ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARAÇLARI ÜZERİNE BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARAÇLARI ÜZERİNE BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI"

Transkript

1 ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARAÇLARI ÜZERİNE BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI Doç. Dr. Murat Tuncer Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Oktmn. Ender Özeren Dicle Üniversitesi Özet Bu araştırmada alternatif ölçme ve değerlendirme araçları üzerine yapılmış araştırmaların meta analiz yöntemine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada hem nitel hem de nicel meta analiz yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu yılları arasında program değerlendirme alanında yapılan çalışmalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda 128 araştırmaya ulaşılmıştır. Niteliksel meta analiz çalışmasına bu 128 araştırmanın tamamı, niceliksel meta analiz çalışmasına ise öngörülen kriterleri taşıyan 6 araştırma dâhil edilmiştir. Araştırma bulgularından birkaçı şöyledir; Meta analize dâhil edilen çalışmalardaki veriler sabit etki modeline göre; standart hata ve % 95 lik güven aralığında üst sınır ve alt sınır ile etki büyüklüğü değeri olarak hesaplanmıştır. İstatistik manidarlığı (z testine göre) (p=.671) olarak bulunmuştur. Q istatistiği (homojenlik testi) değerinin olduğu gözlenmiştir. Q değerinin bu kadar düşük çıkması farklılaşmanın az olduğunu göstermektedir. Ayrıca hesaplanan bu Q değerine göre rastgele etki modeli yerine sabit etki modelinin kullanılması gerektiği görülmüştür. Ortalama etki büyüklüğü değeri ES=0.146 olarak hesaplanmıştır. Bir diğer ifadeyle cinsiyetin alternatif ölçme araçlarını kullanabilme üzerindeki etkisinin pozitif yönde (.146) olduğu gözlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Alternatif Ölçme araçları, Meta Analiz, Program Değerlendirme. A META-ANALYSIS ON ALTERNATIVE MEASUREMENT AND ASSESSMENT INSTRUMENTS Abstract This study aims to evaluate the studies done on the alternative measurement and assessment instruments with a meta analytical method. Both qualitative and quantitative methods of meta analysis were used in the study. The research group of the study consists of the studies done in the field of program evaluation within the years of studies were reached within this context. In the qualitative meta analysis, all of the 128 studies were included, while only 6 studies bearing the criteria determined beforehand were included in the quantitative meta analysis. Some of the findings are as follow: The data included in the meta analysis were calculated according to the Standard effect model as; in standard error and 95 % confidence interval the top border and the bottom border the effect size as 0.146,. The statistical significance (according to z test) was found to be (p=.671). The Q statistics value (test of homogeneity) was observed to be The fact that Q value was so low means that the variance is low. Moreover, according to this Q value, it was suggested that instead of the random effect model, the Standard effect model should be used. The mean effect size value was calculated as ES= In other words, it was seen that the effect of gender on using alternative measurement instruments was in the positive way (.146). Key Words: Alternative measurement instruments, meta analysis, program evaluation. 374

2 GİRİŞ Dünya bilimine katkı sağlayabilecek, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek bir neslin yetiştirilmesi günümüz programlarının amaçları arasında yer almaktadır. Ülkemizde de bu yönde bir arayış olduğu görülmektedir. Bu arayışın bir sonucu olarak temelinde yapılandırmacılık anlayışının yer aldığı yeni bir program anlayışına geçilmiştir. Baş a göre (2011) yeni programın pilot uygulama sonuçları öğrenciyi ezbercilikten uzaklaştıran, problem çözme becerisi kazandıran, üst düzey düşünebilme becerilerini yerleştirmeyi hedefleyen bir program olduğu yönündedir yılına kadar uygulanmakta olan program modeli; idealizm ve realizm akımlarına dayanmakta, öğretim sürecinin merkezinde öğretmen yer almaktadır. Bu modelde öğrenci günlük hayatta kullanmayacağı pek çok gereksiz bilgiyi olduğu gibi ezberlemiş, üzerinde düşünme gereği duymamıştır (Akçadağ, 2010) öğretim yılında pilot uygulaması yapılan, öğretim yılında uygulamasına geçilen yapılandırmacı eğitim modeli ise temelde ilerlemecilik felsefesine ve pragmatizm akımına dayanmaktadır. İlerlemecilik felsefesinin özünde öğrencinin eğitim öğretim sürecine yaparak yaşayarak katılması, günlük hayatta işe yarayacak bilgileri edinmesi, her şeyden önce öğrenmeyi öğrenmesi esastır (EARGED, 2010). Yeni anlayışta öğrenci, araştıran, sorgulayan, bilgiyi değil bilgiye ulaşma yollarını kazanmayı hedefleyen, bilgiye işleyen hipotezler takımı olarak yaklaşmayı tercih eden kişi profilindedir (Çelik, 2011). Alan yazında eski programlara yönelik olarak yapılan program değerlendirme çalışmalarında bu programların günün gerçeklerine ve ihtiyaçlarına cevap veremediği, davranışçı yaklaşıma göre planlanıp dışsal değerlendirmelerin ön planda olduğu, kaynak ders kitaplarının yetersiz olduğu, fiziksel şartlar anlamında kusurlar olduğu, rehberlik faaliyetlerinin istenildiği biçimde yürütülemediği gibi çeşitli bulgulara yer verilmiştir (Demirel, 2002; Varış, 1996; Berk, 2008; Gelen ve Beyazıt, 2007). Bu eksiklikler ışığında uygulamaya konulan yeni programların da değerlendirilmesiyle karşılaşılan sorunlar bağlamında bir karşılaştırma fırsatı doğmuştur. Yeni programlarda karşılaşılan sorunlar bir sınıflamaya tabi tutulduğunda programın değerlendirme öğesine yönelik sorunların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Bu yönde bulgular içeren araştırmalara Küçükahmet (2005), Gözütok, Akgün ve Karacaoğlu (2005), Acat ve Uzunkol(2010), Anıl ve Acar (2008),Tuncer (2010) ve Tuncer ve Berkant (2012) örnek olarak gösterilebilir. Yapılan araştırmalarda sınıfların kalabalık olması nedeniyle sorunlar yaşandığı (Çoruhlu, Nas ve Çepni, 2009; Okur ve Azar, 2011; Erdal (2007), öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyacı hissettikleri (Arslan, Kaymakçı ve Arslan, 2009; Bal ve Özkülekçi, 2010; Metin ve Özmen, 2010; Tuncer, 2010) gibi bulgular göze çarpmaktadır. Programların dinamik olması ve çağın değişen ihtiyaçlarını karşılaması esastır (Saracaloğlu ve diğerleri, 2010). Programlar bir taraftan uygulanırken diğer taraftan sürekli olarak değerlendirilerek görülen aksaklıkların giderilmesine çalışılmaktadır. Bu nedenledir ki Demirel (2002:173) program değerlendirme faaliyetlerinin programa dayalı eğitim kaynaklarını kabul etme, değiştirme ya da ortadan kaldırma kararının verilebileceği bilgiler içerdiğini belirtmektedir. Uşun (2012:10) ise program değerlendirmeyi bilimsel araştırma süreçlerini esas alan ve sistematik bir veri toplama süreci içeren, programın doğruluğu, gerçekliği, yeterliği, uygunluğu gibi özellikleri hakkında bilgi veren bir faaliyet olarak görmektedir. Program değerlendirmeye ilişkin bu tanımlardan yola çıkarak yapılan bilimsel araştırmaların programların durumu hakkında bilgi edinmenin bir yolu olduğunu söyleyebiliriz. Alan yazında yeni programlara yönelik pek çok araştırma yapıldığı gözlenmektedir. Ne var ki yapılan araştırmalar sundukları bulgular ile anlam kazandıklarından farklı yöntemlerin kullanıldığı araştırmaların yapılması önemli görülmektedir. Zira Balcı (2011:12) bilimsel yöntemi Bilimin en ayırt edici özelliklerinden birisi ampirik doğası; ikincisi de bulgulara nasıl ulaşıldığını, araştırmanın tekrar edilmesini, aynı ya da benzer materyallerle onların kontrolünü ve sonuçların test edilmesini mümkün kılan bir dizi prosedür şeklinde tanımlamaktadır. Deneysel araştırmalarda neden sonuç ilişkisi test edilebilirken (Büyüköztürk, v.d., 2008:137), tarama modelinde var olan durum betimlenmektedir (Karasar, 2009:77). Nicel yöntem altında sınıflanan deneysel ve tarama modelleriyle karşılaştırıldığında nitel yöntemlere yönelik son yıllardaki eğilim ise Ekiz (2009:163) e göre bilgi üretimindeki sessizlikten kaynaklanmaktadır. Bu araştırmada programın ölçme ve değerlendirme öğesine yönelik araştırmaların meta analiz yöntemine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Böylelikle program değerlendirme çalışmalarında sıklıkla başvurulan tarama ve deneysel yöntemin dışına çıkılarak farklı bir açıdan bakılmaya çalışılmıştır. 375

3 YÖNTEM Meta analiz, aynı konuda farklı yer, zaman ve merkezlerde yapılmış olan araştırma sonuçlarını niteliksel ve niceliksel olarak birleştirmeye yardımcı olan istatistiksel bir yöntemdir (Karasoy ve Ata, 2008). Bir başka tanıma göre ise bireysel çalışmalardan elde edilen deneysel bulguların birleştirilmesi, sentezlenmesi ve yorumlanması amacıyla kullanılan istatistiksel prosedürlerdir (Wolf (1986) dan akt Şahin ve Tekdal, 2005). Sağlam ve Yüksel (2007)'in aktardığına göre meta analiz için Chambers (2004) en göze çarpan yöntem ve istatistiksel süreç ifadelerini kullanırken, Egger ve Smith (1997), istatistiksel birleştirme ifadelerini kullanmışlardır. Araştırmacılar meta analiz çalışmalarının yürütülmesini farklı şekillerde ele almışlardır. Sağlam ve Yüksel (2007)'in aktardığına göre meta analiz dört, beş ve yedi aşamalı gibi farklı şekillerde ele alınmıştır. Örneğin yedi aşama araştırma sorusunun belirlenmesi, alan yazın taraması, analize dâhil edilecek olan çalışmaların seçimi, çalışmaların kodlanması, verilerin analizi için etki büyüklüğünün belirlenmesi, istatistiksel analiz ve analizin sonuçlandırılması ve yorumlanması şeklinde sıralanmaktadır. Bir çalışmanın meta analize dâhil edilmesi için, araştırma konusu içerisinde ve analiz için gerekli istatistik verilere sahip olması gerekmektedir (Özcan ve Bakioğlu, 2010). Meta analizde sabit etkili modeli (Fixed Effects Model) ve rastgele etkili modeli (Random Effects Model) olmak üzere iki istatistiksel model kullanılmaktadır (Yıldız ve Tez, 2009).Sabit etki modeli seçilen tüm çalışmaların tamamen aynı etkiyi tahmin etmesi varsayımına dayanır. Rastgele etki modeli ise çalışmaların kendi içlerinde oluşan varyansı ve çalışmalar arası varyansı dikkate alarak bir değerlendirme yapmanın daha doğru olabileceğini kabul eder. Meta analiz sürecinde verilerin değerlendirilmesinde niteliksel meta analiz ve niceliksel meta analiz olmak üzere iki yol izlenebilir. Niteliksel meta analizde yapılmış çalışmalar uygun model ve kullanılacak istatistiksel yöntemlere göre gruplara ayrılır. Analize dâhil edilecek olan her bir çalışma niteliksel olarak incelenir ve çalışmaların karakteristik özellikleri her biri için ayrı ayrı belirlenir. Kriterlere uygun olmayan çalışmalar sonucu olumsuz etkilememesi için çıkarılmalıdır (Çelebi, 2002). Niceliksel meta analiz ise yapılmış farklı çalışmaları birleştirerek gelecekte bu konu ile ilgili olarak araştırma yapacak olan araştırıcılara yol göstermek için geliştirilmiş bir istatistiksel yöntemdir. Bu araştırmada hem niteliksel hem de niceliksel meta analiz yöntemi tercih edilmiştir. Çalışma Grubu Araştırmanın çalışma grubunu yılları arasında program değerlendirme alanında yapılan çalışmalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda 128 araştırmaya ulaşılmıştır. Niteliksel meta analiz çalışmasına bu 128 araştırmanın tamamı, niceliksel metaanaliz çalışmasına ise öngörülen kriterleri taşıyan 6 araştırma dâhil edilmiştir. Niceliksel meta analiz sürecinde MetaWin2.0 (Demo Sürümü) paket programından yararlanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan 128 araştırma, araştırmacıların cinsiyetleri açısından ele alındığında araştırmacıların 140 ının erkek (%56), 110 unun kadın (%44) olduğu görülmüştür. Araştırmacıların unvanları dikkate alındığında ise 24 araştırmacının Prof. Dr., 18 araştırmacının Doç. Dr., 77 araştırmacının Yrd. Doç. Dr., 37 araştırmacının araştırma görevlisi, 14 araştırmacının Dr., 3 araştırmacının öğretim görevlisi, 1 araştırmacının öğretmen, 2 araştırmacının uzman ve 74 araştırmacının lisansüstü öğrencisi olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre yeni ölçme ve değerlendirme konusunda araştırma yapmış araştırmacılardan en kalabalık grubu sırasıyla Yrd. Doç. Dr. ların ve lisansüstü öğrencilerinin oluşturduğu söylenebilir. Yapılan araştırmalar Anabilim dalına göre ele alındığında yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımları konusunda en çok araştırmayı sırasıyla Eğitim Bilimleri ve Ölçme ve Değerlendirme Anabilim dalı akademisyenleri, ilköğretim, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi programlarından yapıldığı tespit edilmiştir. 128 araştırmanın 10 u 2011, 20 si 2010, 18 i 2009, 32 si 2008, 23 ü 2007, 17 si 2006, 3 ü 2005 ve 5 i 2004 yıllarında yapılmıştır. Bu araştırmalardan 96 sı nicel, 19 u nitel ve 13 ü karma olarak nitelenen hem nicel hem de nitel yönteme göre yapılmıştır. 128 araştırmanın 68 i tez, 44 ü makale ve 16 sı bildiri niteliğindedir. Niceliksel meta analiz sürecine alınan 6 çalışma tablo 1 de verilmiştir. 376

4 Tablo 1: Niceliksel Meta Analiz Sürecine Alınan Çalışmalar Araştırmacı (lar) Adıyaman (2005) Eğri (2006) Güneş (2007) Kuran ve Kanatlı (2009) Özdemir (2007) Yaman (2011) Araştırmanın Konusu İlköğretim ve 8. Sınıflarında Türkçe Dersine Giren Öğretmenlerin Ölçme Değerlendirme Düzeyleri Coğrafya Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Yapabilme Yeterliliği Sınıf Öğretmenlerinin Kendi Algılarına Göre Ölçme ve Değerlendirme Yeterlikleri Alternatif Ölçme Değerlendirme Teknikleri Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi İlköğretim Okulları 4. ve 5. Sınıflarda 2005 Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Uygulanmasında Karşılaşılan Güçlüklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İli) Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Dersinde Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarına Yönelik Algıları Tablo 1 de görüldüğü gibi niceliksel meta analiz sürecine alınan 6 çalışma 2005 (1 araştırma), 2006(1 araştırma), 2007(2 araştırma), 2009 (1 araştırma) ve 2011 (1 araştırma) yıllarında yapılmıştır. BULGULAR Araştırmanın yöntem bölümünde de açıklandığı gibi hem niceliksel hem de niteliksel meta analiz yapıldığından elde edilen bulgularında bu şekilde sınıflanması uygun görülmüştür. Araştırmanın niteliksel meta analiz sürecinde elde edilen bulgular sistematik bir yapı içermesi bakımından üçer yıllık dönemler ( ve ) halinde ve içerdikleri olumlu ve olumsuz bulgular açısından ele alınmıştır. Üçer yıllık dilimler açısından sınıflanan araştırmaların birlikte gösterildiği şekillerdeki frekans değerleri ait olduğu yılda kaç çalışmanın olduğunu, okların üzerinde gösterilen değerler ise bulgunun o yıla ait kaç çalışmada karşımıza çıktığını göstermektedir. Yüzde olarak verilen değer ise o yıl ortaya koyulmuş çalışma sayısının toplam çalışma sayısı olan 128 araştırmaya oranıdır. Buna göre 2006 ile 2008 yılları arasında yapılmış çalışmalarda elde edilen olumlu bulguların frekans ve yüzdeleri şekil 1 de gösterilmiştir. Şekil 1: 2006 İle 2008 Yılları Arası Elde Edilen Olumlu Bulguların Frekans Ve Yüzdeleri 377

5 Şekil 1 de de görüldüğü gibi bu üç yıllık dilimde en fazla araştırma 2008 yılında (32 araştırma) yapılmıştır yılları arasında yapılan çalışmaların olumlu bulguları arasında ilk sırayı alternatif araçların olumlu dönütler sağlaması almıştır. Bu bulgu 72 araştırmanın 54 ünde karşımıza çıkmıştır. İkinci olarak öğrencilerin değerlendirme sürecine ve derse aktif katılımını sağlamıştır ve becerilerini arttırmıştır gelmektedir. Son olarak 18 araştırmada öğrencileri çağın gerektirdiği düzeye ulaştırmıştır bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırma kapsamına alınan 128 araştırmanın ikinci üç yıllık diliminde ( ) elde edilen olumlu bulgular ise şekil 2 de özetlenmiştir. Şekil 2: 2009 İle 2011 Yılları Arası Elde Edilen Olumlu Bulguların Frekans Ve Yüzdeleri İkinci üç yıllık dilimdeki en fazla araştırma 2010 yılında yapılmıştır. Bu üç yılda en fazla sonuç alternatif araçların olumlu dönütler sağlaması yla ilgilidir. Bu bulgu 45 araştırmanın 27 sinde görülmektedir. Bu değeri 26 sonuçla öğrencilerin değerlendirme sürecine ve derse aktif katılımını sağlamıştır ve becerilerini arttırmıştır bulgusu takip etmektedir. En az bulgu 9 sonuçla eğlenceli ve öğrenciyi sıkmayan bir yapıya sahiptir bulgusu olmuştur. Araştırma kapsamına alınan 128 araştırmanın ilk üç yıllık diliminde ( ) ulaşılmış olumsuz bulgular ise şekil 3 de verilmiştir. 378

6 Şekil 3: 2006 İle 2008 Yıllar Arası Elde Edilen Olumsuz Bulguların Frekans Ve Yüzdeleri Şekil 3 de verilen üç yıllık dilimdeki en fazla araştırma 2008 yılında 32 çalışmayla karşımıza çıkmaktadır. Elde edilen olumsuz bulgulara bakıldığında en fazla sonuç alternatif araçların öğrenci ve öğretmenler tarafından nasıl kullanacaklarını bilmemesi ile ilgili olduğu gözlenmiştir. Bu bulgu 72 araştırmanın 43 ünde karşımıza çıkmaktadır. Bu bulguyu 35 sonuçla zamanın yetersizliği bulgusu takip etmektedir. Bazı yıllarda hiç olumsuz 379

7 bulguya rastlanmadığı da görülmüştür ile 2011 yıllar arası elde edilen olumsuz bulgular ise şekil 4 te görülmektedir. Şekil 4: 2009 İle 2011 Yıllar Arası Elde Edilen Olumsuz Bulguların Frekans Ve Yüzdeleri. Bu zaman dilimdeki en fazla araştırma 2010 yılında yapılmıştır. Bu üç yılda en fazla sonuç öğrenci ve öğretmenlerin aracı nasıl kullanacaklarını bilmemesi ile ilgilidir. Bu bulgu 45 araştırmanın 30 unda görülmektedir. Daha sonra bu değeri 25 sonuçla hizmet içi eğitimlerin yetersizliği bulgusu takip etmektedir. En az bulgu ise farklı ölçek geliştirilmemiş olması dır. 380

8 Araştırmanın niceliksel meta analiz sürecinde araştırma kapsamına alınan 128 araştırmadan ölçüt uygunluğu kriterini taşıyan (cinsiyet, etki büyüklüğü, varyansv.b.) 6 çalışma analiz edilmiştir. Bu analize yönelik sonuçlar tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2:Cinsiyetin Alternatif Ölçme Araçlarını Kullanabilme Üzerindeki Etkisine Yönelik Meta Analiz Sonuçları Tablosu Etki büyüklüğü ve % 95 güven aralığı Null Testi (2 Tail) Heterojenlik Model Ç. Sayısı Point estimate Varyans AAlt sınır Üst sınır Sabit 6 0,146 0,118 0,553 0,818 0,424 0,671 8, ,148 38,694 Rastgele 6 0,559 0,553 0,898 2,016 0,752 0,452 z value P p value QQ value df(q) P value I squared Tablo 2 de görüldüğü gibi meta analize dâhil edilen çalışmalardaki veriler sabit etki modeline göre;.341 standart hata ve % 95 lik güven aralığında üst sınır.818 ve alt sınır.527 ile etki büyüklüğü değeri.146 olarak hesaplanmıştır. İstatistik manidarlığı (z testine göre).424 (p=0,671) olarak bulunmuştur. Q istatistiği (homojenlik testi) değerinin 8,156 olduğu gözlenmiştir. Q değerinin bu kadar düşük çıkması farklılaşmanın az olduğunu göstermektedir. Ayrıca hesaplanan bu Q değerine göre rastgele etki modeli yerine sabit etki modelinin kullanılması gerektiği görülmüştür. Bu analize yönelik etki büyüklüğü grafiği ise şekil 5 te görüldüğü gibidir. Şekil 5: Cinsiyetin alternatif ölçme araçlarını kullanabilme üzerindeki etkisine yönelik ortalama etki büyüklüğü grafiği Şekil 5'de de görüldüğü gibi ortalama etki büyüklüğü değeri ES=.146 olarak hesaplanmıştır. Cinsiyetin alternatif ölçme araçlarını kullanabilme üzerindeki etkisinin pozitif yönde (.146) olduğu gözlenmiştir. 381

9 SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER Araştırmanın niteliksel meta analiz boyutunda elde edilen bulgulara bakıldığında; yapılan araştırmalarda en çok rastlanan olumlu bulguların programların öğrencilerin değerlendirme sürecine ve derse aktif katılımını sağlaması olduğu görülmüştür. Bu bulguyu sırasıyla programların Çağın gerektirdiği düzeye ulaştırması, olumlu dönütler sağlaması, Geleneksel ölçme araçlarına göre işlevsel olması, Bireysel farklılıkları ön plana çıkarması ve ezberci anlayıştan uzaklaştırması ve Eğlenceli olması ve öğrenciyi sıkmaması olduğu görülmüştür. Çiftçi (2010) de öğrencilerin performans görevlerini yerine getirirken sürece katılabildiklerini, kaygı düzeylerinin azaldığını ifade etmiştir. Niteliksel meta analiz boyutunun olumsuz bulgularına bakıldığında ise sırasıyla en çok Zamanın yetersiz olması, Sınıf mevcudunun kalabalık olması, Öğretmen ve öğrencilerin alternatif ölçme araçlarını nasıl kullanacaklarını bilmemesi, SBS ve ÖSS gibi sınavlara etkisi, Hizmet içi eğitimlerin yetersizliği, Ailelerin bilinçsiz olması, Maddi imkânların yetersizliği, Farklı ölçekler geliştirilmemiş olması, Alternatif araçların başka işleri aksatması, Kılavuz kitapların uyumsuzluğu ve zorlayıcılığı, Daha çok geleneksel ölçme araçlarının tercih edilme, Kırsal alanların düşünülmemiş olması ve Hazırlanmasının ve uygulanmasının zor olması ve beceri istemesi gibi bulgulara ulaşılmıştır. Her ne kadar Şan (2008) ve Tabak (2007) öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme sürecinin yönetilmesinde zaman kaygısı yaşadıklarını ifade etmişse de bu kaygının deneyime bağlı olarak yıldan yıla azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ölçme ve değerlendirme anlamında yaşanan sorunları öğretmen deneyimi ile ilişkilendiren Kılıç (2007) ve Mamur (2009) hizmet içi eğitimlerin sayı ve niteliğinin arttırılması ile bu sorunların aşılabileceği iddiasındadırlar. Bulut (2004) ve Kanatlı (2008) ise sınıf mevcutlarının azaltılması gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. Araştırma kapsamında gözlenen sorunlardan biri SBS ve ÖSS gibi sınavlara etkisi konusundadır. Bu bulguya en çok 2006 yılında ulaşılmıştır. Bu sorunun ilerleyen yıllarda oldukça azaldığı görülmüştür. Bu durum başarısızlığın programlardan kaynaklandığı yönündeki algıdaki bir gerileme olarak değerlendirilebilir. Belki de yeni programlar bu sınavlar açısından daha uygun olarak nitelenmektedirler. Buna karşın Acat ve Uzunkol (2010) un araştırma sonuçlarında öğrencilerin sorumlu oldukları standart sınavlara hazırlanmak için zaman bulamadıklarını yeni eğitim sisteminin yapılan sınavlarla örtüşmediğini ifade etmişlerdir. Araştırma kapsamında dikkati çeken bir diğer bulgu hizmet içi eğitim eksikliği sorununun bazen oldukça fazla bazen de az dile getirilmesidir. Yapılan araştırmaların pek çoğunda hizmet içi eğitime olan ihtiyaç dile getirilmişken öğretmenlerin bu konuda kararsız kalmaları dikkat çekicidir. Bu sonuç öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmede yaşadıkları sorunların bilgi eksikliğinden kaynaklanmış olabileceği iddiasını zayıflatmaktadır. Ailelerin alternatif ölçme ve değerlendirme sistemleri hakkında yetersiz bulunduğu en belirgin dönem yıllarıdır. Bu bulgu sistemin henüz yeni olduğu bir dönem olması açısından elde edilen sonuçları mantıklı kılmaktadır. Çocuk yetişkin işbirliğine dayalı bu yeni modellerde öğretmen ve öğrenciler kadar velilerin de bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu konuda yapılacak aile eğitimlerinin gerekliliğine yönelik vurgulara Duban ve Küçükyılmaz (2008) ın araştırmalarında da rastlanmaktadır. Maddi imkanların yetersizliği boyutuyla özellikle yıllarında kaygı düzeyinde ciddi bir artış olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, alternatif ölçme araçlarının kullanılmaya başlandığı ilk yıllarda ailelerin bu yeni yaklaşımları maddi bir yük olarak algıladıklarını göstermektedir. Kaymakçı ve Arslan (2009) öğrenciye yaptırılacak etkinlikler seçilirken ailelerin maddi olanaklarını dikkate alınmasının programı daha uygulanabilir kılabileceğini ifade etmişlerdir. Araştırmanın niceliksel meta analiz boyutunda ise cinsiyetin alternatif ölçme araçlarını kullanabilme üzerindeki etkisinin pozitif yönde (.146) olduğu gözlenmiştir. Cohen, Manion ve Morrison, (2007)'a göre korelasyon katsayısı etki büyüklüklerini;.00 ile ±.10 arasında ise zayıf; ±.10 ile.30 arasında ise küçük; ±.30 ile.50 arasında ise orta; ±.50 ile.80 arasında ise güçlü; ±.80 üzerinde ise çok güçlü etki olarak sınıflanmıştır. Hesaplanan etki büyüklüğü değeri.15 ile.40 aralığında kaldığı için W.Thalheimer ve S.Cook a (2006) göre etkisi küçük düzeyde, Welkowitz, Ewen ve Cohen a (2000) göre ise küçük ve orta arasında bir düzeydedir (Özcan ve Bakioğlu 2010). Bu sonuç cinsiyetin ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının etkin biçimde kullanımı üzerinde zayıf bir etkiye 382

10 sahip olduğu şeklinde yorumlanabilir. Buna göre ölçme ve değerlendirme yaklaşımları konusunda yaşanan sorunlara cinsiyet değişkeni açısından yaklaşılabileceği görüşü zayıflamıştır. O halde bu yaklaşımların kullanılabilirliği ve etkililiği hususunda başka değişkenlerin etkisi araştırılmalıdır. Zira geçen süre zarfında bu yaklaşımlara yönelik sorunların varlığını koruduğu gözlenmiştir. Bu çalışmada başlangıçta 128 araştırmadan faydalanılmıştır. Oysaki araştırmanın niceliksel meta analiz boyutunda araştırma sayısı 6 ya kadar düşmüştür. Bu durum eğitim alanında yapılan çalışmalarda ortak bir dilin sağlanamadığını göstermektedir. Ortak bir paydanın yaratılamamış olması araştırma bulgularının genellenebilmesini tehlikeye düşürmektedir. Araştırma neticesinde aşağıdaki öneriler geliştirelmiştir: Alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanılabilirliğini arttırmak için gerekli görülen bir başka düzenleme okul ve sınıf ortamlarının donanımsal olarak daha üst düzeye getirilmesiyle ilgilidir. Kent, kasaba ve köy okullarında alt yapı sorunu giderilmeli kütüphane, internet, laboratuvar ortamları oluşturulmalıdır. Standart sınavlarla yeni eğitim öğretim modeli arasında uyum sağlanmalıdır. Etkinlik temelli bir öğretim sürecinin uygulanması ve bu sistemin aralarına standart sınavların dağıtılması öğrencilerin zaman yönetimi konusunda stres yaşamamalarına olanak sağlayacaktır. Öğrencilere yaptırılacak etkinliklerin seçiminde ekonomiklik boyutu dikkate alınmalıdır. Kentsel ve kırsal kesimde yaşayan öğrenciler birlikte düşünülmelidir. Öğrencilerin, etkinlikleri yaparken karşılaştıkları sıkıntılar dikkate alınmalı ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Kılavuz kitaplarının, daha açık ve anlaşılır bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Kılavuz kitaplarda yer alan etkinlik örneklerinin çeşitlendirilmesi, öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme araçları oluşturmada yaratıcı düşünmelerini destekleyecektir. Not : Bu çalışma Nisan 2015 tarihlerinde Antalya da 16 ülkenin katılımıyla düzenlenen 6 th International Congress on New Trends in Education ICONTE de sözlü bildiri olarak sunulmuştur. KAYNAKÇA Acat, M. B. ve Uzunkol, E. D. (2010). İlköğretim programlarındaki alternatif değerlendirme yöntemlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi,29, Adıyaman, Y. (2005). İlköğretim ve 8. Sınıflarında Türkçe Dersine Giren Öğretmenlerin Ölçme Değerlendirme Düzeyleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon. Akçadağ, T. (2010). Yeni Öğretim Programları ve Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımı tarihinde yazinmenu 35/315 yenkret programlari/1090 yenret proamlari veyapilandirmaci et yaklami.html adresinden alınmıştır. Anıl, D. ve Acar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin ölçme değerlendirme sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, V(II), Arslan, A. S., Kaymakçı, Y. D. ve Arslan, S. (2009). Alternatif ölçme değerlendirme etkinliklerinde karşılaşılan problemler: Fen ve teknoloji öğretmenleri örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, Bal, M. S. ve Özkülekçi, G. (2010). Sosyal bilgiler dersinde kullanılan ölçme değerlendirme tekniklerine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı (s.79 83). Balcı, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Baş, G. (2011). Eğitim Programlarında Yapılandırmacılık. 383

11 Berk, F. (2008). Eski ve yeni ilköğretim sosyal bilgiler dersi öğretim programları ve ders kitaplarında tarih konularının karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim A.B.D., Adana. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Çelebi, N. Y. (2002). Verilerin Değerlendirilmesinde Meta Analiz, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Çelik, F. (2011). Türk eğitim sisteminde hedefler ve hedef belirlemede yeni yönelimler tarihinde 15.pdf adresinden alınmıştır. Çiçek, A. İ. (2005). Yeni öğretim programları ve yapılandırmacı eğitim yaklaşımı tarihinde yazinmenu 35/315 yenkret programlari/1090 enret proamlari veyapilandirmaci et yaklami.html adresinden alınmıştır Çiftçi, S. (2010). İlköğretim birinci kademe 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin performans görevlerine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 9(3), Çoruhlu, T. Ş., Nas, S. E. ve Çepni, S. (2009). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme tekniklerini kullanmada karşılaştıkları problemler: Trabzon örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, VI(I), Demirel, Ö. (2002). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık. Duban, N. ve Küçükyılmaz, E. A. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme değerlendirme yöntem ve tekniklerinin uygulama okullarında kullanımına ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 7(3), EARGED, (2010). Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli tarihinde adresinden alınmıştır. Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. Erdal, H. (2007) İlköğretim matematik programı ölçme değerlendirme kısmının incelenmesi (Afyonkarahisar ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Afyon. Eğri, G. (2006). Coğrafya Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Yapabilme Yeterliliği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara. Gelen, İ. ve Beyazıt, N. (2007). Eski ve yeni ilköğretim programları ile ilgili çeşitli görüşlerin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51, Gözütok, F. D., Akgün, Ö. E. ve Karacaoğlu, Ö. C. (2005). İlköğretim Programlarının öğretmen yeterlilikleri açısından değerlendirilmesi. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı ( s.17 40). Güneş, A. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin Kendi Algılarına Göre Ölçme ve Değerlendirme Yeterlikleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul. 384

12 Kanatlı, F. (2008). Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay. Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım. Karasoy, D. ve Ata, N. (2008). Yaşam Verilerinin Meta Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (E-Dergi), 3(2) Kılınç, A. (2007). Bir öğretim stratejisi olarak kavram haritalarının kullanımı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, IV, (II), Kuran, K. ve Kanatlı, F. (2009). Alternatif Ölçme Değerlendirme Teknikleri Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, (12), Küçükahmet, L. (2005). Hayat bilgisi programının değerlendirilmesi. Eğitimde Yansımalar. VIII. Yeni ilköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı (s., ). Mamur, N. (2010). Görsel Sanatlar Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme, tarihinde 188.pdf adresinden alınmıştır. Metin, M. ve Özmen, H. (2010). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin performans değerlendirmeye yönelik hizmet içi eğitim (hie) ihtiyaçlarının belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), Okur, M. ve Azar, A. (2011). Fen ve teknoloji dersinde kullanılan alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), Özcan, Ş. ve Bakioğlu, A. (2010). Bir meta analitik etki analizi: okul yöneticilerinin hizmetiçi eğitim almalarının göreve etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38: Özdemir, A. M. (2007). İlköğretim Okulları 4. ve 5. Sınıflarda 2005 Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Uygulanmasında Karşılaşılan Güçlüklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İli). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Afyon. Sağlam, M. ve Yüksel, İ. (2007). Program değerlendirmede meta analiz ve meta değerlendirme yöntemleri, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,18. Saracaloğlu, S., Yılmaz, S., Çengel, M., Çöğmen, S., Karademir, Ç. A. ve Kanmaz, A. (2010). Elementary teachers views about their roles in curriculum development and evaluation process: The case of Denizli. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, Şahin, M. C. ve Tekdal, M. (2005). Internet Tabanlı Uzaktan Eğitimin Etkililiği: BirMeta Analiz Çalışması, Akademik Bilişim Konferansı, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep. Şan, İ. (2008). Lise II. Sınıf Biyoloji Dersinde Okutulan Bitkilerde Taşıma Sistemi Konusunun Kavram Haritalarıyla Öğretiminin Başarıya Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Konya. Tabak, R. (2007). İlköğretim 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Programının Öğrenme Öğretme ve Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları Kapsamında İncelenmesi ( Muğla İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Muğla. Tuncer, M. ve Berkant, H. (2012). İlköğretim ve ortaöğretim programlarının öğretmen görüşleri açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,11(42),

13 Tuncer, M. (2010). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin performans değerlendirmede yaşadıkları sorunların belirlenmesi ve bazı değişkenler açısından performans değerlendirmeye ilişkin düşünceleri (Kahramanmaraş ili örneği). II. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Uşun, S. (2012). Eğitimde program değerlendirme: Süreçler yaklaşımlar ve modeller. Ankara:Anı Yayıncılık. Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Alkım Yayıncılık. Yaman, S. (2011). Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Dersinde Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarına Yönelik Algıları. İlköğretim Online, 10(1), Yıldız, N. ve Tez, M. (2009). Meta analizinde Kategorik Verilerin Birleştirilmesinde Kullanılan İstatistiksel Yöntemler: Aktif ve Pasif Sigara İçicilerin Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 38, (2),

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN SEÇMELİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN SEÇMELİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN SEÇMELİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ VIEWPOINTS OF COMPUTER TEACHERS ABOUT RELEVANCE OF THE INFORMATICS TECHNOLOGIES

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri ve Yeterlilik Algıları *

Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri ve Yeterlilik Algıları * Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 37-57 Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri ve Yeterlilik Algıları

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE MATEMATİĞE YÖNELİK

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN GEREKLİLİK VE İŞE VURUKLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN GEREKLİLİK VE İŞE VURUKLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN GEREKLİLİK VE İŞE VURUKLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Burcu Anılan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

OPINIONS OF MATHEMATIC TEACHERS REGARDING CURRICULUM OF FIFTH GRADE MATHEMATIC LESSON

OPINIONS OF MATHEMATIC TEACHERS REGARDING CURRICULUM OF FIFTH GRADE MATHEMATIC LESSON Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014 MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN 5. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLĐK ALGILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLĐK ALGILARI Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences Bahar-2013 Cilt:12 Sayı:45 (088-104) www.esosder.org IN:1304-0278 Spring-2013 Volume:12 Issue:45 Öz ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN

Detaylı

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 77-101, Ocak 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(1), 77-101, January 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr The Effects of Computer-Assisted Instruction

Detaylı

Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1. Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets

Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1. Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets 4 Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1 Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets Ahmet IŞIK Atatürk Üniversitesi K. K. Eğitim Fakültesi İlköğretim

Detaylı

ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER: FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ ÖRNEĞİ

ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER: FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ ÖRNEĞİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009, 28, 1 12 ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER: FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ ÖRNEĞİ PROBLEMS CONCERNING ALTERNATIVE

Detaylı

Yenilenen İlköğretim Programı İle İlgili Ulusal Gazetelerde Yayınlanan Haberlerin İçerik Analizi

Yenilenen İlköğretim Programı İle İlgili Ulusal Gazetelerde Yayınlanan Haberlerin İçerik Analizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 155-177 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Yenilenen İlköğretim

Detaylı

NWSA-Education Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.2.1C0588 Accepted: April 2013 E-Journal of New World Sciences Academy

NWSA-Education Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.2.1C0588 Accepted: April 2013 E-Journal of New World Sciences Academy ISSN: 1306-3111/1308-7274 Status : Original Study NWSA-Education Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.2.1C0588 Accepted: April 2013 E-Journal of New World Sciences Academy Etem Yeşilyurt Mevlana

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org Editorial Board Dr. Ahmet Baytak - Harran

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Dönay TUZCU Anabilim Dalı: Programı: İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi

Detaylı

ARAŞTIRMA BECERİLERİ TESTİNİN (ABT) GELİŞTİRİLMESİ

ARAŞTIRMA BECERİLERİ TESTİNİN (ABT) GELİŞTİRİLMESİ ARAŞTIRMA BECERİLERİ TESTİNİN (ABT) GELİŞTİRİLMESİ ARAŞTIRMA BECERİLERİ TESTİNİN (ABT) GELİŞTİRİLMESİ ÖZET Gülnihal ALKAN DİLBAZ * Sinan ÖZGELEN ** Tuğba YANPAR YELKEN *** Bu çalışma, araştırma becerilerini

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

Öğretmen Görüşlerine Göre İsviçre (Basel) ve Türkiye İlköğretim Programlarının Karşılaştırılması: Bir Durum Çalışması *

Öğretmen Görüşlerine Göre İsviçre (Basel) ve Türkiye İlköğretim Programlarının Karşılaştırılması: Bir Durum Çalışması * Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 2012, 13(1), 119-139. Öğretmen Görüşlerine Göre İsviçre (Basel) ve Türkiye İlköğretim Programlarının Karşılaştırılması: Bir Durum Çalışması

Detaylı

THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY

THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 152/169 THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin Sekizinci

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. SINIFTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DİL BİLGİSİ BAŞARISINA VE KAVRAM YANILGILARINA ETKİSİ *

İLKÖĞRETİM 6. SINIFTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DİL BİLGİSİ BAŞARISINA VE KAVRAM YANILGILARINA ETKİSİ * Sayı 31 İlköğretim 6. Sınıfta Bilgisayar Destekli Öğretimin Dil Bilgisi Başarısına Ve Kavram Yanılgılarına Etkisi İLKÖĞRETİM 6. SINIFTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DİL BİLGİSİ BAŞARISINA VE KAVRAM YANILGILARINA

Detaylı

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN FEN DERSLERİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI * ÖZET

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN FEN DERSLERİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI * ÖZET International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 139-160 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/turkishstudies.7664 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY PROBLEME DAYALI

Detaylı

Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Laboratuvar Şartları ve Kullanımına İlişkin Görüşleri ile Teknolojik Yenilikleri İzleme Eğilimleri

Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Laboratuvar Şartları ve Kullanımına İlişkin Görüşleri ile Teknolojik Yenilikleri İzleme Eğilimleri Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Laboratuvar Şartları ve Kullanımına İlişkin Görüşleri ile Teknolojik Yenilikleri İzleme Eğilimleri Semra DEMİR 1, Uğur BÖYÜK 2 & Ayşe KOÇ 3 Özet: Bu araştırma, Fen

Detaylı

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Proje Yönetimi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi *

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Proje Yönetimi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi * Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) Özel Sayı (1), 204-218 [2013] Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Proje Yönetimi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi * Evaluation

Detaylı

Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Adem SEZER *

Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Adem SEZER * Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2011) 4/1, 1-19 Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Adem SEZER * Özet Bu araştırmanın amacı, coğrafya

Detaylı

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Ramazan SEZER Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı

Detaylı

TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION

TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION ISSN: 2342-0251 Volume 3/1 Spring 2015 p. 210/223 TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION İngilizce Öğretmenlerinin İlkokul 2. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNLARININ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMINDAN YARARLANMA DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (Niğde Üniversitesi Örneği)

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNLARININ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMINDAN YARARLANMA DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (Niğde Üniversitesi Örneği) SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNLARININ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMINDAN YARARLANMA DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (Niğde Üniversitesi Örneği) Öğr. Gör. Yasemin YAVUZER Yrd. Doç. Dr. Ayhan DİKİCİ Öğr. Gör. Mustafa

Detaylı

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması *

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(5) 2013-2035 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.5.2311

Detaylı

Assessing the perceptions of prospective teachers related to computer skills according to various variables 1

Assessing the perceptions of prospective teachers related to computer skills according to various variables 1 ElementaryEducationOnline, 13(3), 847 864, 2014. İlköğretim Online, 13(3), 847 864, 2014. [Online]:http://ilkogretim online.org.tr Assessing the perceptions of prospective teachers related to computer

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI Yrd. Doç. Dr. Hakan Karatas Yıldız Teknik Üniversitesi hkaratas@yildiz.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Bülent Alcı Yıldız Teknik Üniversitesi alci@yildiz.edu.tr

Detaylı