1-Aşağıdaki kaslardan hangisinin kirişi el bileğinin distalinden geçmez?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1-Aşağıdaki kaslardan hangisinin kirişi el bileğinin distalinden geçmez?"

Transkript

1 2004 EYLÜL L TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 2004 EYLÜL L ANATOMİ 1-Aşağıdaki kaslardan hangisinin kirişi el bileğinin distalinden geçmez? M. Extansor carpi ulnaris M. Extensöor carpi radialis longus M. Extensor carpi radialis brevis M. Brachioradialis M. Abductor pollicus longus

2 2-Aşağıdaki kaslardan hangisi pelvis duvarını iç taraftan döşer? M. Transversus perinei süperficialis M. Transversus perinei profundus M. Bulbospongiosus M. İschiocavernosus M. Levator ani

3 3-Aşağıdaki kaslardan hangisi karın ön ve yan duvarında yer almaz? M. Obliquus externus M. Quadratus lumborum M. Transversus M. Obliquus internus M. Rectus abdominis

4 4-Aşağıdakilerden hangisi parotis bezinin sekromotor siniridir? N. Vagus N. Facialis N. Trigeminus N. Glossopharyngeus N. Petrosus majör

5 5-Sol homonim hemianopi görülen bir hastada aşağıdakilerden hangisinde bir zedelenme olduğu düşünülmelidir? Sağ tractus opticus Sağ nervus opticus Sol tractus opticus Sol nervus opticus Sol tractus geniculocalcarinus

6 6-Şekilde X ile gösterilen arter aşağıdakilerden hangisidir? A. Cerebri media A. Cerebri anterior A. Communicans anterior A. Communicans posterior A. Cerebri posterior

7 7-Vena testicularis sinistra aşağıdaki venlerden hangisine açılır? V. Renalis sinistra V. Cava inferior V. Cava süperior V. Mesenterica superior V. Mesenterica inferior

8 8-Fonticulus posterior aşağıdakilerden hangisinde verilen iki kemik arasında yer alır? Frontal-Parietal Frontal-Occipital Occipital- Parietal Frontal-Temporal Parietal-Temporal

9 9-Aşağıdaki eklemlerin hangisinde discus artricularis bulunmaz? Symphysis intervertebralis Symphysis pubis Art. Sternoclavicularis Art. Temporomandibularis Art. Talocruralis

10 10-A. Ovarica aşağıdakilerden hangisinin aracılığı ile overe gelir? Ligamentum teres uteri Ligamentum suspensorium overi Mezometrium Mezosalpinks Ligamentum overi proprium

11 2004 EYLÜL FİZYOLOJİ,HİSTOLOJİ,EMBRİYOLOJİ FİZYOLOJİ 11-Extraselüler sıvı hacmi düzenlenmesinde hangisinin geri emilimi ya da salınımı en önemlidir? Sodyum laktat Sodyum bikarbonat Sodyum klorür Sodyum fosfat Sodyum sitrat

12 12-Aşağıdaki durumlardan hangisinde A V kapaklar açılır? Protodiastol Ventriküler sistemin izovolumetrik kasılması Ventriküler sistemin fırlatış safhası Atrium sistolü İzometrik gevşeme

13 13-Aşağıdakilerden hangisi camp yi azaltır? Calsitonin Glukagon Luteinize hormon Vazopresin Somatostatin

14 14-Aşağıdakilerden hangisi iskelet kasında eksitasyon kontraksiyon eşleşmesini sağlayan başlıca iyondur? Mg Ca Cl Na K

15 15- Aşağıdaki bölgelerin hangisinde iki nokta duyarlılığı en fazladır? Dil ucu Parmak ucu Dudak Ön kol Sırt

16 16-Aşağıdakilerden hangisi holokrin bezdir? Yağ Ter bezi Pankreas Parotis Tiroid

17 HİSTOLOJİ+EMBRİYOLOJİ 17-Hücre dışına salgılanan proteinler hangi organelde sentezlenir? Granülsüz E.R. Granüllü E.R. Golgi Mitokondri Lizozom

18 18-Renin aşağıdaki bölgelerden hangisinden salgılanır?(92-e) Proksimal duktus epitel hücresi Juksta glomerüler aparat Glomerüler endotelyal hücre Mezengial hücreler Henle kulpu epitel hücresi

19 19-Yaşlanan hücrelerde hidroksiapetit kristalleri hangi organda birikir? Hipofiz Epifiz Beyincik Medülla spinalis Talamus

20 20-İntrauterin beşinci hafta sonunda yutak keselerinin endodermal divertikül arkasında beliren ve retikulum hücrelerinin epitel karakter taşıdığı lenfoid doku aşağıdakilerden hangisidir? Tonsil Mukozaların lenfoid dokusu Timus Lenf nodu Dalak

21 2004 EYLÜL BİYOKİMYA 21-Saf suda 2 litre serum fizyolojik hazırlamak için kaç gram sodyum klorür gereklidir? 0,9 1,8 4,5 9,0 18,0

22 22-Uzun süren açlık sırasında, aşağıdaki karaciğer enzimlerinden hangisinin aktivitesinde artış olur? Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz Piruvat kinaz Piruvat karboksilaz Piruvat dehidrogenaz Glikojen sentaz

23 23-Aşağıdaki glikoliz enzimlerinden hangisinin aktivitesi sonucu ATP oluşur? Heksokinaz Fosfofruktokinaz 1 Gliseraldehit 3 fosfat dehidrogenaz Fosfogliserat kinaz Enolaz

24 24-2, 3 Disfosfogliserat molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hemoglobin F ye Hemoglobin A ya kıyasla daha zayıf bağlanır. Hemoglobini deoksi formunda stabilize eder. Glikolitik yoldaki bir ara üründen sentezlenir. Akciğerlerde hemoglobinin oksijen bağlamasını kolaylaştırır. Deniz seviyesinden yükseldikçe sentezlenmesi artar.

25 25-Aşağıdaki proteinlerden hangisinin yapısında hem (protoporfirin) yer almaz? Katalaz Albumin Sitokrom C Sitokrom P450 Miyoglobin

26 26-Prokaryotik hücrelerde aşağıdaki protein sentezi inhibitörlerinden hangisi, peptidil transferaz aktivitesini inhibe eder? Puromisin Tetrasiklin Eritromisin Streptomisin Kloramfenikol

27 27-Aşağıdaki enzimlerden hangisi yaşlanmada önem taşır? Telomeraz Endonükleaz Transferaz Polimeraz Transkriptaz

28 28-İntrasellüler sıvıda aşağıdakilerden hangisinin konsantrasyonu en düşüktür? Potasyum Kalsiyum Fosfat Sodyum Magnezyum

29 29-Aşağıdaki hormonlardan hangisi kolesterolden sentezlenir? Kalsitonin Parathormon Kalsitriol Tiroksin Adrenalin

30 30-Aşağıdakilerden hangisi hipofiz ön lobundan salgılanan hormonlardan birisi değildir? Tiroid stimüle edici hormon Luteinize edici hormon Prolaktin Antidiüretik hormon Adrenokortikotrop hormon

31 31-Aşağıdaki vitaminlerden hangisi karboksilasyon tepkimelerinde görev alır? Retinoik asit Vitamin B12 Folik asit Tiamin pirofosfat Vitamin K

32 32-Bir hastanın idrarında metilmalonik asit düzeylerinin artması aşağıdaki B vitaminlerinden hangisinin eksikliğini gösterir? Vitamin B6 Vitamin B12 Riboflavin Folik asit Biotin

33 33-Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisinde folat, hem karbon aktarımı sağlar hem de kendisi dihidrofolata çevrilir? Pürin halkasına 2.karbon atomunun eklenmesi Pürin halka yapımına 8.karbon atomunun eklenmesi N-formiminoglutamatdan glutamat oluşumu Deoksiüridilattan timidilat oluşumu Serinden glisin oluşumu

34 34-Kas kasılması sırasında, I.Sarkoplazmik retikulumdan Ca+2 salınımı II.Kas liflerinde aksiyon potansiyeli oluşumu III.Troponin C ye kalsiyum bağlanması IV.Motor nöronların deşarjı ve asetilkolin salınımı V.Aktin ve miyozin arasında çapraz bağ oluşumu II, I, III, V, IV III, II, V, IV, I IV, II, I, III, V IV, I, III, V, II V, IV, III, II, I

35 35-Aşağıdakilerden hangisi bir antiproteinazdır? Alfa2 makroglobulin Kollajenaz Jelatinaz Plazminojen aktivatörü Katepsin G

36 36-Sinir dokusunda polarizasyonu sağlayan enzim aşağıdakilerden hangisidir? Kolin asetiltransferaz Asetilkolin esteraz Na+-K+-ATPaz F1-ATPaz Glutamat dekarboksilaz

37 37-Aşağıdakilerden hangisi glutatyonun işlevlerinden birisi değildir? Renal tubuler hücre zarından amino asit taşınmasına katılma Peroksit ve serbest radikallerin zararsız hale getirilmesinde rol oynama Detoksifikasyon için kükürt içeren konjugatlar oluşturma Hemoglobini methemoglobine dönüştürme Nötrofillerin bakterisidal etkisinde rol oynama

38 38-Kan örneğinde hemoliz olması, aşağıdaki laboratuar testlerinden hangisinin sonucunu etkiler? Sodyum düzeyi tayini Potasyum düzeyi tayini Üre düzeyi tayini Ürik asit düzeyi tayini Glukoz düzeyi tayini

39 39-Aşağıdakilerden hangisi karaciğer fonksiyon testlerinden birisi değildir? Oral glukoz tolerans testi Serum protein elektroforezi Protrombin zamanı ölçümü Serum transaminaz aktivitesi Bromsulfofitalein (BSP) testi

40 40- Bilirubinin detoksifikasyon sürecinde UDP-glukuronil transferaz enzimi hangi aşamada görev yapar? Bilirubinin kanda albumine bağlanması Bilirubinin hepatositler tarafından albuminden alınması Bilirubinin hepatositlerde konjugasyonu Bilirubinin hepatositlerden sekresyonu Bilirubinin bağırsakta ürobilinojene dönüşümü

41 2004 EYLÜL MİKROBİYOLOJİ 41-On sekiz aylık bir çocukta kan kültüründe, kanlı agarda hemoliz yapmayan ve eozinmetilen mavisi (EMB) besiyerinde üremeyen, çukulata agarda üreyen gram (-) basiller saptanmıştır. Bu bakterinin tanımlanmasında ayırt edici olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır? Hareket testi Katalaz testi Oksidaz testi X ve V faktörlerinin gereksinimi H2S oluşumu

42 42-Aşağıdakilerden hangisi Bordetella pertussis enfeksiyonu patogenizinde rol oynamaz? Filamentöz hemaglutinin Adenilat siklaz toksini Trakeal sitotoksin Endotoksin İmmünglobulin A1 proteaz

43 43-Atipik pnömoni klinik tanısı almış bir hastada aşağıdaki bakterilerden hangisinin etken olma olasılığı en düşüktür? Legionella pneumophila Streptococcus pneumonia Mycoplasma pneumonia Chlamidia pneumonia Coxiella burnetti

44 44-Primer tüberküloz enfeksiyonu sürecinde oluşan Ghon kompleksi aşağıdakilerden hangisidir? Bakteri endotoksinine karşı humoral cevap Bakteri egzotoksininin doku hasarı Lenf bezlerinde büyüme ve akciğerde granülop oluşumu Anti tüberküloz ilaçlara karşı aşırı duyarlılık İmmün kompleks oluşumu ve dokularda birikmesi

45 45-Aşağıdakilerden hangisi hücre içi patojeni değildir? Mycobacterium tuberculosis Brucella melitensis Legionella pneumophila Listeria monocytogenes Helicobacter pylori

46 46- Aşağıdaki bakterilerden hangisi yenidoğanda granülomatoza infantiseptica ya neden olur? Mycobacterium avium-intracellulare Mycobacterium kansaissi Gurup B Streptokoklar Listeria monocytogenes Chlamidia trachomatis

47 47-Üretral akıntı nedeniyle başvuran 20 yaşında bir erkek hastada, akıntıdan yapılan gram (-) boyamada lökositler içinde aşağıdaki bakterilerden hangisinin saptanması durumunda, genellikle ileri tanı için kültür yapılması gerekmez? Gram pozitif basiller Gram negatif diplokoklar Gram değişken sarmal bakteriler Gram pozitif koklar Gram negatif basiller

48 48-Burusellozis tedavisinde aşağıdaki antibakteriyel ajanlardan en sık hangisi kullanılır? Kristalize penisilin Eritromisin Tetrasiklin Prokain penisilin Nistatin

49 49-Aşağıdaki immünglobulinlerden hangisi komplemanı bağlar? Ig G4 IgD IgE IgA IgM

50 50-Gram (-) bakteri polisakkaritleriyle indüklenen septik şok tablosunda, hastada ateş yükselmesi ve akut faz proteinlerinin sentezlenmesi aşağıdaki sitokin çiftlerinin hangisine bağlıdır? Gama interferon ve interlökin-2 İnterlökin-1 ve Tümör Nekrozis Faktör İnterlökin-4 ve alfa interferon Tümör Nekrozis Faktör ve interlökin-3 Granülosit Stimule Edici Faktör ve interlökin-5

51 51-Aşağıdakilerden hangisi LFA-1 antijeni ile bağlanır? Sınıf I MHC antijeni LFA-3 antijeni CD-8 antijeni ICAM-1 antijeni CD-2 antijeni

52 52-Kan yoluyla organizmaya yayılan aşağıdaki virüslerden hangisi periferik lenfositleri enfekte etmez? İnfluenza virüsü Cytomegalovirüs Ebstein Barr virüsü Hepatit B virüsü İnsan İmmün Yetmezlik virüsü

53 53-Aşağıdaki herpesvirüs enfeksiyon tiplerinden hangisi, kendisine ait olmayan hücre ile birlikte verilmiştir? Enfeksiyon tipi Hedef hücre HSV-1 primer enfeksiyon Epitel hücresi HSV-2 latent enfeksiyon Nöron VZV primer enfeksiyon T lenfosit EBV latent enfeksiyon B lenfosit CMV primer enfeksiyon Lenfositmonosit

54 54-Mikrosefali ile doğan ve konjenital Sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonundan şüphelenilen bir bebekte tanı için aşağıdakilerden hangisi yarar sağlamaz? Serumda CMV-IgM araştırılması İdrarında CMV inklüzyon cisminin araştırılması Periferik kan hücrelerinde CMV-DNA aranması Nazofaringeal sürüntüde CMV izolasyonu Serumda yüksek düzeyde CMV-IgM G saptanması

55 55-Aşağıdaki enteroviruslardan hangisi akut hemorojik konjonktivite neden olur? Poliovirüs 3 Enterovirüs 30 Enterovirüs 70 Coxsackie virüs B6 Echovirüs 19

56 56-Aşağıdakilerden hangisi influenza virus tip A nın epidemik enfeksiyonlar oluşturmasında rol oynamaz? Virusun hem hayvan hem de insanları enfekte edebilmesi Viral nükleit asitte oluşan genetik değişiklikler Virusun damlacık enfeksiyonuyla kolay ve hızlı yayılımı Viral nükleik asidin hücre içinde latent olarak kalması Aşı koruyuculuğunun kısa süreli olması

57 57-Aşağıdaki mantarlardan hangisi travma yoluyla vücuda girerek genellikle ağrısız, küçük ve mobil subkutan nodüllere neden olur? Sporotrix schenkii Cryptococcus neoformas Microsporum canis Trycophyton schonleinii Malessia furfur

58 58-Polisakkarit bir kapsülü bulunan, fenol oksidaz içeren ve menenjite yol açabilen mantar aşağıdakilerden hangisidir? Candida albicans Cryptococcus neoformas Histoplasma capsulatun Coccidioides immitis Blastomyces dermatidis

59 59-Malnütrisyonlu 8 yaşındaki bir çocuk derin anemi ve karın ağrısı bulguları saptanmıştır. Dışkının parazitolojik incelenmesi sonucunda nematod yumurtaları görülmüştür. Bu parazit aşağıdakilerden hangisidir? Echninococcus granulosis Enterobius vermicularis Necator americanus Taneia saginata Fasciola hepatica

60 60-Aşağıdaki parazitlerden hangisinin neden olduğu enfeksiyonda Löffler pnömonisi gözlenir? Anclostoma duedonare Ascaris lumbricoides Toxoplasma gondii Strongyleides stercoralis Parageminus westermani

61 2004 EYLÜL PATOLOJİ 61-Akut inflamasyonda polimorf çekirdekli nötrofillerin zedelenme alanına yönlenmesi ne şekilde isimlendirilir? Aktif hiperemi Karyoreksis Pasif hiperemi Kemotaksis Kromatolizis

62 62-Tromboz gelişiminde aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur? von Willebrand faktörü eksikliği Hipervizkozite Hiperkoagülasyon Staz Endotel zedelenmesi

63 63-Aşağıdakilerden hangisi, şoka bağlı organlarda görülebilen değişikliklerden biri değildir? Gastrointestinal sistemde mukozal hemoraji, nekroz Karaciğerde santral nekroz Kalpde subendokardial kanama Akciğerde diffüz alveol hasarı Böbrekte akut diffüz glomerülonefrit

64 64-Tümör hücrelerinin biçim, büyüklük ve boyanma özellikleri açısından birbirlerinden farklı olmaları nasıl isimlendirilir? Atipi Pleomorfizm Anaplazi Displazi Andiferansiasyon

65 65-Aşağıdakilerden hangisinde temel özellik tümörün diferansiasyonunda bozukluktur? Skiröz karsinom Karsinoma in situ Anaplastik karsinom Medüller karsinom Karsinosarkom

66 66-Genç kadınlarda daha sık görülen, arteriollerin fonksiyonel vazospazmı ile ilişkili olan, her iki elde solukluk, halsizlik, uyuşma ve zamanla iskemik değişikliklerle seyreden hastalık aşağıdakilerden hangisidir? Poliarteritis nodoza Henoch-Schönlein purpurası Wegener granülomatozu Reynaud hastalığı E) Takayasu hastalığı

67 67-Aşağıdakilerden hangisi romatizmal kardit sekeli değildir? Kronik adheziv perikardit Valvül deformitesi Chordae tendinea da değişiklikler MacCallum lekesi Pürülan perikardit

68 68-Demir eksikliği anemisinin, aşağıdaki durumlardan hangisi ile doğrudan ilişkili olarak ortaya çıkması beklenmez? Akciğer tüberkülozu Gastrektomi Gluten sensivitesine bağlı kronik ishal Mide karsinomu Gebelik

69 69-Genellikle yaşlılarda görülen, yaygın lenfadenopati ve hepotosplenomegali bulunan, yavaş seyirli, çoğunlukla kemik iliği ve periferik kana yayılan lenfoid neoplazi türü aşağıdakilerden hangisidir? Mikozis fungoides Diffüz büyük hücreli lenfoma Lenfoblastik lenfoma Diffüz küçük lenfositik lenfoma Burkitt lenfoma

70 70-Hastaların %80 inde rektum ve sigmoid bölgenin tutulduğu, akut ve kronik iltihabi değişikliklerle karakterize, uzun dönemde kolon karsinomu riski taşıyan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? Ülseratif kolit Crohn hastalığı Anjiodisplazi Psödomembranöz kolit Divertiküler hastalık

71 71-Karaciğerde siroz oluşumu sırasında kollajen sentezinden sorumlu olan hücre aşağıdakilerden hangisidir? Sinüs endotel hücreleri Kupffer hücreleri İto hücreleri Makrofajlar Hepatositler

72 72-Aşağıdakilerden hangisinde serebellum ve striatumda amiloid plakları yer alır ve morfolojik bulgular Creutzfeldt- Jakob hastalığı ile benzerlik gösterir? Subakut sklerozan panensefalit Kuru Prograsif multifokal lökoensefalöpati İskemik ensefalöpati Multiple skleroz

73 73-Aşağıdakilerden hangisi fakomatoz grubu hastalıklardan biri değildir? Nöroflibromatozis Von Hippel-Lindau hastalığı Sturge-Weber hastalığı Dandy-Walker malformasyonu Tuberoskleroz

74 74-Üç yaşında erkek çocukta sağ gözde lökokori saptanıyor. Yapılan incelemede önde vitreus içine, arkada optik sinire ilerleyen tümör görülüyor. Bu tümör en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir? Burkitt lenfoma Rabdomyosarkom Nörofibrom Optik gliom Retinoblastom

75 75-Aşağıdakilerden hangisi diffüz proliferatif glomerülonefrit oluşumunda en sık rol oynar? Wegener granülomatozu Poliarteritis nodoza A grubu beta hemolitik streptokoklar Kızamıkcık Herpes simpleks tip I virüsü

76 76-Aşağıdaki meme karsinomlarından hangisi en sık görülür? Medüller karsinom Lobüler karsinom Musinöz karsinom İnfiltratif duktal karsinom Papiller karsinom

77 77-Aşağıdakilerden hangisi jinekomastiye neden olmaz? Karaciğer sirozu Leydig hücreli tümör Klinefelter sendromu Digoksin grubu ilaçların alınması Gonadotropin düzeyinin düşük olması

78 78-Özellikle iyot yetmezliği görülen bölgelerde daha sık ortaya çıkan tiroid tümörü tipi aşağıdakilerden hangisidir? Papiller karsinom Medüller karsinom Foliküler karsinom İndiferansiye karsinom Malign lenfoma

79 79-Malign melanomun biyolojik davranışını belirlemede aşağıdaki histolojik parametrelerden hangisi en önemlidir? Tümör hücrelerinin melanin içeriği Vertikal büyüme fazının boyutu Yüzeyel ülserasyon Horizontal büyüme fazının boyutu Lenfosit infiltrasyonun yoğunluğu

80 80-Aşağıdaki pigment hastalıklarının hangisinde, lokal pigment kaybı ayırt edici bir özelliktir? Çil Vitiligo Albinizm Melasma Lentigo

81 2004 EYLÜL FARMAKOLOJİ 81-Yeniden dağılım (redistribüsyon), aşağıdakilerden hangisinin sonucunda en fazla önem kazanır? Yağda çözünürlüğü yüksek ilaçların intravenöz olarak hızlı uygulanması Yüksek pka değerine sahip ilaçların topikal uygulanması Düşük pka değerine sahip ilaçların oral uygulanması Suda çözünürlüğü yüksek ilaçların transdermal uygulanması Mikroenkapsüle ilaçların oral uygulanması

82 82-Aşağıdakilerden hangisi terapötik indeksin hesaplanmasında kullanılan formüllerden biridir? Cmax / Tmax EC50 / Km-1 pka. log [Serbest ilaç] t1/2. Css. Vm LD50 / ED50

83 83-Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin eliminasyon hızı karaciğer kan akımına göre değişir? Tamoksifen Morfin Amoksisilin Betametazon Fenobarbital

84 84-Aşağıdaki ilaçlardan hangisi karaciğer mikrozomal enzimlerini indükler? Asetaminofen İbuprofen Rifampin Fenasetin Diazepam

85 85-Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin vücutta kalış süresi en uzundur? Gabapentin Glipizid Finasterid Alendronat Penisilin G

86 86-Ter bezleri üzerinde belirgin etkisi olan alkaloit aşağıdakilerden hangisidir? Metakolin Oksotremorin Karbakol Betanekol Pilokarpin

87 87-Aşağıdakilerden hangisinin plazma proteinlerine bağlanma oranı en düşüktür? Nikotin Naproksen Nabumeton Nifedipin Nikardipin

88 88-Aşağıdaki sempatomimetik ilaçlardan hangisi sinir uçlarından biyojenik aminlerin salıverilmesine ve santral sinir sisteminde stimülasyona neden olur? Fenilefrin Amfetamin Metoksamin Klonidin Terbutalin

89 89-Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin terapötik dozlarda hipotansif etkisi en yüksektir? Haloperidol Pimozid Olanzapin Klozapin Flufenazin

90 90-Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, fetüste Ebstein anomalisine neden olabilir? Ampisilin Digoksin Fenobarbital Streptomisin Lityum

91 91-Aşağıdaki ilaçlardan hangisi şiddetli migren profilaksisinde kullanılmamalıdır? Nortriptilin Narkotik analjezikler İzokarboksazid Metiserjid Atenolol

92 92-Aşağıdaki ilaçlardan hangisi vasküler düz kas hücrelerinde potasyum kanallarını açarak antihipertansif etki gösterir? Losartan Propranolol Minoksidil Labetolol Verapamil

93 93-Aşağıdaki ilaçlardan hangisi idrar yollarında organik bir tıkanıklığa bağlı olmayan mesane atonilerinde yararlı olabilir? Betanekol Trisiklik antidepresanlar Efedrin Atropin Fentolamin

94 94-Aşağıdaki ilaçlardan hangisi böbreklerden bikarbonat iyonu atılmasına en fazla neden olur? Hidroklorotiazid Triamteren Asetazolamid Etakrinik asit Furosemid

95 95-Spesifik tedavilere cevap alınamayan Behçet üveiti, psöriyazis, atopik dermatit ve romatoid artrit tedavisinde kullanılan ve nefrotoksik etkisi olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? Paromomisin Metotreksat Siklofosfamid Siklosporin Klorambusil

96 96-Gastrointestinal sistem, pankreas ve hipotalamusta bulunan reseptörlerine bağlanarak bu dokulardan hormon sekresyonunun azalmasına neden olan endojen aktif madde aşağıdakilerden hangisidir? Oktreotid Somatostatin Somatropin Somatrem Dopamin

97 97-Aşağıdaki ilaçlardan hangisi tiroksinin, tiroksin bağlayıcı globuline bağlanmasını azaltır? Metadon Klofibrat Tamoksifen Östrojenler Mefenamik asit

98 98-Aşağıdakilerden hangisi renin salıverilmesini azaltır? AT1 reseptör antagonistleri ACE inhibitörleri Fosfodiesteraz inhibitörleri Beta-adrenerjik reseptör blokörleri PGI2

99 99-Pralidoksim, aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu zehirlenmelerde antidot olarak kullanılır? Arsenik Trisiklik antidepresanlar Nikotin Siyanür Organofosfatlı insektisitler

100 100-Aşağıdaki vitaminlerden hangisi, epitel hücre diferansiyasyonunu ve proliferasyonunu düzenleyerek bu hücrelerde kanser gelişme riskini azaltır? Retinoik asit Vitamin K Biotin Kolin İnozitol

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ 2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 2004 EYLÜL ANATOMĐ 1-Aşağıdaki kaslardan

Detaylı

OCAK 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 41 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

OCAK 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 41 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... OCAK 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 41 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

DrTus.com. TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları

DrTus.com. TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları 1. Fossa cranii media ile fossa infratemporalis i birleştiren ve içerisinden nervus mandibularis in geçtiği oluşum aşağıdakilerden hangisidir? A) Foramen ovale B)

Detaylı

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر 1. Aşağıda verilen açıklıkların hangisinden sadece sinir geçer? A) Foramen rotundum B) Foramen ovale C) Foramen jugulare D) Foramen spinosum

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 45 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

AĞUSTOS 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 45 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... AĞUSTOS 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 45 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları

TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları 1. Fossa cranii media ile fossa infratemporalis i birleştiren ve içerisinden nervus mandibularis in geçtiği oluşum aşağıdakilerden hangisidir? Foramen ovale Fissura

Detaylı

KASIM 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 39 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

KASIM 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 39 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... KASIM 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 39 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ * Referanslar verilmeye devam edilmektedir. 1. Ayak bileğinin inversiyon tarzı burkulmalarında en sık aşağıdaki bağlardan hangisi hasar görür? A) Ligamentum

Detaylı

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI ADI SOYADI T.C. KİMLİK

Detaylı

TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları

TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları 1. Fossa cranii media ile fossa infratemporalis i birleştiren ve içerisinden nervus mandibularis in geçtiği oluşum aşağıdakilerden hangisidir? A) Foramen ovale B)

Detaylı

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

Detaylı

2002 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ

2002 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ 2002 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 2002 EYLÜL ANATOMĐ 1-Organum spirale

Detaylı

NİSAN 2008 TUS TEMEL TIP

NİSAN 2008 TUS TEMEL TIP NİSAN 2008 TUS TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 1. Ayak bileğinin inin inversiyon tarzı burkulmalarında en sıks aşağıdaki bağlardan hangisi hasar görür? g r? Ligamentum plantare longum Ligamentum talofibulare

Detaylı

ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2013-01 - TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdaki paranasal sinuslardan hangisi recessus sphenoethmoidalis e açılır? A) Sinus spenoidalis B) Sinus maxillaris

Detaylı

2002 NİSAN TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 2002 NİSAN ANATOMİ 1-Aşağıdakilerden hangisi sellar tip bir eklemdir? Articulatio temporomandibularis

2002 NİSAN TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 2002 NİSAN ANATOMİ 1-Aşağıdakilerden hangisi sellar tip bir eklemdir? Articulatio temporomandibularis 2002 NİSAN TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 2002 NİSAN ANATOMİ 1-Aşağıdakilerden hangisi sellar tip bir eklemdir? Articulatio temporomandibularis Articulatio carpometacarpalia pollicis Articulatio humeri Articulatio

Detaylı

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 6 C 7 C 8 E 9 C 10 B

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 6 C 7 C 8 E 9 C 10 B TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi femur üzerinde bulunur? 1 C A) Linea musculi solei B) Facies auricularis C) Linea pectinea D) Tuberculum pubicum E) Eminentia

Detaylı

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 1. I. Musculus teres minor II. Musculus triceps brachii III. Musculus teres major IV. Humerus Hem spatium quadrangulare hem de spatium triangulare nin oluşumunda yer alan anatomik

Detaylı

1996 NĐSAN TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ

1996 NĐSAN TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ 1996 NĐSAN TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 1996 NĐSAN ANATOMĐ 1-N.opticusun lifleri

Detaylı

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 6 E

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 6 E 1 TTBT / T - 36 TEMEL BİLİMLER TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. V. angularis dallarının dağıldığı bölgelerdeki bir enfeksiyon aşağıdaki hangi venöz yapıda tromboza yol açabilir? 1 C A)

Detaylı

2 3 PATOLOJİ PATOLOJİ

2 3 PATOLOJİ PATOLOJİ 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2012-04 - TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Foramen ovale aşağıdaki hangi iki boşluğu birbirine bağlar? A) Fossa cranii media - Fossa pterygopalatina B) Fossa

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI Kitapçık Türü A T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GELİŞİM SINAVI 20 (20 Mart 2010) Kitapçık Türü A AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI 1. Sınav dört ya da beş seçenekli 180 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır,

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu testte toplam 100 soru vardır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile

Detaylı

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Membrana atlantooccipitalis posterior hangi ligamentin devamıdır? 1 C A) Ligamentum supraspinale B) Ligamentum interspinale C) Ligamentum flavum D) Ligamentum

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :...

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI

Detaylı