TEFSİR ANABiLiM DALI VII. EŞGÜDÜM TOPLANTISI BİR MÜFESSİR OLARAK " " MUHAMMED B. CERIR ET-TABERI SEMPOZYUMU. i\.çiliş- KONYA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEFSİR ANABiLiM DALI VII. EŞGÜDÜM TOPLANTISI BİR MÜFESSİR OLARAK " " MUHAMMED B. CERIR ET-TABERI SEMPOZYUMU. i\.çiliş- KONYA"

Transkript

1 TEFSİR ANABiLiM DALI VII. EŞGÜDÜM TOPLANTISI VE BİR MÜFESSİR OLARAK " " MUHAMMED B. CERIR ET-TABERI SEMPOZYUMU i\.çiliş- 11 HAZİRAN 2010 KONYA

2 3. Sunum: "Yeterlik Kriterleri Bağlamında Tefsir Dersinin Arapça Öğretimi Somnlarl' Prof. Dr. Erdoğan P AZARBAŞI Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Saygıdeğer Tefsir Akademisyenleri, hocalanm, meslektaşlanm! Sizlere en içten sevgi, saygı ve selamlanını sunuyorum. İlahiyat Fakültelerinde Arapça hazırlık sıruflarının zorunlu hale gelmesiyle birlikte hazırlık sıruflan yönetmeliği gereğince lisans sıruflannda derslerin yüzde otuzunun Arap dilinde okutulması gündeme gelmiştir. Öncelikle Temel İslam Bilimleri Bölümü bünyesinde bulunan Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Belagati Anabilim Dallannda yer alan derslerin Arapça akutulabilecek özelliğe sahiptir. Bunun yanında Felsefe-Din Bilimleri Bölümü bünyesindeki İslam Felsefesi ve Mantık Anabilim Dallannda yer alan ve aynı adlan taşıyan dersler de bu kapsamda değerlendirilebilir. Burada tabi ki, dersi okutacak öğretim elemanı potansiyeli önem arz etmektedir. Bu çevrede Arapça konuşma pratiğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar da başlatılmış ve dersini Arapça olarak işleyeceğini belirten öğretim elemanlan Arap ülkelerine gönderilmeye de başlanmıştır. Bu konudaki temennimiz, öğretim elemanlanmızın kurumsal kimliğine uygun olarak kurslann organizasyonlan ve finansmanlannın Yükseköğretim Kurulu'nun ilgili yönerge ve imlcinlan içinde kalınarak sağlanmasıdır. Bunu sağlamak için fakülte yönetimle... rinin birtakım ulusal ve mahalli finansör arama sıkıntısına itilmemesi gerektiği düşüncesindey:iz. İlahiyat eğitim ve öğretiminde kaynak dilin Arapça olduğu hepimizin malumlandır. Öğrencilerimiz, bilgileri kaynağından elde edecek yeterlil:iğe ulaştınimak durumundadır. Onlar, bir tefsir metnini Arapça kaynağından okuyup aniayabilecek ve çalışmalannda kullanabilecek düzeye getirilmelidir. Bizim bütün şilciyetlerimiz bu noktada yoğunlaşmakta ve sorun, lisans eğitimini de aşıp yüksek lisans ta da daha büyük biçimde kendini göstermektedir. Bir imkan olarak değerlendirebileceğimiz yeni durumla ilgili alt yapıyı oluşturmak için elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. Tefsir dersini öğrencilerimize arzu edilen düzeyde nasıl öğretebiliriz düşüncesi, eğitim-öğretimle ilgili sorunlanmızın çözümü için yol gösterici olacaktır. Sorunlan tespide yerinip.. ' 253

3 gereğini yapmadığırruzda, çözüme katkı sağlamış olamayız. Sadece kendi kendimize söylenmiş, bir başka ifadeyle şikayetçi olduğumuz mevcut durumun devamından yana bir tutum içinde olmuş oluruz. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim yılında seçmeli hazırlık programı çerçevesinde üç şube oluşturulmuştur. İlahiyat Fakültelerinde yeni ders planının, yürürlüğe girdiği O yılından itibaren, Fakültemizde seçmeli olarak hazırlık sınıfı okuyan birinci sınıf şubelerinde bu program uygulanmaya başlanmıştır. Fakültem.iz, yeni İlahiyat Programının ilk uygulayıdsı olmuştur. Programda yer alan Tefsir-I dersi, Arapça olarak işlenmiş ve bu konudaki ilk tecrübe de böylece yaşanmıştır öğretim yılında Tefsir-II dersi de aynı yöntemle işlenecektir. Bu deneyimle ilgili tespitlerimizi aşağıda~ şekilde özetleyebiliriz: A. Öğretim Elemanı Açısından I. Dili Kıt/lanabilme Sormm: Tefsir dersini bütünüyle Arapça işleme alışkanlığı olmadığı için Arapça anlatım konusunda zaman zaman birtakım sıkıntılar yaşanmış, ancak kısa sürede aşılmıştır. Öğretim elemanı önceden uyguladığı metni okuma, tercüme etme ve açıklama yöntemini bırakmış ve yeni yönteme göre ders sunumlarını önceden hazırlamak suretiyle derslerine girmiştir. Bu hazırlık, derslerin verimli geçmesini sağlamış ve öğretim elemanının Arapça konuşma pratiğini geliştirmiştir. Başka bir ifadeyle potansiyel halde duran bilgiyetenek aktifleşmiştir. 2. Ders Anlatımmdaki Yöiıtem Değijikfiği Sormm: Bilgirlin aktanlmasına ilişkin teknoloji ve materyallerden yararlanma konusundaki bilgi eksikliklerimiz bu yöntemde kendini açık biçimde göstermiştir. Artık ders hacası dersinde bilgisayar, internet ve projeksiyonu ders materyali olarak kullanacak, sınıfında hemen arkasında duran tahtayı kullanma ihtiyacı hissedecektir. İşin en önemlisi, dersini yeni duruma göre en güzel ve verimli olarak anlatmanın heyecanını duyacak, yenilenecektir. 3. Ölçme-DeğerlendirJJJe Somnlan: Sınavlar test mi yoksa klasik yöntemle mi yapılmalıdır. Bunlardan hangisi bilgirlin geri dönüşümü noktasında sağlıklı sonuçlar ortaya koyacaktır. Bu sorunun çözümünün son derece önemli olduğu tespit edilmiştir. Bir deneme niteliğinde ara sınav ve yanyıl sonu sınavlarında çoktan seçmeli test yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemin, öğrenci bilgisini ölçme konusunda büyük oranda yeterli olduğu görülmüştür. Bununla birlikte uygulanması gereken tek yöntem olduğu söylenemez. Yazılı anlatırnın da geliştirilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bu boşluğu daldurabilmek için kuizler yapılmıştır. Öğrencilerimiz işin başında biraz zorlansa da, zaman içinde belli bir düzeye gelmiş ve onlar Arapça konuşmada olduğu gibi yazma konusunda da kendini zorlamış ve geliştirmiştir. 254

4 B. Öğrenci Açısından ı. Bu yöntemde öğrenci, kendisinin sadece alıcı/ tüketici olamayacağını görmüştür. Artık öğrenci de dersi işleyen bir elemandır ve bu konuda katkı sağlama konumundadır. O, yerinde oturma ve ders boyunca dinleyici olma rolünden iştirakçi rolüne geçiş yaptığım anlamıştır. İşin başında bazı sızianmalar olsa da, öğrencinin kısa zamanda yeni rolüne alıştığı gözlemlenmiştir. Sınavlarda aldığı notlar ve sınıfın genel başan düzeyi bunu açık biçimde göstermiştir. Bu arada şunu da hatırlatınakta yarar var: Bu yeni yöntemin uygulandığı öğrenci grubu kendi isteği ile hazırlık sınıfını okumuş ve sınıfını başanyla geçmiştir. 2. Öğrenci eski yöntemde ders hocasının yaptığı tercümeyi öğreniyor veya ezberliyordu, onun metinle irtibatı kesilmişti. Yeni yöntemde ise o, tercümeyi değil metni anlamaya yöneldi, kendisinin de işin içinde olduğunu fark etti, öğrendiklerinin bilincine erdi, gözleri açıldı, aktifleşti. Bu durum, öğrencileri birbiriyle yanşın içine soktu. Öğrenci ders hacasından ve okul yönetiminden ek ders taleplerinde bulunmaya başladı ve düzenlenen bu dersleri hiç kaçırmadı. 3. Öğrenci, hazırlık sınıfında okuduğu Arapça derslerinin yetersiz olduğunu bizzat kendisi tespit etti, metin çözümlerinin yeterince yapılmadığını ancak Tefsir derslerinde anlayabildi. Bu yöntem, hazırlık sınıflarındaki Arapça öğretimi konusunda da yol gösterici olabilecektir/ olmalıdır diye düşünüyoruz. C. Ders Materyalleri Açısından ı. Ders araç-gereçlerinin sağlanması ve kullanımının yaygınlaştırılmasının önemi bu başlık altında bir kez daha vurgulanmalıdır. 2. Yeni programa uygun ders kitaplannın acilen hazırlanması gerekir. Biz 14 haftalık ders sürecince her hafta bir ders işlerneyi planladık ve bu çerçevede 170 sayfalık bir ders kitabı oluşturcluk ve bu dersleri süresinde bitirdik. Bunun bir deneme kitabı olduğunu belirtıneliyiz. Oluşturacağımız komisyorılarla kitaplanmızı profesyonel biçimde, erbabından katkılar da almak suretiyle hazırlamalıyız. 3. Çeşitli Arap ülkelerinde okutulan Tefsir ders kitaplan incelendi, ancak bu kitapların bizim öğrencimiz, yöntemimiz ve hedeflerimiz açısından bütünüyle uygulanamayacağı tespit edildi. Aynca bu ders kitaplan anadili Arapça olanlara göre hazırlandığı için bunların bizim derslerimizdeki yöntemimiz açısından da uygun olmayacağı anlaşılmıştır. D. Örnek Uygulama: Tefsir-I Dersini Ders İşleme Yöntemimiz 1. Ayet metinleri, birinci sınıfta Kur'an-ı Kerim dersinde ezberletilen sure ve ayet gruplan arasından belirlenmiştir. Bu derste öğrencimiz ezberinde olan ve mealierini bildiği metinlerin tefsirini okuyacaktır. 2. Ayet metinleri, sınıfta projeksiyonla yansıtılacaktır. 3. Metinler birkaç kere okunacak ve öğrencilere okutulacaktır..., 255

5 4. Öğrenciler, önceden bilmedikleri kelimeleri tespit edecekler ve anlamını öğreneceklerdir. Arapçadan Arapça'ya sözlüklerden kelimelerin anlamını Arapça olarak defterlerine yazacaklardır. 5. Ayet metinleri içinde Türkçemizde kullandığınuz kelimeler veya türevlerinin olup olmadığını birlikte tespit edeceğiz. 6. Kelimatu'l-Kur'an, anlamlanyla yansıtılacaktır. 7. Manalar gizlenip, kelimelerin anlamı sorulacaktır. 8. Kelimeler gizlenip, marradan kelimeler bulunacaktır. 9. Ayetlerden sorular çıkartılacak ve öğrencilerden sorulara cevap vermeleri istenecektir. lo. Bu işlemlerden sonra, sure veya ayet grubu önce Celaleyn Tefsirinden, sonra da Zuhayli, et-tefsiru'l-veciz ve et-tefsiffi'l Müyesser'den okunacak. Aynca Ebu Bekir el-cezairi'nin Eyseru't-Tefasir'inden de yararlanılacaktır. 11. Öğrenciler, bu esnada tefsir metinlerindeki bilmedikleri kelimeleri tespit edip ders hocasına soracaklar ve birlikte kelimenin anlamına ulaşılacaktır. Saygıdeğer meslektaşlarım, Yeni ders planında Tefsir-I adıyla ikinci yanyılda yer alan dersimizi yeni yöntemle nasıl işiediğimizi sizlerle paylaşmak istedik. Bu yöntem ilk defa uygulandığı için elbette birtakım eksiklikleri vardır. İlahiyat Fakültelerindeki eğitimöğretimin ro tası sizlere takdim ettiğim yöne doğru çevrilmiş durumdadır. Yolumuzu rahat biçimde yürüyebilmemiz, hedeflediğimiz hıza ulaşabilmemiz için yapmamız gereken şeyler vardır. Tefsir Akademisyenleri olarak bizler, bunlan en güzel şekilde gerçekleştirecek bilgi birikimine ve donanımına sahibiz. Tefsir öğretiminin geliştirilebilmesi yolunda atılacak adımlar ve yapılacak katkılar çok değerlidir ve tarihi bir sorumluluğumuzdur. Siz saygın ve seçkin ilim adamlarına saygı ve selamlanını bir kez daha ileterek sunumumu bitiriyorum. Prof. Dr. M. Sait ŞiMŞEK: Teşekkür ediyoruz. Birçok fakültede hazırlık sınıfı şu anda yok ama Erdoğan Bey olanlar ve ilerde olacaklar için iyi bir deneyimi anlattı bize. İnşallah bundan yararlanırız. 256

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Üzerine Kurumsal Bir Analiz: Fırsatlar ve Tehditler

Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Üzerine Kurumsal Bir Analiz: Fırsatlar ve Tehditler M.Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi 37 (2009/2), 5-14 Kuruluşunun 50. Yılı Münasebetiyle Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Üzerine Kurumsal Bir Analiz: Fırsatlar ve Tehditler Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ*

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

KONFERANSI KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR YÖNETİM İÇİN NASIL BİR İÇ DENETİM? 29 Eylül 2014 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KONFERANSI KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR YÖNETİM İÇİN NASIL BİR İÇ DENETİM? 29 Eylül 2014 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR YÖNETİM İÇİN NASIL BİR İÇ DENETİM? KONFERANSI 29 Eylül 2014 E GEMENLİK K AYITSIZ Ş A R TSIZ M İLLETİNDİR KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR

Detaylı

TEBLİG VE MÜZAKERELERİ. Ankara - 2005. 20-24 Eylül2004 1 ANKARA. DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642. Tas. No:

TEBLİG VE MÜZAKERELERİ. Ankara - 2005. 20-24 Eylül2004 1 ANKARA. DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642. Tas. No: DİYANET İŞLERi BAŞKANLIGI YAYlNLARI /642 I TEBLİG VE MÜZAKERELERİ 20-24 Eylül2004 1 ANKARA -Yf ty(} D\Yflft!H Valm İsl!\m Al'aijtırmfihm Merkezi KUtUphanesi Dem. No: Tas. No: Ankara - 2005 Diyanet İşleri

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ UN KKALE O NA A KIZ MAR T SE IVERSIT E 1 99 2 SI N C ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2013-2014 İngilizce Hazırlık Programı Öğrenci El Kitabı CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI DERS KĠTAPLARI, ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTAPLARI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTAPLARININ BRANġLARA GÖRE ĠNCELENMESĠ ÇALIġTAYLARI RAPORU

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI DERS KĠTAPLARI, ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTAPLARI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTAPLARININ BRANġLARA GÖRE ĠNCELENMESĠ ÇALIġTAYLARI RAPORU ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI DERS KĠTAPLARI, ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTAPLARI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTAPLARININ BRANġLARA GÖRE ĠNCELENMESĠ ÇALIġTAYLARI RAPORU Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKĠNCĠ Öğrt. Gör. Ömer Murat

Detaylı

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri GEFAD / GUJGEF 33(3): 495-530 (2013) İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri The Problems of Information Technology Teachers

Detaylı

D.E.ü.iı...Aı-ıiYAT FAKÜLTESi'NDE MEZHEPLER TARİHİ ÖGRETİMİNDE AKTiF EGİTİM UYGULAMASI

D.E.ü.iı...Aı-ıiYAT FAKÜLTESi'NDE MEZHEPLER TARİHİ ÖGRETİMİNDE AKTiF EGİTİM UYGULAMASI DEÜİFD, XXV, 2007, ss.3-30 D.E.ü.iı...Aı-ıiYAT FAKÜLTESi'NDE MEZHEPLER TARİHİ ÖGRETİMİNDE AKTiF EGİTİM UYGULAMASI ÖZET A.Bülent Ünal* Bu makalede Dokuz Eylül Üniversitesi, ilahiyat Fakültesinde Lisans

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: 14 Mayıs 2013 / 314-2-A, 10 Eylül 2013 / 317-6

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: 14 Mayıs 2013 / 314-2-A, 10 Eylül 2013 / 317-6 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: 14 Mayıs 2013 / 314-2-A, 10 Eylül 2013 / 317-6 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-6-2 1. Basım, Kasım 2009 Copyright 2009, TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Bu kitabın

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ İNCELENMESİ

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ İNCELENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI BİYOLOJİ EĞİTİMİ BİLİM DALI CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ

Detaylı

İlköğretim Okullarında. ve SORUNLARI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI

İlköğretim Okullarında. ve SORUNLARI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI İlköğretim Okullarında TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ve SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI İlköğretim Okullarında TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ XI. ÖĞRETİM TOPLANTISI 25-26 Mayıs 1993 ISBN 9

Detaylı

İstanbul Üniversitesi İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü ve Lisansüstü Turizm Programlarının Kurumsal Tarihi 1

İstanbul Üniversitesi İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü ve Lisansüstü Turizm Programlarının Kurumsal Tarihi 1 III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi: 719-732, 04-05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5216-98-6 İstanbul Üniversitesi İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

İÇİNDEKİLER A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU. a- MODERATÖR VE KATILIMCI LİSTESİ. b- KOMİSYON SONUÇ RAPORU

İÇİNDEKİLER A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU. a- MODERATÖR VE KATILIMCI LİSTESİ. b- KOMİSYON SONUÇ RAPORU KARARLAR İÇİNDEKİLER 1- SUNUŞ 2- DÜZENLEME KOMİTESİ VE YÜRÜTME KURULU 3- ÇALIŞTAY AMAÇ VE USULÜ 4- YÖNETİCİ ÖZETİ 5- SONUÇ BİLDİRİSİ 6- KOMİSYON RAPORLARI A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU a- MODERATÖR

Detaylı

T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı

T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı 1 T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı 2 Bu kitapçık Uşak Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran ve Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İsteğe Bağlı İngilizce/Almanca

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ ÖĞRETMEN ADAYININ ADI SOYADI FAKÜLTE NO BÖLÜMÜ / ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM YILI VE DÖNEMİ UYGULAMA OKULUNUN ADI UYGULAMA ÖĞRETMENİ : : : : : : UYGULAMA

Detaylı

İçindekiler...1. Proje Hakkında...3 Seminer Özeti...4 Program... 5 Seminer..6

İçindekiler...1. Proje Hakkında...3 Seminer Özeti...4 Program... 5 Seminer..6 İçindekiler.....1 Proje Hakkında...3 Seminer Özeti....4 Program..... 5 Seminer..6 Türkiye de Meslek Liseleri ve Üniversitelerde Kuyumculuk Eğitimi ve Sektörün Beklentileri..7 Mesleki ve Teknik Eğitim Kalitesinin

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İstanbul 2012 MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI ÇALIŞTAYI ( 16 Nisan 2011 tarihinde yapılan Meslek Liselerinin Sorunları adlı çalıştayın bant

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEMEDE SANAT EĞİTİMİNDE SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI

İLKÖĞRETİM II. KADEMEDE SANAT EĞİTİMİNDE SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 30, Sayfa 281-297, 2010 İLKÖĞRETİM II. KADEMEDE SANAT EĞİTİMİNDE SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI Özden Yarımca Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr Türkiye deki Üniversitelerde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin, Özelde Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eğitim Programlarının Genel Değerlendirilmesi ve Durum Analizi Doç. Dr. Berat

Detaylı

REHBERİ Projeler adına aradığınız her ne varsa

REHBERİ Projeler adına aradığınız her ne varsa Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği P R O J E REHBERİ Projeler adına aradığınız her ne varsa TurkMSIC ProjeDestek Birimi İçindekiler Giriş / Hülya Şahin..... 1 TurkMSIC Mezunları projeler hakkında

Detaylı

PROF. DR. CEMAL TOSUN UN DİN ÖĞRETİMİ YÖNTEMLERİNİN BİLİMSELLEŞTİRİLMESİ BAŞLIKLI TEBLİĞİNİ MÜZAKERE

PROF. DR. CEMAL TOSUN UN DİN ÖĞRETİMİ YÖNTEMLERİNİN BİLİMSELLEŞTİRİLMESİ BAŞLIKLI TEBLİĞİNİ MÜZAKERE 10-11 Mayıs 2003 tarihlerinde İstanbul da İslâmî İlimler Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Din Eğitimde Metodoloji Problemi Konulu Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısında yapılan müzakere metinleri PROF.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 347 TARİH: 28.08.2006 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 180 TARİH: 26.08.1998 KONU: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar (1 8. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME Tüm hakları saklıdır. Bu yayının bütünü ya

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı A DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Kızılcahamam / ANKARA 2008 h Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları:.. İlmi Eserler:. GÜNCEL DİNÎ MESELELER İSTİŞARE TOPLANTISI II Redaksiyon:

Detaylı

ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU. 25 Haziran 2012. Pazartesi

ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU. 25 Haziran 2012. Pazartesi ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 25 Haziran 2012 Pazartesi Şeffaf ve Hesap Verebilir Kamu Yönetimi Sempozyumu E D İ T Ö R L E R Kamil KILINÇ Mali Hizmetler Uzmanı Yalçın URHAN Mali Hizmetler

Detaylı

YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM ÇERÇEVESİNDE YABANCI DİL TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM ÇERÇEVESİNDE YABANCI DİL TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM ÇERÇEVESİNDE YABANCI DİL TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DURU 1 ÖZET Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde içerik, yöntem ve yaklaşım belirsizliği devam etmektedir. Bilimsel

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı