N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r."

Transkript

1

2 Sistem Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir. Sistem de standart genifllik (TE) mm olup, tüm cihaz genifllikleri bu ölçünün katlar fleklindedir. Bu sayede tasar m kolayl sa lanm flt r. Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. Sistem cihazlar kolay montajlar ve küçültülmüfl boyutlar ile hem zamandan hem de yerden tasarruf sa lar. Böylelikle pano boyutlar küçülece inden maliyetler de düflecektir. Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. Sistem cihazlar mekaniki ve elektriksel olarak uzun ömürlüdür. Sistem cihazlar TSE, IEC, E ve DI normlar na uygundur. Firmam z, TS-E-ISO 01 Kalite Sistem Belgesi ve TS-E-ISO Çevre Yönetimi Sistem Belgesine sahiptir. Ç DEK ER >< Otomatlar Hata Ak m Koruma Anahtarlar (Kaçak Ak m Koruma Röleleri) Di er Sistem Cihazlar Da t m Kutular Teknik Ölçüler Siparifl umaralar ndeksi Siemens Sanayi ve Ticaret A.fi.

3 >< Anahtarlar Mekanik açma-kapama için DI VDE 0632 KISIM 101 ve DI VDE 0660 K s m 107 ye uygun TS 4915 e uygun Mandall Mühürlenebilir Anma Anma Max Kutu Gerilimi Ak m Kesit Genifllik Siparifl o Adedi AC V/50Hz (A) mm 2 TE* Bir kutuplu TE TE TE TE TE TE7 711 ki kutuplu TE TE TE TE TE TE7 712 Üç kutuplu TE TE TE TE TE TE TE TE7 813 Üç kutuplu ve nötr kesmeli TE TE TE TE TE TE7 714 >< Ifl kl Anahtar TE >< Enversör Anahtar 1 c/o TE c/o TE O+2C TE >< Vaevien Anahtar TE Konumlu Grup fialteri 1 enversör kontakl 3/2 * TE, 1 Otomat için genifllik birimi olup, mm dir. Teknik ölçüler bkz. s. 5/3 O: Kapayan kontak (ormalde aç k) C: Açan kontak (ormalde kapal ) c/o: Enversör kontak

4 >< Butonlar Kumanda devrelerinde DI VDE 0632 ye uygun Raya monte edilebilir Buton Ifl kl Buton Anma Anma Max Gerilimi Ak m Kesit Genifllik Siparifl o Kutu AC V 50/60Hz (A) mm 2 TE* Adedi 1 O + 1C kontakl gri TE k rm z 5TE4 704 yeflil 5TE4 705 sar 5TE4 706 mavi 5TE O kontakl TE C kontakl TE4 702 >< Sinyal ambas Kumanda devrelerinde ar za ihbar nda DI VDE 0632 ye uygun 0.6 W, 230 V, 50/60 Hz, E10 Raya monte edilebilir TE Ampul kapa renksiz 5TG k rm z 5TG8 034 yeflil 5TG sar 5TG8 041 mavi 5TG8 042 Yedek ampul 5TG8 004 >< Toprakl Priz DI VDE 0620 ye uygun Raya monte edilebilir TE >< Zil Trafosu DI VDE 01 K s m 1, E , IEC 742, DI 57 1/2.76 ya uygun K sa devre korumal (PTC elman sayesinde) Raya veya s va üstü montaja uygun Primer gerilim : AC V, Hz Sekonder Sekonder Genifllik Siparifl o Kutu Gerilimi Ak m TE* Adedi AC V A 4/8/12 1/1/ AC * TE, 1 Otomat için genifllik birimi olup, mm dir. Teknik ölçüler bkz. s. 5/3-5/4 O: Kapayan kontak (ormalde aç k) C: Açan kontak (ormalde kapal ) 3/3

5 >< Uzaktan Kumanda Darbe Ak m fialteri Ayd nlatma ve sanayi tesislerindeki kumanda sistemlerinde Raya monte edilebilir Her çeflit ayd nlatma panosuna uygun Pozisyon göstergeli Bobin devresi %100 enerji alt nda kalabilir. maks. kesit: 4mm 2 Bütün akkor flamanl ve floresan Üzerinden elle kumanda edilebilir lambalarda kullan l r. Yüklenebilirlik: tek kutuplu çok kutuplu Akkor flamanl lamba 2400 W 1200 W/kutup Halojen lamba 1200 W 800 W/kutup Floresan lamba bkz. Sayfa 1/10 Gerilimi Ak m Ak m Genifllik Siparifl o Kutu 1O TT c/o TT5 5 2O TT O TT >< Uzaktan Kumanda Darbe Ak m fialteri (Merkezi ve Grup Kumandal ) Uzaktan kumanda flalterlerinin merkezi bölgesel veya grup kumandas nda, DI VDE 0632 ye uygun Pozisyon göstergeli maks. kesit: 2,5 mm 2 Bobin gücü : 6.4 / 6.6 VA (24 / 230 V kumanda gerilimi için) Raya monte edilebilir Yüklenebilirlik: Akkor flamanl lamba 1500W/kutup Floresan lamba bkz. Sayfa 1/10 Gerilimi Ak m Ak m Genifllik Siparifl o Kutu 1 kutuplu 230 AC TT AC 230 5TT kutuplu 230 AC TT5 152 AC 230 5TT5 153 Ba lant Örnekleri 230V~ 3 x 230V~ Merkezi On/off Grup 1 On/off Grup 2 On/off A1 A ZE ZA GE GA ZE ZA GE GA ZE ZA GE GA /4 Şekil. 12 Şekil. 13 I6101a 5TT5 533 Uzaktan kumanda darbe ak m flalteri ~230 V kumanda gerilimi trifaze ayd nlatma devresi. Örne in: Büro ayd nlatmalar için * TE, 1 Otomat için genifllik birimi olup, mm dir. Teknik ölçüler bkz. s. 5/4 O: Kapayan kontak (ormalde aç k) C: Açan kontak (ormalde kapal ) c/o: Enversör kontak I16641b 5TT5 153 Uzaktan kumanda darbe ak m flalteri Merkezi On/Off butonlar ile bütün uzaktan kumanda flalterleri merkezi olarak aç l p kapat labilir (Örne in: Günlük çal flma saati bafllang c ve bitti inde) Grup On/Off butonlar ile de gruplar halinde anahtarlama yap labilir. Merkez/grup fonksiyonu seçimi için istenirse digital bir zaman saati kullanabilir. Merkezden anahtarlad ktan sonra uzaktan kumanda flalteri lokal olarak üzerinden de aç l p kapat labilir. ZA, ZE, GA, GE ve uçlar n n faz ba lant lar birbirinden farkl olabilir. Ancak flekildeki gibi 13/14 kontaklar merkezi On/Off için ihbar konta olarak kullan l rsa, tüm flalterlerin 13 nolu klemensleri ayn faza ba lanmal d r.

6 >< Zaman fialteri (Merdiven Otomat ) Çok katl binalarda merdiven ayd nlatmas nda enerji tasarrufu sa lar. Zaman ayar sahas : 1-10 dakika Ayar hassasiyeti: +/- 30 sn Yüklenebilirlik: Akkor flamanl lamba 2000W Floresan lamba bkz. Sayfa 1/10 Sürekli olarak flalteri Maks. kesit: 4 mm 2 Kontak ak m : 10 A, cos ϕ= 1 Bobin devresi % 100 enerji alt nda kalabilir. Gerilimi Gerilimi Ak m Genifllik Siparifl o Kutu -Butonlu, 3-telli ba lant l TT t >< Ba lant Örnekleri Üç Telli Ba lant, -Butonlu 5TT1310 Butonlar ve ayd nlatma için ortak kablo ba lant s kullan lan devreler içindir. Zaman flalterine, ayarlanan süre dolmadan bas lsa bile bu süre kadar ek bir ayd nlatma sa lanmaz. fialter ancak ayarlanan süre dolduktan sonra bas ld nda yeniden çal flt r labilir. Zaman Ak fl Diyagram Kumanda 1-1 Kontak -2 Şekil. 15 t e t e t e = Anahtarlama süresi >< Enerji Tasarruf Program fialteri 4_3v35 Şekil. 14 Bahçe, garaj, depo, ambar vb. ayd nlatmalar n kontrollü kullan lmas nda yararlan l r. Çal flma prensibi: Uzaktan kumanda ak m flalteri gibi devresindeki butona ilk bas flta lambay yakar, 2. bas flta ise kapar. fialtere 2. defa bas lmaz ise ayarlanan süreye göre maksimum 60 dakika sonra lambalar kapar. Yüklenebilirlik: Akkor flamanl lamba 2000W Floresan lamba bkz. Sayfa 1/10 1 enversör kontak Zaman ayar sahas : 3-60 dakika Kontak ak m : 10 A, 230 V/50-60 Hz Sürekli fl k flalteri Konum göstergeli Maks. kesit: 2x2.5 mm 2 Gerilimi Gerilimi Ak m Genifllik Siparifl o Kutu TT * TE 1 Otomat için genifllik birimi olup, mm dir. Teknik ölçüler bkz. s. 5/4 3/5

7 >< Ayd nlatma Program fialteri K sa süreli ancak de iflik kullan m çeflitlerine uygun olarak garaj, depo vb. ayd nlatmalarda Çal flma prensibi: 1 saniyeden daha k sa süreyle bas ld nda flalter ayarlanan süreye göre maks. 5 dakika, 1 saniyeden daha uzun süreyle bas ld nda ise maksimum 20 dakika kadar lambalar yakar. Burada belirleyici olan en son basma süresidir. Yüklenebilirlik: Akkor flamanl lamba 2000W Floresan lamba bkz. Sayfa 1/10 Zaman ayar sahas : Seçilebilir, veya 0-20 dakika Kontak ak m : 10 A, 230 V/50-60 Hz Sürekli fl k flalteri Konum göstergeli Maks. kesit: 2x2.5 mm 2 Gerilimi Gerilimi Ak m Genifllik Siparifl o Kutu 1 kapar kontak 1(O) TT Ba lant Örnekleri 1 230V~ 1 AC 230 V A2 A1 A2 A1 15 T T Şekil. 16 5TT1 300 Enerji tasarruf program flalteri Dört telli Ba lant, -Buton devresi Şekil. 17 5TT1 300 Enerji tasarruf program flalteri Üç telli Ba lant, -Buton devresi 1 230V~ Zaman Ak fl Diyagram 5TT1 300 A2 A TT1 301 t t T 15 Şekil. 5TT1 301 Ayd nlatma program flalteri Dört telli Ba lant, -Buton devresi A1-15/ A1-15/ Şekil. 19 t1 t1 t1 t t 1 < 1s: k sa süreli ayd nlatma (maks. 5 dakika) t 1 > 1s: uzun süreli ayd nlatma (maks. 20 dakika) t t AI /6 * TE 1 Otomat için genifllik birimi olup, mm dir. Teknik ölçüler bkz. s. 5/4 O: Kapayan kontak (ormalde aç k)

8 >< EVG - Zaman fialteri (Elektronik balast için) K sa süreli ayd nlatma gerektiren çok katl binalarda, tuvalet vb. yerlerde enerji tasarrufunda. Zaman ayar sahas : 1-10 dakika ayarlanabilir, 30 dakika sabit Dim derecesi: % aras nda ayarlanabilir Yüklenebilirlik: Floresan lamba ve Elektronik Balast: bkz. Sayfa 1/10 Kontak ak m : 10 A, 230 V, 50/60 Hz Maks. kesit: 2x2.5 mm 2 Sürekli fl k flalterli Konum göstergeli 20 adet elektronik balast kumanda edebilecek kapasitede DC besleme ç k fll Anma Beslenme Kumanda Anma Gerilimi Gerilimi Gerilimi Ak m Genifllik Siparifl o Kutu AC V 50/60Hz ACV 50/60 Hz ACV 50/60 Hz A TE* Adedi TT Ba lant Örne i 5TT1303 EVG zaman flalteri -Buton devresi + 1 AC 230 V Bu zaman flalteri sadece 5Z...4 SIEMES EVG Dynamic elektronik balast ile kullan ma uygundur. fialtere ilk bas flta ayarlanan süreye göre maks. 10 dakika kadar floresan lamba ayd nl k yanar, bu sürenin sonunda ayarlanan dim derecesine göre ayd nlatma seviyesi k s l r. Arada flaltere yeniden bas l r ise lamba tekrar ayd nl k yanar. 30 dakika içinde hiç bas lmaz ise lamba tamamen söner. + + Şekil A2 A1 14 T + B1 B2 B1 B2 >< Insta Tip Mini Kontaktör Motor, kalorifer ve ayd nlatma sistemlerinin kumandas nda Raya monte edilebilir 2 TE geniflli indedir, yerden tasarruf sa lar IEC 947 ve DI VDE 0660 a uygun Mühürlenebilir 5TT39 5TT TT3 807 Maks. kesit mm Bobin gücü VA 3,5 5 5 Kullanma s n f AC1 A AC3 kw Yüklenebilirlik Akkor flamanl lamba W/kutup Floresan lamba bkz. sayfa 1/10 Gerilimi Gerilimi Ak m Genifllik Siparifl o Kutu AC V 50/60Hz V I e A TE* Adedi 4 Kapar Kontakl (4O) 400 DC TT AC 24 5TT AC TT3 984 AC 230 5TT Kapar ve 1 Açar Kontakl (3O+1C) 400 DC TT3 991 AC 24 5TT AC TT3 988 AC 230 5TT3 987 * TE, 1 Otomat için genifllik birimi olup, mm dir. Teknik ölçüler bkz. s. 5/4-5/5 O: Kapayan kontak (ormalde aç k) C: Açan kontak (ormalde kapal ) 3/7

9 >< Digital fialt Saati Sulama tesisleri ve seralarda, bahçe sulamas nda, yüzme havuzlar nda, reklam panolar nda ve vitrin ayd nlatmas nda, spor tesislerinde, sokak ayd nlatmas nda, büro, apartman girifli ve merdiven ayd nlatmas nda, endüstriyel f r nlarda, saunalarda, klimalarda, fanlarda ve kalorifer sistemlerinde tarih ve saate göre anahtarlamada kullan l r. Fonksiyonu: Haf zas na yüklenen flalt program n günlük saat ile karfl laflt rarak anahtarlama yapar. Saat baz nda günlük, haftal k veya y ll k flalt program yap labilir. E 60730, DI VDE 0435 K s m 2021, IEC 2 e uygun Raya monte edilebilir EEPROM haf za ile korunmufl flalt program Yüklenebilirlik: Akkor flamanl lamba 400W Elektrik kesilmelerinde günlük saatin kayd rezerve süresi boyunca silinmez. Otomatik yaz/k fl saati program de iflikli i Manuel/otomatik butonu Haftal k programda serbest günlük blok yapma imkan Opsiyonlar: Y ll k, haftal k ve günlük program. Cycle, impuls ve random programlama Kontaklar: Enversör veya µ kontak (10 A, 16 A, 4 ve 2.5 cos ϕ = 0.6) Maks. kesit: 4 mm 2 Çevre s cakl : C Minimum flalt aral : 1 dakika Zaman hassasiyet: +/- 2.5 veya 1.0 s/gün Mühürlenebilir ön panel Gerilimi Gerilimi Ak m Genifllik Siparifl o Kutu AC V 50/60Hz AC V 50/60 Hz A TE* Adedi Günlük program 1 Kanall, 50 saat reserveli Toplam 12 adet anahtarlama yap labilir F Haftal k program 1 Kanall, 50 saat reserveli Toplam 28 adet anahtarlama yap labilir F4 111 Cycle ve impuls programl F4 114 Haftal k program 2 Kanall, 50 saat reserveli Toplam 42 adet anahtarlama yap labilir Cycle ve impuls programl F4 121 Y ll k / haftal k program 70 saat reserveli Zaman hassasiyeti: 1.0 s/ gün Cycle, impuls ve random programlamal ve bir defal k tarih giriflli 1 kanall Toplam 105 adet anahtarlama yap labilir F Kanall Toplam 105 adet anahtarlama yap labilir F Kanall Toplam 105 adet anahtarlama yap labilir F F F /8 * TE 1 Otomat için genifllik birimi olup, mm dir. Teknik ölçüler bkz. s. 5/5

10 >< Mekanik fialt Saati Minimum 30 dakikal k flalt aral n n yeterli oldu u ve haftal k programlama gerektirmeyen durumlarda digital flalt saatinin kullan ld her yerde kullan labilir. DI VDE 0633 e uygun Kontaklar: 16 A, 4A, cos ϕ = 0,6 Çevre s cakl : C Zaman hassasiyeti: ± 1 s/gün Minimum flalt aral : Gün diski 30 dakika Hafta diski 3.5 saat Saat diski 1.2 dakika Manuel OFF/ Saat flalteri Maksilum kesit: 4 mm 2 Mühürlenebilir ön panel Yüklenebilirlik: Akkor flamanl lamba, 1600W Gerilimi Gerilimi Ak m Genifllik Siparifl o Kutu AC V 50/60Hz AC V 50/60 Hz A TE* Adedi Quartz flalt saati: Gün diskli, 1 kapar kontakl 50 saat reserveli 1 7F saat reserveli Q Hafta ve gün diskli, 2 enversör kontakl 150 saat reserveli Q1 008 >< oflluk fialteri Ayd nlatma tesisat n n otomatik anahtarlamas nda, özellikle karanl k veya gün fl n n yeteri kadar ulaflmad yerlerde kullan l r. (Örne in yol ya da vitrin ayd nlatmas nda) Fonksiyonu: Ifl k sensörü ile fl k miktar ölçülür. oflluk flalteri de istenen ayd nl k seviyesine göre anahtarlama yapar. fialt histerezisi ve zaman gecikmesi sayesinde, fl n sürekli aç l p kapanmas gibi istenmeyen durumlar önlenir. Yüklenebilirlik: Akkor flamanl lamba 2000W Kontaklar: µ-kontak, 10 ve 16 A, cos ϕ=0.6 Çevre s cakl : C (sensör için) C (flalter için) Koruma S n f : IP 65 (sensör için) Ayar Sahas : üx, üx Histerzis: Ayar de erinin 1.3 ü, 50 s açma, 50 s kapama (gecikmesiz) Ifl k sensörü için maks. kesit 2x0.75 mm 2, letken uzunlu u: max. 100m Maks. kesit: 4 mm 2 Gerilimi Gerilimi Ak m Genifllik Siparifl o Kutu 1- Kanall Uygulama TT Kanall Uygulama TT3 305 Ifl k Sensörü 5TT3 304 ve 5 TT3 305 için bkz. teknik ölçüler 5TT3 3 * TE 1 Otomat için genifllik birimi olup, mm dir. Teknik ölçüler bkz. s. 5/5 3/9

11 >< Düflük Gerilim Rölesi Simetrik veya asimetrik flebekelerde düflük gerilimin denetlenmesinde ve ayd nlatma emniyet cihazlar n n DI VDE 0108 e uygun olarak denetlenmesinde kullan l r. DI VDE 0435 K s m 303, IEC225 uygun Maks. Kesit: 2x2.5 mm 2 %6 dan %8 e kadar faz asimetrisi alg lama. Anma Kumanda Anma Gerilimi Ue GerilimiUc Ak m le Genifllik Siparifl o Kutu Düflme / Çekme de eri: 0.7/ 0.9 Uc 1 enversör kontakl / TT enversör kontakl / TT3 402 >< Afl r Gerilim Rölesi Simetrik veya asimtrik flebekelerde afl r gerilimin denetlenmesinde kullan l r. DI VDE 0435 K s m 303, IEC 2 e uygun Maks. Kesit: 2x2.5 mm 2 Düflme de eri: ,3 Uc aras nda ayarlanabilir Histerezis: Yaklafl k %4 %6 dan %8 e kadar faz asimetrisi alg lama Anma Kumanda Anma Gerilimi Ue GerilimiUc Ak m le Genifllik Siparifl o Kutu Simetrik Denetleme 1, 2 veya 3-fazl iflletmeler için / TT Asimetrik Denetleme Eflit yüklenmifl fazlar n simetrik denetlenmesi 3-fazl iflletmeler için / TT3 195 >< Düflük/Afl r Gerilim Rölesi Düflük, afl r gerilim, faz kesilmesi, %6-8 faz asimetrisi alg lama DI VDE 0435 K s m 303, IEC 2 e uygun Maks. kesit: 2x2.5 mm 2 Açma zaman, 0,1 ile 20 s aras ayarlanabilir. Afl r gerilim: U düflme= 0,9-1,3 Uc ayarlanabilir. U çekme= %4 histerezis Düflük gerilim: U düflme= 0,7-1,1 Uc ayarlanabilir. U çekme= %4 histerezis Anma Kumanda Anma Gerilimi Ue GerilimiUc Ak m le Genifllik Siparifl o Kutu Asimetri alg lamal 3 faz n ye göre denetlenmesi 2 enversör kontakl / TT /10 * TE 1 Otomat için genifllik birimi olup, mm dir. Teknik ölçüler bkz. s. 5/6

12 >< Sigorta Denetleyicisi Bütün eriyen telli sigortalar n denetlenmesinde, özellikle bir ya da birden fazla faz sigortas n n erimesi durumunda motorlar n otomatik devreden ç kar lmas nda kullan l r. DI VDE 0435, IEC 2 e uygun Tüm eriyen telli sigortalar için kullan ma uygundur. Devreden ç kan almaçlar ihbar eder. Dengesiz yüklemelerde, asimetrik ve harmonikli flebekelerde veya geri besleyen motorlarda kullan labilir. Anma Kumanda Anma Gerilimi Ue GerilimiUc Ak m le Genifllik Siparifl o Kutu 3 AC TT Fonksiyon fiemas Ba lant Örnekleri 1/2/ AC 400 V F1 F2 F Off On Herhangi bir faz sigortas n n erimesi durumunda motor derhal devreden ç kar (motorun iki fazda çal flmas n engellemek için). Eriyen sigorta de ifltirildikten sonra motor tekrar on butonuna bas larak çal flt r labilir. Motor koruma flalterlerinde oldu u üzere, motorun ar zal sigorta ile devreye giresi mümkün de ildir. Şekil. 21 M 3 ~ A a >< PARAFUDRAR Malzeme Cinsi Maksimum Ön Sigorta g/gg (A) K sa Devre Kesme Kapasitesi (ka) Siparifl o Kutu Adet AG için AfiIRI GER M SIIRAYICISI PARAFUDRAR C s n f (Elektrik sayac sonras SD kullan m için) 1 kutuplu 1 TE geniflli inde 275 V, 50Hz Açma süresi 25 nsn. Minimum kesit: 1,5 mm 2 Maksimum kesit: 35 mm 2 Optik fonksiyon ve ar za göstergesi mevcut 1C/O Enversör Kontakl SD AG için YIDIRIMA KARfiI KORUYUCU PARAFUDRAR B s n f (Elektrik sayac öncesi SD kullan m için) 1 kutuplu SD TE geniflli inde 2 V, 50Hz Açma süresi 100 nsn. Minimum kesit: 10 mm 2 Maksimum kesit: 50 mm 2 * TE 1 Otomat için genifllik birimi olup, mm dir. Teknik ölçüler bkz. s. 5/6 c/o: Enversör kontak 3/11

13 >< Faz Varl / Gösterge Denetleme Röleleri DI VDE 0435 k s m 303, IEC 2 e göre Her bir faz için ayr ED Faz s ras istenildi i gibi ba lanabilir. Anma Kumanda Anma Gerilimi Ue GerilimiUc Ak m le Genifllik Siparifl o Kutu Faz varl optik gösterimi / TT hbar konta ile fazlar n denetimi 1 enversör kontakl / TT3 421 >< Faz Yönü Gösterge / Denetleme Röleleri DI VDE 0435 k s m 303, IEC 2 e göre Anma Kumanda Anma Gerilimi Ue GerilimiUc Ak m le Genifllik Siparifl o Kutu Faz s ras n n optik gösterimi TT hbar konta ile faz s ras n n denetimi 1 enversör kontakl TT3 423 flletme Saat Say c lar Boyler veya tak m tezgah vb. almaçlar n iflletme sürelerini ölçmede kullan l r. Ön Çerçeve: 48x48 mm/ D fl çerçeve:x mm Koruma S n f : Kutu IP 65, klemensler IP 20 Montaj Derinli i: 34 mm Pano Montaj Ölçüleri:.5x.5 mm/ø 50.5 mm Anma Güç GerilimiUe Harcamas Ps Genifllik Siparifl o Kutu ~ V VA TE* Adedi Pano Montajl Sayaç umaratörü: 00000,00 h DC V 0,01...1,2 7KT 00 1 AC 24 V, 50 Hz 0,2 7KT 05 AC 115 V, 50 Hz 0,9 7KT 01 AC 230 V, 50 Hz 1,8 7KT 02 flletme Saat Say c s Çerçevesixmm 7KT 20 >< Sayaç umaratörü: 00000,0 h DC V 0,7...0,09 2 7KT5 7 AC 24 V, 50 Hz 0,2 2 7KT5 7-4 AC 115 V, 50 Hz 0,9 7KT5 7-0 AC 230 V, 50 Hz 1,8 7KT /12 * TE 1 Otomat için genifllik birimi olup, mm dir. Teknik ölçüler bkz. s. 5/6

14 TEK K ÖÇÜER Hata Ak m Koruma Anahtarl >< Otomatlar ve S va Alt Prizler 12_07081a T, _06883a _06040b 53 5SU3747, 5SU6747 5SU47, 5SU6647 5SZ9212 >< Anahtarlar / _05953a 2 12_05950a _05947a _05948a / 12_05949a 12_05951a _05952b 12_05916a TE7101 5TE7111 5TE7211 5TE7112 5TE7212 5TE7113 5TE7313 5TE7314 5TE7141 5TE7161 5TE / 2 12_05943a 5TE7411 5TE7511 5TE7611 5TE TE7412 5TE7512 5TE7612 5TE _059a TE7213 5TE7413 5TE7513 5TE7613 5TE7713 5TE _059a TE7214 5TE7414 5TE7514 5TE7614 5TE / 12_05946a 12_05942a 7 >< Butonlar 3 1 X1 X _06004b 4 X2 12_05927b 2 X2 12_06003a 12_05916a 5TE4700 5TE4704 5TE4705 5TE4706 5TE4707 5TE4701 5TE /3

15 TEK K ÖÇÜER >< Sinyal ambas >< Toprakl Priz _ TE5700 5TE6700 >< Uzaktan Kumanda Darbe Ak m fialteri 5TT TT32 5TT33 5TT 5TT5150 5TT5151 5TT5152 5TT _ ZE ZA ZE ZA A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A /1 2 3 / _07119 GE GA 13 GE GA _06710c 5 43 >< Zil Trafosu >< Zaman fialteri 8 V 12_6287c , V _0716c AC2106 5TT1310 >< Enerji Tasarruf Program fialteri, >< Ayd nlatma Program fialteri ve >< EVG-Zaman fialteri A115 A2 A115 A T B1 B2 16 T A2 T _60 A2 + 12_06708b TT1300 5TT1301 5TT1303 5/4

16 TEK K ÖÇÜER >< Insta Tip Mini Kontaktör 12_05930b A1 12_05931b A1 12_05932a 1 3 A1 5 7 (13) TT TT TT TT TT TT TT 39 5TT TT3806 5TT3807 >< Digital fialt Saati 7F4110 7F4111 7F4114 7F4121 7F4150 7F4151 7F4152 7F4153 7F4154 >< Mekanik fialt Saati ,5 7F5141 7Q1005 7Q1008 >< oflluk fialteri A2 A2 (14) 2 4 A _07123a 7 42,5 *) _ _06547a ab a b _07129b 12_ _06327a ,5 5TT3304 5TT3305 5TT33 12_05933a 35 5/5

17 TEK K ÖÇÜER >< Düflük Gerilim Rölesi, >< Afl r Gerilim Rölesi, >< Düflük / Afl r Gerilim Rölesi ve >< Sigorta Denetleyicisi TT TT TT TT _ _7088a TT TT _06549a >< flletme Saat Say c lar ,5 7KT57 7KT57-0 7KT57-1 7KT _ , >< Faz Varl / Gösterge Denetleme Röleleri ve >< Faz Yönü Gösterge / Denetleme Röleleri _ TT3420 5TT3421 5TT3422 5TT _ >< Parafudr _07615a 12_076a (= 2 TE) 6,7 43,5 58 (= 1 TE) 6,7 43,5 58 5SD _ , SD7052 5SD7053 5/6

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar SETRO 3WX fiebeke-geerator OTOMAT K TRASFER PAOSU Malzeme Cinsi Siparifl o. Adet / Kutu 3WX36-7J.00 fiebeke ve generatör flalterinin, flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar EasyPan Da t m Panolar Ç NDEK LER yollu yollu 24 yollu 30 yollu yollu yollu 24 yollu 30 yollu Özellikler Kullanılan Ürünler ipariş Kodları ksesuarlar ve ipariş Kodları Hazır ara istemleri Özellikler ipariş

Detaylı

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 12 EK M 2015 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 12 EK M 2015 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi Ekim 5 fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi EK M 5 Teknik Destek 0 77 teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi

Detaylı

HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARI

HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARI HAA AKIMI KORUMA AAHARLARI Elektrik Kaçaklar na Karfl Korunmada Can Ve Mal Güvenli inin Sa lanmas Şekil : Hata Çeşitleri 5 A e kadar anma ak mlar nda üretilen Siemens Hata Ak m Koruma Anahtarlar, herhangi

Detaylı

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal.

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 ÜÇ VE DÖRT KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 25A, 40A ve 63A (AC1) IEC çalışma gücü:

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Boy Anma. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER YEN 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

AÇIK T P DEVRE KES C LER

AÇIK T P DEVRE KES C LER Aç k Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E A... A F131E / F132E / F133E A... 30A F141E / F142E / F143E 00A Ç DEK LER Kontrol Devresi Özellikleri Butonların görevleri Kesicinin Fonksiyonel Özellikleri

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Standart Ürünler 12 Ekim 2015 / Fiyat Listesi

Standart Ürünler 12 Ekim 2015 / Fiyat Listesi 3 LSING Koruma (Nötr korumas için ak m trafosu ayr ca siparifl edilmelidir) LSIN(G) Koruma (Nötr korumas için ak m trafosu ayr ca siparifl edilmelidir) 3200 2) 3200 3 kutuplu aç k tip güç flalteri 4) Siparifl

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri ime elais Faz Koruma öleleri Zaman öleleri ay c FMF MP FMK F-0 F-60 F7 Ç DEK LE Moor Koruma, Faz ırası ve ıvı eviye ölesi Bağlanı Şeması MP Moor Faz Koruma ölesi Bağlanı Şeması FMK Faz ırası ve Moor Koruma

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

otomatik sigortalar 3 ka B E risi 3 VTB Serisi 1 Kutup 2 Kutup

otomatik sigortalar 3 ka B E risi 3 VTB Serisi 1 Kutup 2 Kutup otomatik sigortalar 3 ka B E risi 3 VTB Serisi Anma Ak m (A) 1 Kutup 2 3VTB-1B02 12 120 7,30 4 3VTB-1B04 12 120 7,30 6 3VTB-1B06 12 120 6,10 10 3VTB-1B10 12 120 5,30 16 3VTB-1B16 12 120 5,30 20 3VTB-1B20

Detaylı

Şalterleri. Motor Koruma

Şalterleri. Motor Koruma Motor Koruma Şalterleri Motor Koruma Şalterleri İçindekiler Genel Bilgiler...197 Standart Özellikler...197 Teknik Özellikler...197 Motor Koruma Şalteri Seçim Tablosu...198 Aksesuar Seçimi...198 Devre Şemaları...199

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

Standart Ürünler 14 Kas m 2016 / Fiyat Listesi

Standart Ürünler 14 Kas m 2016 / Fiyat Listesi 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi SENTRON VL60X VL T P KOMPAKT GÜÇ fialterler TES S KORUMASINA YÖNEL K KOMPAKT GÜÇ fialterler 3 Kutuplu Kompakt fialterler VL 60X tipi de ifltirilebilir termik ayarl, sabit manyetik

Detaylı

Kataloðumuzda olan ürün tasarýmlarý ve özellikleri zaman içerisinde geliþtirilebilir. Lütfen güncel katalog bilgileri için destek hattýmýzý arayýnýz. (Destek Hattý: 444 8456) ALÇAK GERÝLÝM ÞALT ÜRÜNLERÝ

Detaylı

Standart Ürünler 14 Kas m 2016 / Fiyat Listesi

Standart Ürünler 14 Kas m 2016 / Fiyat Listesi 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Tip Anma Ak m In(A) Termik Ayar Sahas IR(A) Manyetik Ayar Sahas Ii(A) Açt r c Tipi Kesme Kapasitesi (ka) 6 A den A e KADAR SENTRON 3VA & 3VL T P KOMPAKT GÜÇ fialterler ( ka/

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

Alçak Gerilim Çözümleri

Alçak Gerilim Çözümleri Alçak Gerilim Çözümleri Fiyat Listesi Ekim 2015 * Bu fiyat listesi 1 Ekim 2015 Tarihinden itibaren geçerli olan birim fiyatlarımızı içermektedir. * Her hangi bir yazılı bildirimde bulunmaksızın fiyatlarımızda

Detaylı

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri ime elais Faz Koruma öleleri Zaman öleleri ay c FMF MP FMK F-0 F-60 F7 Ç DEK LE Moor Koruma, Faz ırası ve ıvı eviye ölesi Bağlanı Şeması MP Moor Faz Koruma ölesi Bağlanı Şeması FMK Faz ırası ve Moor Koruma

Detaylı

Modüler Ürünler. İçindekiler. Yük Ayırıcı Anahtarlar. Yük Ayırıcı Anahtarlar Darbe Akım Anahtarı Boyutlar.

Modüler Ürünler. İçindekiler. Yük Ayırıcı Anahtarlar. Yük Ayırıcı Anahtarlar Darbe Akım Anahtarı Boyutlar. AC-A ı 4V~ /6Hz AC-A ı 3 4 4V~ /6Hz AC-A ı 3 4 6 4V~ /6Hz AC-A ı 3 7 4 6 8 Modüler Ürünler İçindekiler Yük Ayırıcı Anahtarlar... 4 Boyutlar... 4 Sipariş Bilgileri... 4 Ledli Ray Tipi Sinyal Lambaları....

Detaylı

Otomatik Sigortalar ve Hata Akımı Koruma Anahtarları

Otomatik Sigortalar ve Hata Akımı Koruma Anahtarları Yeni SENTRON Otomatik Sigortalar ve Hata Akımı Koruma Anahtarları (Kaçak akım koruma röleleri) 5SL Classic Serisi Otomatik Sigortalar 5SL... -.YA, ka 000 Konutlar ve Ticari Binalar çin Ekonomik Otomatik

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC. AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC. AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 2 Ekim 205 Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) TL YEN NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER : 0 3 8 3 8.5 2 2 6.5 6 3RT205AP0 3RT205AP02 3RT206AP0

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Debrolİft mekanizması. yardımcı kontaklar İçİn konnektör. kaideler Çekmeceli veya soketli tip için

Debrolİft mekanizması. yardımcı kontaklar İçİn konnektör. kaideler Çekmeceli veya soketli tip için Debrolİft mekanizması yardımcı kontaklar İçİn konnektör kaideler Çekmeceli veya soketli tip için DPX : sabit, çekmeceli veya soketli 16-250 A termik-manyetik DIN raya veya saca montaj 3 boyut : 125, 160,

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

2017FİYAT LİSTESİ. /chint.elektrik /ChintElektrik /elektrikchint /company/chint elektrik san. ve tic. a. ş.

2017FİYAT LİSTESİ. /chint.elektrik /ChintElektrik /elektrikchint /company/chint elektrik san. ve tic. a. ş. 2017FİYAT LİSTESİ sales@chint.com.tr /chint.elektrik /ChintElektrik /elektrikchint /company/chint elektrik san. ve tic. a. ş. DÜNYADA 3 Dünya Çapında AR&GE Merkezi: Avrupa, Kuzey Amerika, Asya Pasifik

Detaylı

İçindekiler. Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar...

İçindekiler. Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar... İçindekiler Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar... 16 ka Otomatik Sigortalar... Montaj Ve Bağlantı Özellikleri... 3

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Max. letken Kesiti mm 2

Max. letken Kesiti mm 2 0- Açma Kapama Kesiti mm 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x, x, x x x x x0 x0 x x x, x,

Detaylı

MORE THAN POWER. Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi. Mart 2016

MORE THAN POWER. Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi. Mart 2016 Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi Mart 2016 MORE THAN POWER sales@chint.com.tr /chint.elektrik /ChintElektrik /elektrikchint /company/chint elektrik san. ve tic. a. ş. Tüm çabamız daha güvenli bir dünya

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi

Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi 20171 Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi ŞALT GRUBU Otomatik Sigorta Parafudur Darbe Akım Anahtarı Kaçak Akım Koruma Şalteri Kompakt Şalter Kaçak Akım Korumalı Kompakt Şalter Modüler Kontaktör 3

Detaylı

MORE THAN POWER. Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi. 18 Mayıs

MORE THAN POWER. Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi. 18 Mayıs Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi 18 Mayıs 2015 MORE THAN POWER sales@chint.com.tr /chint.elektrik /ChintElektrik Türkiye nin Bir Noktada En Büyük Güneş Santrali 7 MVA Bor/Niğde Paneller: Chint 260

Detaylı

AÇIK T P DEVRE KES C LER

AÇIK T P DEVRE KES C LER Aç k Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E A... 00A F131E / F132E / F133E 20A... 30A F141E / F142E / F143E 00A Ç DEK LER Kontrol Devresi Özellikleri Butonların görevleri Kesicinin Fonksiyonel Özellikleri

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

Alçak Gerilim fialt Ürünler

Alçak Gerilim fialt Ürünler lçak Gerilim fialt Ürünler www.viko.com.tr 09/010 LÇK GER L M filt ÜRÜNLER Otomatik Sigortalar Kaçak k m Röleleri Modüler Ürünler Kompakt fialterler Otomatik Transfer fialterleri (TS) ç k Tip Devre Kesiciler

Detaylı

EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP

EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP EasyPan DAÐITIM SÝSTEMLERÝ www.federal.com.tr EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP3S 36

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri.

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri. Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni, sağlam bir ser... Yeni Easy9 serisi, bir elektrikçi olarak

Detaylı

Online teknik sayfa. MOC3ZA-KAZ33D3 Standstill Monitor GÜVENLIK RÖLELERI

Online teknik sayfa. MOC3ZA-KAZ33D3 Standstill Monitor GÜVENLIK RÖLELERI Online teknik sayfa MOC3ZA-KAZ33D3 Standstill Monitor A B C D E F Resimler farklı olabilir Sipariş bilgileri Tip Stok no. MOC3ZA-KAZ33D3 6044981 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar www.sick.com/standstill_monitor

Detaylı

Röleler. İçindekiler. 3-Faz Gerilim Rölesi SRV8-03 / SRV

Röleler. İçindekiler. 3-Faz Gerilim Rölesi SRV8-03 / SRV İçindekiler 3-Faz Gerilim ölesi SV8-03 / SV8-05.... 250 L1 L2 L1 L2 Genel... 250 Panel Diyagramı... 250... 250 Fonksiyon Diyagramı... 251 Bağlantı Şeması... 251 Asimetrik Döngülü Zaman ölesi ST8-S... 252

Detaylı

p a r l a k f i k i r l e r d ü n y a s

p a r l a k f i k i r l e r d ü n y a s comfortdim DALI KONTROL C HAZLARI Ç N D J TA L AYDINLATMA YÖNET M p a r l a k f i k i r l e r d ü n y a s comfortdim TEKNOLOJ S, TAM ESNEKL K GEN fileme MKANI VE EN YÜKSEK DÜZEYDE LET fi M KOLAYLI I SA

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-SM42OS-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-SM42OS-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133031 MSI-SR-SM42OS-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 5 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

DS201 - DS202C 2CSR423003D5902. Montaj ve kullanım kılavuzu

DS201 - DS202C 2CSR423003D5902. Montaj ve kullanım kılavuzu DS201 - DS202C 2CSR423003D5902 Montaj ve kullanım kılavuzu Koruma Aşırı akım korumalı kaçak akım cihazları: -kaçak akım koruması -aşırı akım koruma -kısa devre koruması -yangın koruması (IΔn 0,3 A) sağlar.

Detaylı

Colring kelepçe aksesuarlar

Colring kelepçe aksesuarlar Colring kelepçeleri tesisat için Colring kelepçe aksesuarlar 320 65 320 70 320 30-320 31-320 37-320 32-320 38-320 42 320 72 320 76 320 85 Amb. Ref. ç yüzeyi dişli kelepçeler Polyamid 6/6 renksiz Genişlik

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar,

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, çindekiler, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, Kauçuk fifl priz serisi...6 Sunum...6 Referanslar...7 Ark kaynak makina ba lant elemanlar...10 Sunum...10 H zl seçim k lavuzu...12 Boyutlar-Kauçuk...13

Detaylı

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri Tip Kitapç BT 117/-8 Movi-Eco S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel

Detaylı

Parafudrları. Alçak Gerilim

Parafudrları. Alçak Gerilim Alçak Gerilim Parafudrları Alçak Gerilim Parafudrları İçindekiler Genel Bilgiler...149 Parafudrların Seçimi...149 Up Koruma Seviyesi... 149 Imax, Maksimum Akım Değeri... 149 In, Nominal Akım Değeri...

Detaylı

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar CDC7 Standart: IEC 474 Fonksiyon CDC7 i, afla daki fonksiyonlar sa lamak için kullan lailir: C motorlara yol verilmesi ve devrenin uzaktan kontrol ile aç lmas ve kapat lmas Devrenin afl r yüke veya faz

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri.

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni ve sağlam bir seri... Yeni Easy9 serisi, bir elektrikçi

Detaylı

Ortam havası ile soğutma sistemleri

Ortam havası ile soğutma sistemleri Ortam havası ile soğutma sistemleri TopTherm fan-filtreler TopTherm fan-filtre üniteleri...20 55 m 3 /h...316 TopTherm fan-filtre üniteleri...105 180 m 3 /h...317 TopTherm fan-filtre üniteleri...230 550

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Online teknik sayfa UE43-2MF2D2 UE43-2MF GÜVENLIK RÖLESI

Online teknik sayfa UE43-2MF2D2 UE43-2MF GÜVENLIK RÖLESI Online teknik sayfa UE43-2MF2D2 UE43-2MF A B C D E F Resimler farklı olabilir Sipariş bilgileri Tip Stok no. UE43-2MF2D2 6024893 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar www.sick.com/ue43-2mf H I J K L M N O

Detaylı

Bu fiyat listesi 10 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız

Bu fiyat listesi 10 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız 205 fiyat listesi Bu fiyat listesi 0 Mart 205 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız saklıdır. Faturalamada teslim tarihindeki liste

Detaylı

Bu fiyat listesi 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız

Bu fiyat listesi 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız 207 fiyat listesi Bu fiyat listesi 0 Ocak 207 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız saklıdır. Faturalamada teslim tarihindeki liste

Detaylı

5SL6 Serisi Otomatik Sigortalar

5SL6 Serisi Otomatik Sigortalar 5SL6 Serisi Otomatik Sigortalar BETA Alçak Gerilim Devre Koruma Yeni 5SL6 serisi otomatik sigortaların kısa devre kesme kapasitesi 6 ka dir. Bu otomatik sigortalar, tüm Siemens otomatik sigortaların göstermiş

Detaylı

ROAD BLOCKER TEKNİK KLAVUZU

ROAD BLOCKER TEKNİK KLAVUZU ROAD BLOCKER TEKNİK KLAVUZU TSH Teknik Servis Hizmetleri A.Ş Road Blocker - 2005 İÇİNDEKİLER Teknik Özellikler 3 Tanım 4 Elektronik Kontrol Panosu 4 Motor Koruma Rölesi 4 Termik Röle 4 Timeout Zaman Rölesi

Detaylı

b Afl r yük ak mlar na karfl devre korumas b K sa devrelere karfl devre korumas b Kontrol b Ay rma Teknik veriler

b Afl r yük ak mlar na karfl devre korumas b K sa devrelere karfl devre korumas b Kontrol b Ay rma Teknik veriler CDBa Standart: IEC 0- Açma e risi: B ve C e rileri Kesme kapasitesi: 000A Fonksiyon CDBa serisi otomatik sigortalar afla daki fonksiyonlar yürütür: Afl r yük ak mlar na karfl devre korumas K sa devrelere

Detaylı

Motor Çıkışları için SIRIUS-Şalt Cihazları

Motor Çıkışları için SIRIUS-Şalt Cihazları Motor Çıkışları için SIRIUS-Şalt Cihazları Kontaktör ve Kontaktör Kombinasyonları / Giriş Motorların Anahtarlanması için Kontaktörler / Genel Veriler /8 SIRIUS Kontaktörleri, 3-Kutuplu, 3... 50 kw /1 Vakum

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi İçindekiler Başlık Syf.No. Otomatik Sigortalar 2-7 Kaçak Akım Röleleri 8 Aydınlatma Kontaktörü 8 Zaman Rölesi 8 Kombine Çözüm

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. 00205 Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni ve sağlam bir

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

KARYUM PAKO ŞALTER. Tüm modeller TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

KARYUM PAKO ŞALTER. Tüm modeller TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU KARYUM PAKO ŞALTER Tüm modeller TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU Pako şalter Bir eksen etrafında döndürülebilen, arka arkaya dizilmiş birçok dilimden oluşan ve çok konumlu olan şalterlere pako şalter adı verilir.

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380 Ek kılavuz Konnektör ISO 4400 Sınır seviyesi sensörleri için Document ID: 30380 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3.2 Genel güvenlik uyarıları... 3.3 Ex alanlar için

Detaylı

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 TR Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 Cihaz n alt k sm Karanl k potansiyometresi Ifl k potansiyometresi Ya mur potansiyometresi Genel 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Rüzgar

Detaylı

VIESMANN VITOSOLIC. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOSOLIC 100 VITOSOLIC 200

VIESMANN VITOSOLIC. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOSOLIC 100 VITOSOLIC 200 VIESMANN VITOSOLIC Güneş enerjisi sistemleri için kontrol paneli Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm 13 VITOSOLIC 100 Elektronikfarksıcaklık

Detaylı

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B Serisi reaktif güç röleleri, alçak gerilim elektrik tesislerinin reaktif güç kompanzasyonunda kullanılırlar. Kondansatör gruplarını devreye alan ve çıkaran reaktif

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133005 MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133009 MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 5 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

Motor Koruma Şalterleri

Motor Koruma Şalterleri Motor Koruma Şalterleri ABB global pazara yüksek teknoloji geniş bir motor koruma çözümü sunuyor. Neden motor koruma şalteri? Motor koruma şalterleri, elektrik devreleri ve motor koruma uygulamalarında

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133022 MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

S GORTALI ve S GORTASIZ YÜK AYIRICILAR

S GORTALI ve S GORTASIZ YÜK AYIRICILAR S GORTLI ve S GORTSIZ YÜK YIRICILR Sigortal Yük y r c lar Ç NEK LER FSF NH00 / FSF 0 FSF 400 NH1 / 0 NH2 / 400 FSF 60 NH / 60 Özellikler Yük yırıcıların Yapısı Sigortalı Yük yırıcılar Teknik Tablo Sipariş

Detaylı

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA 1ph/50Hz:10kW 3ph/50Hz:20kW 3ph/50Hz:43kW 1. Kapasite: Monofaze 10kW; trifaze 20/43kW. 2. Yüksek Verim; COP= 4 ( Dış Ortam Sıcaklığı: 20/15⁰C,

Detaylı