BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/10768 İhale Kayıt Numaralı Tübitak Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis (Hizmeti Alımı) İhalesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/10768 İhale Kayıt Numaralı Tübitak Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis (Hizmeti Alımı) İhalesi"

Transkript

1 TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Aydoğanlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Rtur Turizm Otomotiv Temizlik Tekstil Gıda Petrol Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Prof. Muammer Aksoy Cad. No: 5 Zeytinburnu/İSTANBUL İHALEYİ YAPAN İDARE: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Gebze Yerleşkesi İdari Hizmetler Birimi, Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No: Gebze/KOCAELİ BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/10768 İhale Kayıt Numaralı Tübitak Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis (Hizmeti Alımı) İhalesi KURUMCA YAPILAN İNCELEME: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Gebze Yerleşkesi İdari Hizmetler Birimi tarafından tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Tübitak Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis (Hizmeti Alımı) ihalesine ilişkin olarak Aydoğanlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Rtur Turizm Otomotiv Temizlik Tekstil Gıda Petrol Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı nın tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince tarih ve sayı ile Kurum kayıtlarına alınan tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2014/1475 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 1) İhaleye ilişkin İdari Şartname nin ihale dokümanının kapsamı başlıklı 5.1 inci maddesinde ihale dokümanı içeriğinde yer alan belgelerin belirtildiği ve söz konusu maddenin (e) bendinde Teknik Şartname, EK-1 ve EK-2 dir. düzenlemesinin yer aldığı, Kamu İhale Kanunu nun 30 uncu maddesi uyarınca İdari Şartname nin 5.1 inci maddesinde yer alan tüm şartname ve belgelerin bir zarfa konularak teklif ekinde idareye sunulması gerektiği, İdari Şartname nin 5.3 üncü maddesinde İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. şeklindeki düzenleme uyarınca ihale dokümanında istenen kriterlere uygun şekilde tekliflerin sunulması gerektiği, anılan maddenin (e) bendinde yer alan Ek-2 Tübitak Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis Hizmeti Kapsamında Talep Edilen Araç Takip Sistemi Özellikleri başlıklı Şartname nin 74 üncü maddesinde Takip cihaz yerli üretim olmalı ve yerli üretici belgesi teklif ekinde sunulmalıdır. ibaresinin yer aldığı, bu maddede yer alan düzenleme uyarınca 1

2 isteklilerin teklifi ekinde yerli üretici belgesini sunmaları gerektiği, ancak zarf açma ve belge kontrol tutanağı listesinde yer almadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği, ayrıca idarece ihalenin birinci oturumunda firmaların çoğunun Şartname nin 74 üncü maddesinde yer alan şartın yerine getirilip getirilmediğinin incelenmediği, ihale üzerinde bırakılan Ateştur Otobüs İşletmesi San. ve Tic. A.Ş. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Akkurtlar Turz. Nak. Gıda. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifleri ekinde yerli üretici belgelerini sunmadıklarının firma yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde tespit edildiği, Kamu İhale Kanunu nun 36 ncı maddesi uyarınca teklifi ekinde oluşturulan belgelerin düzeltilemeyeceği ve tamamlatılamayacağı, ihaleye katılan firma yetkilileri arasında yapılan görüşmeler neticesinde ihalede teklifi ekinde yerli üreticisi belgesini Rtur Turz. Ltd. Şti.- Aydoğanlar A.Ş. İş Ortaklığı, Platform A.Ş ve Özkardeşler Tur. Ltd. Şti.nin sunduğu, diğer firmaların teklifleri ekinde yerli üretici belgesi sunmadıkları, 2) İhale üzerinde bırakılan istekli olan Ateştur Otobüs İşletmesi San. ve Tic. A.Ş.nin ihale tarihi olan tarihinde ihaleye sunmuş olduğu teklif mektubu içinde yer alan evraklardaki imza ile imza beyannamesindeki imzanın aynı olmadığı gerekçesiyle elenmiş olduğunun ihale tarihinde ihale salonundaki ekranda belirtildiği, Taraflarına tebliğ edilen tarihli kesinleşen ihale kararında ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli olarak Ateştur Otobüs İşletmesi San. ve Tic. A.Ş.nin üzerinde bırakıldığı, taraflarına tebliğ edilen ihale komisyonu kararında söz konusu firma yetkililerin tarihinde idareye sunmuş oldukları dilekçede evraklardaki imza ile beyannamesindeki imzanın aynı olduğunu beyan ettikleri ve bu beyanın idarece kabul edildiğinin belirtildiği, söz konusu firmanın tarihli dilekçede yapmış oldukları beyanı ve bu beyana dayanarak idare tarafından verilen kararı kabul etmediklerini, idarenin dayanak olarak belirttiği emsal Kurul kararında Kurul un ilgili evrakları imzaların incelenebilmesi için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuarına gönderdiği ve söz konusu kurumdan gelen rapora istinaden karar verdiği iddialarına yer verilmiştir. A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak: Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname nin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis (Hizmeti Alımı) şeklinde belirlendiği, Anılan Şartname nin İhale dokümanının kapsamı başlıklı 5 nci maddesinde 5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: a) İdari Şartname. b) Teknik Şartname. c) Sözleşme Tasarısı. ç) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.) d) Standart formlar: e) Teknik Şartname, Ek-1 ve Ek-2 Ek-2 Tübitak Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis Hizmeti Kapsamında Talep Edilen Araç Takip Sistemi Özellikleri başlıklı Şartname nin 74 üncü maddesinde Takip 2

3 cihaz yerli üretim olmalı ve yerli üretici belgesi teklif ekinde sunulmalıdır. düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür sayılı Kamu İhale Kanunu nun İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar başlıklı 27 nci maddesinde, İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir. İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri hükmü, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği nin Teknik şartname başlıklı 16 ıncı maddesinde, (1) İşin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur. (2) Teknik şartnamede, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamede teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. (3) Teknik şartnamenin idare tarafından hazırlanması esastır. Ancak, işin özelliğinin gerektirdiği hallerde ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla teknik şartname, Kanun hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına hazırlattırılabilir. (4) Teknik şartnamede ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın kullanım kılavuzlarına yönelik düzenleme yapılabilir. hükmü yer almaktadır. Yukarıda aktarılan mevzuattan hareketle, ihaleye katılabilmek için gereken yeterlik kriterlerinin idari şartnamede düzenleneceği, tekliflerin de bu düzenlemeler üzerinden değerlendirileceği, teknik şartnamede isteklinin ihaleye katılımda teknik yeterliğe ilişkin sunacağı belgelere yönelik düzenleme yapılması durumunda, idari şartnamenin İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı maddesinde de paralel bir düzenlemeye yer verilmesi gerektiği, buna karşın başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname nin İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı maddesinde ihalelere katılacak isteklilerce sunulması istenen yeterlik belgesi olarak Takip cihaz yerli üretim olmalı ve yerli üretici belgesi teklif ekinde sunulmalıdır. düzenlemesine yer verilmediği, 3

4 İdari Şartname nin İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı maddesinin, Ek-2 Tübitak Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis Hizmeti Kapsamında Talep Edilen Araç Takip Sistemi Özellikleri başlıklı Şartname nin 74 üncü maddesinde istenilen belgelere yönelik bir düzenleme içermediği görülmüştür. İdari Şartname nin 7 nci maddesinde yeterlik kriteri olarak belirlenen her bir belge için ayrı bir satır açılan ihale komisyonunca düzenlenmiş zarf açma ve belge kontrol tutanağı incelendiğinde, ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak Ek-2 Tübitak Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis Hizmeti Kapsamında Talep Edilen Araç Takip Sistemi Özellikleri başlıklı Şartname nin 74 üncü maddesinde yer alan yerli üretici belgesi için ayrı satır açılmadığı, dolayısıyla, İdari Şartname de yer verilmemesi nedeniyle yeterlik belgesi niteliğine sahip olmayan söz konusu belgelerin teklifle birlikte sunulmasının gerekli olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir. 2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak: İdarece gönderilen işlem dosyasının incelenmesinden başvuruya konu ihaleye 9 isteklinin teklif verdiği, Turist Turizm Otomotiv İnşaat Gıda Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin teklifinin birim fiyat teklif mektubu, teminat mektubu ve banka referans mektubunu sunmadığı, sunulan diğer belgelerin de fotokopi olduğu gerekçesiyle, Ekspres Savunma San. Turiz. Sey. İnş. Gıda San. ve Dış Tic. A.Ş- Özkardeşler Turizm Gıda Teks. Hab. San ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı nın teklifinin birim fiyat teklif mektubuna ihale dokümanı ekinde verilen standart forma aykırı olarak fazladan bir madde eklendiği ve teklifi ekinde iş ortaklığı beyannamesini sunmadığı gerekçesiyle, Özyüce Turizm Seyahat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi nin teklifinin Birim fiyat teklif mektubunun 117,118 ve 119 uncu satırlarında Güvenlik Vardiya Servisinin 361 Gün olması gerekirken 249 Gün üzerinden teklif verildiği ve geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin idarenin veznesine yatırıldığını gösteren makbuzların teklifi ekinde sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale komisyonunca Ateş Tur Otobüs İşletmesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin ihaleye vekâleten katıldığı, sunmuş olduğu birim fiyat teklif mektubu ile zarfın içerisinde yer alan dokümanlardaki imzanın vekile ait imza beyannamesindeki imza ile benzemediği tespitinin yapıldığı ve ihale sırasında salonda bulunan firma yetkilisine sözlü olarak ikinci oturumda evrakların detaylı incelemesinin yapılacağının belirtildiği, Ateş Tur Otobüs İşletmesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin tarihinde idareye vermiş olduğu dilekçe ile birim fiyat teklif mektubu ile zarfın içerisinde yer alan dokümanlardaki imza ile vekile ait imza beyannamesindeki imzanın kendisine ait olduğunu beyan ettiği, ayrıca konuya ilişkin tarih ve 2009/UY.II-2962 sayılı Kurul kararında teklif mektubundaki imzanın yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmekteyse de, mektupta yer alan imzanın kendisine ait olduğunu kabul eden kişinin yetkili kişi olduğunun kabul edilmesi ve buna göre değerlendirme yapılması gerekmektedir. Nitekim Yargıtay içtihatlarında da kabul edilen imzası inkar olunmayan belgenin geçerli olduğunun kabulü gerekir. şeklindeki belirleme göz önüne alındığında, kişilerin kabul ettiği imzanın başka bir idari müessese tarafından kabul edilmemesi mümkün görünmemektedir. şeklinde karar verildiği, anılan Kurul kararı ve ile vekil tarafından sunulan dilekçede vekilin birim fiyat teklif mektubu ve diğer belgeleri imzaladığını beyan etmesi üzerine Ateş Tur Otobüs İşletmesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin teklifinin değerlendirmeye alınmasına karar verildiği ve ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır. 4

5 Ateş Tur Otobüs İşletmesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin teklif dosyası incelendiğinde; Bakırköy 15. Noterliği tarafından 277 yevmiye numarası ile tarihinde onaylanan imza sirküleri ile Bakırköy 15. Noterliği tarafından 4805 yevmiye numarası ile onaylanan vekâletnamenin sunulduğu, söz konusu imza sirkülerinin incelenmesinden Atilla Ören ile Ekrem Ateş in şirketi müştereken temsil ve ilzama yetkili kılındıkları, vekâletname ile Armağan Ali Ateş ve Uğur Koç un birlikte ve ayrı ayrı olmak üzere vekil tayin edildiği ve vekil tayin edilen Uğur Koç a ait imza beyannamesinin sunulduğu görülmüştür. Vekil tayin edilen Uğur Koç un tarihinde idareye sunduğu dilekçede İhale komisyonuna teslim ettiğimiz teklif dosyasındaki teklif zarfı, birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli, alt yüklenici beyannamesi ve imza beyannamesindeki tüm imzaların şahsıma ait olduğunu ve bizzat şahsım tarafından atıldığını beyan ediyorum. ifadesine yer verdiği ve dilekçe ekinde imza beyannamesi ile nüfus cüzdanı fotokopisi sunduğu görülmüştür. Yapılan inceleme neticesinde, Ateş Tur Otobüs İşletmesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu ile imza beyannamesinde yer alan ve vekil Uğur Koç a ait olduğu kabul edilen imzalar arasında, herhangi bir incelemeye gerek olmaksızın ilk bakışta göze çarpacak bariz bir farklılık bulunmadığı anlaşılmış olup Uğur Koç un teklif dosyasında yer alan belgelerdeki imzaların kendisine ait olduğu yönündeki ikrarı da göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, Oyçokluğu ile karar verildi. Mahmut GÜRSES Başkan Kazım ÖZKAN II. Başkan Ali Kemal AKKOÇ Erkan DEMİRTAŞ Ahmet ÖZBAKIR Mehmet Zeki ADLI Hasan KOCAGÖZ Hamdi GÜLEÇ Mehmet AKSOY 5

6 KARŞI OY Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde belirtilen birinci iddiası kapsamında Kurul çoğunluğunca, ihaleye katılabilmek için gereken yeterlik kriterlerinin İdari Şartnamede düzenleneceği, tekliflerin de bu düzenlemeler üzerinden değerlendirileceği, Teknik Şartnamede isteklinin ihaleye katılımda teknik yeterliğe ilişkin sunacağı belgelere yönelik düzenleme yapılması durumunda, İdari Şartname nin İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı maddesinde de paralel bir düzenlemeye yer verilmesi gerektiği, buna karşın başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname nin İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı maddesinde ihalelere katılacak isteklilerce sunulması istenen yeterlik belgesi olarak Takip cihaz yerli üretim olmalı ve yerli üretici belgesi teklif ekinde sunulmalıdır. düzenlemesine yer verilmediği, İdari Şartname nin 7 nci maddesinde yeterlik kriteri olarak belirlenen her bir belge için ayrı bir satır açılan ihale komisyonunca düzenlenmiş zarf açma ve belge kontrol tutanağı incelendiğinde, ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak Ek-2 Tübitak Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis Hizmeti Kapsamında Talep Edilen Araç Takip Sistemi Özellikleri başlıklı Şartname nin 74 üncü maddesinde yer alan yerli üretici belgesi için ayrı satır açılmadığı, dolayısıyla, İdari Şartname de yer verilmemesi nedeniyle yeterlik belgesi niteliğine sahip olmayan söz konusu belgelerin teklifle birlikte sunulmasının gerekli olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığına ilişkin İtirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin karar verilmiştir. Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği birinci iddiası kapsamında yapılan incelemeye göre; Şikayet konu ihaleye ilişkin Ek-2 Tübitak Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis Hizmeti Kapsamında Talep Edilen Araç Takip Sistemi Özellikleri başlıklı Teknik Şartnamenin 74 üncü maddesinde Takip cihaz yerli üretim olmalı ve yerli üretici belgesi teklif ekinde sunulmalıdır. düzenlemesinin yer aldığı, Anılan Teknik Şartname düzenlemesinden, takip cihazın yerli üretim olması gerektiği ve buna ilişkin yerli üretici belgesinin teklif ekinde sunulması gerektiği, bunun sunulmaması halinde teklifin değerlendirme dışı bırakılacağı hususunun yeterlik kriteri olarak istenilmesine rağmen aynı düzenlemeye İdari Şartname nin 7 nci maddesinde yeterlik kriteri olarak yer verilmediği anlaşılmıştır sayılı Kanunun genel gerekçeleri arasında; Saydamlık ilkesinin gereği olarak, ihalelerin isteklilerin yanı sıra hazır bulunan herkes önünde açık olarak yapılması öngörülmüştür. denilmiş, anılan Kanunun 36. maddesinin yasama gerekçesinde; Şeffaflığı sağlamak üzere, ihale saatinde isteklilerin tekliflerini içere zarfların hazır bulunanlar önünde açılarak, içindeki belgelerin tam olarak verilip verilmediği ile teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olup olmadığını kontrol edilmesi düzenlenmiştir. Daha sonra yapılacak değerlendirmeler sırasında herhangi bir itiraz ile karşılaşılmaması için, isteklilerin teklif fiyatlarını açıklanması ve bütün bu işlemlerin tutanakla belgelenmesi öngörülmüştür şeklinde belirtilmiştir sayılı Yasaya göre gerçekleştirilen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. İdari şartname ve teknik şartname ihale dokümanı kapsamında yer alan belgelerden olup, işe ait idari şartnamenin 5.1 6

7 maddesinde de, idari şartname ve teknik şartnamenin ihale dokümanını oluşturan belgelerden olduğu belirtilmiştir sayılı Kanunun genel gerekçeleri arasında; Saydamlık ilkesinin gereği olarak, ihalelerin isteklilerin yanı sıra hazır bulunan herkes önünde açık olarak yapılması öngörülmüştür. denilmiş, anılan Kanunun 36. maddesinin yasama gerekçesi Şeffaflığı sağlamak üzere, ihale saatinde isteklilerin tekliflerini içeren zarfların hazır bulunanlar önünde açılarak, içindeki belgelerin tam olarak verilip verilmediği ile teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olup olmadığını kontrol edilmesi düzenlenmiştir. Daha sonra yapılacak değerlendirmeler sırasında herhangi bir itiraz ile karşılaşılmaması için, isteklilerin teklif fiyatlarını açıklanması ve bütün bu işlemlerin tutanakla belgelenmesi öngörülmüştür şeklinde belirtilmiştir sayılı Kanunun 27 inci maddesinde; İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler başlıklı 28 inci maddesinde yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir sayılı Yasaya göre gerçekleştirilen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. İdari şartname ve teknik şartname ihale dokümanı kapsamında yer alan belgelerden olup, işe ait idari şartnamenin 5.1 maddesinde de, idari şartname ve teknik şartnamenin ihale dokümanını oluşturan belgelerden olduğu belirtilmiştir. Şikâyete konu ihaleye ilişkin, EK-2 no lu Teknik şartnamenin 74 üncü maddesinde yeterlik kriteri olarak yer alan düzenlemenin ihale komisyonunca değerlendirme yapılırken göz önünde bulundurulacağı, kesinleşmiş olan ihale dokümanı çerçevesinde, isteklilerin dokümanda belirtilen şartlara uygun teklif verip vermediğinin, yeterliği sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi gerektiği açıktır. Aksi halde, yeterliği alamamış bir isteklinin sözleşme sonrasında bazı bilgi ve belgeleri sunacağı varsayımından hareketle yeterli bulunarak, üzerine ihale yapılması durumunda, 4734 sayılı Kanun, ilgili mevzuat ve idarece düzenlenen ihale dokümanı hükümlerine aykırı işlem tesis edilmiş olacaktır. Bu durumda, idarelerce kesinleşen ihale dokümanına uygun olarak teklif değerlendirmesi yapılması gerektiği dikkate alındığında, anılan Teknik Şartnamenin belirtilen maddesinde yeterlik yönünde düzenleme yapan idarenin kendi düzenlemesine uygun hareket etmeyerek, tekliflerin geçerliliği denetiminde Teknik Şartnamenin 74 üncü maddesinde yeterlik olarak belirtilen yerli üretici belgesinin teklif ekinde sunulup sunulmadığına ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmadan tekliflerin değerlendirilmesi yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığı değerlendirilmiştir. Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği birinci iddiası kapsamında Düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, bu iddiaya ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen İtirazen şikayet başvurusunun reddine niteliğindeki karara katılmıyoruz. Kazım ÖZKAN II. BAŞKAN Ali Kemal AKKOÇ Erkan DEMİRTAŞ 7

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Ziver İnşaat Taah. Tur. Paz. San. Tic. A.Ş - Yazıcıoğlu

Detaylı

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. 7- ĠHALE DOKÜMANI HAZIRLANIR. Teknik şartnamede belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. İhale

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1278 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1278 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Aydem Elektrik

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN)

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) Tahir TEKİN İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Kanunun kapsamı Bütçe kaynağı kullanılarak yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bu kanun kapsamındadır. Kamu

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

BAFRA KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:24 SAYI: 1 YIL: 2014

BAFRA KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:24 SAYI: 1 YIL: 2014 DANIŞTAY KARARLARI IŞIĞINDA 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU AÇISINDAN TİCARET ŞİRKETLERİNİN REKABETİ ENGELLEYİCİ DAVRANIŞLARI İLE İHALELERE BİRDEN FAZLA TEKLİF SUNMALARI Erdem BAFRA 1 Öz: 4734 sayılı Kamu

Detaylı

18- ĠHALE TARĠHĠNDEN 3 ĠġGÜNÜ ÖNCESĠNE KADAR ĠDAREYE ġġkâyet BAġVURUSU

18- ĠHALE TARĠHĠNDEN 3 ĠġGÜNÜ ÖNCESĠNE KADAR ĠDAREYE ġġkâyet BAġVURUSU 18- ĠHALE TARĠHĠNDEN 3 ĠġGÜNÜ ÖNCESĠNE KADAR ĠDAREYE ġġkâyet BAġVURUSU ġġkayet SÜRESĠ İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetlerin istekli olabilecekler tarafından (Ġstekli olabilecek;

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Haziran 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29384 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NA GÖRE OLUŞTURULAN İHALE KOMİSYONLARI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NA GÖRE OLUŞTURULAN İHALE KOMİSYONLARI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NA GÖRE OLUŞTURULAN İHALE KOMİSYONLARI Erdoğan DEDEOĞLU Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU 2013 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin başlıklı 22 nci maddesi kapsamında yapılan alımlara ilişkin kılavuz 22/a 22/f 22/b DOĞRUDAN TEMİN 22/e 22/c 22/d FİNANS

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN 8. BÖLÜM ÖN MALİ KONTROl Erkan KARAARSLAN Ön Mali Kontrol Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından;

Detaylı