DRAR KAÇIRMA (ÜR NER NKONT NANS): TANIMLAMA, SINIFLANDIRMA, DE ERLEND RME VE T PLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DRAR KAÇIRMA (ÜR NER NKONT NANS): TANIMLAMA, SINIFLANDIRMA, DE ERLEND RME VE T PLER"

Transkript

1 DRAR KAÇIRMA (ÜR NER NKONT NANS): TANIMLAMA, SINIFLANDIRMA, DE ERLEND RME VE T PLER Bülent ÇET NEL* Özet Bu derleme makalesi toplumda s k görülen bir sa l k problemi olan idrar kaç rman n tan mlamas, s n fland rmas ve de erlendirilmesi hakk nda güncel bilgiler vermek için yaz lm flt r. drar kaç rman n toplumda görülme s kl ve Uluslararas Kontinans Derne i taraf ndan yap lan en son tan mlamas verilmifltir. fleme ve ifleme bozukluklar k saca anlat lm fl, idrar kaç rman n bir ifleme bozuklu u oldu u vurgulanm fl, tan mlanmas n n ifleme bozukluklar nda oldu- u gibi yap lmas gerekti i belirtilmifltir. Üst üriner sistem için tehlike yaratabilecek alt üriner sistem ifleme ifllev bozukluklar ndan k saca bahsedilmifltir. Yak nma, bulgu, ürodinamik gözlemler temelinde idrar kaç rma tipleri ve idrar kaç rman n de erlendirilmesinde kullan lan ürodinamik tetkikler anlat lm flt r. Cerrahi tedavi öncesinde idrar kaç rman n nedeninin belirlenmesinin(durum olarak idrar kaç rma) önemi vurgulanm fl,idrar kaç rman n s k görülen tiplerinin özellikleri anlat lm flt r. drar kaç rmayla baflvuran bir kiflinin nas l de erlendirilece i anlat lm flt r. drar kaç rma önemli ve s k görülen bir ifleme bozuklu udur. drar kaç rmayla u raflan hekimlerin ifleme olay n iyi bilmeleri ve ifleme bozukluklar n uygun tan mlama, de erlendirme ve tedavi yetisine sahip olmalar gerekmektedir. Girifl Bu yaz da üriner inkontinans n Türkçe karfl l olarak idrar kaç rma terimi kullan lacakt r. Kan mca idrar kaç rma terimi üriner inkontinans n tam Türkçe karfl l olabilir. T p terimlerinin Türkçelefltirilmesi konusunda hepimiz çaba sarfetmeliyiz. Türkçelefltirme konunun uzmanlar taraf ndan yap lmal d r. T pda Türkçelefltirme hedef kitle yani Türk T bb - n n üyeleri taraf ndan kabul edildi i takdirde gerçekleflebilir. Dolay s yla bu yaz da üriner inkontinans için bu Türkçelefltirme önermesi taraf mdan yap lmaktad r. Bu konudaki tüm konuflmalar mda da idrar kaç rma terimini kullanmaktay m. Kabul görüp görmedi ini zaman gösterecektir. drar kaç rma idrar n istem d fl d flar at lmas ya da baflka bir deyiflle idrar tutamama hali olarak tan mlanabilir. Hepimiz bir çok bilimsel toplant da idrar kaç rman n istem d fl idrar kaça olarak tan mland na s k s k tan k oluyoruz. Ancak idrar kaç rma zaten istem d fl bir durumdur. Dolay - s yla bir ngilizce çevirme hatas olarak istem d fl idrar kaç rma tan mlamas pek uygun bir tan mlama de ildir. drar kaç rman n görülme s kl çeflitli çal flmalarda kad nda % , erkekde % gibi genifl bir aral kta verilmektedir. Görülme s kl n n bu kadar genifl bir aral kta verilmesinin nedeni çeflitli çal flmalarda idrar kaç rman n de iflik flekilde tan mlanmas ndan kaynaklanmaktad r. Örnek vermek gerekirse ICS(Uluslararas Kontinans Derne i) nin 1979 daki terminoloji standardizasyon raporunda idrar kaç rma sosyal veya hijyenik bir soruna neden olan ve objektif olarak gösterilebilen idrar n istem d fl d flar at lmas veya idrar tutamama hali olarak tan mlanmaktayd. Halbuki ICS nin en son terminoloji standardizasyon raporunda ise idrar kaç rma hasta yak nmas temelinde(yak nma idrar kaç rma) her türlü idrar tutamama yak nmas olarak tan mlanmaktad r. Bu tan mlamalardan da anlafl laca gibi tan mlamaya ba l olarak idrar kaç rman n görülme s kl de iflebilmektedir. drar kaç rma kad nlarda erkeklere oranla 3-4 kat daha s k görülmekte ve her iki cinste de yaflla do ru orant l olarak art fl göstermektedir. Mesane ve uretradan oluflan alt üriner sistem anatomik ve nörolojik yap s sa lam olmak kayd yla idrar uygun düflük bas nçlarda depolayabilmekte ve bu iki unsurun uyumlu çal flmas yla idrar yine uygun düflük bas nçlarla d flar atabilmektedir. flemenin herhangi bir faz nda, alt üriner sistemin herhangi bir unsurunda anatomik, ifllevsel, sinirsel bir aksama ifleme bozuklu una yol açar. Alt ve üst üriner sistem birbiriyle ba lant l sistemlerdir. Alt üriner sistemde ortaya ç - kan baz ifleme bozukluklar üst üriner sistem ifllevi üzerine olumsuz etki gösterebilmektedir(azalm fl mesane uyumu, uzun süreli 40 cm H2O nun üzerindeki kontrolsuz detrusor(mesane düz kas ) kas lmalar, detrusor sfinkter uyumsuzlu u gibi). Bunlar üst üriner sistem için risk faktörleri olarak adland r lmaktad rlar. fleme bozukluklar tedavi edilirken üst üriner için risk faktörü oluflturabilecek bu risk faktörleri daima göz önünde bulundurulmal d r. drar kaç rma önemli bir ifleme bozuklu u tipidir. drar kaç rman n de- erlendirme ve tedavi prensipleri ifleme bozukluklar nda ol- * stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T p Fakültesi, Üroloji Anabilim dal

2 KL N K GEL fi M 53 du u gibidir. Dolay s yla idrar kaç rmayla u raflan bir hekim ifleme bozukluklar n iyi bilmelidir. Uluslararas Kontinans Derne i alt üriner sistem ifllev bozukluklar n (ifleme bozukluklar ) semptom(yak nma), bulgu, ürodinamik gözlem veya bunlar n hepsinin birlefltirilmesi sonucunda durum olarak tan mlanmas n önermektedir. drar kaç rma da bir ifleme bozuklu u oldu una göre ayn flekilde tan mlanmal d r. Yak nma olarak idrar kaç rma Semptomlar ya hasta taraf ndan do rudan dile getirilir ya da sorgulama ile ö renilebilir ve sonucunda elde edilen bilgiler kalitatifdir. Yaln zca alt üriner sistem semptomlar n n sorgulanmas yla ifleme bozukluklar nda kesin bir tan koymak mümkün de ildir. drar kaç rma hasta yak nmas temelinde(yak nma idrar kaç rma) her türlü idrar tutamama yak nmas olarak tan mlanmaktad r. drar kaç rma iflemenin depolama faz nda ortaya ç kar ve idrar kaç rman n tipi, s kl, fliddeti(s kl kxmiktar), potansiyel risk faktörleri(yafl, hamilelik, do um, histerektomi, obesite, mobilite bozukluklar, kognitif bozukluklar, sigara, aile öyküsü, menapoz gibi) ve yaflam kalitesi üzerine etkileri tan mlanmal d r. Geçerlili- i gösterilmifl semptom sorgulama formlar idrar kaç rman n yak nma düzeyinde de erlendirilmesi için s kl kla kullan lmaktad rlar. Bu formlar klinik çal flmalarda tedavi öncesi ve sonras de erlendirmede standardizasyonun sa lanmas için gereklidir. Ayr ca klinik pratikte de bu tip sorgulama formlar na gereksinim vard r. Bu sorgulama formlar idrar kaç rman n fliddeti, s kl, tipini iyi ortaya koyabilmeli ve idrar kaç rman n kiflinin yaflam kalitesini ne derece etkiledi- ini gösterebilmelidir. Bu formlar k sa, anlafl l r ve amaca yönelik olmal d rlar. Ülkemizde idrar kaç rmayla ilgili standart bir forma gereksinim olmas nedeniyle 2004 y l nda International Consultation on Incontinence Questionnaire Short Form (ICIQ-SF) Türkçe versiyonu geçerlilik çal flmalar tamamland. Böylece ülkemizde de standart, uluslararas yay nlarda rahatl kla kullan labilir, güvenilirli i, geçerlili- i ve stabilitesi gösterilmifl bir idrar kaç rma sorgulama formunun hem çal flmalarda hem de klinik pratikte kullan lmas mümkün olacakt r(ek 1). drar kaç rmayla ilgili yak nmalar s kl k hacim çizelgesi(mesane günlü ü) ile daha ayr nt l olarak ortaya konulabilir. S kl k hacim çizelgesi 1-7 günlük yap labilir. Ne kadar uzun süreli ve karmafl k haz rlan rsa hasta uyumu o kadar düflük olmaktad r. drar s kl, s v al m, idrar miktar, idrar kaç rma için kullan lan ped say s, günlük idrar kaç rma say s ile ilgili de erli ve objektif bilgiler verir. Yak nma olarak idrar kaç rma: stres idrar kaç rma(st K), s k flma idrar kaç rmas (SK K), kar fl k idrar kaç rma(k K), uykuda idrar kaç rma(u K), devaml idrar kaç rma(d K) ve di er tip idrar kaç rma olarak s n fland r labilir. Stres idrar kaç rma(st K): Efor, k nma, egzersiz, öksürük ya da hapfl r kla idrar kaç rma yak nmas d r. Stres idrar kaç rma terimi ngilizcede tafl d anlam bak m ndan bu tip idrar kaç rmay tan mlamak için yetersizdir. Frans zca ve talyancada kullan lan Eforla idrar kaç rma daha do ru bir tan mlamad r. Ancak efor ya da egzersiz tan mlamas da öksürme, hapfl rma gibi idrar kaç rmaya neden olabilecek faktörleri tam olarak yans tamamaktad r. S k flma idrar kaç rmas (SK K): S k flma aniden ortaya ç - kan ve engellenmesi güç fliddetli idrar yapma gereksinimidir. S k flma duyumu ile birlikte veya bu duyumu hemen takiben görülen idrar kaç rma yak nmas s k flma idrar kaç rmas (urge inkontinans) olarak adland r l r. S k flma idrar kaç rmas farkl flekilde görülebilir. Örne in istemli iflemeler aras nda s k ama düflük miktarlarda idrar kaç rma olabilece i gibi mesanenin tümüyle boflalmas na neden olan fazla miktarlarda idrar kaç rma da görülebilir. Kar fl k tipte idrar kaç rma(k K): S k flma ve stres idrar kaç rma yak nmas n n bir arada bulunmas d r. Uykuda idrar kaç rma(enürezis nokturna): Uykuya dald ktan sonra idrar kaç rma yak nmas d r. Enürezis herhangi bir idrar kaça n tan mlar. E er uykuda idrar kaç rma kast ediliyorsa mutlaka nokturnal s fat yla kullan lmal d r. Devaml idrar kaç rma (D K): Kifli devaml olarak idrar kaç rmaktan yak nmaktad r. Di er tip idrar kaç rma:de iflik ortamlarda ortaya ç kan idrar kaç rma yak nmas d r. Örne in cinsel iliflki s ras nda ya da sadece gülerken (gülme idrar kaç rmas ) idrar kaç rma yak nmas söz konusudur. Kifli hiçbir fley duymadan, herhangi bir zorlama olmadan idrar kaç rd ndan yak nabilir. Duyum olmamas nörolojik bir hastal a ba l olabilir. Bulgu olarak idrar kaç rma Bulgular fizik muayene s ras nda doktor taraf ndan elde edilir. drar kaç rma bulgusu fizik muayene s ras nda doktor taraf ndan tespit edilen idrar kaça d r. Uretral ya da uretra d - fl olarak ikiye ayr l r. Uretra d fl idrar kaç rma uretra d fl nda bir kanaldan idrar kaça n n tespit edilmesi demektir. Stres idrar kaç rma(st K): Ik nma, efor, öksürme, hapfl rma ile uretradan idrar kaç rman n tespit edilmesi demektir. Artm fl intraabdominal bas nca ba l olufltu u varsay l r. Öksürme detrusorda istemd fl kas lmaya neden olabilir. Dolay s yla stres idrar kaç rma bulgusu kaç rma ancak ilk öksürük ile ayn anda bafllay p o öksürü ün sonunda kaybolursa gerçek(ürodinamik) stres idrar kaç rman n güvenilir bir göstergesidir. S n flanamayan idrar kaç rma: Yak nma ve bulgular temelinde yukar daki s n flara sokulamayan idrar kaç rma fleklidir.

3 54 DRAR KAÇIRMA (ÜR NER NKONT NANS): TANIMLAMA, SINIFLANDIRMA, DE ERLEND RME VE T PLER Ürodinamik gözlemler temelinde idrar kaç rma Ürodinamik çal flmalar s ras nda yap lan gözlemlere ürodinamik gözlemler denilmektedir. Ürodinamik bir gözlem birden çok nedene ba l olarak ortaya ç kabilir. Bir hastal n veya bir ifleme bozuklu unun kesin tan s demek de ildir. Örne in dolum sistometrisi s ras nda gözlemlenen detrusor afl - r aktivitesi(daa) iyi huylu prostat büyümesine, nörojenik ifleme bozuklu una, yafllanan mesaneye veya kad nda sfinkter yetmezli ine ba l olarak ortaya ç km fl olabilir. Bu nedenle ürodinamik gözlemlere de iflik yak nma ve bulgular efllik edebilir. Yine örnek vermek gerekirse detrusor afl r aktivitesi olan bir prostat hastas ile sfinkter yetmezli i olan bir kad n hastan n yak nma ve bulgular de ifliktir. Uretral kapanma mekanizmas nda bir yetersizlik(sfinkter yetersizli i) söz konusu ise efor, egzersiz, öksürme, hapfl rmaya ba l olarak ortaya ç kan abdominal bas nç art fllar nda detrusor kas lmas olmaks z n idrar kaç rma( K) ortaya ç kacakt r. Bu tip idrar kaç rma ICS nin eski terminolojisinde gerçek stres idrar kaç rma(gst K) yeni terminolojide ise ürodinamik stres idrar kaç rma(üst K) olarak tan mlanmaktad r (fiekil 2). fiekil 2: Abdominal kaç rma an bas nc ölçümü. Baz k nma ve öksürüklerde detrusor kas lmas olmaks z n uretradan idrar kaça tespit edilmifl(+ ile iflaretli k nma ve öksürükler) drar kaç rmayla ilgili ürodinamik çal flmalar depolama faz nda mesane içi bas nc ve abdominal bas nç ölçümlerinden oluflmaktad r. Mesane duvar ndaki aktif ve pasif kuvvetlerin bir sonucu olan detrusor bas nc ise mesane içi(intravezikal) bas nc ndan abdominal bas nc n ç kart lmas sonucunda elde edilmektedir ve flu formülle gösterilir: Pdet=Pves-Pabd.( Pdet:detrusor bas nc, Pves:mesane içi bas nc, Pabd:abdominal bas nç). Ürodinamik çal flmalar iki temel yöntemle yap l r. 1) Konvansiyonel ürodinamik çal flmalar:ürodinami laboratuvar nda yap lan bir kateter yard m yla mesanenin tan mlanm fl bir s v ve h zla dolduruldu u çal flmalard r. 2) Ambulatuar ürodinamik çal flmalar:hasta normal yaflam n sürdürürken uygulanan ve mesanenin idrarla do al olarak dolmas yöntemini kullanan daha fizyolojik ürodinamik çal flmalard r. Detrusor afl r aktivitesi(daa) mesane dolumu s ras nda(yani dolum sistometrisinde) istem d fl detrusor kas lmalar n n ürodinamik olarak gözlenmesi demektir ve idrar kaç rmaya neden olabilir ve detrusor afl r aktivitesi(daa) idrar kaç rmas olarak adland r l r (fiekil 1). fiekil 1 Dolum sistometrisinde detrusor afl r aktivitesi(daa) ICS ürodinamik stres idrar kaç rman n etyolojik olarak anatomik destek yetersizli i(hipermobilite) ve enterensek sfinkter yetmezli i olarak ikiye ayr lmas n önermemektedir. Çünkü son zamanlarda bu konuda en çok kabul gören görüfl sfinkter yetersizli i olan tüm hastalarda mutlaka belli derecede entresensek sfinkter yetmezli i oldu u fleklindedir. ICS konuyla ilgili ek araflt rmalar yap lmas n önermektedir. Bu ay r m n yap lmas yerine stres idrar kaç rmas olan kad nlarda hipermobilitenin var olup olmad ve en düflük abdominal kaç rma an bas nc de erleri belirtilmelidir. DAA veya abdominal bas nç art fl olmaks z n uretral gevflemeye(uretra içi bas nc nda ani bir düflme) ba l idrar kaç rma ise uretral gevfleme idrar kaç rmas olarak adland r l r. Uretral ifllevin dolum sistometrisi s ras nda de erlendirilmesi: drar n depolanmas esnas nda uretral kapanma mekanizmas normal veya yetersiz olabilir. Bu durum dolum sistometrisi s ras nda baz testlerle de erlendirilebilir. 1) Uretra bas nç ölçümü:uretral bas nç depolama faz nda kapal uretray açmak için gereken s v bas nc olarak tan mlan r. Uretra bas nç profili ise uretra uzunlu u boyunca elde edilen bas nç grafi idir. Uretra kapanma bas nç profili, uretral bas nçtan mesane içi bas nc n ç kart lmas yla elde edilir. Maksimum uretra bas nc uretra bas nç profilindeki en yüksek bas nçt r. Maksimum uretra kapanma bas nc uretra bas nc yla mesane içi bas nç aras ndaki en yüksek farkt r. fllevsel profil uzunlu u, kad nlarda uretral bas nc n mesane içi bas nc aflt uretral bölümün uzunlu udur. Bas nç iletim oran abdominal bas nç art fllar s ras nda uretral bas nç art fl n n ayn anda oluflan mesane içi bas nç art fl na oran d r.

4 KL N K GEL fi M 55 Tablo 1. En s k görülen idrar kaç rma tiplerinin özellikleri drar kaç rma tipi Yak nma Bulgu Ürodinamik gözlem stres idrar kaç rma Efor, k nma, egzersiz, öksürük ya da hapfl r kla idrar kaç rma yak nmas d r Ik nma, efor, öksürme, hapfl rma ile ayn anda uretradan idrar kaç rman n tespit edilmesi efor, k nma, öksürme, hapfl rmaya ba l olarak ortaya ç kan abdominal bas nç art fllar nda detrusor kas lmas olmaks z n idrar kaç rmaya ürodinamik stres idrar kaç rma denilir s k flma idrar kaç rmas S k flma aniden ortaya ç kan ve engellenmesi güç fliddetli idrar yapma gereksinimidir. S k flma duyumu ile birlikte veya bu duyumu hemen takiben görülen idrar kaç rma yak nmas d r ICS taraf ndan tan mlanmam flt r ICS taraf ndan tan mlanmam flt r S k flma dolum sistometrisi s ras nda ani engellenmesi güç idrar yapma duyumudur. Dolum sistometrisi s ras nda istem d fl ortaya ç kan detrusor kas lmalar na ba l idrar kaç rma DAA idrar kaç rmas d r kar fl k tipte idrar kaç rma S k flma ve stres idrar kaç rma yak nmas n n bir arada bulunmas d r Ayn test s ras nda ürodinamik stres idrar kaç rma ve DAA idrar kaç rmas n n ürodinamik olarak tespit edilmesi kar fl k tipte idrar kaç rmad r 2) Abdominal kaç rma an bas nç ölçümü:abdominal kaç rma an bas nc, detrusor kas lmas olmaks z n abdominal bas nç artmas na ba l idrar kaç rman n görüldü ü mesane içi bas nçt r. Uretra kapanma mekanizmas n n yeterli olup olmad n de- erlendiren bu testlerin tan sal de erlerinin çok güvenilir olmad n gösteren son zamanlarda yap lm fl iki önemli çal flma bulunmaktad r. Durum olarak idrar kaç rma Karakteristik idrar kaç rma yak nma veya bulgular ürodinamik gözlemlerle desteklendi inde idrar kaç rma durum olarak belirlenmifl olur yani idrar kaç rman n nedeni ortaya konulmufltur. Örne in öksürürken, hapfl r rken idrar kaç rmaktan yak nan bir kad nda muayene s ras nda abdominal bas nç art fl na neden olan durumlarda uretradan idrar kaç rma saptan rsa ve ayn hastada ürodinamik testler sonucunda abdominal bas nç art fllar nda detrusor kas lmas olmaks z n uretradan idrar kaça tespit edilirse bu kad nda yak nma ve bulgu olarak stres idrar kaç rma ve durum olarak da ürodinamik stres idrar kaç rma söz konusudur. Halbuki ayn tip idrar kaç rma yak nma ve bulgusu olan baflka bir kad nda ürodinamik testler s ras nda abdominal bas nç art fl n n ortaya ç kard bir istem d fl detrusor kas lmas sonucunda uretradan idrar kaça tespit ediliyorsa(stres afl - r aktivite idrar kaç rmas ) bu hastada yak nma ve bulgu olarak stres idrar kaç rma ve durum olarak da detrusor afl - r aktivitesi(daa) idrar kaç rmas söz konusudur. drar kaç rman n durum olarak belirlenmesinde bazen ürodinami d - fl nda di er tan yöntemleri de belirleyici olmaktad r. Örne- in kal c uretral katetere ba l genifl uretra defektlerinde uretral kapanma mekanizmas n n yetersizli inin durum olarak belirlenmesinde ürodinamik tetkiklerin yeri yoktur. Bu patolojide durum belirleyici tan yöntemi dikkatli yap lan bir vaginal muayenedir. Yine uretra d fl idrar kaç rman n tipik örne i olan vezikovajinal fistülde durum belirleyici tan yöntemi endoskopidir. drar kaç rma tipleri drar kaç rman n en s k görülen tipleri stres idrar kaç rma(st K), s k flma idrar kaç rmas (SK K), ve kar fl k tipte idrar kaç rmad r(k K). Bu idrar kaç rma tiplerinin yak nma, bulgu, ürodinamik gözlem özellikleri Tablo 1 de gösterilmektedir. drar kaç rman n de erlendirilmesi Amaç idrar kaç rman n nedeninin do ru olarak belirlenmesidir. De erlendirme flunlardan oluflur; a)öykü, b)fizik muayene, c)temel testler, d)ürodinamik de erlendirme,

5 56 DRAR KAÇIRMA (ÜR NER NKONT NANS): TANIMLAMA, SINIFLANDIRMA, DE ERLEND RME VE T PLER e)uretrosistoskopi a) Öykü: Bak n z yak nma olarak idrar kaç rma b)fizik muayene: Fizik muayene s ras nda mesane dolu olmal d r ve ürojinekolojik muayene ve nörolojik muayeneyi içerir. Ürojinekolojik muayenede pelvik organ prolaps (sarkmas ), pelvis taban kas ifllevi ve istirahat ve stres s ras nda idrar kaç rma varl (provakatif stres test) de erlendirmesi yap l r. Nörolojik muayene idrar kaç rman n nörolojik nedenlerini d fllamak için yap l r. c)temel testler: Tam idrar incelemesi, ped testi(iste e ba l ), ifleme sonras rezidüel idrar miktar tayininden oluflur. Bask n yak nma stresle idrar kaç rma ise, provakatif stres testi ve ped testi pozitif ise ve stres idrar kaç rma bulgusu kaç rma ancak ilk öksürük ile ayn anda bafllay p o öksürü- ün sonunda kayboluyorsa, normal bir ifleme sonras rezidüel idrar miktar 100cc nin alt ndaysa ve idrar tahlili normal sonuç verdiyse hastada büyük olas l kla bir ST K(sfinkter yetmezli i) söz konusudur. Bu de erlendirmelerin ard ndan genellikle konservatif tedavi bafllan r. d) Ürodinamik testler (Bak n z ürodinamik gözlemler temelinde idrar kaç rma): Konservatif tedavi baflar s zl nda ve cerrahi tedavi düflünülüyorsa uygulanmal d r. Rutin ürodinamik de erlendirme dolum ve boflalt m sistometrisinden oluflur. e)uretrosistoskopi: Karmafl k idrar kaç rma olgular nda de- erlendirmede kullan labilir. KAYNAKLAR: 1. Abrams P, Cardozo L, Fall M et al: The Standardization of Terminology of Lower Urinary Tract Function: Report from The Standardization Sub-committee of the International Continence Society. Neurourology and Urodynamics 21: Arikan N, Çetinel B, lker Y, Koçak T, Tarcan T: Alt Üriner Sistem fllevi Terminoloji Standardizasyonunun Türkçe ye Çevirisi. Türk Üroloji Derne i, Nöroüroloji ve Kad n Ürolojisi Çal flma Gurubu 2003 stanbul 3. Abrams P, Artibani W: Understanding Stress Urinary Incontinence EliLilly and Company and Boehringer Ingelheim Çetinel B, Özkan B, Can G: ICIQ-SF Türkçe Versiyonu Validasyon(Geçerlilik) Çal flmas Türk Üroloji Dergisi: 30(3): , Blaivas JG, Groutz A:Urinary Incontinence: Pathophysiology, Evaluation, and Management Overview In Campbell s Urology(Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED Jr, Wein AJ Ed s) Eighth Edition Chap 27 pp , Saunders Philadelphia 2002

6 KL N K GEL fi M 57 Ek-1 Say : ICIQ-SF (TÜRKÇE VERS YON) Bugünün tarihi (GÜN / AY / YIL) ( /------/ ) G ZL Birçok kifli baz zamanlarda idrar kaç r r. Kaç kiflinin idrar kaç rd n ve bunun onlar ne kadar rahats z etti ini ö renmeye çal fl yoruz. Afla daki sorular SON DÖRT HAFTA BOYUNCA ortalama olarak nas l oldu unuzu düflünerek yan tlayabilirseniz minnetar oluruz. 1) Lütfen do um tarihinizi yaz n z: GÜN/ AY/ YIL (.../.../...) 2) Cinsiyet Kad n Erkek 3) Ne s kl kla idrar kaç r yorsunuz? (Bir kutuyu iflaretleyin) hiçbir zaman 0 haftada bir veya daha seyrek gibi 1 haftada iki veya üç kez 2 günde bir kez gibi 3 günde birkaç kez 4 her zaman 5 4)Size göre ne kadar idrar kaç r yorsunuz bilmek istiyoruz? Genelde ne kadar idrar kaç r yorsunuz? (ped (koruyucu bez) kullan n veya kullanmay n) (Bir kutuyu iflaretleyin) hiç 0 az miktarda 2 orta derecede 4 çok miktarda 6 5) Tümüyle bak ld nda, idrar kaç rma günlük yaflam n z ne kadar etkiliyor? Lütfen 0 (hiç bir flekilde) ile 10 (çok fazla) aras ndaki bir say y yuvarlak içine al n z hiç bir flekilde çok fazla ICI-Q skoru: toplam skor ) Hangi durumlarda idrar kaç r yorsunuz? (lütfen size uyanlar n tümünü iflaretleyiniz) hiçbir zaman-idrar kaç rm yorum. tuvalete yetiflemeden idrar kaç r yorum. öksürürken veya hapfl r rken kaç r yorum. uyurken kaç r yorum. hareket halinde iken ya da spor yaparken kaç r yorum. iflemeyi bitirip giyinirken idrar kaç r yorum. belirgin bir neden olmadan kaç r yorum. her zaman kaç r yorum. Bu sorular yan tlad n z için çok teflekkür ederiz.

Bülent ÇETİNEL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

Bülent ÇETİNEL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İSTANBUL DERLEME/Review: KADIN ÜROLOJİSİ/Female Urology İDRAR KAÇIRMA(ÜRİNER İNKONTİNANS): TANIMLAMA, SINIFLANDIRMA, DEĞERLENDİRME VE TİPLERİ URINARY INCONTINENCE: DEFINITION, CLASSIFICATION, EVALUATION AND TYPES

Detaylı

drar Kaç rma K lavuzu J. Thüroff (baflkan), P. Abrams, K.E. Andersson, W. Artibani, E. Chartier-Kastler, C. Hampel, Ph.

drar Kaç rma K lavuzu J. Thüroff (baflkan), P. Abrams, K.E. Andersson, W. Artibani, E. Chartier-Kastler, C. Hampel, Ph. drar Kaç rma K lavuzu J. Thüroff (baflkan), P. Abrams, K.E. Andersson, W. Artibani, E. Chartier-Kastler, C. Hampel, Ph. van Kerrebroeck European Association of Urology 2007 European Association of Urology

Detaylı

NÖROJEN K fieme BOZUKLUKLARI

NÖROJEN K fieme BOZUKLUKLARI NÖROJEN K fieme BOZUKLUKLARI Taner KOÇAK* Nörojenik ifleme bozukluklar yani etiyolojisinde nörolojik bir hastal k veya sinir sistemine yönelik bir travma olan ifleme disfonksiyonlar, de iflik nörolojik

Detaylı

Çocuklarda Nörojenik Kaynakl fleme Disfonksiyonlar nda Temel ncelemeler. Montreux den Sevgilerle

Çocuklarda Nörojenik Kaynakl fleme Disfonksiyonlar nda Temel ncelemeler. Montreux den Sevgilerle T Ü R K N Ö R O fi R Ü R J 1985 D E R N E TÜRK NÖROfi RÜRJ DERNE Pediatrik Nöroflirürji TND Pediatrik Nöroflirürji Ö retim ve E itim Grubu Bülteni, Say : 4, Eylül 2008 Çocuklarda Nörojenik Kaynakl fleme

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

Dünyaca ünlü Mayo Clinic ten prostat sorular na cevaplar inflamasyon büyüme kanser

Dünyaca ünlü Mayo Clinic ten prostat sorular na cevaplar inflamasyon büyüme kanser Dünyaca ünlü Mayo Clinic ten prostat sorular na cevaplar inflamasyon büyüme kanser GÜNEfi K TABEV Önsöz P rostat hastal temelde, meme hastal klar n n erkekteki karfl l gibidir. Nas l kad nlar meme kanserinden

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi 2007 K lavuzu

Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi 2007 K lavuzu ESC K lavuzlar Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi 2007 K lavuzu Avrupa Hipertansiyon Derne i (ESH) ve Avrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi Görev Grubu Yazarlar/Görev Grubu Üyeleri:

Detaylı

PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M

PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2586 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1555 PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Cavide UYARG L (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Dilek ACAR (Ünite 2) Dr. Hakan YILMAZ

Detaylı

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla OCAK - fiubat 000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN K ymetli okuyucular, kibin y l n n ilk say s nda yine sizlerle birlikteyiz. Bu say n n da de iflik konular

Detaylı

Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet

Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet European Heart Journal (2007) 28, 88 136 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC ve EASD K lavuzlar Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet Avrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) ve

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 193 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K Yazarlar Yard.Doç.Dr. Fikret ER (Ünite, 3,8, 9,10) Yard.Doç.Dr. Kadir Özgür PEKER (Ünite 1, 4, 5, 6, 7) Editör

Detaylı

Gürültü: Temel Kavramlar

Gürültü: Temel Kavramlar Gürültü: Temel Kavramlar Prof. Dr. Mehmet Çal flkan; Mak. Yük. Müh. ÖZET Tesisat Mühendisli i uygulamalar nda akustik konfor koflullar n n yeri ve önemi yads namaz. Bu çal flmada ses ve gürültü ile ilgili

Detaylı

Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu

Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu ESC K lavuzlar European Heart Journal (2006) 27, 1341 1381 doi:10.1093/eurheartj/ehl001 Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i Kararl Angina Pektoris Tedavisi Görev Grubu Yazarlar/Görev

Detaylı

Aile Hekimli i Akademisi (AHAD) 3. Aile Hekimli i Araflt rma Günleri Bildiri Özetleri II

Aile Hekimli i Akademisi (AHAD) 3. Aile Hekimli i Araflt rma Günleri Bildiri Özetleri II Özetler Abstracts doi:0.399/tahd.3.00086 Türk Aile Hek Derg 03;7():86-94 TAHUD 03 Aile Hekimli i Akademisi (AHAD) 3. Aile Hekimli i Araflt rma Günleri Bildiri Özetleri II Abstracts presented at the Third

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl k Derne i 12. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi Bildiri Özetleri

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl k Derne i 12. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi Bildiri Özetleri Abstracts doi:0.2399/tahd.3.0080 Türk Aile Hek Derg 203;7(4):80-94 TAHUD 203 Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl k Derne i 2. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi Bildiri i Abstracts presented at the Twelfth National

Detaylı

damla AC L DURUMLAR ve KAN TRANSFÜZYONU EYLÜL-EK M 2002 / SAYI 50 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla AC L DURUMLAR ve KAN TRANSFÜZYONU EYLÜL-EK M 2002 / SAYI 50 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla EYLÜL-EK M 2002 / SAYI 50 AC L DURUMLAR ve KAN TRANSFÜZYONU Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER Acil Durumlarda Kan Komponenti De iflimi; Transfüzyonla lgili

Detaylı

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT ÜROTÜRK B R TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. SAYI 6 / fiubat 2009 gazete / newspaper / zeitung / journal /giornale /periodico 7 ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

Mategrafi henüz icat edilemedi. Bunun için

Mategrafi henüz icat edilemedi. Bunun için E itim MATEGRAF Hüseyin Y ld r m* / yildirim.huseyin@ibu.edu.tr * A.. B. Ü., E itim Fakültesi ö retim üyesi. Mategrafi henüz icat edilemedi. Bunun için önce beynimizin baz s rlar n n çözülmesi gerekiyor.

Detaylı

Vücut Yapisi Olçümleri 3/14/13 2:09 PM Page 1

Vücut Yapisi Olçümleri 3/14/13 2:09 PM Page 1 Vücut Yapisi Olçümleri 3/14/13 2:09 PM Page 1 Vücut Yapisi Olçümleri 3/14/13 2:09 PM Page 2 VÜCUT YAPISI ÖLÇÜM YÖNTEMLER VE fi fimanlikla BAfiA ÇIKMA Dizi Editörü Yard. Doç. Dr. Ali K z let Kapak Tasar

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Derleme Benign Prostat Hiperplazisi Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Faruk Küçükdurmaz, Zarifcan Muradov, Atefl Kad o

Detaylı

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7 AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR Aile Eğitim Serisi : 7 ANKARA 2007 T.C. BAfiBAKANLIK A LE VE SOSYAL ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Genel Yay n No : 128 Seri : E itim Serisi ISBN : 975-19-3889-9

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R OBEZ TE MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYANLAR Gamze ÇITAK AKBULUT (Uzm. Dyt.) Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doç Dr M Mahir ÖZMEN Ankara Numune EAH Genel Cerrahi Klinik

Detaylı

Kad n-erkek Farkl l klar

Kad n-erkek Farkl l klar ERKEK SA LI I EK M 2005 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : Doç. Dr. Ferda fienel - Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi erkek sa Günümüzde erkekler kad nlara göre az nl kta ve dünya nüfusunun %48 ini oluflturuyorlar.

Detaylı

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER ÖZET VEFAT Füsun Sayek i kaybettik DERLEME Laboratuvarda Akreditasyon Dr. Esra Karakoç 2 3 15 Dünyada hemen her konuda pek çok geliflme ve de

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

YAfiLIDA DEMANS. Prof. Dr. Engin Eker

YAfiLIDA DEMANS. Prof. Dr. Engin Eker Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Geriatrik Hasta ve Sorunlar Sempozyumu 12-13 Kas m 1998, stanbul, s. 43-58 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı