KISA ÜRÜN BİLGİSİ. IV infüzyon için çözelti Opak polietilen veya polipropilen şişeler içerisinde; 500 ya da 1000 ml renksiz ve berrak çözeltidir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KISA ÜRÜN BİLGİSİ. IV infüzyon için çözelti Opak polietilen veya polipropilen şişeler içerisinde; 500 ya da 1000 ml renksiz ve berrak çözeltidir."

Transkript

1 KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LAKTATLI RİNGER DEM I.V. İnfüzyon İçin Çözelti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 100 ml çözelti; 600 mg sodyum klorür, 320 mg sodyum laktat, 40 mg potasyum klorür, 27 mg kalsiyum klorür (131.2 mmol/l Na +, 1.8 mmol/l Ca 2+, 5.4 mmol/l K +, mmol/l Cl -, 28.6 mmol/l laktat) içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız. 3. FARMASÖTİK FORM IV infüzyon için çözelti Opak polietilen veya polipropilen şişeler içerisinde; 500 ya da 1000 ml renksiz ve berrak çözeltidir. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1. Terapötik Endikasyonlar LAKTATLI RİNGER DEM; Elektrolit yenilenmesinde, Ekstraselüler hacmin idamesi ve düzeltilmesinde, Kan hacmi azaldığında (hipovolemi), Asit-baz dengesinin düzenlenmesinde, endikedir Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji, uygulama Sıklığı ve Süresi Yetişkinler için hastanın klinik koşullarına ve elektrolit alım dengesine bağlı olarak günde ml dir. Uygulama şekli: Doktor tarafından belirlenen koşullarda i.v. infüzyon olarak uygulanır. Normal olarak saatte kilo başına 5-10 ml verilir. Kalp hastalığı vb. durumlar yoksa, solüsyonun verilme hızı saatte kg başına 30 ml kadar çoğaltılabilir. Rehidratasyonda ağızdan da verilebilir. 1

2 Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Böbrek yetmezliğinde: Böbrek disfonksiyonu veya yetmezliği bulunan hastalara büyük bir dikkatle uygulanmalıdır. Karaciğer yetmezliğinde: Doz ayarlamasına gerek yoktur. Pediyatrik popülasyon: Doz; hastanın yaşı, ağırlığı ve klinik koşullarına bağlı olarak doktor tarafından belirlenir. Geriyatrik popülasyon: Doz; hastanın yaşı, ağırlığı ve klinik koşullarına bağlı olarak doktor tarafından belirlenir Kontrendikasyonlar Kan hacminin artışı, Hiperkalemi, hiperkalsinemi, Kardiyak ve renal yetmezlik, Ödemler ve siroza bağlı asitler (karın zarı boşluğunda su toplanması), Addison hastalığı, Cushing hastalığı, Laktik asidoz veya alkaloz Özel kullanım uyarıları ve önlemleri Solüsyonun kontamine olmasından veya uygulama yönteminden kaynaklanan reaksiyonlar, ateşlenme, enjeksiyon alanının enfeksiyonu ve buradan yayılan damar trombozu, flebit veya ekstravazasyon meydana gelebilir. Potasyum içermesi sebebiyle bulantı, kusma, karın ağrısı ve diyare görülebilir. Klorür iyonları fazla miktarlarda verildiğinde, bikarbonat iyonlarının azalması sonucu asitleştirici etki oluştururlar. Uygulama sırasında yan etki ortaya çıktığında infüzyon durdurulmalı, hastanın durumu değerlendirilmeli ve uygun terapötik önlemler alınmalıdır. Hipertansiyon, periferal ya da akciğer ödemi ve gebelik toksemisinde verilen doz azaltılmalıdır. Böbrek disfonksiyonu veya yetmezliği bulunan hastalara büyük bir dikkatle uygulanmalıdır. İnfüzyonun hazırlanması sırasında aseptik koşullar uygulanmalıdır. İnfüzyon hızı kontrol edilmelidir. Preparat, kullanımından önce berraklık ve görünebilir partiküller yönünden kontrol edilmelidir. Solüsyon, ambalajı açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır. 2

3 4.4. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri Diğer ürünlerle karıştırılmadan önce ph kontrol edilmelidir. Uygulamadan önce ilaçlarla arasında geçimsizlik olmadığı incelenmelidir. Geçimsiz olduğu ilaçlar: Hidrokortizon, tetrasiklinler, sefalotin, amfoterisin, eritromisin, ampisilin, sodyum bikarbonat, askorbik asit, östrojenler, histamin, gümüş ve kurşun tuzları, tiyazid diüretikleri, D vitamini, dijital glikozitler, bifosfonat, florür, florokinolonlar, ADE inhibitörleri, potasyum tutucu diüretikler, siklosporin, potasyum penisilin. Özel popülasyona ilişkin ek bilgiler Özel popülasyona ilişkin ek bilgiler mevcut değildir. Pediyatrik popülasyon: Pediyatrik popülasyona ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması mevcut değildir Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik kategorisi: C Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak yeterli sayıda kontrollü çalışma bulunmamaktadır. Gebelik dönemi Gebelerde kullanımı konusunda yapılmış yeterli sayıda kontrollü çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle ilacın kullanımındaki yararlılık, fetusa karşı potansiyel riskten fazla ise hekim denetiminde kullanılmalıdır. Laktasyon dönemi İlacın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç insan sütüne geçtiği için, ilacın kullanımındaki yararlılık, olası riskten daha fazla ise hekim denetiminde kullanılmalıdır. Üreme yeteneği/fertilite Bu konuda yapılmış herhangi bir klinik ya da klinik dışı bir çalışma bulunmamaktadır Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler Araç ve makine kullanımı kullanımı üzerinde herhangi bir istenmeyen etki bildirilmemiştir İstenmeyen etkiler Yüksek dozlarda uygulanması sonucunda; sodyum ve potasyum tutulması, akciğer ödemi ve hiperkalemi oluşabilir. 3

4 Enjeksiyon yerinde enfeksiyon, enjeksiyon yerinde başlayan venöz tromboz veya flebit görülebilir Doz aşımı ve tedavisi Erişkinlerde doz aşımına bağlı istenmeyen etkiler görülmemiştir. İçerdiği potasyum ve kalsiyum, böbrek fonksiyonları normal olanlarda intoksikasyona yol açmayacak miktardadır. Plazma sodyum konsantrasyonunun artması konjestif kalp yetmezliği, hipervolemi ve beyin kanamasına yol açabilir. Tedavisi diüretiklerle yapılmalı, oral veya parenteral olarak su ve tuz verilmemelidir. Ekstremitelerde parestezi, mental konfüzyon, bacaklarda ağırlık hissi, ciltte soğuma, solgunluk, kan basıncında düşme ile birlikte periferal vasküler kollaps ve kardiyak aritmiler potasyum zehirlenmesi belirtileridir. LAKTATLI RİNGER DEM le tedavi esnasında plazma potasyum konsantrasyonu tayini periyodik olarak yapılmalı ve EKG çekilmelidir. EKG değişimleri de (T pikinin uzaması, ST depresyonu, P düzleşmesi, QT uzaması, QRS kompleksinin genişlemesi) potasyum zehirlenmesinin en önemli belirtisidir. Tedavisi i.v. sodyum bikarbonat, % Dekstroz Solüsyonu veya bir kalsiyum tuzu ile yapılır. Kalsiyum zehirlenme belirtileri anoreksi, bulantı ve depresyon olup EKG de değişimler görülebilir. Tedavisi trisodyum EDTA, furosemid ve hemodiyaliz ile yapılır. 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1. Farmakodinamik özellikler Farmakoterapötik grup: Elektrolit Dengesini Etkileyen Çözeltiler ATC kodu: B05BB01 LAKTATLI RİNGER DEM; sodyum laktat, sodyum klorür, potasyum klorür ve kalsiyum klorür dihidrat içerir. Kalsiyum, ekstrasellüler, intrasellüler ve subsellüler seviyede hayatın devamı için önemli bir katyondur. Hücre agregasyonu, membran bütünlüğü ve permeabilitesi, mikrotübüler fonksiyon, iyon transferi, hücre bölünmesi ve büyümesi, kan pıhtılaşması, çizgili kas ve kalp kası kontraksiyonu kalsiyumun mevcudiyetine bağlıdır. Hücre içi ve dışı arasında yüksek bir kalsiyum gradienti mevcuttur. Çeşitli uyarılarla kalsiyum hücre içinde belirir, kalmodulin gibi spesifik proteinlerle birleşerek hücre içi prosesleri kontrol eder. Hücre içinde başlıca katyon olan potasyum, protein sentezinde ve karbonhidratların kullanımında görev alarak bütün vücut dokularının yapısını etkiler. Potasyum, sinir iletiminde, kas kasılmasında, asit-baz dengesinde ve genel hücre metabolizmasında gereklidir. Potasyumun serumdaki yoğunluğu, ekstrasellüler sıvıdaki potasyum miktarına aittir, hücre içi potasyum yoğunluğunu göstermez. Hücre dışında başlıca katyon olan sodyum genellikle klorür iyonları ile birliktedir. Sodyum, klorür ve bikarbonatın ın asıl fonksiyonu, hücre dışı sıvının normal osmolaritesinin sürdürülmesidir. Aynı zamanda, asit-baz dengesinin sürdürülmesinde önemli görevi vardır. Sodyum laktat, karaciğerde bikarbonat a metabolize olur. Bu siklus 1-2 saatte gerçekleşir. Sodyum laktat ın alkalize edici etkisi, laktat ve hidrojen iyonlarının uzaklaştırılması ile aynı zamanda sonuçlanır. Laktat, karaciğerde glikojene ve son olarak da karbon dioksit ve suya dönüşür. 4

5 5.2. Farmakokinetik özellikler Genel Özellikler Kalsiyum klorür: Emilim: Kalsiyum tuzlarının intravenöz enjeksiyonlarından sonra kan serumundaki kalsiyum konsantrasyonu hızla yükselir ve 30 dakika ile 2 saat sonra başlangıçtaki değerlere döner. Plazmadaki kalsiyum iyonlarının konsantrasyonu 2.5 mmol/l dir. Kalsiyum plesantayı geçerek cenin kanında anne kanına oranla daha yüksek bir konsantrasyona ulaşır, anne sütüne de geçer. Kalsiyumun absorbsiyonu, D vitamininin aktif metaboliti olan 1.25-dihidroksikolekalsiferol tarafından artırılır. Barsaktan absorbe Dağılım: Absorbsiyondan sonra, kalsiyum önce hücreler arası sıvıya, daha sonra da iskelet dokusuna geçer. Eliminasyon: Çoğunlukla feçes ile atılır ve absorbe olmamış kalsiyum ile dalak ve pankreas sıvısı vasıtasıyla gastrointestinal sistemin lümenlerine salgılanan kalsiyumu içerir. Normal rejim uygulayan sağlıklı yetişkinlerde üriner kalsiyum itrahı günde mg a kadar çıkabilir. Kalsiyumun üriner yolla atılması, yaşlanmayla ilgili barsak kalsiyum absorpsiyon etkinliği ve bununla bağlantılı olarak filtre olan kalsiyum miktarlarında azalma olasılığı nedeniyle yaşlılarda yavaşlamaktadır. Endojen kalsiyumun feçes ile atılması yaşlanmaya bağlı olarak değişmez. Kalsiyum, ter bezleri ile de atılmaktadır. Potasyum klorür: Emilim: Potasyum tuzları gastrointestinal kanaldan absorbsiyonları iyidir. Hücre içi sıvı ve plazmadaki potasyum konsantrasyonu sırasıyla, 160 mmol/l ve mmol/l dir. Vücuttaki toplam potasyum konsantrasyonu 3500 mmol/l civarındadır. Normal koşullarda gastrointestinal kanaldaki potasyum konsantrasyonu plazmanın 2-3 katı kadardır. Ancak buna rağmen diyetteki potasyum absorbe olur. Dağılım: Potasyum önce ekstraselüler sıvıya geçer ve oradan aktif transportla hücre içine alınır. İskelet kasları intraselüler potasyum deposu olarak kabul edilebilir. Eliminasyon: Potasyum, böbrekler yoluyla vücuttan atılır. Diürez sırasında vücuttan atılan potasyumu böbreklerin tutabilme kabiliyeti yoktur. Feçesle atılan potasyum miktarı minimal düzeydedir ve potasyum homeostazında önemi bir rol oynamaz. Normal olarak böbrek yoluyla atılan potasyum miktarı, diyetle absorbe edilen miktara eşittir. Sodyum laktat: Emilim: Sodyum laktat intravenöz yoldan verilir ve oluşan aşırı miktardaki bikarbonat iyonları idrarla elimine edilerek idrarın alkalileşmesine neden olur. İdrarın alkalileşmesi belirli ilaçların, zehirli maddelerin, zayıf asidlerin ve kan pigmentlerinin renal absorbsiyonunu azaltır ve klirenslerini artırır. Biyotransformasyon: Laktat vücutta doğal olarak yapılan ve karaciğerde bikarbonat ya da glikojene metabolize edilen bir maddedir. Laktattan giikojen yapımı, çoğu zaman egzersize bağlı mevcut glukozun kullanımını izleyen vücudun ekstra enerji gereksinimi tarafından stimüle edilir. Aksine, bikarbonat eksikliğine (metabolik asidoz) bağlı olarak vücudun asit-baz dengesi bozulduğunda, laktat bikarbonata dönüştürülür. Laktat, bikarbonat oluşturmak üzere önce yavaş bir şekilde karbon dioksit ve suya hidrolizlenir. Takiben bir hidrojen iyonu ilavesiyle bikarbonata dönüştürülür. Böylece, sodyum bikarbonatın etkilerini taklit eder. 5

6 Eliminasyon: Laktat metabolize edilmeksizin eliminasyona uğramaz. Hücre dışı sıvının normal ozmolaritesinin ( mosm/l) sürdürülmesi, herşeyden önce sodyum, klorür ve bikarbonat ın bir fonksiyonudur. Normalde terleme ile vücuttan atılan sodyum miktarı az olup, ozmotik denge idrar yolu ile atılımı sonucunda sürdürülür. Sodyum klorür: Emilim: Sodyum klorür gastrointestinal kanaldan absorbe olur. Total vücut sodyumu azalmış olanlarda veya plazma sodyumu düşük olanlarda (hiponatremi) verilen tuz vücutta tutulur. Hiponatremik hastalarda 862 mmol sodyum klorür (% 5) saatte 7 mmol hızla verilirse plazma sodyumu saatte 2-3 mmol/l yükselir. Dağılım: İ.v. enjeksiyon yoluyla verilen sodyum klorür, vücudun normal katyon ve anyonu olan sodyum ve klorürün izlediği yolları takip ederek ekstraselüler ve intraselüler sıvıda dağılır. Klorür, eritrositlerle plazma arasındaki klorür-bikarbonat alışverişinde, bikarbonat plazmadan eritrositlere geçerken, klorürde eritrositlerden plazmaya geçerek ozmotik dengeyi sağlar. Eliminasyon: Temelde böbreklerden elimine olmasına rağmen, büyük ölçüde renal reabsorbsiyona uğrar. Feçes ve terle de az miktarda elimine edilir. Normalde terleme ile vücuttan atılan sodyum miktarı az olup, ozmotik denge idrar yolu ile atılımı sonucunda sürdürülür. Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum Çok dozlu uygulamada LAKTATLI RİNGER DEM in farmakokinetik özellikleri değişmemektedir Klinik öncesi güvenlilik verileri Laktatlı Ringer intravenöz çözeltileri ile yapılmış mutajenisite, karsinojenisite ve fertilite çalışmaları mevcut değildir. 6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLERİ 6.1. Yardımcı maddelerin listesi Enjeksiyonluk su 6.2. Geçimsizlikler Hidrokortizon, tetrasiklinler, sefalotin, amfoterisin, eritromisin, ampisilin, sodyum bikarbonat, askorbik asit, östrojenler, histamin, gümüş ve kurşun tuzları, tiyazid diüretikleri, D vitamini, dijital glikozitler, bifosfonat, florür, florokinon, ADE inhibitörleri, potasyum tutucu diüretikler, siklosporin, potasyum penisilin le geçimsizdir Raf ömrü 36 ay 6

7 6.4. Saklamaya yönelik özel uyarılar 25ºC nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Çözeltinin tam olarak berrak olmaması halinde ve çok az miktarda bile çökelti görülmesi halinde, ürün kullanılmamalıdır. Ürün şişesinde tahribat olması halinde solüsyon kullanılmamalıdır. Ürün, bir kez kullandıktan sonra kalan kısmı atılmalıdır Ambalajın niteliği ve içeriği Polietilen veya polipropilen şişe içerisinde, setli veya setsiz olarak 500 ve 1000 ml lik i.v. infüzyon çözeltisi bulunmaktadır Tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrol Yönetmeliği ne uygun olarak imha edilmelidir. Çevreyi korumak amacıyla kullanılmayan LAKTATLI RİNGER DEM şehir suyuna veya çöpe atılmamalıdır. 7. RUHSAT SAHİBİ Dem Medikal ve Ecza Deposu San. ve Tic. Ltd. Şti. Acıbadem Cad. No.56 Kadıköy-İstanbul Tel: Faks: RUHSAT NUMARASI : 123/80 9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ İlk ruhsat tarihi: Ruhsat yenileme tarihi: 10. KÜB ÜN YENİLENME TARİHİ 7

8 8

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ % 0.9 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler : Her 100 ml çözelti ; Dekstroz anhidrat 5g Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEOFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEOFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEOFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 100 ml çözelti 0.9 g sodyum klorür içerir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LİPOFUNDİN MCT/LCT %20 Vitamin E I.V. İnfüzyon için Yağ Emülsiyonu

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LİPOFUNDİN MCT/LCT %20 Vitamin E I.V. İnfüzyon için Yağ Emülsiyonu KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LİPOFUNDİN MCT/LCT %20 Vitamin E I.V. İnfüzyon için Yağ Emülsiyonu 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1000 ml emülsiyon Soya yağı Orta-zincirli

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MULTIBIC 4 mmol/l Potasyumlu Hemofiltrasyon Solüsyonu

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MULTIBIC 4 mmol/l Potasyumlu Hemofiltrasyon Solüsyonu KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MULTIBIC 4 mmol/l Potasyumlu Hemofiltrasyon Solüsyonu 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM MULTIBIC, bir bölmede 4.75 L alkalin hidrojen karbonat solüsyonu

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin maddeler: Yardımcı maddeler: 3.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin maddeler: Yardımcı maddeler: 3. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JET-C 400/250 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin maddeler: Asetilsalisilik asit 400 mg Askorbik asit 250 mg Yardımcı maddeler: S odyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN ADI ANTI-FOSFAT CA 700 mg Film Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN ADI ANTI-FOSFAT CA 700 mg Film Tablet 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN ADI ANTI-FOSFAT CA 700 mg Film Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Kalsiyum asetat 700 mg Yardımcı maddeler: Sakkaroz 4,20 mg Diğer Yardımcı Maddeler

Detaylı

Pediyatrik popülasyon: Pediyatrik popülasyonlarda yapılmış bir etkileşim çalışması bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon: Pediyatrik popülasyonlarda yapılmış bir etkileşim çalışması bulunmamaktadır. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN ADI ANTI-FOSFAT CA 700 mg Film Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Kalsiyum asetat 700 mg Yardımcı maddeler: Sakkaroz 4,20 mg Diğer Yardımcı Maddeler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ EPORON 10.000 I.U./1.0 ml kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Aşağıda verilen dozlar kılavuz niteliğindedir. Gereken dozun hesaplanmasında bloğun genişliği ve hastanın genel durumu önemlidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Aşağıda verilen dozlar kılavuz niteliğindedir. Gereken dozun hesaplanmasında bloğun genişliği ve hastanın genel durumu önemlidir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MARCAİNE % 0.5 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml Yardımcı maddeler: Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. SmofKabiven Peripheral, infüzyonluk emülsiyon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. SmofKabiven Peripheral, infüzyonluk emülsiyon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SmofKabiven Peripheral, infüzyonluk emülsiyon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM SmofKabiven Peripheral üç odalı torba sisteminden oluşmaktadır. Her torba,

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Solüsyonun ph sı sodyum hidroksit/hidroklorik asit ile ayarlanır (ph= 4.0-6.5).

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Solüsyonun ph sı sodyum hidroksit/hidroklorik asit ile ayarlanır (ph= 4.0-6.5). KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI BUSTESĐN %0.5 Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Bupivakain Hidroklorür 5 mg/ml Yardımcı madde(ler): Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Erişkinler Levobupivakain erişkinlerde aşağıdaki durumlar için endikedir:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Erişkinler Levobupivakain erişkinlerde aşağıdaki durumlar için endikedir: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CHIROCAINE 25 mg/10 ml infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 ml infüzyon için konsantre çözelti, 2.5

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ALBUMAN 200 mg/ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ALBUMAN 200 mg/ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ALBUMAN 200 mg/ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : İnsan albumini. ALBUMAN, içeriğindeki 200mg/mL (%20)

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. GENIVIG HUMAN İMMÜNOGLOBULİN (ph 4) 5 g/100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. GENIVIG HUMAN İMMÜNOGLOBULİN (ph 4) 5 g/100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GENIVIG HUMAN İMMÜNOGLOBULİN (ph 4) 5 g/100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir flakon, 5g insan

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3.FARMASÖTİK FORM Enjeksiyonluk Çözelti İntravenöz infüzyon için berrak, parlak, renksiz steril izotonik solüsyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3.FARMASÖTİK FORM Enjeksiyonluk Çözelti İntravenöz infüzyon için berrak, parlak, renksiz steril izotonik solüsyon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEOFLEKS % 0.5 Metronidazol I.V. Enjeksiyonluk Çözelti 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ: Her 100 ml de Etkin maddeler Metronidazol 500 mg Yardımcı madde Dibazik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OSTEZOLEN 4mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Her bir 5 ml lik flakon, 4mg zoledronik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI UMAN ALBUMIN 20 g/100 ml 100 ml IV İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI UMAN ALBUMIN 20 g/100 ml 100 ml IV İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI UMAN ALBUMIN 20 g/100 ml 100 ml IV İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Minimum %95 i insan albumini olan 20g/100

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yardımcı maddeler Boyar madde olarak titanyum dioksit(e171) içerir Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yardımcı maddeler Boyar madde olarak titanyum dioksit(e171) içerir Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GLANGE 850 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde Metformin hidroklorür 850 mg ( 662.90 mg metfomin baza eşdeğer) Yardımcı maddeler Boyar

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İNSUFOR 500 mg XR tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İNSUFOR 500 mg XR tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İNSUFOR 500 mg XR tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir uzatılmış salımlı tablet 500.00 mg metformin hidroklorür DC granül içerir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. Etkin madde: 1 ml çözelti, demir karboksimaltoz formunda 50 mg demir içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. Etkin madde: 1 ml çözelti, demir karboksimaltoz formunda 50 mg demir içerir. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FERINJECT 500 mg/10 ml i.v. enjeksiyon/infüzyon için çözelti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 ml çözelti, demir karboksimaltoz formunda 50

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REPAFİX 0.5 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REPAFİX 0.5 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REPAFİX 0.5 mg efervesan tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir efervesan tablet 0.5 mg repaglinid içermektedir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Flakon; Her flakonda 1000 mg sefazolin (sodyum

Detaylı

ANBINEX 500 I.U. IV infîizyon için liyofilize toz içeren flakon

ANBINEX 500 I.U. IV infîizyon için liyofilize toz içeren flakon 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ANBINEX 500 I.U. IV infîizyon için liyofilize toz içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her flakonda; 500 I.U. insan plazmasından elde edilen antitrombin

Detaylı

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu:

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BLEOCIN-S 15 mg Liyofilize Toz İçeren Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Bleomisin sülfat 15 mg [15.000 (15x10 3 ) IU ya eşdeğer olacak

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet, 10 mg domperidon a eşdeğer 12,72 mg domperidon maleat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet, 10 mg domperidon a eşdeğer 12,72 mg domperidon maleat içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DOPROKİN 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet, 10 mg domperidon a eşdeğer 12,72 mg domperidon maleat içerir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BUSCOPAN PLUS film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Hiyosin-N-butilbromür

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BUSCOPAN PLUS film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Hiyosin-N-butilbromür KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BUSCOPAN PLUS film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Hiyosin-N-butilbromür Parasetamol 10 mg 500 mg Yardımcı madde(ler): Yardımcı maddeler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. HIBOR 5.000 IU/0.2 ml kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. HIBOR 5.000 IU/0.2 ml kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HIBOR 5.000 IU/0.2 ml kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bemiparin sodyum (anti Faktör Xa*): 25.000 IU/mL *Potens, DSÖ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FLEBOGAMMA % 5 5 g/100 ml IV infüzyon için solüsyon içeren flakon 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FLEBOGAMMA % 5 5 g/100 ml IV infüzyon için solüsyon içeren flakon 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FLEBOGAMMA % 5 5 g/100 ml IV infüzyon için solüsyon içeren flakon 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İnsan normal immün globulini (IVIg) IgG alt

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI IG VENA 5 g/ 100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI IG VENA 5 g/ 100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI IG VENA 5 g/ 100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İnsan normal immünoglobulini (Ig IV) 1 ml çözelti içeriği:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CİTANEST % 2 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CİTANEST % 2 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CİTANEST % 2 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 20 ml lik her flakonda; Etkin madde: Prilokain hidroklorür 400 mg (20 mg/ml)

Detaylı