Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1"

Transkript

1 BOfiALTIM S STEM Besinlerin hücrelerimizde kullan lmas sonucu karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, madensel tuz gibi vücut için zararl maddeler oluflur. Bu zararl maddelerin vücuttan uzaklaflt r lmas na boflalt m, bunu sa layan sisteme de boflalt m sistemi denir. nsanda boflalt m görevini yapan organlar böbrekler ve buna ba l kanallar, deri, akci er, karaci er ve sindirim kanal d r. Böbrekler, drar Kanallar ve drar Torbas Böbreklerimiz, k rm z renkli, her biri fasulye tanesi biçiminde bir çift organ m zd r. Böbre in çukur k sm na böbrek göbe i denir. Süzülecek kan getiren atardamarlar ile sinirler böbre e göbek bölgesinden girer. Süzülmüfl kan götüren toplardamarlar ve idrar kanal ayn yerden ç kar. Her böbrekten bir tane idrar kanal ç kar ve bu kanal idrar kesesinde sonlan r. Bir böbrekten enine bir kesit al n p incelenecek olursa üç k s mdan olufltu u görülür. 1. Kabuk (korteks) 2. Öz (Medulla) 3. Havuzcuk (pelvis) 1. Kabuk (Korteks) bölgesi: Böbre in en d fl nda böbrek zar bulunur. Bu zar n alt nda yer alan bölgesi kabuk bölgesidir. Kabuk bölgesinde idrar n süzüldü ü nefron ad verilen yap lar bulunur. Her böbre imizde yaklafl k 1 milyon kadar nefron vard r. Her nefron bir k lcal damar yuma olan glomerulus, glomerulusu saran bowman kapsülü ve bowman kapsülünün uzant s olan k vr ml bir kanalc ktan oluflur. 2. Öz (Medulla) bölgesi: Öz bölgesinde taban kabuk bölgesine, uç k sm havuzcu a bakan piramit fleklinde yap lar bulunur. Bunlara Malpigi piramitleri denir. Bu piramitler idrar toplama kanallar ndan oluflmufltur. 3. Havuzcuk (Pelvis) bölgesi: drar toplama kanallar n n aç k olan uçlar havuzcu a aç l r. drar burada toplan r. drar, idrar kanal ile böbrekten ç karak idrar 17

2 kesesine iletilir. Atardamar n böbre e getirdi i kan üre, ürik asit gibi zararl maddeler içerir. Bu kan n içindeki zararl maddeler böbre in kabuk bölgesindeki nefronlar yard m yla süzülerek ayr l r. Kandan bu flekilde ayr lan üre ve ürik asit içeren s - v ya idrar denir. Havuzcuk bölgesinde toplanan idrar, idrar borusu arac l ile idrar kesesine ulafl r ve burada toplan r. Böbreklerin görevleri flunlard r. Hücrelerde oluflan art k maddeleri tafl yan kan süzmek ve bu maddelerin d flar at lmas n sa lamak Vücudun gereksiniminden fazla suyun d flar at lmas n gerçeklefltirmek Vücutta dengeli bir iç çevrenin oluflmas n sa lamak Boflalt m Sisteminin Sa l ve Korunmas Boflalt m sisteminde görülebilecek aksakl klar flunlard r. 1. Nefrit: Böbrek yang lanmas na verilen isimdir. drar n süzüldü ü yer olan nefronlar n yang lanmas sonucu oluflur. Nefrit genellikle bulafl c hastal klar sonucunda ortaya ç kar. Belirtileri; ödem, titreme, atefl, kusma, bafl ve bel a r lar - d r. 2. drar yollar yang lanmas : Üreme organlar veya kan yolu ile gelen mikroplar n idrar yollar nda oluflturdu u yang lanma olay d r. En önemli belirtileri; idrar yollar nda yanma, s z, s k s k idrara gitme ve idrar renginde bulan kl kt r. 3. Albümin: Böbrekte idrar süzen nefronlar n çeflitli nedenlerle görevlerini tam olarak yapamamas ndan ileri gelir. Proteinli maddeler idrara geçmeye bafllar. Tedavisinde perhiz çok önemlidir. 4. Böbrek tafllar : Böbrekte, özellikle havuzcuk bölgesinde, kalsiyum tuzlar n n birikmesi sonucunda oluflur. Bu tafllar yerlerinden oynad zaman fliddetli a r lara neden olur. Ayn zamanda idrar kanallar n tahrip eder. Özel ilaçlar ve ses dalgalar ile vücut içinde parçalanarak idrarla d flar at labilir. Bu mümkün olmazsa ameliyatla ç kar labilir. Böbrekleri korumak için dikkat edilmesi gereken hususlar: Yeterli s v al nmal, al nan s v miktar s cak havalarda ço alt lmal d r. Böbrek yang lanmalar zaman nda tedavi edilmelidir. drar yaparken yanma, s z hissedildi inde mutlaka doktora gidilmelidir. Difl çürükleri zaman nda tedavi ettirilmelidir. Mikroplu hastal klarda verilen ilaçlar tam olarak kullan lmal d r. Unutulmamal d r ki bu gibi durumlarda kana kar flan mikroplar böbreklerde yerleflebilir. 18

3 KONU TARAMA TEST I. Sindirim art klar n n anüsten at lmas II. Karbon dioksidin akci erler yard m yla at lmas III. Su, tuz ve ürenin deriden ter fleklinde at lmas Yukar dakilerden hangileri vücutta gerçekleflen boflalt m olay na örnek verilebilir? 5. Kandaki art k maddelerin erimifl hâlde d - flar at lmas n sa layan organlar hangileridir? I. Böbrek II. Deri III. Akci er IV. Kal n ba rsak A) Yaln z IV B) I ve II C) II, III ve IV D) I, II ve IV A) Yaln z I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 2. Afla dakilerden hangisi boflalt m sisteminin görevlerinden biri de ildir? A) Vücudun su ve tuz dengesini düzenleme B) Yararl besin maddelerinin geri emilmesini sa lama C) fiekerin fazlas n vücuttan atma D) Azotlu art klar vücuttan uzaklaflt rma 3. Afla dakilerden hangisi böbrekler taraf ndan oluflturulan idrarda bulunmaz? A) Üre B) Su C) Karbon dioksit D) Ürik asit 6. Böbrek tafllar genelde böbre in hangi bölgesinde oluflur? A) Kabuk B) Öz C) Havuzcuk D) drar yolu 7. I. Havuzcuk II. Kabuk III. Glomerulus IV. drar kanal Yukar dakilerden hangisi veya hangileri böbrekteki süzücü birimler olan nefronlar n yap s nda bulunur? A) I ve II B) I ve III C) Yaln z III D) Yaln z II 4. Afla dakilerden hangisi vücudumuzdaki zararl maddelerin d flar at lmas nda görevli de ildir? A) Karaci er C) Akci er B) Böbrek D) Deri 8. Boflalt m sisteminde süzülme sonucu oluflan idrar ilk önce afla daki yap lardan hangisine gelir? A) Havuzcuk B) drar kanal C) drar kesesi D) Üretra 19

4 9. Böbrek havuzcu unda toplanan s v, afla- daki yap lardan hangisindeki s v ile ayn özelliktedir? A) Sidik kesesi B) Böbrek atardamar C) Böbrek toplardamar D) Pankreas özsuyu 13. Afla dakilerden hangisi boflalt mda yard mc organd r? A) Böbrek B) drar kanal C) drar torbas D) Deri 10. Afla daki bilgilerin hangisi yanl flt r? A) Böbrekte bulunan toplardamar içerisindeki kanda, üre ve ürik asit miktar çok daha az olur. B) Böbre in yap s nda bulunan kan süzücü k s mlara, malpigi cisimcikleri denir. C) Malpigi cisimcikleri, böbre in kabuk bölgesinde bulunur. D) Boflalt m sistemi organ böbrekte temizlenen kan, bir atardamar yoluyla böbre i terk eder. 14. Kan, böbreklerde süzüldükten sonra toplardamarlara geçer. Bir böbrek toplardamar nda afla daki maddelerden hangisi daha az bulunur? A) Glikoz B) Üre C) Aminoasit D) Su 15. Afla dakilerden hangisi bir at k ürün olmas na karfl n direk olarak böbreklerden at lmaz? A) Üre B) Su C) Karbondioksit D) Ürik asit 11. Afla daki yap lardan hangisi insanda boflalt m olay ile ilgili de ildir? A) Böbrekler B) Sidik torbas C) Ter bezleri D) Böbreküstü bezleri 16. Afla dakilerden hangisi kandaki fazlal k ya da zararl maddelerin temizlenme yerlerinden birisi de ildir? A) Akci erler C) Böbrekler B) Sidik torbas D) Ter bezleri 12. Süzülmüfl kan böbreklerden d flar ç karan damar afla dakilerden hangisidir? A) Alt ana toplardamar B) Böbrek toplardamar C) Akci er atardamar D) Üst ana toplardamar 17. Böbrekte art k maddeler kandan süzülerek kanallara geçer ve daha sonra da idrar olarak d flar at l r. Böbrekte art k maddelerin kandan ayr ld - (süzüldü ü) bölge afla dakilerden hangisidir? A) Öz bölgesi B) Havuzcuk C) Kabuk bölgesi D) drar kanal 20

5 18. Böbrekler ile ilgili olarak afla daki bilgilerden hangisi yanl flt r? A) Böbre e art k maddeler böbrek toplardamar ile getirilir. B) Böbre in kabuk bölgesinde süzülme olur. C) Böbre in en küçük görev birimine nefron denir. D) Böbreklerden fazla su ve üre d flar at l r. 19. Afla da verilen olaylardan hangisi, boflalt ma yard mc olaylardan birisi de ildir? A) Terlemenin yap lmas B) Zehirli maddelerin etkisizlefltirilmesi C) Zehirli gazlar n nefesle d flar at lmas D) Sindirim art klar n n d flar ya at lmas 20. Boflalt m sisteminin sa l n korumak için afla dakilerden hangisi yap lmamal - d r? A) Bol sulu besinlerin tüketilmesi B) Bol tuzlu, ac ve baharatl besinlerin yenmesi C) S rt bölgesinin so uktan korunmas D) Alkol ve uyuflturucudan uzak durulmas 21. Boflalt m n temel amac afla dakilerden hangisidir? A) Canl n n yaflamas n kolaylaflt r c iç çevre haz rlamak B) Metabolizma sonucu üretilen fazla maddeleri uzaklaflt rmak C) Zehirli maddeleri zehirsiz hâle getirmek D) Canl n n iç çevresini fazla maddelerden uzaklaflt rmak 22. Hücrelerde oluflan su, madensel tuzlar ve üre böbreklere hangi damarlarla ulafl r? A) Böbrek toplardamar B) Aort toplardamar C) Alt ana atardamar D) Böbrek atardamar 23. Afla dakilerden hangisi böbrek sa l n olumsuz yönde etkilemez? A) Alkol ve sigara kullanmak B) Afl r baharatl besinler yemek C) Ayaklar üflütmemek D) Temizlik kurallar na uymamak 24. Böbreklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanl flt r? A) Böbrek boflalt m organ d r. B) Böbrek atar damar karbon dioksitçe zengin kan tafl r. C) Madensel tuzlar böbre in kabuk bölgesinde süzülür. D) Süzülen art k maddeler böbre in havuzcuk bölümünde toplan r. 25. Afla dakilerden hangisi kan n zararl maddelerden ar nd r lmas nda etkili de- ildir? I. Akci er II. Pankreas III. Deri IV. Böbrek A) l ve II B) II ve III C) III ve IV D) II ve IV 1. B 2. C 3. C 4. A 5. B 6. C 7. C 8. A 9. A 10. D 11. D 12. B 13. D 14. B 15. C 16. B 17. C 18. A 19. D 20. B 21. A 22. D 23. C 24. B 25. B Tarih:.../.../ Do ru:... Yanl fl:... Net:... 21

ÜN TE: 1 VÜCUDUMUZDAK S STEMLER S ND R M S STEM

ÜN TE: 1 VÜCUDUMUZDAK S STEMLER S ND R M S STEM ÜN TE: 1 VÜCUDUMUZDAK S STEMLER S ND R M S STEM Besinler hücreler taraf ndan do rudan kullan lamaz. Bunlar n hücreler taraf ndan kullan labilecek hâle dönüfltürülmesine sindirim, bunu sa layan sisteme

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. A. Besinler ve Dengeli Beslenme. B. Besinlerin Sindirimi. C. Boflalt m. D. Sa l a Zararl Maddeler

FEN VE TEKNOLOJ. A. Besinler ve Dengeli Beslenme. B. Besinlerin Sindirimi. C. Boflalt m. D. Sa l a Zararl Maddeler FEN VE TEKNOLOJ A. Besinler ve Dengeli Beslenme B. Besinlerin Sindirimi C. Boflalt m D. Sa l a Zararl Maddeler Temel Kaynak 5 Vücudumuz Bilmecesini Çözelim A. BES NLER VE DENGEL BESLENME Beslenme Neden

Detaylı

OSTOM HASTALARI BAKIM KILAVUZU

OSTOM HASTALARI BAKIM KILAVUZU OSTOM HASTALARI BAKIM KILAVUZU Kendinizi iyi hissedizn! Aktif kal n! Emin yaflay n! Stomal Hastalar çin Bilgiler çerik Girifl Sayfa Besinler vücudumuzda hangi yollardan al n r?...6 Stoma sözcü ü nereden

Detaylı

Fen ve Teknoloji 7. BOŞALTIM SİSTEMİ. Hazırlayan: NİHAT BAHÇE HAYAL BİLİMDEN DAHA ÖNEMLİDİR. ÇÜNKÜ BİLİM SINIRLIDIR.

Fen ve Teknoloji 7. BOŞALTIM SİSTEMİ. Hazırlayan: NİHAT BAHÇE HAYAL BİLİMDEN DAHA ÖNEMLİDİR. ÇÜNKÜ BİLİM SINIRLIDIR. KAZANIMLAR; BOŞALTIM SİSTEMİ. KARACİĞER: Proteinlerin kullanılması sonucunda amonyak açığa çıkmaktadır. Zehirli olan amonyağı daha az zararlı olması için üreye dönüştürmektedir. 1. Boşaltım sistemi ile

Detaylı

A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M B. YER KABU UNDA NELER VAR? NELER YAfiANIYOR? FEN VE TEKNOLOJ

A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M B. YER KABU UNDA NELER VAR? NELER YAfiANIYOR? FEN VE TEKNOLOJ A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M B. YER KABU UNDA NELER VAR? NELER YAfiANIYOR? FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 4 Gezegenimiz Dünya A. DÜNYA MIZIN YAPISINI NCELEYEL M Dünya m z n Biçimi Nas ld r? Düz gibi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S Yazarlar Prof.Dr. Arif KURTDEDE (Ünite 1, 2, 6, 7) Doç.Dr. Aziz Arda SANCAK (Ünite 5) Dr. rem GÜL SANCAK

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

Fen ve Teknoloji. 7. Sınıf. Yasemin AYAN TAŞDEMİR. Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Testleri Konu Etkinlikleri Ünite Testleri

Fen ve Teknoloji. 7. Sınıf. Yasemin AYAN TAŞDEMİR. Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Testleri Konu Etkinlikleri Ünite Testleri Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı Konu Testleri Konu Etkinlikleri Ünite Testleri Yasemin AYAN TAŞDEMİR PALME YAYINCILIK Ankara, 2013 1 PALME YAYINLARI: 806 PALME

Detaylı

Grafik Tasar m-bask Aydo du Ofset Matbaac l k Ambalaj San. ve Tic. Ltd. fiti.

Grafik Tasar m-bask Aydo du Ofset Matbaac l k Ambalaj San. ve Tic. Ltd. fiti. ISBN: 975-585-690-0 çiflleri Bakanl Genel Yay n No: 610 Sivil Savunma Genel Müdürlü ü Yay n No: 74 Grafik Tasar m-bask Aydo du Ofset Matbaac l k Ambalaj San. ve Tic. Ltd. fiti. Tlf: 0.312 395 81 44 pbx

Detaylı

8. ÜN TE. YER KABU U NELERDEN OLUfiUR? 1. TAfi KÜREN N YAPISINDA NELER VAR? 2. TAfi KÜREY OLUfiTURAN MADDELERDEN B R DE TOPRAKTIR.

8. ÜN TE. YER KABU U NELERDEN OLUfiUR? 1. TAfi KÜREN N YAPISINDA NELER VAR? 2. TAfi KÜREY OLUfiTURAN MADDELERDEN B R DE TOPRAKTIR. 8. ÜN TE 8. YER KABU U NELERDEN OLUfiUR? 1. TAfi KÜREN N YAPISINDA NELER VAR? 2. TAfi KÜREY OLUfiTURAN MADDELERDEN B R DE TOPRAKTIR. 3. YER KABU UNDA BOL SU BULUNUR 4. YER KABU UNUN HAR KALARI; DO AL ANITLAR

Detaylı

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bir damla su II 1 Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Ali Polat Tamamlay c Bilgiler Suyun niteli ini ve kalitesini konu alan kitab m z n tamamlay

Detaylı

A USTOS 2010 TAR H BASKILI TIBB LABORATUVAR UYGULAMALARI (Uygulama Kitab ) DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

A USTOS 2010 TAR H BASKILI TIBB LABORATUVAR UYGULAMALARI (Uygulama Kitab ) DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL A USTOS 2010 TAR H BASKILI TIBB LABORATUVAR UYGULAMALARI (Uygulama Kitab ) DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL YANLIfi 1. Ünite 1, Sayfa 2, Amaçlar m z drar n fiziksel, kimyasal ve mikroskobik özelliklerini

Detaylı

künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r.

künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Prof. Dr. Cemflid Demiro lu Sorumlu Yaz flleri Müdürü

Detaylı

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman )

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman ) Yeni Say, Yeni Ümitler... Hayat hergün yeniden bafll yor. nsan sa l na ve mutlulu una hizmet edebilmek amac yla çal flmak çok anlaml bizim için. Hergün yeni at l mlar yapmak, daha ileriye gitmek için u

Detaylı

A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik

A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik PLAST K CERRAH A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal Baflkan PLAST K CERRAH

Detaylı

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7 AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR Aile Eğitim Serisi : 7 ANKARA 2007 T.C. BAfiBAKANLIK A LE VE SOSYAL ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Genel Yay n No : 128 Seri : E itim Serisi ISBN : 975-19-3889-9

Detaylı

KAN EK M 2003 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

KAN EK M 2003 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R KAN EK M 2003 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. MAHMUT BAYIK Marmara Üniversitesi T p Fakültesi yaflam s v Kan yaflam m z için gerekli en önemli s v. Yetiflkin bir insanda 5 litre kadar

Detaylı

Bilim ve Teknik Kulübü

Bilim ve Teknik Kulübü Bilim ve Teknik Kulübü G ü l g û n A k b a b a Yaflam kayna m z olan oksijenin sa l m z için zararl olabilece ini hiç düflünmüfl müydünüz? Asl nda dünya atmosferindeki oksijen molekülleri, ayn zamanda,

Detaylı

SÜT VE SÜT ÜRÜNLER N N KAL TE KONTROLÜ

SÜT VE SÜT ÜRÜNLER N N KAL TE KONTROLÜ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2064 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1098 SÜT VE SÜT ÜRÜNLER N N KAL TE KONTROLÜ Yazarlar Prof.Dr. Mehmet DEM RC (Ünite 1-4, 7) Doç.Dr. Ömer ÖKSÜZ (Ünite 2) Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2244 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1243 HAYVAN BESLEME

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2244 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1243 HAYVAN BESLEME T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2244 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1243 HAYVAN BESLEME Yazarlar Prof.Dr. smail F LYA (Ünite 1, 2, 3) Ö r.gör.dr. Önder CANBOLAT (Ünite 2, 3) Prof.Dr. brahim AK (Ünite

Detaylı

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur?

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu ve Pediatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TORAKS DERNE E T

Detaylı

Kad n-erkek Farkl l klar

Kad n-erkek Farkl l klar ERKEK SA LI I EK M 2005 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : Doç. Dr. Ferda fienel - Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi erkek sa Günümüzde erkekler kad nlara göre az nl kta ve dünya nüfusunun %48 ini oluflturuyorlar.

Detaylı

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman )

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman ) Y l n en güzel renkli günlerini yafl yoruz sonbahar aylar nda. Osmano lu Hastanesi olarak yaz aylar nda durmak bir yana SGK anlaflmas n n Osmano lu sizin ve ailenizin Hastanesi, çünkü eskiden kendileri

Detaylı

lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi

lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi - - lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi Sami ÖZGÜR*, Fatma ÇILDIR PEL TO LU** Özet Bu çal flmada Transpozisyon Didaktik Teorisinden

Detaylı

Vücudumuzda. fen ve teknolojiv. Konular. Ünite. Sistemler

Vücudumuzda. fen ve teknolojiv. Konular. Ünite. Sistemler 1. Ünite fen ve teknolojiv Vücudumuzda Sistemler Konular 1. Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemi Sağlığımız 2. Boşaltım Sistemimiz Vücudumuzdan Atıkları Uzaklaştırır 3. Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz

Detaylı

A. IfiIK B. SES FEN VE TEKNOLOJ

A. IfiIK B. SES FEN VE TEKNOLOJ A. IfiIK B. SES FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 4 Ifl k ve Ses A. IfiIK KARANLIKTA GÖREB L R M Y Z? Ifl k ve Görme Karanl k bir odada etraf m z göremeyiz. Geceleyin sokak lambas yla ayd nlanmam fl yerlerdeki

Detaylı

7. ÜN TE. IfiIK VE SES. 1. IfiIK LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 2. AYNALAR VE KULLANIM ALANLARI. 3. SES LE MADDEN N KARfiILAfiMASI

7. ÜN TE. IfiIK VE SES. 1. IfiIK LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 2. AYNALAR VE KULLANIM ALANLARI. 3. SES LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 7. Ü TE 7. IfiIK VE SES 1. IfiIK LE MADDE KARfiILAfiMASI 2. AYALAR VE KULLAIM ALALARI 3. SES LE MADDE KARfiILAfiMASI 1. IfiIK LE MADDE KARfiILAfiMASI Ifl k Kaynaklar Cisimleri görmemizi sa layan; yak lan

Detaylı

Hastane At klar, Ne Yapal m?

Hastane At klar, Ne Yapal m? 019 Ozerol 25/12/01 10:17 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastane At klar, Ne Yapal m? Doç. Dr. brahim Halil Özerol nönü Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

FARMAKOLOJ YE G R fi, LAÇLARIN fiek LLER VE UYGULAMA YOLLARI

FARMAKOLOJ YE G R fi, LAÇLARIN fiek LLER VE UYGULAMA YOLLARI FARMAKOLOJ YE G R fi, LAÇLARIN fiek LLER VE UYGULAMA YOLLARI Öner SÜZER* FARMAKOLOJ YE G R fi Farmakoloji, ilaçlar n ve ilaç olabilme potansiyeli olan maddelerin kaynaklar, aktiviteleri, etki mekanizmalar,

Detaylı

IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER

IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER 9.1 LEJYONER HASTALI I 9.1.1 G R fi Lejyoner hastal son y llarda daha çok görülür veya bilinir hale gelmifltir. Bu konudaki

Detaylı