnda Büyükler Dünya Güreþ Þampiyonasý nýn son hazýrlýk kampý Bolu Aladað da baþlýyor. Kampa Çorumlu güreþçi Emrah Kuþ davet edildi Eylül tarihleri arasýnda Amerika nýn Lasvegas þehrinde yapýlacak olan Büyükler Dünya Güreþ Þampiyonasý son hazýrlýk kampý 16 Aðustos ile 4 Eylül tarihleri arasýnda Bolu Aladað kamp eðitim merkezinde yapýlacak. Kampa Çorumlu güreþçi Ýstanbul Büþükþehir Belediyespor adýna güreþen Emrah Kuþ Hitit Avrupa 16.sý oldu Klasmandaki son maçýnda Ukrayna ya 17-5 yenildi. Polonya da yapýlan Avrupa Futsal Þampiyonasý nda mücadele eden Hitit Üniversitesi takýmý 16. oldu. Grupta ilk üç maçýný kaybederek klasman maçlarý oynamaya hak kazanan Hitit Üniversitesi klasman grubunda ilk maçýnda grupta yenildiði Almanya yý 4-2 yenerek baþladý. Ýkinci maçýnda diðer Türkiye temsilcisi ÝTÜ maça çýkmadýðý için 3-0 hükmen galip gelen Hitit Üniversitesi grubundaki son maçýnda dün Ukrayna temsilcisi ile karþýlaþtý. Rakibine 17-5 yenilen Hitit Üniversitesi þampiyonayý 16. olarak bitirdi. BESYO Müdürü Doç. Dr Faruk Yamaner oldukça zorlu bir þampiyona olduðunu belirterek 2017 yýlýnda ilimizde yapýlacak olan Avrupa Þampiyonasý öncesinde bunun çok iyi bir organize olduðunu söyledi. Yamaner, þampiyonaya katýlmalarýnda desteði esirgemeyen Rektor Reha Metin Alkan a teþekkür etti. Duman Biraz daha sabýr gerekiyor Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü Ahmet Duman 1-0 kazandýklarý Cizrespor karþýlaþmasýnýn ardýndan açýklamalarda bulundu. Teknik Direktör Ahmet Duman, Cizrespor galibiyeti sonrasýnda açýklamalarda bulundu Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü Ahmet Duman 1-0 kazandýklarý Cizrespor karþýlaþmasýnýn ardýndan açýklamalarda bulundu. Takýmýn her geçen gün daha iyiye gittiðini söyleyen Duman, Oyunu kontrol eden taraf bizdik. Bir çok gol pozisyonumuz vardý. Ýlerleyen günlerde daha iyi olacaðýz. dedi. Yeni transferlerimizle daha güçlü olacaðýz Yeni transferleri ilk kez bir arada izlediklerini dile getiren Duman, Bu oyuncularýmýzýn takýma adapte olmasýyla birlikte daha da güçleneceðiz. Biraz daha sabýr gerekiyor. Çok iyi ilerliyoruz. Ligin ikinci veya üçüncü haftasýna ulaþtýðýmýz da performansýmýz en üst seciyeye ulaþmýþ olacak. þeklinde konuþtu.

14 14 PAZARTESÝ 10 AÐUSTOS AÐUSTOS Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Bekir Aksoy Ýlkokulu onarým iþi yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferan Salonu Saat: AÐUSTOS Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü sarf malzemeleri alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampusu Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Belediye Baþkanlýðý Karakeçili Mahallesi, 72 pafta, 4262 ada, 1 nolu parselde m2 yüzölçümlü gayrimenkulde bulunan arsanýn satýþ karþýlýðý gelir paylaþýmý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Merkez Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 05AU 256 plakalý, 1999 model Mazda marka, E 2200 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 34 BY7266 plakalý, 2007 model Volkswagen marka gümüþ gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kültür Yediemin Otoparký Çorum Saat: AÐUSTOS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Ambar tahmil tahliye hizmeti alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Kargý Ýcra Dairesi Çorum il, Kargý ilçe, 262 ada no, 7 parsel no, S.S. ÇORUM PANCAR EKÝCÝLERÝ KOOPERATÝFÝNDEN DÜKKAN SATILACAKTIR 1- Mülkiyeti Kooperatifimize ait, aþaðýda tapu adresi ve muhammen peþin satýþ bedeli verilen taþýnmaz satýlacaktýr. Sýra Pafta Ada Parsel Yüzölçümü Niteliði Blok Arsa Muhammen No: No: No: No: m2 Kat/No Payý Peþin Satýþ Asma Bedeli ,10 Katlý Zemin/15 40/ TL Dükkan Ýhale, kapalý teklif usulüyle yapýlacak, gerektiðinde açýk artýrma ile devam edilecektir. 2- Ýhale, tarihinde Saat : 14:00 de Kooperatif Merkezi olan Bahçelievler Mah. Bahabey Cad. No: 25/C ÇORUM adresinde yapýlacaktýr. Teklif mektuplarý ise en geç günü saat: 11:00 e kadar S.S. ÇORUM PANCAR EKÝCÝLERÝ KOOPERATÝFÝ nin Muhaberat Servisi ne ihalenin yapýlacaðý adrese elden teslim edilecektir. 3- Geçici Teminat, teklif tutarýnýn %5 i kadardýr. 4- Konu ile ilgili þartname 100,-TL karþýlýðýnda, Kooperatif Müdürlüðünden temin edilebilecektir. 5- Ýlgili Taþýnmaz ve þartname bedelsiz olarak Çorum Pancar Kooperatifince gösterilir. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de A-B Mihrihatun Mahallesinde arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.879,50 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: T.C. Kargý 1. Ýcra Dairesi Çorum ili Kargý ilçesi Yeni Mah. 323 ada, 20 nolu parselde kayýtlý ev ve arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,75 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 Çorum Saat: AÐUSTOS Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 3 kýsým acil labmikrobiyoloji (nefelometre)-antibiyoram duyarlýlýk testi laboratuar ihalesi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Maden Tetkik Arama (MTA) Türkiye'nin kutup ve okyanuslarda bile petrol ve doðalgaz arayabilecek araþtýrma gemisinin yapým çalýþmalarýný tamamladý. Türkiye'nin kutup ve okyanuslarda petrol arayacak gemisi Turkuaz önümüzdeki hafta denize iniyor. Gemide uluslararasý standartlarda bir helikopter pisti de bulunuyor. Önümüzdeki günlerde Baþbakan Ahmet Davutoðlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz'ýn katýlacaðý bir törenle denize indirilecek olan gemiye, 'Turkuaz Araþtýrma Gemisi' adý verildi. Turkuaz, Barbaros Hayrettin Paþa gemisi ile birlikte Türkiye adýna petrol ve doðalgaz aramalarýnda kullanýlacak. Türkiye'de yapýlan ilk geniþ kapsamlý araþtýrma yatýrýmý olan Turkuaz'ýn sadece bir sismik araþtýrma gemisi olmadýðýný, 2 ve 3 boyutlu deprem araþtýrmalarý yanýnda her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ekipmaný ve uzaktan kumandalý robot sistemini taþýdýðý bildirildi. Buna göre Turkuaz denizden veri toplayýp, laboratuvarlarda deðerlendirebilecek ve deniz dibinden alýnabilecek örnekleri analiz edebilecek. Gemide uluslararasý standartlarda bir helikopter pisti de bulunuyor. KUTUPLARDA ARAMA YAPACAK Turkuaz, Türkiye'nin kýyý sahanlýðý yanýnda Karadeniz, Ege ve Doðu Akdeniz gibi ihtilaflý bölgelerde ve okyanuslarda, kutup bölgelerinde petrol ve doðalgaz arama kapasitesine sahip olarak üretildi. Türkiye'nin deprem haritalarýnýn çýkarýlabilmesi yanýnda, iklim deðiþikliðinden deniz kirliliðine, ekolojik çalýþmalardan deniz dibi yaþama kadar birçok konuda da araþtýrma yapma kapasitesi bulunan Turkuaz, suyun altýnda bulunan derinliklerde de araþtýrma yapabilecek. Petrol ve doðalgaz baþta olmak üzere denizin daha altýnda bulunan doðal kaynaklarý araþtýracak olan Turkuaz, kamu kurumlarýnýn yararlanmasýna da açýk olacak. Türkiye'nin bu alandaki diðer yatýrýmý Barbaros Araþtýrma Gemisi TPAO'nun mülkiyetindeydi. Turkuaz ise MTA'nýn mülkiyetinde olacak. Deniz tabanýnda 15 bin metreye kadar görüntüleme ve haritalama yapabilen Turkuaz'ýn bilimsel ekipman ve sistemleri Aselsan tarafýndan temin ediliyor. 19 EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: KASIM ANKARA DSÝ V.BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜNDEN T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 2030 ada no, 11 parsel no, Tepecik Mahalle/Mevkiinde bulunan 431,22 m2 imar planý içersindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 1435 ada no, 16 parsel no, Yavruturna Mah, Sülüklü Mahalle/Mevkii 3 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn staýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: TAÞINMAZ MAL SATIÞ ÝLANI 1- Aþaðýda özellikleri belirtilen taþýnmaz mallarýn mülkiyeti 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45/c maddesi ve Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðüne ait Taþýnmaz mal Satýþ Yönetmeliði ne göre satýlacaktýr. 2- Ýhale AÇIK TEKLÝF USULÜ ile Mustafa Kemal Mahallesi 2151/1 Cadde ABlok no:24 (Eskiþehir yolu 8 km) Çankaya/ANKARAadresinde bulunan DSÝ V. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonunda aþaðýda belirtilen gün ve saatte yapýlacaktýr. 3- Taþýnmaz mallarýn Satýþ Þartnamesi Ýdaremizden bedelsiz olarak temin edilebilir. Þartnamede belirtilen koþullar çerçevesinde satýþ yapýlacaktýr. 4- Ýhaleye iþtirak edecek þirketler, þirketin imza sirküleri veya þirket namýna tekliflerde bulunacak kimselerin þirketin vekili olduðunu noterden onaylý vekaletname, þirketin idare merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden ve siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret Odasýndan veya sair resmi makamlardan þirketin kayýtlý ve halen faaliyette bulunduðuna dair belge (ilk ilan tarihinden sonra alýnmýþ) ile baþvuruda bulunmasý gerekmektedir. 5- Ýhaleye girebilmek için 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanunun 5. Maddesinde yazýlý þartlara haiz olmak ve geçici teminatýn ihale günü ve saatinden önce DSÝ 5.Bölge Müdürlüðü, Ankara Muhasebe Müdürlüðü veznesine veya TC Vakýflar Bankasý Söðütözü Ankara Þubesinde bulunan TR Iban no.lu hesabýna yatýrýlarak komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir. 6- Ýsteklilerin istenilen tüm belgeleri kapalý zarfa konularak 20/08/2015 tarih ve ihale saatine kadar ihale Komisyonu Baþkanlýðýna teslim etmeleri gerekmektedir. 7- Gecikme halinde ihaleye iþtirak etmek mümkün deðildir. 8- Ýhale kesinleþinceye kadar geçici teminatlar iade edilmeyecek olup; 1. Ýsteklinin þartlarý yerine getirememesi durumunda, teklif ettikleri tutar üzerinden 2. veya 3. Ýstekliye satýþ iþlemi yapýlacaktýr. 9- Her türlü vergi, resim, harç ve diðer giderler alýcýya aittir. ÝLÝ : ÇORUM Köyü/ Cinsi Ada/Parsel Yüzölçümü Tahmin edilen Geçici Tem. Ýhale Ýhale Ýlçesi : Mah. No. m2 Bedel TL. TL. ( %10 ) tarihi saati (KDV hariç) Merkez Ýbrahimçayýrý Arsa 663/21 600, , , :00 Merkez Ýbrahimçayýrý Arsa 663/29 762, , , :30 Resmi Ýlanlar: de (Basýn: ) Okyanuslarda bile petrol arayacak Aselsan, sistemlere entegre lojistik destek faaliyetini de yürütecek ve ömür boyu bakým yapabilecek. Turkuaz, bulundurduðu sistemler ve desteðiyle de yerli olacak. ASKER DE DESTEK VERDÝ Turkuaz'a Milli Savunma Bakanlýðý da destek veriyor yýlýnda 'Türkiye Ulusal Deniz Araþtýrma Strateji Belgesi (TUDAS) Eylem Planý yayýnlanmýþtý. Bu plan kapsamýnda 'Türkiye Deniz Araþtýrma Merkezi'nin (TÜDAM) kurulmasý konusunda; bir etüt projesinin hazýrlanmasýnda koordinatörlük görevi MTA Genel Müdürlüðü ve TÜBÝ- TAK tarafýndan yürütülüyor. MTA ile Fransa Deniz Araþtýrmalarý Enstitüsü (IFREMER) arasýnda konuya iliþkin bir mutabakat zaptý imzalandý. Güçlü bilimsel ve teknik altyapýya sahip bir enstitü olan IFREMER yanýnda Ýtalya'dan ISMAR, Ýngiltere'den NOC, Hollanda'dan NIOZ gibi kurumlarýn da aralarýnda bulunduðu deniz araþtýrma merkezleriyle de iþbirliði yapýlýyor. PERSONEL YURTDIÞINDA EÐÝTÝLECEK Turkuaz benzeri gemilerde çalýþacak personel bulmanýn zor olduðu, bu nedenle personelin MTA tarafýndan 'Gemi Adamlarý ve Teknik Personele Eðitim' gibi yurtiçi ve dýþý kurslara gönderildiði vurgulandý. Denizlerde araþtýrma yapacak personel, alanlarýnda yüksek lisans ve doktora eðitimi için de teþvik edilecek.(sabah) (Ç.HAK:2109) Bütün iþçilik bizden. Tonu 40 TL dir ve 4734 sayýlý ihale yasalarýna tabi olmayan Kooperatifimiz ihaleyi yapýp yapmamakta, kýsmen yapmakta veya dilediðine yapmakta serbesttir. (Ç.HAK:2196) Telefon: Fax: S.S. ÇORUM PANCAR EKÝCÝLERÝ KOOPERATÝFÝ Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel:

15 (Ç.HAK:2160) PERSONEL ALINACAKTIR Arçelik Merinos Maðazalarýmýzda, Montaj ve kurulum Personeli olarak görevlendirilmek üzere,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan, tecrübeli,. Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Sürücü Ehliyetine sahip,. Müþteri memnuniyeti odaklý çalýþabilecek, BAY PERSONEL ALINACAKTIR Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2205) Bayan Eleman Aranýyor En az lise mezunu, pazarlama departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Pars Temizlik (Ç.HAK:2184) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimiz muhasebe departmanýnda görevlendirilmek üzere ön muhasebe programý için ; - LOGO ve benzeri muhasebe programlarýnda deneyimli - Ekip çalýþmasýna uyumlu - Uzun vadeli çalýþabilecek - Diksyonu düzgün - 30 yaþýný aþmamýþ BAYAN personel alýnacaktýr. Müraacatlarýn 1 adet fotoðraf ile þahsen yapýlmasý gerekmektedir. AKGÖNÜL GIDA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. Akkent Mahallesi Gýda toptancýlar sitesi 15.sokak No:2 ÇORUM TEL : (Ç.HAK:2214) Ulukavak Mah. Çatalhavuz 4. Sok. No: 26/A Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Bulaþýk iþinde çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ýzmir Lokantasý (Ç.HAK:2201) FAX : Mür. Tel: Adres: Ulucamii Karþýsý Kýzamýk salgýný uyarýsý 81 ile Kýzamýk Bilgi Notu yazýsý gönderilerek Ülkemizde bir süredir insan hareketlerine baðlý olarak salgýnlar yaþanmaktadýr. Önlemleri artýrýn uyarýsý yapýldý Türkiye de 2015 in ilk 4 ayýnda 31 kýzamýk vakasý görüldü. Saðlýk Bakanlýðý, olasý salgýna karþý harekete geçti. Vakalarýn 14 ünün 0 yaþ grubunda görüldüðünü açýklayan bakanlýk, bu vakalarýn 7 sinin de 9-11 aylýk aþýsýz çocuklarda tespit edildiðini belirtti. 81 ile Kýzamýk Bilgi Notu yazýsý gönderilerek Ülkemizde bir süredir insan hareketlerine baðlý olarak salgýnlar yaþanmaktadýr. Önlemleri artýrýn uyarýsý yapýldý. Saðlýk Bakanlýðý uyarýsýnda Ülkemizde bilindiði gibi bir süredir insan hareketlerine baðlý olarak yaþanan salgýnlar nedeniyle Haziran 2012 den bu yana, yurtdýþýndan importe vakalar görülmektedir. Yapýlan yoðun baðýþýklama ve kontrol çalýþmalarý ile vaka artýþý azalmýþtýr. Dünyada ve ülkemizde virüs dolaþýmý halen devam etmekte olup (Ç.HAK:2171) PERSONEL ALINACAKTIR Arçelik Merinos Maðazalarýmýzda, Satýþ ve pazarlama personeli olarak, görevlendirilmek üzere,. En az Lise mezunu,. Genç, dinamik, Tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan,. Bay adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Sürücü Ehliyetine sahip, BAY BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2204) (Ç.HAK:735) YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. BAY VE BAYAN ÖN MUHASEBE ELEMANLARI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere; * Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket programýnda tecrübeli, * Erkek personel için askerliðini yapmýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * 30 yaþýný aþmamýþ, Bay ve Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. SMMM - BÜLENT GÝRGÝN Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2 no:12 (Ç.HAK:2132) (Ç.HAK:2199) (Emniyet Sarayý Yaný) Bilgi Ýçin Tel : (Pbx) Bay - Bayan Garson Aranýyor Ýþyerimizde dolgun ücretle çalýþtýrýlmak üzere sürekli çalýþacak BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. (Ç.HAK:2147) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM SAHÝBÝNDEN LÜKS DAÝRE HÝTÝTPARK SÝTESÝNDE BUHARAEVLER HÝTÝTPARK E BLOK D.1 1. KAT 4+1 DAÝRE ÇAYCI KAFE BÝSTRO Tel: kýzamýk hastalýðýnýn mevsimselliði ve bulaþma yolunun solunum yolu olmasý itibarýyla, önlemlerin artýrýlarak sürdürülmesi gereken salgýn sonrasý döneme girilmiþ bulunmaktadýr denildi. ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, en az B sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - (Ç.HAK:1672) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere, * Elektrik Teknisyeni / Tekniker, * Satýþ Elemaný, * Kimyager, * EPS Enjeksiyon Makine Operatörü aranýyor. Baþvuracak adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþleri ile birlikte Cengiz Topel Cad. No:108 Çorum adresinde bulunan ofisimize müracaat etmeleri rica olunur. (Ç.HAK:1246) KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum Kesim yapýlýr, adrese teslim edilir. ASUTAY KOYUN BESÝ ÇÝFTLÝÐÝ Güveçli (Maza) Köyü (Ç.HAK:2190) (Ç.HAK:2198) (Ç.HAK:2202) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ (Ç.HAK:2168) PAZARTESÝ 10 AÐUSTOS YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere; * Tecrübeli ve yetiþtirilmek üzere Lazer Operatörleri * Makine Teknik Ressamlarý * Marangoz * Ekip çalýþmasýna uyumlu Elemanlar alýnacaktýr Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. BAÞER MAKÝNA Adres:Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No:13 (Ç.HAK:2203) ÇORUM Tel: Adaklýk Kurbanlýk Koyun 450 TL den baþlayan fiyatlarla BAY-BAYAN Elemanlar * Diksiyonu düzgün * Ýletiþim problemi olmayan * Yetiþtirilmek üzere müþteri temsilcileri aranýyor. Yeniyol Mah. Sel Sk. No: 20/11 Tel: AÞCI ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan Aþcý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Karabekir Döküm Ankara Asfaltý 8. Km. ÇORUM SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) müsait tarla sahibinden satýlýktýr Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Ulukavak Mah. Buharaevler Mahallesinde ikamet eden vasýfsýz apartman bay temizlik görevlisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Ltd. Þti. (Ç.HAK:2162) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. PERSONELLER ALINACAK Firmamýz satýþ-pazarlama departmanýnda görevlendirilmek üzere; -Tercihen üniversite mezunu -Diksyonu düzgün -Prezentable -Ýkili iliþkilerde baþarýlý -Ýletiþim kabiliyeti yüksek -En az B sýnýfý ehliyet sahibi -Erkek adaylar için askerlikle iliþiði bulunmayan BAY-BAYAN personeller alýnacaktýr. SANSET GIDA TURZ.SAN. ve TÝC.A.Þ. Akkent mahallesi gýda toptancýlar sitesi 15.sokak no:2 (AKGÖNÜL GIDA) PERSONEL ALINACAKTIR " Ýstasyonumuzda takým ruhuyla çalýþacak, " En az Lise mezunu, bilgisayar kullanabilen " Güler yüzlü, dýþ görünümüne özen gösteren, " Askerlik hizmetini tamamlamýþ, " Dikkatli, dinamik, enerjisi yüksek ve disiplinli, " Gece ve gündüz vardiya sistemi ile BAY AKARYAKIT SATIÞ & MARKET GÖREVLÝSÝ alýnacaktýr (Ç.HAK:2213) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM (0364) Uygun Fiyatla Satýlýk Az Kullanýlmýþ Ýnþaat (Ç.HAK:2216) (Ç.HAK:2217) Kerestesi Ahmet Süngü Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan Satýþ Elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ýstanbul Eþarp Sal Yeniyol Mah. Sel Sokak No: 5 ÇORUM Tel: Adres: Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Merkezi Kat: 1 No: 3 Tel:

16 Þampiyonluk için destek gerekiyor Çorum Belediyespor Mali As Baþkaný Fatih Özcan yeni sezonda þampiyonluk hedefiyle yola çýktýklarýný ancak bu zorlu yarýþta ekonomik ayakta yeterince destek göremediklerini belirterek Çorumlu sanayici ve iþadamlarýný kulübe katký vermeye ellerini taþýn altýna koymalarýný istedi. Özcan, yaptýðý yazýlý açýklamada yönetim olarak þampiyonluk hedefiyle yola çýktýklarýný ve oldukça iyi bir teknik ekip ve iyi bir kadro oluþturduklarýný belirterek 'Çorum Belediyespor bu þehrin tek profesyonel takýmýdýr. Profesyonel kulüplerde þehrin iþ adamlarý, sivil toplum kuruluþlarý ve taraftarlarý sayesinde ayakta dururlar. Yeni sezonun baþlamasýna çok az bir süre kaldý ve takým olma yolunda özellikle kamptaki hazýrlýklarla çok iyi noktalara geldik. Yeni teknik heyetimiz þehrin þampiyonluðu ne kadar çok istediðini iyi bilmektedir. Tüm Çorumlular þundan emin olsun ki baþkanýndan yöneticisine, futbolcusundan kulüp çalýþanlarýna kadar hepimiz her zamankinden daha çok bu sezon þampiyonluk istiyor ve bunun için gerekli çabayý gösteriyoruz. Altyapýdan Sorumlu Asbaþkanýmýz Sinan Özdilli ise, profesyonel takýmýmýza ve Türk futboluna 1 Çorumlu gencimizi kazandýrabilmek adýna gece gündüz demeden olaðanüstü çalýþma gayreti içerisindedir. Yönetim olarak titiz bir mali disiplin içinde çalýþýyoruz. Kulübü borçsuz olarak Çorum Belediyespor Mali As Baþkaný Fatih Özcan bu sezon þampiyonluðu daha fazla istediklerini ancak bunun için þehrin desteðinin çok önemli olduðunu söyledi. Geçen yýl Eskiþehir deki birlik ve beraberliðin çok anlamlý olduðunu belirten Özcan, Dünya markasý þirketler bulunan ilimizden ekonomik anlamda daha fazla katký bekliyoruz. Baþarý için paranýn ne kadar önemli olduðunu herkez biliyor dedi. götürmenin gayreti içindeyiz. Ancak þampiyonluk yolunda mevcut imkanlarýn yetersiz olduðu açýkça ortadadýr. Bu yüzden ilimizin önde gelen iþ adamlarýnýn desteðine her zamankinden daha fazla ihtiyacýmýz var. Bu noktada TSO Baþkanýmýz Çetin Baþaran Hýncal'ýn desteði örnek teþkil edecek niteliktedir. Kendisine katkýlarýndan dolayý þükranlarýmýzý sunuyor ve bu sayýnýn artmasýný diliyoruz. Geçen sezon sonunda Eskiþehir'de oynadýðýmýz final maçýnda gördük ki bu þehir takýmýna sahip çýkýyor. Þehrin sahip çýkmasýna sevindiðimiz kadar bir çok yüksek cirolu dünya markasý þirketleri bünyesinde barýndýran Organize Sanayi'ye sahip olmamýza karþýn mali anlamda gereken desteði alamadýðýmýz için üzülüyoruz. Bunun gerekçesini bilmiyoruz ancak þartlar ne olursa olsun bu takýma sahip çýkýlmasý gerektiðini düþünüyoruz. Sosyal anlamda her kesimden insaný omuz omuza bir araya getiren Çorum Belediyespor Kulübü kadar kaðýt üzerinde Belediye takýmý olarak görünse de, tüm Çorum'un takýmýdýr ve isminin önünde de 'ÇORUM' ibaresinin olduðu gerçeði unutulmamalýdýr' dedi. CUMARTESÝ 8 AÐUSTOS 2015 Doksan da Gökhan la gelen galibiyet HAKEMLER: Bekir Koca, Ferhat Çýrak, Burak Gönülalan. ÇORUM BELEDÝYESPOR: Fatih (Utku), Buðra (Eray), Ýmam, Akýn, Serkan, Eþref Koçak (Oðuzhan), Emre, Turgay (Furkan), Emrah (Berat Ali), Kudret, Gökhan. KIRIKHANSPOR : Ömer, Ýlyas (Hakan), Fatih, Mehmet Kurt), Oðuzhan (Furkan), Bilal (Mert), Ömer Gül (Güven), Mehmet, Gökhan, Emrah, Hüseyin (Ýbrahim). GOLLER: 8. ve 90. Dakikalarda Gökhan, 76. (penaltýdan) Berat Ali (Çorum Belediyespor), 60. Dak. Mehmet, 68. Dak. Ýbrahim (Kýrýkhanspor). Çorum Belediyespor Kýzýlcahamam kampýndaki son hazýrlýk maçýnda Kýrýkhanspor u son dakikada bulduðu golle 3-2 yenerek dördüncü maçýnda üçüncü galibiyetini aldý. Cumartesi günü Patalya Otel sahasýnda saat da baþlayan maçta Teknik Direktör kafasýnda þekillenen onbirle maça baþladý. Ýlk dakikalarda hazýrlýk maçlarýndaki golleri ile öne çýkan Gökhan ýn yine güzel bir vuruþla bulduðu golle öne geçen Belediyespor sonraki bölümde futbol adýna ortaya iyi þeyler koymadý. Özellikle savunmada rakibe pozisyonlar veren her yan topta kalesinde tehlikeler yaþayan kýrmýzý siyahlýlar ilk yarýyý önde tamamladý. Ýkinci yarýda ise Kýrýkhanspor baskýsý üst üs- Çorum Belediyespor Kýzýlcahamam daki son hazýrlýk maçýnda Kýrýkhanspor önünde ilk yarýyý Gökhan la önde tamamladý. Ýkinci yarýda 2-1 maðlup duruma düþtü ancak oyundan düþmedi ve Berat Ali penaltýdan beraberliði saðladý. Son dakikada Emre nin yoktan varettiði ve Gökhan ýn bitirdiði atakta gelen golle maçý 3-2 kazanan Belediyespor dördüncü hazýrlýk maçýnda üçüncü galibiyetini aldý. Çorum Belediyespor un son transferi Emre son iki hazýrlýk maçýndaki performansý ile Teknik Heyetin ve izleyenlerin büyük beðenisini kazandý. Tecrübeli futbolcu mücadelesi ile Kýrýkhanspor maçýnýn son dakikasýndaki galibiyet golünüde yoktan var etti. te iki gol getirdi. Ýlk golde Ýmam ve Utku anlaþmazlýðý golü getirirken ikinci golde ise çýkarken kaptýrýlan toptan geldi. Maðlup duruma düþtükten sonra biraz olsun toparlanan Belediyespor önce penaltýdan Berat ardýndan da son dakikada Emre nin yoktan varettiði topla kazandýðý golle maçý 3-2 kazandý. Çorum Belediyespor orta sahada yaratýcý futbolcu noktasýnda sýkýntý yaþýyor. Kanatlarda ise alternatif fazla olmasý her futbolcuyu çok daha zorluyor gibi görünüyor. Ancak asýl sorun ise kalesinde verdiði tehlikeler yaklaþan sezon öncesinde soru iþareti oluþturuyor. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn son transferi Emre performansý ile zorlu lig sezonu öncesinde en büyük avantaj olarak duruyor. Birde golcü Gökhan ýn performansýný dikkat çekiyor. MAÇTAN DAKÝ- KALAR: 6. dakikada sol kanattan uzun topla Eþref hareketlendi ceza sahasýna gelmeden yerden yayýn üzerindeki Gökhan a çýkardý hazýrlýk maçlarýndaki performansý ile dikkat çeken golcü futbolcu topun geliþine uzak köþeye çok güzel vurdu ve topu köþeden aðlara göndererek takýmýný 1-0 öne geçiren golü attý. 19. dakikada sað kanattan Emrah ýn pasýnda Turgay topu iyi durduramadý ayaðýndan açtý pozisyonu kaybetti gibi göründü rakibinden kurtuldu ve açýyý bulduðu anda sert vurdu yandan az farkla auta gitti. 22. dakikada Kýrýkhanspor ceza yayý üzerinden en direk atýþ kazandý. Atýþý Oðuzhan kullandý uzak köþeye mükemmel plaseledi kaleci Fatih doksana giden topu ayný güzellikle kornere tokatladý ve gole izin vermedi. 34. dakikada Kýrýkhanspor ataðýnda sol kanattan ceza sahasýna yapýlan ortada arka direkte Mehmet topla bom boþ buluþtu kaleciyle karþý karþýya pozisyonda son anda araya giren Buðra topu kornere atarak kalesini mutlak bir golden kurtardý. Ýlk yarýyý Çorum Belediyespor 1-0 önde tamamladý. 51. dakikada sol kanattan Kudret topla hareketlendi yayýn üzerinde Emrah a çýkardý bu futbolcu uzak köþeye mükemmel gönderdi kaleci Ömer ayný güzellikle tokatladý ve gole izin vermedi. 60. dakikada Belediyespor kalesinde golü gördü. Sol kanattan Gökhan ýn uzun pasýnda savunmada Ýmam ile kaleci Utku arasýndaki anlaþmazlýkta Ýmam topa dokununca kaleci Utku boþta kaldý topu önünde bulan Mehmet topu boþ kaleye göndererek skoru 1-1 yaptý. 68. dakikada Kýrýkhanspor öne geçti. Sað kanattan Eray topla çýkarken kaptýrdýðý topla Furkan hareketlendi yerden ortaya çýkardý yayýn üzerinde Ýbrahim uzak köþeye sert vurdu ve takýmýný 2-1 öne geçiren golü Belediyespor aðlarýna gönderdi. 76. dakikada sol kanattan Kudret hareketlendi ceza sahasý yan çizgisinden ortaladýðý top savunmada Emrah ýn eline çarpýnca maçýn hakemi penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý Berat Ali kullandý ve topu Kýrýkhanspor aðlarýna göndererek skoru eþitledi: dakikada Kýrýkhanspor savunmadan çýkmak isterken Emre baský yaptý ve topu kaptý ceza sahasýna girmeden savunma arkasýna hareketlenen Gökhan a çýkardý golcü futbolcuda yakýn mesafeden akýllý bir vuruþla topu aðlara göndererek maçýn skorunu belirledi: Çorum Belediyespor un bu sezonki gol umudu Gökhan hazýrlýk maçlarýndaki yükselen performansýný Kýrýkhan önünde de sürdürdü ve iki akýl dolu gol atarak yeni sezon öncesinde büyük moral buldu ve umut verdi

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

SAYFA 15 21 ARALIK 2017 Spor Lisesi kýz takýmý 374 puanla birinci oldu Puanlý atletizm yarýþlarýnda Spor Lisesi hem kýzlarda hemde erkeklerde þampiyon olmayý baþardý. Spor Lisesi erkek takýmý 638 puanla

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Stadyum ve spor alanlarýnýn

Stadyum ve spor alanlarýnýn BÝK denetmeni Ramazan Çýrakoðlu Sungurlu da evlendi Basýn Ýlan Kurumu Kontrol Hizmetleri Müdürlüðü denetmenlerinden Ramazan Çýrakoðlu, kendisi gibi Sungurlu kökenli olan öðretmen Kübra Katar ile hayatýný

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı