Vergi VİZYON TAŞINMAZ DE~ERLEME VE D ANIŞMANLIKA.Ş. KOZYATA~I MAH. HüSEYİN ÇELİK SOK. NO: 7/ KADIKÖY/İsTANBUL ,00

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergi VİZYON TAŞINMAZ DE~ERLEME VE D ANIŞMANLIKA.Ş. KOZYATA~I MAH. HüSEYİN ÇELİK SOK. NO: 7/7 34700 KADIKÖY/İsTANBUL 500.000,00"

Transkript

1 ANADOLU ANONIM TÜRK SIGORTA ŞIRKETI BüyükdereCaddesi,Iş KulelerıKule2 T: BüyükMükellefler V.D ANADOLU INSURANCE COMPANY LeventIstanbul/Türkıye F: ACENTELgİ YENİDEN BASIM Teklif No : Poliçe No Acente: Telefon: GüLKAN SİGORTA ARA. LTD'.şTİ. Müşteri No Sigortalının Unvanı Adresi Vergi VİZYON TAŞINMAZ DE~ERLEME VE D ANIŞMANLIKA.Ş. KOZYATA~I MAH. HüSEYİN ÇELİK SOK. NO: 7/ KADIKÖY/İsTANBUL Kimlik No: Telefon: Poliçenin Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi 20/04/ /04/2015 Sigortalı Yerin Adresi KOZYATA~I MAH. HüSEYİN ÇELİK SOK. NO: 7/ KADIKÖY/İsTANBUL Düzenleme Tarihi Yeri Saati 18/04/2014 İSTANBUL l3:29:55 SİGORTA KAPSAMI SİGORTA BEDELİ (TL ) MESLEKİ SORUMLULU~U ,00 Net Prim Peşin Ödeme İndirimi Gider Vergisi Ödenecek Tutar PRİM (TL ) , , , ,00 7 GüN 24 SAAT HASAR BİLDİRİM HATTI ANADOLU ANONİM TüRK SİGORTA ŞİRKETİ Acente Levha No: T08528-V273 Poliçe 9 sayfa,lasıl ve O kopya olarak düzenlenmiştir GüLKAN SİGORTA ARA. LTD. şti. Sayfa 1 ';;gd31 Anadolu Sigorta'yı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. i Thınk you lor chooslnrr~ Türkiye iş Bankası kuruluşudur. i TORKIYE$BANKASI

2 ANADOLU ANONiM TÜRK SIGORTA ŞIRKETi ANADOLU INSURANCE COMPANY BAyAkdere Caddesi. Iş Kulelerı Kule Levent Istanbul/TOrklye T: Bılylık Mllkellefler V.D F: ACENTELgİ YENİDEN BASIM Poliçe No: M~ü~ş~t~e~r~i_~N~o~:~0~0~0~4~9_4~3~9~6~7 GENEL ŞARTLAR Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Mesleki Sorumluluk Sigortası 1. Sigorta Konusu Bu sigorta ile Sigortacı; Sigortalının ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlamakta olduğu değerleme raporlarında gerçeğe aykırı bir değer takdiri yapılması ya da değeri etkileyecek bir bilginin verilmemesinden ötürü doğacak zararlar nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı, Sigortalıyı poliçede belirtilen teminat limitine kadar aşağıda yazılı özel şartlar ile ekli Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın A.l. maddesi (b) fıkrası hükümlerine göre sigorta eder. 2. Teminat Kapsamı al Bir tazminat talebinin bu sigorta kapsamında sigortacı tarafından karşılanabilmesi için, - Tazminata konu değerleme işlemiyle ilgili olarak Sigortalının Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 45 sayılı Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğinde yer alan değerleme yöntemleri ve prosesine uymuş olması - Poliçede belirtilen sigorta süresi içinde veya geriye dönüş tarihinden önce olmamak kaydı ile poliçe başlangıç tarihinden önce gerçekleşen ve sigortalının sorumluluğunu gerektiren bir olay dolayısıyla poliçe süresi içinde meydana gelmiş olan bir zararla ilgili bulunması ve - Tazminat talebinin sigortalıya poliçe süresi içinde iletilmiş olması zorunludur. Bu koşulların tamamı hep birlikte gerçekleşmediği sürece, sigortacının sorumluluk sigortası kapsamında hiçbir ödeme yükümlülüğü doğmaz. Uzatılmış Bildirim Süresi Sigortalının SPK listesinden çıkarak mesleki faaliyetlerine son vermesi ve buna bağlı olarak poliçenin iptali veya yenilenmemesi durumunda 3 yıllık uzatılmış talep bildirim süresi uygulanacaktır. Bu çerçevede, geriye dönüş tarihi ile poliçe bitim tarihi arasında verilen hizmetlerden kaynaklanmak koşuluyla uzatılmış bildirim süresi boyunca Sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat talepleri teminat kapsamına dahilolacaktır. Poliçe 9 sayfa,lasıl ve O kopya olarak düzenlenmiştir -Devamı Var- Sayfa 2 :ı:: i. o Z. N cc c; :z: "O' cl> ~N Anadolu Sigorta'yı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. i Thank you lor chooslno Anadolu Ins T;rkiye iş Bankası kuruluşudur. ı TORKIYE$BANKASI

3 ANADOLU ANONIM TÜRK SIGORTA ŞiRKETI ANADOlUINSURANCECOMPANY BOyükdere Caddesi. Iş Kuleleri Kule Levent ıstanbulltürkiye T: F: BOyük Mükellefler V.D ACENTELİ~İ YENİDEN BASIM Poliçe No: M~üış~t~e~r~i_~N~o~:~0~0~0~4~9~4~3~9~6~7 b) Geriye dönüş tarihi, yeni düzenlenen poliçelerde poliçe başlangıç tarihinden 12 ay öncesi, ara vermeden yenilenen poliçelerde ise, yenilenen tüm poliçelerin Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.1. maddesi (b) fıkrası hükümlerine göre düzenlenmiş olması kaydıyla, ilk düzenlenen poiiçenin başlangıç tarihinden 12 ay öncesidir. c) Bu sigorta, sigortalı aleyhine ileri sürülmüş olan haklı tazminat taleplerinin karşılanmasını veyahaksız yahut aşırı tazminat taleplerine karşı sigortalının yapacağı savunmaya yardımcı olunması durumlarını teminat altına alır. Herhangi bir tazminat talebine karşı Sigortalı adına savunma yapılması sebebiyle maruz kalınan masraf ve harcamalar Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen ücreti geçmemek kaydıyla teminat limitinin %10'u ile sınırlıdır. Sigortalı aleyhine tazminat talebinin mahkemece kabul edilmesi durumunda talep sahibinin avukatlık masrafları bu limitin içinde değerlendirilir. d) Poliçe, üzerinde yazılı olan vade bitim tarihinde sona erer. Yeni bir dönem için sigorta teminatının sağlanması ancak tarafların bu hususta yazılı olarak açıkça anlaşmaları ile mümkün olacaktır. e) Coğrafi Saha / Yetkili Mahkeme: Türkiye / Türk Mahkemeleri'dir. f) Sigortalının gözetimi altında faaliyet gösteren üçüncü şahıslar tarafından yürütülen veya planlanan işlerdeki kusurlar sebebiyle sigortalıya düşecek yasal sorumluluklar teminata dahildir. Söz konusu üçüncü şahısların kendi sorumluluklarına ilişkin olarak Sigortacının bu şahıslara rücu hakkı saklıdır. g) İşbu poliçe sigortalının, SPK tarafından oluşturulan Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketleri listesinde yer alması kaydıyla düzenlenmiş olup aksi halde sigortacının yükümlülüğü ortadan kalkacaktır. h) Bu poliçeyle sağlanan teminat sigortalı tarafından sunulan değerleme hizmetindeki hata/kusur/eksiklik nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayacağı parasal zararlarla sınırlıdır. Gerçeğe aykırı bir değer takdiri yapılmış olması halinde sigorta, takdir edilen değer ile ilgili gayrimenkulün gerçek değeri arasındaki farkı peşinen karşılamayı taahhüt etmemekte; bu hata dolayısıyla üçüncü kişilerde oluşan gerçek parasal kayıp/zararı poliçe limitine kadar karşılamaktadır. Değerleme hizmetinin bir banka tarafından verilen krediye güvence Poliçe 9 sayfa,lasıl ve O kop ya olarak düzenlenmiştir -Devamı Var- Sayfa 3 cı Z.

4 ANADOLU ANONIM TÜRKSIGORTAŞIRKETI ANADOlUINSURANCECOMPANY Büyükdere Caddesi. Iş Kulelerı Kule Levent Istanbul/Türkıye Büyük Mükellefler V.D MERSis NO: ACENTELi~i YENiDEN BASIM MESLEKi SORUMLULUK SiGORTA POLiçESi Poliçe No: Müşteri No: teşkil etmek üzere verilmiş olması durumunda talebin iletildi~i tarihe kadar tahsil edilmiş tutarlar zarar sayılamayaca~ından bu tutarlar Sigortacı tarafından ödenecek tazminat tutarindan düşülecektir. i) De~erleme yapılması amaçlanandan farklı bir gayrımenkul üzerinde de~erleme yapılması veya de~erlemeye konu binanın henüz inşa edilmemiş oldu~u hallerde hatalı olarak de~erlemenin inşa edilen başka bir bina üzerinden yapılmasından dolayı Sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar poliçe hükümleri çerçevesinde hasar başına ve yıllık toplamda, işbu poliçenin olay başı teminat limiti ile sınırlı olarak teminat kapsamındadır. Bu limit poliçe üzerinde belirtilen teminat limitlerinin içerisinde kabul edilecek olup söz konusu limitlerin üzerine eklenmeyecektir. 3. Teminat Limiti Bu sigortanın yürürlük süresi içinde meydana gelecek zararlardan kaynaklanan tazminat talepleriyle ilgili olarak Sigortac~nın sorumlulu~u, bu taleplerin araştırılması, bunlara karşı savunma yapılması veya bunların bir sulh anlaşmasıyla sona erdirilmesi için gerekli masrafların tamamı bakımından, olay. başına ve toplamda poliçede belirtilen limiti geçmeyecektir. Bir talep durumunda, talebin yapıldı~ı tarihte geçerli olan poliçenin teminat limiti ve şartları esas alınacaktır. Bir dizi tazminat talebine yol açan bir hal, aşa~ıdaki koşullarla tek bir olayolarak kabul edilecek ve riziko Sigortacıya ilk yazılı tazminat talebinin yapıldı~ı anda gerçekleşmiş sayılacaktır. a) Tek bir kusurlu eylem veya kaçınmanın yol açtı~ı farklı zararlara ilişkin tüm tazminat talepleri (aynı veya benzer sebepten kaynaklanan kusurlu eylemler veya kaçınmalar, hukuksal veya finansal açıdan ba~lantılı olmak kaydıyla tek bir eylem veya kaçınma olarak kabul edilecektir), b) Aynı zarara yol açan birden fazla eylem veya kaçınma ve/veya c) Aynı tazminat talebinin aynı poliçe ile teminat altına alınan birden fazla sorumlu kişiye karşı yöneltilmiş olması. 4. Muafiyet Sigortacının teminat kapsamındaki her bir tazminat talebine ilişkin sorumlulu~u, tazminat talebi tutarı ile talebin yerinde olup olmadı~ının araştırılması ve savunulmasına ilişkin olarak yapılan giderlerin toplamının poliçe üzerinde belirtilen muafiyet tutarını aşan kısmıyla sınırlıdır. Poliçe 9 sayfa,lasıl ve O kop ya olarak düzenlenmiştir -Devamı Var- Sayfa 4 oc Ö :z:: G N Sig a rac IL. ŞIi. Anadolu Sigorta'yı seçtiğiniz için teşekkür ederiz.! Thank you for chocstnç An~lmPu!lh~Jrgiı 1~37 en K'Y U.. es; ı<at:/4140'. cn=ryo [i 4 a,koy-/slanbu TÜ;kiye iş Bankası kuruluşudur. i TORKIVE$BANKASI Vv. 420 VOl 21;1)4

5 ANADOLU ANONiM TÜRK SIGORTA ŞiRKETi ANADOLUINSURANCECOMPANY Büyükdere Caddesi. Iş Kulelerı Kule Levent Istanbul/Türkiye T: F": Büyük Mükellefler V.D ACENTELgİ YENİDEN BASIM Poliçe No: ~M~u~ ış~t~e~r~i_~n~o~:~0~0~0~4~9~4~3~9~6~7 5. İstisnalar Bu sigorta aşağıdaki durumlardan kaynaklanan tazminat taleplerini karşılamaz; a) Aşağıda yazılı tüzel ve gerçek kişilerin öne süreceği tazminat talepleri; -Sigortalı tarafından yönetilen tüzel kişilikler -Sigortalının veya 3.dereceye kadar yakınlarının ortak olduğu şirketler -Sigortalı veya 3.dereceye kadar yakınları tarafından ağırlıklı olarak kontrol edilen şirket ve diğer tüzel kişilikler -Sigortalı tarafından istihdam edilenler. b) Bedeni zararlar ve mal/eşya zararları ile bunlara ilişkin her türlü netice zararı, c) Herhangi bir kusurlu eylem ya da kaçınma nedeniyle meydana gelebilecek kar kaybı, pazar kaybı ya da benzeri her türlü dolaylı zararlara (netice zararlarına) ilişkin tazminat talepleri; d) Sigortalının istihdam ettiği kişilere karşı işveren sıfatıyla iş hukuku uyarınca sorumlu tutulabileceği her türlü zarar veya kayıpla ilgili tazminat talepleri; e) Kıyı ötesi (offshore) veya su altındaki proje/işlere yönelik mesleki hizmetlerden doğan tazminat talepleri; f) Poliçede belirtilen mesleki faaliyetle ilgili üstlenilen işin tamamı veya bir kısmı için belirlenen zaman limitine uyulmamasından kaynaklanan zararlarla ilgili tazminat talepleri; g) Verilen özel taahhüt ve garantilerden doğan zararlarla ilgili tazminat talepleri; h) Bilgisayar yazılım ve donanımı, gömülü elektronik yonga, entegre devre ya da bilgisayar ekipmanı içinde bulunmayan benzer aygıt veya bu aygıtlara bağımlı sistemlerle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantısı bulunan, bunlardan kaynaklanan veya bunları içeren her türlü zarar; i) Aşağıdaki olaylar sonucunda veya onlarla ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı olarak oluşan kayıp veya zararlara ilişkin tazminat talepleri: - Savaş, istila, yabancı düşman hareketleri, ya da savaş benzeri operasyonlar (savaş ilan edilmiş olsun olmasın) ve/veya iç savaş - Askeri isyan, halk ayaklanması boyutlarına ulaşan iç kargaşa, askeri ayaklanma, isyan, devrim, askeri güç ya da zor kullanımı - Bir kişi ya da bir örgüt adına ya da onunla bağlantılı olarak hareket eden kişilerin yaptıkları terör eylemleri. Burada terör eylemleri siyasal amaçlar doğrultusunda şiddet kullanımı anlamına gelmekte olup topluma veya toplumun bir bölümüne korku salmak niyetiyle yapılan şiddet eylemlerini de içermektedir. Poliçe 9 sayfa, 1 asıl ve O kop ya olarak düzenlenmiştir -Devamı Var- Sayfa 5 9ağ Anadolu Sigorta'yı seçtiğiniz için teşekkür ederiz.! Thank you lar chooslng Anadolu Ins N. Şti. T~rkiye iş Bankası kuruluşudur. i TORKIYE$BANKASI

6 ANADOLU ANONIM TÜRK SIGORTA ŞIRKETi ANADOLUINSURANCECOMPANY Büyükdere Caddesi. Iş Kulelerı Kule Levent Istanbul/Türkiye T: F: Büyük MÜkellefler V.D ACENTEL!(jİ YENİDEN BASIM Poliçe No: ~M~u~ ış~t~e~r~i_~n~o~:~0~0~0~4~9~4~3~9~6~7 Sigortacının bu istisna hükmü çerçevesinde kapsam dışı tuttu~u kayıp veya hasarlarla ilgili her türlü dava veya takibatta söz konusu kayıp ya da zararın teminat kapsamında oldu~unu ispatlama yükümlülü~ü Sigortalıya ait olacaktır. j) Poliçede belirtilen geriye dönüş tarihi ile sigorta sözleşmesinin yapıldı~ı tarih arasındaki sürede gerçekleşen ve sigortalının kendisine karşı bir tazminat talebi ile sonuçlanaca~ını bildi~i yahut hesaba katmak zorunda oldu~u veya ö~renmekten bilinçli olarak kaçındı~ı bir olaydan kaynaklanan veya aynı süre içinde sigortalıya karşı ileri sürülmüş tazminat talepleri k) İftira ya da karalama sonucu meydana gelebilecek zararlarla ilgili tazminat talepleri i l) Do~al afetler sonucunda meydana gelebilecek zararlara ilişkin sorumluluklari m) Sigortalının, bir tüzel kişinin yönetim kurulu veya denetleme kurulu başkanı veya üyesi sıfatıyla ya da kayyum veya tasfiye memuru gibi bir resmi görevli sıfatıyla gerçekleştirdi~i faaliyetlerden do~an sorumluluklar i n) Başka ülkelerin yasal düzenlemelerine ilişkin her türlü hizmet sonucu do~an zararlarla ilgili tazminat talepleri i o) Sigortalının veya çalışanlarının kasten sebep oldukları zararlar ve / veya suç teşkil eden hareketleri sonucunda do~an tazminat talepleri i p) Ticari ve / veya endüstriyel sırların saklanmaması, kötüye kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlari 6. Sigortalının Yükümlülükleri a) Sigortalı her zaman için sunmuş oldu~u hizmetler ile ilgili olarak do~ru ve detaylı kayıt tutacak ve tazminat talebiyle ilişkili kayıtları sigortacı ve / veya temsilcilerinin inceleme ve yararlanmasına açık bulunduracak, Sigortacının talep edebilece~i her türlü bilgi, yardım ve imzalı beyanı Sigortacı veya onun temsilcilerine verecektir. b) Bu sigorta ile verilen teminat kapsamı dahilinde, Sigortalıya yöneltilecek tazminat talepleri hakkında karar verme hak ve yetkisi Sigortacıya aittir. Sigortalı, Sigortacının bilgisi ve onayı olmaksızın, bu poliçe ile teminat altına alınan bir zarara ilişkin tazminat talebinde bulunan hiçbir kişi ya da kurum ile sulh olamaz ya da bu kişi ya da kurumlara karşı sorumlulu~unu tamamen veya kısmen kabul veya ikrar edemez, tazminat ödeyemez veya tazminata mahsuben ödemede bulunamaz. Aksi durumların tespiti durumunda Sigortalı, sigortadan kaynaklanan bütün haklarını kaybeder ve sigorta korumasından hiç bir şekilde Poliçe 9 sayfa,lasıl ve O kop ya olarak düzenlenmiştir -Devamı Var- Sayfa 6 8ağdat Anadolu Sigorta'yı seçtiğiniz için teşekkür ederiz.! Thank you for chooslng Anadolu ıli" Tü'rkiye İş Bankası kuruluşudur. i TORKIYE$BANKASI

7 ANADOLU ANONIM TÜRK SIGORTA ŞiRKETi ANADOLUINSURANCECOMPANY Büyükdere Caddesi, Iş Kulelerı Kule Levent Istanbul/Türkıye Büyük Mükellefler V.D ACENTELgİ YENİDEN BASIM Poliçe No: ~M~u=..~ş~t~e~r=i_~N~o~:~0~0~0~4~9~4~3~9~6~7 yararlanamaz. Sigortacı, bu poliçe konusunu oluşturan tüm tazminat talepleriyle ilgili olarak, kendi yapacağı değerlendirmeyi takiben, talebin kesin bir mahkeme kararı ile sonuçlanmasını beklemek ya da tazminat talebinde bulunan kişi ile dilediği zamanda uygun gördüğü tutar üzerinden sulh olmak konusunda mutlak şekilde söz sahibidir. cl Sigortacı, işbu poliçe kapsamında ödemiş olduğu tazminat tutarı için hukuken Sigortalı yerine geçer ve Sigortalının sorumluluğuna eylem ve tutumuyla yol açan kişi ve kuruluşlara rücu etme hakkını kazanır. Sigortalı, rücu hakkının kullanılmasına yararlı olabilecek Sigortacının talep edebileceği her türlü bilgi, belge, yardım ve imzalı beyanı Sigortacı veya onun temsilcilerine verecektir, 7. Başka Sigortalar Bu sigorta ile teminat altına alınan bir sorumluluk, aynı zamanda başka bir sigorta ile de temin edilmiş olduğu takdirde işbu sigorta diğer sigortalarla beraber 'müşterek sigorta' teşkil eder. Her halde, Anadolu Sigorta tarafından düzenlenen birden fazla poliçe mevcut bulunmakta ise, bunlardan teminat limiti fazla olan dikkate alınır ve Anadolu Sigorta bütün tazminat talepleri bakımından en fazla bu'limite kadar sorumlu olur. Ek Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları FAALIYETI: GAYRIMENKUL DE~ERLEME TEMINATLAR: OLAY BAŞI: TL YLLIK TOPLAM: TL MUAFIYET: TL Yaptırım Klozu Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırım uygulanan ülkelerin hükümetleri, bu ülkeler uyruklu kişiler ve menşeli şirketlerin" bu sigorta sözleşmesinde baştan itibaren veya sonradan herhangi bir şekilde hak sahibi olmaları mümkün değildir. Bu ülkelerin hükümetleri, bu ülkeler uyruk l.u kişiler ve menşeli şirketlerin, bu poliçede sigorta ettiren, sigortalı, rehinli alacaklı veya sair surette hak sahibi olarak gösterilmiş olması halinde veya sigorta konusu menfaat sonradan kendilerine ait olmaya başlamış veya herhangi bir şekilde sigortadan doğan haklar kendilerine hangi şekilde olursa olsun devredilmiş veya intikal etmiş bulunduğu takdirde dahi, sigorta şirketi her türlü teminat sağlama ve ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olur ve hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. KLOZLAR Poliçe 9 sayfa,lasıl ve O kopya olarak düzenlenmiştir -Devamı Var- Sayfa 7 cc Ö z: Anadolu Sigorta'yı seçtiğiniz için teşekkür ederiz,! Si orta Bağdat C d, 157 Thank you for chooslng Anadolu Infat Türkiye iş Bankasıkuruluşudur. i TORKIYE$BANKASI

8 ANADOLU ANONiM TÜRK SiGORTA ŞIRKETI ANADOLU INSURANCE COMPANY BüyükdereCaddesi.Iş Kulelerı Kule Levent Istanbul/Türkıye T: BüyükMükelleflerV.D '": MERS!S NO: ACENTEL!~! YEN!DEN BASIM MESLEK! SORUMLULUK S!GORTA POL!ÇES! Poliçe No: Müşteri No: PR!M ÖDEMELER! VE POL!ÇE!PTAL KLOZU Bu poliçe uyarınca bir defada ödenmesi gereken prim ile prim borcunun taksitle ödenmesinin kararlaştırıldığı hallerde primin ilk olarak ödenmesi gereken kısmı sözleşme yapıldıktan sonra, en geç poliçenin teslimi üzerine ödenir. Sigorta priminin ödeme yeri herhangi bir Türkiye!ş Bankası Şubesi, Anadolu Sigorta Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlükleri veya sigorta sözleşmesinin kurulmasında aracılık etmiş olan yetkili acentedir. Prim ödemesi banka dekontu, makbuz karşılığında nakit olarak, kredi kartıyla, Türkiye!ş Bankası interaktif işlemleri fatura talimatı yöntemi kullanılarak veya havale yapılarak gerçekleştirilebilir. Bu sayılanlar dışındaki yerlere veya yukarıda sayılanlar dışında yöntemlerle yapılan ödemeler, prim borcunu ortadan kaldırmaz.. Havale yapıldığı takdirde ilk prim, hava le edilen tutarın sigortacının serbest hesaplarına intikal ettiği anda ödenmiş sayılır ve sigortacının sorumluluğu da bu anda başlar. Sigorta ettiren tarafından primin ilk taksitinin (peşinatın) veya tamamının kredi kartı ile ödenmesi ve sigorta ettirene kredi kartından bu tutarın tahsil edilmesi için süre tanınmasının kararlaştırıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğu ilk taksitin (peşinatın) veya tamamının kararlaştırılan günde kredi kartından çekilmesi ile başlayacaktır. Kredi kartı ile blokeli ödeme halinde, kredi kartından prim alacağının karşılığının bloke edilmesi anında ödeme yapılmış sayılır. Primin ilk kısmını izleyen sonraki taksitlerin hangi tarihlerde ödeneceği poliçe üzerinde belirtilmiştir. Sigorta ettiren bu tarihte ödeme yapmamış olursa temerrüde düşer ve sigortacı temerrüde ilişkin haklarını kullanarak sigorta sözleşmesini feshedebilir. Prim borcunu ödemekte temerrüt sebebiyle sigorta sözleşmesinin feshedilmesi halinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir. Sigorta priminin taksitle ödenmesinin kararlaştırıldığı hallerde, riziko gerçekleşince, ödenecek tazminata veya bedele ilişkin primlerin tümü muaccel olur. Sigorta ettiren ve sigortalı, iş bu poliçe bilgileri ile bu poliçe kapsamında gerçekleşebilecek tüm hasar bilgilerini talep halinde sigorta şirketinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlara iletmesine açık onay verirler. LO c'0 r-... U) C'\J ci? U:") 00 Poliçe 9 sayfa,lasıl ve O kopya olarak düzenlenmiştir -Devamı Var- Sayfa 8 cıı:: ci :z: 'C:: ~ Anadolu Sigorta'yı seçtiğiniz için teşekkür ederiz.! Türkiye İş Bankasıkuruluşudur. Thank you for chcoslnq Anadolu Insuranc. TÜRKIYE$BANKAS' O' ;;; '" 9 iiv

9 ".~. ANADOLU. t ': :."r..~~::::_...~,~ SiGORTA ' " " ::~V, ".;,' ::;/ i.'.r;:. ~ ~.J...,.~~":... _ ANADOLU ANONIM TÜRK SIGORTA ŞIRKETI ANADOLUINSURANCECOMPANY SOyAkdereCaddesi, Iş Kulelerı Kule Levent IstanbullTOrklye T: F: eoyokmukelietler V.D MERS!S NO: ACENTEL!<i! YEN!DEN BASIM MESLEK! SORUMLULUK S!GORTA POL!ÇES! Poliçe No: ~M~üış~t~e~r~i~~N~o~:~0~0~0~4~9~4~3~9~6~7 ÖNEML! UYARILAR Poliçe Kapsamı: Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, sigorta ettirenin ve sigortalının kendi açıklamalarına dayanarak ve beyanlarının doğruluğuna güvenerek düzenlediği işbu poliçede belirtilen güvenceleri, poliçede sayılan ve poliçe ile birlikte sigorta ettirene teslim edilen genel şartlar, özel şartlar ve klozlar çerçevesinde sağlar. işbu poliçe ile sigortalıya sağlanan sigorta teminatı, poliçede ve sigorta genel ve özel şartlarında teminata dahilolduğu belirtilmiş olan hususlarla sınırlıdır. Teminata dahilolduğu açıkça öngörülmüş bulunan hallerin dışındaki hiç bir hal, teminat dışında kalan haller arasında ayrıca sayılmış olmasa dahi, kesinlikle sigorta koruması altında değildir. Sigorta Primi Ödemelerinizi; * Makbuz karşılığı veya kredi kartı talimatı ile acentenize, * Türkiye!ş Bankası interaktif işlemleri fatura ödeme talimatı ile, * Türkiye!ş Bankası Şubeleri aracılığı ile, * Doğrudan Anadolu Sigorta'ya yapabilirsiniz. Hasar tazminatı ödenirken, kalan prim borcunun tamamı tazminattan düşülür. Ödemenin Belgelendirilmesi: Ödemeleriniz karşılığında tarafınıza verilen, tüm makbuz ve benzeri belgelerin, hasarınızın ödenmesinde şirketimize ibrazı zorunludur. Önerilerinizi.www.anadolusigorta.com.tr. adres li web sitemizdeki 'Bilgi Hattı' bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Sigorta ettiren ve sigortalı, iş bu poliçe bilgileri ile bu poliçe kapsamında gerçekleşebilecek tüm hasar bilgilerini talep halinde sigorta şirketinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlara iletmesine açık onay verirler. Zorunlu poliçeler dışındaki kredi kartı tahsilatlarında Maksimum özellikli bir kart ise Poliçe 9 sayfa, -Son Sayfa- 1 asılolarak düzenlenmiştir. Sayfa: 9 oc Ö z: Anadolu Sigorta'yı seçtiğiniz Için teşekkür ederiz. / Thank you for chooslng Anadolu Insurance, Türkiye iş Bankası kuruluşudur. i TORKIYE$BANKAS(

Poliçenin Başlangıç Tarihi : 5/03/2013 Düzenleme Tarihi : 6/03/2013 Bitiş Tarihi : 5/03/2014 Yeri : İSTANBUL Saati : 15:52:41 Sigortalı_Yerin

Poliçenin Başlangıç Tarihi : 5/03/2013 Düzenleme Tarihi : 6/03/2013 Bitiş Tarihi : 5/03/2014 Yeri : İSTANBUL Saati : 15:52:41 Sigortalı_Yerin dbilgic@birebirsigortacom YENİDEN BASIM Teklif No : 130546278 0 03 MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_POLİÇESİ YENİLEME Poliçe No : 130998410 5 Acente: 322584 Telefon: 216 445 5577 Yenileme : 03 BİREBİR SİGORTA

Detaylı

Net Prim 22.120,00 PeĢin Ödeme Ġndirimi Gider Vergisi 1.106,00_ Ödenecek Tutar 23.226,00

Net Prim 22.120,00 PeĢin Ödeme Ġndirimi Gider Vergisi 1.106,00_ Ödenecek Tutar 23.226,00 Teklif No : 151579459 6 03 MESLEKĠ_SORUMLULUK_SĠGORTA_POLĠÇESĠ YENĠLEME Poliçe No : 191673911 1 Acente: 114238 Telefon: 312 408 2400 Yenileme : 04 T.Ġġ BANKASI ÇANKAYA ġb. MüĢteri No : 0005309601 Sigortalının_

Detaylı

MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_POLİÇESİ. Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL

MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_POLİÇESİ. Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL Acente: Telefon: Müşteri No : Adı-Soyadı : Telefon: İl : Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL SİGORTA_KAPSAMI SİGORTA_BEDELİ_(TL_)_ PRİM_(TL_)

Detaylı

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI SAYIN SİGORTA YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE ; Söz konusu sigorta ile ilgili olarak sigorta yaptıracak olan OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi),İSGB (İş sağlığı ve Güvenliği Birimi), Bağımsız çalışan İş güvenliği

Detaylı

Sigorta_Ettirenin TC Kimlik No : 49120282750 Unvanı : YILMAZ Telefon: 544 680 8580 SEÇKĠNER

Sigorta_Ettirenin TC Kimlik No : 49120282750 Unvanı : YILMAZ Telefon: 544 680 8580 SEÇKĠNER Poliçe No : 168117915 4 Acente: 340085 Telefon: 212 287 4544 MAS SĠGORTA BROKERLĠĞĠ LTD.ġTĠ. MüĢteri No: 33291526 Sigorta_Ettirenin TC Kimlik No : 49120282750 Unvanı : YILMAZ Telefon: 544 680 8580 SEÇKĠNER

Detaylı

Sigorta_Ettirenin TC Kimlik No : 23743662878 Unvanı : ĠLKER Telefon: 507 248 3183 ÖZTÜRK

Sigorta_Ettirenin TC Kimlik No : 23743662878 Unvanı : ĠLKER Telefon: 507 248 3183 ÖZTÜRK ataguven323427@anadolusigorta.biz Poliçe No : 466871012 7 Acente: 323427 Telefon: 232 446 4002 ATA GÜVEN SĠGORTA ARA.HĠZ.LTD.ġTĠ. MüĢteri No: 34822188 Sigorta_Ettirenin TC Kimlik No : 23743662878 Unvanı

Detaylı

AVUKAT MESLEKİ MESULİYET SİGORTASI FERDİ POLİÇE

AVUKAT MESLEKİ MESULİYET SİGORTASI FERDİ POLİÇE AVUKAT MESLEKİ MESULİYET SİGORTASI FERDİ POLİÇE Bu Poliçe Hasar İhbar Esaslıdır. Lütfen bütün poliçeyi dikkatlice okuyun. BU POLİÇE HASAR İHBAR ESASLI BİR POLİÇEDİR. SİGORTALIYA YAPILAN TAZMİNAT TALEPLERİNİN

Detaylı

Kredi Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi : 25.08.2011

Kredi Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi : 25.08.2011 Kredi Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi : 25.08.2011 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile kararlaştırılan kredili satış ve kredili hizmet işlemlerinde alıcının;

Detaylı

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ Teklif No : T120907964 Revizyon No : 1 Acente : 322027 Unvanı : ERGAN SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ. Tel : 212 523 2027 Levha No Sigorta Ettiren : T08526-93E1

Detaylı

Poliçe No : 310001013097-7 Acente No : 2010 Ürün No : 350 Tecdit No : Müşteri No: 1000119176 Seri No :

Poliçe No : 310001013097-7 Acente No : 2010 Ürün No : 350 Tecdit No : Müşteri No: 1000119176 Seri No : 1.Sayfa Sigorta Ettirenin Adı-Soyadı/Ünvanı/Adresi Sigortanın GÖKHAN Başlangıç Tarihi : 11/07/2012 TOKSOY Bitiş Tarihi : 11/07/2013. Süre : 365 Gün MALTEPE/İSTANBUL Düzenleme Tarihi : 11/07/2012 Saati

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, kurulacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

a) Aylık tazminat tutarı: Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortalıya ödenmesi gereken aylık ödemeyi,

a) Aylık tazminat tutarı: Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortalıya ödenmesi gereken aylık ödemeyi, Borç Ödeme Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1 Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, işsiz kalma ya da kaza veya hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik hâllerinin gerçekleşmesi sonucu

Detaylı

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir.

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir. Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik in Sigorta başlıklı 12 nci maddesi hükümlerine göre düzenli

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları. Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko)

AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları. Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko) AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko) ÖZEL KOSULLAR / AÇIKLAMALAR / TEMİNAT KLOZLARI Muafiyetler: Muafiyet Klozu Sigortalının poliçede belirtilen aracının BMW,

Detaylı

BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1 Sigortanın Konusu BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Bu sigorta ile sigortacı, işsiz kalma ya da kaza veya hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik hâllerinin gerçekleşmesi sonucu

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel olarak

Detaylı

Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir.

Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir. TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi 30.07.2010 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi, 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel olarak

Detaylı

İlgili Sigorta Şirketlerine,

İlgili Sigorta Şirketlerine, İlgili Sigorta Şirketlerine, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesinde akdedilecek tarım sigortaları sözleşmelerinde uygulanan Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatların, 01/01/2015 tarihinden itibaren

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI)

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı

Detaylı

A.3. SİGORTANIN KAPSAMI

A.3. SİGORTANIN KAPSAMI 14 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29355 TEBLİĞ Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı) ndan: Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A.1. AMAÇ Bu Genel

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I GENEL HÜKÜMLER 1 TARAFLAR : İşbu Finansal Kiralama Sözleşmesi, işbu sözleşmenin 1(bir) numaralı eki olan Özel Şartlar(EK-1) bölümünde belirtilen

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003 A. SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. (Onay Tarihi:16/5/2013)

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. (Onay Tarihi:16/5/2013) A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu BAĞIMSIZ DENETÇİLİK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI (Onay Tarihi:16/5/2013) Bu sigorta ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Detaylı

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ SERİ : M SIRA :13 SİGORTA ETTİRENLER: TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi

Detaylı

YÜK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

YÜK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI YÜK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI: A.1. Sigortanın Konusu: Bu sigorta gereğince yükün taşımacılık rizikolarını salimen geçirmesinde para ile ölçülebilir bir menfaati olan kimse bu menfaatini

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere kurulacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı