Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý"

Transkript

1 Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... AK PARTÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI CUMHURÝYET HALK PARTÝSÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI Salim Uslu Ahmet Sami Ceylan Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Bekir Horoz Vahit Doðan Aybüke Topçubaþý Fatih Özcan Muhsin Kocasaraç Tufan Köse Muharrem Bozdoðan Dinçer Solmaz Saim Topgül SAYFA 10 DA 1. Sýra 2. Sýra 3. Sýra 4. Sýra 1. Sýra 2. Sýra 3. Sýra 4. Sýra 1. Sýra 2. Sýra 3. Sýra 4. Sýra 19 EYLÜL 2015 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Emniyetten Kurban Bayramý tedbirleri Vali Ahmet Kara Ýl Emniyet Müdürlüðünün Kurban Bayramý nedeniyle bir dizi tedbir aldýðýný açýkladý. SAYFA 5 TE Vali Ahmet Kara Aktif Eðitimciler Sendikasý Çorum Þube Temsilcisi Adem Yücel: Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý Hitit Gýda Amasya Þubesi dün düzenlenen tören ile hizmete girdi. Sadýk Ahmet Caddesinde açýlan Hitit Gýda'ya Amasya halký yoðun ilgi gösterdi. Hitit Gýda Amasya Þubesi açýlýþýna Hitit Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Zelveci, Hitit Gýda Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Zelveci, Nevzat Kaya... SAYFA 10 DA Yasar Anaç Sözlü'ye, Ýskilipli Atýf Hoca'ný hayatýný öðrensin diye kitap gönderdiler Aktif Eðitimciler Sendikasý Çorum Þubesi heyeti gazetimize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Yayýn Yönetmeni Nadir Yücel ile görüþtüler. ÇorumTemsilcisi Adem Yücel baþkanlýðýnda yer alan heyet içerisinde Baþkan Yardýmcýlarý Salih Sayar, Sinan Yýldýrým, Suat Kepçe ve Selahattin Kara dan oluþan isimler yer aldý. Çorumda yaklaþýk 3 Yüz üye sayýlarý bulunduðunu ve ayný zamanda 30 bin Üyeli Cihan Sendikacýlar Konfederasyonuna baðlý olduklarýný belirten Aktif Eðitimciler Sendikasý Çorum Þube Temsilcisi Adem Yücel," Herþeyden önce Ülkemizde þehit olan Asker, Polis ve Korucularýmýza Allah dan Rahmet, Ailelerine ve ülkemize sabýrlar diliyoruz. Terörün olduðu yerde ne eðitim ne huzurlu bir yaþam elbette söz konusu olamaz. Son Yapýlan atamalarda Terörün yaþandýðý bölgelere atanan meslektaþlarýmýz ve yakýnlarý asla sevinemediler. Ne yapacaklarýný þaþýrmýþ durumdalar. Temennimiz ve dualarýmýz Terörün Yaptýðý bir konuþmada Ýskilipli Atýf Hoca'ya hakaret eden Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü'ye tepkiler devam ediyor. Ýskilip Atýf Derneði'de Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü'ye Ýskilipli Atýf Hoca'nýn hayatýný ve eserlerini anlatan bir kitap gönderdi. SAYFA 3 TE Belediye, Kurban Bayramýna hazýr Çorum Belediyesi, Kurban Bayramý'nda vatandaþlarýn kurbanlýk hayvanlarýný kesebileceði yerleri belirledi. 10 bölgede yapýlacak kesim iþlemler için Çorum Belediyesi, çalýþmalarýný hýzlandýrdý. SAYFA 5 TE Kent Konseyi'nden teröre tepki Hacý Nuri Lafcý Çorum Belediyesi Kent Konseyi'nin her yýl gerçekleþtirmek zorunda olduðu olaðan genel kurulu yapýldý. Önceki akþam gerçekleþtirilen genel kurula, Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým... SAYFA 3 TE son bulmasý, her alanda hukukun ve gerçek ileri demokrasinin hakim olmasýdýr. Okullarýn açýlmasýna sayýlý günler kala Plan ve Programsýz Milli Eðitim anlayýþý yüzünden meslektaþlarýmýz 'Norm Öcüsü' ile karþý karþýya býrakýlmýþ durumdalar.bu kadar fazla Norm kadrosu ile Eðitimcilerin bu kadar huzursuz býrakýlmasýna kimsenin hakký yoktur. Diðer yandan Ýdarecilerin mahkemeleri kazanmasýna raðmen Mahkeme kararlarýnýn uygulanmadýðý bir kararý hangi huluk ve demokrasi içerisine koyacaðýz. Geçtiðimiz günlerde gerçekleþen Toplu iþ görüþmelerinde de eðitimcilerimizin gerek maddi gerekse özlük haklarý olmak üzere hiçbir talepleri yerine getirlmemiþtir. Atama bekleyen Öðretmenler varken Ücretli öðretmen çalýþtýrýlmasýný da eleþtiriyoruz. Ücretli çalýþtýrdýklarý öðretmenlere kadro versinler iþ çözülsün. Hem ihtiyaç var, hem kadro yerine ücretli çalýþtýrýyorsun. Bu tam bir tezattýr." þeklinde görüþlerini belittiler. Eðitim durumu tayinlerinde çalýþanlara müjde Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý eðitim durumu tayinleri ile ilgili yaptýðý açýklamada... SAYFA 3 TE GSS borcunda son tarih: 30 Eylül Duran Cesur Genel Saðlýk Sigortasý borcundan kurtulmak için son günler. 30 Eylül'e kadar baþvurulmasý halinde Genel Saðlýk Sigortasý borçlarý faizleri ile birlikte gelire göre silinecek. SAYFA 6 DA "Ýttihat Terakki artýklarý fikirleriyle toplum mühendisliðine soyundular" AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yasar Anaç Adnan Menderes'in ölüm yýldönümü dolayýsýyla yayýmladýðý mesajda, "Ülkemizin aðýr aksak süre gelen demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak... Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürlüðünden yapýlan açýklamada aylýk prim ve hizmet belgelerinin verilme süresinin uzatýldýðý belirtildi. SAYFA 4 TE Aylýk prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi uzatýldý SAYFA 2 DE Çorumgaz Ýskilip'te iþe baþlýyor Ýskilip'e Doðalgaz iletim hattýnýn döþenmesi ile ilgili sözleþme Ýskilip Belediyesi ile Çorumgaz arasýnda imzalandý. Çalýþmaya 2 Ekim'de törenle baþlanýyor.. SAYFA 6 DA

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 04:51 06:18 12:41 16:07 18:52 20:12 Son sahâbe Ebût-Tufeyl Âmir bin Vâsile'nin vefâtý (718) - Gâziler Günü - Güz Yaðmurlarýnýn baþlamsý Vatan sevgisi imândandýr. Hadis-i Þerif Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,9940 2,9949 EUR 3,4216 3,4233 STERLiN 4,6815 4,6837 2,5119 2, JPY YENi Günün Þiiri GÖZYAÞLARI DA ÇÝÇEK AÇAR Ellerimi dokunduðum her yerde Çýðlýk çýðlýða kývranýyor hayat Ve ölen arkadaþlarýn giysilerini Bir kere daha dürüp koyuyor analar Çamaþýr sandýklarýna Gözyaþlarý da çiçek açar Bugün yurtyeri olsa da acýlara Kayalarýn en sarp yerlerindeki Kýrlangýç yuvalarýný andýran alnýn Bir gün terli bir gelecek uçuracak Sabahlardan akþamlara kadar Gözyaþlarý da çiçek açar Ansýzýn oyuna baþlayan çocuklarýn Sesleri kadar canlý ve huylu Sevinçleri kadar taze ve acemi Bir duruþ kuþatýr seni o zaman Gözyaþlarý da çiçek açar Baþýný dayadýðýn aðaç dalý Bak hafifçe eðildi topraða doðru Uyuyan bir çocuðun soluk alýþýný Dinler gibi kendini vererek Yaklaþ yüzünü örse de acýlar Boynundan ter boþalan herkese Gözyaþlarý da çiçek açar Yaklaþ, yüzünü örse de acýlar Ve nasýl yakalarsa topraðý kök Sularý renk, dallarý kiraz Sen de öyle yakala hayatý Yürü kol kola canýma deðsin Gözyaþlarý da çiçek açar Abdülkadir BULUT HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER KARTAL ECZANESÝ TEL: HÝTÝT ECZANESÝ TEL: HABOÐLU ECZANESÝ TEL: ÞAHÝN ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Aylýk prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi uzatýldý Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürlüðünden yapýlan açýklamada aylýk prim ve hizmet belgelerinin verilme süresinin uzatýldýðý belirtildi sayýlý Kanunun 86 ncý maddesinin birinci fýkrasýnda iþverenlerin aylýk prim ve hizmet belgelerini Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma vermekle yükümlü olduklarýnýn kaydedildiði açýklamada, "Ýþveren Uygulama Tebliðinde ise özel sektör iþverenlerinde düzenlenecek aylýk prim ve hizmet belgelerinin iliþkin olduðu ayý izleyen ayýn 23'üne kadar verecekleri açýklanmýþtýr. Bu baðlamda, özel sektör iþverenlerince 2015/Aðustos ayýna iliþkin düzenlenen aylýk prim ve hizmet belgelerinin verilmesi gereken sürenin son günü olan 23/9/2015 tarihinin Kurban Bayramý arefesine rastladýðý ve Baþbakanlýk Personel ve Prensipler Genel Müdürlüðünün 16//9/2015 tarih ve sayýlý yazýsýnda 23/9/2015 tarihinde mesai süresinin yarým gününün idari izin kabul edilmesi nazara alýndýðýnda, iþverenlerimizin maðduriyetine neden olunmamasýný teminen, Kanunun Kurumumuza verdiði yetkiye dayanarak, özel sektör iþverenlerince 2015/Aðustos ayýna iliþkin düzenlenecek aylýk prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi Kurban Bayramý tatilini izleyen ilk iþ günü olan 28/09/2015 tarih saat 23:59'a kadar uzatýlmýþtýr. Diðer taraftan, özel sektör iþyerlerinde, 2015/Aðustos ayýnda imzalanan toplu iþ sözleþmelerine istinaden düzenlenen ek nitelikteki aylýk prim ve hizmet belgelerinin, 2015/Aðustos ayýnda istirahatli olan sigortalýlara iliþkin çalýþmadýðýna dair bildirim giriþlerinin ve 2015/Aðustos ayýna iliþkin Ek-10 sigortalýlarýn eksik gün bildirim formlarýnýn verilme süresinin de 23/09/2015 tarihinde sona erdiði göz önüne alýndýðýnda, aylýk prim ve hizmet belgelerine baðlý bu bildirimlerin süresi de yine 28/9/2015 tarihine kadar uzatýlmýþtýr" denildi. Türk Hava Kurumu kurban baðýþlarýný bekliyor Türk Hava Kurumu Çorum Þube Baþkaný Recep Öztuna, yaklaþan Kurban Bayramý nedeniyle bir basýn açýklamasý yaptý. Devlet bütçesinden herhangi bir yardým almadan halkýn verdiði kurban derisi, fitre, zekat, baðýþ ve diðer ticari gelirleri yine halkýn kullanýmýna sunan tek kuruluþ olma özelliðini taþýyan Türk Hava Kurumu'nun yardým toplama faaliyetlerini yasalarýn verdiði yetki doðrultusunda önceki yýllarda olduðu gibi bu yýlda gönüllülük esasýna göre devam ettireceðini dile getiren Recep Öztuna, "Türk Hava Kurumu, elde edilen gelirlerin tamamýný kendi faaliyetleri olan yangýn söndürme uçaklarý ile orman yangýnlarýna havadan müdahale, hava ambulans uçaklarý ile yaralý ve organ naklinde, gençlerimize ücretsiz havacýlýk kurslarý açmada, hava yolu þirketlerine pilot yetiþtirmede, Türk Hava Kurumu Üniversitesi ile hava yolu þirketlerine kalifiye eleman yetiþtirmeye ve gençlerimize iþ imkaný saðlamaya, Hava Harp okulu öðrencilerinin ilk planör eðitimlerini vermeye, okullara kýrtasiye malzemesi yardýmý yapmaktadýr. Türk Hava Kurumu Havacýlýk ve Uzay Üniversitesinde ülkemiz için uçak yapýmýna baþlanmýþtýr. Bu Üniversitemizde þehit ve gazi yakýnlarý ücretsiz baþarýlý öðrenciler tam burslu veya kademeli burslu olarak eðitim almaktadýrlar" Öztuna ayrýca, gezici ekiplerin kurban derisi toplamaya devam edeceklerini kurban derileri alýnmayan vatandaþlarýn Yunus Emre Ýþ Merkezi Kat:1 No:109'da bulunan THK þubesine býrakmalarýný veya nolu telefonu aramalarýný istedi. Öztuna, duyarlý halkýn katkýlarýyla hizmetlerin daha da geniþleyeceðini dile getirerek Kurban Bayramýný tebrik etti. "Çorum ÝHH hayýrseverlerin kurbanlarýný mazlumlara ulaþtýrýyor" Çorum ÝHH Ýl Baþkaný Selim Özakbakçý Çorumlu hayýrseverlerin kurbanlarýný 99 ülke ve bölgedeki mazlumlara ulaþtýracaklarýný belirtti. Çorumlu baðýþçýlarýn kurban baðýþlarýný, Merkez PTT önünde bulunan ÝHH Kurban Baðýþ Standýndan, Çorum ÝHH Ofisinde yapabileceklerini dile getiren Selim Özakbakçý, "Danýþmak Ýçin: Numaralý Telefonlarý Kullanabilirler. Online Kurban baðýþý için Kuveyt Türk Çorum ÞB. (Ýban No: TR Hesap No: Kurban Bilgi Kaydý Düþüp numaralý telefona bilgi vererek-) bize ulaþtýrabilirsiniz. Kurban baðýþlarýnýzý Bayramýnýn ikinci günü ikindi vaktine kadar bizlere numaralý telefondan ulaþtýrabilirsiniz. 23 yýldýr Kurban organizasyonu gerçekleþtiren ÝHH'nýn bu bayram belirlemiþ olduðu kurban bedeli 550 TL. Vekâlet yoluyla kurbanlarýný ÝHH'ya baðýþlamak isteyen hayýrseverler, kurban çalýþmalarý için belirlenen ülkeler arasýnda dilediðinde kurbanýný kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracak. Kurbanlýklar ÝHH görevlilerince kesim yapýlacak ülke ve bölgelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satýn alýnýr. Kurbanlýklar Ýslami usullere uygun olarak kesilir. Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden daðýtýlýr. Kurban kesimlerinin gerçekleþtiðine dair bilgi, kýsa mesaj ile vekâlet sahiplerine iletilir. ÝHH ekipleri bu sene de kurban vesilesiyle yeryüzüne daðýlacak, kendilerini dört gözle bekleyen kardeþlerine sadece kurban eti götürerek deðil, ayný zamanda hayat koþullarýný iyileþtirmeye yönelik çeþitli projelerle de destek olmaya devam edecek. Cami ve mescitlerin, su kuyularýnýn, eðitim merkezlerinin, meslek edindirme kurslarýnýn, yetimhane binalarýnýn ve benzeri birçok projenin temelleri de kurban ziyaretlerinde atýlacak. Kurban baðýþ süresi Kurban Bayramýnýn ikinci günü ikindi vaktine kadardýr. Çorum'dan ÝHH'ya yapýlacak baðýþlarýn Çorum ÝHH üzerinden yapýlmasýný öneriyoruz. Kurban ibadet paylaþmak kardeþliktir" ELEMAN ARANIYOR Kurumumuz bünyesinde görevlendirilmek üzere Halkla iliþkiler personeli ve rehberlik sertifikasý olan Rehber öðretmen alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Sýnav Eðitim Kurumlarý (Alis Düðün Salonu Karþýsý) EKER BOYA Her Türlü Boya Ýþleri Yapýlýr. Daire-Dükkan-Apartman Tel: Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro TEL: Yýl: 11 Sayý: EYLÜL CUMARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Eðitim durumu tayinlerinde çalýþanlara müjde Hacý Nuri Lafcý Kent Konseyi'nden teröre tepki Çorum Belediyesi Kent Konseyi'nin her yýl gerçekleþtirmek zorunda olduðu olaðan genel kurulu yapýldý. Önceki akþam gerçekleþtirilen genel kurula, Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt ile konsey üyeleri katýldý. Divan Baþkanlýðýný Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan yaparken, divan üyeliðini ise Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri Ayhan Boyraz, Burhan Þahin ve Mustafa Hekim üstlendi. Genel kurulda faaliyet raporunun okunmasý, gündem maddelerinin deðerlendirmesi ve hesap açma yetkisinin verilmesinin ardýndan AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ve Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan birer konuþma yaptý. Genel kurul, dilek ve temennilerin ardýndan sona erdi. Genel Kurulda konuþan AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Kent Konseyi'nin Çorum'a ivme kazandýrdýðýný söyledi. Son günlerde yaþanan terör olaylarýný da deðerlendiren Bekiroðlu, Türkiye'nin kolay elde edilmediðini, kolay kolay da býrakýlmayacaðýný dile getirdi. Herkesin ayný gemide olduðunu, herkesin ortak kaderinin olduðunu belirten Bekiroðlu, bu gemiyi yürütmek zorunda olduklarýný vurguladý. Bekiroðlu, tüm halký birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye, teröre karþý tek vücut olmaya çaðýrdý. CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ise yaptýðý konuþmada, yaþanan terör olaylarýný kýnadý. "Allah kardeþliðimizi bozmasýn" diyen Yýldýrým, þehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ise baþsaðlýðý diledi. Genel Kururda konuþan Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan da, yaptýklarý faaliyetlerin daha baþlangýç olduðunu, bu faaliyetlerin daha da ileri taþýnacaðýný ifade etti. Yaþanan terör olaylarýnda Çorum'un tek yürek olduðunu belirten Candan, Türkiye'nin bir seçim dönemine girdiðini hatýrlatarak, siyasi partilerin siyasi rekabet içerisinde mücadele etmeleri gerektiðini söyledi. Çorum'da bugüne kadar seçim dönemlerinde sorun yaþatmadýðýný anlatan Candan, bu seçim döneminde de sürecin böyle iþlemesi gerektiðini dile getirdi. Bahadýr YÜCEL Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý eðitim durumu tayinleri ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Baþbakanlýk Genelgesi ile durdurulan eðitim durumu mazeret tayini yaptýramayan çalýþanlarýmýzýn maðduriyeti sendikamýzýn giriþimleri sonucu giderildi. Konuyla ilgili Baþbakanlýk Genelgesi yayýnlandý" Geliþmeler hakkýnda açýklamalarda bulunan Lafcý, "Geçtiðimiz hafta Saðlýk Bakanlýðý yetkilileri ile yapýlan görüþmeler sonucunda eðitim durumu tayini isteyen ancak genelge ile durdurulan tayinlerin yeniden açýlacaðý ifade edilmiþti. Okullarýn baþlamasýna kýsa bir süre kalmasý nedeniyle durumun aciliyeti Bakanlýk yetkililerine anlatýlmýþ, sorunun bir an önce giderilmesi gerektiði ifade edilmiþti. Saðlýk Sen olarak tüm saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn yaþadýðý sorunlarý dile getirmeye, çözümü konusunda da her zaman katký sunmaya, mücadele etmeye, çözüm üretmeye bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada devam edeceðiz. Bayram öncesi güzel bir haberle çalýþanlarý mutlu ettiðimiz için kendimizde bu durumdan memnun olduk" þeklinde kaydetti. Sözlü'ye, Ýskilipli Atýf Hoca'ný hayatýný öðrensin diye kitap gönderdiler Yaptýðý bir konuþmada Ýskilipli Atýf Hoca'ya hakaret eden Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü'ye tepkiler devam ediyor. Ýskilip Atýf Derneði'de Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü'ye Ýskilipli Atýf Hoca'nýn hayatýný ve eserlerini anlatan bir kitap gönderdi. Daha sonra PTT önünde yapýlan basýn açýklamasýnda Ýskilip Atýf Derneði Yönetim Kurulu adýna konuþan Baþkan Yardýmcýsý Hasan Çalýk, "Ülkemiz hassas bir dönemden geçmektedir. Hiç bir þey, inancýmýzdan, vatanýmýzdan, milletimizden, bayraðýmýzdan daha kýymetli deðildir. Vatanýmýz, milletimiz, bayraðýmýz, adýna tek yumruk olma zamanýdýr. Maalesef, ülkemizin birlik ve beraberliði üzerinde oluþturulmak istenen bulutlar vardýr. Bu gerçeðe raðmen, tek yumruk, tek yürek olduðumuzu ispatlamazsak, Milletvekili Kurt, Týbbi ve Aromatik Bitkiler komitesinde Týbbi ve Aromatik Bitkiler konusundaki yaptýðý çalýþmalarla bilinen Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt daha önce Tarým Bakaný ile yaptýðý görüþmeler sonunda Tagem Genel Müdürü ile biraraya gelerek Çorum'u bu alanda teþvik kapsamýna girmesini saðlamýþtý. Ceritoðlu'nun giriþimleri neticesinde konunun uzmanlarý ve taraflarý ile biraraya gelerek Týbbi ve Aromatik Bitkiler alanýnda ihtiyaç duyulan bir borsanýn ihtiyacýna dikkat çektiler. Orman Bakanlýðý'nda Müsteþar Yardýmcýsý Ýbrahim Çifçi, Hacettepe Üniversitesi Eczaclýk Fakültesi Dekaný Prof. Dr.Bülent Gümüþel, Orman Bakanlýðý Odun Dýþý Dairesi Baþkaný Emin Þimdi, TIT-CK Bitkisel ve Destek ileri Tedavi Týbbi Ürünler Daire Baþkaný Aslýcan Agca Saðlýk Bakanlýðý Geleneksel Tamamlatýcý ve Alternatif Týp Uygulamalarý Daire Baþkaný Dr.Zafer Kalaycý'nýn katýlýmlarýyla gerçekleþen toplantýda daha önce Afyon'da düzenlenen Týbbi ve Aromatik Bitkiler; Strateji ve Hedeflerinin Belirlenmesi Çalýþtayýnda ortaya çýkan hedeflerin takibi amacýyla bir yönlendirme komitesi kurulmasý, bu komitede yer alan ve konunun kurumsal takiplerini yapacak olan Tarým Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý, Hacettepe Üniversitesi ve bu alanda yaptýðý çalýþmalarla bilinen Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt 'un komitede yer almasý kararlaþtýrýldý. Kurt, Çorum'unda içinde bulunduðu ve aðýrlýklý olarak kadýn istihdamýnýn saðlandýðý bu alan da konunun takipçisi olmaya devam edeceðini vurguladý. Türkiye Cumhuriyetinin birlik ve beraberliðine karþý olanlarý sevindirmiþ oluruz. Adana Büyükþehir Belediye Baþkanýnýn tarihi bilmeden tarihi okumadan þuursuz bir þekilde Ýskilipli Atýf Hocamýza yönelik sarf ettiði kelimeleri kendisine aynen iade ediyoruz ve bu belediye baþkanýna okumasý ve birdaha bilmeden konuþmamasý için Ýskilipli Atýf Hocanýn eserlerini de anlatan bir kitap gönderiyoruz. Buradan tüm halkýmýza sesleniyoruz dýþ mihraklarýn boþ durmayacaðý da unutulmamalýdýr. Etnik ve mezhep temelli kývýlcýmlarýn, ideolojik ve siyasi karþýtlýklarýn alev almasý Türkiye ve Türk milletinin huzur ve güvenliðinin kaybolmasý amacýyla çok yönlü kýþkýrtmalardan medet uman vatan hainleri çeþitli iletiþim kanallarýndan sinsi bir þekilde çalýþmaktadýrlar. Bu kapsamda her türlü ajitasyona, provokasyona, taciz ve komplolara dikkat etmemiz ve ateþle oynayanlara karþý son derece uyanýk olmamýz gerekmektedir. Sivil Toplum Kuruluþlarý olarak bizler her zaman olduðu gibi saðduyu ve soðukkanlýlýk çizgisinden çýkmayacaðýz. Bu vatan hepimizin, bu bayrak hepimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk-Kürt demeden her vatandaþýna iþ, aþ, maaþ, okul, yol hastane ve geliþmiþ ülkeler seviyesinden daha fazla yardým ve bedel ödemektedir. Türküyle, Kürdüyle millet olarak her zamankinden daha fazla saðduyuya ve daha fazla akl-ý selime ihtiyaç vardýr. Özellikle Kürt kardeþlerimize sesleniyorum bakýn devletimizin her kademesinde Kürt de vardýr Türk de vardýr. Sizleri kullanan ve devlete karþý kýþkýrtan, çocuklarýnýzý zorla alýp daða götüren terör örgütüdür, çocuklarýnýzýn okumasýný istemeyen terör örgütü okullarý yakmaktadýr, Türkçe ve Kürtçe aðýtlarýn arþý titrettiði ülkemizde bir fitne ateþiyle karþý karþýyayýz. Bu fitne ateþini yok etmenin tek yolu, "Ýnadýna birlik, inadýna kardeþlik"tir. Þu günlerde var gücünü kullanan terör örgütleri tükeniþlerini kabul etmekte zorlanmaktadýrlar ve bunun için kendilerini ispat edebilmek adýna ellerindeki tüm imkanlarý kullanmaktadýrlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlettir, sayýlarý kaç kaldý bilemem ama öyle bin terörist ile devlet yýkýlmaz. Bu devlet 10 bin terörist 50 bin 100 bin teröristle de yýkýlamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devletî askeri, polisi ve ekonomik gücü ile büyük bir devlettir. Bizler millet olarak devletimizin ve bizler için vatan millet ve bayraðýmýz için canlarýný siper eden güvenlik güçlerimizin arkasýnda sonuna kadar varýz. Bir rakam vereyim bizlerinde sayýya dahil olmamýz gerekirse devletimizin en az 30 milyon askeri vardýr, hangi çýlgýn bize zincir vuracakmýþ þaþarým" diyerek sözlerini tamamladý. Basýn açýklamasýna AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, yönetim kurulu üyeleri ile AK Parti Ýskilip Ýlçe Teþkilatý da katýldý. Bahadýr YÜCEL

4 4 "Ýttihat Terakki artýklarý fikirleriyle toplum mühendisliðine soyundular" Taþýmalý öðrenci servisi þoförlerine seminer Sungurlu'da taþýmalý öðrenci servisi þoförlerine seminer verildi. Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Konferans Salonunda gerçekleþen seminere, Milli Eðitim Þube Müdürü Þaban Atlý, Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Ramazan Çýrakoðlu, Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Saffet Darbaz, Bölükbaþýoðlu Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi Müdürü Aydýn Bilici, Jandarma Komutanlýðýndan Uz.J.V.Kad.Çvs. Murat Akkuþ Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Büro Amirliðinden Baþ Polis Memuru Ali Cengiz, Polis Memuru Muhlis Dilek ve servis þoförleri katýldý. Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Þaban Atlý, seminerde yaptýðý konuþmada, bütün servis þoförlerinin taþýma yaptýðý güzergâhlarda taþýma yönetmeliðine uygun hareket etmelerini isteyerek, taþýdýklarý her bir öðrenciyi bir dünya olarak görmeleri gerektiðini ve çok dikkatli olmalarýnýn hayati önem taþýdýðýný belirtti. Rehberlik ve Araþtýrma merkezi Müdürü Ramazan Çýrakoðlu da yaþ gruplarý ve engel gruplarý, etkili iletiþim yöntemleri, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Müdürü Saffet Darbaz ve Bölükbaþýoðlu Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi Müdürü Aydýn Bilci servis araç þoförünün olumsuz örnek oluþturacak davranýþ modelleri, Jandarma Komutanlýðýndan Murat Akkuþ karayollarý trafik yönetmenliði hükümlerindeki öðrenci taþýma uygulamasý ile ilgili hususlarýn açýklanmasý, Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Büro Amirliðinden Ali Cengiz ve Muhlis Dilek ise trafik iþaretleri ve kurallarý, seyir esnasýnda uyulmasý gereken kurallar, durma ve duraklamalarda dikkat edilecek kurallar, olasý kaza sonrasýnda yapýlmasý gerekenler konularýnda servis araç þoförlerine bilgiler verdiler. Yasar Anaç AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yasar Anaç Adnan Menderes'in ölüm yýldönümü dolayýsýyla yayýmladýðý mesajda, "Ülkemizin aðýr aksak süre gelen demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak yerini alan idamlardan birisi belkide en önemlisidir. Merhum þehit Baþbakan Adnan Menderes, bu milletin gönlünde taht kurmuþ, aziz milletimizin içinden gelen liderlerden birisidir. Merhum Adnan Menderes ve arkadaþlarý siyasi hayatlarý boyunca ülkenin kalkýnmasý, milletin refah seviyesinin artýrmak için zamanýn zor þartlarýna raðmen bir çok alanda büyük hizmetler etmiþ, milletimizce herzaman hayýrla yad edileceklerdir" "Bugün baktýðýmýzda milletin adamlarýna karþý dün olduðu gibi hep ayný çarpýk zihniyetler iþi ihanet boyutuna vardýracak mahiyette karþý çýkmýþlar saðduyudan uzak,milli duruþu olmayan Ýttihat Terakki artýklarý fikirleriyle toplum mühendisliðine soyunmuþlardýr" diyerek mesajýna devam eden Anaç, "Ancak bu defa aziz milletimiz demokrasi düþmaný, kendilerini ülkenin sahibi zanneden zavallýlarýn tüm uðraþlarýna raðmen 2002 yýlýnda birlikte yola çýktýklarý lideriyle emin adýmlarla yürümüþtür. Kesintisiz ileri demokrasi, siyasi istikrar akabinde ekonomik istikrar ile ülkemizin makus tarihi deðiþmiþtir. Milletimiz belki dün sahip çýkamadýðý kendi evlatlarýna bugün sýmsýký sarýlmýþ ayný kaderi ve kederi yaþamayacaktýr. Ýstiklal Mahkemelerinin kýlýfýna dahi uydurulamayan Ýskilpli Atýf Hoca gibi belki de yüzlerce hukuk cinayetleri demokrasi güneþiyle bir bir ortaya çýkmýþtýr. Cumhuriyet tarihi boyunca hak ve özgürlük mücadelesi uðruna hayatýný kaybeden baþta Ýskilpli Atýf Hoca, Adnan Menderes ve arkadaþlarýný rahmetle, minnetle yad ediyoruz" diyerek mesajýný tamamladý. Abdullah Küçükgöz'e hayýrlý olsun ziyaretleri Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü yöneticileri Osmancýk Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüðüne atanan ve görevine baþlayan Abdullah Küçükgöz'ü makamýnda ziyaret etti. Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere, þube müdürleri Medet Sezgen ve Adem Daðcý ile birlikte Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Sefa Kayalý'nýn eþlik ettiði ziyarette konuklarýný kapýda karþýlayan Küçükgöz ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere Küçükgöz'e baþarýlar dileyerek "Baþarýlarýnýz ile ilçemizde 16 hizmet yýlýna adýnýzý yazdýrdýnýz. Siz bizden birisisiniz. Ýlçemizde gençlik hizmetleri ve spor müdürlüðü gibi geleceðimiz için önem arz eden son derece önemli bir göreve geldiniz. Týpký öðretmenliðinizde olduðu gibi burada yeni baþarýlara imza atacaksýnýz. Bu baðlamda sizi tebrik eder baþarýlar dilerim" Küçükgöz ise "Sayýn müdürüm uzun yýllar birlikte çalýþýp birlikte baþardýk. Atatürk Ortaokulunda mesai arkadaþlarýmdan ayrýlýp yeni bir göreve baþlamakla biraz duygulansak ta bizim için Osmancýk'ýn baþarýsý önemlidir. Ben yine sizlerleyim. Bundan sonra da yine birlikte baþaracaðýz" þeklinde kaydetti. SMMMO'dan "Gaziler Günü" mesajý Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým "Gaziler Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "19 Eylül, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün þahsýnda Türk kahramanlýðýnýn taçlandýðý bir gündür. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafýndan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvaný ile ''Mareþal'' Rütbesi'nin veriliþinin 94.yýl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamanýn kývancý içindeyiz" diyerek baþlayan Muzaffer Yýldýrým, "Vatanýný canýndan aziz bilen, baðýmsýzlýðýmýzýn korunmasý, ülkenin her köþesinde huzur ve güvenliðin saðlanmasý için hiçbir fedakarlýktan kaçýnmayan bir milletin evlatlarý olarak, gazilerimizin ve þehitlerimizin ailelerinin gururuna ortak oluyor, kederlerini yürekten paylaþýyoruz.baþta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarý olmak üzere, aziz þehitlerimizle, ebediyete intikal etmiþ gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi de minnet ve þükranla anarak, Gaziler Günü'nü saðlýklý uzun bir ömür dileklerimle kutluyor, deðerli ailelerine selam ve saygýlarýmý sunuyorum" þeklinde kaydetti. Salim Akaydýn Ortaokulu'nda kura heyecaný Bahçelievler Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulunda eðitim öðretim yýlý 5. sýnýflarýn oluþturulmasý için kura heyecaný yaþandý. Öðrenci velileri huzurunda çekilen kuralarda 5. sýnýf öðrencilerinin þubeleri belirlendi. Okul bahçesinde düzenlenen 5. sýnýflar þube belirleme kuralarýna öðrenci velilerinin ilgisi yüksek olurken sýnýflarý belirlenen öðrenciler sýnýflarýný gezerek okul hakkýnda bilgi aldýlar. AL SANA, TRAFÝKTE KAVGA SEBEBÝ-1 Geçenlerde öðretmenlerimin öðretmeni deðerli insan Metin Aþkýn Hocam aradý. Zatý alileri eli öpülesi öðretmenlerimizden biridir. Özetle dua ederek; '' 80 küsur yaþýna raðmen iki eli kanda olsa evine gelen günlük mahalli gazetede önce yazýný arýyorum ve mutlaka baþtan sona zevkle okuyorum. Bazen de kesip gelenlere de okutuyorum. Yazýlarýn diðer makalelerden çok farklý. Önemsenmeyen, unutulan, yazýlmayan deðerlerimizi farklý bir lisanla yazarak gündemde tutmaya çalýþýyorsun. Dolaysýyla çok önemli bir hizmet veriyorsun. Belki sen yazan olarak göremezsin ama unutma evladým, suyun kýymetini susayan insan daha iyi idrak eder. Her makalenden þiirinden alýnacak onlarca mesaj var. Kalemin güçlü, aman yazmaya devam et. Birde trafikte eften püften sebeplerle yapýlan kavgalara, saygýsýzlýklara dair yazý kaleme alsan. Bakýyorum adam basit kaza yapýyor, kasko aracýn masraflarýný ödüyor ama sahipleri bunun için kavgaya tutuþuyor ' Böyle bir özel okuyucu olan öðretmenimden gelen öneriye elbette hayýr diyemem. Bakalým gönülden gelenler parmaklarý klavyede hangi tuþlara dokunup kelimeler, cümleler oluþturacak ve gazetelerdeki köþeye ulaþtýracak. Trafik, günlük yaþamda en çok duyduðumuz ve mutlaka bir vesile ile içerisinde yer aldýðýmýz, üzerine eleþtiriler, öneriler, yorumlar yaptýðýmýz üç heceli bir kelimedir. Dünden bugüne toplum çok ama çok deðiþti. Küçüðün büyüðe, büyüðün küçüðe saygýsý sevgisi azaldý. Baþka bir tabirle büyük büyüklüðünü küçük küçüklüðünü unuttu. Bu gidiþ pek hayra alamet deðildir. Bunun için geç kalmadan yazarlar çizerler, eðitimciler bir þeyler yapmalýdýr. Özellikle yazýlý görsel basýn usulüne uygun þekilde konuyu iþlemelidir. Ama maalesef dizilerimiz hiç te olumlu model oluþturmuyor. 'Ön tekerleði arka tekerlek takip eder' sözünden hareketle gerektiði tarzda örnek olamýyoruz. Çocuklarýmýzý gölge kabul edersek onlarýn nasýl eserimiz olduðunu daha iyi idrak ederiz. ABD 'da trafik iþaretinin olmadýðý yolda iki araç karþýlaþtýðý zaman sürücüler bir birlerine 'el iþaretiyle lütfen önce siz buyurun' demeyen sürücüye rastlanmaz. Bu güzel özellik Müslümanlarda olmasý gerekmez mi? (Faruk Beþer) Ama bizde böyle bir karþýlaþmada mübarek sanki acile hasta götürüyormuþ gibi arabanýn burnunu habire öne sokarak karþýdakinin yolunu kesmeye çalýþýrýz. Bunu gören araçta ki çocuklarýmýzda 'AFERÝN BABA, ÖNCE KAPTIN' der. Sonra da büyüyüp direksiyona geçince daha fazlasýný yapmaya çalýþýr. Pimi çekilmeye hazýr Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný bomba misali maalesef toplum günden güne geriliyor. Özellikle genç nesiller daha çok agresif konumda bulunuyor. Ýsterseniz sizlere sabah evden çýkýp akþam eve dönünceye kadar trafikte muhtemel kavgalarýn bir senaryosunu çizeyim. " Sabah saat 07.'de iþe gitmek üzere uyanacaksýnýz ama apartman önündeki bekleyen servis aracý geciken personeli uyarmak için Daaat! Daaat! diye kornaya basýyor. Sizi erkenden uyandýrýyor. Al sana sana trafikte kavga sebebi. " Sabah iþe gitmeden önce çocuðunuzu okula býrakacaksýnýz. Zamanýnýzda kýsýtlý. Evden apar topar indiniz o da ne? Arabanýzýn arkasýna düþüncesizce biri park etmiþ. Çýkmanýz mümkün deðil. Sahibini de bulamýyorsunuz. Bu arada çocuðunuz ilk ders olacak yazýlýya geç kalacaðým diye sýkýþtýrýyor. Al sana trafikte kavga sebebi. ODUN Ben odunu, Sade daðda olur sanýrdým Meðer yanýldýðýmý yeni anladým Trafikte öyle odunlar var ki, yetiþip sayamadým Adam gelip ana giriþ kapýsý önüne park eder Sonra da rahatça bilinmedik yerlere doðru gider Ara tara bul bulabilirsen, öfkelenme yine sabýr dile sen Ben de Daaat! Daaat' diye mahalleyi ayaða kaldýrýyorum Ýstemeden hastayý rahatsýz edip, uyuyaný uyandýrýyorum Sonuç mu? Vatandaþ balkonlara, pencerelere çýkýyor, hiddetle bakýyor Bahçedeki araç çýkamýyor, dýþardakinin sahibi bulunamýyor Hadi bundan da vazgeçtim, ya Ýtfaiye, ambulans lazým olsa Bilinçsiz odunlar yüzünden, hasta ölse, apartman yansa Sahi sorumlusu kim olacak? Ah bir cevap bulunsa Benden tavsiye, arabayý park ederken saðýna soluna bakýver Zahmet olmazsa içerden camýna bir telefon numarasý býrakýver Bunu da unuttun mu? Ben odunluk yaptým deyip, özür dileyiver Bu millet o kadar da kötü deðil, kýzsa da YÝNE DE AFFEDER Ýnþallah bu yazýlanlar anlayanlara tesir eder, kavgalar gider (Yazara öneri: )

5 TEK 5 ÖZEL MATEMATÝK - GEOMETRÝ DERSLERÝ VERÝLÝR 17 yýllýk Dershane ve Özel Okul Tecrübeli Öðretmenden Ýrtibat No: Emniyetten Kurban Bayramý tedbirleri Belediye, Kurban Bayramýna hazýr Vali Ahmet Kara Ýl Emniyet Müdürlüðünün Kurban Bayramý nedeniyle bir dizi tedbir aldýðýný açýkladý. Birlik ve beraberlik içerisinde kutlanacak Kurban Bayramýný vatandaþlarýn huzur ve güven içerisinde geçirmesini saðlamak amacýyla her zaman alýnan ve uygulanan trafik ve asayiþ tedbirlerine ilave olarak Eylül 2015 tarihleri arasýnda Çorum Emniyet Müdürlüðünce bir dizi tedbir alýndýðýný kaydeden Ahmet Kara bunlarý þöyle sýraladý: "Halkýn yoðun olarak bulunduðu alýþ-veriþ merkezleri, pazar yerleri ve ana caddelerde, hýrsýzlýk kapkaç, yankesicilik ve dolandýrýcýlýk konulan ile ilgili ekip sayýsý artýrýlarak, denetim ve kontroller sýklaþtýrýlacaktýr. Bayram süresince tatil ve ziyaretler sebebiyle vatandaþlarýmýzýn evlerinden ayrýlabilecekleri deðerlendirildiðinden evden hýrsýzlýk olaylarýna karþý motorize ve yaya devriye sayýsý artýrýlacaktýr. Arefe günü ve bayram günlerinde vatandaþlarýmýzýn yoðun olarak ziyaretlerde bulunacaklarý þehitlik ve mezarlýklar çevresinde güvenlik önlemleri artýrýlacaktýr. Kalpazanlarýn, Kurban Bayramýný fýrsat bilerek piyasaya sahte para sürebilecekleri deðerlendirilerek öncelikle kurban satýþ noktalarýndaki görevli sayýlan artýrýlmýþtýr. Kurbanlýk hayvan satýþlarýnýn yapýldýðý hayvan pazarlarýnýn ekipler marifetiyle kontrolü yapýlmakta olup özellikle geceleri hayvan hýrsýzlarýna karþý gerekli tedbirler alýnmýþtýr. Çorum Valiliði Kurban Hizmetleri Komisyonunca alýnan karara istinaden ilimizde (10) bölge kurban kesim yeri olarak belirlenmiþ, halkýmýzýn kurbanýný huzur içinde kesmesi için kurban kesim bölgelerinde ekip görevlendirilmesi yapýlmýþtýr. Otobüs terminallerinde yolcu kapasitesi artacaðýndan terminalde Vali Ahmet Kara görevli personel sayýsý artýrýlmýþ, terminal görevlilerince bagaj ve eþyalarýn yolculara bilet gösterilerek teslim edilmesi hususunda gerekli uyanlar yapýlacaktýr. Bayram süresince þehir içerisinde ve þehirlerarasýnda trafik yoðunluðu yaþanabileceðinden görevli ekip sayýlarý artýrýlacak þekilde görevlendirme yapýlmýþtýr. Bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarýnýn nedenleri incelendiðinde, bu kazalarýn önemli bir bölümünün hýz ihlali, hatalý sollama, yakýn takip, cep telefonu kullanýmý, kýrmýzý ýþýk ihlali ve yorgunluk, gibi nedenlerden meydana geldiði görülmekte olup, bu ihlallerin önlenmesine yönelik denetimlere aðýrlýk verilecektir. Ýki yönlü trafiðin kullanýldýðý karayollarýnda, bayram tatilinin baþlangýç ve bitiþ gönlerinde trafik yoðunluðunun önemli oranlarda artýðý tespit edilen yol kesimlerinde, gerek görülmesi halinde aðýr tonajlý araçlarýn (Týr, Kamyon, Tanker gibi) uygun yerlerde kýsa sürelerle trafik akýmý normale dönünceye kadar bekletilmesi saðlanacak, daha sonra bu araçlar trafik yoðunluðu oluþturmayacak þekilde belli zaman aralýklarý ile trafiðe çýkarýlacaktýr. Araç kullanýcýlarý tarafýndan yapýlan ihlallerin anýnda tespiti amacýyla, video-kameralý radar ekipleriyle yapýlan denetimlere ilaveten Binevler, Buhara, Ýskilip, Toptancýlar sitesi, Yaydiðin ve Organize sitesi kavþaklarýnda sivil ihbarlý denetimler yapýlacaktýr. Trafik güvenliðini olumsuz yönde etkileyen hava, yol ve trafik durumlarý hakkýnda basýn ve yayýn organlarýna bilgi verilecek, yol kullanýcýlarýnýn zamanýnda uyarýlmasý ve tedbirli olmalarý saðlanacaktýr. Çorumlu hemþerilerimizin sadece olay olduðunda deðil, olay olmadan önce de þüphelendikleri dunun ve þahýslarla ilgili olarak her türlü Ýhbar, istek ve þikâyetlerini 155 Polis Ýmdat hattýna veya numaralý telefona bildirmeleri hususu önem arz etmektedir." Çorum Belediyesi, Kurban Bayramý'nda vatandaþlarýn kurbanlýk hayvanlarýný kesebileceði yerleri belirledi. 10 bölgede yapýlacak kesim iþlemler için Çorum Belediyesi, çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Kurban kesim yerleri arefe gününden itibaren hazýr hale getirilecek. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, yaklaþan Kurban Bayramý nedeniyle Belediyenin kurban kesim yerleri ve alýnacak olan tedbirlerle ilgili çalýþmalarda sona yaklaþýldýðýný bildirdi. Candan, alt yapýsý belediye tarafýndan hazýrlanan dokuz farklý bölgede bulunan kurban kesim yeri oluþturduklarýný dile getirerek, "Kurban kesim yerlerini Mimar Sinan Mahallesi Sevgi evleri yaný, Bahar 7. Sokak (Mahzuni Þerif Parký doðusu), Eþref Hoca Caddesi Anadolu 11. Sokak, Buharaevler 5. Cadde (Recep Yazýcýoðlu Parký kuzeyi), Ulukavak Mahallesi Çam Deðirmeni Sokak, Fevzi Çakmak3. Cadde, Ýkbal Kent Çiftlik Çayýrý 35. Sokak, Dr. Sadýk Ahmet Caddesi (Hz. Ýbrahim Camii yaný) ve Hayvan Pazarý olarak belirledik. Hemþehrilerimiz ayrýca Ýskilip Yolu'ndaki Tarým Et Kombinesi'nde de kurbanlarýný kestirebileceklerdir" BELEDÝYE, KESÝM YERLERÝNDE PERSONEL GÖREVLENDÝRECEK Çorum Belediyesi, vatandaþlarýn kurbanlarýný rahatça kesebilmeleri için kesim merkezlerinde personel görevlendirilecek. Görevlendirilen personel, kesim noktalarýnýn temizliði, etrafa saçýlabilecek kurban atýklarýn kaldýrýlmasý ve oluþacak diðer sorunlarla ilgili müdahalelerde bulunacak. Çöp toplama araçlarý da kurban atýklarýný toplamak için aralýksýz olarak çalýþmalarýný sürdürecek. Belediye tarafýndan Bayram namazý çýkýþýnda vatandaþlara kurban atýklarýný koymak için poþet daðýtýlacak. TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ BAYRAMBOYUN CA MESAÝSÝNÝ SÜRDÜRECEK Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri Kurban Bayramý boyunca tam mesai ile çalýþacak. Bayram öncesi çalýþmalarýný cadde ve sokaklarýn temizliðine yoðunlaþtýran ekipler, bayram boyunca da hem kurban kesim yerlerinde hem de çöplerin alýnmasýnda aralýksýz çalýþacak. HALK OTOBÜSLERÝ ÝLK GÜN BEDAVA Çorum Belediyesi, tüm dini bayramlarda olduðu gibi Kurban Bayramýnda da vatandaþlarýn bayram ziyaretlerini kolaylaþtýrmak amacýyla bayramýn ilk gün vatandaþlarý ücretsiz taþýyacak. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada Kurban bayramýnýn birinci günü Çorumlularýn halk otobüslerinden ücretsiz yararlanabileceklerini ifade etti. Kurban Bayramýnýn birinci günü halk otobüsü seferlerinin saat 09.00'da baþlayacaðýný belirten Turhan Candan, bayramýn ikinci günü ise saat 08.00'da, üçüncü ve dördüncü gün ise seferlerin normal seyrinde devam edeceðini söyledi. Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, bayram süresince vatandaþlarýn herhangi bir maðduriyeti yaþamamasý için Çorum Belediyesi Toplu Taþýma Ýdare Amirliði'nin çalýþmalarýný ara vermeden sürdüreceðini söyledi. MEZARLIKLARA OTOBÜS KALDIRILACAK Çorum Belediyesi, arefe günü mezarlýklara ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Çorum Belediyesi'nin Arefe günü sabah namazýndan sonra mezarlýk ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaþlar için ücretsiz olarak otobüs seferleri düzenleyeceðini ifade ederek, otobüs seferi güzergâhlarýný ve camileri ise þu þekilde açýkladý. Ulu Cami, Köroðlu Cami, Kevser Cami, Ejder Cami, Sarýlýk Cami, Selimiye Cami, Binevler Cami, Buharaevler Cami, Garantievler Cami, Ýmam Hatip Cami, Abdibey Cami, Tevhit Cami, Bilal-i Habeþ Cami, Yeþil Cami, Beytepe Cami, Kafkasevleri Cami, Mevlana Cami, Alaaddin Cami, Hicret Cami, Huzur Cami, Nadýk Cami, Esentepe Cami, Karþýyaka Cami, Ehl-i Beyt Cami, Esnafevler Cami, Altýnevler Cami, Yörükevler Cami, Fatih Sultan Mehmet Cami, Mimar Sinan Cami ve Kýþla Cami. Çorum Belediyesi, Kurban Bayramý öncesi gereken tüm önlemlerini alýp bayram hazýrlýklarýný tamamladý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Çorumlularýn rahat ve huzurlu bir þekilde bayramlarýný idrak edebilmesi için Zabýtanýn bayram süresince 24 saat görevinin baþýnda olacaðýný söyledi. Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, "Temizlik Ýþleri Müdürlüðümüz bayram süresince tam gün hemþerilerimizin hizmetinde olacaktýr. Yine bayram süresince Su Arýza, Kanalizasyon ve Arýtma tesislerinde nöbetçi personel bulundurulacaktýr" Candan, Kurban Bayramý'nda vatandaþlarýn olasý þikâyetlerini Alo Zabýta 153, Su Arýza 185, Ýtfaiye 110, Cenaze iþlemleri ve Temizlik-Kanal numaralý telefonlara bildirmelerini istedi. Her dini bayramda geleneksel hale gelen bayramlaþma merasimi Belediyede ikinci gün yapýlacak. Kurban Bayramý'nýn ikinci günü olan 25 Eylül 2015 Cuma günü saat saatleri arasýnda Baþkanlýk Makamý'nda gerçekleþtirilecek.

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. Çorumgaz Ýskilip'te iþe baþlýyor Ýskilip'e Doðalgaz iletim hattýnýn döþenmesi ile ilgili sözleþme Ýskilip Belediyesi ile Çorumgaz arasýnda imzalandý. Çalýþmaya 2 Ekim'de törenle baþlanýyor. Doðalgaz hattý üzerinde incelemelerde bulunmak ve sözleþmeyi imzalamak üzere Çorumgaz A.Þ. Ýþletme Müdür Yardýmcýsý Ömer Yapar, Harita Þefi Halil Ýbrahim Uzun, Çorumgaz Müteahhit sorumlularý Sadýk Çýnar, Yunus Çýnar ve Necati Þanlý Ýskilip'e gittiler. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Fen Ýþleri Müdürlüðü, Ýmar Ýþleri Müdürlüðü ve ilgili birim yetkilileri ile harita üzerinde ve sahada incelemelerde bulunan ekibin çalýþmalarýný tamamlamasýnýn ardýndan sözleþme imzalandý. Baþkaný Recep Çatma Ýskilip'e gösterdikleri ilgi ve hassasiyetlerinden dolayý baþta Çorumgaz Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Ahlatçý ve Çorumgaz A.Þ. Genel Müdürü Kasým Kahraman olmak üzere emeði geçenlere teþekkür etti. Çatma ana artellerde içme suyu altyapý yenileme çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný ve çalýþmalarýn Ýskilip'in beþ bölgesinde aralýksýz devam ettiðini, doðalgaz iletim hattýnýn döþenmesinden hemen sonra asfalt atarak Ýskilip halkýný tozdan ve çamurdan kurtarmak için yoðun çaba sarf ettiklerini, çalýþma esnasýnda her türlü desteðin verileceðini belirtti. Çorumgaz yetkilileri ise kalabalýk bir ekiple hýzlý bir þekilde doðalgaz boru hattýný hedeflenenden daha kýsa sürede tamamlayabileceklerini belirttiler. Sözleþmeyi imzalayan her iki tarafta bu kýymetli çalýþmanýn Ýskilip halkýna hayýrlý ve uðurlu olmasýný dildiler. Kýzýlay, "Vekaletle Kurban Kesim Kampanyasýna" destek bekliyor Sedat Canbolat Türkiye Kýzýlay Derneði Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat 2007 yýlýndan beri Vekaletle Kurban Kesim Kampanyasý düzenleyen Türk Kýzýlayý'nýn, bu yýlki kampanyasýnda da hayýrseverlere "Kurban Vekaletinizle Tüm Yýl Bayram" sloganýyla seslendiðini belirtti. Türk Kýzýlayý'nýn artýk geleneksel hale gelen Vekaletle Kurban Kesim Kampanyasýnýn 2015 yýlýnda da devam ettiðini dile getiren Sedat Canbolat, "Elde edilen etler, vekalet sahiplerinin adýna gerçek ihtiyaç sahiplerine saðlýk kurallarýna uygun olarak ve insan onurunu zedelemeden daðýtýlacaktýr. Ülkemizdeki ve dünyanýn dört köþesindeki ihtiyaç sahiplerini yalnýz býrakmayan Türk Kýzýlayý, kurban etlerini de binlerce mazlumun sofrasýna ulaþtýracak. Uygulanacak model sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece Kurban döneminde deðil, yýl boyu ete kavuþacak. Her dönemde mazlum ve maðdurlarýn yanýnda olan Türk Kýzýlayý'nýn bu çalýþmalarýnýn hedefine ulaþabilmesi için, sizin vereceðiniz destek büyük önem taþýyor. Bir kanaat önderi ve sorumlu bir gazeteci olarak kampanyamýzý yazýlý, görsel ve sosyal medyadaki takipçilerinize duyurmanýz ve onlarý baðýþlarýný vermeye davet etmeniz, daha çok ihtiyaç sahibine yardým eli uzatabilmemizin yolunu açacaktýr. Bir yerine çok olmanýn güzelliðini her zamankinden daha fazla hatýrladýðýmýz bu ayda, Türk Kýzýlayý'ný bir kez daha sahipleneceðinize inanýyor, gerek kampanyamýza katýlýmýnýz gerekse de kampanyamýzýn daha geniþ kitlelere ulaþmasý noktasýnda tanýtým desteðiniz için þükranlarýmý sunuyorum" Canbolat açýklamasýnda þu ifadelerini kullandý: "Türk Kýzýlayý'nýn "Kurban'da Kýzýlay Modeli" sayesinde hayýrseverler Kurban ibadetlerini, amacýna ve kuralýna uygun olarak yerine getirebilecek. Bu çaðdaþ model sayesinde özenle seçilen kurbanlýklar, Et ve Süt Kurumu'nun modern kombinalarýnda vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramý'nýn ilk üç günü kesilecek. Ýslami þartlara uygun þekilde gerçekleþtirilecek kesimlere din görevlileri, veterinerler ve noter de eþlik edecek. Kurban etlerinden elde edilecek kavurma, konserve haline getirilerek 800 gramlýk kutulara konulacak. Kavurma konserveleri Türk Kýzýlayý Þubeleri aracýlýðýyla yýl boyunca ihtiyaç sahiplerine daðýtýlacak. Kurban döneminin ardýndan Türk Kýzýlayý, her vekalet sahibine bir teþekkür belgesi ile birlikte bir kutu kavurma konservesi ve süreci anlatan bir DVD gönderecek. Türk Kýzýlayý ile iyilik sýnýr tanýmayacak. Hayýrseverler Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Karadað, Bangladeþ, Pakistan, Kýrgýzistan, Filistin, Suriye, Etiyopya, Somali, Senegal, Nijer, Moritanya, Çad ve Orta Afrika'daki ihtiyaç sahipleri için de Türk Kýzýlayý'na kurban vekaletlerini verebilecek. Hayýrseverler, yurt içi 1 hisse kurban vekalet bedeli olarak 690 TL öderken, yurt dýþý kurban vekalet bedeli için de 435 TL ödenecek. Kurban ibadetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaþmasýnýn huzurunu yaþamak isteyen vatandaþlar; Kurban ibadetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaþmasýnýn huzurunu yaþamak isteyen vatandaþlar; Türkiye Kýzýlay Derneði Çorum Þubesi'ni, Adres: Gazi Cd. Hamoðlu Ýþ Merkezi 3/504 Çorum Tel: (364) Faks: (364) Þube Baþkaný Gsm: Çaðrý Merkezinden 7/24 Baðýþ Bankalardaki Kýzýlay baðýþ hesaplarýný, PTT þubelerindeki Kýzýlay Posta Çeki hesabýný, internet adresini kullanarak vekâletlerini verebilecekler. Ödemesini kredi kartý aracýlýðýyla gerçekleþtirecek olan vekâlet sahipleri, 4 taksit imkânýndan da yararlanabilecekler. Ayrýca belirtilen telefonlara ulaþýlmasý halinde her türlü iþlem kolaylýðý saðlanacaktýr." 27 EYLÜL DÜNYA KALP GÜNÜ Dünyada her yýl 17.5 milyon kiþi kalp hastalýklarý nedeniyle yaþamýný yitirmektedir. Baþta yetiþkinler olmak üzere her yaþta insaný tehdit eden kalp hastalýklarýna dikkat çekmek amacýyla Eylül ayýnýn son pazar günü Dünya Kalp Günü olarak kutlanmaktadýr. Kalp saðlýðý insan saðlýðýnýn temelidir. Kalp ve damar hastalýklarýnýn yüzde 85'i insanlarýn yanlýþ yaþam tercihleri sonucunda oluþabilen hastalýklardýr. Bu nedenle kalp saðlýðýnýzý korumak için: Saðlýklý beslenin. Aktif olun ve kalp saðlýðýnýzý kontrol altýna alýn. Tütüne "HAYIR" deyin. Genel Saðlýk Sigortasý borcundan kurtulmak için son günler. 30 Eylül'e kadar baþvurulmasý halinde Genel Saðlýk Sigortasý borçlarý faizleri ile birlikte gelire göre silinecek.sgk Çorum Ýl Müdürü Duran Cesur konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, 2012 yýlýnýn baþýndan itibaren Genel Saðlýk Sigortasý uygulamasýna geçilmesinin ardýndan vatandaþlarýn, pek çok avantaja sahip olsa da bir takým sorunlar ortaya çýktýðýný dile getirerek, "Genel Saðlýk Sigortasý uygulamasýyla; kayýt dýþý çalýþan ve sosyal güvencesi olmayanlar ve sosyal güvencesi olmayan iþsiz vatandaþlar, lise mezunu olup üniversiteyi kanamayan 18 yaþýndan büyük ve üniversiteyi bitirip SGK çatýsý altýna giremeyen gençler saðlýk yardýmý kapsamýna alýndý. Ancak, bu uygulamanýn faturasýnýn karþýlanmasý için 'gelir testi' uygulamasý devreye girdi ve aile içinde kiþi baþýna düþen gelirin asgari ücretin üçte birinden fazla çýkanlar için prim ödenmesi þartý getirildi. Bu uygulama, Genel Saðlýk Sigortasý'nda bir takým sorunlarýn yaþanmasýna neden oldu. Kimi vatandaþ, gelir testini nasýl yaptýracaðýný bilmezken, kimisi nasýl para yatýracaðýný bilemedi ve Genel Saðlýk Sigortasý borcu olan vatandaþ sayýsý arttý. Borçlu sayýsýnýn 5.3 milyonu bulmasý, sonunda hükümeti harekete geçirdi ve Genel Saðlýk Sigortasý borcu bulunan vatandaþlarýn borçlarýný silmesi için taksitle ödeme fýrsatý tanýyan 6552 sayýlý yasa çýkartýldý" Açýklamasýnda Genel Saðlýk Sigortasý borcundan kurtulmak isteyen kiþilerin merak ettiði "GSS borcunda son gün ne zaman?" sorusunun yanýtýný da veren Duran Cesur, GSS borcundan kurtulmak isteyen kiþilerin gelir durumlarýný da belgelemeleri gerektiðini dile getirerek Genel Saðlýk Sigortasý borcundan taksitle kurtulmak için 30 Eylül 2015 tarihinin son gün olduðunu söyledi. Taksitlendirme hakkýnda bilgi veren Cesur, "Saðlýk güvenceleri olmayan vatandaþlarýmýzdan hiç gelir testi yaptýrmayanlar veya gelir seviyeleri kurumumuz tarafýndan belirlenen kiþilerin bu tarihe kadar yapacaklarý baþvurular neticesinde Stresten uzak durun. Alkol tüketimini sýnýrlayýn. Saðlýklý vücut aðýrlýðýnýzý koruyun. Kan basýncýnýzý kontrol altýnda tutun. Kan deðerleri ölçümünüzü düzenli olarak yaptýrýn. Haydi siz de, "Dünya Kalp Günü"nde kendinizin ve ailenizin kalp saðlýðýný korumaya önderlik edin. Sevdiklerinizin kalp hastalýðý ve inme riskini azaltmak için evinize saðlýklý besinler alýn, tütün kullanýmýný kýsýtlayýn ve fiziksel aktiviteyi teþvik edin. "Kalbinize Ýyi Bakýn." Dünya Kalp Gününüz Kutlu Olsun. Ýl Saðlýk Müdürlüðü GSS borcunda son tarih: 30 Eylül durumlarý kapsama alýndýklarý tarihten itibaren güncellenecektir. Yapýlandýrma neticesinde borçlarýný 30 Kasým 2015 tarihine kadar peþin ödemek isteyenlerden borçlarýnýn sadece anapara tutarý tahsil edilecek, taksitlendirme seçeneðini kullanmak isteyen vatandaþlarýmýz ise veya 18 eþit taksitte ödeme yapma imkanýndan yararlanabileceklerdir. Ödemeler kurumumuz ile anlaþmalý tüm bankalardan, PTT þubelerinden ve kurumumuzun internet adresinden kredi kartý ile yapýlabilmektedir. Baþta gençlerimiz olmak üzere saðlýk güvencesi olmayan tüm vatandaþlarýmýzýn bu fýrsattan yaralanmalarýný, baþvuru süresi sona ermeden kayýtlý ikamet adreslerinin bulundu Sosyal Yardýmlaþma Vakýflarýna baþvurarak gelir testlerini yaptýrmalarýnýn ardýndan en yakýn ilçede Sosyal Güvenlik Merkezi'ne ilde de SGK Ýl Müdürlüðüne baþvurmalarý gerekmektedir" þeklinde kaydetti.cesur açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý:"gss (Genel Saðlýk Sigortasý), tüm vatandaþlarýn faydalanabildiði bir hizmet. Genel Saðlýk Sigortasýnýn sunduðu hizmetleri deðerlendirmek için tek yapýlmasý gereken belirli bir oranda prim yatýrmak. Ödenmeyen primlerin takibi için ise Genel Saðlýk Sigortasý borç sorgulama iþlemi yapmak yeterli. Genel Saðlýk Sigortasý Borç Sorgulama iþlemi sitesi üzerinden yapýlabiliyor. GSS borç sorgulamasý için herhangi bir PTT þubesinden E-Devlet þifresi edinilmesi ve sisteme þifre ile girilmesi gerekiyor. Devlet þifresi ile sisteme giriþ yaptýktan sonra SGK Borç Dökümü sayfasýndan sayesinde tüm Genel Saðlýk Sigortasý durumu görüntülenebiliyor. Online GSS borç sorgulamasý sayesinde vatandaþlar, Genel Saðlýk Sigortasýndan toplam borcun ne kadar olduðu ve hangi tarihlerde yararlandýðý gibi pek çok bilgiye kolayca ulaþabiliyor. GSS borç sorgulama iþlemiyle geçmiþe dair borçlar öðrenildiði gibi borçlarýn ödemesi de yapýlabiliyor."

7 7 "Menderes ile birlikte milletin iradesi idam sehpasýna çýkarýldý" AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, 17 Eylül 1961 tarihinde, Adnan Menderes ve arkadaþlarý ile birlikte milletin iradesinin de idam sehpasýnda asýldýðýný söyledi. Türk siyaset ve demokrasi tarihinin en önemli isimlerinden Adnan Menderes'in, demokrasi tarihine kara leke olarak da geçen idamýnýn 54. yýl dönümü olduðunu hatýrlatan Ýl Baþkaný Bekiroðlu, "Halkýn büyük desteðiyle iktidara gelerek yýllarý arasýnda baþbakanlýk yapan, Ýstiklal madalyasý sahibi Adnan Menderes, 27 Mayýs darbesinin ardýndan, 17 Eylül 1961 tarihinde idam edildi" 27 Mayýs'ta önce hukukun katledildiðini belirten Bekiroðlu, "Ortada bir suç yoktur, ceza da yoktur, cezayý verecek merci de yoktur. Aziz Menderes'in idamýnýn tek sebebi: 'Yaþarsa kýsa sürede yine iktidara gelir' korkusudur" ifadelerini kullandý. 27 Mayýs 1960 darbesinin demokrasiye sürülen kara bir leke olduðuna iþaret eden Bekiroðlu, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Darbenin üzerinden 54 yýl geçti. Acýlarý hala sarýlamadý. 27 Mayýs 1960 darbesi nereden bakarsanýz bakýn, millet iradesine karþý yapýlmýþ bir müdahaledir. Ýdam sehpasýna çýkan da milletin ta kendisidir. Bürokrasinin sivil ve askeri kanatlarýyla devletin üzerine konumlandýðý bir gelenek açýkçasý demokrasiye tahammül edememiþtir. Camilerin ahýra dönüþtürüldüðü, Kur'an öðrenmenin ve Ezan-ý Muhammedi'nin yasaklandýðý, cenazeler için kefenlik bezin bulunmadýðý, jandarma dipçiði ile vergi toplandýðý bir dönem kapanmýþ; kalkýnan, zenginleþen, büyüyen, milli ve manevi deðerleri sahiplenen; NATO, CENTO, Balkan Paktý, Kýbrýs davamýzdaki baþarýlarý ile dünyada saygýn hale gelen Türkiye'nin varlýðýnda milletin kendilerine bir daha tevecüh etmeyeceðini anlayanlar, her türlü yalan iftira ve tezvirata baþvurmuþlar, 'Bu hassolar, memolar mý bizi idare edecek?' diye hazýmsýzlýkla kahrolmuþlardýr darbesi, Türkiye'de darbelerin babasý, siyasi kötülüklerin anasýdýr. 1971, 1980, 28 Þubat, balyoz, yakamoz, eldiven, adýný bir sürü þey koyduklarý giriþimlerin de ilham kaynaðý orasýdýr." Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1990 yýlýnda çýkardýðý yasayla, Türkiye'nin demokratikleþmesi için büyük emekler sarf eden Adnan Menderes ve onunla beraber idam edilen demokrasi þehitlerinin itibarlarýný iade ettiðini hatýrlatan Bekiroðlu, "Türkiye'nin demokrasi tarihinde çýðýr açan Adnan Menderes'i vefatýnýn 54. yýl dönümünde saygý ve rahmetle anýyoruz" Belediye'den temizlikte bir yenilik daha ÝHH yollara düþen mültecilere acil yardým yapýyor Yüz binlerce mülteciyi Almanya'nýn kabul edeceði haberini alan çoðunluðu Suriyelilerden oluþan binlerce mülteci Avrupa'ya gitmek üzere Ýstanbul otogarýndan ve TEM otoyolu üzerinden Edirne'ye doðru yola çýktý. ÝHH ekipleri yollara düþen maðdur mültecilere acil yardým çalýþmasý baþlattý. ÝHH Çorum Ýl Baþkaný Selim Özkabakçý konu hakkýnda verdiði bilgide Çorum'un da içinde olduðu Türkiye'nin çeþitli illerinden ve Ýstanbul'dan kendi imkânlarýyla 2 bini aþkýn mülteci Edirne'deki Pazar Kule sýnýr kapýsýna doðru yürüyüþe geçtiðini dile getirerek, "Deniz yolunu kullanan ve ölümlerin yaþandýðý kazalardan sonra kara yoluna yönelen mülteciler yürüyerek Edirne'ye ulaþmak ve buradan Avrupa'ya geçmek istiyor. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý Edirne'den Yunanistan'a geçmeyi bekleyen Suriyeli mülteciler için acil yardým çalýþmasý baþlattý. Sýnýr kapýsýnda ve otobanlarda Yunanistan'a geçmeyi bekleyen mülteciler için ÝHH ekipleri, 1500 kiþilik sýcak çorba, 1200 kiþilik kahvaltý ve çay, çocuklar ve bebekler için süt, battaniye ve hasýr daðýtýmý gerçekleþtirdi. Bugün de devam eden yardým çalýþmalarýnda mültecilere giysi, hijyen malzemesi, süt ve bebek bisküvisi daðýtýmý gerçekleþtirildi" Çorum Belediyesi, özellikle dar sokaklarda ve kaldýrýmlarda kullanýlmak üzere iki adet vakumlu süpürme aracý satýn alarak hizmete sundu. Saat Kulesi yanýnda yeni aldýklarý araçlarý inceleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediyenin temizlik anlayýþýný her geçen gün daha kaliteli hale getirmeye çalýþtýklarýný bu amaçla da her geçen gün geliþen ve yenilenen teknolojik araçlarla Çorum'a hizmet etmeye çalýþtýklarýný söyledi. Belediye'nin rutin temizlik hizmetlerini aksatmadan sürdürdüðünü, bu çalýþmalarýný bünyesine kazandýrdýðý çevre dostu araçlarla daha modern ve yaþanabilir bir kent için yoðun tempoyla çalýþtýðýna vurgu yapan Baþkan Külcü, "Teknolojik geliþmeleri yakýndan takip ediyor, bu geliþmeleri Belediyemizde uyguluyoruz TL maliyetli bulunan 2 adet elektrikli vakumlu süpürme aracýný Temizlik Ýþleri Müdürlüðümüze kazandýrdýk. Çevre dostu, sessiz ve tozsuz çalýþan vakumlu süpürme aracý ile enerji tasarrufu saðlayacaðýz. Ýl genelinde Gazi ve Ýnönü Caddeleri baþta olmak üzere ana cadde ve sokaklarda kaldýrým üstlerini temizlemede kullanacaðýmýz bu araçlarla kýsa zamanda daha fazla alanýn temizlenmesini saðlayacaðýz." Baþkan Külcü, yeni alýnan araçlarýn Çorum'a hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Ata 1. Cadde'ye sathi kaplama Çorum Belediyesi yeni hizmete açýlan Ata 1. Cadde'de sathi kaplama çalýþmasý yaptý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir yaptýðý açýklamada, Çorum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü ekiplerinin10 metre geniþliðinde ve 900 metre uzunluðundaki Ata 1.Caddede sathi kaplama çalýþmasý yaptýðýný söyledi. Zahir, "Ata 1.Caddede yaptýðýmýz sathi kaplamanýn maliyeti 251 bin TL. Bölgede olduðunu ifade ederek, bölgede bina sayýsý çoðaldýðýnda alt yapýsý tamamlanarak sýcak asfalt çalýþmasý yapacaðýz" Zahir, "Çorum'un her geçen gün daha da geliþtiðini belirterek, Çorum Belediyesi'nin de vatandaþlarýmýza hizmet götürme anlamýnda çalýþmalarýna devam ediyor. Kapaklý 4. Caddenin aðýr vasýtalar araçlar tarafýndan çok kullanýldýðý için yýpranan bölgelerde sathi kaplama çalýþmasý yaptýk" diye konuþtu. KURBAN BAYRAMINDA BESLENMEYE DÝKKAT! Bayramlar, tüm aile bireylerini bir araya getiren, sevgi ve mutluluðun göstergesi olarak simgelenen geniþ sofralarýn kurulduðu günlerdir. Kurban bayramýnda et ve tatlý tüketiminde artýþ yaþanmaktadýr. Bu nedenle özellikle kronik hastalýklara (kalp-damar hastalarý, diyabet hastalarý, hipertansiyon hastalarý ve böbrek hastalarý) sahip bireyler risk altýndadýr. Bayramda; saðlýklý beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarýnýn dengeli daðýlýmýna her zaman özen gösterilmelidir. KURBAN BAYRAMINDA DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKENLER Veteriner kontrolü olmayan ve uygun koþullarda kesilmeyen kurbanlýk hayvanlardan insanlara tenya, tüberküloz, þarbon gibi hastalýklarýn bulaþma riski yüksektir. Bayramda kesilen hayvanlarýn etleri hemen piþirilmemeli, dinlendirilmelidir. Yeni kesilmiþ hayvanlarýn etlerindeki sertlik hem piþirmede, hem de sindirimde zorluk yaratýr ve midede þiþkinlik, hazýmsýzlýk gibi sýkýntýlara neden olur. Özellikle mide rahatsýzlýðý bulunan bireyler eti 24 saat bekletmeden tüketmemelidir. ET SAKLAMA KOÞULLARI Etler; büyük parçalar þeklinde deðil, kýyma, kuþbaþý gibi küçük parçalara ayrýlýp, tek piþirimlik miktarlara bölünüp, buzdolabý poþetlerine koyularak buzdolaplarýnýn buzluk kýsmýnda veya derin dondurucuda saklanmalýdýr. Buzdolabýnda (-2) santigrat derecede 1-2 hafta, derin dondurucuda ise (-18) santigrat derecede daha uzun süre etler saklanabilmektedir. Piþirmek için buzluktan çýkartýlan etler, yine buzdolabýnýn alt raflarýna indirilerek çözdürülmeli, çözdürülen et hemen piþirilmeli, tekrar dondurulmamalýdýr. Et hazýrlamada kullanýlan kesme tahtalarýnda çið sebze ve meyveleri doðrama iþlemi yapýlmamalýdýr. Piþirme yöntemi olarak; haþlama, fýrýnlama ve ýzgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kýzartmalardan ve kavurma yönteminden kaçýnýlmalýdýr. BAYRAMDA SAÐLIKLI BESLENME ÖNERÝLERÝ 1. Mutlaka 3 öðün yemek yenilmeli. 2. Ýkramlardan küçük miktarlarda tüketilmeli 3. Ziyaretlerde açýk çay tercih edilmeli ve günde 1 fincan kahveyi geçmemeli 4. Þekerlemeler ve tatlýlardan mümkün olduðunca uzak durulmalý 5. Kebap, kuzu þiþ, pirzola gibi etleri yavaþ ve düþük ýsýda piþirilmeli ve mutlaka yanýnda çoban salata veya taze nanemaydanoz tüketilmeli 6. Kavurma, kýzartma gibi yaðlý etlerden uzak durulmalý 7. Bol taze sebze ve kabuklu meyve tüketilmeli 8. Günde 6-7 su bardaðý ýlýk su tüketilmeli 9. Tatili deðerlendirerek bol fiziksel aktivite yapýlmalý 10. Etlerin yanýna asitli, gazlý içecekler yerine ayran-yoðurt-cacýk tercih edilmeli 11. Etleri mutlaka az miktarda tahýllarla (kuskus, bulgur, esmer pirinç) ve bol taze sebze ile yemeðe özen gösterilmeli 12. Kalp saðlýðýnýz ve kanserden korunmak için haftada 2 kereden fazla kýrmýzý et tüketmemeye özen gösterilmelidir. Kurban Bayramýnýzý kutlar,barýþ,huzur,saðlýk ve esenlikler dileriz. Ýl Saðlýk Müdürlüðü

8 YAÞAM 8 Okul için sade ürünler alýn çocuðunuzu kanserden koruyun Getirin Yakalým Necip Fazýl çok sigara içiyormuþ, birgün öðrencinin biri yanýna gelmiþ: - Efendim, ben rüyamda bütün bitkilerin Allah'a Kelime Avý secde ettiðini, fakat bir tek tütünün secde etmediðini gördüm, demiþ. Necip Fazýl bunun üzerine þu cevabýný vermiþ: - Getirin yakalým o kafiri. Günün Sudoku Bulmacasý Öðrencilerin heyecanla beklediði okul alýþveriþi dönemi baþladý. Rengârenk kalemler, cývýl cývýl kýrtasiye ürünleri çocuklar tarafýndan büyük ilgi görüyor. Ancak uzmanlar, aileleri saðlýklý ürünler almasý konusunda uyarýyor. Özellikle TSE onaylý ürünlerin tercih edilmesini öneren uzmanlar, Çocuklarýnýzýn ýsrar ettiði ürünü deðil, saðlýðý için uygun olaný seçin! diyor. Okullarýn açýlmasýna kýsa bir süre kala, öðrenci aileleri okul alýþveriþine baþladý. Özellikle ilkokul çaðýndaki çocuklarý cezbeden on binlerce renkli, kokulu, albenili, okul araç gereci tezgâhlardaki yerini aldý. Türk Standardlarý Enstitüsü (TSE) Baþkaný Sebahattin Korkmaz, okul araç gereçleri satýn alýnýrken TSE markalý ürünlerin alýnmasý konusunda velileri uyardý.tse'den yapýlan yazýlý açýklamada Korkmaz, güvenlik standartlarýna uygun üretilmeyen ürünlerin saðlýðý bozabileceðine dikkat çekti. Araç gereçlerdeki kimyasal maddelerin sinir sistemi ve baðýþýklýk sistemi rahatsýzlýklarýyla, kanser baþta olmak üzere pek çok hastalýða sebep olabileceðini dile getirdi. Tüketicilerin özellikle üründe TSE markasý bulunup bulunmadýðýna dikkat etmelerini öneren Korkmaz, Okul araç gereçlerinde saðlýða zararlý madde kullanýmý riskine karþý çocuklarýmýzý korumanýn yolu, alýþveriþlerde TSE markalý ürünleri tercih etmektir. Bir ürünün üzerinde TSE markasý bulunmasýnýn, ürünün Üretim yerinde tetkikler yapýldýðýný, ürünün TSE laboratuvarlarýnda test ve muayenelerden geçirildiðini gösterdiðini belirten Korkmaz, TSE markasýnýn hem ürünlerin ilgili standarda uygunluðunun hem de saðlýklý, güvenli ve kaliteli olduðunun tescili anlamýna geldiðini ifade etti. ÇOCUÐUN ISRARINA ALDANMAYIN, SAÐLIKLI ÜRÜN SEÇÝN Tüketiciler Derneði (TÜDER) Onursal Baþkaný Engin Baþaran, kokulu, aþýrý boyalý, yaldýzlý, tüylü ürünlerin çocuklara zarar verdiðini söyledi. Velilerin çocuklarýna bu tür ürünleri almamalarý konusunda uyaran Baþaran, piyasada çok fazla çeþitlilik olduðunu, bunlarýn çoðunun sýnýrlardan denetimsiz bir þekilde geçtiðini vurguladý. Merdiven altý' ve Uzakdoðu'dan gelen ürünlerden endiþe duyduðunu belirten Baþaran, aileleri de bilinçli olma konusunda uyararak Bilinçlendirme evde baþlamalý. Ebeveynler çocuklarýna alacaklarý ürünün içeriðine ve TSE markasý olup olmadýðýna dikkat etmeliler. Albenisi olan parlak ürünler yerine daha sade ürünler almalarýný öneriyorum. Çocuðunun ýsrarý deðil, çocuðunun saðlýðýný düþünmeleri gerekiyor. Tüketici Sorunlarý Derneði (TÜ- SODER) Genel Baþkaný Aydýn Aðaoðlu ise ebeveynlerin çocuklarýnýn saðlýðýný ön planda tutmalarý gerektiðini kaydederek, neredeyse tamamý Uzakdoðu'da üretilip ithal edilen renkli, kokulu, albenili ürünlere çocuklarýn talebi olsa dahi ailelerin buna kulak týkamalarý gerektiðini ifade etti. Aðaoðlu, yapýlan araþtýrmalarda bu tür ürünlerin neredeyse tamamýnýn kanserojen madde içerdiðini ve saðlýða zararlý bir þekilde üretildiðini, bu þekilde ucuza mal edilerek dar gelirli ailelere sunulduðunu söyledi. Birçoðu Uzakdoðu'da üretilen ürünlerin çocuklarýn geleceðini tehdit ettiðinin altýný çizen Aðaoðlu, bu tür renklendirici ve ham maddeden üretilmiþ okul ürünlerinin böbrek, karaciðer, pankreas, safra kesesi ve iç organlarda tahribat yapabileceðine ve çocuklarýn üreme sistemlerinde hasar býrakabileceðine dikkat çekti. Aydýn Aydoðdu ayrýca gümrüklerde daha sýký bir denetim yapýlmasý gerektiðini belirterek, saðlýða zararlý okul ürünlerinin yurtiçine alýnmamasý gerektiðini söyledi. Tüketicileri de uyaran Aðaoðlu, ürünlerde sadece fiyata bakmayarak, TSE ve CE iþaretinin bulunmasýna da dikkat edilmesi gerektiðini kaydetti. Dizi 20:00 Dizi Son Çýkýþ Kenan, üç yýl sonra cezaevinden yeni umutlar ve yeni bir hayat arzusu ile çýkar. En yakýn arkadaþý Cesur ve sevdiði Zeynep, kendisini beklemektedir. Mahallesine, evine dönen Kenan, bir daha yanlýþ yollardan gitmek istememektedir. Bedelini aðýr ödemiþtir yaptýðý hatalarýn... Kenan cezaevindeyken Cesur, birlikte açtýklarý oto galeri iþini büyütmüþ, uyuþturucu iþinde ilerlemiþtir. Kenan ý tekrar iþi birlikte yapmaya davet eder ama Kenan reddeder. 20:00 Ýliþki Durumu: Karýþýk Ayþegül ün Can dan boþanmak istemesi ikili arasýnda sancýlý bir süreci baþlatýr. Can artýk Ayþegül ile ayný evde kalamayacaðýný düþünür ve ev arayýþlarýna girer. Bu noktada Elif in Can a hayýr demekte zorlanacaðý bir teklifi olur. Ayþegül ün soðuk algýnlýðý için aktardan aldýðý bitki çayý Can ve Ayþegül de beklenmedik bir etki yapar. Ayþegül ve Can kendilerini birbirlerine karþý þiddetli bir çekim içinde bulurlar. Kendilerine hakim olmak için ne yapacaklardýr? Mediha yla tartýþan Ýsmail evi terk edip, Can ve Ayþegül e gelir. Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü 20:45 Sinema Büyük Dövüþ Tom ve Brendan Conlon kardeþlerin ailesi, babalarýnýn alkol sorunu nedeniyle parçalanmýþ, kardeþler annelerini de yanlarýna alarak babalarýndan uzaklaþmýþtýr. Bir süre sonra anneleri ölmüþ, Tom orduya katýlmýþ, Brendan ise sevdiði kadýnla evlenmiþtir. 14 yýl aradan sonra Tom babasýnýn yanýna döner, 'MMA (Mixed Martial Arts) turnuvasý için kendisine antrenörlük yapmasýný ister, babasý eski bir boksördür. Turnuvanýn büyük ödülü 5 milyon dolardýr. Brendan Conlon, ekonomik yönden sýkýntýlý dönemler yaþamaktadýr ve bu turnuvaya o da katýlýr. Lala Mustafa Paþa Boþnak asýllýdýr ve Sokollu Mehmed Paþa'yla ayný köydendir. Aðabeyi Deli Hüsrev Paþa'nýn desteðiyle[1] I. Selim devrinde saraya girdi.berber olarak çalýþýrken, I. Süleyman'ýn dikkatini çekti. Daha sonra çeþnigir ve mirahorluk yaptý te Damat Rüstem Paþa nýn sadrazam olmasýndan sonra saraydan uzaklaþtýrýldý; Filistin-Safed Sancakbeyi oldu.1556'da Manisa Valisi Þehzade Selim in lalalýðýna tâyin edildi. Bu görevi sýrasýnda Þehzade Selim ile Þehzade Bayezid'in arasýndaki rekabetin ortaya çýkmasýna neden olduðu ve Bayezid'in isyanýnda önemli rol oynadýðý düþünülür.[2] Daha önce Bayezid'in hizmetinde bulunmuþ olan Lala Mustafa onu babasýna Selim'i kötüleyen mektuplar yazmaya teþvik etmiþ[3]; iki kardeþin arasýnýn açýlmasý üzerine ortamý yatýþtýrmak için Selim'i Konya'ya, Bayezid'i Amasya'ya atayan Kanuni; Lala Mustafa Paþa'yý Selim'in yanýna göndermiþti. Baþlangýçta Kütahya'dan ayrýlmak istemeyen Bayezid, Amasya'ya gitmek zorunda kalýnca yolda asker topladý; kardeþi Selim'in topladýðý ordu ile 1559'da Konya'da çarpýþtý. Bu çarpýþmada Lala Mustafa Paþa, Bayezid'a karþý savaþtý. Bayezid yenilerek, Amasya'ya kaçmak zorunda kaldý.lala Mustafa Paþa 14 Eylül 1560 ta önce Budin- Pojega Sancakbeyi, sonra da Van Beylerbeyi'ne getirildi.[4] Erzurum, Halep ve Þam beylerbeyliklerinde de bulunan Lala Mustafa Paþa, II. Selim devrinde 1567 de Yemen de Zeydi imamlarýndan Topal Mutahhar ýn isyân çýkarmasý üzerine, vezir olarak oraya gönderildi. Mýsýr da Yemen harekâtýnýn BALIK BUÐULAMA Malzemeler 1 adet beyaz etli balýk 1 buçuk su bardaðý domates suyu 1 su bardaðý su 2 adet defne yapraðý 2 diþ sarýmsak 1 adet soðan 3 çay kaþýðý sývý yað 1 çorba kaþýðý un 1 çay kaþýðý karabiber 1 çay kaþýðý kýrmýzýbiber 1 dilim limon 1 çorba kaþýðý soya sosu Tuz Yemeðin Tarifi Mevsimlik beyaz etli balýðý fileto biçiminde temizleyin. Geniþ bir tencereye alýn. 1 buçuk su bardaðý domates suyu ve 1 su bardaðý suyu tencereye dökün. 2 adet defne yapraðýný tencereye ekleyin. 2 diþ sarýmsaðý dövün.soðaný yemeklik Ýmkanýn sýnýrýný görmek için imkansýzý denemek lazým Fatih Sultan Mehmet doðrayýn. Sývý yaðla birlikte tencereye alýn. 1 dilim limon, soya sosu, 1 çay kaþýðý karabiber, 1 çay kaþýðý kýrmýzýbiber ve yeterli miktarda tuz ilave edin. Tenceredeki su kaynayýnca, üzerine 1 çorba kaþýðý unu yavaþ yavaþ serpin. Topaklaþmamasý için kaþýkla iyice karýþtýrýn. Bu þekilde 5-10 dakika daha kaynatýn.daha sonra çukur bir servis tabaðýna alýn. Dilerseniz üzerine bir miktar baharat ve ince kýyýlmýþ dereotu ekleyip sýcak þekilde servis yapýn. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 18:30 Spor Bülteni 19:45 Masters Of ýllusion 20:45 Büyük Dövüþ 23:30 Kick Boks Gecesi 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý 18:00 Ana Haber 19:00 Garfield 2 Sinema 20:45 Ýnatçý 22:45 Gündüz Gece 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Yahþi Batý 18:30 Ana Haber 20:00 Ýliþki Durumu Karýþýk 23:30 Kapýþma 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Güllerin Savaþý Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:55 Spor 19:00 Ana Haber 20:00 Son Çýkýþ 23:00 X-Men Son Direniþ 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:50 Sungurlar 22:15 Çýnarýn Gölgesinde 23:10 Ayna

9 2 AÐUS- 19 EYLÜL 2015 CUMARTESÝ Uslu, "Teröre Hayýr Kardeþliðe Evet" yürüyüþüne katýldý 9 Yurt genelinde artan terör ve gelen þehit haberlerinin ardýndan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin (TOBB) öncülüðünde 14 sivil toplum kuruluþu tarafýndan organize edilen ve 250'yi aþkýn sivil toplum örgütü tarafýndan da desteklenen "Teröre Hayýr, Kardeþliðe Evet" yürüyüþünde on binler bir araya geldi. Katýlýmcýlarýn sadece Türk Bayraðý taþýdýðý, Sýhhiye'de baþlayan yürüyüþ, birlik ve beraberliðin sembolü olarak nitelenen, 1. Meclis Binasý önünde sona erdi. Kortejde organizasyonu yapan 14 iþçi ve iþveren örgütünün yöneticilerinin yanýnda; Ak Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Manisa Milletvekili Selçuk Özdað, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ankara Milletvekili Emrullah Ýþler, Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek ve onbinler katýldý. Yürüyüþte televizyonlara deðerlendirmelerde bulunan Salim Uslu, "Bir taraftan yüreðimiz yanýyor, bir taraftan da büyük bir kitlenin demokrasiye, demokratik deðerlere, barýþa, kardeþliðe sahip, teröre de karþý çýkmak adýna bu alanlarda birlikte omuz omuza olmasý farklý görüþler, siyasal, etnik aidiyetlere raðmen ülkemizin bölünmez bütünlüðü için Al bayraðýmýzýn altýnda on binlerce insanýn bir araya gelmesi heyecan vericidir. Buradan ders almasý gerekenler alýrlar. Türkiye'nin bölünmezliðini perçinleyen çok önemli bir görüntüdür. Yürek ve güç birliði yapýlmýþtýr. Sivil Toplum Örgütleri, Meslek Kuruluþlarý, Dernekler Sendikalar bir birleri ile sosyal aidiyetleri itibariyle ayrý ve karþý olmalarýna raðmen bugün ülke meselelerinde bir araya gelmiþ olmalarý son derece önemlidir. Bu tarihi günde bizlerde vatandaþ olarak buradayýz. Buradaki topluluk kendiliðinden oluþmuþtur. Sadece Bayraðýný al gel çaðrýsý yapýldý. Yürüyüþte Demokratik olgunluða ve sorumluluða uygun birlik mesajý verilmiþtir" Bayat'a kapalý sebze pazarý Bayat Belediyesi, kapalý sebze pazarýn yapýmýna baþladý. Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Bayatlýlar'ýn daha rahat bir ortamda pazar alýþveriþini yapabilmesi için modern kapalý sebze pazarýn yapýmýna baþladýklarýný belirti. Yeni Mahalle Barbaros Caddesi üzerindeki mevcut pazar yerinde yapýmýna baþlanan kapalý sebze pazarýnýn alaný gezen Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, burada yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Ýlçeye modern sebze pazarý kazandýrmak için çalýþmalarýn devam ettiðini söyleyen Ünlü, yapýlan kapalý sebze pazarýn ayný zamanda deðiþik faaliyetler içinde kullanýlabileceðini belirterek, yasa gereði 2017 yýlý sonuna kadar kapalý sebze pazarlarýna geçilmesinin zorunlu olduðunu kaydetti. Ünlü, "Bayat halkýnýn daha rahat bir ortamda pazar alýþveriþini yapabilmesini ilke edindik. Bu nedenle sebze pazarýný kapalý yapmayý planladýk. Yapýlacak kapalý sebze pazarý 700 m2 kapalý alan þeklinde, 4 metre yüksekliðinde çelik yapýdan olacaðýný belirtti. Vermiþ olduðumuz bir sözün daha yerine getirmenin sevincini hep beraber yaþýyoruz. Yeni kapalý sebze pazarýmýz halkýmýza hayýrlý olsun" Vali Ahmet Kara personeli ile bayramlaþtý Vali Ahmet Kara bayram tatili öncesi makamýnda Vali Yardýmcýlarý, Daire Müdürleri ve tüm personelin Kurban Bayramýný kutlayarak il dýþýna gidecek personelin bayram trafiði nedeniyle yollarda her zamankinden daha dikkatli olmalarýný istedi.kutlamalarýn ardýndan kýsa bir deðerlendirme yapan Vali Kara, Kurban Bayramýnýn Çorum'a, Ülkemize, tüm Ýslam âlemine hayýrlar getirmesini dileyerek, bayram dolayýsýyla trafiðin yoðun olacaðýný bu nedenle, þoförlerin trafik kurallarýna titizlikle uymalarýný istedi.son günlerde þehit haberlerinin milletimizin yüreðini yaktýðýný belirten Vali Kara "Ülkemize ve Milletimize karþý kötü emeller besleyen güçlerin maþasý olan terör örgütlerini lanetliyor ve kýnýyorum. Milletimiz bu belanýn her zaman üstesinden gelmiþ ve þimdi de gelebilecek birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi bilen bir millettir ifadelerinde bulundu" Belediye, bayram öncesi yaþlýlarýn evini temizliyor Çorum Belediyesi, örnek sosyal çalýþmalarý arasýnda yer alan evde bakým hizmetlerini Kurban Bayramý öncesi hýzlandýrdý. Yaþlý ve bakýma muhtaç insanlarýn evlerini belirli periyotlarla temizleyen Çorum Belediyesi Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý ekipler, bayram öncesi çalýþmalarýný yoðun olarak sürdürüyor. Evde Bakým Hizmetleri ile ilgili açýklamalarda bulunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 368 evin temizliðini bayram öncesi tamamlayarak evde bakým hizmeti alan yaþlýlarýn bayrama huzur içinde girmelerini istediklerini söyledi. Çorum Belediyesi'nin 2009 yýlýndan beri sosyal belediyecilik alanýnda önemli çalýþmalar yaptýðýný, toplumun her kesimine yönelik hizmetler ürettiðinin altýný çizen Baþkan Külcü, "Belediyemizin sýcak yüzünü, þefkat elini toplumumuzun tüm kesimlerine olduðu gibi yaþlýlarýmýza da en güzel þekilde göstermeye çalýþýyoruz. Ziyaret ettiðimiz yaþlýlarýmýzýn evlerini temizliyor, onlarla sohbet ediyoruz. Yaþlýlarýmýzýn evlerini bayrama hazýrlýyoruz" YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Bekiroðlu'ndan Iþýk'a hayýrlý olsun ziyareti AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu Müdürlüðüne atanan Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.ýl Baþkaný Bekiroðlu, beraberinde Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Ýsmail Yaðbat, Mesut Ceylan ile birlikte bir süre önce Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu Müdürlüðüne atanan Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk'ý ziyaret etti.bekiroðlu, Zekeriya Iþýk'a yeni görevinde baþarýlar dilerken, yeni baþlayacak olan eðitim öðretim yýlýnda öðrencilere de baþarýlar diledi.ak Parti iktidarý döneminde Türkiye'de her alanda olduðu gibi eðitim alanýnda da çok önemli yeniliklerin hayata geçirildiðini kaydeden Ýl Baþkaný Bekiroðlu, her zaman öðrencilerin yanýnda olduklarýný ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini dile getirdi.bekiroðlu, "Hükümetimizin ve partimizin gençlere önem verdiði, yapmýþ olduklarý reformlar bunlarýn göstergesidir" Sosyal Bilimler Yüksekokulu Müdürü Iþýk da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve yöneticilerine teþekkür etti. Eczacý Odasý'ndan Gaziler Günü mesajý Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðü bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yeler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Boðacýk Köyüne tarihinde saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Düvenci Beldesi Ýkipýnar Mahallesine tarihinde saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Düvenci Beldesine tarihinde saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Düvenci Beldesine tarihinde saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Düvenci Beldesi Kýþladeresi Mahallesine tarihinde saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Küçük Düvenci Çorum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Sönmez Çalýþkan Gaziler Günü nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Sönmez Çalýþkan mesajýnda þu ifadelere yer verdi: "Vatanýmýzýn milletimizin birliðini, bütünlüðünü, baðýmsýzlýðýný korumak, þanlý bayraðýmýzýn göklerde sonsuza dek dalgalanmasýný, namusumuz ve þerefimizle yaþamamýzýn devamýný saðlamak için, canýný hiçe sayarak mücadele etmiþ þehitlerimizi ve ahirete intikal eden gazilerimizi rahmetle anýyor 19 Eylül Gaziler Günü vesilesi ile hayatta bulunan tüm gazilerimize minnet ve þükranlarýmý sunuyorum"

10 10 AK Parti'de Baðcý gitti Ceylan geldi Ahmet Sami Ceylan Vahit Doðan Salim Uslu Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt 1 Kasým'da yapýlacak olan milletvekilliði genel seçimlerinde partileri milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna teslim ettiler. Çorum AK Parti'den listenin ilk sýrasýnda Salim Uslu yer aldý. Daha önce 7 Haziran'da yapýlan seçimlerde ikinci sýrada yer alan Cahit Baðcý bu sefer yerini Ahmet Sami Ceylan Aybüke Topçubaþý Ekici Fatih Özcan Bekir Horoz býrakýrken üçüncü sýrada ise mevcut milletvekili Ýlksen Ceritoðlu Kurt yer aldý. Dördüncü sýrada ise Bekir Horuz milletvekili adayý oldu. CHP'de sýralama deðiþmedi Tufan Köse Muharrem Bozdoðan Dinçer Solmaz Saim Topgül 1 Kasým'da yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimlerinde CHP'nin Çorum sýralamasý deðiþmedi. 7 Haziran genel seçimlerinde seçime giren liste bu seçimde de aynen korundu. CHP'de ilk sýrada Tufan Köse, ikinci sýrada Muharrem Bozdoðan,üçüncü sýrada Dinçer Solmaz üçüncü sýrada ise Saim Topgül yer aldý. MHP'de ilk sýrada Vahit Doðan var 1 Kasým'da yapýlacak olan milletvekili genel seçimlerinden MHP'nin adaylarý belli oldu.listede ilk sýrada Vahit Doðan yer alýrken ikinci sýrada Aybüke Topçubaþý Ekici üçüncü sýrada Fatih Özcan üçüncü sýrada ise Muhsin Muhsin Kocasaraç Kocasaraç aday oldu. Mustafa Hidayet Vahapoðlu ise Ankara 1. Bölge 3.sýradan aday yapýldý. Çorum dýþýndan aday olanlar Hitit Gýda Amasya'ya uzandý Hitit Gýda Amasya Þubesi dün düzenlenen tören ile hizmete girdi. Sadýk Ahmet Caddesinde açýlan Hitit Gýda'ya Amasya halký yoðun ilgi gösterdi. Hitit Gýda Amasya Þubesi açýlýþýna Hitit Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Zelveci, Hitit Gýda Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Zelveci, Nevzat Kaya, Suat Kaya, Fatih Balcý, çok sayýda davetli ve vatandaþ katýldý. Hitit Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Zelveci açýlýþta yaptýðý konuþmada son günlerde geliþen olaylarýn herkesi çok derinden yaralayýp üzdüðünü söyledi. Zelveci, "Biz 1982 yýlýnda Çorumda kurulmuþ ailenizin marketi sloganý en büyük patron müþteridir. Felsefesi ile 33 yýldýr kaliteli ürün ve hizmet üreten bir firmayýz. Bu özverili çalýþmamýzýn karþýlýðýný halkýmýzdan kat be kat vefa gördük. Bu vefalý halkýn teveccühüne layýk olmak için daha kaliteli ürün ve daha kaliteli hizmeti kendimize ilke edindik. Bu süreçte sebze ve meyve ihtiyaçlarýmýzý Amasya ilinden de karþýladýk. Bugünlere gelmemizde Amasya'da yetiþen ürünlerin de katkýsý büyüktür. Þirket olarak halktan aldýðýmýzý halkla paylaþmak önceliklerimiz arasýndadýr. Bu nedenle Amasya'da bir þube açmak, yeni istihdam alanlarý oluþturmak, kaliteli ürün ve hizmeti adýna Amasya þubemizi Allah'ýmýzýn izniyle açýyoruz. Yýllar içerisinde bize her türlü alýþveriþimizde yardýmcý olan Amasya esnafýna ve yetiþtiricisine huzurlarýnýzda tekrar teþekkürü bir borç bilirim. Yüce Allah'tan dileðim, Amasya sebze meyve esnafý, gýda esnafý ve üretici ve yetiþtirici gibi, Amasya halkýnýn da güvenini kazanmaktýr. Konuþmamý bitirirken her zaman olduðu gibi bugünlere gelmemizde çok büyük katkýlarý olan baþta hacý Yaþar Zelveci ve ahrete intikal etmiþ tüm ortak ve çalýþanlarýmýza Allah'tan rahmet diliyor. Ýþinde her türlü özveriyi gösteren tüm ortak ve çalýþma arkadaþlarýma huzurlarýnýzda bir kez daha teþekkür ediyorum. Hepinizi saygýyla selamlýyorum" Hitit Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Zelveci'nin açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan yapýlan duanýn ardýndan açýlýþ kurdelesi kesildi. Amasya halkýnýn yoðun ilgi gösterdiði Hitit Gýda Amasya Þubesin de kuruyemiþ, unlu mamulleri, þarküteri, sebze ve meyve, balýk çeþitleri, zücaciye gibi geniþ bir yelpazede kaliteli bir hizmet veriyor. Ali Haydar Hakverdi Mustafa Akaydýn Murat Yýldýrým Naci Aðbal Murat Alparslan Naci Bostancý Feyzullah Kýyýklýk 1 Kasým'da yapýlacak olan milletvekili genel seçimlerinde yine çok sayýda Çorumlu farklý illerden milletvekili adayý oldu. Farklý illerden milletvekili aday olan isimler þunlar:"ak Parti: Ýstanbul 3. Bölge 5. sýra Feyzullah Kýyýklýk, Ankara 2. Bölge 12. sýra Murat Yýldýrým, Amasya 1. sýra Naci Bostancý. Ankara 1. Bölge 6. sýra Murat Alparslan.CHP: Antalya 4. sýra Mustafa Akaydýn. Ankara 1. Bölge 6.sýra Ali Haydar Hakverdi."Çorum'un yakýndan tanýdýðý isim Naci Aðbal ise Bayburt'tan birinci sýra adayý oldu.

11 2 AÐUS- 19 EYLÜL 2015 CUMARTESÝ 11 Devlet Bank Asya'ya tahsilat yaptýrmýyor! Bank Asya, hukuksuz bir þekilde BDDK tarafýndan TMSF'ye devredildi. Gasp anlamýna gelen bu eylemin ardýndan devlet bankasý hâline gelen Bank Asya'ya tahsilat yetkisi hâlâ iade edilmedi. Millet Gazetesi'nin haberine göre, Bank Asya, kâr açýklamasýna raðmen Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafýndan mali bünyesi, ortaklýk ve yönetim yapýsý ile faaliyetlerinde yaþanan sorunlar' gerekçe gösterilerek TMSF'ye devredildi. El koymanýn ardýndan devlet bankasý hâline gelen Bank Asya'ya tahsilat yetkisi hâlâ iade edilmedi. Daha önce kamunun vergi, prim ve faturalarýný tahsil eden Banka, emekli maaþý ödemesi de yapabiliyordu. DÝÐERLERÝNE VAR, BANK ASYA'YA YOK Gelinen süreçte sermayesini artýran Banka, faaliyetlerini eskisi gibi düzgün devam ettirebiliyor. Ancak kendisinden kötü durumda olan bankalara yaptýrýlan iþlemler, Bank Asya'ya yaptýrýlmýyor. Bank Asya ortaklarý, bankanýn bu tür keyfi uygulamalardan dolayý uðradýðý zararlara yönelik tazminat davalarý açmaya hazýrlanýyor. Banka Asya'yý batýrmak için önce iktidarýn baskýsýyla birçok kamu kurumu, zarara uðrama pahasýna bankadaki mevduatlarýný vadesi dolmadan geri çekti. Daha sonra Bank Asya'nýn vergi ve prim tahsilatýna iliþkin yetkileri sonlandýrýldý. Ýktidar partisine mensup belediyeler de fatura tahsilatýnda Bank Asya ile iþbirliðini sona erdirdi. Maaþlarýný Bank Asya'dan alan binlerce emekliden izin alýnmadan maaþlarý baþka bankalara kaydýrýldý. Bankanýn devlet yönetimine geçmesinin ardýndan da bu yetkilerin hiçbiri iade edilmedi. FÝÝLÝ ÝÞGAL SÜRÜYOR Bank Asya ortaklarýnýn Avukatý Süleyman Taþbaþ, Türkiye'de yaþanan olaðanüstü dönem nedeniyle hukukun askýda olduðunu vurguladý. Bank Asya'ya fiilen el konulduðunu hatýrlatan Taþbaþ, Alýnan kararlarýn hukuken hiçbir geçerliliði bulunmadýðý bir durum söz konusu. Gerek 3 Þubat gerekse 29 Mayýs'ta Bank Asya ile ilgili alýnan kararlarýn hiçbir hukuki temeli yok. Fiilen bir iþgal, bir el koyma durumu var diye konuþtu. BANK ASYA HANGÝ ÝÞLEMLERÝ YAPAMIYOR? - Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý motorlu taþýtlar vergisi ödemeleri - Sosyal Güvenlik Kurumu SSK, Bað-Kur ve Emekli Sandýðý prim ödemeleri, - SGK Emeklilik Genel Müdürlüðü emekli maaþý ödemesi, - Belediyelerin su faturasý ve çevre temizlik vergisi ödemeleri. Hasibe Beyaz Þeref Karakaþ HDP, 1 Kasým'da yapýlacak genel seçimler için hazýrladýðý listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na verdi. HDP listesindeki ilk büyük sürpriz, Ethem Sarýsülük'ün aðabeyi Mustafa Sarýsülük konusunda yaþandý. Mustafa Sarýsülük Ankara'dan milletvekili adayý gösterildi. 7 Haziran'da Meliha Üþüdür Ümit Küçükbayatlý HDP'nin Çorum listesi aynen milletvekili seçilen EMEP'li Levent Tüzel ise HDP'nin 1 Kasým seçimleri milletvekili aday listesinde yer almadý. Çorum'da ise liste deðiþmedi. HDP'nin Çorum milletvekili adaylarý þunlar: 1. Þeref Karakaþ, 2.Meliha Üþüdür, 3. Ümit Küçükbayatlý, 4. Hasibe Beyaz Umumi af günü: Arefe Allah'a ibadet edilecek günler içinde Zilhicce'nin ilk on gününden daha sevimli günler yoktur. O günlerde tutulan her günün orucu bir senelik oruca, her gecesinde kýlýnan namazlar da Kadir Gecesi'ne denktir. (Tirmizi, Savm: 52; Ýbn-i Mâce,Sýyam: 39) Hadislerde zikredilen Zilhicce'nin ilk on gününden maksat ilk dokuz günüdür. Çünkü Zilhicce'nin onuncu günü Kurban Bayramý'nýn birinci günüdür. Bugün oruçlu olmak caiz deðildir; ancak o gün de ibadet günüdür. Müstehap olan oruç, Kurban Bayramý'ndan önceki ilk dokuz gündür. On geceye ise, Kurban Bayramý'nýn gecesi dahildir. Çünkü geceler önce gelmektedir. Bu günde tutulan oruç bin güne eþit Önümüzdeki çarþamba çok faziletli Arefe günüdür, ertesi gün de Kurban Bayramý. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Arefe günü tutulan oruç hakkýnda þöyle buyurmaktadýr: Arefe günü tutulan oruç, geçmiþ bir senenin ve gelecek senenin günahlarýna kefaret olur. (Tergîb ve Terhîb Trc, ) Yani geçmiþ yýlýn günahý affedilir, gelecek yýl da Allah o kiþiyi günahlardan korur. Hz. Ebu Bekir'in oðlu Abdurrahman arefe günü kardeþi Hz. Âiþe Validemizin (r.a.) huzuruna girdi. Hz. Âiþe oruçlu olduðu için hararetten dolayý üzerine su dökülüyordu. Abdurrahman ona: Orucunu boz, Hz. Âiþe: Resûlullahýn (s.a.v.) Arefe günü oruç tutmak, kendisinden önceki senenin günahlarýna kefaret olur' dediðini iþittiðim halde iftar mý edeyim (Tergîb ve Terhîb Trc, ) Kefaret olur, günahlarý örter, affettirir demektir. Bizim gibi neredeyse bir günah denizinde yüzen ahir zaman Müslümanlarý için bundan daha büyük bir müjde olabilir mi? Baþka bir rivayette ise Hz. Âiþe (r.a.) þöyle demiþtir: Arefe gününün orucu bin gün oruç tutmak gibidir. (Tergîb ve Terhîb Trc., ) Demek ki, bir günlük arefe orucu, üç yýllýk normal günlerde tutulan oruç sevabýna denktir. Teþrik tekbirlerini unutmayýn! Arefe günü bin Ýhlâs sûresi okumak çok faziletlidir. Çünkü arefe, tevhidin, azamet ve kibriyanýn tam hissedilip ilan edildiði gündür. Bunun için arefe gününün sabah namazýnda baþlayýp bayramýn dördüncü gününün ikindi namazýna kadar 23 vakit farzlardan sonra teþrik tekbirlerini getirmek vaciptir. Hatta bu tekbirleri on gün içinde müsait oldukça söylemek büyük sevaptýr. Bu günlerde milyonlarca mümin haccetmek için mukaddes topraklara gitmiþ, kimi Kâbe'yi tavaf ediyor, kimi aðlayarak dua ediyor, kimi Medine'de Ravza-yý Mutahhara'da gözyaþý döküyor, kimi zikir ve dua ile sa'y ediyor, kimi Makam-ý Ýbrahim'de gözyaþýyla namaz kýlýyor, kimi Mültezem'de af için yalvarýyor... Hepsi kendileri ve müminler için af, maðfiret, rýza, tevfik ve hidayet istiyor. Kendinizi hayalen hacda hissedin Arefe günü ise, hepsi Arafat'a gelmiþ, Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk sadalarýyla asumaný inletiyor, gözyaþýyla kýldýklarý namaz ve ettikleri dua ile Rabbimizin rahmetine sýðýnýyor. Kendimizi hayalen hacda hissetmek, onlarý izleyerek kendimizi onlarýn içinde saymak yoluyla manevi bir hal kazanabiliriz. Ýnþallah dua ve ibadetlerimizin hacýlarýn yaptýklarý ubudiyete dahil olmasýný ümit ederek ibadet edelim. Þunu da unutmayalým ki, hadislerde verilen müjdelere tam olarak nail olmak için o günleri nicelik ve nitelik olarak en üst seviyede deðerlendirmemiz gerekir. Cehennemden kurtuluþ günü Efendimiz (s.a.v.) Arefe gününün faziletini þu hadisle müjdeliyor: Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karþý övünür ve (Arafat'taki hacýlarý kastederek) þöyle buyurur: Kullarýma bir bakýn. Saçlarý baþlarý daðýnýk, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabýmdan dahi korkmaktalar. Þahit olunuz, onlarý baðýþladým. Onlarýn yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduðu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz. Bir Müslüman olarak hayata bakýþýmýz oldukça pozitif olmasýna raðmen, kimi Müslümanlar bu bakýþ açýsýný yakalayamýyor. Ýmanlý bir kiþi, baþýna gelecek her iyi ve kötü olayý hayra yorar. Kötü olaylarý, yaptýðý yanlýþlýklar neticesi elde edeceði günahlarý, Cenab-ý Hakk'ýn, rahmet eseri olarak silmesine bir vesile kabul eder. Üzücü hadiseler karþýsýnda metanetini hiçbir zaman kaybetmez. Zira her þeyin hakiki sahibinin ve yönlendiricisinin Rabbimiz olduðunun farkýndadýr. Bu farkýndalýktan hareketle geçmiþe daima kader' nazarýyla ve içinde hayýr barýndýrmasý açýsýndan bakar. Gelecek için ise endiþe duyup, daha þimdiden, olmamýþ olaylara üzülmez. Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler' der ve Cenab-ý Hakk'ýn, kendisi hakkýndaki takdirini heyecanla beklemeye koyulur. Onun bizi çok sevdiðini bilir, merhametinin her þeyi kuþattýðýný aklýndan hiç çýkarmaz. Bu sebeple iyi veya kötü, gelebilecek her neticeyi sükûnet ve vakarla karþýlamaya hazýrdýr. Ancak bu, þu demek deðildir: Takdir O'ndandýr, elden ne gelir'. Bu anlayýþa girmeden, Kaderim netleþene kadar ben elimden gelen her þeyi yapayým' diye düþünür, ona göre amel eder. Kaderi kesinleþince ise artýk o yüce takdire sesini çýkarmaz, tenkit etmez. Onu, hakkýndaki en hayýrlý sonuç olarak görür. Peki, mümin hiçbir olaya üzülmez, canýný sýkmaz ve strese girmez mi? Yukarýda bahsettiðimiz bakýþ açýsý, çoðunlukla dünyevi hadiselerle ilgilidir. Mümin de strese girer. Hem de sadece dünyayý düþünüp, dünyevi yaþayan insanlardan daha fazla. Ancak onun stres, sýkýntý ve üzüntüsü asla gelip geçici dünya hayatýna ait deðil ahirette karþýlaþacaðý hadiseleredir. O üzülürse, Müslüman strese girer mi? kaybettiði cam parçalarýna deðil, sahip olamadýðý elmaslara üzülür. Bu üzüntü de artýk stres ismini almaz. Buna mukaddes hüzün denir. Ýki kiþi birleþip bir kurban hissesine ancak girebiliyoruz. Bu kurban caiz olur mu? Kurban hisseleri sadece bir kiþiye aittir. Bu nedenle bir hisseyi iki kiþinin paylaþmasý, ibadet olarak mümkün deðildir. Mesela namazýn yarýsýný bir kiþi, diðer kýsmýný bir baþkasý kýlamayacaðýna göre bir hisseyi de iki kiþi paylaþamaz. Bu durumda yapýlan ibadet sakatlanmýþ olur. Ancak iki kiþi paralarýný birleþtirip içlerinden sadece biri adýna niyet edip kurban kesebilirler. O vav' her zaman yazýlmaz Osmanlý Devleti'nin büyük hattatlarýndan biri de Hafýz Osman'dýr. Hafýz Osman, fýrtýnalý bir günde kayýkla Beþiktaþ'a geçmek ister. Sahilden bir kayýða biner. Yol bitmek üzereyken kayýkçý ücretleri ister. Fakat Hafýz Osman, yanýna para almayý unuttuðunu fark eder. Kayýkçýya Efendi, yanýmda param yok, ben sana bir vav' yazayým; bunu sahaflara götür, karþýlýðýný alýrsýn der. Kayýkçý, söylene söylene yazýyý alýr. Bir zaman sonra kayýkçýnýn yolu sahaflara düþer. Cebindeki yazýyý hatýrlar ve satýcýya götürür. Satýcý yazýyý alýr almaz, Hafýz Osman Vav'ý' diyerek açýk arttýrmaya baþlar. Sonunda çok iyi bir fiyata satar. Bir gün Hafýz Osman karþýya geçmek istediðinde yine ayný kayýkçýyla karþýlaþýr. Yol bitmek üzereyken ücretler toplanýr. Hafýz Osman da parayý kayýkçýya uzatýr. Kayýkçý, Efendi, para istemez; sen bir vav' yaz yeter der. Hafýz Osman, tebessüm ederek cevap verir kayýkçýya: Efendi, o vav' her zaman yazýlmaz. Sen dua et, baþka bir gün para kesemi yine evde unutayým

12 19 EYLÜL 2015 CUMARTESÝ Darýca yönetimi takýma moral verdi 3.Lig 3. Gruptaki Darýca GB'de üst üste alýnan iki yenilgi nedeniyle moraller bozuk. Sarý-Siyahlýlarý baþkan ve yönetim antrenmanda yalnýz býrakmýyor. Üst üste alýnan yenilgilerin ardýndan Darýca GB camiasý üzerinde dolaþan kara bulutlarý daðýtmak isteyen yöneticiler takýmý antrenmanlarda yalnýz býrakmýyor. Kulüp Baþkaný Abdullah Örs ve Basýn Sözcüsü takýma moral vermek için dün yapýlan antrenmaný izlerken, Teknik Direktör Yavuz Ýncedal'la sohbet ettiler. Ýncedal'a destek olan yönetim, takýmýn bir an önce toparlanarak üst sýralara týrmanacaðýný ve moralleri bozmamalarý gerektiðini bildirdiler. Baþkan Örs yaptýðý açýklamada, Beylerbeyispor yenilgisinin ardýndan Körfez Ýskenderun maçýnýn çok önemli bir hal aldýðýný ve bu maçtan kesinlikle 3 puan çýkarmalarý gerektiðini söyledi. Çorum Belediyespor bugün oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný dün sabah saatlerinde yaptýðý antrenmanla tamamladý. Sandýklýspor hazýrlýklarý tamam Konuk, Sandýklýspor Oynadýðý son 3 resmi maçta yenilgi almayan Çorum Belediyespor bugün sahasýnda Sandýklýspor'u konuk edecek. Sezonun baþýnda Dersimspor'a yenilen daha sonraki ise deplasmanda eli boþ dönen Çorum Belediyespor üst sýralara týrmanmanýn planlarýný yaparken, ligin zayýf ekibi Sandýklýspor maçýndan 3 puan hesabý yapýyor. Ligde son olarak Çanakkale ile karþýlaþan ancak galibiyetini koruyamayarak deplasmandan 1 puanla dönen Çorum Belediyespor ligde puansýz olan Sandýklýspor maçýndan 3 puanla ayrýlmak için mücadele edecek. Salý günü kupa maçýnda Antalyaspor ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor, Sandýklýspor maçýndan kazaya uðramadan ayrýlmanýn planlarýný yaparken, Teknik Direktör Fahrettin Sayhan'ýn Çanakkale maçýndaki kadroya görev vermesine kesin gözüyle bakýlýyor. Sakatlýðý nedeni ile Gökhan ve Buðra Erdoðan Sandýklýspor maçý kadrosuna alýnmazken, cezalý Utku'da kadroda yer almadý. Ayrýca Teknik Direktör Fahrettin Sayhan'da cezasý nedeniyle takýmýn baþýnda yer alamayacak. Dr.Turhan Lýlýçcýoðlu Stadýnda saat 15.30'da baþlayacak olan maça taraftarlarýn da ilgi göstermesi bekleniyor. Ulukavak Nazmi Avluca Sahasý'nda yapýlan antrenmanda bütün futbolcular yer aldýlar. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ve yardýmcý antrenörler eþliðinde yapýlan antrenman koþularla baþladý. Pas çalýþmasý ile devam eden antrenmanýn sonunda ise futbolcular taktik çalýþma yaptý. Taktik çalýþmada futbolcularýna zaman zaman sesini yükselten Fahrettin Sayhan uyarýlarda bulundu. Bazý futbolcularýn istediklerini yapamamasýna sinirlenen Fahrettin Sayhan ayný hatalarýn maç içerisinde de tekrarlandýðýný söyledi. Cumartesi günü oynanacak maçýn önemine dikkat çeken Teknik Direktör Fahrettin Sayhan futbolcularýndan bu maçý düþünmelerini ve bu maça motive olmalarýný istedi. Yasin Yücel "Kazanacaðýz" Yolumuzdan sapmadýk Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, Nilüfer yenilgisinden dolayý yollarýndan sapmadýklarýný, bu maçta kaybettikleri puanlarý telafi edeceklerini belirti. Spor-Toto Üçüncü Lig birinci grupta mücadele edecek olan Zonguldakspor, hafta sonunda Erzurum'da oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna aralýksýz olarak devam ediyor. Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda gece antrenmaný yaparak maça hazýrlanan Kýrmýzý-Lacivertli ekipte tüm hesaplar puanla dönmek üzerine yapýlýyor. Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, dün yapýlan antrenmaný ziyaret ederek teknik ekip ve futbolculara moral verdi. Futbolcularýna tatlý ikramýnda bulunan Caner, Erzurumspor maçýndan puan yada puanlarla dönerek yollarýna devam etmek istediklerini belirterek þunlarý söyledi," Hafta sonu rakibimiz olan Erzurum maçý saat 19.00'da baþlayacaðý için oyuncularýmýzýn gece maçýna uyum saðlamalarý adýna hocamýz antrenman saatlerinde ayarlama yaptý. Hafta basýnda bu yana Erzurum maçý hazýrlýklarýný gece yaptýðýmýz antrenmanlarla sürdürüyoruz. Çalýþmalar gayet güzel geçiyor. Erzurum'a puan veya puanlar için gidiyoruz. Allah kazabela vermezse oradan istediðimiz alarak döneceðimize inanýyoruz. Oyuncularýmýza bu konuda güveniyoruz. Geçen hafta burada sahamýzda bir kazaya kurban gittik. Sonuçta maçý kaybettik. O maç geride kaldý. Bunu telafi etmek için deplasmandan mutlaka puan yada puanlarla dönmeliyiz. Biz bir kez yenildik diye yolumuzdan dönmek yok. Ancak biz yer zaman söylüyoruz. Bu zorlu yolda destek bekliyoruz. Gereken desteði alabilirsek hedefimize ulaþýrýz diye düþünüyoruz Kurada bir süper lig ekibi ile karþýlaþacaðýz. 27 yýl bir süper lig takýmýný ilimizde aðýrlayacaðýz. Biz tur atlamak için elimizden ne geliyorsa yapacaðýz." Genel Kaptan Hamit Iþýk, Sandýklýspor maçýna 3 puan hedefi ile çýktýklarýný ve kazanacaklarýný söyledi. Özellikle son maçlarda iyi futbol ortaya koyduklarýný söyleyen Genel Kaptan Hamit Iþýk "özellikle son haftalarda iyi bir oyun sergiliyoruz. Bu iyi oyunumuzun neticesinde de hanimize 3 puanlar yazdýrmak istiyoruz. Bunu baþarabilecek güçte olduðumuzu her fýrsatta dile getiriyoruz. Ligin bu haftasýndan itibaren iyi bir çýkýþ yakalayacaðýmýza ve üst sýralara týrmanacaðýmýza inanýyorum. Sandýklýspor ligde henüz puanla tanýþamamýþ olmasýna raðmen ligin iyi ekiplerinden bir tanesi. Onlarda bu maçla birlikte çýkýþ yapmak istiyorlar. Kolay bir maç olmayacaðýný biliyoruz. Ama biz saha ve seyirci avantajýmýzý iyi kullanarak 3 puaný alan taraf olmak istiyoruz. Kerndi sahamýza oynayacaðýmýz maçlarý kazanmamýz sezon sonunda zirvede yer almak açýsýndan çok çok önemli. Bugün oynayacaðýmýz maçýmýzda taraftarlarýmýzýn da destek vermesini istiyoruz" Yasin Yücel

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ýþte milletvekili adaylarýmýz

Ýþte milletvekili adaylarýmýz Cemiyet ten Çorum Haber e kutlama Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen ve yönetim kurulu üyeleri, Çorum Haber Gazetesi'nin 31. yýlýný ve Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar'ýn 45. meslek

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri

Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri On5yirmi5.com Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri 2015 yılında pek çok yardım kuruluşu dünyanın pek çok yerindeki ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştıracak. Peki hangi yardım kuruluşu, kurban kesimi

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR TARİHİ : 31.10.2013 KARAR NO : 03 İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Gürültünün

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 yılında Ankara

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz.

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz. Kutlu Olsun 5 www..com www.yerelgrup.com www.yerelajans.net ÖDEMİŞ TİCARET ODASI ı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve www.odemisto.org.tr Üçeylül Mah. Gençlik Cad. No:2 Ödemiş İZMİR 35760

Detaylı

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI Taþpýnar Muhasebe Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý (Devredilen) Sigorta Ýþleri Genel Müdürlüðü Sigorta Primleri

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı