ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER"

Transkript

1 ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA

2 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) Faks: (0.312) Web:

3 Ç NDEK LER ÖNSÖZ B R ORGAN OLARAK GENEL KURUL GENEL KURUL TOPLANTILARI Kurulufl Genel Kurul Toplant s Ola an Genel Kurul Toplant s Ola anüstü Genel Kurul Toplant s OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISINDAN ÖNCE YAPILACAK fi VE filemler Yönetim Kurulu Karar Toplant lan ve Yeri Bakanl k Temsilcisi veya Hükümet Komiseri stenmesi Toplant ya Kat lacaklar (Hazirun) Listesi lçe Seçim Kurulu Baflkanl na Yap lacak Baflvuru Toplant ya Kat lacaklar (Hazirun) Listesinin Ask ya Ç kar lmas Toplant ya Kat lacaklar (Hazirun) Listesine Yap lacak tirazlar ve tirazlar n Sonuçland r lmas Ask Tutana n n lçe Seçim Kurulu Baflkanl na Verilmesi Üst Kurulufltan Temsilci stenilmesi Toplant Salonunun Güvenli inin Sa lanmas OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISI SIRASINDA YAPILACAK fi VE filemler

4 4.1- Toplant ya Kat lacaklar Listesinin (Hazirun) mzalanmas ve Toplant ya Girifl Bakanl k Temsilcisi veya Hükümet Komiserinin Toplant ya fltirak Etmemesi Toplant Yeter Say s ve Toplant n n Aç l fl Baflkanl k Divan n n Oluflturulmas Gündem Maddelerinin Görüflülmesi ve Gündeme Madde Eklenmesi Seçimler Toplant Tutana n n Düzenlenmesi ve mzalanmas OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISINDAN SONRA YAPILACAK fi VE filemler Mazbatan n Al nmas lk Yönetim Kurulu Toplant s ve Görev Taksimi Toplant Evrak ve Belgelerinin Gönderilmesi EKLER SIK SORULAN SORULAR ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARI VE BU TOPLANTILARDA BULUNDURULACAK BAKANLIK TEMS LC LER VEYA HÜKÜMET KOM SERLER YÖNETMEL

5 Ö N S Ö Z Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu çat s alt nda tarihi itibariyle; esnaf ve sanatkar, meslek odas, 82 esnaf ve sanatkarlar odalar birli i ve 13 mesleki federasyon bulunmaktad r. Bu kadar çok ve ülke sath na yay lm fl meslek kuruluflunun onbinlerce üyesinin ifltirak edece i genel kurul toplant lar - n n bar flç bir ortamda yap labilmesi, idari ve bürokratik ifllemlerin baflar ile yerine getirilebilmesini ve ön haz rl klar n tamamlanmas n gerektirmektedir. Meslek kurulufllar m z n ola an ve ola anüstü genel kurul toplant lar na iliflkin hükümlere, 5362 say l Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kurulufllar Kanunu nun 42 ila 51 inci maddelerinde yer verilmifltir. Esnaf ve sanatkarlar meslek kurulufllar n n genel kurul toplant lar Kanun ilgili hükümleri uyar nca dört y lda bir yap lmaktad r. Buna göre; teflkilat birimlerimizin ola an genel kurul toplant lar ve seçimleri 2014 y l içerisinde yap lacakt r y l Ocak ay nda bafllayacak odalar n ola an genel kurul toplant lar n, birlik ve federasyonlar n genel kurul 5

6 toplant lar izleyecek ve nihayet Konfederasyonumuzun Eylül 2014 ay içerisinde yap lacak ola an genel kurulu ve seçimleri ile süreç son bulacakt r. Teflkilat m z n ola an genel kurullar n n ve seçimlerinin demokratik bir ortamda, kat l mc bir anlay flla ve tam bir saydaml k içinde yap laca na inan yorum. Genel kurullarda organlar için aday olan mensuplar m z ve arkadafllar m z, ça dafl demokrasi kültürü ve bilinci içerisinde bu hizmet yar fl n n içinde yer almak için çaba göstereceklerdir. Elbette ve seçimlerin do al sonucu olarak kimi teflkilat birimlerimizde organ üyeliklerinde de ifliklikler olabilecektir. Hizmet amac yla yap lan bu bayrak yar fl nda yaflanacak görev de iflikliklerini de teflkilat mensuplar m z n sa duyu ve olgunlukla karfl layacaklar ndan eminim. Seçimler sonras nda camiam z için yeni bir dönem bafllayacakt r. Ekonomimizin ve sosyal hayat m z n temeli olan Türk esnaf ve sanatkar na hizmet etmek, onlar n haklar n korumak, teflkilat m z n kutsal, en önemli ve vazgeçilmez görevlerinden biridir. Bu yeni dönemde, küreselleflme olgusunu da dikkate alarak, bir kamu kurumu niteli inde meslek kuruluflu olarak esnaf ve sanatkar m za sundu umuz hizmetleri daha da art rmam z ve kalitesini yükseltmemiz zorunludur. Bunun için teflkilat birimlerimizin altyap ve teknik 6

7 donan mlar n yenileyerek proje baz nda çal flmalar, befleri kaynaklar n gelifltirmeleri ve gelirlerini art rmalar zorunludur. Böyle bir de iflim sonucunda ancak, kurumsal yap m z geliflebilecek ve güçlenebilecektir. Aksi durumda bir meslek kuruluflu olarak nitelikli hizmet üretebilmemiz zor oldu u gibi, toplum içinde güvenilir ve itibarl bir yer edinebilmemiz de mümkün olamayacakt r. Dünü bugüne, geçmifli gelece e ba layan Ahi kültürüne ve felsefesine dayanan geleneksel yap m z mutlaka muhafaza edece iz. Ancak de iflimi de daha h zl bir flekilde hayat m za geçirerek, ekonomiden hak etti imiz pay alabilmek için mücadele verece iz. Unutulmamal d r ki; üretimin kalitesi, onun için kullan lan insan kayna n n niteli ine ba l d r. Bu aç dan, teflkilat m zda görev alan genel sekreterler baflta olmak üzere tüm çal flanlar n hizmet içi e itim ve uygulamalarla niteliklerinin art r lmas faydal sonuçlar do uracakt r. Böylelikle, hem yaflad m z ça a uyum sa layabilmek hem de hizmetlerimizi çeflitlendirmek, etkin k lmak ve be enilir hale getirmek olana n bulabiliriz. Bu rehber kitapç n haz rlanarak teflkilat m za sunulmas - n n temel amac da, genel kurullar n demokratik bir ortamda sorunsuz yap labilmesine, hizmet kalitemizin yükseltilme- 7

8 sine ve gelifltirilmesine yöneliktir. Bu sayede, yaklaflan genel kurullar ve özellikle yap lacak seçimler nedeniyle karfl lafl lacak bürokratik ifl ve ifllemleri kolayca yerine getirmek, uygulamada yaflanacak farkl l klar en aza indirerek ifllemlerde norm ve standart birli i sa lamak, s kça muhatap kal nacak sorulara do ru ve tutarl cevaplar vermek suretiyle, k - sacas muhtemel sorunlar en aza indirerek baflar l bir genel kurul ve seçim süreci geçirme imkan n bulaca z. Teflkilat ve lgili Kurulufllar Müdürlü ümüzce haz rlanan Ola an Genel Kurul Toplant lar nda Yap lacak fl ve fllemler Rehberi ismini tafl yan bu kitapç n yararl ve yard mc olmas n, tüm kullan c lara çal flmalar nda yol göstermesini diliyorum. Bendevi PALANDÖKEN TESK GENEL BAfiKANI 8

9 1- B R ORGAN OLARAK GENEL KURUL Esnaf ve sanatkarlar m z ile bunlar n yanlar nda çal flanlar n mesleki ve teknik ihtiyaçlar n karfl lamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaflt rmak, mesle in genel menfaatlerine uygun olarak geliflmelerini ve mesleki e itimlerini sa lamak, meslek mensuplar n n birbirleriyle ve halk ile olan iliflkilerinde dürüstlü ü ve güveni hakim k lmak, meslek disiplini ve ahlak n korumak amac yla kurulan, tüzel kiflili e sahip kamu kurumu niteli indeki teflkilat birimlerimizin (odalar, birlikler, federasyonlar ve Konfederasyon) en üst karar organ GENEL KURUL dur. Gerek özel hukuk tüzel kiflilerinde (flirketler, kooperatifler, vak flar, dernekler vb.), gerekse kamu kurumu niteli inde meslek kurulufllar nda genel kurul; bir organ olarak, en üst seviyede karar ve onay makam olup, tüzel kiflili i ilgilendiren en önemli ve nitelikli yetkilerin kullan m bu organa ait bulunmaktad r. Genel kurul; kabul edilen gündemle s n rl olmak üzere, gündem maddelerini görüflür, tart fl r ve karara ba lar.ancak, genel kurul her istedi i konuda karar alabilen ve s n rs z yetkileri olan bir organ da de ildir. Genel kurulca al - nan kararlar n; genel hukuk kurallar na, kanunlar n emredici hükümlerine, genel ahlaka ve di er ilgili mevzuata uygun olmas zorunludur. De indi imiz hukuk çerçevesi içerisinde al nan kararlar, ba lay c ve sonuç do urucu olup, yönetim kurulunca aynen uygulamaya konulmak zorundad r. 9

10 2- GENEL KURUL TOPLANTILARI Esnaf ve sanatkarlar meslek kurulufllar n n genel kurul toplant lar da; di er meslek kurulufllar ya da kamu ve/veya özel hukuk tüzel kiflili ine sahip kurulufllarla benzerlik gösterir. Genel olarak genel kurul toplant lar n ; a) Kurulufl, b) Ola an, c) Ola anüstü olmak üzere üç bölümde incelemek ya da üçe ay rmak mümkündür Kurulufl Genel Kurul Toplant s Kurulufl genel kurul toplant s, yeni kurulan tüzel kifliliklerin örne in Esnaf ve Sanatkarlar Odas n n, organlar n n seçilerek, bunlar n göreve bafllayabilmesi amac yla yap l r. Daha aç k bir ifadeyle, kurulan tüzel kiflili in organlar bu genel kurul taraf ndan belirlenir. Kurulufl genel kurulu yap lmadan, genel kurulda organlar ve bu organlar n temsilcileri belirlenmeden tüzel kiflilik fiil ehliyetini kullanamaz. Fiil ehliyeti; kurulufl ad na haklar kullanabilme ve borç alt na girebilme ehliyetidir. Esnaf ve sanatkar meslek kurulufllar, kurulufl genel kurullar n kurulufl tarihlerinden sonraki doksan gün içinde yapmak zorundad rlar. Kurulufl genel kurulunun yap lmamas halinde oda kurulmam fl say l r. 10

11 Kurulufl genel kurul toplant lar n yapan odalar, 2014 y l nda ola an genel kurul toplant lar n da yapacaklard r. Örneklemek gerekirse; 2013 y l nda kurulmufl ve kurulufl genel kurulunu yapm fl olan bir oda, 2014 y l nda ola an genel kurul toplant s n yeniden yapmak zorundad r Ola an Genel Kurul Toplant s Ola an genel kurul toplant s, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluflunun Kanun ve ilgili yönetmelikte öngörülen süre içinde yapmak zorunda oldu u, yönetim kurulunca kabul edilen belli bir gündemi bulunan normal genel kurul toplant lar d r. Kanunun 42 nci maddesine göre, esnaf ve sanatkarlar meslek kurulufllar n n ola an genel kurul toplant lar yönetim kurulunca yap lacak ça r üzerine dört y lda bir yap l r. Kanun teflkilat birimlerimizi dört ayr isim alt nda tan mlad ndan, teflkilat yap lanmam z, dört temel kademeden (düzey) oluflmaktad r. Bu dört hepimizin bildi i gibi odalar, birlikler, federasyonlar ve Konfederasyondur. Bir üst kademenin genel kurulu ve seçimleri bir alt kademenin genel kurul ve seçimlerinin tamamlanmas ndan sonra yap labildi- inden, Kanun, her kademenin seçimli genel kurul yap lma zaman n y l n farkl aylar olarak belirlemifltir. Bu yasal düzenleme nedeniyle, 2014 y l nda olmak üzere ; 11

12 Odalar Ocak, fiubat ve Mart aylar nda Birlikler May s ay nda, Federasyonlar.....Haziran ay nda, Konfederasyon....Eylül ay nda gündeminde seçimler maddesinin de yer ald ola an genel kurul toplant lar n yapmak zorundad rlar. Ola an genel kurul toplant lar, bu tarihlerde yap lmad - ya da herhangi bir sebeple yap lamad takdirde ola- an genel kurul toplant s n n, esnaf ve sanatkar meslek kuruluflunun yasal organlar taraf ndan yap labilmesi olana ortadan kalkar. Bu durumda Kanun baflka bir yöntem öngörmektedir. Buna göre; genel kurul toplant s n zaman nda yapmayan esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluflunun genel kurul ifllemlerinin; odalarda ba l bulundu u birlik, birlik ve federasyonlarda Konfederasyon taraf ndan görevlendirilecek üç kiflilik bir kurul taraf ndan yerine getirilmesi gerekmektedir. Kurul, görevlendirilme tarihini takip eden iki ay içinde genel kurul toplant s n yapmak zorundad r. Genel kurulun yap lmas yla organlar seçilmifl olaca ndan, oluflturulan kurulun görevi de kendili inden sona ermifl olacakt r Ola anüstü Genel Kurul Toplant s Ola anüstü genel kurul toplant lar, ad ndan da anlafl laca üzere, istisnai nitelikte olup, yasa ile belirlenmifl belli bir 12

13 süresi ve belli bir gündemi olmayan toplant lard r. Bu toplant lar n ça r s, belli baz gerektirici sebeplerin ortaya ç kmas halinde Kanunda öngörülen meslek kuruluflu organlar ile bakanl k (Gümrük ve Ticaret Bakanl ) taraf ndan yap labilir. Kanunun 44 ve Yönetmeli in 7 nci maddesine göre meslek kurulufllar ; a) Yönetim kurulu üye tam say s n n ço unlu unun karar ile yönetim kurulu taraf ndan, b) Genel kurul üyelerinin dörtte birinin noterce tasdik edilmifl imzas ile düzenlenecek tutanak ve gündemle noter kanal yla yap lacak baflvuru üzerine, al nacak kararla yönetim kurulu taraf ndan, c) Denetim kurulu taraf ndan, d) Hakl ve geçerli sebeplerin varl halinde bakanl k taraf ndan, ola anüstü genel kurul toplant s na ça r labilir. Ola anüstü genel kurul toplant lar nda belirlenen gündem d fl nda görüflme yap lamaz. Bakanl k ça r s haricinde, yap lacak ola anüstü genel kurul toplant s n n haz rl klar yönetim kurulunca yürütülür. Yönetim kurulunun bu görevi yerine getirmemesi halinde ola anüstü genel kurul toplant s haz rl k çal flmalar n n nas l ve kimler taraf ndan yürütülece i bakanl k taraf ndan belirlenir. 3. OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISINDAN ÖNCE 13

14 YAPILACAK fi VE filemler 3.1- Yönetim Kurulu Karar Ola an genel kurul toplant lar, yönetim kurulunun ça r s üzerine yap l r. Yönetim kurulunca al nacak kararda; toplant n n yeri, tarihi, saati, ço unluk sa lanamamas halinde ikinci toplant - n n nerede ve hangi tarihte yap laca ve gündemi belirlenir (Ek-1). Gündemde; Kanunun 43 üncü maddesinde belirtilen ola an genel kurul gündem maddelerinin tamam n n yer almas flartt r. Ayr ca ihtiyaç duyulmas halinde yönetim kurulunca, bunlar n d fl nda da gündeme madde eklenebilir. Örne in ; Ana sözleflme de iflikli i yap lmas, Odan n feshedilmesi, Kurulufl amac n gerçeklefltirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü tafl t al m ve sat m na gayrimenkul karfl l nda ödünç para al nmas için yönetim kuruluna yetki verilmesi, stihdam edilmesi düflünülen personele iliflkin kadro ihdas edilmesi, Odan n konusu ile ilgili kurulacak federasyona kat - l nmas, Uyulmas zorunlu mesleki karar al nmas, Burs verilmesi, oda üyelerine yard mda bulunulmas, 14

15 Kurulufl amaçlar yla s n rl olarak kurulmufl veya kurulacak flirketlere ve kooperatiflere ifltirak etmek ve e itim ve ö retim kurumlar kurmak üzere vak f kurmak konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, gibi konular ile odan n kurulufl amac na uygun olmak kayd yla ihtiyaç duyulacak di er konularda da gündeme madde konulabilir. Birlikler, federasyonlar ve Konfederasyonun ola an genel kurul toplant lar n n gündemine de, Kanunun 43 üncü maddesinde belirtilen gündem maddelerine ilave olarak zorunlu olan ve ihtiyaç duyulan konularda madde eklenmesi tabiat yla mümkündür Toplant lan ve Yeri Genel kurul toplant lar n n yeri, tarihi, saati ve gündemi toplant dan en az onbefl gün önce ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluflunun bakanl k e-esnaf ve sanatkar veri taban ndaki sayfas nda (ESB S) ilan edilir. Ayr ca, oda ve birliklerce mahalli olarak günlük veya haftal k yay nlanan bir gazetede, gazete ç kmayan yerlerde ise teamüle göre genel kurul toplant s ilan olunur (Ek-2). Federasyonlar ve Konfederasyonun genel kurul toplant - lar ise Türkiye genelinde yay nlanan bir gazetede ilan olunur. Genel kurula sunulacak raporlar toplant dan onbefl gün önce ilgili esnaf ve sanatkar meslek kuruluflunun bakanl k e- esnaf ve sanatkar veri taban ndaki sayfas ndan (ESB S) üye- 15

16 lerin bilgilerine sunulur ve kuruluflun merkezinde ayr ca incelemeye aç k tutulur. Genel kurul toplant s, bir üst kurulufla yaz l olarak onbefl gün önce bildirilir. Toplant n n nerede yap laca, konusu, Kanunun 42 nci maddesinin ikinci f kras ile yönetmeli in 5 inci maddesinin 2 nci ve 3 üncü f kralar nda düzenlenmifltir. Bu hükümlere göre, genel kurul toplant s n n meslek kuruluflunun merkezinin bulundu u yerde yap lmas önemli ve yerine getirilmesi zorunlu kofluldur. Bu konuda ikinci önemli husus ise, meslek kuruluflunun üye say s n n dikkate al narak, uygun büyüklükte bir yerin toplant için belirlenmifl olmas d r Bakanl k Temsilcisi veya Hükümet Komiseri stenmesi Ola an genel kurul toplant s n n geçerli olabilmesi için toplant n n yap laca tarihten en az 15 gün önce bakanl k veya yetkilendirilen mülki idare amirli ine bakanl k temsilcisi veya hükümet komiserinin görevlendirilmesi konusunda yaz l olarak baflvurulmas zorunludur. Baflvuru dilekçesine; toplant ilan na iliflkin gazetenin, gazete yay nlanm yor ise o yer örf ve adetlerine göre yap lan ilana ait belgenin ve genel kurul toplant s yap lmas na ait yönetim kurulu karar n n bir örne inin eklenmesi gerekir (Ek-3). 16

17 3.4- Genel Kurul Toplant s na Kat lacaklar (Hazirun) Listesi Esnaf ve sanatkarlar meslek kurulufllar n n ola an ve ola- anüstü genel kurul toplant lar na kat lacak üyeleri belirleyen ve ilçe seçim kurulu baflkanl na verilecek olan genel kurul toplant s na kat lacaklar listesi, esnaf ve sanatkarlar meslek kurulufllar na bildirilen ücret karfl l nda ilgili esnaf ve sanatkar meslek kuruluflu taraf ndan bakanl k e-esnaf ve sanatkar veri taban ndan (ESB S) temin edilir. Toplant ya kat lacaklar listesinin ücreti, Maliye Bakanl ile Konfederasyonun görüflü al narak, Gümrük ve Ticaret Bakanl nca belirlenir. Genel kurul toplant s na kat lacaklar listesi ; Odalarda; genel kurul toplant tarihinden en az 6 ay önce odaya kaydolmufl üyelerden, Birlik ve Federasyonlarda; genel kurul toplant tarihinden en az 6 ay önce kurulmufl olan odalar n baflkan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlik ve/veya federasyonun görevde bulunan yönetim ve denetim kurulu üyelerinden, Konfederasyonda; birlik ve federasyonlar n baflkan ve yönetim kurulu üyeleri ile Konfederasyonun görevde bulunan genel baflkan, yönetim kurulu üyeleri ve (d flar dan seçilen üyeler hariç) denetim kurulu üyelerinden, oluflur. Genel kurul üyelerinden birden fazla temsil hakk olanlar n, her temsil haklar için ayr oy hakk vard r. 17

18 3.5- lçe Seçim Kurulu Baflkanl na Yap lacak Baflvuru Seçim yap lacak genel kurul toplant s ndan en az yirmi gün önce, genel kurul toplant s n n yeri, günü, saati ile ço- unluk sa lanamad takdirde yap lacak ikinci toplant ya iliflkin bilgileri içeren bir yaz ile ilçe seçim kurulu baflkanl - na baflvurulur (Ek-4). Baflvuruya; toplant gündemi, gazete ilan ve esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluflunun mührü ile mühürlenmifl 3 nüsha toplant ya kat lacaklar (hazirun) listesi eklenir Toplant ya Kat lacaklar (Hazirun) Listesinin Ask ya Ç - kar lmas lçe seçim kurulu baflkanl na verilen toplant ya kat lacaklar listesi, ilçe seçim kurulunca görevlendirilen hakim taraf ndan, gerekti inde ilgili kay t ve belgeleri de getirtip inceleme yapmak suretiyle varsa noksanl klar tamamlatt r l r ve genel kurul üyelerini belirleyen liste ile di er hususlar en geç iki gün içinde onaylan r. lçe seçim kurulunca onaylanan liste ask ya ç kar lmak üzere ilgili meslek kurulufluna gönderilir. Onaylanan liste ile toplant ya iliflkin di er hususlar ; lçe seçim kurulunda, lgili esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluflunun merkezinde, Genel kurulun yap laca yerde as lmak suretiyle, Bakanl k e-esnaf ve sanatkar veri taban nda,(esb S) yedi gün süre ile ilan edilir. 18

19 Liste, bakanl k e-esnaf ve sanatkar veri taban nda (ESB S) ilan edilmesi için bir yaz ile bakanl a gönderilir (Ek-5) Toplant ya Kat lacaklar (Hazirun) Listesine Yap lacak tirazlar ve tirazlar n Sonuçland r lmas Toplant ya kat lacaklar listesine yedi günlük ilan süresi içinde yap lacak itirazlar, hakim taraf ndan incelenir ve en geç iki gün içerisinde kesin olarak karara ba lan r. Hakim taraf ndan kesin karara ba lanan itirazlar, meslek kuruluflunun ba l oldu u sicil müdürlü ü taraf ndan ayn gün içinde bakanl k e-esnaf ve sanatkar veri taban nda (ESB S) yer alan toplant ya kat lacaklar listesine ilave edilir. Genel kurula kat lmas na veya kat lmamas na hakim taraf ndan karar verilen esnaf ve sanatkarlar, listedeki ilgili sütunlarda belirtilerek gösterilir. Hakimin verdi i kesin karar n ifllendi i yeni genel kurul toplant s na kat lacaklar listesi; ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluflu taraf ndan her sayfas ayr ayr mühürlenir ve listeye son flekli verilir Ask Tutana n n lçe Seçim Kurulu Baflkanl na Verilmesi lgili meslek kuruluflu taraf ndan toplant ya kat lacaklar (hazirun) listesinin ilan edildi ine dair Ask ya Ç kar ld na ve ndirilmesine liflkin Tutanak düzenlenir (Ek-6). Toplant ya kat lacaklar (hazirun) listesinin ilan edildi ine dair tanzim olunan tutanak ve toplant ya kat lacaklar listesi, tekrar ilçe seçim kurulu baflkanl na sunulur (Ek-7). 19

20 Bu suretle kesinleflen listeler ile toplant ya iliflkin di er hususlar ayn gün onaylanarak ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kurulufluna gönderilir Üst Kurulufltan Temsilci stenilmesi Genel kurul toplant s nda üst kurulufl temsilcisinin haz r bulunmas n n istenmesi halinde, temsilci talebini içeren dilekçe ile üst kurulufla baflvurulur (Ek-8) Toplant Salonunun Güvenli inin Sa lanmas Genel kurul toplant s nda ihtiyaç duyulmas halinde gerekli emniyet tedbirlerinin al nmas için mülki amirli e dilekçe ile baflvurulur (Ek-9). 4- OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISI SIRASINDA YAPILACAK fi VE filemler 4.1- Toplant ya Kat lacaklar Listesinin (Hazirun) mzalanmas ve Toplant ya Girifl Esnaf ve sanatkarlar meslek kurulufllar n n genel kurul toplant lar na kat lan genel kurul üyeleri, listedeki yerlerini kimlik göstermek ve imza etmek suretiyle genel kurula kat - l rlar. Genel kurulda delegeler ve misafirler ayr yerlerde otururlar. Güvenli in temini bak m ndan, bakanl k temsilcisi ve/veya hükümet komiseri taraf ndan gerek görülürse genel kurul toplant s na misafir al nmaz. Genel kurul üyelerinin toplant ya bizzat kat lmalar gerekli olup, vekalet kabul edilmez. 20

21 4.2- Bakanl k Temsilcisi veya Hükümet Komiserinin Toplant ya fltirak Etmemesi Esnaf ve sanatkarlar meslek kurulufllar n n genel kurul toplant lar n n geçerli olabilmesi için, bakanl k temsilcisinin veya hükümet komiserinin toplant süresince bulunmas ve kapan fla kadar toplant ya nezaret etmesi zorunludur. Bakanl k temsilcisi veya hükümet komiserinin imzas n tafl mayan genel kurul toplant s na kat lacaklar listesi ile tutanaklar ve dolay s yla toplant belgeleri hüküm ifade etmez. Ancak, usulüne uygun olarak yap lan müracaat üzerine görevlendirme yap ld halde, bakanl k temsilcisi veya hükümet komiseri toplant ya kat lmaz ise durum mülki idare amirine bildirilir. Bakanl k temsilcisi veya hükümet komiseri yine gelmezse bir saat sonra toplant ya bafllan r. Bakanl k (Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlü ü), isterse Ankara ili d fl ndaki illerde kurulu birliklerin genel kurul toplant lar na temsilci görevlendirebilir. Bu nedenle, birlikler genel kurul toplant tarihlerini, toplant dan onbefl gün önce bakanl a bildirir Toplant Yeter Say s ve Toplant n n Aç l fl Esnaf ve sanatkarlar meslek kurulufllar n n genel kurul toplant lar n n aç labilmesi için genel kurul üyelerinin yar - dan fazlas n n toplant ya ifltirak etmesi flartt r. Birinci toplant da ço unluk sa lanamad takdirde genel kurul toplant s bir ay geçmemek üzere ertelenir. 21

22 ki toplant aras ndaki süre; odalarda befl, birlik ve federasyonlarda iki günden az olamaz. Toplant ço unlu unun sa lanamamas halinde, iki genel kurul üyesi ve bakanl k temsilcisi veya hükümet komiseri taraf ndan düzenlenecek bir tehir tutana ile durum tespit olunur (Ek-10). lk toplant ilan nda; ikinci toplant n n yeri, tarih ve saati belirtilmifl ise yeniden ilan yap lmaz. kinci toplant ya kat lanlar n say s odalarda; yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin toplam n n befl kat ndan az olamaz. Birlik, federasyon ve Konfederasyonda ise; birinci toplant ile ikinci toplant n n toplanma yeter say s ayn olup, genel kurul üyelerinin yar dan fazlas n n ikinci toplant ya da ifltirak etmesi flartt r. Örnek-1: Yönetim kurulu üye say s 7, denetim kurulu üye say s 3 olan bir odan n genel kurul toplant s n n yap labilmesi için en az 50 üyenin toplant ya kat lmas gerekir. Örnek-2: 937 genel kurul üyesi bulunan bir birli in, genel kurul toplant s n n yap labilmesi için, genel kurul üyelerinin yar dan fazlas olan 469 genel kurul üyesinin toplant ya kat lmas gerekir. Bakanl k temsilcisi veya hükümet komiseri, yeterli ço unlu un sa lan p sa lanamad n tespit etmekle görevlidir. Genel kurul toplant lar nda kararlar toplant ya kat lan üyelerin ço unlu u ile al n r. 22

23 4.4- Baflkanl k Divan n n Oluflturulmas Toplant yeter say s n n sa lanmas üzerine, hükümet komiseri veya bakanl k temsilcisi taraf ndan toplant n n aç l fl - na izin verilir. Bakanl k temsilcisinin veya hükümet komiserinin toplant - y açma iznini vermesini müteakip genel kurul üyeleri taraf ndan, genel kurul üyeleri veya üst kurulufllarca görevlendirilmifl temsilciler aras ndan genel kurul toplant s n sevk ve idare etmek üzere bir baflkan, bir baflkan vekili ve üç katip üye, aç k oyla ya da toplant ya kat lan genel kurul üyelerinin beflte birinin yaz l teklifi halinde, gizli oy, aç k tasnifle seçilerek, baflkanl k divan oluflturulur Gündem Maddelerinin Görüflülmesi ve Gündeme Madde Eklenmesi Divan baflkan veya görevlendirece i bir baflkanl k divan üyesi taraf ndan gündem okunur ve gündeme madde eklenmesi konusunda herhangi bir teklif olup olmad genel kurula sorularak, tesbit edilir. Gündemde yer almayan konular, toplant da haz r bulunan genel kurul üyelerinin beflte birinin yaz l iste i ile yap lacak oylama sonucuna göre, bakanl k taraf ndan görüflülmesi istenen hususlar ise do rudan gündeme al n r. Ana sözleflme de iflikli i ve fesih konular, ilan edilen gündemde yer almad kça genel kurul üyelerinin teklifi olsa dahi gündeme al namaz ve görüflülemez. Gündemin di er maddeleri genel kurulun oyu ile s ras de ifltirilmifl olmad kça aynen belirlenmifl oldu u flekliyle görüflülerek karara ba lan r. 23

24 4.6- Seçimler Dilek ve temenniler gündem maddesinin ard ndan ilçe seçim kurulu baflkanl n n görevlendirdi i memurlar göreve ça r larak gündemin seçim maddesine geçilir. Esnaf ve sanatkarlar meslek kurulufllar n n organ seçimleri ile yönetim kurulu baflkanlar n n seçimi tek dereceli olarak, yarg gözetiminde gizli oy ve aç k tasnifle yap l r. Yönetim kurulu baflkan ayr, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ayr olarak seçilir. Odalarda; Yönetim kurulu üye say s, 1000'den az üyesi olan odalarda yedi, üyesi olanlarda dokuz, 2000'den fazla üyesi olan odalarda onbir kifliden oluflur. Ayn say da yedek üye seçilir. Bu say lara yönetim kurulu baflkan dahildir. Denetim kurulu; oda üye say s ile ilgili olmaks z n üç kifliden oluflur. Ayn say da yedek üye seçilir. Birliklerde;yönetim kurulu, oda say s 25 ve daha az olanlarda befl, oda say s olanlarda yedi, oda say s olanlarda dokuz, oda say s 121 den fazla olanlarda onbir kifliden oluflur. Ayn say da yedek üye seçilir. Bu say lara yönetim kurulu baflkan dahildir. Denetim kurulu; oda say s 50 ve daha az olanlarda üç, 24

25 oda say s 51 ve daha fazla olanlarda befl kifliden oluflur. Ayn say da yedek üye seçilir. Disiplin kurulu; oda say s 50 ve daha az olanlarda üç, oda say s 51 ve daha fazla olanlarda befl kifliden oluflur. Ayn say da yedek üye seçilir. Federasyonlarda; Yönetim kurulu; oda say s 75 ve daha az olanlarda dokuz, oda say s olanlarda onbir, oda say s 126 ve daha fazla olanlarda onüç kifliden oluflur. Ayn say da yedek üye seçilir. Bu say lara yönetim kurulu baflkan dahildir. Denetim kurulu; üç kifliden oluflur. Ayn say da yedek üye seçilir. Seçimlerde kullan lacak araç ve gereçler, seçim kurulundan sa lan r. Oy verme ifllemi genel kurul görüflmelerinden sonra bafllar ve saat 17 : 00 ye kadar, gizli oy, aç k tasnif esas yla devam eder. Seçim süresi sona erdi i halde sand k bafl nda oylar n vermek üzere bekleyen üyeler de oylar n kullan rlar. Listede ad yaz l bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimli inin resmi bir kuruluflça verilen belge ile kan tlamas ndan ve listedeki isminin karfl s ndaki yerin imzalanmas ndan sonra kullan l r. Oylar, genel baflkan ve baflkan ayr, yönetim, denetim 25

26 ve birliklerde ayr ca disiplin kurulu as l ve yedek üyelerini ayr belirten her türlü flekilde düzenlenen oy pusulalar n n, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme s ras nda sand k kurulu baflkan taraf ndan verilecek zarflara konulmak suretiyle kullan l r. Bunlar n d fl ndaki zarflara konulan oylar geçersiz say l r. Adaylar as l ve yedek üye olarak liste halinde seçime girerlerse, tasnif sonunda en fazla oy alan listedeki as l adaylar as l, yedek adaylar da yedek olarak seçimi kazanm fl olurlar. Liste içindeki oylara göre üyeler s ralan r. Birliklerin ve federasyonlar n genel kurullar nda odalar temsile yetkili üyeler, Konfederasyon genel kurulunda birlikleri ve federasyonlar temsile yetkili üyeler, 2014 y l nda seçilen yönetim kurulu baflkan ve üyeleridir. Esnaf ve sanatkarlar meslek kurulufllar eski organ üyeleriyle üst kurulufl genel kurulunda temsil edilemez. Seçim giderleri genel kurulu yapan esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluflu taraf ndan karfl lan r Toplant Tutana n n Düzenlenmesi ve mzalanmas Seçim iflleminin sonunda, seçim sonuçlar tutanakla tespit edilip sand k kurulu baflkan ve üyeleri taraf ndan imzalan r. Birden fazla sand k bulunmas halinde tutanaklar ile elektronik ortamda kullan lan oylar hakim taraf ndan birlefltirilir. Tutanaklar n birer örne i seçim yerinde as lmak ve ilgili 26

27 meslek kuruluflunun bakanl k e-esnaf ve sanatkar (ESB S) veri taban nda yay nlanmak suretiyle geçici seçim sonuçlar ilan edilir. Kullan lan oylar, di er belgeler ve tutana n bir örne i üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu baflkanl - na verilir. Seçimin devam s ras nda yap lan ifllemler ile tutanaklar n düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlar - na yap lacak itirazlar, hakim taraf ndan ayn gün incelenir ve kesin olarak karara ba lan r. tiraz süresinin geçmesi ve itirazlar n karara ba lanmas ndan hemen sonra hakim, yukar daki hükümlere göre kesin sonuçlar ilan eder. Genel kurul toplant tutana baflkanl k divan ve hükümet komiseri veya bakanl k temsilcisi taraf ndan imzalan r (Ek-11). 5- OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISINDAN SONRA YAPILACAK fi VE filemler 5.1- Mazbatan n Al nmas Seçimlere iliflkin sonuçlar, seçimlerden 3 gün sonra ilçe seçim kurulundan resmen al n r. lçe seçim kurulu, sonuçlara iliflkin tutanak düzenler. lçe seçim kurulu tutana n n al nmas Mazbatan n al nmas olarak da ifade edilir. 27

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY ONUNCU DA RE E: 2005/6392 K: 2007/948 T: 13.03.2007 ADL VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMEL ARAMADA LG L N N RIZASI ÜST ARAMASINDA YÖNTEM (5271 S. CMK, 2559 SK) Özet:Adli

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer TÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK TA YER ALAN fi RKETLER N DENET M VE MUHASEBE STANDARTLARINA L fik N HÜKÜMLER N DE ERLEND R LMES Fatih DURAL Yeminli Mali Müflavir T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI

Detaylı

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI KONUT F NANSMAN KANUNU NUN LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI Av. Cengiz Topel ÇEL KO LU G R fi Hukukumuzda 10.06.1985 T. ve 3226 Say l Kanunla düzenlenen Leas ng Finansal Kiralama Sözleflmesinden,

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı