D r.m esu t Ç E T İN (*) D r.c u m h u r K ILIN Ç (**) E cz.m ustafa G Ü L T E P E (*) D r.h üscyin Ö Z Ö Ğ R E T M E N (**)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D r.m esu t Ç E T İN (*) D r.c u m h u r K ILIN Ç (**) E cz.m ustafa G Ü L T E P E (*) D r.h üscyin Ö Z Ö Ğ R E T M E N (**)"

Transkript

1 Psikolarmakolojide Yenilikler Sempozyumu ]991 İstanbul Ş İZ O F R E N L E R İN S A Ç V E S E R U M L A R IN D A K İ E S E R E L E M E N T L E R (C u,z n,m g, F e ) İN SA Ğ LIK LI B İR E Y L E R D E N O L U Ş A N K O N T R O L G R U B U İLE K A R ŞILA ŞTIR ILM A SI D r.m esu t Ç E T İN (*) D r.c u m h u r K ILIN Ç (**) E cz.m ustafa G Ü L T E P E (*) D r.h üscyin Ö Z Ö Ğ R E T M E N (**) D r.m.e m in C E Y I A N (*) D r.n e v zat T A R H A N <*) D r.b A k sın S Ü R M ELİ (**) Ö Z E T (*) (»A TA H aydarpaşa Eğitim H astanesi Psikiyatri ve Biyokimya Klinikleri. <**) G A T A Psikiyatri ve Biye ' -nya Klinikleri. Şizofreninin etyolojisi v e /v ey a senıptom atolojisinde rolü olabileceği düşünçesi ile, D S M -IIl-R tanı k riterlerine göre 91 şizofreni ve 87 kronik şizofreni tanısı kortmuş erkek hasta grubu ile, gönüllü ruhsal ve bedensel sağlıklı 96 erk ek bireyden oluşan k o n tro l g ru b u n u n saç ve serum larından alınan örneklerde eser e le m e n tle r (C u.z n Mıı. F e ) in konsantrosyonlarına bakılm ıştır. H asta ve kontrol grublarının saç ve serumları arasındaki farkın önem kontrolü student s t testi ile karalaştırılm ıştır. B una göre, her iki şizotreni g ru b u n u n gerek saç ve gerekse serum larındaki ortalam a Zn konsan tro sy o n iar;, kontrol gru b u n u n o rta lam aları ile karşılaştırıldığım la anlam lı olarak (P(0.001) düşük bulunm uştur. Z n u n aksince araştırma gruplarının seru m ların d ak i C u, M g ve Fe konsantrasyonları ortalam aları ile kontrol grubu karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunam am ıştır. O ysa, h asta grubunun saçlarındaki Mg, Fe ve Cu konsantrasyonları, Z n ya benzer şekilde kontrol grubuna göre değişen önem lilik derecelerinde (P<0.01-P 0.001) anlamlı olarak düşük bulunm uştur. Bu dört m etalin serum ve saç konsantrısyonları bakım ından iki hasta grubu karşılaştırıldığında anlam!; bir fark bulunam am ıştır. H asta grupları ile k o n tro l g ru b u n u n saçlarındaki bu dört m etalin konsantrosyonlarının serum düzeyleri ile korelasyon gösterm ediği tespit edilm iştir. S U M M A R Y. A C om parison of T ra c e E le m e n ts (C u,z n,m g.f e) Levels in H air and Serum of S chizophrenic P atien ts and of th e C ontrol G roup. T h e p resent study w as m a d e b y th e aim to conribute to th e litera tu re about the etiology' a n d / o r sympt»mologv of schizophrenic d iso rd er-a cco rd in g to th e criteria of DSM-111-R w ere diagnosed 91 sch izophren ic an d 87 chronic schizophrenic m ales w ere c o m p a re d w ith com posing of 96 m ales who were the p ersonnel o f G ü lh a n e M ilitary M edical School the v o lu n teer p e rs o n n e l w ho w ere com posed the control group were clinically p ro v ed h ealthy physically and m entally.c o n cen tratio n levels o f th e trace elem ents ei(c u, Z n, M g, Fe) in the hair and seru m o f both groups w ere m easured. D ifference b etw een th e a v e ra g es o f trace elem ents in hair an d serum of the both gro u p s w as ca m p ared statistically w ith student s t-test. T h e average Z n L evels in se ru m an d hair of b oth schizophrenic groups w ere found significantly low er than th e control gro u p (PC0.001). C ontrary' to Z n, o th e r e le m e n ts (C u, M g.fe) in the serum o f th e research group w ere not significantn ly different from th e control g roup. W hile th e c o n c en tratio n levels of M g,fe and Cu in the hair of th e researc h gro u p w ere *iaund to be significantly low er than com pared to the control group, as in the significantly lower (P^ ) for Zn. T h e re wag no significant d iffe re n c e betw een levels of hair a n d serum these 4 m etals in th e tw o p atien t groups T h e re was no c o rrelatio n s b e tw e e n th e concentration levels o f these four m etals in th e h air o f p atien ts and control groups. G İR İŞ Z n,c u,m g.f e vb gibi m e ta lle r v ü cu d d a ağırlık olarak çok az olm alarına rağm en organizm a için gerek yapısal gerekse fonksiyonel y ö n d en çok ö n e m li ro llere sahiptirler. Bu elem en tlerin kan k o n santrasyonlarındaki değişm elerin çeşitli psikiyatrik sem ptom ları o rta y a çıkardığı bilinm ektedir {35,38). Bu nedenle, diğer hastalık g ru p la rın d a olduğu gibi psikiyatrik b o zu k lu k lard a d a b u elem entlerin etyoloji veya sem ptom oloji de ne d erec e rol o y n ad ık ların ın anlaşılm ası için bu güne k ad a r çok sayıda a ra ş tırm a yapılm ıştır (11,17,32,33,35,38). H enüz tam olarak aydm latılam ayan şizofreninin etyolojisinde; en çok kabul gören hipoteze göre; şizofrenide, selektif dopam inerjik b ir "Overactivity" bulunduğu kabul edilmektedir (8,32,42).Belli başlı üç dopam inerjik yol vardır. l.m ezolim b ik d o p a m in e rjik yol.frontal korteksden nukleus akkum bense u z a n m ak ta d ır, ve şizofrenideki düşünce bozukluklarından so ru m lu tutu lm aktad ır.2 -N ig ro strial dopam inerjik yolsubstansia nigra, n ü k le u s k au d a tu s ve p u ta m en arasındadır ve şizo fren id ek i d av ra n ış bozukluklarında sorum lu tutulm aktadır (8,9,16,22,32,42). 3.T u beroinfundibuler dopam inerjik yol, H ipotalım us ve arcuat mukleusda sonlanır ve şizofrenideki hornona ve veietatif bozukluklardan sorum lu tutulm akta dır(32-42). 105

2 G E R E Ç V E Y Ö N T E M 'h a s ta la r ve k o n tro l grubu: G A T A P sikiyatri K liniğinde 1989 yılı içerisinde yatan, DSM-111-R kriterlerine göre ta n ısı konm uş, erkek 97 şizofrenik ve 94 kronik şizofrenik h asta d an alınan saç ve serum ö rn ek leri üzerinde çalışılmıştır. D eğerlendirilm eye ruhsal pato lo jilerin d en başka rahatsızlığı klinik ve la b o ratu v ar olarak g ö sterilen h astalar alınm adı. K ontrol g ru b u, G A T A da çalışm akta olan gönüllü e r v e sivil p erso n eld en, ruhsal ve b ed e n sel olarak sağlıklı oldukları klinik doğrulanm ış 96 erkek bireyden alınan saç ve serum larla oluşturulmuştur. ve la b o ratu v ar aracılığı ile Bayan h a sta la r sayılarının azlığı ve saç boyaları kullan m aların d an dolayı hasta g ru p la rın a aahil edilm em işlerdir. Şizofreniden başka fonksiyonel ve organik ruhsal bozuklukları olan hastalarda çalışma dışı bırakılm ıştır. H asta ve kontrol gruplarındaki bireylerin yaş ortalam aları ile ortalam a hastalık süreleri ta b lo :l de gösterilmiştir. H astaların üaç k ullanıp k u llanm adıklarına göre ayırım ı yapılm ış (T ablo-2);ilaç kullanm ayan hastaların sayılarının azlığı nedeniyle çalışm a dışı bırakılm ışlardır. G eriye k alan ve nöroleptik ilaçlan (fenatiazin ve b u tiro fen o n grubu) kullanan 91 şizofrenik ve 87 k ro n ik şizofrenik hasta ü zerinde çalışılm ıştır. H astaların günlük k u llandıkları ilaç dozları şizofren grubunda orta lam a 18,2m g/gün trifluperazinc (ranj:10-45m g/gün) ortalam a 150 m g /g ü n chlorporm ızine (ranj:50-800m g); ortalam a 14,2m g/gün halo p erid o l (ran j:3-5 0 m g /g ü n d ü r). K ronik şizofren grubunda ise, hastaların kullandıkları ilaç dozlangünlük orta lam a 12,3m g/gün trifla p c rtz in e (ranj:10-35m g/gün), ortalam a:200m g/gün chlorprom azine (ronj:25-850m g), 8,4m g h aloperidol (ra n j:l,5-4 5 m g /g ü n ) dür. Gnı-lar birey Yaş a t î; Ha s t a lıy Sayısı Ortala t. sivyıl) S ü resi(y ılj Kontrol '-i r u b u 91 2, b. i 1-31) - Şl^'Tr? ' r 91 21,3(2 -'-2b) 1.0 Kronik Ş izofreniler C' 5-bj?) 8,9 Tablo 1: Han ta ve Kontrol urupların :aki n r e y l e r i n iaş ve ortalama Hastalık: küreleri ne uore D ağılım GRUPLAR NOKOLEPTıKLüH \ Feaotiyazin Bütirofenon) İLAÇ KULLANMAYAN TOPLAM şizofreni er 91 b 97 Kromiic Şiz»fre»ler Tablo 2: H astaların ilaç Kullaaıp Kullanmama»ma Göre D ağılışı M A T E R Y A L L E R : serum lar: B ir gece açlık sonrası, ön kol v en asın d an alm an kanlardan elde edilen serum lar analiz gününe k ad a r 20 derecede saklandı. Saçlar: G erek k o n tro l gru b u n d a, g erekse hasta g ru p la rın d a saç boyası kullananlar değ erlen d irm ey e alınm adı. S açlar ense ve oksipital bölg eden kesildi. Saç u zunlukları 2 ile 4 cm arasında idi. Saç ö rn ek leri yıkam a ve analiz gününe k a d a r artı 4 san tig rat d e rec ed e polietilen tü p ler içerisinde saklandı. saçların yıkam a ve eritm e işlem leri: Y aklaşık 1 gr k a d a r saç erlen m ay er içine k o n d u.ü zerin i örtecek şekilde, 1 0 g /L lik sodyum laoril sülfat solüsyonu döküldü. 10 dakikalık aralarla ça lk ala n arak 30 dakika b ekletildikten so n ra saçlar süzülerek kirlenen solüsyon atıldı. A ynı işlem ikinci kez tek rarlan d ı.d a h a so n ra lordistile su ile, 10 dakikalık intervallerle çalkayarak 30 dak ik a yıkandı. Bu işlem 3 defa tekrarlandı. Y ıkanıp tem izlen en saçlar 60 derecelik etü v d e 24 h bekletilerek k u ru tu ld u. D ah a so n ra desik atö rd e oda ısısına getirilerek erim e tü p le ri içine alındı. H e r tü p ü zerin e 3 m l.konsantre H N 0 3 d ö k ü lerek 2 saat sü re ile 90 derecelik su banyosunda eritildi. E riyen m etaryel son hacim 12,5 m l ye tam am landı,. O kum a sırasın d a bu sıvı 5 kez dilüe edildi.(2). Erim iş saç solüsyonlarının Z n, M g, F e ve Cu ölçüm leri ile serum ların Cu ve F e ö lçüm leri P erk in E lm er 403 atom ik absorbsiyon sp ek tro fo to m etre sin d e (36), seru m ların M g ve Z n ölçüm leri ise R A 1000 T echnicon o to analizöründe ölçüldü (1,15).S o n u çlar saçlar için, gram saç başına m ikrogram elem ent olarak serum Z n, F e ve C u l için yüzde m ikrogram, seru m M g u için yüzde m iligram olarak verildi. İSTA TİSTİK S tu d en t s t- testi kullan ılarak saç ve serum g ru p la rı o rta lam alar arasındaki farkın ö n em k o n tro lü yapıldı. A yrıca h e r g ru b u n saç ve serum ları arasında korelasyonun olup olm adığına bakıldı. 106

3 S O N U Ç L A R T a b lo -3 te k i norm al, şizofreni ve k ro n ik şizofreni gruplarının saç ve seru m ların d a ölçülen 4 m etalin o rta lam a k o n san tra sy o n ların ı ve stan d art sapm alarını gösterm ektedir.h er iki şizofreni g ru b u n u n gerek saç, gerekse seru m d a k io rtalam a Z n konsantrasyonları, norm al grubun o rtalam aları ile karşılaştırıldığında, anlam lı d e re c e d e düşüklük v ard ır (P (0. 01). Tablo-3 norm al, şizofreni ve kronik şizofreni gruplarının, saç ve serum larında ölçülen Z n,m g,f e ve M g konsantrasyonlarının ortalam a değerleri ve standart sapm aların dağılımı. Saç icrun bervım ug/g *ug ug/g Normaller 523,9 74,3 102,4 :Ç ta Çirofr«cıler ^ ' +22 +fc +0.1 N«fiiller C9.3 n: zili ; i zofrenier 10,t n: »c ö Tablo 3: Normal, şizofren ve irenim %ızorrenlerııı sa<, ve serumlarınca Zn, y.g, /e ve Cu icons «r. t r;sy onl i r ırı in ortalama d e r l e n t. «tand.rt B.pm.lar., X;p(o.cl Z n un aksine bu iki grubun seru m ların d ak i M g,fe ve Cu konsantrasyonları ile anlam lı b ir farklılık gösterm ek ted ir. O ysa saçlardaki M g.f e ve Cu k o nsantrasyonları, Z n da olduğu gibi değişen d e recele rd e azalm ış olarak anlam lılık m evcuttur (P< 0.02-P ). Bu 4 m etal konsantrasyonları bak ım ın d an iki hasta grubu karşılaştırıldıklarında n e saçlarda ne de seru m lard a anlam lı b ir farkın olm adığı anlaşılm ıştır (P^O. 01). N orm al,şizofrenik ve kronik şizofrenik gru p ların saçlarındaki bu dört m etalin konsantrasyonu serum seviyeleri ile b ir korelasyon gösterm ediği bulunm uştur. T A R T IŞ M A Saç, örnek alımı nakli saklanm asının kolay olması nedeniyle pek çok araştırm ada kullanılm ıştır (26,28,39,50). Saç oluşum unun fizyoloji nedeniyle, uzunlam asına analiz b ir takvim bilgisi sağlarken, to tal an a liz belirli b ir zam an içindeki ortalam a değerleri verir (4,50). S aç içerisine m etallerin giriş m erkanizm ası hakkında çok az bilgi vardır. Saç m atriksi, te r bezleri, yağ b ez leri ve epiderm is gibi e n d o jen kaynakların yanında çevresel şartlarda saçın elem ent içeriğine etki etm ek ted ir(4 ). E n d o jen k ay n aklan etkileyen önem li bir faktörde diyetle alınan element m iktan ve bunların barsaktan em ilm e oranıdır (4,50,51). Irk, seks, yaş gibi faktörlere bağlı olarak saçın eser elem ent içeriğinde değişiklikler gösterdiği rap o r edilm iştir (51). S aç için litera tü r d e verilen referans değ erler, birb irlerin d en farklı olup, ranjlar geniştir. Bu d u ru m a yukarıda b elirtilen ned enlerin yanında, k ullanılan saç uzunluğu,yıkam a ve eritm e işlem lerindeki farklılıklar n ed en olm aktadır. Bu yüzden h e r laboratuvarın norm al grup çalışması ile kendi referans değerlerini saptam ası uygun görülm ektedir (30,51). B u özellikleri göz önüne alarak, çalışm am ızda norm al grupla, h asta g ru p la n arasın d a standart b ir karşılaştırm a yapm aya çalıştık. Ç alışm aya erkeklerin alınm ası ve aynı ırktan olm alan; sekse ve ırka bağlı doğabilecek farklılıkları e n aza indirm iştir. K ontrol grubu b ireylerin yaş o rta lam alan, hasta g ruplarındaki b ireylere n az aran biraz düşü k tü r. S aç eser elem en t içeriğindeki m ajor değişikler d ah a çok bebeklik ve ge ç adolesan d ö n em in d e o lm aktadır (51). Ç alışm am ızda kullanılan n o rm al ve h3sta g ruplarım ızdaki bireylerin, bu yaşların dışında olm ası, yaşdan dolayı m eydana gelebilecek farklılıklarıda azaltm aktadır. Ç alışm am ızda g ru p lann saç ve seru m ların d aki bu dört elem ent konsan trasy o n ları arasın d a geçerli b ir k o relasyon o lm am asına rağm en iki şizofrenik g ru p ta da Z n,m g,f e ve C u in saç k o n san tra sy o n lan nın anlam lı d e rec ed e düşük o lm ala n oldukça ilginçtir. T a d a ta rafın d an yapılan çalışm ada Z n,m g ve C u için aynı d u ru m tesb it edilm iştir (50). Ş izofreniklerin b eyinlerinde, özellikle hipokam pal b ö lg e lerin d e Zn azlığı gösterilm iştir (38). B azı çalışm alarda şizofreniklerin serum larında düşük Zn seviyeleri yanında yüksek Cu seviyeleri saptanm ıştır (47). H asta gruplarım ızda ölçülen serum M g, 107

4 Psikofitrmakolojide Yenilikler Sempozyumu 1991 İstanbul Fc ve C u seviyeleri n o rm a l grup ile farklılık gösterm em ektedir. Halbuki Zn seviyeleri diğer çalışm alarda da saptandığı gibi anlam lı b ir d ü şü k lü ğ e sah ip tir (P^O.OOl). S erum C u ile saç Cu arasında bir korelasyon olm adığı daha öncede gösterilm iştir (25). T y re r şizo fren ik lerin beyin-om irilik sıvılarında C u seviyesinin norm allere g ö re d ü şü k olduğunu bulm uştur (53). E rkek şizofreniklcrin saç M g içeriğindeki azalma Pfeiffer ve arkadaşları tarafından da rap o r edilm iştir (39). Ş izofrenu. b ire y lerin saçlarına Zn, M g,fe ve Cu m etallerinin girişinde h r azalm a o lm ak ta d ır. Bu durun; şizofreniklerin beyinleri ve b ey in le rin in bazı bölgeleri içinde söz konusu olabilir.şizofreniklerin b e y in lerin d e, Z n un rol aldığı reaksi. o.ıl.ırın etk ile n m esi kuvvetle m uhtem eldir,. Cu ve Z n un eksik! ğ d o pam inerjik yolda rol alan, t ;f>>/.in hidroksilaz, dopam in h id ro k silaz gibi m etalloenzim leri etkileyebilir. Z n ve Cu eksikliğinin n e o n a ta l ratlard a katokalam in üretim ini artırdığı g ö ste rilm iştir (34,54). Zn eksikliği, beyin gelişim i sırasında bozuk D N A, R N A ve p rotein sentezine neden olm aktadır. G e b e lik v e laktasyon sırasındaki Z n eksikliklerinin yavrulardaki bazı k o n je n ita l sinir sistem i anom alileriyle ilişkili olduğu ra p o r edilm iştir (5,7.13). A yrîca çocuklarda, yetersiz Zn seviyelerinin ö ğ ren m e kabiliyetinde azalm a apati, letarji ve m e n tal re ta rd a sy o n a sebep olabileceği k abul edilm iştir (11). D epresyonunda görüldüğü "akroderm itis en te ro p e tik a nın ta m anlam ıyla Zn eksikliğinin b ir sonucu olarak onaya çıktığı sap ta n m ıştır (18). Y ine Fe eksikliğinde, örneğin c h o lo ro sisd e olduğu gibi, depresyonun görülm esi; bir Fe m etalid enzim i olan m o noam ino oksidaz aktivitesindeki değ işik lik lere bağlanm aya çalışılm ıştır (55). D elirium tre m e n s ta b lo su n d ak i psikiyatrik sem ptom ların bir kısmı şizofrenide de g ö rü lm ek te d ir. D elırum trem ensin tedavisinde, kalsiyum k an al blokörleriııe benzer b ir etkiye sahip olan M g faydalı o lm u ştu r (12.57). Saçların elem ent içeriğine ilaçların etkisi de düşünülm üştür.ö rneğin klorprom azinin bakır ile çelat yapma eğilimi bilinm ektedir (41).İlacın kronik kullanım ını takiben beyinde Cu seviyesinde azalm a olduğu bildirilmiştir (56). D iğer fcn o tiy a z in le rin d e aynı etkiyi gösterm esi m üm k ü n d ü r (10). Bu ilaçların b ey in d e Z n m iktarını yükselttiği anlaşılm ıştır (50). Bu çalışm a m ızd a kullanılan ilaçlar yönünden bir karşılaştırm a yapm ak m ü m k ü n olm am ıştır.ç ünkü kullanılan ilaçların çokluğu, k o m b in e te d a v ile r ve uygulanan dozların geniş b ir spektrum a sahip olm ası stan d a rd ize bir karşılaştırm ayı engellem ektedir. Sonuç olarak, e s e r e lem en tlerin beyin strü k tü rü n ü n oluşum unda, beyin gelişm esinde, beynin devam lılığını sü rd ü rm esin d e rollerinin y an ın d a; beyin fonksiyonlarının regülasyonu ve icrasında, özellikle n ö ro tra n sm itte rle rin salim im ve m iktarlarını etkileyerek o ld u k ç a önem li roller oynadıkları konusu n d a çok sayıda ipuçları b u lu n m u ştu r. A ncak saç ve beyinde adı geçen m etallerin "u p ta k e"lerin in anlaşılm ası ile ortak yönlerinin ortaya çıkarılması için d a h a ileri çalışm alara ihtiyaç olduğu a nlaşılm aktadır. B u aşam ad a kesin hüküm ler verm eye çalışm ak ise spekülasyondan ö te birşey değildir kanısındayız. K A Y N A K L A R 1) A rtis J.D V im ogro d o w.s :S p ectro p h o to m etric study of several sensitivity reag e n ts fo r serum iron.c lin biachem :14:(6) , ) A ssorjan G.S a n d O b e rle a s D.Effect o f w ashing procedures and trace elem ent c o n te n t of hair.c lin.c hem.23,9, , ) A ydınalp K.,S öylem ezoğlu Ü.Ç etingüç M.T o k er IA n tid e p re ssif tedavid d em ir eksikliğinin rolü G A T A B ülteni, 23: , 1981, 4) Bos A.J J.V a lk o v iç V,V ıs R D and V erhcul H.İn co rp o ro tio n routes of elem ents in to hum an hair; im plications for hair analysis used for m onitorng,sci.total, Envien 42, , ) C aldw ell D.F.O b e rle u s D :P rasad A.Ş: R eproductive perform ance of chronic m ildly zinc deficient rats and th e effects an behavior of th eir o ff spring.n utr R ep jn t 7: , ) C allen d e r S,Y o u d in M.B H,W oods H.F G rah am S m ith O.G :M A O aktivity in m a n iro n deficiency B r.j.p harm acol 52: , ) C arlton N.W.K elly N.A N eural lesions in the offspring of female rats fed a copper deficient diet.j.n utr.97,42-52, ) Crow T.D.M oleculer pathology of schizophrenia: M ore than one disease process? Br.M ed J.280:66-68, 1980, 9) C row T.J.e t a l.m o n o a m in o m echanism s in chronic schizophrenia P ostm ortem n eu ro ch e m ic al findings.b rj.p sychiatry, 234: , ) C zerm iak P.H aim D.B.Phenothiazine derivatives and brain zinca rch.n evrol 24: , ) D o n k s D M :M e n k e s K inky H air syndrom e A n in h e rite d defect in cupper a b s o rb tio n w ith w idespread effects.p ediatrics, 50: , ) D insdale H B.D o es M agnesium sulfate treat eclam ptic seizures9 Y esa rch N eu ral 45: ,1988b 13) F o sm ire G J A l- Ü b y a id i Y.Sadstead H.H.S om e, effects of postnatal zinc d efiency o n devoloping rat b rain.p e d iat R esearch 9:89-96, ) Fjerdinstad E :Z in c contient in hippocam pus and w hole brain of norm al rats.b rain R es , ) G in d le r E M.H e th O.A.C o lo rin etric d eterm in atio n w ith bound "calmagite" o f m ag n esiu m in hum an b lo o d seru m clin chem. 17:662-64, 1971, 16) G oodw in F.K.B e h av io u ra l effects of L -D O P A in m an in psychiatric com p licatio n s o f m edical d ru g s.e d ited by R I.Shador.N ew Y o rk R aven Press 1972, pp.76-89, 17) G re in e r A C ; D e te rm in a tio n of C a,c u,m g an d Z n conrten t of identical a reas in h u m a n cerebral hem isp h eres o f norm als.çlin, C him A cta,61,335-34, 197^. 108

5 18) H am bridge K.M.Zinc acroderm atitis enteropathica and congenital m alform ations. Lancet 1:577-86, ) H arrison W.W.Trace elem ents in hum an brain, Cu,Zn,Fe M g,nutr.metab.23:294-99, ) H enkin RI: A syndrom e of acute zinc loss.arch.neurol.32:745-52, ) H esse G.W :C hronic Z inc D eficiency alters neuronal function of hippocam pal mossy fibers. Science 205; , ) H oogenraad T.U :O ral zinc in W ilson s disease. Lancet 1:282-64, ) H unt D.M.C a tec h o lam in e prosynthesis?n d activity of a num ber of c o p p :r d ep a n d en t enzym es in the c o p p e r deficient m ottled mou.;e m utants.c om p.b ioehem PhSiUi, 570:79-83, ) Itoh M.E b a d i M :T h e selective inhibition o f glutam ic acit decarboxylase (G A D ) in h ippocam pus by Zn Pharm acologist, 23:159-68, 1981, 25) K am akura M A study of the charecteri^ics of trace elements in the hair of japanese Jpn.J.H ygiene 39:823-26, ) K im ura K.K um ura J Prelim inary' re p o rt on the m etobolism of trace elem ents in n europsychratric diseases.z inc in schizophrenia Pr.oc.Jap A cad.sci , ) Kalb L.C.and Brodie H.K.E.M odern Clinical Psychiatry.Tenth ed.saunders co.phledelphia L ondon,t oronto 1982,p, ) Laker M :O n determ ining trnace elem ent levels in man:the uses of blood and hair Lancet 1;260-6S, ) Lishm an, W A :P sychiatric co m plications in W ilson s disease in organic psychiatry.blackw ell scientific.o xford P:764-S1, ) O y engerv.w aittiez J.T race elem en ts in hum an clinical specim ens E valuation of litera tu re data to identify reference values Clin C hem 34/3: , ) Me Lardy T.H ipocam pal zinc in chronic alcoholism and schizophrenia IRCS M ed.sci 2: , ) M eltzer H.Y Biological studies in schizoprenia.schizophrenia Bull.13:77-111, ) M o n n o f P.B O rcu tt JC :D o p am in e B eta-hydroxylase (D B H ) and the regulation of catecholam ines b irosyntheses inüstin E, Snyder SH (E ds) Frontiers in catecholam ine research. Ustin E,Snyders(Eds) Pergam en Press.New York 1973 P p ) M organ R F, O dell BLEffect o f co p p e r deficiency on con concentrotions o f cathecolom ines an d related enzym e activities in the rat brain J.N eurochem, 23: , ) O dell B1 Effect of copper status on brain neurotransm itter metabolizm in Iam bj N eurochem 25:451-55, ) Perkin E lm er A nalysis o f serum d eterm in atio n of copper and zinc.bc-5 in analytic m ethods for A tom ic A b so rp tio n spectrophotom etry, ed by Perkin Elm en C am p Norwalk, Connecticutt, ) Pfeiffer C C.Bocehi o C opper, zinc m anganase niacin, and pyridoxine in the schizophrenias JA p p.n u tr.27:9-21, ) Pfeiffer C C.B raverm an E.R :Zinc the brain andr behevior, Biol.Psychiatry. 17:513-32, ) Pfeiffer C C.O bservations on trace and toxic elem ents in hair and serum.j.o rthom olec Psychiatry 3:259, ) P rohaska J.R.E ffect o f zinc deficiency from day 18 of gestation a n d /o r durin g lactatio n on th e d ev e lo p m en t of som e rat brain enzymes, J.N utr 104: , ) Rajan, K.S:Studies on the m etalicichelation of chlorprom azine and its hydroxylated m etobolites.in forrest İ.S.(Ed ) T he phenothiazine and structurally related drugs. New York, Raven prass, 1974, p )Randall P kn euroanatom icaltheory on the etiology of schizophreia M ed.h ypo theses 6: , 19S0. 43) R ein h art R A M ag n esiu m m etab o lism, A review w ith special reference to th e relationship betw een in tracellu le r content and serum levels, A rch intern M ) Reynolds R O :Com pulsiveice eating (pagophagia) and iron deficiency' A nn Intern M ed 61:435-46, 1968 Nov , ) Sandstead H.H : Zinc deficiency Effect on brain of the suckling rat.pediat.r es.6:119-31, ) Srinivason D.P,T race elem ents in psychiatric Illness Br.J.Hosp.M ed.august P.77-79, ) Staton M.A : Z inc D eficiency presenting as schizophrenia C urr.concepts Psychiatry 11:312-18, ) Stephan LA "glutam atorgic H ypothesis" of schizophrenia clin.n europnarm acol, 12:1-33, 19S9. 49) Symes, A.L A M arked R eduction in M A O Activity in the iron deficient rat.science, 179:153-57, ) Toda K.Nogam :Y, N agashim a M. et al T race elem ents in the hair of schizophrenics Biol Psychiatry 21: , ) Taylor A. U sefulness of m easurem ent of trace elem ents in mhair A nn C lin Biachem, 23:364-78, ) Tyrer S.D :CSF copper in schizoprenia, A m. J.Psychiatry 136:937-44, ) W ollw ork, 3, sad ssten d H : E ffect o f zinc deficiency on brain catecholam ine co n c en tratio n s in th e rat F e d e ra tio n Proc.40:939-44, ) W ebb, T E and O ski F A : iro n deficiency and m ental functions. J.Pediat.82:827-30, ) T u rlap aty P D M V : in te ra c tio n o f M g and verap am il on tone and contractility o f vascular sm ooth m uscles E urj.p horm acal 74:263-72, ) W einer, W,J:Effect of chlorprom azine on CNS concentrations of M n,fe,cu.life Sci.20: , ) Y avuzer S.ve a rk.id io p atik ep ilep sid e iz e lem en tler ve antioksidan m ekanizm alar. T ü rk.k l.t ıp.b ila ra ştırm a dergisi 3:82-87, ) Z avet G.M :P o ssib le tre a tm e n t o f p reec lam p sia w ith calcium channel blocking agents.m ed. H ypotheses, 12:303-19, J983b 109

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği)

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) Türkiye V. T arım Eko nom isi Kongresi 18-20 E y lü l 2002 Erzurum Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) A. Ahmet Yl'CER1 Nurettin

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ... r İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...1 Birinci Böliim KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR 1.

Detaylı

GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR

GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR Bu proje, T.C. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilmektedir. Bu araştırmada kullanılan veri toplama araçları ve raporu Sn. Dr. Özgür Dirim Özkan ve Sn. Oğuzhan

Detaylı

ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE

ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ R E V IE W O F T H E F A C U L T Y O F FO R E ST R Y,

Detaylı

AB ve Türkiye de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi

AB ve Türkiye de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi T ü r k iy e V. T a r ım E k on om isi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Eminim AB ve Türkiye de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi i. Bülent GÜRBÜZ Orhan YAVUZ Uludağ Üniversitesi

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U S ınava girm ek istediğiniz ili seçiniz İstanbul Ankara 4,5*6 eb ad ın dakifoto ğrafın ızı yap ıştırın ız İzm ir B ilim sınavına girm

Detaylı

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı : MEMURSEN TOKİ İMAM HATİP ORTAOKULU SONDAJ YAPIM İŞİ

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı : MEMURSEN TOKİ İMAM HATİP ORTAOKULU SONDAJ YAPIM İŞİ Poz No 1 1.7/002 S ıra No: 1 T an ım ı T E K A S K I T E R T İB A T I : 2 6 6 8 0 0 B irim i: T K T ü rkiye E le ktrik D a ğıtım A.Ş. (1.Bölge) (TE1) a) M a lz e m e : Ş a rtn a m e s in e, s ta n d a

Detaylı

ÖĞ R ENME HEDEFLER İ

ÖĞ R ENME HEDEFLER İ ÖĞ R ENME HEDEFLER İ S u n u m s o n u n d a k a t ı l ı m c ı la r ı n ; n fe k s iy o n k o n tr o l h e m ş ir e le r in in s o r u m lu lu k a la n la r ı h a k k ı n d a b ilg ile n m e s i, E n fe

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

Dünya da ve Türkiye'de Kırsal Turizm

Dünya da ve Türkiye'de Kırsal Turizm T ü r k iy e V. T a rım E k o n o m is i K o n g re s i 18-20 E y lü l 2 0 0 2 E rz u ru m Dünya da ve Türkiye'de Kırsal Turizm I. Uiilcnt C;URBtZ A.Orkuıı EROL Orhan VAVLZ Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

YÖNETMELİK TEHLİKELİ M ADDELER VE M ÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TEHLİKELİ M ADDELER VE M ÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 26 A ralık 2008 C U M A Resm î G azete S ayı : 27092 (M ü kerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orm an Bakanlığından: TEHLİKELİ M ADDELER VE M ÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI

Detaylı

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u B 0 2R 0 2M MECL 0 2S TOPLANTISININ TAR 0 2H 0 2 VE G 0 5NDEM MADDES 0 2 KONU M ali Hizmetler Dairesi

Detaylı

MACARİSTAN DA LİSANS DÜZEYİNDE VE MEZUNİYET SONRASI ORMANCILIK EĞİTİMİ1

MACARİSTAN DA LİSANS DÜZEYİNDE VE MEZUNİYET SONRASI ORMANCILIK EĞİTİMİ1 MACARİSTAN DA LİSANS DÜZEYİNDE VE MEZUNİYET SONRASI ORMANCILIK EĞİTİMİ1 B erene B E L D İ2 G İR İŞ B ü tü n d ü n y ad a son y ıllard a genel an lam d a b ir eğitim refo rm u n u n g erçek leştirilm esi

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

S E R İ ü C İL T 3 ^ SA Y I i 1985 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ

S E R İ ü C İL T 3 ^ SA Y I i 1985 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ S E R İ ü C İL T 3 ^ SA Y I i 1985 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAŞINMASINDA KULLANILAN KABLO HATLAR Prof. Dr. Turgay AYKUT 1 K ı s a Ö z e t Bu yazıda oruıan ürünlerinin

Detaylı

B u gü n, T ü rk iy e de yaşayan bütün insanları ço k yakından ilgilendiren bir kon u yu, eğ itim k on u su n u, yerel

B u gü n, T ü rk iy e de yaşayan bütün insanları ço k yakından ilgilendiren bir kon u yu, eğ itim k on u su n u, yerel Recep Tayyip ERDOĞAN S ayg ıd eğer h ocalarım, Kıym etli m isafirler, Yazılı ve g örsel B asın ın D eğerli tem silcileri; B u gü n, T ü rk iy e de yaşayan bütün insanları ço k yakından ilgilendiren bir

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 28/10/2015-6400 A t ERZURUM Tf K-NİK UN İVERSI I ISI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı B E K A Sayı :78096178-100/ Konu :Eğitim REKTÖRLÜK

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Sayı : 37.811.563-934/ 19/01/2015 Konu : Teklife Davet Sayın :... T e l: F ak s: Kurumumuzun ihtiyacı olan (4) kalem AFİŞ, BROŞÜR VE PLASTİK M ÜHÜR ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

Eğitimin Kalkınma Apışından Önemi

Eğitimin Kalkınma Apışından Önemi Eğitimin Kalkınma Apışından Önemi Işıl ÜNAL(*) G ünüm üzde tüm ülkeler, sağlıklı bir ekonom ik işleyişi sağ layabilm ek için çeşitli düzeylerde ve biçim lerde p lan lam a y a p m a zorunluluğu duym aktadırlar.

Detaylı

P İO N D İA 45 m g ta b le t A ğız yolu ile a lın ır

P İO N D İA 45 m g ta b le t A ğız yolu ile a lın ır P İO N D İA 45 m g ta b le t A ğız yolu ile a lın ır Etkin madde: H er tablet 45 m g pioglitazon (hidroklorür olarak) içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz m onohidrat, hidroksipropil selüloz, kalsiyum karboksim

Detaylı

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I.OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI....4 A. Bütçe

Detaylı

Gıda Maddeleri Üretimi ve Tüketiminde Denetim Hizmetleri Etkinliğinin Değerlendirilmesi (Tokat İli Örneği)

Gıda Maddeleri Üretimi ve Tüketiminde Denetim Hizmetleri Etkinliğinin Değerlendirilmesi (Tokat İli Örneği) Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Erzurum Gıda Maddeleri Üretimi ve Tüketiminde Denetim Hizmetleri Etkinliğinin Değerlendirilmesi (Tokat İli Örneği) A. Ahmet YÜCER Tokat Tarım tl Müdürlüğü.Tokat,

Detaylı

S TR E S Y Ö N E T M İ İ

S TR E S Y Ö N E T M İ İ STR E S Y ÖN E TİMİ K ON U B A ŞL IK L A R I Stres N edir? Stresin B elirtileri Stres Ka yn a kla rı Stresin O lum lu E tkileri O lum suz Stres Ö rgütsel Stres K a yn a kla rı K işisel Stres Yön etim i

Detaylı

ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ- R E V IE W O F T H E FA C U L TY O F FO R E ST R Y, Ü N IV E R SIT Y O F İS T A N B U L

ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ- R E V IE W O F T H E FA C U L TY O F FO R E ST R Y, Ü N IV E R SIT Y O F İS T A N B U L S E R Î S E R IE S S E R IE SE R IE.CÎLT V OLÜM E B A M ) TOM E SA Y I N U M B E R H E F T P A SC IC U L E 1988 ÎSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ- R E V IE W O F T H E FA C U L TY O F FO R

Detaylı

: 908rD E.2681

: 908rD E.2681 Antalya Büyükşetıir Belediyesi Planlama Şube K/uourlüğO Sayı- 90S53?6?-301 03-F?6fi1 Tarih 03.10.2017 Dosya Numafasr 20I7-178183 T.C. A N T A LY A B Ü Y Ü K ŞEH İR B ELED İY E B A ŞK A N LIĞ I İm ar ve

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıpta Doktora Farmakoloji Marmara Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıpta Doktora Farmakoloji Marmara Üniversitesi 1989 Adı Soyadı: Mehmet Emin Ceylan Doğum Tarihi: 25 08 1956 Unvanı: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diploması Lisans Eğitimi Sivas Tıp Fakültesi Hacettepe Tıp Fakültesi Cumhuriyet

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

RAMAZAN MEYDAN OKUYOR 28 AÇIKOTURUM. R a m a z a n Ö r n e k B i r M o d e l S u n u y o r. K a t ıla n la r : M e h m e t A k i f A k,

RAMAZAN MEYDAN OKUYOR 28 AÇIKOTURUM. R a m a z a n Ö r n e k B i r M o d e l S u n u y o r. K a t ıla n la r : M e h m e t A k i f A k, ümran j g g düşünce kültür sivasei Sahibi Üm ran Yayıncılık Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Adına Abdullah Yıldız Yayın Danışmanı Yusuf Kaplan Yazı İşleri M üdürü Veli Kahraman Yayın K urulu Uğur Altım,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı soyadı: Sevim ÖKSÜZ İletişim Bilgileri: Adres: Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Bölümü, Mağusa-KIBRIS Tel: 0 (392) 630 2473 0 (392) 630 3067 Mail: sevim.oksuz@emu.edu.tr

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : 19.00 Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :1 27 Nisan 2012 Cuma BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 09.36 BAġKAN : Cemil ÇĠÇEK KÂTĠP ÜYELER: Muham met Rıza YALÇINKAYA(Bartın), Mustafa

Detaylı

Şizofrenide QT ve P Dispersiyonu

Şizofrenide QT ve P Dispersiyonu Şizofrenide QT ve P Dispersiyonu Sema Baykara*, Mücahit Yılmaz**, Murat Baykara*** *Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM Kliniği **Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği

Detaylı

SERÎ B CİLT 34 SAYI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ

SERÎ B CİLT 34 SAYI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ SERÎ B CİLT 34 SAYI 2 1984 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ TÜRKİYE DE EN YAŞLI SEDİR AĞACI AMBAR KATRAN Doç. Dr. M. D oğan KANTARCI3 K ı s a Ö z e t Sedir orm anlarım ızdaki araştırm alarım

Detaylı

empozuumu D üretmen en d Okulları / lo^emo 7er: ' STE< Özel AuUem Iar\V\ ' 'İİ+ Nisan 00?- ~ ~ e,

empozuumu D üretmen en d Okulları / lo^emo 7er: ' STE< Özel AuUem Iar\V\ ' 'İİ+ Nisan 00?- ~ ~ e, Iar\V\ ' 'İİ+ Nisan 00?- 7er: ' STE< Özel AuUem Okulları ~ ~ e, ve / lo^emo D üretmen en d empozuumu İSTEK Ö/el Acıbadem Okulları İbrahımaga Mah. Bag.Sok No: 4 34718 Acıbadem/İSTANBUL Tel: 0216 325 30

Detaylı

Mobile Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Batman

Mobile Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Batman Sorumlu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mahmut AYDIN İletişim:aydinm135@gmail.com, Mobile.05357236743 Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Batman Taşınabilir Enerji

Detaylı

GRUPLARDA ELEMENTLER

GRUPLARDA ELEMENTLER GRULARDA ELEMENTLER Li e N 8 9 Ne 0 i 8 9 0 c Ti V r Mn e o Ni 8 u 9 Zn 0 e r r 8 Y 9 Zr 0 Nb Mo Tc Ru Rh d Ag d 8 9 n 0 b Xe a f Ta Re s r t 8 Au 9 g 80 Tl 8 b 8 i 8 o 8 At 8 Rn 8 r 8 Ra 88 Rf 0 Db 0

Detaylı

T E K L İF M EK TU BU

T E K L İF M EK TU BU T O Î.V A I D E S T fk P R O G R A M I ' ^ ı r. VAN \ALİI V A N H A L K S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü (B ÎZ D E V A R IZ ) S A Y I ; 2 0 1 4 K O N U : P iy a sa A ra ştırm a sı T E K L İF M EK TU BU S

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

T.C. Ü M R A N İY E K A Y M A K A M L IĞ I İlçe Y azı İşleri M üdürlüğü. U 'n r t n f f l ^ E g f k r )

T.C. Ü M R A N İY E K A Y M A K A M L IĞ I İlçe Y azı İşleri M üdürlüğü. U 'n r t n f f l ^ E g f k r ) T.C. Ü M R A N İY E K A Y M A K A M L IĞ I İlçe Y azı İşleri M üdürlüğü Savı :B.0 5.4.V L K.0.3 4.76.0 1-870-714 K onu : G önül E lçileri Projesi (K oruyucu A ile) A C E LE 19/02/2013 U 'n r t n f f l

Detaylı

Cerrahpa şa Tıp Fakültesi Çocuk Sağ lı ğı ve Has ta lıkları Anabilim Dalı Adolesan. Adolesan Polikliniğinin Hasta Dağılımı

Cerrahpa şa Tıp Fakültesi Çocuk Sağ lı ğı ve Has ta lıkları Anabilim Dalı Adolesan. Adolesan Polikliniğinin Hasta Dağılımı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 183-187 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Adolesan

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Eğilim Öğretim Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Eğilim Öğretim Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Eğilim Öğretim Dairesi Başkanlığı Sayı :75850160-301.06.01/1355 Konu: Yatay Geçiş 12/01/2015 DAĞITIM YERLERİNE Yükseköğretim kurum lannda Ö n Lisans ve Lisans Düzeyindeki Program lar A rasın d a G eçiş.

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

3 SA Y! 2 w m. s e r i m ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ

3 SA Y! 2 w m. s e r i m ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ s e r i m 3 SA Y! 2 w m İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ AĞAÇ MALZEMENİN RUTUBETİ VE ÖLÇÜLMESİ Doç. Dr. R am azan KAN TA Y 1 K ı s a Ö z e t Bu yazıda önce ağaç m alzem ede pratik bakım dan

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

polipak Plastik Ambalaj Sanayi Limited Şirketi

polipak Plastik Ambalaj Sanayi Limited Şirketi polipak Plastik Ambalaj Sanayi Limited Şirketi Polyester (PET) Çemberler c 0) ı/ı

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

DENEYSEL RATLARDA ATOMOKSETİN VE OMEGA 3 ÜN SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mevlüt Sait KELEŞ

DENEYSEL RATLARDA ATOMOKSETİN VE OMEGA 3 ÜN SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mevlüt Sait KELEŞ DENEYSEL RATLARDA ATOMOKSETİN VE OMEGA 3 ÜN SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mevlüt Sait KELEŞ GİRİŞ Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB); hiperaktivite, dikkatsizlik,

Detaylı

Oral Çinko Alımının Kan Basıncı ve Karbonhidrat Metabolizması Üzerindeki Etkisi

Oral Çinko Alımının Kan Basıncı ve Karbonhidrat Metabolizması Üzerindeki Etkisi .Makaleler Oral Çinko Alımının Kan Basıncı ve Karbonhidrat Metabolizması Üzerindeki Etkisi Uzm. Dr. Yusuf Aydın Dr. Yasemin Ateş Uzm. Dr. Funda Ceran Doç. Dr. Mehmet Yıldız Uzm. Dr. N. Ihman SSK Ankara

Detaylı

B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir?

B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir? B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir? Murat Lostar 1 B ilgi G Э ven liпi ve A n a ж Пeleri Teknoloji Anti-virЭs, gэvenlik duvarщ, biyom etrik sistem ler, akщllщ kartlar, elektron ik im

Detaylı

YURTTAŞLIK VE EĞİTİM

YURTTAŞLIK VE EĞİTİM r L YURTTAŞLIK VE EĞİTİM r TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI YURTTAŞLIK ve EĞİTİM T Ü R K E Ğ İT İM D E R N E Ğ İ X X. E Ğ İT İM T O P L A N T I S I 21-2 2 K A S IM 1 9 S 6 ISBN 975-7583-15-4 f 3Ü ZELİŞ O

Detaylı

Psikiyatride İlaç Uygulamasının Etik ve Yasal boyutları. Dr. Işık TUĞLULAR1

Psikiyatride İlaç Uygulamasının Etik ve Yasal boyutları. Dr. Işık TUĞLULAR1 Psikiyatride İlaç Uygulamasının Etik ve Yasal boyutları Dr. Işık TUĞLULAR1 ÖZET PSİKİYATRİDE İLAÇ UYGULAMASININ ETİK VE YASAL BOYUTLARI Her türlü tıbbi uygulamada hekimin öncelikli görevi hastasının bedensel

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersi Adı Öğreti Dili Anatomi TÜRKÇE Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer Dersin Türü Dersin Alan Kodu Ders

Detaylı

İ Ğ ü ö ğ ç İ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ö ç İ ğ ö ç İ İ ç Ç ç ğ ğ ö ç İ ğ ğ ö ç ğ ğ ü ö ç ç ç ç ğ ç ö ç İ ğ ğ ü Ş Ş Ö İ Ü Ü Ö Ö ÜŞ Ş Ö Ğ Ü Ü Ş Ç

İ Ğ ü ö ğ ç İ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ö ç İ ğ ö ç İ İ ç Ç ç ğ ğ ö ç İ ğ ğ ö ç ğ ğ ü ö ç ç ç ç ğ ç ö ç İ ğ ğ ü Ş Ş Ö İ Ü Ü Ö Ö ÜŞ Ş Ö Ğ Ü Ü Ş Ç «Ğ ü İ ç ö ç İ ö ç İ ğ ğ İ İ» ğ İ ğ Ş ö ğ ğ ö ü ü ü İ Ğ ü ö ğ ç İ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ö ç İ ğ ö ç İ İ ç Ç ç ğ ğ ö ç İ ğ ğ ö ç ğ ğ ü ö ç ç ç ç ğ ç ö ç İ ğ ğ ü Ş Ş Ö İ Ü Ü Ö Ö ÜŞ Ş Ö Ğ Ü Ü Ş

Detaylı

ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE

ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ R E V IE W O F T H E F A C U L T Y O F FO R E ST R Y,

Detaylı

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal.yazicioglu(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ Erdal YAZICIOĞLU http://barbarossa41.wordpress.com

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

D0 F o r d G lo b a l 8 D S ü re ç H a z ırlığ ı

D0 F o r d G lo b a l 8 D S ü re ç H a z ırlığ ı D ĞR LN D İR M SO R ULAR I G 8 D S Ü R Ç B İ L G İ S İ Sürecin uygulanm asında tutarlılığı sağlam ak üzere bu yöntem in am acına ulaşılm asında takım a destek olabilm ek için aşağıdaki soru listesi geliştirilm

Detaylı

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ BİLGİ İŞLEM BİRİMİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ BİLGİ İŞLEM BİRİMİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ BİLGİ İŞLEM BİRİMİ 1 Kablolu İnternet Bağlantısı Resmi Yazıyla 10 Gün 2 Kablosuz İnternet Bağlantısı Sözlü Başvuru 5 Dakika 3 Web Sayfası Güncelleme/İlan /Duyuru Resmi Yazı

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ANATOMİ(İSTANBUL TIP), TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

ANATOMİ(İSTANBUL TIP), TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) ANATOMİ(İSTANBUL TIP), PROGRAMI, 1 A99318 2 A101012 P4******* 65 Sınav SI*** MA*** Psikoloji 86.05 0.000 0.0000 Belirsiz Kazandı BA*** FE*** JOURNALISM AND COMMUNICATION RADIO TELEVISION JOUR BESİN HİJYENİ

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA.

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA. / T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü «f' # ^ ^ s EXP02016 ANTALYA Sayı ; 90852262-301.03- Konu: Muratpaşa, Güzeloba 6927 ada 15 parsel

Detaylı

ü ü Ü ü Ş ö ü ü ü ü ö ç ç ç ü ü ü ü ü ü ü Ö ö ü ç ü ü ü ü ü ç Üçü ü ü ç ü ü ü üç ü ö ü ç Ş ö çü ü ü ö ü ü ö ö ö İ

ü ü Ü ü Ş ö ü ü ü ü ö ç ç ç ü ü ü ü ü ü ü Ö ö ü ç ü ü ü ü ü ç Üçü ü ü ç ü ü ü üç ü ö ü ç Ş ö çü ü ü ö ü ü ö ö ö İ ç ü ü ü ö ü ö ü ç ö ü ö ü ü ü ç ö ö ü ü ü ü ü üü ü ü ü ö ü ö üü ü Ü ü ü ö ö ö ü ü Ş ö ç ü ü ö ü ö çö ü ü üç ü Ş ö ü ö çü ü ü ü Ü ü Ş ö ü ü ü ü ö ç ç ç ü ü ü ü ü ü ü Ö ö ü ç ü ü ü ü ü ç Üçü ü ü ç ü ü ü

Detaylı

S E R Î [ C İL T 30 SA Y I 4 İ M İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ

S E R Î [ C İL T 30 SA Y I 4 İ M İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ S E R Î [ C İL T 30 SA Y I 4 İ M İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ MEŞCERE HACIM ARTIMININ TAYİNİNDE KULLANILAN TEK ÖLÇÜ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ar. Gör. A hm et Y EŞİL ı K ı s a Ö

Detaylı

KÜLTÜR BALIKÇILIĞI SEKTÖRÜNDEKİ YENİLİKLER HOLLANDA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ FIRSATLAR

KÜLTÜR BALIKÇILIĞI SEKTÖRÜNDEKİ YENİLİKLER HOLLANDA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ FIRSATLAR KÜLTÜR BALIKÇILIĞI SEKTÖRÜNDEKİ YENİLİKLER HOLLANDA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ FIRSATLAR INNOVATIONS IN AQUACULTURE OPPORTUNITIES FOR THE NETHERLANDS AND TURKEY 16 Aralık 2015 16 December 2015 Ege Üniversitesi

Detaylı

ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINDA ESWL - ESER ELEMENT İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINDA ESWL - ESER ELEMENT İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA TIP MECMUASI (THE OF JOURNAL OF THE FACULTV OF MEDICINE) Vol. 48 : 391-396, 1995 ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINDA ESWL - ESER ELEMENT İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Orhan Canbolat* Mustafa Kavutçu* Hasan Biri**"

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

ULA ŞTIRM A H İZM ETLER İ A Ş. KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU I

ULA ŞTIRM A H İZM ETLER İ A Ş. KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU I y T ) ULA ŞTIRM A H İZM ETLER İ A Ş. KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU I Amblem & Logo Kullanımları UlasímP^rk 0 Logonun Grid Çizimi Bu sayfada verilen UlaşımPark logosu grid çiziminin ölçüleri standarttır. Kullanılacak

Detaylı

İZ OLAS Y ON. Doç. Dr. Turan A slan 11.12.2009

İZ OLAS Y ON. Doç. Dr. Turan A slan 11.12.2009 İZ OLAS Y ON Y ÖN TE M LE R İ Doç. Dr. Turan A slan 11.12.2009 İZ O L A S Y O N Y Ö N T E M L E R İ S ta n d a r t Ö n le m le r S o lu n u m İz o la s y o n u D a m la c ı k İz o la s y o n u T e m a

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE - 1/5 Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 EMİSYON 1 İslilik Nem Partikül Madde CO, O 2 CO 2 NO NO X, NO 2 Renk Karşılaştırma (Bacharach)

Detaylı

T.C. AN TA LY A BÜ YÜKŞEHİR BELED İY E BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK M A K AM INA

T.C. AN TA LY A BÜ YÜKŞEHİR BELED İY E BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK M A K AM INA Afitalya Büyi;kşehır Belediyesi Planlama Şube Wi.ourlıığu Sayı 90ft57?fi?-301 03-F?331 Tarih 21.082017 Dosya Numarası'2017-151*176 T.C. AN TA LY A BÜ YÜKŞEHİR BELED İY E BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Mesut YILDIZ, Sait ALİM, Sedat BATMAZ, Selim DEMİR, Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı

Detaylı

Psikofarmakolojide Yenilikler Sempozyumu 1991 İstanbul

Psikofarmakolojide Yenilikler Sempozyumu 1991 İstanbul Y E N İ N Ö R O L E P T İK L E R ve A T İP İK L İK K A V R A M I Işık Tuğlular Ege Ü niversitesi Tıp Fakültesi D olay ve D enıker in 1952 yılında klorprom azin ile ampirik olarak ron-organik psikozlan

Detaylı

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Dr.ERHAN AKINCI Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Ekim 2010, İZMİR Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok GREGOR MENDEL

Detaylı

~^ntnphak o:n çı-^.fcnıt/.maz "I ütüphanesi. Ver: 2011-4478. Yd: rat. Kısım: Kopya; u.no: 201500219

~^ntnphak o:n çı-^.fcnıt/.maz I ütüphanesi. Ver: 2011-4478. Yd: rat. Kısım: Kopya; u.no: 201500219 ~^ntnphak o:n çı-^.fcnıt/.maz "I ütüphanesi Ver: 2011-4478 Yd: rat. Kısım: Kopya; u.no: 201500219 rr t r u ^ v .. Z f ~ / f é - T \fsjl. U. 6 j r ^ 9 ^ s T A ^ i _ r İui-K. 'Z t**ol. ^.A u -fil ^ 9h^ -?^W

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ DANE BİRİM HACİM AĞIRLIK DENEYİ _ W x y ' f c - f c - w j ] Numune No 1 4 5 Kuru Zemin Ağırlığı (g), W, Su + Piknometre Ağırlığı (g), W Su + Piknometre + Zemin Ağırlığı (g), W Dane Birim Hacim Ağırlığı

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

Ğ İ ğ ğ İ ğ ü üğü ü İ ğ İ ö üü ü ö ğ ğ ğ İ İ ö Ş ü ü üğ ö ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö ç ç ğ ü ü ğ ğ ü ü Ş Ş Çö ü Çö ü ü İ

Ğ İ ğ ğ İ ğ ü üğü ü İ ğ İ ö üü ü ö ğ ğ ğ İ İ ö Ş ü ü üğ ö ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö ç ç ğ ü ü ğ ğ ü ü Ş Ş Çö ü Çö ü ü İ İ İ İ Ş Ğ ğ Ş İ İ ç ü ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ü ç ü ğ ğ ğ ç ö ğ ğ ç ü ğ ö ç ç ğ Ş ö ü ü ü ü ğ ö ü ü ü ğ ğ ö ç İ ğ ğ ğ Ş ğ ö ğ Ş ğ ö ç İ ğ ğ ç ü ğ ö ü ü ü İ ö ü ü ö ü Ğ İ ğ ğ İ ğ ü üğü ü İ ğ İ ö üü ü ö ğ

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis Jeokimya Analizleri Geochemical Analysis Jeokimya; minerallerin oluşumu esnasında ve sonrasında çevre kayaçlar ile yüzeysel ortamlarda gerçekleşen kimyasal değişikliklerin belirlenmesi temeline dayanır.

Detaylı

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 2.1) Kripton(Kr) atomunun yarıçapı 1,9 Å dur. a) Bu uzaklık nanometre (nm) ve pikometre (pm) cinsinden nedir? b) Kaç tane kripton atomunu yanyana dizersek uzunlukları 1,0 mm

Detaylı

S E R Î [ C İL T 30 SA Y I 4 İ M İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ

S E R Î [ C İL T 30 SA Y I 4 İ M İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ S E R Î [ C İL T 30 SA Y I 4 İ M İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ YANGIN TEHLİKESİNİ AZALTMADA SİLVİKÜLTÜRE!, TEDBİRLER l. P ro f. D r. İb ra h im A T A Y 2 K ı s a Ö z e t Y angın tehlikesini

Detaylı

Kadının Kırsal Kalkınmadaki Yeri: GAP Örneği

Kadının Kırsal Kalkınmadaki Yeri: GAP Örneği Tü rkiye V. Tarım ko nom isi Kongresi 18-20 y lü l 2002 rzurum Kadının Kırsal Kalkınmadaki Yeri: GAP Örneği Aygül FA/LIOĞLÜ C ıa T Gölge K a lkın m a İdaresi Başkanlığı, W illy Grandi Sok N o.5 Çankaya/

Detaylı