D r.m esu t Ç E T İN (*) D r.c u m h u r K ILIN Ç (**) E cz.m ustafa G Ü L T E P E (*) D r.h üscyin Ö Z Ö Ğ R E T M E N (**)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D r.m esu t Ç E T İN (*) D r.c u m h u r K ILIN Ç (**) E cz.m ustafa G Ü L T E P E (*) D r.h üscyin Ö Z Ö Ğ R E T M E N (**)"

Transkript

1 Psikolarmakolojide Yenilikler Sempozyumu ]991 İstanbul Ş İZ O F R E N L E R İN S A Ç V E S E R U M L A R IN D A K İ E S E R E L E M E N T L E R (C u,z n,m g, F e ) İN SA Ğ LIK LI B İR E Y L E R D E N O L U Ş A N K O N T R O L G R U B U İLE K A R ŞILA ŞTIR ILM A SI D r.m esu t Ç E T İN (*) D r.c u m h u r K ILIN Ç (**) E cz.m ustafa G Ü L T E P E (*) D r.h üscyin Ö Z Ö Ğ R E T M E N (**) D r.m.e m in C E Y I A N (*) D r.n e v zat T A R H A N <*) D r.b A k sın S Ü R M ELİ (**) Ö Z E T (*) (»A TA H aydarpaşa Eğitim H astanesi Psikiyatri ve Biyokimya Klinikleri. <**) G A T A Psikiyatri ve Biye ' -nya Klinikleri. Şizofreninin etyolojisi v e /v ey a senıptom atolojisinde rolü olabileceği düşünçesi ile, D S M -IIl-R tanı k riterlerine göre 91 şizofreni ve 87 kronik şizofreni tanısı kortmuş erkek hasta grubu ile, gönüllü ruhsal ve bedensel sağlıklı 96 erk ek bireyden oluşan k o n tro l g ru b u n u n saç ve serum larından alınan örneklerde eser e le m e n tle r (C u.z n Mıı. F e ) in konsantrosyonlarına bakılm ıştır. H asta ve kontrol grublarının saç ve serumları arasındaki farkın önem kontrolü student s t testi ile karalaştırılm ıştır. B una göre, her iki şizotreni g ru b u n u n gerek saç ve gerekse serum larındaki ortalam a Zn konsan tro sy o n iar;, kontrol gru b u n u n o rta lam aları ile karşılaştırıldığım la anlam lı olarak (P(0.001) düşük bulunm uştur. Z n u n aksince araştırma gruplarının seru m ların d ak i C u, M g ve Fe konsantrasyonları ortalam aları ile kontrol grubu karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunam am ıştır. O ysa, h asta grubunun saçlarındaki Mg, Fe ve Cu konsantrasyonları, Z n ya benzer şekilde kontrol grubuna göre değişen önem lilik derecelerinde (P<0.01-P 0.001) anlamlı olarak düşük bulunm uştur. Bu dört m etalin serum ve saç konsantrısyonları bakım ından iki hasta grubu karşılaştırıldığında anlam!; bir fark bulunam am ıştır. H asta grupları ile k o n tro l g ru b u n u n saçlarındaki bu dört m etalin konsantrosyonlarının serum düzeyleri ile korelasyon gösterm ediği tespit edilm iştir. S U M M A R Y. A C om parison of T ra c e E le m e n ts (C u,z n,m g.f e) Levels in H air and Serum of S chizophrenic P atien ts and of th e C ontrol G roup. T h e p resent study w as m a d e b y th e aim to conribute to th e litera tu re about the etiology' a n d / o r sympt»mologv of schizophrenic d iso rd er-a cco rd in g to th e criteria of DSM-111-R w ere diagnosed 91 sch izophren ic an d 87 chronic schizophrenic m ales w ere c o m p a re d w ith com posing of 96 m ales who were the p ersonnel o f G ü lh a n e M ilitary M edical School the v o lu n teer p e rs o n n e l w ho w ere com posed the control group were clinically p ro v ed h ealthy physically and m entally.c o n cen tratio n levels o f th e trace elem ents ei(c u, Z n, M g, Fe) in the hair and seru m o f both groups w ere m easured. D ifference b etw een th e a v e ra g es o f trace elem ents in hair an d serum of the both gro u p s w as ca m p ared statistically w ith student s t-test. T h e average Z n L evels in se ru m an d hair of b oth schizophrenic groups w ere found significantly low er than th e control gro u p (PC0.001). C ontrary' to Z n, o th e r e le m e n ts (C u, M g.fe) in the serum o f th e research group w ere not significantn ly different from th e control g roup. W hile th e c o n c en tratio n levels of M g,fe and Cu in the hair of th e researc h gro u p w ere *iaund to be significantly low er than com pared to the control group, as in the significantly lower (P^ ) for Zn. T h e re wag no significant d iffe re n c e betw een levels of hair a n d serum these 4 m etals in th e tw o p atien t groups T h e re was no c o rrelatio n s b e tw e e n th e concentration levels o f these four m etals in th e h air o f p atien ts and control groups. G İR İŞ Z n,c u,m g.f e vb gibi m e ta lle r v ü cu d d a ağırlık olarak çok az olm alarına rağm en organizm a için gerek yapısal gerekse fonksiyonel y ö n d en çok ö n e m li ro llere sahiptirler. Bu elem en tlerin kan k o n santrasyonlarındaki değişm elerin çeşitli psikiyatrik sem ptom ları o rta y a çıkardığı bilinm ektedir {35,38). Bu nedenle, diğer hastalık g ru p la rın d a olduğu gibi psikiyatrik b o zu k lu k lard a d a b u elem entlerin etyoloji veya sem ptom oloji de ne d erec e rol o y n ad ık ların ın anlaşılm ası için bu güne k ad a r çok sayıda a ra ş tırm a yapılm ıştır (11,17,32,33,35,38). H enüz tam olarak aydm latılam ayan şizofreninin etyolojisinde; en çok kabul gören hipoteze göre; şizofrenide, selektif dopam inerjik b ir "Overactivity" bulunduğu kabul edilmektedir (8,32,42).Belli başlı üç dopam inerjik yol vardır. l.m ezolim b ik d o p a m in e rjik yol.frontal korteksden nukleus akkum bense u z a n m ak ta d ır, ve şizofrenideki düşünce bozukluklarından so ru m lu tutu lm aktad ır.2 -N ig ro strial dopam inerjik yolsubstansia nigra, n ü k le u s k au d a tu s ve p u ta m en arasındadır ve şizo fren id ek i d av ra n ış bozukluklarında sorum lu tutulm aktadır (8,9,16,22,32,42). 3.T u beroinfundibuler dopam inerjik yol, H ipotalım us ve arcuat mukleusda sonlanır ve şizofrenideki hornona ve veietatif bozukluklardan sorum lu tutulm akta dır(32-42). 105

2 G E R E Ç V E Y Ö N T E M 'h a s ta la r ve k o n tro l grubu: G A T A P sikiyatri K liniğinde 1989 yılı içerisinde yatan, DSM-111-R kriterlerine göre ta n ısı konm uş, erkek 97 şizofrenik ve 94 kronik şizofrenik h asta d an alınan saç ve serum ö rn ek leri üzerinde çalışılmıştır. D eğerlendirilm eye ruhsal pato lo jilerin d en başka rahatsızlığı klinik ve la b o ratu v ar olarak g ö sterilen h astalar alınm adı. K ontrol g ru b u, G A T A da çalışm akta olan gönüllü e r v e sivil p erso n eld en, ruhsal ve b ed e n sel olarak sağlıklı oldukları klinik doğrulanm ış 96 erkek bireyden alınan saç ve serum larla oluşturulmuştur. ve la b o ratu v ar aracılığı ile Bayan h a sta la r sayılarının azlığı ve saç boyaları kullan m aların d an dolayı hasta g ru p la rın a aahil edilm em işlerdir. Şizofreniden başka fonksiyonel ve organik ruhsal bozuklukları olan hastalarda çalışma dışı bırakılm ıştır. H asta ve kontrol gruplarındaki bireylerin yaş ortalam aları ile ortalam a hastalık süreleri ta b lo :l de gösterilmiştir. H astaların üaç k ullanıp k u llanm adıklarına göre ayırım ı yapılm ış (T ablo-2);ilaç kullanm ayan hastaların sayılarının azlığı nedeniyle çalışm a dışı bırakılm ışlardır. G eriye k alan ve nöroleptik ilaçlan (fenatiazin ve b u tiro fen o n grubu) kullanan 91 şizofrenik ve 87 k ro n ik şizofrenik hasta ü zerinde çalışılm ıştır. H astaların günlük k u llandıkları ilaç dozları şizofren grubunda orta lam a 18,2m g/gün trifluperazinc (ranj:10-45m g/gün) ortalam a 150 m g /g ü n chlorporm ızine (ranj:50-800m g); ortalam a 14,2m g/gün halo p erid o l (ran j:3-5 0 m g /g ü n d ü r). K ronik şizofren grubunda ise, hastaların kullandıkları ilaç dozlangünlük orta lam a 12,3m g/gün trifla p c rtz in e (ranj:10-35m g/gün), ortalam a:200m g/gün chlorprom azine (ronj:25-850m g), 8,4m g h aloperidol (ra n j:l,5-4 5 m g /g ü n ) dür. Gnı-lar birey Yaş a t î; Ha s t a lıy Sayısı Ortala t. sivyıl) S ü resi(y ılj Kontrol '-i r u b u 91 2, b. i 1-31) - Şl^'Tr? ' r 91 21,3(2 -'-2b) 1.0 Kronik Ş izofreniler C' 5-bj?) 8,9 Tablo 1: Han ta ve Kontrol urupların :aki n r e y l e r i n iaş ve ortalama Hastalık: küreleri ne uore D ağılım GRUPLAR NOKOLEPTıKLüH \ Feaotiyazin Bütirofenon) İLAÇ KULLANMAYAN TOPLAM şizofreni er 91 b 97 Kromiic Şiz»fre»ler Tablo 2: H astaların ilaç Kullaaıp Kullanmama»ma Göre D ağılışı M A T E R Y A L L E R : serum lar: B ir gece açlık sonrası, ön kol v en asın d an alm an kanlardan elde edilen serum lar analiz gününe k ad a r 20 derecede saklandı. Saçlar: G erek k o n tro l gru b u n d a, g erekse hasta g ru p la rın d a saç boyası kullananlar değ erlen d irm ey e alınm adı. S açlar ense ve oksipital bölg eden kesildi. Saç u zunlukları 2 ile 4 cm arasında idi. Saç ö rn ek leri yıkam a ve analiz gününe k a d a r artı 4 san tig rat d e rec ed e polietilen tü p ler içerisinde saklandı. saçların yıkam a ve eritm e işlem leri: Y aklaşık 1 gr k a d a r saç erlen m ay er içine k o n d u.ü zerin i örtecek şekilde, 1 0 g /L lik sodyum laoril sülfat solüsyonu döküldü. 10 dakikalık aralarla ça lk ala n arak 30 dakika b ekletildikten so n ra saçlar süzülerek kirlenen solüsyon atıldı. A ynı işlem ikinci kez tek rarlan d ı.d a h a so n ra lordistile su ile, 10 dakikalık intervallerle çalkayarak 30 dak ik a yıkandı. Bu işlem 3 defa tekrarlandı. Y ıkanıp tem izlen en saçlar 60 derecelik etü v d e 24 h bekletilerek k u ru tu ld u. D ah a so n ra desik atö rd e oda ısısına getirilerek erim e tü p le ri içine alındı. H e r tü p ü zerin e 3 m l.konsantre H N 0 3 d ö k ü lerek 2 saat sü re ile 90 derecelik su banyosunda eritildi. E riyen m etaryel son hacim 12,5 m l ye tam am landı,. O kum a sırasın d a bu sıvı 5 kez dilüe edildi.(2). Erim iş saç solüsyonlarının Z n, M g, F e ve Cu ölçüm leri ile serum ların Cu ve F e ö lçüm leri P erk in E lm er 403 atom ik absorbsiyon sp ek tro fo to m etre sin d e (36), seru m ların M g ve Z n ölçüm leri ise R A 1000 T echnicon o to analizöründe ölçüldü (1,15).S o n u çlar saçlar için, gram saç başına m ikrogram elem ent olarak serum Z n, F e ve C u l için yüzde m ikrogram, seru m M g u için yüzde m iligram olarak verildi. İSTA TİSTİK S tu d en t s t- testi kullan ılarak saç ve serum g ru p la rı o rta lam alar arasındaki farkın ö n em k o n tro lü yapıldı. A yrıca h e r g ru b u n saç ve serum ları arasında korelasyonun olup olm adığına bakıldı. 106

3 S O N U Ç L A R T a b lo -3 te k i norm al, şizofreni ve k ro n ik şizofreni gruplarının saç ve seru m ların d a ölçülen 4 m etalin o rta lam a k o n san tra sy o n ların ı ve stan d art sapm alarını gösterm ektedir.h er iki şizofreni g ru b u n u n gerek saç, gerekse seru m d a k io rtalam a Z n konsantrasyonları, norm al grubun o rtalam aları ile karşılaştırıldığında, anlam lı d e re c e d e düşüklük v ard ır (P (0. 01). Tablo-3 norm al, şizofreni ve kronik şizofreni gruplarının, saç ve serum larında ölçülen Z n,m g,f e ve M g konsantrasyonlarının ortalam a değerleri ve standart sapm aların dağılımı. Saç icrun bervım ug/g *ug ug/g Normaller 523,9 74,3 102,4 :Ç ta Çirofr«cıler ^ ' +22 +fc +0.1 N«fiiller C9.3 n: zili ; i zofrenier 10,t n: »c ö Tablo 3: Normal, şizofren ve irenim %ızorrenlerııı sa<, ve serumlarınca Zn, y.g, /e ve Cu icons «r. t r;sy onl i r ırı in ortalama d e r l e n t. «tand.rt B.pm.lar., X;p(o.cl Z n un aksine bu iki grubun seru m ların d ak i M g,fe ve Cu konsantrasyonları ile anlam lı b ir farklılık gösterm ek ted ir. O ysa saçlardaki M g.f e ve Cu k o nsantrasyonları, Z n da olduğu gibi değişen d e recele rd e azalm ış olarak anlam lılık m evcuttur (P< 0.02-P ). Bu 4 m etal konsantrasyonları bak ım ın d an iki hasta grubu karşılaştırıldıklarında n e saçlarda ne de seru m lard a anlam lı b ir farkın olm adığı anlaşılm ıştır (P^O. 01). N orm al,şizofrenik ve kronik şizofrenik gru p ların saçlarındaki bu dört m etalin konsantrasyonu serum seviyeleri ile b ir korelasyon gösterm ediği bulunm uştur. T A R T IŞ M A Saç, örnek alımı nakli saklanm asının kolay olması nedeniyle pek çok araştırm ada kullanılm ıştır (26,28,39,50). Saç oluşum unun fizyoloji nedeniyle, uzunlam asına analiz b ir takvim bilgisi sağlarken, to tal an a liz belirli b ir zam an içindeki ortalam a değerleri verir (4,50). S aç içerisine m etallerin giriş m erkanizm ası hakkında çok az bilgi vardır. Saç m atriksi, te r bezleri, yağ b ez leri ve epiderm is gibi e n d o jen kaynakların yanında çevresel şartlarda saçın elem ent içeriğine etki etm ek ted ir(4 ). E n d o jen k ay n aklan etkileyen önem li bir faktörde diyetle alınan element m iktan ve bunların barsaktan em ilm e oranıdır (4,50,51). Irk, seks, yaş gibi faktörlere bağlı olarak saçın eser elem ent içeriğinde değişiklikler gösterdiği rap o r edilm iştir (51). S aç için litera tü r d e verilen referans değ erler, birb irlerin d en farklı olup, ranjlar geniştir. Bu d u ru m a yukarıda b elirtilen ned enlerin yanında, k ullanılan saç uzunluğu,yıkam a ve eritm e işlem lerindeki farklılıklar n ed en olm aktadır. Bu yüzden h e r laboratuvarın norm al grup çalışması ile kendi referans değerlerini saptam ası uygun görülm ektedir (30,51). B u özellikleri göz önüne alarak, çalışm am ızda norm al grupla, h asta g ru p la n arasın d a standart b ir karşılaştırm a yapm aya çalıştık. Ç alışm aya erkeklerin alınm ası ve aynı ırktan olm alan; sekse ve ırka bağlı doğabilecek farklılıkları e n aza indirm iştir. K ontrol grubu b ireylerin yaş o rta lam alan, hasta g ruplarındaki b ireylere n az aran biraz düşü k tü r. S aç eser elem en t içeriğindeki m ajor değişikler d ah a çok bebeklik ve ge ç adolesan d ö n em in d e o lm aktadır (51). Ç alışm am ızda kullanılan n o rm al ve h3sta g ruplarım ızdaki bireylerin, bu yaşların dışında olm ası, yaşdan dolayı m eydana gelebilecek farklılıklarıda azaltm aktadır. Ç alışm am ızda g ru p lann saç ve seru m ların d aki bu dört elem ent konsan trasy o n ları arasın d a geçerli b ir k o relasyon o lm am asına rağm en iki şizofrenik g ru p ta da Z n,m g,f e ve C u in saç k o n san tra sy o n lan nın anlam lı d e rec ed e düşük o lm ala n oldukça ilginçtir. T a d a ta rafın d an yapılan çalışm ada Z n,m g ve C u için aynı d u ru m tesb it edilm iştir (50). Ş izofreniklerin b eyinlerinde, özellikle hipokam pal b ö lg e lerin d e Zn azlığı gösterilm iştir (38). B azı çalışm alarda şizofreniklerin serum larında düşük Zn seviyeleri yanında yüksek Cu seviyeleri saptanm ıştır (47). H asta gruplarım ızda ölçülen serum M g, 107

4 Psikofitrmakolojide Yenilikler Sempozyumu 1991 İstanbul Fc ve C u seviyeleri n o rm a l grup ile farklılık gösterm em ektedir. Halbuki Zn seviyeleri diğer çalışm alarda da saptandığı gibi anlam lı b ir d ü şü k lü ğ e sah ip tir (P^O.OOl). S erum C u ile saç Cu arasında bir korelasyon olm adığı daha öncede gösterilm iştir (25). T y re r şizo fren ik lerin beyin-om irilik sıvılarında C u seviyesinin norm allere g ö re d ü şü k olduğunu bulm uştur (53). E rkek şizofreniklcrin saç M g içeriğindeki azalma Pfeiffer ve arkadaşları tarafından da rap o r edilm iştir (39). Ş izofrenu. b ire y lerin saçlarına Zn, M g,fe ve Cu m etallerinin girişinde h r azalm a o lm ak ta d ır. Bu durun; şizofreniklerin beyinleri ve b ey in le rin in bazı bölgeleri içinde söz konusu olabilir.şizofreniklerin b e y in lerin d e, Z n un rol aldığı reaksi. o.ıl.ırın etk ile n m esi kuvvetle m uhtem eldir,. Cu ve Z n un eksik! ğ d o pam inerjik yolda rol alan, t ;f>>/.in hidroksilaz, dopam in h id ro k silaz gibi m etalloenzim leri etkileyebilir. Z n ve Cu eksikliğinin n e o n a ta l ratlard a katokalam in üretim ini artırdığı g ö ste rilm iştir (34,54). Zn eksikliği, beyin gelişim i sırasında bozuk D N A, R N A ve p rotein sentezine neden olm aktadır. G e b e lik v e laktasyon sırasındaki Z n eksikliklerinin yavrulardaki bazı k o n je n ita l sinir sistem i anom alileriyle ilişkili olduğu ra p o r edilm iştir (5,7.13). A yrîca çocuklarda, yetersiz Zn seviyelerinin ö ğ ren m e kabiliyetinde azalm a apati, letarji ve m e n tal re ta rd a sy o n a sebep olabileceği k abul edilm iştir (11). D epresyonunda görüldüğü "akroderm itis en te ro p e tik a nın ta m anlam ıyla Zn eksikliğinin b ir sonucu olarak onaya çıktığı sap ta n m ıştır (18). Y ine Fe eksikliğinde, örneğin c h o lo ro sisd e olduğu gibi, depresyonun görülm esi; bir Fe m etalid enzim i olan m o noam ino oksidaz aktivitesindeki değ işik lik lere bağlanm aya çalışılm ıştır (55). D elirium tre m e n s ta b lo su n d ak i psikiyatrik sem ptom ların bir kısmı şizofrenide de g ö rü lm ek te d ir. D elırum trem ensin tedavisinde, kalsiyum k an al blokörleriııe benzer b ir etkiye sahip olan M g faydalı o lm u ştu r (12.57). Saçların elem ent içeriğine ilaçların etkisi de düşünülm üştür.ö rneğin klorprom azinin bakır ile çelat yapma eğilimi bilinm ektedir (41).İlacın kronik kullanım ını takiben beyinde Cu seviyesinde azalm a olduğu bildirilmiştir (56). D iğer fcn o tiy a z in le rin d e aynı etkiyi gösterm esi m üm k ü n d ü r (10). Bu ilaçların b ey in d e Z n m iktarını yükselttiği anlaşılm ıştır (50). Bu çalışm a m ızd a kullanılan ilaçlar yönünden bir karşılaştırm a yapm ak m ü m k ü n olm am ıştır.ç ünkü kullanılan ilaçların çokluğu, k o m b in e te d a v ile r ve uygulanan dozların geniş b ir spektrum a sahip olm ası stan d a rd ize bir karşılaştırm ayı engellem ektedir. Sonuç olarak, e s e r e lem en tlerin beyin strü k tü rü n ü n oluşum unda, beyin gelişm esinde, beynin devam lılığını sü rd ü rm esin d e rollerinin y an ın d a; beyin fonksiyonlarının regülasyonu ve icrasında, özellikle n ö ro tra n sm itte rle rin salim im ve m iktarlarını etkileyerek o ld u k ç a önem li roller oynadıkları konusu n d a çok sayıda ipuçları b u lu n m u ştu r. A ncak saç ve beyinde adı geçen m etallerin "u p ta k e"lerin in anlaşılm ası ile ortak yönlerinin ortaya çıkarılması için d a h a ileri çalışm alara ihtiyaç olduğu a nlaşılm aktadır. B u aşam ad a kesin hüküm ler verm eye çalışm ak ise spekülasyondan ö te birşey değildir kanısındayız. K A Y N A K L A R 1) A rtis J.D V im ogro d o w.s :S p ectro p h o to m etric study of several sensitivity reag e n ts fo r serum iron.c lin biachem :14:(6) , ) A ssorjan G.S a n d O b e rle a s D.Effect o f w ashing procedures and trace elem ent c o n te n t of hair.c lin.c hem.23,9, , ) A ydınalp K.,S öylem ezoğlu Ü.Ç etingüç M.T o k er IA n tid e p re ssif tedavid d em ir eksikliğinin rolü G A T A B ülteni, 23: , 1981, 4) Bos A.J J.V a lk o v iç V,V ıs R D and V erhcul H.İn co rp o ro tio n routes of elem ents in to hum an hair; im plications for hair analysis used for m onitorng,sci.total, Envien 42, , ) C aldw ell D.F.O b e rle u s D :P rasad A.Ş: R eproductive perform ance of chronic m ildly zinc deficient rats and th e effects an behavior of th eir o ff spring.n utr R ep jn t 7: , ) C allen d e r S,Y o u d in M.B H,W oods H.F G rah am S m ith O.G :M A O aktivity in m a n iro n deficiency B r.j.p harm acol 52: , ) C arlton N.W.K elly N.A N eural lesions in the offspring of female rats fed a copper deficient diet.j.n utr.97,42-52, ) Crow T.D.M oleculer pathology of schizophrenia: M ore than one disease process? Br.M ed J.280:66-68, 1980, 9) C row T.J.e t a l.m o n o a m in o m echanism s in chronic schizophrenia P ostm ortem n eu ro ch e m ic al findings.b rj.p sychiatry, 234: , ) C zerm iak P.H aim D.B.Phenothiazine derivatives and brain zinca rch.n evrol 24: , ) D o n k s D M :M e n k e s K inky H air syndrom e A n in h e rite d defect in cupper a b s o rb tio n w ith w idespread effects.p ediatrics, 50: , ) D insdale H B.D o es M agnesium sulfate treat eclam ptic seizures9 Y esa rch N eu ral 45: ,1988b 13) F o sm ire G J A l- Ü b y a id i Y.Sadstead H.H.S om e, effects of postnatal zinc d efiency o n devoloping rat b rain.p e d iat R esearch 9:89-96, ) Fjerdinstad E :Z in c contient in hippocam pus and w hole brain of norm al rats.b rain R es , ) G in d le r E M.H e th O.A.C o lo rin etric d eterm in atio n w ith bound "calmagite" o f m ag n esiu m in hum an b lo o d seru m clin chem. 17:662-64, 1971, 16) G oodw in F.K.B e h av io u ra l effects of L -D O P A in m an in psychiatric com p licatio n s o f m edical d ru g s.e d ited by R I.Shador.N ew Y o rk R aven Press 1972, pp.76-89, 17) G re in e r A C ; D e te rm in a tio n of C a,c u,m g an d Z n conrten t of identical a reas in h u m a n cerebral hem isp h eres o f norm als.çlin, C him A cta,61,335-34, 197^. 108

5 18) H am bridge K.M.Zinc acroderm atitis enteropathica and congenital m alform ations. Lancet 1:577-86, ) H arrison W.W.Trace elem ents in hum an brain, Cu,Zn,Fe M g,nutr.metab.23:294-99, ) H enkin RI: A syndrom e of acute zinc loss.arch.neurol.32:745-52, ) H esse G.W :C hronic Z inc D eficiency alters neuronal function of hippocam pal mossy fibers. Science 205; , ) H oogenraad T.U :O ral zinc in W ilson s disease. Lancet 1:282-64, ) H unt D.M.C a tec h o lam in e prosynthesis?n d activity of a num ber of c o p p :r d ep a n d en t enzym es in the c o p p e r deficient m ottled mou.;e m utants.c om p.b ioehem PhSiUi, 570:79-83, ) Itoh M.E b a d i M :T h e selective inhibition o f glutam ic acit decarboxylase (G A D ) in h ippocam pus by Zn Pharm acologist, 23:159-68, 1981, 25) K am akura M A study of the charecteri^ics of trace elements in the hair of japanese Jpn.J.H ygiene 39:823-26, ) K im ura K.K um ura J Prelim inary' re p o rt on the m etobolism of trace elem ents in n europsychratric diseases.z inc in schizophrenia Pr.oc.Jap A cad.sci , ) Kalb L.C.and Brodie H.K.E.M odern Clinical Psychiatry.Tenth ed.saunders co.phledelphia L ondon,t oronto 1982,p, ) Laker M :O n determ ining trnace elem ent levels in man:the uses of blood and hair Lancet 1;260-6S, ) Lishm an, W A :P sychiatric co m plications in W ilson s disease in organic psychiatry.blackw ell scientific.o xford P:764-S1, ) O y engerv.w aittiez J.T race elem en ts in hum an clinical specim ens E valuation of litera tu re data to identify reference values Clin C hem 34/3: , ) Me Lardy T.H ipocam pal zinc in chronic alcoholism and schizophrenia IRCS M ed.sci 2: , ) M eltzer H.Y Biological studies in schizoprenia.schizophrenia Bull.13:77-111, ) M o n n o f P.B O rcu tt JC :D o p am in e B eta-hydroxylase (D B H ) and the regulation of catecholam ines b irosyntheses inüstin E, Snyder SH (E ds) Frontiers in catecholam ine research. Ustin E,Snyders(Eds) Pergam en Press.New York 1973 P p ) M organ R F, O dell BLEffect o f co p p e r deficiency on con concentrotions o f cathecolom ines an d related enzym e activities in the rat brain J.N eurochem, 23: , ) O dell B1 Effect of copper status on brain neurotransm itter metabolizm in Iam bj N eurochem 25:451-55, ) Perkin E lm er A nalysis o f serum d eterm in atio n of copper and zinc.bc-5 in analytic m ethods for A tom ic A b so rp tio n spectrophotom etry, ed by Perkin Elm en C am p Norwalk, Connecticutt, ) Pfeiffer C C.Bocehi o C opper, zinc m anganase niacin, and pyridoxine in the schizophrenias JA p p.n u tr.27:9-21, ) Pfeiffer C C.B raverm an E.R :Zinc the brain andr behevior, Biol.Psychiatry. 17:513-32, ) Pfeiffer C C.O bservations on trace and toxic elem ents in hair and serum.j.o rthom olec Psychiatry 3:259, ) P rohaska J.R.E ffect o f zinc deficiency from day 18 of gestation a n d /o r durin g lactatio n on th e d ev e lo p m en t of som e rat brain enzymes, J.N utr 104: , ) Rajan, K.S:Studies on the m etalicichelation of chlorprom azine and its hydroxylated m etobolites.in forrest İ.S.(Ed ) T he phenothiazine and structurally related drugs. New York, Raven prass, 1974, p )Randall P kn euroanatom icaltheory on the etiology of schizophreia M ed.h ypo theses 6: , 19S0. 43) R ein h art R A M ag n esiu m m etab o lism, A review w ith special reference to th e relationship betw een in tracellu le r content and serum levels, A rch intern M ) Reynolds R O :Com pulsiveice eating (pagophagia) and iron deficiency' A nn Intern M ed 61:435-46, 1968 Nov , ) Sandstead H.H : Zinc deficiency Effect on brain of the suckling rat.pediat.r es.6:119-31, ) Srinivason D.P,T race elem ents in psychiatric Illness Br.J.Hosp.M ed.august P.77-79, ) Staton M.A : Z inc D eficiency presenting as schizophrenia C urr.concepts Psychiatry 11:312-18, ) Stephan LA "glutam atorgic H ypothesis" of schizophrenia clin.n europnarm acol, 12:1-33, 19S9. 49) Symes, A.L A M arked R eduction in M A O Activity in the iron deficient rat.science, 179:153-57, ) Toda K.Nogam :Y, N agashim a M. et al T race elem ents in the hair of schizophrenics Biol Psychiatry 21: , ) Taylor A. U sefulness of m easurem ent of trace elem ents in mhair A nn C lin Biachem, 23:364-78, ) Tyrer S.D :CSF copper in schizoprenia, A m. J.Psychiatry 136:937-44, ) W ollw ork, 3, sad ssten d H : E ffect o f zinc deficiency on brain catecholam ine co n c en tratio n s in th e rat F e d e ra tio n Proc.40:939-44, ) W ebb, T E and O ski F A : iro n deficiency and m ental functions. J.Pediat.82:827-30, ) T u rlap aty P D M V : in te ra c tio n o f M g and verap am il on tone and contractility o f vascular sm ooth m uscles E urj.p horm acal 74:263-72, ) W einer, W,J:Effect of chlorprom azine on CNS concentrations of M n,fe,cu.life Sci.20: , ) Y avuzer S.ve a rk.id io p atik ep ilep sid e iz e lem en tler ve antioksidan m ekanizm alar. T ü rk.k l.t ıp.b ila ra ştırm a dergisi 3:82-87, ) Z avet G.M :P o ssib le tre a tm e n t o f p reec lam p sia w ith calcium channel blocking agents.m ed. H ypotheses, 12:303-19, J983b 109

Alzheimer Hastalığında Kognisyonu Artırıcı Tedaviler

Alzheimer Hastalığında Kognisyonu Artırıcı Tedaviler K linik P sikofarm akoloji B ü lteni / Cilt 8: Sayı 3, 1998 Alzheimer Hastalığında Kognisyonu Artırıcı Tedaviler Prof. Dr. Engin EKER1 ÖZET Alzheimer hastalığının tedavisi ile ilgili araştırmaların başlıca

Detaylı

İsçi hareketi ne durumda?

İsçi hareketi ne durumda? işçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ, BİRLEŞİN! S a y ı:9, H aziran 1988 İsçi hareketi ne durumda? Şunun iy i kavranm ası ve hep gözönünde bulundurulm ası g erek

Detaylı

DENEY HAYVANLARINDA LİTYUM TUZLARININ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ

DENEY HAYVANLARINDA LİTYUM TUZLARININ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 1:3 1991. DENEY HAYVANLARINDA LİTYUM TUZLARININ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ Ecz. Nedim İlemen,(*) Dr. Şükran Şim şek.(*) ÖZET Çalışmamızda, farelerde lityumun

Detaylı

TEKNİK HİZMET İTHALİ

TEKNİK HİZMET İTHALİ «I işgücü göçü t e TEKNİK HİZMET İTHALİ ELEKTRİK M Ü H E N D İS L E R İ O D A S I / G E M İ M Ü H E N D İS L E R İ O D A S I H A R İT A V E K A D A S T R O M Ü H E N D İS L E R İ O D A S I İN Ş A A T M

Detaylı

Serbest radikaller, bir atom ya da molekül yörüngesinde

Serbest radikaller, bir atom ya da molekül yörüngesinde Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Çocuklarda Plazma Malondialdehit ve Glutatyon Düzeylerinin Araştırılması Dr. Mücahit Öztürk 1, Dr. Yalçın Güzelhan 1, Dr. Kemal Sayar 2, Dr. Ümran Tüzün 3 ÖZET: YAYGIN

Detaylı

Karş Olma Karş Gelme Bozukluğunda Plazma Çinko ve Bak r Düzeyleri

Karş Olma Karş Gelme Bozukluğunda Plazma Çinko ve Bak r Düzeyleri Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15(4):276-281 Karş Olma Karş Gelme Bozukluğunda Plazma Çinko ve Bak r Düzeyleri Dr. Özgür YORBIK 1, Dr. Abdullah OLGUN 2, P nar KIRMIZIGÜL 3, Dr. Şerif AKMAN 4 ÖZET Amaç:

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Trisiklik Antidepresanlar ile Zehirlenmelerde Tedavi Yaklaşımları

Trisiklik Antidepresanlar ile Zehirlenmelerde Tedavi Yaklaşımları - DERLEME Trisiklik Antidepresanlar ile Zehirlenmelerde Tedavi Yaklaşımları Dr. Gönül ŞAHĐN, a Dr. Belma GĐRAY a Pınar ERKEKOĞLU, a a Farmasötik Toksikoloji AD, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,

Detaylı

Endometriozis Etiyopatogenezi

Endometriozis Etiyopatogenezi DERLEME Endometriozis Etiyopatogenezi Dr. Erkut ATTAR a a Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Erkut ATTAR İstanbul

Detaylı

Beta Talasemi Minörlü Hastalarda Eser Element ve Oksidatif Hasar Đlişkisi

Beta Talasemi Minörlü Hastalarda Eser Element ve Oksidatif Hasar Đlişkisi Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Beta Talasemi Minörlü Hastalarda Eser Element ve Oksidatif Hasar Đlişkisi Ali Rıza KIZILER a1, Birsen AYDEMĐR 1, Erdal KURTOĞLU 2, Ayşegül UĞUR 3 1 Đstanbul Üniversitesi

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE GÜNCEL OLAYLAR

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE GÜNCEL OLAYLAR T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞ İTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SO SYAL BİLGİLER ÖĞ RETMENLİĞİ BİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE GÜNCEL OLAYLAR DOK TORA TEZİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE

Detaylı

pecya Akatizide Serum Demir Düzeyleri GIRIŞ

pecya Akatizide Serum Demir Düzeyleri GIRIŞ Ali ÇAYKÖYLÜ, Irfan CO ŞKUN, Orhan DENIZ, Hülya AKSOY, Füsun SEVIMLI, İsmet KIRPINAR ÖZET Akatizi nöroleptik alanlarda sık görülen, rahatsız edici ve patogenezi bilinmeyen bir yan etkidir. Demir yetersizliği

Detaylı

BAŞ EDİTÖR / EDITOR-IN-CHIEF Dr. Metin DOĞAN. EDİTÖR / EDITOR Dr. H. Canan HASANOĞLU

BAŞ EDİTÖR / EDITOR-IN-CHIEF Dr. Metin DOĞAN. EDİTÖR / EDITOR Dr. H. Canan HASANOĞLU BAŞ EDİTÖR / EDITOR-IN-CHIEF Dr. Metin DOĞAN EDİTÖR / EDITOR Dr. H. Canan HASANOĞLU YAYIN KURULU / PUBLICATION COMMITTEE Dr. Raci AYDIN, Dr. Ahmet KUTLUHAN, Dr. Özcan EREL, Dr. İmdat DİLEK, Dr. M. Derya

Detaylı

Sigortacılıkta karapara aklanması

Sigortacılıkta karapara aklanması .kim - Aralık 2006 SAYI: 6 TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ YAYINIDIR Sigortacılıkta karapara aklanması MASAK tarafından hazırlanan Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi nde sigortacılığa ilişkin

Detaylı

Haloperidol veya Klozapin ile Tedavi Edilmekte Olan fiizofrenik Hastalarda Nöropsikolojik De erlendirme

Haloperidol veya Klozapin ile Tedavi Edilmekte Olan fiizofrenik Hastalarda Nöropsikolojik De erlendirme Araflt rmalar / Original Papers Haloperidol veya Klozapin ile Tedavi Edilmekte Olan fiizofrenik Hastalarda Nöropsikolojik De erlendirme Serhat Ç tak 1, Ebru T. Çak c 2, Mehmet Çak c 3 ÖZET: Haloperidol

Detaylı

Serbest radikaller, bir atom ya da molekül yörüngesinde. Şizofrenide Serbest Radikaller

Serbest radikaller, bir atom ya da molekül yörüngesinde. Şizofrenide Serbest Radikaller Şizofrenide Serbest Radikaller Dr. Yalçın Güzelhan 1, Dr. Kemal Sayar 1, Dr. Mücahit Öztürk 1, Dr. İhsan Kara 2 ÖZET: fi ZOFREN DE SERBEST RAD KALLER Amaç: fiizofrenide serbest radikallerin rolü son y

Detaylı

Pri mer Uy ku Bo zuk luk la rı

Pri mer Uy ku Bo zuk luk la rı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Nörolog Olmayanlar İçin Nöroloji Sempozyum Dizisi No: 42 Ocak 2005; s. 219-232 Pri mer Uy ku Bo zuk luk la rı Doç. Dr. Der ya Kay nak 2000

Detaylı

Kronik Antipsikotik Kullanımının Kemik, Meme ve Serviks Üzerine Etkileri

Kronik Antipsikotik Kullanımının Kemik, Meme ve Serviks Üzerine Etkileri Araştırmalar / Original Papers DOI: 10.5455/bcp.20110510114010 Kronik Antipsikotik Kullanımının Kemik, Meme ve Serviks Üzerine Etkileri Mustafa Bilici 1, Aynil Yenel 2, Sibel Ödemiş Kavlak 2, Yasemin Uz

Detaylı

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ SİVAS İL ÖZEL İDARESİ SİVAS İL ÖZEL İDARESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU TEHLİKE SINIFI: AZ TEHLİKELİ GEÇERLİLİK TARİHİ:15.05.2021 i ş y e r i s g k n o İŞ YERİ TEHLİKE SINIFI RAPOR NO SAYFA SAYISI RAPOR

Detaylı

Ümrandan. U m ran. Cemil Meriç

Ümrandan. U m ran. Cemil Meriç U m ran ıiylık aiya^ct Jıi^ünc^.- vv küiklr dcr^ist- Ümrandan Sah ib i Ü m ran Y a)'in alık îü ru T iı San. ve Tie. Ltd. Sd, A 4 a /Vbdullah Yıldız ü m ran ın K asım -2000 Sayısında bir korkular ülkesi

Detaylı

T E K L İF M EK TU BU

T E K L İF M EK TU BU T O Î.V A I D E S T fk P R O G R A M I ' ^ ı r. VAN \ALİI V A N H A L K S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü (B ÎZ D E V A R IZ ) S A Y I ; 2 0 1 4 K O N U : P iy a sa A ra ştırm a sı T E K L İF M EK TU BU S

Detaylı

İstanbul Örnekleminde İnternet ve Bilgisayar Bağımlılığının Yaygınlığı ve Farklı Etkenlerle İlişkisi

İstanbul Örnekleminde İnternet ve Bilgisayar Bağımlılığının Yaygınlığı ve Farklı Etkenlerle İlişkisi ORİJİNAL ARAŞTIRMA İstanbul Örnekleminde İnternet ve Bilgisayar Bağımlılığının Yaygınlığı ve Farklı Etkenlerle İlişkisi Dr. Itır TARI CÖMERT, a Dr. Kültegin ÖGEL a a Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği, İstanbul

Detaylı

Majör Depresyon Hastalarında Atak Sayısı ile Serum Haptoglobulin ve Neopterin Düzeyleri Arasındaki İlişki

Majör Depresyon Hastalarında Atak Sayısı ile Serum Haptoglobulin ve Neopterin Düzeyleri Arasındaki İlişki Original Papers / Araştırmalar DOI: 10.5455/jmood.20130208081951 Majör Depresyon Hastalarında Atak Sayısı ile Serum Haptoglobulin ve Neopterin Düzeyleri Arasındaki İlişki Abdullah Bolu 1, Murat Erdem 1,

Detaylı

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri DERLEME İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri Dr. Cahit KALKAN, a Dr. Halis ÖCAL, a Dr. Ali RİŞVAN,

Detaylı

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi ISSN 1302-0498 Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi TÜRK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİ DERNEĞİ YAYIN ORGANI (JOURNAL OF THE TURKISH CRITICAL CARE NURSES SOCIETY - TURKEY) Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi Index Copernicus

Detaylı

Nadir görülen kardiyak kitleye cerrahi yaklaşım

Nadir görülen kardiyak kitleye cerrahi yaklaşım www.me di cal-tri bu ne.com.tr Sağlık mensuplarına özel gazetedir. TÜRKİYE İlk multidisipliner sanal hastane İstanbul Sağlık Müdürü, Türkiye nin ilk ve tek multidisipliner sanal hastanesini Medical Tribune

Detaylı

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi OLGU SUNUMU İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi Özgür ERDOĞAN, a Yakup ÜSTÜN, b İbrahim DAMLAR, a Ufuk TATLI, a Fatih ARIKAN

Detaylı