Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý"

Transkript

1 Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... AK PARTÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI CUMHURÝYET HALK PARTÝSÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI Salim Uslu Ahmet Sami Ceylan Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Bekir Horoz Vahit Doðan Aybüke Topçubaþý Fatih Özcan Muhsin Kocasaraç Tufan Köse Muharrem Bozdoðan Dinçer Solmaz Saim Topgül SAYFA 10 DA 1. Sýra 2. Sýra 3. Sýra 4. Sýra 1. Sýra 2. Sýra 3. Sýra 4. Sýra 1. Sýra 2. Sýra 3. Sýra 4. Sýra 19 EYLÜL 2015 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Emniyetten Kurban Bayramý tedbirleri Vali Ahmet Kara Ýl Emniyet Müdürlüðünün Kurban Bayramý nedeniyle bir dizi tedbir aldýðýný açýkladý. SAYFA 5 TE Vali Ahmet Kara Aktif Eðitimciler Sendikasý Çorum Þube Temsilcisi Adem Yücel: Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý Hitit Gýda Amasya Þubesi dün düzenlenen tören ile hizmete girdi. Sadýk Ahmet Caddesinde açýlan Hitit Gýda'ya Amasya halký yoðun ilgi gösterdi. Hitit Gýda Amasya Þubesi açýlýþýna Hitit Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Zelveci, Hitit Gýda Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Zelveci, Nevzat Kaya... SAYFA 10 DA Yasar Anaç Sözlü'ye, Ýskilipli Atýf Hoca'ný hayatýný öðrensin diye kitap gönderdiler Aktif Eðitimciler Sendikasý Çorum Þubesi heyeti gazetimize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Yayýn Yönetmeni Nadir Yücel ile görüþtüler. ÇorumTemsilcisi Adem Yücel baþkanlýðýnda yer alan heyet içerisinde Baþkan Yardýmcýlarý Salih Sayar, Sinan Yýldýrým, Suat Kepçe ve Selahattin Kara dan oluþan isimler yer aldý. Çorumda yaklaþýk 3 Yüz üye sayýlarý bulunduðunu ve ayný zamanda 30 bin Üyeli Cihan Sendikacýlar Konfederasyonuna baðlý olduklarýný belirten Aktif Eðitimciler Sendikasý Çorum Þube Temsilcisi Adem Yücel," Herþeyden önce Ülkemizde þehit olan Asker, Polis ve Korucularýmýza Allah dan Rahmet, Ailelerine ve ülkemize sabýrlar diliyoruz. Terörün olduðu yerde ne eðitim ne huzurlu bir yaþam elbette söz konusu olamaz. Son Yapýlan atamalarda Terörün yaþandýðý bölgelere atanan meslektaþlarýmýz ve yakýnlarý asla sevinemediler. Ne yapacaklarýný þaþýrmýþ durumdalar. Temennimiz ve dualarýmýz Terörün Yaptýðý bir konuþmada Ýskilipli Atýf Hoca'ya hakaret eden Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü'ye tepkiler devam ediyor. Ýskilip Atýf Derneði'de Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü'ye Ýskilipli Atýf Hoca'nýn hayatýný ve eserlerini anlatan bir kitap gönderdi. SAYFA 3 TE Belediye, Kurban Bayramýna hazýr Çorum Belediyesi, Kurban Bayramý'nda vatandaþlarýn kurbanlýk hayvanlarýný kesebileceði yerleri belirledi. 10 bölgede yapýlacak kesim iþlemler için Çorum Belediyesi, çalýþmalarýný hýzlandýrdý. SAYFA 5 TE Kent Konseyi'nden teröre tepki Hacý Nuri Lafcý Çorum Belediyesi Kent Konseyi'nin her yýl gerçekleþtirmek zorunda olduðu olaðan genel kurulu yapýldý. Önceki akþam gerçekleþtirilen genel kurula, Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým... SAYFA 3 TE son bulmasý, her alanda hukukun ve gerçek ileri demokrasinin hakim olmasýdýr. Okullarýn açýlmasýna sayýlý günler kala Plan ve Programsýz Milli Eðitim anlayýþý yüzünden meslektaþlarýmýz 'Norm Öcüsü' ile karþý karþýya býrakýlmýþ durumdalar.bu kadar fazla Norm kadrosu ile Eðitimcilerin bu kadar huzursuz býrakýlmasýna kimsenin hakký yoktur. Diðer yandan Ýdarecilerin mahkemeleri kazanmasýna raðmen Mahkeme kararlarýnýn uygulanmadýðý bir kararý hangi huluk ve demokrasi içerisine koyacaðýz. Geçtiðimiz günlerde gerçekleþen Toplu iþ görüþmelerinde de eðitimcilerimizin gerek maddi gerekse özlük haklarý olmak üzere hiçbir talepleri yerine getirlmemiþtir. Atama bekleyen Öðretmenler varken Ücretli öðretmen çalýþtýrýlmasýný da eleþtiriyoruz. Ücretli çalýþtýrdýklarý öðretmenlere kadro versinler iþ çözülsün. Hem ihtiyaç var, hem kadro yerine ücretli çalýþtýrýyorsun. Bu tam bir tezattýr." þeklinde görüþlerini belittiler. Eðitim durumu tayinlerinde çalýþanlara müjde Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý eðitim durumu tayinleri ile ilgili yaptýðý açýklamada... SAYFA 3 TE GSS borcunda son tarih: 30 Eylül Duran Cesur Genel Saðlýk Sigortasý borcundan kurtulmak için son günler. 30 Eylül'e kadar baþvurulmasý halinde Genel Saðlýk Sigortasý borçlarý faizleri ile birlikte gelire göre silinecek. SAYFA 6 DA "Ýttihat Terakki artýklarý fikirleriyle toplum mühendisliðine soyundular" AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yasar Anaç Adnan Menderes'in ölüm yýldönümü dolayýsýyla yayýmladýðý mesajda, "Ülkemizin aðýr aksak süre gelen demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak... Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürlüðünden yapýlan açýklamada aylýk prim ve hizmet belgelerinin verilme süresinin uzatýldýðý belirtildi. SAYFA 4 TE Aylýk prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi uzatýldý SAYFA 2 DE Çorumgaz Ýskilip'te iþe baþlýyor Ýskilip'e Doðalgaz iletim hattýnýn döþenmesi ile ilgili sözleþme Ýskilip Belediyesi ile Çorumgaz arasýnda imzalandý. Çalýþmaya 2 Ekim'de törenle baþlanýyor.. SAYFA 6 DA

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 04:51 06:18 12:41 16:07 18:52 20:12 Son sahâbe Ebût-Tufeyl Âmir bin Vâsile'nin vefâtý (718) - Gâziler Günü - Güz Yaðmurlarýnýn baþlamsý Vatan sevgisi imândandýr. Hadis-i Þerif Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,9940 2,9949 EUR 3,4216 3,4233 STERLiN 4,6815 4,6837 2,5119 2, JPY YENi Günün Þiiri GÖZYAÞLARI DA ÇÝÇEK AÇAR Ellerimi dokunduðum her yerde Çýðlýk çýðlýða kývranýyor hayat Ve ölen arkadaþlarýn giysilerini Bir kere daha dürüp koyuyor analar Çamaþýr sandýklarýna Gözyaþlarý da çiçek açar Bugün yurtyeri olsa da acýlara Kayalarýn en sarp yerlerindeki Kýrlangýç yuvalarýný andýran alnýn Bir gün terli bir gelecek uçuracak Sabahlardan akþamlara kadar Gözyaþlarý da çiçek açar Ansýzýn oyuna baþlayan çocuklarýn Sesleri kadar canlý ve huylu Sevinçleri kadar taze ve acemi Bir duruþ kuþatýr seni o zaman Gözyaþlarý da çiçek açar Baþýný dayadýðýn aðaç dalý Bak hafifçe eðildi topraða doðru Uyuyan bir çocuðun soluk alýþýný Dinler gibi kendini vererek Yaklaþ yüzünü örse de acýlar Boynundan ter boþalan herkese Gözyaþlarý da çiçek açar Yaklaþ, yüzünü örse de acýlar Ve nasýl yakalarsa topraðý kök Sularý renk, dallarý kiraz Sen de öyle yakala hayatý Yürü kol kola canýma deðsin Gözyaþlarý da çiçek açar Abdülkadir BULUT HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER KARTAL ECZANESÝ TEL: HÝTÝT ECZANESÝ TEL: HABOÐLU ECZANESÝ TEL: ÞAHÝN ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Aylýk prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi uzatýldý Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürlüðünden yapýlan açýklamada aylýk prim ve hizmet belgelerinin verilme süresinin uzatýldýðý belirtildi sayýlý Kanunun 86 ncý maddesinin birinci fýkrasýnda iþverenlerin aylýk prim ve hizmet belgelerini Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma vermekle yükümlü olduklarýnýn kaydedildiði açýklamada, "Ýþveren Uygulama Tebliðinde ise özel sektör iþverenlerinde düzenlenecek aylýk prim ve hizmet belgelerinin iliþkin olduðu ayý izleyen ayýn 23'üne kadar verecekleri açýklanmýþtýr. Bu baðlamda, özel sektör iþverenlerince 2015/Aðustos ayýna iliþkin düzenlenen aylýk prim ve hizmet belgelerinin verilmesi gereken sürenin son günü olan 23/9/2015 tarihinin Kurban Bayramý arefesine rastladýðý ve Baþbakanlýk Personel ve Prensipler Genel Müdürlüðünün 16//9/2015 tarih ve sayýlý yazýsýnda 23/9/2015 tarihinde mesai süresinin yarým gününün idari izin kabul edilmesi nazara alýndýðýnda, iþverenlerimizin maðduriyetine neden olunmamasýný teminen, Kanunun Kurumumuza verdiði yetkiye dayanarak, özel sektör iþverenlerince 2015/Aðustos ayýna iliþkin düzenlenecek aylýk prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi Kurban Bayramý tatilini izleyen ilk iþ günü olan 28/09/2015 tarih saat 23:59'a kadar uzatýlmýþtýr. Diðer taraftan, özel sektör iþyerlerinde, 2015/Aðustos ayýnda imzalanan toplu iþ sözleþmelerine istinaden düzenlenen ek nitelikteki aylýk prim ve hizmet belgelerinin, 2015/Aðustos ayýnda istirahatli olan sigortalýlara iliþkin çalýþmadýðýna dair bildirim giriþlerinin ve 2015/Aðustos ayýna iliþkin Ek-10 sigortalýlarýn eksik gün bildirim formlarýnýn verilme süresinin de 23/09/2015 tarihinde sona erdiði göz önüne alýndýðýnda, aylýk prim ve hizmet belgelerine baðlý bu bildirimlerin süresi de yine 28/9/2015 tarihine kadar uzatýlmýþtýr" denildi. Türk Hava Kurumu kurban baðýþlarýný bekliyor Türk Hava Kurumu Çorum Þube Baþkaný Recep Öztuna, yaklaþan Kurban Bayramý nedeniyle bir basýn açýklamasý yaptý. Devlet bütçesinden herhangi bir yardým almadan halkýn verdiði kurban derisi, fitre, zekat, baðýþ ve diðer ticari gelirleri yine halkýn kullanýmýna sunan tek kuruluþ olma özelliðini taþýyan Türk Hava Kurumu'nun yardým toplama faaliyetlerini yasalarýn verdiði yetki doðrultusunda önceki yýllarda olduðu gibi bu yýlda gönüllülük esasýna göre devam ettireceðini dile getiren Recep Öztuna, "Türk Hava Kurumu, elde edilen gelirlerin tamamýný kendi faaliyetleri olan yangýn söndürme uçaklarý ile orman yangýnlarýna havadan müdahale, hava ambulans uçaklarý ile yaralý ve organ naklinde, gençlerimize ücretsiz havacýlýk kurslarý açmada, hava yolu þirketlerine pilot yetiþtirmede, Türk Hava Kurumu Üniversitesi ile hava yolu þirketlerine kalifiye eleman yetiþtirmeye ve gençlerimize iþ imkaný saðlamaya, Hava Harp okulu öðrencilerinin ilk planör eðitimlerini vermeye, okullara kýrtasiye malzemesi yardýmý yapmaktadýr. Türk Hava Kurumu Havacýlýk ve Uzay Üniversitesinde ülkemiz için uçak yapýmýna baþlanmýþtýr. Bu Üniversitemizde þehit ve gazi yakýnlarý ücretsiz baþarýlý öðrenciler tam burslu veya kademeli burslu olarak eðitim almaktadýrlar" Öztuna ayrýca, gezici ekiplerin kurban derisi toplamaya devam edeceklerini kurban derileri alýnmayan vatandaþlarýn Yunus Emre Ýþ Merkezi Kat:1 No:109'da bulunan THK þubesine býrakmalarýný veya nolu telefonu aramalarýný istedi. Öztuna, duyarlý halkýn katkýlarýyla hizmetlerin daha da geniþleyeceðini dile getirerek Kurban Bayramýný tebrik etti. "Çorum ÝHH hayýrseverlerin kurbanlarýný mazlumlara ulaþtýrýyor" Çorum ÝHH Ýl Baþkaný Selim Özakbakçý Çorumlu hayýrseverlerin kurbanlarýný 99 ülke ve bölgedeki mazlumlara ulaþtýracaklarýný belirtti. Çorumlu baðýþçýlarýn kurban baðýþlarýný, Merkez PTT önünde bulunan ÝHH Kurban Baðýþ Standýndan, Çorum ÝHH Ofisinde yapabileceklerini dile getiren Selim Özakbakçý, "Danýþmak Ýçin: Numaralý Telefonlarý Kullanabilirler. Online Kurban baðýþý için Kuveyt Türk Çorum ÞB. (Ýban No: TR Hesap No: Kurban Bilgi Kaydý Düþüp numaralý telefona bilgi vererek-) bize ulaþtýrabilirsiniz. Kurban baðýþlarýnýzý Bayramýnýn ikinci günü ikindi vaktine kadar bizlere numaralý telefondan ulaþtýrabilirsiniz. 23 yýldýr Kurban organizasyonu gerçekleþtiren ÝHH'nýn bu bayram belirlemiþ olduðu kurban bedeli 550 TL. Vekâlet yoluyla kurbanlarýný ÝHH'ya baðýþlamak isteyen hayýrseverler, kurban çalýþmalarý için belirlenen ülkeler arasýnda dilediðinde kurbanýný kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracak. Kurbanlýklar ÝHH görevlilerince kesim yapýlacak ülke ve bölgelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satýn alýnýr. Kurbanlýklar Ýslami usullere uygun olarak kesilir. Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden daðýtýlýr. Kurban kesimlerinin gerçekleþtiðine dair bilgi, kýsa mesaj ile vekâlet sahiplerine iletilir. ÝHH ekipleri bu sene de kurban vesilesiyle yeryüzüne daðýlacak, kendilerini dört gözle bekleyen kardeþlerine sadece kurban eti götürerek deðil, ayný zamanda hayat koþullarýný iyileþtirmeye yönelik çeþitli projelerle de destek olmaya devam edecek. Cami ve mescitlerin, su kuyularýnýn, eðitim merkezlerinin, meslek edindirme kurslarýnýn, yetimhane binalarýnýn ve benzeri birçok projenin temelleri de kurban ziyaretlerinde atýlacak. Kurban baðýþ süresi Kurban Bayramýnýn ikinci günü ikindi vaktine kadardýr. Çorum'dan ÝHH'ya yapýlacak baðýþlarýn Çorum ÝHH üzerinden yapýlmasýný öneriyoruz. Kurban ibadet paylaþmak kardeþliktir" ELEMAN ARANIYOR Kurumumuz bünyesinde görevlendirilmek üzere Halkla iliþkiler personeli ve rehberlik sertifikasý olan Rehber öðretmen alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Sýnav Eðitim Kurumlarý (Alis Düðün Salonu Karþýsý) EKER BOYA Her Türlü Boya Ýþleri Yapýlýr. Daire-Dükkan-Apartman Tel: Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro TEL: Yýl: 11 Sayý: EYLÜL CUMARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Eðitim durumu tayinlerinde çalýþanlara müjde Hacý Nuri Lafcý Kent Konseyi'nden teröre tepki Çorum Belediyesi Kent Konseyi'nin her yýl gerçekleþtirmek zorunda olduðu olaðan genel kurulu yapýldý. Önceki akþam gerçekleþtirilen genel kurula, Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt ile konsey üyeleri katýldý. Divan Baþkanlýðýný Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan yaparken, divan üyeliðini ise Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri Ayhan Boyraz, Burhan Þahin ve Mustafa Hekim üstlendi. Genel kurulda faaliyet raporunun okunmasý, gündem maddelerinin deðerlendirmesi ve hesap açma yetkisinin verilmesinin ardýndan AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ve Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan birer konuþma yaptý. Genel kurul, dilek ve temennilerin ardýndan sona erdi. Genel Kurulda konuþan AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Kent Konseyi'nin Çorum'a ivme kazandýrdýðýný söyledi. Son günlerde yaþanan terör olaylarýný da deðerlendiren Bekiroðlu, Türkiye'nin kolay elde edilmediðini, kolay kolay da býrakýlmayacaðýný dile getirdi. Herkesin ayný gemide olduðunu, herkesin ortak kaderinin olduðunu belirten Bekiroðlu, bu gemiyi yürütmek zorunda olduklarýný vurguladý. Bekiroðlu, tüm halký birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye, teröre karþý tek vücut olmaya çaðýrdý. CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ise yaptýðý konuþmada, yaþanan terör olaylarýný kýnadý. "Allah kardeþliðimizi bozmasýn" diyen Yýldýrým, þehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ise baþsaðlýðý diledi. Genel Kururda konuþan Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan da, yaptýklarý faaliyetlerin daha baþlangýç olduðunu, bu faaliyetlerin daha da ileri taþýnacaðýný ifade etti. Yaþanan terör olaylarýnda Çorum'un tek yürek olduðunu belirten Candan, Türkiye'nin bir seçim dönemine girdiðini hatýrlatarak, siyasi partilerin siyasi rekabet içerisinde mücadele etmeleri gerektiðini söyledi. Çorum'da bugüne kadar seçim dönemlerinde sorun yaþatmadýðýný anlatan Candan, bu seçim döneminde de sürecin böyle iþlemesi gerektiðini dile getirdi. Bahadýr YÜCEL Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý eðitim durumu tayinleri ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Baþbakanlýk Genelgesi ile durdurulan eðitim durumu mazeret tayini yaptýramayan çalýþanlarýmýzýn maðduriyeti sendikamýzýn giriþimleri sonucu giderildi. Konuyla ilgili Baþbakanlýk Genelgesi yayýnlandý" Geliþmeler hakkýnda açýklamalarda bulunan Lafcý, "Geçtiðimiz hafta Saðlýk Bakanlýðý yetkilileri ile yapýlan görüþmeler sonucunda eðitim durumu tayini isteyen ancak genelge ile durdurulan tayinlerin yeniden açýlacaðý ifade edilmiþti. Okullarýn baþlamasýna kýsa bir süre kalmasý nedeniyle durumun aciliyeti Bakanlýk yetkililerine anlatýlmýþ, sorunun bir an önce giderilmesi gerektiði ifade edilmiþti. Saðlýk Sen olarak tüm saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn yaþadýðý sorunlarý dile getirmeye, çözümü konusunda da her zaman katký sunmaya, mücadele etmeye, çözüm üretmeye bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada devam edeceðiz. Bayram öncesi güzel bir haberle çalýþanlarý mutlu ettiðimiz için kendimizde bu durumdan memnun olduk" þeklinde kaydetti. Sözlü'ye, Ýskilipli Atýf Hoca'ný hayatýný öðrensin diye kitap gönderdiler Yaptýðý bir konuþmada Ýskilipli Atýf Hoca'ya hakaret eden Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü'ye tepkiler devam ediyor. Ýskilip Atýf Derneði'de Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü'ye Ýskilipli Atýf Hoca'nýn hayatýný ve eserlerini anlatan bir kitap gönderdi. Daha sonra PTT önünde yapýlan basýn açýklamasýnda Ýskilip Atýf Derneði Yönetim Kurulu adýna konuþan Baþkan Yardýmcýsý Hasan Çalýk, "Ülkemiz hassas bir dönemden geçmektedir. Hiç bir þey, inancýmýzdan, vatanýmýzdan, milletimizden, bayraðýmýzdan daha kýymetli deðildir. Vatanýmýz, milletimiz, bayraðýmýz, adýna tek yumruk olma zamanýdýr. Maalesef, ülkemizin birlik ve beraberliði üzerinde oluþturulmak istenen bulutlar vardýr. Bu gerçeðe raðmen, tek yumruk, tek yürek olduðumuzu ispatlamazsak, Milletvekili Kurt, Týbbi ve Aromatik Bitkiler komitesinde Týbbi ve Aromatik Bitkiler konusundaki yaptýðý çalýþmalarla bilinen Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt daha önce Tarým Bakaný ile yaptýðý görüþmeler sonunda Tagem Genel Müdürü ile biraraya gelerek Çorum'u bu alanda teþvik kapsamýna girmesini saðlamýþtý. Ceritoðlu'nun giriþimleri neticesinde konunun uzmanlarý ve taraflarý ile biraraya gelerek Týbbi ve Aromatik Bitkiler alanýnda ihtiyaç duyulan bir borsanýn ihtiyacýna dikkat çektiler. Orman Bakanlýðý'nda Müsteþar Yardýmcýsý Ýbrahim Çifçi, Hacettepe Üniversitesi Eczaclýk Fakültesi Dekaný Prof. Dr.Bülent Gümüþel, Orman Bakanlýðý Odun Dýþý Dairesi Baþkaný Emin Þimdi, TIT-CK Bitkisel ve Destek ileri Tedavi Týbbi Ürünler Daire Baþkaný Aslýcan Agca Saðlýk Bakanlýðý Geleneksel Tamamlatýcý ve Alternatif Týp Uygulamalarý Daire Baþkaný Dr.Zafer Kalaycý'nýn katýlýmlarýyla gerçekleþen toplantýda daha önce Afyon'da düzenlenen Týbbi ve Aromatik Bitkiler; Strateji ve Hedeflerinin Belirlenmesi Çalýþtayýnda ortaya çýkan hedeflerin takibi amacýyla bir yönlendirme komitesi kurulmasý, bu komitede yer alan ve konunun kurumsal takiplerini yapacak olan Tarým Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý, Hacettepe Üniversitesi ve bu alanda yaptýðý çalýþmalarla bilinen Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt 'un komitede yer almasý kararlaþtýrýldý. Kurt, Çorum'unda içinde bulunduðu ve aðýrlýklý olarak kadýn istihdamýnýn saðlandýðý bu alan da konunun takipçisi olmaya devam edeceðini vurguladý. Türkiye Cumhuriyetinin birlik ve beraberliðine karþý olanlarý sevindirmiþ oluruz. Adana Büyükþehir Belediye Baþkanýnýn tarihi bilmeden tarihi okumadan þuursuz bir þekilde Ýskilipli Atýf Hocamýza yönelik sarf ettiði kelimeleri kendisine aynen iade ediyoruz ve bu belediye baþkanýna okumasý ve birdaha bilmeden konuþmamasý için Ýskilipli Atýf Hocanýn eserlerini de anlatan bir kitap gönderiyoruz. Buradan tüm halkýmýza sesleniyoruz dýþ mihraklarýn boþ durmayacaðý da unutulmamalýdýr. Etnik ve mezhep temelli kývýlcýmlarýn, ideolojik ve siyasi karþýtlýklarýn alev almasý Türkiye ve Türk milletinin huzur ve güvenliðinin kaybolmasý amacýyla çok yönlü kýþkýrtmalardan medet uman vatan hainleri çeþitli iletiþim kanallarýndan sinsi bir þekilde çalýþmaktadýrlar. Bu kapsamda her türlü ajitasyona, provokasyona, taciz ve komplolara dikkat etmemiz ve ateþle oynayanlara karþý son derece uyanýk olmamýz gerekmektedir. Sivil Toplum Kuruluþlarý olarak bizler her zaman olduðu gibi saðduyu ve soðukkanlýlýk çizgisinden çýkmayacaðýz. Bu vatan hepimizin, bu bayrak hepimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk-Kürt demeden her vatandaþýna iþ, aþ, maaþ, okul, yol hastane ve geliþmiþ ülkeler seviyesinden daha fazla yardým ve bedel ödemektedir. Türküyle, Kürdüyle millet olarak her zamankinden daha fazla saðduyuya ve daha fazla akl-ý selime ihtiyaç vardýr. Özellikle Kürt kardeþlerimize sesleniyorum bakýn devletimizin her kademesinde Kürt de vardýr Türk de vardýr. Sizleri kullanan ve devlete karþý kýþkýrtan, çocuklarýnýzý zorla alýp daða götüren terör örgütüdür, çocuklarýnýzýn okumasýný istemeyen terör örgütü okullarý yakmaktadýr, Türkçe ve Kürtçe aðýtlarýn arþý titrettiði ülkemizde bir fitne ateþiyle karþý karþýyayýz. Bu fitne ateþini yok etmenin tek yolu, "Ýnadýna birlik, inadýna kardeþlik"tir. Þu günlerde var gücünü kullanan terör örgütleri tükeniþlerini kabul etmekte zorlanmaktadýrlar ve bunun için kendilerini ispat edebilmek adýna ellerindeki tüm imkanlarý kullanmaktadýrlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlettir, sayýlarý kaç kaldý bilemem ama öyle bin terörist ile devlet yýkýlmaz. Bu devlet 10 bin terörist 50 bin 100 bin teröristle de yýkýlamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devletî askeri, polisi ve ekonomik gücü ile büyük bir devlettir. Bizler millet olarak devletimizin ve bizler için vatan millet ve bayraðýmýz için canlarýný siper eden güvenlik güçlerimizin arkasýnda sonuna kadar varýz. Bir rakam vereyim bizlerinde sayýya dahil olmamýz gerekirse devletimizin en az 30 milyon askeri vardýr, hangi çýlgýn bize zincir vuracakmýþ þaþarým" diyerek sözlerini tamamladý. Basýn açýklamasýna AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, yönetim kurulu üyeleri ile AK Parti Ýskilip Ýlçe Teþkilatý da katýldý. Bahadýr YÜCEL

4 4 "Ýttihat Terakki artýklarý fikirleriyle toplum mühendisliðine soyundular" Taþýmalý öðrenci servisi þoförlerine seminer Sungurlu'da taþýmalý öðrenci servisi þoförlerine seminer verildi. Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü Konferans Salonunda gerçekleþen seminere, Milli Eðitim Þube Müdürü Þaban Atlý, Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Ramazan Çýrakoðlu, Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Saffet Darbaz, Bölükbaþýoðlu Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi Müdürü Aydýn Bilici, Jandarma Komutanlýðýndan Uz.J.V.Kad.Çvs. Murat Akkuþ Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Büro Amirliðinden Baþ Polis Memuru Ali Cengiz, Polis Memuru Muhlis Dilek ve servis þoförleri katýldý. Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Þaban Atlý, seminerde yaptýðý konuþmada, bütün servis þoförlerinin taþýma yaptýðý güzergâhlarda taþýma yönetmeliðine uygun hareket etmelerini isteyerek, taþýdýklarý her bir öðrenciyi bir dünya olarak görmeleri gerektiðini ve çok dikkatli olmalarýnýn hayati önem taþýdýðýný belirtti. Rehberlik ve Araþtýrma merkezi Müdürü Ramazan Çýrakoðlu da yaþ gruplarý ve engel gruplarý, etkili iletiþim yöntemleri, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Müdürü Saffet Darbaz ve Bölükbaþýoðlu Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi Müdürü Aydýn Bilci servis araç þoförünün olumsuz örnek oluþturacak davranýþ modelleri, Jandarma Komutanlýðýndan Murat Akkuþ karayollarý trafik yönetmenliði hükümlerindeki öðrenci taþýma uygulamasý ile ilgili hususlarýn açýklanmasý, Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Büro Amirliðinden Ali Cengiz ve Muhlis Dilek ise trafik iþaretleri ve kurallarý, seyir esnasýnda uyulmasý gereken kurallar, durma ve duraklamalarda dikkat edilecek kurallar, olasý kaza sonrasýnda yapýlmasý gerekenler konularýnda servis araç þoförlerine bilgiler verdiler. Yasar Anaç AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yasar Anaç Adnan Menderes'in ölüm yýldönümü dolayýsýyla yayýmladýðý mesajda, "Ülkemizin aðýr aksak süre gelen demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak yerini alan idamlardan birisi belkide en önemlisidir. Merhum þehit Baþbakan Adnan Menderes, bu milletin gönlünde taht kurmuþ, aziz milletimizin içinden gelen liderlerden birisidir. Merhum Adnan Menderes ve arkadaþlarý siyasi hayatlarý boyunca ülkenin kalkýnmasý, milletin refah seviyesinin artýrmak için zamanýn zor þartlarýna raðmen bir çok alanda büyük hizmetler etmiþ, milletimizce herzaman hayýrla yad edileceklerdir" "Bugün baktýðýmýzda milletin adamlarýna karþý dün olduðu gibi hep ayný çarpýk zihniyetler iþi ihanet boyutuna vardýracak mahiyette karþý çýkmýþlar saðduyudan uzak,milli duruþu olmayan Ýttihat Terakki artýklarý fikirleriyle toplum mühendisliðine soyunmuþlardýr" diyerek mesajýna devam eden Anaç, "Ancak bu defa aziz milletimiz demokrasi düþmaný, kendilerini ülkenin sahibi zanneden zavallýlarýn tüm uðraþlarýna raðmen 2002 yýlýnda birlikte yola çýktýklarý lideriyle emin adýmlarla yürümüþtür. Kesintisiz ileri demokrasi, siyasi istikrar akabinde ekonomik istikrar ile ülkemizin makus tarihi deðiþmiþtir. Milletimiz belki dün sahip çýkamadýðý kendi evlatlarýna bugün sýmsýký sarýlmýþ ayný kaderi ve kederi yaþamayacaktýr. Ýstiklal Mahkemelerinin kýlýfýna dahi uydurulamayan Ýskilpli Atýf Hoca gibi belki de yüzlerce hukuk cinayetleri demokrasi güneþiyle bir bir ortaya çýkmýþtýr. Cumhuriyet tarihi boyunca hak ve özgürlük mücadelesi uðruna hayatýný kaybeden baþta Ýskilpli Atýf Hoca, Adnan Menderes ve arkadaþlarýný rahmetle, minnetle yad ediyoruz" diyerek mesajýný tamamladý. Abdullah Küçükgöz'e hayýrlý olsun ziyaretleri Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü yöneticileri Osmancýk Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüðüne atanan ve görevine baþlayan Abdullah Küçükgöz'ü makamýnda ziyaret etti. Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere, þube müdürleri Medet Sezgen ve Adem Daðcý ile birlikte Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Sefa Kayalý'nýn eþlik ettiði ziyarette konuklarýný kapýda karþýlayan Küçükgöz ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere Küçükgöz'e baþarýlar dileyerek "Baþarýlarýnýz ile ilçemizde 16 hizmet yýlýna adýnýzý yazdýrdýnýz. Siz bizden birisisiniz. Ýlçemizde gençlik hizmetleri ve spor müdürlüðü gibi geleceðimiz için önem arz eden son derece önemli bir göreve geldiniz. Týpký öðretmenliðinizde olduðu gibi burada yeni baþarýlara imza atacaksýnýz. Bu baðlamda sizi tebrik eder baþarýlar dilerim" Küçükgöz ise "Sayýn müdürüm uzun yýllar birlikte çalýþýp birlikte baþardýk. Atatürk Ortaokulunda mesai arkadaþlarýmdan ayrýlýp yeni bir göreve baþlamakla biraz duygulansak ta bizim için Osmancýk'ýn baþarýsý önemlidir. Ben yine sizlerleyim. Bundan sonra da yine birlikte baþaracaðýz" þeklinde kaydetti. SMMMO'dan "Gaziler Günü" mesajý Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým "Gaziler Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "19 Eylül, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün þahsýnda Türk kahramanlýðýnýn taçlandýðý bir gündür. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafýndan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvaný ile ''Mareþal'' Rütbesi'nin veriliþinin 94.yýl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamanýn kývancý içindeyiz" diyerek baþlayan Muzaffer Yýldýrým, "Vatanýný canýndan aziz bilen, baðýmsýzlýðýmýzýn korunmasý, ülkenin her köþesinde huzur ve güvenliðin saðlanmasý için hiçbir fedakarlýktan kaçýnmayan bir milletin evlatlarý olarak, gazilerimizin ve þehitlerimizin ailelerinin gururuna ortak oluyor, kederlerini yürekten paylaþýyoruz.baþta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarý olmak üzere, aziz þehitlerimizle, ebediyete intikal etmiþ gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi de minnet ve þükranla anarak, Gaziler Günü'nü saðlýklý uzun bir ömür dileklerimle kutluyor, deðerli ailelerine selam ve saygýlarýmý sunuyorum" þeklinde kaydetti. Salim Akaydýn Ortaokulu'nda kura heyecaný Bahçelievler Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulunda eðitim öðretim yýlý 5. sýnýflarýn oluþturulmasý için kura heyecaný yaþandý. Öðrenci velileri huzurunda çekilen kuralarda 5. sýnýf öðrencilerinin þubeleri belirlendi. Okul bahçesinde düzenlenen 5. sýnýflar þube belirleme kuralarýna öðrenci velilerinin ilgisi yüksek olurken sýnýflarý belirlenen öðrenciler sýnýflarýný gezerek okul hakkýnda bilgi aldýlar. AL SANA, TRAFÝKTE KAVGA SEBEBÝ-1 Geçenlerde öðretmenlerimin öðretmeni deðerli insan Metin Aþkýn Hocam aradý. Zatý alileri eli öpülesi öðretmenlerimizden biridir. Özetle dua ederek; '' 80 küsur yaþýna raðmen iki eli kanda olsa evine gelen günlük mahalli gazetede önce yazýný arýyorum ve mutlaka baþtan sona zevkle okuyorum. Bazen de kesip gelenlere de okutuyorum. Yazýlarýn diðer makalelerden çok farklý. Önemsenmeyen, unutulan, yazýlmayan deðerlerimizi farklý bir lisanla yazarak gündemde tutmaya çalýþýyorsun. Dolaysýyla çok önemli bir hizmet veriyorsun. Belki sen yazan olarak göremezsin ama unutma evladým, suyun kýymetini susayan insan daha iyi idrak eder. Her makalenden þiirinden alýnacak onlarca mesaj var. Kalemin güçlü, aman yazmaya devam et. Birde trafikte eften püften sebeplerle yapýlan kavgalara, saygýsýzlýklara dair yazý kaleme alsan. Bakýyorum adam basit kaza yapýyor, kasko aracýn masraflarýný ödüyor ama sahipleri bunun için kavgaya tutuþuyor ' Böyle bir özel okuyucu olan öðretmenimden gelen öneriye elbette hayýr diyemem. Bakalým gönülden gelenler parmaklarý klavyede hangi tuþlara dokunup kelimeler, cümleler oluþturacak ve gazetelerdeki köþeye ulaþtýracak. Trafik, günlük yaþamda en çok duyduðumuz ve mutlaka bir vesile ile içerisinde yer aldýðýmýz, üzerine eleþtiriler, öneriler, yorumlar yaptýðýmýz üç heceli bir kelimedir. Dünden bugüne toplum çok ama çok deðiþti. Küçüðün büyüðe, büyüðün küçüðe saygýsý sevgisi azaldý. Baþka bir tabirle büyük büyüklüðünü küçük küçüklüðünü unuttu. Bu gidiþ pek hayra alamet deðildir. Bunun için geç kalmadan yazarlar çizerler, eðitimciler bir þeyler yapmalýdýr. Özellikle yazýlý görsel basýn usulüne uygun þekilde konuyu iþlemelidir. Ama maalesef dizilerimiz hiç te olumlu model oluþturmuyor. 'Ön tekerleði arka tekerlek takip eder' sözünden hareketle gerektiði tarzda örnek olamýyoruz. Çocuklarýmýzý gölge kabul edersek onlarýn nasýl eserimiz olduðunu daha iyi idrak ederiz. ABD 'da trafik iþaretinin olmadýðý yolda iki araç karþýlaþtýðý zaman sürücüler bir birlerine 'el iþaretiyle lütfen önce siz buyurun' demeyen sürücüye rastlanmaz. Bu güzel özellik Müslümanlarda olmasý gerekmez mi? (Faruk Beþer) Ama bizde böyle bir karþýlaþmada mübarek sanki acile hasta götürüyormuþ gibi arabanýn burnunu habire öne sokarak karþýdakinin yolunu kesmeye çalýþýrýz. Bunu gören araçta ki çocuklarýmýzda 'AFERÝN BABA, ÖNCE KAPTIN' der. Sonra da büyüyüp direksiyona geçince daha fazlasýný yapmaya çalýþýr. Pimi çekilmeye hazýr Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný bomba misali maalesef toplum günden güne geriliyor. Özellikle genç nesiller daha çok agresif konumda bulunuyor. Ýsterseniz sizlere sabah evden çýkýp akþam eve dönünceye kadar trafikte muhtemel kavgalarýn bir senaryosunu çizeyim. " Sabah saat 07.'de iþe gitmek üzere uyanacaksýnýz ama apartman önündeki bekleyen servis aracý geciken personeli uyarmak için Daaat! Daaat! diye kornaya basýyor. Sizi erkenden uyandýrýyor. Al sana sana trafikte kavga sebebi. " Sabah iþe gitmeden önce çocuðunuzu okula býrakacaksýnýz. Zamanýnýzda kýsýtlý. Evden apar topar indiniz o da ne? Arabanýzýn arkasýna düþüncesizce biri park etmiþ. Çýkmanýz mümkün deðil. Sahibini de bulamýyorsunuz. Bu arada çocuðunuz ilk ders olacak yazýlýya geç kalacaðým diye sýkýþtýrýyor. Al sana trafikte kavga sebebi. ODUN Ben odunu, Sade daðda olur sanýrdým Meðer yanýldýðýmý yeni anladým Trafikte öyle odunlar var ki, yetiþip sayamadým Adam gelip ana giriþ kapýsý önüne park eder Sonra da rahatça bilinmedik yerlere doðru gider Ara tara bul bulabilirsen, öfkelenme yine sabýr dile sen Ben de Daaat! Daaat' diye mahalleyi ayaða kaldýrýyorum Ýstemeden hastayý rahatsýz edip, uyuyaný uyandýrýyorum Sonuç mu? Vatandaþ balkonlara, pencerelere çýkýyor, hiddetle bakýyor Bahçedeki araç çýkamýyor, dýþardakinin sahibi bulunamýyor Hadi bundan da vazgeçtim, ya Ýtfaiye, ambulans lazým olsa Bilinçsiz odunlar yüzünden, hasta ölse, apartman yansa Sahi sorumlusu kim olacak? Ah bir cevap bulunsa Benden tavsiye, arabayý park ederken saðýna soluna bakýver Zahmet olmazsa içerden camýna bir telefon numarasý býrakýver Bunu da unuttun mu? Ben odunluk yaptým deyip, özür dileyiver Bu millet o kadar da kötü deðil, kýzsa da YÝNE DE AFFEDER Ýnþallah bu yazýlanlar anlayanlara tesir eder, kavgalar gider (Yazara öneri: )

5 TEK 5 ÖZEL MATEMATÝK - GEOMETRÝ DERSLERÝ VERÝLÝR 17 yýllýk Dershane ve Özel Okul Tecrübeli Öðretmenden Ýrtibat No: Emniyetten Kurban Bayramý tedbirleri Belediye, Kurban Bayramýna hazýr Vali Ahmet Kara Ýl Emniyet Müdürlüðünün Kurban Bayramý nedeniyle bir dizi tedbir aldýðýný açýkladý. Birlik ve beraberlik içerisinde kutlanacak Kurban Bayramýný vatandaþlarýn huzur ve güven içerisinde geçirmesini saðlamak amacýyla her zaman alýnan ve uygulanan trafik ve asayiþ tedbirlerine ilave olarak Eylül 2015 tarihleri arasýnda Çorum Emniyet Müdürlüðünce bir dizi tedbir alýndýðýný kaydeden Ahmet Kara bunlarý þöyle sýraladý: "Halkýn yoðun olarak bulunduðu alýþ-veriþ merkezleri, pazar yerleri ve ana caddelerde, hýrsýzlýk kapkaç, yankesicilik ve dolandýrýcýlýk konulan ile ilgili ekip sayýsý artýrýlarak, denetim ve kontroller sýklaþtýrýlacaktýr. Bayram süresince tatil ve ziyaretler sebebiyle vatandaþlarýmýzýn evlerinden ayrýlabilecekleri deðerlendirildiðinden evden hýrsýzlýk olaylarýna karþý motorize ve yaya devriye sayýsý artýrýlacaktýr. Arefe günü ve bayram günlerinde vatandaþlarýmýzýn yoðun olarak ziyaretlerde bulunacaklarý þehitlik ve mezarlýklar çevresinde güvenlik önlemleri artýrýlacaktýr. Kalpazanlarýn, Kurban Bayramýný fýrsat bilerek piyasaya sahte para sürebilecekleri deðerlendirilerek öncelikle kurban satýþ noktalarýndaki görevli sayýlan artýrýlmýþtýr. Kurbanlýk hayvan satýþlarýnýn yapýldýðý hayvan pazarlarýnýn ekipler marifetiyle kontrolü yapýlmakta olup özellikle geceleri hayvan hýrsýzlarýna karþý gerekli tedbirler alýnmýþtýr. Çorum Valiliði Kurban Hizmetleri Komisyonunca alýnan karara istinaden ilimizde (10) bölge kurban kesim yeri olarak belirlenmiþ, halkýmýzýn kurbanýný huzur içinde kesmesi için kurban kesim bölgelerinde ekip görevlendirilmesi yapýlmýþtýr. Otobüs terminallerinde yolcu kapasitesi artacaðýndan terminalde Vali Ahmet Kara görevli personel sayýsý artýrýlmýþ, terminal görevlilerince bagaj ve eþyalarýn yolculara bilet gösterilerek teslim edilmesi hususunda gerekli uyanlar yapýlacaktýr. Bayram süresince þehir içerisinde ve þehirlerarasýnda trafik yoðunluðu yaþanabileceðinden görevli ekip sayýlarý artýrýlacak þekilde görevlendirme yapýlmýþtýr. Bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarýnýn nedenleri incelendiðinde, bu kazalarýn önemli bir bölümünün hýz ihlali, hatalý sollama, yakýn takip, cep telefonu kullanýmý, kýrmýzý ýþýk ihlali ve yorgunluk, gibi nedenlerden meydana geldiði görülmekte olup, bu ihlallerin önlenmesine yönelik denetimlere aðýrlýk verilecektir. Ýki yönlü trafiðin kullanýldýðý karayollarýnda, bayram tatilinin baþlangýç ve bitiþ gönlerinde trafik yoðunluðunun önemli oranlarda artýðý tespit edilen yol kesimlerinde, gerek görülmesi halinde aðýr tonajlý araçlarýn (Týr, Kamyon, Tanker gibi) uygun yerlerde kýsa sürelerle trafik akýmý normale dönünceye kadar bekletilmesi saðlanacak, daha sonra bu araçlar trafik yoðunluðu oluþturmayacak þekilde belli zaman aralýklarý ile trafiðe çýkarýlacaktýr. Araç kullanýcýlarý tarafýndan yapýlan ihlallerin anýnda tespiti amacýyla, video-kameralý radar ekipleriyle yapýlan denetimlere ilaveten Binevler, Buhara, Ýskilip, Toptancýlar sitesi, Yaydiðin ve Organize sitesi kavþaklarýnda sivil ihbarlý denetimler yapýlacaktýr. Trafik güvenliðini olumsuz yönde etkileyen hava, yol ve trafik durumlarý hakkýnda basýn ve yayýn organlarýna bilgi verilecek, yol kullanýcýlarýnýn zamanýnda uyarýlmasý ve tedbirli olmalarý saðlanacaktýr. Çorumlu hemþerilerimizin sadece olay olduðunda deðil, olay olmadan önce de þüphelendikleri dunun ve þahýslarla ilgili olarak her türlü Ýhbar, istek ve þikâyetlerini 155 Polis Ýmdat hattýna veya numaralý telefona bildirmeleri hususu önem arz etmektedir." Çorum Belediyesi, Kurban Bayramý'nda vatandaþlarýn kurbanlýk hayvanlarýný kesebileceði yerleri belirledi. 10 bölgede yapýlacak kesim iþlemler için Çorum Belediyesi, çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Kurban kesim yerleri arefe gününden itibaren hazýr hale getirilecek. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, yaklaþan Kurban Bayramý nedeniyle Belediyenin kurban kesim yerleri ve alýnacak olan tedbirlerle ilgili çalýþmalarda sona yaklaþýldýðýný bildirdi. Candan, alt yapýsý belediye tarafýndan hazýrlanan dokuz farklý bölgede bulunan kurban kesim yeri oluþturduklarýný dile getirerek, "Kurban kesim yerlerini Mimar Sinan Mahallesi Sevgi evleri yaný, Bahar 7. Sokak (Mahzuni Þerif Parký doðusu), Eþref Hoca Caddesi Anadolu 11. Sokak, Buharaevler 5. Cadde (Recep Yazýcýoðlu Parký kuzeyi), Ulukavak Mahallesi Çam Deðirmeni Sokak, Fevzi Çakmak3. Cadde, Ýkbal Kent Çiftlik Çayýrý 35. Sokak, Dr. Sadýk Ahmet Caddesi (Hz. Ýbrahim Camii yaný) ve Hayvan Pazarý olarak belirledik. Hemþehrilerimiz ayrýca Ýskilip Yolu'ndaki Tarým Et Kombinesi'nde de kurbanlarýný kestirebileceklerdir" BELEDÝYE, KESÝM YERLERÝNDE PERSONEL GÖREVLENDÝRECEK Çorum Belediyesi, vatandaþlarýn kurbanlarýný rahatça kesebilmeleri için kesim merkezlerinde personel görevlendirilecek. Görevlendirilen personel, kesim noktalarýnýn temizliði, etrafa saçýlabilecek kurban atýklarýn kaldýrýlmasý ve oluþacak diðer sorunlarla ilgili müdahalelerde bulunacak. Çöp toplama araçlarý da kurban atýklarýný toplamak için aralýksýz olarak çalýþmalarýný sürdürecek. Belediye tarafýndan Bayram namazý çýkýþýnda vatandaþlara kurban atýklarýný koymak için poþet daðýtýlacak. TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ BAYRAMBOYUN CA MESAÝSÝNÝ SÜRDÜRECEK Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri Kurban Bayramý boyunca tam mesai ile çalýþacak. Bayram öncesi çalýþmalarýný cadde ve sokaklarýn temizliðine yoðunlaþtýran ekipler, bayram boyunca da hem kurban kesim yerlerinde hem de çöplerin alýnmasýnda aralýksýz çalýþacak. HALK OTOBÜSLERÝ ÝLK GÜN BEDAVA Çorum Belediyesi, tüm dini bayramlarda olduðu gibi Kurban Bayramýnda da vatandaþlarýn bayram ziyaretlerini kolaylaþtýrmak amacýyla bayramýn ilk gün vatandaþlarý ücretsiz taþýyacak. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada Kurban bayramýnýn birinci günü Çorumlularýn halk otobüslerinden ücretsiz yararlanabileceklerini ifade etti. Kurban Bayramýnýn birinci günü halk otobüsü seferlerinin saat 09.00'da baþlayacaðýný belirten Turhan Candan, bayramýn ikinci günü ise saat 08.00'da, üçüncü ve dördüncü gün ise seferlerin normal seyrinde devam edeceðini söyledi. Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, bayram süresince vatandaþlarýn herhangi bir maðduriyeti yaþamamasý için Çorum Belediyesi Toplu Taþýma Ýdare Amirliði'nin çalýþmalarýný ara vermeden sürdüreceðini söyledi. MEZARLIKLARA OTOBÜS KALDIRILACAK Çorum Belediyesi, arefe günü mezarlýklara ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Çorum Belediyesi'nin Arefe günü sabah namazýndan sonra mezarlýk ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaþlar için ücretsiz olarak otobüs seferleri düzenleyeceðini ifade ederek, otobüs seferi güzergâhlarýný ve camileri ise þu þekilde açýkladý. Ulu Cami, Köroðlu Cami, Kevser Cami, Ejder Cami, Sarýlýk Cami, Selimiye Cami, Binevler Cami, Buharaevler Cami, Garantievler Cami, Ýmam Hatip Cami, Abdibey Cami, Tevhit Cami, Bilal-i Habeþ Cami, Yeþil Cami, Beytepe Cami, Kafkasevleri Cami, Mevlana Cami, Alaaddin Cami, Hicret Cami, Huzur Cami, Nadýk Cami, Esentepe Cami, Karþýyaka Cami, Ehl-i Beyt Cami, Esnafevler Cami, Altýnevler Cami, Yörükevler Cami, Fatih Sultan Mehmet Cami, Mimar Sinan Cami ve Kýþla Cami. Çorum Belediyesi, Kurban Bayramý öncesi gereken tüm önlemlerini alýp bayram hazýrlýklarýný tamamladý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Çorumlularýn rahat ve huzurlu bir þekilde bayramlarýný idrak edebilmesi için Zabýtanýn bayram süresince 24 saat görevinin baþýnda olacaðýný söyledi. Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, "Temizlik Ýþleri Müdürlüðümüz bayram süresince tam gün hemþerilerimizin hizmetinde olacaktýr. Yine bayram süresince Su Arýza, Kanalizasyon ve Arýtma tesislerinde nöbetçi personel bulundurulacaktýr" Candan, Kurban Bayramý'nda vatandaþlarýn olasý þikâyetlerini Alo Zabýta 153, Su Arýza 185, Ýtfaiye 110, Cenaze iþlemleri ve Temizlik-Kanal numaralý telefonlara bildirmelerini istedi. Her dini bayramda geleneksel hale gelen bayramlaþma merasimi Belediyede ikinci gün yapýlacak. Kurban Bayramý'nýn ikinci günü olan 25 Eylül 2015 Cuma günü saat saatleri arasýnda Baþkanlýk Makamý'nda gerçekleþtirilecek.

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. Çorumgaz Ýskilip'te iþe baþlýyor Ýskilip'e Doðalgaz iletim hattýnýn döþenmesi ile ilgili sözleþme Ýskilip Belediyesi ile Çorumgaz arasýnda imzalandý. Çalýþmaya 2 Ekim'de törenle baþlanýyor. Doðalgaz hattý üzerinde incelemelerde bulunmak ve sözleþmeyi imzalamak üzere Çorumgaz A.Þ. Ýþletme Müdür Yardýmcýsý Ömer Yapar, Harita Þefi Halil Ýbrahim Uzun, Çorumgaz Müteahhit sorumlularý Sadýk Çýnar, Yunus Çýnar ve Necati Þanlý Ýskilip'e gittiler. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Fen Ýþleri Müdürlüðü, Ýmar Ýþleri Müdürlüðü ve ilgili birim yetkilileri ile harita üzerinde ve sahada incelemelerde bulunan ekibin çalýþmalarýný tamamlamasýnýn ardýndan sözleþme imzalandý. Baþkaný Recep Çatma Ýskilip'e gösterdikleri ilgi ve hassasiyetlerinden dolayý baþta Çorumgaz Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Ahlatçý ve Çorumgaz A.Þ. Genel Müdürü Kasým Kahraman olmak üzere emeði geçenlere teþekkür etti. Çatma ana artellerde içme suyu altyapý yenileme çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný ve çalýþmalarýn Ýskilip'in beþ bölgesinde aralýksýz devam ettiðini, doðalgaz iletim hattýnýn döþenmesinden hemen sonra asfalt atarak Ýskilip halkýný tozdan ve çamurdan kurtarmak için yoðun çaba sarf ettiklerini, çalýþma esnasýnda her türlü desteðin verileceðini belirtti. Çorumgaz yetkilileri ise kalabalýk bir ekiple hýzlý bir þekilde doðalgaz boru hattýný hedeflenenden daha kýsa sürede tamamlayabileceklerini belirttiler. Sözleþmeyi imzalayan her iki tarafta bu kýymetli çalýþmanýn Ýskilip halkýna hayýrlý ve uðurlu olmasýný dildiler. Kýzýlay, "Vekaletle Kurban Kesim Kampanyasýna" destek bekliyor Sedat Canbolat Türkiye Kýzýlay Derneði Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat 2007 yýlýndan beri Vekaletle Kurban Kesim Kampanyasý düzenleyen Türk Kýzýlayý'nýn, bu yýlki kampanyasýnda da hayýrseverlere "Kurban Vekaletinizle Tüm Yýl Bayram" sloganýyla seslendiðini belirtti. Türk Kýzýlayý'nýn artýk geleneksel hale gelen Vekaletle Kurban Kesim Kampanyasýnýn 2015 yýlýnda da devam ettiðini dile getiren Sedat Canbolat, "Elde edilen etler, vekalet sahiplerinin adýna gerçek ihtiyaç sahiplerine saðlýk kurallarýna uygun olarak ve insan onurunu zedelemeden daðýtýlacaktýr. Ülkemizdeki ve dünyanýn dört köþesindeki ihtiyaç sahiplerini yalnýz býrakmayan Türk Kýzýlayý, kurban etlerini de binlerce mazlumun sofrasýna ulaþtýracak. Uygulanacak model sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece Kurban döneminde deðil, yýl boyu ete kavuþacak. Her dönemde mazlum ve maðdurlarýn yanýnda olan Türk Kýzýlayý'nýn bu çalýþmalarýnýn hedefine ulaþabilmesi için, sizin vereceðiniz destek büyük önem taþýyor. Bir kanaat önderi ve sorumlu bir gazeteci olarak kampanyamýzý yazýlý, görsel ve sosyal medyadaki takipçilerinize duyurmanýz ve onlarý baðýþlarýný vermeye davet etmeniz, daha çok ihtiyaç sahibine yardým eli uzatabilmemizin yolunu açacaktýr. Bir yerine çok olmanýn güzelliðini her zamankinden daha fazla hatýrladýðýmýz bu ayda, Türk Kýzýlayý'ný bir kez daha sahipleneceðinize inanýyor, gerek kampanyamýza katýlýmýnýz gerekse de kampanyamýzýn daha geniþ kitlelere ulaþmasý noktasýnda tanýtým desteðiniz için þükranlarýmý sunuyorum" Canbolat açýklamasýnda þu ifadelerini kullandý: "Türk Kýzýlayý'nýn "Kurban'da Kýzýlay Modeli" sayesinde hayýrseverler Kurban ibadetlerini, amacýna ve kuralýna uygun olarak yerine getirebilecek. Bu çaðdaþ model sayesinde özenle seçilen kurbanlýklar, Et ve Süt Kurumu'nun modern kombinalarýnda vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramý'nýn ilk üç günü kesilecek. Ýslami þartlara uygun þekilde gerçekleþtirilecek kesimlere din görevlileri, veterinerler ve noter de eþlik edecek. Kurban etlerinden elde edilecek kavurma, konserve haline getirilerek 800 gramlýk kutulara konulacak. Kavurma konserveleri Türk Kýzýlayý Þubeleri aracýlýðýyla yýl boyunca ihtiyaç sahiplerine daðýtýlacak. Kurban döneminin ardýndan Türk Kýzýlayý, her vekalet sahibine bir teþekkür belgesi ile birlikte bir kutu kavurma konservesi ve süreci anlatan bir DVD gönderecek. Türk Kýzýlayý ile iyilik sýnýr tanýmayacak. Hayýrseverler Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Karadað, Bangladeþ, Pakistan, Kýrgýzistan, Filistin, Suriye, Etiyopya, Somali, Senegal, Nijer, Moritanya, Çad ve Orta Afrika'daki ihtiyaç sahipleri için de Türk Kýzýlayý'na kurban vekaletlerini verebilecek. Hayýrseverler, yurt içi 1 hisse kurban vekalet bedeli olarak 690 TL öderken, yurt dýþý kurban vekalet bedeli için de 435 TL ödenecek. Kurban ibadetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaþmasýnýn huzurunu yaþamak isteyen vatandaþlar; Kurban ibadetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaþmasýnýn huzurunu yaþamak isteyen vatandaþlar; Türkiye Kýzýlay Derneði Çorum Þubesi'ni, Adres: Gazi Cd. Hamoðlu Ýþ Merkezi 3/504 Çorum Tel: (364) Faks: (364) Þube Baþkaný Gsm: Çaðrý Merkezinden 7/24 Baðýþ Bankalardaki Kýzýlay baðýþ hesaplarýný, PTT þubelerindeki Kýzýlay Posta Çeki hesabýný, internet adresini kullanarak vekâletlerini verebilecekler. Ödemesini kredi kartý aracýlýðýyla gerçekleþtirecek olan vekâlet sahipleri, 4 taksit imkânýndan da yararlanabilecekler. Ayrýca belirtilen telefonlara ulaþýlmasý halinde her türlü iþlem kolaylýðý saðlanacaktýr." 27 EYLÜL DÜNYA KALP GÜNÜ Dünyada her yýl 17.5 milyon kiþi kalp hastalýklarý nedeniyle yaþamýný yitirmektedir. Baþta yetiþkinler olmak üzere her yaþta insaný tehdit eden kalp hastalýklarýna dikkat çekmek amacýyla Eylül ayýnýn son pazar günü Dünya Kalp Günü olarak kutlanmaktadýr. Kalp saðlýðý insan saðlýðýnýn temelidir. Kalp ve damar hastalýklarýnýn yüzde 85'i insanlarýn yanlýþ yaþam tercihleri sonucunda oluþabilen hastalýklardýr. Bu nedenle kalp saðlýðýnýzý korumak için: Saðlýklý beslenin. Aktif olun ve kalp saðlýðýnýzý kontrol altýna alýn. Tütüne "HAYIR" deyin. Genel Saðlýk Sigortasý borcundan kurtulmak için son günler. 30 Eylül'e kadar baþvurulmasý halinde Genel Saðlýk Sigortasý borçlarý faizleri ile birlikte gelire göre silinecek.sgk Çorum Ýl Müdürü Duran Cesur konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, 2012 yýlýnýn baþýndan itibaren Genel Saðlýk Sigortasý uygulamasýna geçilmesinin ardýndan vatandaþlarýn, pek çok avantaja sahip olsa da bir takým sorunlar ortaya çýktýðýný dile getirerek, "Genel Saðlýk Sigortasý uygulamasýyla; kayýt dýþý çalýþan ve sosyal güvencesi olmayanlar ve sosyal güvencesi olmayan iþsiz vatandaþlar, lise mezunu olup üniversiteyi kanamayan 18 yaþýndan büyük ve üniversiteyi bitirip SGK çatýsý altýna giremeyen gençler saðlýk yardýmý kapsamýna alýndý. Ancak, bu uygulamanýn faturasýnýn karþýlanmasý için 'gelir testi' uygulamasý devreye girdi ve aile içinde kiþi baþýna düþen gelirin asgari ücretin üçte birinden fazla çýkanlar için prim ödenmesi þartý getirildi. Bu uygulama, Genel Saðlýk Sigortasý'nda bir takým sorunlarýn yaþanmasýna neden oldu. Kimi vatandaþ, gelir testini nasýl yaptýracaðýný bilmezken, kimisi nasýl para yatýracaðýný bilemedi ve Genel Saðlýk Sigortasý borcu olan vatandaþ sayýsý arttý. Borçlu sayýsýnýn 5.3 milyonu bulmasý, sonunda hükümeti harekete geçirdi ve Genel Saðlýk Sigortasý borcu bulunan vatandaþlarýn borçlarýný silmesi için taksitle ödeme fýrsatý tanýyan 6552 sayýlý yasa çýkartýldý" Açýklamasýnda Genel Saðlýk Sigortasý borcundan kurtulmak isteyen kiþilerin merak ettiði "GSS borcunda son gün ne zaman?" sorusunun yanýtýný da veren Duran Cesur, GSS borcundan kurtulmak isteyen kiþilerin gelir durumlarýný da belgelemeleri gerektiðini dile getirerek Genel Saðlýk Sigortasý borcundan taksitle kurtulmak için 30 Eylül 2015 tarihinin son gün olduðunu söyledi. Taksitlendirme hakkýnda bilgi veren Cesur, "Saðlýk güvenceleri olmayan vatandaþlarýmýzdan hiç gelir testi yaptýrmayanlar veya gelir seviyeleri kurumumuz tarafýndan belirlenen kiþilerin bu tarihe kadar yapacaklarý baþvurular neticesinde Stresten uzak durun. Alkol tüketimini sýnýrlayýn. Saðlýklý vücut aðýrlýðýnýzý koruyun. Kan basýncýnýzý kontrol altýnda tutun. Kan deðerleri ölçümünüzü düzenli olarak yaptýrýn. Haydi siz de, "Dünya Kalp Günü"nde kendinizin ve ailenizin kalp saðlýðýný korumaya önderlik edin. Sevdiklerinizin kalp hastalýðý ve inme riskini azaltmak için evinize saðlýklý besinler alýn, tütün kullanýmýný kýsýtlayýn ve fiziksel aktiviteyi teþvik edin. "Kalbinize Ýyi Bakýn." Dünya Kalp Gününüz Kutlu Olsun. Ýl Saðlýk Müdürlüðü GSS borcunda son tarih: 30 Eylül durumlarý kapsama alýndýklarý tarihten itibaren güncellenecektir. Yapýlandýrma neticesinde borçlarýný 30 Kasým 2015 tarihine kadar peþin ödemek isteyenlerden borçlarýnýn sadece anapara tutarý tahsil edilecek, taksitlendirme seçeneðini kullanmak isteyen vatandaþlarýmýz ise veya 18 eþit taksitte ödeme yapma imkanýndan yararlanabileceklerdir. Ödemeler kurumumuz ile anlaþmalý tüm bankalardan, PTT þubelerinden ve kurumumuzun internet adresinden kredi kartý ile yapýlabilmektedir. Baþta gençlerimiz olmak üzere saðlýk güvencesi olmayan tüm vatandaþlarýmýzýn bu fýrsattan yaralanmalarýný, baþvuru süresi sona ermeden kayýtlý ikamet adreslerinin bulundu Sosyal Yardýmlaþma Vakýflarýna baþvurarak gelir testlerini yaptýrmalarýnýn ardýndan en yakýn ilçede Sosyal Güvenlik Merkezi'ne ilde de SGK Ýl Müdürlüðüne baþvurmalarý gerekmektedir" þeklinde kaydetti.cesur açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý:"gss (Genel Saðlýk Sigortasý), tüm vatandaþlarýn faydalanabildiði bir hizmet. Genel Saðlýk Sigortasýnýn sunduðu hizmetleri deðerlendirmek için tek yapýlmasý gereken belirli bir oranda prim yatýrmak. Ödenmeyen primlerin takibi için ise Genel Saðlýk Sigortasý borç sorgulama iþlemi yapmak yeterli. Genel Saðlýk Sigortasý Borç Sorgulama iþlemi sitesi üzerinden yapýlabiliyor. GSS borç sorgulamasý için herhangi bir PTT þubesinden E-Devlet þifresi edinilmesi ve sisteme þifre ile girilmesi gerekiyor. Devlet þifresi ile sisteme giriþ yaptýktan sonra SGK Borç Dökümü sayfasýndan sayesinde tüm Genel Saðlýk Sigortasý durumu görüntülenebiliyor. Online GSS borç sorgulamasý sayesinde vatandaþlar, Genel Saðlýk Sigortasýndan toplam borcun ne kadar olduðu ve hangi tarihlerde yararlandýðý gibi pek çok bilgiye kolayca ulaþabiliyor. GSS borç sorgulama iþlemiyle geçmiþe dair borçlar öðrenildiði gibi borçlarýn ödemesi de yapýlabiliyor."

Ýþte milletvekili adaylarýmýz

Ýþte milletvekili adaylarýmýz Cemiyet ten Çorum Haber e kutlama Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen ve yönetim kurulu üyeleri, Çorum Haber Gazetesi'nin 31. yýlýný ve Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar'ýn 45. meslek

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Saðlýk Bakan yardýmcýlýðýnda þok edici bilgiler!

Saðlýk Bakan yardýmcýlýðýnda þok edici bilgiler! Sürücülere bayram trafiði uyarýsý Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Kurban Bayramý tatilinin 5 gün olmasýnýn karayollarýndaki araç yoðunluðunu artýracaðýný belirtti. Bayram tatillerindeki

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

"Ýster CHP'li olsun isterse diðer parti seçmenlerinden olsun öðlenden akþama kadar tüm vatandaþlarýmýzýn. sorunlarýný anlatabileceði problemlerine

Ýster CHP'li olsun isterse diðer parti seçmenlerinden olsun öðlenden akþama kadar tüm vatandaþlarýmýzýn. sorunlarýný anlatabileceði problemlerine Futsala üç takým daha Kasým ayýnda baþlayacak Futsal heyecaný öncesinde takýmlar da belli olmaya baþladý. YEDAÞ ve Orman Ýþletme Müdürlüðünün ardýndan ÇESOB, Çorum Barosu ve Hitit Üniversitesi'de oluþturacaklarý

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den MHP'den Türkeþ'e sert tepki! Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Bülent Bora Baltacý düzenlediði basýn toplantýsýnda seçim hükümetinde görev almayý kabul eden Tuðrul Türkeþ'e tepki gösterdi.

Detaylı

Savcý'ya Hakim'e zam var, neden diðer adli çalýþanlara zam yok?

Savcý'ya Hakim'e zam var, neden diðer adli çalýþanlara zam yok? Baðcý Ailesinin Mutlu günü Meryem ve Bünyamin Baðcý'nýn oðullarý, AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý'nýn Yeðeni ve ayný zamanda yardýmcýsý olan Ömer Fatih Baðcý, Þehri ve Mehmet Çanak'ýn Kýzlarý Sevda ile

Detaylı

%50 ye varan indirimler

%50 ye varan indirimler Adliye Sarayý ihtiyaca cevap veremiyor Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Adliye Sarayý'nýn artýk talebi karþýlamadýðýný belirterek, ek binanýn 2016 yatýrým programýna alýnmasý için deðerlendirmeler

Detaylı

"Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr"

Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr Ses dalgalarý teknolojisi cerrahi müdaheleyi azalttý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi yaygýnlaþmasýyla açýk Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde cerrahi yönteminin üreter taþlarýnýn tedavisinde ses

Detaylı

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Selim Aydýn Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yetkili sendikanýn toplu sözleþme masasýndaki tavýrlarýný eleþtirerek, memurun

Detaylı

Belediye'den su kesintisi uyarýsý SAYFA 10 DA

Belediye'den su kesintisi uyarýsý SAYFA 10 DA Prof. Dr. Kaþif Hamdi Okur 9 DA Belediye'den su kesintisi uyarýsý Prof. Okur Din Ýþleri Yüksek Kurulu na atandý Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði Amirliði tarafýndan Bahabey

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor

4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor Anadolu Ýmam Hatip, baþarýyý ödüllendirdi Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi çeþitli yarýþmalarda derece yapan öðrencilerini ödüllendirdi.arapça bilgi yarýþmalarýnda bölge birincisi olan öðrenciler tabletle

Detaylı

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý Vali Baþköy'den TSO ya veda ziyareti Merkez Valiliðine atanan Sabri Baþköy dün akþam TSO Meclis salonunda Ýþadamlarýna veda ziyaretinde bulundu. Toplantaya TSO Yönetim Kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

Domuz Gribine dikkat!

Domuz Gribine dikkat! Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkanlýðý binasý yarýn açýlýyor Yaklaþýk 2 Bin metrekare alan içerisinde Ülkü evlerinden, kütüphane ücretsiz dersane sýnýflarýna, Mescit ve satranç gibi sosyal

Detaylı